You are on page 1of 2

ΚΟΗΝΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩ΢Ζ ΑΡΗ΢ΣΔΡΩΝ, ΑΝΣΗΚΑΠΗΣΑΛΗ΢ΣΗΚΩΝ ΚΗΝΖ΢ΔΩΝ πεξηθεξεηώλ θαη πόιεσλ

ΟΛΑ ΢ΣΟ ΢ΦΤΡΘ ΓΘΑ ΥΑΡΗ ΔΑΝΕΘ΢ΣΩΝ ΚΑΘ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ
ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΤ΢ ΑΦΗ΢ΟΤΜΕ
Ήξζε ζην θσο κε ην ζόξπβν πνπ μέζπαζε γηα ηα αξραηνινγηθά κλεκεία ζηα Υαληά όηη κε ην ΦΔΚ Β’
2317/19.6.2018 κε απόθαζε ηνπ Κπβεξλεηηθνύ ΢πκβνύιηνπ εθρσξνύληαη ζηελ Ειιεληθή Εηαηξεία
΢πκκεηνρώλ θαη Πεξηνπζίαο ΑΕ (Τπεξηακείν) 10.119 αθίλεηα ηνπ Δεκνζίνπ. Γελ είλαη νύηε έλα νύηε
δύν, αιιά θσδηθνί γηα 10.119 αθίλεηα. Αλάκεζά ηνπο ζρνιεία, δαζηθέο εθηάζεηο, αξραηνινγηθνί, πνιηηηζηηθνί,
αζιεηηθνί, δεκόζηα θηίξηα, δεκόζηνη θαη θνηλόρξεζηνη ρώξνη θαη πνηνο μέξεη πόζα αθόκα, κηαο θαη ζην ΦΔΚ
πεξηγξάθνληαη απιώο σο αξηζκνί θηεκαηνινγίνπ.
΢ύκθσλα κε ην ΦΔΚ ε κεηαβίβαζε ησλ 10.119 αθηλήησλ έγηλε κεηά από αίηεκα ηεο Δ.Δ.΢Τ.Π. Α.Δ. κε
εηζήγεζε ηνπ ζπκβνύινπ ηεο. Σα αθίλεηα ηππηθά πεξλνύλ ζηελ ΕΣΑΔ (Διιεληθή Δηαηξεία Αθηλήησλ
Γεκνζίνπ). ΢ύκθσλα κε ην λ. 4389/2016 ε ΕΣΑΔ καδί κε ην ΣΑΘΠΕΔ, ην ΣΥ΢ θαη ηηο ΔΕΚΟ αλήθνπλ ζηελ
Ε.Ε.΢Τ.Π. κε πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή άλεπ αληαιιάγκαηνο όιεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Ζ
ΔΔ΢ΤΠ επνπηεύεηαη από 5κειέο επνπηηθό ζπκβνύιην, κε ηα 2 κέιε λα δηνξίδνληαη άκεζα από ηελ Κνκηζηόλ
θαη ηνλ ESM ελώ ηα ππόινηπα 3 λα είλαη ηεο αξεζθείαο ησλ «ζεζκώλ». Ζ Δ.Δ.΢Τ.Π. «δελ αλήθεη ζην δεκόζην
ή επξύηεξν δεκόζην ηνκέα…ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο… γηα 99 ρξόληα,
ελεξγεί κε ηξόπν αλεμάξηεην, επαγγεικαηηθό θαη επηρεηξεκαηηθό κε καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή ζηελ
επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο».
΢θνπόο ηεο Ε.Ε.΢Τ.Π. είλαη λα «ξεπζηνπνηεί ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κέζσ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη
άιισλ κέζσλ. Ζ ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζα απνηειέζεη πεγή γηα ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε απνπιεξσκή ηνπ λένπ δαλείνπ από ηνλ Δπξσπατθό Μεραληζκό ΢ηήξημεο θαη ζα
παξάγεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ λένπ δαλείνπ έλα ζθνπνύκελν ζύλνιν 50 δηο επξώ, εθ ησλ νπνίσλ 25
δηο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απνπιεξσκή ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηξαπεδώλ θαη άιισλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη 50% από θάζε επξώ πνπ απνκέλεη (π.ρ. 50% ησλ 25 δηο €) ζα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηε κείσζε ηνπ ρξένπο σο πξνο ην ΑΔΠ, ην δε ππόινηπν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επελδύζεηο».
Ζ εηαηξεία ζπλδέεηαη κε ηελ πεξίθεκε EBRD ή European Bank for Reconstruction and Development, πνπ
δηαρεηξίζηεθε ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο ζηηο πξώελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο θαη αληίζηνηρν Σακείν
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ ιεηηνύξγεζε ζηελ πξώελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία. Πίζσ ηνπο άθεζαλ θηώρεηα, δηάιπζε,
ιεειαζία ηνπ δεκόζηνπ πινύηνπ από ηνπο επηηήδεηνπο, θπξηαξρία ησλ αδίζηαθησλ θαπηηαιηζηώλ.
Η θπβέξλεζε ΢ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ, όπσο θαη νη πξνεγνύκελεο Ν.Γ., ΠΑ΢ΟΚ, θιπ κε ηνπο κλεκνληαθνύο
λόκνπο πνπ έρεη ςεθίζεη «δεζκεύεηαη λα αλαπηύμεη έλα ζεκαληηθά εληζρπκέλν πξόγξακκα
ηδησηηθνπνηήζεσλ κε βειηησκέλε δηαρείξηζε. Απηό ην ηακείν ζα ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα θαη ζα δηνηθείηαη από
ηηο ειιεληθέο αξρέο ππό ηελ επνπηεία ησλ αξκόδησλ Δπξσπατθώλ Θεζκώλ. ΢ε ζπκθσλία κε ηνπο Θεζκνύο
θαη κε βάζε ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο, ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί έλα λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ζα
δηαζθαιίδεη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη επαξθή ηηκνιόγεζε ηεο πώιεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ,
ζύκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηα πξόηππα ηνπ ΟΟ΢Α γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Κξαηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ.». Τινπνηεί,
ινηπόλ απηή ηελ πνιηηηθή, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κε ηε ζηήξημε όισλ ησλ αζηηθώλ θνκκάησλ, πνπ κπνξεί λα
ζεθώλνπλ ηνπο ηόλνπο γηαηί δελ είλαη θαη απηνί ηώξα ζηελ θπβέξλεζε.
Η ΕΕ΢ΤΠ θαη ην ΣΑΘΠΕΔ πξνρσξνύλ κε γξήγνξνπο ξπζκνύο. Ήδε, έρνπλ πεξάζεη ζε funds θαη άιινπο
επελδπηέο είηε απεπζείαο, είηε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο ειεθηξνληθώλ δεκνπξαζηώλ
πάκπνιια αθίλεηα, δεκόζηεο εθηάζεηο, παξαιίεο θαη δεκόζηεο επηρεηξήζεηο, ιηκάληα, αεξνδξόκηα,
ΔΕΚΟ. Γελ κπνξεί θαλέλαο λα ηζρπξίδεηαη όηη δελ μέξεη ή όηη δελ ζπκβαίλεη θάηη ή όηη είλαη γηα ην θαιό καο.
Απηά πνπ εθηπιίζζνληαη δελ είλαη απιώο ζθάλδαια, δελ είλαη κόλν μεπνύιεκα, είλαη έγθιεκα. Η αλάπηπμε
ηνπο ζηάδεη αίκα, ηδξώηα θαη δάθξπα.
Απηή είλαη ε πεξίθεκε «έμνδνο» από ηα κλεκόληα πνπ εμάγγεηιε ν Σζίπξαο θαη ζπληειείηαη κε είζνδό καο
ζην ζθαγείν ηεο εμαθάληζεο θάζε εξγαηηθνύ δηθαηώκαηνο, ηεο θαηαβαξάζξσζεο ζηε θηώρεηα ηεο
πιεηνςεθίαο ηνπ ιανύ, ηεο εμαθάληζεο ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο θαη θάζε έλλνηαο δεκόζηνπ αγαζνύ
θαη ηελ είζνδν ζηε δνύγθια ησλ λόκσλ ηεο αγνξάο. Όια βνξά ζηηο απαηηήζεηο ηεο Ε.Ε., ησλ
ηξαπεδηηώλ θαη ησλ κεγηζηάλσλ ηνπ πινύηνπ.
Μεζνδηθά ηα ζρνιεία, νη δεκόζηνη θαη αξραηνινγηθνί ρώξνη, ηα δάζε, ηα πνηάκηα, ζα «αμηνπνηνύληαη»
ώζηε λα επέιζεη νηθνλνκηθή «αλάπηπμε», ζα είλαη εθκεηαιιεύζηκα θαη επί πιεξσκή θαη επεηδή απηή ηε
δνπιεηά ηελ «μέξνπλ θαη ηελ θάλνπλ θαιύηεξα» νη θαπηηαιηζηέο, ζα πεξάζνπλ ζηνπο επελδπηέο, βιέπε ζην
θεθάιαην. Αύξην εηαηξείεο ζα καο δεηνύλ ρξήκαηα γηα ηα ζρνιεία πνπ πεγαίλνπλ ηα παηδηά καο, γηα λα
πεξπαηάκε ζηα δάζε, γηα λα κπαίλνπκε ζηηο παξαιίεο, γηα λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο.
Δελ καο θαζεζπράδνπλ θαη δελ καο απνθνηκίδνπλ νη δειώζεηο θπβεξλεηηθώλ γηα επαλεμέηαζε ηνπ
θαηάινγνπ θαη δηνξζώζεηο επεηδή ππάξρεη άιινο λόκνο πνπ δελ επηηξέπεη ηδησηηθνπνηήζεηο γηα
αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη παξαιίεο. Δμάιινπ, ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΣΑΗΠΔΓ παλεγπξίδνπλ γηα ηηο
πσιήζεηο-ηδησηηθνπνηήζεηο παξαζαιάζζησλ εθηάζεσλ, ιηκαληώλ, αθόκα θαη ηζηνξηθώλ ρώξσλ θαη
πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ γίλεη ήδε, ελώ πξνβάιινπλ έλα ηεξάζηην ραξηνθπιάθην πνπ είλαη
πξνο πώιεζε θαη πεξηιακβάλεη όιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο.
Οη πεξηθεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο αξρέο έρνπλ ηεξάζηηεο επζύλεο γηα ηελ εθρώξεζε ηνπ δεκόζηνπ
πινύηνπ, ηεο γεο, ησλ δεκόζησλ θηηξίσλ θαη πεξηνπζίαο, ησλ δεκόζησλ αγαζώλ θαη γηα ηελ παξαρώξεζε
ζην θεθάιαην ηεο γεο, ησλ λεξώλ, ησλ δαζώλ, ησλ ζαιαζζώλ, ηζηνξηθώλ θαη αξρηηεθηνληθώλ κλεκείσλ.
Είλαη νη ίδηεο ππόινγεο γηαηί πξνσζνύλ ζην όλνκα ηεο «αλάπηπμεο» θαη ηεο εηζξνήο επελδπηώλ ηελ
επηρείξεζε ηδησηηθνπνίεζεο ησλ πάλησλ.
Δελ ζα ηνπο πεξάζεη !!
Δπαλαιακβάλνπκε απηό πνπ βξνληνθώλαμε ν ιαόο. Δκείο δελ ρξσζηάκε ζε ηξάπεδεο, Δ.Δ. θαη ΓΝΣ, δελ
πιεξώλνπκε ην ρξένο πνπ δεκηνύξγεζαλ νη θαπηηαιηζηέο, δελ πνπιάκε δεκόζηα πεξηνπζία θαη θνηλσληθά
αγαζά. Να πιεξώζνπλ ηελ θξίζε απηνί πνπ ηε δεκηνύξγεζαλ, ε πινπηνθξαηία θαη ην πνιηηηθό ηεο
πξνζσπηθό, ε Δ.Δ., ην ΓΝΣ, νη ηξάπεδεο. Να δηαγξαθεί ην ρξένο, λα εζληθνπνηεζνύλ νη ηξάπεδεο ρσξίο
απνδεκίσζε, ιεηηνπξγία κε εξγαηηθό-θνηλσληθό έιεγρν.
Καινύκε ηνπο θαηνίθνπο. θαη ηηο ζπιινγηθόηεηεο λα πάξνπκε ηελ ππόζεζε ηνπ αγώλα ζηα ρέξηα ηνπο
θόληξα ζηνπο ζρεδηαζκνύο θπβέξλεζεο, πεξηθεξεηαθώλ θαη δεκνηηθώλ αξρώλ.
Μόλν κε αγώλεο κπνξνύκε λα ηνπο ζηακαηήζνπκε. Είλαη επηθίλδπλνη, όρη κόλν γηαηί αζθνύλ κηα
δεμηά πνιηηηθή, δήζελ ζην όλνκα ηεο αξηζηεξάο, δπζθεκώληαο ηελ θαη απνγνεηεύνληαο, αιιά γηαηί
θαηαζηξέθνπλ ηηο δσέο καο θαη ππνζεθεύνπλ ην κέιινλ.
ΣΑ ΢ΥΟΛΕΘΑ, ΣΑ ΔΑ΢Η, Η ΠΟΛΗ, ΟΘ ΔΗΜΟ΢ΘΟΘ ΥΩΡΟΘ ΑΝΗΚΟΤΝ ΢ΣΟ ΛΑΟ – ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑ΢ΕΘ Η
ΕΚΥΩΡΗ΢Η ΣΟΤ΢ ΢Ε ΘΔΘΩΣΕ΢
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑ΢ΕΘ Η ΕΚΥΩΡΗ΢Η ΣΟΤ΢ ΢Ε ΘΔΘΩΣΕ΢ - ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΜΝΗΜΟΝΘΩΝ & ΤΠΕΡΣΑΜΕΘΟΤ
ΑΚΤΡΕ΢ ΟΘ ΘΔΘΩΣΘΚΟΠΟΘΗ΢ΕΘ΢ ΣΟΤ΢

Οη θηλήζεηο πεξηθέξεηαο

Αληηθαπηηαιηζηηθή Αλαηξνπή ζηελ Αηηηθή Αξηζηεξή Παξέκβαζε-Αληηθαπηηαιηζηηθή Κίλεζε ζηε Γπηηθή
Αληαξζία – Αληηθαπηηαιηζηηθή Αξηζηεξά ζηελ Κ. Μαθεδνλία Διιάδα
Αληαξζία ζην Αηγαίν Αξηζηεξή Παξέκβαζε ζηε Θεζζαιία-Αληαξζία γηα ηελ Αλαηξνπή
Αληαξζία ζην Μνξηά-΢πκπόξεπζε γηα ηελ αλαηξνπή Αξηζηεξή Παξέκβαζε ζηελ Ήπεηξν
Αληηθαπηηαιηζηηθή Αξηζηεξά ζηα Ηόληα Αξηζηεξή Παξέκβαζε ζηε ΢ηεξεά Διιάδα
Αξ.΢π. Αλαηξνπή-Αληαξζία ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία

Οη θηλήζεηο δήκσλ

Αληαξζία ζηηο γεηηνληέο ηεο Αζήλαο Αξηζηεξή Κίλεζε Μνζράηνπ ΑΡΜΟ΢
Αληαξζία ζηελ Κνθθηληά ηεο Πξνζθπγηάο θαη ηεο Αληίζηαζεο Δθηόο Πιάλνπ- Αληηθαπηηαιηζηηθή Κίλεζε Διιεληθνύ
Αληαξζία ζην Γήκν Πύξγνπ Αξγπξνύπνιεο
Αλππαθνή ζηηο γεηηνληέο ησλ Ακπεινθήπσλ θαη ηεο Μελεκέλεο Δθηόο ΢ρεδίνπ-Αξηζηεξή Ρηδνζπαζηηθή Κίλεζε Ν. Ησλίαο
Αλππόηαθηε Καηζαξηαλή Αξηζηεξή Αληηθαπηηαιηζηηθή Κίλεζε Κίλεκα ζηελ Πόιε ζηνπ Εσγξάθνπ
Αλππόηαθηε Πεηξνύπνιε Μαρόκελε Αξηζηεξή Γύλακε Αλαηξνπήο Γάθλεο-Τκεηηνύ-
Αλππόηαθηε Πόιε-Αληηθαπηηαιηζηηθή Παξέκβαζε ζηηο γεηηνληέο ΜΑΡΗΓΑ
Αγ. Αλαξγύξσλ Κακαηεξνύ Μαρόκελε Ζιηνύπνιε
Αλππόηαθην Αγξίλην Μέησπν Ρήμεο Αλαηξνπήο ζην Γήκν Θέξκεο
Αξηζηεξή Κίλεζε Πεξηζηεξίνπ Μηα Πόιε Αλάπνδα-Αξηζηεξή παξέκβαζε ζηνπο δξόκνπο ηεο Ν.
Αξηζηεξή Παξέκβαζε Πνιηηώλ Βύξσλα ΢κύξλεο
Αξηζηεξή Παξέκβαζε ζηα Γηάλλελα Ρήγκα ζηα Γπηηθά (Αηγάιεσ)
Αξηζηεξή Πξσηνβνπιία Γιπθάδαο Φπζάεη Κόληξα ζηελ Αγία Παξαζθεπή
Αξηζηεξή Ρηδνζπαζηηθή Κίλεζε Μαξνπζηνύ «Δθηόο ησλ Σεηρώλ»