You are on page 1of 3

Sự phụ thuộc của cường độ ánh sáng I vào vị trí góc X

90
85
80
75
70
65
Light intensty I

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
Angular position x (rad)
-
Sự phụ thuộc của cường độ ánh sáng I vào bình phương cosin
góc x
90
R² = 0.9212
85
80
75
70
65
Light intensity I

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1
cos2x
Sự phụ thuộc của cường độ ánh sáng I vào cosin góc x
95
90
85
80
75
70
65
60
Light intensity I

55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
-1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
cos x