You are on page 1of 5

Size

Besar/kecil, tinggi/rendah,
panjang/pendek
besar kecil
© http://www.i-cikgu.blogspot.com
ting renda
© http://www.i-cikgu.blogspot.com
panjang

pendek
© http://www.i-cikgu.blogspot.com
Untuk mendapatkan lain-lain bahan anda boleh melayari
laman web http://www.i-cikgu.blogspot.com untuk
mendownload lebih banyak bahan yang diberikan secara
PERCUMA.

©Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan memetik atau


mencetak kembali mana-mana bahagian isi bahan ini dalam
bentuk apa jua dan dengan cara apa pun, baik secara elektronik,
fotologi, mekanik, rakaman atau yang lain-lain sebelum
mendapat izin bertulis daripada penerbit.

© http://www.i-cikgu.blogspot.com