You are on page 1of 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

TÀI LIỆU MÔN HỌC

LISTENING
TRÌNH ĐỘ BẬC 3

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

ĐÀ LẠT 2016