You are on page 1of 6
SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA BNA Inipektorat Zivotného prostredia Zilina OF XS 01205 Zilina, Legionarska $ podl'a rozdefovnika Val list tsloz0 dita Nate dis Vybavuje Patina ar 4987-25188/2016/Chy/770860108/25-SP ng. EvaChytsskovk 10.08, 2016 Vee: Prizvanie_na_istne_pojednivanie nariadené vkonani vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevadzku ,Sklédka odpadov Turzovka - SemeteS — verejna vyhliska, Slovenské inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektordt Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania akontroly (Calej len ,In3pekcia) ako prislusny organ Stétne} spravy pod? § 9 ods. 1 pism. c) a § 10 zakona &. $25/2003 Z. z. 0 Stdtnej sprave starostlivosti © Zivotné prostredie ao zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov apodfa § 32 ods. 1 pism. a) zakona &, 39/2013 Z. z. 0 integrovanej prevencii a kontrole znedist ovania Zivotného prostredia a o zmene a dopinent nicktoryeh zékonov v platnom zneni vy tase podania Ziadosti (@alej len ,,z4kon 0 IPKZ"), podl'a § 15 ods. pism. a) zékona o IPKZ vsiilade s § 61 zékona &, 50/1976 Zb, o tizemnom plinovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny zékon") nariaduje istne pojednavanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevédzku ,Sklddka odpadov Turzovka ~ Semetes* v savislosti s vydanim stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokonéenim ,,Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka Il. a IIL. etapa“ podla projektovej dokumenticie ,RozSirenie sklidky odpadoy Turzovka — SemeteS“ varedli prevadzky ,Sklddka odpadov Turzovka - Semete8*, v k.i, Turzovka, na dei 02. 09. 2016 0 09,30 hod., so stretnutim pozvanych y priestoroch centra Disha Turzovka, Vysny koniec 207 v zasadatke. Sugast'ou integrovangho povolovania éinnosti v prevadzke ,Skladka odpadov Turzovka - Semete¥* sti konania podl'a §3 zékona 0 IPKZ: 2 voblasti povrchovych véd a podzemnych vod: = povolenie na uskutognenie vodnej stavby podi'a § 3 ods. 3 pism. b) bod 3. zékona o IPKZ, v stilade s § 26 ods. 1 zékona 8, 364/2004 Z..z. 0 vodich a o zmene zékona SNR é 372/190 Zb. o priestupkoch v zneni neskor8ich predpisov (d'alej len ,vodny zikon*), - siihlas na uskutognenie stavieb a zariadeni alebo na Ginnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podi'a tohto zikona, ktoré vSak mde ovplyvnit’ stav povrchovych véd a podzemnych véd podfa § 3 ods. 3 pism, b) bod 4. zékona o IPKZ, v sitlade s § 27 ods. 1 pism. c) vodného zékona, = povolenie na vypiist'anie vod z povrchového odtoku do povrchovych vod podfa § 3 ods. 3 pism. b) bod .1.1. zékona 0 IPKZ, v silade s § 21 ods. 1 pism. d) vodného zékona, v oblasti ochrany ovzdusia: udelet lasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby malého zdroja znegistovania, poda § 3 ods.3 pism. a) bod 1. zikona o IPKZ, v silade s § 17 ods. 1. pism. a) zikona &. 137/2010 Z. 2. 0 ovadu8i Pale} len ,zakon 0 ovzduSi) pre zmenu stavby pred dokonéenim ,,Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka podfa projektovej dokumenticie ,RozSirenie sklédky odpadov Turzovka ~ Semetes*, v oblasti odpadového hospodérstva: = _vyjadrenie k vystaybe tykajéicej sa odpadového hospodarstva k projektovej dokumentécii v stavebnom Konani, ak sa neuskutognilo tzemné konanie, podfa § 3 ods.3 pism. b) bod 9, zdkona 0 IPKZ, v siilade s § 99 ods. 1 pism. b) bod 2 zékona &. 79/2015 Z. z. © odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov, v oblasti stavebného konania: = povolenie na zmenu stavby pred dokonéenim ,Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka podla projektove| dokumenticie ,Roz8irenie sklidky odpadov ‘Turzovka - SemeteS“, na pozemkoch parcelné tislo KNC 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/6, 5432/8, 5432/9, 5432/10, 5432/12, 5432/13, 5432/14, 5432/15, 5432/16, 5432/17, 5432/18, 5431/25, 5431/34, 5431/35, 5431/38, 5428/2, 5428/3, 5428/4, 5428/5, 5428/10, 5428/11, totozné s KNE &. 4489, 4499/2 v k.t. Turzovka, zmysle § 3 ods. 4 zékona 0 IPKZ, v sillade s § 68 zakona &. 50/1976 Zb. o tizemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na tistne pojednavanie spravny organ prizyva previdzkovatela, Mesto Turzovka, dalSich nizSie vymenovanych tastnikoy konania adotknuté organy. Neznimym tiéastnikom konania sa ,Prizvanie_na_tstne pojedndvanie* doruéuje verejnou vyhlaskou. * Do podkladov rozhodnutia mozno nahliadnut’ pred diom tistneho pojednavania na inspekeii (v dase od 7,00 do 15,00 hod., SIZP, OIPK, Legionarska 5, 012 05 Zilina) a na tistnom pojedndvani, * Osoby prizvané na iste pojednavanie mozu svoje pripomienky andmety uplatnit podat’ pisomne najneskdr na tistnom pojedndvani, Na neskér uplatnené pripomienky andmety sa nebude prihliadat. ‘* Na distnom pojedndvani bude prerokovana Ziadost’, pripomienky a némety Wastnikov konania a dotknutych orgdnov, uplatnené k Ziadosti. 160; 00156906» Tel: 041/5075 116 * Fax: 041/5075 101 __* e-mail eva.chyteakova@sizp.sk 3 * Ak sa dite zastupovat’, je potrebné na istnom pojedndvani predlozit’ pisomné splnomocnenie. * Ingpekcia konanie podla § 16 ods.1 pismeno b) 2akona oIPKZ zastavi, ak sa prevadzkovatel’ bezdévodne odmietne ziitastnit’ nariadeného tistneho pojedndvania Sprivny organ bude povazovat’ za bezdévodné odmietnutie zitastnit’ sa nariadengho pojednavania, ak prevédzkovatel svoju nepritomnost’ véas a riadne neospravedini. Byoiného prostedia Berens uve 8 uty | ie Doruéuje sa: WOOD ENERGY s.r.0, Podvysoké 358, 023 57 Podvysoka Mesto Turzovka ~ primétor mesta, Jasikova &, 178, 023 54 Turzovka Spologenstvo byvalych urbarialistov, PS Turzovka, Stted 177, 023 54 Turzovka Sprava ciest ZSK, Martina Rézusa 104, 010 01 Zilina NOVAPROJEKT s..0., zodpovedny projektant Ing. Jan Janec, Homé ul. &, 33, 974 01 Banska B; 6. Zdruzenie TKO Semetes n. 0., SemeteS &. 439, 023 54 Turzovka 7. Mesto Turzovka — stavebny tirad, JaSikova &. 178, 023 $4 Turzovka 8. Okresny trad Cadea, Odbor starostlivosti 0 Zivotné prostredie, Stétna vodnA spréva, Paldrikova 91, 022 01 Cadca 9. Okresny trad Cadca, Odbor starostlivosti_o Zivotné prostredie, Stétna spriva odpadového hospodarstva, Palérikova 91, 022 01 Cadea 10. Okresny Grad Cadca, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Stétna sprava ochrany prirody a krajiny, Palarikova 91, 022 01 Cadca ) 11. Okresny trad Cadca, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, posudzovanie EIA, Palarikova 91, 022 01 Cadca V 12. Okresny trad Cadca, Pozemkovy a lesny odbor, Palarikova 95, 022 01 Cadea “ 13. Okresné riaditel'stvo HaZZ v Cadei, A. Hlinku 4, 02201 Cadca \ 14, Slovensky rybarsky zvatz Zilina, A. Kmet‘a 20, 101 55 Zilina \ 15. Sprava CHKO Kysuce, U Tomali & 1511, 022 01 Cadea * 16. SVP 8.p., OZ Povodie Vahu Piestany, Nabrezie I. Krasku 834/4, 921 80 P 17. Krajsky pamiatkovy trad, Mariénske namestie 19, 010 01 Z 18. Spis vaeye ‘any ICO: 00156906 = Tel. 041/5075 116 * Fax: 041/5075 101 * e-mail eva.chyteakova@sizp.sk