You are on page 1of 1

XXXVI.

ALGORTAKO IBILALDI NEURTUA


NAGUSIEN IBILALDIRAKO ARGIBIDEAK: INSTRUCCIONES DE LA MARCHA DE ADULTOS:
Nagusien ibilbideak paperezko zinta horiz daude marratuta El recorrido de Adultos está marcado con cintas de papel amarillo.
Nagusiei dagokienez, talde bakoitza bi pertsonaz osatutakoa izango da. Las patrullas, en Adultos, se compondrán de dos personas. En el supuesto de
Ibiltariren batek bikoterik gabe izena ematen badu, saria jasotzeko eskubidea ez que un marchista se apunte individualmente no tendrá derecho al premio.
du izango.
Será obligatorio que los dos componentes de cada patrulla pasen juntos por
Bikote bakoitzeko bi kideek elkarrekin igaro behar dute kontrolguneen aurrean, todos los controles, siendo descalificados los que no lo hagan así.
eta hola egiten ez duen bikotea lehiatik kanpo geratuko da.
Al inicio de la marcha se facilitará a cada pareja un chip que deberá mostrar en
Ibilaldiaren hasieran bikote bakoitzak txip bat jasoko du. Kontrol bakoitzean cada control y fichar con él. Al finalizar la marcha se devolverá a la
erakutsiko da eta fitxatuko da. Ibilaldi bukatu ondoren txipa itzuliko du. organización.
12:30etan itxiko da Nagusien heldueraren kontrol-mahaia eta, ondorioz, A la 12:30 se realizará el Cierre del Control de Llegada de los Adultos, los que
beranduago iritsiko diren bikoteek ez dute saririk jasotzeko eskubiderik izango lleguen posteriormente no tendrán derecho a premio pero figurarán en la
baina sailkapen finalan ageriko dira. Ibilaldia banaka egiten duten eta txipa clasificación final que se publicará posteriormente. Los marchistas que la hagan
duten ibiltariak sailkapenean ere ageriko dira vaina saria hartzeko eskubiderik individualmente y tengan chip también figurarán en la clasificación pero sin
gabe. Martxan jarri gabe dauden kontroletatik pasatzen diren ibiltariak lehiatik derecho a premio. Si algún marchista pasase por el control antes de su puesta
kanpo geratuko dira eta ez dira sailkapenean ageriko. en marcha no figurará en la clasificación.
Nagusien sari banaketa 13:00etan baino aurrerago izango da Algortako La entrega de premios de los Adultos será antes de las 13:00 horas en el patio
Batzokiko jolastokian. Sariak banatzen diren une horretan jaso behar dira eta del Batzoki de Algorta. Estos premios deberán ser recogidos en el momento de
ekitaldi hau bukatu eta ordu laurdena igaro ondoren saria ezingo da jaso la entrega y nunca más tarde de 15 minutos desde la finalización del acto.
Hamarretakoa hartzeko gunean 5 minutuko geldialdia egingo da. En la zona de avituallamiento habrá una parada de 5 minutos.
Gertatu daitezken arazoak baztertze aldera, partaide guztiek marratutako Se ruega a todos los participantes que no se aparten del camino trazado para
bidearen barruan ibili behar dute evitar todos los problemas posibles.
Sailkapena egiteko irizpideak: Criterios de clasificación:
 Ibilaldi Neurtua ez da abiadura-froga bat. Ibilbidearen tarte bakoitzerako  La Marcha Regulada no es una carrera de velocidad, la organización ha establecido
Antolakuntzak denbora bat jarri du. un tiempo para cada tramo del recorrido.
 Bikote eta tarte bakoitzerako Antolakuntzak jarritako denbora eta emandako  Para cada pareja y para cada tramo se calcula la diferencia en valor absoluto entre
denboraren arteko diferentzia kalkulatzen da balore absolutuetan. el tiempo invertido por ellos y el tiempo establecido por la organización.
 Tarte bakoitzeko denboraren diferentziak batzen dira.  Se suman las diferencias de tiempo de cada tramo.
 1º Diferentzia total txikiagotik handiagora egiten da sailkapena.  1º Se establece la clasificación de menor a mayor desviación total.
 2º Enpate egonez gero 2. tarteko diferentzia hartzen da, 2. irizpide moduan, baita  2º En caso de empate se usa como 2º criterio la diferencia del 2º tramo también de
txikiagotik handiagora ere. menor a mayor.
 3º Enpate jarraituz gero bikotearen batezbesteko adina hartzen da, handiagotik  3º En caso de persistir el empate se usará el de edad media de la patrulla de mayor
txikiagora. a menor.
Bere borondatetik kanpoko arrazoirik gertatuz gero, Antolakundeak egitaraua La organización se reserva el derecho de alterar el programa o el recorrido de
edo/eta ibilbidea aldatzeko eskubidea izango du la marcha si hubiese algún motivo ajeno a su voluntad.