You are on page 1of 7

TYPY BRONI STRZELECKIEJ:

roń ręczna dzieli się na trzy klasy. Natomiast broń strzelecka dzieli RÓŻNE RODZAJE GROTÓW:

B
się na: broń prostą, bojową i egzotyczną oraz palną. Broń specjalna może
STRZAŁY & BEŁTY Z GROTEM GWIŻDŻĄCYM: dzięki licznym nacięciom i
być używana skutecznie tylko przez osoby posiadające
otworom znajdującym się w grocie, lecący pocisk wydaje wysoki nieprzyjemny
odpowiednią umiejętność specjalnej broni; osoby niewyszkolone
dla ucha dźwięk, który wywołuje strach we wszystkich istotach żywych o INT
również mogą używać takiej broni, jednak wówczas jako podstawę
29 lub mniejszej. Jednocześnie budowa grotu sprawia, że pociski tracą
testu trafienia używają połowy wartości swoich UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKICH.
wyważenie, a co za tym idzie strzelający otrzymuje ujemny modyfikator do
Jeżeli istnieje jakaś szansa na to, że osoba posługująca się taką bronią, a nie
testu trafienia równy -10%, ponadto zasięg broni jak i zadane obrażenia są
posiadająca odpowiedniej umiejętności zrani się poprzez niewłaściwy sposób jej
zmniejszane o połowę.
użycia, MG powinien zastosować w stosunku do niej test ryzyka lub zastosować
Pociski uzbrojone w gwiżdżące groty używane są przez niektórych
jakąś inną karę.
pasterzy do odstraszania drapieżników zagrażających zwierzętom. Łucznicy
SIŁA EFEKTYWNA ŁUKU: często przyczepiają do grotu kolorowe wstążki, które po pierwsze potęgują
działanie pocisku, a po drugie ułatwiają jego późniejsze odnalezienie.
Naciąg łuku to siła, jaką łuk może oddać bez uszkodzenia lub zniszczenia. Jeden
punkt SIŁY EFEKTYWNEJ łuku odpowiada jednemu punktowi SIŁY postaci, STRZAŁY & BEŁTY Z GROTEM KOTWICZKĄ: pociski zakończone kotwiczką
która korzysta z oręża. mogą utrzymać ciężar 30 metrowej liny oraz średnio obciążonej istoty o
Jeżeli SIŁA strzelca jest większa od SIŁY EFEKTYWNEJ, to może on go rozmiarze średnim. Większy ciężar złamie hak kotwiczki, co może mieć
naciągnąć jedynie do maksymalnej wartość SE łuku. Jeżeli postać naciągnie łuk katastrofalne skutki. Budowa grotu powoduje, że pociski tracą wyważenie, a
powyżej maksymalnej wartości SE broni, to MG powinien przeprowadzić test co za tym idzie strzelający otrzymuje ujemny modyfikator -20% do testu
sprawdzający czy łuk nie pękł. Za każdy punkt, który przekroczy SE istnieje trafienia, zaś zasięg broni zmniejszany jest o połowę a wszelkie zadane
+10% na zniszczenia broni, jeśli tak się stanie to postać odnosi obrażenia jak przy obrażenia dzielone są przez cztery (do minimalnej wartości 1 punktu).
KRYTYCZNYM PECHU (dla rzutu równego 22) dla broni strzeleckiej nieprochowej. Pociski zakończone grotem kotwiczką używane są głównie przez
Jeśli SIŁA strzelca jest mniejsza od minimalnej wartości SE łuku o 1 lub 2 włamywaczy, skrytobójców i awanturników.
punkty, to do testu US stosuje się ujemny modyfikator -20% a SE i zasięg broni
STRZAŁY & BEŁTY Z GROTEM LIŚCIASTYM: pociski z grotem liściastym lepiej
zostaje zmniejszony o połowę. Jeśli SIŁA bohatera jest mniejsza o 3 lub więcej
od innych przebijają pancerze, posiadają cechę oręża przebijający zbroję; cecha
punktów, to użycie broni nie jest możliwe.
ta kumuluje się z ewentualną właściwością broni strzeleckiej. Jednocześnie
masywna budowa grotu powoduje, że pociski tracą wyważenie, a co za tym
idzie strzelający otrzymuje ujemny modyfikator -10% do testu trafienia.
STRZAŁY & BEŁTY Z GROTEM ŁOPATKOWYM, LUB W KSZTAŁCIE LITERY V:
pociski zakończone takim grotem używane są do przecinania lin i cięciw. Po
udanym trafieniu w bardzo mały cel należy w normalny sposób obliczyć
obrażenia i sprawdzić czy trafiony cel został przecięty.
STRZAŁY & BEŁTY Z GROTEM W KSZTAŁCIE PÓŁKSIĘŻYCA: jeżeli istota o
rozmiarze średnim lub mniejszym, trafiona w kończynę pociskiem
zakończonym grotem półksiężycowym otrzyma trafienie krytyczne istnieje
procentowa szansa równa (SE broni+wartość trafienia krytycznego) x 5% na to,
że trafiona kończyna zostanie odcięta.
STRZAŁY & BEŁTY Z GROTEM OGŁUSZAJĄCYM: zakończone kulistym grotem
pociski służą do ogłuszania przeciwników. Po udanym trafieniu w głowę
należy, podobnie jak ma to miejsce w przypadki walki wręcz, przeprowadzić
test ogłuszenia (patrz ROZDZIAŁ III: WALKA paragraf OGŁUSZENIE). Ze
względu na budowę, kuliste groty nie zadają dodatkowych obrażeń.
Ogłuszające pociski używane są głównie przez łowców nagród i
strażników miejskich.
STRZAŁY & BEŁTY Z GROTEM WĘŻOWATYM, HACZYKOWATYM LUB
ROZSZCZEPIONYM: groty po udanym trafieniu w istotę żywą osiadają
głęboko w ciele, powodując dodatkowe rany i silne krwawienie. Specyficzna
budowa grotu sprawia, że pociski otrzymują cechę oręża druzgoczący tracą
jednak na wyważeniu, co oznacza że strzelający otrzymuje ujemny
modyfikator -10% do testu US. Ponadto, jeżeli trafiona istota straciła liczbę
punktów ŻW większą lub równą WT, pocisk osiada głęboko w ciele i zraniona
istota otrzymuje kolejne obrażenia w następujących przypadkach:
- w każdej rundzie gdy trafiona istota poruszy się otrzymuje 1 punkt obrażeń
bez względu na WT i ewentualne PZ;
- jeżeli wyciągający pocisk nie posiada umiejętności chirurgia, istnieje 95% szans
na dodatkowe K6 obrażeń;
- jeśli wyciągający pocisk chirurg wykona nieudany test ZRĘCZNOŚCI, ofiara
otrzymuje dodatkowe K3 obrażenia.
STRZAŁY & BEŁTY Z GROTEM TURNIEJOWYM: pociski turniejowe
wykorzystywane są przez uczestników turniejów strzeleckich oraz niektórych
skrytobójców. Precyzyjne wykonanie grotu poprawia wyważenie a tym samym
zwiększa celność pocisków, dzięki czemu strzelający otrzymuje dodatni
modyfikator +10% do testów trafienia. Jednak delikatna budowa sprawia, że
pocisk zadaje mniejsze rany - otrzymane obrażenia należy podzielić przez dwa.

TABELA: GROTY* Wartość


GROTY
RODZAJ GROTÓW CENA* WO DOSTĘPNOŚĆ
Gwiżdżący 2 zk - znikoma
Kotwiczka 3 zk - znikoma
Liściasty 1 zk - znikoma
Łopatkowy 15 s - znikoma
Ogłuszający 1 zk - mała
Półksiężycowy 15 s - znikoma
Turniejowy 1 zk - mała
Wężowaty 15 s - znikoma
podana w kolumnie CENA, określa jedynie cenę samego grotu, do ceny całego
172 - WARHAMMER FRP pocisku należy dodać cenę odpowiedniego bełtu, strzały lub oszczepu.
TABELA: BROŃ STRZELECKA NIEPROCHOWA
BROŃ STRZELECKA NIEPROCHOWA
OBRAŻENIA
NAZWA CENA WO DOSTĘPNOŚĆ ZASIĘG PRZEŁADOWANIE CECHY ORĘŻA ROZMIAR KATEGORIA
SE KO DO
Arkan 1 zk 10 powszechna 8/- 0op - - runda unieruchamiający mały egzotyczna
Bicz 25 zk 30 niewielka 6/- S K4 x2 akcja szybki, unieruchamiający średni egzotyczna
Bolas 7s 20 sporadyczna Sx2/ Sx4 0op - - akcja unieruchamiający mały egzotyczna
Bomba zapalająca 5 zk 10 sporadyczna Sx2/ Sx4 0o - - akcja specjalny mały egzotyczna
Dmuchawka 10 zk 15 znikoma 12/24 S K4 x2 akcja brak mały egzotyczna
Strzałki (5) 1 zk 5 znikoma
Kusza, ciężka 16 zk 120 przeciętna 30/60 7 K10 x2 2 rundy druzgoczący, przebijający zbroję duży prosta
Bełty (5) 4 zk 10 duża
Kusza, lekka 12 zk 80 przeciętna 24/48 5 K8 x2 runda przebijający zbroję średni prosta
Bełty (5) 3 zk 10 duża
Kusza powtarzalna 100 zk 150 znikoma 16/32 4 K8 x2 natychmiastowa specjalny średni egzotyczna
Bełty (5) 4 zk 10 przeciętna
Łuk, długi 15 zk 90 przeciętna Sx20/Sx40 4-12 K8 x3 akcja druzgoczący, przebijający zbroję duży bojowa
Strzały (5) 2 zk 10 duża
Łuk Elfów 500 zk 100 znikoma Sx30/Sx60 3-12 K10 x4 akcja druzgoczący, przebijający zbroję średni elfy
Strzały (5) 5 zk 10 sporadyczna
Łuk, krótki 7 zk 75 przeciętna Sx10/Sx20 2-7 K6 x3 akcja brak mały bojowa
Strzały (5) 1 zk 10 duża
Łuk, zwykły 11 zk 80 przeciętna Sx15/Sx30 3-9 K8 x3 akcja brak średni bojowa
Strzały (5) 30 s 10 duża
Miotana 4 zk 10 przeciętna Sx2/ Sx4 S K4 x2 akcja brak bardzo mały prosta
Oszczep 25 s 30 przeciętna Sx2/ Sx4 S K6 x2 akcja brak mały prosta
Pistolet strzałkowy 10 zk 25 niewielka 16/32 4 K6 x2 runda brak mały egzotyczna
Bełty (5) 3 zk 10 przeciętna
Proca 4s 10 duża Sx10/Sx20 S K4 x2 akcja brak mały prosta
Sieć 3 zk 60 duża S/ Sx2 0op - - runda unieruchamiający średni egzotyczna
Włócznia 35 s 50 duża S/ Sx2 S K8 x3 akcja brak duży bojowa
Wyrzutnia harpunów 200 zk 240 znikoma 60/120 10 K10 x4 4 rundy druzgoczący, przebijający zbroję gigantyczny egzotyczna
Bełty (5) 8 zk 20 mała
TABELA: BROŃ PROCHOWA
BROŃ PROCHOWA
OBRAŻENIA
NAZWA CENA WO DOSTĘPNOŚĆ ZASIĘG PRZEŁADOWANIE CECHY ORĘŻA ROZMIAR KATEGORIA
SE KO DO
Arkebuz 100 zk 50 znikoma 30/60 8 K10 x4 2 rundy przebijający zbroję, zawodny duży prochowa
Bomba/Granat 75 zk 10 znikoma Sx2/Sx4 10 K10 x4 - odłamkowy, zawodny mały prochowa
Dżezail 2000 zk 60 znikoma 100/200 7 K8 x3 3 rundy przebijający zbroję, zawodny duży prochowa
Garłacz 200 zk 50 znikoma 32/- 8 K10 x2 3 rundy odłamkowy, zawodny duży prochowa
Henricus Salus 175 zk 50 znikoma 24/48 10 K8 x4 2 rundy druzgoczący, zawodny duży prochowa
Kacza stopa 175 zk 30 znikoma 12/- 8 K8 x3 2 rundy/lufę eksperymentalny, odłamkowy średni prochowa
Muszkiet druzgoczący, przebijający zbroję,
Hochlandzki 450 zk 60 znikoma 48/96 8 K8 x3 2 rundy duży prochowa
zawodny
Organki 300 zk 400 znikoma 24/48 7 K8 x3 2 rundy/lufę eksperymentalny duży prochowa
Pistolet 150 zk 20 znikoma 24/48 6 K8 x3 1 runda zawodny średni prochowa
Rusznica druzgoczący, odłamkowy,
75 zk 25 znikoma 24/- 7 K8 x2 3 rundy duży prochowa
zawodny
Revolwera 1000 zk 150 znikoma 12/24 6 K8 x3 natychmiastowa eksperymentalny duży prochowa
Strzelba
kombinowana 125 zk 100 znikoma 12/24 7 K8 x3 2 rundy druzgoczący, zawodny duży prochowa
Kule (10) 3s 10 niewielka
Proch (ładunek) 6s 1 niewielka
TABELA: SPACZBROŃ SKAVENÓW
SZPACZBROŃ SKAVENÓW
OBRAŻENIA
NAZWA CENA WO DOSTĘPNOŚĆ ZASIĘG PRZEŁADOWANIE CECHY ORĘŻA ROZMIAR KATEGORIA
SE KO DO
Granat dymny 3 gs 5 sporadyczna Sx2/ Sx4 - - - akcja brak bardzo mały egzotyczna
Kula trującego
wiatru 6 gs 10 znikoma Sx2/ Sx4 - - - akcja brak bardzo mały egzotyczna
druzgoczący, eksperymentalny,
Kulomiot 8 gs 150 znikoma 32/- 8 K10 x3 natychmiastowa duży egzotyczna
odłamkowy, przebijający zbroję
Pojemnik z
amunicją - 100 znikoma - - - - - - duży egzotyczna
druzgoczący, eksperymentalny,
Miotacz spaczognia 10 gs 150 znikoma 12/- 8 K8 x4 akcja duży egzotyczna
przebijający zbroję
Pojemnik z
paliwem - 100 znikoma - - - - - - duży egzotyczna
Spaczdżezail 12 gs 60 znikoma 150/300 8 K10 x3 3 rundy przebijający zbroję, zawodny duży egzotyczna
Spaczpistolet 10 gs 20 znikoma 24/48 7 K10 x3 1 runda przebijający zbroję, zawodny średni egzotyczna
Spaczkule (10) 1 gs 10 znikoma
Spaczproch
(ładunek) 1 gs 1 znikoma

WARHAMMER FRP - 173


BROŃ PALNA:
ostatnich latach, w Starym Świecie nastąpił niesłychany postęp ZAMKI LONTOWE:

W
technologiczny. Imperialni inżynierowie skonstruowali działa o
Po raz pierwszy hakownice zostały wykorzystane na szerszą skalę w bitwie
niezwykłej sile rażenia. W ten sposób na szeroką skalę został
przeciwko Hordom Chaosu. Jednak siła rażenia pocisków okazała się
wykorzystany wynalazek prochu strzelniczego. Większość
niewystarczająca, by przebić pancerze ciężkiej kawalerii Chaosu. Także w
władców szybko przekonała się, że pomimo wielu wad, na
kolejnych bitwach z armiami wrogich prowincji hakownice okazały się zupełnie
przykład zawodności, broń palna jest znacznie bardziej efektywnym sposobem
bezużyteczne, zwłaszcza przeciwko ciężko opancerzonym jeźdźcom i rycerzom.
zabijania wrogów niż klasyczna broń ręczna. Dzięki zastosowaniu artylerii,
Wkrótce potem inżynierowie z Nuln zaczęli prace nad nowym rodzajem zamka,
opancerzenie osobiste stało się nie tylko bezużytecznym ciężarem, a nawet mury
który wyeliminowałby konieczność używania podpórki. Tak powstał zamek
fortec nie były w stanie oprzeć się zmasowanemu ostrzałowi ciężkich, ołowianych
lontowy, którego podstawowym elementem był kurek z zamocowanym lontem.
kul. Z początku działa były prostymi urządzeniami miotającymi strzały i kule, ale
Strzelec ręcznie odchylał kurek, naciągając sprężynę. Po naciśnięciu spustu kurek
wkrótce inżynierowie zaczęli pracować nad poprawieniem ich zasięgu i siły
opadał na panewkę z prochem, powodując odpalenie pocisku.
rażenia, a także zmniejszeniem rozmiarów. W ten sposób powstały pierwsze
W porównaniu do pierwszych modeli broni palnej, zamki lontowe to
egzemplarze ręcznej broni palnej. Inżynierowie z Nuln, jako pierwsi ludzie,
wielki krok naprzód, jednakże zapalenie lontu trwa zbyt długo, zwłaszcza przy
opracowali projekty rusznic i pistoletów. Mimo zaawansowanych prac, wciąż jest
deszczowej pogodzie typowej dla większości regionów Imperium. Co więcej,
to wynalazek nowy i niebezpieczny w użyciu, dlatego większość wojowników woli
konieczność uprzedniego przygotowania broni czynie je bezużytecznymi w
nie ryzykować własnym życiem i nadal używa wypróbowanych i niezawodnych
przypadku ataku z zaskoczenia. Z tego względu większość regimentów wciąż
rodzajów oręża.
używa znacznie bardziej przydatnych długich łuków.
Pierwsze egzemplarze ręcznej broni palnej miały dość prymitywną
konstrukcję. Były to proste metalowe tuby osadzone na drewnianym łożu i z ZAMKI KOŁOWE & SKAŁKOWE:
dziurą na górze, przez którą strzelec podpalał proch za pomocą świeczki lub lontu. W odpowiedzi na ciągłe trudności związane z używaniem broni palnej,
Obecnie większość odmian broni palnej posiada zamek skałkowy lub kołowy. inżynierowie z Imperium zaprojektowali nowy rodzaj zamka do rusznic. Prosty
Wszystkie rodzaje broni palnej używane w Starym Świecie przez ludzi są ładowane mechanizm sprężynowy zastąpiono obrotowym kółkiem, nakręcanym za pomocą
od przodu, co wymaga od strzelca podsypania prochu i wsunięcia ładunku klucza. Po naciśnięciu spustu koło obracało się, trąc o metalową płytkę i krzesząc
strzelniczego od przodu lufy. Głównymi ośrodkami produkcji broni palnej są iskry, które spadały na panewkę. Niemal w tym samym czasie rusznikarze z Arabii
pracownie rusznikarskie w Nuln i Altdorfie oraz twierdze Khazadów w Górach wymyślili zamek skałkowy, który zamiast metalowego koła posiada kawałek
Krańca Świata. W tych miejscach dostępność broni palnej wzrasta ze znikomej do krzesiwa. Mechanizm działania jest podobny do zamka kołowego. Iskry padająca
sporadycznej. panewkę, podpalając proch i powodując odpalenie pocisku.
WCZESNE PROJEKTY: Dzięki wynalezieniu tych mniej zawodnych mechanizmów, inżynierowie i
rusznikarze mogli pokazać swój kunszt, projektując różnego rodzaju odmiany
Najwcześniejszymi modelami broni palnej były hakownice, czyli zmniejszone
broni palnej. Niektóre posiadają kilka luf, inne są jednoręcznymi, lekkimi
wersje pierwszych dział Krasnoludów. Składały się z metalowej rury osadzonej na
pistoletami. Pojawiły się modele krótkich pistoletów używanych w pojedynkach,
drewnianym łożu. Przy podstawie lufy znajdował się otwór zapałowy, gdzie
a także długie muszkiety hochlandzki, niezwykle celne i o znacznie zwiększonym
przytykano zapalony lont, który podpalał proch. Ponieważ przy każdym strzale
zasięgu strzału. W ostatnich latach Imperialna Gildia Inżynierów rozpoczęła pracę
wymagało to od strzelca ręcznego przyłożenia końcówki lontu do otworu
na udoskonaleniem wielokomorowych rusznic, które pozwalały na oddanie kilku
zapałowego, była to broń wyjątkowo niecelna. Z tego względu zwykle przy strzale
strzałów bez konieczności przeładowania.
korzystano z podpórki zwanej forkietem lub lufę opierano o mur i stabilizowano
Należy pamiętać, że broń palna to wciąż technologia eksperymentalna,
jej pozycję za pomocą haka wystającego z dolnej części łoża. Stąd zresztą
kosztowna i zawodna. Z tego powodu raczej nie znajduje zastosowania na szeroką
pochodzi nazwa tej broni. Hakownice strzelały na odległość do 30 metrów.
skalę w Starym Świecie. Wojownicy wybierają sprawdzone kusze i łuki, nie chcąc
ryzykować niewypałów lub przypadkowych eksplozji prochu, które spowodowały
śmierć już wielu strzelców i wynalazców.
POJEDYNKI STRZELECKIE:
Pojedynki to częsta forma rozwiązywania sporów wśród szlachty. O ile jednak
najczęściej używa się broni białej, to ostatnimi czasy wśród arystokracji
zapanowała moda na pojedynki za pomocą pistoletów. Zwykle odbywają się o
świcie, a obaj adwersarze strzelają do siebie z odległości dziesięciu kroków.
Pojedynki są niebezpiecznie nie tylko z względu na niewielki dystans dzielący obu
strzelców, ale także z powodu zawodności broni palnej. Pojedynki często kończą
się śmiercią obu strzelców, a niemal za każdym razem któryś z nich zostaje
okaleczony lub paskudnie oszpecony na skutek bliskiej eksplozji prochu.

174 - WARHAMMER FRP


TYPY BRONI STRZELECKIEJ:
Poniżej znajduje się szczegółowy opis rozmaitych typów broni strzeleckich. Ich BOMBA ZAPALAJĄCA: to szklana lub ceramiczna kula, flaszka lub puszka
współczynniki zostały podane w tabeli BROŃ STRZELECKA. wypełniona łatwopalną cieczą. Jej wylot jest zatkany nasączoną olejem szmatą,
która służy jako zapalnik. Miotacz musi podpalić szmatę, a następnie cisnąć
ARKAN: to nic innego jak lina zakończona pętlą. Udane trafienie oznacza, że sznur
ładunkiem, wymaga to wykonania akcji podwójnej. Średnica wybuchu wynosi
zacisnął się na kończynie, szyi lub korpusie ofiary. Walczący może za pomocą oręża
K6 metrów. Postać rzucająca bombę normalnie wykonuje test trafienia. Jeżeli
wykonywać ataki przewracające. Jeżeli ktoś będzie chciał przewrócić dzierżącego
rzut jest niecelny, rzuca K10 i wynik porównuje z poniższą tabelą.
arkan podczas próby przewracania, walczący może wypuścić oręż, by tego uniknąć.
ARKEBUZ: jest podobny do rusznicy, lecz nie ma rozszerzającej się lufy i strzela jedną 2 3 4
kulą - podobną do pistoletowej, lecz cięższą. W Tilei, Estalii i Bretonni zastąpił
kuszę, lecz wciąż jest zawodny i często nie wypala co powoduje, że prości żołnierze
lubią go o wiele mniej od dowódców. Arkebuz jest przeważnie wyposażony w 5 CEL 6
forkiet - rozwidlony pręt, który utrzymuje długą lufę w poziomie, co ułatwia
celowanie i strzelanie. Postać, korzystająca z arkebuza z forkietem potrzebuje 1
7 8 9
rundy, zanim dobrze umocuje podpórkę. Z drugiej strony, osoba korzystająca z
arkebuza bez niego otrzymuje ujemny modyfikator -20% do trafienia. Można też
wykorzystywać improwizowane podpory. Ponadto arkebuz jest orężem Wynik 1 oznacza, że granat okazuje się niewypałem. Wynik 0 oznacza, że
przebijającym zbroję. Wystrzelone z niego pociski ignorują 1 PZ każdego rodzaju ładunek eksploduje w ręku miotacza, zadając obrażenia wszystkim osobom w
pancerza. W przypadku gdy cel nie nosi zbroi, cecha oręża nie powoduje żadnych polu rażenia. Odległość miedzy celem i miejscem, w którym bomba zapalająca
dodatkowych efektów. upadnie, zależy od odległości z jakiej została rzucona.
BICZ: oręż składa się z rękojeści o długości około pół metra, zwanej biczyskiem oraz Krótki zasięg: K3 metry
długiego pasa, wykonanego z twardej zwierzęcej skóry lub jelita - sznury i podobne, Daleki zasięg: K6 metrów
włókniste materiały nie są przydatne. Najlepsze bicze w Imperium są importowane Maksymalny zasięg: K6+K3 metry
i wykonuje się je ze skóry nosorożca, chociaż jelito Trolla, jeżeli można je zdobyć, Jeżeli rzut, sprawdzający celność ataku będzie nieudany o 30% lub więcej,
jest doskonałym materiałem zastępczym. Długość bicza waha się od 3 do 6 nie określa się miejsca upadku ani odległości bomby od celu. Upada ona pod
metrów, przy czym długość rzemienia określa maksymalny zasięg uderzenia nogami rzucającego. Bomba zapalająca powoduje obrażenia od ognia (patrz
biczem. ROZDZIAŁ II: MISTRZ GRY podrozdział OGIEŃ). Jeśli spowoduje ona
Władający orężem może wybrać rodzaj ataku, raniąc lub pętając ofiarę. obrażenia dodatkowe, jest 50% szans, że te dodatkowe obrażenia obejmą
Bicz zadaje rany sieczne, ponadto jest orężem szybkim co oznacza, że przeciwnik obszar ciała bezpośrednio przylegający do obszaru trafionego wcześniej.
otrzymuje ujemny modyfikator -10% do testów parowania i uniku. Bomba zapalająca płonie przez K4 rundy po zapaleniu.
Jeżeli władający orężem bohater zechce spętać ofiarę, ta po udanym trafieniu
zostaje opleciona biczem, a walczący może za pomocą oręża wykonywać atak DMUCHAWKA: dmuchawka nie jest bronią powszechną w Starym Świecie, ale
przewracający (patrz ROZDZIAŁ III: WALKA paragraf AKCJE ZŁOŻONE). Jeżeli ktoś czasami używają jej skrytobójcy. Strzela małymi, niemal zawsze zatrutymi
będzie chciał przewrócić dzierżącego bicz podczas próby przewracania, walczący strzałkami.
może wypuścić oręż, by tego uniknąć. Zwykle dmuchawki mają około pół metra długości, a jeden koniec rurki
BOLAS: składa się z dwóch lub trzech kamiennych albo metalowych ciężarków, wyposażony jest w elastyczny ustnik ze skóry, który dopasowuje się do ust
połączonych ze sobą sznurem. Po udanym trafieniu, oprócz zadawanych obrażeń, strzelca. Strzałki nie powodują poważnych obrażeń, ale ich groty często są
bolas pęta wroga. Ofiara co rundę może próbować się oswobodzić, poprzez pokrywane zabójczymi truciznami. Dowolna rana zadana na skutek trafienia
wykonanie udanego testu ZRĘCZNOŚCI lub KRZEPY (zależnie od tego, który ze zatrutą strzałką powoduje wprowadzenie trucizny do organizmu.
współczynników walczących postaci jest większy), ale w czasie, gdy jest opleciona Skrytobójcy wykorzystują dmuchawki nie tylko jako broń. Rurki
bolasem traktuje się ją jak cel spętany. Bolas nigdy nie powoduje Dodatkowych Obrażeń, umożliwiają także oddychanie, gdy skrytobójca ukrywa się pod powierzchnią
a trafienia krytyczne są rozstrzygane w tabeli z ujemnym modyfikatorem -10%. stawu, jeziora lub strumienia.
Ujemny rezultat trafienia krytycznego wskazuje, że po prostu nie miało ono miejsca. DŻEZAIL: ten długolufy lekki arkebuz jest najczęściej używaną bronią palną w
W przypadku tej broni nie stosuje się zasad dotyczących jakości wykonania. Arabii, lecz do tej pory niewiele egzemplarzy dotarło do Starego Świata, a z
BOMBA/GRANAT: to ceramiczna, gliniana lub wykonana z cienkiego metalu puszka tych prawie wszystkie znajdują się w rękach kolekcjonerów i władców. Dżezail
wypełniona prochem i zatkana korkiem lub woskiem, przez który przechodzi lont. ma większy zasięg niż arkebuz, lecz mniejszą siłę. Podobnie jak arkebuz (patrz
Bomby używane podczas oblężenia do kruszenia murów nazywana są też minami. wyżej) wymaga użycia forkietu. Ponadto dżezail jest orężem przebijającym zbroję.
Są to zwykle większe ładunki, które są w stanie zrobić wyłom w murach lub zawalić Wystrzelone z niego pociski ignorują 1 PZ każdego rodzaju pancerza. W
basztę. Należy je umieścić w odpowiednim miejscu i zapalić lont. Natomiast przypadku gdy cel nie nosi zbroi, cecha oręża nie powoduje żadnych
mniejsze ładunki, zwane granatami, mogą być miotane na dalszą odległość. Lont dodatkowych efektów.
może zostać przycięty do różnej długości (sprzedawany jest w odcinkach, które GARŁACZ: jest większą wersją rusznicy, zaprojektowaną w ten sposób, by można
palą się przez 1 rundę), zależnie od czasu, po upływie którego ma eksplodować go było zamocować na obrotowym uchwycie na burcie statku lub na dachu
granat lub mina. Bomba działa na wszystkie istoty oraz budynki w promieniu K10 powozu. Podobnie jak rusznicę (patrz niżej) można go załadować amunicją
metrów (należy rzucić dwa razy i wybrać wyższy wynik). Istota rzucająca bombę improwizowaną. Podobnie jak rusznica, garłacz jest bronią odłamkową,
normalnie wykonuje test trafienia. Jeżeli rzut jest niecelny, rzuca K10 i wynik strzelającą ładunkami złożonymi z kawałków metalu, gwoździ, tłuczonego
porównuje z poniższą tabelą. szkła i innych drobnych, ostrych przedmiotów. Nie jest to oręż dla strzelca
wyborowego, a raczej dla kogoś, kto chce zasypać przeciwników gradem
2 3 4 odłamków. Strzelając z broni odłamkowej, postać nie musi wykonywać testu
US (choć w normalny sposób sprawdza się, czy nie miał miejsca niewypał).
Wystarczy odmierzyć linię prostą na odległość nie przekraczającą długiego
5 CEL 6 zasięgu broni (w przypadku garłacza 32 metry) i szeroką na 2 metry. Każda istota
objęta polem ostrzału musi wykonać test uniku. Udany test oznacza, że udało
7 8 9 się jej uskoczyć poza zasięg broni i uniknąć obrażeń. Garłacz wymaga 3
ładunków prochu na każdy strzał i ładuje się go 6 kulami. Postaci o KRZEPIE
Wynik 1 oznacza, że granat okazuje się niewypałem. Wynik 0 oznacza, że ładunek 50 lub więcej mogą używać tej broni, trzymając ją w ręku, bez mocowania.
eksploduje w ręku miotacza, zadając obrażenia wszystkim osobom w polu rażenia. Jednak po każdym wystrzale postać musi wykonać test KRZEPY. W przypadku
Odległość miedzy celem i miejscem, w którym bomba upadnie, zależy od niepowodzenia odrzut broni powala strzelaca na ziemię, przez następną 1
odległości z jakiej została rzucona. rundę jest on celem spętanym. Powalona na ziemię postać musi wykonać test ODP
- nieudany oznacza utratę 1 punktu ŻW, bez względu na noszony pancerz.
Krótki zasięg: K3 metry
Jeśli skutkiem tego ŻW postaci spadnie poniżej 0, należy skorzystać z TABELI
Daleki zasięg: K6 metrów
NAGŁEJ ŚMIERCI. Garłacz dysponuje dużą siłą ognia i jest bronią druzgoczącą.
Maksymalny zasięg: K6+K3 metry
Po udanym trafieniu tego rodzaju bronią, należy rzucić dwa razy KO i wybrać
Należy również zauważyć, że zmniejszone obrażenia, które mają zastosowanie wyższy wynik.
przy dalekim i maksymalnym zasięgu nie wiążą się z odległością, z której rzucona
bombę. Zamiast tego zależą one od odległości między centrum eksplozji, a
dowolnym celem w promieniu 10 metrów. Obrażenia zmniejszane są o -1 dla
każdego celu w odległości od 2 do 4 metrów i o -2 dla każdego celu w odległości
od 5 do 10 metrów. Cele oddalone o więcej niż zasięg oddziaływania
bomby/granatu nie odnoszą żadnych obrażeń. Jeżeli rzut, sprawdzający celność
ataku będzie nieudany o 30% lub więcej, nie określamy miejsca upadku ani
odległości bomby od celu. Upada ona pod nogami rzucającego. Bomba dysponuje
dużą siłą ognia i jest bronią druzgoczącą. Po udanym trafieniu tego rodzaju bronią,
należy rzucić dwa razy KO i wybrać wyższy wynik. Zapalenie lontu i rzucenie
granatem wymaga akcji podwójnej.

WARHAMMER FRP - 175


GRANAT DYMNY: skonstruowane i wykonane przy użyciu technik KULA TRUJĄCEGO WIATRU: ta stworzona przez szczuroludzi z klanu Skryre złowroga
rzemieślniczych poznanych w Kitaju i Nipponie, granaty dymne używane są broń ma postać szklanej kuli i wypełniona jest zielonoczarnym, trującym gazem.
przez Skaveny z klanu Eshin. Małe i kruche szklane fiolki wypełnione są Używa się jej podobnie jak granatu. Kotłująca się we wnętrzu mieszanina gazów
proszkiem, który zapala się w chwili kontaktu z tlenem i wydziela gęsty dym. jest wynikiem połączenia różnych jadów i Upiorytu. Rzucona kula pęka uderzając
Postać rzucająca granat dymny normalnie wykonuje test trafienia. Jeżeli rzut w cel i uwalnia chmurę trującego gazu. Istota rzucająca kulę normalnie wykonuje
jest niecelny, rzuca K10 i wynik porównuje z poniższą tabelą. test trafienia. Jeżeli rzut jest niecelny, rzuca K10 i wynik porównuje z poniższą tabelą.

2 3 4 2 3 4

5 CEL 6 5 CEL 6

7 8 9 7 8 9

Wynik 1 oznacza, że granat okazuje się niewypałem zaś 0 oznacza, że szklana Wynik 1 oznacza, że kula spadła na podłoże pod nogami rzucającego i
kula pęka w ręku miotacza, spowijając go gęstą chmurą dymu. roztrzaskała się w drobny mak. Wynik 0 oznacza, że kula spadła pod nogi
Odległość miedzy celem i miejscem, w którym granat upadnie, zależy od rzucającego, ale nie pękła. Odległość miedzy celem i miejscem, w którym bomba
odległości z jakiej została rzucona. upadnie, zależy od odległości z jakiej została rzucona.
Krótki zasięg: K3 metry Krótki zasięg: K3 metry
Daleki zasięg: K6 metrów Daleki zasięg: K6 metrów
Maksymalny zasięg: K6+K3 metry Maksymalny zasięg: K6+K3 metry
Strzaskana fiolka uwalnia chmurę oleistego dymu. Każda postać w zasięgu Każda istota żywa, znajdująca się w promieniu K6 metrów od miejsca trafienia
K6 metrów od miejsca upadku granatu dymnego ma ograniczoną widoczność musi wykonać K4 testy trucizny. Każdy nieudany test oznacza, że odczuwają efekt
do K4 metrów. działania 1 dawki trucizny najefektywniejszej dla swojego gatunku (patrz ROZDZIAŁ II:
W każdej rundzie chmura dymu przemieszcza się o K3 metry, aby ustalić MISTRZ GRY podrozdział TRUCIZNY). Innymi słowy, kula trującego wiatru
kierunek należy wykonać rzut K10 i porównać wynik z tabelą powyżej (MG zawiera w sobie efekty wszystkich dostępnych trucizn i działa na żywe istoty z tą
może zignorować rzut, jeśli wiatr wieje w określonym kierunku i ze znaną siłą). samą siłą, co jad pająka. Chmura gazu rozwiewa się po K4 rundach, a do tego czasu
Wynik 1 oznacza, że chmura pozostaje w miejscu, zaś 0 oznacza, że dym pozostaje na miejscu. Każdy, kto w nią wejdzie lub nie opuści zagrożonego terenu,
rozwiewa się. musi w każdej kolejnej rundzie wykonywać K4 testy trucizny.
HENRICUS SALUS: nazwa pochodzi od imienia wynalazcy, Brudnego Henrico KULE DO BRONI PALNEJ: kule przechowuje się w naoliwionych woreczkach, które
Tagliatelliego z Sartossy. Ta przerażająca broń to coś pośredniego między zawierają 10 sztuk. Stosuje się je jako amunicję do broni palnej. Kule najlepszej jakości
wielkim pistoletem, a małą armatą. Strzela kulami wielkości arkebuzowych i wykonuje się ze stali, natomiast kule kiepskiej jakości są z ołowiu, kamionki lub
dzięki temu zadaje ogromne obrażenia, może być jednak niebezpieczny dla wypalonej gliny.
użytkownika - z uwagi na potężny odrzut, działający na nadgarstek trzymającej KULOMIOT: ta przerażająca broń to kolejny z szalonych wynalazków klanu Skryre.
broń dłoni. Po każdym strzale postać musi wykonać test KRZEPY. Jeśli test Kulomiot potrafi wystrzelić nawet kilkanaście pocisków naraz. Co gorsza, każdy z
się nie powiedzie, należy wykonać rzut K6 i do wyniku dodać wartość SIŁY nich nasycony jest śmiercionośną energią Upiorytu. Do obsługi broni potrzeba
strzelającej z broni postaci, a następnie odczytać rezultat z TABELI dwóch osób. Jedna celuje i strzela, druga zaś dźwiga beczkowaty pojemnik z
HENRICUS SALUS. Henricus Salus wymaga 2 ładunków prochu na każdy amunicją. Magazynek łączy z bronią elastyczna rura, jednak jest ona na tyle krótka,
strzał i 1 kuli. Henricus Salus dysponuje dużą siłą ognia i jest bronią druzgoczącą. że strzelcy muszą pozostawać blisko siebie. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn zostaną
Po udanym trafieniu tego rodzaju bronią, należy rzucić dwa razy KO i wybrać rodzieleni, jeden z nich musi odrzucić broń. Samodzielne strzelanie z działka jest
wyższy wynik. niemożliwe, bowiem amunicyjny kontroluje przepływ pocisków do broni za
pomocą specjalnego pokrętła.
TABELA: HENRICUS SALUS
Zasada działania kulomiotu jest podobna do rusznicy czy garłacza, jednak
SIŁA+K6 REZULTAT używając tej broni strzelec może dosłownie zasypać pociskami niewielki obszar.
WYBITY NADGARSTEK: Postać, do czasu otrzymania pomocy Strzelając z broni odłamkowej, postać nie musi wykonywać testu US (choć w
2-3 medycznej od chirurga otrzymuje modyfikator -30% do wszystkich normalny sposób sprawdza się, czy nie miał miejsca niewypał). Wystarczy odmierzyć
testów związanych z użyciem zranionej ręki. linię prostą na odległość nie przekraczającą długiego zasięgu broni (w przypadku
kulomiotu 32 metry) i szeroką na 2 metry. Każda istota objęta polem ostrzału musi
SKRĘCONY NADGARSTEK: Strzelec przez następnę K4 godziny wykonać test uniku. Udany test oznacza, że udało się jej uskoczyć poza zasięg broni
lub do czasu otrzymania pomocy medycznej od chirurga i uniknąć obrażeń. Zasadniczą różnicą pomiędzy garłaczem a kulomiotem jest to,
4-5
otrzymuje modyfikator -20% do wszystkich testów związanych z że tego ostatniego nie trzeba przeładowywać po każdym strzale. Można z niego
użyciem zranionej ręki. strzelać bez przerwy, dopóki się nie zatnie lub nie skończy się amunicja (wystarcza
NADWYRĘŻONY NADGARSTEK: Postać przez 6K10 tur lub do jej na 3K10 strzałów). Kulomiot, strzelający nasyconymi Kamieniem Przemian
czasu otrzymania pomocy medycznej od chirurga otrzymuje pociskami dysponuje dużą siłą ognia i jest bronią druzgoczącą i precyzjną. Po udanym
6-7
modyfikator -10% do wszystkich testów związanych z użyciem trafieniu tego rodzaju bronią, należy rzucić dwa razy KO i wybrać wyższy wynik,
zranionej ręki. natomiast wartość każdego trafienia krytycznego zwiększa się o +1. Ponadto działko
NADSZARPINIĘTY NADGARSTEK: Strzelec przez K10 tur lub do jest orężem przebijającym zbroję. Wystrzelone z niego pociski ignorują 1 PZ każdego
czasu otrzymania pomocy medycznej od chirurga otrzymuje rodzaju pancerza. W przypadku gdy cel nie nosi zbroi, cecha oręża nie powoduje
8+ żadnych dodatkowych efektów.
modyfikator -10% do wszystkich testów związanych z użyciem
zranionej ręki. KUSZA, LEKKA & CIĘŻKA: strzela bełtami, zaś do jej naciągnięcia używa się specjalnej
windy lub siły mięśni. Ponadto kusza jest orężem przebijającym zbroję. Wystrzelone z
KACZA STOPA: nazwa tego niezwykłego pistoletu pochodzi od jego kształtu. niej pociski ignorują 1 PZ każdego rodzaju pancerza. W przypadku gdy cel nie nosi
Zamiast jednej posiada cztery lufy jednakowej długości, ułożone obok siebie. zbroi, cecha oręża nie powoduje żadnych dodatkowych efektów. Z takiej broni
Broń nie jest zbyt celna, niemniej przydaje się w przypadku strzelania w stronę strzela się wolno, kusza ciężka jest nieporęczna w użyciu, ale zadaje duże obrażenia
tłumu lub większej grupy. Iskry padające na panewkę zapalają proch we i jest bronią druzgoczącą. Po udanym trafieniu tego rodzaju bronią, należy rzucić dwa
wszystkich lufach naraz, co powoduje jednoczesne odpalenie czterech razy KO i wybrać wyższy wynik.
pocisków. Podobnie jak w przypadku garłacza i rusznicy, kaczą stopę można Kusze to broń strzelecka wywodząca się od tileańskich ręcznych miotaczy
załadować zwykłymi kulami, odłamkami szkła lub gwoździami. Strzelając z strzał. Wystrzeliwuje pociski z większą siłą niż łuk, dzięki mechanizmowi
broni odłamkowej, postać nie musi wykonywać testu US (choć w normalny strzelającemu, napędzanemu za pomocą korby lub lewara, a czasem nawet ręcznie.
sposób sprawdza się, czy nie miał miejsca niewypał). Pole rażenia ma kształt Naciągnięcie cięciwy wymaga czasu i skupienia, o co trudno w zamieszaniu
stożka o długości 12 metrów i szerokości 4 metrów (w najszerszym miejscu). bitewnym. Jednak mimo tych wad, regimenty kuszników wchodzą w skład niemal
Każda istota objęta polem ostrzału musi wykonać test uniku. Udany test każdej armii, głównie ze względu na siłę rażenia salwy metalowych bełtów.
oznacza, że udało się jej uskoczyć poza zasięg broni i uniknąć obrażeń. Każdy Jednak nie wszędzie kusze cieszą się taką popularnością, w zdominowanych
strzał wymaga 1 ładunku prochu i 1 kuli na każdą z 4 luf. przez Kult Ulryka Middenheim i Middenlandzie używanie, a nawet posiada kuszy
jest zabronione, zaś złamanie tego zakazu surowo karane.
KUSZA SAMOPOWTARZALNA: to kolejny wynalazek inżynierów z Nuln, którym udało
się zbudować oręż dzięki kilku egzemplarzom broni zdobytej na Mrocznych
Elfach. Kusza samopowtarzalna wygląda jak zwykła kusza, z tą różnicą, że posiada
magazynek na dziesięć bełtów, który pozwala na oddanie kilku strzałów bez
konieczności przeładowania. Podany w tabeli BROŃ STRZELECKA czas
przeładowania dotyczy wystrzeliwania kolejnych bełtów z magazynka. Jego ponowne
załadowanie i przygotowanie broni do strzału zajmuje 4 akcje podwójne. Wysoka cena
tej broni powoduje, że na jej zakup mogą sobie pozwolić jedynie zamożni
wojownicy.

176 - WARHAMMER FRP


ŁUK, DŁUGI: to ulepszona wersja zwykłego łuku, wykonana z kilku sklejonych warstw MIOTANA: w odróżnieniu od improwizowanej broni dystansowej, do tej kategorii
wiązu i cisu. Długi łuk jest wymagającą bronią, do użycia których potrzeba znacznych należą wszystkie rodzaje broni rzucanej, czyli noże, gwiazdki, toporki i młoty.
umiejętności. Jest jednak bardzo efektywny i w porównaniu do zwykłego łuku ma Sekret kryje się w ich nietypowej konstrukcji. Są doskonale wyważone, co
duży zasięg. Długi łuk dysponuje dużą siłą ognia i jest bronią druzgoczącą. Po udanym pozwala ciskać nimi z dużą precyzją na dalszą odległość. Oczywiście im cięższa
trafieniu tego rodzaju bronią, należy rzucić dwa razy KO i wybrać wyższy wynik. broń, tym większe zadaje obrażenia, na co wpływ ma także siła rzucającego.
Ponadto łuk długi jest orężem przebijającym zbroję. Wystrzelone z niego pociski ignorują Czasem można też znaleźć specjalnie obciążone i wyważone pałki do rzucania.
1 PZ każdego rodzaju pancerza. W przypadku gdy cel nie nosi zbroi, cecha oręża nie Natomiast wśród mniejszych odmian broni rzucanej wyróżnia się noże i
powoduje żadnych dodatkowych efektów. gwiazdki, według legend używanych przez zdradzieckich Mrocznych Elfów i
ŁUK ELFÓW: jest podobny do długiego łuku, jednak do jego wykonania używa się podstępne Skaveny. Ostatnio zyskują znaczą popularność także w Imperium,
specyficznych materiałów. Giętkie drewno i kościane elementy zmniejszają ciężar szczególnie wśród skrytobójców, którzy pokrywają ostrza truciznami. Jednakże
broni oraz jego rozmiary, jednocześnie zwiększają zasięg strzału. Łuk Elfów jest wadą tego rodzaju broni jest stosunkowo wysoka cena, związana z koniecznością
bronią specjalną, której używanie nie wymaga specjalnej umiejętności. Może być starannego wykonania oręża.
używany efektywnie jedynie przez Leśnych Elfów, dla których przeładowanie broni jest MUSZKIET HOCHLANDZKI: prowincja Hochland słynie z doskonałych myśliwych.
akcją natychmiastową - w rękach przedstawiciela innej rasy broń jest traktowana jak łuk Specjalnie dla nich inżynierowie hochlandzcy zaprojektowali długą strzelbę,
krótki, używany przy zmniejszonej wartości US (zgodnie z zasadami używania specjalnej która pod względem zasięgu znacznie przewyższa rusznicę lub garłacz. Jest to
broni bez posiadania odpowiedniej zdolności). Łuk Elfów dysponuje dużą siłą ognia i najdoskonalsza broń palna stosowana w całym Imperium, lecz jednocześnie
jest bronią druzgoczącą. Po udanym trafieniu tego rodzaju bronią, należy rzucić dwa razy najrzadsza, ponieważ niewielu właścicieli decyduje się ją odsprzedać. Wiedza
KO i wybrać wyższy wynik. Ponadto łuk Elfów jest orężem przebijającym zbroję. potrzebna do skonstruowania muszkietu jest pilnie strzeżoną tajemnicą
Wystrzelone z niego pociski ignorują 1 PZ każdego rodzaju pancerza. W przypadku inżynierów hochlandzkich, a jego wykonanie wymaga długiego czasu i
gdy cel nie nosi zbroi, cecha oręża nie powoduje żadnych dodatkowych efektów. precyzyjnego doboru materiałów. Z tego powodu wszystkie muszkiety są
ŁUK, KRÓTKI: mniejszy od zwykłego łuku, krótki łuk jest tani i łatwy do wykonania. Jego orężem najlepszej jakości. Muszkiet hochlandzki dysponuje dużą siłą ognia i jest
wadą jest niewielki zasięg. Konni łucznicy i Niziołki często używają tej broni, ze bronią druzgoczącą. Po udanym trafieniu tego rodzaju bronią, należy rzucić dwa
względu na jej poręczność i niewielkie rozmiary. Najlepszej jakości krótkie łuki wyrabia razy KO i wybrać wyższy wynik. Ponadto muszkiet jest orężem przebijającym
się w Kislevie, na potrzeby słynnych konnych łuczników z plemienia Ungołów. Ich zbroję. Wystrzelone z niego pociski ignorują 1 PZ każdego rodzaju pancerza. W
umiejętności strzelania z łuku są niemal legendarne, gdyż wprawiają się w nich od przypadku gdy cel nie nosi zbroi, cecha oręża nie powoduje żadnych
najmłodszych lat. Ungolscy łucznicy cieszą się opinią najszybszej kawalerii Starego dodatkowych efektów.
Świata i jednocześnie najlepszych łuczników, z wyłączeniem Elfów. Na polu bitwy ORGANKI: broń składa się z kilku podobnych do arkebuzowych luf, które są
konni łucznicy wykorzystują najczęściej taktykę okrążania wroga i zasypywania go ułożone obok siebie lub w kształt pudełka. Rzadko zdarzają się wśród
gradem strzał lub powstrzymywania wrogiego natarcia celnymi salwami, często Krasnoludów rusznikarze na tyle szaleni, by budować broń, posiadającą ponad
wystrzeliwanymi z grzbietów koni w pełnym galopie. Inną taktyką jest pozorowana 10 luf - zawsze przecież istnieje możliwość wybuchu! Z uwagi na rozmiar i ciężar,
ucieczka i skłonienie w ten sposób wroga do rozerwania szeregu. broń mocowana jest na kołach. Wszystkie lufy uruchamia się jednym spustem.
ŁUK, ZWYKŁY: łuk to od dawna używana broń, wykonana zwykle z jednego kawałka Dla każdej lufy należy wykonać osobny test trafienia wyznaczonego wcześniej
drewna, choć zdarzają się też łuki kompozytowe, składające się z kilku warstw klejnego celu. Jeśli któryś z testów się nie powiedzie, należy powtórzyć go jednokrotnie.
drewna, rogu i zwierzęcych ścięgien. Mimo iż jest to broń o dość prostej konstrukcji, Każdy udany powtórny test oznacza, że pocisk trafił w inny cel, należy rzucić
wykonanie wytrzymałego i jednocześnie odpowiednio elastycznego łuku o dużej sile K6, wynik: 1-2 oznacza, że trafiona został najbliższa istota na lewo od celi; 3-4
naciągu wymaga nie lada umiejętności. Użycie zbyt miękkiego drewna osłabia siłę oznacza, że trafiona została najbliższa istota na prawo od celu; zaś 5-6 oznacza,
rażenia, natomiast zbyt twarde drewno utrudnia naciągnięcie łuku i zmniejsza jego że trafiona została najbliższa istota za celem. Istota, znajdująca się za celem może
celność. Ze względu na łatwość naprawy i konserwacji, łuki są popularną bronią wśród zostać trafiona, gdyż przyjmuje się, że cel przesunął się nieznacznie, w ten
myśliwych. Ich zasięg, w połączeniu z siłą uderzenia strzały powoduje, iż jest to broń sposób ją odsłaniając. Organki wymagają 1 ładunku prochu i 1 kuli na lufę.
równie chętnie używana przez żołnierzy i banitów. OSZCZEP: to krótka włócznia, przeznaczona do rzucania. Jej kształt i wyważenie
W ostatnich latach łuk powoli ustępuje miejsca kuszy, zwłaszcza wśród żołnierzy. sprawia, że jest w zasadzie niezdatna do walki wręcz. Jeśli zostanie wykorzystana
Zaletą kuszy jest większa siła rażenia i łatwość celowania. Łuk, jako broń tańsza od w ten sposób należy ją traktować jak broń improwizowaną. Oszczepy są
kuszy, pozostaje zatem na wyposażeniu wojsk mniej zamożnych władców, których stosunkowo rzadko używane w Imperium, ponieważ wojownicy korzystają
nie stać na wystawienie regimentów kuszników lub piechoty ognistej. Jednak należy raczej z bardziej zaawansowanych technicznie typów broni, takich jak kusze lub
pamiętać, że łuk wciąż pozostaje niezmiernie groźną bronią. W porównaniu z kuszą broń palna. Wśród odmian tej broni wyróżnić można tileańskie pilium z miękkim
ma dwie, ale za to ogromnie istotne zalety. Potencjalnie większy zasięg rażenia i fakt, grotem, który gnie się po uderzeniu i nie może zostać użyty przez wroga, a
że wyszkolony łucznik potrafi wypuścić kilka pocisków w czasie, gdy żołnierz piechoty dodatkowo trudno go wyciągnąć z ciała lub tarczy.
ognistej lub kusznik oddadzą zaledwie po jednym strzale. PISTOLET: to nowy oręż w arsenałach Starego Świata. Pistolet to precyzyjnie
MIOTACZ SPACZOGNIA: ten piekielny wynalazek skaveńskich spaczinżynierów z klanu wykonana broń palna, która strzela dzięki krzeszącemu iskry zamkowi
Skryre to broń, która rozpyla żrącą, płonącą mieszankę, którą to otrzymuje się dzięki prochowemu. Kolbę i łoże wykonuje się z mocnego drewna, a zamek i
magicznemu połączeniu Spaczenia i innych chemikaliów. Jest to przerażająca broń, mechanizm spustowy znajduje się mniej więcej w połowie długości broni.
śmiercionośna zarówno dla wrogów, jak i dla obsługi, która składa się z dwóch Pistolet nie jest masowo produkowany ani stosowany. Ładowanie pochłania
szczuroludzi - jeden z nich celuje i strzela, drugi natomiast niesie zbiornik i dużo czasu i wymaga drogiego prochu strzelniczego, a jako amunicji używa się
przygotowuje samą substancję. Jeżeli jeden z nich zostanie zabity z machiny nie można ołowianych kul. Pistolety często nie wypalają.
korzystać aż do momentu, w którym inny skaven nie zastąpi zabitego kompana PISTOLET STRZAŁKOWY: jest to mała kusza, wykonana całkowicie ze stali. Ma
Istota obsługująca miotacz spaczognia normalnie wykonuje test trafienia. Udany rozmiar pistoletu i można jej używać przy pomocy jednej ręki. Dzięki temu
test oznacza, że struga płomieni trafiła w cel. Jeżeli rzut jest niecelny, rzuca K10 i wynik zyskuje sobie uznanie wśród kawalerzystów, którzy mogą z niej strzelać,
porównuje z poniższą tabelą. jednocześnie drugą ręką trzymając wodze. Jednak ma mały zasięg i wolno się ją
ładuje, gdyż cięciwa jest napinana przez śrubę, wbudowaną w korpus broni.
2 3 4 PROCA: to pętla ze skóry lub tkaniny, w której umieszcza się kamień albo metalową
kulę. Choć jej zasięg jest mizerny w porównaniu ze zwykłym łukiem, to jednak
5 CEL 6 proca dorównuje pod tym względem krótkiemu łukowi. Proce są starodawną
bronią, bardzo prostą do wykonania, ale wymagającą dużej praktyki, by
posługiwać się nią skutecznie. Mistrzami w posługiwaniu się procą są Niziołki,
7 8 9 dla których przeładowanie broni jest akcją natychmiastową. Ponadto proca, w rękach
Niziołka jest orężem przebijającym zbroję. Pociski wystrzelone przez niziołki
Wynik 1 oznacza, że nie zadziałała pompa, ale w następnej rundzie można znowu ignorują 1 PZ każdego rodzaju pancerza. W przypadku gdy cel nie nosi zbroi,
próbować wystrzelić. Wynik 0 oznacza natomiast, że mechanizm broni uległ awarii i cecha oręża nie powoduje żadnych dodatkowych efektów.
miotacz ognia pozostaje bezużyteczny do chwili, kiedy zostanie naprawiony (wymaga PROCH: proch strzelniczy jest niezbędny do strzelania z pistoletów oraz innych
to udanego testu inżynierii lub rusznikarstwa). Wyniki 2-9 określają kierunek, w którym broni palnych. Sprzedaje się go w niewielkich rożkach zatkanych woskowym
zniosło strugę śmiercionośnych płomieni. Dodatkowy rzut K10 oznacza odległość (w korkiem, który ma zabezpieczyć proch przed wilgocią. Zamoczony proch,
metrach) miejsca trafienia od zamierzonego celu. niezależnie od jakości wykonania staje się bezużyteczny. Porcja wystarcza na
Po ustaleniu miejsca trafienia należy wyznaczyć pole rażenia płomieni. Struga oddanie jednego strzału. Mieszanka strzelnicza musi być precyzyjnie odmierzona
ognia przyjmuje kształt stożka o długości 12 metrów i szerokości 4 metrów w najszerszym i starannie przygotowana. W tego powodu różnica w jakości wykonania prochu
miejscu. Wszystkie istoty, znajdujące się w zasięgu płomieni, otrzymują obrażenia. ma ogromne znaczenie przy strzelaniu z broni palnej. Proch najlepszej jakości
Istoty znajdujące się na granicy działania wystrzelonych z miotacza spaczognia zmniejsza ryzyko zacięcia się broni o 1 (broń eksperymentalna zacina się przy
płomieni mogą wykonać test uniku. Udany test oznacza, że udało im się uskoczyć poza wyniku 97-98 podczas rzutu na trafienie, natomiast broń zawodna przy wyniku
zasięg strugi ognia i unikają obrażeń. Trafiona postać, która znalazła się w polu rażenia 97-99). Zamoczony proch najlepszej jakości po wysuszeniu może zostać użyty, ale
broni i otrzymała obrażenia musi wykonać test ODP, niepowodzenie oznacza, że staje jego jakość spada do poziomu przeciętnego. Proch dobrej jakości niewiele różni się
się łatwopalna (zobacz ROZDZIAŁ II: MISTRZ GRY podrozdział OGIEŃ). Miotacz od zwykłego, ale jeśli zawilgotnieje, po wysuszeniu można go używać jak prochu
spaczognia dysponuje dużą siłą niszczącą i jest bronią druzgoczącą. Po udanym trafieniu kiepskiej jakości. Niestety wiążę się to z podwyższonym ryzykiem niewypału lub
tego rodzaju bronią, należy rzucić dwa razy KO i wybrać wyższy wynik. Ponadto zacięcia się mechanizmu zamka. Broń eksperymentalna zacina się przy wyniku 91-
stworzone na podstawie Upiorytu paliwo jest orężem przebijającym zbroję. Płomienie 96 podczas rzutu na trafienie, a eksploduje przy wyniku 97-00. Broń zawodna
ignorują 1 PZ każdego rodzaju pancerza. W przypadku gdy cel nie nosi zbroi, cecha zacina się przy wyniku 94-98 podczas rzutu na trafienie, natomiast eksploduje
oręża nie powoduje żadnych dodatkowych efektów. przy wyniku 99-00.

WARHAMMER FRP - 177


REVOLVERA: to najnowsze osiągnięcie krasnoludzkich rusznikarzy. W SPACZPROCH: ponad pięć wieków przed Sigmarem Skaveny wykradły sekret
odróżnieniu od rusznicy czy arkebuza, revolwera posiada ruchomy, tworzenia prochu strzelniczego Krasnoludom. W ciągu kolejnych stuleci
sześciokomorowy cylinder umieszczony pomiędzy łożem a lufą, dzięki czemu spaczinżynierowie z klanu Skryre udoskonalili recepturę tworząc spaczproch
broni nie trzeba przeładowywać po każdym strzale. Revolwera wymaga 1 - bluźnierczą mieszaninę prochu strzelniczego i Czarciego Pyłu. Choć
ładunku prochu i 1 kulę na każdą komorę. Podany w tabeli BROŃ wzbogacona Upiorytem mieszanka pozwoliła znacznie zwiększyć
STRZELECKA czas przeładowania dotyczy odpalania kolejnych pocisków z niszczycielską siłę broni palnej, plugawa moc Spaczenia podwyższyła także
komory. Ponowne załadowanie i przygotowanie broni do strzału zajmuje ryzyko niewypału lub zacięcia się mechanizmu zamka. Broń eksperymentalna
jedną akcję podwójną na każdą z komór. Bajecznie wysoka cena tej broni zacina się przy wyniku 91-96 podczas rzutu na trafienie, a eksploduje przy
powoduje, że na revolwerę mogą sobie pozwolić jedynie najzamożniejsi wyniku 97-00. Broń zawodna zacina się przy wyniku 94-98 podczas rzutu na
wojownicy. trafienie, natomiast eksploduje przy wyniku 99-00. Kule wystrzelone za
RUSZNICA: podobnie jak garłacz jest bronią odłamkową, można ją załadować pomocą spaczprochu zyskują cechę oręża druzgoczący. Po udanym trafieniu
różnego rodzaju pociskami, poczynając od kul pistoletowych, a kończąc na należy rzucić dwa razy KO i wybrać wyższy wynik.
kamieniach, szklanych odłamkach, zardzewiałych gwoździach i czymkolwiek, SIEĆ: jest wykonana z grubych sznurów lub lin. Często używa się jej do odpierania
co nawinie się pod rękę. Z tego powodu strzał z rusznicy jest w stanie pokryć ciosów, zdezorientowania lub spętania wroga. Sieć może być używana w
pewien obszar i trafić w kilka stojących blisko siebie celów. Nie jest to oręż bezpośrednim starciu lub rzucana na odległość. W walce wręcz może służyć
dla strzelca wyborowego, a raczej dla kogoś, kto chce zasypać przeciwników jako tarcza (traktowana jak tarcza żołnierska drewniana), albo do spętania
gradem odłamków. Strzelając z broni odłamkowej, postać nie musi przeciwnika. Po udanym trafieniu cel zostaje spętany i nie może robić nic więcej,
wykonywać testu US (choć w normalny sposób sprawdza się, czy nie miał poza próbą uwolnienia się, wykonując test ZRĘCZNOŚCI, dzięki któremu
miejsca niewypał). Wystarczy odmierzyć linię prostą na odległość nie mogą wyplątać się, albo test KRZEPY, za pomocą którego mogą wyrwać się z
przekraczającą długiego zasięgu broni (w przypadku rusznicy 24 metry) i sieci. Ta kategoria broni obejmuje również ciężkie płaszcze, używane w
szeroką na 2 metry. Każda istota objęta polem ostrzału musi wykonać test podobny sposób.
uniku. Udany test oznacza, że udało się jej uskoczyć poza zasięg broni i STRZAŁY/BEŁTY: pociski do łuków (strzały) i kusz (bełty) kupuje się zwykle w
uniknąć obrażeń. Rusznica wymaga tylko 1 ładunku prochu na każdy strzał, pękach po 5 sztuk. Po zakończeniu walki postać może spróbować odzyskać
lecz na raz strzela 4 kulami. Rusznica dysponuje dużą siłą ognia i jest bronią wystrzelone pociski. Dla każdego z nich istnieje 50% szans, że będą się
druzgoczącą. Po udanym trafieniu tego rodzaju bronią, należy rzucić dwa razy nadawać do ponownego wystrzelenia. Postać może używać pocisków jako
KO i wybrać wyższy wynik. broni improwizowanej w walce wręcz. Po każdym udanym ataku w walce wręcz
SPACZDŻEZAIL: to broń podobna pod pewnymi względami do arkebuzów istnieje 50% szans, że pocisk może zostać użyty do ponownego ataku.
używanych w Arabii, jednak te, którymi posługują się Skaveny, zostały STRZELBA KOMBINOWANA: jednym z podstawowych problemów, jakie
wyprodukowane przy użyciu unikalnej spacztechnologii klanu Skryre. nastręcza korzystanie z broni palnej, jest znaczna ilość czasu potrzebna na jej
Spaczdżezail ma konstrukcję podobną do dżezaila z zamkiem kołowym, ale załadowanie. W wielu przypadkach oznacza to, że przed rozpoczęciem walki
zarówno w elementy broni, jak i w amunicję wtopiono niewielkie ilości wręcz można z niej wystrzelić tylko raz. Strzelba kombinowana jest próbą
Upiorytu. Zapewnia to zwiększoną wytrzymałość lufy, co umożliwia rozwiązania tego problemu. Lufa strzelby stanowi zarazem trzonek broni
ładowanie broni większymi miarkami prochu z dodatkiem Spaczenia. drzewcowej lub topora. W praktyce jest to kompromis, który nie przysłużył
Spaczdżezaile mogą wykorzystywać zwykły proch strzelniczy i zwykłe kule, się dobrze żadnej z tych broni. Użytkownik przy każdym sposobie używania
ale traktowane będą wówczas jak klasyczne dżezaile. Spaczdżezail jest orężem otrzymuje ujemny modyfikator -10% do testu trafienia, a ponadto stosuje się
przebijającym zbroję. Wystrzelone z niego kule ignorują 1 PZ każdego rodzaju modyfikator +20% do efektu niewypału z uwagi na odkształcenia,
pancerza. W przypadku gdy cel nie nosi zbroi, cecha oręża nie powoduje spowodowane używaniem lufy jako drzewca.
żadnych dodatkowych efektów. WYRZUTNIA HARPUNÓW: wyrzutnię harpunów wynalazł Ogr Grobat Półtora
SPACZKULE: jeżeli trafienie z broni załadowanej spaczkulami spowoduje utratę Rozumy, a choć wygląda ona bardzo prymitywnie, to w rękach ogrzego łowcy
choć 1 punktu ŻW, oznacza to, że pocisk utkwił w ciele, a ofiara zostaje zmienia się w śmiercionośną broń.
wystawiona na plugawe działanie Upiorytu. Po K10 dniach musi wykonać Idea wyrzutni opiera się na kuszy, używanej wśród słabszych ras, jednak
testy ODP i SW. Niepowodzenie któregokolwiek z testów oznacza, że ofiara jej wielkość i ciężar znacznie przewyższa możliwości ludzi. Wyrzutnia miota
otrzymuje losowo wybraną mutację (patrz ROZDZIAŁ VI: BESTIARIUSZ kolczaste, grube jak ręka człowieka bełty, do których przywiązuje się zwój
podrozdział STYGMATY CHAOSU). Po kolejnej pełni Morrslieba (która ma mocnego sznura. Ogrzy łowcy wykorzystują je do polowania na potężne
miejsce co 3K10 dni) należy wykonać następny test ODP i SW. górskie bestie.
Niepowodzenie oznacza kolejną mutację. Przeklęty pocisk może zostać Bełt, wystrzelony z Wyrzutni Harpunów, który trafi w kolumnę istot,
usunięty przez osobę, która posiada zdolność chirurgia. Test nie przywraca przebija szeregi podobnie jak pocisk wystrzelony z balisty (zobacz
utraconych punktów ŻW. Spaczkule posiadają cechę oręża precyzyjny, oznacza ARTYLERIA poniżej). Ponadto Wyrzutnia Harpunów jest orężem przebijającym
to, że wartość każdego trafienia krytycznego zadanego przy użyciu spaczkul zbroję. Wystrzelone z niej pociski ignorują 1 PZ każdego rodzaju pancerza. W
zwiększa się o +1. przypadku gdy cel nie nosi zbroi, cecha oręża nie powoduje żadnych
SPACZPISTOLET: to broń używana przez wysokiej rangi szczuroludzi, szczególnie dodatkowych efektów. Z takiej broni strzela się wolno, Wyrzutnia Harpunów
spaczinżynierów klanu Skryre. Konstrukcją przypominają spaczdżezaile jest nieporęczna w użyciu, ale zadaje duże obrażenia i jest bronią druzgoczącą.
wykonane w mniejszej skali, jednak są równie zabójcze na niewielką odległość. Po udanym trafieniu tego rodzaju bronią, należy rzucić dwa razy KO i wybrać
Spaczpistolety mogą wykorzystywać zwykły proch strzelniczy i zwykłe kule, wyższy wynik.
ale traktowane będą wówczas jak klasyczne pistolety. Spaczpistolety jest
orężem przebijającym zbroję. Wystrzelone z broni kule ignorują 1 PZ każdego
rodzaju pancerza. W przypadku gdy cel nie nosi zbroi, cecha oręża nie
powoduje żadnych dodatkowych efektów.

178 - WARHAMMER FRP