You are on page 1of 1

MGA AMBAG NG KABIHASNANG SUMER :

> Sistema ng pagsulat - Cuneiform > Matematika - Algebra


Paraan ng pagsulat ng mga Sumerian. Sa prinsipyong ito ng Matematika,
Sa simula, mga marka lamang itong ginagamit ang sistema ng pagbilang na
makikita sa pagdiin sa mga luwad na nakabatay sa 60, paghahati o fraction
tableta. Gumagamit ang mga eskriba ang gayundin ang Square Root.
isang maliit na patpat na tinatawag na
stylus.

> Imbensyon - Gulong


Mula sa pagkakaimbento ng mga
Sumerian sa gulong, mas napadali ang > Imprastraktura - Ziggurat
pagbubuhat ng mga bagay at mas Gusaling itinayo ng mga Sumerian.
napadali ang paggawa. Sa pagkatuklas Umaabot ng 7 palapag at may templo sa
nila ng gulong, naimbento nila ang unang pinakangtuktok ng gusali.
karwahe.