You are on page 1of 2
URZAD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU 3 IN 34-700 Rabka-Zdréj, ul. Parkowa 2 tel. (0-18) 26-92-000, (0-18) 26-76-440, fax (0-18) 26-77-700 e-mail: urzad@rabka.pl, strona www: www.rabka pl C NIP : 735-10-06-084, _ REGON: 000529166, \ PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380 Nasz znak: $,0003.3.2018 Rabka — Zdr6j, dnia_ 2.6 MAR 2018 SnP. Janusz Wojciak Radny Klubu Radnych ,NASZE MIASTO” W odpowiedzi na zapytania zlozone w dniu 15.03.2018r. dotyezace demontaz wyciggn ga Macicjowe| Burmistrz informuje, 2e inftastruktura wyciggu nie nalegala do Gminy, al ae zadne} spolki gminne} , a teren , na ktérym wycigg dzialat, nalezy w calosel do ncob Prywatnych. Rozszerzajge jednak Pana zapytanie o informacje dotyczace inwestygji zrealizowanych w osiedlu Stone w latach 2006 - 2018, w ktorych sprawuje funkeje Burmistrza Rabki-Zdroju, pragne przypomnieé , 2 |. Modemizacja ulicy Poniatowskiego zostala rozpoczgta w roku 2009 2 inigjatywy éwezesnych Radhych osiedla Stone i mojego Zastepcy. Kolejno zadanie to byto kontynuowane w latsch 2011, 2012 oraz 2016.Praebudowa drogi zaczgla sig od samego poczatku czyli_ od skrzyzowania 2 vlieg Sloneczng , a obecnie zostala wykonana do budynku szkoly, Laczny Kosat "wykonanych prac to 4,7 mln zlotych. Kolejne etapy modemizagji tej drogi Pi gofowswane s9 na lata nastepne. Oczywiscie jeliby stacja narciaska powstala, samorzad rabezatishi wykonalby cata inwestyeje od razu, poniewaz stacja narciarska na Mac ejowej nie 20 its Tazie nawet w fazie projektu, a co dopiero realizaci, przebudowa drogi robiona jest sukeesywnie wraz z:remontami innych drég na terenie catej Gminy. 2 Projekt kanalizagji sanitarnej , do kt6rej bedzie moina wigczyé infrastrukture stacji narsiarskig- dolng stacje,restaurasje toalety -zostal sporzadzony w 2009 roku, na potrzeby Koncepeji preedstawione} wowezas preez spétke ,Maciejowa-Ski” . Projekt praewiduje wykonanie kolektora glownego wraz z przytaczami , a wartoSé zaplanowanych robot to 630 bys. alolyeh. Samorzad preystapi do realizacji tego zadania réwnolegle 7 budowa stacji narciarskie}. Gdyby ostatecznie stacja narciarska nie powstala, kolektor ten bedzie wykonany praez ZWIK zgodnie z przyjetym planem rozbudowy sieci Sci sMtry naliczany jest dla wlascicieli dziatek tworzgeych stok Maciejowe] nie moze byé umarzany, bo w ogéle nie jest naliczany, Wszystkie dzialki » Ktére sluza w zimie jako stok narciarski, sq lgkami i 2godnie z kwalifikacja grunty 9 gruntami klasy V » & wige podlegaja zwolnieniu ustawowemu, W sytuacj, gdy grunty te zplaszana sa.do Prowadzenia na nich dzialalnosci wyeiggu, podatek naliczony jest 2godnie ze stawkami sbowigauacymi w danym roku tak dla przykladu w roku 2017w kwocie ok. 3 tys. 7 dla Sekretarz tel. (0-18) 26 77 424 , fax (0-18) 26 77-700 e-mail: sekretarz@rabka.pl dzialki 70 arowej w okresie 6 m-cy w roku. Wlaseiciele terenu srodki na pokrycie tego podatku powinni ( i zapewne tak jest ) otrzymywaé od wynajmujacego czyli od Spotki ~Maciejowa ~ Ski" . Podatek od budowli, ktéry naliczany byt Spétce .Maciejowa - Ski” by! placony przez tq Spétke tylko w miesigcach, w ktSrych wyciag dzialal w pelnym oblozeniu. W miesigcach , w ktdrych pogoda nie pozwalat na dziatanie wyciagu Spétka wystepowala do mnie 0 umorzenie podatku. I tak np. w latach 2014-2017 umorzylam Spolce ,Maciejowa ~ Ski" tacznie 42,3 tys. 21 podatku. Na pytania dotyezace okolicznosei likwidacji_wyciagu powinien sobie Pan odpowiedzieé sam , jako wspotwlasciciel terendw, na ktorych wyciag dziatat Odnoszae sig do reklamowania konkretnych atrakcji dzialajacych w nasze} Gminie , informuje, ze we wszystkich materialach promocyjnych prezentowane sa one jednakowo. Budowa wiezy widokowej na Maciejowe} jest mozliwa, jesli tylko wiasciciele terenu , tak jak mialo to miejsee w przypadku budowy wiezy na Polezakéwee, zloza wniosek 0 wykonanie takiej budowli, przeznacza na to wlasny teren i pozyskajq co najmniej 50 % Stodkow z zewnatrz. Pozostale 50 % moze pochodzié z budzetu Gminy. Paristwa inicjatywa reaktywacji wyciagu na Maciejowej jest cenng inicjatywa z punktu widzenia rozwoju naszej Gminy, dlatego jesli uda sie Paistwu to przedsiewzigcie, bede ezynié wszelkie starania, aby infrastruktura publiezna potrzebna do dziatania wyciggu byta wykonywana réwnolegle do prac zmierzajqcych do wybudowanie preznego ostodka narciarskiego w tej ezeSci naszego uzdrowiska. ess Qu Sokretarz tel, (0-18) 26.77 424, fax (0-18) 26 77-700 e-mail: sekretare@rabka.pl