Sarajevo, januar-marf.

1892

CapajeBo, jaHyap-filapT.

GJasnik

.

Z emaljsk o g m HZ ~J. a

u

BoanI i Hercegovini.

l(njiga. L

Go~ IV~

S .. ,.."jevo, .gndo, ~emilJ,joka Yl~de.

Administracija:

Sar~jevo',. zemaljOl<a 'tamPou:lja.

Godifujl! <!,ljen" Gl ... nlk.!t -:;;- llO~(~.inom~/lor. a. vr, Poi 8li1Dp' kDji,ii"e 'Nje9&\.poU&d""'" ~o 1Iti,

fnaCHHoH

3 e Ma Jb CEO r l\fy 8 8.J a y

SOCHH H Xep"erO.BHHH.

Ba.ura I.

rOARK .. IV~

l' p e .!pni in :1'))0 ~ Copllj'""o, BrpaAI 8O'"a ... en .... ~j\e.

Ajlputa:;ilcTpaAlIja:

C"p'Ii "110, 8e.,'a"'CBA W·'''ll!PlapHj ••

rOA>nt ...... \Hje" .. l'~ .• eHB"a tOIlODl'l'IP""Q., 2' •• p .. R •• p. noj eA~:IIe- '.~R~e ~;r:9je ,c. nOUl'l"f!P-IU!OM .80 ~~.

Prekopavanje u Domayiji ked Srebreniee godi:!le 1$91.

:E~i(>pcio ,rudarski sa1nik. V. Radimsky,.

Gqd. 1890. otpoilietQ prekoFa"Vanie, lll'imsko.rn gradu Domavi:ji kod mjesta Gl'a'Ci'in ablizu Sr e brenice':'l) nasta.'"Vljeno je god. 1891. pod pl'OKU§anlln rnkovodstvom l'udarskog mdtra Liudevi~ Fog~~J1l:ga.),: a, islo :Be je za tim, da Sl!l po,Sv:e otkqpa velika ,zgrada nise Hi-a.da, i du se nadalie otkrije kast,rum, za' It0ji' seje mislile, da j~ uz desnu obalu S~ke rije'ke.

.Osim, toga pru'e:dio je, re6eni J'udarski lil'es:tal' hoy naert> g-rada lJoma:ciie, u kome su nasnaeeai. $'Vi 0tpriie 'Pomati' J. od iBseni god lie 1890. o,hreteni estanei rimsldhzgl'aqa.

Ali prije nego gto }i):Fegjem na opisivanie< t& l'aanja i pri tome p6stignutih l'eziultata" htie bih da ispi·ayim pogrjeskt\; koja se je potkrala u izvje~taju o ]ll'ekopavanju g-odht~e 1890,' Poc~sni Sp9- menik CaTa Septimija Severa (Glasnik 1891. str, 15. i389.)8astavljen i.e evdje, pO'sto su useti snimoi od oba njego'Va dijela;, pri cantu je s11.::[6a.il10 dEt.sni ob'aia~ vel$ega ~I!-imka ta~nO pl'istaj~o uz lijevi g.krajak: manj~ga, pa je prema tomu i 'iak-simile nacrtan, Ali kad je srebl~enicKQ' k~menje Qyama, prispjelo.t pokazalo se i~, da 'm/iLnji dio kalnena ne ide, uz de~nll, pcego us lijevu. str~ftU ve6ega.~ Reda,keija 'j) Gla$'uik'a" tu ie pogrjesku dodufIe V'e~ ispravila (Glasnik 1891 .. stl'.390.) i pridala je' svome ispr~:vku nov Iaksimile recenog kamena, Ali post9 f.a:j ClJ;ugi fak-sitnile ne pl'ikazuj~ okvir ,saqa sastav1jenQ.,g kamena,. i posta su Sle ,n~d~i~~ za. voznj,e na zalost, 'ad oba dijela kamena, otkrnili komat;li,.i izgubili,. pa i om nema na novorn lak:similu, to ja ovdje u slwi "1. ios' jednoe donosim potpuuu sliku l'e'6.euO'g i$:pisanog kamena, kak;o pO' otiginalu

"""

1) V~di Gla~!l.ik g:em .• mn:wja 1891., sn', Lid. r litt. $87, i d.

_- 2

l pO ...pl~a dva; ~nim~a .slijedi, pri eemu primjecujem .da. su. pm;li,ie odlorii!jetiil aJie1ovi: ~uul-til'anom Iinijom ocrtani.

NaB:alie bili na tome miestu TIa tvJ'duJL'l (Ira Truhelke I)da je rimska eesta uz liiev'u obalu D 'ine, koju ie on velikom pOlnniom potrazio u duljini od 45 kin 'od prilike, prelasila preko usea doline Sai;3ke l'ijeke, n~ Qdv~.Jajuei'. e 1.1 tu doliau, i na njegov etuda izvedeni zaklitlt'\ak~ da, ie Domavija s glavuom dolinom, odnosn

s runakpm pod'rinskom cestom, Ba~T10 stazom -bila spojena., imao Q'\CQ' ai primjetim: Ja 'drznu, da taj nazor nije osno ap., jex lui se od prv,e eini posve nevjeroiatno, da, Rimljani, PQ·",l1ati kao pl'iljezni g)'aditelji cesta, taM. veliku i zuameuitu .indnstri jalnu varos,. kao Doma'Viia, sw iee1no.m, nesto preko ·4 lem. udaljenom cestom ne bi Rpojili

, kolnikcm ·~die uz to, gr)l.dnji

~,-----==--c=~=-='== takoga kclnika zemljiste nije ci':

AR~-:<iJ 11ilo nikakih potes],oea. 'fa valja

nam. uzeti na um' da ] Domavija, kao znatna rudarska va.J:o~ . 11 jGldnu ruku velike rnnczirre

rebra :1 olova imala da izvosi, a. u drugu, da su vapnonasti kamen za svo] gradnje i spo~ .nren ike, ako 11e bas iz Srbije, a ono za eijelo iz okolisa Drine, ~akl kl'o~ ilolinu Saske l'iieke mOl'ali dobavljati. J'er 11, doIini Gradine i Sasa ima samo trahita i paleozoic-kog sluili,eV"ca a na visokoru K varcu konglomerata i kvarcita, ali nema vapnenca, A mnogi taki vapneaac; kao D. pl'. 'pomenici s natpisima,

Sli:ktll. (1/101. glavice od stupova pragovi ed

vrata, tesano kamenje za zid

i t. d. ima v: Iiku teainu I a hi e mimo l)Qtrebu i :u -veLike otesea-valo dov.a2anje tolikoga kamenja, kad se za to dovasanje us hi mogli slnziti .kolnikom,

Nadalje 1e poznato, da sa Rimliani l'l.v'Oj€ rudaieke zc.louje 11 Domaviji kopali II veorna velikim, dimeneijama tako n. pr. rzd6niu Kova¢icu u visirri od,3m uz 2lf~m ~il'il1e, ~to je lll0glo ima,.ti .jedinotu svrhu, da se. kolima mose zalaziti unutra i isvoziti iskopanll rudu, Vide l'te i II ~umama iznarl Gradine i Sasa ~es:t6 ostanei rimskih kolnika koji sn ad pojedinih majdana vodili do taliQuice. B) Pa "k:ad Sl1 se dakle RUnljaul vee i pri samom rude-

.

i) Rimllka eesta 11 kotsru sl·eb.ren1ekom. Glasnik zem. muzeja 1891.,. str, 2;1.0 .

• ) Lj. P(lga4njg. Sta)'i I'uol(llropl u Bosni. Q.1ajini~· zem . .fUUZeja J890.,.s)r. lt9.

t •• ' .'

-_

- 3

kopu slusili kolima, to se onda ne moze ni pomisliti, da oni svoju varos Domavi]u ne bi kolaikom sp oj ili s blizom podrinskom cestoID.

U ostalom otkopane su pri gl'adnji ceste is Sasa preko Gradine, u Han Bje10vac .godine 1890. blizu Hana Gl'adine g]G\ve iedno~ mosta au blizine Biljaec (vidi "G1asnik" 1291., str. 2. ksrta slika1.), gaje takogjer 11Tla ostanaka zimskih IZgmda i obilatija .rimska nekropola s ispisanim nadgrobnicima , ostanci pokaldrmljene rimske ceste , kojoj potankih dimensija ,na z:alost nijesam mogao da sazuarn.

Ja sam s tih l'adoga; tvrdo uvjeren, au ie od ])omavije kroz do Saske rijeke u doliau Drine vodio kolnik i da se je ovdje hvatao

velike podrinske oeste. ,

Priklopl.iena tabeia 1. prikazuje nacrt 'Varo~i Doml).v-ije, kako iz.lazi tacnije izveden i P" drujem ispitivanju 1891. god.

Ovdje su protumaosni ~naci na karti ,

• -zgrade, koje postoj€l u selu Gradini:

Ilf is~opane IZg:r.ad€l i zidin€l i ~ rusevina, pod kojom vjerojatno da ce biti podovi od zgrada; '"l-~~ rasut gl'agjev:ni materija] (opeke, komadi lii€lpaJ \or~p.ovlie).; 'C' stara, valjd& rimska groblja.

Iz toga naerta vidimo, da je rimska vji,ros, nal'ocito prams jugu dm. Saske l'ijeke, sapremala vece zemljiSte, nego ato je prije bilo poznato. Komadi gragievuog materijala, rasuti po obragjenom zemljistll- oko gremila, pod kojima sUl'USeVIDOm zatrpa.ni podori zgrada, dopustaju meg-jn tim jos dalji zakljucak, da zapadno od dauasn.jeg sela Gradine, 'sjeveroozapadno megju Majdanskim potok6m, Zelenik_om. i Podg·a.jeUl, onda sjeven:w uz lijevu obalu Majdanskog p6tok{l. i uz desnu obahi Saske rijeke, napoleon na Istoku j jugoistoku uz obje obals Saske rijeke ima sa, zemljom sravnjenih zidaaih tenrelja, pa da se [e po tome Domevije na BVe strane jos mnbgo dalje prostirala, nego sto se moze .suditi po rllsevnim gromilaina,koje se onuda vigjaju.

Veoma. je nadaljo po nas to znamenito, stQ je -po novijem opazanju Ch·a.d zaprernao daleko vecu povrsinu, nego 8to se je prije mislilo, te je po svoi pritici dopirao do l1ajsiev(}l'nije zgrade sela Gradine. A. sto BU se J.llSe"1fle gromile nasle kako sjevemo, tako i zapadno i jl'12oo on sela, to nam napokon svjedocj, da je bez sumnje

Domavija imala svo] gomji g,rad.· ,

Kako vee rekosmo, lanjske· je godine velika zgl'ada pri sjeveraom poduozju brda Grada koju su god. 1890. poceli 6tkopavaei, kao i obje njene , poboene zgl.·ade, gotovo posve otkopana, pri kame [e p0$lu valjalo maknuti 1132 mB l'u,sevine, a s iskopanom

1"

Glasnik semaljskog' nmzeja II Bosni i Hen:egllYini. GoilIna IV. 1892., 1mj.iga 1.

'}labla r.

GRADINA

DOMAVIA

Jj.

'\,

,

\.....>--...

~-~-.___

""'_

1/;tO()O.

- 4 -

R

Stika 2.

o'odine 1890. rusevinom od.

o

78211'1,8 u svemu 19.14 m"3.

Pridana ovdje sh'ka2. pl':ilmzuje nam tlocrt till zgrada i n-i presjeka istocne sporedne zgrade. . ¥..

Glavna z g r a d a omr

]JO tome dugrujast pl'avokutnik od 33'1 m spoljasne duzine i 18·7 m spoljasne sjrine, kome je glavno procelje obmnto k sjevel'u. Otraga hvata se zgrade u sredini polulo:ug'la apsi!ia a njoi s obje strane po jeda~.p":a,r9~ kutni prigradak, .kop 171a1'H 116 iu~ne liniie zida.

K:rozglavna vrata ad 3 'm~irine, koja su u sredini ,'jevernog pro Gelja, dolaei ~e najpl'ije u preclvOlie A, koje

.:::; se. prostire du2ciiele zgr~.c1.e, 3;: te pri sil'ini ad 4'65 m .ima ~ dLlzinu od 31' 3 m.

To je predvorje s glavnim Pi'os-tOJ:Qm 1! spojeno dvojim vratima. J e,a,n~ su u

redini, kak» to prilit'll glavnom ulazu, i siroka su 3 m, dok su drug'a, koia 511 istoeno oCt prvilt) samo 1 'l'n sir0~a:

Glavni prostor B fum d voranu ad. 31' 3?n dusine i 11' 9 m tiirin e, te po tome bez juZuQg predv01'ja zaprema pro tal' ed 372'5 m2• Dared· juznog dulieg zidasmjestena ie naprema' glavnom. u!a:z~ spomenuta "Vee, U svoJ_ g;1.1·lm od 8 m pl'ama dvorani otvorena apsida C, a 'Ilioj sa syak~ strane po jedan pra-vokutm prigl'adalt DiU od, 5'3 rn duzme od istolca kzapadl1 i 4'5'1n snme od sj.evera k j-ugl'l.. Svaki ad ta dva pii-

-5 -

gratka spojen je s dvoranom vrati~a. 2'3_1n sirokim. Osi~ toga' vade blizu ju.goistoco'og- ug-la zgrade kra] l~toCDOg' prlg~'atka l.edna vrata siroka 1'9m na dvor, au zapadnorn zidn dvorane ledna vrata od lrn sirius u zapadnu pobocnu zgradu,

Zap a d n a po b 0 en a zgl' ada cinipravokutnik od 14'S'm

dusine, pri 7·6mSll·ine i sastoji ad "?,i prostorije, , ,

Glavni prostor E dug ie 8 m, sirok 6'65 m, te 1e spolen 1'e-

cenim vee vratima s velikom dvoranom glavne zgrac1e. .

Druga vrata od 1 m sirine vode kroz juzni. gla:ni zid ~a~vor, a jedna isto tako siroka vrata vade kroz sjeverll srednji zid u prostor F 00. 3'95 m d'uZ~le i 2'7 m sU'ine, iz koga se kroz vl'ata, takog'jer 1 m siroka dolazi u zadnji prostor G zgrade od 3'95 m dnziue i 3'25 m sirine.

S'Vi zidovi glavus iopisane pobocne z&'~'ad.e i~J.aiu i.znad tem~~ia jednaku debljinu odSo em, a: samo srednji zid Izmeglu prostorija, FiG ima debljinu od 70 em.

Da Ii ], koja su se do 1'6cenih vnata mogla zaiivararti, 1'1,e maze

!:is sada vise ustanoviti. . ,

Pri dvojirn gla.,.rnim vretima 11 §ie·v~t:nomBpolia.sniem zidu i 11 srednjem zidn glavne zgrade bili BU prag,ovi od vapne:nca! a. pl'ag iIDDegju prostiu-iia E i F zapadne pohoc~e zgmde otaracan Ie ~l.g'lom od 40 X 30 X 6 em .

Istoena pobo6na zgrada, kojoi juZ;ui b'aj rne~u~ j,os, .nije posye otRopan, nije s glavnomzgmdoin sastavljena nikakim ~·altJ.~a, nego na SieV81'llOj .strani, dakle na ,SV01ill. gIavnom pl'oc~lJll Im~ IJosebnai vrata ou 120 em sn'in8! ,t~ po. t?m13 :nije glavno! zgradJ

nepoerednim dijelom mak~~: da 101 Ae priaidana, ,."

Ona i nesto kose ,top. pr~ glavne zg>l'ade, cemu J8 valld~ uzrokom cesta, koja onuda pl'Ola~, po kojoi se je onda vladao 1 plan te pobO'cne 7lgTad~. Oije~ ~uZina;. :e, i .to~ne :poboc~e ~grade iznosi 2-8 em, te dojako 1 kopani sleverhi ]0]. dio ~a: Aed~u.ledmaatu, dvorani p1:ilicnu IJl'Ostol'iju od 26'1 rn dusine 1 9 rn sJIme, dakle

234'9 '/n1! povrSine. ... ...

Razli~iti nutal.'Dji pregradni zidov'i, sto ~ ~a ~ ~l Pl'oBtW'l]1,. dopirn, kakcee iz p:t'esjeka te zgl'ade po duzirri PQ 1 lZ p~recn~g jo,( pl'esjeka BS i TU vim, samo db ispod po~a dvol'ane,. tep.l'lpadal~ kanalima za gJiijanie vrucim zrakom, kako le no pc> rlD1slcim ~gl'a"7

dama u tudenijim podnebjima obtcflijno bilo. ..,..,

'I'ime, sto se je istoena pob:oi3Ba zg'l'ad~ ~llo~la gr11ati, l',azliku!e se ona bitno od glavne zgTade 1" zapadnoglol pl'lgratka" gdle nema

m traga kakim uredbama za grijanje. .

Za bolje razumijevanje takog l'imskog ogrjevnog sustava moze ~lllz~ti pri,iLal1a ovdje sl£'ka 3. Pl'o1!"agjali hi s~ naime .ispod p~~a l'azliciti kanali, u kojim bi se da se podUpJ.'~l, llov.aste ploce, .kQJ~. 811 bili natkriveni, poredali silupici 0d opeke III od kaLlJl.ena. Osoblto u vruuoj p:wstoriji· kupatila (cl;I.lq.arium) bio .. je cijeli EQ(l polGZen

- 6 -,

na take stupice, tako da ie ispcd poda bio supa.1j prostor. Kanali 81.1 hili natkriveni -velikim plccama ad opeke, ili je pak nacinj n posve sup ali pod od samih tam ciglenih ploca, te bi se onda na takav pod nalio lijep. J edan ili vi~e l)ohocnih zidova oblczili bi nadalje ispod Iijepa og'l'jevnim cijevima ad ilovaee, koje au bile smjestene jpdna nad drugom, pa bi ,izlardle 'u d6nie kanale ili u supI]i prostor pod podom, Sldc.a 4. prikazuje nam taku ogrjevnu cijev, koja ie Ragjena u .istocnoj rohoe-no} zgradi. Cijevi su eetvereuglastc. sa zaobljenim ponesto bridovima pri vi ini ed 25 em, duzini od 14 em i suomi od 9 om, Bokovi su 1m fiesto deblji od 1 em, a spoljasna ie pavrsina @gl'jevnih cijevi u Domaviji glatka., obicno

Sl1ka 3. (1/".)

pak, .kao n, pro u rimSk.oj kuci u Laktasima (Vidi Glasnik 18-90., str, 60. slika 3-7'J veoma ieprutana, da ili se liiep lak§e ID0z-e prihvatiti. Nadalje imaju , obje :tire strane pravokutne, ili i okrllgle rupe, kojim su, ulozene u sid, bile spojsne _ drngim cijevima, talco da: 1e: ngl·iia.niz,rak po pqjEiClinim redevima lako Ulogao kclati, Pee $ama bila je na kra.ju dovodneg kanala, u ~asoj zgradi val.ida, ispod njenog j08 ncotkopanog gla"vn0g ]:l.1znog eida, te se ie obieno lozila, drveaim ugljem. Iz toga prikaza vidi se, da je takvo zagJ,ijevanie kucnih pTostori:ja bilo ne d0duiS€! stedljive po riaSirll poj1l10- vima, ali Virla zdravo i eisto, i da su se na taki nacin prostorije z:a obit.avanje magle -izda~nQ grijati.

u:- recenoj zgradi u Dbma-vi,ji, bili' 8U u -tlocrtu i n presjecima naznacerii stnpici 90 ()1n visoki, popi'e'Eloc1o 40 em izmegju se razmaknuti, te dijelom od l~vadraticne opeke tl 19 em sirine i 5 1/2 am debljine, a stranom su za to opet upotrebljavaue plose ad skriljevca i .komadi krovnog crijepa, Bokovi kanala bili su sagl'ao-jeni samo od potocuog kamenja ' lijepo:m.

NasupI"ot je ponesto kosi zid 0.: (slz"k:a 2.) vrlo solidno uzidan od Iornljenog kamena, te posto' WI.\. se nikako me mo2ie ra,~jasDiti svrha, park j . nad,alje opazenQ, da, oijela zg-:t:ada nile sasidana na samorcdom ziv en , nego na lednom loju rusevine, to ce on pripa-

dati nekako] zg"l'adi, koia [e prije ondje stajala. _

Napokon valia sp om enuti , da Sa poboeni zid0Vi60 em sirokog kanala ~ kome se za ada j08 ne zna svrha, same nesto preko 10 em debeli i do visine od 15-20 ern oeuvani, te Iijepora usidani ad

B.omada 'skrilie-v-ea i trahita. .

Megju stvarima, koje su 1891. naglene u g Iav n o j z.gradi, valja nam priie svegapomenuti dva kamena s natpisima, nag'jena. pri jngozapadnom uglu zgrade' 11 tacki i. Oba sa'st0ie ad vapuenca

looalasu jedan uz drugi, s natp-ig'jmaobrnuti k zemlji, .

pa, ie za to. pismo dobro ocuvano i Jake se eita,. Obs. su kamena jednakih dimen.zija, visoki $U 120 om, SIToki 60 om, a debeli ;46 em. Slova nijesu onako p:recizno izvedena, 'kae na nekim priie nagjenim sp.ornenicima, i ,cini se, da su im zareaei bili 'Grveno

oliceni. ' .

J a sam snimke ad am, kao i od svih os~, 1891. god. u Domaviji na.gienih kamena s natpisim'a poslae univerzitetskom pr6fesoru _A_ 1 iT e d 1.1 pI. D Q- Slilm 4. ('110) m a.se e.w.sko m u Heidelbellgu, i on ,ie hip tako pri-

. iazan, pa. rai ie natpise, ho.olikQ se je moglo, s najvecom p-Tlprav- nosou popuuio. Vl'sinr ng'odnl!l duanost .kad: mu za to na ovome mjes.tu. izreeem najuSl'''!niiu blagodarnost:

• Ovdje plidan.a sk7ta 5. prikaznje .prvl od ovih kamenova 1

glasi .mu natpis ov-ako:

IMP ( erafori) . 0( aesari) G(ai,o) . VIBIO

TRAEBO' ·

NIANO' .

GALLO,' J?(io) .

F( elici) . ThTV(ictp) . AVG(usto) .ORDO . DEp(urionllID)

OOL( O1ua~) M .. I •• • D£ omaviae)

1: atpis na drugom kamenu ':niie kao opai na pl'vom, okviren profiliranim nego samo koso splostenim okvirom, Prikszu] ga sl:ika 6.) te se 6t«:

\ .

7 - •

- 8 -

IMP(eratori) . C(aesari) G(aio) . VIEIO .

. TRAEBON(iano) .

VELDVM(niano) . VOLVSI '

ANO . P(io) . F( elici)

INV(icto)· AVG(usto) .

QRD{o) . DEC(urionum) . COL(@niae) . M ..... D(oI:Uaviae)

Po tome sn oba karnena pocasni spomemCl, koje }e rimskim carevuna Gallu i niegovom sinu Vol us i a n u, koji au vladali od

IMPC GVIBIO

1 "RPJB 0 VELDY:

VQ LVS I op f

NG DEC'

COL ..MD

Slib 6. (1/10) Slika S. (1/10)

251. do. 254. po Hr. postavilo opcinsko viie6e kol€?.nije Dum avij e, Ti su spomenici ~a nas veoma, zanimljivi, ier' iz njih vidimo, da ie Dornavija, koia ie pod carem A,leksa:ud:1'om S'everom (226.-235. po. Th")') same bila municip, oko polovice treceg In·scanskog vijeka

~) Via, Glasnik zero: muzeia 1891., ser. 8.

I

- 9 -

vee postigla dostojanstvo k 0. 10 n i j e. Pismence M 11 zadnjem r du na oba .lamena -ispred rijeci Domaviae aini se, da ie poeetno slovo pckog pridjevka te varosi.

Osim toga nagieha Btl pri sjevel'ozapadnom l1g1u velike dvorano u taeki It dva ulomka od ispisanih spomenika,

Pl'vi od njih, prikazan u slz~ci 7., sastoji od sivog vapnencal pa sa one riekoliko slova na njemu n,ije dalo odgonetnuti.

Drugi, koji sastoji od rastrosenog tmmta, te je prikazan 1:1 slt'ei 8., ima slova 1M, bez sumnje pocetna slova rijeci Imp s r.a.to r. Bice dakIe, da ie .i to ulomak nekome caru postavliena spomenika.

Nadalje [e -pri juZ'llome zidu velikedvorane u l nagjena jedna ploca od vapnenca. Na gQl'njoi su strani, kaleo to pokazuje slika 9, usjeeene dvije udubine, koie nekako prilice stajalist1;l aviju Ijudslrih stopa, Pleea ie djelomice :ca.zbijena, a komadisu za1ie;velli olcvcm,

Inaee naslo se je oJ .kameaja sanro iQs nekeliko kom_ada u cetvero tesan@ga kamena s rupama za spajanje i ulemak od korniza, kome je Slika 7. ('/ ) materiia1 diielom siv, .dijelom bie;loerve:okast vapnenae, jO

Od k e'v.in sk.ih" p re d me ta nagjeno je u glavlloi zgradi 16 'komada l'azlicitogjali l1giom vec veoma istrosenog bakrenog novca trmogo komada ~uplie lje'Venog bronca, koji au valjda pri'pad~li'kikoi broncanoj statui, ulomak broncanog koluta pl'avoltutnog presjeka .i sa 45 'film. U premjoru .i mala 'b~'onc:ana fibula. Ta ie fibula u sl£cz' 10. prikasana u naravnoj velieini, a potjeee po kazivanju moga posto:va:nog prijatelja, knstosa J. S;zombathyja pri beekom dvorskom rouzeju, kome sam pokazao nekoje 'u Domaviji nagjene preru;nete, iz srednjeg 'doba r)mskih, careva. 'I'e fibule 'imaju tu osehnost, .sto se u njih glava zavrsuje u praVQKutni itastavak, u kC!ii se ie uevrstila SlJii'aJ~a zavojka, Fibule te vrste :nije-su ceste, ali 1h SEl nalazi sve gore do skandinavskog' sje¥el·a.

U ta6ki m glavne dvorane nagjen ie olovni kruh cd 3 kg tezmel koja na goruj,Qj 8VQ~oj pOYI'Sini iroa zaibiliezen znak III. Po ok.rajciIlUl. te grude vidi sa jos 010'\l\11a g;legjli.t,. stD se je pl'ihvatila us olovo, paR ce po .tome materijal tog' 'kruha biti ciS6eno olovo, ~obiVf~no iz glegje, :posto je kupelovano srebro.

Od zeljezn.ih predmeta nagien je k1iuc, 9 em dug, nepotpuna _polo'Viea veoma zargjanih, dvok1:'akip nozIca, tl'i ulomka vrlo sirokih, ali tsnkih i istrcsenih potkova, ojtrjca e>~ noza, kuka iz duvara i 15 cavala l'az_liCite velicine.

Utaraka od ilovastih i. stakJenih p osu.d'a bilo je nmostvo onuda rasute, llpvasti su lLtatci splohol;ll od posuda, gl'agjenili na t0cilo, a pripadsqn raznim posudama obienih rimskih oblika.

10 -.

StaJd .n i utarci, Eoji ce rto iriziraju, stranom ~,ri komadi ad staklenih plata stranom ad okruzlih i k"adra,ti nih po&,ua,a l'&t.1icite velicine ad zelenkastog i zutkastag stakla. Megju 0.£ta1i11'1 dade se osobito razlikovati debeli okrajak veoma pl'ostral18., 1)0 :VO! pl'ilic.i sdjelaste posude,

Megiu rusevinorn od zida i liieJ?a il~13J dakako mnog'o .komada ope k e· i cr j i e p.a, ali. ism egj1l ovih c.ita vili komada opeke iz kQ~'lliZ~, sli nih onima stb su naslikani II Glasniku 1891. str. 13. stika 19.) onda eitavih kvadratienih cig-ala., kojima je stranio!t (lug-a 20 om,

Stika, 9. (·/I~)

a debele Btl 51/~ em; i drugih) kojima !e straniea duga 15 c.m, a debele su isto tako 5 1/2 em.

Na jednolll komadn opeke poznaje Be otisak ovciieg .papka, a iedau .kornad ltroVll.Qg crijepe, od 21/2 om clebliin~ (sl!ilta 11.) sav je pokriven raznim kri"vudMtim crtama. Jajewlom komadu .opeke iz taraca od () Gm debliine (slrko, 12.) ureeana ''\.,1 slova SAT (Saturnil1l'ls.?).

Najposliie nagjena R1 u pTigl'atku D' dva bakreaa uovca .. U zapa,dnoj 1?oboollOl zg:radj llag'jen ie u Pl:oiitOTiji' E cilinchast loneie od Unog bakreuog' teneoeta (sZika 13.), od 5 C1n visine i 4: ctm u premjeru, u, 1)r08to1'iii F rastaljeno olovo od. 7 kg tezilI p0 prilici i U prostoriji G osim dV(I, 'bakrena novca i viSe zeli~znih 6a ala i nesto polupanoS' stakl«.

U is t 0 on 0 i 1) (I b 0 cmoj zgr a «Ii nag-jen je jedRn srehreni i sedam bakreeih novaca, nekoliko kemada lievenog bronca i 1.1

- 11

tack~ n prikazana u sl£(Ji 14. ruka male jedne statuete ad bronca. Nadalje Jlagjeno je vise 'kousada krupnoerno-Iedastog olovnog *L,illikfl. olovnih g-rumenova, povise olovne gleg',ie i naJ:otlle, tako da se ie u IH:'\1i rnah, kad se pocola ta zg'l'ada, otkopavati, mislilo, dar bi to mog-If!, biti olovna talioniea,

U taclci 0 lezala je megju ,l'nsevinom veoma dobro ocuvana plooica od crnog skriljevca (slika, 15,), 122 1'nm d'Uga) 74 mm siroka1 8 ·mm dsbela; d6nja ioj ie strana Iijepo ulastena, a o'ol'uj8o iz.hrusena. To je p8ol(3ta, kakve BU upotrebljareali za natiranje boja,

Osim Qgriievuih cijevi, od kDjUl je jedna Ll sliei 4. ove .raspl'ave v~6 pdkazana, na.gjena [e 11 t03 zgra~ i pravokutna ilovasta

Stika 10. (1/.) Slilm 11. (910) Slikn f2·:(1/1~! Slilm 13. (V2)

eijev (sh7ca i6.),25, Gm visoka, 16 em duga i 1-1 em sil'Oka, dakle vecih dimenzija u presjeku, nego ogriievne aiievi, 0 kojima i l)l-i.ie hila Tijec. Ta se CijB-V i time tazlikuje, ~tQ po njenim uaim stranama

. "

, ' ,

" .

, ,

SJj1f;a 14, (,/,! SUka. 1.7, (lt~) Hlika ] 6. U!J.o)

nijesu 'llsiecene pr8o\ olcutue luknj , negoje 1'180 sve Getiri strane na PQla visin po jedrra okrugla l'upa, koja je tlSjecena tek onda, posto ,je miev 'vee. 'bila pecena. 'I'e okrugle l'upe imaju na sirivt stranama svaka p0 3 tYln, a na UZllTI I'?tr;,1Jla;ri:t.a same 15 mm u pr mjeru, Svakako 1 ta cijev pripada og:rijevnim ,na-stl'ojima ~wrada, makar da Iri mueno bilo pog'ouiti narocitu ioj svrhu.

Nadalje bilo je onlld~ TIluug9 ploha od pecene ilovaee 11 .razliCitim dinrenziiarn.~ kO.ie BU plohe a1uZile 'kao pcklopci :ogl'ijevnim kanalima,

J edna je takva ploha mjerila 58 X 58 X 6 c1n, drl1glli jedna 55 X 55 X 6 em. U tacki 0 leiala je na bakQvima kan:ala slicna ilovasta ploha 011 56 ~-m dusine 38 em sirine i 51/2 Wli dehlFne

- 12 -

(sbJr.a 17.) a riasle su 10i S6 U sredini dviie rupe od 5 em 11 premici'U, takcgjer usjecene, t k posto je ilovaea ve6 hila dopecena. Mozda su sa to sl{lzile, da e te~ka ploha lakse moze posta viti na svoje mjeste. Post,o su te plohe, kale su sluzile kso poklopcl; svakoia:ko bile naljevene liiepom, to u se time te l'upe i onaka 01?~t zatvQ1"~e:

U :r:usevini te zg:ra,de veoma 11 se cesto opa!lili kornadiei drvenog uglia: va1itta ostanci uglja'l koii se ie ondje palio, U kolilco 811 od toga bili oCllva.1'li 6i komadi vrlo Ell to dobro ucinjena grabova (earpinu' betulus) debaloa, i ogranci od 2-.3 ern u p:remjeru.

Ako se sad upitamo, kako] 8U svrsi mogle sluziti gore opisane zgl'adet to Dam prvi pogled us. tlocrt glavue zg1"ade kazui:, cIa ana nikako nije mogla sll1ziti za pl'ivatn.e SVl-he, a na.imaule za

stall(~vanie ...

Ogrornne niane pl"Qstoriie, kako dvorana B 0(1 3.72'5 11'~2, .tako

'i. pl"ed--vorie A od 145'011i8 pOVl'sme, onda siroka vrata, 0tvo;ren3, prema dvorani, slikarijom po zidn ~1crase!ta i. liiepom F0PQ~i€lna

ap.sidasvle9-ocl nasl1pl'Clt, da 11'3 ta

==~C:-==-","","""""__""-C--=-~---O-:-'---'--'~ .zgl·ada bila . ·ofu~Eigjena, za jail'ne svrhe, a po tome, sto nije bilo uredbe za griianie, maze se suditi, da ta zg:rada nije neprestallo llpO-

·tJ:ehlja--vana. .

Ni bogostovne svrhe nije. ta

zgJ'ada D1.og1a imati, i.eI· ss tome vee pl'otivi velika .sirina i maleni l'azmak 9d pI·ednie do Pl.'otivHe 'stran.e, pa :i niie u ciieItlj zgradi nista nagieno) 1)0 oemn bi se moglo suditi Q takvQi Damieni t€ z'g;uatle.

Ja daMe misLim, da €I Be varam, ako l"ekllem, iila ie ta zgr:;llda bila

opcinska kuCa. kuriia var0tli Doroaviie. .

JeI" t3i z-grada, ne gledeci na, pobli)cne nz niu 7i.g:rad:e, stoji

osamljsna na glavnoJ1)e mjestll ~ varosi, a bila Ie is:p:red nie 10 m sirQka cesta, D8J koioi ie staia.o ka.meniti zrtveuik Jupiu'a igenija vaJ."0si (Villi Glasnik 1891.,strana, 4.. i d., sWea 5.). Na OCUVa;Il:om joste p'Os~'1:l1tentu 1:\8red a;pside (ibid. ah'ana 9. $l'IJ'ka 1 Q.) stl1ijala je posvema ili bar aielomice pozla6ena broncana, statt:ta valida kojega. Cal'aj j to bat'em u nara;vskoj vtelicini, koioi su mnogobl'oini ulolDci l'asuti po cije10i z.gra.di (ibid. straua 10., sl1.,7w, 11. i str31na 16.,

SCZ7M 28-30.)-

U zgl'adi staia,1i 8U nada1ie poeasni spomep.iei cana Marka

AU1'elija, t161-180\ Lueiia V (na (161-169.), a po svoj pl'ilici i Kommoda (176-192.) (ibid. strana. 390.); onila, car a, Septimiia $€lvera (19~--211. Bll7ca 1), Ale k sandr;a S evel? a (222-235.) i niegove mate1'6 J aliiiil Mamm!:liee (Glasnik 1891., b:ana 8.), careva. Gala i Volusiana (251-254.) (slika &. i 6.) i ios iednog'

- 1~ -

cant, ciie nam se ime. na z-al?st nije ,.ool-walo (sl't7aL 8.). O~~ toga nagien je u zgradi p.9C~sm ~pomel1lk cars.~og· ptok~atoIa 1:

J"im,s]wg gr<'IJgjaniJJa Kaja Juh]a Sllv~11a ~~ela:llpt SGl~snik ~89~., strana 14. sWr.a 25. i si;ra;na 388.) 1 vM!da 1 }:locasm .spo:menik pLokurat~ra metallorum Lucijs Domieiia .Eros~ (ibid. str. 6.) koii ie pos\ieduii, ocevidno sa. svo~ prv~nl~g n:les~a pl"enese~, nagien megiu kamenjem po lalq_vmku pn lugo-lstocnoID rogl]u

gJa\i11e zgnlJde. " . . .

Zapadna po haena. z.grada. kU1'118 lest, kako je vet rece~o,

S vslikom dVO'l·alilom. spOlena vratlin<l;, ~a se .za ~o smatra sas~,aYmm JiielOln kuriie. Na f!tos~. neg:da ~lu31~e ttl ulelle pTo~~or!le: 'll~ moze se pouzdl'l.no ra,suditl, ali va.1lil::t 18 tu stauovao kop .. OpCID~!tl zvanicnik ili slu,zbenik, a a.ieiomice bies da 8U te prostof?l.e slusile i kao shlailiste za iskopanu rudu iRa bi 'Se mogto suditi po nagienoID olovu. U ostalom. niie8u n.ahQgiaii te rake u ~gTa,~ma rudarske VUJ:o:si nistJ1 neo1incno, vee su se nasupl'ot desav;al1 gotovo 1:1 svim do Bada otkoprol1m kucama u D<:>n1.aviji. U ~ to ie uS; vise gore mwedenih pMasD!ih sp~menika izrik@Iil spcn;ne'nuto, ~a. ~~ postavlieni . po gradskom ma~'lstratu, .. p~ po ,~oIlle led y'a,. moee bItl

sumnje, da ie lteCena k:u6a ~11a k~~·ll.a' varo~l D,oma-Vl!e. ~

N asuprot mo~e 0 SVl.·Sl, kOJ.0! 1e slu!Zlla lstocna po b 0 c n a

z,e'l"~da sarno biti 1'I'agagianjs..

~ Po posebnom ulaz.'U· sa l1lice ~oze se ~isliti da ie to samo-

stama, zgrad·a, koia megiutitn 's. obzrr~ID. ua to) sto se lleposl"~dno. hvata kUl'iie, i sto jma samo lednu ledIncatu dVQranu od .. 23::> m,2 povrsine, bi~e da je takogiel' slm~~ iav'nim sv£~ama. Pe egrlJe;non: nastroju, uagicllom u tOl prostorl!l, mogla se 1e o~~ upot.~·ebll.av~tl u svako d.oba godine, !l,a ia po to~e moram s.ud'l.b, da. 16 to b~~ ili uredov:na pl'ostori1a val'osk0g- tnbllnala, t. 1·.! udb~llOg sto~a, iIi ~grada zaedile, k.e>iima is (edilima) megju ostal'tm pnp3ldalo 1 1"6-

darstvo .sjegunl.Osti i t:f~jsta.

U "18tO vrjie;me" ka.d su ot'kopa))e gOl'e opissne z.grade, ~~dl0 ,e je i 1lS. otkopa"Vanie gragievina uz ~esnu oba_tu Saske rtlek~, koje su se smatrale za kastrum, te l?nda,n~ ovdle tabela,. II:. pn· kazuie staDie uoticllihradnia sV1:setko:n ,g?du1.e IS91. ~awr.!l? se ie iSlo za t1m, da 5e pravac. .pojedinih z;ldQva u-stauc;J~Tl . ]a.rc~m3!~ a uspj~h ie bio tai, da. se Je otkopala d:3Jleko :prosn'ena hl'pa

z'o'l'ada.

o Naslo se 1e pl'i tome, da..se P?d. grom:ilall1-a ~·US~vin'~l. ~to. s@

onuda vigjaiu, De prc>stiru uV1lek ~ldine! pak se}e l·a.spltlvanle~ o tome sazualo da sn 'ovutla -prije l8-20 godma W'ekQpavali, trazeci blaga. Da Be bolie razullliie tabela 11., yrimjectt\e S8: dl;lJ ~u otkopaIl€ iidine zagasitii~, a lle~~u~egromil~. rusevme. ~eg'ru niili ot'YOl'emje crt~ne, a ls)mparu 13.rCl da $11 l)1}elo osta'V~lenl.

- 14

One zi9:ine napokon, sto se u gronrilamu, rusevine iacSno mogu l'as-poznati kao nastavak djelomlce vee €ltkopanilL sidina, o~nacel'le su II tlocrm puuktil'anilJl crtama.

Zidovi sastoje ovdje kao i u km-ije od lomljena kamena,

zidaaa l-iiepolll. Tame amo viglaiu s,e pojec1ini kmnadi opekf':) uzidani iii i po koji zid, opskem iziednacen.

Tznzima se od toga samo zid a, 0(1 koga 811 se meg,il,ltim Qdrzale sam~ dvije vrste: jer je t~i zid uzidan po. ve od kvadraticue cig'le sa stranicom od 25 em. i 5 em debljine. rraj zid od opeke prika.zu.ie pridaHa ovdje .r;Zika 18. MjefJtimice odrsao se 1e po zidovima jos gladak, ali amobiielo oli6e:u mas.

Inace bi io~ valjalo pl'imjetiti, da 1e. 80 ern :sh'oki tri iem b na istoenom ]o'aju va:PJl~uim koekama, koje se IS obje stnane iz zidova isticu, s:uzen do na 45 em" Nadalj je na uglu eida kod e smje§ten velik ugaoni kameb od kvareita a jU:Zua 2'05 'II~ siroka, 'Vrata (1 S obje I)U stcanc okvirena lijepo tesanim ,apnencem (sasvake strane po [edau) od 52 C11"t duljine, 26 em sirine i 20 om visine, Zapadno otuda u (!

u pod je ulozena jeuna po"e6a v,apnenasta ploea od 175 em dusine i 5''0 em sa'ine, na kojoi megjutiro nema llatpi8~. Kod .f if (v!tdi tabelu' 11. tloOl_'t

Ii presjels A B) nagjen:e 8U pri vjeroil;\tnom glavnom ulasn u veliku zgradu, . sto je na istocnoj strsni, dvije stepenice, ko]e sastoje 04 mramorastog vapuellca te 8U na svoioj· povdini PQlintne. 'I'e

Stika 18. (1/;'0) SU stepenice 4 'In duge, 54. em sil'oke i

29 em: visoke, polozen su na podsid., prostor izmegju njih ie potaracan. S,raka stepenicar gas-toii od dVI1 komada, duga 2'2-2'4 m a pri sasta¥ku u sredini zaljeveni 8U olovom. Od gorn.ie stepeniee foils. je juzua polovica makuuta sa svog m} sta i lezala i~ kra] svog pl'vasnieg miesta U rusevini razbijena.

Po tome ie vjeroiatno, da 8U i~ :t:azbiH i odonud makli, kQl)aiuui onuda blago, kako gore napemenusmo, misleci kao obieno, da ie blago sakri veno pod kamenom ili u ujemu. To se mnijenje EotVl'giuje. i time stQ rusevina izuad toga :rb.iesta cini plitku kotlinu, dok [e uokolo Yigrlluta u ovece grmnile. Prednji brid reeene kamene ste-peaice osteeen ie ili vee pri iz):'agii-vanjn ili i kasnije 1 te ie opravljena .naljevanjem olova i to ad prilike 15 'kg.

Sarno je jos vl'iieduo spomenuti, au su se pri sidu 9 k naSli ostanei QgrjevnQg nastJ"oia od Ilovastih ciievi, kako [e pl'ika~an U slid 4. U z istoeni zid i 7t nasuprot nagjetlf) Ie -vise cijeyi druge vrste, koje bii~hu ,slo~ene u naporedo poatav1ienim redovima.

Te su ilovaste cijevi (stika 9.) u svemu 33 em viEloke, 12.em. duge i 9 em siroke. S d.onjeg su b'aja nesto susene i imaju pri d6niem kraju grlce od 5 ern dllZiDle i straniee od 6 odnosno 5 001.

\ 1 1 1 .1

'I I I I I

15' -

siTine. Izragjeue su, kad .ih ispol'eais s ogl'!8Vmm ClJ evnna , dosta

traljavo, '.

Redovi tih cijeviJ.Dosta;vljeni su nepos!' dno -ria taracn od ilovastih ploea od 58 X 56 X 6 [/2 em koje su ujedno prekricale kra] onaga ll1jest(l p;:l, In'ozna,ta d proveden kanaJ. NAt,iniZi redovi tih cijevl bili $1..1 post:ayj:\eDi nauznako, t. j. s griMm na tlu i 9 em; visoko lijepo1l1 zalj veni. S~ aki gornjj red bio [e grloem zatnkuut u 'ira zial~ c16njeo' reda, Te u r LloV6 vrstane elj vi bile RU dakle

• s d&nje strane csatvcrene, pa posto i po strauama nemaju nikakog otvora, to uijesll :1zTuegju sebe komunicirale, t po tome nije 'U mag-Ie sluziti za p-'l:ijanje

zrakom. Ali posto se z61:111,iiSte pra.m~ istoku uzdise, . .

te ie po tome zg'l'ada ovdje vee uzidana, U ostrminu, Sllh 19. (1./10)

to bih ja rekao da 1e Z'l'ak u ciievima~ koji je osbnleanim iznuera eirlovima pos'V~ bio odlucen, 'imac slueiti kao isolator protiv spoIjasllje vlage, pa da ie i pl'Ov deni onuda kanal imao sluiiti na to, da se zgrada odrzi

uha,

Nasta;'djaju6i otkopavanje doslc se je dcskors do tog uvjerenin, da otkopana gTomila. ku6a nije pripadala kastxum u kalto se Ie to rnislilo po s}Joljasnom obliku ondasnjih hrpa rusevine, pak su IJreilmeti poslije onuda nagi ni, to mrrijenje 1 potvrdili.

U taeki l nagj na '11 naime d va, ispisana kamena od vap-

nenca, od kojih je prvi prikazan 1" Stika 20, ('/10)

u s'lze,z" 20. te se poprolesoru pl. DenTu1Rzew:;;kom cita kako slijedi:

[IMP(el'a.tore).· CAE,'(are) . M(a,l'c,o) . A VRELlO .

. ANTONIO' PlO . FEL(ioe) . AVG(usto) . ill . E1' COMAZONTE . OONSVLIBVS ' ] \TAL(erius) . 'TIER, V(il') . E(gr~gius) . PR[OC(m'atl'n,) , AR GENTARIJARVM . BALNEO . P[VBLI

CO . AJQV AM . SVJfFI0IEN'r[EM . I

ND]VX[IT] .

Taj je natpi, ispisan god. 220. P: Hr. i kaze nam, da jf' prokurator srebrenih rudokopa V ar 1 e.r i us S ll.JJ r za vrijeme konzula Aurelija An to ni] a (za, cara HeliogabaJa) i Co m a.so n a 11 ja.VJLO kllpaliste vodovodom obilato naveo vode. Oiieli je gOll'Bjj dio natpisa izbrisan~ a zadnja rijeti induxit od koieg' se vide ssrno g'ornji dijelevi slova V i X dopirao je pravo do okvira oko natpisa,

Olasni"" 7lQmali~kog ll1\lzejll u Bosni. i Hercegovilli. Godina IV. ]892., knjiga I.

Tal)1a II.

B

I I I

Jl

~ 16

Ime prokuratora V a.l e r ija SUp era nalaeimo i, na iedno~ drugom kamenu, koji je nagjen pri pregrag'ii:va;nj~ mosta na Drinaei te je lJohranjen kod kotarskog ureda u Zv o r n i ku.

Stika 21. (9,0)

Natpis na 0 om zadnjem. kamenu ~azuje, da [e Vale.ri~s Super,' vir egregius opravlO pazarrncu (maeellum), koju 18

razorio pozal'. . . . .

P1i drueom ad oba ove kamena taKog!er le, kako se vidi u

slz'ci 21., prV'i red s irrrenomjednoga konsula izbrisan., a cita se P" proiesoru pl. D0maszewskom evako:

[IMP( eratore) . 'OAES(al'B) . L(ucio) . DOM(itio) . AVRELIANO . AVG(usto) 'J n(= iterum) .

ET . CAPITOLINO . CO(n)S(ulil;ms) .

it VR(elius) . VEREOVNDVS . V{ir) . E(g'l'Hgius) PRO(oul'ator) . ARGENTARIA

R'VM_ . BALNEVM . VETVS;:rATE .

GONLAPSVM . AD ." PRISTINAM . FAOIEM . REFORM(a)RE . aVRA VIT .

h ovog', goa. 274. po Hr. podignutog spomsnika vidimo , da> J e pr@1rorator srebrenih rucia, Au r e Ii ius V ere k u n d l;l S za 0 ba

:\..,
,"-,
....... Slika 28" , I/~~)

kon2it!la eara Au.r e l ija.na i Kapitolina por:useno kupaliste uapostavio u prijasnie rnu stsnje.

~ 17 -

Oba "Stl ova Ramella za nas veoma znamenita, jer nam daiu nova imena prokuratora rimskih srebrenih ruda u Domaviji, [er im se. vrijerue mozepravo ustanoviti, i jer nas najposliie upucuju da ie velika , pravokutna zgl'arla :istocuo o¢L otkopane hrpe kuca, gdje su pred glavnim vcatima nagj eni, bila iavno k u p al is te varosi Domavije,

N edaleko odonud u taeki m uagjena Btl elva ulomka ad spomenilsa s natpisima od trahita, l~ojih jedan pl'ikazuje shka 22. Drugi [e lezso odmah ispod ledine, pak su za to 810va, ~to BU na njemu 'hila, sasvim izlisana, Okviri su 11a oba kamena xazliciti, pak po tome nijesu mogli pripadati jednoj natpisno] ploei.

I kamerr u slwz' 22. sasvim !8 mUCRO U estalom odgouctati, te bi ona slova mozda rnogla znaciti (nujMINI D( cvotiasimus) ili devotissima,

U Z opisana go:re dviia vece natpisne ploee lezala je u sZici 23.

Stika 24 c. (i/U)

2

~ 18 -

k t l 'a n ta',ki n glava,

prikazana olavica iOllS og B upa O( vapnenm1, ....

b hi

jedne statue od tra Ita" ., ..

. Glava, koia ie u sZici 24. pod a, b ,1. e, pnka~~na s pr:Jeda ~f'I

strane ~ o'dzada, osakacena je tlll1~). sto JO~ l~ odbll~?- nos 1 g?l'n:R

usna, te se cnll da Ie okieena v1lencem. Visoka

~ ~ je 18@n..

&J_l:'../ ~. U nutrasnjosti kupalista. nagjena su .11adal!~

• • 1 . . 1 U taclci 0 dva odlomka natpisa ad trahita, ~OJl

Slika 20, (/10) lika26. ( /IQ) :1.. ai , Z' . 2or-' i, 26 J a nrvom zid

u prutazam u s wz . . 1:.

se slova MP, eto 1e valjda dio riieci. imperator a slova na. Irugom l~mnadu ,a1ida pl'ipadajn rijcima (PR)O (urator}: AR(g'en.tal'la)RYM.

Slika 'in. e-/,)

Us. eve ulomke od natpisa nagjena ie ruka) gdje CITzi n~~aku, lllotki slienn stvar, valida drzak od koplja, takogier od trahita, ~

19

Slzka 27. prikasuje tu ruku, u koliko se je mosrla restaurirati s dvii strane. Ruka je ad lakta do vrska prsta 25 c":n duga te rnka zajedno s ocuvanim komadom kopljanog drska ima uku~nu duzinu od 61 em..

. U istoj odaji nagjen je u taeki p opet komadic natpisa od trahita (~bka 28.), na kame se u gOl'njem redu samo do-nii dio slova A, a u d6nJem redu same 81o'vO M pravo moze razabrati. Kraj toga ulomka lezala je u slt'ci 29, prikazana lijeva covjecija noga od 13 em .. duzine, koja je takogjer od trahita nacinjena, Noga toji na pravokntnoj ploci od 131/a em. sirine, te u ne~ael~snioi .81' din.i svoie. ~16nje. stran pokazuje rUp11. za 81.28. (1/ ) spalauJ6, kOJa se I na slici vidi te mora po tome da je to

staiala na nekom podstavku. Uz tu nogu ima okruglasta usvisina, koja oeevidno saciniava. d6nii kraj kqpTjanog (1rs~a, st(J) ga <h'zi ruk~t (slik~ 27.) ~at~xijal [e ~. rulse i noge. pos~e. isti, pa posta 1e oboje nagJenQ u 1. to! prostoriji zgrade, a 1 velicina jedne pristaje

Slik:i 29. (V.) uz- drugu, i po§to [e do-nji ]U'l~.j motke 01 sulice do no.ge, to nema stl:r:nnje, da ave to pripada jedno] statui. Tomn [e nasuprot glava, ~sl'Zka ~4,), nagjena pn1ld lUaZ0D1 u kup.aliSte, pre elika, makar da Ie od lS~Qg materijala te j po tome hez 'sumnje pripadala drugame kipu,

I Stata.a oel koje SInO nasli ruku i nogu, atajala [e, kako vee ru~a za. s'pai~nie prikarzuje, na podstavku, od koga nam je natpis avallda djelomice saeuvan u malim odlomcima slika 25.) 26. i 28.

I 2~

- 21 -

~akar, d~. joi oblik u tom 'pnlVCl~ nii~. k~ral~teristi~an. asuprot lm~ .u sl~z 32. gotovo U _Pl'll'oclnOl velieini prikazani olovni llteg· !r.O]l l~ blizu noge ?d trahitne statue nagjen u tacki p tipieni oblik rimskih utega, 'I'ezina mu iZllosi 102481',

N eg:o se ta te.zina 11 e d a P? uzdano odredi ti, J er .ri mska libra tezila je 327'4~ g, da,hle 3 libre iznose 982'35 g, sto je za nas utez pl'emalo? .a .. 4. h_bre . cme 1309'89, sto je opet previse. b ~aJpn]e .b1 tal utes- l?~'~fltajao za 3 .. talijanske mine, posto ie po Ni sen oVal "MetrologlJl" jedna talijanska mina tezila 341 g,

- 20 -

MaterijaL ad sva tri odl nika jednak je izmegju sebe i s materijalom ostanaka stahle. z oba ta ostanka od statu nagjeno ie i 40 ad

. prilike komada trahita, vecinom bez oblika, koji su valic.1a pl'ipadali ra,zlupanome podstavku, posto se u nekojih od till komada vidi brid , Mosemo se u ostalom nadati, da ce 'ios i clrugi dijelovi te statue i natpisa izbiti na vidjelo, kada se recena prostorija

asvim otkopa.

Uz recenu nogu ad trahita nagjen ie ios postamenat ad zutkaste

trahitne sedre, na lwjo"i se vide dvije ljudske noge od 71/2 In duzine (slt7ca 30.).

z dssnu, bolje OCUVal1.U nog'u~ jlna d6nji dio ptice, bez sumnje

orla, kome se kalldZe po~ve dobro mogtl ra.zah-rati, pa [a otuda sudim, da te to kO'aulod male Garske. statue. I ona mora da je st~iala n3, 1) edstavku , [er [e u dehlju stranu postaanenta, koji je (h\g 2'1 om;

Slika 33. (~f.)

te hi po .tome .3 takve mine sa 10.23 9 do razlike ad 1 9 pristaiale za l1.as. uteg .

. os~alom moze i to bitl, da i& llostojao k'ik:av osobiti iIi ~lahnatillski i:Ullt. NajpGslije !~oglo bi i to b~ti, da je to tek olovna lezgra ~.akak~,: .ve(h ~teg',. Jel', ~o mi ie rekao gQspoilin knstos ~zom ?athy! pih su 1'1UlSkl utezi castlo od zeljeza iIi bronea suplje Ijeveni, te bl ill onda olovom napunili.

a SU'ok H~ dm, usjeeena rupa za spajanje, sa 3 em c1u~ine p0 straniei, a 2112 pm dubljine,

J os je vriiednQ 8:l.l0D1enuti vece odlomke lljelocrvenkaste 2 em

debele rnramorne plQee S obje strane polirans ktlji su n:agieni u ta0ki.q nekcg pr0stora sjeverno od g'lavlIOg ul?<za,

Od ko:virt.skih predmeta nag'iena ie 1>00. takpzvanih iuznili VI'uta d lucasta :frbula (sZz7ca 3l.), kojoj je k'arakte:risticna glava na zalQst otkinuta. To ie oblik fibule K!(lii pripacla Jmsnij@m v::remenu l'ims'kihcaTeva, vrlo se eesto nalazi i koia ie vee i u ku:riji domavijskoj uagjena (Vi(li "Gla-sIDk zem. muzeja 1891. str. 17.

slilrrJ, 31.). .

Oel u c va.c a na.g'ien [e jedan 81' h1'011.i novae, dva bilenska novca t. j. srebreni novci male :vrijecll1o, ti sa znatnom rrimjesom bakra, i 9 komade bakrenog i bronesnog novea,

Od olov:anagieno ie nskoliko ras:l1tih tankih trakova.

Koel iu~nih vrata d le~ala ie nadalje sasvim okcugla, u sredini probusena olovna ploika ad. 40 mm 11 promjern, S ram siroke Tllpe: ~ 5 mm. debljine. Plojka ie 50 91' i:~ska, pa maze biti da ie 'hila uteg,

- 22 -

Od zeljeznih p r e d m e.t a valja napomenuti rnnostvo 'ca:vala razn@g oblika i velicine, izmegiu kojih osobito 5 kcmada uQ_ara 1.1 oei, xoii 8U nagjeni izvan juznih vrata d. To su jalii i$avli sa polukrugljastom glavicam od 55 mrh pX8miexa, te ja mislim, da 8U njima bila okovana vl'ata,sto su negda. ovdje- bi1a. Na istome ie mie.Stu nagj"ena i o~tl'ka. od J10za, neka vrstadlijetai pelevica konjske spone, koja ie posljedIJ,ja prikazana u slici 3B.Ja se bas' ne bill. usudio; tV'rditi, da 1e t.a. spona, r.imska, ali ~akako t5E!

razlikuie od spoll.a, kakve 8U danas pbic:;ljQe uzemIjl. Od ruda nagj~ma i.eu Kupruistu 11 t.atiki 'l' In'pa komada bu_lanZel'j~ velikih kal':l 'saka, s t~.Zinom od n(j:sto pre:k9 150 kg, koi-a se 1e ruda kepala D:edalek:o od, Srehrenic~ KQdsela Vitlovic:a. ldaee magienl :8U samo pojetlini, lUiJieliutila rasuti 'kmna;di olovnog siainik~.

Od kosti llri.a .s,aroQ iedll3i Dbcka S okrug1om glavieQID. i· otkinutirn rtom (sllka 3?l.).

Staklgnih je atal'aka nasuprot nagjeno vise. To 811 komadi od supljih PQsuda, v:e6inoJIl okl'uglih stakI~nih vl1ceva, s tipignim :rimskim okTajkem na . ii:bll i sir€!ko isvinutim iIi udeblianhn gornjim o]rrafkow.. 1 d1.lgaoKo grlce i€ldl}@·suzne boeiee nag'ieno ie @vdje.

Rego .je vrijedno ua so n~pgmene U. slid 35. pr:ikazano gde~ e@tverouglastog stakIenog Vl:6a sa, raVHQ izyinutim,

81. M. C'll) okra'i~om.. i .. S ktatkoD1, ali sasm~ taM?l'U nn!icom D~'i gdcu.

" . Sva leprihl{a;, da tomu g1:Icu pI'llJada I komad dna I strana.

(gli'l@a 36 .. ), naci:nien od P,QBv.6 iednalt.~g zelelJ16g stakla, koje ie ~a to' vl'loz:a:ttiml!ivo, leI' na jednoj strani pri d6njem kraill ima utismrt natp,is. U gOl'njElm redu vidi se 'Sarno v:ertilmlIia orta, Roja je niag-la.

Slikjl. 36. (¥i)

p:ripa6.ati slovu I ili T, a ucl-6nisro i"liau slova THE, Biee to valida nlomak fume dcrticne t"vor.nice stakla.

U ta;raka od ilovastih 1J9~ud.a 'lIagiena. 1e u l'l!ls(}vini 'Ve1ik~t mnoz: a, te' 511 osim jeiin.'"Og, prostom rn.komg'l:agjenog ana svi oS.t-ttJi na tociJo z;idaui, OhJi01 im n PQk.a?uju J,'lj,~ta. osobito) tf' N !'lamo

va1j,alo spomenuti, da megju njima ima mnogo poklopaoe S okl'uglim drskorn u sredini, mala, sa sjainilll crnim firnisom olieena .. zdjelica i razbiiena Iampa od crvene iIova'I3~, koIa se megjutim maze re~taxp:il'~ti.

03 oigJastog matel'ijala, koga t:akogjer ima rnriogo u I·US8yllU zamijeSana, ima krovnog cl'ijepa1 zljebaste opeke (ceremita») J:idneol)eke, ploea za tarae i opeke za koruize. Vdiedll:o je ,spomenuti, da na opekama. zazidanje i ~za tarso cesto ima u slzCi 37. prik.azrmo, petljj. slicno znamenj,e.

"Neobii3a:U1 duguljast obllk od 41 X 13 X 1) em ima nadalje cigla., prikaeana 11 81,£ei 38.

, Osim navedenih vee prije ohlika eigle bilo je tuda i opeke .0131 30);( 30 X 5 (;1')'& i 16X 15 X 6 em. v~lieine.

Oaobit6 ulsusan oblik pokazttju l1apokoll opekeiz K om rna, ad kojih iednn prikaz:uie' slil@ 39. Da u pl'avo:kutnoi, isteeno $ituITanoi .zgT~ai (I~~Ieone~kt1pine kueR,. sto ~e i,e po.c~l~ otktrp.avatJ'l natemelJu predmeta lli:i€lemh u DJO] i IJl'ed :ni oro , nazire:rp. jaVHQ k:upaliste -va-rusi DOlllavij.ejto sam veo rekao'; aev:entullifuo odl~egji, anje ostalih 1 pt:ostranih ziaina. birie tek IDQg'Uee, kad ss posve otkopiiltju zid0Vii nuttasnja p.rostoI'iie oeiste.

Os'taie 'nri saIDO iDs, da nekoHko riieci reknem 0 :cimakom neveu, nagjenom p..rigPdom J?Tekopav:a;nia godine 1891.) koji ie ve6m.om. nagj~n 1,1 V'Mrna Z&I'gjabOI'fi stanju. Ja -sam pI"~ posillkl1 tog\t uevca od 16' kpm~da poslao dil~ektoi>u l.1Jllietnic'ko - hisl;Ol'ickih zl)il'aka c, kx. I· tl clvro·skog n:nmeja u Beau, g6spodinu F'ri dr.ik u

Kenne).'u, koii in je 8 ve;lik.QnI prip:raVllQSCU sve ~

odteclio, te rfiuQvdte zs, to usedno blagodacitll. "'" ,~.

To suovi novei: SIlka 39. (Vl~)

1. Bl'Qnc.~l1i n e vac, 8anatski koY) valida 121 druge polovice

I. 'Viieka po Hl'.) dakIe R'aistai'iii., u Doroaviii_ dos:ele nagjeul novae j 2. Hrebl'eni dinar Antol1ija Pii,::!' (13'8-161.);

Fl . .;re(1nasest~rcija od b;r0nC~1 caraKQmmoda (180-192.),; 4.. SJ,'e.bTen.i dina"l' Septimiiar Sever-a (192-· '21L)i

5. J3akl'eni d.i n ers, po svoj pxilioi bd sw.setka U. ill iz pocetk~ ID. vijeka _po ,Ht.. od K.ar-akale;? (19 ~-.217.) i .

6-9. CetD.'ibakreaailo,,"ca GaUiena (254-268.); 10-13. Bilo~ski dinar i tri bakrena novca Klaudija Ll,

Go tika (268-270.);

14. I?ilonski a inar M. AJl n<iiaFlorijau a (276:);

15. Bs.krnn D o v ac PJ'oba (276-,282.);

16. Bakren aim.H Koustan:tin.a Velikog (30;6-337.).

Od kMnije jedne PQsiljke sa 24 ba~rel1a 1l0VC3r poSlo je naiialie gospodlnn kustosn dru Truhelki za rnkoni) .io~ 7 komada odtediti,

- 24

up erracaaarse, l1pIDlje-' parte y POl\f HaTIDlCY Beli rrO'l6TaE l)B a JlM e 60ra 12[oyo:a rpo6 J2[n a H a" (TIOA ROjHM: HOTa6eHe He JI6:IEH fuaH, neil: .~area ce ,Il;a.ibe HSp.w:mo EaaIte P a,n; 0 c an BaJIaXOBHB.), y 0PRrHHaJIY IDilte ReCMnCaO, Bali aenrro .H606:nq]llJ, aJIll sa KapoA sHa-q;ajHH YCE.JU[E: "B a. um: e 60 r a, J.iI CiBe~0ra HBaBa!"

ReT€! 'l'aEO He BM,R OpIU"HHaJI~ ,,!1;a je :o:bEOjHllUi: .J!erao ,)H{t e ao e llJIeM.e y ac r oj 6amTRH,a", Beli rranpecro

i tojedan novae 'Filipa Ar-a.p i n a, col. Viminac~~1111 (244-2~9.), novae Gallijenov (254-268.), novae Klau d ija n. Gohka, (26'8-270.) ~ ~ov~c Aureliian~v ~270-275.), dv~n?vG31~l"obova (272-'282.) 1 109 leda,n neodreglem novae col. VLmmacmm.

HeROJllfRO xepnercaamcax HaTITHCa.

IJpao:uliHo ,lIP. 1inPQ TpyxeHa.

I. H3TIIB:C na HeRYRY. :B~ c."I.n&J· I. (CT}1aBa 25.)

.}heperc. (1891. rOA.) l5:ao QaM y CT6:qy, Te cau.!1 cBoje RpBjeMe ynmrpFIje6ao, p;a peBE;,n;:apaM .aese RaTllJ.iICfh Eoi:r:r ·cy ,n;oceJIe rI}nilonlieHR y .),B:aeCTHl'llcy XPB. a pxeo.u:oI'Ji[..:rEb~ ,i!l;P'J:lETBa'l. TOM ca.]',,: ce 3rQ,n;O:M yniepno1 ,l(l:\ ce ie Ham~ ~ll'I1(.C'pa.ipME.a QHBJII[ ny6JIllEa~Mfa cJia60 oEopRelr1il.Jia-, ua JUt C'BaIilR pe,z~.ajE Tel\: OH,11i3J MOORe C~lil, 3;1'.:0 ce RCIIOpe,101J C OpEI'~aJlOJl{'.

BpJLO je JtapaIeTepHC'l'lPIaH npmqepoH3'j BeJllIl\',];l EpCT Ha HelcJ1ty

RQ,l1; CT6n;a.

EnQ T,_paHCIq>~Hie ~o.IDteHl'JEa BujeCHllEO;Ba (Vil., CTp. 19.),

a II npem:rca ea CJaNrora OBIil'lilHaJIEI,.

TIo :Bmj eCRREy: II 0 0 pHl''fnraJly:

Ba J}Me 1. Ba rum

Bera Rcyo- 2. 601'a II C.B e-

a rpoo .ilnaHa 3. Tora l'IKaHa

cn(e) JIe",RlH Pa- 4. 0 JIe~ Pa

;l!;OCaB Be- 5. AOCaEI. Ba-

JIa:x.onl1l\ fl. JIaXOBIDu.

Me cnace 7. Me cuace

caaa epe tr. eaaa jeps

JIe.l"( 0 )x. 9. ,JIer( a )Xb

na C)~oe 10. rut CROW

IIJIeru:e 11. II.i eM e

(y) ~n(0)TOi 6a- 12. HRTOj 6<\-

illT(liI")lnr 13. III T (B):B;:II

, (a) ce 14. Ce

rraca Pa- 15. naca Pa-

.n;Hh. Pa- 16. ,lI;JITh Pa-

Jlioca.J1J.idL 17. ,11iocaJrBhb

:it cae'lJe 18. J2{ C.H c"'Je-q

1'048 JieTO 19. 1}i:H JI. T °

Ea:~ ce 20. E.61la"Ib E:1)-

Pajll;Hli 1 2. J1: .II J1rli J~

lIo Tbr.:te ce pasa611pe) ,n;a lIffi@re II(}rpien:!I~e, Kale heMo Hah:.K y B:u:je:cl'IJI[Eomrnr npeIIHCIDfa, HHje crepamto opm'RHaJI, Beli HeTaqEO

"Ba CBOJ IIJIeMe.BRToj 6 a nrtr lilN H. " H,ajBena lIOT'pj.enma l'Ia~effa ie HaEon~y HaTIDIca, jepje npej:q[ca"[ 1IJilTIW 6pojme, r,n;ja 1IX ynpaBo Bellr.a: "a CueLIE} 1048. JIeTO malt ce Pa,:n;nli'".

J a tlllX OB;tqe CBREOMY, EOjR ce 6aml namO.M eI1l'lI'pa~lilEO:Jn 1 OBO rrp8UOPy-'llIO': Amo Ha~e Ha The:My JIOI'WlRH E:J,IH C.T:Jl1'.mC'1'~ neClImca;o, ffelro yallje:re sa CTa.JilIO J3Me, ;n;a je on Epno IJ1l01IJilTa,O, a HaTrrae .n;a je rrpan. CTalU1 Bormsana :mrjecy JllIJen6 rracaaa, aJII[ cY JIHjeno MHCJurJIl[. IIa, OH.Zl;a lLeEa ce CRaIe OEaRH ~pa~rldTIil: t5poj1\le. -y HallLe~l OJry'lJajy rona y 19. peTEy .n;o,n;yme AI" 1 nrco 6l'I 3Ha~JIO 48,. !;I..Jffi oTmy,n; A~J1;.aAal?Ea ?

/ \ 1Ql~. 0=0. AA ~ ~

@ @) r lbJ 1}4 ({; @~

~ (§) r lh> ~@~~ ?~A~:~N'~ =%@~4 @,lk, @ 4

~~@ @~ ~~

fi:!l ~ e IF~ <: ~ e ~ fII ~ ~ f~

A,@ r~ ~

~JJ ~ 1m @ ""8~~M rg "

>.!l D9l IffiI @ !Ftt~ ~ ffl 1M '/K

C~ 4

6"'J!}4~4 lf~

~'~\P&f4 IA ® (t, ~ '0\ ~ ~ ~

~ It: &>J~ 1l.:u:9~~

ffl~ ~(glfii'il®

{~@.@ ~ V ~~I? ~1rIl~~~~.

- 25 -

C.'illK;t lUlf.[lUtCIL I.

26

Aa ie 'ro Y3eo na yM ,n;OIlHOIIlIR BnjeCnRIWB OH 6n ORO ie,lJ,HHO =nrcao r, a OR e-qe litE: .)Ie'!' 0 (JIeraJIO - 1'])06) IWB.a"l R. pYJI11Ilu:. ( .

Aa je 1IfieCTO R.pHJIHha npO'll![TaO Pa,z:r;11Iha mqe 6.am Hecpelia, 8JJlli . .n;a ce HaTIDIC, IWjlil ie-ABa y XVI. u11IjeR R,z:r;e, c.M}ecTH yXI.,

TO ie CBal~aRO oea OCHOBa. . .

TIeT BnjeEoBa MIiijen.a OG.JllIE Y EJIaC]l'lEO! rraJIeorpaq:,IdlN SHaTHO,

a, He~MO JllI y oocaHCI\:oi., r,nje Bali HH)l;1iLBII,lI,) aJIBOClI' E('IBa'<Ia TQJInEO

Y-TK'Ie aa sH~qai JI1[CMa. .

~ . .:! ~ •

Harnae je BpJIO qnT<lhIDl, KaMeH r.faJIO oupaC'l'aO OEf.\eJIOM Ma-

XOBHHOM am Ra,n; 'ee ORO' CBIlERa na TO, JIaKO ra je '<ilI'l'aTH. Ifacan

,. .., .

RJIJJ E<;ma-q HCnyCTl:IO je cm'fO o~;l\\e llJIH: OH,zqe ROle CJIQ'B~) _'£aEO Y

9. pe.TRy 0, yin. H, y ·13. ", ,il;O'!ml\( je y 18. OlIO V rra Rpa!y la1'tIR'tJHo cYBlm:om. TIMe Pa,n;K'I He nnme c: teRRO ,)B:aec~" xoke ca t Bali Ho.'CB~ RBpeETHO ca v. EOB~jq Hlille 6IiIQ .Gam BlemT rrpano;ruwy, Te yrro~pe\')JBYiyb C$OBa 'I-e:riike: rp~i~· TaRO MY je Y 2. l?e~llIe~ o6n"llIo CJj:OBO B) ,n;:sarry'l'a rrmne l. lIIJeCTO " (y 2. H 3. peAY)) )J,J3~n:yTa .. ~qec'l'o M (y 7. JiL·8- peTRY), MjeCTO n Jm]1Ie y 7. peTJ);Y r. H lIqecTo H 'IHTMfO Y 4. 1I 18. peTEY, a y 20 .. MY ie OEO K He.E$O -qyAHoJ!IsamJU).

Taj KarrnHC SnaMelllIT je, jep Bil'lMe Y liBSy .n;oMaliwx c:my-'InTopa .n;OOHB3fMO- aoaora "RoBa~a~' RpHJJ;lib.a. 12r:M:@ .BaJ[axoBHka He ~al\10 oEAje .rrpna nyT, jap ra Ha.rr:aSnMO H }l:0,ll; l?a,u,lfMJhB 6.1lE.sy CT6u;a, rAje je Ha.mICaRO: BJI§,q B.7l ax. a Bl'tli.

_ II. HalfIDIC na Pal1:l"lffill.

~ 4 (f (c. ~ ~·N tI qa r < c lJ tr N ~ rHf m 0 J H lr<4Cf: "H'~ '(;~J'I,~I,b!lfi4N~~@r~'fH~fo

-q1'ITa oe: t Ace It aliBI H'8J By.sny nanQTQBlil

liew. a ce nEca.BoJIH,mllIHh Bora'IlIlib

J , .

IIpBR pe.n;aR MQl"aO 6» ce 'IHTaTH l'[ •• T • a a B.yx.D)Y Ha-

n e r o1Bl:l'li 1 THl\1 nanre, mTO lIP npBO)r "'illTaIbY J1lc:rra;n;a rrpeSHMe.

TIl. BaTune ;aa Pa,ll;IDtlH)JL.

B~ ~y m. (C'1'prurll> 27.)

--qRTa ce: (0 e JI em) liI B.JI·a -q 1:. B ,;PIa .. X 0 :alP! h

(a C'Helle Ra.)JI'm'PaTRO Bpa.T][BQ]l[~ y naTII'I1I:cy ~a rrY'ra ie v MjecTo t.

Ooa ey HaTmrca (lI.Kill.) BelirryoJll'lIJ;lIpa:a:a(y "BHeCTlIHR'.y' V., cTp~a 117. a 118.), na mu CaJ\-{Q .n;aie~t l}la1¢cJnUIJI6.

IV. HUTfiJIC nu PUp;IDIBiH.

BJl/.Iill .cimRJ. IY. (C'rpa;H1l. 27.)

1h:~a ce: t A.po> pa6r. 6(O)I1KH Pa,iJ;oe BYEOBl1i'i CiliIB.OB-

an;h' Boe,13(o),n;a TIeTp·a.

27

HaTIl]IC, MaKap IllTO ]'lY noaerae nASh paOh OO~ER" 3.anOCH na U;PEB~'H.y cJ"Io:sjeHmTB.HY, nnaa [e Ji(CTO.n;OOan C OCTaJ.[lllIa rra :,?a.n;J1UF.B:,H, aJIJ!( a1\:O YSMeMO, ,n;a je Taj. Panoe ORO CHH013R'q 130jBO,ll,8 ~eTpa MH;llOpa,ll;OBn~a., yTe:l\leJbHTeti~a rlpEBe ]I 3LaHaCTHpa y J-ItFIT01\JJIDIJ.hn:liy, .;mI{lO 1e npOTYMamrTH Ty (PJ)asy Ue9'Y HHa-qe: iIapozrmera,

HaTrnIC ce :r;ra .. l1aSliI RJl UaJIOMe c.'reiucy - j·e;1l;]3a90 em 'I3KCaKO~l - na 31a'Itap IllTO 1e rra B]JXy eaaor-a cTfua, jour r'a ?'l'Eje RHEO ;ll;0

"

+~ l1k r~fP> l& ~ ~~i A (0) .~ .. ~~y~«(Q) M ~ c 111 IN1 (Q) ~ .~ ~ ~ ~D~ ~ ~ , fii~lFif1'~

.CJ,IlllIca Hllrl'JlJICa IV.

oa,,ll;a on~m;ro R upe'lIR.0~O; Call1ArrrOOT, BloiH ie HtlJ CTpaRH 112. OBara )qMa IIpHJ.nrlliIOCJnJ:Ry II]_)o~e,J,Eia 'l'OM\:) CTeliIo/, H ..He wrimJIlI, ;n;a }fa .n.eMY ruUl> na.TlJlIC-.

. Pe.lbelf! Taj rrpJ1K.asyje MJIa,AHlia, o,n;jeBeHa ;n;0oiIaMOl\l .n;o ROJ6BHa.

JIlIJeBQ1\f ~e PYEO?!1 no;n;6o<fIi[O, a .n;ecF.JY ,iJJITa~ Y jure. ilOA n.O)f JE.JI~CaH~ 16 ,H,Ba nyTa 0.710BO .H, a; nero Ta~o 1'1 :m:>;1.I; J.t::Hje.BOl( pyn:OM Ii 8. AmOO'l;' le, ca.n; 'l'~ 'fnnlpH cJ[O.Ba - EGlmra, y OCTaJIOM He S)IaM an:a'JI:eIb.a - c:a"lfO leflilIo :mpenoa:mw, a ocora.n:o ,n;patn sa 6pQjK:e 56-66.

V. HaTlIKe· KO,n; Xana Uo6p)I;IQtu_e.

'BlI;1IH CJlJillllY V. (e<rpa.Ha 28.)

HaTITlIC Ha.Jla:ur de na RpCTy Tim caeror-a rrylI'a, Rojm! ce J1[~e lI:r8 CT6u;a ;V )J;OM:aHOJ3Me. BRa je 06]1anITeR mmtapo~[ lJ cysmrre

- 28

T8' r-a le "aJIO KO onaaao, a npo-

naxraaarr 1'Y 'T01I[ xopccr I'.Ipe"la, " -tL

"ll1TaO ra JUlie jom IDlEO. . .

Y'ilO-IlIX, Te C rsera Cl<M,D;ome ~pe"l, am y3 (my .M;YEy HtrJecaj)L

ra Moraocnera npO'llETaII'Y. ETO My CPa.1~CIil",fEIJ1a 0HlIX CJIOBa, sa

Cmmalljl'l'lIllca VI.

a, lIl'rQ . e ReiaCllo,

Eoja ne 0yl\Iffia.t~ Aa Cal\:I FIX ,ll,06po npO~lIlTaO RBoaT11JlIilO casr.

A . ~

Up,Be pe.n;one 111i[Tao on: "t ce He-Ea ce BHa J BIle yo 1<1

I1yott . . ]3 p eTlII~y Bop onna "a y 8. R 9. peTEy 'C£H'JIao

011 "yceEome CHHOBliI".

VI. H~TmIC lI3 lloJI()Ba nOJMl;.

BJIMll CJlID<'y- -v~.

HaTDRO 'l'aj H!Maoo ce na ie,n;:HUN[ HeOTeCaH01Yr cTyny EOj~ ce OCOBJilO y3 ,D;BCHJ ooa;u;y TpOOEEb'DllW ie,ll,liI~ 'lIP e.~Ta yn ]lH1BEy (l,!!; SaBaJIe Ullel\l'a rplllJbaHliIl\1:a. Hspon "K8SY'JC, ;a;a l€- n C ,.n;pyre, C'1.rl'aILe '6E:o Ta:Rla;:s RaJIo(eH, Ttl ,ll,a =. O,D; ;n.a'BIDJHe CJl:y~~e ,n;3, on,zta,m:H.BM HapO)!;y Ea3yjy ras nIH~Ro pl1I~l~e.

. KaBlQ je Ra.A1eH 1{;-PXaBl, opp.n:ro ce .MJElc:r'Jif),[l,uJ;f'J '.pe je 3lY''1HO

-qwraTJif Ha'l'llJ'Ic.. J a caM Ta om.nw rrposnrrao

-- ~- ~~------~--------------~--------~

- 29

1. Gorb.

2. rAb. n

3. 011-1031

4. Ad n

5. I AE

"Bor r o crro z

./

UOl'b

rAn n- 0i\103(rr) ,n;a II(p-) (:a),n;C

llOMOSIT .n;a npR,n;e.'

VII. HaTllHC RO)I; 3aIWB1t (HOlIOBO nOJ6e).

,2I;pyr11l Ha.TIDIC, E01.H ceoaaoca na pHjeEy Tpe6JiIIb"'JFIllJ Ha~O);: lCO)!; .ce [a 3a~oBa) ie,1!;HO 300.lt 0,11; pNjeBle rra ~ecl'wj o6aJrH, a ynoll:eCaE ITO T.lI:l'mfa :aa CTaII:q'Y I~MfeIIY' HaTlIHc je Beh. lif3 namer-a

dO

g '~

~~CrJ~~£ ,,(lJ(~~~HH

lI\J .)1 ( fTi ~ 4 ff1 0 *O~~~, ~

'~g I~

Cmnca naTllHciJ, Vll.

B1'1jeRa, BJjlJIO p~aBb IIJilCaEr, :uyno caona <paJIIiI, a u_PHorihyjewr ra caxo C TOI1a, jep no ffie~ry pasa6Hp'lIfO, .n;a je Tpe6lll:b~a ro)(. 1813. TalCO Hai5yja.JIa, .n;a je Bo,n;a zro onora l'~eCTa OEO 15 M ::aa,ll; n:opi1mJCEJY llOBPJJIH.RY ,lI<0m,)la.

~![Ta ce: "BlIA.El ·'lJr01H~-.:re TIOC~Ie,ll;"lIn (nyT Ie) oe(.n;)c OJIaTO ,lI;O . .[,a.~I1'I(JIO) 18' 13.

Vill. Hamac RO)l, Cpe,l.l;e (BIIcomm;a llJI3HJilHa).

BrrAn (lJ)II&Y ""ill. (illf'lJl.tHli 311.)

HaTIIlfc HaJIa3JI ce na I~pCTy Hem-TO nCOChr'lRa o(j~lJ'll.ta a "'niTa ce:" Aee Jlemn "Ha.uOROH ,) K Pa6peHl> .Byxtilin AOJlHHO,fUrlib."

P~a'B .rrperrac ,1IPOl'fO caM uJililje rreieoameo rOJ[;IIHa. OA Apa BeER 1ir3 Be-ra, ~oia: je OHYA~l II,Y'L'OnaO, a. neAanHO tl)fl;IWlifll£JiI.-;re us I-CoEPl.'ID;a, no ICOl'rry Ie llama C.!.Il:iIt3,.

~ 30 -

IX. HaTII1fC lIS Ilozsnua,

'" '

RaTIINC HaJlaSR ee :apE: ,lJ;Hy nerrrro HeOOH"IHa HRIDa.Ha. HJUf

RpC'l:'a (nn,.!l;J!I CJI1iIEY IX.) a. ypesaR je y Ita.lIfeH Ha.IIDlPOlW, 11 .n;OCTa

q~~A t =)+ H rl~nro({O~

HPcq~p t

n b . 0: (j t~ H ~b A

"'lJIT.1bIIBo.Ca~IO S3,,zI,1'be CJIOBO, y ,zJ.pyrOJ1tr peJI;)"' H4ljaCITO je, Te H3- l'Jle,l!;a reao no.rs ur, a y sa;lJ;Ib6)r peTRy OJilke npe~1saAfbe CJI0)30

C;rnltll :Ellllrlli.H!R IX.

uaJb,p;a l\~eCTO il, ,llicr!llfU 3a,zJ.:llil'l SHaR H.'I1je aero IIl'I.EIba, 1W101,\1 H8.TTIRC II(rq]flbe 11 SaBPmyj'6·

~Ta ee: Ace Jle:JR1lt HnEo;n:~ByIIl (?) pal!'oJ1n.li."

Ysa .CBe TO KemTO je Heot;iH'laH, iep OR rure rJIaCHJIO "H:meoJIaByml(, MjecTo JIaT. N icolarus a .R npe3~f.e je,i'.l;Bjl, ,lI;a je 6IMO "ParoJtl'Ik" Beli npMje "Ap aroJIHli".

3a HmcQJIaBy:m O:a400 Q.li l1lM:e l'o1aJ;[al)cE.oT' EpaJba .18y;n;:eBRT~

BeJI. Ha lIaTIIJ([(}Y lIa ,l(pOOlta,HER aHaJIoI'~ij, E49j.e 'l'y nra.mr ".lIaym a y en01\16IDJ:qKMa lJ.eeTO I'! "JIaBym." Rtu:w M1 ,!!ipaTO, nrro je Hft aaTImcy, '1'0 1e H na cpaEcwm.rry.

- 31 -

X. HaTrnIC Y IIoJ1)lIJJ,aMa RO,l1. 'rpe6HlLa.

3a:spnryiell1 oBai HRS xepner-onasneax narrraca ca je,n;mu'\1 npJIO 3amr:Jl.fJbEBliM rrpaxjepox. 3aHBli,lf,.EB [e, ie}) MAe y OPO] OHO MaJIO H pHjeTEI[x XHCTOPH"IEHX narmnca - a na :l.[\,;aJIOCT je 01.~pH>e:a, a SaHID1:Jl':iHB ie R soor -ror-a, IDTO je Beli ie,ll;HOl:i rrpnordsen s BHjecHE.lI'T XpB. apE. ,ll;p. na Ra'llIH, Te Ra:,~ asrrona Ao~a'3yie, ,n;a C(~ ,lI,ocaAJ;a RHje naSHJIO na BjepHocT y npemICRBa:a.y Ham:r,rjex HaTJILiCa,. Y .n;pyrOM c.uyqajy rre Off TO 0]1[0 l\IOm,n;a T'pnjex a.)1][ lW,n; '1'aEO BHa~TeHHTJ!IX CnOl\1eHHER Tpeoa OCOO'IITe rraaerse y 'D!I:'raI;hY·

HaTnE:C DnjaIITe jallra"'mo Ha rpoo~, a.JJ;H C OBa ]focJLH:je orecaza, ·Te ce YSRAaJIa uo;n; upa;r IWEBemr. Orecana (:.y csopo IV'ie;lI:a

{P 13 ~ A N lH Ul hi.~:@ ~ tfi N~r @ b~f'&\i\4 ~ J\4 A~ CJ\41

~~!FI[rt,v~~~(~r~ ~"jf..

~~~N£nr.Wr~_·~_~ __ ~~"~~ ~~~~4r~~ ~~~~.

~.J'\(QIe.'i'H/ 4'<'!~ M® ~/

___ ....__

I/J'I! bJi S1 @ I? Hot=A. #\0. M .4

-..0.

ABa sa,ll;1La pe,ll,:s:a al if 2. H 3. pe,ll;lUI', rasehE: :EIapo,l( no HJ1TIHlCy 110l"'ltJloff.l, .I'):3JIJirsa::tJ];e ee na cpEje,zr;:a rareo, ,lI;a CJIOBlIMa He::Ma HR Tpar~. ,l(onnc:tllll; BEjaC:H:H:reOB (IX. c~'p. 114.) 'IFl';l'ao [e, I!L EaRO BMH

) Ha,;ZJ;oHYlrI1:0 Il'M'IIH:C no C"M'HC,uY']1[ no pIUii\H~EY. Cl.;lOBa'l QBa1'eO:

1. {H4) R<k4H4ro Kp4;14 IhI4;4,(HC.;14R)

2. 4 r(pE&l\ ,4,(4E) (dP)44l\ 4 nopK~

3. (&4)C"411( l\) r(~Ill\rh)

Ha RaUIe¥ 4>aECl1LIDfJIY one'J'l~;R'l'ai\W:

1. + R bAH H • n p. .;: R 0 R -k pHd. rQ K p 4 ;1 4 2. 3. 4. n.

RII4r1,HC;14 Ro:! npH'T'dRH CE po:! .. 10K .•••. Hl\ II nOpHKh.;1QMl\ (m)lSn4Hh npHIlHIIWhd •.•. I~ .. <HI ....• H •.. ph d no Cil{H'

,"(")I1'Of'l'" H ;1 rI,-k,4, H

H4H04 x: ...

~a C(jl:

1. + BI. ,?I;HR rrpaaoajepnaro Kp~JIa BJI~l,zr;HCJIa

2. aa rrpec'J':;tBH. ee pa(6b) 6~:S:(Fl) ..... HI. ,) a llOPllKJtOMb

3. ( ) IT 15

m yrraHh pn FIJI. . . . . . . . a no ~'omicij

4. MIIJIOCT][ H . ,zJ.Je,fl; li

5.

IIp:a.a no pjen:aca BJiljeCHE:IeOBOI' .n;on;FfcHliIEa ieCT) lIITO He cnO'lmJhe, AU cs off,n;a HatrmlC mIje CalB :ffi'!1:AlIO, i'ep MY ;1J;ecHR II

l) (1'OOITO P;IlI)B. Il'Jlll MO:KP.& (6&)H

- 82 -

JIHjeJ:H1 Epaj npltl1tp:IiITUe AOnpa'I'HJ.DJ;B, seh OR ORO RemOJ.lHEO e.roaa aa ep:aje.zr;H .,1l;p~EH3a CaB rrarrrae .

.ll.pyra My ie rrorpjennea, mTO [e YIRTa,o ORO, nrre HElllta, J1( IIITO is npeBJ!I,lQiIo 1 .zr;a ie 06:H'll£1I RMJIOB cprrCEYX- :mpaJb.SBa "II P a a QB i e pH II" a. HO" B i e '=IRK". ¥fL'"MOrpe,ll, rrpe6a 1iI TO cnmrreRYTJif, ;n;a y XIIT. :BJ!iel{~-y Q' TypCIWl'I apa,'qY (~apa'IJ) Y Eapona mr.i~ lI!tol-'JIQ 6:HTm' rOBopa,Eao HH 0 ffie-jj.la;qI~oi pnje1:£Ef "del' Vasal1""Itojy je OR nanrao Y CPOpMlI va s ia.l. ]2[0'1'0 TaKO HI,qemtll.1 lIforao Hahlt nOpItlljy C"IIOp9:Rj_y = portio tributum") aJrn .1l;OcjeTPIX' 06 Af<\. 10 "LH'Dao y 2. peTli."Y nOpKto r.tieC'I'O nopHKbMMh.

illTeTaie,p;a ~ o;Haj r:(lOpb;r_b) ae CToi:a na maMeuy, 0 :COlf@ ,n;omrcmm J3eJrl1f, ~a je CEJ10nJi!:0' 1242. yrOBOP C<), ;Z(y6p9B'1I'IJlm\:I~, 'aJIH l-ljeC'1'O Thera HaillJrn CMb na cpehy "myn~nfa IIp-nol!lJ.[a''.

Tai cnqMeIDll\l~ lwje~,a ie Ji[ Bp"IeBW JiuIMorpe,rr; crroxerryo I) j}.ta:/.[\~Aa je, HajsamrM',JhB;BRjn u;.r;- ·GRU oeTaJmx; BII['[['paq;OICl'lX CIIOMeJnma y Bocmr H Xep:o;erOBliIJllt. 3Ha-ru:emrT' ie, iep ie i ~;zJ;HEH, I«li:u: cno'iUm:i6 q:m:cmora, BJIa;n;apa, IiI iev ie HajcTapllIjH o,Il; ~BJ'I!y,J,l;00aAll nosaarax ;!l;aTHpaHJ1(;X CHOM¢lHma. O'llecp:!tH B.lI~,zrJZfeJI'aB l. D;l);a,1J;aO ie ,D;9 ro,lJ;. 12,61., a BJIa,n;HCJIaB II. :aer,D;ie ,n;p 1323., .n;li'EJIe ll,lJ;e RI:}m :HaTIIJifC. HqiICacmIj~ Y II:pBJ! q;eTllp'li XIV. lll'rj,e:roa 1 .zr;O'lllM je ;n;OMilIe noa-milI'R Hajc'l;'apn.i][ H~TlmC) :Bia .ZI;peJKam\W :as. ;n;ooa 6~o- 11 alE a ~rBl)TEOB'a, 7,!;a:roie' Her~e ,lI;O ro;n;. 1376.

Ham .ipa;EcIfll-flfJI.e. Jla~eH ie lIO ea;n;peHoj :roonujlI,. E<?ja ee Ha<JIM:rr y My3ejy. Ha H.e~ 1e Calm ,ago, nrro ee jam!9 BlI,ll;if, Des _ rronyBHI;R'3, .~ Je-O ~eJIJiI) ~a raHall:OnYB:t:I: - IWl'O 6R ee r>to:Jl\,,1l;a y

2. ]I 3. peTEy ,tJ:a.JIo, HeIC~ caJl.t: Hara~a..

"S CO lyti dae",2}'

koje. 811 do 'sada .PQzl1ate iz Bosna' i Hercegpvi ne ..

Frilog :1;1" p(lzuavanj<) bosa,nsko.lIereeg9vaiiko .:r;II.!.·oYiJliMte Illil1ne.

Priopmo JO'Vll.n X:no.tnir.

A~ 11 y I es i ni n.i.·S)

I. Genus: .HYlal'tes E ric h so n,

1. ater P il, Y k. UCe:rlj!mQ.yic1l,.· i Vucj.oi Iucl kqd Sal'aje::v~ na }m<l,lje:vin1li'- cd 'Pinus sihreshis.

·2. et,t1jiciilw'/i't,'us: Er. Bjelasnic:a. i -Igmau-plac¢n..'1.J ked Vi$egrada, kot. Kl'u.pa i Vu(}ja.luka kat!. S1.tl'aieva.

!) y; O.Jl~BIIBr(),:>. ,1880., aI" QP .. 1~,! cTi?: 2~~.,~.. . . _ •.... " .' .... ..' r., ~) Ovdle $pomen.\l~ VIsta sabl¥ 16' v~cm!)l)J 'Prj 1.Z1et:i:m(j, S u"e11111~llla 'lIUJ)1llkog odjeienja

n tebn. Sl'eiJ.pjoj i!koli U SarajeV\} g-.p:rof. M~IlL1l. i ja-, It i g. ~S:pri.jt$ .A:plelli¥k, 0.(1 g .. ~88IiL 40 p.iieetka. 1892., i Dahode so di{e1mn. 11 ",bUei telIll. srednje. skole, (lijelom 11 IDOjOj P(ivfl.ttI.o.i 'zOire;,

·dljelol)! p,ak u zbi~ei ze.m: mu2ejll.. •

.) R!l.(l 'j 6 po -ElicliJlO.fl': "D~i; europai$eh.eu ;U';;~kenkijle];"' Berlin l~.I,

- S3 -

3. attenuatw; Er. Sa a t e r u Cevljauovicu ..

4. paUiatus Gy 11. Igman-planine na omorici, Cevljanovic na boru; Vucja luka.

5. trifolii M till. P. Brandis 1) spomiuje ga kao u Bosni sabranog, no ne sporninje rnjesta; mosda potice iz okolice 'Iravnika.

II .. Genus: M,velophilus Eich hoff.

6. piniperda L. Prilieno rasprostranjsn; sabran [e dijelom pod korom lezecih ill stojecih borova, dijelom u njihovim mladicama u V uojoj Iuei, Romaniji pl., Prado 1¥Iedna luka (Semec) kotar Rogatica (i na sa ,svijem mladim stablikama pod tankom korom), izmegju K.ilin.ovika i Jeleca.

'7. mino« Ha r t, Tzglede da ie veoma rijeClak. Obadvadojako poznata mje,ata, j€lSuSsmec, .kot, Relga.tica na lezec.im ernim borovima pod debelem lcorom sabran, i RU1Bte (Z-irnl~e) blizu Mostaru, (Hel'c~.) u kmnama od Pinus Ie1l,.code-rmis za.jedno· sa Tom. a:mitlrrWl i quadtidena,

ID. Genus: Carp'ho/Joru,s Ei c hh 0 Ii.

8. minimus FaIn. Na vrhu T.rebevica kod Sarajeva na Pinns montana sa. qu:adrideRs i chalcog-raphus.

IV .. Genu.s: Ph.loeasinus 0 hap ius.

.9. A,ubei P er r is, 15. In'l'.,ja 1891. naSa0sam Q"fog klJkct" lla istoUlG'bol'enej sm'l.·eki na DraguLja pi. (Stari grad) kod Sal'aieva na visini od preko 100O:m, baA kako je ist:omdoletJo.Jaja je vee biD -vecUu dii'e10Tl1 bacio, a ueke li;tr'Ve U poierlinil'l) ja-jasriim:zalegama (E-ie-ritisc-hen) vee Biehu razvijene. Iz komada koje sam ~atvori{) u 'bocu,izlijeihli .S1l. kukci od po~etk·a do sredine aug)lstal pojedine lane' pr~zinrije.

26,. [une nagjob .~ gdje seba1iutocila na Capl'essusknd Mostn.·l'a; 8. _lula ~a '1'rebevicu (1400 my korl Sal'ajeva~e6 pdIicno ra.l!tvij;l:lfie larva, kbie 'Prezimille. Isto tako 8. .augusta. 'k.-od I1lltikb1ine K9t, FQca istbFnra-zviiene l~i:,rice, u'isto do.ba s onijero-a tnujae; Po tome izgJeda,. da je ,gene-rae-ija u :vi!ii:ru polozai~ same [ednostruka, .a u dubliim i iu~un t}yostruka.

Glav-ni p1'0h0d (lvluttergang) kojise razliknje od onoga tbuja:e same time, 13m ie pl'imjerno (le-hljini klikmL Siti, ~ ie 1'0 do 3' em dug tl:voTttQan 1,1'ZdU~lli lrodnik sa ulazttim p.roh,odcrun (Ehlg·i.lJ.igss~iei) 11ft .stbuii, kGji S6 pr0.!iirnje U :r.1laie1un kotiomim (RammeIkallnnel'), odaklen 'otpocinju obadva rnkavca, o'bi~no usporedno isp.retUl'ap:a. Qd ovih ie je(18;1). mahomtalw skt;a6\:lu, U1[t s~ lllazrum -Pl'oh.oq:C(}ru i'iiui V:l]:iu~u) te u t(Jl'h. slucaju ill neina isM nikalseih Iarviaih Pl'Olioda ili ima same j~d~n do dva, Bjelik.;a je same slabo z~g,riz,e:oo.

Jaja!ine zalege veo)ui). sa :velike.,. jadna oil dl'uge "do udaljene, i lJ1aIobl'Oin.e. LaJ;vlne buMtine idn naj_prij,e;.p0-Pl·iifiko:, da.odmah avmn te slabo S6 V:lju,gajuci uzmu prava:c OdOSQVlllf.l stabla. IS-Fl'va idusa:mo u

. 1) P. Br~1I11js ~Glasmkg;en'id.1jskog mu",ei!ll<~ B.O?Jlnn i Hel'Gego;,;mnU, g~1L 1890., k'npgllo II .. , strana 177.-t87. "QoI:tlopteri U sl'eihIjoj Bosni" .l).~IWlnini~ aali~ p<ihneD.c';': Tom. t;y"pogi'aphus, X'y1.

dryogl'aphus, Trip. lin:efl.tIlQl. .

~ 34- -

liku, jedva da ostavljaju tni.ga u bjelici; u docnijem tei:la.ju kreeu se izmegju hjelike j lika. Kukuljicne zipke uvaljene 81.1 za l/S u bjeliku.

10. th1,tjae Per r is. Dl'agulja pl. (Stari grad) nedaleko od ua.lazista od Au bei Ustikolina kot. Fo'Ca, Kosevo dolina kod Sltl'ajeva. 17. jula g: 1891. )lBSaO sam g!J.. u :ReCici kad Sa.l'aieva na jecbloj srnreki u mnosini i 'istoru doletjela; pojedini kukci jos ne bijl1,lm istnlTI11je1i, dakle bijahu mladi kl1kci od prvog Iegls,

Rekao bih, da [e generacija, kao kod Aubei uslovno (h~ostruka.

V. Genus: H.1flesinus Pa.bri ius.

11. IYJ'enatuS' ]ffl\br. Rijedlitk. Te1n. srednja slrola .inrade griztiue na jasenn iz kot. Cajnica. Druge g-rizotine sabl:au8Stl liW, izletll u godin:i 1891- isp€J(l Kal'olinen-seetla prew;il Praci sa c1i3lJelo-kiol'nih lezecilt jasf>no'vib balv:ana, za t'ijel11 1.1 Igbar-deln kod Kcnjioa (Herceg.) nru jflsellol1'oj g;l'a:nl i 'llSal'ajevu na prastarom. pl'e'l'l'MUOlO jA.Se:n.U.

12. H'fYfl,sc!w1ii n. tW. DLl.gnliasto ovalan , sveaeu, sln~b() sja.jn,]1, zlatno ~llto dlakav mrko-Sm s :m:rkil'll ticaIima i tal" iuia.

Protora:x: mnogo siri no aug, sveden, spl'iied veoma i: pod'jedllako f;l.lZllojuci S8, strazuii co.skovi zaobljeni. Ve0lIl,fl: gusto krupnozrnasto istackan, sa sti'aue { sprijed do preko Sl'ecli.ne sa ra.strkanUIl jakim gl'Qama i osim tog4\, sa r...ratkim 2~tUn ce}..iniicima, a U sredini p~'ed basisom ima slab utisak.

Oelo slabo s:vedwo, gusw i fino istackano) sa lll'ilicno duhokom, glatkOlTI dug'uljl'lstom bl'll:~diMm i sarkra:tkini, z:latno'~.futim cekinjicama.

I'okrilja P1'osto U11'kO-C1'l10, sil:strlil,S' slaM koso" veema duhoko istalikau'o prugl1sto.. Poj¢ilille tf.l,cke neito dugulia8te, redovi tacal~a pl"$,l,vilni. Razmaci izmegiu isUbi:lkanih pl'uga slabo svedeni, veoma POP1;,j l~B bomoviti sa pl.'3ivllnim redom jako uzviSenih, Sjtljllill gl·bil.. Osim pojedinih sa s"Vijel"ll, kratkih ~ekinjica, na lu:ajl1 gola.

DODi~ strana 'krupno i duboko itaCl"lJ, a sa z,latJ:lQ-zutlln dlnkama, osobito Jll\\. trl.)tllimm kolntima, - Dumrra: 3 mm.

Ne t\zimajuci u 0b-zir gl'bav prti:ltorax i .red~plba na Ifoktilju, ovai .kukae 11 lJO:ii ~ skulptlhl-i 'poli,'dl.iilr naj \'9&'e naliei cre))iltus-u, premda je oNaj p0t0nji skor0 clvojiuOlll toljJwdug.

Ka.rakwl'isticul 131·tI-\'rjbri Teuovj: grba na l?opl'i.ieko bornoYitim l'azma:cima izmegin tackastih prnga, kao sto J iako gTba:v })1'otOl'a: '.

Jedini primjel'ak, ato imam, n~a0 sam 22. j1lll.a gocl. 1 91. :lIa:jeooo sa H. fraxmus llA jako 0boren.om, oko 30. god. starom ja:senu bli'Uu Jovallovi6-kamule kod Nevesinj~\ (Hereeg.) i pOJ:;''I'e6ujem ga nwjemu visoko<;:ijenjenom u'ci,teljn, g. e, kl'. sllIDQ;rskom savjelln:ik"1l prot Gusta Vlil H ellJ;; C'h e1 u.

Ob1ik prob-oda nije mi poznat.

13. jr.awini FbI'. bna 8:a 1il ]3osui i u Herceg-omi. Ka@ rijetltu poja\'l1, 'Val,ja ga zabiljez,jti na jel"l'govanu (Syring-it) 11 je-duD] basci u Sarajevu.

14. Mttatlts"F hr. Kod. ~il;ra.ievaJ zajedno sa XylopertblL silUlUata, nil mums Inontana i il~ 1911l1l>11:u sa Scolytus ~aeyjs takogjer,nalJbiins 1'l10ntal'la.

B. Scolytini.

VI. Genus: Scolytus GeoHroy.

15. Geqflroyi Goetz e. Sarno na Treskavici planini ispod Vratle-klanca sa S. Iaevis na Ulmus montana 4, augusta 1891. nagjen. Bacanje iaja

obadt aju bjese veeim dijelom odskora dovrseno, .

16. Ratzeburgi Janson. E,ijedak. Pojedini kn.kci potieu sa Vitezaj grizotine sa Han Pod-Praee i iz Cajnickog kotara,

17. laeois ~hapius .. ~asa~ sam ga na Igman-planini sa H. vittatus 23. jWl,l. kad )e ~acao .. la:!a, 1 na 'Ireskavici planini sa (}eoffl'Oyi 4. aUgusta, sa veeim dijelom dovrsenim bacanjem jaja. j)

Posto zenke1 kako mi ie poznate, J'08 nigdje nijesu episane

d .. I:> . ,

&]8111 OTI1. diagnosu:

. Cew prilieno jl;l.ko svedeno, skoro golo) d'!1g:n1jl1sta brszds .na tjeme.nu, prednjih ,zutih c~kinji.ca t nema nikako. Svi tl'l;!1,l~ni kolu~ bez nastavka. GlavIti prohod je P!~~"ko 6 em dug, ubjeliku Za~rjl8t, skore p~'av, ide uzdusno (Langsgang), te je ~od ulaza rasiren pop:ut .kotioniee,

Bnsotine licinaka vrjo S11. JDnQS'obI'o}' ne i vrlo O'ust ...

b e, na)pl'l)e

se been samo 11 lilsn i doenije ostavljaju sarno na bjelioi tJ,'ag za soboin, Zakl1kuljivanje biva u kori,

18. calpini Rat z, Na bnkovim i grabp:viiU drvinra u okolici SaTaiev3,.

Glavni proh6d, ns grabu je samo 1 em dug, slabo iskrivudsn, dnboko u bjeJj:kllzadrt, te.ide ~popl'iiek9 . .Bml'Dtine li~inaka kre6'uae u pniivcu osovine s.tabl& i urezane 13U na ,g~'abu duboko' u bjeliku, Na debelo-kor:noj bukvi bjehu iskljucivo u kori, isto i Imkuljicn~ zipke.

] 9. p1'uni Ra.~z. U oko~ci Sal'ajeva ifust(]) se nahodi. Imam Izrasle pritnjerke 11 s:vJ.lem stepenima boje od erne do erveno-mrke iz deble.od [abuke

. . dalde tipicne pruni i castaneus, koji bez snmnje kao vrste nijesu.razlicni~

20. iniricatus .Ra tz. Izumrle zenke j izg:rizine u goriY'u sa Recice koclS.aI.'ajeya.

21. aCffris n. "sp. Cl'U, sja;jan, tank~ dlakav, sa crno-mrkim pokriljem iwckastomrkim ticalima i tarsima,

., Protorax .n:est~o duzi llego siri, do iznad sredineskoro ]?JlJ:a1elaJl1 s pqeda lie-sto suzen; sa strane dllbQko i a'nato na Stitu riietk.o i

fi" . <:>, ~

ll1~e lstaiSkau; pCljedine S11 taCl;.-e ovdje nesta p:l;'(:>dmlen~.

Pok1llje ]e d,tW"e on pl'Ot0rax-a, skOl'Q par$,leln.o, sast:t:~ l1llye &uzenoj ,lako prevazila.zeci zadhjicu, sa IJrugall'la od pravi.ln:ih O1UStih krupnili i dubokih, skoro je4nakih t~iSaka, a lTeOll,la us1ri '.r:zIIlAci lll~g-jU v njima su glatlci i sjaiili.

Celo nabrano, izboekanoj ··skoro gol(i). Kod + i 0 'h b s .

k 1 ti'· b 0 ' ~+ SV'l • 1il Ul

~ 0 'll ~ ez nastavka, zatka jako udubljell!1.

D~Z:ina 3'5-4'5 mm.

MuZiak: 0810 plosna,to, sprijed sa zutijem diacicama.

'A b .... .I) Ko"_'cem jUla 1888. na~ao saUl l_aevis .nil. brl'-~tov:im cj$pani,carua kod Wei~ u Dtlnjoj 'Irs ~jl akao lI'll'a$le kukoo II ku.k\lljiCnim ~pkRina. Jesn Ii to hili kukci iz preziinlilm'ih larva I OUI 0 Jll'voga legla, nije mi pOzDato. . ,." . ,

I ._

- 36 -

Zenka: Celo slabo svedeno, skoro golo, sa razgoviietnom, dugom brszdicom.

Knkac ie ponaivise nalik intricatusu, ali se ad lljega razlilsnj

u tome, da [e niegov prostorax duZi i plosnatiji , a pokrilje [e maaje suseno; Utckice krupnije i dnblje, tackaste pruge nijesu, kao u iaericatos-a crtama i gTebotinanH1 isprekidane, dlake ima malo, razmaci glatki, uSljed cega dobiva kukac veci sja,i· Zatka je [ako udubljena. Sav iza stitca .takogjcl' nije utisnut,

Sedam primjeraka, !ito ih ia imadem, potjecu iz raznih mjesta Bosne i Hercegovina, a nasao SaID, da SQ im razne vrste javora

iskljucivo mvomo drvo.

-Jsdan 0 razyib se pocetkoJ11 augnsta iz kemadica javoTa (Acel:

p£eudoplatrums), kQji bjese jeclva nesto pl'eko eet.V01"n0g centimetra okol:e:n, a n~M sam tIL] komadid koncem t'ebruata u mojem. 'gOl'ivtl jz okolice 'Sarajeva. Na ~l).lost bjase ios samo jedna lar\i81 I'lOO korom.

'Izumrlu !j!' nasao sam U gla-v:n01D probodu ua Aeer campestre kod Jeleca, kotar FoCa. Pt~v;fsen vee izn:mrli javifJl' bjMe gusto naseljen, oclleg-lanaravno ne bjese rnst.'t viSe na njenru.

Ostalih :) komada su 12 RuiSta blizu Mastara gdje sum 25, jlma 1 91. 3 S S, ba!! kad su ja,ja legle, :isje1cao iz- slabog, istom oborenog Acer obtus_attJtn. .Is .zatvorenog konrada razvio se pMetkom septelllDra [edan 0 i iedna fl· Ostale larve prezi:miSe.

Glavui proh0d ie 1'0-5 em dug preko 3 mm siu(j.k, dubeke 'U blelikll zadrt, sk.oroprav, te ide uzduZ;no. Lal'vme busGtiu_e veoma su mnogobrojae' i guste, ria jedrtom komadndo 110 na br0iu, od kojih 8U }L;'1,ra>mo nmoge utrte. Pojav1i-o.j'11 sa od cesti poprijeko, ad cesti uzdu.zno ja~ razvijeue1 d0Stwu u potonjem SIUcajll dusinu do 12 cm; €ld pooetka sn duboko usesane u bjelikn" ne dodirniu se iIi ne l1krstava.ju nik~d i slabo su izvijugane. Uz ove knkce, na'Sa0 je prof. J\I[iklau nekoIike !SliCue izgrizine u gorivu od [avera i iz okoliee :C;arajeva u zimu 1890. i 1891.1)

22. r:ugulosus Ratz. bg1e.<}ad.a je vrlo obi.can. U Sa;l'llijeV1.l i okolici, kao i u MO$tafu nmogoh)"oino ua i§liivan~a i jabukama.

23. multistriat:us Manh. Moje ne:kQlike pri.riljerke nasao flam 18. jul~ 1891. na obcrenem slabom bTijestu iSt0111 kako su doletje1i u Reihci kod Sal'ajeva. 24. triornatu.s Eic h h. Jedini primjerak nai§ab sam zajedllQ S napl;ijed spomenutima u Recici.

C. Tomicini.

VII. Genus : Ct:!I.p~v';r9U8 E r i c. 11s on.

25. pusillus) GJ' II. Cest. Rui.lJ:te (Ffer<tegevina) u proMd_im.a od T~lll.amitin.llli Sf\. emereus n<1 P. leucoder is, Pei§:U1ici i Semec 11~ crnirn bcil'oyima, ,tIl: ~Trebevicl.l u P. montana, Vis'eg'l'ad1 Cevlia:novid. l).fj.bo.l·u.

~:stu sam. tako hasl\O [l, j!;l.l}uara 1~9!. t~~ l:allti • c .. b .. vel!J<:(l. ~kole. lOa y.tlmlj l~ilni1t:u Becu: n!l. lZllnlclom jRVOrU (A-. campestre) $11. ~vllem shens ousotllle 1 pOjetline rUltimenlie· otl lZltmrl1h

kotilica., '~a, 1i:oje mislilll da spadajn aell.is-li.

- 37

2(;. 'inereus) Hbst sa pu illns na Ruistu u . Ieucodermis, na omoriei u Bijeloj stijeni kod Sarajeva,

VIII. Genus: JItIPoborus} Erichson.

27. ficus Er ... U okolici Mostara mnosina, DR bolesnim smokvama,

~O. ~un~ veeim dijelom svjeze izmiljele .Iarve; jedan clio ovog legla izletio Je u dl'ug:oj polovini septembra, drugi j'e prezim:io kao Imago.

IX. Genus: C,.yphalus Eric h s 011. 28. piceae Ratz. Vl1cja. luka i Hranisava placina,

.29. farfi ab r, Nasao sam samo izgriz:ine na Ivann 1 Treskaviei planini.

G. Reitter 1) nasao g-a je u Nerilili.

X. Genus: Pityophtlwrub EiehhoH.

30. micrograpltus GylL Prilieiio raSp1"0stranjen. Sieme6 i Pesl,ITici na ru-J.JO.l:n beru

'aj)1jeai V nota luka na emorici, Igma,u planins, na jeli. '

XI. Genus: Tap/wort/elms E1 c h.h o H.

31. bicolor Herbst. ,;vagdie, gdje ima bukava,

XII. Genus: Thamnurqus, Ei{lhhoff.

32. v(lirip~s Eic.hh. Sabran .od g. Ap£elbeeka na Euphorbia Spec? u Reljevu.

XIII. Gen us: X yloeleples F e L'JI ttl' i.

33. bispinus, Dult. Nasao sam ga blizu Konjica, Za tijt;lm u Recie.i koc1 Sarajeva.

XlV. Genus: 'Ton'ticu's Latreille.

34. 6-dentatus. Bo ern e.r. Pe~urjili na emem born, RUlste 118. F. Ieneadermis Zeleboj 'ked Tnzle, Ozren phtnina (Gracaruc..'\), VU,cja. luka i Cevlia~ novie na borovima,

35 .. amitinus ]li c.hoU. Fei§uri6i na Crll0'ID bQru~ RuiSte na v:rsikanla Pinus leueodermis.

36. tvpo.CJ~·aph'/f,s Lin n, Obi can u svemu pOUrUel)!.

1:17. acuminatue 'Gyl}. Gestlt ppja.va. S,alJrhlIl9 g,) .. t~ai'VQ l)otjece ia Pesurica, .Duliostiee:, Cajri.ice, Va'reBa V uCje luke i Cevljant>vica. N ekoliko komada ad P. Ieueodermis na RuiStu.

38. rectangulus Ei ch h. 2 komada nactjoh megiu proximus laricis i accuminaais

1:2 V udje luke. 3(:t. proximus Ei e.hh. i

<10. la1'i~ F bJ·. Ratz , tl Vue.ioi luci i Ce.vljallovi~u obiC'.il1l;t l~oiaV'a.

41. CU1'vulem Germ. Jako 1~as:proStl'<W1jen; V I1cja Inita, Petrovac; Pal~ Hmmsa"aj ~edlra izgrizi:Qa na bijelom botu) potjeee iz kat. C,l1jmca. u

----~

'" .') Deutsche Entemolog. Zeitschr. Band nBt. f8S5, Kelt I. Cilleopt. Ergebnissa em' e' ""'Kcur~lon na:ch n .' . ..,r,' 100 ,. ". u I

;,. . . . O~ilneu .1m. lllal 00:"' >'on .Et Re:ittJ;lr. O~ini lagi napol'ninjll sa oydie' ZlL N6lILilu;

'1 aph. tHeoloJ, HyJ. Sa;.'l:esem, mono- 1. dryogral'hlUl. Tryp. dome~t'icu11l i .llneat.wn.

- 39

- 38 -

Dod a t a k.

kasinskoj ba&ci u Sarajevu bio [e napao ovaj kukac nekoliko bolesIjivih mladih arisovih stabalca.

42. chctlcogra;phus Linn. Na ornorjkama obican, Valja istalsnuti njegovn pojavu na boru u Vucjoj luei, na 'Prebevicu kod Sarajeva, na P. montana, u pradinmu Medna Iuka (Sernee) na Picea omorica i P. Ieucodermis (1 botaniekom vrtn u Saraj.evu.

43. bidentatus Hbst. Nagjen [e samo 1.1 Vucjoj Iuci na bijelom born saquadri-

densom,

44. quadridens Hart. i

45. bistridentatus Eic h h. Zajednicka poiava 11 PeSu,..;cima na crnom i bijelom

born Vllcia luka na oiielom born, R~te na P. Isacedermis.

Genus: Polygrciphus Eri c h s on (Hylesiuini).

POlygraphtts ~ .. Dolt ~s:e j.e ovo., ~ta~~pa~aloi nasao sam 'na stupovima ograde korl .VI_ela ."JUo ca:uce blum SaraJeva mnogo prohoda kao sto i nekelik izumrlih starih ienaka i neistamnjelih mladih kukaca.

CTapHHCB'a ITJIOCRa (qYTypa).

UpROnli1>lO 'K,ocTa R.ona1ICBUt..

lIMa nelil 301":0 ce ne. B;l,pa~[) 01':0 qeUIJ!ll'l p,o ner rOAl'uJ:a KaI~O calll ja y

oB,Mlml£era. l'pa;~al'lIDla CxoiMIa JaillIwBl'rlia aarnao ieaav (')) . ..

• • . ••. . .1 n-- J TaplnICRY IIAOCRY

oARole C..1Elty tl)30 0:B,1l;J6 AOiIanr~[-Q )

.. '

R JWlY Ct)J\[ JIl HaJ\;a:H ORO jom oAaBIIO

nee .. laTH y lIry'aej lIatrmX CTapJUia Y Capaj.eBO. Ty II~loelCy, :BeAR O.tojall .T~lB:roOBI[h, Aa je ;lJ,06N.0 EaO nmCJlON. OA neKOl'a caora lIo6):1aTl'IJlla ;.ryx;ailleAonD;a, KQjH" je y A3JIjy '1'1 HeKe f'o"vme oACe.itHO, H OIlAa [e ORt). 6:w4a np:llAlr<nfQ sAJ5all~ JI sa, yn0Tp0([iy 3I'0p,1Hl. a MAa js A!'IeTa J'[CICJ3a~fJ(~Ha J[ })aCl~.UlJi'[a:ua, 'l;'aB:Q, ,1\& caM je ja 'f'eIllrt0~~ M)'IWM. YT.Bp,il,HO, ,iia ce no. pa,C'l'aRH :n He pacne. il(illlrenyTH lG:roi~\lIOB n06paT-IDI XQ~ao [e, Be.uI OET, ¥ npl3l;tilIflf>t:I, Dper>ramt MllOf'0 TID cmrjewy, TO RHUle uyn. 6no H IT.i.ba'iJ\iam 3r H Cl'(Ae~ja) II~ je ·MQIJJ;C,iW. li( 'Jey n,aocf;I;Y II PA,la y T8J.WM' CEll~pe'H,y A06ll0,. na ~.lOCl;:a eaesua je caasaa OHOj, EOjy 1 e . ~mo'!rltn:0 'j "T .\&:e.3e:Ma:.ihCMr M:yBe.!a· yqeHEi rOCIIOARH It. Xejil11'aB: y ItI:MIBII IV. QA 1890. rcwnre. BerG, 'llu-rn: Mil'f ee, Nt [e OBO Q0.ih8. II ca.1;Ip~ mC1fllja 113pa'Aa 0,3, one XeplIIaI(flBe, T!p~~TAa jc. ]r~m;Aa PI je-,iI,1'1I1 11 APyra 113 . je~ora BpeMeHa. J eAa,u l~Hji[p) ~-\03~1 le r.!te,a.a? oay IIAOtEy, lleJlj:J, aa 1e Jmpa,.:la :a,cna Bp.m vmje1'la, .a An. 611 MOr,ita 6ffTH c!Mpa OA 150 AQ 2:)0 l'OAlUl:;;t,. ApB0 je y fl.ilOCI~e QA C!'HCORlIX AJOEld:II;a caCT~tB.ibellO, a 01\\0- naan je ,6J!f,je.w;ieM .uI)\~Cj)M) lrojH je

XV. Genus: Dry'Ocoetes EichhoH.

46. auwgrapkus R atz. Kot. l(mpa, Jasenova ked 1\JIokl'og, .na slabom, lezecem stabln omorike. Glavni pl'ohodi nahode SOl vazda pod pocetkom grane i skoro su prave uid1.12.u.e bUBotin6, privid:Iw od iedne l)losoote izlnpine do cetiri paralehio izlazeci,

47: C01'?-lli Perris. Koneem j'tt1l:uara god. 1892. nagjoh u tmhlom gTanju jedne lijeske uLukavici kod Sataieva. kako istamnjele tako i .neistamnjels

Imkce pa i Iarve,

Glaw prohbdi su, mahom llcpraviliri i zbrkani, alise u na,iviSe

sluc!!'ieva poznaie zYjezdast oblik. J.ik0 au usjecene u ttu:hlo drvo ruielo.m jsptmjene crvotoCinom. Busotina larva veoma su riietke i pJ'uiaju se takogjer pobjl3liei.

XVI. Genus: Xyleborus; EiahhoH;

48. dispar]' abr. N-emila (Reitter) ~!l ii Reljeva i Brsdine, iz Mokrog jedlla iz~-izina lla jovi.

Gosp. l\fiklau nasao ga [e na K0Zl;ll;' planini na lO-Ui"·od.

2:a'krz1ialim hl'asti6im:a \it g:ustej mladoj 1iumi blizs zemlje ub'tt.~ena. U istom _l)I:edjelu razvio se i, to v: vrhoYima viSe slobodriih ili dominirajUC:ill 20-30 godiSniih hrastovih seablica sa Bosun novi Coraebus bUasciat"Us. 'l'hnke grane istih wrhova bjehu jako }losjednute ad Xyloperha sinnnata it djelomiee i od Sinoxylou nmriaatum..

49. ewrYfrapkus Ratz. Jednog ~ i jednll S sahrao .g. Hensch u Bijelom b)'du

na_ crnom born. -

5Q. Sauserti Ratz. U okolici Sarajeva obi6a:o:. Nemila (Reitter).

51. dryog.rttphUJJ Ratz. Sahrao ga g. Reitter u Nemili; napominje ga P. Brandis bez navoda m~esta.

52. m:onogt'aphus Fub r. Nemila (Reitter). Gasp. "Miklau nasao ga jo 11 Kozal·j pI.

XVIII. Genw;: Tt'lIPodend1'On. S'tephe:ns. 5~. domesUcum J_jiu'n. Obican u svsmu podrncju.

54. q_uerC1!S Ei ch.h, Jedan primjerak u Treskavici pl. :isjecen iz jeduog 6gllo- lienog mjes"ta. jedrre stojece stare bukve.

5.5. lineaturn Olivo Hart. Obican.

-e- 40 -

- 41 ~

Za poj.edine predmete upotrijebljeni su OVl znacr:

e, za podore gTa,~lina.,

~ za razvaline eitavih naseobina,

.a. za starobosanske steeke,

8 za starobosanske stecke·s natpisima za kamenite stolice,

c.. za gromile,

ywpamell paa.IUl1\1 crur6TpU'lElIM mapaMa: ~CIIOA Jt1I1IHt l\wry ee OIIaaJ.lTlJ( H~- 3HaTIDl IWMaAHlur 01'1 IIpBeHe QOX6, 11\0]8. 16 :S3..(b,il,a noasreraaa so, TO, Aa 1e II.itOCEo, <mpnrlio, H Aa 6o~e :lEJlArury AP:aJ:H. Ca. AB~t c.ynpoTHa Rpaja Ha6Hjena cy no, II.itOCICY ABa rsoaaeaa o6pyQa, ItQjlI "l,11najy, ,110, ce naocsa He p~CTaBIf ]_I He pa,ena. 1Jl'l'O ce Tl!PIeMjepe 1'1 BeJ1.]['I1UIe "I&6111me, peltao.61I~, . A~ 1e Olla. y. :seJUl'lliIDl jwwaRa ca OBOM, 11:Oja je"y dapajeny Ha1)eHa, lep 101 1e no lIfO.\O.\ l!rjepH BRCRHo, ea Orp.iblOOl"r 30 "pr, nrapana y orp6yxy 17 1~.M, Ae6';hl!Ha TaKo~ep y TIJ6yx:y 13~, aocaa je Ayra'Iax 6 '!{M a y 06m-ry Ac6eo 7 'lf~t.

O:sa c.uuta nosaayje 1/ ~ napaBH8 BeJUI'llilIe, a npC,1\O'"la13a HaM ymy

cTpany 01'1 naocse.

za puteve i oeste.

Hz ovo se pl'imjecuje, da c'rv e n o o h i l j e.z.e n i objekti PrIpadaju rirriskom vremenu,

. I ak? po Q~ome st.oreko m.o, cijela .. okolina stolaeka za a1.·hee>loga ~ma; ?f)0bJtu Vl'lJedn?st, to nas Ipak osanicKo poili:ucje zanima u ~o:s visem stepenu, leI' se ]'e tame Qcuva)o rpnoS.tV() estanaka izsve tri reeens glavne epohe zemlje, iz pI' hi.storicke, rimsk i sredo"\?jeke.

1z p,Teh.istoric.kog' v r e m e n a nalasimo ~nad jug'olstocuih zg.I:ada na chl,go otegnutog sela saniLta. jednu ?saniljcml, veliku _gl'olJulu~ a isnad sieveroz:apa.clrrih zgl'ada tog sela d'i'.ij.e gramile ,(edna L1Z drugu.

'I'ri gxowile stojce .na blizu [edna do dt-uge. na ko i TopEka-Ii, jlrlno od .rita D 0- i II e. , a Q_aljih. 28 g'l'ORlila najza.d stoji jl;tZ)lO (lei gracune o~Mli6ke) e kojoj 6e biti rijec, i 130 U dclu potoka Rotimlje1) uz obje obale.

. Ali jos mnogo zanimljiviji ad renenih za nas SU ostanci is 1'IN.1S$og doha.

Kad se. iz St6c~ u sjevero-zapadnom praveusianeaao uspinjati pl:ema .0 SalllQU , doci cem:o juz:no ad m:jesta N ek u.ka i.:mtegiu toga mJ~s.ta 1. gO;l'e spomennte ko e TopI'kale na lfialu visoravan Doriiue k:~~a jes"Vud .una~st po uta komadima rimske opeke ,. "V'eeino~ er1lepa, .komadime lijepa j 1;ltareima crvenih, rimskih Ilevastih posuda, ~o;ra .. da~eJ .~a je. na ~~Dle mjest11 ~~aiaJa l'imS'ka zgrada, ili 8to je lOS ,:\?~'oJa~lle;J YIS~ njih, pa ce biti, da SU to hili Ijetni dvorei bogatijih Rimllana lZ da~nieg $tdea.

~ada) pOSaYsi daIje, progjeme kroz roies-to Osaru6, prispje6emo_ na sJe'Vel'o-z~adn sela ria za.ravanak,. slaho zal"agten grmljem, i

Osanic kod Stoca,

Priopeili Kosta HOl'lnallll l Y. Badnnsky.

Stolae, glsvno miesto istoimenog. kotara 11 HeTcegovini, drevno je miesto,. te [e o~~ie. vee u :rjieme ri~nsk0g' g'Qspod~.tv~ hila oveca naseobina, od c11e 18 rusevine agragjen ne samo Iijepi

grad, nego vecinom i zgi'ade da~:ll~snieg St6e~.. . .

Dva rnnska kamena S natpisima, mnogi arhitekturni komadi

pod od roozaika 11 bijelo. i ern?, runski n~vll~ akeletni g~:obovi s nallsnjacima, fibulama 1. novc'rnia kao prilozima, od kojih su p-osljed..:nli nagieni pri otkopayaniu temelja z~ bolDic~,. Ka@ i cest0 nag:je-ni gtcki i rimski novci, onda 1:\ novije vnjeme. nag}_ena b~'ol1cana fibula, glava [edne statuete.od olova - ave to sVJedocl, da je tamo postojalo rim.~ko miesto. To se je mjesm dosts na daJe~o pr?tezalo, .jer je s:vekoliko zemlji~t iugozapaa.~(') ~d St6ca? POeeV81 ad lsto~noFTavos'lavne crkve, pa SNe do vojniokih, baraka, J'0Sll.t~ ?stan~;1 rimskih zidina i erijepa, te ce ODUaa bez sumnle biti I mnogih zidriilf temelja,.

Ali i u pl'ehistol'icko doba bio je predio oko Broca dosta gllStO n[tseJifm, kako t9 PQkazt;tje gradina na VrSll i ku 1) i gl'omilc, st;@

.se onuda _ vigi.aju. " .... . . . ..

Iz sredJ1]eg Vlle:ka narocrto valJa istaknuti stolaCkl. grad, kOJl

se pod svejim pJ'egjasnjim j~enom Berga ~mat1.'a jetlnim .?d na',Istarijib. g.radova hercego aokih, samo sto valJda u .ono s~l,'l!e doba nije imao danasbjj oblik i op-seg1nda jednu. oil. tlalkrasID3ih, makar i 'ne najveCih sredovjekih nekropola zetnlie nedaleko od danasnje yojnioke streliane u Papratima,

Poloza] i 00. prilike 0 bini .rimske rraseobins stolacke, kao i sittl.adil:\stal·in:ao~aniclcih, kaje ce se nize opisati, JJ0kazuje nam priklo}Jliena karta sb.:ka 1.

Slilta 1.

.. 1) 1t D.arodu cui'" S(f i ilrugo ime- ovoga potoKa. ~ "Radimlja".

1) Glasnik zemalj kog m=eja w. 130silq i HerMgoyi.n,.u 1890., SY·IUl8> 292. i ~.

- 42

opazicemo .n~ kr~iu tog zaravanka na:. neznatnoi.:uzvisini goro~tasnu oiklopsku zidiuu rimskog bedema sa dvije kula, koji zov~ Gra di no~.

Kako se vidi iz nacrta sl.,,7w 2., i iz presjeka sWr,a 3., sto ih je=nacinio insinir Komad iua, opada zemljiste, izuzevi3i juznu stranu, v~oma strmo prema Rotimlji, koja vrletne obronke optiee u v:eliko~ luku. Za utvrdu toga mjesta bilo je dakle samo nuzno ograditi ravnu juznu stranu, sto 1e vrlo zgodno i postignuto od istoka

1/200,{}. .ss.. -:--_....l

Slib 2.

premazapadup0vuCen:.oIDI 54m dugom i 2mdebelomzidin~maip.r~vokutnim kulama b i c nadoaidanim, za 0pl'anU na oba kl·ftla 1le zidine.

'I'esaui kamen,' od koga ie uzidan ta) bedem 'i obje kule, golemih je dimsnsija, [er [e dug do2 m: sir0K ~~Q 120 om, a u. d6nia 6etiri retia visok ie. dQ 90 em, u gQl'nja pak lIDS odrzana trr reda

- 43 -

do 55 em. 'I'ih sedam r dova imaju po tome ukupnu visinu od 525 em. Tesani ie kamen, s I i c n o zidox ima u utvrda staro-etruscanskih gradova u srednjoj Italiji, uzidan bez ikakog Iijepa i samo na suho naslagan jed.an na drugi, a, na spoljasuo] strani, dalde u dugoo(r zida

na juznoj strani, imadu do na 15 em izboeene bose. b

. ~bje kule cijelim svojim prostorom 11,a, spoljasnjo:j strani

vrre tz bedema, tako da su s 'unutrasnje strane s ostalim zidcm izjednace~e. Po ~uenzijama uejednake su, te je zapadna kula b u cetvero zidana pn 11 m duzine spoljasnje stranice, dok je uasuprot

AD

EF

istocnoj kuli C sp"olj,asnja a.uzina od istoka k zapa;du 15n't,a spo~ Ijasuja duzina od sjevel'a k iugu 14 sn,

Ni u 'hedema, rri u kula ne moze se s jU~l1e, dakle sa 81)0- ~iaSnje stra~e opasiti .izlas, te takav mora da je bio ili zapadno iIi istocno uz jednu ad obje ku1e.

Da Ii 8U kule male vrata na sv~jim sjevernim steanama u visini zemljista, ill da Ii se je u njm ulazilo sabedema, ne da se ustanovi~i, dok ~e 11e."hi uklonila 'rusevina iz kula i odsjeverne strane zida. (Vidl presle:k A, 13, sU/£a 3.).

Detaljni pog-Ied l1tV1"'dnog sida prikazuje nam sZz'ka 4',a2ii'd

zajednc . s kulama slika 5: . ,

Kako ve~ ii!'pOmenUSDlo, zatrpana ie sje:verna strana sida i kula gotovo do ocuvane'·im visine rusovinom i suljevima, megju kojima·

- 44 -

je U ostalom rasuto mnostvo ulomaka ?d riD?'skog. 'Cl·.llep a,. onda utaraka od .ilovaatih poeuda koje crvenih kale zutlh 1 gTaglevno-g kamenja omazanog Iijepom; Po. tCI11~,e se ::noze SUd~ti, da ie na tome rnje tu bilo ovedih kuca, pelrri enih Cl·llep0n1. Slev rozapadno od

, kule b spusta se

pavor gradskog hrida koji je na to] strani iskocio R, prod& od prilike ea 2 5m dubl ji, ali se iza toga opet uZi~e do male, 15 rn v.isoke able glavice, lcoja onna strmc opada p'l'ema Rotimlji. (:Villi presjek c.o, sh7ea 3.). Na io.j je olavlei Radimsky

u main god. 1890. nasao na suho zi(Lall teai Ije kam nits z?,rail- tl, sa zido)ll :2 m debslim, koja mjeri 11 m 11 l)l'e~,jerILI ~'\, iniinir Komadina ]?as~o je audie U oktobru 1891. SjU:U,O JOs U ko1o zsrruutu lrrpu russvnte S

, mnostvorn l'adu-

pana crijepa i utaraka od Ilovastih posuda. Valida js za toga vY@U1ena neko ouuda rovio, hoteci kepati blago. ~a je g'lavic.a na Sva:killH,Cm pr:ipadala ntvrdi, te ie ;U(\ ~nio! staia1a okrugla kula koja ne same da [e imala ell vati pristup Gradini sa is.tocn.eJ sieverue

i zapadne st,tane, nego ujedno p(!)dava prekrasall pogled U dolove potoka Rotimlje i rijeke Bregave, gospo~uiuci ,nad o,?ie te doli~e.

Osim toga ima po .strmim ~apadm,m p)']strancIroa Gradine :razlicitih terasastih, zicli1la e, .koje .ili 8U sacinja'Vale dio ntvrde, ili su na njima mozda i zgrade stajale. JUZIl9 od tih terasastih. zidinanaip,oslije, - .fla; 2.apachl:on'l Obl'ouku, TIna POdOl' pl'avokutne zgra.de f, a ispod toga op~t se vidi lwroad terasaste z-idinij,.

Slil>.a 5,

- 115 -

Osi~. ulaza 11 utvrdn, sto je, kako vee sp omenusm a , svakako morae biti Juai i dne od kula polazeci od juzne visoravni, koji i· valjda sluzio i za pro-vale, vodila ie iz utvrde niz strmi . [everni obronak u hrid llsjecena. od prilike 1 m siroka stuba sa 20 mn visokim itepenicama dolje k l)otoku Rotimlji, kojoj se ostanci 1.1. tlocrtu (sl't7ca 2.) vid kod g.

Po slicnul1 drugim stubama h. salazilo se je nit zapadni pristranak .u ae ~~ti,mlje u nskoj udllbin.i tog~ pristrauka, Sada je tle u tOl udubini ispod ostanaka reeenih stuba za uta sliun:kom, po kome se doduse maze salaziti, a;li "'1'10 tegotno. 81junak je ondje ozgOl' do dolje say isprernijesan rnnostvorn utaraka

od ri~s~ih ilovastih posuda, kojih bi se onuda magio .~ nakttplti na vozove. r .~

Najposlij.e valja, jos lilap om enuti , da ie grmljem .

zarasteni .zaravanak juzno od Gradins na avec ill pro-

storu posut vecim j manjim, ponegdie j dug:uliastiim : hrpama kamenja, 11 kame ima mno§tYb utan~a- od I

rimskih ilovestih lJosuda. Svakako su to ostanci I f I

.r ims k ih gl'a;g;jevina, koje su izgTaglene isvan 1'e- I_L~--..[ <, ...J..

cenih .ut~:da, . ~li pod ~iih?¥o::n zast~tom. Nagjeni Slika 6. ('/Jo) ~?mad~ ~nJepa ill su Z,mtl1'nla~l oblenog rlm~skog naeina

il~ 8:1 zl~eba:st. cereJill~, a SVl SLl 'zu6kastl. Na zadnjem mjestn nagj~l11 6el'e1lllt l~a oo~ kakav u ovim l(l'a,il'fvima 10'\ nile n<,tgie;n - .sZ'l..7crt; 6. n .RannemXe okrugao, nego na dnu ima osti:;ii1, a blizu svake stranice ll.esio tuplji brid, te tako u presjeku lJokazuie dijslove sessokuta.

U taroi od ilovastih pcsuda f:lplohom l'U bez ukrasa, v 0J11a dobra 11e 'eni, ve6inOIlil ervenkasti, a donekle i z,uekasti, i vecinom 811 d 'velikih posuda, kojima su bokovi imali do 15 mm debljine.

.Dadu se megju njirna l'azlilrovati velike amfore, t, j. do 1 m dugacki cilindrasti 'Yl'c'evi ~a vine s tijesnim grlcem i s dvije TllCice pl'i grlcu a d0lie zasilieni, CIa su se luogli zataci u pijssak,

, Os~ t0ga ima utazaka od velikih, trbusastih vrceva s J:ucicama 1 s ~ebehm, ponesto izvijeuim okrajkom, za tim od posuda slicnil; 10 n cima , ~akogjel' 5 izvijeuim, ostrim okrajkotn i od zdjeliea,

Od till posuda iednostav:nog oblika izusirna se same II sl'lcz' 7. pr~a~ani utarak lijepo isprutan8 rimskezdie1ice od bijele ilovaee, koja JB. s obje stram:) sjajno erno olieena, a nasao ju ie lnzinir Komadma na sjevernom Obl~01]Jm bric1~, lla kame je grad. 1\fakm: da 8U naID ,po gvrnjcm apisu 00uvani nazalol:it sarnQ oezuat:ni

- 4'6 -

ostanci 0 e ogl'omne vimske gl:~d~L 1 koi~ i pO S;V~~'1 veom.a zg'oc1nom polozaju ,rlaClala ria 1 l}elnn predllom, t? ~m ipak .. pl'lpac1aju najznamenitiiim sporaenioima rimskih g1'l:\gJe\rma, koji su

!lam poznati u ovim zeml,\a?la. .. . ... . .

Pl.'ela~imo sada ua O]_DlS nekih veCfrilazamrolllvih OOlekata lZ

sl'ednieg v ij e ka, koji se nalae 11 Osanlc.u. . ...

U iamosnioj pl'avoslavnoj crkvi, koia.i tlocrt pp.kazu.!e sl'lka 8., dvije su nadgrobne plcee. Yedna, 1 ~i tik do ulaza u icrkvu pa se

Sli1.-n 8. (1/'OQ)

na hjoi vidi do ta presto usjecena pcdoba sb·iielc~. ~oii i naie1?aotetivu, da odapne polo}tenu na njoj trijelu. Na to] ploch nema natplsa. Desno od te ploce i ad ulaza u crkvn lezi d.J·'ll,g·a nadg:robr,ta plo~al koioj je 1:1Z oktaike na dvije strane nauizan starobosanski na,tplS.

Stika 9.

Faksimile toga natpisa, pl'ilt~an 1e 11 sZiGi 9., a Citl;), se a~~lto:

+ .sce ,umH ROfROA.s P"AOC4Rb Xp4GP~HIi t-3N ~-kTO ~npHAd KA· (Slov~ e i i, dill, " i R "i G, 'k i '1', za tim t\ ~ 1 P Iig:lra.na '11.) BroJ O'odine protumacicetno karl slovo T uzm mo ledna.ko kao H, ie onda dQbivamo god. 7013. od stsorenja svi,(eta, Iakle 1505. po H~" Otudo slijedi, da ie vojvoda Radosav Hrabren. god. 1505. umr 0

i sahranjen u crkvi 1:1 O~an.ie~. ... y • • .

U zitelja sela, Osa.mM 1 okolnih U118sta do danasnjeg ~e 1e dana edrzala tradicija, da ie s:ta;l·o-hercegO\TR:c.ka pO':rodica vOlvoda Hrabren-Miloraaovica sagl'ailila crkvu 11 OSa)uc.u.

Od prilike 100 koraka Rj vero-zapadno ad rkv osanicke ~viie st~ .. sudi~ske -,tolies!. a vidi ~1l_ se. abEl ~ sl'ici 10., pl'il'egj uoj p iotografiji, Ohje su te sudijske stohce pnprosto istesane od samorodih suljeva i nejednake su velieine, Vaea ie visoka 2'50 m, it mania 2·05?n. U vece je siediste siroko 0'79, duboko D: 50 m, a podno2'je i naslonjac visoki su po 0'50 m. U mauj:e je stolice siedisne po sixini i aubljini, onda visina podnosja i naslonjaca. prosjekom za 10 ern mania ~ego .u vell,e stolice .. V c~ stolica ima elva staro-bosanska natpisa 1 to [edan, st0 g.a prikazujc slz7ta IlL, IlagornjQj strani naslonjaea,

B1ibO.

q ( E:c rn 0 g oe a 0 A ~ I' mH "q rJ"~H 1\0 ~4 A

Slika. J.1.

Taj natpis glasi:

dCE c'r~ KQt«OAE I (TH"dHa tliH"OpdA(ORHhd)

Slika 12.-

. Na -strani, obl'nutoj prama manjojs:toJiei ima dJ'ugi natpis, prikazan u slici 12., It kaz~lje ovo:

a nOHOR-li I F4 ROEKOI),d nETlap (HHI:. I MS (U 4. SIl redu slova dip Iigirana).

- 48 -

Oba 8U laksimi1a pl'il'egjena pO nimcima, koji su pohranjeni

u zemaljskom muzeju.. . .... .'

Gosp. prolesol' Vid Vule~lc-V~asovlf vee 1e ObJ~VIO nadgrobni

natpis iz osanicke .cl'kve'.I) all ga 1e on mtao bez snirnka, pa za to l)oni~m:utai natpie g-lasl ovako:

4ee . .uiKH • pOGb. . ,vli4AOCOSb.X • poe • pEHI> . S . rr A.Jio 4nplA4 t!:'A

dakle posve krivo. Vukasovic .. na, istol~ rajestu ~p~m:ll~ie i su~i ke stolice i i edan natpis lla tq1ma, pn c~u pl~l:m:lecule, .da P13. tu vaJjcla l'iiee 0 onome Stjepallu l\filol'adovlcl.:~ ,kOJl 18 u ZajednICl,Sa svojim bratem GjoTgiom u slusbikneza ll.'ebm)skog, ~etrl;t P8ivl?vHSa, g€ld. 1416. s Osmanlijaroa zdrusenn eetu Pa:vlO\7lcevu -VOdlO na

dubrovazku tepub1iku. . , . '

o tome a.og·agia,ju, veli, i1a: govorJ ~edno pIsmo od 23. marta

god. 1416. udub:wvackom arlrivu. . . . .'

Poswv:am pas surad.nik, g. Vukas VlC, vrlo bi na~ zaduz!o)

kad hi nam uz prillkll p@sla.o antenti 6an tlr~pi s t~ga.)l pisma" 1 ].e~' se. aini, da bi se u njemu nasle znamemte vijesti 0 }lQirOdiCl

1\filot:l;t:lovi:6-lIrabl'ena. . ..' .

NaSa tri, pl'avo po snimku l?Tir~gje~1.a faks~a 1Z erkva 1 sa.

vece sudijske tolice u Os~ni6u" kazulu. imena tn]u .clalloiTa hercegovaCke -voivodskl? IJ 01'0 dic.e, M~01:ado'Vl6-H;abl'e~ I. .i to . Rau?sava 'Hrabrena, Stipana, Mil(!l1'adovlca .i. ~lego:,o~ sma Petra., r::Qga VQIV~~ll Petraspominj'e i d:l'ug:i. nadgl.'ob~] ~atpls .l'~ kotaaa _stol~c:kQg, a~l \6- na nadgrobnom s:po~lemku ~adO'~a Vukov16a, ~~Cak~ v?Jvotle :etra .. )

Za iednoga Miloradovica, u~en9:n sp~J:rilu MJlosa, vele, da Je

priie god. 1389. sagradio .~l_l'nas:tn: ZitoJllis.lj1c, .. .,

Za OVU narodnu tJ.;adlCl!ll, kOla gOV0Tl 0 tom z:nan;terutom })111-

voslavnom mana stiru, nema megjutim nikakvi11 pou~cla1;u~ ]?odata.~a; nasuprot cuva receni manastir u svorne arl~vt1 ~UJ'sk:j_ SplS lZ g. ,1556" po kome i . otomanska ylada l~ekome :olvodl Petru ~opust]la) da .manastir - k(i)li da ie onda bio ~'az-va~len) -.-- ~ ~pet. F?~g:le ..

Na ieduome stupn 11 manastir k:ol crkvi zltonusll1GkQl etta se

6v-ai natpi~:

Rh lI,kTro /.303 ciH ('I'hAnH nOC'I'dBHmE c'E

Ovdie nay-eden!:\; go~ay .ra,~a je ~:?~ini ?-'58 3. po. Hl'i.stu. s) Da Ii ie sagraditelj ma~~strra Zlto~:mslpca 1 ~~ Qn~l P~w:r .;Slll vop,?de Stipana, koii se Sp01llll1]e 11. natplsU ?~ SU.dl!sko! stollCl kod O$amca, ne moZie se bas posve sta1n0 tVl'alt~l, ma-kaT ?a :se to v:-ee za to cirri vrlo -vie-rojattlo, jeT slova 11 l~atp!su:na osa~:6kim 1')0 svome kaTakteru mogu da. potiecu naikasruje lZ XVI. VlJeka.

l) Viesl.nil' n.rhe010':,[(0. 0' d:rLl'~tva.". 2)«11;l'e1), 188!}, l;tt. 22.. .

-.) ispo~edi l!asta:vak u ';,.vom :syeslm "'Nek(llikp bel'cegov:n.i\kilL natplS:\u 00 (ha- -truhelke,

stir. 24:'0) AI'h:jn'lnnili.~t Nikilor .f)ul)ic. ~onogra{fja 0 Jllanastiru iitoIiliSljiclJ. u njego'Vim. n lmjizev-uim ~rulQvima". fiiogl'ad 1891., 1. ~y, stl;. 1);6

I

- 49 ---=-

. U crkvi. zitomislji6koi ima slika spahije Hrabrena, na kojoj je zaplsana godma I.3prl = 1609, po Hr. 'I'amo ima i drugih starina iz ~VJI. i XVIII. vijeka, koje blagodarno porninju mnoga dobro~mstva, sta ih ie porodica Miloradovic-Hrabrena iskazala manastiru

Zitom1s1ii6u. .

Po Du?i~u .stolovale s~. u xyr. Yijeku. tri grane te porodiee u Hercegovini, ~ 1 to u T r I] e b III u, 0 S a.n.i IS u (D1l0ic krivo veli Os~v:i6) i u Zitomisljicu, ali djedovina, veli, da im je hila u Crnicima u Dubravama u .kotaru stelaekom,

Mi bismo po 11a sem natpisu, i po tome gdje $1'1 smjesten8 stolice, ria kojima su Miloradoviei sudili, tvrdili, da im je djedovina bils u O~ani6u, gdje su i svoju cukvu imali, makal' da je za to ~~)~t :,oJvoda Petru' (1~6.3.) i spahija Hrabren (1609'.) reanastir ZIto:rnrslpc m'Ogao sagraditi, odnosao po:tporoagati.

~ajpo.s~ie v.eli Ducic:."Ta se hercegovacka porodica nalRzi 11- Iistinama 1 zaplSlma lZ XVI. vijeka kao sto1'ekoh, pod imenom "lirabl"'eui". U t(i)~e vijeku nijesam mega» 11.a6i niezino drugo prezime Miloradovic", po f}emu on onda zak1ju0uje: "Bez . umnje je ims Hrab~'eni doc~ie , zarni~e~ien? imeTlOl? "Milol'a<io--vici". Ali natpisi .na naS-oj sudijsko] stolici sVJedoce rmmo svaku snmnju da [e perodieno ime Milo1'adovi6 postoialo vee u XVI. vijeku, a mozda vee i 'koneam XV. vii.~ka, po C~~lU se onda mora $~diti, .~a je to prezime postaial.o u isto

vrrjeme, kad i Hrabl'ell, ako ne lOS pr1le'. .

Pri kraju jo~ bismo spomenuli, da okolica osani6ka 'obiluie starobosanskim stecicima,a ima ih:

a) kod ILljesta .Nekuka, na jllg'oistocnom kntju sela Osanida, oko- 70 komada, dva od njih s natpisima; I)

b) na briiegu. Gorici uz }mt u Poprate sabie strane puta hrpa od 49 l'avuih i 11a oblik sanduka izragjeruh nadgrobnih spom.nika, ad njih nekoji s natpisimaiOI~d-a zapadno oko 100 m odonud na jednom brjieg)1. 4 ovaka nadgrobnika;

c) na glavioi "Krstici t, zapadJ10 od rita "DoCine",) 1)10ca i kraj

nje 'velik kamenit krst. )

nonyJutpHe 300JIOIIIKe paCnpaBe.

II.

Cicade II thl.ibtt" ymeHlJ,1I = Hemiptera-Homoptera. (Pa-BJCOICPUJIlIH nOJlyR,pII.11lJ,~).

lIpnoIlruro BIlJ£10P Alf4J!eJl.6eu.

BpC'J.'8 II. o)ljeJ[BF.ba Hemiptera ;f.[JIR llOJrYl",pE:.,mu;a, Cicade E:

QU'JbHliI ymeH1If!, pa~"l.n:mtyiy ce 0,11; L -o,n;jeJIeTha, CTjemm;a, An. cy

)) Objavi'o dl'_ 'J\'u_uelka u ~GJasnikn ztllt1. mu.zeja" 18!H., str. 381. i U O¥Oll s"es~, SI;I'. 24.

- 50 -

npemsa E: crpaaessa EpIIJ1a 0,11; pasne EORSH 're:ID:\Jifie H .n;a Y M1iIpY Ba?,!'I;a IipH.JIe:iR Y OOJIl'll{:y EpOBa.

II. o.ll.ie~'Teff,e nOJIYEpH.JIa.n;a .ll.Hle.rrl'l ee oner aa 3 Behe rp:rrre: a) Cicada HJI1'[ II;BP'IEB, Cicadina, b) 01iI..i.bHe ymeHn;e, Phytophthires,

~ uapacBTe. .

lIpHj8.ll.MeT OBe paerrpaJ3C o:Hhe casro Cicade II OJIJ.bHII Yn1eHJt1iI;

uapaCJ,[Te 11 TO HS pe.n;a EJT,y:aarna, Rhynchota 'H J1'S pC.ll.a BBaKa"3'a, Gymnognatha orracahy y cJUIie,zr,eliew[ "lJlaHlty.

_ a) Cicade KJIlI II,BPqj],1I, Cicadini.

OUR ,,~Ime, leao U ff,][x0B8 .JIapne, nCEJbTJErBO na OR bRa~ra, lwjl'Ii\fa CRealY COE. rZI;ocap; i ncsrraro 0~O 3000 BpcTa,. O.ll. ROlJaX BeM ,zt,Ho' mJ!lBH Y T})OID:1.'M:a) reoje ce O,ll;, omlX BpcTa1 IWJ8 :]{{",l!I'B.B Y yMjepenoM rrojacy, O,1l;JIllEyjy csojosr neJ"llI'!:H.:EfoM) :S:PaGOT01Il 6018 H neo6'1ll~ 06JIJ!lIWM.

1. po;n:: St"'f.idulantia, n;Bp"la:re.

r JlaBa ROpMaJIHa, TlIII:J;aJIa rra "tJc;ny camI.ic:s:a. TpGl,r.rc, cTpaurJ"blllBe ~OT)1[:Ebe, rcoje ce caaro lIa lIO~eB;goi BP~ BJ2IIII_8 ltpehy. CBojIrn l?H.rr:qCi"ll Oyme ~1JIa;n:e OTpaH'E ,n;pBcha H cHcalY lZ1S n.ax COIC.

COE J1(CTlf':re jom H noc.1mJe y6o.ll.a,) eynm CC Ha ~a3,n;yxy 111

,u;aie rra H8EOjI17d 6HJI)r~a1l1:;t, Ha up. ]'fa ~PlI01lf jace:Hy (Fr.a~m~s omus) T. ss. JlfaRY. 1) My~ja:.IJ;H oaor-a pO.ll.a pas.J'IJil1\\y~y ce oJI; Q:rorjex ;:a;pyrn p€lA'O'Ila, TRjeM, lTITO na Ao:S:-0! CTpaHlI lill:r~(e9Y rrpcnjy .lit sa,.u;E:>EIl,e aoce TIoce6.Ro llJenaJI0 J2IJIE 'qBp"lailIO, G :Ej)iID~ lI-lOIY ,n;a rrponseone .:aMma ~.JIaCRe, Aa.llmeD "lYlHB :qnp'IaIH~ I'JIaco:)Je. Y :li~em~e ,le o~~ crrpana I~rXH".1&auai OHe He :O;Bp"1e. GTap]l I pIJ,H :f\111el-rFrJIH 'Y 1:QlPt:f.IC reao :rrieIlaTi[e AP~aJIJ1( l2EX C To~a Y Eaq:,csrura R c.rraB111JIl!1 Y npwraMa H:rq~mr3J\1a. 'faRo 'Y ce ;u;na- I"Jta3QeHa y-"t:.\BTIDffia EJHO)H)7C lil APlilCTOlt J3'a,)Y)1: 'l'aJIH y CBlm~~>r. Y 'llO;Me RaAJI<LeTainy nyq:e npB03\f tHtT![l_~a Ha xapqJlil i Y Taj Max CJIB'I'l1 jeAan ~P'IaE na l'herQBY ltaI1tFY, jC.ll.€l:ra \\'ljecTo npemyXJlB :JICID.J;e 1:1 CEQpiIJ\l .D1e,..

C..>r.-l. a.. :u;nP'!llJ<:, C.lf. l.b. JIa;pllR<'lllOr E <i!. ;"

lIO!ll'lJ'HO WlP"'lJ'Il. (Oieada Ba:Ehe)<r no~r.o~· of y-HOJ::o:ycy ~a TIOuJoAJiI.

1i3plilllTel:L (Jicad.... ['1'ettigiaJ (""ni). eacra TaEl\[~,rra. C Tora l' e Y Tprea Bam,MO

(Tettigio) m:ni.(1/1) ........

(Vi) ~p"l:J'3lt ie)l.ch:rir Ra xaplfm reao c:wr6oJI

MYS'HEe. AHaF.:pe.OH i!i! D;"BP'Cffi'J rrOCBe'FFj,ocBojy 43. D,.u;y. Kcmrapxo· xna.JIH ca"ll'{O lIrpr;;ian:e u;BJ?"[~a 1 nBJIehu: "Sa cpehne c~'[aTl)a:1,; rraRa.ll.8, jep ML'I'l:ajy - ~eil1:6 .:r.rtene". Ol\11.iIH ynope~e na'16oJbEl ronopmrree ca ~1?f.ru;1j"L'\1a. lIo Ap1lCToTe.uy fI}Jc!;E[ cy ][ JeJJJiI J1ffi\\a,n;e Jtl H;HXOB JIftPB ~ i nean Aa lIajoffio<7.Q8 npJ1fjaiY l'lJ?]i1ie ner-o nrro .EM

.y. ' f},

- 51 -

11.JIcne -gaypa; ilry:H"jarrrt ullvrjajy nOJbC nelIIBa, a $, H:ECe noczaje EaA cy nYHe jajaruar:r;a.

~. Bp"tljell:T.. -ra::peIha I\13p_'laRa B 0JI'fa [e ,n;yI"O H ICO.n; ie.n;lIe ;SPCTC (Cicada saptemdecim L.) T})aJe '5aR 17 r-o.rmra, (),l~ rr;B'p'JaKa lIOBHUTO

C.;nm;.'l. 2. KaAUtji.'1lT"'\]1l[ n;Bp'lru~. Cicada, (Trw:na) m.elanoptm·(f., (11 L)

je ~EO 50? BpCT})" HO o:n.e J3eamf ,lJ;Hje.JIOM npliTIIa,n:ajy Tpouallfa. Y CJ. Bepnol Je:-.eI)()mI H ASHJIl H8;x@,n;n ce carow lirayse'rHO C. montana. Y cpe,n;-a,oj Jenpomr O. haematodes, plebeia. !1 . atx'a (coneinna)j Y

C.UH(,'t 3. l~lIp':TaK ijlaHoeplpfja, jf''IJlg(wa la(emW·2:a. (l/t)

jY:li\:HOj JeBPQ;n:H je aa ,lI;0MY n;Bp-rrare- C.' (T Eittig ia) orni (C;T(,~t1C(.f, 1} onal . co ;crGCC.ro "HaJIas'H FI Y Xepu;.erOll1lrEfli[ na jaceq H opaXOBY ApI1eTY· O.n; TPO.crCEHX :spcrra J1:.t1!iL.n;e y a8]1faJbc,m0M. M)73eiy l'18l)y ~c.:a..J.l141\r o. (rrosena) melanoptera (Ml"'1C~. 2,) ~aAJ<[¢Jm~:qPHcy ABEje o:FJ)eJIe 'l'paI):ei rop'ffia Itpl'l. a cjaje seJre:s::o.

- 52 -

2. po,a. Fulgwina, CByjeTJIrr II;Bp-q:n;rr.

'IeJIo i ,n;o sa-qy,I.I;HlL'I:: 06JIHI~a rrperjepano. Tanaaa rr nozt O"01[1Y pHjeHa. rro cy BeJll1E6, J Qojailra Epacne, CEOPO l1CJe,Jb Y"IID30 TpO~CEe Bpc!J:'e. HasHB "cBlzrjeTJIH" yrrpaBo le rrOI'perrr~H. MHOl~e 13p T~ H3.rry'IYlY R311l69Y IWJIYTona Sa,l(EbHI~e EIelW ?mJ.!ool~Ho-6]i11eJIo, nonrcaao TBOPHBO Eoje rrpeaaa-nr Tn:;ieJIO, R.m I'.D\\ 1e nelia MHO~E1llIa '.rora TBop.aBa, ljlIJTI'[ y lWR'IaIDL'1 OFN6nIDla CJIlil'laH nep'TRH Eao y JI1iI_CHHX

(])JUlli~ 4 IJ,. PO,llmaTH ~P'lI1&. CJIJiI&a 4 b. POmllaTB I~p,,{aR.

PoeuUol)tel'fI, ~pec. (1/,) Paeolloptert: spec. (. f.)

ymeHaD,a. AMocna,n;a Me~y QCTUJLIDl cyp~m;tJ',mElI q,eff>Bp:r.rHia, Fulgora Iaternaria (r;.n-uroa 3.), C BBJIIfl.tH!l1 xao 1I116XYP 1I[crrYIl'relIIDd 'Ie rOM ]i[ i@,n;aH Poseiloptera pee. ns X?H,n;ypaea ((;.1f/UiICCt 4.) ca po:n:HaTo _IrerrynqeHn1tl Q6JIOMjllOTO:EbH c ,JJ]!qeIIHM Ra.zo;ripJm-IWR.1'.I:M1 QliI!CJIO llleraB)iJJ.1: rOpH,EJl:1 Ep.m:.,mJ\'ra 11 nJIa,BeT~ aa pyoy n;pHIDr,n:OF.&ID'!' I-:'plT~UIl\'[.a. 06a.n;na oy CHJ1(J\L1bema rro npID'llepu;lPIfa, lUTO C(', Y sejl1u.1bclt01'l'l MY3elY naxo,;a;e.

3. pO;?I;: Memb1·o,cina, rp6aB1iI u;npQn;H (c.n-u7ce 5., 6., 7. 11[ 8.).

Bparna lWJJYT EMa.,l!;8 OeOQNTe rp6aIH~) p0~aTe FIS]alII'I'aje.

OnR tm.pC3HmJyI1r lI'fot'y ,lIia CEa""LY. TaEolJep cy llH'txmr Tpm:IGl!le npcTe.

CJIUlCa 5.

'C.~'UK& 6. CJLlru:a 7.

I'p6al.lu lIfB'P~· iJlembra;;i1~IJ,. (Vt)

CJI'Ium 8.

3e~IaJbCEJ/I Mysej lIMa.n;e Mew OC'l.'aJI1!IM ca CBHjel\'r l>m:qy,n;try IipC'1'Y Cyphonis ornata. (o.llluu;a 9.)

4. p0,n;: Gicadelli'lW!, lIU:tJl]f TJ,B.p-gU;l'l.

Ma.Jterrme" 1\HtX0:NI HeSHaT1'L8) .BpJIO 3:"tl!ma::rn:e B}?CTB, J~Qje BeOJl1a Mary .n;3i croa-.:ry i ""LeCTO ce :e:ax:o.n;e na CBal~arwoj IIII1I:Eap;rn:~ OJiJ;JI,Y iii!

:o;BMjeky, rra JiliBa,n;aMa II T. ~. . .',

AMo cnaiZJ;aiv rroaaszre IT]€l:nyme, ApJu'0phora, 'lH1B ee JIapne

Ira ·OH.lbRaM:a OJIB':~JI ~ rYCTOM) C.n:HHaBOllT nieB'OM, !toia sao Mjexyp:nlrn:

- 53 -

M3JIaSI!I HS sa,n;Thm:J,'e (,IryrcaBR'lja, rrjena"), Aphrophora spumaria L., A. salicis F. (la rimans Ev.) Ji[ .n;p.' UOTOThE: "leCTo. BpJI0 "lCGTO na Salix- BpCTaMa (np6aMa) EojmIa IIOHBEaA CBe r-paae rrezpasajy. HaiBelia cpe,n;E>o-ieBpOTICRa BpCTa? reoja ~Kl!IBH na xpaCTOBlI[1l'llli II 6YEBaMa, TO ie YlJIH,liI I~BpQaE, Lsdra anrita L. (c.nuroa 10.), 3'eJlBHOClIB, 14.ft.in ,n;yr, npaT:w:I ROJ.IYT lllIm na CBaIWj CTpaBFJ TIO ie.n;aH YmHaT.o Rcnyn-qen rraoranare. ,ZJ;aJb@: Ep:nano-nj eraaa qeOHH-~:np>;raJ,\l. Cercopis sanquinolenta, n;pR ca zao RpD tWne;a:l1fjell'r rrjera.l\!'a.

b) Ib:IJ.DHlI ymeJIII;H, Pbyto_phthh·es.

_M,l'tJJ.eurRlJ[, lIiGRaHFJ, Ma.nO EOHCH:CT8HTH'H, GJIfJ;OaDIl.'.[0 lIO..1I]R.pTIJlI:{H. lVIaxmv[ ~J1[Be na 6.R.lbEa'Ma, Cl'ICajyliH CB01. xpany laS najpagnBjl1x

,Il;J1[je OBa 6RJbaEai -'RH:Be lwie uoje.n;a:m::I;e na H::.IDl'a, ROj. ROJIO-

HEfjaMa, cjeA;M.H aa rYCTO 110 JSlDla. MaoFPr npOEISBe.n:y CBoj.m:M: y60~'Fnra 3R1Iy,p;n8 :M"J![r~lil.B'e Fr ,n; (pOl)l\ral~JJie Ra y,6oAe:IllIM MjeCTmm, HeRlI l\wry cymlme ~maTRO ,n;R yHasa,n;e

pacTeffiB 6::aJ.bR:rea, ~laR H,;a;a O.runca @. 'l'PO:rICRlf CJlliK.R 10. Ymmr '1B)l'lal~.

je )7J'llIIIITB, reao na up. rpi5al.lR 4IIp'lU"', Leib'a aU/rita. ('/,)

CJyplumis O1"'1Iat(~. ( if ,)

ymeBau; :BUHOne .I10se. IIo- .

HeIC)11, reao aa up. niyIDEB JIBClI@ 6yxe llPsyllodes" (Balba lfX paaaasonamr OA OID'lX SeM':mrx F.[.JIl[ JIRC:a::B:,X. 6yxa )) Halticides" HI'! pe~a sapesrrmea, Eoie T1l\1'aiY ycne crrpan6 sa 1'})1I[1K@H>e R -TBP.n;O TIOEpn.1be) l\101'Y 1I[SBaHpe,n;ao ,n;a cEa,'t.ry.

l-(lirjeJIe ce :aa .rr:n~e rpyne:

1. II p an M II;P nIJ;Id:, OocGJ:'na.

Ailro anRAa I<:ep:i\rBC-;qpBao;, Lecanium .ilicis. jRJ1[B][ na :t1ITiI:Ral)ac'TIoM xpacTY, Quercus coccifera y jy'ltROj Jenpor.lli, OCOPH'1'O y rp'lI~OM ApXMIleJIY. I~oHO;e¥ Maja, rronrro cy xteBl¥e ,.rr;ocT,IilI'JIe :ap~a4 cnojer-a pflCTeEba Y B@-JlH.'lHRH' rpauu'::a H Beli JIerJIe iaia, TEl mao ~1]l'l!Jle ,JI,yQ;~e J.teme HaA E~llJ]\m) OR,n;a EX ca6vrpajy QOQaHH,' ,n;ieI\a amelIe, lwin Hapo~u1TO nOpaA'iL rrora nyCTe )l;a l!L~ HOETU ,n;yro HspacTY, 'fe ,n;OJIase Raa II;ep~leC-l3p.Ha. (Alkexmes) Itao oojn.:u;o y TpT€>Blmy. HaPO'lHTO ce yrroTpe6J.baBajy 0 Bacspcy sa 9ojeH::.e U;pllel!][X iaia, a 11 sa 6oieH>H xpamma I~lW HeB)1[R'O t5oifl,I(o. Eo i~ EiemT Y 'l'CYMe, ca6epe Ha )I;aE: zro ,ZI;BliJ:!e (p)'H're. Hai~Be:Emj11 je o,.rr; oBMj,ex :qpBar:r;a Coccus cacti, TWjN HS£!OPHO mImJlf Y Th{m;£cJ1RlY rra IIIKpOIeQM. "neaJL y (Opuntia coccinellifera) oH',n;je Nopal f;lBa:HOM. 12[8 MeEclI~a npecagen ie :s:a HeE.oj~ OC'1:'p'Ba y san. HH.n;J1fjM ITa y AJIm.ap H jymHy JeBpony. OA 1526. X'O;ll;. ie aeemea OROI' salJesH;I'IJc{l. zano .n;pal'on;jeHo 6G.ljHJlO SlIaTa.n mlR(}SfII't; al)"T.Ell£eYJ.I sa Mel,wIDw. !J;OR je MeR:0:mt€1 jom caxo IIpoII3no:zI;If.JIO onaj ap'I''l'!l:EJJ1') aasoaserro je rra 1'0,n;lilHy 900.000 ~yHrl'H sa 6JWHY 7 I!~ mr.m:jyna X0,rra.H,n;,cImX <p0pJilJIaTa Y Je:apouy a. AJI.

4

- 64 -

- 55 -

yrrreHau;, Ohermes laricis IiI ieJl013 ymeHttIJ; Oh. abietis; rrpBH ce paCllJIOlJyje rra lll'mm;aru:a JOBe IIapTeHOreHeTH"mH 6eg ,.u;a rrpaBe 6a6yrrme, .n;pyrrr rra 6ammy jeJ.tTiJ:HRX nyrrOJbaRla, r,ll;je ce noczaje Y UPBOM npoJbehy paaaaja T. BB. ,,1trajcEa EJlxqa", y EOjOj :H>:JiIBH ymEman; .IiI UOJla~'i:e TeMeJ.bJbe.oyuomj 6a6~IiI, Y ROjOj ce :rnerOB'N nOTO)~ pasBHjaiy·

0)1; rrpannx JmCHHX ~eHau;a., IWjH casro rra JrnCT.OBmla llR12rne, Aphidina Y CTpO:H>:Hje.r.:t CMBCJlY, po.n; Aphis) llOSHaTO je caxo Y J eBpomr 350 13pcTa, Eoin m:J1[8e rra CBaI~aJtZOM .n;pn.eny, rpMJ.by II 6MJ1:.B1R:l'fa. Eapai'i:TepMCTlfIIHo [e. sa po.n; Aphis, ID'JIO rra IlOJle~ 6. cerMeHTa l!lMaiy ca C'PpJ1He YSBl!IC Iro6l;m:'nY'Te npnpemce, T. 313. CO"C£He -u;njem.um;e (:Me.n;elre '1'pyl5e), liS ItOjnx TI;JPIiI CJlaTEa TeBJIOCT, -re RX C Tora JIRiI~y r.q>aBIiI, aJm mrasre He '1'iH"IJ y 13iillL J a caM Y rrosaoj i,eCeHH: l[ Y s:rury -qec'1'O HaJ,IaSHO BpC'l'e Aphis-a y Mp,aBJbJiIM EO lfOHMja!lfa (OCochtTO 'M'e"i)y BpCT3iMa MpazH, mTO rra )f.'PB:J1[M;R .mIme) If TO ~JiIBe H ca c:m1ie!lf "lliTaBe. J2[sI'Jle,n;a, ;n;a :MpaUE[ npRje SHMc:ree cTy,n;eIDl JBJ;[R'9;e 6H.lbHe ymem:t;e Y csoje S:m.Ube. CT~OBe; na C Ebl'l'\)w, rrpes~1f~ H mao lI.apasHTli .1ItBBe na IBIDllil Y S:FrM;Y P:pllr 6J,Ia,I' oM. Bpe1\Umy, :roa,n; eaMJiI lnIjecy SRW[PBHJTH.

MpaBJiI 'Dpa~l\;e npoc'iro H3 JIa:EO,;M:OCWllI 0Re 6aJbRe Ii rpMJbe, na EojItMa ,:JElffie npcTe Aphis-a, jep ona ymeHIJ;H H3J:tY'lYiy na Te 61IJ.b·Ee l\ffiOrO JI; erran a, CJ[a'1'Rft COEa, ca ~era .7IlICTOBH 113I'JIe.a;aiY tcao ,n;a cy qJ1iIpHH:COM np~m~eIDl (}re;n;JhIU\':,a, :Me.a;eHa poea). AJIH 1I1]a:BJiI HH OBIJ;je He ICH,Il;1il1IJ yme:e::r::~J<'Ora1 BeB. iaI''Me eaao sa Onoru:

Tire,tt;.'1E.1JlEO'M1 Roia as lEo11Ct rzyPH. HajsaA BaJba jom CnOM.enyTIf:

!' I{:p13Hor ymmr:qa, SChizOn6Ul'a Ianigera, enacnor Henpllj-aTCJba iao,pa; -rnaTa;ae IWJIol'llIj;e Tor y:meHtJ;a lIcHcaiy ROpy IiI 6je.1IEEY MJIa,lI;O'I' .n;p13efia H 'IIpeyspoB':yjy 60Jlccna }qeCTa ua :rnHMaj ,l!;a.1E>e ymeHIJ;a aa TOUOJIaMa (ymeHaq-EecH~Rp, Pemphig'us< bursarius), E01HmIfBe y ordse l103HaTllJI-1: :IiemTo ya'ffjSlIlIM TffiopoIDtl\1ia JIeTeilb3JEa. TOIIOJIHHa Jml'IIh.a, mTO ce y II03ROwr :JI,ery oTBapajy Y lJ.yry J.baCToj IIJEOTIDIH, .a;a I{\P03 Thy ncrrYCT,M cBoie I{';pRJIarr.e mHTeJbe.

Boc.-xep:q. seM. Mysei Hru:a.n;e ,n;Q caAa '013e BpC';[Ie J:J;HEa.n;a:

1l Me·

Dpu:Mj~p~~.

rrpuMjep"K~

1. Tettigia omi L.. . . . : .. 10

2. Cicada plebe:fa. s'cop. , . . 5

3. Tibidna haemato¢es S cop. 12

4. Cicadat?'a at1'U C> 1.. . . 6

5. Cioadetta twialis Pz.. . . . 8

6." argentata 01.. . . 6

7. " montana' co p.. 2

8. Phantio. sJl.bg:uad1'ata Friv. ,. 4.

9. HeZicoptem marginicollis S c o 1_l. 2

10, 0i:)}i1t8 piloSU8 01. . . . . 4

11. '11 1},u.niaula1·i~ts L. . . 2

12. Hyalesthes obaoietUB Sig.. 6

13. Olianots melanochaetus F. 2

14. Ol'iarus Paneerl Lo. w.. . . .. a

15. Dlctyopno1'q, nJ,ultirtJticl-f,l(),ta M. R. 2

16. Dictyophorweuropaea L ..... 10

17. Qawacelis Bonelli, L tr. , . . .. 4 1 . Pelto'fU) telZ1fs il,U44riv.i#atus F.. 2

19. Mycterodes nasutu:s H. IS. . .. 10

20. Issus dilatatus 01. . . . . . ,. 4 21. " coleoptratWJ Fa b. . . .. 6 22. Hysterop~crum Ury710ides Fa b. Iii 23. II immtu;Ulatum F. 6 24. Hystell'opte_r"l6m Gorniculatum

Puton nov. spec. (y BH.il.eKY) 2

~5. AsW'aca clayicornis Fb. . 12

26. ChZQ"iona unico'la1' II. 8.. 2

27. Ewrysa lineata P.. . . . 2

28. Cona",elus limbatus Fa b. 2

29. Delp}ulX sordid'Ula Sah!. 2

4-*

30. Delphax Bolremanni t111.

31. Dicmnot1'opis homaia B h. .

32. Stiwtna Pte'l'idis A Ill. ; . .

33. Tettigomel!ra vi1"~scen.~ ! z ..

34. J/ lep~da' FHl.b ...

3b. Tettigometl'a impl'essopunctata G

D)' .. , .

;:'6. Tetti!Jometl'a obUqua.r: z. . , .' 4 37. T1'iceplwm arcuaia. Fleb ... -, 4.

9, • vulnel'ata Gill.. .. {')

-, 0

39. " mactata G eL'l'lI1·

40. Lepyroni.o, cQleopt.1·~tta . . ~

41. Alph1'oplwj'(~ Salu;:t.s D g.

42. n :Al1'!i Fa1.l. . 18

43. Ptyelus lii1~eat!AS L. . ~

44. ;1 campMtd.~ FalL .

4J.}. " .~pnmal·i!Us L. .' 1 t)

t L 12-

40. Centrotus cornu us "'. . . G

tl:7. Gaq'gm'a G-enistae ]) b. . . (i

48. Ulopa triv'ia Ge1:l11. . . . . .. (,

49. Mef!(jphtlu~lmus scanicus F !;\lll .. 10

50. Led,.a aW'ita L. . , . . 4

5i. ltUo"(J(fl"u,s scurra Gm. . 4

52. " notatusF.a b.

-53. "ti'(>iatis F J e b.

54. n taeniops F.. . .

05' awrulentw.I Kb.

56: : IN;tulatus 111. R.

57. " populi ~.. . . . ~

58. MqeJ't:p.~is Lamio. L; .: . ()

59. Bytlwscopus su: Sc:l1:k ..

60. }l jtavico/l1S L. 12

61. Pediop,sis cerea Ge nm.. ~

02. vir.esc.ens F a.h. . ~

63. : nassata Gill. . (5

64. n.ana JI. S. .

65. A"gtilUa difllm'ph~ Low. 4

66 ' 'otmosa ]) o..n.. .. : 2~

13:7: TettJgonia viq~idis L. . . .'.

008. Euacant1tus interr1£ptus 1... . ,1 0

69' ar:uminatu$. Fb. 4

70: .Pentl[imia at~a ]' a u. ! 71, E1'j'hatnelut/;u$ braehYldf-1'!CS F. 4

72. JJJup_elia: 1)1'od1'('ota .G~ .. , ...

73. . n . spatn'Ulata. ill .. · 2

74. Aoocephalu$ st1'iatus Fb: . 1U

75. I' b·i!laseiatu.$ L. . G

76. " ulbijrons L.. . S

77 hi$!irionictl!} F ~ b.. 5

78: Anot:;'ostemma Een:st:k.ii L uw.. Z 79. Fieberiella 'Fl;p1·f S tAl . . . ., 6

l'IfVsel iorrr a:t}R.l1r 6119i

OOID1 ann ::BpCTa. )dl\la .. :.. J" ~

- 56

UV"-

~!Jep;'ll';i\

2 7 ~) 2

4

flp", Mj(!p.u:~

2 3 4 4

O. Selenocephalus obsolelus G 111.. ~

1. Stegelyflf'a Bolioari Sig. ., .

82. Pa1'amesus nerooeu« F~ll. :J

83. G-nathodus punctatus '111 h. . ~

84. Oicadula .9f.'lYftotaia lJ' alL.. 4

80. II" punctif1"f)~~ Il aU. . ~

se. GrYI/otes ~taU'l~Ij,$ lebo .. ..

S7. I> ~llyncWJ K b. . . .. £ 88. Doraiura stylata Bot.. . )-)

9. (h'ap7wcra~rus. v,er_~t}"(tlts ~. all. 4 90. Pklep.<;iu.5 m!1'Icatus H. R. . ,. 4 !)'I. Thamnotetti:rjPlnesl1"'{Jt'l,l,S R. S. [)

~2. "lineatus Fa~... 2

93. "fu.sco1!enosu~q] ,f! rr. 4

04. att~n~atus ,,(:1m.. 1$

" abietttml$ ] 11.1 1.. 3

S'l[). I> 1'1 4

)("lJit1·mlen.ni~ i 0 r. \ 1. ." "J;"" 2

£17. Alh!/SOIII1l,<; st:oc:t()g~ka ~ m,

sa. :1 i~tt&rshtzal1s U. . . 10

!:II). n strifJla Fall. " .' 2

100 onscul'fllus Kb. .' 5

101: ;: $ubji-lSculus FLU·1· ~.

102. er'1jthTostictu;s e t 1. 1"\

103. » plebej-Its Z ~ t t. . .. v

1Q4. n obsoleius, KF b·ll· 42

10~ prasinus ~ a .

10~: ()oni.dgnathu;s' ?j'evis R. S~ ~.

101. Ji;18SUS atoma1'tUS Gra. . . 2

108. mixt1lS F a b.: . . .

109. :: mo"f4stus Z e tt, ;. 4

l1ti. Platymetopiu8 guUa.tus F. 2

111. i) jiJig'1'anus Le th. 2

112. 1; u/ndatus l? g... 4

113. Deltodephatus lo~m~sus :e. 4

114. /1 ~Oc-tilJ.tS FbI'. . i

115. " pulicaris ....

11.6. 1/ m1.fl~inQ~atu$ B.. [)

117. " 1W1'~ Fle b... 20

11'19. " ",t1'iat«S L .. , 10

119. coUinu.s Db.. 2

1"Q " sfn'ii-"rons K b. 4

~ . ;; . "i!'F 2

121. Alearo aZbostr}el.la <. ~ , .. 2

122. Dicrtmeura. f»trvnel[a Z.

123. Ohlor-ita jtavtJ!;c..ens Fb. . 4

124. Kybos smaraffdulus '( .: 4

120. Eupteryx a?Jlrata L. . ~

+:36. Typ11lo6yb(J, quer-~t-tS Fb. .

127. ZYJlina scutt:itla1:1.s :a:. S. . 4:

128. '" p.a7"v.ula Eh.. ~

.\ 9.9 Tiliae an. . . 11

,.J,.r· n I -ii"'I

no. Not~-lS aureola].

TIJOTJCltm Bpe~a.

3

- 57 -

Katakombe u Jajcu.

Priopeio dr, C. Trnhelka,

Nedaleko 6d Ml'nja Sv, Luke a t1k drevne kule jaiacke otverio se u samo] stij.eni ulas u [ednu od najzanimljivijih g'ragjevina bosanskih, Kada sigie,s niz dviie tri stepenice, otYRl'a ti se put na mala gvozdena -vra'ta. u -tiiesno predvmie podzenmoga lli:am.f1, a na ru_'uga

_VI"ata uei ces u samu zgr:adu, iieli hram istesan [e golemom mukom iz ziv, stijene, Obieai prot?;vao je tuzgradu katakomhama I), a i mi demo t:;tj nasiv ptisvojiti, makar tla se s katakombama samo u tome slase - .sto su i (i)jI'e jill stijene Istesaae, Skoro Bye poznate katakombe Rima, Napu1ia i t. d. tek su mrsza tijesll'ih, zaml'senih1 razgranjenih, lratkada ina duljinu od vise kilomf:,ltara rasirenih .hodnika, kojl se samo mjestimice prosiri!3e u pomanje odajB, dok narn katakomba u Jaj.eu predstavija cijeln jed:instvenu arhitektouicku zgradu - hram sa' svim sa'stavinama) te u tome nalici na stare 'indijske hramove, koji su dakako mnog'o gorosta nije 'istesani iz zive stiiene,

Zanimljivo [e Rod te ~gl'ade) u koja e jamaeno silno muke i rada potrosllo, rla joj u starim povjesnim spomenicima nema niga.je traga ni spomena, a tl'adioija Q postanju te gorostasne gTadnj.e, posve e vremeuom izgubi1a. Potonii pisci, koji spominju taj spomenik, ne u.miju: da mu ustanove pocetak, a i dosele jos se nitko njje nasao) koji bi ga potanko opisao,

Dr. H01'l'lGS (.Altertb.i.imer der HeJ.'ceg'O"vl.na II.) kata.kombe samo u nekolikc riieci opisuje a SVOJU opisu dodaje dvija vrlo naivne slicice, koie sve drugo prikasuju, samo ne katakombe, a ] Asboth (Bosnian und die Hercegovina) sadovoljio se time, sto irn jo nekoliko redaka namijenio, t :ih opet H01'ne ovim slikama ilustrovao. Ni jedan ni dl'ugi, a ni p:riia~nji .pi ci .ne llmijU o njima nista da iznesu, do romantienih prilia,. Asbot jo§ je 11 svojem djelu denio i sliku gl'ba, ,~to je uSjecen nad ie.dnim sada za.z.idanim vratima. u iaiaekom gl'adu. Ovaj grb pl'ik'8:,zuie n01m sWCfJ, 1.

Razg'ledamo Ii po'tanko 0'VU g;t.·adnju, opet ne cemo naci pOU!zdanili podataka,da je pl'jpi§em0 ovoj. ill on.oj umietnickoj epohi, pa da

- 58 -

]01 vrijeme postanja bar p:ib~zno odredimo. N~ivec~ neprilika ~ice nam u tom poslu ta, sto mgdle nema tra?a ~ra~evnI_ID ornar:ll~ntlma i drugim potankostima, kao sto su kap_lteh" s~upo,?! p~:ofih 1 t. d:

Osvrnemo li se opet na samu osnovu a pOladine 10l dijelove, naci

cemo mnogo nesuglasia, , . ,.' "

Jedno je vee to, sto js tai hram lstesa~ u stijem, ~e t11)')7 sleca

na prva stoljeca krS6anstva, gdje se ie ovo 1. pod ze~lll krilo, ~a se, ukloni progQ.nstvima. Oi1e1a osno;:a,zgrade n!ena r~zdioba, a.o'oblto cinienica, da se pocl njom nalazi lOS drnga man1a - .knpta .ponukala bi nas opet, . da ie pripisemo romanskomu stilu, dakle

Slil!;1l. 1. Grb Dad vsatima u iajl¢kome; gl'!J;ilu.

pocetku sredniega ",iiska, ali cemo .opet u .svO(i~:lju na~i Qulika '~ist? gotskih, kOii iamacno tek pod kra] srec1nleg Vl!eka ugl~se u ob1caV

U ostalom ti.aotski oblici - u ~iliak sv-edem SVOelOVl) -11 ovem. nam slueaju ne bi ni bili pouzdacim pomagalom s .. rasloga, sto oblik Siliatog lnka nije :noV;iii, 'Vee :V1'10 s~r, pac? s~nilod o):>logal ie~. g~ nalazim:o. vee na .s'tar~ ... babilonskim grag]~:lJlama a :. ~ prolID,Jenlenom ebliku 1). Mikem. S~o ko~str~kcl!a t09~ iDil!~toga Iuka, kako ie nalaZ'lmO na gOtsklID grag'JlwDlill. spornemCIllla, lZ.~ ie' i znaeajno obiliezje togstila, au nasem. slucalu rre ~?Ze~0 ~

~' ko_nst'!'ukciju ni l'azdvoiiti:_ 0 l'>otonjoi lie TIl02e b],t~ ~ g'OVOl'a, ler S'VO, aVila IDle zicfano, .u njem~ nij·e. n~~a~an .pl'avllmm :r~dmll kamen na kamenu, vee 1e sve istesano iz Jedne goleme sti!eue.

- 59

if ne bi ipak pravilnost tih Iukova i svjesna im primjena prj- # nukala na mnijenje, da se taj oblik osniva na oduljoj gTagj.evno·, r tradieiji,

, 'I a neizvjesnost j nest~sica .. svakog. pis~en?g spome_nika hiiase razlogom, da ~e. do sada niko lllle usudio da izvjesno such 0 postanjn tezgl'ad~, . a 1 Ja s~m) rnakar da sam ceMe imao prilike potanko l'azgledatl!e, nijesam do nedavno znao)sto da o tome sudim,

. predvorju, tik do ~a,z.a u sam hram ualazi se dodusa s Iijeve 1 .~esne straue vr~ta u stqsm nesto poduboko uklesano, ali niko mle ra:zabTa?l sto 1e to. N aga~i~o se eve i ono, ali sve neizvjesno .

. Zlm~s rmao ~a,~ op~t pr~(e da razgledam katakombe, a gospodu:. lIU predstojnik W iaid ak i.ew i oz rece da misli, da je II onim klesarijama s desne strane vrata ugledao mac. Pogjosroo' zajedno

Slika, 2. Gr1i ffivQje.

?n~mo) .te se uvj erih , da je tome take. ali da to nije sve, vee da je IGlsme tog:azaliiepljeno kTecom, koji se vremenom nadinrio te pocrnio. k~o. i sama s.tijella. Bijage ~am sa~a p:l'va bxiga:, da se'taj krec skine .1 domala J6 posaa u teliko US'pl0, da smo razabrali cijelu tek 11 orteznua n:a duboko urezanu komposiciju.

Tik. do Vl'(l,~ s~i!",o co'Vjek, n.og~ mu utonule u zemlju. U desnici II /1 n~~ k9p116) ~ u Ijevici balcak goleulOgtL maca. Do :njega na lijevo[ lj ~ll<:l,Se hera,ldl?ka slika. G.ole1Ua kacil?ia (i31jem) po ob1iku iz konca XIV:.. V

I _prv 'poloVJll~ XV,. vijeka, na; Je:rnell.tl j0J :§tit, si Roga se spnsta.se

lllZ zatJO~ ~>ac;uge ~flJeea Wa]Jpenm~ntel) a, PQ vrh ~tita nalaei se ruka, fu,ze6t goleml maei..

. ~:o~ cijelu tu kQ~poziciiu :prodrla je stanac posi..roka pukojina, koja b1lase, kako pD nekim ostanemra ra,zabrasmo, zasidane; kamenom j krecom.

I

II

- 60 -

Tai gl'b - dn1go to ~:ri_je - hii.~8e klesaa:;--tek zapQc~o. O~naci? je te konture (crteiie) pa 1e ~tao pl'J.le neg? li. ga plastlcno izradi, dubiti dno a u tome morae 1e posan prekinuti.

Priloz~ne slz"ke 2. i 3. pfikazuju nam grb, kako ga ie kipareva ruka nedovrsena ostavila, i kaka je po svo] prilici imao izgledati

dovrSen.

Nastaje sada pitanje, ciii ie to grb. . . . ..

Jedini velik11S, koji je u bosanskoj ,l?ovijestl. ~ao :e11&'u' l"llec i Roil je na grbu nosio ruku s macero, bllMe v el.i k i v.olvada bosallskl a herceg

spJietski, Hrvoja.

Njegov grb, - laRa g~ nalazjIlI~ na n jegOY1l1'l n O;VClDla - prikazuj e sliGtc.a 4. Aka 6e tu citatelj l1aci ne~to ch:ugi red", nairae kacigu na stitu, neka mu to ne smeta, [er cerno' bas u vriieme, kada ie Hrvoja ~iviQ, naci vr]o rnnoge gr'bov-a, u KOjima lEH~tit povis kacig· namjesien.

Slika 3.. Grb ~Qie k~o ie Imao biti dovrsen, Nana~emgrbunenia

u ~tjtu hsraldiekih

znalwva za to, st6 ie kipaJ: posao pJ;'ekinuD) prije nego ie to cnmacio ali gdie nam .1e glavna cest grba, .ruka s macem tako iasna.

) m0ze~o mirne duse i, onu prutieu sa. tri ljiliana, a gore i nolje krst, smj@stiti u ~tit.

U ostalcm i t6ID8 nagiosmo s destre strane vrata dopnnjak. Tu je isto taka sapo 'eo kip~' da ~sklese drugu kompoziciju - jrumacJ)d zenu, kakb drZi u TRCi ij($vici lii1ian, drugi Hrvojif imbal (sl,a~a5.).

Taj grb razbistrio ie ];)itanie 0 postanju katakomba, a po niemu doznajemo, da im je uteme1jitelj Slika.4. Gr~ llivoj bio Hrvoja, Iz poviieS"ti zrtamo, da ie z n paD 0 1 i n i

\ ;ru); novenna, k1' a if a '1.1 toj ie i okolioa J ajca, pripaaaJa Hrvoji~

, koji $e veo .. ugodin.i 1404. ll!tllivlje vojvodom D"Jjnih h,aj ,) a kad.a se !e' S b0sans)nDl haile-nr 0 stol 0 In zaV'ad101 te 11xl·ta6 ~ ug~n·skog kva1ia Sigis;nrllnd.a, IJotvrdio m'Q, ie i QV8Jj 1411.

-posjed te zU"Re. II) .

1) Pucic: Sl'om. Dubr. a.rkive Str. 54. LilItina je oil 27. maja 1404. ") Kla.i6: Pov:iest Bosne str. 3 t 1.

61

,

Te iste godine h~as Hrvoja sam u Jajcu, v~ljda da se zdruZi s ugarskom VOjSkODl) koja je posla dolirrom Bosne protiv Ostoje. 27. aprila 1411. izdao je Hrvoja u Jajcu onu listinu, kojom nalaae svojim SpliCal,1ima da se odm tnu od Ostoje 1), a 2. marta 141? izdao je. u. J aiel.: al"U~1:.1 listinu, lcoj?.m dariva h:aJ .. - ii?i . Kat ~r i n i( kucu, ko!u ]e dobio od dubrovackog vijeoa 9). 'I'e dVIle Iistine svjsdece nam, da [e Hrvoja godinu. dana boravio u Jajeu, a u to vl-ijeme rooze sestaviti postanje tih katakomba,

Ovdie mi valia lOS samo ipomenuti ucenu 'tradieiju, koja veli, da je Hrvoja uopce sazidao- cijeli grad Jajce, 8J aka ta tradicjia do sada nije iruala nikake pouzclane JY0dIoge, sada joj se tek pry] trap; nasao u onom grbli u kata-· kombama,

pJ.·jje nego_ £lto du opisati same katakombe, nesto mi j~ napomenuti.

Ja snnmjam, da hi fuvoja, koji j'e u Spljetu ostavio tolike umjetnih zgrada" htio da a katakombama stvori nesto originalno, Ta etarokrscanslra ideja ne bi hila na rnjestu n

one vrijeme, kada se vee kul-

~Lu:a.r;'~l~artL.i;)e Pk, ocela p~mili~ti \ , 1 U "".!>.l,Ltlarnsom pnmOl'lu. \

Sva je prilika, da ie til nekoc

bila nal'~Yna, pe din a, koiu pretvorise u cl--kvicu. HnToia

dosavSi u Jajee, nanrnio je mozda da je pr(')~'i i umi-etniie :lz.l'adi,

pa taka ie dobila ta zg,rada phlik, koji danas na;giosmo.

~0ia je s'\n;ha.. tome hramu bila, 0 tome De m~~e biti sumnjs: one bilo g'otove, bilo eapocete rake u stijeni, a IH',je S'\7ega kripta, pod samom crkvom iasILo nam s:viedoce, da je to imala biti gl."@bnica ~. - mosda ju je Hrveja nacinio y.a; se ~ sa sVQiu pDI·odieu.

_ Ttac1ici.ja pria-a, a~ je _to o·l·obni~a bo~n:lrih !tr~i~'V'l:, !LO mi znamo da nifedan ad potoI1jih osim ]?Osljcdniega, ruie u .JajG-u umr'o. o !;l·t 0 j a b*l!se krvni nepriiatelj Hrvojin pa ni mrtav ne hi legao P?d . njeg-ovu zgradll. KTaIj '1' ° m a poginno ie s ubojnieke ruke na BllaAskom p.oliu, a S te-tan u Tom asevi-ciu niie sudbina ni In-scanski groh dosudila, veo i8 pogiulto kao suZan] tlu·ski.

U ostalom m·kva, 111,(e dQ rsena, a ako ie icemu sluz-ila mazda al;t ie tu u hlizjni Gxkve svetoga Luke bila ahta.nieno tij~o toga e vangj eli sta 1 koie ie WlD ]Jl"eueseno lZ Srbiie.

Slika 5, Lik zene sa llIjxnom.

1) L)1cius, De l"~gno Q,'oatie SlaVOIlie et Dahnatie 1"3,0'. 391-

") Pu<tic: o. c. f'a~. '175-176, P

- 62 -

o sudbini toga hrama u potonje vrijeme ne bih 'trmio nista po-

uzdano reei. Stari mi ljudi 11 J ajcu kasivahu, da ovdje bijahu tamnice

\ te je 11 njima mnogo uznika stenia10 a mrka im noc kosti sisala, Za Omer-pasine voin8 sall:Tise se ondje zerie i dieca iz J ajca pI'ed ratnom, olujora, a kad ie god. 1878. usIa austro-ugal'ska vGljska 11 grad, pretvori neki Muhamedanac katakombe u podrum, gdje ie pivo

'toeio. Tek u novij doba svrnula se paznja na- tai vrijedni spomenik koji [e :sada pro 'i86en i u.tegi n iedan od llajzal,liniljivi}ih gragievu:i1t pom~njka, sto ce ill stranae ugl dati 11 Basni.

Tom prilikom valia rei spomenuti n ke sliene graO'jeyine,

istesane iz-stijene u nasim lHaj vima. Jedno je delija kod Rataja, prio:peena ukratkou Glasniku ,), a drugo cl'k:va manastira Zaval.e 1.1

Popov:u poliu.

Oelija nako je maljusha. mbiea, da se o iaiacke katakombe rii.

mjeriti. ne tnose, ali zauimlii~ro ie, da se i oudje 11.00 apsidoID nalasi slicni gotski 6emer kaQ j 1,1 Jajeu. Crkviea 11. Zavali 2) tek Ie us stiieuu p:riziaana. Samo oltar stoji pod njoin, koja ga 1e kao streha donekle nadviaila, a ostali su zido-vi prizidani.

Tl:\, erkvica nije i@dina, kOla . e sazidala na miestu ve.1S od _Pli-

rode donekle za~ticenom, a ja se siecarn) da sam u Dohrunju nasao mku stijenu) a pod strehom urezano nekolik@ krstova i briManskih simhola. Moguce je; da se je tu 1,1 davno vriieme, :pIlle· nego sto se H.ec:laleko sazidala, Cl·k~a, sh:izila slnzbe, pod vedrirn nebom i poB. onem strmom krsnom stijen:om .

.. ".;.

-:+ -to"

Opis cr k v e. Crkva razdiielieua je po~e_ _p;raviLno kae sve !;ila:r~ie crkve Tomll,J?i'kQga lSlo~ Glavne su iQiS~st.aV'ine (~idi oouovu i prorez, $bi/;iJ, r. i 1:): rrar tex (In:ed'Vorje), baptisterij8a krstiorucama1 sama crkva, kojom e upbpre&ib sanktua):'ii ili

ptezbiterii 11.8; oblik krst.a i altar.

Nal'tex jB usk3i pro1;!toriia, 2·18 'In ~<irine,5'50 m. duljin:e, s:-redena

gore na badl1jasti cemel' (TQID'lengewtilbe) be~ ikalea arhitektoll,tl'koga uresa, Saroo s lijeY8- i desns strane crkvenili vrata uklesani SI'l Ol)isu;nl grbovi. Ta p1"ostol~ia uije SV3! iz zi;ye stijene istesaua veo je Sll dvije strane, gdje ie tl'ebalo ozidana kamCJHUl1.

Na ti-ieslltt i 11is-ka na cemer svedena vnata, koia se nalaze nasred ilebe1a zic1a, ulazilo se u crkvu. Prvi iO) dig Il1'Q~ll~o s s lijeva i desna te se s obje strans JZaVl'suje u dviia parijeg (G, Ni$chen)

g-ore svsdene.

U des:nom uglu istesaua ie on kamena klupa a u njoj uresane su

tl'i olrrugle jame, gdje. l:rijahu nekoc smjestene posude sa svetom vodom.

1) God. 18B9. ;sve2.ak n.

~) SYavm Glru;nik goo. 1890" knllga II., str. 130. i d.

- 63 -

S'li'~ 6 .- . l

Mo., • 1_7. Osnova lprorez katakomba u Jajcn.

- 64

. '-rai bapti'tel'ij sirok [e 7'50171" odnosno '50 rn, a dug 2'05 m.

Glavni clio rkve, koji.lijedi za bapti terijem uzi ie i razmjerno b:~ta~ (2'~0?< ~'60 m). S lijeve i deane IDU strane isklesan je 11 stijem obli niski cemer, oko 1:20 m dubok, u dnu te udubine urezan ie u zid dvostruki krst, s obje ron 8t1'a11e mjesec i sunce, Tajeemer pokriva iedno .2 rn duboku raku (D). Lijeva Taka (slika 8.) iskopana

_ ~ je sasvim a desna ie tel" zapo-

1\ ee. ta i iedva 10 em l)od patos

I i ·kopana.

I . T dviie rake zapremaju

'.1' eijelu duzinu pobocnih sidova

same crkve, koja se pl'ema pl'ezbiteriju znatno l'asil'uie. Oba - '-';;-~J~-- ,~~ pobocna zida. za"ll'Stl:iuse tu u SJikll.8, Fa:nI~~a n.na Ujevoj strani l,,1.I,..<tkom1Ja. niz pil0va (E), koji se pI'ema prezbitel'ij'Q- raamicu. Presbiterii

uzak ie, ali dug (2'94 X 10'66 m), te e popl'ijecio preko erne, kao krilo u krsta,

S dssn straore zapoceta 1e lsta taka panjega, ali tek ie jedno

20 em dUk)OKO i~:vagjena stiiena" pa ie posao ostao nedovrsen.

Slil<a 9. Dno crkve s~ oltarom.

S lije:ve strane Ilanlduariia jmac1u II pobocnom zidu usjeceaa mala niska vrata, Kl'OZ tije-sui Irodrrik ulasi se ttl u rnalu odajiou (F) _ 1 m SITol(u, 2 'In dugu _._ a posto je i tu dna do neke dubljine iskopano, valjda je i tu imala biti raka, koja "toil usporedo za rakom.

Simetricki imala S8 iamacno i s desne strane iskopati. 8116na raka, ali tu su tek oznacena i slabo isko.pana vrata,

Dno crkve zaprema niski siroki ohar (sh7fa !J.). Na l:Jl'ostranu i poduhoku ap idu, pod kojorn, se :imao smjestiti zl'tvenik, savio se ,sj1jati gotski 10k, a s ]jjeve i uesne strane oltara, elva su liona lnka, samo -mania. Te ma~\~n!3 izbice (l) iama6no niiesu hili z:rtveruci 'Vee 15U mazda .ouelje imali kod obreda sjediti visi sveceniei. Desna ie do'Vrsena (SllkfJ, 10:)1 te hila osim Iftka n proce1iu sIijeve i desne strane po jedan prozer, doem 1e lijeva paniega (slika 11.) tek na

prosto pl'orezana i nedovrsena, .

- 65 -

8Uka 10. Desna strana oltara .

. ~ S obje .strane olt\1ra iskopan je tijesan hodnik, ]r0ii se malo saV1o. oko l"rJ?ga a onde ostao nedovrsen, Be!ilsutnnje imao Te btl' hodnik opasatt oltar, te . J,

je take Q'V'aj irnao stajati o a)])110.n) opasan korom, kako j.e to obicafno u svih erkava romanskoga stila, U dnu toga k ora imala bi dodi polnkrusna ko n ha, kojom ZaVTsui~ erkva.

Kako se l'az:;t.bD:e jz tog~ kratkog op:i a crkva nij dovrsena, a ni 0 'nova ioj ll1j do In'aja proveden~. U slici 5. j 6. ocrtao sam. ttl OSllOYU kako

je do sada iZl'agiena, f'\Jjk:t 11. Liieva strana altura.

nd·.edoVJil . .'sena, a. u sl1,cl 1'3. lmko. jeosl1c:rn1..irn~la biti p.osto se o;"aclnia

,0\'1'8 a, b,L· J'

Po toj osnovi bila bi crkva dosta siroka, }Jl'O rtrana zg,rada.

Svod erne nejednak ie, te se mijenja. arte~ je. u Yrh~ Mem~ren obicilim oblim nacinom, baptisterij i crkva pomskIm. oblim, kojega

ie u sredini nadvisio uzi gatski cemel' svsden na siljak. Taj svod pbnmoje izglagjen .. N.a.d sankt,ual'ijem nadvio.se uski, duo·j, pli:tki svod, koji [e zahvatio ci-

\' t- ielam duzinom od jednoga do

drugoga kraja.

, .'''''' __ __ J Cji.o1j"Ii".'_ _ 1

~ _ / _ Nekoliko kor~caia ad 1.1 aza,

-~ . . 61 .. .01'.0 nasred crkve nalazi se u

Slikll 12. Panjegn H U sanktuariju, podu cetve1'.oJrutna iaro.a. a niz

njn pl'o6i 6es preko .nelwliko strraih stepe~ca u~riptu. To ie tiiesna niska izb.a, ;3'~2 m duga, 4'22 'In flll'oka! 1'90 do 2'2~ m visoka , nepravilno

ist~sana, ft. ciie1u sredinu zaprema joj golemi iz stanca istesani zrtvenik, koji ie desegao do Qemera, te ondje k njime srastao. U onoj ploci, koia se nad Zrtvenilsom o sovila , 1>:1'0- rezan ie Qpet oI'lal dvostr~i krst mj.eseonID 1 suncern - simbcli mrtyackog kulta - kaie vee vidjesmo i iznacl raka u garnjoi crkvi (r;;h7ta 14.),

Vee ie gore U anOll1 mraku i za- I Clu'§liivom dimu zuba1ia mueno opstati, ali tu dolje atmosfera; tako ie mutna da covjeku otima dahi sapu. Ta kripta hijM€l glavna eest te m'be, a u n10,\ imali su &esluziti

:Slikll. 13. OsnovllJ 11:ats.IHlmb§, ka11:o je prvQbitiio ">ltni~ti~lla. U srednjem v:ijeklJ.

rnrtvacki 0 bredi. Sa liunietniCkog gledista,ne Dl021emO oeijeniti tu gradnju, jer 1.0,£, ]m'k.o rekoh, iali svaki uoojewil:ki uakit, a i sa gra~deynog gle-

- 66 -

- 67 -

dis~~ magio bi se primjetiti, ~a ~o~ i. ina nije ni u Icakem razmjeru sa duljinom (:ukupuo 13'72 m) 1 sirinom. Crkva je najviHa pod g'otslim svodom na sredini, a i tu jedva 4,15 m docim je pri kTRjU tako nizak svod, da ga se skoro glavom dotiees, Tama, koia te cbuhvata u tim, Pl~os-t?riia.ma, d,h)1 s!O se kadi iz zubalja i, svijeca, koje ti putem svijete, otlmllU ti dab 1 neslgLl'rnO CllVS tv 0 I da t1 seglava dotjecG skoro onog $""I oda, istesaua iz zivca kamena, nad kojim stoji simi teret cijelog brda,

--~

f lilts, 14. Cllt.ar n kriplii. ~

eudno de te se dojmiti kada ugjes u taj hram; - a bas takih ~jes~obnlli oSjB6aja htje10 SEl ie, da se hude '11 crkvi, posvecenoj smrti r. Yl~cnODJ p(')lt0jl~. Svaki, alto nije oltOl'iQ u matesijalizmn sa 8tOvauIEnn ee gledati tai spomenik, a aka .i nijes1:1 istinite sve romanti6ke bajke ,0 u:znic~a, k~.ii su ondje stTi'Ldau, a pl'ogGmienom In'~~ CaI'lst_vu, ~Ql.e se ondje 'kzilo, 0 kral,(evirn:a, Eoji u tu ll~li vjecru pokoj, kale su svakom l;)Osjetniku u prvi tren na UB1U, ipak [e to

68 -

zanimljiv spomenik. Sto se same l'~dnie tice, .vaJja n~~ spom~?uti., da nije bas tako golema, kako bi se u prvl tren CID'llo .. NIle tu stijena oel krutog gran~ta ili pOl'~~' ve~ s~i. na od m.eke, lake se.dre, kako iu ie rijeka Plwa kroz hilJade 1 hiljade godma, sve slo] 110 sloj naslagala, dok senije stvorilo Dna golemo brdo, na komu sa-

zidase g-rad Jaice. . .

Te stijene imaju cesto supljina i pecma, pa m zda e]e takva

upotriiebila i samo znatno rasil'~la, .. . .

Uza sve to bija~e to vebk posao u. Vl'll~m~l g~!,e se sva~l kamencio morao dliietom i rukom' G,tl'gl1utl, gale lOS 111Jesu radnicima lagumovi pomagali. 'Pakav I;a,d nile stoia? mozd.fI. mno~~ novaca, ali mnego liudi, kaji su, hoces ne ces, morali tu na-zapovijed SV?gf~ ()''Osl)odara svojim. znojem robotati. Katakombe Stl prema tome 1 sa tQg glec1:ista zanirnliiv sp~:nneruk sl'etlmtjek.Qvnih prilika.

o U;P,RBlI Oapeae xoj.

lIplJo:tilm:o 'E.opt,e CrrpaTmmpoiml..

o ~p~Bl'I Osp'errc:B:@j Beh ie IilfOa:B:O Y OB0Me 'lltCQTIll y I) C TOI;'a lie-lifO oB)lje cavo nemTO ,n;a HCIrPaiB.Jba'M:O II ,lI;()~1~1O.

Crrapo,D;JPemIa 'C\pEBa Ospel'lcl\1a Haxo,lI;lll ce 57CM 0,11; crramr:qe lleTpOBO-OeJIQ atBJl>Bl3IDl'qEe npyrc ).I;oooi-~CIDLInU:aH, a CT0jl'i Ba

cja-Bep-Roj CTpa.H'fl nJIa'IDlHe BJEOlmu;e. .

OB_a} cnoJ)[e:mm Harne 01 (i},lI;oBjeR;e apXlI'l'eE'ryl)e e~Tpal)e:u: l~ no

BH3aH'l'KjCItOll'[e eTl1JI.y. EaHo M :O;,EEBa naB.-r~a 1>.) H1';l; ]2[6~y, Ee.EOH"O!'\' HJaje 1[J\otaoJi:a ~BO'IDIiea. II;]_;)E:aa ie Ospmclta o];t;n_a y BPH~e:.M:~ 'rypcEe EJ1a,n;3»]fE[e Ha.,ll;yrO rrycTai fip~a ce, ,n;a je '-celt n:~l:!a,1l: j~)l,1'LO 40 ~6~lm:a l:IOBmi &POllQM npe:B:pIm0Ha H oneToorollLTOBHol )'Il),lIlleRIiI CBOlO) rroBp.akena. ,lI;"a:s:a'IlIH>R 3no~ naI~ 6je JIQ;rr;HFHYT ,n;06POBO.,lbHW1 up~ Tj~a:ffi'e"'l aapona, T'Orll.. 1878., noc~e aycTpo-yt"'apcEe oE.JUa:u;l11e, a ltJliy) ID')10 ea,JJ;a S~1 CTaiH nryl\fa!Ia c.;n:Y$E:) carpap,w:o 1e HapO,2l;

TO,ll;lme 1884.

Sa APeBHOCT n;pEB8 CBie,ZI;O'll'T - ocmr cazror-a rpa~ :IffiCEOra

CTHJla - npnje csera ,1.f"HBOTIHC no ,n;yBapl'r1l'La Y JHYTpatIo:&oc';['H lwin IIpJma.,n;a n;:s-ieTHOMe ~o6y H~po;n;:;s:ora ~EBe'HQl'a; ?~apC'l'Ba) 11 R01« - .rrpeM~a '.l'eE o~ 'q@CT'H y~3rR - pJe'I'IHTo. c131B,n;o';raHcT:Bo npYl1Bla 0 :p~BnleROl\i ~'1e-'rIDl-qJWM -q-YC'L'BY, H ,l;I;o6JlOl rreX':S:lII~id.

HaTUl'ICH Y JRYTpaJ:IliH>OCTK n;prum fJ;alY ce, IIor.J_((~,ZJ;oM na Th:H});0131 n.aJIeorpatPcEY l)aSJ1IWIfOOT, na, -;cpoie pas;n;Hjemrr:Et.

1) r JI a c:tnn~ J:'0j{, 1889" CTpaua 32., "M a I(a CT II}' 08 P e I!~ OM TJiI ><oT1.lja BH1'aLlOBIIh:a.

» Y. $. MIf.1liih-ellHR/nR,Rsm.eJlIl]{.a Clpo'Rjll.", 1l,1UJ1'paj:\ 1876:, JltJ, c-cpanlJ 713 '. KasYle, lilt ee ~1'&"Ba IIaBa'~ aaaana "fiR IVlCllOj C'L'PRali 1'1lipa, CS:Xl\;r R lIO 0;11 PaUI1(e aill> Clenep, a ' "1 -.rajH'OllIrje BpnjeMe lIawa,»;lMl_tla je8110Bal)Rl 1I1\1JI<UII. ella OO}llIol!JblIBa."

- 69 -

A. BpJ10 .mjeuH HaTIIMCJi[ l!a ca~m.:r\-l :iRHBOJI'ffCID'ra) cawraBJI.8HlI rra CTapO-CJ10BjeHclwM jesllI\:y! a. sa n;a:ieJIO DS BpeME-lHa, Ra..n;- je .n;pI03a IIQ,ZJ;lIT'nyrra - no CBol npJI~ xm. HJIH XIV. n.HjeRa.

B. HaTlIHc rra Ha,1l;BpaTmrI~y y IIp11lIIpaTI:I, acnoz ~UIjerr~ lmOHG 013. B0I'0p-0,ZJ;l!III;e. EapaETep onax lIHCMeHapasmmyje ce o,ZJ; onorTIpBa~"1!X) a. ~acnope.zi; 2~)I;aRa je HecnpeTan - CBe ynyliyje aa I{'.acmq8 .n:06a. '10 rroTBp9Y.1e I:I aanacaaa rO,ZJ;E.Ha 16·62, (To j. 3(31). Ha~c, 18 HHTepeCa'HTaH H? paaJIora, nrro Ha.\\l lCasyj8 EMeRa a 6pOl') 'rJIa,HoBa. 6pacTBa y rrponrao HeEO .n:06a. lIs a c-ror a jl'l llpe-~eI.fa ITO c~oJ II]_JHJIl'lI:J;H J[ pe'1eRaH'RlQ'Ha, j ep ce 60] e lIQ,n;y ,ZJ;.apajy. Onal oppas _EorO:MaTep~ y nplllIp~TH, O,l),CTyna H CTHJlOM J[ 90ioM O,ll; ~n:eOIIHca y r<ilaEHol npocTop:alH :qpRBe.

, J.3. HaTIntc i). na Ha,ll;BpaTim:B:Y y np§,Jloj n;pRBH naE; pe.mTHBHo 16 H~{I'IJ:Jl~~rrf T._ 1, us l'O,l!;l'Il'fe 1697. (ace). llOTOH,R ce O,1J;HOCl1r na Q6HOBY: nJ!O';l;:J;JHJea _:qpRP..BRO:C.S) Y :qPEBH ce ,1I;OHCTa IiI H~O~e IIJI;C),'iIBc 9,ZI;, )p301aP3a EaMella. lIoHaiupEje 1IJ10Q;e O,ll; 0011'lRa o'l<fjeJIa EaIme~a" IWle- cy - EaQ rrrro HaM rra .JllIII;y MjeCTa peICQTIIe - nOCTaBJE,eHeTIp~JIJIEO'J\!: Sa,D;H>8ra TIpeEplman.a qpBi-Be; sa TKJI;( EMa IIoie~x ;JllIfe-rm:x. rrzo-ra o.n; 'l'lq:laJMOpaCTa u;pBeHa Rlpe:tIlIIDta. Be-OJ\:UI [e :ejepQna:-H'O! ,1J;a ee RaTllBe TH'l8 narrpaB:B:(3 Q_J3 Q r a D'-ImaHora nJIO'lHHI~a - RlQIH P'~, no T.OMe, :MJ1a~era rrocraesa H81'O n;pEBa casra, To na're, III'l'O re ofiaona IIJIOT.J:IDIEa Beli npaje AJ'*'lCTa ro;n;nna O;ll; IIQ'l'pe6e Q:lIJl3, liI oner cnjeJJ;O"ll'[ Q B6..1UIm.Oj crnap,OCTH rpa~e-B1me.

liTO ce atRBODJIc:qa :pJI.aBHe :ql)Bln~He. npoc'l':op~e (:qpap:te n; anQ]f,n;e~ Tl'J3le, TO AP~:HMn, )l;a MY oe HMe rmY13,n;aHO ;,u;OSHanI Melm,e.

IIOIJ::[Jhe,n;l£a nIrolIa (JI~), ys lllim:J;y iy~cHOI'a ,ZI;yBapa. Beo.!IHR8 oiJI:»ape-:Re anCH.n;e, npIrni,asYle (EaO lUTO aaTIIHC -n6Jlli) CB. 'BlIplIJ.r:a, :B:0IH Y ppaM'a ,n;p;a"tH nCT na:rmpa R.'IlH' nepra reRT. Ta&OT 1e HBBateH JaS Ca. Ihrc~; Ha 0BpmeTEy eroje rrare jo.m ORa TpH _pe:l'Ra:

nOMEHH PH n~tk:3BH'1'Ept\ eTjldX'IUI~.

. ~) J' JHI<CJIll';It rOA. 1889'J C1:p. ,?8.:- O'l'a~ nrYMII,<r (liMO J!(I'£If'CltO), fzyXOllHJI:& Xpn;lfu>oglOp !~PO~IOH:aCJ[: .rOCTt!l!, 0-l':JlBOC·L'ap. HcarfJe, HrIbM', G;rJ;lL~[Il'lJ~nH CT. i- CO. JOBI),E ,n;ltM'llCKImc), PYllID':

I L'~[O~rep ljaROlUI _l[ C'l.ap~\,Lr. - Y 'L>lRlIJ<:Y 1'. Jb~l.ltf[Ol!rdia I'0I\Ull-ft., je 'llQl'J;'ljeJJIll:Oo;peUKCIDJ:8,.

,,' -) J:'.rraCK;r"lt r0Il..~(1 188~" CT,PRHI!. ;;M. (y lI,eli. .IDdCIIOSll.n:O::II(5 'l,.'IRJl&Y) JThill. .p!r.ltilll!llli.lUl'ja ~~rJmca. Y rr"O~f IC' eliDJ~m:y T((}I'PlOlJU!_ll. I'\I?I;HHll.. (9 'YMiec'ro el, sa ,flnT <l!a.o CJfOllO T Y _Iln:je'lCu "oo'l<:e"C':rn~1J - llI!I10 je BPJtO 'Illl'l:epeCl,t!u'8-a eJOJIHE; - ll'4jsap; ue 1i=a ce .:8 cJ1lW(lHAe" Be);"" eIIOJlle~[I_o", Ha'l'lIfrc l'J[~u: en CBtl'J).Il 11 (0)ROCTII:BHI1 ~paM norrarcea nou Ja.coj< pop; 0:1' uaesreae :M.apnt-~ 1I C~O~,(lR"'le ce6e . .IL pOWI'~.1Le>r 1l ;,reTC 3e6 (JIC~~ .0Re PGi~]fHe, n8M(l9Y 11}1'11a, ABa CJl;Jll). YPGaa~o 1(1 ,lOll[ l.X' 'J'. I; IIc,c .x:P~fC?'O~)'

.) Up.ti.1LI'lMM pa3l'O.lI~pit, iIpO"!l"l'll.Q :J;(l.h[ I 10]1;)'10101' 1'. ilW. Tpyx(l~, Y £l:orwju .1leNeirOlJa Ril'I'llICa, npe'l'll{JlIvr.e,!l!l>Y pUle'! 'IJ)lla~ 11_"""&(1. rcao ~nonwrocl;l.". C'lOBO le, Ci 3;10 -o;esjelIElJoj P)'W! p6BlL-f3.;, npD.MlL1fO 06i'IBE -Oill O. 13U)l;j<lHillH Wl.'IlIIHll CBoiU'M o'UlAla, npllCTaieMo ]JOCBe )'8 oao 'nITa"'e,

~) y rut:l'lI1r~y 1l0C·tRllJLe1l0 [e C.IlOllO- T JtOllmrre p, R;Jm: CJtojello C: JLWle,

- 70 -

CRPOMHO 1D:le llpOCTa CBelieHl'lRa ycpeA osor-a n6JIlIEOJl>elllrOra ~KBOIlllca, He ,n;a ce CBaI~~O ;.I;p}TE'llIle llP?Ty:t'Ila-qnTlI,. Hero ~alW, ,n;a ce yMieTHJi[_I~ T1'I1'tI H3r'q]!!HOM na EpalY caora .zqe.JIa OB!eIW-

Bie'q]Z['J)H XTlIO. .

Haxa ie Aparo, IDTO Ty CaSHa]e.:DfO QIIeT ieAH:O ]ll'i.(e B:aIDT>t"X

cpe,n;O'BjexHX Tpy,n;6e:EJ:1![Ea na IIOJ.bY Yl'rl;!eTBOC'lrH.

o stravi.

Prilog narodnom lielunstv{l Bosne i ffe.rcegowine.

Prlopeio dr. Leopold Q.tnek.

Uz. Ul'oke, ogramak, na'JIiet ili ein~, l)ripllda U narodno] pato-

logiii BOline i R@rcego¥ine i stra'Vi dasta. znatna. ulo~~. .'

Istina ie, ·da .nen:Ma;ni i ~ag_li dusevni poteesi, k?11 ~~. ob~c~~ oznae.\lju uZaSOID·l sh'a:VOlll, ~lV~JU uz.r?ko'tll, te se -VISe, ili ma.nle pOl'emeti :2;iveevl!e~ sUV1~e ~~ l'Jegpm. pL'ilik;~a, tako .~alll:m ~hQ.kom) t. j. uaprasnom llenuh ~~V'aca u glav:~llJIm .oT~aruma) na:r;ocl:o,. u sreu; mo~e i smrt 'nastuprtt. ¥a da SEl Ie to 1 rijetko kad U~Vl~O:l opet je 'to narod pl'imiie~o, ~sarr~{j sto i.e to u duhu narodri]eg 11«-

kaestva po-"Stalo svagdaSnl.0ill POlaI~o~.. .' . ..

"Str_a'V~" ie u natodnom :l~l'ovanlu, slicno kao 1 ~0C11 og'l:'amak,

u istoV'rijemt;:l -i uzrok bole.stl '1 bolest sa.J?~' Samo ]~. stra::-:"" .. 'kae i sve druge fiktivne bolest! narodne meamIDe u svopm pOJavama

veoma nestalnp; i promjenljiV'a. .

Dakake da stravu zami:S~jaiu kao nesto n~ze~o, all se ona

razlieito personmc:ira,- lao i sve druge bolesn, kOle- se syod~ na nevidliive 1, nedohvatne uzroke. ..' lfi-sle Rame, da mimo bolesnika ,lzuebuha 1 'kao mun]a prele-tJ

kak:;;t god zivinska ili d1'ugojai'liia prikaza, pa se on od toga tako prestI'avi, da se razbcli. . . . . . ..

MaIn d:iecrt naivise spopada sttava, -all BU 10] podvrgn-utl 1

odrasli, makar i l:iegie. . ., v" •

Sve u svem mose se u.sian0Vlti dvolaka s.tl'ava: ell Zl--VClIDa 1 u

Ol·ii€i-rlrna. .. k' d'

Prv-i oblik poj~vliui~ se. u .aiece ve61nov~ kao ~a, o· zvanl . ]e~

einlak ili trzavica .1 kao padaVlaa (gOl'Qpascma, veh~ hoI st), a, u odxaslih kao akutn,ill:IQ.ob91, iE ka,o zestoka ~lavob~~la. Slabo.~t ~ udQvimfll, narocito drhtavica u nogama, tanUtl koluh okl!) OC11U 1

l:>l'¢:padal'Lje u sUU takogj.er. s~ l?ojav~ strav.e. . . .

1J crijev~ se pOi~'l.Jlule U obliku krOl,llCkog' pTohva1 od k0ga

bolesnik sasvim .izn:emogne. - ~ .. . .

. " Diiete, koie ie spopala trzavica, ne smiie se djl'nu~ ill branl~,

(10k grcevi tr:;tju, n~iv.iseako. mn hp:u za;mQcenu; u Sll'Ce me1inll;

- 71 ~

pod nos. Kako greevi stanu popustati, treba die-tetn prlle svega otrti slinu sa usta, a onda mu valja u sircetu nakvasene platnene krpe metati nil, glavu i na pupak. Istom kad grceviza duse vrijeme sasvim prestanu, smije mati da nadoji dijete,

Kael bolest udari 11 crijeva, onda prije suue:allog ishoda treha nabrati rute, stucati je, pak ie pomijesati sa nesto vode i onda kroz komadic beza procijediti.

Toi se vodi onda primijesa malo meda i secera, pak se z-a 24. sata stavi na Bunce i na zrak.

Taj se onda lijek dj.etetu dva tri dana izastopce d;aie jedan sat prii~ sUnCalilQg ishoda,

. Odraslim se kroa vise dana za Iijek daje sa secerom stucano liMe rutine, iIi pak voda, u kojoj su nakiselili liMa od "stL'avne trave". 'Da s~ biljka (neka vrsta povijuse) UOPQe 1I,a raslieit n~cin pi'hegjena upotrebliu.ie za .sve oblikesttave. Daie se i kae profilakticko sredstvo trudnim zenama, rocli1jama i djeci na pI'sima, ds ih .ne spopada strava,

Po narodnom misljenjll skrati sttav:a bolesnika, pa da to urvrde, mjere ga uz razlicite ohrede, a -to zovu "ur e z ivan j e k r a1 c:i G"-e". Balesnik legne p6trhu~ke na zemlju, apr~lll(i)ge i Tasiri ruke. Ona!, koji mjeri, uzme sada jectneno zrnn razdijeli. ga na cetiri jednaka dij@la, pa jedan dio .me-tne pod desnu ruku, d_rugi pod lijevu negu, treci pod lije'YU. ruku, a . etvTti pod desnu nogu. Sad olloga, sta na zemlji lezi, uzicom ovakG unakrst izmjere, Jeaan krai uzice sta;'Vl se na vdak el~snog' srednjaka, a drugi na vrsak lijevog noznog palca" pri oem'll se uziea do bro nategn:e, za tim se onaj hai usice, koji [e bio na vrslrndesnog srednjaka, metne na clanak lijevog srednjaka, a em~i kl'~j, k-oji ie prije bio na :vrsku liievog' nozIlog pales, stavi se na vl~sak desnog nozfl:Q:g pales, t~ sec uziea opet " tako nategne, kao kad se je uzela prva miera.

Ako se sada pokase raelika izmegju l)rve i druge mjere, to je onaj, koga su mjerili, olrolio od sirav:e, ili pravo rekavsi, I!)R pati ad strave, a. aka ie jedna i druga IDie-ra jedn.aik.a, onda je bolesti

drugi UZr:OK. ~

Kad u holesnika utvrde stravu, onda ueicu razrezu na de:vet jednakih di,jelova pa je bace lila naibliz-e raskrMe.

Oua cetiri diiel~ jeom,enog zrna. is-tim se- re.dam~ kao sto S1l polozena, metlom taZIl1etu tl.~ cetil'i su'ane syijetl1J p:a se pl_.i tome ponavlja formula: llBjezi strava) llbosce te kl'ava"-.

Isto se taka cetil'i og;rank:a iz metle razbacajl'l na cetiri strane svijeta.

Ka.d se ta man-ipulacija dtrvrsi, onda anal,. sta ga izmjerise, ustane1 pa o.tigje, ne ogledajuei se roti na ponatku i .s- k.llu

zastaju6i. ..

Oni, koi:i se prestrave, obiZin0 ne ~ znaju od c-ega su se pre·travili, pa posto narodna pa:iologiia J?olazi od. tog naeela, da se

- 72

time, sto jse bolesti upozna uzrok, cesto i b?l~st sama _~lijeci, to, se razumije, da u svako] 'prilici nasto]e pronacl, ad cega J6 bolesnika

sp0pala 'strava, T0 se postigne "saliev_anj~m strave~" ' •..

Iz pu~e vee izbaeeno tane al1e17a1u 11 kositrenoj ZAhm nacl

zeravicom,

_ Bolesni.ka kOl'i megiu tim u blizini 0uei) prekriju za toga car-

..) O~ I

savoru ili kabanicom, a pred njeg posta17e .ilovastu zd-ie u B 'Benacetom

vodom. Rasta1jeno Ql~vo sad brze .saspu u :vo~u, .'

Posta se je ;razlsla para, koju bolesnik una da: Uda?l, ond~ omt]) koji je talio 010vo, gleda na ~o 'pos~de, pak lZ oblika, ROJ! sada dob:i-ie skrudeno olovo, up0.zn:a!e stravl uzrok.

Ako tai naro.q.ni Ij-ecnik rnisli, ?-,a je u ohli~u ol,Ova uJ1oznao, _, reeirno - Ironia, onda 613 bolesnika da. TazOalem~, te 66 ga o~ natrti zebnom vrecom .i baci6e ie na kuem kro-v, .gale mosa da leih do prvog is'hoda. suncaneg. U t~me je i, bolespik vee oz~·avio.

U g'die:kojim krajev"iul1:L .olll;1i? s.to ta~ olov0: za 0110 vrlAem.e, dok :;;a1Sipa olovo, na ie(l:;\.o mali u ttl puta lZg?'V'0'1'l 6v-~ l(:)r~ulu: .

"Bi~2i$tl'3ivo! g'OID te matt;rlna para; 1 aeeva s_ila u SlVO k1luS!'l, u rasevu slam», u trulu pan jilllU! "

Gl~voholja ad strave liieeise ovim zapiSoIn,.sto ga 1::ao hH,:;-

m~liiu bolesnikn usivaju u .kapu. .

"Adaroa zabolie1a gla.-va; - AdaJj;}_ predade: EvI, Eva l?l'~aad:e zmiji, zmiia Ill'edade iabuci, iab~a predade suncu, snnee P1' d~td.e .moru, m6:re preda;c1e: vie.tru, a -vietar rsznese."

Isto tako usPiesmi, vele, da ie ova formala:, ~1i S6 mora tri 'Puta pOlloViti j bQle.snik ~viki p'llta zadahuuti:

~Oh udarcu, (In J'!ogancl:I) Baid' otale u<lt1l'lliDI),

):'la =jviilll lliMIjnn

Na llebe1u VlahiDiu, G<ljav6 ne- buiJa,

Gt1ia Jaa'Va ne rice,

G,djll ovea ne bleiji,

Gdie koza ne ijr(j:el,

Gdia _o.roz ne pjev1L,

Gdje kukos ne kio1ro\i(l, ci

.Ima u mene jos iedna veoma Ol'ig'jnalI'la; formula iz .focanskog kr~a, koia - po nacodnom miSLieniu - nesurnnjivo ,lijeci. sv~ki. oblik sttav'e,- pra,vu p.anacelllj 8ilnl:l. 1'\£ mogn, da je o:vdlt;i Pl'IOpOUll zbog nienog odvise kl~epkog rHtt;uralizma.

- 73 -

BOCRHCKH pyHO~HCT (Gnsphalium Leontopodium),

l-1eM.'il:. sa W4.jWto OH.ibM, rcqja 61'1 C BJl'COKl'.l"l<t ~QpaMIi 1'1 TY:PHC-.TillW.M 61Ma 'l'aiOO YCIW CIl:pIIQa,rr3,., EaQ PYRO.iUfCT (Edelweiss). AaHA3iHac ,WAyme MB.or..n CRO] welIDlJ) @RHXH _PYRO.urCTOJ\(, R{)i'lmjymr mtttaEBO apaBi,) 1-la 'ra'Ran Hal'\:Fl'r) a T-y cYAQmry ,i\Jilje..ut e ,'lOBQTffilIill 6JiI.ibeSHll1a: ,,<1 6pa,(loil 0"" AHBoE03e ]J C nepen OA ~ra:.A.c}J' TBTpllie6a" 1 Kojn cy 01"1 lIwro¢mrx ypeoo IlpCTa.ur m'pa"lJi:Ol't! "MOAe'l"

J{9JJ\,O [e pyBWl'RC'l' emrao CBoj rJtac? ]\,ora [e (tpeha nOMy~R.ita, Te [e H'3a }I3JIOpROr lIepaffia ItO ]tROOItll'M 6p.i{EIMa y6pao 'ltRTIl.lI,y :l'01"a cpe6po-6HiMO:r ~Blfjelia) ~'ai r'a je c BeJlMlWM 61)lII'OM ~ao :H 11\yNI. ,il,OIDfO rcao Heynemmy yCIl-O~HIR~ H/:l- onO>laAwa:e OlIDlli,FJ,OC.'.r:u II aarrpeice. IIpEr.je TYP1l'CT~ B~P'~Y ce .:;tOBUK E 'lo6al:fl!{ no TI.il.affi;rHallta 1'[ AouaillaJXY E,JlI.TB PJHo.ulcTa, lOOJlI )e, Ma;K,ap II nocyme,!,!" BeCe;;uIfiI .lim-ora epU3:, 'lle H"- is tl:aO lh~fl'.l( C'('R.HOBRliK np.il.eTmIX f',.THjoH~a TII'lDyl)JlBlltO Era h-mOry ;l~1J-WCn:y 'pl-ljelJ' II ~,y6a;B1m nosApa]3 Y AOMHm. Y BapoAHoj rrjee.MJlf a,)\JUHlCNHX er_faB0nmrI~,a rrrpa PY,HOO>l.:HC:r ca njeIDr:lJUmJIiO~r (AJpc:m;ose) H_ cra:p:aJ1I'rapmr (Enziall) rcao CB(~Ta l')trias-ti :S$JI;l!JfIo7 y/[o1'y. Ta j6 OlfA>R'a n;P.aB8> 1;t;it(LIDIRWlEba. Aocap,?> i6 I1tL~('jlUe y JrCTO'IH:HM', ~eHTpa- .. ufJol:M:R SiIllaA'!llIIIJ A.u:ralta, y R-apnaTnMfL) y Jyplif (ta DOle), Y 1ll!1penejFIllla, A6py~, 1 Op6l1jN) Xp.BaTCElDI r0pa'M;3 .M y BQClm JT XepnerO;SmLlI. Y -:E(am:eM 0y ie no}ll.}?J'liY Ayro tiesycp:jenm:o TPa:1rut~lHJ U nnorn 60TWHlT.':Ul.PlI TBp;a,lI;;o;I cy, Aa "y 'Bocmt H Xepn.erQBlIlUl.' ne paWe) il.u:r C~'IO paAH Tora, lIITO ra llIlj~CY ]Ilor.ur HaJrn:. 13Hjaxy oner .ilOBJ:{II, Kojn H~Qme rra Talmy p:njeTEY T]iaBy ~ l'I.mOI;'H ee 11p!;lBapJllUe, CBaltli ra j~ :Jr,TJ10 wiID-J 11 _ BlI'<:\ie'l"R~ a.U[ 1UIje~~8(IT ra He 8HfJ,je y nplIjene ~-aT1Le. 'ra&o ea~[ AOOH:O xnoro 6}.L~haK~ calIO ,~a cy 6nAe J[_ ,Il,06p_o OWle..ito-pYTaBe I~ao PYRO.il.lICT. Upmr ra nai)e tr GApeAN E.il.. KilAilh rOAl!lR~ 1386., .I1.Q'Beirn AlIBOl~03e y j-apyra:r.fi:l:

Tpt'\.QQll%rn;e (IT,ute-a). If.IDRlt.HllP Fi.-a:yT lla~e ro,~mH,} 1988. PYllO.iUfC'£ Y BMlIRDj M1[Omtmll'( 'lent C'.FaHOnnD:r<JlY A,'lmOI\\QS&, Myxa._pn.HJ.J;a ifasBaIIO!lI, looia ie .\\lIO II.il.uce II,:tallltIle.

llpnH 60Ta'Hlt'ilap-cTPJ'lIbaK lip. T. IT"". Belt Morame pyaO.uWT n:oYS,iI,alIo lIiOH,CT,aXC>BaTR sa Xep~et'D:Bl!I;lly, ltO,ilf 1'a y tr.il_Y tlQi\Ime' .:1,888.. Y cipr,ienaMa I'pa601ilru;e --aa Ii.il.aeR 1l0H0.6110 lIa'ge.

:IT .iY.IIy POAHHe 1889. llocjeTHCllro EYCTOC TajBe.p It ja1 noljeHIf no lllilmluuirpJ B.ay:ry~ J'Ili"IMl1Ill'ra, pya.0.iLlICT& J'ra MyxaplflIlUl. BH.i},Ka ee ry l\a.(la<lU -y nnelmn €l,1l 1800-1900 At n'a ocoirrn'llr ernjem;L1IUt Y' ,'J,pym:my 00: Poten:tilla a_ppeirin~ Ten., Achillea M.}?itata Willa Senecio Doronienm L., Salix glabra Scop.} Sax:ih'aga eariophylle. (his., PotentilJa mlj.siana L._ H APyr'HM 61l.iblt1l.Mfl ITa TelIIIW npn:CT~[ py6o.llEM:a llP.ile:.rHHX cTiq6ila .. lliIm:mmp 1\.31':1' YC:J;BP,il,H, Aa ie ]lJRO.il.1i1Wr y UC'.roi TI.'i.Iit1ll'lID[ y BKcmlli o~ 10.00 M Hamao, m~o je ~a"o lIloryh6) IlOillTO M yxapH1H~a -!lPtma AO.mIDf AQvpMUOO lOra U:p.,1,6THe OCO,rBEl C'£ujeHe, lllI'Yje 6R.ihI,(1I lTJ?y.IIRaj-y Rc,TO'BreTne yC.il_O:S6 ~ln3 () '1' a lI. 11 riCO' B a -a; e y ,<\!M.lUIilt,

llp0<lleCQp Da,.HAa.c l!aHlITaG je na '1'y 01l'.ihlty rOAl!Q'Ic 1389. Jut Bp.it6TJIIiM cTHjf}Ra'Ma llR_lfI}.il.ad-ll~lamD!e y Xepu;erommlt II ua ,1IOH>Jl'M. oGpo:rru;IDila lIBpc1ilf1\e 100:.'\ J a6.;J~e. BaJ'T AM Iilame; ;\a ce 6H.ib©. Ra.ilaW y,a.liJlllHCK01[ H cy6a..a,mmCKOM

- n -

IIOja.cy. 3a Bocay ce 6:t:r.ihKa 1'[e MoraUle 1tOHCTaTOBa'tH, IIpelllAa oy CTJ.qelfe 0,/\ 1'peo1\-.a:BllITl;e, EjMarmnrn;e, II£!iJ:'..urn.a I'r Bo..tyiI~a, Ha.jnomm:je rrpeTpa.'lEene. MOTOM ro,/\m:re 1891. Mora.o C/Ud je ja II ,KYCTOC Pajsep y BOCIIll Hahn,. IIpID'OAOM jeA:FIe 6o'I'a'lIlf'ffieaKCitypsnje y 6Hxa~o 'ORpy:m:je, gacTaBlJ1JiI ee y TIe-XPOBizy, nonecxo ce na 1961 M BHCOEY R..teIroBaqy. Onai rryT AP:iEHM sanajTero6HnjH Y'UITaBO!!r nOAPyqiy. IIeEbyIDtce ce,ilaM ca'1'ff ItpOil reycTY, OA BjeTpa jaRD o]]YJ)ehenY"IlIYMJ 01'1 rOpOCTMHJIX jeAa, lIeMa:jy1rn: l{aIIH 13oAe, rrpoApnj~IlI1l !tpOil ~ocoAP:s.e,l[acTy 6JKOBY IDJ'IDITl.Y, ,1i.Ol;iOCMO rra .i1Ia.i1R, OA Bp T..t a "I a CMDIDi RCrrpcE1i£,1l,ali 'lal1p, y :Bnenmr OA 1700 At, EOj:ra 0,,/ y yCID.1M rrejaeaxa J13]1{eljy 13e.ume (1961 At), H Ma.a.e I-t..teEo;sat:re (1782 .:.t), C'.cspe. Hli. C·l'errclilf1:\8.l11a Bp..tCTID'lX K..;Ur~ypa ,nal)ocM0 y. ID306H40.y a.;erryr_rracT8 r.mnjeBAs pyn:O.;urCTOJ3C, a"u[ Ira 'I'aKO onacsmr M:ieoo"KMa, Aa tilE ,Il,O H:.HX jj;JABa HfJ,jBjem'l'HjH T;y.pHCTa i\Orry3aD. ]I aa UJlO"raCTO:M. BpXy:Hny, ltojn nOM mrpa~mAY TpMHI'y::rn:pfllffia (1961.;n), pae:re 6H~hK&. ea HO'pMa,;aliliIM_ IJ;Bj.eTOlHJMa, aJU[ cWIr@ 2 'I{.l{, BHeOK.a, Ham Bo3ja, ClJ1t'llPH AIrlBa:p' 06pa,,Il, Hil ApJ{lnllla, Maru.fon :I'.A;aBoM, 'ilYA~ HIDE ee, :KaTtO 'lOBjeEt Mome pRAM je;il,"He illPaBe, lcojll! ne ll-lifllH.JlIe n 0,1\ Roje ce, H1I paEUjane l1e~, IIp?.tT .:tOMli1Tn. E:a:pO{l,ffOr J.nfelIa lIB .3HaAe HaM KaSR'.rH. Tal«) Ji[ -'"'Of!. eB}lX; ee&a:E.a H yo6aaa y ,IIOTl!f'llIOllf L'(}l~jy 'ra 6ll_.J;bJ$la HeJIra ];[Mena, A.ur je saMjemyjy qeC'ro rry:l'a '8, llneAlfllrO'M", llehillea cap'it~tta, pa.'¥ff epe6po-6Hje.ilQ]" ~'t1nlIh.a) lCOja je lta0 .a.e:£liOB:FlTa Ol1"bKa lWAee"l;a;a.il,\ y 6~O~1 olcpy.m.iy rra I'.i.lacy. Apyro ua.ilasmnte y Eoenn Hal)oCl\ro :rIlKoljep y IIeTp€JBa'll\iO~l IIlo'l'apy :FIa Ocie-g:e;ImI:tH (1795 M), 'na leoiy ce naj.lI.al"um lIm~, lffi IIe:rpo:BIJ,.a ABb. OA c,noMeHYTe napQlUH A0.MlilK ce sa ABa (laTa ,<1,6 ll.oA1l{)$ja'l a 01<\ Bo:llJH.rffia M'o:m:e ce ITa npRJllI'lliO 11' sa EoB:.e ~o6l)OM ITY':£Y, l'p0B lIra.l1.Y

,rremTo Te.l'OTHY 'iCOCP,1l.pBl'IIlJ aa B I/~ caTa, Y aJlJIltllcRlif nojae OejW1.eBlJ.Ir;e c;J.,l1hn. '1'y Hal)Qcilro MHOI'D CTpJ'lalm :PYH0.urc-:ra y JIaj.a;enmoj D;Ba'l'1bH y mpe!\\Ollr If-pilly na. nOAHom:jy CT111e1fa, llioje l{ $e.'ll~a :lKeRCK& P'YK-a ..taIW MOOKe ~OltyL).I(TI1. y It:m:cy:pa~nl,; E.oj,e elfO Mor.lUI lI]Wrp<CJE1;CI'R, 6R.'blt-a [e pnjeTlta. :8:a Oeje'lemnJ;ll je PPO..tHCTOBO naasaanrce nBMel;iy 1680-1'700 M. Cekil'lt na o Sl'f.ieBl);, lIam BO~t, He YbI;jeA8- RI,m R1l);HaTH HapOAHor l<mIeHa, aJI.N I'll (la(lBJ1M ,406po CIl npOCTl!Hlf a:s;trje3,.'l,aMa, EfaIDHJ{. rrO'f"IiL-CIUQ"a (KMPtapa) ITpRcrrOA06JiL. IWA TC Iq'lIr~illl\';e Mopa/~(')X ce cjeTHTH l'palJelbl1 prjeT.I'Ior P)rn:O~RC'l'a y a,yC'l'pJ'ljCl'l'lM: A,.1ULIl~nt, 3». ltQjn YllQ'l'_Re6.&yjy '-l'Oxy 5HjeAEfx. ayc:rpl'fjCRHX BojRJ!'U\ll1X n;a6a.H.Rll,a-.

Y ItIl);,AM, All; ita O}l!.bj Cac'.r&;Bal'L jam Apyre no6YATJ'I'1~1 ;4I..l;l, lIa ~E(Yl'llIM M:ieCT:IDlra PYHO.il'Hc:T Tp~e" xo'l.ty sa ORC) IWjH -y 60TaB:liIII;H rorjecy ea. c-nHM H3BjWI\.Qalnif, ;<ja My y:BpCTllM OIDIC,

Gnaphaliu.m Leontopodium SC9p. Hae y ,wa~lIi.1lnjy r.J.aBQq]ifKa (Compositae), peA n;n:jeBIbaqa, mra BpeTerracT, 'IBopac~', -qyHiI.n, 6"'yceRac.T I10;i\amut. Ora6JblUta 1e j'eARoBlITa, yc:n:paB,fh6Ha, .6Rje.a:O-PYTaBai .ilIi£IIike 'I1ITaBa 91~pl,j,jNa, ry6aCl£o, :FIa roplfiOJ C'f1la."IDiI 'Brune .Maffie .n:-ao l\Ia'Y'llQl:a pYlbal!€I, Ha A5B>oj 6»jeJL0-pyraBo, ,,(I,fuE.e Jrn:nea.uro-K<oitHIfaCTO, ropH.e JL"HoHea..uiO-JtliLRn;eTHo. :qnieTII8 eY' 1'.lla113Kn;e iajaCTe, Eia BP~CTa6~:bJ'me y l' P OE> Y c.n;yrr.lheIl6, €IA Ayror, e.llW1';I'1!I'I8'or py:N~filil1' na.uwrlia y o6Jl11.l.ty Sl,UrjElSA8 Jtrrep:y$elI~. GJ'a6~hRI\:.aM'0;/[te ITOll.apac.-.rH CIA 2-10 ~ y Hlffi1mJj II)3aT .Mje-pH Ao5'IfM y Illl'fPIDly. BOCaHCl~a ce6.1Miir.a 110 OBCI.M HajQ_ps,j;X:OBO:M @oocy mr y 'l.l3M lUI· pas.mEyi.e- 0,1\ ORe y aycTI)lljr,E1!IM A:mailr~.

.. Tojeme P-yli0.iUlC·.I'1t y Rlf3IDIR :Mo~e .il3ilW ycrrjeTH, altO ce onpe<m.o cam! )IOC'l'JIlli. EH.ib"~a 00 Jowpa ca He9s.ujeljelllIM .Ri@pRjeaoM lIc~onaTH, .Hili NGjeM

- '75 -

Tpe6a All. 6YA8 seMke QA npBoTHor rla~l.aamnTa, Raj6o.'be y rrpo"he'lie HAll [eceaa na R .I),eTIr) aso TIP' y rope mrje HanopaIl, Te Ba.1ba y6paTH M'oilaA6 6eCI(.B]enr8 Cl'PJ'llIle, lIJUf €IRe) :lWje' ce [om mrjecy TIOTnyHO paCn;Ba..ile. Y C3,l1,:JITll ce :Mome l!(.Jt:ll y calJCclliy HAll xa xpny Na:MeIha y SOM.1bY rqlHHn;;'h EOjOj [e nemro llHjecKa It rpYAOO'I'or .sarmeana npIDtllifj'cmaRp.' PYHOJi..RCT co :r.ropa Btrrue rtyTa IIl)e~o "alIa BO)l,OM IIOnpClI:aTJI, H 0,1\ jro.~x C)'l'!"a'Bl{x ap~a -qYBl,t·tIr. TIpe1l;o 'S1'IMe) MOO je y 6a11JlIH, MO.'l!>:e -ce ITO'lt_PHBa:1'lf, H TO' lIajoo,a,e jeJl.OB.Hl\1 rpalI.eM. Ao6po ie ,~a ee saiIIlllje'lll npeopso rryrrrone, M TO TaRO, .a.a ce QMholta Ayro no,il c:raHjeroM Ap:lEl'I.

~a BjelllTREIa Y TOMe eroja, Aa ee rojeIr"fe CTaBlt y n:CT.8 mn:B0'l'He 'll}lR.ilJIEe, Noje M:J npFa BHCOIOO ropje. EH;.-hI;;e, I;:~je casr [a rojao, ~a"le cJ AocTa

nyTU" l1.m nO.Rpaj C'Be onpeanocrn, aa n;ff<roj cy 3H~m y:rJiIJiY.l1.8. '

Ostanei rimskih naseobina u Sipragi i Podbrgju, za tim starobosanski stecei u Sipragi i uz Vrbanju u Bosni.

N a, n!iv:i bega; Slprage u miest:n Sipl'agi 'ketara kQt6r-:varoskoO" staia:la je nz desllll ohelu g'Ol'llje Vrbanje, jugozaJ'laduo i sasvim blieu dZ;amije toga sela okruglasta humka, koju su zvali )Jq~kvi!}orii": i koju su zitBlji onega kl'aia smatrali pOdOI'0m nekadltsnje crkv~e, pa, su ioj od aikada iskaai vali neko mistieko pestovanje. 'I'ako mi prjpo j diSe1 da je nedavno neki seljak svog bolesnog k.0n.ial koji v-eC od duzeg' vremena n~l mogaQ v@du pus.tati, po savjetll hodte tri puta ht:io oko Crkvine da povede:; ali vee pri drugome O:J;1h0dn bio je kanj izliiecen.

Prigodmn neke novo-gl'a,anje, koja se ie izvela U okoliei, izvaCiise 'iz l'ecene humke godine 1890. razlj6iio tesane kamenie, kOle '~aptle'Uca, ~oje sedre, To je n oei uderilo kotaJ."~kom preCl.stojniku u KO't01;-Va'rol3u, g·osp. ba,nll1.1 Schweigeru, te on obnstavi da:lie vag-jenie kame1il:a sa onog miesta i pod sopstvenom uI)J:aV'om otpoce otkopavati U onoj humei zasuti podol'. Kada sam u proljece 1891. ja pohodio ono mjesto, vee je gasp. barun Schweiger Mo otkopa0 sa:v spoljasill zid i jedan dio llutarnjih zidova zgra.de. Posta pri tome l'askopavan:ju. msta niie na.gienQ, a nutrinja zgrade kopanjem Naga z-a pi'ijasnjih Vi'em,ena vrlo razrovana. bijase, odlu,Qismo, da cerno, 0tkopavsi pos,\rltHJla natarnje zifJc)1rB) £lamo,jos ra"§13istiti nutarnii pl"Ostor okrugle' a.pside.

Za vriieme tog-a posla obisao sam najbIizu okolinu Cxkvine i nasao, da je nj_iva bega Siprage u pros'toru od 1 ha sas-vim zasuta komadima rimske opeke, te mi tom prjlikom reK:Qse, da se ovuda

- 76 -

.'

pl'1 oranin mjestimice nailaei na zidane tenielje. Po tome mora da

je u Sipxagi hila cijela naseobina rimska,

Zgrada u Crkvini, kojoj tloort pl'ikazuje slz7ca 1., cini pravokutnik od 18'42 m dusine i 14'2 m sirine, kame stranice gotovo

pokl;Lzuju cetl1'i strane svijeta, _

Zgrac1a je sastojala 00. tri prostorije, te je s polja .imala dva ulaza a, i b na jllznoj straai, od kojili je jedan vodio U predvorje .A,a drugi u glavni prostor 13. Predvorje A puostiralo se eijelom sn:inOin zgrade, a bila mu [e nutarnja duziua 13'91ft, a sirina 4·09 m. Glavni ]:I:'Ost01' B imao ie rrutaznju .gu·inu od -g'3 m, i d~jillu 0(1 12,38 m: Na istOCllOj strani z.avn~io se pos:ve- okl'ugl@ID apsidom D, tako da mn ie ukupna duljina dosegla 15'90 m, Glavnog pl'ostOl'a

5j,

c

, ,

A

B

-c

h

;

,_ ..... ~. ~~... ..

a SJika 1. (1: 200)

napokon Irvatao se na sjevernoj strani spOl'edn_i prostor C, ko,ii je imso nutarnju sirinn 00.3'95 m i nutaa-njn .duZlnu- od 12'3'8m. . , Tz pTedvorja. A vodila su vrata ~, -Sil'oka 1'90 m: u g'laVn-I prostoJ.' B, a 'Vrata d sirok:a '1·2 m U sporedni prostor O.

Viel'ojatno je, da je i sporedfri prostor 0 vratirna bio spojsn S glavnim prostorom B, kojSJi su mogla biti kp,d 8, ali je na tome mje~tu zid, ka!i je te plio'Sun'iie diie1io) pJ'ijasnjim kopanjeru do tem~lia .razoren, kao i jttg'oza_padrti l'ogatj zgl'ade.

GlaYllI i uutaJ:nji zido'vi jednako su debe1i j to 65 em, a SI;I,sto,ie ad. lomljenog kamena, u keji S11 u d{')njim mjelavima zamijesani i ~u1j?vi, stn ill, je dovaIja]a .vrban:j~, ~ij:p .je '\'eoma .CV1·St, kameccim~ 1zuuleSau) all I)_ema u nJeg'a p:rllIU]eS,anih ka1lll-adi~ ope-ke, k;-.akvl SU vrl0 eesti pri rimskim gragjevinama. Po vratnicama i 0ko pl'Ozo-ra bio je zid o1Iozen vapnellom seru'om, koje na nekol1l.obl'Gnku tl blizini ima mnostv:o. Ima i k:vadratic.ne cigle l'azlicite velieine. u

77 -

rusevini, i ak() ne bas mnogo, pa ce biti, da je bila uzidana po visim mjestima ziehL, koji se je do sada odrzao do 1 . 1'3 m visine izua,d tla, posta ~a taracanj poda nije sluzila, S polja nema na zidovima traga, a,a S11 kada bili czbukani, ianutra pak naslo se pri dnu zidoV'adosta komada Iijepa, ali samo bijelog.

S¥e BU pl·ostorij.ete zgrade papogjene evrstim lijepom, pod kojim je sljunak :i primijesano u rijemu sitnije kamenje.

K:rovnog' erijepa, i to kako zmurnjaka, taka i zljebastog ee~emjt3 nag;if'.ill;stt [e u ;t'USevilli mnozina, te' po tome mora da je ta zgl'a-da bila pokrita Cl·ijepom.

Vl'ijedno bi nadalje hila spomenuti, da je u.h\iz u apsidu }Jl'6ll)J_·i.ie~en lijepo izragjenom kamenitom stel enicom, uzidarrom u pod, a uz nutal'nii zid da- ie cleo apside tekla neka vl's,ta kamenite klupe

od 60 em visine i 34 em sirine, '

U 1m1..1..tra,snjem iugoistocnom uglu p,redvo:rja A pri iacki It nag-jena je nadalje mnog'o ulomaka od rimskih ogl':ievnihoiievi i komada dl.'venog uglja, te -po to,mes]jjedi, da 5@ ovdje lozuo radi o g'l'jeV3" ali se nije moglo pl'onaCi, ]~uda se prostiral0 to lozenje.

Osim sP.OID:ellUt6g vM gragjevnog .materijala naslo se pri kopanju 7 jakih zeljeznih cavala 'S glavicom s-aviienom poput kvake, od 11 do 29 om dliZme, kOll'lada zeliezne tr0ske, komadi_c suzne pocice ad s-takla, koje [e veoma .irieiralo i dva zrvnja od bjehltkovog' kt'snika. J edan je od il'vuje-va ddniak, deheo 25 em, a dl'ugi gOl'njak .debeo 34 em.

Ali .;m.ajzanimljivi,ji je predmet nagj D 1.1 apsidi na mj'estn ·i. 'I'D ie .konzola, (nosac, babae, streun = K:r~stin) od mek0g vapnenog Iapora, koji [e na samom podu apside lezac razlupan i na 11/2 m QQ p:r~like l'llsevinom zasut,

8l't7110 2, plikaznje oblik i ornamentiku toga kamena, Potonja na ~€lu i?ini krst, a .na protivncj straui- sestoteaku rozetu, okvirenn ]n~u.znioom a tako je izvedena, da $1] kQntllre u kamsn. urezane, Melli nije$l1. I ozp.ati oblici krsta, kako .8U upotrebljavani za prvih vi,lekova kr Ganst\7fl', a i (lydie nemam pl'ilike., dar S6 0 tome uputim, p'a da onda po obliku krsta prosudim starost toga kamena, N ego Bam pred vise godiUll u g'J'ohlju k.oeL Orl i c a biizu Nove N ovalj na ostrvu Pagll. 1.1 D a'Im a.c ij'i, gdj@ ie bilo pristaniste Tim kog In.'od@vlja., vidio '\ ise nadgrohnih pleca bez na:tpisa, ali S ornamentima, koji EU pp jednakQ:i tnaniri, t. j. prostim uresivanjem korrtnre u Icamen .isvedeni. Ove nadgrobne n10ce kod Nove N ovalje smatraju na:O.g~·obnull! spomen_icim~) koji pot~iecu 0(;1 I'll'll kih v0inika krS6anske vjei'e. Ne misleei u tom pravel;! nist:'1. stalno da tVTdIDl:, ja bili po iednakoj I?:anll'~' kako~ je obl'agjen na$ karu e.n , izrekao nmijenie) daon p6tj8Ce lZ kaSDl]eg doba cal'eva.

. J o~ bi va.ljalo m:l;l')o')l1.e:nuti, da ie' uz isto:cni spoljasni zid, :i to Nizu jug-fri, tOCnog ugla zll 1m, po prilici ~nize od naljevenog lijepom poda nagjen k0J:;ttu', koji s g]avom na sjevel'noj strani, lezase pl'uzen

78 -

ad sjevera k iugu) ali biiase u veoma trosnom -reniu i ne imas

nikakog pI'iloga. . _ . . .

Po upotrijebljenom gl'agjevnom materijalu, narocito po tapi 110m

rimskom crijepu i P? ogl'jevnim cijevima, po nalje:venom podu, .za tim po nagjenoj suznoj boeici i po zelj_e~nil11 ~vlrrna s kv~ast:Lm O']avicama mazemo posve lJonz;dano sudiri da Je podol' kod Slprage bio rimska .zgTada. POl'edanje Pl'ostOl'ija i apsida pokaeuju nadalie, da je zgrada rnogla sluZiii samo bogostovnim svrhama, Eto u ostalom svjedoCi i grobnica neposredno c10 poljasnieg'. zjcla zgTacle. Po znaku krsta na jediaom ondje nagienolll ornamentiranorn kamenu rekao bih nalposliie) da ie ta zgl'ada: bila kl'Mansk,f!J cd~va.

Predvorje .A moglo hi se onda smatrati kao pl'Qst~l' za katehumene ili za one ko]e je tigla crkvena kasna gl~lNm prostor B

SJil,ta 2 a.

bio bi sama crkva, a prostor q( bio }o) ie spOl'edni pl'OiStor, valida p0put danaSnje sakristije. .. v • •

U koliko aVO moje n'tuijenje ima 0 nova, nasli. bismo 'u SIPl'tIig'l

'podor kr s ca.n sk e cr kv e iz ri m sk o a d?ba, aa~e ~)T~e tal:ve zgl'ade u zemlji koja je do sada ·talno z!l;::;\71eeloceuliL 1. Icoja }e ,stalaht

usred runske nasaobine.

U ostalom Sip)}aga nije bila iedma rill1ska nfl" eo,bina uz Vl'banju;

jer u Podbrgju od pl'ilike 6 ]rm; uil!i rijeku 0d~otor-Var~sa, vidio saIn uz desDu obalu V'l'ban,je koel tupa za kilom tl.'8 11'01 28 zapa~o nz C6Stu na. iednoj njivi vise n:wnesenih hl'plill kamenia, koje

- 79

su pune ostanaka od rimskog crijepa i to kako od zmurnjaka tako i od zljebastog ceremita i od zidne opeke. "

Razgledavsi njivu poblize, nasao sam, da vee po samoj povrsini njenoj ima na prostoru od 'l« ha po prilici rasutog takog rimskog C!'ijepa i opeke.

Druga prostorija, gdie irna rasuto mnostvo komada cigle, nalazi se ad pl'ilike 800 m [ngoiatocno od mjesta, 0 kome smo sad go~ Yorili,u,z desnu obalu Vl'banje a.m potoka Svinjare pri uMu mu u Vrbanju.

Daklesu i ovuda, nise Kotor- V arQsa stajale rimske zgl'ade.

Sasma blizu, istoeno od dZamije u Sipl'ag'j ima uz liievu obalu potoka Crkvenice, odnosno uz desnu obalu Vfbanje 14 starobosanskih nadgrobuika, od kojih dva imaju oblik sarkolaga, dok su ostali samo ploee raslieite debljine. Ti SIt nadgrobnici nacinjeni od vapnenaste sedrs, ~to je onuda irna mnosina, te mi ie udarilo u oci,' da od onog jeelnog' sarkolaga Una santo polovica njego'lIe pl'iiasnje podobe, te izgleda, kao da su goa nedavno preresali, Kad sam 0 tome raspifivao, rekose rni, da zitelji cnoza kraja, i to kako muhamedanci, tako i h.l'iMa.ni, Qnai kamen TUne, lla onda prah s vodo~~ J)omijesan ljudma i ZiV'o:tinj.ama 11 svakoj bolesti daju da piiu kao IlJek.

Taj obica.j da kam ni 1 koj nar -d. smatra svetim, 'ili mu, udara 11 oei, rune, p~t kao Iijek np0tl'ebljb1.ju, rasprostranjen is' kako po Boani, taleo i I~O EIercegovini.

Tako ie 11 eel'in'll u Bmtnjem poIju kotara mostarskog 11 Hercegovini pri izvoru vrela Oerina ad pradavuih vremena taja .rimsld temel] s. lavjim nog~lDa od rnekog vapuenca, koj:i je, p1'ije nego sto ad niega nacinise posudu za svetu vodu i U crkvu, ga odnesoss, . u zena hercegovackih na daleko bio u velikoj cijeui. J r od tog bl kamena lIastmgale praska, koji SU s vodom pile kao pouzdan cudotvora;n liiek, kada bi materaana ne~lQstalo rnlijeka. Kad od tog kamena naciuiSe p08udu za svetu vodu onda BU po OpeO} zeljj naroda iverje od toga kamena .za recenu svrhu pohranili

u zupnoro dvoru. ,) _

Po Juki6u2) ima nadalje. u Kak anju uz Bosnu u .kotaru vi 0ck0m u Bosni na mnhamedauskcm goxoblju velik, na pol a razbijen turslri .nisan, k.Qii zene stl·t12U, pa pl'asak s vodom piju, da dobiju vise nllijeka.

Vid Vuletic- Yukasovi6 S) prica takogj€:l' a stare bosanskom nadgl'ob?ikul kojl stoji 4 sata zapadn» od SlatinsK!'lcuprije na RaIDl, dakle svakako 'n bosanskom Icotaru prozorskom, od koga ondaSnji narod prasak uPQtrebljujeza lijek ad l,·az1icitihbolas-ti.

1) SchematislUlls topogra.plllco·hisforiclls Cllstodiae pro'Vinc.ialis et vicarlatl,lS' &postolici in Herceg-ovilla. Spljet, 1867" str. 1:17:

.) Zemljopis i povillstnica Bosne. Zagreb, 1851" str. 38. OpasJ,a. 3) V.iestni:ll luvatslmg arJ,eoi. i1ruitVlL. Zag~llb, 18.91., str. ,~6_

80 -

I Torno Dxa.g i c vi 6 I) ja,v]ja, za starobosanski, llaclgrobniku

licni sa,l'kohw na brdu Storm ked K a r a i a u bosauskom kotaru biie1jiuskom, a J 0 v au 00 ki C 2) govori 0 ,}jcnom sarkoiaguu sumi Bitoraju, opcini Mrezici u bosauskom kotaru loeaD 'kom, da ron p;t:a:sa1{ na daleko raznose, te ga upotrebljuju kao liiek za ljude i

Zn71l1:u.

Najzad nil reee gasp. gTagjevni sa:vjetnik Balil, da [e ieclal1

Del l"unskili miljokaza u PetI:ovackom })01j11 11 Eostll sasma o trng:an ier rnu okolni zitelii pl'fI;sak upotrebljujtl za Iijek.

Na takav naGin 11potrebliava,lloo' kam n!a bice joS' na mnogim mjestima u ze:wl,ii pa rram. ono najbolje svjedoei, kako IDaSta moze

da zavodi covjeka.

,1I.BRje erapane B3 6aKpeHOT ~o6a 11 cjeKHpa on Mje)l;lI, Hai)eHe y B,OCHH.

IIpEloDliyjel'I ,zI;na S3,lIIDrIJbHEa :HaJIasa 113 UpeXI'.lCTO}JII'lKQr ;zr;o6a, IDTO oy :aame:iI'I:y "lryfJeiY Y 3a,n;H>El :sp11lieMe CTErJla. J eAllO je CieI~Hpa o,n; 6poIOJ,a, :aa1je:rrt1 npQUlJIe j ~ceRH. 6Jlli13y Ca'PaieBa) JllTO jy ie ,rr,apo:aao 1I'rysejy rocrr. ca:ejeTrutR )[ B.lI. IT(,rBje,peroIK Ar· J[OT~lP BlITes HepEC, a .zq~yro je :aaJrM '1I1S 6al~peHor p;o6a, KaI,[aE !1 ,!I;~e'ro as T8maln_(:.~or l{lO'I'a,par, lcojs je ,ZJ;aponao TaUOllll'bl4_ BeJI8- UQGiS;2l;FJl'm Q)exlIlI'16eT '-lI'HiRJl,6e'r'Olmli.

OBa ,lI;Ba sa,lP:ba EO:Ma.n;a 6lliaxy: :aa1.taR ea ,n;n:ldje. :Haile,PUT no-

'TaBJbe;H,e bl1Erpy:o;e, CIA l\:oje ie iemm. oEl\xaEa, J.iL A.n:nieTo~ Itao (JEll 6aEpelflzr .ape,n;M8Tll FCO~axIl.1. cy 1 a ITe .'be:B!:J.RI!f, a ocoeiaro RaJ;ra.E

l!l13Ila~eR ie HHSI'JIaJym:r ueJmEOllf TIO:MJ:I,OM. '

O~a Ta mo:&1a,ZJ;a llpe,tI;oqyjy rraarre C..lfl'LBi('} 1 a eso .ill\'[ 10m lil: Mie:pe:

HaT,[a:ro (Mlu/lea 1.):

;l\y JhN:Ela naJ,laKY, lta,KQ io Oll:p;-rl:1n· i~W.T 2Q'7 ~jJt, a AOlt i ~ ouo 'lll'liaBJ DliI.na ])'lY ie oteo 26 ~JI, lllM.J).ldRL'I. ,l:La 011I';!.'1')HIJ,R 5'.1 1tJl:t, Na cp:uje;l!;ll idy 1~ .. JtJ a ,u;OO,.Jb:JifHaHa cpHje,n;H 3 1fvJt•

Te\iltJil.Ra 13208]).

,lI;Jl1IjCTO (OJbU1Ca 2.):

6(y Jbl1Ha l' 'If.u JIll'! pl'lE-a (Hu'rl)ylJJ,c 5·0 '~f.1l, ABO .>l,];lH~1 ]la :; .

llpXy 1'7,>< 2'7 1fM.

Te:Ji~I!LE£a 800 ep.

~) Yiestu.ik- bl'vatskog 11l:llool, d.r ur.t"a , Za~l'ill" 1888., SIT; 51. 1) Ibi8 i 1888" str, 73.

- 81 -

. 06a oy E~l\ra,.n;a SaHlIlI'IJbKBH OCTaHU;r.t 1'13 "l'3$OSnaHOr 6a1tl~'eRoI' ,n;?6a, I} EOMY J8 SHaHOCT o,n;pe,n;1ilJIa y RlJSY Ey~T'l'ypJ:wr pa8BJlTI~a ~qec':DO TJilK sa xeO.1IRTl'f'rJ,WM a npez npOI:frr;aH'Ol\'J ,n;0001)1 a JII'l'GT3, l~) mTO ce ~liI Y _TOM OLtry'Ia,jJ sao y nerum OCTaJillX HaXO~a]a FI3 TOI' ~ooa BliIle MOL'~O YCTa:a:OBH'l'H sa OTa~o 1t~ec'l'o !Ii( IIpH.n::tnte I\:8tKO oy na~e'HH, Ha:t\1a ce BaJI:,a Ba,n;OBo.u~HTJ2I "ImhSHlIlIJ,01"f, ,lI;a 0y Ra3)emr aarre Y 'Femall"CEOM IeoT"apy, ICa;n;a ce rpa,1J;liJ.na necra as ,l);o'- 60ja y BaH. y.JIyRy. • aBC) mrje .n:o-Ca,.n;a 1 e)l;l<IJIH: Te pylW. naJIajl y B0CRM. Y Opauqy ~o,n; TOJLli(ce Ha1je:a:o J8 aame 1:'amrx npe,l!;:MeTa, @,iJ; ICoi:ax i0 5 lWMa~a .,ll;OIITolIO y saI'pEloaq:ro;a ~lysei·

Ty je iE:\ll,aH l\fJIit'l' JifJIH cjeleMp~ 'lIocne c.wa;'llfa lIameMY H:;tr,raRY, Ayra 15 1/2 ~jJ't., rr Be~pR ,.n;J~eTa AYL'a 11'5, 15J2I16U,..lb.

m . .JbyonhnpJiJtJIdiH0 1i1X i e y eD0M rroIIlmy apEeOJI. o,n;jeJICH>a :Hap. 1!lJseja y 3arpe6y 1 - Te OJ MY ce IIOTItpaJIB )l;BIdje' ITorpj emIte: je,n;xa je, mTO J3e;)l'E[, ,ll;a oy TH npe,n;wJ:eTJl 0)1; Mi e,1J;:a a He 0,11;6 aE}) a, Apyra, rrnro :ffIDlOAEl, Aa cy 3aje,ll,HO ca A:pyr:a~ 10 rrpeAMe':ra, ROllil QY OA p})oa:o;a HaJ) HlJ Y ltorRJlR. IeoJfHIi:e oy rOA ,1I,oca,l~a EageHH 6al!.~perur npe,ll;M TEl EIClli1- TaHEI, a Il.y J[ClIlR 11 Myx rJEJ:lI'IJIM. CyTO BP.110 rrOMHO, .z!:Q ca~a:Irnj'e

1) lIclIOpll}1il!.: F r a.n ~ v, P nIs ~ ky: Die K\tl'!e~JiQit in Ungu"l'n. Budapest J Ss4,

Dr. lIf, M:ueh:.DIIl Khpferzeit in Elll'opa. Willn, 1886. \

- 82 -

ID,[ je;1l;aH II03HaT, Roin: 0» ee aamao y rpOMRJIH (Rn lIwrRJU[), '1'0 jecT y pp06mm;H, :Beli cy C:BJi£ CJlyqajHo Hagemr. Bali Ha~[ TO He zra TIpaBO BjepoBaTR, ,n;a jti 6am: TEX rrer IWMa)l;a ys 10 :[tOM. HS ,n;o6a 6pmI:q:a HageHO y rpOMJiIJllI. Y OCTa..llOM HaBO,l1;H ce Me~ TUM npea-

MeTmm jOI1I K ie,n;:a:a tP:aoyJIa - :xa:pe,11;MBT, 1Z0jlil ce ,11;0 ca..n;a TaIwtep IDIje .aamao y ;ZJ;"ooa OaE,peHO.

OBa je :iIpHJllllCa, ,n;a cy TR np.e,2l,~errH Ha~eIDI y Oparnjy 1 8.JllI He H~ je,zr,HOM Mjecrry, a OHHX 5 GaEpe:mI:X CBaEaE€l $iecy aa rpOMfIJIe.

H y cycje,n;lt1n1 SeMJE.aM'3.

HaIDJIO ce ;Zf;OCTa cJtJ1f<3lll1X c~apIma.

y n Orrap}f:lI;apy" IIp:aordieH ie ne,l!;!mHo ~eJIIiI JllIB 03.:Epe:wn: np~M!eTa, O,ll; IWj]IX HaM -:saJI,a c.noMe:ay't'H 10 ROMa,ll;a .Ha.r;[aRa" Ra:ge:mrx lIa pasmIM MjeCTlI,M;a Cpo ai 8, :NO;!!; J eJIaro.HH:q: 0, P:rHI:Eb a K Bop a ]I T]H

,1I;.mjeTa1 JIalje.:a:a 1Ia ym:hy R04ly6apa.

Je,Il,3;n OIJ; C1IoMelIY'.E'HlU;raKa npRonlieH je H y C~1I1 '1'(} je nOCRe CJ)J['laH Ram6MY H CROpO' HCTO TD:JmE. 1) .

. ') HllllopeAR: "G'l'ApllHlltp". VIT., C'l!:{!. 65. ],I jI,. 'r.'I$BaJl: BaJ,l'l'pol_l.ma: ~pelle IT Opo)f-

J{alle ()'J'allIDI4l JlS Ot}ouje, PI n}lHJlOlIre1le c.lIlIKe 1Ia T&i5;lm VI., CJI. 2, 1l. n 4.

- B3 -

Bp.110 'leCTO HaJIaSe ce CJJ]!f'IHe- CTapRHe y XpnaTcRoj a y HOBnie ,ll;o6a Ha3)eno HX je ROf!; T'p axonnnr r-a, P:aTHRCRe, IIpC'l'aHKa IiI ~p.) ,n;OE Cy:nIB ,l(amran;n:j e II03HaTH ns Crrmre (J[-ae'l'Be), By,ll;Be IiI Mylia.

OHa 'l'a HaJIaa.IiIIlI:~,. a Y.r nama ooca:aCEa, TeE 03Ha'3yjy jY:J,EH6 01'paHE8 ryJIType, IWlol 18 6l'IJlo cpezrnrrre Yrapc1ca" -

~pyr~ HaJIaS, CIIOl\feHY'l'a cj6EHpa O,ll; 6poIII.\'a, o6peTe.:a: je T.HJ;\l CapaleBa zra Ae68J1o~1 0PAY, r,llje ce H3,Jla.SH rpa'AcEJII l!:a:MenOJIOM, a Ha~ome ra pa;Zrff1il:q:H JIOMeIrn: nyr sa, UJIfiJs.

r0CU. ca:sjerrIDIE 1311Te3 BepEc, ID1:aO je ,n;06pOTY o,DfMax J)IH cnoJ\HmYTlI e 'r0Me HaJIasy, Te caa ca Haf(Mjep:mnwM r-, COl\',aJIOM'Jrea:mao na .HaJIa3~Te. Ho TY H1ll')!;je. He 6niameID'L Tpara orapox rpOOIDilTylilJIF[ »];>1:01 o CTjtBH , Tf9 BaM 18 Ba~aJIO 13aR:JE.~TlI, ,n;a ie 'llai npe,l,l;;Me'l' ORAle 1ZI:SrY?JbeH oerao Ha CTtrjel3:l'I1 na r-a Bpe:M.eHOM 13 (m.JE.R.. 13acYJIa.

BpJIO It'! ~3aB:.~JE.JiI]lO crOM 13J:'O,n;OM np~eTlffi'H, ;lI;a ce Ae6eJIo Op,llio HaJIa;~ur T1!IE ,11;0 lIOSHaTIil rrpe'X]'[();JI0pH'IK8 EaCeODn;HB na 3JIaTRmTy ~mrre CO-Dygal)a, na ,n;a ee na H.,eq naaaee OC'l'a~ rrpe:x.J{I;CTOPR'lR18 nac80oJme. HeMa ,n;arore cYl'Ube, .n;a ]e Tai H3:J[as y

ea:a6sy C TOM HaeeoOJiIHOJ\:(. •

. CaM.a oieltnpa (C.l1lulca 3.) [e. BeJmica, .J.mjerro JI,enf;ma JiI GJ.m"ma

1 e RaIII:RM MOp,epIDlll'I.

AYJ1>J1(R8. ioi Ie 20' 7 'lfM, rmrpa a a aa 110ReITI'l'Q Of'lpXaHoj omTp~ 9'5,- O,1I;HO<:HO 10 'lfM,. rra cany ~·51.f!.JI'. Can ie CraaJlH'D IIp(:)6yoo:eH, a, na BpXy ceo cBprnaBa OPJ2I,lI.OM. Te,m~IHa 1200?!p.

Tal O\'5UE (~paJ3lIJ)i c~~y) npna,sYie :aaj'll rro 0 c6 0 p Hyi) T1ItIli:IHHy EpCTy CJeIClil]_)e, IWp ee ,11;0 Ga;n;a HaJraSllJIa :rt6'IrajB:mn:e y HTaJ,ICRIDf R~.lI~i3lmlTl"IJ\m HS MJ,Ia~eD JI;ooa 6pom:J;a, Y CJ2IPjYJIlIiH, Hany.l.&y, IInvnwJITY, T'erro s a n: y rp'JI~oj, a 01I je 'J;'aj OOJ.01Ut C Tor pa~JIoI'a npoasao n IiITaJICIe'FfM T'HlIOM.

ItoMa,ll; ~B Tenone, nrro Fa je Y CBOM .n;jeJIY ieao 'xapaETepllCTR''laH r:qlltM]epffit y c~ D1H10:o:liJaO, nOCBe je je,n;HaK Ham.eMY.

Dr. Julije Makanec

i

Ljudevit Pogatschnig.

~eumi~ ~'t otrgla je iz kruga s;nrailllika bosansko-heroogoV"~~{)g ~em~~sk0~ muzefa ova elva neumorna, i v1.i;ima PQslercika na polju m:uzejskog ll!trli),Zlvanla.

1-) W. Osborne. Das Beil, "'I'p. 59. n waK>ra XVIII., CJI,2.

- 84 -

U dru J u l ij u Makancu izgubismo [ednog od uajvjemijih prijatelja uruzeja.

UstanovLien.ie muzeiskcg drustva za Bosnn i Hercegovinu u 1880. g., koje~u bjese zadatak) da pripravlja gradivo za kasnije oijV?tvo~'enie zerualjskog muz.el~l spada u g1itvn' zaslnge dra Milmllca. Kano potpl'eclsJe.~n~( ovog dl:ulitva, pokojnik je nlagao svo] opsirno znanje svojn poznatu encl'glltl 1 mnoga 11cna pozuanstva 11 zem'\ji, da pl'ivede drustvu novih claaova i ela pribavi U11lZeiskirn zbirkama one arheoloske objskte, koii 5e vee u zemlji nalasahu.

Njegovom llCl.-1D10l'llOm nastoianju valja daTde poglavito zahva1iti, lito je muzejsko dl:i§tvo u 1888. godini moglo predati tada osnovanom zemaJ.jSkolU muzeju obilnu zbirku starina iz predistol'ijskogJ rimskog i srednioviekovnog doba.

:NQ dr, Makaaec ie 1 d~'l,lje l)otpomagaQ .djeloyanie mnzeja; 0 rvom tro~kl1 ucestvoyao [e pri is}{opa'Yaniimau Sl'etes.u i 6aticnna, razgledao. ie pon.o~? radove ))0. '}Jl'edisoori~sko)1i gt:ob1iu nBJ Glasincu j poduzimao razne ek.'lkUl'ZlJ!il sarad

ispitivanj'U M'heolollklh nall1zlsta. .

Ovoga covjolm, ad. cije osvjedoeene nae;e mogwe muzo) s pravom .dill

S(;) io~rriuogom nada, snssla, ie u iulu 18~1. iznenadna smrt daleko od d~mQ"vme i POl'orilicn svoja, pOi§t0 ie, - istom 36 gqdilla .star - posao nft. daleki I)n~ 11 D~ddu na Crveuom morn, da kao lijecnik prati hadZ5ie iz Bosne J Herceg~pYflle J1~ povratlm njiltovn iz .Meke, Ol\.d:ie u D~iadi 'po~(Qs:ila ga i~ f;iioznfl. g~'ozniC1t pOi!l1ije kl'atkog bolovanja. U analima nalleg' zemall!3'kog rnnzera Yf.l,zda ee se s poi§tovanjem spominjati irne drs . Jnlija l\fl;tkarica. Slav-a mul

L.iuu v i Pogat ·c.hnig, rudarski mellt.ar drllstva "Bosnia" u rebl'enioi

0tet ie isto tako iznenadno 14. febl'uro.;a o. g. iz Mile sredine,

Pt:ava sl'ed~ ... hjelle da,je F6gatschu:ig 1881. g'odIDe pri 'otkopava':!-iu sU!.l'og srehrenog U1a;jdana 'I1a K:val'c1i. bio pozvan u rebrenicu, tIa otvori ovai sttl.j_·~orevru majdari" kojim j - sa kratkim prekidsniem u proliecu 1 83. - do svoie smrti svojim savrsenim strucnim znarijem upn,l.Yliao. Got1in:e 1883.naiSao je Poo:!1ttsehni<>' prigQ.dOl:u prenl1el'fkvanja u Gl'adini dva, a god. 1884. opet dV!1 Y4:l.~na ka:ena s 'rimskim. l1at.p'~ima" Us'tjed nj~govog' dpticnog izvjeBta.ia l)ovjexillJ. ie "BojIDia" u pl'oljecu 1886. PQkoifuku neka prekopaV'~ ondjs, te au tada o.tkrirvene zidine kuriie i osirn :n:;anjih nala2aka. dobivena su joi§ dva rimska

karuena s natpisima.

Kad je za tije)'U god. 1890. i 1891. naredila zema1i;:;ka v1ada d.a1je kopan~e

u (h·a.c1ini, opat biese l.lprava tijem poslpm Pogatsebnigu po-yjerena. On je eko ove povierene mn zadace R'UStQja.va0 neumornim tl't:([(;)1Th i velikom J.n~i~0~1. pa je u tome potpun:o otkrio kn1"iju grada _ s xwgl'edmlllzgradarna kao I Javn-a lru}Jalista, pl'.i. eeuru Sl1 onat dobiv:eni veoma 'Zanimljivi llroasci i :iz.van sy~e sumille :utvrgjeno (loja-kQ sasvim nepoznato in'ie rimskog grads. ~ o.m_av11 e:

-' 'l'aenim sni01anjem otkrivenih zgrada 1 nag.ienih razvalina doka.z{t0· ~e uJedl10 I

znameml'li 'prosto}' Domavije.

h'i 8velll11 tOme s10 nag priif.l;tel! nij bio sl'eillm, cla, aovr~i Qtpoceto <1je1@1

ip.EIk 00 ime J?ogatsC'hnigoVQ sa daliim otkrivellAt1l1U Doma.viie isto tako biti. skop&mo,. kao ~t() je U otkl'iVenju. sUil'og 'llltijelana na .K "ru'OR Za ya-zda osigurao sebi

caSDU 'us'p·oment1..

- 85 -

KIbH~eBHOCT.

Kn] i z e v n o st.

"K Y K ~H C peA Ib e E B P 0 n e"

oopa)IiHO il>YAeBDT ra.HM:6ayep, DpBCTBon u. Itp. IlP"'POP;OCJ10BH.or ,lI;1l0PCl<OI' hryaeja 'Y Be~y.

J Ty CKOpO Il3aW.>I.a ie y H!1'K;,.il3.,lIII :t{. repOM!1 caaa y Be"!:y (1892.) AltMO) ",pie Ka.fer von Mitteleuropal, JJI'l'O ra je o6pa,llHO .1hYA,eBliT ram'k 6ayop, npacrsa D;. l\lp. IIpHpOAOO~.OBRO_[1 ,lIBOPCEOf' l'Ipeja y Besy. I. CllB3aR: pCA Caraboidea,

ITHGau; Tora y eltTo:r..rOAOlJ,llwj A1'l'l!eF.aTypl( ie,1\'Imol;' Aie;!ta cDoje pyRe, olllwyje Ty erporo 3Ha1lCTllelIRM, cyCXaBJIID[ Ha"lllH01!f) AOAajylm ,ilJrXOTO- 1IIll'lK'6 Ta6eJle all 0Ape:§lIBaH>e <l>aMH.itu:ja, 'l'pn6yca, BpC'l'a 'IiI QA"llllta, ene Y' aycTpo-yrapcROi 1>[onap:u:l.a aajeAB'O e BOC:B:01l1 n Xelfger0}31fROM, Y ffieMa'UtO] , IliBHn;a"Pc~Qi, 'ltao 11 y of>paRU;Y01W:r.t 11 Ta.'IurjallCIWliI a.ilJllLHCIOOl\;r lIOAPyqjy IIOBIJaT8 It)'l~e. To :he Aje-'l.O ~11'l'lI 6 CBeaaKa, CBa-lt:a: II0 3Q--40 Tll6aRa.

IIpml OBe3fHt 06pa:lyyje POA Ca;l'aboidea (aAe4>at'll, y IIDIpe~l C;M:A:e.;,.y), Y APyrollf

he 6wl'H I'OBQP 0 l)O~y Staphylinoidea (lIeEpowar.8. y illH[leM CMJIC4Y), y Tpeke~[ o POAY Clavicornia H Lamellicornia; y QeT.Bp'rO'41 Serrieernia (:y c~mc.il.Y JIcROllTa H XOpHfl;) _II Hsteromere, y ll~TO:r.t RhyJlchoprrol'a:) y me0TO:r..r Phytophaga (y CMJiICA:Y J[eItOHTB; ~ XGpiIa). rIpEr wpajy niec'J'or CneOE9. 1IpHAat:e mICa.!], aenopeAllY lI1op<l>O.itOrlljy IOO.itec:)]ITepa.

TG H~ Aie.il:o A0.i1,IlSH6am y Ao6pK "!:ao~ II0llTO je.oAJ\ll'U[O sa cBoie 13pnjC)lf6 Aie~o UQOOjlWI.' ·p:'I'I.-pewl'opa :0.. ltp. 300;)tOllllWTI AMpeRor Ra6HI!e'ra, n, :mp. B,iI,a;l\llliOl' caBje'l'lIHR.!t Jby,i\f~BlITa Pereadaxepa, ,,:Fauna alliltdaca II y a'pet:e1lf H3A'aEbY Beli pacna'lalIo, H [ep ie .l\JI'l'ep~Typa ° RY~a CpeAlf,(~ EBpoue pac:ajaIlll> no 11;6- 6pojeffir'fII eIITOMO.itOillI\.EIM OTpy~ CI:IFI:CJDla II }lo:a:orpaopI'tia~u" AOMakID1 B OTpaHHM, lwje cry Ta'Koljep Beli paciiasaRe a ~OiHX npHBa'l'lm usyga.B!.\."Utn; Bein·moM He MOOlIle HR All. HaMalQI6, a y3 :1.'0 HapO'lllTO J{ JIO.ilJ'I[',;lOTHO <;>6PI1'9ID3l1lbe .npeAMeTa C'.I'py<mol\I eRT01tl0.itory .:se.uuoo '.CsIIIIIlolie- rnnur.

B'ocaRCl'OO~X6pn;e!,0BaTn~11 M}'Esl y Capaie.sy, lWMe ie ieAlm~I 01\ TAaBHBX sa'AaTaEa It .IDITeB8l'{l3HO U3Y1Ja:saH.e 6oCaaeIl;o-xepu;eroBIl."'UIle opayrre Rao K oue QCT3.;ua: 3e~fa.a,a Ea 6~IIClOOM lI0iio/QCTpny, llOCJlY:lRlHO je 'lIllC:U;Y, Te js y cnoie Aje;:llo Morao yaeTlI H <Ilayn:y Eocme H XepqeroBlra:e, 1'[ 'lOa;K.Q ie, n031erOOIIlJi[ y ono11 pa,ll,my !l :£0, IrnAa . ese 611al'rerota'o R 13eOMa 3af11'1.M.Jhlffio: nOAPy'Ije, KOja 'llUlI1 ,llpeAa3 :It jymr.n:O-e13POllCIwj 11 6MEa:B:CItoj q;ayRH, Morl:i:Q nper..te,ilD.TH Belm: Kpyr 06.il.1iIKa Ilalt- CBoMe Aie.ilY ",aTlt THM Beirn olIcer n :BpYj,eAHoC't.

OTKalOO ie QTl1(jl'lCTO 'to Aielito, T. j. 0,1\ I'OAmre 1889., 60CMIe.lto-xepn;erOBMItu: je ~[I).TepHjM KOXeOIITepll. y seMlWbCIOOM xyllejy capajeBcEOM cffiil'ea'.re~hy 6no n.tl:upecyunrno BI)e.;to HajSHaMCHHTl'I3lfX O~lb_a, IlOAaTal~ II YTBPAI1 sa pa.clIPOcTpalbHBRtbe lrojeAWIDPt BpeTa, IbHXOBe OttOC06liOCTB <la BapYja;u;Hje I{ 3a mneU;Ho'f>l'l. ern€> mr pa.9Al!aiaffi6 H'AR: cTal1a}be.

6

- Btl -

8HaMeIDIToCT n: 06I{"laTOCT lloAPyqja 60CaHCIOO-XepU;el'OBIPlRe ~l?aJHe Bll)\t1 ce Ben OTYAa, llITO ce Y I. caeesy Tora Aje.Ut, !tojl! 06yx.aaTa ca."'I10 pOA Car aboidea, T. j. 01\.0 '/7 ya'J'1lHe <paYNe, Beli :a:3.J30A1t 20 l!OBJiX BIJCTa IT 6 BOBRX 0A .. nma, JIoc.,urje 3-r0A1.fllIIM TeR rrpalme 3eMa,~,Clwr MY3ejl1, rcoje ppTmaAajy jai\I1:ll0 Oltyllm:pagoM nO,llpy<ljy I!I TO:

46-47. Megodontus s();rajevoensis Apiel b.

47. " bosnicus Ap Ie.Ib.

47. JJ Schmidti A pIel b.

G8. Carabus Ganglbaueri Apielb.

106. Nebria 1Jpfelbecki Gano'lb.

107. 11 bosnica, Ga.ng l b.

198. Tt'echus bosnicus Gariglb.

2U1. " obtu&iuscuVu,s G allg J b. 210. Anophthalmus pili/or GallS'] b.

210. 11 treskavicensis Ganglh.

232. " Reise1-i G aug'] b.

2Ul. Aphaenops Apfelbecki O&,ng-1b. 230. OmpNreUs Beckianus Gang1h. 23 '. JJ.ntisphodrus bosnicus Reitt, 239. ()alathus bosnicus Ganglb. 2:89. Pteros'tichus Meisteri Re i tt,

290. n Reiseri Ganedb.

303. Molops bosrj,icus G a.ngl b.

a04. /1 vlasuij&ft8is Gangl b.

304. " o7;tusangulus G a~g 1 b.

304. " cm'tulus Ganglb.

306. n .A.pfelbeclci Ganglb.

307. Stenochoromus nivalis Apielb.

lW7. Gartglbaum'i Ap~e1b.

475. Hy&ropo1"'wsApfelbecki K u w.

539. L6ist11S Ap.!elbeckti G aug 1 b.

11

n

11

Il I)

il

11

110V. val'.

11

n

}l 1)

nov. spec.

n

II

" ))

ij II

11 n

11 ))

n "

nov. val'. nov, spec.

I) 11

nov. val'.

nov. spec.

Ii

n "

3H'RM'€lHOBaFb€l j,[ rrpa"K'l'~'IHa 13pHje,a.'ROC'1 Se1>ra .. i);(U.Wr 1I1ya,eja capaje:'BCI{Or, !too SaBOA!!') ROjI1: ie RayL\lI 01\ J:q)J~jel~e Jlo'l'pe6e) !lam llpl'L ODOMe 3aI1CTa 13eJLH-qajlIoM@ Aje.i1.Y CBoje pyrte 1'U!.;"a811. I1a 131'[Aje.il.Q, T@ lie 3eMa.<bCKFt lIrysej .l1pl[ TO}18 sa Aece'~ I'OA1'l:Ha THd:l!J'T1 IIOCJta.

1\t.fu He MOme\\iO, a "'!ii, TO Be.H1EO ;<:Iie.ito r-oenoanaa nplilCTaBil, ralIr.;t6ayepa lI.ajpaAOCIDJje lIe lI08Apanmw TB ra lIajTon.U1je nperropy<ryjeMQ mnm TIpIrjaTe,lhlDfa ell'l'OMo.il.OIDI:je y ROCBIt 1'[ Xepn;erOBIIJIH.

87 ,

Nekoliko rijeci na kritiku

dra, I{oernes a 0 knjisi "PrehistoriCka nala7,istll,u.,) Prlopclo 1'[U1al'51<5 satnik V. R.auilllsky.

Gospodin dr. lVI. Hcemes bio je tako prijt;tzan, te je 0 mojo] knjizi ilPrehistoricka nalazista II napisao veoma povoljuu i za me laskavu kritiku, pa kao sto sam tome opee uvazenom strueujaku blagodaran za mnoge savjete koje .mi ~e s ye!ikom pripravnoscu davao pri sastavljanju te knjige, naroeito 1~ pogledu ilustracija, isto me ,je take zadl1zio priznaniem, koje njegov sud izrice o }'!'loioj rad.nji.

Pri kraju njeg'o,'e ocjene ima megjutim mali prigovor, pa makar da mi kao prostorne amateru, ni na kraj pameti nije, da odbijem pouku priznata s trncnj aka, to opet moram prisnati, all me je naroeiti sadrzaj toga prigovora u jednul'uku isnenadio, a da 11 drugu ruku nije rasklimao mojih prijaSrijih nazora.

Ali posta Earn p0tpuno uvjeren, da su dra Hoemesa pri pisaujll ujegove kritike vodili najprij-azuiji osjecaji spraai mene, to U tome i obveen nalazim da: ona mjesta u 'mojoj knjizi kojih se- ticu prigovori, razjasnim, OdnOS1l0 opravdsm.

Dr. Hoernes naroeito mi. ne odobrava, sto sam nekoje bronee, .kao n. pt. one od Krehinog Graca u Hereegovini, onda one od Sreteb 1 Catica u BOSID nvrstio u nalaze iz - broncaneg doba, po!.lto je u gla.sil1ackoj nekropoli nagjeu~

slicnih broncanih .rukotvorina. >:>

Pot011ja ie tVl'dnja douulie p0s-ve is_tinita, ali samo ne smijemo zaboraviti, da smo 1lf Glasineu megju mnostvom broncanih predmeta, koji svakojako idtl II red haJ~t..'l.tske kulture, i me_gju m.n ast v om zeljezllih r u k o tv o r in a, naroeito ol'uzja, ipak nasli samo relativno malen broj tipa iz broncanoz doba koii '" )

0)1 su se u ovim zabitnim .i od mora ndaljenim. gorskim krajevima ZfJ, cijelo

dulje upotrebliavali, nego u predjelims koji su bliZi morn, te po tome i svjetskom prometu, kao n. PI'. Krehin Graaac, gdje su se sve novotarije Paz snmnjs brze primale i fuile.

U ostalop1 prostrano rlemliiSte glasinacko ~o!.l, ni iz daleka nije takG- potpnno p1'l'ltra:ileno, oa nam svaki dan ne bi mogao iznijeti bilo ravnil; grcbova, bilo gromila, koje p.ripada,ju cistoj broncanoj periodi, eim bi se to, sto se onnda ~all).ze obliei, koii. p:L"ipadaju broncane] periodi megiu hali§tatskim tipima, najjednostavnije i pos¥e naravski razjaMilo.

Izmegju sva 33 broncsna predmeta, nagjena u peeini ked KrehinQg' Graca nema nadalje nikako zeljeza, a isto talto ni u Sretesl1 kao ni u Oatiell koja sam ja oha mjesta Iieno pretraZrio, nema ni trag a z eli e s n im .r-n k ot vo r in am a, Isto se take ni na jednom, od. reeenih rnjesta nije saarralo za bronc, koii bi sa -sasma pouzdano mogao pribrojiti halBt..'l.tskoj periocli. Nasuprot i~au:o.:iz Krehinog GractjJ broacanih keltova (slika 56.) talco zvanog ug~lJ:skog tipa 1 lZ Sretes-dati~a spll:alnih nafiSruca ~sUka 66.), kojlh obl.iKa na Gla1?meu

') GJa,sIJ.ik zemaljskog muzeja 1891., stl'Rna. 4409. i d.

6"

.'

88

nikako nema, Pesijerska fibula iz Srete~a (stika 65.) nalazi se nadalje i ~ svicarskim sojenicama iz broncanog doha, Broncana fibula izCatica (slika 70.) ~liCna je doduse po obliku glasinackim ohlneastim fibulama (slike 183.-187.) ali je, ka.kQ reeene alike pokasuju, puno prostije l'!l.gjena. Fa i ako taj pollijednji obl:ik fibule iz broncane perijode desad nije bio pozuat, to ie ona eto nagjena' u zemlji jos slabo pretl'a.zenoj, te imamo i sa Glasinca l'azliCitih predmeta, kakih se d0jako nije vidjelo '11 .inventsru halStat.skih nekropola nasih istocnih Alpi,

Napokon je velika Tazlika u tome, 1Ito glasiJ1acki predmeti potjecu iz 'groillila :nasuprot pak nalazi iz Sretesa i Catica 1Z ravnih grobQva, i sto se sreteske rbine ilovastih posnda od kojih sam povise prikupio, od o11ih izglasinaX!kih grebova bitno .rsalikuju ksko oblikom, taka i' ornamentacijonr,

Ja po to:tl)emisUm, 'cla 1Ii ba,rem pl'erano bile da sam m.daze iz Krehinog_ GT!\ca, Sl'etella i Gatica. 0 Kojima; sam loll IDOl'ao raspravljati, pribrojio llalstatskoj umjesto broncaJloj pericdi.

Daljj .nazor drlit Hoeruesa, da, obie orODMne atke lZ Dornbima j Diirenberga (slike 37. i 38.) prije pripa.dajtl haiMtat.skoj ne~o bl'oDca:noj peri0w, ll)Qze biti da je istinit, posto se tome ne protivi ni niihov oMik. ni omameutika. Ali PQ~t0 dr, Mtl.cb.l) oba predmeta 'navodi ltlegj-U rralazima, 12 hroncanog doba, i pasto mi ih je dr. Hoernes n svoje vl'ijeme bez ikakve primjedbe iz toga atlasa isabraoda ih upotrijebim za svoju 'knjigur i posw se napoleon deba pojedicih lll'ehistol'iclti:h predmeta bez pohliz-eg p02iuavanjl\ ukUl)Il.Og' inventana i svih prilikl.li, 'u kojima su nagjeni, pri ohilju prelazl'uh doba, c.est0 ne mogu . ponzdano odrediti, to ja nijesam .imao povoda; da ovini d vannI predmetima odredim drugo: miesto~ nego O'lto [e to 11cin~o poznati pl'ehisto)'icru' dr, Much.

Za broncani lQac iz Drine ked Z~O)mika (slika 83.), koti dr. 'Ho~I'Ues hoce da, uputi u haliltatsko doba, niiesam ~a ni 1?nrdio, dIL pripil.df,l "breneanom ~obn) nego sam ssmo rekao, dn bi mogan pripadati broncanom vr6'rueIiu, jer U onom kraju ima i drugih pl'edmeta, za koje nema sumuje) da su iz broncanog doba. To je tek obIik, koga iroa i 11 jedn.oj i u ill'llgoj prehistc)'riCkoj periodi; nego je svakako nas z'Vornick'i mac pUIlO slicniji antenskom ma&lil l'lrOlilcand,g dolaR liz Bltl.(lenca (sWca 25.), :negl1 a:nienskom )nacl.t iz Halstata (slika 86.).

AIH) je broncana 'fibula (slika 106, II istIDu l'iJllSkfl'l 0 ceIDn ja: po iZl'lcnoj t'Vl'dn1iJu:iiicare:voj ni ma1:o ne sumnjam, to je ona u drustvo halstatskih fibula do~la tek r>;anr0 posredovan:jem samQg (b,'a Iioernes:a, koji iu je 'Sa tab1ie~ LXV.atlasil od dm Mnchll jZmegju osf.alih halStatskih rlaJaza g'lavon'l iza"btl;in i metrl za publikl0van,je pl·ep0rlUJio.

~tremenka i noziM, recene iibuJe netuajn.· ista ,kal'akteJrlsttdno, a sastavjezick1t sa strem:w:tkom tako je nejasno naslikan, da se ne moze pravo if'aza;bl'jtti, dB. li i6 !tu '~pir.a.la iIi sarllil) (te se samQ' sobom 1'8nmije, da II potolljem s)ucalu toi fi}:mJi ne bi bilo· l'ujestlili tl n;l.OjQj knjizi.

V I,lljia js dr. EMmes istotn kasniie. vic:lio Mi original iii boLjU sliku'lod niegA~' p.a je Ollda voj 'prijaanji !lnazor 0 to] fibuli proll'riienio" I

i) Kllnsth:istodsancI:" Atlas. Od drll. If. MuchR. Bee i~!'I. J. uio, stranll."62.

89 -

Nn,(laije dr, Heemes rzrrce mnijenje, da zemunice (stra.l'l';\' R1. i d.), 'ne idu u l"rehistoricke objekte.

To je stvar, 0 kojoj ie dopusteno l'3;zliC.ito mnijenje, Jer n.;1jllovija tvrdnjit oca Lamberta, ilajboljeg poznava,oca till zemunica, da je u njim.a na:.ilao neolitickih r;tY;ar1 od kremena, eini se i meni, da dosad nije dovoljno zasvjedoeena, pa za to je n IDOjOj knjizi uijesam ni spomenno. Ali posto e zemnnice cesto nalaze blizu velikih gromila i wtvista, to ce biti da su ipak u nekakvoj sveei S ovim prehistorickim gl'agjevinama, pa ja mislim da bi mi koji drngi ocjenitelj 8 vecim IJravom IDQg'ao prigovoriti, d{l. te zemumce nije$atn harem u:lu-atko sp01nenuo. Za. me, kao pritldieara, odluCilo ie megjutim 00, .600. samdoznao, da U okoliei Zemuna,· dakle u Posavlju, irna slicnih, djelornice danae joll nastanjenih podzemnih stanova, koji se ha~ ondje ZOYU zemunice, to kojih hi po Wme moglo biti i u Posavini isv·ak.ako bi zavrijedile vecu, paznju ..

.Ja semunskih zemunicl:t za to nijesam sp0.melluo u mojo) knjizi, j!u' e uiihovim oblicima ni§t.a poplize ne mogoh da sasnam,

Konaeno nijesam tn'dio, da je nassohina us. Sobunaru (strann 95.) iz neoljtickog doba trajala aa.m o do broncans periede, nego sam rekao, da j.e valjd/!. Plilsta.1a u neolitjckQj peri6di, te se @dl'~ala pare;m do n vrijeme ciste broncane kulture, a to je i~8,k velika razlika. Saaa poS;ve dobro zuam, dll; je na SObUllal'U oficijal gosp. Fiala, lla~ao predmeta 120 halstatske p~_ riode, ali je sesti aesk moje kn;jige v.ee bio do6tampan, kad nil je receni gospodin pokazao pl'VU oudje nagjenu stvar, tc po tome nijesarn viSe mogae Goa nrij€~jam dQtieno miesto u mojoj lmiizi.

Pa3JIJ{t{IITO. -. R a z lie ito.

Pa60w y OKOnMl\M lfajHM'IKoj.

lIptJoulillQ OreBRH' P. ,n;e.1l.Hl...

Ham. CM,aE Be 1I0sHaje "61~Oi.K.H:, IDITHJMH.ie BOAlITH lIHCMena pa'1J'Ha. o.ff pm]e Aa TIaMTR, a Aa ['a He 6n: naMiIeH.6 ID'IEreB]e,pB:.il.O, OR ]e ce6u CT130PH.0 JJ JIg~mMlIO llPa6om. ((

Pa60m je MHoro.l\(e IIOSllaT, a TO Olll~ 3ape;Ul If! U}lT€ IIO IWlIl3-AY APB(l.Ta rr .. UI ilHAY, ItoiKX mra BIDllS BpCTa. Rajo6K'£RJijlJ je Ba .ibeCK0BOM H.m jacelIOBOM lIPYTY (rrcrauy). ITpyT ~ pae~ierm: ITo r.peAJiHH FrOID[ AO 6"urny Nla, rAie Ce !toco HDmRiW soo.Hje'1e, ,a.1it Omra'Ff6 Itpll ie~J{{)j uo.ur (.pitIlBEWnr ;?eHjMy) otb.ll.u; - pY;;llilo,a. rJ.l.aBIDI AllQ owane lWA rusAe, .a E_pa:liH J3Me AYlE:amli. - eM, 1mA c.e KQffe roTO Aa 3a{51r.a,~ur ..IIpIDloje ~> T£l ABRje lIO.ll.e A06po je,i\lUt ys ilpyry, ~e ce liB. jeAHoj eTpalfiI cIloja 3ap€lllffia, a ltaA je 0Bai nyH, ORAa B.a APyr(,)l1r. 0130 ce pa,1l,;H 360r l'lttIHOCTH .H rrp:njeBape, 'Fe 11a oBaj Ha'mH Y3HM& "'Yp~ICJt. ac~p TaHB (.x.ibe6) , T. j. EO.lUffiO je aacjewa (I), 0.lI0 .. unw j6 [OOMaAai a

90

}\;QJU[IW je I1ejeIta (V), ORO.UUto 'U-rBTa (naprr). C.;m'lBO ososre mrajy 1'1 BlUUG ee.ibaEIm;e, 1wje eyE1'1o J{.ur upe~y MMTe (60je). Onaj r.itaBHU ,ll,HO npl'(Be.1IW ce sa CyEHO I'I 30Be ce - nltCm:om" 1! - IlKBO"IKa , a ORal lIIaTf,ROeTa1'1e 'I{O,ll, BJ[aCHl'IIm lit 30BY ra - »illf.ite I'. Ra,il, ce n IDTAC« C "ltBtJ'IEOll[l( nOAY,ll,apa y CBeMy (ll Y aapeenxa), oRAa 13.itacmnc I'w6nje o~IaIDheHO cymno - no TO:M;6 ce n6a:aaje.

Ho ce"ha.qIDl'ta sa ffilIXOBe AOMahe IIOTpe6~ Be '.rpe6a A'Ba ,IJ,lqeJl.a; lb~lllra [e AoeTa. je;1la1'1, rra lIO .ffieMy gape3yjy II BO"W pa'I'JRe y ,II,.il.aKY·

To 6n 6HO paeom npBe BpcTe) 1!.!I.X rrpocrn pa6om. Ho ja ca]Yf jeAarr pa60m IIpl'IW.ibOOI£1'LO oBAje y qajllll:':tJ OA j~Aaor ceJ.ba'l';;a ECHplll,D'rje; 1'I1TO je na Eoa;mra ronao 'IepTIlI'I. Hsercs pa60m 6Hjarnc IOO~1aA l'JtaTEa .il,pBcTll. - OA ID'I!'amrlia - y .AYJhmry 214M, rrmpmry 11 AfM, a A613.l,lUt] 6 .MM, T.e ra nocanre sa naCOM. H3rJl.e)J,ao je OBaRO 6am:

x X X X X X X X X X X X X X XX 11111111 ...

l~ OaM ra aarratcao: SRam .'tJil ROJl'lhW NT AOTjepao -qepITllf'Ia? On: norense ropffilil pa60DI .H cTaAe 6pOjlfTrL, Te .M1iI pe'Ie: n 16'7 ~\lOJI.fa,3;a" Aaje A0Tjepao. YmrTaM 1'8.: a :KM@ TO aaam, .J'[ .:)lJTa cy 'rR QID;r aap£l3n:? Orr O,1l1'0Bpprc "ERf) OBR' .mpCTJifIDr;. 'I'D (5Y Mff nCTOTlme'l. ]!m:a TIX 16, a. TO i'e 16 X 100 -161)0! OEII Bttpe3FI, ORO J6 eBal~0 lIO nAooeT". J2Inm:ax 7 'Dl'l'aBII:l(, a TO je 7 X 10 = 70. To 6:a C npju[ie~r 6n.!l.o 167Q! Ello OBai S9,pe3 AO n0.;la C1UIje UTaBOll1 lIIllplUfo~r APB6Ta), '1'0 je ![O.!l.OBlUta OA OROI' Ay1'01', mTO je AeceT, a TO js. rre'J'''. OBe Tpl1: .y60AO·J)ET'fe BPXOM oA HO:JRa, TO is CBalEO lIO "j elJ,aH " . I!bra l'rX 3; a Ii[ eaa TIOJlJ,)J~Ima sapeaa, mTO je 6, 'I'0 j,Ej CaOEs, TpIr esera, 8, Te 6n: yeBElMY' 6Ii[~lO

16781" . . . . .

Tatro MH Kapm;m:ja pa,sJ1.0~H esoj pssom, )'[lTO ce y .a,.:truty C.Aa}'a1ll6 C pa'lyHoru rag,'llrEm:.ieM. ITo '1'OM6 61'1: onaj pa60m 6lIO 0.iUr'l1.lJI :pl'fllfC:KIIIIf 6pojeBlmai tep pliltir. AeceT eX), 'TO je y ce"Mroa 100; pmr. je,1\1.lJI (I), TO js 10; JIO.iWBlfll,f.t aapesa, TO [e lIeT, ITITO on.eT HeltR qIIje.:ty UpTy sa<:;B:jelty call10, a He IHlpeayjy (I); y60,i\O!L'Jm6 BPXOliI 0;<\ -noma, TO cy je.ll.1Il3:FIlJ;e!

OBO €in: 61f0 ya60lU APYl's BpC!l.'e rrreo liIX lI03HaieM li[ oBAle 6H-,};(l;IlVl1lIri a Ro.,unw .ax je jom y Hitp0,ll,y Sa: :Koje B-e 3RaM!

Odakle je postalo ime "Vitina".')

Priopeio Ivan Zoyko.

Prekrasuo i pitomo mjesto, stal'odrevna Vitina, koju Ijubakaju veseli vaii

draiesn, Vriostice, miG se uz drum, koji 'VOID iz Lju'bliSkog put stare i nekad lavne Imbte a danasnieg Imotskog. V_$bki i tanani k$lvadZiei (jablauiJ j zelenotamne masline, jos vise uljep!lav:aju ova neznatnu rojestance. Osobiw secovjeku sin'anen lakome oei, kad g1eila Sa vrio§ti6ke cupl'ije, te mn S6 upl'avq i sl'ce m.itrni

. . ') 0.;0)11 p~om zahva.lill.i~m 1L \\la,nk"u vee ,l)av'edenolll gospotlinll p"dpovjedJl.uLL i :na ostfilOlU

nlegoYQTD ltlepolD 1 z:\uimliivOD1 pl'h}ovijedanju, )<oie Sll.ln l'ribUjeru.o, Pi Sao.

~ 91

ouim drvotnim Jlogledorn na proluasno imanje tamoi§;l1jih begova. I nehotiee covjek pomlliJ.ja e ie ovo Eden - pravi zemaliski raj,

£itelji su vecim dijelom muhamedovci i katolici, uz to ima jedua .ili najvisc dvije kuce hriscanske, Pa kako je ovo mjestance dobilo svoje ubavo ime nVitinaU?

o tome najbolje rru .Ie kazao ondasnji cestiti i vrijedni trgovac i posjednik Anto Babic, kako i .sto narod u tom pogledu misli.

Po tome misljenju, za vremena hercegovih ovo je .bilo vrlo znamerrito rnjesto. Sta $ie je god z!)'wasnij.e dogag;jalo u hercegovoj zemlji, to so je 0vdje pretresalo 0 tome so ovdje raspravljalo, i vijecalo, Ovdie 1e bio zbor i ssstanak prvijeh vijecnika bercega Stjepana, kao i njihova stalna rezidencija, Fa; posto se [e 0' dje \>i:iecalo 0 svemu i svaeemu, 0 dobrom iii zlom udesu 'hereegeve zemlje i p0~t(il 811 ovdje stalno stanovali njsgovi vi~(:l6nici) to j dobi:10 GU toga i1 vij.e6~, vije(:h~~i" ili kako sam narod ka2e: » vitnici '( - i ovopitomo m~esto s'Vo:! til 1l'l1e n V itma II .

" K03H-rpaA" 1 ,,3BOHH-rpaA" M "rpaJ],HHa t( Y HOTapy lPOjHHlJHOM.

llplrordillo JlYRIl rp1jnl.·BjCJIORocnii.

IW3R-q}a,<l, ( ,n:ra~relIllTa 1e rpa~IDIa no napO,J.RO:M npJlf'lalhy Te ce lJaXOAR aa ieAHO,i r.uld3lll1;R PlC1<ora HlIIeR!l., ,lI]311 eaxazea jyro-Bana,{I,RO 0.11 1331p0IDlI <Poj;IDJIl;e. I'\.pel:r~ll)_ .ur }(3 <pOjJI:0l!;e aa,.rra,i\lIG '13 6PAO, ssaao IlI~p;a:JE!, MIDi h~EII~ neHiyirn:

CEl r,l],nroM' CT8i3QM sa je,ll,aH eaxar YSTO 6p,tl,O na BFe.H) lW.i~ ce .. SOBe .,Bece- . . tnna (l. OTa.!l.CH l1AYt..H jeAaH :KJd,,10MeTap nyTa crrapoM: Ka,,1.Apllio'al, !\'oja l~oNI Ifa n.lalllury 3~A, 1'1aHim: -hem rra je,1lB.y Ma-AY cTasun,y C .u;rje:ee CTpa1!lc uY'l'l).. l'IAyh:Iir '1'0)[ .~ryqnOl\f C.Ta30j\[ ea jeAaK caxae oFlljBKo It .!yrJ'J ,lI;QBH nein not r~la,BFm;y I)Ro30 t) na ROjOj ee je Jlelw:,.:"\a l'_pa/J. IUHPl10, a ea,ll,a ce BI1,l1;f'\ ea~m paSB 11.,1 nne.

. jy.cO-Sfil1AAflC C'L'_PaHO yrrpaB no,l\ rya,~oilf IU;t,X0,:iH <;e .jcAHa UPOBit.?lHja.

I~OJ~ HaJ?OA Ha3J1B·a, .Ta13'B.1Hl;OM. RaAa HPB.jelt,J,06pe pa3l1WTpn, npr.rje 61'[ pero,<tO; Aa ]e OBO 6n-~l.a -qaTp;EbaJ y IOOjy je B@Aa sa rpa,l\ AOBol)~Ra. OBO 15M hJll :N TO ,1I,o:&a'UIJ3l1.!1._O, :'InTO ce II caaa ImHaA l'lJa,lla Hal:C0A1! l'1il',lj[tIM1!l, R."y;<I:Rje'H j'e .Bofla, y rpaA AOBolj)eBa.

]i(C,TO'q}jeCTpaHe c_npaM: ceaa ER"(~T]tIDJ,e o~fuA.O ce [om ,<\0 A3..B:&l! nenrro 3R,iW. 3.H,i\ je U3, TOMe lIr,ieCTY Beo:r.ra Ae6eo B: o''ryBa'Ji Y mrclmY ,!10 jeAHo ~Ba ],16Tpa. 1.\.p03a3)'l,1\ ce lHl,i\tl pyne y j6AROM rrpann,y II jeAHaKOM pa3Maf~y le;t\1!Itt OA ApytG. One ay J)yne ,II@cTa l\fa.'t6HG: JOAna All· 611 ce AjeTHEba PYLm Mar.ita y.syha. Hapo,i\ OBe IJyne soae IlnyIlU~ap1im,mra!C 6Ji1]3a 1ty,i\ co :rry:tJ;UJlfl .aa Ile~njo:.rc.J:,B! HO ja QHX peroao Aa cy y o'Bnje!.t pyIla~Ia 61'J;.le~ ru03Aeue rpe,i\&, I~Oje cy 1:lJI,<l,OBB rpa,AI1 Besa.ile 1'1 TO '1'11M Ifl'1Qe 1lI'DO cy CBe pyrre y je,i\'HOIo..:t: npaJ11'(J ITO Elr,iW; It Jt_poBa £lirA cy HeTOcMjeIiE'c. SUA j,e 3JiIAalI ItlJe"1l())!!r lif 0NTmrj OM ~I;.}mvrj 01\1 rrutecEoM.

Cje13ep9-HCTO'IRO {)A t'Pl1Aa crryUl'£a ce rota .ie;.wy .;llI'J'"I1J:Izy 6e,J.Bnr AOHelWl!eH 3I'I,'\aH j"pe'lmr. a AIl""e 0YXOBH,2\0llJ. Ha HUC'l'amty cyxo3HAa Ha~Ol\H ce je,!l.IloH Ba;noAaw. fla QBOMa BarrOTRY :wralW jeAl1H ~a.'llil _rrpOCTOP 003JfA(I,R 'l1 :mqeru:eperr.

- 92 -

Hpocrop [e AO Ana lIte'rpa A)'TlOVlaR., ~I8Jf;be op, ro:eTpa mapolt n caAa AO je,1l.31l'1 i'>1e'l'ap Ay6o~. Hapoa IIpHnoBHjeAa, Aa oy oBAle 6uAa TajRa spaTa OA rpaas,

Jyro-sana,ll,RO, rAiecy 0,<1, rrplI.ume 'SpaT!), 6n:A.a, HMaAs 1'11'1, jeAHoj JUfTHJ.I;H .aaTmtc 6oca1I'mlI,OM, BaTJIHC js spao U;paTll.lt Jl noTflflJ,C ca: nOe :JIHca,u a oc~a.ito ie I1WIR'TkIDlO. lIa, RaTrmea ce ~m~e SHAierrl'I, Aa mrie BlemrroM pyl«lM nncaa, TIo CBol lie np:a,;t11JJ;H 61lTH HS 1I0'inIn:jer Bper-mBa aero rpa,ll, eaer, HillIaA l'paAa na JCARO CTO ItOpaKa ~la,.:w je,1l.l:la IbKBeTJiDIa, na leojO} 6rr ce MO!',;W 0,1\ ITplIJUIlW YCl'tjarn AO 300 OK9J 6HjMora tiRiWl'a. I{'paieM' OBe .J1;ID36 roIa nposon. RapGA .rrpIf'la, Aa [e onnjeM npoT.wno1Yr nO,1l,a y rpa,il AOEol)elIll.

IIpIDIO:BrrjeAll. C0, Aa cy TypIzyJ on'aj rpM, Ra~nOC.ilJlje oCBOjHMI R Aa is HCIIpeA IbHX nOTOIba 60CaHCKa Np8,;ibIDl;a no6ierAa oraaea. 1ypnn onsoae l'1'aA, a.ur ~ paAH TBp:J:ie ae MarRY sa AY1'O Bpe~mHa IIRIll'Ta ~nr. Honrro CJ ce rra CBe Ha1JlIllC YSaJtYA lI'ry'llf.illa:, pem lie :HM jeAB:a 6a6a: 113aTBQ]?HTe 'KOTha nacTyz.a, na wy ne AajTe aa 'l'pHAaHa BOAe, a oHAa ra uymTajTe H ~o6po r.l\e,il,ajTe, rllie fie aaieorrezra noroul OJ'fAje mrraj'l'e, na heTe naim 130AY DlTO If,lle y rpaA, na lIJlt je lIpec:a:je'IOITe\ RaA nOA1' 'nPel?;J[,jeq,e'J'e, rpM lie ee n;peAaTHu. TaKO OHH 1'1. ypaAe. KaAa y rpaAY aeoraae BOAe, a:ape,ll,H :K.paa,nna, '.r.e loo;e:>8 nO'l'Kyiy lIa0TIaKO, llaTOBapR 6oitaI'o 1'1 HOTlliO uoi5jerHfl, ITpHIIOlmjep,ajy, ,il,a JIT upn 110j nplI;.UU.I,l'I y'6JlJta ItpakJIIJ;a ea "BosH-rpaAa :H3' .Terra TYPe,ltora aano13je,il,]ll{Ita cn:paM ce6e y OCTP0:lIDillflJ,Y, 4 ca'])a,11,aJlfllOO. E.a.Aa 3aD'OBjeAHllKa 'n:YWOru61 All. l"a oltyuajy; BHAjeme, ,a,a ie ~elICKO. (Bl'£.AH 'ilAaHaR y ,T.;taClm:wy" 0,1\ 1890, 1'0A' ~1I'po6 ra3]I-Aje~ojlte! )

ClIyro:!J'8Jiyru.r ce 0,:\ "BOlnJ:-FpaAa." sa jeARo no eaxara, lIClJ'o'lHoltpoa

jeA'HYT:BPAY ;i!:aT, i!,ol)e 00 R;;t jeAJlY rAamnr;y, Koja je [tao H @Ila OA "Bo:m:rplL,il,~" }[ OC'lJaAe r,;taBHl1ie cnYAit AO :no,il, rpa,2\ myMoM 06pa.c..-1J'lJ. ll@ oHojce .rAaRFfll,H lIaJl.~J1I UP8KO X1Vh3,AY o'!tte};pIBa pa<lHe Be..uJ:'UIIle. Ba.A>,il,t't ie '1:y OiMa Btll1om. :&0 -.:ryAO y.aa,Pil ~R Y O}l;e OBO.iUI1t'J{ Cltyrr oMelJl!fH;a ua je,ltHOJll l,ItjOOTy H A9. c1 ese C~03HAOM 3HAa,tre. RapOA 11pmroBl'IjeAa, M cy cse npeIOO je,1\H6 SYMe HatIHlhe1l6, ~aA 1e 61ifC' @NO I'J:ll)'Aa tte~aI~a'B a6jel' WI, 'RenpBjaTe.JbaJ.

Crrpalll 11 R.eslI-rpa,il,a I.t y Aa..b)OIR OA 3 caxaTa UYTa lIaXOAR ee y raoacljauCIOOJloI lJ6l1faTY BIflIl0 eeaa EomtlIha leAlI30 Be.lUitIG r.il.aID!llJ;a, IOOlY napOA 3013fl 7l3J3omr-t'p~Au, ,,3BO:H:H-1'pll.;1\" ce je OAP:IWW CaMO Y npro;ur, jep 1I.a caM'oj rAanKIJ;M: 1{!;ilila ]J)'u(;li.ltBlTjex paaaa;;uma, 1llI'J'H HX [e - <C~o lim ce 'iHHlI - Na,~a 6lO.0,1)

-) 1l3BOBH-rpa,il,Yu rrpmroBH.jeAa n:apO,il, OBO· Ea ,,3nOlDl-rpaAY(( :JEirBliO ie HeItal~aB n~!liB Te:$alt homo, no EOMe' ce ceao naanaao BozHliH. HerroA " 3:soID'I-rpaAau' trMa BeoIda II.il.€IAl'I3. ae:r.Vba Te ie n>y Tal BOlEO' o6pal}ltBa0 H TalW rpal)a'Hmm l,K-osH:-rpaAa" xpany npn6aB)_QI),O. litl, "3Jl.OHH:-1'pa,i'(Y! QEfO jo l'IWIlDDeII. snoHHlt K !IU :a.:e~ry .B~O aBORO. 3a 1'0 je aBOBO ,OJif • .t1t CB8BaHa ~L(a, ROja te EOAn-All. :aa llRo3H-rpa,i\-". liaA 6K Y IIBo3H'-rpaAY .neCTIhlO XPIm6, nOTePH.)"..ut 6H caMD sa oFrJ ,$IDl,Y, a T~K, EQ:ilt0, "i1OI on 'lYG a:BOHO 0AMaIJ( GIl xpaay l'locn:o. JeAHe l'0,11mI.e He YPOAH ;ihe1'lnu1 OBOMe T~,a'K'Y, 1'e ce OR -ynym ,K'pa.1by aa "Man-rpiI.A(' A!1 l!ry aajmr RG'Ban;a, Aa lIa6aBl{ xpaa8. Epa.(b ~ry OAOH ~r0A6y, aAIO[ all 3a~IOAH If ne ~pyl'I-[ R :cpehH rry'r, lIG C;HaItIl rryT

I) To os ]Je lI10lH~ Il'BPAJUln, AORee oRy,u;a He on: CTMlfl IIpeKonaaaTlJ. 'lJapQp;BA 'I>pap;l'ID;Hia 'Y Q'aiOT.M rrpH~M.a jei\8& p;ll> 'he m<sAa 6BTH Ilea 'OClfOca. Yp.

93 -

ITpDl)e icao R npna nyT. Te.'lEafO yiJi1\axay, IIalie pehn KpaJhy: ,2l,olm he npnjeMfl, ~aA hem ,11,aBaTH sa 'ToEap !1mI'll. KAaKa 1) Tonap napa, a 1IH Olf,i\a TN AaTH. JI6 liyU; -re ce EO j'afl,an 100 ~OCTan npaTIi cBoioj It.yiur, o:oop:a snOlllJK. npeeajese mnlzy H CBtmy cneay ca llKosH-rpIlA0M'. Taj Te:JEaR; OCTaHe HtlItaloolltJ;fB AO k6Ta, AOl~ Ilry rrpacnaje Jb"eTillIa. 3a ltPa'J'JW np:w:jeM8 H3'a. T01'I\ OUKOM! nCKaItaB H8n}?niaTe.h rpaA, TO y :e:.erory HeCTaRe xpaHe'. OU'A ce Kpa.-h cja'I'll Temalta a, -g,el'one npnjeTILe, rra HaToBapn TOBap 6.11a-ra n nocaa M.Y ra, fl,a ~ry nomaa.e Tonap $11'1'30, a.il.R TamaK He xTj~e lIa '1'9 lll1 rror AeAaTli[.

l~pa.h [e mrao y ITPOBOpy HexaltSa rro6parrlula, ~OjH ce 6jeme TaAa

HaMjepRo y ;R03H.-rpaAY", '.te ra a.aMO.iI.H K IIOCAa T~aKy, ne 6.R AK OR ltypTapncao MaKap rosep :M,RTa, All. ae ylitpe 0;1, rAaAH. Onaj 1I06paTIDf OAe T&'lRalty, Il, oBal He 3l!aiylin, All. lie :litHTO BtL nKOlnr-l'paA" All;AHS ~ry) Te ee TaRO O'JD.l, erracouie y rpa,!\y,

OBOJl,mW 0' "Eos:a-rpaAYu .II ,,3BoHK-rpaAY", IIITO casr Morao lIO napOAJlOl!r

;n:pJPIalf,Y A0JtTIllT1I.

, AOAaTK MK ie jam, Aa ce .IlpHIIDBHjeAa, Aa je nDAa aa 1'paA qat\, :HenOA

1J;pnor Ba'MeHa B@ljeB8>. ,rOClIOAJ.(fi PYAapCRlI JIHlmrumlep PnxTep npnnonHje),aD Mll je, Aa ce ya. cay 3ell,-n.il.alIRRJ H AaRaC BRAN npaBan, ~YAf(jeR je BOAa 'Boi)eEa.

T'p a~}[ \l,a. Cjonepno OA <J?GjIDIIIe sa je,aHo 4, $.K.il.O~.leTpa, a HilA eojmtqIroM JroT';'lIHO~l iW 100 b'IeTapa HIl,xoAe ce paaBa.;tJllI6 rpaAR, OKpY'T..-l8. OQAHlIla, EOiu BapoA sose ,;I'paAH:Ra ", TpaA mtie 6RO S6J1:HR, - rro npllAmJ;If AO 30 M6Tapa. myn.-l>HHe, TeM'0d:,IDI cy "':llAomI npH.Ul"IftO oHYBaB:H,a 'UIAaJ-m.' cy Epeq(JM II CffTHMlIj: q;MHllM IUfjeclOOM .

OAlIfax ys rpaA cnpa~1 nCTOI£.a HaXO""l! 00 if};3.11a l'P0l'rIn.itift OA ItaNl'mje;x. aO-60 'I,wpaqaja AY:HClIIte y 06~11Ih"Y e.IlJmC8. I'pellm..ta l~ao Aa mqe ,i\Ospmerm., nero c'a.'MO'}fa OKo,;,:a oenoaaaa T~ K3oMilH0M ca cienepne, aarraAlI8 R jyaam eTPaH~ no ABa r.!6Tpa lffi6an;aaa. lIpelfa: OBD)l16 0YAehn:, lItOrAo Ql1 eo perul, ilta ie CA~IfAa xao maHan; sa €>6-pmry 1'paAa, RMte~e) IDTO [e y l'pO)mAY aomeao, Bal,e1W je 'l'UI <leMke.

0" l'pDmtAe iyrO-HCTO-.:mO ea jeAEtO 50 lWpa'l"aja }[aXO"lR ee je,aBa J.ta~mllllll,~ aa lIDj<;\o6y ABHjy 6eJlIRIta j6A-lIa ya Apyry. Y 06,16 1'I~ra n3.ilAa Bo~ei If .<beTH) KaA je Baj13eha eyru.a. Ona 'Rl,UmHID~a lIlIje BjemTamtU rpa~eHl;l, Hem je no rrpn:pO,UI oA BIIllIe Itl;l.Meua. cacTaB.<bena, Te Ral'A'8Aa - ItaO UlTO Bell. peKOX - I,M! ABJIje 6eIIl.Illte, Meljy IWiRMa ce iMHa :r.taAa .U[THJ1;a 'Y"A~e.

HClIOA rpaAa llM3.AY Tplr emOOlI3i, jeAaJI ~rCl10A APyro1'a, J:wju cy IIO UpY.-ULWf ,11,0 ABa M6'rpa 1]nlpO~R 6.lI.itll. lia sanaAHY cTpany rpaAa rAje ey 0"" ll.Pl'f"UiUW Bpa!l'1l y rpaA olr.lla, cacTttjy ce CBn 'rpM omwna. Uomanrrm 06\ aalIaAa rrpei'lfa lfCTOIty y AaJh yjy 00 prrJ;tOIlH je!(laB' 0,1\ ApY1'o1'a, 'I'e je DpeMB, .HCTOKY y,1l,aJhen EfpBH OA Apyrora. aa ieAaHRHAOMeTa'P U)"Ta, aT_pe-hu_ QA APyrota

3a ieAHQ' 20 :ro:6Tapa. '

Ca cBRjeM lICTO'lllO AOolla3l1 '1'peb'H. oMOn I~O 11M ie,2l.uy \Woy, NQip> ce aa (}B.nje~r CTPl'(IO ooapa ellpay q'eIlrep1IH'IKoflr nOT.01ta,

94

Kpaj APYr'ora orrsorra AOCll~e as ([CTOIty AO jo"vre ~]'[Be~ lw,ja ce 30a6 illeTILi1.0'. OBa J'e Tf,]'lBa nraporsa 5-G A'IOTapa 1'1 AoeTa 16 ptl,BHa. 1i:IAylirr

) . ~

lbOM"e ci6Bepo-aarraAY 600-600 teopasa, ,8,01)0 co otter Y naJAOH>R omcorr TO

ld.;l\yhl'I lDH1If6, Ao~e ce ea.eBlirllf 3wa,iV10 rpaAY np6A d Bpa'l'~. Ao~. 6H ee O~~M Haj.<lOThIOf OlIlWIIOU 06mnJto oso rzyrje.ila .rpaAa1 :cpen8..ilO OM, Y~fJepeHO J.fAyllE

j~AaH eaxaT. , . (!

Honraama cjesepno 0A rpa.,il,a II 11e1bylliI co YB1' rrrpry llIIY'J'·hI1IWBR1IY

sa jCAan: 11~lMOMeTap nY'l'a; il,ol)o ee y jeAlfJ AO.i1.HIDUW., ltojy aapoA 3013e 11 iIa~a! IT,.If[ llJesepHHali• Qua je Ao.;mmrn;a 6apoBFITa 'l'e .JerryBI1 BOAe; Ita,1\- lUIa JI MaAO i\:lrme. RapOA npRllo:nliQeAa, Aa je Y OBY 11,JIal)Y" 6f1Jta AOBOAe}fR BOA8J e~

J 63epa II TiI TO ea J tl3epa (I H'& B., .ilRUI:EY paBaa"; OTa.;len npelro JIIlur'r-n"",(I.HIiille'

171 - I n?i _, _ .

lIBRa", l/}.ra.pOEa OeM'! na 11 060jatll" , H 0AM.teR npelw '13e:temo:ta ua o~y

/1,,1£a'9y" , Beae Aa.:HMO J·r ,ll.a:e-M- 'ry'Aa nyT, J\\O.il~O 6~ MOP.il(l, soaa rrpo}n[, ROJliI j@ Y llap0AY nOfl:iIaT 110A' IDI1:eEIOM: 1)J alEIlBa£( lLrn nOTa-PIll n:y'J'!(.

o ,1l.6IE>e CTparre 0,<\ OBe )1JIa:lje"11 -ynpan CIIpaM rpaaa MO.1[(e ce II ,~arrac

rr03lla'J'H QTBOP, ~Awien ie "B@Aa y rpaA A!1tB6AlHm {)1if.il11; . .

II plIDOBHje,1lajy AI1 . ce y OBOj JIa1:jlit u,pe~pa.;la. py Aa ltOla )6 r;.Y 0~OH6 6p,\\y II 6PAY lIeMepmnJ;IT Bai;erra, TOBOI'll ce, ,1l.a :\6 BO,il,a C OBe 1)JIa9~ ~(1)I)erra mlitl1A OC'J'po~e 1'[ IIIliwrQ13a, 1'Aje oy TI1KoJ,ep PYA~ Balj~He ]1[ np~rurpa:ne. JZbrrl1A OBa ABa v:eM'aTa n03a:aje ce R AlliHl1C OnmpOE Bal)a¢TaD 1apan;, lWJH ,Hap,O,i\ ~OBe ~,iW'JRBau a y OltP.'UUJ.lit lIMaAe lImoI'o cTapTiIX PYA0Itona. Jom JiI]'iHlIoBlI1?a1Y; ,'J,a je 110,<1,11 01\ lWCt'i RI1 1!>;pcy rrpeBQ~ella upeiw o~ly1taJ JI&upaB,i})lilID[X O,J, O1rno-

. ,telie JW:JEe. .'

'l'apH :UYII' "BOAl'! yrrpaBo 0,1\ PYA01\;OU& Y Llei'ilepH1<rn;u rrpcA onal rpaA:

ITo CBe~ OBOllHI 1I1Or.ilO OR ee p~hllf. All, je cmaj rpaA ][8cpeAH>e£ llifjeI\\fl., Aa cy y .IE>eMy PYAapn CTaROB&"lJI ItOjl1 cy 01t0J10 n.era .K(\n~llT :PYAe 1'1.1'l~ nl1p6:r.t 3I1noBje,1l1llTJ:' llil'lXOJ3. Jom 11m ie AO;<!,3:]'.lll N~ c:y ce OIJJtOIDI AO,6po' el1~a.;~B. Ay60.Nll cy lIeJ'Aje nB lI,teTpa a :aeq,je 11 'J!il'raB; Q1tO.i1.0 cy o6paeJlJol CHTBOM

l1lYIIWMa II!';), cpIl'jeAJI He.r.ra ID{ 1tyI~p:FIIJ;6, .

QRQ ee lIqec'l'o sone jom Ii nJf.al'YJlU{£I. lJpJ'f'IajYI All. cy ['8. Rellpfija1.'€).,hIl

.ilar'yI\IOlll 110'l1IWlI::wl.R PI ~rlI.illiI '1'13 ;1130 .ie HO '1'.0)\16 Ao6u.lLO !IDle. ~

Kako je postalo ime "Tribiietu". 1)

Priopcio Ivall Z.oyko.

Desna pl'it{)ciea _l?Bcinaste j 'Vl'tJoZne. N 61'etv6 Stc Pl'Q~~Ce uba~ Ij:u~~ki~ll poljem f,\, saljeva sa kpd Gabele) lwillhr"'~ts~ti ~ep~ez,al~eDl r~m.ansr,\el'.l me,sUlk poIt. Au<rust Senoa,. u jednoj Syojoj velepo~n.oa Plesm py'\en~a J Pl'QSIa:Vl ---:- zove se "TrilJizet ill kako mu neb i c1ruga6.ie ,reknn n Trebizetu. Po Jlncall}Ll cln-

95 -

hovitog i osobitijem darom pamtenja i pl'ipovijeda.njii nadarenog seljaka Mate Pehara iz Hnmca, pomenuta, pritocica dobila je svoje nne 0(1 nasilne )11'ova1 za vrijeme povodnja i kad, bi se prokop provalio, sto je U Jnijasn.ie vrijeme ee.l!Ce bivalo, te bi tako tom nepogodom sva zita, sto bi se zavrnula ili It vrkaju iii na guvllu) iii kako mn vee bilo; postradala i potrijebljena vo dam hila, Najskoli S ove elementarne.nepogode stradala bi iita u Berisu, kao n. PI'. 'kukuruz i sijerak. Pritocica dakle istrijebila bi i potrijebila tako zita i odnijela ih svojom bl.ljicom i poplavom, I bas s toga po tome svome bijesnom i navalnom napai:J..aji.l iznebljusila (iznenadila) hi i ucvijelila do zla hoga radene j [adne obdjelavaoce potja) potrijebivsi jm sve gotovo, ~to bi sa god tu zavmulc od Zita,zhog cega :ioj i uadjenuse ime "Tribi:Zet", jer tlijebi i plavi zito, !'ito ie vee bilo ne}1revarl.iivi nagovjesta.c erne i gladne godine; Na moi da.lji npit, kada i ko joj naipJ'vi nadienu tako ime, da li je iod kog cuo pripovijedati, 116 znade mi eestiti naB Mate ni bijele ni erne 0 tome obijeliti ni opepeliti.

Ceno 3eneHlI.M M lberOBe CTapHHe.

I.

lin. jyr0-aaIta,i"\HO~ cTpamf 0,3, B3.1hMy:ree a y A3i.b1'lIDI 4 ,i\o6pa. n;iema'fll:.a caxara llMa je,IIHp ceao - }f.ILJI 60 'be peE8.J3I11}J ceone, Iwje ce 3QI}e ,;3e.;lt':l~". ORO je JnP~O :{tao y ie,a.B;oj ,!lOJllI,Jlll, a olIIto,,}'err:o j'a sraao He cit ClHljy C'IIp!l!Ha BMCOJ'Qm opero:mrnrtt a rrryr.rOM .

3e.JteHIJ;lI rpaaaxe: ea I{e'l'Q'llIe CTpaHe e6.il.Q1iI ,,1."i,o~1.a 1 CiL aana""H6 ce.;t0~f

BK~1.,y(m(l, ea cjeBepHe ceaosr IIepnlitn" ai ca jy:Jl'l:He CTpalIeCe~lOM"m.!b11n]m".

Csa nOJlIeny'1'a ceaa IIpIDIaAajy ROTapy U Ol\'.'py:iEjy 6ailhll.;trnWlIl. I{,pos ceao 3tU.eBJte T6'I6' pje'9J'm;a 1I.CTOI' IDfelIa, -ona ]l[3l;llifpe H yim:pe y ,C,MY 3e.il.eHI!;HMa. y 3e,Il:en:tJ;1IJifa lF~ra 12 CpllCltO-:u:pa;n0C.JtMmt,iex 'Itylia) Iwje Q,y Gea pa.<!.JtIrn1e O,il, f\pn6uor liIaTepRja.ila na'Il'1:lhe.aa. ,}EHTe.i.bli cy U(»lI!eHJTOI' GMa jaItO ep:poMllJ1IfU'I jep :11M 3ellPbTffilTe GaUl HFtie Bor ana Tho'\,li)O rr.r1.0ARO, a.nr cy lllIalle noDlTeIDI n Bp.ILD. rocIT'O.iJ:;, y6llBK - reao nrco cy yoTIlre CBll :p;,pajllmIDI~ 600 'pa3.il1lE6 13jepe ..

:aa jyro-Blotrra.·ARoj cTpalIFI O,il, 3e'A6HaEl1 -6'u:Ba 6am s:a 11'.pajy - mt.ii.~31I ce JCARO 6p,il,0, 'l;wje RapOi\ )1rpaARHa II 30Be, a 1'1. R3; reaepaaaoj W.apT.I!r CToiFI "I'pafl,'IDIa Te je BlICO$O 674 M. RapoA 1lplillo:mrje,il,a, .a~t 1e 'Jry" 611:0 l'p@.A HeJtaltBIlJ ltpa"'J;.a 3eo!lenwl: l'ta Aa ]e If fiOlllerrYTo Ce.~Q no 'rOM Rl?a,,},Y (loBo.ie AaT1alJIEbe. lIM.e ,,3e.iTCJflUl:" Ao61MO'; a je,il,IllI one!L' neoile. Aa je eeJto '13eAeElVIU ,!l,06HJlO rum o'l'y,1,tt, lll'rO y npnamIha Bpe:Me;aa - (oco6nTo AOR 06 mrje myM:a OIW 'llQI'a ce.:m .1rcje~Ita,) IlJI&M IDJ:ie MQr..it1L. ,3,e:llIma '!IecTHTO caBl)eTlf, neil: fill iee M:paa y611IQ) a CJI.pOMalllR1I Ce.'i],aiJ,H BHllle cy 3BVltllly .(be'un!'y 6pa~) Hero flp€l.Jty - nOM.lIc.ummn: "Eo~~e je RlIITfl; lIero lflfIllTfL U j 1(l"W /lEo.be je n D,pH. i~oMaA, H€lF.O npa3:f[(L Top!;ia ((, .BJllf lCl;t1OO'- jmlI je"frr!1 TIQCjLO,n:o::n:;a Bej[][: llB~l'A je l;:l?y~a JolEaE;:Jla, He 60.i Q,e l'OCTa HM.KUWBa a,

, OiellepEio 0;1\ q:>a.,I\Hl'le upyll\:N.ilO ce n'O.iJ.e, ItOje je TIpet;;o II ~ caxwrl1 .ilyl'ai;l!lW, a .nCTO 'l;O.JtXre\:;O 11 .Dl1l]OKO. 0130 110,11,0 Rl):l'au~1. pje'D:rJ:J;a 3e.'teafl It) Te 'nUll

..

96 -

npJ{~l1I"lElO TIJl.O,<l,IIO nocTaje,VIcTO'll'IO lnWU1Bl'1 ce Op.a.O ; Ryl\\PlUI:.l1 ~) '1wje 16 0,\ DpJl.!lmteBJ{cofW 700 M, lIO TOll! 6PAY lIajBlrnre IDIa KY.KpIl"{l;e, na ce soor zora 11: SOBe nRyKpl'IKa" ,8. jyro-lIcTOlffiO 0,1\ rpa'Alnre jecT BPX, SBaiH. nBOAeIDt'lKl!l",-BjlX" ; 0130 je je"wo OA Rl1.inekrrx 6pAa, IDTO ie y OA.ll3Jrrut CMa 3e.ileElaBla, a rrp'lIIIaAa Xy,<l,yTy CMa KOJl.a. ]iIsMe~y JIOMenyror 6PAa H rpMmrc I1l1ta rryT NOjlf :BOA!i' D'a ceaa 3e .. leaaIm aa r .. taBHy W'lCTY, lIT'fO H3 BaEbe.ilpte BO,.:l,f! y Jajue.

Ha rpaAIDDl BMjecalll hwrs,o pasa6pa'I'tr, AiL .ilN ce je nrro rOA oA Eal\:BM.lex cTaplflIcKHX cTBapn aaassnao, a caA je rpaAFIlHt illYMO~[ o6paC.ila, re MOTpII.Jtau; l'to>lll 1'[CJil!TJIBa.'l ne j\[O~ Bli no 'leM peaa, e je 36HJ.ba '1'y Ea,!l,-roA illTO 6uxe; lIO lIO napOAHoM npe.a.8.l'by1l[eryhe [e, Aa je HemTO H6H.ilO.

CieBepRo oA rpa,il;1ffie y ITOhy rota ieAaIt Ka~leH) Ttl nsrAeAa 6am reao lIOBeJUUta 6mta, a napoA rA,ar'o'}'a, AiL je TO H OHJl.a 6HE:a jeAHOJ:' "lo:sjeI(a, na Aa ora je oran JK.ileo, nil, }r:y ce Ty o:&~.rMeIDI.il.a. OAM~X y 6~maRmL 'ror ItaMelIa rrplrj6 10 rOAJffiaKOilaO je ~llTM. noueayror ceYta !fiue IIoJ!(')!nrli, Jl pe'll') ~~, Aa ie Ri),.tjl.3IIO: It0MB,,i\a 0A IIIaur.ib~ (TpJ;[oKOrra - Krampen), MO'l:IDI:a -mTO-

" "" .. ",- :B'" n.- =nr ce je n~-oI' WOMa"/1

1tIl.KBn-x; Nll.'I.RR It :n:crrpenAeTeJIlilX (m:ro;uq>""l OL".LU '"'0 "'"'''''', .... "" ~ ,.. ,_,

XBa'J'}lO, 0AMax ce ie 0;<:\ piJe Y PYEMIa paenao-

}Ira. All, call ce 'l'pyAHO, ,il,il> AoollIjem l\faKap nrro 1'0-, 0A U0i\tenyTJirjB:l\: EOMa.,l\!t

'£0 bl]{ mIMI; rre no~e sa PYKOM. II<)llOJ3irlt ID[ nean: "E ja, l'oCnOAlHHl y<IkUl'M:.1) mrjecIDl aaao, All, TO ]UTO BpJJje,il,K, Jra caM 0,il,JUa:x: H aKO ee l~lU t.OllIaA Ji[ 1fe on pacnao, 6an;u:0 raJ 'a npano Aa XH I~il.'JRie}'I, roerroaaae, 1'1 n.ilax.o ca~l ce 6}{o palE.!hyT:FIO) mTO He 1I1Ol'Ox llaliIJ napa, a IOfa l'tx: - TaKO lily rueros8 rpem:tle Ayme - oHAje 6YcKaAap, eaMO He l)IOlKe :GReaR Tpe4>1t'J-'K IH!' ORO Mjec'l'O, r'(\ie oy ynpaso SfXrwnallC, R.,UiI jour ll.Majy rra ce611 TH.!lCjl"M" .1)

n.

3wa,i\ll:o l~A 3e,II:ellaJl;a lIMa ieAaJI :EpCT (HM'po6RII l'ilUfen). Taj Kpc'r araaaan ce JupaBO nOKpaj nyTil', lI1!l'O B0,1\11 l'IS ce..ita 3eJtena;K1l. 1 ceao MAa. JIpano ce lie, aaa, ItO ie Ty 3a.!oonaH, a c'1'apn~ ,I)'YAR 1tmE], All, j6 lIo1o!erryTR -wpCT '1-Y Beh oA TO.;UIKO CTO'l"llHa I'oAJuta. OK je {)l~-O 1·30 M.BRCOlt, a 60 ~M IIDlf"OltJ 01\ npOOTor ie Ea~reRa) 1'Ia lI>eMY aesra 6arn :Hl1EaJ,tB8, aarrraca- npH1IOBFrjep,ajy; Aa je je-AaJ!: "IoBjew Y TO:r.I KPCTY liarua.o caaae IIOBlJiC, a npeAaf&e BQ.l\.R: ))MO ie jeAaH (',l1.pOMa-malt, liT OR '1'11: noa Eorolii leAIUIJilJ![ mIrAje mnlI!fa Hllje luraO; OCHNI ieAIIO AHjeTe. Y rrpa,no y - 0'llI 01301' I\iPyI[Or IDtelIa, es. :£>ypl;;a, nolje, Ait upO:,il.8, TO iMllO AlIjeT'e; Ira ~a np@CA8;B'HCB. 'Bypl:;ai 1 rryTy cjeAne II npeBapK 1'a can, na aacrra. ¥ c;HY lory 00 ReID<TQ iaBii JiI. peItHe NlY, Aa lIAe It 1l0N[EUIY'.l'OM l~peTy) na,1l,a lieHalilI ROBalI;a. Cnpo~fa:rID;i.lt, Ital'iO~OO Ilp06y;;.w:, 0A1<rax oAe, II llQR .. ha llalje K BeC6"110 eEl- -npa'I'J1 ~-ylia c.'l.aBUTIl CllOieEpolIo rom CB. 'Ryp3;;a . H ca;l\ j6 nOMeRYTl:I Ala'M6R 1!JYl1il.ih, TaltO ,'l,a 61'[ y '1:y uryII.ihID!'Y ABHje ~YAcKe }flaKe CTaTR )mr;Jte, a Bolja MJiI p6'le .2Ia cy HOBn;H Y Toi my1IJl>lfilll HaljeIlll.

III.

CjeBopo-3anaABO 0,11, ce.i1.it 3e"leRalta, a y mymI illlaRl'll jJOnp'M!!in) lura je;llHo 6pjll,0 ],tOje j6 moo 600 ~ 13RC01\;O; HIt T.ml 6p;a,y na.,l.a3R ce ie-AHa pasBa-

- 97 -

JI1rna, 1I Ty pailBa..um:y BiipO,i\ sose ,rpa,i\JifJIa"; na reliepaJtHoj EapTl'l Tptt:ll£I'rO CaM TO 6p,-!lO no.2\ TllM JJMeH01l[, a.-\u -He nfQrox Halur, a sa ltttpTII 'Ha,a,twhe .HHjeCaM 1I[6l'ao Hl:tlm IDI saasa OA {;;aREe pyweBJme y IIOMel'lY'l'oj IIIJMR, a 'Y l'fCTHRY lIMa pa:ma"UJRIl.

C RCTO'rne- crpaae rpaHH'lH rpllAlma ,-!IO .. lOM - anaa ,.,Myx'0-A6" ,a Ao6RO je IrMe OTY.2\8., lITTO roseaa 'IIDr ee aa06aAajy zere y Taj ,i\6; ca saIIaAff6 CTpa;ne ,.,3AaTlUlM-,a,OA6M" i ca ejeBeplle I:&lIB0!!1, ltoja co ,.,BapOlillI1IlTe" sone, :nC.ile Aa je ''1'y 6H~H.t- BapOlli, rAje [e ea,lJ, IIO'MenyTa H>JfBa, JIa ce s60r Torll£ aaaaaaa ,.,BapolIIlfllITe"; a ea iym:a:e c'rpane rpaAllHa rpaJm1llI rryTeM ROiR HAe 1'1S cexa Baayea - aa arco xolsenr 6ID311 'laIC J1' .as BOBeAeHcIroJ:' }faRac~l'n:pa T01>flWIDiU:C, na y OO.itO 1:"..o.ila, .a oraaen lI06po CM, 1I1Oi Y nrexep BaThy.l.YfCY·

Ha rroMcHyToj rpa,i\mm, H.ut: 60 .. be peK3.>Jnmf pasna,unDI; Aa;H-,1\allac MOOI<:e ee IlRAieTK 'C J'(CTO'llIe CTpalle jeAaR. lOOMa)I. 3.I1:,lJ,a, ROlli [e 75 ~.:u, BlICOR, AeU.ibmIa ~ry [e 601fM. OClllr '1'01'8, BllAS ce ne.ItOAFIlte jaMe, lwje mlI'AeAajy 6alIT 100 EaRBe pasBa .. ume, lIiItA ce Eyha cpynm, a casro TeMe.ib OCTao; H '1'0 iaMe HMaA1 o6.it:ru~ jOAffe wPY:lRl-ru::o.e, 1OO1e j~ 061IM - o,il,l:IOcno nOMEl:ay'l'IIje.x iaMa 7'50 M.

ITol'.ile;il. je C pe'Iene l'pMHHe ialoo AHB3JI, OCOUlIT,O npebit). Eaffioj~lylJ;l[, a JIll ceaa llepBltn, KoAa~ To.aeure; All .ilK ee je ruro-roh na rpllAHIlU liaAasflA_O, 'fO He xonos; ,il,O~<J1i[Tli, nero ieAlitno 11m pe'I8 1301)3., Aa [e mhepKa PnCTe lIolionRha FlS. 3MellaKa, 'lJIIajylllr T.YAa Rp.MR'8, na'lll.l1.tt Hmm&BO ROU",be, aMa ne.illI, ORO ie 0Kpa'l'KO, Ayra'llW je moo ll/~apmHRa.

R.a'RO je c .4eBoi~01l[ jom je,iV1R <lOBjep;; ])l;iHC:;I'or eMa ItP~moo 'fYBao, TO . je oa Ii>A ]M lI\O)'I'",1,e Y3eo cee'u. Ja caM 11lITa.o Tor 'IOBjeEa, All .ill'[ lry je caA nal)eH€I EOIIJhe Y :4CKBo'ry, ao OR mr p6'Ie: "He Slla!l[ rAje e1 ra )'Ry:ha'H-R aa- 6a.q;J!t.iUt, a row rft na1}eM) clII'ypno ky Bar.r r'a A0EmjeTH".

Uspomenena jedno ataroslovjensko boza:nstvo.

I',iopclo Ivan Zovko.

Sudeei na temelju cetir\in stvari, kOle 138 jos i sada cnjn u nasem naredu, dolasimo do takog zak:1jncka, da mosemo bail' pTiblizno tVl'.diti, dn.]6 kod starih :pogooskih. Slo:vjella biJo rieko bozans~""o pijan_eevania, isto (mako, kao llto bija~e kod klasiclrijeh U9il'oda Gl'ka i Ri:m1jlwa Dionis i Bako) - sa. svojijem da;kak8 llekijem osobitijem kultom. Za to c-emo m:i ovdie o(lmah 'izniieti naSe premise a to tu on{l cetiri stvad iii :praYije .reci llspomene: nal'otilne, po kojima stvoriSlllo pomenuti r6akliucak.

Rako "Vel,} rek!.'.lsllloJ iSetiri 8U nzroklt i razlog~i koii 6e ba.r done'kle, akoprem i 1?l'oblemaMno, jamciti za nase mniienje i Zit haw t'Vrdolu. JOB i sada. na~ se llarod; gdie je· ikoliko villograaarstvo r~zviien0, drz:i ove pl'a2'uo'Vjqrice, aa valja 0 dya istoiro.ena svetitelja najglaBuje 'radove 11 v1nogmdu smil'iti. Dallj, pak tijen sve'titelja p'adaj'l\ nekako 1i.a 25. J:eblmil;ra i na 21. septembra. I na,rod te svetitelje, ~iia se uspomena slayi II krscanskoj crkvi nil. reccn:e dane, zove o-vijelD imennna: Sveti Matija »Vinol'iz", k-0ga dan pada u lebrul1l'u, i sveti ]\{atij~ l Vinot;'g") lltQ dQlaZi tl septembl'u. Oko o~"e dvije vl'emenske laze svrb-

- 98 -

vajll se najglav~iie vinogradarske rsdnje, a to __ )6 .. ,rezan.je i tu:egjivanje loze i t;rg~nie ili, herba, pojiko [e otprije bilo upravo kao nelLo kardUwJfio prsvilo, da je najbolie i najhairnije za jedml ssdmicu ptije i za iednu sedmicu poslije recenih svetite1jsk-ih dana, tako da ovi nekako u sredini dogju, smiriti i urediti gore na~ed.ene radnje, jer tada, vele, cIa 6-6 vino biti baskin i 6-eskin (dobro, u redu), a loza dobro poniieti, kad se U ove beri6etne dane 0 tome ram. Upravo ova dva 8vetitelja, kako im i samo 1me potvrgjuje, smatrani su JOB i tada kso pram pa;troni ploq.ovitosb loze i vrsnoce vina, Bog sarni znade.ne potjece li ova vjera od llajdavnijih vremena drevnog .pogan_stv:a ili is kojim (lI'u~im naJ'odnijem isk"Llstvom istorne (narodu) duboko u pamet i. srce nVTiiezena i ukoriien:iena.

:Pobai toga u narodu se io i to euie, kad ie 'ko tuntrakli (Pian), te mu SI obicno Yrlsije ona poznata, da je Jlbogill~t sto je sve kflil'akteris.ticno i d ns mille vrijednosti za nasu -viSe navedenn tvrdnjn. U .... ovo OSGbito ce nam doc.i 1 ona u prilog, kad 1e; leo pjan, da mu se 1.lZ ohicajne stereotipne nazive, 'kao: :pian k6 cep' pian k:6 zemlja, pian k6 I>jekira,) i ():na:iepitet ornans nadodajtl: pillJl k6 roolitva. Uzev!!i dakle s:ve ovo na um, m:0zemo, ka'ko vee odmah n poce1ilm naglasismo, b~1'1?,1l1 pl'ibli2ino tvrdi'ti, da i u stllr:iieh 'lo\iiena upratvo kilO k~d Grka i Rimljana; bijaSe neko bozanstvo piea, koje 1Doz,da :iruag:,iaSe i

~voje bakanalije.

ZeJl1I1lj.ka iltamp",ija '1 Sa.oj.,,,, ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful