You are on page 1of 4

A\p-_ Ôw

Pq_nen `h\ ]²Xn

1. At]-£m-^m-d-¯nsâ hne : 15 cq]

2. A\p-h -Zn-¡p¶ hmbv] : Hcp e£w cq] apXÂ 5 e£w cq] hsc

3. cPn-kvt{S-j³ ^okv : 100 cq] (H¶p apXÂ aq¶p e£w cq] hmbv] hsc)

4. \nba ]cn-tim-[ -\m-^okv : 100 cq]

5. kz´-am-bn«p-mbncnt¡
- Gähpw Ipdª Øe
]cn[n : 3 skâv (H¶p apXÂ 3 e£w cq] hsc)

6. sI«n-S-\nÀ½m-W-¯nsâ
AS-§Â sNehv : ]cn-[ n-bnÃ

7. CuSm-¡p¶ kÀÆokv
NmÀÖv : 5 iX-a m\w

8. Xh-W-I -fpsS F®w


(Xncn-¨-S-hv) : 168 {]Xn-amk XhW

Cu ]²Xn {]Imcw KpW-t`m-àm-¡Ä 18,000/þ apXÂ 90,000/þ cq] hsc btYm-


NnXw t_mÀUn \nt£-] n-t¡---Xm-W.v CX -\p-k-cn¨v e`n-¡p¶ hmbv] -bpsS ]eni
am{Xw ]«n-I -bn ImWn-¨n-c n-¡p¶ {]Imcw 168 {]Xn-am-k-¯-h -W-I -fmbn Xncn-¨-S-¨mÂ
aXn-bm-Ipw.

hmbv] sUt¸m {]Xn-am-k- Xncn-¨-Shv A\p-h -Zn-¡p¶ hmb] KUp-¡Ä


XpI knäv XpI X-hW Imem-h [n
XpI (am-kw) 1 2 3
1,00,000 18,000 1350 168 40,000 40,000 20,000
1,50,000 27,000 2025 168 60,000 60,000 30,000
2,00,000 36,000 2700 168 80,000 80,000 40,000
3,00,000 54,000 4050 168 1,20,000 1,20,000 60,000
4,00,000 72,000 5600 168 1,60,000 1,60,000 80,000
5,00,000 90,000 7000 168 2,00,000 2,00,000 1,00,000

X m s g ¸ d-b p¶ \ n_-Ô -\ -I Ä Cu ]²-Xn¡v _m[ -I -a m-I p-¶ -X m-Wv.

1 hmbv]m-t] -£-I \v hmbv]m-\p-aXn e`n-¨p-I -g n-ª m-ep-S³ {]mcw` \nt£-]-XpI


t_mÀUn AS-¨n-cn-¡-Ww.

2 sI«n-S-\nÀ½mW-¯nsâ AS-¦Â Nne-hnsâ 75% IW-¡m¡n AXnsâ sXm«p


Xmsg -bpÅ Ém_v {]Im-c-apÅ hmbv] -bm-bn-cn¡pw A\p-h -Zn-¡m-hp¶ ]c-a m-
h[n hmbv].
3 hmbv] -XpI aq¶v KUp-¡-f m-bn-«m-bn-cn¡pw hnX-cWw sN¿p-¶-Xv.

(1) t_mÀUn ]W-b-s ¸-Sp-¯nb hkvXp-h n-emWv t_mÀUn kaÀ¸n-¨ n-


«pÅ ¹m\pw FÌn-taäpw A\p-k-cn¨v ^ut--j³ t_kvsaâv hsc-
bpÅ ]Wn-IÄ XoÀ¯p Ign-ªXv F¶pÅ Øew hntÃPv B^o-k-
dpsS kÀ«n^n-¡-än-tâbpw t_mÀUnse \nbpà H¶mw-t{KUv HmhÀkn-
bÀ/Akn. F©n-\o-b-dpsS Øe ]cn-tim-[\m/\nÀ½m-W-L« dnt¸mÀ«n-
tâbpw ASn-Ø m-\-¯n BZy-K -Up-hmbn hmbv] -¯p-I -bpsS 40%
\ÂIp-¶-X m-Wv.

(2) Iqc-a«w hsc-bpÅ ]Wn XoÀ¯v Ignªv B hnh-c-¯ n-\pÅ Adn-b n-


¸nsâ/AXmXp Øes¯ Fw.-]n./Fw. -FÂ.F/tabÀ/t_mÀUv sa¼À,
PnÃm, _vtfm¡v, {Kma ]©m-b¯v {]kn-Uâp-amÀ, ap\n-k n-¸Â
sNbÀam³, PnÃm/_vtfm¡v ]©m-b¯v sa¼ÀamÀ

4. tIcf kwØm\ `h\ \nÀ½mW t_mÀUnsâ t]À¡v Gähpw ASp¯


t_mÀUv Hm^o-kn amdm-hp¶ hn[ -¯n-epÅ 12,500 cq] -bpsS (G-s X-¦ n-epw,
sjUyqÄkv _m¦n \n¶v) t{Imkv sNbvX Unamâv {Um^väv FSp-¡pI.

5. ]qcn-¸n¨ At]-£-^mdw aXn-bmb tcJ-Ifpw Unamâv {Um^väpw klnXw Gähpw


ASp-¯pÅ t_mÀUv Hm^o-kn Ab-b¡ v pI (Z-b-hmbn At]£ icn-bmbn ]qcn-
¸n-¨n-«p-s-¶pw tcJ-I Ä DÅ-S¡w sNbvXn-«p-s-¶pw Dd-¸p-h -cp-¯p-I. At] -£-b n-
epÅ t]mcm-bva-IÄ Ime-X m-a -k-¯n\v CS-h -cp-¯p-Ibpw ka-b-_-Ôn-X-ambn \S-]-Sn-
IÄ kzoI-c n-¡p-¶-Xn\v XS-Ê-ambn Xocp-Ibpw sN¿p-sa¶v IqSn HmÀ¡p-I).

6. At]£ FÃm \ne-bnepw {Ia-¯ n-em-sW-¦nÂ, 15 Znh-k-¯ n-\ p-Ån hmbv]m-\ p-


aXn \ÂIn sIm-pÅ Adn-bn¸v e`n-¡p-¶-Xm-bn-cn-¡pw.

7. hmbv]m-\ p-aXn e`n¨p Ign-ª m-ep-S³, At]-£-I ³ \nÀ½mW tPmen Bcw-`n-t¡-


--X m-Wv. sI«nS hnkvXrXn GI-tZiw 28.33 N.-an. AsÃ-¦n 304 N:A:BWv \nÀt±-
in-¨n-«p-Å-Xv. At]-£-I \v Xm§m-\m-h p-sa-¦nÂ, hnkvXrXn 350 N:A: hsc-bmbn
hÀ²n-¸n¡mw (F-¶m 350 N:A:Ihn-bm³ ]mSp-Å-X -Ã.)

8. ASn-¯-d-h -s c-bpÅ ]Wn ]qÀ¯n-bm-¡n-b-tijw hntÃPv Hm^o-k-dn \n¶pÅ


tÌPv 1 kÀ«n-^n-¡äv hm§p-Ibpw t_mÀUv Hm^o-kn Ab-b¡
v p-Ibpw sN¿p-I.

9. 9,000 cq] -bn \n¶v kÀÆokv NmÀÖmbn 135 Ipd¨v tij-apÅ XpI-bpsS sN¡v
At]-£-I \v e`n-¡p-¶-X m-Wv.

10. Iqc-a«w hsc-bpÅ ]WnIÄ ]qÀ¯n-bm-¡p-I. tÌPv 2 kÀ«n-^ n-¡äv C\n-¸-d-bp-¶-


Xn GsX-¦ n-ep-s am-c m-fn \n¶pw-þ-Fw.-]n,- Fw.-F Â.-F, luknwKv t_mÀUv DtZym-
K-ØÀ, ]©m-b-¯v, {Kma/_vtfm¡v/PnÃm ]©m-b¯v sa¼À, tImÀ¸-td-j ³/ap\n-
kn-¸Â Iu¬kn-eÀamÀ, luknwKv t_mÀUv sa¼À, kÀÆokv tImþ-H m-¸-td-äohv
_m¦v {]kn-Uâv hm§p-Ibpw luknwKv t_mÀUv Hm^o-k n-tebv¡v Ab-b¡ v p-
Ibpw sN¿p-I .

11. 10,000 cq]-bn \n¶v kÀÆokv NmÀÖmbn 150 cq] Ipd¨ tij-apÅ XpI -bpsS
sN¡v luknwKv t_mÀUn \n¶pw At] -£-I \v e`n-¡pw.

12. hoSnsâ ]Wn ]qÀ¯n-b m-¡p-Ibpw tÌPv 3 kÀ«n-^ n-¡äv (tÌPv 2 se kÀ«n-^n-¡äv
\ÂIn-b-Xp-t]m-se) Ab-b¡
v p-Ibpw sN¿p-I .

13. 9,000 cq]-bn \n¶v kÀÆokv NmÀÖv 135 cq] Ipd-¨pÅ XpI-bpsS sN¡v At] -
£-I \v e`n-¡pw. ta {]{Inb ]qÀ¯n-b m-¡p-¶-tXmsS ]²Xn \S-¯n¸v ]qÀ®-a m-
Ip-¶p.
t_mÀUnse ta¸-dª DtZym-K-ØÀ F¶n-h -cn Bcn \n¶pw e`n-¡p¶
\nÝnX kÀ«n-^n-¡-än-tâbpw ASn-Ø m-\-¯n c-mw KUp-hmbn hmbv] -bpsS 40%
\ÂIp-¶-Xm-Wv.

(3) Iqc ]Wn XoÀ¯p-I -gnªv B hnhc¯n-\ pÅ Adn-bn-¸nsâ/\nÝnX


kÀ«n-^n-¡-änsâbpw t_mÀUnse \nbpà DtZym-K-Ø -cpsS \nÀ½m-W-
L« ]cn-tim-[\m dnt¸mÀ«nsâ ASn-Ø m-\-¯n aq¶mw KUp-hmbn
hmbv]-bpsS 20% \ÂIp-¶-X m-Wv.

(4) Sn FÃm ]²-Xn-I -fnepw ]²Xn Ime -b-f-hn hnX-cWw sNbvX hmbv]m
KUp-¡Ä¡v 5% \nc-¡n kÀÆokv NmÀÖpw, Hcp e£w cq] apXÂ
aq¶v e£w hsc-bpÅ ]²Xn {]Imcw hnX-cWw sNbvX hmbv] KUp-
¡Ä¡v 18.25% \nc-¡n-epw, \mev, A©v, e£w cq] -h -sc-bpÅ ]²Xn
{]Imcw hnX-cWw sNbvX hmbv]m KUp-¡Ä¡v 18.75% \nc-¡nepw
]eni CuSm-¡p-¶-Xm-W.v

k½-X -] {Xw

ta ]d-ª n-cn-¡p¶ \n_-Ô-\-IÄ A\p-k-cn¨v {]hÀ¯n-¡m³ Rm³ X¿m-dm-


sW¶v k½-Xn¨v CXn-\m Dd¸p \ÂIp-¶p.

1. At]-£-Isâ t]cpw H¸pw


Øew:
XobXn:
2. Iq«p-¯-c-h m-Z-s¸« Bfp-s--¦nÂ
Bfnsâ t]cpw H¸pw.

...................................................................FOR OFFICE USE........................................

DETAILS OF Reg: fee and legal scrunity fee

Amount :

D D No. and date :

Bank :

Date of transmission of the


D.D. for Collection :

Place:

Date: Clerk Jr. Supt. AO/AS

Details of Deposit Amount Paid

Amount :Rs.

D.D. No. and date :


Bank :

Receipt No. and Date :

Place :

Date: Clerk Jr. Supdt. AO/AS