You are on page 1of 9

Universitetit të Prishtinës

Fakulteti Juridik
Studimet Master

Prishtinë, 1 Tetor 2008

Lënda: E Drejta Evropiane II

Permbajtja:

Kjo lende do te shtjelloj konceptet kryesore te integrimit evropian duke perfshire
ketu fazat kryesore te zhvillimit historik te ketij integrimi, sistemin supranacioal
politik si dhe institucionet dhe aktoret me te rendesishem te vendimmarrjes
brenda Bashkimit Evropian.

Ne kuader te permbajtjes se kursit do te perfshihen poashtu zhvillimet ne shtetet
anetare te BE-se, por parasegjithash fokusi do te mbetet ne institucionet e nivelit
BE-se. Temat ne te cilat do te fokusohemi jane: 1. Historia e integrimeve
evropiane duke analizuar traktatet e shteteve anetare per formimin e BE-se 2.
Casja teorike ndaj BE-se si dhe forma e qeverisjes 3. Institucionet politike te BE-
se dhe ndikimi i tyre ne politik-berje 4. Valet e ndryshme te zgjerimit te BE-se si
dhe zhvillimet e ardheshme te procesit te zgjerimit 5. Politikat e ndryshme te BE-
se. Do te diskutohen poashtu edhe debatet e politikave te ndryshme siq eshte:
anetaresimi i Turqise ne BE si dhe kushtetuta e ardhshme e BE-se dhe ratifikimi i
saj.

1
I. Java e pare

Hyrje

II. Java e dyte

Konteksti historik i integrimit evropian I – Periudha pas Traktatit te Romes
(1958-1990)

1. Michelle Cini 2004: European Union Politics, Oxford and New York: Oxford
University Press, chapters 2, 3, and 4 (pp. 11-62).
2. John McCormick 2005: Understanding the European Union. A Concise
Introduction, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan, chapter 3 (pp. 52-78).
3. Europe in 12 Lessons: Historic Steps (lesson 2)
http://europa.eu/abc/12lessons/index2_en.htm
4. Europe in 12 Lessons: Key Dates in the History of European Integration
http://europa.eu/abc/12lessons/key_dates_en.htm.

III. Java e trete

Konteksti historik i integrimit evropian II – Periudha e nxitimit te
integrimeve gjate viteve 90-ta

1. Michelle Cini 2004: European Union Politics, Oxford and New York: Oxford
University Press, chapters 2, 3, and 4 (pp. 11-62).
2. John McCormick 2005: Understanding the European Union. A Concise
Introduction, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan, chapter 3 (pp. 52-78).
3. Europe in 12 Lessons: Historic Steps (lesson 2)
http://europa.eu/abc/12lessons/index2_en.htm
4. Europe in 12 Lessons: Key Dates in the History of European Integration
http://europa.eu/abc/12lessons/key_dates_en.htm.

IV. Java e katert

Sistemi politik i BE-se: Institucionet dhe aktoret e BE-se (Parlamenti
Evropian, Komisioni Evropian, Gjykata evropiane)

1. Michelle Cini 2004: European Union Politics, Oxford and New York: Oxford
University Press, chapters 9 to 12 (pp. 131-191).
2. John McCormick 2005: Understanding the European Union. A Concise
Introduction, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan, chapter 4 (pp. 79-
107).

2
3. Europe in 12 Lessons: How does the Union Work? (lesson 4)
http://europa.eu/abc/12lessons/index4_en.htm
4. Europe in 12 Lessons: What does the Union do? (lesson 5)
http://europa.eu/abc/12lessons/index5_en.htm

V. Java e peste

Institucionet dhe aktoret e BE-se: Keshilli i BE-se dhe Keshilli evropian

1. Michelle Cini 2004: European Union Politics, Oxford and New York: Oxford
University Press, chapters 9 to 12 (pp. 131-191).
2. John McCormick 2005: Understanding the European Union. A Concise
Introduction, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan, chapter 4 (pp. 79-
107).
3. Europe in 12 Lessons: How does the Union Work? (lesson 4)
http://europa.eu/abc/12lessons/index4_en.htm
4. Europe in 12 Lessons: What does the Union do? (lesson 5)
http://europa.eu/abc/12lessons/index5_en.htm

VI. Java e gjashte

Institucionet dhe aktoret e BE-se: Gjykata evropiane dhe Banka evropiane

1. Michelle Cini 2004: European Union Politics, Oxford and New York: Oxford
University Press, chapters 9 to 12 (pp. 131-191).
2. John McCormick 2005: Understanding the European Union. A Concise
Introduction, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan, chapter 4 (pp. 79-
107).
3. Europe in 12 Lessons: How does the Union Work? (lesson 4)
http://europa.eu/abc/12lessons/index4_en.htm
4. Europe in 12 Lessons: What does the Union do? (lesson 5)
http://europa.eu/abc/12lessons/index5_en.htm

VII. Java e shtate

Prezantim i punimeve seminarike

VIII. Java e tete

Politikat e Bashkimit Evropian

1. Michelle Cini 2004: European Union Politics, Oxford and New York: Oxford
University Press, chapter 3 (pp. 28-45) and chapter 20 (pp. 312-330).
2. John McCormick 2005: Understanding the European Union. A Concise
Introduction, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan, chapter 7 (pp. 157-
180).

3
3. Europe in 12 Lessons: The Single Market (lesson 6)
http://europa.eu/abc/12lessons/index6_en.htm
4. Europe in 12 Lessons: Economic and Monetary Union (lesson 7)
http://europa.eu/abc/12lessons/index7_en.htm
5. Michelle Cini 2004: European Union Politics, Oxford and New York: Oxford
University Press, chapter 16 (pp. 246-263), chapter 18 (pp. 278-293).
6. John McCormick 2005: Understanding the European Union. A Concise
Introduction, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan, chapter 8 (pp. 187-
197).
7. Andrea Lenschow 2005: Environmental Policy, in: Helen Wallace, William
Wallace, and Mark Pollack (eds.), Policy-Making in the European Union,
5th ed., Oxford et al.: Oxford University Press (pp. 305-327) (required
reading, copies will be provided).
8. John McCormick 2005: Understanding the European Union. A Concise
Introduction, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan, chapter 8 (pp. 197-
206).
9. Michelle Cini 2004: European Union Politics, Oxford and New York: Oxford
University Press, chapter 17 (pp. 264-277).
10. Michelle Cini 2004: European Union Politics, Oxford and New York: Oxford
University Press, chapter 15 (pp. 229-245).
11. John McCormick 2005: Understanding the European Union. A Concise
Introduction, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan, chapter 9 (pp. 208-
232).
12. Europe in 12 Lessons: The European Union on the Word Stage (lesson
11)
http://europa.eu/abc/12lessons/index11_en.htm
13. Robert Kagan 2003: Of Paradise and Power. America and Europe in the
New World Order, New York: Alfred A. Knopf (required reading, copies will
be provided).
14. Daniel Levy, Max Pensky, and John Torpey 2005: Old Europe, New
Europe, Core Europe. Transatlantic Relations After the Iraq War, London
and New York: Verso, pp. 3-47 (required reading, copies will be provided).
15. Michael Smith and Rebecca Steffenson 2005, The EU and the United
States, in: Christopher Hill and Michael Smith, International Relations and
the European Union, Oxford et al: Oxford University Press, pp. 343-363
(additional reading).
16. Jeremy Rifkin 2005: The European Dream. How Europe’s Vision of the
Future is Quietly Eclipsing the American Dream, New York: Jeremy P.
Tarcher/Penguin (additional reading) (available in the University
Bookstore).

IX. Java e nente

Valet e procesit te zgjerimit dhe e ardhmja e Bashkimit Evropian

4
1. Michelle Cini 2004: European Union Politics, Oxford and New York: Oxford
University Press, chapter 14 (pp. 211-228).
2. Europe in 12 Lessons: Enlargement (lesson 3)
http://europa.eu/abc/12lessons/index3_en.htm.

X. Java e dhjete

Shteteve antare dhe bashkepunimi ne mes tyre ne institucionet e BE-se

XI. Java e njembedhjete

Casja teorike dhe konceptuale ndaj integrimeve evropiane: Teoria e
funksionalizmit, intergovermentalizmit, multi-level governance dhe
evropianizmit
1. Michelle Cini 2004: European Union Politics, Oxford and New York: Oxford
University Press, chapters 6, 7, 8 (pp. 80-127) and chapter 21 (pp. 333-
348).

XII. Java e dymbedhjete

Kosova dhe BE

XIII. Java e trembedhjete

Prezantimi i punimeve

XIV. Java e katermbedhjete

Prezantimi i punimeve seminarike

Kriteret e vleresimit:

Cdo student mund te vleresohet me noten maksimale dhjete apo njeqind pike.
Cdo dite ju do te vleresoheni per menyren e diskutimit dhe permbajtjen e
diskutimit ne klase. Prandaj, iu rekomandohet qe te lexoni materialet e dhena
paraprakisht per javen e ardhshme.

Per te arritur vleresimn maksimal studenti eshte i obliguar qe t’i permbush kriteret
vijuese:

5
1. Pjesemarrja e rregullt dhe aktive ne ligjerata
2. Punimi dhe prezantimi i punimeve seminarike
3. Provimi me goje dhe me shkrim

1. Literatura:

1.1 Internet:

1. European Union: http://europa.eu/
2. Europe in 12 lessons: http://europa.eu/abc/12lessons/index_en.htm
3. EU Documents: http://europa.eu/documents/index_en.htm

4. European Parliament:
http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_en.htm
5. European Commission: http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_en.htm
6. European Court of Justice: http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_en.htm
7. Common Foreign and Security Policy:
8. http://europa.eu/pol/cfsp/index_en.htm

9. Justice, Freedom and Security: http://europa.eu/pol/justice/index_en.htm
10. Economic and Monetary Affairs: http://europa.eu/pol/emu/index_en.htm
11. Employment and Social Affairs: http://europa.eu/pol/socio/index_en.htm
12. Environmental Policy: http://europa.eu/pol/env/index_en.htm
13. Europe is fun: http://europa.eu/europago/welcome.jsp

14. Portal of the institutions www.europa.eu.int

1.2 Think tanks:

15. Association Notre Europe www.notre-europe.asso.fr
16. Fondation Robert Schuman www.robert-schuman.org

17. Centre for European Reform www.cer.org.uk

1.3 Artikuj dhe vepra shkencore

1. Almond, Gabriel A., Russell J. Dalton, G. Bingham Powell, and Kaare Strom
(eds.) 2006: European Politics Today, 3rd ed., New York et al.: Pearson Longman.
2. Bomberg, Elizabeth and Alexander Stubb (eds.) 2004: The European Union: How
Does it Work? Oxford et al.: Oxford University Press.

3. Bulmer, Simon and Christian Lequesne 2005 (eds.): The Member States of the
European Union, Oxford et al.: Oxford University Press.

6
4. Cini, Michelle and Angela K. Bourne (eds.) 2006: Palgrave Advances in
European Union Studies, Houndmills and New York: Palgrave Macmillan.

5. Dinan, Desmond 2005: Ever Closer Union. An Introduction to European
Integration, Boulder and London: Lynne Rienner.

6. Dinan, Desmond (ed.) 2006: Origins and Evolution of the European Union,
Oxford et al.: Oxford University Press.

7. Gallagher, Michael, Michael Laver, and Peter Mair 2006: Representative
Government in Modern Europe, 4th ed., Boston et al. McGraw Hill.

8. Gowland, David, Richard Dunphy, and Charlotte Lythe 2006: The European
Mosaic. Contemporary Politics, Economics and Culture, 3rd ed., Harlow et al.:
Prentice Hall.

9. Green Cowles, Mary and Desmond Dinan (eds.) 2004: Developments in the
European Union 2, New York: Palgrave Macmillan.

10. Hill, Christopher and Michael Smith (eds.) 2005: International Relations and the
European Union, Oxford et al.: Oxford University Press.

11. Hix, Simon 2005: The Political System of the European Union, 2nd ed., New York:
Palgrave Macmillan.

12. McCormick, John 2005: Understanding the European Union. A Concise
Introduction, 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan.

13. Nelsen, Brent F. and Alexander Stubb (eds.) 2003: The European Union.
Readings on the Theory and Practice of European Integration, 3rd edition,
Boulder and London: Lynne Rienner.

14. Piper, J. Richard 2005: The Major Nation-States in the European Union, New
York et al.: Pearson Longman.

15. Rifkin, Jeremy 2005: The European Dream: How Europe's Vision of the Future Is
Quietly Eclipsing the American Dream, Cambridge (UK): Polity Press.

16. Rosamond, Ben 2000: Theories of European Integration, New York: Pelgrave
Macmillan.

17. Tiersky, Ronald (ed.) 2004: Europe Today. National Politics, European
Integration, and European Security, 2nd ed., Lanham et al.: Rowman and
Littlefield.

18. Warleigh, Alex 2004: European Union. The Basics, London and New York:
Routledge.

7
19. Wiener, Antje and Thomas Diez (eds.) 2004: European Integration Theory,
Oxford et al.: Oxford University Press.

20. Wallace, Helen, William Wallace, and Mark Pollack (eds.) 2005: Policy-Making in
the European Union, 5th ed., Oxford et al.: Oxford University Press.

21. Wood, David M. and Birol A Yesilada 2007: The Emerging European Union, 4th
ed., New York et al.: Pearson and Longman.

Literature ne gj. shqipe:

1. d’Arcy, Francois, 2007: Politikat e Bashkimit Evropian, Tirane, Papirus
2. Reka, Blerim, 2007: Kushtetuta e Unionit Evropian-Rubikoni i
supranacionales, Shkup, Fokus

3. Milo, Paskal, 2002: Baashkimi evropian, Tirane, Albpaper

4. Tali, Driton, 2001: Integrimi Evropian, Prishtine, KOHA

5. Reka, Blerim, 2000: E drejta e Unionit Evropian, Prishtine, Rilindja

6. Pocar, Fausto, 1998: E drejta e komuniteteve evropiane, Tirane, Logorec

Apendix 1.

Guidelines for writing papers

Basics: 12 point Times New Roman font, 1 inch margins, page numbers

Citation format: None specified, but be consistent (recommended for Social Sciences:
Chicago style or MLA Style).

 Avoid plagiarism: if in doubt, cite; if the ideas are not your own, cite.

Thesis statement: This must be argumentative and should be stated clearly and
cogently within the first couple paragraphs.

 Pick a proposed topic on the syllabus and go from there—these questions are
broadly stated and descriptive, so do not try to cover all of the points (you will
need to narrow it down and come up with your own argument).
 If you choose your own topic, come to talk to the TA or the professor.

Organization: Papers should have a coherent, logical flow (statement of thesis, key
points/counterpoints, synthesis and implications).

 It is a good habit to state your thesis and then give your agenda (i.e. I argue …
because … pt. 1, pt. 2, and pt. 3).

8
Sources: To earn full points, you must engage at least four scholarly sources (journal
articles, books). Newspaper articles are fine to cite, but not sufficient; Cini and
McCormick alone are not sufficient.

 Wikipedia is not a scholarly source.

Drafts: The more work you put into these, the more useful the feedback you will receive.
The best graded final papers generally result from well thought-out rough drafts.

 Take feedback into account. If we raise questions or issues, it is probably
something that needs to be corrected.

Key points graded:

 Applicability and appropriateness of topic;
 Thesis statement (compelling, debatable, appropriate scope);
 Analysis and development of ideas, evidence supporting thesis statement;
 Organization, flow of ideas, transitions;
 Use of scholarly sources;
 Appropriate citation;
 Grammar, sentence construction, punctuation, spelling, style.

9