You are on page 1of 21

MA

-
ULHAYAT

–MOQODDI MAH
13Dzul hijj
ah1433H==>SiPi ncang==>  MA- ULHAYAT
Bahasan t ent ang MA- UL HAYAT i tu panj ang,kamiakan mencoba mengur aikan
secar a ber sambung dal am kat egor iMAUL HAYAT.Ti dak i ntent,jarang-jarang,
mungki nsemi ngguat au2mi nggusekal i.Danseper tibiasa,akanadat uli
san-tulisan
l
ain,agart i
dakt erlalut egang.  Danmungki ndal am t uli
san-tul i
sany angakankami
sampai kanbany aky angkami samar kan.Makl uml ah, iniwebsi teterbuka, bi
sadi baca
siapasaj a.
“MA- ULHAYAT“ ,
 yaitu  bany uur ipangur i
pi,bany usucia- nyuceake,bany ubar okah
am- berkahi .Dal am Bahasa I ndonesi a di sebutai rhi dup-menghi dupkan,ai rsuci -
mensuci kan, airbar okah- member kahi .
     
Dan t ulisan-tulisan y ang akan kamisampai kan i nibany akmengungkap makna-
maknabat hin sehubungandengan:
1. ApakahMA- ULHAYAT i tu?
2. ApakahHi kmahny aMA- ULHAYATi tu?
3. Apakahki taitudi per i
ntahmencar iMA- ULHAYAT?
4. Di manakahLet akny aMA- ULHAYATi tu?
5. Bagai manacar any amencar iMA- ULHAYATi tu?
6. Denganapakahmencar i MA- ULHAYATi tu?
7. Dan akan kami  tambah t uli
san dar iCOPAS sana- sini,untuk menambah
wawasant ent angMA- ULHAYAT.
Dandisi ninant iakanmencer itakanmakna- maknay angt ersirat,makna- maknay ang
tersuruksehubungandengant ersebutdi atas,dan  tidakakan  mencer itakanmakna
dhohi r,
sebab:
 Adamaknat ersur at(ter tulis)
 Adamaknat ersi rat (bececer)
 Adamaknat ersur uk(bany aky angl uputdar ipengamat an)
Satu cont oh y ang kebany akan l uputdar ipengamat an segibat hin( tersi
ratdan
tersuruk)adal ahkal i
mat -kalimatdal am Al qur ’
an.
Kalimatdal am Al qur’ani tut erdiri dar ihur uf-hur uf.
1. Adasat ukal i
maty angt er diridari sat uhur uf .
2. Adasat ukal i
maty angt er diridari duahur uf .
3. Adasat ukal i
maty angt er diridari t i
gahur uf .
4. Adasat ukal i
maty angt er diridari empathur uf.
5. Adasat ukal i
maty angt er diridari l
imahur uf .
6. Adasat ukal i
maty angt er diridari enam hur uf.
7. Adasat ukal i
maty angt er diridari tujuhhur uf .
Tidakadasat ukal imaty angt er diridar idel apanhur uf  (
hany at erbatast uj
uhhur uf)
,
dant i
ap- ti
aphur ufi tuada dhohi rnyadanadabat hinnya.Sebagai manat ersebut
dalam hadi t
sNabi y angber buny i:
QOOLAROSUULULLOOHISHOLLALLOOHU‘ ALAI HIWASALLAMA:
UNZI LAL QUR- AANU ‘ ALAA SAB’ ATI AHRUFI N, LI KULLI HARFI N MI NHAA
DHOOHI RONWABAATHI NAN. (AnI bnuMas’ udRowahutThobr ooni –Hasan)
Artinya:Ber sabdaRosul ullohSAW : ”Di tur unkanki tabAlQur -anat ast uj
uhhur uf ,bagi
ti
ap- t
iaphur ufdar i
tuj uhhur ufi tuadadhohi rnyadanadabat hinny a“ .
Kalaukal i
matAlqur -ani tut ersusundar ihur ufy angt i
aphur ufny amengandung 

maknadhohi rdanbat hin,ot omat ist iap-ti
apkal i
mati tuj uga mengandungmakna
dhohirdanmaknabat hin. 
Akant et apikebany akandidal am ki tab( apakahi t
ut af sirat aubukan)y angsudah
bececeri tu,pengamat anny ahany adar isat usegisaj a,y aitudar isegidhohi r
nya,
sehinggadar isegi bathinny abany aky angl uput .
Olehkar enadar isegibat hi nny abany aky angl uputdar ipengamat an,makadi kir
a
agama I slam i tut i
dak bi sa sesuaidengan per kembangan zaman,padahal
sebenar ny abukanAgamaI slam y angt idaksesuai ,akant etapikebany akanummat
Isl
am sendi ri yangmemahami nyat erl
al udangkal .
Mungki nt ulisani nibagisebagi anpembacadi r
asaber at( kalaubegi tudi niatisaj
a
dengan I khl ash,y ait
u di niat ikar ena mel aksanakan per i
nt ah Al l
oh SWT dan
melaksanakanper i
ntahRosul ullohS. A.W) ,sebabdal am sebuahhadi tsdi t erangkan:
QOOLAROSUULULLOOHISHOLLALLOOHU’ ALAI HIWASALLAMA  :
KUN ‘ AALI MAN AU MUTA’ AALI MAN AU MUSTAMI ’
AN AU MUHI BBAN WALAA
TAKUNKHOOMI SAN.
Arti
nya:”Ber sabdaRosul ul
lohSAW :Jadi lahkamuor angy angmengaj ar,kal aut i
dak
bisa jadi lah or ang y ang mi nta di ajar,kal au t idak bi sa,j adil
ah or ang y ang
mendengar kansaj a,kal aut i
dakbi sa,j adil
ahor ang y angsukasaj a(Sukadengan
adanya MAULHAYAT. COM saj a meskit idak i kutmembaca- baca i sinya) .
Dan
j
anganl ahkamuj adi orangy angnomerl ima. ”
Olehkar enai tu,meskit i
dakf aham,t i
dakapa- apaasalni aty angi khlas,makaakan
mendapatganj ar
an( pahala).Tapi sebagi any anglainmungki ntidakt erlaluber at.
Bagisaudar apar apembaca, baiky angsegur uatauy angbukan, j
ikaadat uli
sankami
yangnant iny at erl
alufulgar,mohondi ingat kan.Agart idakmenj adi f
itnah.

WAJI
BMENCARIMA-
ULHAYAT
15 Dzul
hij
j
ah 1433H ==> Si Pi
ncang ==> 
MA-
UL HAYAT

HUKUM MENCARIMA- ULHAYAT
Di dalam Al qur-
andi terangkanbahwahukumny amencar iMa-ul Hay atadalah WAJIB.
Adapunay at y angmewaj i
bkanki t
amencar iMA- ULHAYATadal ahsebagai mana
tersebutdal am sur atAl anf al
/ S.8/ay at24yangber buny i
:
YAAAYYUHALLADZI INAAAMANUSTAJI IBUULI LLAAHIWALI RROSUULII DZAADA
-’
AAKUM LI MAAYUHYI I
KUM.
Artinya:”Wahaior ang- orang y ang ber i
man,hendakl ah kamu semua meny ambut
ajakan Al loh dan aj akan Rosul ulloh ket i
ka kamu di seru untuk sesuat uyang
menghi dupkankamu. ”(AlAnf al/s.8/ay at24)
Menur utay att ersebutdi atas,ki tasebagaior ang mu’ minwaj ib mencar iMA-UL
HAYAT.Dankewaj i
bani niadal ahpokok, bukansunnah.
Kalauseki anl amany abany akor angmu’ miny angbel um mencar iMA- ULHAYAT,i tu
namany a bel um mel aksanakan kewaj i
ban y ang pokok. Jangankan mencar i
,
ber i
tanyasaj abel um mendengar ,mal ahany angdi dengarber kal
i-kalihanyahukum
(i
ni halal–i tuharam, i
ni makr uh–i t
umubah, iniri
badanl ain-
lain)
.
Jadimasal ahmencar iMAULHAYATi nisebenarny abany akluputdar ipengamat an.
Mal ahankamisendi risering mendengardipengaj i
an–pengaj ian,bai kpengaji
an
kecil/akbar ,diTV- TV, disur at-suratkabar ,semuany a it
uj ar
angmencer i
takan MA-

cakapdenganAl loh  danAl l ohber cakap.kanber artiAl l oh bercakap. Dalam sur at  AlAnf al/s.sapi )…?j awabny aadal ah: manusi   a. dan j ugat idakt er bilangbany akny aor angy angt ahudanmenger timaknany aAl qur - an yangdi baca.Tapi kalaudi sur ati Gust iAllohi t u dibiar kansaj ahany adi t umpukdandi tar uhbegi t usaj a. Anehny a. seper ticont oh:  Bahwa  “YAA-AYYUHALLADZI INA AAMANUU”  ituar ti ny a“ Wahaior ang- orangy angber iman” .( Tahu tempat ny atapi tidakbi samengambi lny a.fikiranny a. fikir anny a.kal audi dawuhiber ar tikitaber cakap.kal au ki ta di sur at ipakl ur ah saj a.t i dakmer asaber cakap. apa. 8/ ayat24t ersebutdiat as adakal i maty angber buny i“YAA AYYUHALLADZI INAAAMANUU”  ( ar ti ny aWahaior ang.Apal agiy ang mengi r im sur at  ituat asanny a. yaitu:  BISMI LLAAHI RROHMAANI RROHI IM  (DengannamaAl lohy angMahapeny ay ang danpengasi h) Danpokokper soal anny asur atj ugasudahj elas.Kal aubut uhbar udi ambi l sampaikondi si nya ber debu dan di tepuk. yaituadasur atArr o’du.Kal ausur at ny aGust iAl loh. cakapdenganki ta…? Danmanusi aj ugaser ingmengat akani nidawuhny aAl l oh. ULHAYAT (Ai rHi dup) . Manusi   akapan? …  Kalaumanusi asekar ang.or angy angber iman) .   ALASANWAJI BMENCARI  MA. Jadial asanki tadi perint ahmencar iMaulHay atadal ahkar enaper asaanki t a. cakapdengan yangmeny ur at i . seper ti cont ohmembacasur at Al Anf al/s.di muly akan sur at ny a. Akant et apikal auki t amembacaAlqur -andanbi langkal auki taber cakap.orangy angber i man) .i nisebabny aadal ah bel um mi num MA.ULHAYAT.Dany angdi sur ati j ugaj elasy aitumanusi a. Di kar enakanper asaanny a.Danpokoksur ati tuj elas.8/ ay at24 y angber buny i : “YAAAYYUHALLADZI INAAAMANUU” (artiny aWahaior ang.cakap denganAl loh. Apakahsebabny amasi hmat i? …. ULHAYAT? … kar enabel um t ahut empat nya.i nitandany a adal ahper asaanny a. cakapdenganki t a. padahal wajib) .Tapikal auki t a bicar abahwa  “Akudi sur at iGust iAlloh”  makageger lahmasy arakat . Akant etapikal au di tany a:Sur atFat ihahi tusur atny asi apa…?  j awabny sur a  atnya Gust iAl loh.kesadar anny amasi h mat i. Mengenaihali ni. AYYUHANNAASU”i tuAl l oh bercakap. sampai di buatj imat . ti dakt er bil angbany akny aor angy angbi samembacaAlqur -an. adasur atAl Baqor ohdanl ain–l ain.manusi a ataukahhay awan( kambi ng.akant etapit idakmer asa bahwaki tay angdi dawuhi .l alusi apakahy angdi sur atii tu. padahal ituwaj i bdi car i.SedangkanAlQur -ani tumengandung114 surat .f ikir an . Danbi l awakt umembacasur at ny aGust iAllohi tut idakmer asakanapa. kesadar anny amasi hmat i . Mengapabel um mi num MA. ULHAYAT 1. tepuksampaikel uardebuny a akhi rnya  tambahmenj adi kanbat uk. cakapdenganki ta? Padahal semuaor angt ahubahwai tuadal ahDAWUHNYA ALLOHdany angdi dawuhi i tuadal ah MANUSI A. makageger lahmasy ar akat .  Bahwa   “YAA–AYYUHANNAASU”i tuar tinya: “Wahai manusi a“ Apakahki tamer asabahwat at kal amembaca“ YAAAYYUHALLADZI INAAAMANUU “ituki tai ni orangy angber i man…? Apakahki tamer asabahwat atkal aki tamembaca“ YAA.

  TI NGKATAN-TINGKATANHI DUP 16 Dzul hij j ah 1433H ==> Si Pi ncang ==>  MA- UL HAYAT Tul isan i niadal ah penj elasan l anj utan dar it ul i san y ang kemar in. Sebab kal au t idakhi dup unt ukapakah di per i nt ah meny ambutaj akan Al loh dan Rosul ull oh? Apakah mungki n or ang y ang mat ii tu di per intah meny ambutsuat u aj akan at au mener i maaj akan? Jadiadany aper int ahmeny ambutaj akan. “YaaAy yuhal l adzi inaAamanuu”  :Wahai or ang.kit a.memangr uhi tudzat ny aber sifathi dup.  Sudahkahkit aber f iki rkearahsitu…?  Sudahkahkit amer asakandiwaktumembaca…?  Sudahkahkit asadar …? Ini lahal asankesat u.Akant et apianehny abuny iay atdi at asor angmukmi ndi per intahunt uk meny ambutaj akanAl lohdanRosul ull ohy angaj akant ersebutunt ukmenghi dupkan or angmukmi n.makahi dupi tumemangmempuny aiti ngkat an-ti ngkat an. Or angber imanmendapatper intahi niber ar tior ang. YAA AYYUHALLADZI INA AAMANUSTAJI IBUU LI LLAAHIWALI RROSUULII DZAA DA’ AAKUM LI MAAYUHYI I KUM ( Al-Anf al /24) .y aknihi dupny ar uh.  Adahi dupy angdi tandaiol ehper kembangan.Lhai ni hidupy angbagai mana? Ber dasar kanay ati ni.kesadar anki tamasi hmat i .Ol eh sebab i tu hi dupny a j asmanit er bat askepadaadany ay angdi sandar i ny a.maka t andany a tumbuh.kenapakitadiper intahmencariMA-ULHAYAT.I nihi dupny aal am t umbuh-   tumbuhan.  menunj ukkanbahwaor angmukmi ni tu sudahhi dup.danlai n-l ain.Kal au dial am t umbuh.tapi ker bau. makai tut andany amat i. “IdzaaDa’ aakum Li maaYuhy i ikum”  :Ket ikaAl l ohdanRosul ull ohmengaj akkamu unt uksesuat uy angdapatmenghi dupkankamu.or angy angber i man. Hi dupny aj asmanisandar an kepada hi dupny ar uhani .keti kakit amembaca Alqur-an. tumbuhan t ersebut hi dup.j asmanij ugahi dup.sama.ti dak mer asadi ajakbercakap- cakapdenganAl loh. Dan kal au t umbuh. “Ist aj iibuuLi ll aahiWal ir rosuul i” :Sambut lahaj akanAl lohdanaj akanRosul ulloh.i nihi dupny aj asmani manusi adanhay awan. sapi hidupny aj ugademi kian.  Adahi dupy angdi tandaidengankel uarmasukny anaf asat auper isti waki mi a yaknidi tandaiol eh per tukar an zatat au get aran j ant ung.Jadihi dupy angseper tii nibukanhany amanusi asaj a.Hi dupy angdemi kianituadal ahhi dupsandar an ter hadaphi dupny ar uhani . Jadir uhmemamg hidup akant et apihi dupny ar uhi tubukandenganper t ukaranzatt apihi dupny a dengansi fat. Jadir uhanihi dup.or angmukmi ni t usudahhi dup.tumbuhan i tu t idak ber kembang.  Ada l agihi dup y ang t i dak di tandaiol eh kel uarmasukny a naf as at au per tukar anzatt apihi dupny adengansi fat. tumbuhan i t u ber kembang. samahi dupakant et apihi dupny al ain. Kemar i n disampai kandawuhny aAllohTa’ aladal am Al Qur -ansur atAl-Anfal ayat24. Untukhali niakankamiul aslagidit uli sanselanj utnya… Tent ang TINGKATAN- TINGKATANHI DUP.buktinyaadalahkit at i dakmer asadisur ati .Sel amay angber sandarmasi h .

Hidup sandar an i tu dal am bahasa Ar ab di sebut :  “Hayaatun ‘Idhoof i yyah”.bukan .Makl um- l aht i daksemuapembacaber kemampuansama.SOAL: Mengapaor ang.Jadihidupnyaj asmani bersandarkepadahi dupny ar uhani . “Hay aatun”   ar tiny a:Hi dup. Kemudi anl anjut anay attersebutdiatasadakal imaty angber buny i:      “ IDZAA DA’ AAKUM LI MAA YUHYI IKUM”  (art inya :Ket ika kamu di seru unt uk sesuat uy angmenghi dupkankamu) .  Di nerakahi dup.  Di al am ar wahhi dup.dimanasajakapansaj a ruhani tetaphi dup.  Di duni adenganj asmani jugahidup.Memangakant erkesandi ulang-ulang.Kamiber usahaagarsaudar a- saudar asemuabi samemahami .orangAAMANUU( beriman)i tumasi hdi perintah meny ambutaj akan AllohdanRosul ull oh? …      JAWAB: Adany a or ang.Tapikal auy angdisandar iit u pergi makaj asmani pasi geblak/ jat uh. “’ Idhoof i yyah”  ar ti nya:sandar an.jasmani pastimat i .agarsupay aor ang-orangy angber i man( AAMANUU) i tumeny ambutaj akanAl l ohdanRosul ull oh. Dit ul isansel anj utnya.orang AAMANUU di perintah meny ambut aj akan Al loh dan Rosul ulloh. Kalauhi dupny ar uhanii tuhi dupdengansi fatyangdal am bahasaAr abny adisebut : “Hay aatunShi faatiy y ah” art iny a:Hidupny adengansi f at. *  Ay atiniadal ahber i situjuanper i ntahmeny ambutaj akanAl lohdanRosul ullohy ait u diser uunt uksesuat uy angmenghi dupkankamu. Jadihi dupny ar uhanit idakt erbat asolehtempatdanwakt u. MENGHIDUPKANHIDUP 20Dzul hij j ah1433H==>SiPi ncang==>  MA- ULHAYAT Mungki npar apembacamer asapenj elasanny akoqdiul ang.orangy angber i man( AAMANUU) . Kemudi anl anjut anay attersebutdiatasadakal imaty angber buny i:        “ISTAJI IBUU LI LLAAHIWALI RROSUULI ”(ar   tinya :Hendakl ah kamu semua meny ambutaj akanAl lohdanRosul ul loh) *Ay atiniadal ahber i siper i ntah.j adisat udengany angdi sandar inyamakai ahidup. karenamemangsi fatnyaitusifathi dup.  kar enaAAMANUU( orang-or angy angber iman)i tuadal ah hidup. 8/ay at24t ersebutdiat as. Mel ihatdar ikal i matdemikal imatdal am sur atAlAnf al/s.suratke8ay at24t ersebutdit ulisansebel umny a  adakal imat yangber buny i:        “YAAAYYUHALLADZI INAAAMANUU” (  arti ny a:Wahaior ang-or angy angber iman) * Ay atini adalahdi t ujukankepadaor ang.  Di al am bar zakht anpaj asmani j ugahi dup.  Di syur gahi dup.Makanyahidupny ar uhani ti dakt er batasol ehr uangdanwakt u. l alut i mbul beber apapenger ti an.akankamiper j elastentangHI DUP.Kamiber harap dengancar ademi kianki t abi sabenar - benarf aham denganket erangany angakan kami sampai kan.ulang. 1. Dal am sur at AlAnf al.

5. Akankamiper j el asket er angdit ulisanber ikut ny a…i nimasi hseput arHIDUP.SOAL: Tapimengapa or ang. ?Padahaldal am ay ati nior angAAMANUUi tu masi hmat ikalaubel um mi num Ma’ ul hay at.tidakdisi ni. SOAL    : Kal aumemangi ngin.or angAAMANUU i tumasi hmat i( belum hi dup). makaki tamasi hmat i( bel um hi dup).sebabsekar angsudaht idakadapeper anganseper t izamankanj engNabi danadany ahany adiMakkahsaj a.itu adal ahsamadenganhi dupny ahay awandani nit i dakadabedany a.        JAWAB:   Sudaht ahu! 8. 4. Kal au memang ay ati nidi hubungkan dengan peper angan zaman kanj eng Nabi .  apa bedany adenganhi dupny aor angkaf ir.. . Jadikesi mpul anny aadal ah. SOAL    : Apakaht idaki nginhi dupl anggeng. 2. . apal agi orangkaf ir .i tuber ar t i  samadenganhay awan. ULHAYAT.  Kalauy angdi kat akanhi dupi t kel u  uarmasukny anaf as (pergantianzat ).      JAWAB: Kar enaor angAAMANUUi tubelum mi num MA.   SOAL    : Kal aumemang mencar i.. 3.  ber artiay ati nisekar angsudaht idakber lakudanhany aber lakupadazamankanj eng Nabisaj a.?        JAWAB:   Yamencar i! 7..PadahalAl qur ’ ani tu unt uksel ur uhmanusi a. orangAAMANUUi tudi kat akanmasi hmat i.  Kalauy angdi kat akanhi dupi tu per kembangan. Kal au dal am t af sir. apal agi orangkaf i r.  mengapat idakt ahut empat nya?….l aluy ang dimaksudi ni hidupy angbagai mana? ….?        JAWAB:   Yai ngi n! 6.SOAL: Danmengapaor ang.   i tuadal ahhi dupny at umbuh- tumbuhan.Kal aubegi tu. t umbuhan. sedangkanki tabukant umbuh..hidupny akuci ng j ugakel uarmasuknaf as. bukt iny a adal ah ay at y ang ber buny i LI MAA YUHYI IKUM  (artiny aunt uksesuat uy angmenghi dupkankamu)? …        JAWAB: Kal aubegi t u  ber ar tior ang.bel um masukt emaut ama.nant ibur u-bur umal ahgakpaham.SOAL: Kal aumemangor ang.   SOAL     :  Kal au memang sudah t ahu t empat nya. mengapa t idak bi sa mengambi l ?…        JAWAB:   Ini semuany adi sebabkankar enabel um mi num MA-ULHAYAT.Tapi sabarsaj a. .padahalj elasbeda denganor angkaf ir? . or ang AAMANUU y ang hi dup i ni  masi h di perintah unt uk menghi dupkan di riny a. 8/sur at AlAnf ali niber makna dhohi r. ULHAYAT.kenapat idakmencar i .?  Kalau y ang di kat akan hi dup i tu hubunganny ar oh dengan j asmani .orangy angber i man( AAMANUU)i tumasi hmat i(belum hidup) . Dankal auhi dupny aor angmu’ mi ni tudi kat akankel uarmasukny anaf as. ay at 24/ s.mat i .kal au ki t asebagaior ang-orang y ang ber iman t i dak mencar idanmi num MA.y aitu dihubungkandenganpeper anganzamankanj engNabi .

fasiqi n.apakahi tu ruhny aor angmukmi nat aur uhny aor angkaf ir. ulHay at) .pokokny asemuar uhi t uhi dupdengan sifat . Ar tinya:( Muhammad! )Kamut i dakbi samembuatmendengaror angy angmat idan or angy angt ul idanket ikaor angmat iituber palingdenganmungkur( t olah. ny a di tambah hur ufhamzah maka menj adi “Maa. Kal imat  “Yuhy ii kum”  diambi lkal i mathay atny amakakal audi gabungmenj adikal imat : (Maa. (Yuhy ii kum)   : Unt ukmenghi -dupkankamusemua.  Maa. angan. Kal au begi tuy ang di maksud i tu kit ai nisupay a meny ambutaj akan Al loh dan Rosul ull ohi tusupay aki tabi sahi dup. bukanhi dupshi f ati yy aht apihi dup hakekatat auhi duphaqi qi yyah. ti dakadabedany adenganhi dupny aor angdhol imin. Jadikal auy angdi maksudhi dupdi sit uadal ahhi duphubunganant araj asmanidan ruhanimaka i nit ahsilulhasi l.Namldi ter angkan bahwaor angkaf iritudi sebutmat i . ini hidupy angbagai manamaksudny a?  Apakahhi dup' idhof i yy ah?  Apakahhi dupshi fat iyyah?  Apakah y ang di maksud hi dup t er sebut hi dup y ang di tandai ol eh per kembanganat auhi dupy angdi tandaiol ehkel uarmasukny anaf asat auhi dup sandar an? Yangdi maksudhi dupdi siniadal ahbukanhi dup‘ Idhof i yyah.Jadi . Lal ukal aubukanhi dupsandar an. l aluhi dupy angbagai mana? Inij awabanny ay angj elasbukanhi dup‘ i dhof i y yah. apakahhi dupshi fatiyyah? Jawabny ai nipunbukan.Sebabkal auhi dup ‘ idhof iyy ah.selamaki tai nibel um mi num Maa. Kal imat  “Limaa” .adaor angmat ikokbi samembel akangidant olah. MI ’ USHSHUMMADDU’ AA-A I DZAA WALLAUMUDBI RI IN( An.Jadi yangdi maksudbukanhi dupsandar an.i tumust ahil .t ol eh. ulHay atat auai ry angdi maksuddal am sur at Al-Anf al :  “LimaaYuhy ii kum” . kaf i ri n. (Limaa)  :Unt uksesuat u.makakuci ngi tusaj asudahhi dup‘ idhof i y yah. Jadisel amaki tai nibel um mi num Ma.Makany adal am AlQur -ansur atAn.Jadi or angkaf i ri tumasi hmat i. ulHay at .Sebab or ang mukmi n sebel um di per intah hi dup ter sebut punsudahhi dup.makaki tamasi hmat i.jangankanor angkaf ir . tol eh denganmembel akang) .Dalam ay att ersebutKanj engNabidi dawuhiol eh AllohTa’ ala: INNAKA LAA TUSMI ’ ULMAUTA WALAA TUS.or angmukmi npunmasi hdi sebut mat ikal ausel amabel um hi duphakekat .Di sebutmat ibukandar isegishi fat iyyah.HI DUPHAKEKAT 21 Dzul hij j ah 1433H ==> Si Pi ncang ==>  MA- UL HAYAT MAKSUDAJAKANALLOHDANROSULULLOH Kemudi anaj akanAl lohdanRosul ull ohy angadadiAlQur - any aknior angber i man diper i nt ahmendat angiat aumener imasesuat uy angsesuat uitubi samenghi dupkan or angmukmi n.Naml /80) . musy rikin.Sebabsemuar uh.ker bauj ugabegi tuy akni hidupny adi tandai olehkel uarmasukny anaf as. Saudar aangan.itut ahsi l ulhasi l. un”  yang art i nyaai r. mat ibukansegi ‘idhof iyyaht api mat idar isegi haqi qiyyah. Jadiki tai nihukumny amasi hmat i .

Ajakanny asi apakah.kambi ngi tujugahi dup.  Adamay i tber jual an.hidupki t ahar usl ahber bedadenganhi dupny aor ang kaf i r. Inikal audi l ihatdar isegihi duphakekat .Jadit alipenghubung i t ubi samat idanbi sahi dup.makahay awansapi .har usl ahber bedadenganhay awan.Kal auki t abel um bi samencapaihi dup haqi qiy yah.Dan hi dup hakekati tui alah “Hay aat ulI man”   : hidupny ai man.makahewanpunhi dup' i dhof i .kal aubegi tuapa bedany aki tadenganhay awan? Kitasebagaior angmukmi n. 24 Dzul hij j ah 1433H ==> Si Pi ncang ==>  MA- UL HAYAT MenurutAlqur -anMa- ulHay ati tuadal ah: 1-    Airyangmengandunghi dup(MAA-UN HAYYUN) . .bukanhi dupj asmani yy ahdanr uhani yyaht apihi duphakekat .kalaudi lihatdar isegi hiduphakekat .  Adamay i tber tengkar . Kal auhi dupny aj asmani .i badahi tuunt ukmemper kuatt al ipenghubung. Padat ulisansel anj ut nyaakanki tamul aitent angApakah  MAULHAYATI TU ?  tapi sement ar aakankami muatt uli sandal am rangkameny ambutt ahunbar u1434H… APAKAHMA-ULHAYATITU? .benangsut era. *** HI DUPHAKEKATADALAHHI DUPNYAI MAN Danki tasebagai orangmukmi nmakahi dupny ahar usl ahber bedadenganor angkaf i r yanghi dupny ahany ahi dupsandar andanhi dupshi fat iyyahdanki t ahar ushi dup diatasny ay aknihi dup hakekat .  Adamay i tber pol iti k.ki t ahany ahi dupshi f ati y yahsaj a. makamay i ti t ubany aksekal itidakbi sadi hit ung.  Adamay i tmendapatpi ala.makaapabedany ahi dupki tadengan hidupny aor angkaf ir? Kal auhi dupki tahany ahi dup' i dhofi.  Adamay i tmengaj i .Dankal auki tabel um hi duphakekati tu artiny aki tabel um meny ambutaj akanAl l ohdanaj akanRosul ull oh.t al i penghubungant arahambadenganAl loh. Hiduphakekati t ulahsebenar - benarny ahidup‘ Indal loh.Bukanny ai badahi tutalipenghubungt api i manl aht alipenghubungant arakitadenganAl lohTa’ ala.bukansekedar hidup.Dani mani tuialahmer upakanbenanghal us.  Adamay i tmemer intah.ki taitudiper i ntahsupay aki tahi duphakekat .Lal ukal aubegi tu ajakansi apakahy angki tasambut? Yaber arti ajakani blislahy angki tasambut .Kal auhi dup ruhani yyah. hidupansaj a.Adapuni badahi alahhany a mer awati man.kal aubukanaj akanny aAl lohdanRosul ull ohy angki tasambut i t u? Dankapanki tameny ambut ny a? Kapan? Kapan? Apakahmenunggumasukal am barzakh? Itut i dakl ahmungki n! Jadisecar amudahny a.  Adamay i tber pi dat o. makar uhani ny asemuaor angkaf irituj ugahi dup.

Tul i san- tul isandi sinikamiat ursedemi kianr upa.Jadisebelum masuk kebahasanMAULHAYATpahami dulubenar- benartent angTAUHI DRUBUBI YYAH. Disi ni menyampaikandawuhnyaAllohTa’al adalam Al Qur - ansuratAl- Anfal ayat24.benar -benarkamiakan member ikankepadany aai ry angsegar ”.ULHAYAT. 3- AirBar okah( MA.9)             4-  Ai ry angmeny egar kan(MAA.meny egarkan per asaan.t ur un dar ilangi tbi asa.yai tu meny egar kan pi kiran.Tul isan tentangMAULHAYAT. ASQOI NAAHUM MAA.an Ghodaqoo y ang di maksud di siniadal ah ai ry ang meny egarkan. AN GHODAQOO. Artinya: ” DanKuj adi kandar iai rtiap-ti aphi dup. ANTHOHUURON) Sebagai manat ersebutdal am Al qur’an: WAANZALNAAMI NASSAMAA.maka y ang dimaksudMa.yangdi maksud“LANGI T“di siniadal ah“ LANGI TDHOHI R” yaitul angi ty angmenur unkanai rhuj an. (surat Jin/s72/ ayat16) . ANTHOHUUROO.airbar okah.50/ ayat .apakahkamut i dakber iman.sehi nggaket i kadi bacat idakt erasabegi tu mendal am. IMAA. IMAA. IKULLASYAI -I NHAYYI NAFALAAYU’ MINUUN. MAULHAYAT(LANJUTAN) 27 Jumadil Awal 1434H ==> Si Pi ncang ==>  MA- UL HAYAT Tuli saniniadalahkelanjut andarit uli sany angdulu. ANGHODAQOO)                                                               Maa. ANMUBAAROKAN) Sebagai manat ersebutdal am Al qur’an: WANAZZALNAAMI NASSAMAA.akant etapiai ry angt urundar ilangi t   ruchani (l angi tbat hi n)bukanl angi tdhohi r. Artinya: ” DanAkut ur unkandar il angi tairsuci”.y ang dimaksud“ LANGI T”di si niadal ah“ BUKAN LANGI T DHOHI R akant etapi LANGI T RUHANI ”.Sebagai manat ersebutdal am Al qur’an: WAJA’ ALNAAMI NALMAA.Memangsengaj akamimuatt ul i sanyangl ai ndul u.yangsempatkamij eda. arti ny a:”Danj ikamer ekaitut etapber j alanat asThor i qot nya.Dankal aumenur utmaknabat hi n.l alukenapadi hubungkandenganI man? ……    2-   Airsuci(MAA.Ol eh karena ada makna bat hin.. ANMUBAAROKAN.?” .( sur at Qof /s. ulHay atitubukanai rbi asa.21/ ay at30) Disini adakal imat“ AIR”.Sebagai mana tersebutdal am Al qur ’ an: WA AN LAWI S TAQOOMUU ‘ ALATH THORI IQOTILA.dengan harapanbisamudahunt ukmemahamibahasany angr umitini . Artinya: ” Dan Say a t urunkan dar i l angi t ai r y ang di berkahi” . Semua kembal i kepada r ohani ki t a masi ng-masi ng dal am mer enungkanny a. YAA AYYUHALLADZI I NA AAMANUSTAJI IBUU LILLAAHIWALI RROSUULII DZAA DA’AAKUM LIMAAYUHYI I KUM ( Al- Anfal/24). yaitu MA.ai rsegari nisemuahaqeqat ny aadal ahsama. Dituli sanber ikutny a.meny egar kan hat i.ai rsuci .Akant et api kalaumaknadhohi ry ait uai r -airyangt urunseper t i airhuj an. 25/ ayat 48) Menur utmaknadhohi r.(suratAl Furqon/ s. “YaaAy yuhal ladzi inaAamanuu” :Wahaiorang- orangy angber i man.( sur at AlAnbi ya’/s. Jadiai rhidup. .akankamisampai kantent angHI KMAHMAULHAYAT.

Wongsudahper cay a.sudaht idak sambungkar enasudaht idakper cay a. ulHay atat au ai rhi dup y ang akan menghi dupkanor angmukmi nsecar ahakekat .bukansekedarhi dup.i badahi tuunt ukmemper kuatt alipenghubung.Meski punI mant apimasi hmat ijuga.“I stajiibuuLi llaahiWal i rrosuul i ”   :Sambut lahaj akanAl lohdanaj akanRosul ul loh. Bagior angy angper cay a/i mankepadaAl l ohTa’ ala. Didal am agama I slam i tulah adany a Ma.benangsut era.kal aumembut uhkandal ilituber artimasi hr agu. ULHAYAT Laludi manakahl et akny aMa.makat idakmembut uhkandal i l akanadany aAl l oh. Untukapadi per i nt ahmasukI sl am ? Supay a hi dupny a or ang mukmi n menj adisebenar -benar ny a hi dup at au supay a menj adi hiduphakekat .unt ukapakahmencar idal il.makany adal am ay at diatas:  “ YaaAy yuhal ladzi i naAamanuu”  : Wahai or ang. Kalaudar isegihakekatki tai tumasi hmat i.  Bukant i mbul dar ipendi dikanky ai-ky ai atauor angt ua. MAKSUDMASUKI SLAM SECARAKESELURUHAN Kitadi per i nt ahmasukkedal am I slam t apimasukny aj angansebagi ansaj at api masukl ahsecar akesel uruhan. Jadisebel um ki tamasukI slam. artiny a: . hi dupansaj a.   ** * LETAKMA.Makany aki t adi peri ntah:  “Udkhul uu Fissil miKaaf fah” .Bukanny aibadahi tut al ipenghubungt api i manl aht alipenghubungant araki tadenganAl l ohTa’ ala.Sebagaimi salseumpamany aSiA sudaht idakper cay akepadasampey anat ausampey ant i dakper cayal agikepadasi A. Tapi i mani tuadal ahpembawaan.sudah di sebut   “Amanuu” .makamakat al ipenghubungsiAdengansampey ansudahput us. Dankeper cay aani tuadal aht alipenghubung.  Bukant i mbul dar idalil Hadi ts.  “I dzaaDa’ aakum Li maaYuhy iikum”   :Ket ikaAl lohdanRosul ullohmengaj akkamu untuksesuat uy angdapatmenghi dupkankamu.Jadit alipenghubung i tubi samat i danbi sahi dup. YAAAYYUHALLADZI INAAAMANUDKHULUUFI SSI LMIKAAFFAH.ulHay ati tuadadidal am Di enulI sl am. Arti ny a:  Wahaior ang. ul Hay at.jadit idak memembut uhkandal ilataubukt i adany aAl lohsebabsudahper caya.Dani mani t ui alahmer upakanbenanghal us.orang y ang ber iman masukl ah ke dal am I slam secar a keselur uhan.r agu.Dan hi dup hakekati tui al ah “Hay aat ulI man”   : hidupny aiman. bai ’ atdar i AllohTa’ ala. artinyamenghi dupkani manny aor ang mukmi n.Bagior ang yang memang r agu.  Bukant i mbul dar idalil alam. ul Hay ati tu? Ma. r agu akan adany a Al loh Ta’ ala dan t idakper cay a maka i a mencar idal il:Manakahbukt iny akal auAl lohi tuada?Akant etapibagior angy ang percay aadany aAl loh. SehinggaHI DUPHAKEKAT ADALAHHI DUPNYAI MAN *** HIDUPHAKEKAT ADALAHHI DUPNYAI MAN Danki t asebagai orangmukmi nmakahi dupny ahar uslahber bedadenganor angkaf i r yanghi dupny ahany ahi dupsandar andanhi dupshi fatiyyahdanki tahar ushi dup diatasny ay aknihi dup hakekat . yangi mani tu:  Bukant i mbul dar idalil Al Qur -an.orangy angber iman.t al i penghubungant arahambadenganAl l oh.silahkanmasukkedal am I sl am sebabdi si tuadaMa.Adapuni badahi alahhany a mer awati man.

hi dupy angdamai . 6. Ruhani kitaakanmenj adi ruhani yangkuat .hi dupy angbahagi a.y angabadi dibawahnaunganAl Qur -an:  “Dhi laal ul Qur -an” . ul Hay att ersebutdi dalam agamaI sl am. Ruhaniki taakanber sihdar ikot oran.Ji n:16). 4.  Ruhani kitaakanmengal ami hi dupy angsej uk. ulHay att ersebut? Kalauki tasudahbi sami num Ma.  Ruhani kitaakanber sihdar isi fat-sifatmadzmumah. 2.kot or ansy et an dandenganai ritumenj adi kuathat imu/pendi ri anmu” . ulHay atakan memper oleh sebagai manay angsudahdi ter angkandi at as? Dalil ny adal am sur atAl -Anf al ay atnomer11y angbuny inya: WAYUNAZZI LU ‘ ALAI KUM MI NASSAMAA.  Per kat aanki taper kat aanI slam.past iAkuakanmember ikanmi numanai r yangsej uk. ulHay att ersebutakanmenghi dupkani manki ta. Cobaki taangan. ul Hay aty angadadi dal am agamaI slam.sehi nggar uhaniki ta bukanmenj adi hidupy angshi fat i sajat api menj adi hiduphaqi qi. Jadij el asl ahbahway angdi maksudai rdiduaay atdi at asbukanl ahai r- airbi asai tu. ul Hay at.maka:  Ma. ulhay at. makaki ta akanmemper oleh: 1.apakahbi sa unt ukmencucir uhani .kotor ansy et any angsel amai nimel ekat didalam r uhani kita. Dansel anj utny aki taakanmengal amihi dupy angsej uk.  Hat i kitamenj adi hat i yangkuat . Kalauki tasudahmasukI slam secar akesel uruhanmakaki taakanmi num Ma.menj a. Pendi rianki tat idakakanber ubahkapansaj adandi manasaj a. Pandanganhi dupki tapandanganhi dupI slam. I MAA.Dant i dakadahi dupy angpal ingbai k seper tihidupdi bawahnaunganAl Qur -an. angan! Kalauai rbi asa. anghodaqon( QS.hi dupy angaman. 3.  Pendi rianki tat idakakanber ubahduni aakhi ratsampai kiy amat punt idakakan bisamer ubahny a.Di tambahl agidal ildalam suratJi ny angbuny iny a: Waanl awi st aqoomuu‘ alat ht hor iiqot ilaasqoi naahum maa. Arti ny a:Al lohmenur unkankepadakamusemuadar ilangi tai runt ukmencuci/ member sihkankamusemuadenganai ri tu danunt ukmember sihkankamudar i kotoran. Arti ny a:Bi lakamut et apdi at ast hor iqoh. Ruhaniki tabi saber sihdar isi f at -sifatmadzmumahdannaj isny asi f at- sif at madzmumah. Jadi kalauki tasudahbi sami num Ma. Manakah dal ilkal au or ang sudah bi sa mi num Ma. 5. Begi t ulahkal auki tamengi kut i ajakanAl l ohdanRosul ul lohy akni masukI slam secar a .kot oransy et any angsel amai nimel ekatkepadadi riki tamenj adi bersih.  Kot or an. AN LI YUTHOHHI ROKUM BI HI WAYUDZHI BA‘ ANKUM RI JZASYSYAI THOONIWALI YARBI THO‘ ALAAQULUUBUKI M WAYUTSABBI TABI HI LAQDAAM ( Al -Anf al /11) . ULHAYAT Laluapakahy angki t aper olehkal auki tasudahbi sami num Ma. Ki taakanbi sahi dupsecar ahakekat . YANGKI TAPEROLEHBI LAMI NUM MA.apakahbi samenj adi kanhat i kuat. hidupy angber ser i-ser i.dikant et appendi rianki tadi duni asampai akhi rat? Inijelasbukanai r-airbi asat apimaksudny aMa.  Per asaanki taper asaanI slam. ul Hay aty angadany aMa.

Jadiamalshol eht i dakakant umbuhdar iorangy angi manny amat i.ul Hayati t uuntukmenghi dupkaniman. ulHay at.makaMa.Dandar ii man yanghi dupmakat umbuhl aht umbuh. MATI NYARUHANI 06 Jumadi l Akhi r 1434H ==> Si Pi ncang ==>  JATI DI RI.  Akalkitamenj adi hidup.  Rasakemanusi aanki tamenj adi hi dup. PENYEBABRUHANIMENJADIMATI   Bahay ay angpal ingbesari alahmat i ny ar uhani.Dan disi nisat u- persatuakansay at erangkan. Arti ny a :Ter l alu panj ang at asmer eka masa l upany a. ulHay at.makal ama. Kalauki tami num Ma.maka menj adiker ashat i mer eka. makaimany angadadi dal am bumiy angmer upakanbeni hf i thrahakanmenj adiimany anghi dup. I nsy aAkankami per j elaslagidit uli sansel najutny a. “LI MAAYUHYI I KUM”:UNTUKMENGHI DUPKANKAMU Orangber imany angmi nmum Ma.Yangdi maksuddi si nibukanmat i shif atit apimat idar isegihaqi qi. makahat i museper tibatuatau l ebihker asl agi daripadabat u.Kalaur uhaniki tahidup. ul Hay at.Danr uhani t idakakanhi dupkal aut i dak minum Ma. FATHOOLA‘ ALAI HIMULAMADUFAQOSATQULUUBI HIM( Alhadid/16) .  Ra sakemanusi aanki t amenj adihidup.bukan hi dup shif atiyyaht api hiduphakekat .   TAUHI D Dalam t ulisan sebel umny a kami sampai kan bahwa Maul Hay at itu unt uk menghi dupkani man.Dankal auhat isudahker ast idakdi usahakancepat - cepat supay abi samencai r.makahi dupny aakanmenj adihidup . ulHay attersebut:  “Li maa Yuhyiikum”  yakni unt uk menghi dupkan kamu ( orang mukmi n).makahat i pastil ahmenj adiker as. Arti ny a:Kemudi anmenj adiker ashat imuset elahitu.Danimani t u ti dakakanhi dupkal aur uhani nyat i dakhi dup. Kalauhat isudahmenj adiker asseper tibat u. Mengapa r uhnaibi sa mat i?I niper nah kamimuatdal am bahasan TAUHI D RUBUBI YYAH.  Ak al kitamenj adihidup.keseluruhan dan di si tulah ki ta akan menemukan Ma. ulHay atmaka:  Ru hani kit amenj adi hi dup.  JIWAMENJADIBATU Jadikal auhat iterlal upanj angat aut erl alul amal upaakanAl l ohTa’ ala.  Pe rasaanki tamenj adihidup. l amahat iitumenj adiker asseper t ibat ubahkan l ebihker asl agi daripadabat u.Jadi Ma.Kal auki tami num Ma.tumbuhany angdi sebutamal sholeh.Laluapakahy angmenj adisebabr uhanimenj adi mat i? Yangmenj adikanr uhanimenj adimat imenur utAlQur -ani al aht erl alul amal upa kepadaAl l ohTa’ ala.Dal am sur atAl baqor ohay at74di t erangkan: TSUMMAQOSATQULUUBUKUM MI NBA’ DIDZAALI KAFAHI YAKALHI JAAROTIAU ASYADDUQOSWATAN(Al baqor oh/74) .  Perasaanki tamenj adi hi dup. ul Hay atmaka:  Ruhani kitamenj adi hidup.

sebabsudaht er t utup.jadijangandi anggapent eng.MengapaJi waki t aakhi rny a‘ seli ngkuh’dengan duni a.Dil uarmat er isudaht i dakadaapa- apa.say amat ij ugadiduni adiluarduni a sudaht i dakadaapa. Jadimenur utmer eka:say ahi dupdiduni a. YAA NAMUUTU WANAHYAA WAMAAYUHLI KUNAAI LLADDAHRU( Aljatsiyy ah/24) .Di dal amny amener angkanmasal ah-masal ahy angr umit.Sekal il agi masal ahTAUHI DRUBUBI YYAH i tumasal ahpel i k.Bent uknyasaj ay ang manusi aakant etapij i wany asudahmenj adij iwamat eriataubat u. Arti ny a:Kamuber iper i ngat anat aut idakkamuber iper ingat anmer ekat et apt i dak percay a.diduni ai nisudaht idakakanbi samencai r kanhat i manusi ay angsudahmembat u.mengapaJi waki tay angt el ahdibai ’atdil autanAl astu birobbi kum.t api t etapsajakami samar kan. sehi nggamembut uhkanperenungansesuai kemampuanr ohanimasi ng-masi ng.Memang sengaj a agak ber j auhan wakt uny a.Mat eri adal ah aku.  (Al .Apay angdi bacany ahany amat er isaja.makakal auki tadakwahimakahany asi a-sia sajalahdakwahki tai tu.  Da nsat u-satuny ay angdi anggapny amahagur uadal ahI blis.  Ap ay angdi dengar ny ahany amat eri.makadiduni ai nisudaht i dakadal agi usaha  unt ukbi samencai rkanny a.  Ap ay angdi fi kirny aset i aphar ihany amat eri. apal agi selesai lahper soal an. danmengi nggalkanRobbi ?Ikutiulasanny a!  FASEKEHI DUPANDAN UJI AN.ji wamat eri.bi salupasemuany a.   Sekar angy angdi bahas.yangger sangdant i dakl ahakant umbuhamal - amalshol i h. setel ahi tujaditua.Mat eri danakuadal ahi dent ik” . Orangy angj i wany asudahseper tibat u. Orangy angsudahseper tiinidi t erangkandal amaAl Qur - an: WAQOOLUU MAA HI YA I LLAA HAYAATUNADDUN. Orangy angj iwany asudahmembat u.   Itulahsal ahsat upr osesmi gr asijiwa. Orangy angsudahseper t ii t umakamempuny aiqoi dah: “  Akuadal ahmat eri.cerit adal am Al Qur -andi anggapny adongengkosong.Say aawaldar imat er idansay aakankembal ikepadamat eri .kemudi andewasa. Arti ny a:Danmer ekamengucap:Ti dakadahi dupkecual ididuni ainikamimat idan kami hi dupdant i dakaday angmembi nasakankami kecual imasa/wakt u/al am.Apakahbi sa mencai rlagi menj adi mausi a.Bi sa!bagai manacar amencai r kanny a? PENUTUPTAUHIDRUBUBI YYAH 08 Jumadi l Awal 1434H ==> Si Pi ncang ==>  TAUHI D Tul isan i nil anjutan bahasan sebel umny a.maka:  Ap ay angdi pandangny aat audi li hat ny ahany amat eri. Di dal am sur atAlHadi d /ay at20 di terangkan bahwa manusi ai tu mengal ami beber apaf ase: ÌLAMUUANNAMALHAYAATUDDUNYAALA` IBUN WALAHWUN WAZI I NATUN WA TAFAAKHURUN BAI NAKUM WATAKAATSURUN FI LAMWAALIWALAULAADI .kamiber haraptuli sany angl alu  bi sadi angan-angandul u.akhirnyamengal amipr osesdanber ubahmenj adibocah.UJIANDIDUNI A  Set al ahmanusi aitulahir . l al uj adi remaj a.Dani nimemangsudahnashAl Qur -an: A-ANDZARTAHUM AMLAMTUNDZI RHUM LAAYU` MI NUUN( Albaqoroh/6) .  Pa ranabi - nabi semuay angber da’ wahdi anggapny amusuh.Dankalauj iwany a sudahmenj adijiwabat u.  Ce ri ta.Ji way angakhi rnyamenj adibatu.

5).  (WATAKAATSURUNFI LAMWAALIWALAULAADI ).binat angt ernak.l alumasukusi ar emaj a. membangga. IWAL BANI INA WAL QONAATHI IRI LMUQONTHOROTIMI NADZDZAHABIWALFI DLDLOTIWALKHOI LIL MUSAWWAMATIWAL AN` AAMIWAL HARTSIDZAALI KA MATAA` UL HAYAATI D DUNYAA. seper ti perempuan. rumah.i kutgr oupsi ni. Mengapahany adi sebut  (MI NANNI SAA.Ikutgr oupsana.sokahl i dz i kirdsb. diant aranya:kendar aan.(WATAFAAKHURUNBAI NAKUM) .seper tit ertutup dar i pandanganmat a.Padaf asei ni.per hiasan. I )saja. groupust adz. buangwakt u. per empuan. danber lomba. haji. umr oh.bahwasesungguhny ahi dupdiduni ai tuadal ahper mai nan.sepedamot or . macam. pangkat . dant anaman.kal ung.Gr oup. Belum l agit er t ut up j asmani nya.bangga.(WAZI INATUN) . l elahan( membuangwakt ut anpamanf aat ) .dsb.gr oup-an. banggakansawahny a.  Setelahmel ewat iusi abocah. membangga. Artinya:   ”Di hiaskanpadamanusi ai tusenangmacam.membangga.sedangkan( MI NARRI JAALI )t i dak disebut? Adany a dal am ay at i nit i dak di sebut secar al angsung adal ah supay at i dak .manusi ai tumengal ami beber apaf ase. i tusemuat er masuk( ALAMWAALI ). anak.(WALAHWUN) .dsb. banggaandi ant aramer eka. 3). macam kesenangan. Setiaphar iy angdi bi car akani tugel angemas. banggakanuangny a. macam kesenangan.   Jadi manusi ai tudi hiasi denganber macam. Sehar i har ikewar netunt ukgameonl ine.per ak. Pertama.Ada groupf acebook. ket ikausi abocah. I).y akniber lombabany ak-bany akanuangdanbany ak-bany akan membuatanak. mengat ur car a ber jal anny a. lombamemper bany akhartadananak“ .modelr ambut gondr ongat augundul .danhar t abenday angbany akdar iemas. peker jaan. Har tabendai tuber macam. gr ouppeny any i .manusi ai tu l ebi hsukal el ahany aknimembuang. (HUBB)ar tiny a: Cint a.t ertutup panca i nder any a.(LA` I BUN) . dsb. banggaandi ant ara kamu. ingi npuny ai stri(bagi y angper empuani nginpuny asuami ).Hadi d/20) . Kalausudah.hiasidi ri. sawah.grouppengaj ian. macam kesenangan: 1). depan dan belakangny adi ber i kacacer mi nunt ukmenget ahui sudahpant esat aukahbel um.(MI NANNI SAA.   ( Ali Imr on/14) .   Demi kiani tulah kesukaanhi dupdi duni a“ . senangny ahany aber mai n 2). (SYAHAWAAT)ar tiny a: Macam. tanaman.anak.sehar i -haridi isi dengan mengat ur r ambut ny a saj a.  Dankesemuany ai tuj ugat ermasukt ut upbagi manusi a. banggakankepandai an-ny a. kuday angbagus.y aknisukany ai tubangga. Keter anganay atiniadal ah : Bahwaset elahl ahi r.   Setelahi tul alumengal amif asey angl ebi hsukamenghi as. bi nat ang.       Adal agi ket erangandal am sur atAl i Imr onsebagai beri kut: ZUYYI NA LI NNAASIHUBBUSYSYAHAWAATIMI NANNI SAA.  Pertama. Kemudi anmasukf asei ni. Artinya:”Ket ahui lah. danl ai nsebagai ny a.ber ger ombolmembent ukgeng. pendengar ant el i nga.l alu. 4). PS-an. yakni : 1).membangga- banggakannasabny a/ ket urunanny a.

l alui ngi nmengumpul kanhar tabenday ang bany ak. (LAAHAULAWALAAQUWWATAI LLAABI LLAH) . nant i t ahu. Set el ahmempuny ai istri. Akant etapiseandai ny aket i kashol at. sedangkankal auor angl aki-l aki i tukanper asaanny a tebal. Pada umumny a. Anehkokl ebi hingi nanakl aki-laki . Demi kianl ahFi r manAl l lohTa` aladal am Al qur -an. dsb.dansebagai ny a. lalut i mbul lagisy ahwat ny ay ait ui nginpuny aanakl aki-laki.namunshol atny a orangy angsudahpuny ai striitu27l ipat.tahu l amar an. (WAL HARTSI ):I ngi n mempuny aiber macam. WAMATI ):I ngi nmempuny aikuda. kalaubegi tuki t acar imusuh.unt uk simpanandihar it uaat auunt ukmel engkapikebut uhanhi dupkar enabi lasewakt u- wakt udi but uhkanmudahmenj ual ny a.makany adal am ay ati niseakan.  3). Bilaist riadal ahmusuh.sedangkananakl aki- lakidi suruhmandisaj apakaikej ar -kejar anat audi ber i uangdul ubar ul ahmaumandi . Cobal ahki taangan.bacat akbi rotuli hr om “ Al l oohuAkbar ”y ang diingatj ust ruist riny a. atausapi y angbany ak. macam t anaman.memang anak y ang per tama di i ngi nkan adal ah anak l aki -laki. Memang mengucapkan  Qobi ‘ ltu‘ nya itu t idak seber apa tetapi di belakang per nyat aan  Qobi ‘ ltu‘ tersebutadat anggungj awabny a. akan yangbut uhhany aor angl aki - laki saj apadahal sebenar nyasamasaj a. ti mbul lagi kei nginan: (WALAN` AAMI ):I nginpuny abi nat angt er naky anggemuk.padahalsudahdi i nsaf ibahwakenakal ananakl aki -l akiy aseper t iitu. (WALQONAATHI I RI LMUQONTHOROTI ). Ar ti ny a: “Sesungguhny ai stri -i st rimudananak. anganber sama  .i t ubol ehsaj aasal kant i dakl upabahwat i dakadaday a dankekuat ankecual i denganPer tolonganAl loh.at aukal ausekar angi tu kendar aanseper ti sepedamot or .kal auanakper empuankant erkenalpenur ut .sedemi kianbany akny at utup-tut uppadadi ri .   (DZAALI KAMATAA-̀ULHAYAATI DDUNYAA)  :Itulahper bendahar aanduni a. gemuk.seper tijagung. Memanghal usny aki tabAl qur -anseper tiitu. Iya musuhan.seper t iingi n puny abebekbany ak. Jadiki ta meni kah i tu har us hat i -hat i .mi ntasemuay angdi tanam i tusuburdanbany akhasi l ny asehi ngga diber isegal amacam pupuk. yakni : (MI NADZ DZAHABIWAL FI DLDLOTI ):Mengumpul kan emas dan per ak.iniadahadi tsny a. Masal ahsenangakananakl aki-laki inimemangsudaht erlanjurnashAl qur-an: (WAL BANI INA) . anaksay asendi r i jugaseper tii tu. (WALKHOI LILMUSAW.( WALBANI I NA) . bi l a i ngi npuny ai str i ber ar ti mencar i musuh: INNAMI N AZWAAJI KUM WAAULAADI KUM ` ADUWWALLAKUM ( AtTaghoobun/ 14) .umpama: Shol atny aor angy angmasi hbuj angani tuhany asat upahal any a.meny inggungor angper empuan.disur uhmandij uga mudah. puny akambi ngbany ak. set el ahi tubar ulahi ngi nanakper empuan. Kemudi anset el ahi tu. anakmuadal ahmusuh. mangga.t ebu.makal ebi hbai kt i dakpuny ai st risupay ashol atnyat i dak tergangguseper tiitu. 2). Kal ausudaht ercapaimempuny aianak. t api per siapan dul u. Akant etapidi dal am sur atAtTaghoobundi ter angkanbahwai striadal ahmusuh.kar ena bahay any a ni kah i tu bany ak t api pahal any aj ugaber li pat -li pat . musuhmu“ .

ser taadal agiy angsi l ihber gantiy akni asal nyat erbuka l al ut ertutup kemudi an t erbuka l alut er tutup lagi . .t ertut up pendengar an t el inga.ininamany akafirhaq. sebagai mana disebut kandal am sur atAnNi sa`: ULAA.( Al Anf al).orangy angber imankemudi anber ubahkaf i r. Imany angt er tutupi tuseper tibul ant ertutupmendung.makamer ekai t uber tambah kekaf iranny a. Ar t inya: ”Mer ekai tuadal ahor angkaf iry angsej ati“.sebagai mana diterangkandal am sur atAnNi sa`: INNALLADZI I NA AAMANUU TSUMMA KAFARUU TSUMMA AAMANUU TSUMMA KAFARUU TSUMMAZDAADUU KUFRON LAM YAKUNI LLAAHU LI YAGHFI ROLAHUM WALAALI YAHDI YAHUM SABI ILAA( AnNi sa`/137) . IKAHUMULKAAFI RUUNAHAQQO( AnNi sa`/151) . Sebal ikny aseandai nyadi ingat kanol ehpar aRosuldanakhi rnyater bukadanbet ul- bet ulsadar . Ar t inya: ”Mer ekai tuadal ahor angmukmi ny angsej ati” .adaKaaf i ruunalhaqqo.makai ni namany a: MU` MINUUNALHAQQO. sehinggaTauhi dRububi y y ahyangadadidalam di r iki tait uterl upakan. Ikt ubahasanl anjutannya TAUHI DRUBUBIYYAHTI DAKAKANHILANGDARIDI RIMANUSIA 12 Jumadi l Awal 1434H ==> Si Pi ncang ==>  TAUHI D Iman t er tutup j asmani .dan t ertutup ber macam.hanyatertutupdengatutupyangsangat tebal.bahkansampaiaday angnget opl upany a sehi nggakal audi ingat kansudaht idakbi sal agi. JadiadaMu` mi nuunalhaqqo. Bahkanki tasendi rit i dakbi samenghi tungber apabany akny asesuat uy angmenut upi dirikita.tert utupj asmani.Imantidakpernahhi l ang.t ert utup diam. Danbi lasudahbegi tumaka: ” Tidakadaj alanampun  “.tert utuppendengarantel i nga. l al uj adiber imanl agi. Kal auMu` mi nuunal Haqqoi t ut erbukat eruskar enadi amenggal it erus.sebenar ny aTauhi dRububi y yahi t umasi hadadi dal am. Bahkanki t asendi riti dakbisamenghi tungberapabany aknyasesuatuyangmenutupi dir i ki ta. tert utup lesan. Yangdi sebutkaf i rhaqi tubi l at utupny asudaht i dakbi salepas.danadamukmi nhaq.t er tutup ger ak.t ertutuppandanganmat a. tertutup l esan.Akant etapi walaupun l upasamasekal i. macam keingi nan.t ertutup pandangan mat a.hany asaj aki t al upa. IKAHUMULMU` MI NUUNAHAQQO.memangbul anny at idak kelihat ant etapij angandi anggapbul ant ersebuthi lang. sehi nggaTauhi dRububi yy ahy angadadi dalam di ri kitaituter lupakan. ULAA.manusi a. ” Dant i dakadaj alankel uar  “ .  Tapiperludiingat.t ertutup di am. Jadiadakaf i rhaq. t api t idakhi l ang.t ertut up gerak.danaday angber ubah-ubah mukmi n-kaf ir-mukmi n-kafirsehi nggay angmengkhawat ir kani tukalau:       ” Bertambahdahsy atkekaf i ranny a “.macam keingi nan.       Meski punbegi tu. Ar t inya:”Sesungguhny abany akor ang. dant idakadaj al anampunbagi mer eka“ .kemudi anmenj adikaf i rl agi . masi ht etap dant idakhi lang.dan t ert utup ber macam. adakal anyat erbukadanada kalany at ertutupl alut erbukal agi tapi adaj ugay angt erbukat erus.

Di dalam sebuahay atAl qur -anj ugameny ebut kanbahwaor angkaf i ritupunber do`a: WAMAADU` AA. ber apaj utapl anety angdi singgahiJi waki ta?  ItulahMI ’ROJki tay angsesungguhny a. hany asaj aaday angi manny atertutup.  (ArRo` du/14) .bi lamel ihaty angseper tiinimaka siapakahy angt idakt akut? Akant etapiwal aupunt utupny asedemi kianbany akny at apit etapi mani tut idakakan hilang. Mi ’rojdar ilangi tkel angi t. Sedi kitr enungandar i BahasanTauhi dRububi yy ah. ny ai tut et apdant idakhi l ang. Iblisy ang sudah di cap kaf i rsaj at oh masi h mengakuiRobbi . .Per ny at aanseper tiiniadal aht i dakadadasar ny a. Kal aumemangor ang.nahket ikajadi‘ manusi a duni a’f asekeber apa?Danket i kamenj adi‘ manusi asej at i ’fasekeber apa?Coba hitungsendi r i…(i ni bahasanmar tabatt uj uh) . . bar angkal i‘ny anthol ’ . Ket ikaNAFSdij anj i(Tauhi dRububi y yah)kemudi andi ’ sebar ’ki ra-ki rai tut erjadi ber apat rili unt ahuny angl alu?Nahket ikadi‘ benda.Mi gr asiJi wadar ifasekef ase. Set elah mengupas masal ah Tauhi d Rububi yy ar asany a kur ang pas kal au t i dak mengupasmasal ahTauhi dUbudi yy ah.Insy aAl l ohki tadi skusi kanber sama.pengaj i anumum . Adapunkaf i ri tumaknany ahany alah‘ ter tut up‘ .I manAsl idanI manSebab. . Ar ti ny a: ”Dant iadal ahdoany aor ang. dihewan…ber apaj utakal i?dipl anetA.dit umbuhan. B.or angkaf iri tudi sebutsebagai or angy angt idakmempuny aiiman. A. masak mer ekai tuber doa? At audal am hadi tsNabi : QOOLA ROSUULULLOOHI SHOLLALLOOHU ` ALAI HI WASALLAM : I TTAQUU DA` WATALMADHLUUMIWALAUKAANAKAAFI ROO. masal ah yangdul uper naht er bengkel ai.makat angguhkanl ahakusampaihar i kebangki tan/har ikiamat“ . Dal am ay atini . per cay abahwaAl lohi tuKhool i qdandi riny ai tumakhl uq.Semi salhakekati man. Bahasant ent angTAUHI D RUBUBI YYAH sement ar asampaidisi nidul u. Jadi meski punkaf ir. D. bendamat i’ber apaj ut akal i.seki rany acukupunt ukmengupasmasal ah. ANDHI RNI II LAAYAUMI NYUB` ATSUUN.Inilahaki batakhi ry angki takhawat irkansemua.Kar enamasal ahTauhi dUbudi y yahj ugaagakr umi t. Ar ti ny a:( Ber kat aI bl is):“ WahaiTuhanku. Sedangkant er tutupi tut i daksamadenganhi lang.tapi I manRububi yyah.t i dak ber tambahdanj ugat idakber kur ang.dikesempat ansel anjut nyaakankamiul as masal ahTAUHI DUBUDI YYAH.or angkaf iri t usudaht i dakper cay akepadaAl l ohTa` ala.Asal tidaksangatsensi tif.C.sebagai mana disebut kandal am Al qur -an: ROBBIFA. dar ibeber apat ulisansebel um i ni.Iblisi tuj ugaper cay akepadaAl lohdanper cayakepadahar ikiamat . tidakadapedomanny a.dsb.W :”Takut lahkamusemuapadadoany aor ang yangkamuani ay awal aupunmer ekai tuor angkaf ir“ . Akant et apidi dal am pengaj ian. JadiI man Tauhi d Rububi yyah i t ut et ap dan t idak akan hi lang dar iRuh.Bahasan kamisudahsangatpanj ang.ki t acobar enungkan. orangkaf iritukecual i didalam kesesat an“ . ULKAAFI RI INAI LLAAFI IDLOLAAL. ser umi t  bahasanTauhi dRububi y y ah.makaakankamit ulis  secar aber sambung yangpanj angj uga…semogabi samemudahkanki taunt ukpaham.di tanahber apaj utakal i.  Cobal ahunt ukber fikircer das. . Ar ti ny a:Ber sabdaRosul ul l ohS.Ji kaaday angseki rany akur angpaham cobakomentsaj a. Naf sdanRuh.

sebagai manadal am Al Qur - an: LAUKUNNAANASMA’ UAUNA’ QILUMAAKUNNAAFI IASHHAABI SSA’ I IRU( Almul k/ 10). (Jawabanmal aikat: )Ti dakbi sa( 100) .apakah sel ama- l amany at etapmembat u? Jawabanny at i dak. It ulahbukt ibahwat i dakmungki nkit akembal ikemasal alu. Jadi di duniai ni sudaht er tutup.akanke .Hat iy angmembat ut ersebutbi samencai rkal auor angt er sebut sudahdipr oses.bi sa melongkop.I nisudahnashAl Qur - an: WAQUUDUHANNAASUWALHI JAAROTU( Albaqor oh/24) Arti ny a: Bahanbakar ny aner akai alahmanusi adanbat u.makat idakusah mer atap. sebagai manaper mi ntaanny aor angkaf irkepadaAl l oh: ROBBI RJI’UUNI( 99)LA’ ALLI IA’ MALUSHOOLI HANFI I MAATAROKTUKALAA( 100) (SuratAl mukmi nun) .Mi ntakembal ikemasal al u l agi tidaklahmungki n.maksudny abat uhat i ny amanusi a. sudaht idakadaj alanlagi unt ukbi samencai r kanhat i yang sudah membat u.   TAUHI D SATU.Yaenakl ahkal aunasij adibubur .Kal ausudahdi si tu.t i nggalmeny er oksaj a.i tulahbahanbakar nya neraka.di situlaht empatunt ukmencai rkanj i way angsudahmembat u.t idakdi ber iketer anganj ugat idakper cay a.MENCAI RKANJI WAYANGMEM-BATU 07 Jumadi l Akhi r 1434H ==> Si Pi ncang ==>  JATI DI RI.y angt idak amalshol ihmakat idakakanmer asakankeni kmat an.makaner akat idakakan meny ala.Jadiy angmenj adibahanbakar ny aner aka i alahmanusi adanbat u. Malai kat:  “ Kal laa”  :Ti dakmungki nkamubi sakembal i . Tempatunt ukmencai r kanny ai alahAnnary akni neraka.   Jadidiner akai tulah bar u hat imanusi ay ang membat ui tu bi samencai r . Akant etapir at apt angi sdanmeny esaly angdemi kiani t ut idakadamanf aat nyaapa- apa.Di situlahbar umenget ahuibahwani kmati tut imbuldar iamalshol ih.wakt uy angsay atinggal kan.agarsay a bisamer asakanni kmatdi duni a.Bagai mana r atap t angi snya or ang kaf i r. SATUNYAJALAN UNTUKMENCAI RKANNYA HANYANERAKA Ketikadi beriket er angant idakper cay a.mi ntawakt usebent arsaj a. Arti ny a:Seandai ny asay amaumendengar kanser uanRosulkemudi ansay amau berfikir .foy asaj adankamul upabahwakamudar imana.Kal auner akat i dakdi masukibat uhat iny amanusi a.Lal u bagai mana car a mencai rkanny a. Malai katt any akepadaor angkaf i r: Unt ukapakamumi ntakembal ikeduni a? Jawabanor angkaf ir: “A’ mal ushool ihanf ii maaTar oktu”   :Say aakanber amalshol i h didal am wakt u.wakt umusudahhabi skamu gunakanunt ukber foy a. Arti ny a:Tuhan!kal aubegi tukembal i kanl ahkami( 99)( Ditany aol ehmal aikat:Unt uk apa? )Unt ukber amalshol ihmengi siwakt uy angsudahakut inggalkandahul u. Yangdi maksudbat udi sinibukanl ahbat ukapurat aubat u-bat upegununganat au batu-bat usungai .menangi s penuh peny esal an.t apikal au sudahdiner akai tut idakj adibuburl agi. mungki nt idakl ahsampai say amender itasedahsy atini di nerakasa’ ir.akant etapibat uhat i.

l i ngkunganhi dup ruhaniki tai t u subur  “Fiidhi laali n Wa ‘ Uyun”   :Didal am naungan dan didal am sumber anai ryangj ernih.Janganl ahki t ai nihany ahi dup-hidupansaj a.sepet)danber l iannyaadal ah ki t aini.Jur u-juru dakwah hany a kamu anggap mengada. Danhi dupny ai manmenumbuhkant umbuh.Lhakok masi hbany akmanusi a? Yangbany aki tuhany abent ukny asaj amanusi at apimanusi anyasudaht i dakada.gunungny a mana.t apit idak dirasakanni kmat .makasudahmusnahsendi riper adabanmanusi a.t apisemuany ahany akamuanggapor ang penipusaj a.sampaiakhi rnyaj adimanusi a. jadiny amanusi aber ji wamat eri/bat u. Har usdi sadar iselur uhduni ai niadal ahl okam ( kulit.Dar itanahnai k-naiksampaiSul alah.ada l emar i .tumbuhan.l autan. Ber l ianny ahi dupadal ahmanusi a.bi dadar inyamana.t erusnai k.kamukembal ikeduni ai tut idakmungki nl agi. dongengy ang tidak ada bukt iny a.biladiber i kankepadasat uorang.Si l ahkandi car ipadadi riki taini. macam.j adiisinyaadal ahmanusi a.kit absudahdi kiri mt apikamuanggapdongeng. Jadihat iat auj i way angsudahmembat ui t ubar ubisamencai rbeber apar ibut ahun diner akaj ahannam kar enadar imel ekat nyat erhadapmat eri.har imauny amana.Kal aur uhanihi dup. Jadiapabi l a bel um kemasukan aj aran agama y ang benar .kalausudahj adi manusi a( I nsankami l )inisudahpuncak. Bagai manapunni kmat ny aduni ai ni.Na’ udzubi llahimi ndz alik.mal aikatnya mana. Inil ahy angper tamay angki taperol ehapabi l aki t ami num Ma.adat umbuh.Jadipuncak- puncakny a makhl uqAl l ohi niadalahmanusi a.hidupansaj akanki ta mer ugi . Manf aaty angkeduaj ikami num MAULHAYATi alah  “ Liyut hohhi rokum Bi hi” :Untuk mencuci kamudenganMa.menj adihi duphi jau. ada saj a. apay angkamuker j akandi duni a.jadiikhtisarnya al am semest ainiadal ahmanusi a.kompashi dupi niadal ahmanusi a.  Manusi a(InsanKami l )sebagai Makhl uqTert inggi 17 Jumadil Awal 1434H ==> Si Pi ncang ==>  JATI DI RI Bany ak sy ukurkepda Al l oh Ta’ ala. Sekar angsudahhabi swakt umu.makai mani tuhidup.walaupunduni ai ni ada bi ntang bul an.maka t i dak usah menungguper angduni aket iga. Sehinggahi dupt i dakger sang.apakahbi samensy ukuri?Tidakbi sa.Isiny aduni aadal ahmanusi a. kelont onganny asaj a.Rumahi nij ugademi kian.kul itnyasaj a. Sudahhi dupdiduni adanmengakuber agamat apihany ahi dup.t apikal au manusi any at i dakadamaka dikatakanr umahkosong.Mudl ghoh. akhirnyaj adiAl aqoh.  alasny a( hutanny a)mana.Nut hf ah. tumbuhany angdi namakanamalshol ih.akhir ny aj adiDarah. 000di kiri m.duni asuwung.Sebabwakt udiduni a bent ukny asaj ay angmanusi aakant et apidal amny asudahbukanmanusi aakan tetapi batu.maka namany a duni a kosong.t apikal au t i dakada manusi a.Puncakdal am isti lahbahasaAr abadal ah .Ki tab.sehinggaber sihdari najissy ir ik. ulHay aty akni: “Li maa Yuhy iikum”   :Unt ukmenghi dupkankamu. Sekar angt idakmengi kut i ajaranAl lohmakamanusi asudahmusnahsendi ri.mana!Rosulsudah124. Ter i mal ahsekar angnasi bmu.adamej a-mej a. ul Hayat .kanci l ny amana.hidupsubur .bi sa mer asakan ni kmatdar iAl l oh Ta’ ala.lainnyamanusi abukani si.bonekasaj ay angadat apimanusi any asudah tidakada. macam zat .i nikalaumaumencar iakanket emusemua.dan sebagai nya.

walaupunduni ai ni ada bi nt ang bul an.dan di bawahny amanusi aadal ahseluruhal am.kemudi andibawahny amanusi a. Kalau menumpangi duni a itu enak.Jadi  kedudukanny a di atas manusi ai niadal ah Tuhan. Bagai manapunni kmatnyaduni ai ni.Ibaratkendar aanbi say angbai k bisay angj elek.RO’ .bi sa mer asakan ni kmatdar iAl l oh Ta’ ala.duni asuwung.y angdi l arang adal ahdi naikiduni a.dandi bawahny a manusi a adalah sel uruh al am.dibawahny a Tuhan adal ah manusi a. apakahbi samensy ukuri?Tidakbi sa.Seluruhal am ini mengabdi kepadamanusi a.tapikal au t i dakada manusi a.ti tiksatuapaar ti nya.Munt aha.Jadikedudukanny amanusi a i t upuncak.adamej a-meja.y ang sel uruh alam i niadal ah untuk manusi a. Lainkal i akankami tul ismasal ahSy ukurini.diatasTuhan. kedudukanny a manusi a i tu di sebut kan set elah Robbi  berikutnya Nas. Mal aikatkedudukanny akal ahbi ladi bandi ngdengankedudukanny amanusi a.buny iny aSAKARO ar tinyat el mendem ah  /ti daksadar . apay angadadil agi tdanapa.  Duni akendar aanakhi rat Dawuhny aKanj engNabi : QOOLA ROSUULULLOOHISHOLLALLOOHU ‘ ALAIHIWASALLAMA :ALLAI LU WAN NAHAARUMATHI YATAANIFARKABUUHUMAABALAGHUNI LALAKHI RAH “BersabdaRosul ul lohSAW.j adiisi nyaadal ahmanusi a.Itubukanmasal aht empat .biladiberi kankepadasat uorang.jangansampaidi naikiduni a. naikilahsampai kepadaakhirat. apa yangadadi bumi.bacany aSYAKAROar tinyat elahsy ukur.I siny aduniaadalahmanusi a.t apiti dak dirasakanni kmat .Satuper sat ut i ti ki niadaar t inya sendi ri- sendi ri.Jadi posisi kit ai t udi tengah-t engah. Manusi a(InsanKami l )sebagai Makhl uqTert inggi 17 Jumadil Awal 1434H ==> Si Pi ncang ==>  JATI DI RI Bany ak sy ukurkepda Al l oh Ta’ala.Luqman: 20) Ditundukkansemuany auntukmanusi a. initasawwufkok. bej at.KAF. Sy ukuri tut ulisanny aSYIN.set el ah  I lahi berikutny aNas.:Mal am dansi angsegal ai siny ai niadal ahkendar aan.” Jadiduni asupay aditumpangi /di naiki . Har usdisadar iselur uhduni ainiadal ahl okam ( kulit.dan sebagai nya.Si l ahkandi car ipadadi rikit ai ni.t apikal aukita ditumpangi duni a maka akan r usak.sepet)danber l iannyaadal ah ki t aini. ny   aman.gunungny a .iniperint ahAl loh: SAKHOROLAKUM MAAFI SSAMAAWATIWAMAAFI LARDLI “( Al l oh)t elahmenundukkanunt ukmu semuaapa.it u namany aMunt aha.kompashi dupi niadal ahmanusia. Menet apkanposi siinisul i t. Ber l iannyahi dupadalahmanusi a.tidakjadimasal ahasal syukur.tit ikduaapaar t inya.si l ahkandil ihatdalam sur atAn Nas.maka namany a dunia kosong.ada l emar i . setelah Mal i ki  berikutnya Nas.kar enaduniai niadalahkendar aan.Kalaumenumpangiduni amemangdi perintah.”(QS. Si   lahkan…bol ehmengkr i ti k.makasi l ahkandi naiki .kar enat i gat i ti ki t ur ahasianyasy ukur.tapikedudukander ajat ny a.lautan.dant it ikt igaapaar ti ny a.t apikal au manusi anyat i dakadamaka dikatakanr umahkosong.Rumahi nijugademi ki an.Tapi kalau  syi n  ti tiktigai niti ti kt i gany ahi l ang.lainnyamanusi abukani si .jadiikht isarnya al am semest ainiadalahmanusi a.

jangansampaidi naikiduni a.Ibaratkendar aanbi say angbai k bisay angj elek.Jadi posi sikitaitudi tengah.t er usnai k.ti tiksatuapaar ti nya.y ang sel ur uh alam i niadal ah unt uk manusi a.i nikalaumaumencar iakanket emusemua.bacany aSYAKAROar tinyat elahsy ukur.Dar itanahnai k-naiksampaiSul alah.Jadipuncak- puncakny a makhl uqAl lohiniadal ahmanusi a.Nut hf ah. ny   aman.bi dadarinyamana.tidakjadimasal ahasal syukur. Menet apkanposi siinisul i t. apa yangadadi bumi . macam.Kalaumenumpangiduni amemangdi perintah. Lainkal i akankami tul ismasal ahSy ukurini.dan di bawahny amanusi aadal ahseluruhal am.si l ahkandil i hatdal am sur atAn Nas.adat umbuh.Itubukanmasal aht empat . setelah Mal i ki  berikutnya Nas.:Mal am dansi angsegal ai siny ai niadal ahkendar aan.akhi rnyaj adiDarah.Jadi  kedudukanny a di atas manusi ai niadal ah Tuhan.buny iny aSAKARO ar tinyat el mendem ah  /ti daksadar . Mal aikatkedudukanny akal ahbi ladi bandi ngdengankedudukanny amanusi a.KAF. bej at.y angdi l arang adal ahdi naikiduni a.dibawahny a Tuhan adal ah manusi a.dandi bawahny a manusi a adalah sel uruh al am.t apikal aukita ditumpangi duni a maka akan r usak.diatasTuhan.Luqman: 20) Ditundukkansemuany auntukmanusi a.tapikedudukander ajatnya.Jadikedudukanny amanusi a i t upuncak.t engah.Satuper sat ut i ti ki niadaar t inya sendi ri- sendi ri. akhirny ajadiAl aqoh. kedudukanny a manusi a i tu di sebut kan set elah Robbi   berikutnya Nas.dant it ikt igaapaar ti ny a.kanci lnyamana.” Jadiduni asupay aditumpangi /di naiki .kar enat i gat i ti ki t ur ahasianyasy ukur.Sel uruhal am i ni mengabdi kepadamanusi a. al   asnya( hutanny a)mana. t umbuhan. naikilahsampai kepadaakhirat.har imauny amana.set el ah  I lahi berikutny aNas.kalausudahj adi manusi a( I nsankami l)inisudahpuncak.kemudi andibawahny amanusi a. apay angadadil agi tdanapa.Tapi kalau  syi n  ti tiktigai niti ti kt i gany ahi l ang.RO’ .iniperint ahAl loh: SAKHOROLAKUM MAAFI SSAMAAWATIWAMAAFI LARDLI “( Al l oh)t elahmenundukkanunt ukmu semuaapa.makasi lahkandi naiki.mana.Mudl ghoh. Kalau menumpangi duni a itu enak.sampaiakhi rny aj adimanusi a. . initasawwufkok.Puncakdal am i sti lahbahasaAr abadal ah Munt aha.  Duni akendar aanakhi rat Dawuhny aKanj engNabi : QOOLA ROSUULULLOOHISHOLLALLOOHU ‘ ALAIHIWASALLAMA :ALLAI LU WAN NAHAARUMATHI YATAANIFARKABUUHUMAABALAGHUNI LALAKHI RAH “BersabdaRosul ul lohSAW. macam zat . ”(QS.kar enaduniai niadalahkendar aan. Sy ukuri tut ulisanny aSYIN.tit ikduaapaar t inya.mal aikatny a mana.i tu namany aMunt aha.Si   lahkan…bol ehmengkr i ti k.