You are on page 1of 8

แบบฝึ กปฎิบตั ท

ิ 1ี่

จงตอบคำถำมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

1. Cyberspace คืออะไร จงอธิบำย

หมำยถึงพื้นทีว่ ำ่ ง ในทีน ้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
่ ี้หมำยถึง ทีว่ ำ่ ง หรืออวกำศ ทีส่ ร้ำงขึน
่ สือ่ สำรติดต่อกัน ซึง่ สำมำรถติดต่อกันได้ท่วั โลกเหมือนท่องไปในอวกำศ เช่น
ทีใ่ ช้เพือ
กำรส่งไปรษณี ย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น

2. จงบอกควำมหมำยของอินเทอร์เน็ ต

เครือข่ำยนำนำชำติ ทีเ่ กิดจำกเครือข่ำยขนำดเล็กมำกมำย รวมเป็ นเครือข่ำยเดียวทัง้ โลก
หรือเครือข่ำยสือ่ สำร ซึง่ เชือ ่ มโยงระหว่ำงคอมพิวเตอร์ทง้ ั หมด
ทีต ่ อ
้ งกำรเข้ำมำในเครือข่ำย สำหรับคำว่ำ internet หำกแยกศัพท์จะได้มำ 2 คำ คือ คำว่ำ
Inter และคำว่ำ net ซึง ่ Inter หมำยถึงระหว่ำง หรือท่ำมกลำง และคำว่ำ Net มำจำกคำว่ำ
Network หรือเครือข่ำย เมือ ่ นำควำมหมำยของทัง้ 2 คำมำรวมกัน จึงแปลว่ำ
กำรเชือ ่ มต่อกันระหว่ำงเครือข่ำย IP (Internet protocal) Address
คอมพิวเตอร์ทก ุ เครือ
่ งทีเ่ ชือ่ มต่อกันในinternet ต้องมี IP ประจำเครือ ่ ง ซึง่ IP
นี้มผ ี ูร้ บั ผิดชอบคือ IANA (Internet assigned number authority)
ซึง่ เป็ นหน่ วยงำนกลำงทีค ่ วบคุมดูแล IPV4 ทั่วโลก เป็ น Public address
ทีไ่ ม่ซำ้ กันเลยในโลกใบนี้ กำรดูแลจะแยกออกไปตำมภูมภ ิ ำคต่ำง ๆ สำหรับทวีปเอเชียคือ
APNIC (Asia pacific network information center) แต่กำรขอ IP address ตรง ๆ จำก APNIC
ดูจะไม่เหมำะนัก เพรำะเครือ ่ งคอมพิวเตอร์ตำ่ ง ๆ เชือ่ มต่อด้วย Router
ซึง่ ทำหน้ำทีบ ่ อกเส้นทำง ถ้ำท่ำนมีเครือข่ำยของตนเองทีต ่ อ้ งกำรเชือ ่ มต่ออินเทอร์เน็ ต
ก็ควรขอ IP address จำก ISP (Internet Service Provider) เพือ ่ ขอเชือ่ มต่อเครือข่ำยผ่ำน ISP
และผูใ้ ห้บริกำรก็จะคิดค่ำใช้จำ่ ยในกำรเชือ ่ มต่อตำมควำมเร็วทีท ่ ำ่ นต้องกำร เรียกว่ำ
Bandwidth เช่น 2 Mbps แต่ถำ ้ ท่ำนอยูต
่ ำมบ้ำน และใช้สำยโทรศัพท์พน ื้ ฐำน
ก็จะได้ควำมเร็วในปัจจุบน ั ไม่เกิน 56 Kbps ซึง่ เป็ น speed ของ MODEM ในปัจจุบน ั

3. อีเมล Kudo-shiniji@hotmail.com มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร
้ เพือ
เว็บไซด์นี้เป็ นเว็บไซด์ทจี่ ดั ทำขึน ่ เป็ นสือ่ กลำงในกำรส่งงำนระหว่ำงนักเรียน และ
ครูผูส
้ อน หำกมีขอ ้ คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอืน ่ ใด ให้แนะนำได้ใน Kudo Forum หรือ ส่ง
E-mail มำยัง Kudo-shiniji@hotmail.com ในขณะนี้
นักเรียนสำมำรถเขียนข้อแนะนำในแต่ละรำยกำรทีม ่ ก
ี ำร Post
โดยกำรคลิกไปทีแ ่ สดงควำมเห็น

4. Domain Name Server หมำยถึงอะไร จงอธิบำย

คือสิง่ ทีน
่ ำมำอ้ำงถึงหมำยเลขเครือ่ ง หรือ หมำยเลข IP Address เพือ
่ ให้งำ่ ยต่อกำรจดจำ
DNS จะทำหน้ำทีค ่ ล้ำยกับสมุดโทรศัพท์ คือ เมือ่ มีคนต้องกำรจะโทรศัพท์หำใคร คน ๆ
นัน ้ ก็จะต้องเปิ ดสมุดโทรศัพท์เพือ
่ ค้นหำเบอร์โทรศัพท์ของคนทีต ่ อ
้ งกำรจะติดต่อคอมพิวเ
ตอร์ก็เช่นกัน เมือ่ ต้องกำรจะสือ่ สำรกับคอมพิวเตอร์เครือ่ งอืน

เครือ ่ งนัน
้ ก็จะทำกำรสอบถำมหมำยเลข IP ของเครือ ่ งทีต
่ อ้ งกำรจะสือ่ สำร กับ DNS server
ซึง่ จะทำกำรค้นหำหมำยเลขดังกล่ำว ในฐำนข้อมูลแล้วแจ้งให้ Host ดังกล่ำวทรำบ

5. จงบอก DNS มำ5 ประเภท และบอกควำมหมำยประกอบ

1.A Record จะเป็ นกำรชี้แบบ IP โดยต้องระบุปลำยทำงเป็ นหมำยเลข IP

2.Cname Record จะเป็ นกำรชี้แบบ Hostname โดยต้องระบุ Server ปลำยทำงเป็ น แบบ
Hostname

3.MX Record จะเป็ นกำรตัง้ ค่ำเพือ
่ ระบุวำ่ ถ้ำมี Email วิง่ เข้ำมำยัง Domain ตนเอง จะให้ Email
ฉบับนัน
้ ไปเก็บที่ Mail Hosting ปลำยทำงทีใ่ ด
4.SPF Record จะใช้เป็ นกำรตัง้ ค่ำโดยผูใ้ ห้บริกำร Email Server
จะเป็ นผูก
้ ำหนดค่ำมำให้เพือ่ ใช้ในกำรยืนยันว่ำ Mail Server นัน ้ อนุญำติให้ Domain คุณส่ง
Email จริงๆ

5.TXT Record นิยมใช้เพือ
่ ยืนยันว่ำคุณเป็ นเจ้ำของ Domain จริงๆ

6. กำรบริกำรอินเทอร์เน็ ตมีกส
ี่ ว่ น อะไรบ้ำง

มี7ส่วน 1. เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) เวิลด์ไวด์เว็บ หรือเครือข่ำยใยแมงมุม
เหตุทเี่ รียกชือ
่ นี้เพรำะว่ำเป็ นลักษณะของกำรเชือ ่ มโยงข้อมูล
จำกทีห ่ นึ่งไปยังอีกทีห
่ นึ่งเรือ
่ ยๆ เวิลด์ไวด์เว็บ เป็ นบริกำรทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมมำกทีส่ ดุ
ในกำรเรียกดูเว็บไซต์ตอ้ งอำศัยโปรแกรมเว็บเบรำว์เซอร์ (web browser) ในกำรดูขอ ้ มูล
เว็บเบรำว์เซอร์ทไี่ ด้รบั ควำมนิยมใช้ในปัจจุบน ั เช่น โปรแกรม Internet Explorer (IE) ,
Netscape Navigator

2จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)
กำรติดต่อสือ่ สำรโดยใช้อเี มลสำมำรถทำได้โดยสะดวก และประหยัดเวลำ
หลักกำรทำงำนของอีเมลก็คล้ำยกับกำรส่งจดหมำยธรรมดำ นัน ้ คือ
จะต้องมีทอ
ี่ ยูท
่ รี่ ะบุชดั เจน ก็คอ

อีเมลแอดเดรส (E-mail address)

องค์ประกอบของ e-mail address ประกอบด้วย

1. ชือ
่ ผูใ้ ช้ (User name)
2. ชือ
่ โดเมน
Username@domain_name

กำรใช้งำนอีเมล สำมำรถแบ่งได้ดงั นี้ คือ
1. Corporate e-mail คือ
อีเมล
ทีห ้ ให้กบั พนักงำนหรือบุคลำกรในองค์กรนัน
่ น่ วยงำนต่ำงๆสร้ำงขึน ้ เช่น
u47202000@dusit.ac.th คือ e-mail ของนักศึกษำของสถำบันรำชภัฏสวนดุสติ เป็ นต้น

2. Free e-mail คือ อีเมล ทีส่ ำมำรถสมัครได้ฟรีตำม web mail ต่ำงๆ เช่น Hotmail, Yahoo Mail,
Thai Mail และ Chaiyo Mail

3. บริกำรโอนย้ำยไฟล์ (File Transfer Protocol)
เป็ นบริกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรโอนย้ำยไฟล์ผำ่ นระบบอินเทอร์เน็ต
กำรโอนย้ำยไฟล์สำมำรถแบ่งได้ดงั นี้ คือ
1. กำรดำวน์ โหลดไฟล์ (Download File ) กำรดำวน์ โหลดไฟล์ คือ
กำรรับข้อมูลเข้ำมำยังเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้
ในปัจจุบน
ั มีหลำยเว็บไซต์ทจี่ ดั ให้มก
ี ำรดำวน์ โหลดโปรแกรมได้ฟรีเช่น
www.download.com

2. กำรอัพโหลดไฟล์ (Upload File)
กำรอัพโหลดไฟล์คอ ื กำรนำไฟล์ขอ ้ มูลจำกเครือ่ งของผูใ้ ช้ไปเก็บไว้ในเครือ
่ งทีใ่ ห้บริกำร
(Server) ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ ต เช่น กรณี ทท ี่ ำกำรสร้ำงเว็บไซต์
จะมีกำรอัพโหลดไฟล์ไปเก็บไว้ในเครือ ่ งบริกำรเว็บไซต์ (Web server )
ทีเ่ รำขอใช้บริกำรพืน
้ ที่ (web server) โปรแกรมทีช ่ ว่ ยในกำรอัพโหลดไฟล์เช่น
FTP Commander

4 บริกำรสนทนำบนอินเทอร์เน็ ต (Instant Message) กำรสนทนำบนอินเทอร์เน็ ตคือ
กำรส่งข้อควำมถึงกันโดยทันทีท ันใด นอกจำกนี้ยงั สำมำรถส่งสัญลักษณ์ ตำ่ งๆ อำทิ
รูปภำพ ไฟล์ขอ
้ มูลได้ดว้ ย
กำรสนทนำบนอินเทอร์เน็ ตเป็ นโปรแกรมทีก ่ ำลังได้รบั ควำมนิยมในปัจจุบนั
โปรแกรมประเภทนี้ เช่น โปรแกรม ICQ (I seek you) MSN Messenger, Yahoo Messenger
เป็ นต้น

5 บริกำรค้นหำข้อมูลบนอินเทอร์เน็ ต
1. Web directory คือกำรค้นหำโดยกำรเลือก Directory
ทีจ่ ดั เตรียมและแยกหมวดหมูไ่ ว้ให้เรียบร้อยแล้ว website ทีใ่ ห้บริกำร web directory เช่น
www.yahoo.com, www.sanook.com

2. Search Engine คือ
กำรค้นหำข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Search
โดยกำรเอำคำทีเ่ รำต้องกำรค้นหำไปเทียบกับเว็บไซต์ตำ่ งๆ
ว่ำมีเว็บไซต์ใดบ้ำงทีม
่ ค
ี ำทีเ่ รำต้องกำรค้นหำ website ทีใ่ ห้บริกำร search engine เช่น
www.yahoo.com, www.sanook.com, www.google.co.th, www.sansarn.com

3. Metasearch คือ กำรค้นหำข้อมูลแบบ Search engine
แต่จะทำกำรส่งคำทีต ่ อ
้ งกำรไปค้นหำในเว็บไซต์ทใี่ ห้บริกำรสืบค้นข้อมูลอืน
่ ๆ อีก
ถ้ำข้อมูลทีไ่ ด้มซ
ี ำ้ กัน ก็จะแสดงเพียงรำยกำรเดียว เว็บไซต์ทใี่ ห้บริกำร Metasearch
เช่นwww.search.com, www.thaifind.com

6 บริกำรกระดำนข่ำวหรือ เวบบอร์ด (Web board)เว็บบอร์ด
เป็ นศูนย์กลำงในกำรแสดงควำมคิดเห็น มีกำรตัง้ กระทู้ ถำม-ตอบ ในหัวข้อทีส่ นใจ
เว็บบอร์ดของไทยทีเ่ ป็ นทีน
่ ิยมและมีคนเข้ำไปแสดงควำมคิดเห็นมำกมำย คือ
เว็บบอร์ดของพันธ์ทพ ิ ย์ (www.pantip.com)

6. ห้องสนทนำ (Chat Room)ห้องสนทนำ คือ กำรสนทนำออนไลน์ อก ี ประเภทหนึ่ง
ทีม
่ ก
ี ำรส่งข้อควำมสัน
้ ๆ ถึงกัน
กำรเข้ำไปสนทนำจำเป็ นต้องเข้ำไปในเว็บไซต์ทใี่ ห้บริกำรห้องสนทนำ

7. จงบอกบริกำรในอินเทอร์เน็ ตมำ5รูปแบบ และอธิบำยพอเข้ำใจ
1. Electronic Mail (E-mail) เป็ นรูปแบบกำรให้บริกำรทีใ
่ ห้ผูใ้ ช้งำน
รับ-ส่ง ข้อมูลหรือ
แมสเสจ(Message) ทีเ่ ป็ นข้อควำมไปยังผูอ
้ น
ื่ ผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ ต
นอกจำกนี้ผูส
้ ง่ ยังสำมำรถส่งไฟล์อน
ื่ ๆไปพร้อมกับแมสเสจนี้ได้ดว้ ย
2. World Wide Web(www)
เป็ นรูปแบบกำรให้บริกำรทีเ่ ป็ นสภำพแวดล้อมทีเ่ ป็ นกรำฟิ กทีแ ่ สดงเว็บเพจจำก
สถำนทีต ่ ำ่ งๆซึง่ คุณสำมำรถอ่ำนข้อมูล ดำวน์ โหลดไฟล์ ดูหนัง ฟังเพลง
เติมข้อมูลในฟอร์ม โต้ตอบกับแอปพลิเคชัน(ทีเ่ รียกว่ำ “applets” หรือ
script)และค้นหำข้อมูล โดยแต่ละเว็บเพจจะมีแอ็ดเดรส(address) เฉพำะทีไ ่ ม่เหมือนกัน
ทำให้ผูใ้ ช้งำนสำมำรถกำหนดหรือดูเว็บเพจได้ดว้ ยเว็บบรำวเซอร์(Web Browser)
แอ็ดเดรสทีว่ ำ่ นี้เรียกว่ำURL(Uniform resource Locator) ซึง่ จะเริม
่ ต้นด้วย
http:wwww.microsoft.com เป็ นแอ้ดเดรสของบริษท ั ไมโครซอฟ เป็ นต้น

3. File Transfer Protocol(FTP) เป็ นรูปแบบกำรให้บริกำรผูใ
้ ช้สำมำรถรับ-
ส่งไฟล์(เรียกว่ำดำวน์ โหลด (Download) และอัพโหลด(Upload))
จำกคอมพิวเตอร์หนึ่งไปอีกคอมพิวเตอร์หนึ่ง ส่วนมำกเซิร์ฟเวอร์ของFTP
จะยอมให้ดำวน์ โหลดหรือ อัพโหลดเฉพำะสมำชิกเท่ำนัน ้
หรือในบำงเซิร์ฟเวอร์จะให้อสิ ระในกำรเข้ำไปดำวน์ โหลดไฟล์ เช่น www.sharewera.com
เป็ นต้น
4. Gopher
เห็นรูปแบบกำรให้บริกำรทีเ่ ป็ นไฮเปอร์ลงิ ค์เพือ่ ช่วยเหลืดผูใ้ ช้งำนในกำรค้นหำไฟล์หรือเ
อกสำรทีต่ อ
้ งกำรบนอินเตอร์เน็ต
5. Internet Relay Chat ( IRC )
เป็ นรูปแบบกำรให้บริกำรทีใ่ ห้ผูใ้ ช้งำนสำมำรถพูดคุยหรือสนทนำแบบออนไลน์ กบั
ผูใ้ ช้งำนคนอืน
่ ทีล่ ็อคอินเข้ำมำในเซิร์ฟเวอร์ทใี่ ห้บริกำร

8. World Wide Web คืออะไร จงอธิบำยและยกตัวอย่ำงประกอบ

World Wide Web หรือทีเ่ รำมักเรียกสัน
้ ๆว่ำ Web หรือ W3 (WWW) คือ
คอมพิวเตอร์สว่ นหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต
ทีถ่ ูกเชือ
่ มต่อกันในแบบพิเศษทีท่ ำให้คอมพิวเตอร์เหล่ำนัน ้ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเนื้อหำทีเ่
ก็บไว้ภำยในของแต่ละเครือ ่ งได้ (กลำยเป็ นแหล่งข้อมูลขนำดใหญ่) โดยผ่ำนทำง
บรำวเซอร์ (Browser)
ซึง่ เป็ นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งทีถ่ ก
ู สร้ำงขึน้ เพือ
่ ใช้อำ่ นและตอบโต้ขอ ้ มูลต่ำงๆทีม
่ อ
ี ยูใ่ น
World Wide Web โดยเฉพำะ บรำวเซอร์ทพ ี่ บเห็นได้มำกทีส่ ด ุ ในปัจจุบนั ได้แก่ Internet
Explorer ของ และ Firefox

The Web is Cross-Platform.

The Web doesn't care about user-interface wars between companies, such as UNIX, Windows 3.11,
Windows 95, Windows NT, System 6/7 of Macintosh. ข้อมูลบนเว็บไม่ยด
ึ ติดกับระบบปฏิบตั ก
ิ ำร
(Operating System : OS) เนื่องจำกเป็ นข้อมูลนัน
้ ๆ ถูกจัดเก็บเป็ น Text File
ดังนัน
้ ไม่วำ่ จะถูกเก็บไว้ใน คอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ OS เป็ น Unix หรือ Windows NT
ก็สำมำรถเรียกดูจำกคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ OS ต่ำงจำกคอมพิวเตอร์ทเี่ ป็ นเครือ่ งแม่ขำ่ ยได้

9. Splash screen คืออะไร จงอธิบำยและยกตัวอย่ำงประกอบ

Splash Screen คือหน้ำจอทีเ่ รำต้องกำรให้แสดงก่อนเข้ำสู่ activity หลัก
โดยทัว่ ไปมักจะเป็ นโลโก้ของแอพ โลโก้ของบริษท ั
หรืออำจจะใช้ในกำรแสดงขัน ้ ตอนบำงอย่ำงในขณะทีท
่ ำกำรโหลดแอพ เช่น
กำรเชือ ่ มต่อกับเซิร์ฟเวอร์ กำรโหลดข้อมูล

1. สร้ำงโปรเจคท์ใหม่โดยมี main activity ชือ
่ MainActivity

2. สร้ำง activity สำหรับ splash screen ชือ SplashScreen

3. เพิม
่ SplashScreen ลงใน AndroidManifest และกำหนดให้เป็ น launcher activity

4. สร้ำงไฟล์ layout ในไดเรคทอรี res/layout ให้ชือ
่ ว่ำ activity_splash.xml
5. แก้ไขโค้ดใน SplashScreen

10. Web page คืออะไร จงอธิบำยและยกตัวอย่ำงประกอบ

เว็บเพจ คือ เอกสำรทีใ่ ช้ในกำรเผยแพร่ขอ ้ มูล ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลแบบสือ่ ประสม เช่น
ข้อควำม,ภำพ,ภำพเคลือ ่ นไหว,เสียง เป็ นต้น
โดยกำรนำเสนอผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ ต
ซึง่ มีควำมแตกต่ำงกันไปตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำน

เรือ
่ ง : ควำมรูเ้ บือ
้ งต้นเกีย่ วกับอินเทอร์เน็ ต
คำชี้แจง : จงบอกควำมหมำยของคำศัพท์ทเี่ กีย่ วกับอินเทอร์เน็ ตและกำรออกแบบ web site
ดังต่อไปนี้
1. Home page คำทีใ
่ ช้เรียกหน้ำแรกของเว็บไซต์ ซึง่ ประกอบไปด้วยเมนูตำ่ งๆ
อำจจะเรียกได้วำ่ เป็ นหน้ำแรกของเว็บไซต์ทเี่ รำได้เข้ำถึงถ้ำเปรียบกับหนังสือก็จะเหมือน
คล้ำยกับหน้ำปกหนังสือ ดังนัน ้ หำกเรำออกแบบหน้ำโฮมเพจของเว็บเรำให้สวยงำม และ
น่ ำสนใจ จะช่วยให้โอกำสทีค ่ นจะเว็บเข้ำ มำดูเว็บไซต์ของเรำ
หรือมีแรงจูงใจทีจ่ ะเข้ำชมเว็บของเรำ

2. Social Network Service บริกำรเครือข่ำยสังคม ( social network service)
เป็ นรูปแบบของเว็บไซต์ในกำรสร้ำงเครือข่ำยสังคม สำหรับผูใ้ ช้งำนในอินเทอร์เน็ ต
เขียนและอธิบำยควำมสนใจ และกิจกำรทีไ่ ด้ทำ
และเชือ ่ มโยงกับควำมสนใจและกิจกรรมของผูอ ้ น
ื่
ในบริกำรเครือข่ำยสังคมมักจะประกอบไปด้วย กำรแช็ต ส่งข้อควำม ส่งอีเมล วิดีโ อ เพลง
อัปโหลดรูป บล็อก กำรทำงำนคือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ในรูปฐำนข้อมูล sql
ส่วน video หรือ รูปภำพ อำจเก็บเป็ น ไฟล์ก็ได้ บริกำรเครือข่ำยสังคมทีเ่ ป็ นทีน ่ ิยมได้แก่
ไฮไฟฟ์ มำยสเปซ เฟซบุก ๊ ออร์กตั มัลติพลำย โดยเว็บเหล่ำนี้มผ ี ูใ้ ช้มำกมำย เช่น
เฟสบุค ๊ เป็ นเว็บไซต์ทคี่ นไทยใช้มำกทีส่ ด ุ
ในขณะทีอ่ อร์กตั เป็ นทีน ่ ิยมมำกทีส่ ด
ุ ในประเทศอินเดีย ปัจจุบ ัน บริกำรเครือข่ำยสังคม
มีผลประโยชน์คอ ื หำเงินจำกกำรโฆษณำ กำรเล่นเกมโดยใช้บตั รเติมเงิน
3. Data หมำยถึง
่ ตัวอักขระทีเ่ มือ่ นำมำรวมกันแล้วมีควำมหมำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งทีค
กลุม ่ นเห็นว่ำสำคัญ
มีคำ่ ควรทีจ่ ะเก็บไว้เพือ
่ จะได้นำมำใช้ในโอกำสต่อ ๆ ไป
มักเป็ นข้อควำมทีอ่ ธิบำยถึงสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง อำจเป็ นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ ใด ๆ
ก็ได้ ทีส่ ำมำรถนำไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้
4. HTML ภำษำหลักทีใ
่ ช้ในกำรเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในกำรกำหนดกำรแสดงผล
HTML ย่อมำจำกคำว่ำ Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมำยถึง
ข้อควำมทีเ่ ชือ
่ มต่อกันผ่ำนลิง้ (Hyperlink) Markup language หมำยถึงภำษำทีใ่ ช้ Tag
ในกำรกำหนดกำรแสดงผลสิง่ ต่ำงๆทีแ ่ สดงอยูบ
่ นเว็บเพจ ดังนัน ้ HTML จึงหมำยถึง
ภำษำทีใ่ ช้ Tag ในกำรกำหนดกำรแสดงผลเว็บเพจทีต ่ ำ่ งก็เชือ
่ มถึงกันใน Hyperspace ผ่ำน
Hyperlink นั่นเอง

5. URLทีอ
่ ยูข
่ องไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ ต URL ย่อมำจำกคำว่ำ Uniform Resource
Locator คือ ทีอ่ ยู่ (Address) ของข้อมูลต่ำงๆใน เช่น
ทีอ่ ยูข
่ องไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต
6. Brower เว็บเบรำว์เซอร์ (web browser) เบรำว์เซอร์ หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ
คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีผ ่ ูใ้ ช้สำมำรถดูขอ ้ มูลและโต้ตอบกับข้อมูลสำรสนเทศทีจ่ ดั เก็บในหน้ำเว็บทีส่ ร้ำงด้วยภำษ
ำเฉพำะ เช่น ภำษำเอชทีเอ็มอล
ทีจ่ ดั เก็บไว้ทเี่ ว็บเซอร์วซิ หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอืน
่ ๆ
โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครือ ่ งมือในกำรติดต่อกับเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขนำ
ดใหญ่ทเี่ รียกว่ำเวิลด์ไวด์เว็บ
7. Web site หน้ำเว็บเพจหลำยหน้ำ ซึง่ เชือ
่ มโยงกันผ่ำนทำงไฮเปอร์ลงิ ก์
้ เพือ
ส่วนใหญ่จดั ทำขึน ่ นำเสนอข้อมูลผ่ำนคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ใน เวิลด์ไวด์เว็บ
หน้ำแรกของ เว็บไซต์ ทีเ่ ก็บไว้ทช
ี ่ ือ
่ หลักจะเรียกว่ำ โฮมเพจ
8. E-mailจดหมำย ทีใ่ ช้รบั ส่งกันโดยผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
บำงแห่งใช้เฉพำะภำยใน บำงแห่งใช้เฉพำะภำยนอกองค์กร
(สำหรับเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ทม ี่ ข ี นำดใหญ่ทสี่ ด
ุ ในโลกคือ internet)
กำรใช้งำนก็เหมือนกับเรำพิมพ์ขอ ้ ควำมในโปรแกรม word จำกนัน ้ ก็คลิกคำสั่ง
เพือ ่ ของผูร้ บั ซึง่ เรำเรียกว่ำ Email Address เป็ นหลักในกำรรับส่ง
่ ส่งออกไป โดยจะมีชือ
9. Search Engine Site

กำรค้นหำข้อมูล (Search Engine) หมำยถึง
กำรค้นหำข้อมูลบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ ตทีม ่ อ
ี ยูเ่ ป็ นจำนวนมำก
ถ้ำเรำเปิ ดไปทีละหน้ำจออำจจะต้องเสียเวลำในกำรค้นหำ
และอำจหำข้อมูลทีเ่ รำต้องกำรไม่พบ
กำรทีเ่ รำจะค้นหำข้อมูลให้พบอย่ำงรวดเร็วจะต้องใช้เว็บไซต์สำหรับกำรค้นหำข้อมูลทีเ่ รีย
กว่ำ Search Engine Site ซึง่ จะทำหน้ำที่ รวบรวมรำยชือ ่ เว็บไซต์ตำ่ งๆ เอำไว้
โดยจัดแยกเป็ นหมวดหมู่

Web search engine ทีน
่ ิยมใช้กน
ั มำกทีส่ ด
ุ 3 อันดับ คือ 1. Google 2. Yahoo 3. MSN/Windows
Live

10. File Transfer Protocol
โปรโตคอลเครือข่ำยชนิดหนึ่ง ถูกนำใช้ในกำรถ่ำยโอนไฟล์ ระหว่ำงเครือ ่ งคอมพิวเตอร์
อย่ำงกำรถ่ำยโอนไฟล์ระหว่ำง ไคลเอนต์ (client) กับเครือ ่ งคอมพิวเตอร์ทเี่ ป็ นแม่ขำ่ ย
เรียกว่ำ โฮสติง (hosting) หรือ เซิร์ฟเวอร์
ซึง่ ทำให้กำรถ่ำยโอนไฟล์งำ่ ยและปลอดภัยในกำรแลกเปลีย่ นไฟล์ผำ่ นอินเตอร์เน็ ต กำรใช้
FTP ทีพ ่ บบ่อยสุด ก็เช่น กำรดำวน์ โหลดไฟล์จำกอินเทอร์เน็ ต
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยโอนไฟล์ ทำให้ FTP เป็ นสิง่ จำเป็ นสำหรับทุกคนทีส่ ร้ำงเว็บเพจ
ทัง้ มือสมัครเล่นและมืออำชีพ โดยทีก ่ ำรติดต่อกันทำง FTP เรำจะต้องติดต่อกันทำง Port 21
ซึง่ ก่อนทีจ่ ะเข้ำใช้งำนได้นน
้ ั จะต้องเป็ นสมำชิกและมีชือ
่ ผูเ้ ข้ำใช้ (User) และ รหัสผูเ้ ข้ำใช้
(password) ก่อน และโปรแกรมสำหรับติดต่อกับแม่ขำ่ ย (ser

) ส่วนมำกจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น โปรแกรม Filezilla,CuteFTP หรือ WSFTP
ในกำรติดต่อ เป็ นต้น