You are on page 1of 122

PENTADBIRAN KONTRAK

KONVENSIONAL DI JKR

1
APA DIA KONTRAK ?

Takrif

Ikatan perjanjian yang formal antara 2 pihak

Mengapa kontrak diperlukan ?

 menjelaskan skop kerja yang diperlukan
 menetapkan harga dan tempoh siap seperti yang dipersetujui
 menjelaskan tanggungjawab setiap pihak
 menjelaskan tindakan yang perlu diambil jika terdapat perubahan
dari segi skop kerja, masa dan harga atau jika berlaku
kemungkiran oleh mana-mana pihak

Kontrak yang dimeterai juga mesti memenuhi kehendak
pelanggan dan pada masa yang sama menjaga kepentingan
kedua pihak 2
JENIS-JENIS KONTRAK DI JKR

1. Konvensional ( siri JKR 203 )

2. Design and Build / Turnkey

3. Kontrak Antarabangsa

4. B.O.T

Jenis kontrak yang digunakan bergantung kepada
kaedah pelaksanaan yang diingini dan juga syarat
yang ditetapkan oleh agensi pembiaya

3
PELAKSANAAN KONTRAK KONVENSIONAL

Perancangan
Operasi &
Pembinaan
Selenggara
Rekabentuk

Perolehan

Oleh kontraktor Oleh Kerajaan
Oleh Kerajaan

4
PELAKSANAAN KONTRAK TURNKEY / D & B

Perancangan
Operasi &
Pembinaan
Rekabentuk Selenggara

Perolehan

Oleh kontraktor Oleh Kerajaan

Oleh kontraktor

5
PELAKSANAAN KONTRAK B.O.T

Perancangan
Operasi &
Pembinaan
Rekabentuk Selenggara

Perolehan

Oleh kontraktor Oleh kontraktor Oleh kontraktor

6
KONTRAK ANTARABANGSA

1. Kontraktor drpd luar negara dijemput
2. Lazimnya peruntukan pembiayaan asing
3. Penetapan syarat sebagaimana dasar kerajaan

 dasar pelaburan asing & pemindahan teknologi
 dasar pembelian barang impot secara FOB
 dasar penggunaan perkhidmatan pengangkutan kebangsaan
melalui wakil penghantaran kerajaan
 penggunaan bank-bank tempatan yg mempunyai cawangan
di luar negara

7
PERBEZAAN UTAMA ANTARA JKR 203 DGN JKR DB/T

Perkara JKR 203/203A JKR DB/T

Pegawai yg Pegawai Pengarah
bertanggung Penguasa Projek
jawab

Dilantik oleh Dilantik oleh
Perunding Kerajaan Kontraktor

Penilaian di Penilaian
Bayaran interim
tapak berjadual

8
PERBEZAAN UTAMA ANTARA JKR 203 DGN JKR DB/T

Perkara JKR 203/203A JKR DB/T

Bayaran Special provision
Ada
Pendahuluan

Penyediaan Oleh Oleh
Dokumen kontrak Kerajaan Kontraktor

Perubahan Kaji dahulu punca
Harga kontrak
kerja
diselaraskan

9
PERBEZAAN UTAMA ANTARA JKR 203 DGN JKR DB/T

Perkara JKR 203/203A JKR DB/T

Perakuan Tak Tiada Perakuan
LAD Siap Beritahu & potong

Wang Kos Prima Ada Tiada

Tempoh Liabiliti
12 Bulan 24 Bulan
Kecacatan

Bukan sebhgn dari
Sebahagian dari
Kontrak-rates boleh
Senarai Bahan kontrak
diguna utk VO

10
PERBEZAAN UTAMA ANTARA JKR 203 DGN JKR DB/T

Perkara JKR 203/203A JKR DB/T

Satu jadual dlm Beberapa jadual
Jadual
Tempoh 14 hari Mengikut tempoh
Kecacatan

Perakuan Oleh Oleh
Muktamad Kerajaan Kontraktor

24 bulan selepas
Penyelenggaraan Kontrak penyiapan -
berasingan Syarat khas

VOP Ada Tiada

11
PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK

 hendaklah disediakan bagi semua perolehan
melebihi RM 200,000.00
 hendaklah ditandatangan oleh pegawai yang
diberi kuasa oleh Menteri mengikut Akta Kontrak
1949
 perlu disiapkan dan ditandatangan dalam
tempoh 4 bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju
Terima Tender

12
BORANG KONTRAK PIAWAI YANG DIGUNAKAN DI JKR

1. JKR 203
– kontrak kerja ( Lump Sum )
2. JKR 203
A – kontrak kerja ( BQ )
3. JKR 203
N – sub kontrak kerja
4. JKR 203
P – sub kontrak bekalan
5. JKR 203
H ( 12/83 ) – bekalan barang-barang stor
6. JKR 203
E ( 10/89 ) – bekalan jentera & peralatan
kejuruteraan
7. JKR 203 Q – bekalan batu kuari
8. JKR 203 R – mengangkut bahan dalam satu daerah
9. PWD DB/T 2002 – kontrak reka & bina

13
JENIS-JENIS BORANG KONTRAK SIRI JKR 203
UNTUK KERJA

 JKR 203 - berdasarkan lukisan & spesifikasi

 JKR 203 A - berdasarkan bills of quantities

 JKR 203 N - nominated sub contract

14
PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK

Fasal 1 (a) (I) – Dokumen yang menjadi sebahagian daripada
kontrak

1. Perkara-Perkara Perjanjian
2. Borang Tender
3. Surat Setuju Terima Tender
4. Syarat-Syarat Kontrak ( serta lampiran )
5. Pelan-Pelan
6. Spesifikasi Dan Addenda
7. Senarai kuantiti / Ringkasan Tender
8. Jadual Kadar Harga
9. Peruntukkan Khas kpd Syarat-Syarat Kontrak (senaraikan )
10.Arahan Perbendaharaan (spt lampiran Syarat-Syarat Kontrak )
11. Arahan Pentender

15
PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK

Lump-Sum JKR 203 BQ JKR 203 A

1. Perkara Perjanjian 1. Perkara Perjanjian
2. Borang Kontrak JKR 203 2. Borang Kontrak JKR 203 A
Rev 10/83; Addendum 1-7 Rev 10/83; Addendum 1-7
3. Borang Tender JKR 203C Pin4/2005 3. Borang Tender JKR 203B Pin4/2005
4. Peruntukan Khas 4. Peruntukan Khas
5. Setuju Terima Tender JKR 203D 5. Setuju Terima Tender JKR 203D
Pin 6/2005 Pin 6/2005
6. Pelan-Pelan Kontrak 6. Pelan-Pelan Kontrak
7. Spesifikasi dan Addenda 7. Spesifikasi dan Addenda
8. Rinkasan Tender 8. Senarai Bahan (BQ)
9. Jadual Kadar Harga 9. Arahan Kepada Pentender
10. Arahan Kepada Pentender

16
PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK

Fasal 26 (d) - Pelarasan Kadar harga

 kesilapan perkiraan
 pengagihan harga yang munasabah untuk mengelak
front loading
 memastikan keseragaman harga
 dibuat sebelum LA dikeluarkan
 pelarasan peratusan dalam jadual kadar harga

Pindaan terhadap pelarasan ini tidak mengubah harga
tender

17
PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK

Fasal 37 – Bon Pelaksanaan

- akujanji tidak bersyarat (unconditional)oleh institusi
Kewangan utk membayar kpd Kerajaan suatu amuan
tertentu (on demand) sekiranya kontraktor tidak/gagal
memenuhi obligasinya

18
PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK

Fasal 37 – Bon Pelaksanaan

1. Kontrak kerja
5% dari nilai harga kontrak
2. Kontrak bekalan / perkhidmatan
 2.5% drpd harga kontrak yg bernilai melebihi
RM 200,000.00 hingga RM 500,000.00
 5% drpd harga kontrak yg bernilai melebihi
RM 500,000.00
 Periodic contract ( 2 thn atau lebih )
peratus & nilai dikira mengikut anggaran harga setahun;
& meliputi keseluruhan kontrak bermasa
19
PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK

Polisi Insurans dan kod Perkeso

1. Fasal 33 - Insurans Tanggungan Awam
2. Fasal 36 - Insurans Kerja
3. Fasal 35 - Kod Majikan dengan Perkeso

Isikan maklumat dalam lampiran kepada Syarat-Syarat
Kontrak

20
KUASA MENANDATANGANI KONTRAK

1. kontraktor utama dan kerajaan

2. mesti wakil syarikat yang bertauliah mengikut lesen PKK

21
PENYEDIAAN DOKUMEN SUBKONTRAK PAKAR – 203 N

Fasal 1 (a) (v) – Dokumen yang menjadi sebahagian daripada
Sub-kontrak pakar

1. Perkara-Perkara Perjanjian & Syarat-Syarat Kontrak JKR203N-
sem.10/83
2. Borang Tender JKR 203N1/83
3. Syarat-Syarat Membuat Tender Dan Maklumat Am JKR203N2/88
4. Surat Setuju Terima Tender JKR 203N4/83
5. Peruntukan Khas Kpd Syarat-Syarat Kontrak
6. Pelan-Pelan
7. Spesifikasi Dan Addenda
8. Senarai kuantiti / Ringkasan Tender & JKH
9. Dokumen Wajib Lain
10.Surat kpd & drpd Sub Kontraktor Dinamakan membetul
/mengesah tender asal

22
PENYEDIAAN DOKUMEN SUB-KONTRAK

Fasal 24 – Bon Pelaksanaan

Nilai – 5% drpd harga sub-kontrak

Pilihan samada
 jaminan bank
 jaminan insurans
 jaminan syarikat kewangan

Bon Pelaksanaan disimpan oleh Kontraktor
utama

23
PENYEDIAAN DOKUMEN SUB-KONTRAK

Polisi Insurans dan kod Perkeso

1. Fasal 20 - Insurans Tanggungan Awam
2. Fasal 22 - Kod Majikan dengan Perkeso

Polisi insurans dikemukakan kepada PP

24
PENYEDIAAN DOKUMEN SUB-KONTRAK

KUASA MENANDATANGANI KONTRAK

1. kontraktor utama dan sub kontraktor dinamakan

2. mesti wakil syarikat yang bertauliah mengikut lesen PKK

3. dokumen kontrak disediakan oleh pihak kerajaan

25
DUTI SETEM

Dokumen kontrak untuk kerja utama – Fasal 55 203/203A

 Duti setem tidak diperlukan

Dokumen sub-kontrak dinamakan – Fasal 36 JKR 203 N

 Duti setem ditanggung oleh Sub Kontraktor Dinamakan

26
PERLANTIKAN PEGAWAI PENGUASA

> RM 500 juta Ketua Pengarah

RM 250 juta – RM 500 juta Timbalan Ketua Pengarah

RM 100 juta – RM 250 juta Pengarah Cawangan

RM 10 juta – RM 100 juta Pengarah Negeri/ Pengarah
Unit Khas/Pengarah JPP
< RM 10 juta ( dipelawa Ketua Caw / Bhgn / Unit
secara terus/kontrak Elektrik / Mekanikal Negeri
penyenggaraan pakar ) berkenaan

< RM 10 juta Jurutera Daerah berkenaan

Pen. Peng. Kanan / Pen. Peng.
< RM 10 juta
berkenaan di Perlis & Wilayah 27
PERLANTIKAN PP – FASAL 1 ( a ) ( iv )

 nama jawatan Pegawai Penguasa hendaklah
dinyatakan

 perlantikan dibuat mengikut Surat KPKR bertarikh
4.10.2006

28
TUGAS PP DAN WAKIL PP – FASAL 2

PP bertanggungjawab keatas pentadbiran keseluruhan kerja
antara lain :-
 pastikan mutu hasil kerja mematuhi kontrak
 pastikan peraturan pihak berkuasa tempatan dipatuhi
 mengesan kemajuan kerja
 pastikan obligasi kerajaan ditunaikan :-
a) kontraktor tdk dihalang drpd menjalankan kerja
b) kelulusan & keputusan yg dipohon diberi dgn segera
c) bayaran ditunaikan dgn segera

 wakil PP bertanggungjawab kepada PP dan tugasnya
ialah :-
a) menjaga dan menyelia kerja
b) menguji dan memeriksa bahan/barang/hasil mutu
kerja
29
HAK PP UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN – FASAL 3

 hak utk mengambil tindakan dibawah fasal 40,43,51,
52 dan 54 dikhaskan kpd Pegawai yg dinamakan didlm
lampiran

 sekiranya PP adalah Pegawai yg dinamakan didlm lampiran
maka beliau tdk dibenarkan sama sekali utk mewakilkan
kuasa-kuasa yg dikhaskan ini

 kuasa PP utk mengarahkan perubahan adalah tertaklok
kpd Arahan Perbendaharaan 202
30
HAK UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN
Klausa 51, 52 & 54 Klausa 40 & 43

Ketua Pengarah > RM 200,000.00 > RM500 juta

Timbalan Ketua Pengarah < RM 500 juta
-
Pengarah Cawangan < RM 250 juta
-
Pengarah Negeri/ Pengarah < RM 10 juta jika PP < RM 100 juta
Unit Khas/Pengarah JPP peringkat Negeri /JD

Ketua Caw / Bhgn / Unit -
-
Elektrik /Mekanikal Negeri
berkenaan

Jurutera Daerah -
-
Pen. Peng. Kanan / Pen.Peng.
- -
berkenaan di Perlis & Wilayah
Pers.
31
PERWAKILAN KUASA PP – FASAL 2 ( c )

 kontraktor mesti dimaklumkan secara bertulis

 boleh melebihi daripada seorang

 pegawai teknikal tidak rendah drp Pengurusan &
Professional

32
PERWAKILAN KUASA PP – FASAL 1 ( a ) ( v )

Kuasa utama yang tidak diwakilkan :-

 penilaian tuntutan
 penggunaan / potongan dari Bon Pelaksanaan

Wakil PP tidak boleh mewakilkan lagi kuasanya atau
bertindak secara langsung terhadap perkara yang ia
tidak diberi kuasa

33
PEMILIKAN TAPAK DAN PERMULAAN
KERJA

34
PEMILIKAN TAPAK BINA DAN PERMULAAN KERJA

Sebelum tapak dimiliki atau selewat-lewatnya
pada tarikh milik tapak kontraktor hendaklah
mengembalikan LA dan surat perwakilan kuasa
yang telah ditandatangani

35
PEMILIKAN TAPAK – Fasal 38

 pemilikan tapak hendaklah diberi kpd kontraktor
pada tarikh milik tapak yg dinyatakan dlm LA
 jika tapak bina dibahagikan kpd seksyen
pemilikan tapak diberi secara berperingkat spt
yg dinyatakan dlm Lampiran kpd syarat-syarat
kontrak

36
PEMILIKAN TAPAK- Fasal 38

Sekiranya lambat memberi milik tapak ( kelewatan
tidak melebihi 3 bulan ) :-

PP perlu keluarkan arahan dan seterusnya menyemak
semula tarikh penyiapan dengan memberi Lanjutan
Masa

KONTRAKTOR TIDAK BOLEH MENUNTUT

37
PEMILIKAN TAPAK- FasaL 38

Sekiranya kelewatan memberi tapak melebihi 3
bulan :-

 PP keluarkan arahan bertulis & nyata sebab lewat
 Dlm tempoh 14 hari kontraktor hendaklah jawab
samada
1. Setuju teruskan kerja apabila memiliki tapak
& diberi lanjutan masa tetapi tidak boleh tuntut
kerugian
2. ATAU tamatkan pengambilan kerjanya secara
mutual
38
SYARAT-SYARAT SEBELUM MULA KERJA – Fasal 38 ( a )

1. Cover note polisi insurans & resit premium

2. Bon Pelaksanaan / Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP )

 Jika kontraktor memilih bentuk jaminan bank dsb
tetapi gagal mengemukakan jaminan, bentuk Bon
ditukar secara automatik kpd WJP

39
BON PELAKSANAAN – Fasal 37

1. Dlm bentukjaminan bank / sykt kewangan, jaminan Bank
Islam, jaminan insurans, jaminan Takaful, jaminan Bank
Pembangunan Msia ( BPMB ) & Bank Perusahaan Kecil &
Sederhana (SME )
2. Mengikut format yg diluluskan Treasury
3. Tempoh jaminan – dari tarikh ia dikeluarkan sehingga
12 bulan selepas tarikh tamat kontrak
4. Perlu semak dgn penjamin kesahihan Bon

Sekiranya pilih option WJP
1. Potongan 10% dikenakan drpd setiap bayaran interim
sehingga mencapai jumlah 5 % drpd harga kontrak
2. WJP yg dipotong dari bayaran interim hendaklah 40

dimasukkan kedlm akaun deposit WJP kod 79507
INSURANS KERJA –Fasal 36

1. Diambil atas nama kontraktor dan kerajaan

2. Seluruh harga kontrak di insuranskan

3. Meliputi tempoh kontrak

41
INSURANS LIABILITI AWAM – Fasal 32 & 33

1. Hendaklah menanggung rugi kerajaan dan
melindungi kontraktor atau mana-mana
sub kontraktor
2. Nilai bergantung kpd kadar risiko
3. Meliputi tempoh kontrak, tempoh kecacatan
dan ditambah 3 bulan 14 hari

42
PERKESO – Fasal 35

1. Apabila mendaftar dengan Perkeso kontraktor
diberi No. Kod Majikan dan pekerjanya diberi
No. Pendaftaran Keselamatan Sosial
2. Hanya No. Kod Majikan diperlukan untuk dicatitkan
dalam kontrak

43
POLISI CAR ( CONTRACTOR’S ALL RISK )

1. Meliputi insurans liabiliti awam dan insurans
kerja.

2. Boleh diterima dengan syarat menepati kehendak
yang sama

44
OBIGASI STATUTORI – Fasal 11

1. Akta LPIP 1994
Kontraktor dikehendaki mengemukakan maklumat
mengenai kontrak kpd LPIP utk tujuan bayaran Levi

2. Akta Alam Sekitar 1974
Tapak hendaklah bebas dari takungan air
Sekitar tapak & aktiviti pembinaan hendaklah selaras
dgn Akta

3. Akta OSHA 1994
Perlantikan pegawai kesihatan & keselamatan bagi
tujuan kesihatan pekerja
45
KEHENDAK PERMULAAN - AM

1. Program Kerja
2. Carta Organisasi – wakil tapak
3. Papan tanda projek
4. Pejabat tapak
5. Laluan sementara
6. Rumah pekerja
7. Jaga dan keselamatan
8. Dinding adang
9. Gambar kemajuan
10. Peralatan utk PP / wakil

46
PROGRAM KERJA

 diguna utk memantau kemajuan kerja
 perlu disemak samada mencerminkan susunan
operasi kerja yg realistik
 semak kemunasabahan tarikh permulaan &
penyiapan operasi kerja yg dicadangkan
 perlu dibincang dgn kontraktor
 kontraktor hendaklah meminda jika diarah
 setelah dipersetujui, semua pihak mesti
mengikutnya
 jika berlaku kelewatan program perlu di revise

47
WAKIL TAPAK – Fasal 19

 Kontraktor hendaklah menamakan seorang
yg competent sebagai wakil tapak beliau
 Apa juga arahan yg diberi kpd wakil tapak
dianggap telah diberi & diterima oleh
kontraktor
 Sekiranya kontraktor gagal menempatkan
seorg wakil tapak, kerajaan boleh membuat
perlantikan sendiri & segala urusan gaji akan
ditanggung oleh kontraktor

48
MESYUARAT TAPAK

 perlu diadakan utk membolehkan kedua-dua
pihak membentang masalah
 masalah dapat dibincang & diselesaikan

REKOD TAPAK BINA

 dalam bentuk buku harian
 pegawai penyelia perlu kemaskini buku harian
 catatan mesti dibuat setiap hari & wakil kontraktor
mesti tanda tangan sebagai pengakuan

49
PENTADBIRAN KONTRAK BERDASARKAN
SYARAT-SYARAT KONTRAK SIRI 203
PERKARA-PERKARA POS KONTRAK

1. Bayaran pendahuluan / bayaran interim /wang jaminan
pelaksanaan
2. Perubahan kerja dan penilaian
3. Perlantikan NSC / NS
4. Lanjutan masa
5. Penyiapan kerja / Tak siap
6. Penamatan
7. Tuntutan
8. Kecacatan selepas siap
9. Perakuan Muktamad
10. Timbangtara

50
BAYARAN PENDAHULUAN

1. Kontrak Kerja
a) kpd kontraktor utama - sehingga 25% drpd
builders work atau maksimum RM 10 juta
b) kpd NSC - sehingga 20% drpd nilai kerja atau
maksimum RM 5 juta
2. Kontrak Bekalan
sehingga 25% drpd kontrak atau maksimum
RM 10 juta
3. Kontrak Perkhidmatan
sehingga 15% drpd kontrak atau maksimum
RM 5 juta

Kemudahan pendahuluan tdk terpakai kpd urusan 51
perolehan secara kontrak pusat
BAYARAN PENDAHULUAN
1. Bayaran Pendahuluan mesti dibuat dalam tempoh
3 bulan dari tarikh milik tapak
2. Bayaran Pendahuluan mesti disediakan sebelum
bayaran interim pertama
3. Perkara yang perlu disertakan :

 surat setuju terima
 jaminan keatas pendahuluan
 Jaminan tdk boleh dibatal ‘irrevocable’
 Amaun yg dijamin mesti sama nilainya dgn pendahuluan
 Guna format Treasury
 Pengesahan kesahihan jaminan
 Bon pelaksanaan ( sekira tiada sertakan persetujuan
terhadap WJP )
 Polisi-polisi insurans
 Jaminan bagi kontraktor utama & NSC dibuat berasingan
52
POTONGAN BAYARAN PENDAHULUAN

 recoupment dibuat apabila nilai kerja termasuk bahan
tak pasang mencapai 25% ( dari nilai builders work )
 utk kontrak kerja pastikan potongan diselesaikan
semasa kemajuan mencapai 75%
 bagi kontrak bekalan/perkhidmatan, pastikan potongan
diselesaikan selewat-lewatnya melalui bayaran terakhir

# jika kelewatan kerja berlaku , tempoh jaminan mesti
dilanjutkan

53
BAYARAN INTERIM – Fasal 47

1. Bayaran dibuat apabila :-

 kontraktor telah laksanakan kerja dgn sempurna
termasuk kerja perubahan
 hantar bahan – bahan ke tapak ( bayar 90 % )
 nilai kerja mencapai had minima yang ditetapkan ( optional )

2. Penilaian dibuat tiap-tiap bulan atau lebih kerap

3. Gunakan Borang Perakuan Interim JKR 66 –Pin. 3/99

4. Dibenarkan membuat bayaran interim sebanyak 3 kali
( tanpa dokumen kontrak ) asalkan tempoh tdk melebihi
4 bulan
54
BAYARAN INTERIM
Perkara-Perkara yang perlu disertakan utk bayaran
Interim pertama :-

1. Surat Setuju Terima
2. Bon Pelaksanaan ( sekiranya kontraktor tidak
kemukakan Bon semasa bayaran hendak disediakan,
buat potongan wang jaminan pelaksanaan/WJP )
3. Polisi insurans ( all risk policy dan public liability serta
kod pendaftaran dengan Socso ) Cover Note tidak
diterima untuk pembayaran
4. Kelulusan Lembaga Perolehan

JKR 66 serta baucer pembayaran mesti dikeluarkan dari
pejabat penilai dalam tempoh 14 hari. Tempoh menunaikan
bayaran dari tarikh perakuan dikeluarkan adalah 30 hari.
55
BAYARAN INTERIM – kaedah & prosedur

 tetapkan satu tarikh sebagai tarikh membuat penilaian
 interim pertama tidak lewat dari 1 bulan selepas milik tapak
 nilai kerja (termasuk preliminaries & NSC) , kerja perubahan ,
VOP , dan bahan tak pasang ( 90 % )
 hanya ambilkira bahan tak pasang yg diberi perlindungan
yg cukup & tidak dihantar terlalu awal
 NSC / NS – dibayar terus
 APK dan PHK yang telah lulus boleh bayar 100 %
 bahan yg dibekal / kerja yg dilaksana oleh pemegang serah
hak boleh dibayar terus mengikut invoice / tuntutan
 sekiranya bayaran disyorkan tidak mencukupi bayar ikut
keutamaan
i. NSC/NS
ii. pemegang serah hak
iii. kontraktor
56
PERUBAHAN DAN PENILAIAN – Fasal 24 & Fasal 25
Fasal 24 (a) – Kuasa memberi arahan dan pengesahan
kemudiannya

 PP boleh mengeluarkan arahan berkehendakkan perubahan
 PP boleh memberi pengesahan bertulis menurut Fasal 5 (c)
mengenai arahan lisan
 jumlah nilai APK ( arahan perubahan kerja ) < 30%
dari harga asal kontrak atau RM 6 juta
 satu borang JKR –APK utk satu arahan perubahan
 dgn keluarnya APK harga kontrak turut diubah
(nilai sementara)
 nilai sementara dimuktamad menerusi PHK (pelarasan harga
kontrak)
 nilai dlm PHK merupakan nilai bersih perbezaan diantara nilai
muktamad & nilai sementara
57
PERUBAHAN DAN PENILAIAN – Fasal 24 & Fasal 25
FASAL 24 (b) – Takrif

1. Perubahan atau ubahsuaian kepada kerja tentang
 Rekabentuk
 Kualiti
 Kuantiti

2. Sebagaimana yg ditunjukkan dlm plan kontrak, BQ
dan atau spesifikasi
 Termasuk tambahan, peninggalan, penggantian apa-apa
kerja, perubahan tentang jenis atau piawaian apa-apa
bahan dan pengalihan dari tapak bina apa-apa kerja,
bahan yang dilaksana/dibawa kontraktor bagi maksud
kerja
58
PERUBAHAN DAN PENILAIAN – Fasal 24 & Fasal 25
FASAL 25 – Penilaian

Kaedah Penilaian – Fasal 25 (b)

1. Kerja yg serupa jenis & dilaksanakan dibawah keadaan
sama – guna kadar harga kontrak
2. Kerja tidak sama jenis / tidak dilaksana dibawah keadaan
sama – guna fair rates / pro rata rates setakat mana
berpatutan
3. Kerja yang ditinggalkan – guna kadar harga kontrak dgn
syarat peninggalan tidak menjejas keadaan baki kerja
dilaksanakan. Jika terjejas nilai baki kerja, guna kaedah
(2) diatas

59
PERUBAHAN DAN PENILAIAN – FASAL 24 & FASAL 25
FASAL 25 – Penilaian
Fasal 25 (c) - Kuantiti sementara penilaian perubahan
adalah seperti sub Fasal 25 (b) 1 dan 2
 Nilai tambahan kuantiti semnetara yg perlu dapat kelulusan
adalah nilai bersiha
 Jika selepas J/Kuasa beri kelulusan, masih terdapat tambahan
yg tdk dapat dielakkan, kelulusan drpd J/Kuasa bagi nilai
tambahan perlu diperolehi
 Guna borang JKR-KKS pin 1/2003

Fasal 25 (d) – Kerja hari – bagi kerja yang tidak dapat diukur
atau dinilai sewajarnya, kontraktor hendaklah dibenarkan
mendapat harga kerja hari ditambah 15 % ( overheads
& profit ) dengan syarat kontraktor sertakan baucar, resit
gaji ( menyatakan masa bagi buruh ) loji dan bahan yang
digunakan kpd PP dalam tempoh 7 hari selepas kerja
dilaksanakan. 60
PERUBAHAN DAN PENILAIAN – Fasal 24 & Fasal 25
FASAL 25 – Penilaian

Fasal 25 (e) – Notis perlu diberi oleh PP kpd kontraktor jika
PP mahu melakukan apa-apa pengukuran. Kontraktor atau
agennya perlu hadir dan bantu PP/wakil PP buat pengukuran
dan beri semua butir yg dikehendaki. Sekiranya gagal hadir,
ukuran yang dibuat oleh PP/wakilnya dikira sebagai ukuran
betul

Fasal 25 (f) – Amaun yang dibenarkan berkenaan perubahan
akan ditambah kepada atau dipotong daripada Jumlah
Harga Kontrak

61
PERUBAHAN
KELULUSAN J/KUASA PERUBAHAN KERJA

 semua perubahan yg melibatkan tambahan perlu dpt
kelulusan J/kuasa perubahan kerja ( selaras dgn AP 202 –
guna borang JKR-KPK pin. 1/2006)
 nyatakan anggaran nilai kerja serta perkiraan
 permintaan perubahan dari pelanggan perlu bertulis
 setelah kelulusan diperolehi, arahan dikeluarkan menerusi
JKR-APK pin 2/2003
 sekiranya ada tambahan kpd nilai perubahan kerja yg
diluluskan, tindakan berikut perlu diambil :-
a) jika jumlah perubahan < had kuasa J/kuasa yg meluluskan,
kelulusan semula J/kuasa tdk perlu
b) jika jumlah perubahan > had kuasa J/kuasa yg meluluskan,
kelulusan perlu diperolehi dari J/kuasa yg berkenaan
 setelah dapat kelulusan J/kuasa, laraskan dgn borang
JKR-PHK pin 1/2001 62
PERUBAHAN KERJA
Pengecualian drpd AP 202 :-

1. Tuntutan kontraktor bagi kerugian berpunca dari
 mematuhi arahan PP
 kelambatan oleh kerajaan
 percanggahan diantara dokumen
2. Tuntutan bagi fee, caj utk sambungan kpd utiliti awam
3. Pelarasan PC Sum , Prov. Sum
4. Pengukuran semula kuantiti sementara
5. VOP
6. Kesilapan dlm huraian / kuantiti / missing items dlm BQ
7. Perubahan yg mengakibatkan kekurangan kpd harga kontrak

# Semua perkara-perkara di atas dilaraskan menerusi borang
JKR-PHK pin 1/2001
63
PERLANTIKAN NSC DAN NS – Fasal 28

Program kerja kontraktor induk perlu dipantau utk
memastikan tender utk NSC dipanggil/diawad secara timely
Fasal 28 (b) – Penamaan

 PP panggil tender
 PP arah kontrakor induk secara bertulis utk setuju
terima tender drpd NSC yg dilantik JKR 203N 3/93
 Surat pemberitahuan penamaan JKR 203N 6/88

Fasal 28 (c) – Bantahan terhadap penamaan
PP tidak boleh membuat penamaan NSC/NS

 Seseorang yang dibantah oleh kontraktor induk
( bantahan mesti dibuat dlm tempoh 14 hari )
 Seseorang yg enggan mengikat sub kontrak atas
syarat yang ditetapkan dalam JKR 203 N / JKR 203 P64
PERLANTIKAN NSC DAN NS – Fasal 28
Fasal 28 (d) – Susulan dari bantahan

 PP boleh menamakan NSC/NS alternatif ( syarat 28 c
masih terpakai )
 PP boleh mengarah perubahan kerja termasuk jika
perlu, membuat peninggalan supaya ianya dapat
dilaksanakan oleh pihak yg dilantik oleh kerajaan
secara serentak dgn Kerja atau pada tarikh lain
 Mengatur supaya kontraktor induk sendiri
melaksanakan kerja

# pastikan tempoh kontrak NSC tidak melangkau tempoh
kontrak kontraktor induk

65
PERLANTIKAN NSC DAN NS – Fasal 28

1. Fasal 28 (e) – Bayaran
NSC/NS dibayar terus oleh kerajaan

2. Fasal 28 (g) – Tiada kontrak yg ujud diantara NSC/NS
dengan kerajaan.

3. Fasal 29 (a) – Kontraktor induk bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap NSC/NS ( termasuk perbuatan,
kemungkiran,pelanggaran mana-mana syarat )

4. Fasal 29 (a) – Penamatan sub-kontrak
Kontraktor induk boleh menamatkan kontrak NSC/NS
( lazimnya atas pengesyoran PP ) Jika ini berlaku
Kontraktor induk sendiri mengakujanji menyiapkan Sub
Kontrak berkenaan atau melantik Sub Kontraktor lain
66
PERLANTIKAN NSC DAN NS – Fasal 28

1. Setelah NSC diawad, kont. induk keluarkan
perintah resmi kpd NSC utk mula kerja ( JKR 203N5/83 )
2. Walaupun bayaran kpd NSC dibuat secara terus,
kontraktor induk adl bertanggung jawab sepenuhnya
ke atas NSC
3. Kontraktor induk boleh memohon supaya dibuat
potongan ke atas bayaran NSC jika berlaku
kemungkiran oleh NSC
4. Jika kerja-kerja NSC terlewat berpunca dari sebab-
sebab spt yg dinyatakan didlm Fasal 43 JKR 203,
maka kontraktor induk layak utk mendpt EOT

67
WANG PERUNTUKAN SEMENTARA

Takrif
Sejumlah wang yg diperuntukkan bagi kerja, bekalan bahan yg
sama sekali tidak boleh diramal, ditetapkan atau dihuraikan
semasa dokumen tender disediakan.

Perbelanjaan WPS termasuk kuasa mengarah kontraktor /
melantik sub kontraktor utk melaksanakan kerja adalah
dibawah kuasa PP

68
WANG PERUNTUKAN SEMENTARA ( samb )
Bilangan kerja dibawah WPS , skop kerja & nilainya perlu
dikawal oleh pejabat yg menyediakan dokumen tender.

Kelulusan KPKR perlu diperolehi terlebih dahulu sekiranya:-

i) Nilai Kesemua WPS melebihi peratusan
a) kejuruteraan awam : 10% dari nilai anggaran projek
b) bangunan
• semua kerja pakar & biasa : 25% dari anggaran
(tdk termasuk lif & alat perubatan)
• semua kerja pakar & biasa : 30% dari anggaran
(tdk termasuk alat perubatan)
• peralatan perubatan shj. : 15% dari anggaran
ii) Nilai item WPS melebihi RM. 5.0 juta
iii) Komponen kerja utama ( bukan kerja pakar ) dicadangkan
utk dilaksanakan secara WPS eg. Kerja asas, struktur atau69

bumbung dsb.
WANG PERUNTUKAN SEMENTARA
Kerja pakar
 pilih 5 hingga 10 sykt kontraktor
 buat penilaian & uruskan kelulusan
 < RM 200,000.00 - J/Kuasa APK
 > RM 200,000.00 - J/Kuasa Pemilihan Kerja WPS
 < RM 50,000.00 boleh bayar terus (deed of assignment)
 > RM 50,000.00 , lantik sebagai NSC
 kontraktor induk layak dapat profit & attendance
( atau fee pengurusan )
Kerja biasa ( dimana kebanyakan item kerja terdapat dlm
Kontrak / kerja lain termasuk kerja pakar yg biasa diuruskan )
 PP boleh tentukan atau arah kontraktor kpd siapa WPS
hendak diberi atau melantik subkontraktor
 pastikan harga munasabah ( harga dianggap telah
merangkumi profit & attendance )
 jika amaun sebenar WPS melebihi 30 % - perlu kelulusan
dari pegawai yg tanda tangan kontrak 70
WANG PERUNTUKAN SEMENTARA ( samb )

Nilai profit & attendance ( diberi kpd kontraktor induk )

Nilai perolehan
Kadar
%

RM 500,000.00 kebawah 7.5%
>RM500,000.00 – RM 1 juta 5%
>RM 1 juta - RM 5 juta 4%
>RM 5 juta - RM 10 juta 3%
>RM 10 juta < 3%

71
PENYERAHAN HAK ( ASSIGNMENT )

 multiple assignments dibenarkan
 perlu kelulusan PP terlebih dahulu
 terlebih dahulu, pastikan tiada serahan hak kpd institusi
kewangan / bank
 jika telah diserah hak kpd institusi kewangan / bank
serahan hak seterusnya tdk dibenarkan ( serahan hak
kpd bank / institusi kewangan merupakan total assignment )
 kontraktor mesti menggunakan format Treasury

72
LANJUTAN MASA
1. Kelewatan dikenalpasti apabila berlaku penyimpangan
dari jadual asal

2. Lanjutan masa akan diberi sekiranya kelewatan adalah
diluar kawalan kontraktor

3. Pegawai Dinamakan mempunyai kuasa untuk meluluskan
Lanjutan Masa

4. Kontraktor apabila memohon lanjutan masa perlu
menyatakan sebab-sebab kelewatan secara bertulis
dan lanjutkan polisi-polisi insurans. Sertakan juga program
kerja terbaru.

5. Kontraktor mesti menyatakan hasrat menuntut kerugian
73
LANJUTAN MASA – Fasal 43

a. Force majeure
b. Cuaca buruk ( sertakan rekod dari kaji cuaca )
c. Arahan PP akibat pertikaian dgn tuan punya jiran
d. Kerugian / kerosakan akibat perkara luar biasa ( yg diliputi
dibawah Fasal 36 – insuran 36 )
e. Arahan PP dibawah Fasal 5
f. Lewat terima arahan PP
g. Lewat beri milik tapak dibawah Fasal 38 (d)
h. Penyatuan pekerja , mogok
i. Kelambatan oleh pihak lain
j. Ketidakupayaan kontraktor meramal/mengamal
penerimaan bahan binaan
k. Kelambatan pihak sub-kontraktor dinamakan
74
LANJUTAN MASA
Penilaian tempoh lanjutan masa

 ambilkira kelambatan sebenar
 kesan kelambatan terhadap tempoh siap keseluruhan
 tempoh kerja & hubungkait operasi dgn keseluruhan kerja

Pastikan kontraktor

 merancang semula program kerja utk meminimakan
kelambatan
 mencuba sedaya upaya utk mengelak kelambatan
 mengemukakan jadual pindaan
 melanjutkan semua polisi insuran & bon pelaksanaan
 jika gagal, kerajaan boleh lanjutkan & tolak dari bayaran
yg akan dibayar kpd kontraktor 75
LANJUTAN MASA

1. EOT utk cuaca luar biasa – buktikan ianya luar biasa dgn
menyertakan rekod kaji cuaca beberapa tahun lepas
2. Sekiranya terlibat kerja tanah, semasa pengiraan tempoh,
ambilkira tempoh pengeringan kawasan / pengaliran
kawasan air yg bertakung
3. EOT utk alasan kesukaran mendapat bahan, perlu bukti
bertulis bahawa pesanan telah dibuat dlm tempoh yg
munasabah
4. Projek yg mengalami kerugian besar akibat dari kenaikan
harga besi, PP dibenarkan mengesyorkan penamatan secara
mutual ( surat KPKR 30.6.04)
 ktor buat permohonan supaya projek tdk diteruskan
 kemajuan kerja terjejas akibat dari masalah ini
 nilai pertambahan kos bagi baki kandungan besi yg
terlibat utk menyempurnakan projek pd Jan.2004
melebihi 15% drpd harga pembina asal 76
TAK SIAP – Fasal 40

 Penyiapan kerja telah terlambat dan sebab kelambatan
tidak melayakkan kontraktor mendapat lanjutan masa,
kerugian yg dialami kerajaan ditanggung kontraktor
 Kerugian ini didapatkan semula dari kontraktor melalui
pengenaan LAD
 Perlu issue Perakuan Kerja Tak Siap
 Sebelum dikenakan LAD, PP wajar beri amaran mengenai
niat untuk mengenakan LAD
 Pastikan LAD tidak dikenakan melebihi tempoh 3 bulan
( lebih baik ambil tindakan penamatan )
 Kuasa meluluskan Perakuan Kerja Tidak Siap – Pegawai yg
dinamakan dlm lampiran
77
PENYIAPAN KERJA , PENYERAHAN KERJA

DAN KECACATAN

78
PENYIAPAN KERJA - Fasal 39

1. Kerja dianggap telah mencapai penyiapan praktik
apabila ia memenuhi fungsi pembinaan atau boleh
diduduki dan digunakan walaupun terdapat sedikit baki
yang tak siap

2. Tarikh siap dikira sebagai tarikh bermulanya tempoh
tanggungan kecacatan

3. Sebelum diperakukan siap , adakan pemeriksaan
bersama kontraktor , wakil PP dan wakil pelanggan

4. Kerja yang diperakukan siap akan diserah kepada JKR

5. Penyerahan kepada pelanggan tidak semestinya pada
tarikh yang sama
79
PENYIAPAN KERJA

PERINGATAN

Dalam kes dimana kerja diperakukan siap walaupun

masih terdapat sedikit baki yang belum siap , satu

senarai baki yang tertinggal perlu diberi kepada

kontraktor bersama-sama perakuan siap kerja .

Sertakan juga senarai kecacatan yang perlu dibaiki .

80
PENYIAPAN KERJA

Pengedaran Perakuan Siap Kerja

Perakuan Siap Kerja boleh ditanda tangan oleh

wakil PP dan hendaklah dihantar kepada kontraktor

dan salinan-salinannya diedar kepada syarikat penjamin,

jabatan pelanggan dsb.

81
KECACATAN SELEPAS SIAP - Fasal 45

1. Tempoh tanggungan kecacatan adalah 6 bulan atau 12
bulan bergantung kepada nilai kontrak
2. Dalam tempoh ini pelanggan perlu lapor kepada JKR
kecacatan yang dilihat
3. JKR akan arah kontraktor memperbaiki kecacatan dalam
tempoh munasabah
4. Pemeriksaan bersama dibuat untuk pastikan pembaikan
adalah memuaskan sebelum Sijil Memperbaiki
Kecacatan dikeluarkan
5. Sebarang kecacatan perlu dinyatakan dalam jadual
kecacatan tidak lewat dari 14 hari selepas tamat
tempoh DLP
6. Kontraktor mempunyai 3 bulan selepas penerimaan jadual
kecacatan untuk kerja pembaikan
82
KECACATAN SELEPAS SIAP ( samb )
Kemungkiran kontraktor

1. Jika kontraktor gagal memperbaiki dalam tempoh
yang ditetapkan tindakan segera hendaklah
diambil untuk memperbaiki dengan cara lain

a) boleh dibuat sendiri oleh jabatan
b) lantik orang lain untuk siapkan

2. Kos perbelanjaan diperolehi dengan memotong
dari baki yang perlu dibayar kepada kontraktor.

3. Sekiranya baki tiada atau tidak cukup , gunakan
bon pelaksanaan atau sebagai suatu wang
tuntutan tertentu
83
PERAKUAN SIAP MEMPERBAIKI KECACATAN

1. Sebaik sahaja DLP berakhir dan semua kerosakan
dibaiki , laporan keatas kontrak yang sudah siap
boleh dikeluarkan

2. Pengeluaran Sijil Perakuan Memperbaiki Kecacatan
menandakan tamatnya obligasi kontraktor dibawah
kontrak .

3. Dengan itu liabiliti penggerenti dilepaskan .

84
SIAP BERBAHAGIAN-BAHAGIAN - Fasal 41

1. Kerajaan dibenarkan menetap supaya kerja disiapkan
dalam seksyen atau bahagian
2. Seksyen atau bahagian berkenaan hendaklah
dikenalpasti dan disebut didalam kontrak / tender
3. Jika siap berbahagian dinyatakan , maka fasal-fasal
tertentu hendaklah dipakai seolah-olah tiap-tiap satu
seksyen atau bahagian itu adalah kontrak berasingan .
Fasal yang terlibat adalah :-
Fasal 39 - penyiapan kerja
Fasal 40 - gantirugi kerana tak siap
Fasal 43 - kelambatan dan lanjutan masa
Fasal 45 - kecacatan selepas siap
4. Kedudukan insurans kerja , bon pelaksanaan dan
bayaran muktamad tidak berubah . Tempoh DLP
bermula dari tarikh bahagian berkenaan diperaku siap
85
PENDUDUKAN SEPARA - Fasal 42

1. Kerajaan boleh ambil milik dan menduduki mana -
mana bahagian kerja yang telah siap sebelum
penyiapan praktikal seluruh kerja
2. Perlu persetujuan kontraktor
3. Sijil Perakuan Pendudukan Separa hendaklah
dikeluarkan dalam masa 7 hari dari tarikh pemilikan
pendudukan separa kerja tersebut
4. Nyatakan nilai anggaran bahagian yang diambil milik
5. DLP bagi bahagian yang diambil milik bermula dari
tarikh kerajaan mengambil milik dan menduduki
bahagian berkenaan
6. LAD akan dikurangkan mengikut kadar jumlah nilai
bahagian diambil milik berbanding harga kontrak
86
PENDUDUKAN SEPARA ( samb )

1. Peruntukan kontrak mengenai insurans dan
pelepasan bon pelaksanaan adalah tidak berubah

2. Walaupun berlaku pendudukan separa kontraktor
mesti sentiasa menginsuranskan kerja seperti
ketetapan Fasal 36

3. Bon pelaksanaan hanya akan dilepaskan setelah
semua pembaikan kecacatan dibuat atau selepas
Sijil Memperbaiki Kecacatan dikeluarkan

87
PELEPASAN BON PELAKSANAAN - SPP 11 / 99

1. Jaminan bank

 PP dibenarkan melepaskan 50 % daripada nilai jaminan
bank setelah perakuan siap kerja dikeluarkan

 PP perlu maklum perkara ini dan kontraktor
boleh berurusan dengan bank bagi mengganti
jaminan asal dengan jaminan baru yang nilainya
bersamaan dengan 50 % dari jaminan asal

 Setelah jaminan baru diterima , PP boleh pulangkan
jaminan asal
88
PELEPASAN BON PELAKSANAAN ( samb )

2. Jaminan Insurans

 PP juga boleh melepaskan 50 % daripada nilai
jaminan insurans kepada kontraktor sebaik sahaja
perakuan siap kerja dikeluarkan

 PP perlu memaklumkan perkara ini dan kontraktor
bolehlah berurusan dengan syarikat insurans
untuk menggantikan jaminan asal dengan yang baru
bersamaan 50 % dari jaminan asal

 Setelah jaminan baru diterima , jaminan yang asal
bolehlah dikembalikan

89
PELEPASAN BON PELAKSANAAN ( samb )

3. Wang jaminan pelaksanaan

 PP boleh melepaskan 50 % dari wang jaminan
pelaksanaan yang ditahan setelah perakuan
siap kerja dikeluarkan

 Baki wang jaminan pelaksanaan sebanyak 50 %
lagi boleh didilepaskan sekiranya kontraktor
mengemukakan jaminan bank yang sama nilai
dengan wang jaminan pelaksanaan

90
PELEPASAN BON PELAKSANAAN ( samb )

Baki bon pelaksanaan sebanyak 50 % lagi ( samada
dalam bentuk jaminan bank / insurans / wang
jaminan pelaksanaan ) hendaklah dilepaskan 12 bulan
selepas tempoh tanggungan kecacatan atau setelah
perakuan siap memperbaiki kecacatan dikeluarkan

91
PENAMATAN PENGAMBILAN KERJA
KONTRAKTOR

92
PENAMATAN
 hanya diambil ‘ as a last resort ‘ apabila tiada
opsyen lain

 samada semua cara utk. menyelamatkan projek
telah diambil

 terdapat unsur kemanusiaan

 adakah kita pasti kontraktor kedua dapat siap
dalam tempoh yang terdekat ?

 tawaran semula merupakan kerja remeh

 is therefore not an easy decision to make

93
PENAMATAN

Hak kerajaan dibawah Fasal 51
Kemungkiran

 menggantung seluruh / sebahagian kerja tanpa sebab
 gagal meneruskan kerja / kemajuan tidak memuaskan
 gagal melaksana kerja mengikut kontrak / kerap
mengabaikan obligasi dibawah kontrak
 mungkir / berulangkali mengabaikan notis bertulis dari
PP utk menukar & mengganti kerja yg cacat / bahan yg
tidak sesuai
 tidak mematuhi peruntukan-peruntukan mengenai sub-
sewa dan menyerah hak
PP boleh bertindak melalui proses-proses notis seperti
yang terkandung dalam fasal 51 ( a )
94
PENAMATAN

Tidak berupaya

 gagal mula kerja 2 minggu selepas tarikh milik tapak
 menghadapi tindakan kebankrapan
 menjadi taksolven / membuat penyelesaian dgn
pemiutang / membuat perkiraan dengan mereka
 syarikat menghadapi perintah penggulungan
 mempunyai likuidator , penerima / pengurus sementara
bagi urusan / pengusahaannya / menyerahkan pemilikan
supaya diambil oleh atau bagi pihak pemiutang atau
pemegang debentur bercagar dengan gadaian terapung
akan apa-apa harta dalam gadaian terapung itu

PP boleh serta merta mengeluarkan notis penamatan
95
PENAMATAN

Fasal 38 ( e ) – kelewatan memberi milik tapak
( kelewatan melebihi 3 bulan )

Sekiranya PP tdk dapat memberi milik tapak dlm tempoh
3 bulan maka satu notis bertulis perlu diberi kpd
kontraktor. Nyatakan sebab-sebab kelewatan dan beri
kontraktor 2 opsyen :-
1. Bersetuju meneruskan kerja apabila tapak boleh diberi.
Dalam hal yang demikian tarikh siap perlu disemak
semula di bawah fasal 43 (g) . Dalam hal ini
kontraktor tidak layak menuntut apa-apa kerugian
disebabkan kelewatan
2. Menamatkan pengambilan kerjanya sendiri tanpa
menjejas apa - apa hak atau remedi lain yang ada
padanya
96
PENAMATAN

Pertimbangan lain

1. Kepentingan kerajaan dalam penyiapan projek

2. Kesulitan pentadbiran

3. Implikasi sosial dan politik

4. Mempastikan baki kerja dapat siap dalam
tempoh singkat disamping harga yang ekonomik

5. Bentuk bantuan jika ada utk menyelamatkan
kerja kontraktor .

97
PENAMATAN

 Hak kuasa untuk mengambil tindakan / memulakan
prosiding bagi pihak kerajaan adalah dikhaskan
kepada pegawai yang dinamakan didalam lampiran
kepada syarat-syarat kontrak .

 Pegawai yang dinamakan hendaklah menandatangani
kedua-dua notis tujuan penamatan dan notis
penamatan & juga tuntutan kerugian kerajaan (akibat
dari penamatan) terhadap kontraktor yg ditamatkan

98
Tindakan apabila kontraktor mungkir:

1. Bincang dgn kontraktor utk mengetahui samada terdapat
sebab yg munasabah atas kemungkiran
2. Keluarkan surat amaran – nyatakan kemungkiran
3. Jika kemungkiran berlarutan / berulang keluarkan
notis tujuan penamatan
4. Jika kemungkiran terus berulang keluarkan notis
penamatan

99
PENAMATAN

Notis tujuan penamatan

 nyatakan dengan jelas kemungkiran kontraktor

 nyata dengan jelas tempoh notis selama 14 hari

 beri peringatan terhadap perbelanjaan lebihan yang
timbul akibat penamatan yang akan ditanggung olehnya

 beri peringatan bahawa sekiranya dia mengulangi
kemungkiran pada bila-bila masa selepas notis pertama,
kerja akan ditamatkan tanpa sebarang notis lagi ‘

 hantar menerusi pos berdaftar atau serahan berekod
100
PENAMATAN
Satu notis tujuan penamatan sahaja adalah memadai

Jika selepas notis tujuan penamatan dikeluarkan, kemajuan
meningkat pada tahap yang memuaskan , dan
tindakan penamatan tidak jadi diambil

tetapi

Beberapa bulan selepas itu mengulangi kemungkiran ,
samada kemungkiran yang lama atau yang baru

tidak perlu mengeluarkan notis tujuan penamatan yang baru,
terus keluarkan notis penamatan

101
PENAMATAN
Sekiranya notis penamatan ditarik balik / dibatalkan

 kontraktor dianggap tidak melakukan sebarang
kemungkiran

 jika kontraktor melakukan kemungkiran semula,
start proceeding dari awal – keluar surat amaran,
issue notis kemungkiran yg baru ( notis terdahulu
considered null & void )

102
PENAMATAN
Selepas tempoh notis 14 hari - masih tiada
kerja
ditapak

 keluarkan notis penamatan

 pastikan pegawai yang sama tanda tangan kedua
dua notis kemungkiran dan notis penamatan

 dihantar secara pos berdaftar atau serahan
berekod

 buat surat tuntutan bon perlaksanaan kepada
penjamin samada bank atau syarikat insuran

 buat tuntutan baki wang pendahuluan yang tidak
sempat recoup dari penjamin 103
PENAMATAN
Tindakan di tapak bina

1. Arah kontraktor berhenti serta merta & tinggalkan
semua logi serta bahan ditapak
2. Tutup tapak & adakan kawalan keselamatan sehingga
diserahkan kepada kontraktor kedua
3. Rekod keadaan tapak dengan mengambil kira alat
jentera , bahan yang ada , bangunan sementara dan
buat penilaian keatas kerja yang telah siap . Ambil
gambar foto sebagai bukti .
4. Arahkan kontraktor mengeluarkan alat atau bahan
yang tiada berguna . Loji yang disewa boleh
dikeluarkan setelah hak empunya dipastikan
5. Pastikan keselamatan kerja yang belum siap - lubang
yang digali mesti ditutup , bahan binaan di tutup
supaya tidak rosak dsb. 104
PENAMATAN

Melantik kontraktor kedua ( penyiap )

1. Tender semula ( terbuka )

2. Tender terhad ( pilih 5 )

3. Tender runding terus

4. Perlantikan penyiap berdasarkan harga kontrak
peruntukan

105
PENAMATAN
Bila menyediakan dokumen ‘tender semula’ pastikan :-

1. Skop kerja tidak diubah
2. Semua syarat-syarat kontrak & spesifikasi adalah
sama seperti kontrak asal
3. Dimana ada perubahan ianya hendaklah dikenalpasti
dan diselaraskan dengan sewajarnya dalam
penyelesaian akaun dengan kontraktor asal
4. Lawat tapak untuk menilai baki kerja serta kerja
pembaikan dan ulangan dan nyatakan dengan jelas
5. Mengukur bahan binaan , loji , peralatan dsb. yang ada
ditapak untuk kegunaan kontraktor baru . Catit dalam
ringkasan tender sebagai kredit kepada kerajaan

106
PENAMATAN

1. Selepas kontraktor kedua / penyiap dilantik,
sediakan perakuan muktamad kontrak yang
ditamatkan

2. Ambilkira semua kerugian kerajaan akibat
penamatan, keluarkan surat tuntutan kepada
kontraktor yang ditamatkan

3. Buat tuntutan dlm tempoh 9 bulan selepas
penamatan ( apa-apa tuntutan pastikan tidak
melangkaui Statute of Limitation )

107
Perlantikan kontraktor penyiap bagi projek sakit
SPP 5 / 2006 ;30.8.2006

 projek sakit – projek yg mana kemajuan pelaksanaannya
mengalami kelewatan melebihi 3 bulan / 30% drpd jadual
 tubuhkan J/Kuasa Penyelamat projek Sakit – JKPPS
 korum JKPPS adalah seramai 3 org; wakil Treasury wajib
 JKPPS boleh buat syor penamatan kpd PP (diminitkan)
 JKPPS lantik kontraktor penyiap secara tender terhad
 jika harga penyiap yg ingin disetujuterima > 30% atau
RM 10juta drpd baki kontrak asal,(ikut mana yg rendah),
& jika baki melebihi > RM 50 juta, perlu rujuk Treasury
 perlantikan penyiap secara rundingan terus – rujuk Treasury
108
PERAKUAN MUKTAMAD , TUNTUTAN &
TIMBANGTARA

109
PERAKUAN MUKTAMAD – Fasal 48

 perlu dikeluarkan 3 bulan selepas tamat tempoh
membaiki kecacatan
 atau 3 bulan selepas Perakuan Siap Memperbaiki
Kecacatan dikeluarkan yang mana terkemudian
 kontraktor mesti kemukakan semua tuntutan disertakan
dengan bukti / invoice / bills dsb
 kontraktor mesti menyertakan Akuan Statutori atau
perakuan yang ditandatangani oleh Ketua Pengarah Buruh
bahawa semua pekerja telah dibayar termasuk caruman
KWSP atau Perkeso

* ARAHAN KPKR – perlu dikeluarkan 6 bulan selepas CPC
110
PERAKUAN MUKTAMAD

1. Perakuan Muktamad boleh dikeluarkan tanpa
menunggu tamat tempoh liabiliti kecacatan kerana
Bon Pelaksanaan masih sah untuk membolehkan
kerja memperbaiki kecacatan dibayar dari tuntutan
Bon

2. Mendapatkan tanda tangan kontraktor sebelum PM
diluluskan bukan sebahagian dari syarat-syarat
kontrak. Sekiranya kontraktor enggan tandatangan
teruskan tindakan meluluskan PM tanpa tanda tangan
kontraktor

111
Selepas Perakuan Akaun & Bayaran Muktamad lulus
sediakan :-

1. Laporan Siap Kerja – JKR 8 – Pind. 5/70
2. Laporan Prestasi Kontraktor
3. Cabutan Butir-Butir Seperti yang Disiapkan ( ACDA )

112
TUNTUTAN

Kontraktor boleh menuntut gantirugi berpunca dari :-

1. Mematuhi arahan PP dibawah Fasal 5 (d)
2. Gangguan terhadap kemajuan kerja kontraktor dimana
lanjutan masa diluluskan dibawah Fasal 43 ( c ), ( f ) dan
(i)

Dengan syarat kontraktor mengemukakan niat untuk
menuntut dalam tempoh 1 bulan dari tarikh penerimaan
arahan dibawah Fasal 5 ( d) atau 1 bulan dari tarikh
berlakunya kejadian dibawah Fasal 44

Semua butir perkiraan tuntutan ( justifikasi, dok sokongan )
dsb mesti dimajukan kpd PP dlm tempoh 3 bln selepas CPC –
Fasal 48 (a) 113
TUNTUTAN LOSS AND EXPENSE – Fasal 44

1. Niat untuk menuntut mesti dalam tempoh 1 bulan dari
tarikh berlakunya kejadian

 Semak dgn Perakuan Lanjutan Masa dan pastikan
Lanjutan diberi berdasarkan :-
a) 43 ( c ) – arahan PP akibat pertikaian dgn tuan punya
berjiran
b) 43 ( f ) - tidak terima dlm masa yg wajar arahan dsb
yg diperlukan oleh kontraktor
c) 43 ( i) - kelewatan pihak ketiga yg ditugaskan oleh
kerajaan melaksanakan kerja yang tidak
menjadi sebahagian dari kontrak
2. Semua butir-butir terperinci tuntutan perlu kontraktor
majukan kepada PP tidak lewat dari 3 bulan dari tarikh
keluarnya perakuan siap kerja – fasal 48 ( a )
114
TUNTUTAN KERUGIAN & KOS TAMBAHAN BAGI
ACCELARATION

Pemakaian hanya utk projek dimana terdapat arahan supaya
penyiapan projek dipercepatkan

1. Guna formula yg ditetapkan
2. Pastikan ada arahan bertulis drpd PP supaya tempoh siap
dipercepatkan
3. Terdapat notis / hasrat utk menuntut drpd Kontraktor
dlm tempoh 1 bulan selepas arahan dikeluarkan
4. Semua butir terperinci tuntutan telah dikemukakan tdk
lewat dari 3 bulan selepas CPC
5. Accelaration memang berlaku dimana tarikh siap kerja
sebenar adalah lebih awal dari tarikh siap asal / tarikh
dilanjutkan
115
TUNTUTAN KERUGIAN & KOS TAMBAHAN BAGI ACCELARATION

1. Kerja Bangunan
Amaun pampasan = NBW x (0.0981(AP/OCP)²+0.1519(AP/OCP) – 0.000002

2. Kerja Kej. Awam
Amaun pampasan = NBW x (0.046(AP/OCP)²+0.1284 (AP/OCP) – 0.0001

NBW = nilai terakhir kerja pembina terjejas
Perbezaan antara nilai pembina terakhir & nilai pembina yg dijadualkan siap
pada masa arahan accelaration dikeluarkan ( tolak nilai pembina bhgn-bhgn
kerja yg tdk terlibat dgn accelaration )

AP = tempoh pencepatan
Tempoh dari tarikh siap asal dgn tarikh siap sebenar campur tempoh yg
layak diberi lanjutan masa sekiranya arahan acceleration tdk dikeluarkan

OCP = baki tempoh siap asal
Tempoh dari tarikh arahan dikeluarkan dgn tarikh siap asal campur tempoh
yg layak diberi lanjutan masa sekiranya arahan acceleration tdk dikeluarkan
116
TUNTUTAN – PERKIRAAN PERBELANJAAN KE ATAS
LOGI-LOGI YANG TERSADAI ( IDLING )

1. Berasaskan rekod di tapak bina ( site diary )
 nyatakan jenis logi / peralatan
 tempoh logi / peralatan tersadai ( idle )
 harga menyewa logi / peralatan sehari
 disahkan oleh PP / wakil
2. Justifikasi / sebab mengapa kontraktor tidak diarah
membawa keluar logi / peralatan
3. Pastikan kontraktor tdk menuntut kos sewa peralatan
yg tidak sepatutnya berada di tapak atau tiada kaitan
dgn projek ( contoh – utk projek pembinaan jln. & kelewatan
diperingkat urusan land acquisition, kontraktor tdk
seharusnya membawa ke tapak bina mesin grader &
seterusnya menuntut ‘idling of mesin grader’ ) 117
TUNTUTAN

1. Perakuan ke atas tuntutan hendaklah dimajukan
kpd J/Kuasa tuntutan
2. Perakuan hendaklah merangkumi :-
 Butir-butir kontrak
 Sinopsis peristiwa yg menyebabkan tuntutan
 Asas tuntutan
 Butiran kerugian / perbelanjaan amaun yg dituntut
 Perakuan PP secara prinsip ( pendapat PP samada layak
atau tidak & nyatakan sebab )
 Perkiraan dari PP ke atas amaun yg difikirkan layak
dibayar kpd kontraktor

118
TUNTUTAN

 Keputusan J/Kuasa tuntutan hendaklah dimaklum
kpd kontraktor secara bertulis
 Jika kontraktor mempertikaikan , boleh rujuk kpd
timbangtara / mahkamah
 Tuntutan dilaraskan menerusi borang PHK
 Dokumen berikut diklasifikasikan SULIT:
- penilaian & perakuan PP berkaitan tuntutan
- ulasan urusetia J/Kuasa tuntutan
- minit mesyuarat J/Kuasa tuntutan
- keputusan J/Kuasa tuntutan
- kertas perakuan ex gratia kpd Kem Kewangan

119
TIMBANGTARA – Fasal 54

Sebarang perselisihan semasa pelaksanaan kerja,
selepas penyiapan kerja, selepas penamatan kontrak
atau berlaku pecah kontrak , maka pertikaian ini perlulah
dirujuk kepada PP. Jika PP tidak memberi keputusan
dalam tempoh 45 hari atau kontraktor tidak berpuashati
dengan keputusan PP, kontraktor boleh dalam tempoh
45 hari dari tarikh menerima keputusan PP
mengkehendaki pertikaian dirujuk kepada
PENIMBANGTARA

120
TIMBANGTARA

1. Nama Penimbangtara yang dilantik mesti
mendapat persetujuan dari kedua-dua pihak
2. Penimbangtara punya kuasa mengkaji, menyemak
mana-mana dokumen , perakuan , pendapat dsb
3. Kos untuk rujukan atau award diberi menurut
budi bicara Penimbangtara yang boleh menentukan
amaunnya dan kepada siapa amaun itu
dipertanggungkan.

AWARD YANG DIBERI PENIMBANGTARA ADALAH
MUKTAMAD DAN MENGIKAT KEDUA PIHAK

121
SEKIAN TERIMA KASIH

122