You are on page 1of 2

RICE CROP MANAGER Questionnaire(Ver.2.

03) Para saMagsasaka:


Naispobaninyongmasukatanginyongbukidnanaispalagy
Babala: Hindi anng RCM rekomendasyon? Ito ay
namakakatanggapngrekomendasyonangmagsasaka magdudulotngmaseksaktongrekomendasyon.
Para saTeknisyan:
kung: nakalipasnaang8 arawmatapos magsabog-tanim (Precision Farming)
Irehistroangmagsasaka at angbukidgamitang RCM
o kung nakapag-lipattanimna. O Oo
Website: O Hindi
http://webapps.irri.org/ph/rcmffr/ at
Farmer ID Number (if registered): __________________ punanangmgasumusunod:
============================================= Field ID: ___________________________
Impormasyontungkolsamagsasaka GPX Field ID: _______________________
Field Name: ________________________
Pangalan at Apelyido: ___________________________ Sukatngbukidgamitang GPS: ____________ ektarya
Kasarian: O Lalake O Babae
Kaarawan o Birthday: ____________________________
Apelyidonginanoongdalaga pa: __________________ 11. Makakagamitkabangwater
Tirahan (Home Address): pumpngayongpanahonngtanimankungkinakailanga
Probinsya: _______________Bayan:________________ n?
Barangay: _____________________________________ O Oo O Hindi
Cellphone Number: _____________________________
Sino ang may-aringcellphone? ____________________ 12. Anongbaraytiangiyongitatanimngayongtaniman?
Kabuuangsukatngbukid: _____________ ektarya O Inbred O Haybrid
=============================================
Impormasyontungkolbukidnagagamitanng RCM Pangalanngbarayti: _________________________
Ilangarawbagoitoanihin? (Maturity): __________
1. Lokasyonngbukid
Probinsya: ______________Bayan:_______________ Kung lipat-tanim:
Barangay: ___________________________________ Gulangngpunlabagoilipat-tanim: _________ araw
2. Pagkakakilanlansabukidnagagamitanng RCM (3-20
letrakasamaangespayo atmadalingtandaan): Kung sabog-tanim:
____________________________________________ Gaanokaramingbinhiangmagagamit para
sasukatngbukidnagagamitanng RCM: _________
3. Pagmamay-ari o “Tenural Status”: kilo
O May aringpalaysakahan
O Tenant o renter kungsaan - ang may 13. Anongbaraytiangiyongitinanimnoongnakaraangtaon
aringbukidangnagpapasyangpamamahalasabukid nakatuladngpanahonngparatingnataniman?
O Tenant o renter nanagpapasya din O Inbred O Haybrid
ngpamamahalasabukid Pangalanngbarayti: _________________________
O Manggagawasabukid - hindinagpapasyasabukid Kung Inbred, ilagayanguri:
O Registered O Certified
Impormasyonsa may-aringbukid (kung tenant o O Good Seed O Traditional
manggagawalamangsabukid):
(A) Sukatngbukid (tuladsa No.5): ______ ektarya
Pangalan at Apelyido: ________________________ (B) Bilangngsakongpalaynanaani: ___________
Kasarian: O Lalake O Babae (C) Timbangngisangsako: ___________ kg
Numerongcellphone: ________________________
Yield Per Ha (BxCdivided by A) = _______ kg/ha
4. Ikawba ay
kasapingsamahanngmagsasakakungnasaanangbukidn 14. Paanomaisasalarawanangdamingtubigsaiyongbukid
agagamitanng RCM? noongmganakalipasnataonsapanahonng tag-ulan?
O Oo O Hindi O Sapatangdamingpatubig
Pangalanngsamahan: _________________________ O
Nagkaroonngpaglubogngpalaysabahananagingsan
5. Sukatngbukidnagagamitanng RCM: ______ektarya hingpagbabangani
O
6. Ilangbeseskamagtatanimngpalaysangayongtaon? Nagkaroonngkakulangansapatubignanagingsanhin
____________________ gpagbabangani

7. Paanokamagtatanimngpalayngayongtaniman? 15. Paraanngpag-aninoongnakalipasnataniman?


O Manwalnalipat-tanim O Wet seeding O Manwalnapag-ani
O Mekanikalnalipat-tanim O Dry seeding O Gamitang reaper O Combine harvester

8. Kailankamagpupunla / magsasabogtanim? 16. Ikawba ay maglalagayng insecticide saloobng 30


__________________________________________ arawpagkasabog / pagkalipat-tanim?
O Oo O Hindi
9. Anonghalamanangitinanim 3
buwanbagoangparatingnataniman? Kung oo,
__________________________ Ikawba ay magsasabog / maglilipat-tanimna halos
kasabayngmgakatabingbukidsaloobng 2 lingo bago
10. Alinangmaglalarawansaiyongbukidsaparatingnatani at makataposnilangmakapagtanim?
man? O May patubig O Sahod-ulan O Oo O Hindi
Cellphone: ____________________________________
17. Paanomoiniiwasanangdamosapanahonng tag-ulan? Email: ________________________________________
(maaringpumilinghigitsaisa) ============================================
O Pamuksangdamobagoangkasibulan Para samgatanong:I-search ang“Rice Crop Manager” o
O Pamuksangdamomakalipasangkasibulan kaya ay “rcmmimaropa” sa “Facebook”
O Manwalnapagdadamo
O Pamamahalasatubig (water management)

18. Alinsamgasumusunodangnaoobserbahansabukid:
O Napakaramingdamonakiapo (water lettuce)
sabukidsamganakaraangpanahonnanagtanimngpa
laynang halos
kaparehosabuwannamagtatanimsataongito
O Malangis-
langisnatubigsapalayansamganakaraangpanahonn
anagtanimngpalaynang halos
kaparehosabuwannamagtatanimsataongito.
O Nakatigilnatubigsabukidsaloobng 3 linggo o higit
pa bago mag-araro para
sapagtatanimngpalaysanapilingbuwan.
O Pamumula o pagkukulay-
kalawangngmganasaitaasnadahonngpalaysaloobn
g 2 hanggang 4 nalinggopagkalipat-
tanimsamganakaraangpanahonnanagtanimngpala
ynang halos
kaparehosabuwannamagtatanimsataongito
O Walangnaobserbahansabukid

19. Angbukidmoba ay inaabotngtabsingngalat


(salinity)? O Oo O Hindi

20. Ngayongtaniman,
gagamitkabangorganikongpataba? O Oo
O Hindi

Kung oo,
Gaanokaramingorganikongpatabaangiyonggagamiti
n para sasukatngbukidnanais mong lagyanng RCM
rekomendasyon?

Bilangngsako: _________
Timbangngisangsako (kg): ____________

21. Mgainorganikongpatabangginagamitsapalayan
(Sagutan kung gumagamit)

MgaAbonongGinagamitsa1 BilangngSako
Ektarya Tag-Ulan Tag-Araw

=============================================
Para saTeknisyan:
Awtomatikongi-enrollangmagsasaka para
makatanggapnglibrengtext message
kungmayroongibinigaynacelfone number.
=============================================
Impormasyontungkolsataonagumagamitng Rice Crop
Manager (Teknisyan)

Pangalan at Apelyido ____________________________


Kasarian: O Lalake O Babae
Propesyon: ____________________________________
Cellphone: ________________ E-mail: ______________

Municipal Agriculturist: __________________________