PKP02/PK13 - 05

KEGUNMN PEJABAT

Cukup Syarat

/

KIV

PEJABAT PELAJARAN DAERAH PETALING UTAMA
Btok Podium, Kompteks Kelana Centre Point, Jalan SS 7l'19, Ketana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor

BORANG PERMOHONAN UNTUK JAWATAN
GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH (GSTT)

sMK/SK/SJKC/SJKT
A. MAKLUAAAT DIRI

1.

Nama Penuh

:_-_ --.:

z.
4. 7.

No. Kad Pengenatan

__(Baru)
5. Bangsa:

3. Tarikh Lahir:

Umur

:

6. Agama

:

Atamat Rumah Sekarang:
Poskod

Bandar

:

Negeri

:

8. 11.

Jantina :Lelaki

/

Perernpuan

9. Status :Bujang

/

Berkahwin-

10. No Tetefon

:

Butiran Keluarga:
BUTIRAN

IBU

/

BAPA

/ PENJAGA / SUAMI I ISTERI*

No. Kad Pengenatan Pekerjaan

: :

/

Jawatan
:

Pendapatan

' patong yong tidok berkenoan

PENGALAMAN MENGAJAR

TEMPOH BERKHIDMAT

_---- I
i

DARI

MATA PELAJARAN DIAJAR

- --"+-KELAYAKAN AKADEMIK

(SPMIMCE/SPMV).
PELAJARAN KEPUTUSAN TAHUN: KEPUTUSAN TAHUN:

'

'

Sekurong-kuransnyo 4 krecjit {kepujian) termosuk Eohosa MeloVU KIV (kelonggoron syorat) hanyo untuk SJK(C) dan S.JK(T) jika BM / BC

/

BT tidak kredtt

4.5. .6.B) I Loporon Perubchan Akhir (LP) bagi yang pernah menjawot sebagai 65TT don jugo sekiranya calon mempunyai pergerakart gaji (jika berkenaan) l{esti menghodiri temudugo yang diuruskon oleh pihok -JPNi PPD. : 2) Sila sertakan salJnan siji! kelulusan yang telah disahkan (mano yang berkenoon) ?. Segata notis secara bertuhs untuk berhenti butiran dan keterangan yang saya berikan adatah benar. 2. / swosta / Luar negaro hen(iokiah disertokon surot niloi taraf ijazah dori Bahagion Latihon.JAR TARIKH PELANTIKAN Tarikh Tandatangan dan Cop PPD PERHATIAN: 1) Had umur colon mestilah dari 1B hingga 3A tuhun (Bukan Siswazah) dan 1B hingga 35 tohun (Siswazah). Joboton D.1.. iii) TJAZAH : a) Universili b) Tahun Dianugerah : :_--. 3. t1 n- KEPUTUSAN i Penqajian Am Senaraikon mata pelojaran yong lain di 1. Tandatangan Caton Tarikh UNTUK KEGUUAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH NAMA SEKOLAH DITEMPATKAN DAERAH KOD SEKOLAH MATAPELAJARAN DIA. PENGAKUAN CALON I PEMOHON Saya bersetuju berkhidmat sebagai GSTT di mana-mana sekolah di Negeri Setangor dan akan memberi sebutan dari jawatan ini ATAU membayar sebulan gaji sebagai ganti notis. 2.-.surot dori Jabotan Pendofttaran Negaro) Sijit-sijit Akademik (SPM/ STPMT SPtAv/ DIPLOTAA/ t'tAZAH) SPM lltanganlSPM November (Kelulusan Bahosa hleloyu) ljazah dan Transkrip ljazah Surot Lontikon I Sijit Gojt' Akhir (KEW._- c) Taraf ljazah Dianugerah d) Bidang Pengkhususan : 'Bagi pemegong ijozoh dari universiti tempoton Perkhidmaton Awam. 4.ii) SIJIL TINIGGI PELAJARAN MALAYS1A (STPM) MATA PELA"JARAN . 2. 5) Hcntor borang pemohon yang tetah lengkop ke Pejabat Pelcjaran Daerah (PPD). 2. 2.?. 4) Rad Pengenatan Sijil Lohir/Sijil Pendaftaron Ketahiran (bagi calon yang lohir di luor negara .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful