You are on page 1of 1

Rabka-Zdrój, dnia 27.04.

2016 r

Ewa Przybyło
Burmistrz Rabki-Zdroju

Zapytanie

W związku z przyjętym w budżecie gminy na rok 2016, zadaniem pn. „Budowa boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce – Zdroju” oraz zabezpieczoną kwotą
w wysokości 300 000,00 zł, zwracam się z zapytaniem:
- czy zostały podjęte jakiekolwiek działania w celu realizacji zadania? Jeśli tak, to jakie?
- czy wystąpiono o uzyskanie odpowiednich uzgodnień i pozwoleń na budowę?
- czy wykonano kosztorys zadania? Jeśli tak, to na jaką kwotę?
- w jakim terminie w/w zadanie zostanie zrealizowane?

Radni Klubu Radnych „NASZE MIASTO”

Marek Cieplinski

Rafał Hajdyła