B I J L A G E N

Bij

Van A naar Bloemendaal aan Zee,
Aanbevelingen met betrekking tot de strandbus Zandvoort – Bloemendaal aan Zee

Thieme Hennis

1052381

Inhoudsopgave
Bijlage A............................................................................................................... ...3 Drie nieuwe maatregelen vanaf juni 2004...................................... ..................3 Bijlage B – SADT diagrammen............................................................................. ....5 Reiziger per trein.......................................................................... ....................5 Reiziger per auto.................................................................... ..........................6 Bijlage C – Objectmodel....................................................................... ...................7 Bijlage D – Activiteit-beslisboom........................................................... ..................8 Bijlage E - Vragenlijst............................................................................. ...............11 Verkeer....................................................................................... ....................11 Operationalisatie/extra’s................................................. ...............................11 Financieel......................................................................... ..............................12 Psychologisch........................................................................... ......................12 Sociaal-economisch...................................................................... ..................12 Bijlage F – Data....................................................................................... ..............13 Trein............................................................................................................ ....13 Bus....................................................................................... ..........................13 Parkeerplaats.......................................................................................... ........14 Auto....................................................................................................... .........14 Wegen................................................................................. ...........................15 Reiziger.......................................................................................................... .15 Bijlage G – Arena resultaten........................................................................... .......16 Huidige situatie............................................................... ...............................16 Andere verdeling van de bussen.................................................................... .16 Kaartverkoop buiten de bus..................................................................... .......17 Aparte pendelbusjes.......................................................................... .............17 Doortrekken buslijn...................................................................................... ...17 Informatie uitwisseling................................................................................ ..........19 Email NS....................................................................................... ..................19 Meetgegevens verkeersintensiteit Zandvoortselaan en Zeeweg....................20

2

Bijlage A
Drie nieuwe maatregelen vanaf juni 2004 Lekker makkelijk; trein uit, strandbus in Vanaf 12 juni 2004 rijdt de OAD-strandbus tussen het treinstation van Zandvoort en diverse locaties aan de kust in Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. o Wanneer? In juni en september alle zaterdagen en zondagen en in juli en augustus elke dag. Zie voor de route en de opstapplaatsen het kaartje. o De OAD-strandbus sluit aan op de aankomende en vertrekkende treinen. Bij mooi weer rijden er meer strandbussen dan bij slecht weer. o De strandbus rijdt van 08.00 uur tot 20.00 uur. Op lange, mooie zomeravonden is er een uitloop tot 23.00 uur. o Voor vertrek vanaf het NS-station naar het strand koopt u een kaartje bij de chauffeur of steward in de bus. Vanaf het strand kunt u bij de chauffeur of steward weer een kaartje o kopen. o Prijzen: Prijs per persoon per rit € 1,– Kinderen tot 1 meter lengte gratis. o Vragen? Stel ze aan de chauffeur of steward van de OADstrandbus. Parkeerverwijzing en parkeerservice Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn op twee manieren te bereiken; via de Zeeweg (Haarlem) en de Zandvoortselaan (Heemstede). Verwijsborden vanaf de Kop van de Zeeweg en bij de Zandvoortselaan in Zandvoort en verkeersregelaars zorgen er deze zomer voor dat u makkelijk een plek vindt. o Vanaf begin juni 2004 wordt u bij het binnenrijden van Zandvoort en Bloemendaal via borden verwezen naar één van de parkeerterreinen (zie figuur 1). o Op drukke dagen staan verkeersregelaars op de meest belangrijke kruisingen -of fietsen op wegen die naar de parkeerterreinen leiden- om u naar de vrije parkeerplaatsen te verwijzen. o Vanaf parkeerterreinen Zuid, Circuit en Bloemendaal kunt u tegen betaling van € 1,– met de strandbus mee. (Kinderen tot 1 meter lengte reizen gratis). o Vragen over parkeren? Stel ze aan de parkeerwachter. Bewaakte fietsenstallingen Steeds meer mensen komen op de fiets naar het strand. Dit is ontspannend en u heeft geen last van files. Vanaf 12 juni 2004 kunt u op 5 locaties aan de boulevard uw fiets stallen in een nieuwe bewaakte fietsenstalling. Op de kaart staan de locaties. o Voor € 0,50 wordt uw fiets de gehele dag bewaakt o Makkelijk en veilig. o Open van 09.00-21.00 uur op alle dagen in het seizoen. Bij slecht weer is alleen de fietsenstalling aan het Badhuisplein (bij het Casino) open. o Vragen? Stel ze aan de bewaker van de fietsenstalling. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties: e-mail naar; bereikbaarheidkust@noord-holland.nl. Voor meer informatie; www.noord-holland.nl. Kijk onder ‘informatie voor de burger’, onderdeel ‘verkeer’.

3

Figuur 1 - Overzichtskaartje strandbus en parkeerplaatsen

4

Bijlage B – SADT diagrammen
Hieronder volgen de SADT modellen van een reiziger per trein en een reiziger per auto. Bij SADT-modellen worden de achtereenvolgende acties beschreven, een soort stappenplan. Daarbij worden afhankelijkheden, in- en uitvoer grootheden met pijlen aangegeven. Pijlen aan de linkerkant stellen invoervariabelen voor, aan de rechterkant de uitvoervariabelen. Aan de bovenkant controlerende variabelen (zoals regelgeving, afstand etc.) en tenslotte aan de onderkant de zogenaamde ‘mechanisms’, welke de fysieke benodigdheden zijn voor die bepaalde actie (bijvoorbeeld een bus voor de actie ‘vervoeren’). Enkele conclusies kunnen hieruit worden getrokken en teruggekoppeld worden naar de onderzoeksvragen. Reiziger per trein
D ie n s t r e g e lin g B e z e t t in g t r e in

I n f o r m a t ie

C a p a c it e it D ie n s t r e g e lin g

B e z e t t in g A fs t a n d S o o rt b u s

I n f o r m a t ie

B e zo e k e rs V e r w a c h t in g e n

OV1 Aanko m en m e t t r e in

A an tal w a c h te n d e n OV2 B u s h a lt e z o e k e n

T e r u g r e is m o g e lij k h e d e n A an tal keer o v erg estap t

K w a lit e it in f o r m a t ie L o o p a fs t a n d R e is c o m f o r t OV3 W a c h te n & in s t a p p e n OV4 V e rv o e rd w o rd e n

W a c h t t ij d

OV5 U it s t a p p e n & n a a r s t r a n d lo p e n T r e in Bus C h a u ffe u r B o rd e n e .d . H a lt e

L o o p a fs t a n d T o t a le r e is k o s t e n T o t a le r e is t ij d B ezo ek ers

Figuur 2 - SADT-diagram van de treinreiziger In bovenstaand diagram komen de verschillende stappen naar voren die een treinreiziger neemt vanaf het moment dat deze met de trein aankomt. Deze aankomst kan zowel station Overveen zijn als station Zandvoort. Omdat de periode voorafgaande aan de aankomst buiten het bereik van de middelen van de probleemeigenaar ligt worden deze stappen niet binnen de analyse meegenomen. Belangrijke uitgangsvariabelen zijn terugreismogelijkheden, reiscomfort, reistijd, reiskosten en loopafstanden. De variabele ‘aantal keer overgestapt’ slaat op de reis voor aankomst. Dit is afhankelijk van de dienstregeling van de NS, die wel een speciale strandtrein heeft in de zomer. Deze rijdt van Amsterdam direct naar Zandvoort in 27 minuten, met slechts een stop in Haarlem. De laatste trein terug is ook pas om 0.56 uur, zodat ook bij een feestje op het strand de bezoeker niet gebonden om vroeger terug te gaan. Aangezien een zeer groot gedeelte van het publiek van Bloemendaal aan Zee komt uit Amsterdam is dit zeer positief. Een aantal vragen kunnen worden geformuleerd met betrekking tot dit diagram, waarbij vooral gelet moet worden op de tijden van de verschillende activiteiten. Op bovenstaande manier wordt er voor de reizigers die per auto naar het strand gaan ook een aantal vragen geformuleerd. Deze analyse volgt op de volgende pagina.

5

Reiziger per auto
I n f o r m a t ie P r ij s C a p a c it e it / B e z e t t in g

B e s c h ik b a a r h e id c ir c u it E is e n / r e g e ls

I n f o r m a t ie A fs t a n d

F r e q u e n t ie C a p a c it e it / B e z e t t in g

S o o rt A V

P r ij s G e p a r k e e r d e a u t o 's b ij b e s t a a n d e P 's V e r t r a g in g

A u t o 's Bag ag e M en sen V e r w a c h t in g e n

A1 P a r k e e r p la a t s zo eken

a u t o 's

A2 P a r k e r e n b ij c ir c u it A3 N a a r a a n v u lle n d v e r v o e r ( A V ) lo p e n

G e p a r k e e r d e a u t o 's R is ic o 's

R e is c o m f o r t R e is k o s t e n I n f o r m a t ie v o o r z ie n in g L o o p a fs t a n d W a c h t t ij d

A4 W ac h ten & in s t a p p e n A5 V e rv o e rd w o rd e n

A6 Aan ko m en & naar s t r a n d lo p e n C ir c u it A g e n te n / b o rd en B o rd e n e .d .

T o t a le r e is t ij d Bag ag e M en sen

H a lt e o id

A a n v u lle n d v e r v o e r ( p lu s c h a u f f e u r )

H a lt e / b o rd e n e tc .

Figuur 3 - SADT-diagram van de automobilist In bovenstaand diagram zijn er verschillende stappen te onderscheiden die een autorijder met bestemming Bloemendaal aan Zee onderneemt. Na de eerste stap, het zoeken van een parkeerplaats, wordt er verder gegaan met de reizigers die parkeren op het circuit Zandvoort, de nieuwe mogelijkheid in de huidige situatie. Van de vragen die met betrekking tot de diagrammen gesteld kunnen worden is er een aantal dubbel en zijn er al enkelen in de eerdere onderzoeksvragen genoemd. Er zijn echter ook enkele die nog niet genoemd zijn en deze kunnen dus nuttig zijn en er dient daarom informatie over worden gezocht. Er zijn ook enkele overbodige vragen naar voren gekomen welke weggelaten kunnen worden. Alle vragen, nieuwe en oude worden ingedeeld en overzichtelijk gemaakt, zodat een gericht onderzoek kan plaatsvinden. Uitkomsten hiervan zijn niet allemaal te vinden in dit rapport, maar de vragen kunnen dienen als bron voor verder onderzoek. De ingedeelde vragen kunnen in bijlage E gevonden worden.

6

Bijlage C – Objectmodel
Allereerst komt de objectklasse vervoermiddel aan bod, hiervan worden alleen de objecten bus, trein en auto meegenomen in het model, aangezien zij binnen de probleemsituatie een rol spelen. Fietsers, brommers, mensen die komen lopen of op een andere manier het strand bereiken vallen buiten de probleembeschrijving. Hieronder worden de drie objecten van de objectklasse vervoermiddel overzichtelijk in een rijtje gezet: Object Attribute n Trein Snelheid Frequentie/tijden Capaciteit Bezetting Comfort Route Vervoeren station) (stationBus Snelheid Frequentie/tijden Capaciteit Bezetting Comfort Route/aantal stops Extra benodigdheden Vervoeren (haltehalte) Auto Snelheid Bezetting Lengte Comfort Route Bagageruimte Vervoeren (P naar P)

Acties

Tabel 1 - Objectklasse vervoermiddel Verder kan objectklasse infrastructuur worden herkend, waarin de weg (oftewel de ondergrond waarover het vervoermiddel rijdt, kan dus ook rails zijn), de parkeerplaats en de halte worden behandeld. Object Attribute n Weg Toegang Lengte Aantal knopen Max. snelheid Capaciteit Bezetting Mogelijkheid bieden tot vervoer Parkeerplaats Capaciteit Doorstroomsnelheid Ligging Lengte oprit Configuratie Mogelijkheid bieden tot parkeren Halte Ligging

Acties

Bescherming en duidelijkheid geven

Tabel 2 - Objectklasse infrastructuur Tenslotte zijn er enkele belangrijke objecten die niet binnen een bepaalde objectklasse vallen, of althans, er zijn te weinig gelijkwaardige objecten om een klasse mee te vormen. Dit zijn de objecten reis en bezoeker, hieronder verder uitgelegd. Object Attribute n Reis Comfort Snelheid Flexibiliteit -Bezoeker Aankomst- en vertrektijd Reistijd Verwachtingen Ervaring Strand bezoeken Reizen

Acties

Tabel 3 – Losse objecten Met bovenstaande analyse van de verschillende objecten kunnen gerichte vragen worden gesteld die leiden tot een onderbouwd en duidelijk model die op een juiste manier een deel van de werkelijkheid laat zien.

7

Bijlage D – Activiteit-beslisboom
Hieronder is de activiteit-beslisboom afgebeeld van een automobilist die vanaf de Zeeweg richting Bloemendaal aan Zee (BaZ) of Zandvoort (ZV) rijdt. Er zijn enkele aannames gedaan met betrekking tot deze figuur. Allereerst wordt er geen onderscheid gemaakt in de verschillende parkeerplaatsen op de kop van de Zeeweg, de automobilist parkeert daar waar vrije plekken zijn. Dat is meteen de tweede aanname, namelijk dat elke automobilist met bestemming Bloemendaal aan Zee ten eerste wil parkeren op een parkeerplaats op de kop van Zeeweg. Als laatste belangrijke aanname, eigenlijk meer een vereenvoudiging van het model, wordt er geen verschil gemaakt in de parkeerplekken op de boulevard (BLVD) en op het circuit. Dat is er uiteraard wel, maar de voordelen van beide plekken zijn vergelijkbaar (aanvullend transport, goedkopere plekken bij circuit en directe ligging bij boulevard). Er moet nog wel worden bedacht dat de reiziger ook nog een terugweg moet aanvatten met de bus, indien zij op het circuit is geparkeerd.
r ij d e n n a a r K o p Zeew eg

b e s t e m m in g BaZ?

N

d o o r r ij d e n o v e r BLVD

P a rk e re n BLVD of c ir c u it ?

N

d o o r r ij d e n Z V

J zo eken P

J zo eken P

P g ev o n den

N

P g ev o n den

N

J p ark e ren

J c ir c u it p ark e ren B LVD J n aar BaZ o f ZV w ac h ten o p b u s b e s t e m m in g BaZ? N n aar ZV

J

b u s v o l?

N

n aar BaZ

8

Figuur 4 - Activiteit-beslisboom automobilist Zeeweg De tweede figuur betreft de reiziger die per auto vanaf de Zandvoortselaan komt. De eerste activiteit bij deze entiteit is aankomen bij het circuit/ boulevard in plaats van er heen rijden. De automobilisten die in Zandvoort willen parkeren worden niet gemodelleerd, dus slechts de mensen die bestemming Bloemendaal aan Zee hebben en de mensen die op het circuit of boulevard parkeren en daarna naar Zandvoort gaan. Ook het gedeelte automobilisten dat vanuit Zandvoort over de boulevard en de Zeeweg naar Overveen rijdt wordt meegenomen in het model. Er zijn in dit model 2 momenten waar het proces verder gaat, maar dit is verder niet in de figuur gezet. Dit is gedaan omdat het al in figuur 1 staat en er wordt dan ook verwezen naar figuur 1 voor een volledig beeld van de automobilist die aankomt vanuit de Zandvoortselaan. In het eerste geval wordt er geparkeerd op het circuit of boulevard en indien er op het circuit wordt geparkeerd gaat de reiziger ofwel Zandvoort in ofwel wacht op de strandbus richting Bloemendaal aan Zee. Dit is te zien in figuur 1, evenals het tweede moment, wanneer er wordt verwezen naar deze figuur. Bij dit moment neemt de reiziger dezelfde rol in als een reiziger die vanuit de Zeeweg komt, maar dan met bestemming Bloemendaal aan Zee (reizigers over de Zeeweg kunnen ook nog bestemming Zandvoort hebben). Deze automobilist zal dus proberen op het circuit of de Boulevard een parkeerplek te vinden.
a a n k o m e n b ij c ir c u it / B L V D

P c ir c u it / B L V D v r ij ?

N

d o o r r ij d e n o v e r BLVD

P a r k e r e n P 's Ko p v an de Zeew eg?

N

d o o r r ij d e n n a a r O v erv een

J

J zo eken P N

p ark eren o p c ir c u it / BLVD ?

J p ark eren z ie v e r d e r f ig u u r 1 *

P gev o n den

N

te ru g o v e r B L V D z ie v e r d e r f ig u u r 1 * *

J p ark eren

Figuur 5 - Activiteit-beslisboom automobilist Zandvoortselaan Als laatste is er de treinreiziger. Omdat de activiteiten al zeer overzichtelijk en simpel zijn en omdat alleen de reizigers met bestemming Bloemendaal aan Zee worden gemodelleerd, hoeft hiervan geen activiteiten-beslisboom gemaakt van te worden. De treinreiziger kan als volgt gemodelleerd worden:    Aankomst op station Zandvoort. Wachten op strandbus. Vervoerd worden.

9

    

Uitstappen ja/nee tot circuit. Uitstappen Bloemendaal aan Zee. Op strand liggen. Wachten op bus terug. Instappen etc.

Hierbij geldt ook dat de automobilist die op het circuit geparkeerd is ook de(zelfde) bus terug moet pakken. Hier ligt misschien ook een kans voor het modelleren, er kan bijvoorbeeld afgevraagd worden wat het meest efficiënt is, een bus die direct tussen het strand en het circuit pendelt of een bus die het circuit slechts als tussenstop heeft. Ook deze analyse heeft geleid tot de vragenlijst in bijlage E.

10

Bijlage E - Vragenlijst
Vragen geformuleerd aan de hand van de conceptualisatie, per onderwerp. Verkeer 1. Welk percentage van reizigers per auto heeft Bloemendaal aan Zee als bestemming? 2. Bij welke hoeveelheid bezoekers (per auto) ontstaan er problemen? 3. Op welke tijden gaan ze naar het strand? Rond welke tijd verlaten ze het strand? 4. Hoeveel drukke dagen zijn er per jaar? 5. Hoeveel evenementen als Beachbop zijn er per jaar (gegarandeerde drukke dag)? 6. Hoe lang is de file richting het strand gemiddeld? 7. Wat zijn de precieze oorzaken van de filevorming? 8. Hoe lang is de Zeeweg? Wat is de capaciteit van de Zeeweg? 9. Hoe lang heeft de gemiddelde bezoeker al in de file gestaan voordat ze de Zeeweg oprijden? 10. Hoe lang staan ze in de file op de Zeeweg (gemiddeld)? 11. Welke capaciteit heeft de NS tot zijn beschikking in de zomer? 12. Met welke frequentie komen er treinen aan en wat is de bezetting per dagdeel (uur)? 13. Hoeveel hebben als bestemming Bloemendaal aan Zee in de huidige situatie? 14. Hoeveel mensen passen in een bus? 15. Wat is de gemiddelde snelheid van de bussen over het aangegeven traject? 16. Welke in- en uitstaptijden zijn er? 17. Hoeveel knooppunten bestaan er op het traject? 18. Hoeveel parkeergebieden zijn er? Wat is de totale capaciteit hiervan? 19. Hoe lang zijn de toegangswegen naar de huidige parkeerplaatsen? 20. Wat zijn de gemiddelde verwerkingstijden en doorvoertijden voordat een auto geparkeerd is (voor alle ingangen van de parkeerplaatsen)? 21. Wat zijn de gemiddelde wachttijden van auto’s voor fietsers, brommers en tegengesteld verkeer bij de parkeerplaatsen? 22. Bij welke bezetting van een parkeerplaats begint er een rij te vormen naar de Zeeweg (per parkeerplaats)? 23. Wat is de kans op een parkeerplaats? 24. Hoe vaak zijn er evenementen op circuit Zandvoort? 25. Wat is de capaciteit van de parkeerplaats van het circuit? 26. Hoeveel mensen zitten er gemiddeld in een auto? Operationalisatie/extra’s 27. Welke mogelijke problemen zouden er kunnen ontstaan op de trajecten? 28. Hoeveel mensen die niet per trein aankomen zouden ook van de service gebruik willen maken? 29. Hoe voorkom je dat er mensen hun auto in de buurt zetten van station Overveen en gebruik maken van het aanvullend vervoer, bestemd voor treinreizigers? 30. Aan welke eisen dient het aanvullend vervoer te voldoen (bagageruimte, instapruimte, extra opties: open dak etc.)? 31. Met welke frequentie dient het aanvullend vervoer te geschieden?1 32. Welke maatregelen moeten worden genomen voor een goede informatievoorziening? 33. Dient de infrastructuur aangepast worden? 34. Zijn er alternatieven te bedenken indien het circuit bezet is en het een drukke zomerdag is?
1

Dit is met name belangrijk aangezien de trein grote hoeveelheden mensen op vaste tijdstippen aanvoert en de aanvoer van mensen per auto veel constanter is.

11

Financieel 35. Wat zijn de financiële gevolgen van een eventuele aanpassing van de infrastructuur en hoeveel tijd kost dit? Psychologisch 36. Hoeveel mensen zouden de trein nemen naar Overveen of Zandvoort als hier snel aansluitend vervoer is geregeld richting het strand? 37. Is het feit dat het OV gebonden is aan tijden een rede om de auto te pakken? 38. Wat is de gemiddelde afstand die reizigers willen lopen tussen station en halte? 39. Uit welke componenten bestaat het reiscomfort en welke eisen bestaan hiervoor?  Aantal keer overstappen  Loopafstand met spullen  Zit-/stacomfort  Reistemperatuur  Wachttijd 40. Hoe wordt de reis voorafgaande aankomst op station gewaardeerd? 41. Welke verwachtingen bestaan er met betrekking tot de totale reistijd? 42. Waar is de vervoerskeuze van afhankelijk? (open enquêtevraag) Sociaal-economisch 43. Welke gevolgen kan een verbeterde bereikbaarheid van het strand hebben op het aantal bezoekers? 44. Kan een verbeterde bereikbaarheid er voor zorgen dat er meerdere Beachbop evenementen per jaar worden gehouden en er dus meer spreiding in het aantal bezoekers (en minder pieken) optreedt? Heel belangrijk zijn ook de volgende vragen: o o Welke effecten moet het alternatief bewerkstelligen m.b.t. de vermindering van de file? Zouden de strandtenten of andere investeerders geïnteresseerd zijn om iets als een strandbus te exploiteren?

12

Bijlage F – Data
In deze bijlage komt alle data naar voren die wordt gebruikt in het simulatiemodel. Zoals te zien zal zijn is een groot gedeelte van de data afgeschat. Dit is gedaan door gebruik te maken van zoveel mogelijk valide informatie. De gegevens worden per onderdeel behandeld. Trein o Het totaal aantal mensen dat op een drukke dag met de trein naar het strand wordt vervoerd ligt tussen de 20.000 en 30.000. o Omdat er op drukke dagen 4 en op topdagen 6 treinen per uur aankomen op Zandvoort (tussen 9 en 19 uur), is het geen probleem als de aankomst per uur verdeeld wordt. Ook omdat een gedeelte eerst nog boodschappen gaat doen, voor de strandbus te pakken. o De capaciteit van een enkeldeks trein, oftewel een stoptrein, is ongeveer 750 mensen. Dezelfde capaciteit geldt voor een sneltrein. Bij drukke dagen kunnen er dus maximaal 3000 passagiers worden vervoerd per uur, met extra materieel kan dit oplopen tot 4000 per uur. o De meeste reizigers reizen tussen 10 uur ’s ochtends en 3 uur ’s middags. Bovenstaande informatie is verkregen middels emailcorrespondentie met de NS, zie e-mail in de laatste bijlage ‘Informatie uitwisseling’. Onderstaande informatie is afgeschat: o Op een drukke dag zal een gedeelte van de reizigers per trein de bus nemen naar Bloemendaal aan Zee. Dit gedeelte zal ongeveer een kwart zijn van het totaal aantal mensen dat op een drukke dag op het strand van Bloemendaal ligt, zo’n 5000 mensen dus. o Omdat alleen de reizigers met bestemming Bloemendaal aan Zee worden gemodelleerd, zal de totale aankomst ongeveer 5000 reizigers bedragen en de maximale aankomst 1000 mensen per uur. o Er is een verdeling gemaakt waarbij er maximaal 900 reizigers aankomen in Zandvoort met een top die ligt tussen 12.00 en 15.00 uur en er aankomsten zijn tussen 9.00 en 19.00. De mensen die aankomen na 5 uur ’s avonds verblijven korter op het strand. Bus o In de beginsituatie rijden er twee pendelbussen vanaf kwart over 9 ’s ochtends. Tussen 12 en 6 rijden er nog eens vier bussen extra. Er wordt gekeken op welke manier het beste bussen kunnen worden ingezet, dit is dus variabel en dient als punt van advies. Er zijn maximaal 10 bussen inzetbaar. o Alle mensen die met de trein komen en Bloemendaal aan Zee als bestemming hebben nemen de bus. Hetzelfde geldt voor de automobilisten op het circuit met dezelfde bestemming. o De capaciteit van een normale stadsbus is ongeveer 50 plaatsen, waarvan 30 zitplaatsen.2 o Omdat we uitgaan van een drukke dag waarbij ook ’s avonds nog iets te doen is, worden de bussen ingezet tot 11 uur ’s avonds; de laatste bus vertrekt op z’n laatst 6 minuten over 11 richting station Zandvoort. o Een bus doet er, inclusief stops, ongeveer 8 minuten over om van Zandvoort naar Bloemendaal aan Zee te rijden. o In totaal stopt de bus tussen station Zandvoort en Bloemendaal aan Zee drie keer, waarvan maar één stop wordt gesimuleerd. Bovenstaande informatie is verkregen door contact met de heer Voerknecht van de provincie Noord-Holland. De volgende data is afgeschat: o De ticketafhandeling kan redelijk snel gebeuren, omdat er maar 1 prijs is en alleen kaartjes worden gekocht met een geldig trein- of parkeerkaartje. Omdat de ticketafhandeling in de bus gebeurt is de instapsnelheidsnelheid afhankelijk zijn van de snelheid van de reiziger en van de kaartverkoop. Er wordt geschat dat het instappen varieert tussen 3 en 15 seconden, en dat de meeste het in 7
2

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsbus && http://www.busmuseum.nl/

13

seconden doen. Het uitstappen duurt ongeveer 2 seconden, met een standaarddeviatie van 1 seconde. Parkeerplaats o Zandvoort en Bloemendaal hebben in totaal zo’n 20.000 parkeerplaatsen. De capaciteit van het circuit is ongeveer 1900 auto’s. o P1, P2, Parnassia en de boulevard hebben in totaal zo’n 2000 parkeerplaatsen. Bovenstaande informatie is naar voren gekomen uit een telefoongesprek met Brigitte Lax van provincie Noord-Holland. Onderstaande data is geschat met behulp van ervaring en ter plekke de situatie bekijken. o Er wordt geen oprit gesimuleerd bij het circuit en de boulevard en slechts één opstappunt voor de bus. o Oprit van P1 is 24 meter, van P2 12 meter en van Parnassia 1200 meter. o De doorstroomtijden van de parkeerplaatsen staan in onderstaande tabel. Vooral P1 en P2 hebben een relatief langzame doorstroom, aangezien P1 een zeer smalle ingang heeft en bij P2 eerst de weg moet worden overgestoken en er dus rekening gehouden moet worden met tegemoetkomend verkeer. De doorstroom van Parnassia is ook redelijk langzaam, maar doorgaans zorgt dit door de lange oprit niet voor problemen. De doorstroomtijden zijn afhankelijk van de bezetting (B) van de parkeerplaats. Omdat de doorstroom geen problemen geeft aan het einde van de boulevard, doen de tijden bij het circuit en de boulevard er niet toe. Wel wordt hierbij de duur van een keuze van een parkeerplaats beïnvloed door de bezetting van de boulevard. Parkeerplaat s P1 P2 Parnassia Doorstroomtijd (sec.) 30 * B(P1) TRIA(6,10,30) TRIA(4,12,25)

Tabel 4 - Doorstroomtijden parkeerplaatsen Kop van de Zeeweg Auto o Auto’s bereiken Bloemendaal aan Zee via de Zeeweg of de Zandvoortselaan. o Een auto heeft gemiddeld 8 meter weg nodig (filesnelheid). Op een oprit gemiddeld 6 meter. o In onderstaande tabel de invoer voor de Zeeweg en de Zandvoortselaan. Zandvoortselaan gemiddelde 8:00 377 9:00 554 10:00 620 11:00 681 12:00 725 13:00 749 14:00 759 15:00 734 16:00 647 17:00 600 18:00 521 19:00 510 20:00 495 21:00 385 22:00 288 23:00 224 totaal 8871 Zeeweg invoer 300 440 500 550 580 600 600 590 520 480 420 410 390 310 230 180 7100 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 totaal gemiddelde 392 597 666 722 804 865 902 843 763 720 613 533 519 407 296 209 9852 invoer 310 480 530 580 640 690 720 670 610 570 490 420 410 320 230 160 7830

Tabel 5 - aankomsten Zandvoortselaan en Zeeweg

14

Zoals te zien is verschilt de invoer van het model circa 80% met de gemeten waarde. Dit is gedaan omdat er ook veel voertuigen worden geteld die niet van een parkeerplaats gebruik willen maken, omdat er ook voertuigen worden geteld die er niet toe doen, zoals vrachtwagens. Ook wordt er in dit model alleen uitgegaan van mensen die het strand willen bezoeken, dus geen bewoners. Bij het schatten van de aanvoer van auto’s is gebruik gemaakt van data geleverd door provincie Noord-Holland. Zij houdt verkeerstellingen op de Zeeweg en de Zandvoortselaan. De gegevens zijn van vorig jaar en kunnen (voor de dagen zaterdag en zondag in juli en augustus) gevonden worden in de bijlage Informatie uitwisseling. Met de afschatting de andere variabelen is veel gebruik gemaakt van een rapport dat uitgegeven is door NRIT in 2002, Zandvoort in toeristische cijfers en van een rapport, eveneens in dat jaar uitgegeven over een onderzoek uitgevoerd door de Haarlem Business School, Een dagje Zandvoort. o In een auto zitten gemiddeld twee tot vier mensen, uniform verdeeld. o Op een drukke dag komen er ongeveer 18.000 mensen naar Bloemendaal aan Zee, waarvan de helft met de auto. Er zullen dus meer dan 3000 auto’s bestemming Bloemendaal aan Zee hebben op een drukke dag. o De meeste aanvoer vindt plaats tussen 11 uur en 3 uur. o Over de Zeeweg komen de helft meer auto’s richting Zandvoort/ Bloemendaal aan Zee dan de Zandvoortselaan, dus 60%-40%. Er zullen dus ongeveer 1800 auto’s over de Zeeweg komen en 1200 over de Zandvoortselaan met bestemming Bloemendaal aan Zee. o De rest van de auto’s, zo’n 3000, heeft bestemming Zandvoort en zal niet parkeren op de Kop van de Zeeweg. Een deel zal in Zandvoort parkeren en een deel op het circuit of boulevard. Wegen o De Zeeweg is 4 kilometer lang, de boulevard 2 kilometer en de Zandvoortselaan valt buiten de simulatie.3 o De gemiddelde snelheid ligt, indien er geen file staat, rond de 14 meter per seconde (circa 50 km/uur) op de Zeeweg en boulevard. Op de opritten van P1 en P2 twee meter per seconde en bij de oprit van Parnassia 6 m/s. o De capaciteit wordt bepaald door het aantal meter dat een auto inneemt. Bovenstaande informatie gebaseerd op ervaring en gegevens op het internet. Reiziger o Een reiziger blijft gemiddeld 5 uur op het strand, met een standaarddeviatie van 2 uur. o Zoals gezegd blijven laatkomers korter, hun verblijf is afhankelijk van hoe laat ze zijn en kan beschreven worden door een exponentiële verdeling van de tijd die ze hebben tot 11 uur ’s avonds en deze te vermenigvuldigen met 0.8. Deze gegevens zijn gebaseerd op ervaring.

3

http://www.nl.map24.com

15

Bijlage G – Arena resultaten
In deze bijlage kunnen de verschillende resultaten gevonden worden die berekend worden voor verschillende situaties. Huidige situatie Hieronder nog eens de belangrijkste invoervariabelen, die veranderd kunnen worden. o Twee bussen tussen kwart over 9 ’s ochtends en kwart over 11 ’s avonds plus nog vier extra bussen tussen 12 en 6 uur ’s middags. o Er is maar 1 soort bus, één die tussen Zandvoort en Bloemendaal aan Zee pendelt en alleen stopt bij het circuit. Overveen wordt dus niet aangedaan. o De kaartverkoop vindt plaats binnen de bus. Het aantal busuren in deze situatie is (14 * 2) + (6 * 4) = 52 busuren. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten te zien. Prestatie-indicator Gemiddelde wachttijd bij station Gemiddelde wachttijd bij circuit Gemiddelde wachttijd voor terugweg Aantal reizigers lang onderweg Resultaat 45 minuten > 6 uur 50 minuten > 2000

Tabel 6 - Resultaten huidige situatie Andere uitkomsten: o De gemiddelde bezetting van een busrit van het station naar het strand is 4.979 / (50 * 116) = 0.86. o Er staan nog 118 mensen bij het circuit te wachten. o In totaal zijn er circa 500 mensen met bestemming Bloemendaal aan Zee geparkeerd op het circuit. o Er begint pas een echt grote rij bij het station te vormen vanaf 6 uur, wanneer er veel mensen huiswaarts keren en de extra pendelbussen ophouden met rijden. o Gemiddeld rijdt een bus 116 / 52 = 2.2 ritten per uur. o Er zijn 4.979 + 378 + 2.223 = 7.580 betaalde ritten gereden, dit betekent evenveel inkomsten in euro’s. Andere verdeling van de bussen In deze situatie wordt er voor gekozen om het aantal bussen tussen 12 en 6 uit te breiden met 2 bussen, dus in totaal 8 pendelbussen tussen Bloemendaal aan Zee en station Zandvoort. Na 6 uur blijven er 6 bussen rijden. Het aantal busuren in deze situatie is (14 * 2) + (11 * 4) + (6 * 2) = 84 busuren. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten te zien. Prestatie-indicator Gemiddelde wachttijd bij station Gemiddelde wachttijd bij circuit Gemiddelde wachttijd voor terugweg Aantal reizigers lang onderweg Resultaat 5 minuten 45 minuten 15 minuten 193

Tabel 7 - Resultaten bij extra businzet Andere uitkomsten: o De gemiddelde bezetting van een busrit van het station naar het strand is 4.928 / (50 * 199) = 0.50. o Gemiddeld rijdt een bus 199 / 84 = 2.4 ritten per uur.

16

o

Inkomsten zijn meer dan €10.000, dit komt omdat er meer mensen vervoerd kunnen worden.

Kaartverkoop buiten de bus Bij dit alternatief is er voor gekozen om de kaartverkoop buiten de bus te laten plaatsvinden. Er wordt van uit gegaan dat dit de instaptijd beperkt tot gemiddeld anderhalve seconde. Andere factoren blijven het zelfde. Hieronder volgen de resultaten. Prestatie-indicator Gemiddelde wachttijd bij station Gemiddelde wachttijd bij circuit Gemiddelde wachttijd voor terugweg Aantal reizigers lang onderweg Resultaat 5 minuten 1 uur 25 min. 50 minuten 374

Tabel 8 – Resultaten bij kaartverkoop buiten de bus Andere uitkomsten: o De gemiddelde bezetting van een busrit van het station naar het strand is 4.961 / (50 * 157) = 0.63. o Gemiddeld rijdt een bus 157 / 52 = 3.0 ritten per uur. o Inkomsten zijn €8.420. Aparte pendelbusjes De pendelbusjes hebben een capaciteit van ongeveer 15 mensen, maar zijn wel sneller en hebben kortere instaptijden. Ze rijden in gemiddeld 3 minuten van circuit naar het strand. Het aantal busuren is voor dit alternatief 52 busuren en (10 * 2) = 20 shuttlebusuren. Prestatie-indicator Gemiddelde wachttijd bij station Gemiddelde wachttijd bij circuit Gemiddelde wachttijd voor terugweg (station) Gemiddelde wachttijd voor terugweg (circuit) Aantal reizigers lang onderweg Resultaat 30 minuten 5 minuten 1 uur 15 minuten > 2000

Tabel 9 - Resultaten bij inzet shuttlebusjes Andere uitkomsten: o De gemiddelde bezetting van een busrit van het station naar het strand is 4.889 / (50 * 118) = 0.83. o De gemiddelde bezetting van een shuttlebus is 569 / (15 * 147) = 0.26. o Gemiddeld rijdt een bus 118 / 52 = 2.3 ritten per uur. o Een shuttlebus rijdt ongeveer 147 / 20 = 7.4 ritten per uur. o Inkomsten zijn €8.915. Doortrekken buslijn Er wordt aangenomen dat alle reizigers met de stoptrein (en bestemming Bloemendaal aan Zee) uitstappen in Overveen om daar de bus te nemen naar het strand. De reistijd tussen station Overveen een het strand is ongeveer 4 minuten, aangezien de bus op een busbaan rijdt. Het aantal busuren en alle andere variabelen blijven hetzelfde, hieronder kan bekeken worden of het zelfde geldt voor de uitkomsten. Prestatie-indicator Resultaat

17

Gemiddelde wachttijd bij station Zandvoort Gemiddelde wachttijd bij station Overveen Gemiddelde wachttijd bij circuit Gemiddelde wachttijd voor terugweg (Zandvoort) Gemiddelde wachttijd voor terugweg (Overveen) Aantal reizigers lang onderweg

19 minuten 24 minuten Ca. 6 uur 50 minuten 1 uur 651

Tabel 10 - Resultaten bij doortrekken buslijn Andere uitkomsten: o De gemiddelde bezetting van een busrit van het station Zandvoort en Overveen is 0.73. o Er staan 38 mensen bij het circuit te wachten. o In totaal zijn er circa 575 mensen met bestemming Bloemendaal aan Zee geparkeerd op het circuit. o Gemiddeld rijdt een bus 68 / 52 = 1.3 ritten per uur. o Er €8.136 aan inkomsten gegenereerd.

18

Informatie uitwisseling
Email NS From: "Kroesen, Henri HP (NS Commercie)" <HP.Kroesen@Reizigers.ns.nl> To: "'T.A.Hennis@student.tudelft.nl'" <T.A.Hennis@student.tudelft.nl> Cc: "Noord van, Harry HH (NS Commercie)" <harry.vannoord@ns.nl> Subject: vragen rond Zandvoort Date: Thu, 24 Jun 2004 16:44:35 +0200 Hallo Thieme, Het heeft even geduurd, maar hier komen toch enkele antwoorden op jouw vragen: > Hoeveel reizigers reizen richting Zandvoort vanuit Haarlem op piekdagen in de zomer, behalve op Beachbop?Op topdagen vervoeren we tussen de 20.000 tot 30.000 reizigers ri. Zvt> - Ik neem aan dat er 4 treinen per uur vertrekken vanuit Haarlem waarvan 2 stoptreinen?Gedurende de zomermaanden juni, juli en aug rijden we 4 treinen per uur (tussen 9 en 19 uur), waarvan er 2 niet stoppen te Overveen; deze 'sneltreinen' rijden van en naar Amsterdam; op echte topdagen rijden we nog 2 pendeltreinen extra tussen Haarlem en Zandvoort> - Wat is de capaciteit (dus hoeveel er in passen als de trein echt helemaal afgetopt is) en bezetting van deze treinen, is er een verschil tussen de snel- en de stoptrein?De capaciteit is in enkeldeksmaterieel ongeveer 125 per rijtuig; de gemiddelde treinlengte is 6 rijtuigen, dus kunnen er ongeveer 750 reizigers per trein mee. Er rijden soms dubbeldekkers; deze treinen hebben meestal 4 rijtuigen, maar bieden dezelfde capaciteit. Bij 4 treinen per uur is de capaciteit dus 4x750=3000 reizigers per uur; als de extra pendels rijden, is de capaciteit bijna 4000 per uur.> - Stappen er ook mensen in Overveen uit voor Bloemendaal aan Zee?Ik weet het niet zeker, maar ik schat het aantal laag in.> Kunt u een indicatie geven over de tijden en het verloop van de reizigers die naar Zandvoort reizen op een drukke stranddag? Dus bijvoorbeeld maximaal 1000 per uur en gemiddeld 200 per uur gezien over de drukste periode van 8 uur.De reizigers gaan voornamelijk tussen 10 en 15 uur richting Zandvoort; zie ook eerder antwoord op capaciteit.> - Heeft u enig idee welk percentage van de dagtoeristen van Zandvoort en Bloemendaal aan Zee per trein komt?Nee, dat is mij niet bekend; misschien weet de gemeente Zandvoort daar meer over> Heeft u enig idee welk percentage van de reizigers eindbestemming Bloemendaal aan Zee heeft?Wij hebben wel informatie over het aantal in/uitstappers op station Bloemendaal; kan je daarmee verder?Dat was het!Hopelijk kom je hier wat verder mee, zoniet geef dan nog even een seintje. Met vriendelijke groet, Henri Kroesen Productontwikkeling Regio Randstad Noord 020 - 206 7401 06 - 5574 4803 020 - 206 7406 henri.kroesen@ns.nl de Ruijterkade 4 Postbus 1283 1000 BG Amsterdam

19

Meetgegevens verkeersintensiteit Zandvoortselaan en Zeeweg Onderstaande gegevens zijn van vorig jaar. Ze zijn een gedeelte van de verkeerstellingen gedaan op de Zeeweg en de Zandvoortselaan. Hieronder de gegevens van juli en augustus tussen 8.00 uur ’s ochtends en 12.00 uur ’s nachts. Gearceerd het gemiddelde van de verschillende meettijden. Onder het totaal van alle gemiddelden tussen 8 en 12. 175 230 452 150 338 775 284 210 192 312 8:00 9099 Tabel 11 - Zeeweg op zaterdag, juli en augustus 131 779 376 162 786 1413 292 141 167 472 8:00 10605 Tabel 12 - Zeeweg op zondag, juli en augustus 151 246 439 157 379 447 313 305 8:00 8393 Tabel 13 - Zandvoortselaan op zaterdag, juli en augustus 149 185 330 756 1177 1063 539 702 775 800 938 1025 1060 1005 759 913 682 676 534 561 487 461 492 444 405 435 345 358 226 246 163 164 240 326 446 533 524 608 686 608 547 421 424 362 326 278 232 368 494 552 588 621 611 648 569 592 523 508 515 455 342 270 894 916 918 901 796 859 697 618 602 553 506 559 482 390 325 254 377 469 537 649 689 626 618 639 485 539 496 449 348 234 697 684 740 719 723 681 673 554 599 540 506 483 426 296 299 581 601 642 582 639 564 565 574 609 472 419 460 383 289 228 511 713 693 667 748 806 691 764 634 615 514 450 381 313 250 506 587 637 647 671 688 655 615 603 516 488 475 415 322 263 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 208 1338 611 289 1381 1161 573 280 325 685 9:00 342 1347 637 427 1238 941 714 502 465 735 10:00 529 1223 851 672 1132 960 891 637 634 837 11:00 678 1158 1010 809 1120 1069 1110 733 798 943 12:00 828 1193 1071 1042 1045 934 1142 921 967 1016 13:00 862 1181 1066 1221 1011 905 1067 930 1043 1032 14:00 852 973 870 1249 957 659 806 814 1144 925 15:00 795 895 725 1242 771 591 620 676 1124 827 16:00 683 553 532 453 361 217 122 668 656 616 631 491 331 189 633 562 555 510 417 279 202 1245 1150 206 537 599 248 143 716 562 694 609 459 307 185 540 499 422 525 395 270 215 518 397 367 330 322 204 126 498 452 358 333 250 187 136 1035 865 771 624 68 97 85 726 633 502 506 374 238 156 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 228 314 405 465 530 660 664 637 595 472 444 342 304 281 227 334 494 532 674 671 723 722 696 698 580 643 609 545 445 281 984 1050 927 953 930 973 795 566 748 651 722 723 666 474 349 255 397 470 592 747 752 741 695 691 610 511 518 446 381 280 642 729 720 719 755 842 735 688 729 617 609 606 471 367 297 990 966 881 862 809 802 871 825 829 640 600 614 473 360 272 502 600 587 646 789 804 832 801 768 618 567 529 399 332 227 266 406 492 584 669 807 854 730 735 700 574 470 354 298 226 376 425 454 500 534 581 631 653 636 457 408 383 314 245 194 509 598 608 666 715 772 761 699 714 594 564 533 441 354 261 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

20

336 104 751 701 349 449 8:00 9349

550 683 764 994 894 883 759 546 576 453 464 450 331 256 184 213 395 576 758 918 964 1058 1135 1122 1038 1078 1167 437 346 301 1151 944 950 959 934 949 836 672 508 496 506 481 425 267 195 348 342 452 308 400 359 549 421 390 343 396 322 297 241 153 593 814 854 881 808 851 821 618 493 403 347 345 295 194 144 602 653 725 804 827 830 814 679 598 526 532 515 355 254 186 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Tabel 14 - Zandvoortselaan op zondag, juli en augustus

21

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.