SU LIT

*

910/1

910/1

PERCUBAANSTPM 2O1O

BAHASAMALAYSIA
1 KERTAS (ANEKA PILIHAN) (DuaJam) BERSAMA PERCUBAAN PEPERIKSAAN (STPM)2010 MALAYSIA stJtl TINGGIPERSEKOLAHAN
ANJURAN BERSAMA JABATANPELAJARANNEGERIKEDAH DARULAMAN DAN KEBANGSAANPENGETUA.PENGETUA PERSIDANGAN (PKPSM)KEDAH MALAYSIA SEKOLAHMENENGAH Arahan kepada calon: BERBU AT ANDA DIBENARKAN J AN G A N B U K A K E R T A SS OA L A N INI SEHINGGA D EM I K I A N . Ada enam puluh soalan dalam kertas ini. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan: anda dikehendakimemilihjawapan yang paling tepat dan menandakannyapada Borang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan. Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan teliti. Jawab semua soalan. Markah tidak akan ditolak bagijawapan yang salah. Jumlah markah anda dalam peperiksaan kertas ini ialah bilangan soalan yang diiawab dengan betul.

Kertas soalan ini mengandungi 26 halaman bercetak 910/1 *Kertassoalanini SULITsehingga peperiksaan kertasinitamat. [Lihat sebelah SULIT*

910/1

petikandi bawahini. Soalant hingga4 berdasarkan diberi kepada pemaju swasta dalam pembinaan Pelbagaikemudahan kos rendah Rumah masihbelumselesai. namunmasalahnya rumahkos rendah, pemajuswastakurangberminat untuk menyediakannya kerana sukardiperoleh pemajuswasta mematuhikouta walaupundiarah oleh kerajaan.Keengganan yang rendah mereka menyebabkan akibatuntung pembinaan kos rendah rumah pembangunan obligasi sosialdalam tidakmematuhi kerana dipersalahkan sering negara. pemaju kurang untukmembina swasta berminat faktormenjadikan Pelbagai tidakada perniagaan tentulah kira, diambil faktor Sekiranya rumahkos rendah. yangrendah. Kos marginal menerima untung kita di syarikat negara yangsanggup disebabkan ini. Keadaan berlaku ini kebelakangan pembinaan telah meningkat bolehmengimbang swasta dan kadarupah.Syarikat hargabahanbinaan kenaikan melalui subsidi kos rendah atasrumah kerugian ataumenutup untung kekurangan harga rumah kos silang. Melalui kaedah ini, pemaju terpaksamenaikkan hargaini pulaakan kenaikan Namun demikian, kosmewah. dan sederhana rumah yanglain. pengguna membebankan pada harga RM 25,000.Walau Setiapunit rumahkos rendahditetapkan pemaju. Olehitu, rendah tidakmenguntungkan dan harga bagaimanapun, ini masih rumah kos rendah menaikkan harga terpaksamengkajikemungkinan kerajaan lokasi. Keadaanini daripadaRM 25,000 kepada RM 35,000 berdasarkan di lebihtinggidaripada luar di hargarumahkos rendah bandarbesar bermakna di keranakos pembinaan bandarbesar lebihtinggi. bandar.Hal ini demikian yang tinggal di rendah golongan berpendapatan ini keadaan berlaku, Sekiranya telah harganya kerana rumah rendah kos tentudapatmemiliki besarbelum bandar meningkat. bakal pembelidan faktor Kerajaanperlu mengambilkira kemampuan yangberpendapatan golongan peluang kepada yang lainbagi memberi ekonomi kos ' besar.Danaperumahan di rumahkos rendah bandar rendah untukmemiliki pemaju. Danaini pembeli kepada dan bukannya kepada bolehdisalurkan rendah pembeli pinjaman dengankadarfaedahyang kepada bolehdiberidalambentuk rumah memiliki kemampuan Caraini akanmeningkatkan oleh ditetapkan kerajaan. besar. rendah bandar di berpendapatan yangselesa bagigolongan ataukediaman kepadarakyat, yangselesaharuslah disediakan kediaman Sesungguhnya, rendah.Rumahyang selesasudahtentu yang berpendapatan sekali terutama Rumahyang yang cemerlang dalampendidikan. anak-anak dapat melahirkan gejala sosial. Rumah selesajuga dapat menjadifaktor penolakberlakunya kerana segalamerupakanpencorakawal kepada kanak-kanak sebenarnya galanya darirumah bermula
(Dipetikdan diubahsuai daripadaBeritaHarian, 26 Januari2009)
9 1 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasini tamat.

SULIT*

SULIT* 1 petikandi atas? Apakahfokus perbincangan A B C D 2 Masalahrumahkos rendah Rakyatdan rumah kos rendah Rumahkos rendahdi Malaysia Rumahkos rendahtidak mencukuPi

910/1

perumahanswasta enggan membina rumah kos rendah kerana Pemaju-pemaju mereka ketidaksanggupan I ll lll lV A B C D mengabaikan untung memberi subsidi silang kenaikan kadarupah menampung rendah untungmarginalyang menerima

ldan ll ldan lll ll dan lV lll dan lV

3

penulisdalamperenggan akhir ialah Mesej utamayang ingindisampaikan

A B C D 4

golongan rumah harus disediakan semua dari bermula rumah segala aspekkehidupan pencorak kepada kanak-kanak menjadi rumah pendidikan rumah. ditentukan suasana oleh kecemerlangan

sebagai dapat digambarkan swasta Sikappemaju
I ll lll lV A B C D takut degil tamak bimbang

ldan ll ldan lll ll dan lll ll dan lV

9 1 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasini tamat.

SULIT*

910/1 Soalan-soalan5 hinggaT berdasarkan carta di bawah ini.

TAHAP.TAHAPPEMBENTUKAN PERATURANBAHARU

Peringkat Persediaan

Peringkat Penggubalan

Sokongan

t

Peraturan Baharu Dikuatkuasa Ditangguh

(Dipetik diubahsuai daripada Pengurusan dan Nasional Organisasi dan Peraturan ProsesPenggubahan Syarikatdalam Sistem Pengurusan)

9 1 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasini tamat.

SULIT*

SULIT*

910/1

5

persediaan peringkat yangbenar dalam tentang ialahpenyataan Yangberikut peraturan pembentukan kecuali baharu, A B C D kesan kepada organisasi akanmemberi masalampau Masalah jauh, penilaian dari semula berpandangan perlumembuat Organisasiyang ke semasa semasa perlumengambil saizdanskala yang kira Peraturan-peraturan dirangka sesebuah organisasi pedudisesuaikan yang dengan Peraturan-peraturan ingindibentuk sahaja kehendak organisasi

6

peraturan penggubalan baharu dalamperingkat berikuttermasuk Tahaptahap I ll lll lV
A B C D ldan ll ldan lV ll dan lll lll dan lV

peraturan. Merangka peraturan. Perbahasan organisasi. semula Penstrukturan peraturan. keseluruhan Penguatkuasaan

7

pembentukan yangbenarmengenai tahaptahap dalam Berikutpenyataan peraturan kecuali baharu, A B C D yang adalah memenuhi keperluan untuk Peraturan-peraturan digubal dan semasa masadepan perludisesuaikan dengan dasarorganisasi semasa kerajaan Dasar peraturan sesuatu menggubal peraturan tidakboleh belum baharu dilaksanakan seandainya Sesuatu dikuatkuasakan untuk diluluskan peraturan penentu penggubalan menjadi baharu dalam Peringkat peraturan penerimaan penolakan sesuatu atau

9 1 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasinitamat.

SULIT*

7_

SULIT* Soalan-soalanI hingga 10 berdasarkanpetikan di bawah ini.

910/1

dan papan iklan merupakan salah satu isu Bahasapada papan tanda perniagaan yang sering diperkatakan Pembicaraan mengenaiisu ini serta rapat dengan masyarakat. dalam kalanganahli akademik,pejuangbahasaserta pencintabahasatiada terutamanya nokhtahnya sama ada melaluiseminar,forum atau diskusidalam pelbagaimedia cetak, elektronik serta internet. Namun begitu, pembicaraan ini seperti putaran roda yang ada ketikanya ligat berputar dan ada ketikanya pula, berputar perlahan lalu terhenti. Paparan pada papan tanda perniagaandan iklan di premis kedai dan tempatmerupakan salah satu bentukpengiklanan tempatawam,termasukdi kompleksbeli-belah yang dikawal oleh Pihak BerkuasaTempatan (PBT) yang membentukundang-undang kecilini merujukkepadaSeksyen 3(2) keciluntukmengawalnya. Sumberundang-undang Akta Kerajaan Tempatan yang menyatakan bahawa "Jika iklan adalah dalam bahasa Mataysia dan bahasa Jawinya serta juga dalam apa-apa bahasa lain, huruf-huruf bagi perkataan-perkataan dalam bahasa Malaysia itu hendaklah berukuran tidak lebih kecil daripada huruf-huruf atau tulisan-tulisan,perkataan-perkataandalam bahasa atau bahasabahasa yang lain dan hendaklah ditunjukkan dengan cara yang lebih mudah dilihat". Malangnya,sehingga kini, penggunaan bahasa kebangsaanyang melibatkan paparanawam seolah-olah terabai dan membekasdi beberapatempat, terutamanyadi bahasa bandarraya atau di kawasanelit. Paparanbahasalain selainbahasakebangsaan, rojak dan kesalahanbahasa yang serius mendominasikawasan berkenaan.lsu nasib yang semakinterpinggir telah banyakdiperkatakan, ini namun hal ini bahasakebangsaan penggunaan di bahasa kebangsaan batuk di tangga'.Keterpinggiran seperti'melepaskan awam, khususnyadi kompleks beli-belahdisebabkanoleh sikap pengiklanitu tempat sendiri. Pengiklan menggunakanbahasa kebangsaandi samping bahasa lain, tetapi keutamaantidak diberikanterhadapbahasa kebangsaandan hal ini diburukkandengan tatabahasa dan tanda baca. kesalahan dari segi ejaan,istilah, semakin merosotdan terhakissecara beransurKedudukanbahasa kebangsaan apabila berlaku penyempitan penggunaannyasecara berleluasa. Hambatan ansur alasanutama untukterus meminggirkan bahasaasing dijadikan ekonomidan kepentingan bahasa kebangsaan di pusat-pusat perniagaan. Sebilangan anggota masyarakat terutamanya pemilik premis perniagaan kurang peka terhadap penggunaan bahasa pengiklan menerapkan unsurbahasayang kurangsihat Merekamembiarkan kebangsaan. untuk menarik perhatian pelanggan.Hal ini bertambah buruk apabila peraturan dan yangsediaada tidakdihiraukan. undang-undang Dalam hal ini, satu tindakan revolusi sikap dan mental rakyat mungkin perlu Hal ini demikiankeranapelbagaicadangan, secepatmungkindan berterusan. digerakkan terhadapperkara ini telah resolusi,pandangandan sebagainyauntuk penambahbaikan kecil ini tidak menampakkan 10 dikemukakan hingga15 tahun yang lalu,tetapi riak-riak gelombang perubahan yang besar. Oleh itu, sekiranya sesuatu yang strategik tidak dilakukan,tidak mustahillambat-launbahasa kebangsaanakan terhakis dan pupus di bumisendiri. (Dipetik daripadaDewanBudaya,Februari2008) dan diubahsuai

91 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasini tamat.

SULIT*

SULIT* 8

910/1

...pembicaraan sepertiputaranrodayang ada ketikanya ini ligat perlahanlalu berhenti. pula, berputar berputardan ada ketikanya
Penyataan atas bersesuaian denganperibahasa di A B C D hangat-hangat ayam tahi garam ke laut mencurahkan sekaliair bah sekalipantaiberubah hendakseribudaya,tak hendakseribudalih

9

Penggunaan bahasakebangsaan dalam paparanawam terabaikerana I ll lll lV undang-undang sediaada tidakdiendahkan pengiklan tidak langsungmenggunakan bahasakebangsaan dalam paparanawam pemilik premis penggunaan tidakseriusterhadap bahasa kebangsaan dalam paparanawam penggunaan masyarakat tidak langsungmenghiraukan bahasa kebangsaan dalam paparanawam

A B C D

ldan ll ldan lll ll dan lV lll dan lV

10

penulis yangbersikap ini Petikan menggambarkan seorang A B C D rasional optimistik jauh berpandangan kebangsaan bersemangat

91 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasini tamat.

SULIT*

SULIT* 11

910/1

penyataan yangbetulberhubung yangmanakah asal dengan yangberikut, Antara Melayu? dan usulbangsa Bahasa I ll lll lV ialahPulauBorneo Tempat asalorangMelayu golongan manusia Melayu berasal daripada Bahasa Penutur Austronesia golongan Madura Jawamerupakan Acheh, dan Melayu, Bahasa Sumatera bahasa Austronesia, terdiridaripada rumpun Austris bahasa Keluarga dan Polinesia Tibet

A B C D

ldanll ldanlV l l d a nl l l l l l d a nl V

12

yangberbeza rumpun bahasa beberapa kepada Austris terbahagi Filum iaitu kawasan berdasarkan A B C D TibetCina Melanesia, Austroasia, Polinesia Austronesia, Austroasia, Mikronesia Astronesia, Austroasia, Tibet Austronesia, Cina Austroasia.

13

jawi. tulisan Menggunakan pengaruh lslam. Wujudnya Melayu. Bahasa Bahasanya

yangmenunjukkan di ciri-ciri atasialahbatubersurat Batubersurat A B C D Tujuh Minye Ruyung Pagar Bukit Kedukan Teresat Sungai

9 1 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasini tamat.

SULIT*

SULIT* 14
terutamadari segi pengaruhbahasaSanskrit, Bahasaini memperlihatkan pinjaman. Hal ini demikian kerana bahasa ini tidak mempunyai kata perkataan yang sesuai untuk memperkatakankonsep baharu yang dibawa daripada kebudayaan asing. Oleh sebab wujudnya pengaruh bahasa Sanskrit, banyak konsonan yang diucapkandan dieja dengan aspirasi,seperti bh, Ph, dh dan kh'

910/1

Melayu ciri daripada Bahasa sebahagian kepada ini Penyataan merujuk A B C D kuno klasik moden praklasik

15

dalam pembentukan istilah penyataan proses bukanlangkah yangmanakah MelaYu? Bahasa perancangan A B c D asing. penggunaan bahasa Mengutamakan yanglazim dipakai' Melayu dialek Menggunakan yanglazim dipakai. Melayu kata Menggunakan dalamBahasa dipakai' yangsudah tidaklazim Melayu kata Menggunakan dalamBahasa

16

bahawa menyebut TanahMelayu Persekutuan 152,Perlembagaan Artikel ..." Melayu Bahasa adalah negara " Bahasa Kebangsaan berperanan Melayu yangberdaulat Bahasa baharu negara bahasa Sebagai sebagai A B C D perhubungan antarabangsa. bahasa pembangunan sainsdanteknologi. bahasa dan komunikasi perhubungan. ilmu, bahasa sejagat. pengantar duniapendidikan dalam bahasa

9 1 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasinitamat'

SULIT*

suLlT*
17

10

910/1

Salahsatu sebabpeminjaman bahasaasing ke dalam BahasaMelayuialahsikap mengagungkan bahasaasing.Pilihpasangankatayang menepati sebab peminjaman atas. di Kata asal Bahasa Melavu prawal ilmujiwa tawarikh

A B

yang Kataasing diounakan standard psikologi sejarah riak

c
D

sombong

yangdijalankan padaperingkat adalah Aktiviti X seperti berikut kecuali A B C D pemilihan variasi satu standard. pemupukan istilah-istilah baharu. pemilihan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. mengemaskinikan sistem ejaanBahasa Melayu masake masa. dari

19

penggunaan Fungsi halus bahasa dalammasyarakat Melayu adalah untuk A B C D menjaga status Sesuatu bangsa. menggambarkan kehalusan masyarakat Melayu. mengelakkan tersinggung seseorang daripada ataupun marah. menggalakkan memahami yangindah-indah. anggota masyarakat bahasa

910/1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasinitamat.

SULIT*

SULIT20

11

910/1

dalam pemilihan larasbahasa sesuatu yang Unsur-unsur menentukan lisanialah penggunaan secara bahasa I ll lll lV
A B C D ldan ll ldan lll ll dan lV lll dan lV

situasi tujuan gayapertuturan berbahasa kecekaPan

21

penandawacanayang berfungsi yang manakahmerupakan Antaraberikut, sebagaipenandapengesahan? A

serta iaitu

pula tambahan
yakni

seterusnya
dengankata lain

di samping

B sebenarnya sesungguhnya pastilah

sememangnya yangditerangkan seperti walaubagaimanapun

c

D sebaliknya tetapi

namun begitu

22

erti tidakmembawa tanpa bahasa sesebuah dalam ribu Ratusan istilah perbincangan penterjemahan. dan tersebut dalampenulisan, penggunaan istilah istilah yangsecara oleh abstrak dihasilkan jawatankuasa , istilah perlu bidang. bagisesuatu tentusesuai , jawatankuasa belum ini. masalah inisiatif untukmengatasi mengambil

yangsesuai X jadual pilih untuk danY dalam wacana berikut, penanda Daripada petikan atas, di X
A

Y
Sebagaicontoh

Olehitu
Tambahanpula

B
C

Olehitu
Malahanpula

begitu Namun Sesungguhnya

D

Inijelas

910/1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasinitamat.

SULIT*

SULIT* 23 retorik bawah. di Padankan definisi Retorik
Penceritaan P

12

910/1

Definisi

Penulisan untuk mengisah sesuatu. pendirian, Penulisan untuk mengubah fikiran dan kepercayaan orang. mengisah Penulisan untuk ataumemeri kejadian, kegiatan, rupaatauwatakseseorang. pendapat Penulisan untuk menunjukkan kebenaran, pandangan tentang isu. atau sesuatu

tl
ill

Pemerian Pemujukan
Penghujahan

o
R

IV

S

jadualdi atas padananyang betulantararetorikdan definisinya ialah Berdasarkan

tl A B C D
P P

ill

IV
S S

o
R S

R

o
P S

R

o
P

o

R

24

hormatnya mempersilakan Mulia Yang Tan Sri Profesor Majlis dengan segala majlis padahariini. kita Mahani merasmikan Dr.Tengku untuk

yangberikut hormat adalah betuldengan individu atas, di Gelaran ataupanggilan kecuali A B C D ikhtisas warisan anugerah kekeluargaan

9 1 0 i1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasinitamat.

SULIT*

T3
25 yang betulmengenaibunyivokal. Pilihpenyataan I ll lll lV

910/1

Vokal lel pepetterdapatdalam perkataanI ekar / dan I berang/ Vokal/e/ talinghanyahadirpada awal dan tengahperkataan Vokalasli BahasaMelayuterdiridaripadadua vokaltengahdan dua vokal belakang dalamsuku Vokalleltaling danlolhanya hadirpada akhir perkataan kata terbuka dalam kata pinjaman

A B C D

ldan ll ldan lll l1dan lV lll dan lV

26

yangbenarmengenai bunyivokal konsonan. dan Pilihpenyataan I ll lll lV A B C D vokalbersuara Semua bersuara konsonan Semua Bunyi-bunyivokalmengalamisekatan Bunyi-bunyikonsonanmengalamisekatan

ldanlll ldanlV l l d a nl l l ll danlV

27

Pilihpadananyang betul

Diftong
A bait amboi

VokalRangkap bau
lambai

B C D

lauk kerbau

pauk kuasa

9 1 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasinitamat.

SULIT*

SULIT28

t4

910/1

DaerahSebutan

CaraSebutan Gigi-gusi Letupan Letusan keras Lelangit

ttl

tdl lc l

til

jadual konsonan asli bahasaMelayudi atas, pilihpasangan Berdasarkan yang betul nama konsonan

ttl

tdl

lc l

til

lelangit gigi-gusi Letusan lelangit Letusan gigi-gusi Letupan Letupan keras tidak kerasbersuara tidakbersuara A bersuara bersuara lelangit gigi-gusi Letusan lelangit Letusan gigi-gusi Letupan Letupan keras bersuara keras tidak bersuara B tidakbersuara bersuara lelangit gigi-gusi Letupan lelangit Letupan gigi-gusi Letusan Letusan keras bersuara keras tidak c tidakbersuara bersuara bersuara lelangit gigi-gusi Letupan lelangit Letupan gigi-gusi Letusan Letusan kerasbersuara kerastidak tidakbersuara D bersuara bersuara

29

dua bunyiletupan dengan yangmanakah yangdimulai kata yangberikut, Antara dua sengauan bibirbersuara? bunyi dengan dan bibirtak bersuara diakhiri A B C D Bulan Pekan Palam Bayam

91 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasini tamat.

SULIT*

SULIT30

15

910/1

konsonan bunyi-bunyi dalam penghasilan Antaraperkarayang diberiperhatian ialah I ll lll lV cara sebutan lidah kedudukan nafas hembusan keadaanpita suara

A B C D

ldan ll ldan lV ll dan lll ll dan lV

31

pola Pola daripada merupakan yangterkecuali manakah Polakeselarasan Melayu? Vokalbahasa Keselarasan PolaSukuKata
a-a a -i

a- u
a -o t -u

tl
ill

a-a i-a a

a- e
t-l

IV

i- e

i- o

A B C D

ldanll I dan lll ll dan lV lll dan lV

9 1 0 /1 kertasini tamat. "Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan

SULIT*

r6
32 hadirpada perkataan Unsurpalatalisasi I ll lll , lV lain siat kaut suun

910/1

A B C D

ldan ll ldan lV ll dan lll lll dan lV

33

tak institusi abstrak berbilang kata merupakan namaam tak hidupbukan Berikut perkataan Contoh A B senyuman
kecantikan sungal

angkasa hembusan
hawa

keriangan keseronokan

c
D

kesungguhan bayangan
iklim

semangat

i, a, be Perkataan rnyal bertan bertapaterdiri daripada A B C D bebas satumorfem terikat satumorfem terikat bebasdan dua morfem dua morfem terikat bebasdan satumorfem satumorfem

9 1 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasinitamat.

SULIT*

SULIT* 35

I7

910/1

Pilihperkataan berpola sukukala KV + KV + VK I ll lll lV A B C D
I dan ll ldan lV ll dan lll lll dan lV

siasat rasuah peluang belalang

Pilihbentuk katayangbetul KataTunggal KataTerbitan Hulubalang
il ill Jelajah Munasabah Sandiwara

KataMajmuk
Tadika

Kata Ganda Lelaki

Gemilang Belajar Prasejarah Budiman

Tanggungjawab
Matahari

Debunga Gegelang Pepohon

IV

Kerjasama

A B

ldan ll ldan lll ll dan lV lll dan lV

c
D

910/1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasinitamat.

SULIT*

SULIT* 37

18

910/1

dan contoh akronim jenisnya Padankan
I il ill

Akronim Perkeso Jenama ADUN Perkim

P

Jenisakronim hurufawalperkataan. Cantuman hurufdansukukataperkataan. Cantuman sukukataawalperkataan. Cantuman
dan bahagian Cantumanbahagianawal perkataan lain vanq menqikutinva. ill P S P

o
R S

IV

I A

tl
S

IV

R

o
P S P

B

c
D

o o
R

R
R

S

o

38
Merekaada hadiahyang istimewa.

tl
ill

padawaktupetang. orangpulang Semua PulauPinang. di itu Kapal kargo singgah pelabuhan
Adik saya masihtidur di serambi.

IV

berpelengkap kata kerjatak transitif Pilihayat yang menggunakan A B C D ldanll I dan lll ll dan lll lll dan lV

39

Subjek + kata kerja + objek

rumusdi atas,kecuali menepati berikut Ayat-ayat A B C D di bermastautin Melaka. sekeluarga Mereka ibu. kereta untuk sebuah Abangmenghadiahkan gayaberpakaian filem. bintang sukameniru Remaja paratetamu. gulaiuntuk seperiuk MakTimahmemasak

91011 *Kertas peperiksaan kertas tamat. ini sehingga ini soalan SULIT

SULIT*

SULIT* 40

t9

910/1

pancaindera Pilihayatyangmempunyai adjektif gabungan kata deria I ll lll lV
A B C D ldan ll ldan lV ll dan lll lll dan lV

Rumah kepunyaanZaki selesa itu benar. Buahmempelam mudaitu masam sungguh. yangtidakdibersihkan Tandas hancing baunya. Kehidupan sepasang suamiisteri amattenteram. itu

41

Antara yang berikut,yang manakahayat yang menggunakan kata mengenai sebagai katasendi nama? A B C D polismengenai perompak Tembakan kepala itu. Kata-kata caciannya mengenai itu dirinya sendiri. WabakH1N1lebihmudah golongan mengenai kanak-kanak. Mereka berbincang mengenai kejadian rompakan kedaiemas.

42

yangbetul Pilihpasangan bantu kata aspek Katabantuaspek A B
telah akan boleh

mahu sudah mesti

c
D

baru mula

9 1 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasini tamat.

SULIT*

suLtT*
49

20

910/1

Pilih padananyang betul antara kata bilanganyang digunakandalam ayat dan jenisnya. Jenis Kata Bilangan

itu motivasi melibatkan Program 2010. STPM calon semua peserta membawa Masing-masing peralatan sendiri. mereka itu Tokohkorporat akan hartanYa separuh menyerahkan yatim. anak-anak kepada telah beras Berguni-guni bencana ke diterbangkan kawasan di Acheh.
I A R S R S

tl

ill P

IV
S R S

o
P P

B

c
D

o o
P

o

R

44

malam tadi. kebakaran dalam itu simpang musnah di makan hujung Kedai Subjekdalamayatdi atasialah A B C D Kedai Kedaimakan simPang makan hujung di Kedai itu simPang di makan hujung Kedai

910/1 *Kertas initamat. peperiksaan kertas sehingga ini soalan SULIT

SULIT*

SULIT45

21

910/1

memakai merah Kamisah bajuberwarna mempelam segar. itu Pokok Kainitudaripada benang sutera.
Yang manakahpadananyang betulantarapola ayat dengancontohayatnya? I A S P

tl

ill P S S R

IV
R

o
R P P

B

o
R S

c
D

o
o

46

Pelawak memakai itu bajuyangberwarna-warni.
merupakan Frasa nama baju yang berwarna-warni A B C D 47
O O

frasa namayang bolehdigugurkan frasa namayang tidak bolehdigugurkan prosespeluasan frasa namayang mengalami kepadakata kerja frasa namayang menjadipenyambut

judul subjek asalsebagai Mengutamakan judul terbitan sebagai Mengutamakan subjek pembentukan aktifdan ayatpasif ayat Melibatkan yangberbeza penandaan kasus melalui Dilakukan

a a

Pernyataan atas lebihtepat merujuktentang di A B C D pola ayat jenis ayat ragam ayat binaanayat SULIT*

9 1 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasinitamat.

SULIT*
48 Pilihayat pasifyang betul I tl ill IV

22

910/1

ke tong. itu Sampah sayamasukkan dalam tua berbasikal. orang itu ketika Amirterlanggar petang semalam. Bajuyangkotoritu ibubasuh pagitadi. oleh sebelum ke pejabat dia Bilikitudikemaskan abang

A B

I dan ll ldan lV ll dan lll lll dan lV

c
D

49

siapa? Gurunya
Ayat tanya yang sama jenis dengan ayat di atas ialah I tl ill IV KuruskahMinah? Menangiskah dia? Apakahbenda itu? Bilakahdia akan pergi?

A B C D 50

ldan ll ldan lll ll dan lV lll dan lV

kata penegasbebas? Ayat yang manakahmengandungi I ll ill IV

kereta idamanku. Itulah bapanya. tua Orang itulah peminangan Aishah tiba belum lagi. Rombongan yangberkaitan masakan. dengan memang sukaakanaktiviti lbu-ibu

A B C D

ldan ll ldan lV ll dan lll lll dan lV

910/1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasini tamat.

SULIT*

SULIT* 51

23

910/1

pancangan kecuali relatif majmuk ialahaya.t Berikut A B C D pameran ialahMenteri Besar. itu Yangmerasmikan yangamatlucudan menghiburkan itu. wayang Mereka menonton itu yangsedang bukudi perpustakaan ialahanaksaya. membaca Budak semak. ke itu yangmenanduk kereta merah larisusup-sasap dalam Lembu

52

yangmanakah campuran? yangberikut, ayatmajmuk Antara A B C D Renggam pernah menyerang BalaiPolisSimpang komunis Pengganas darurat. semasazaman yang pekerjaan rakan-rakannya malas sedangkan memperoleh Diasudah lagi masih menganggur. berusaha pelbagai keperluan membeli pengusaha dan restoran anaknya PakSamad, Petani. pada Sungai restorannya waktupagidi PasarBesar Kanan Mata Kanan, Guru-guru Penolong-penolong TuanPengetua, perarakan Kebangsaan Ke-52 di Hari menyertai Pelajaran sertaguru-guru Alor DarulAman, Setar. Stadium

53

yangdibina AmanSentosa. olehSyarikat rumah Mereka membaiki proses melalui ayat Peluasan di atasadalah A B C D relativisasi penggabungan komplementasi penyusunan semula

910/1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasinitamat.

SULIT*

SULIT* Soalan 54 berdasarkan raiah di bawah. 54A

24

910/1

S

I

FN1

KN

dia

memberitahu

saya

bahawaAlisakit

proses melalui di Polarajahpohon atasditerbitkan A B C D gabungan. campuran. relativisasi. komplementasi.

55

yangmanakah ayatyanggramatis? Antarayangberikut, A B C D lulusan itu pelatih yangbarululus ialah UPSI. Guru-guru itu yangdikeluarkan akhbar ialahtidakbenar' oleh Kenyataan yangdiumumkan ialahdi luarjangkaan. itu pertandingan futsal Keputusan penanda siap arasdijangka ialahpada26 Ogos2010. lawatan Tarikh laporan

91 0 /1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasinitamat.

SULIT*

SULIT56

25

910/1

manakah kata Ayatyang betulpenggunaan sendinama?
I ll lll lV Angin kencangbertiupdari arah selatan. Angin kencangbertiupdaripadaarah selatan. Bola itu ditendang dari penjurupadangsekolah. Bola itu ditendang daripadapenjurupadangsekolah.

A B

I dan lll ldan lV ll dan lll ll dan lV

c
D
57

kokurikulum dikaitkan Ungkapan seringkali dengan sukan, olahraga, persatuan badan-badan permainan, kelab, dan beruniform. Perkataan kokirrikulum dalampetikandi atasdirujuk sebagai A B C D sinonim polisemi homofon hiponim

58

padanan dengan kataberikut Rajah atasboleh di dilengkapkan

X
A

Y bunga mawar bunga melur bungaraya

bungakobis bungakantan
bunga lawang

B

c
D

jenjarum bungaraflesia bunga

910/1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasini tamat.

SULIT*

910/1

59

yang yangmengandungifrasa memperlihatkan keserasian Ayatyangmanakah makna. A . B C D rancak. berlari Orangitusedang sepuas-puasnya. wajahnya dengan Sayamengintip namayanggemilang. telahmengukir Pelajar tersebut jalanitu. ke dari Kertas bergelimpangan sinihingga simpang

60

yangdinyatakan peribahasa bawah bertepatah dengan situasi ini di Semua kecuali Peribahasa
A

Situasi

Zaharahmemintabelas kasihan rakan Kalaupandaimenitibuih, ke selamatbadansampaike seberang. agar menghantarnya seberangsungai.

B

akar, Ularmenyusur bisanya. tidakakanhilang
Kalaukail panjangsejengkal, lautandalamjangandiduga

pegawai Tahir, tinggiPetronas berkawan tukang kebunnya. dengan Pasukan bolasepakKoreaUtara pasukan Portugal. berhasrat mengalahkan isteri, Kamalyang barukematian polis. mendapat berita anaknya ditahan

c
D

lesung hilang. Antanpatah,

910/1 *Kertassoalanini SULITsehinggapeperiksaan kertasini tamat.

SULIT*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful