You are on page 1of 2

I

lmuSupr aTert
inggiAdal ahIlmubilakitaMengenalSumberDariSegalaSumber ,SangSumber
DariSegal
aIlmu,SangSumberDar iSegalaRahmat,SangSumberDar isegalaKemul i
aan,Sang
Sumberdarisegal aCiptaan,SangSumberSegal aPengabulandariSegalaPer mohonan,Sang
SumberPenentuanDar iSegalaCita-
Cita.
SangSumberKembal idariSemuaMakhl uk..
..
..
.Di
alah
ZatYangberder
ajatTinggi ,
Satu-
sat
uny aZatYagbersi
nggasanaDiArasyi
,Satu-Satuny aZatYang
Hayuuy angQay yum(berdirisendi
ritanpabantuan).
It
ulahTuhankitatuhany angsel aluingin
di
kenaldaningi
ndi i
gatolehHambany a.

Bi
laki
tatel
ahdipihaknya,bi
laki
tasel
alubersamanya,bil
akitasudahmenjadikekasi
hny
a,bi
l
a
ki
tat
elahmengenalnyasebagai
manaDiaIngi
ndikenal
..
..
..
..
.Apal
agiYangHar
usKitaCari

KitaSebagaiManusi ay angmerupakanNamaAl lahYangKe- 100( IsmulAdzam YangAgung)
tempatt ersi
mpanny asegalarahasiaketuhanan,TempatAl l
ahmemper kenal
kanDiri
nya,Tempat
Allahmemper kenalkanAsmasi fatdanPer buatanAl l
ah,tempatt ersi
mpanny a99NamaAsmaul
HusnaYangAgung,TempatAl l
ahber singgasana,TempatAl lahMemper kenal
kandirikepada
Makhl uklainyangi nginmengenalnyay ai
tumal aikatdanJi n.TempatZaty angzatny
at i
dakdapat
dil
ihatsecaral angsungOl ehMatat el
anjangmakhl uknyatapii ngindipahamimakhluknyasecara
sempur na.TempatAl lahingi
ndi kenalmel aluiper angkatAkal ,Day adanRasasej ati
.itul
ah
manusi aMakhl ukSempur nadarisemuaCi ptaan,Makhl uky angdi per
cayamenj adiKhlal
if
ah
dibumi di
manaMakhl uklainmengingi
nkanYai tuJindanMal aikat...
..

Bersyukur
lahwahaimanusi aEngkaut el
ahmenj adimanusia.
..
.yangmenj adidambaabnsel ur
uh
makhl ukyangadadi sel
uruhAlam...
..
.karenamelaluiDir
imuAllahMeny atakandiri
nya.
..
...
.sadari
hakekatmu...
..
karena melal
uiDiri
mu Engkau MengenalTuhanmu. .
..
..
Mel aluiAl
am Rasamu,
melaluiAlam Day amu,Mel al
uialam Ci ptamu.
...
..
Alam yang takterl
ihatt apiNyata dalamm
Dir
i.
Alam SejatiYangter
sembunyiyangadadi Al
am Makhlukyangbernamamanusi a.
..
..
.

Janganl
ahmenjadimakhl
ukyanglal
aiyanghanyamenj
adimakhl
ukyangPedul
ihal
-half
isi
kyang
menyebabkan menjadi makhl
uk yang pali
ng menyesal di
ant
ara semua mahkluk yang
di
cipt
akan.
..
..
..
..
..
..

Fir
manAl lahYangt erakam dal
am Al
qur-
an:"
Dan,jikasekir
anyakamumel ihatmer
ekaketi
ka
orang-
orangyangber dosait
umenundukkankepal
any adihadapanTuhanny
a,:"YaTuhankami,
kamitelahmelihatdanmendengar,makakembalikanlahkami,kamiakanmenger j
akanamal

t ahmi ddant ahl i lser taber doa! +"Kemudi anBer hentiSej enakDanUcapkanDal am HatiYangTerdal am DenganMeny ebut:"Aku YangBer nama. unt uk meny at akan sif atAsma dan perbuatan All ah Yang Agung dimuka Bumi..... . TandaAmal anKesadar anRasaSej atiTel ahTer capai : 1. .saleh. . Amal anper tamaunt ukmencapai haki katsej ati : 1.Set elahShal atf ardhu. Semogaber manf aat ..Berart i"AmalanKesadaranRasaSej ati "Ini SudahMer esapDal am Di riDanI tu Tandany a:" TelahMat i nya(AkuKi t aSebagai Makhluk) .. . SesungguhnyaAllahdengansegenapIl mudankehendak-Nyatel ahIkhl asdanberketet apan menyatakanDiriKepadamu.sesungguhnyakami adal ahor ang- orangy angy aki n. mengucapkanzi ki rtasbi h. KeteranganKhusus: I niAdal ahPelajar anPer t amaYangBer fungsiUnt ukMencapai( Haki katRasaSejati )Dimana (KesadaranSebagaiMakhlukTel ahHil ang)Dan( Hi j abHitam YangPali ngTebalYangMenghijab WajahAl l ah). .. tapiapadayahalit uti dakmungkinkembal il agikeduniaji kakitasudahdial am Mulki . ." (SuratAssajadah-12) I ni adalah wuj ud penyesal an orang bar u mengenal tuhannya di Alam nanti. . set elah mengenalnya Di a i ngin dikembali kan ke Bumi unt uk menj alankan fungsi nya Sebagai Khal if atull ah.. ..makakitasebagaimanusi ahendaknyamenyambut nyamenj adi manusiay angdengansegenaphat idanDir imenyat akanbahwaHanyaDiaTuhanSej atiDalam Dir ikit a. . ... ..JikaBermimpiTel ahMat iDikuburDanKemudi anKel uarDariKuburDanSetel ahKeluarDar i KuburMakaYangTer l ihatAdalah( TamanYangIndah)DanDi manaPadaSaatMat aMeli hatKe LangitMakaTer li hatl ahMat ahariDanYangTer l ihatAdalahMat ahar iYangBertul i skanKali mat: "LaaIl laahaIl lal lah" .." SesungguhnyaTi dakAdaYangMenghi j abAll ahDalam Di riKi taAdalahKecual iSir i Kit aSendi r i.( SebutNamaSendi riDal am Hat i)KemudianSambungDenganMengucapkan (Tel ahMati Dal am Fana)Haki kat nyaYangAdaHanyalahAll ahTa' alaTuhanSelur uhAl am". ..