You are on page 1of 3

KONSEP FONETIK

 Fonetik (daripada perkataan Yunani "bunyi" atau "suara") ialah kajian
terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. Ia berkaitan dengan sifat fizikal bunyi ,
serta proses penghasilan fisiologi, penerimaan auditori, dan persepsi neurofizikal.
Ilmu fonetik mula dikaji seawal 2,500 tahun lalu di India purba, berikutan
catatanPāṇini mengenai tempat dan kelakuan penghasilan bunyi bagi bunyi
konsonan di dalam buku bertarikh abad ke-5 SM dalam Bahasa Sanskrit.
Sistem huruf Indik utama hari ini menyusun huruf konsonan mengikut
klasifikasi Pāṇini.
 Fonetik ialah ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan
lambang yang menunjukkan sebutannya. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang
dituturkan oleh manusia. Manakala Fonologi adalah satu cabang ilmu bahasa yang
mengkaji bunyi bahasa yang bermakna itu digunakan secara sistematik untuk
membentuk kata atau ujaran Menurut Crystal. Ruang lingkup fonetik merangkumi
antara lain proses pertuturan atau penghasilan bunyi dan pengelasan. Kajian fonetik
terbahagi kepada tiga cabang, iaitu fonetik artikulasi, fonetik akustik dan fonetik
auditori.

1 Fonetik Artikulasi

Cabang ini mengkaji tentang cara penghasilan bunyi bahasa dan bahagian-bahagian
(artikulator) yang terlibat dalam penghasilan bunyi. Selain itu, cabang ini juga
melakukan pengelasan terhadap bunyi bahasa berdasarkan cara bunyi itu
dikeluarkan oleh alat tutur (artikulator), seperti lidah, bibir, lelangit keras, lelangit
lembut, anak tekak, dan sebagainya.

2 Fonetik Akustik

Cabang ini mengkaji sifat-sifat bunyi bahasa. Sifat fizikal yang dimaksudkan di sini
ialah gelombang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh pita suara. Gelombang bunyi ini
dapat diukur dengan menggunakan alat seperti spektrogram dan osiloskop. Antara
sifat yang diberi perhatian dalam kajian fonetik akustik termasuklah nada, frekuensi
dan amplitud.

3 Fonetik Auditori

Cabang ini mengkaji tentang cara bunyi bahasa ditanggapi oleh pendengar melalui
pendengaran dan diterjemahkan (persepsi) oleh otak. Proses ini adalah proses yang

Mengikut Frank Parker (1994). ahli bahasa mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafazkan. Sehubungan itu dengan kata lain. fonologi ialah ilmu tentang perbendaharaan fonem sesebuah bahasa. iaitu fonetik akustik dan fonetik auditori agak kurang diberi perhatian kerana tiadanya peralatan dan kepakaran yang menyebabkan kesukaran untuk pengajaran. fonologi merupakan suatu bidang yang mengkaji sistem bunyi sesuatu bahasa: iaitu rumus-rumus yang menentukan aspek sebutan.Dari ketiga-tiga cabang ini. Dalam pengkajian fonetik. Dua cabang lagi. bunyi" dan . pengkajian tentang bidang fonologi ini telah bermula sejak 200 tahun yang lalu. . apabila para ahli bahasa memulakan pengkajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan buni bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tuhuh manusia. Dalam tradisi barat. pertuturan. "perkataan. terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Takrif Fonologi Fonologi (daripada Bahasa Greek "suara. subjek perbincangan") ialah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa iaitu tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. iaitu bermula lebih kurang pada awal tahun 1800.paling kompleks dalam kajian fonetik kerana proses ini melibatkan kajian yang bersifat mujarad. fonetik artikulasi adalah cabang yang paling diberi tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran fonetik di Malaysia.

Contoh lain bagi fonem ialah: /barat/ . Ini disebabkan oleh fonemk dan p. Contohnya perkataan Kaya dan paya. Ia merupakan unit yang bermakna danterdiri daripada beberapa unit bunyi. oi Huruf Diftong Bersatu (PBB) (iii) Huruf konsonan: -ada tiga fonem diftong Kata Sendi dan Kata Hubung huruf selain huruf vokal yang dilambangkan oleh Huruf pertama bagi kata sendi (iv) Huruf konsonan gabungan dua huruf(ai./karat/ /sayang/ .l.a. Oleh itu bunyi k dan p haruslah diletakkan dalam kurungan fonem /k/ dan /p/. ng.e. i. Kedua-dua perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. dan kata hubung tertentu pada gabungan: gh. Contohnya kata Baru dan balu. Bunyi k dan p merupakan unit-unit terkecil yang membezakan makna. Fonem dan transkripsinya hendaklah diletakkan dalam kurungan . oi) tajuk ditulis dengan huruf kecil -Dewan Bahasa dan Pustaka Pengenalan Fonem-fonem Bahasa Melayu *Fonem adalah bunyi bahasa yang memberikan perbezaan erti./wayang//pedang/ .Fonem juga boleh difahami sebagai unit terkecil yang membezakan makna. u huruf -Pertubuhan Bangsa-Bangsa (ii) Huruf diftong: ai.u) Nama Khas 1904 dan diisytiharkan Huruf Konsonan Huruf pertama pada semua nama penggunaannya secara khas hendaklah ditulis dengan rasmi pada 16 Ogos 197 -25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf besar. kh. *Fonem adalah unit bahasa yang terkecil yang berfungsi. Sistem Ejaan Bahasa Melayu Huruf Vokal Penggunaan Huruf Besar dan Sistem ejaan bahasa Melayu -ada enam fonem( Huruf Kecil telah bermula pada tahun a. bunyinya hampir sama tetapi yang membezakan antara keduanya ialah fonem [r] dan [l].i. sy au. o. *Unit kecil inilah yang dikatakan sebagai fonem. (i) Huruf vokal: a. ny. au./ talam//pakar/ - /bakar .o./petang/ /dalam/ . Contohnya perkataan Malu terdiri daripada empat unit bunyi iaitu m.u. * Ianya dinamakan pasangan minimum atau pasangan terkecil. e.