You are on page 1of 8

 UNOM ¥ sL«

W‡M‡‡« ‡ ±¥¥∞ WM Âd‡;« ±∂ v —œUB« ≥∏ œb‡‡‡‡F«


Êu«Ë WœU(«  Â ≤∞±∏ WM dL‡ ≤∂  o«u*«  —d‡J 
≤∞±∏ WM dL ≤∂ v —dJ ≥∏ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≤
∫ œb‡‡‡‡‡‡‡‡F«  U‡u‡‡‡

WHB« r— ¡«—“u‡‡« f‡K‡ f‡‡Oz— «—«d‡‡

WO«uO(« …ËdK v{«—_« ÕöB«Ë W«—e« d“Ë VzU vu ≤∞±∏ WM ±∏π≤ r— —«d
≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UU?Bô«Ë ÂUN*« iF …d?U WM«b«Ë W?OJL«Ë
È—«œù« Õö??ù«Ë W??FU??*«Ë jOD???« d“Ë VzU vu?? ≤∞±∏ W?M ±∏π≥ r— —«d??
µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  U?UB??ô«Ë ÂUN*« iF …d?U? È—«œù« Õö?û
≥ ≤∞±∏ WM dL ≤∂ v —dJ ≥∏ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

¡«—“u‡« f‡K f‡Oz— —«d‡

≤∞±∏ WM ±∏π≤ r—

¡«—“u‡« f‡K f‡Oz—

ª —ub« vK Ÿö ô« bF


ª d“u« VzU ÂUEM ±πµ≥ WM ≤≤≥ r— ÊuUI« vKË
W?? «—e« …—«“Ë r‡‡?OEM ÊQ?? A ±ππ∂ W?M ±∂≤ r— W?—u??N? ?L? '« f?Oz— —«d?? v?KË
ª v{«—_« ÕöB«Ë
ª WuJ(« qOJA ÊQA ≤∞±∏ WM ≤∂π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË
ª v{«—_« ÕöB«Ë W«—e« d“Ë t{d U vKË
ª ¡«—“u« fK WI«u bFË
∫ —d‡‡‡‡‡

© vË_« …œU‡‡*« ¨

WM«b«Ë W?OJL?«Ë W?O?«uO?(« …Ëd?K? v{«—_« Õö?B??«Ë W«—e?« d“Ë VzU vu?
∫ WOü«  UUBô«Ë ÂUN*« …dU
WDË v{«—_« Õö??B?? «Ë W?«—e« …—«“u W??O??O?«d??ô« W?D)« l{Ë v W?LU??*«
Æ Õöù« —ËUË ‰UL_«
lu?«Ë v{«—_« Õö?B?«Ë W?«—e« ‰U?? v W?U?F« WU?O?« l{Ë v W?LU?*«
Æ WËbK WUF« ·«b_«Ë oH U0 W—uNL'« Èu vK vI_«
v{«—_« Õö?B?«Ë W?«—e« d“Ë s …—œU?B«  UN?O?u?«Ë  «—«dI« c?O?HM W?FU?
d“u« Ÿö ≈Ë ¨ rOK qJA UcOHM Wd ÊUL?C UNUOË WHK<« …—«“u«  UUD v≈
Æ ÊQA« «c v  «¡«d≈ s Á–U« - U vK W—Ëœ …—uB
≤∞±∏ WM dL ≤∂ v —dJ ≥∏ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ¥

Êu? vK ÂuI v«  «—«œù«Ë  UUDIK v?R*« duDK W“ö«  Ud?I*« ¡«b≈
Æ WM«b«Ë WOJL«Ë WO«uO(« …Ëd«
v«u?O?(« ÃU?ù« 5?%Ë W?O?LM W?U?)« Àu?«Ë  U?«—b« ¡«d?≈ rO?O?IË W?FU??
rO??L?F?Ë Ud?AM? Àu?? « pK Z?zU? s W??O? I?O? D« …œU??H? ?ô« l v?M«b«Ë vJL??«Ë
Æ œU—ù« qzUË nK0 UNIOD
t??KD U? c??O?H?MË vJL??« lOMB??«Ë W?OJL??« …Ëd??«  U?Ëd??A? c??O?HM W??FU???
Æ  UËdA*« Ác s  UEU;«
W?O«u?O(« …Ëd?« vK ÿU?H?(« v≈ ·b?N v«  «—«d?I«Ë 5«u?I«  U?Ëd?A Õ«d??«
Æ UNOLMË WM«b«Ë WOJL«Ë
…Ëd?« W??O?LMË kH? o?KF? U?L? O? W?O?L?OK?ù«Ë W?OËb«  U?? O?N« l ÊËU?F??« ee?F
«c v WOËb«  UOUH?ô« t vCI U‡* UÎIË p–Ë UNOLMË WM«b«Ë W?OJL«Ë WO«uO(«
Æ UcOHM WFUË ÊQA«
© W}U‡‡« …œU‡‡*« ¨

Æ ÁdA a|—U vU« Âu}« s t qLFÔ|Ë ¨W}Ld« …b|d'« v —«dI« «c dAMÔ|
‡ ±¥¥∞ WM Âd;« ±∂ v ¡«—“u« fK WUzd —b
Æ  Â ≤∞±∏ WM dL ≤∂ o«u*« 
¡«—“u« fK fOz—
vub ‰UL vHDB Ø—uœ
µ ≤∞±∏ WM dL ≤∂ v —dJ ≥∏ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

¡«—“u‡« f‡K f‡Oz— —«d‡

≤∞±∏ WM ±∏π≥ r—

¡«—“u‡« f‡K f‡Oz—

ª —ub« vK Ÿö ô« bF


ª d“u« VzU ÂUEM ±πµ≥ WM ≤≤≥ r— ÊuUI« vKË
ª WuJ(« qOJA ÊQA ≤∞±∏ WM ≤∂π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË
 U?U?B?« bb?% ÊQ?A ≤∞±¥ WM ±≤≥¥ r— ¡«—“u« fK? fOz— —«d? vKË
ª È—«œù« Õöù«Ë WFU*«Ë jOD« d“Ë
ª È—«œù« Õöù«Ë WFU*«Ë jOD« …d“Ë t{d U vKË
ª ¡«—“u« fK WI«u bFË
∫ —d‡‡‡‡‡

© vË_« …œU‡‡*« ¨

ÂU?N*« …dU?? È—«œù« Õöû È—«œù« Õö?ù«Ë WF?U*«Ë jOD?« d“Ë VzU vu?
∫ W‡Oü«  UU‡Bô«Ë
WËbU È—«œù« “UN'« …¡UH l—Ë È—«œù« duD«Ë Õö?ù« Z«dË jD WUOË œ«b≈
qB? v«  U?UDI« lO?L vË ¨ W?OK;«Ë U?NM We?d*« ¨ W—«œù«  Uu?*« v? v
qHJ v« W?L?zö*« Wc?O?HM«Ë W?O?Fd?A?« W??O?« oKË ¨ sd?L???*«Ë 5?M «u*U U?NKL?
Æ …—«œù«Ë rOEMK Èed*« “UN'« l oOMU W—«œù« …œUOI« Èu0 ¡UI—ô«Ë UNU9≈
lOL? dB od s p–Ë UN?b%Ë WËbK È—«œù« “UN?K WOFdA?« WOM« duD
¨  UON«Ë  «—«“u« lO?L v UN ‰uLF*« WOb*« Wb)U W?U)« `z«uK«Ë  «—«dI«Ë 5«uI«
Æ uLM« eOH%Ë »—UC« lM* UNQA  UdI œ«b≈Ë
≤∞±∏ WM dL ≤∂ v —dJ ≥∏ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ∂

WUJ WdA« œ—«u*« Èu ld WKO?HJ« Z«d«Ë jD)«Ë WUF«  UUO« œ«b≈
W?O?M u« W?O1œU??_«Ë …—«œù«Ë rOEM?K Èe?d*« “U??N?'« l o?O?M?U p–Ë ¨ WËb«  U??N?
Æ »UA« qOQË V—b
œ—«u? …—«œ≈ s??Ë ¨ vuJ(« ‚U??Hù« …¡U?H?  l—Ë vuJ(« qL??F« W?uEM? duD
Æ WOuJ(«  UN'« v qLF«  «—Ëœ duD ‰ö s tK p–Ë ¨ WËb«
Æ WOuI«  UUO« b«u j—Ë ‰ULJ«
 U?b?)« ¡«œ√ duDË qO?FH? WKO?HJ« Z?«d«Ë jD?)«Ë WU?F«  U?U?O?« WU?O?
5M «u?LK? U?NKO?u? …bb?  «uM o?KË ¨ U?N?OK ‰u?B?(«  «¡«d?≈ jO?? Ë W?O?uJ(«
rN?F?  q«u?K? q?« qC??√ œU?≈ l ¨ WuK?D*« …¡U?HJ«Ë W??d?«Ë q??_« »uK_U
Æ duD« oOI% q —uB v rN«d≈Ë
© W}U‡‡« …œU‡‡*« ¨

ÂUN*« …dU jOD« ÊuA È—«œù« Õöù«Ë WFU*«Ë jOD« d“Ë VzU vu
∫ W‡Oü«  UU‡Bô«Ë
b?? d«  «Ëœ√Ë ‰UJ?√ W??U??  s?L? C? WKUJ?? Ë …b?‡‡u??  W?? u‡‡?EM d?u‡‡D?Ë l{Ë
∫ vQ U‡* rOOI«Ë WFU*«Ë
—U ù« U—U???U ≤∞≥∞ d?B? Wƒ— W?«b??*« W?O?L?M« W?O??O«d??« c?O?HM ≠ ±
Æ dB v WOLMK rU(«
 «d‡‡‡?R? ‰ö‡‡? s vu?I« Èu????*« vK vU‡‡‡?L?? ô«Ë ÈœU?B? ?ô« ¡«œ_« ≠ ≤
Æ W{«Ë ”UO
∑ ≤∞±∏ WM dL ≤∂ v —dJ ≥∏ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

WœUB?ô« WOLMK WuM« WD)« v …œ—«u« WuLM?«  UËdA*« cOHM W?FU ≠ ≥


Æ È—«œù« Õöù«Ë WFU*«Ë jOD« …—«“Ë s …—œUB« WOULô«Ë
‰uK œ«b?≈Ë W?H?u?*« W—U?L??ô«  U?Ëd?A*« W?UJ c?O?HM«  U?u?F? bb?% ≠ ¥
WU l? ÊËUF« —U ≈ v p–Ë ¨ Îö?I  U?uF*« pK VM WO¬ l{ËË ¨ U?N WKU
b?— W?OKL? v vb*« lL??:« „«d?≈Ë ¨ WKB« ÈË– W?O?LM« ¡U?dË W?O?uJ(«  U?N?'«
 U??Ou???? LK? WDd??Ë …œb??? W??OM“ W?D) U??ÎI?Ë tK? p–Ë ¨ U??NK W??FU???Ë  ö?JA*«
Æ WHK<« ¡«œ_«  «dR* UÎIË W{«Ë  UdË
≠ Wu‡M‡?‡ l‡‡‡— W‡‡‡—Ëb?‡‡« r‡‡‡‡O?O?I?«Ë W?FU?‡‡‡*« d—U‡‡‡I? œ«b‡‡‡‡≈ vK‡‡‡? ·«d‡‡‡‡ù«
Æ WuM ≠ WuM nB
WKU?H« ·«d _« WUJ rO?O?I«Ë W?FU‡‡‡*«Ë b?d« W‡OKLF ÂU?OI?K vMH« rb« dO?u
W?“ö«  U?Fd?A?«  U?Ëd?A œ«b?≈Ë Õ«d??«Ë ¨ rO?O?I?«Ë W?FU?*«Ë b?d« W?uEM v
Æ WuEM*« Ác eeF
×U?)« v W?O? ??«  U?N?'« l ÊËU??F?U ÀU?_«Ë  U?«—b« ¡«d??≈ vK ·«d?ù«
Æ rOOI«Ë WFU*«Ë bd« WuEM eeF q«b«Ë
lM W??uEM …¡U‡?‡‡H?? l‡‡d r‡‡?KF?«Ë W?œ_« vK W?L?zU?I« jO?D??« W?uEM? duD
Æ —«d‡I« –U‡«Ë
Ác c??O? ?HM vK …—œU?? I« —œ«uJ« d??O? u?Ë  «—b??I« W??O? L?M qUJ??  ZUd d?uD
W?BB?? …bË Ë√ q?L ‚d? qOJAË vUDI«Ë vK;«Ë Èe?d*« Èu?*« vK W?uEM*«
È—«œù« Õöù«Ë WFU*«Ë jOD« …—«“Ë 5 qË WIK? WU0 ÊuJ ‰UBô«Ë WFULK
Æ WKB«  «–  UN'«Ë
≤∞±∏ WM dL ≤∂ v —dJ ≥∏ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ∏

¨ ÈuM l—Ë ÈuM qJ?A …—bB*« W?O?u?I«  UU?(« ‚U?«Ë œ«b?≈ vK ·«d?ù«
Æ ÕUBù«Ë WOUHA« b«uI UÎIË WHK<« qzUuU UdAË
qL?F W?O?LJ« W?O?I?O?D?« ÖU?LM« «b???U jOD?« W?OK?L? duD vK ·«d?ù«
Æ WËbK ÈuLM«Ë ÈœUBô« l{uK WOKI qz«bË Wœ_« vK WLzU  UUO
ª WO?LM« ¡Ud ¨vb?*« lL:« ¨’U?)« ŸUDI« s WKB«  «–  UN'« l? oOM«
Æ WO2_« W«b*« WOLM« ·«b√Ë ≤∞≥∞ dB Wƒ— ·«b√ oOI
Æ UNFUË WuLM«  UËdA*«Ë Z«d«Ë jD)« vK ·«dù«
© WU‡‡« …œU‡‡*« ¨

Æ ÁdA a|—U vU« Âu}« s t qLFÔ|Ë ¨W}Ld« …b|d'« v —«dI« «c dAMÔ|
‡ ±¥¥∞ WM Âd;« ±∂ v ¡«—“u« fK WUzd —b

Æ  Â ≤∞±∏ WM dL ≤∂ o«u*« 

¡«—“u« fK fOz—


vub ‰UL vHDB Ø—uœ

±≥∞π ≠ ≤∞±∏ØπØ≤∑ ≠ ≤∞±∏Ø≤µ≤≥µ WdO_« lUD*« ÊuA WUF« WON« ≤∞±∏Ø∂µ VJ« —«b Ÿ«bù« r—