You are on page 1of 1

ISI KANDUNGAN

A Pengurusan Fail ICT Sekolah


Surat Lantikan Guru Penyelaras Bestari/
Penyelaras ICT
Senarai Tugas GPICT
Kid Panduan ICT Pendidikan
Surat Akuan Pematuhan DK ICT
E-MEL 1GovUC
Smartphone Altitude
VLE
Surat Siaran berkaitan ICT
Pekeliling Berkaitan ICT
B Pengurusan Makmal Komputer
Senarai Jawatankuasa
Jadual Waktu Penggunaan Makmal
Komputer
Rekod Penggunaan Makmal Komputer
Buku Log Komputer
Kit Kecemasan
Alat Pemadam Api
Pelan Kecemasan Makmal Komputer
Langkah-langkah Keselamatan
Kebersihan luaran
Kebersihan dalaman
Susun atur peralatan/bahan