You are on page 1of 21

TARTALOMJEGYZÉK

Robert Holden előszava 13
Bevezetés 17

I. rész: Találkozás az árnyékkal
1. fejezet: Sötét és aranyszínű árnyékaink 25
2. fejezet : Az árnyékintegráció előnyei 35
3. fejezet: Az árnyék felépítése 51
4. fejezet: Gyermekkori árnyék 69

II. rész: Barátkozás az árnyékkal
5. fejezet: Mindfulness-meditáció 95
6. fejezet: Álarcaink 101
7. fejezet: „Sár nélkül nincsen lótusz” 117
8. fejezet: A rémálmok forradalmasítása 125
9. fejezet: Az árnyék magunkhoz ölelése éber álomban 135
10. fejezet: Az arany árnyék integrálása 149

III. rész : Az árnyék megváltoztatása
11. fejezet: Őseink árnyéka 161
12. fejezet: A szexuális árnyék felfedezése 173
13. fejezet: A páva és a méreg 185
14. fejezet: Halál: a végső árnyék 203

Befejezés 231
I. függelék: Indukciós éberálmodás-technikák 239
II. függelék: Éber álmok – válogatás 255
Források 261
Köszönetnyilvánítás 265
A szerzőről 267
Hivatkozások 269

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 9 2018.09.24. 16:12:49
BEVEZETÉS

„A jó és a rossz cselekedetekről alkoto elképzeléseken túl
van egy mező. O találkozunk.”

Rúmí1

Közel tíz évvel ezelő a pszichológiai fejlődés olyasfajta megközelítésébe
nyertem bevezetést, amely örökre megváltozta a az életszemléletemet.
Ez a szemlélet és az általa kínált gyakorlatok mind fizikai, mind szellemi
szinten több magabiztosságot, hitelességet és hozzáférést adtak egy ha-
talmas energiaforráshoz, amelyre önmagamban bukkantam, és amelyet
árnyékintegrációnak neveznek.
Az árnyék az a részünk, amely csupa olyan dologból épül fel, amit
mások elől elrejtünk: szégyenérzetünkből, félelmeinkből és sebeinkből
– ugyanakkor isteni szellemünkből, vakító szépségünkből és rejte te-
hetségünkből.
Az árnyékintegráció magában foglalja a bevilágítást álmodó és ébredő
elménk sötét barlangjaiba, hogy rábukkanjunk a bennük rejlő aranyra.
A gyakorlatokat végezve lassan rájö em valamire: mindig rossz helyen
kerestem az aranyamat. Valódi erőnkre – tekinte el nem megvilágoso-
do emberi állapotunkra – nem a spiritualitás negédességében, hanem
tuda alan elménk kápráztató sötétségében találunk rá. A fény pedig,
amit o találunk, ragyogóbb, mint valaha képzeltük.
Ez a könyv az árnyék láthatatlan sötétségébe kalauzol bennünket, és
megmutatja, hogyan tárjuk fel a benne rejlő aranyat. A tibeti buddhizmus
módszereit a nyugati pszichológia modern technikáival ötvözve fogjuk
használni ahhoz, hogy mozgásba hozzuk ezt az alkímiai folyamatot.
Mindegyik gyakorlatot azokon a workshopokon fejleszte em, teszteltem
és finomíto am, amelyeket a világ több mint húsz országában tarto am.
A Találkozás az árnyékkal című I. részben lefektetjük az alapokat, és fel-
tárjuk, mi is valójában az árnyék, milyen előnyökkel jár az integrálása,

17

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 17 2018.09.24. 16:12:49
BEVEZETÉS

hogyan jelenik meg az álmainkban, valamint hogy hogyan teremtsük,
illetve tervezzük meg.
A Barátkozás az árnyékkal című II. részben elkezdünk a téma mélyére
ásni azzal a szándékkal, hogy árnyékoldalunkat barátunkká és szövetsé-
gesünkké tegyük. Megvizsgáljuk az általunk viselt álarcokat, a „sár nél-
kül nincsen lótusz” megközelítést, és megtanuljuk, hogyan változtassuk
meg radikálisan a rémálmokkal kapcsolatos nézeteinket, illetve hogyan
fogadjuk el az árnyékunkat az éber álmodás segítségével.
Végül Az árnyék megváltoztatása című III. részben egy sor olyan gya-
korlatot fogunk végezni, amelyek – ősi múltunk vizsgálatával, szexuá-
lis történetünket integrálva, belső démonaink megváltoztatásával és a
sokunk számára végső árnyékkal, a haláltól, illetve a haldoklástól való
félelemmel szembenézve – alapjaiban változtathatják meg az életünket.
Az elmúlt két évet az árnyék kutatásával és írással töltö em. Az ezen
a folyamaton végigkísérő egyik vezetőm Robert Holden pszichológus,
egy ragyogó ember volt, akit gyakran Nagy-Britannia legkiválóbb bol-
dogságszakértőjeként emlegetnek. Robert az alkotási folyamat legelején
ado nekem néhány józan tanácsot. Azt mondta: „Ne sikerkönyvet, de
még csak ne is jó könyvet akarj írni. Írj egy igazi könyvet!”
Elindultam tehát az úton, hogy – teljes mértékben és hitelesen – feltár-
jam saját árnyékom igazságát, ezzel ösztönözve másokat ugyanennek a
megtételére. Árnyékintegrációm saját történeteit felhasználva több, lát-
szólag szégyenletes árnyékaspektusomat is nyilvánosságra hoztam, olya-
nokat, amelyek közül néhány sokkolóan hathat konzervatív olvasóim né-
melyikére. De nem akarok mentegetőzni ezek mia a kinyilatkoztatások
mia – valójában, úgy vélem, létfontosságú, hogy teljes mértékben fel-
fedjem magam, ha már arra kérem olvasómat, hogy tegye meg ugyanezt.
Tehát készüljünk! Arra bátorítok mindenkit, hogy tévedjen olyan he-
lyekre, amelyek megijeszthetik, akár sokkolhatják. Könnyen lehet, hogy
megdöbbenünk isteni fényünk ragyogásától, és megrémülünk az ezzel
a fénnyel együ járó felelősségtől: miután megtapasztaltuk, mennyi ra-
gyogás van bennünk, hogyan élhetnénk tovább az életünket úgy, mint
korábban?
Valójában ennek a könyvnek nem kevesebb a célja, mint hogy képessé
tegye olvasóját életmódjának és álmodási szokásainak megváltoztatásá-
ra – örökre. Ahogy egyetlen gyertya is be tud világítani egy évezredek

18

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 18 2018.09.24. 16:12:49
BEVEZETÉS

óta sötét barlangot, úgy ezek a gyakorlatok is rávilágítanak láthatatlan
potenciálunkra.
Már pusztán a könyv olvasása – mint egy baráti kéz, amely, még ha
csak próbaképpen is, azt üzeni: „készen állok megismerni” – felér egy, az
árnyéknak te ajánla al. A szeretet e gesztusával á érünk a szégyente-
lenség szabadságára, a dualitáson, a jón és a rosszon túlra, Rúmí meze-
jének helyére.
O találkozunk!

Charlie Morley
Kagyü Szamje Dzong Buddhista Központ, London
2017. február

19

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 19 2018.09.24. 16:12:49
I. RÉSZ

TALÁLKOZÁS
AZ ÁRNYÉKKAL
„Nem könnyű szeretni magunkat, mert ez azt jelenti,
hogy mindent – az árnyékunkat is – szeretnünk kell
önmagunkban.”
James Hillman2

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 21 2018.09.24. 16:12:50
Van bennünk egy energiaforrás, amely az ébredés magját rejti.
Eldughatjuk mások elől, bár tudjuk, hogy o van.
Olyan ez, mint a tűz, ami megégethet, ha nem törődünk
vagy visszaélünk vele; ha azonban jól használjuk, melegíthet,
védelmezhet bennünket, és alapvetően megváltoztathatja
az életünket. Ezt hívjuk „árnyéknak”.

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 23 2018.09.24. 16:12:50
1. FEJEZET

SÖTÉT ÉS ARANYSZÍNŰ ÁRNYÉKAINK

„Az élet célja saját árnyékunk megismerése, uralása.
E ől válik teljessé emberi mivoltunk.”

Robert A. Johnson3

Az árnyék fogalma a világ szinte minden kultúrájában és szellemi ha-
gyományában jelen van, Nyugaton azonban először a legendás svájci
pszichiáternek, Carl Jungnak* köszönhetően vált népszerűvé. A tuda a-
lan elme azon részének leírására használta, amely a psziché látszólag
nemkívánatos aspektusaiból tevődik össze.
Az árnyék a sötét oldalunk, de nem a szó negatív vagy ártalmas, ha-
nem inkább a még be nem világíto sötétség értelmében. Ez magában
foglalja mindazt, amivel nem akarunk szembenézni. Vagyis mindent,
ami látszólag káros és potenciálisan felvilágosító hatású – mindazt, amit
elutasíto unk, amitől menekültünk, amit megtagadtunk vagy amit el-
nyomtunk magunkban.
Az árnyék tehát nem gonosz vagy rossz, egyszerűen önmagunk azon
része, amely összeegyeztethetetlennek tűnik azzal az emberrel, akinek
gondoljuk magunkat. Idetartozhatnak a félelmeink, szégyenérzetünk,

* Az 1875-ben születe Jung az analitikus pszichológia atyja. Túl azon, hogy ú örő pszichiáter
volt, íróként, művészként és misztikusként is tevékenykede ; munkáiban a mítoszokat, a vallá-
sokat, az antropológiát és a spiritualitást is vizsgálta. Az írást egészen 1961-ben bekövetkező
haláláig folyta a.

25

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 25 2018.09.24. 16:12:50
TALÁLKOZÁS AZ ÁRNYÉKKAL

lelki sérüléseink, ugyanakkor – ami rendkívül fontos – felébredt lénye-
günk, még felszínre nem hozo tehetségünk és legnagyobb lehetősé-
geink is.
A könyv írása során az árnyék többtucatnyi definíciójával találkoz-
tam. A pszichológusoktól a sámánokig mindenkinek megvan a maga ér-
telmezése. Stephen Diamond pszichológus meglátása szerint az árnyék
„mindaz, amit elfogadhatatlannak tartunk és megtagadunk önmagunk-
ban”.4 Ya’Acov Darling Khan sámán gyógyító megfogalmazása szerint
az árnyék „mindenhol jelen van, ahol aktuálisan nagyobb a félelmünk,
mint a bennünk lévő szeretet”.5 A buddhistameditáció-tanár Rob Nairn
pedig így írja le: „Önmagunk azon vonatkozásai, amelyekkel nem aka-
runk szembenézni.”6
Az árnyék tág fogalom, ebben a könyvben azonban bármilyen olyan,
bennünk rejlő dologra vonatkoztatva fogjuk használni, amit vagy nem
vagyunk hajlandók elfogadni, vagy képtelenek vagyunk megszeretni.
Az árnyék a kiaknázatlan energia kreatív erőműve, ha tehát tudatában
leszünk a tartalmának és transzformáljuk az erejét, az rendkívül hasznos
lelki-szellemi növekedésünk szempontjából. Bár a különböző hagyo-
mányok más-más kifejezéssel utalnak rá, minden olyan lelki út, amely
a pszichológiai értelemben ve teljességre törekszik, bizonyos mértékig
az árnyékintegrációt is magában foglalja, egyszerűen azért, mert az ár-
nyék integrálása nélkül az elme megoszto marad.

A SÖTÉT ÁRNYÉK

Sokan, amikor először hallanak az árnyékról, a lehetséges rossz jellem-
zőkre gondolnak, mint például a harag, az előítélet, a gyűlölet vagy vala-
mi olyasmi, amit elfogadhatatlannak tartanak – ilyenek lehetnek például
a szexuális tabuk. Érdekes módon azonban az árnyék éppolyan sok – ha
nem több – egyértelműen hasznos jellemzőt is hordoz magában; például
belső erőt, kápráztató szépséget és még felszínre nem hozo tehetséget.
Az árnyéknak tehát két oldala van: a sötét és az arany.
A sötét árnyék azokat az elutasíto tulajdonságokat foglalja magában,
amelyeket negatívnak vagy károsnak vélünk, mint például a harag, a fé-

26

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 26 2018.09.24. 16:12:50
SÖTÉT ÉS ARANYSZÍNŰ ÁRNYÉKAINK

lelem és a szégyen. A következő kérdésekre ad válaszokat: „Mitől félek
leginkább?”, „Mit szégyellek legjobban?” és „Mit rejtek el mások elől?”
Az, hogy az árnyékot valami rossz és káros dolognak vélve gyakran
félremagyarázzák, ahhoz vezet, hogy az értékes integrációs folyamatot
elpazaroljuk azzal, hogy energiát fektetünk a megtagadásába vagy abba,
hogy megpróbáljuk legyőzni. Az igazság azonban az, hogy az árnyék
se nem rossz, se nem káros, hanem egész egyszerűen egy nem integrált
energia, és mindaddig nem leszünk teljesen integrált vagy felébredt em-
beri lények, amíg nem tanuljuk meg, hogyan csatornázzuk be ezt az ener-
giát, és alakítsuk át az erejét.
A költő Rainer Maria Rilke szerint „talán minden szörnyű dolog leg-
mélyebb lényege, hogy valami, amit elhanyagoltunk, a szeretetünket
akarja”7; így van ez az árnyékkal is. Árnyékmunkásokká válva, amint
látni fogjuk, minden a szeretetről szól.

AZ ARANY ÁRNYÉK

Az arany árnyék (gyakran pozitív* árnyékként hivatkoznak rá) rejte te-
hetségeinkből, vakító szépségünkből és ki nem használt lehetőségeinkből
áll. Intuíciónkat, kreativitásunkat, gyermeki vitalitásunkat és spirituális
erőnket foglalja magában. Ahogyan a sötét árnyék azon részeinkből áll,
amelyek mia félünk, hogy az elutasításunkhoz vezethetnek, az arany
árnyékot fényes, ragyogó és csodálatos részeink alkotják, amelyek eseté-
ben pedig a ól tartunk, hogy túlságosan nagyok, döbbenetesek, túl nagy
kihívást jelentenek ahhoz, hogy felfedjük önmagunk vagy mások elő .
Arany árnyékunk lényegében nem más, mint aktiválatlan lehetősé-
geink, kiaknázatlan tehetségünk; és ahogy tudatos erőfeszítésre van szük-
ség a sötét árnyékunkban tárolt energia meggyógyítására és átalakítására,
ha teljesek, kiegyensúlyozo ak és hiteles egészek akarunk lenni, éppúgy
törekednünk kell arra is, hogy visszanyerjük az arany árnyék energiáját.

* A „pozitív” és a „negatív” szó ke ősségét nem találtam hasznosnak az árnyékra történő hivat-
kozás esetén, ezért mostantól fogva az „arany árnyék” és a „sötét árnyék” kifejezéseket fogom
használni.

27

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 27 2018.09.24. 16:12:50
TALÁLKOZÁS AZ ÁRNYÉKKAL

A jungiánus szerző, Robert A. Johnson mondta, hogy a csontvázakat
meglehetősen könnyű előhúzni a szekrényből, az viszont már sokkal
bonyolultabb lehet, hogyan legyünk birtokában az árnyékunkban rejlő
aranynak. Ez azért van így, mert az arany árnyék kihívást jelent önképünk
számára. Valóban birtokában lenni legnagyszerűbb képességeinknek és
ráébredni belső fényünk végtelen világosságára olyan fokú fenyegetést
jelent arra, akinek gondoljuk magunkat, hogy korlátozó egónk, elménk
gyakran mindent megtesz azért, hogy megakadályozzon bennünket eb-
béli törekvésünkben.
Miért rejtegetjük a fényünket vagy korlátozzuk önmagunkat? Milyen
arany jellemvonásokat vonakodunk szeretni? Lehet ez az ezoterikus ol-
dalunk, amelyet – a ól való félelmünkben, hogy „ezósnak” címkéznek
bennünket (azt hiszem, ezt a „szakkifejezést” szokták használni rá) – el-
rejtünk mások elől; esetleg természetes szexualitásunk, mert a ól félünk,
hogy „szégyentelennek” vagy „túl csábítónak”* titulálnak bennünket;
netán a velünk születe intelligencia, a ól tartva, hogy „túl okosnak” tű-
nünk; vagy spirituális ado ságaink világos fénye, amelyet azért nem tá-
runk fel, mert félünk, hogy azzal elszigetelhetjük magunkat a barátaink-
tól vagy a családunktól.
Sokunkban él az a tuda alan hiedelem, hogy arany árnyékunk irigysé-
get, gyanakvást vagy elutasítást szülne, ha kinyilatkoztatnánk. Azonban,
ahogy azt Marianne Williamson híres gondolatából tudhatjuk: „Az nem
megvilágosodás, ha addig zsugorodunk, amíg a körülö ünk lévők már
nem tartanak bennünket félelmetesnek. Mindannyian ragyogni akarunk,
akár a gyerekek.”8 Hogy arany árnyékunk birtokában legyünk, meg kell
engednünk magunknak a ragyogást.

SÖTÉT VAGY ARANY?

A sötét és az arany árnyékok valójában különböző részek, és gyakran
ugyanannak a dolognak a poláris ellentétei. David Richo Shadow Dance

* A kelták az asszonyok női hatalmának és vitalitásuk nyilvánvaló jelenlétének leírására a „gla-
múr”, azaz a „ragyogás” szót használták.

28

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 28 2018.09.24. 16:12:50
SÖTÉT ÉS ARANYSZÍNŰ ÁRNYÉKAINK

(Árnyéktánc) című ragyogó könyvében a sötét árnyékot „fel nem tárt szé-
gyenünk pincéjeként”, az arany árnyékot pedig „nem értékelt értékeink
padlásaként”9 írja le.
Csak az önértékelésünk és társadalmi hitrendszereink soroltatják ve-
lünk az árnyéktartalmat az egyik vagy a másik kategóriába. Bizonyos
kultúrákban az „élénk egyediség” sötét árnyéknak minősül, míg mások-
ban épp ellenkezőleg, arany árnyéknak. A kultúra hatására, amelybe be-
leszüle ünk, úgy érezhetjük, hogy amennyiben azt akarjuk, hogy a tár-
sadalom elfogadjon bennünket, egy bizonyos módon kell viselkednünk,
arra kényszerítve ezzel magunkat, hogy minden elfogadhatatlannak vélt
jellemvonásunktól elhatárolódjunk. Érdekes megjegyezni, hogy a kultú-
rák árnyékfelfogásai közö alapvető különbségek vannak, ezért járulnak
hozzá gyakran világméretű konfliktusok és viszályok kialakulásához.

A VILÁG ÁRNYÉKA

Bár ez a könyv elsősorban a személyes árnyék integrációjára fókuszál,
fontos foglalkozni legalább a kollektív árnyék fogalmával.
Carl Jung nemcsak egy személyes tudatala iról, tudatunk azon aspek-
tusairól beszélt, amelyeknek nem vagyunk tudatában, hanem egy kollek-
tív tuda alanról is, amely nem más, mint az ősi emberi tapasztalatnak
az a hatalmas tárháza, amely a történelem során keletkeze , kultúrákon
átívelő témákat és képeket tartalmazza. Ez az univerzális történelem és
az egész emberiség örökölt tapasztalatának egyfajta transzperszonális
könyvtára, amelynek szintén van árnyéka.
A kollektív árnyékot a társadalom sötét oldala képezi, amelyet az olyan
„elhanyagolt és elnyomo kollektív értékek táplálnak”10, mint például
a rasszizmus, a tabuk és a törzsi dualista felfogások. A kollektív árnyék
a világ elfojto , félelemalapú árnyékait is magában foglalja: a háborút, a
környezet pusztítását, az embereket és állatokat érintő holokausztot, va-
lamint az ezek integrálására vonatkozó felelősségvállalásunk megtaga-
dásának árnyékát is.
A személyes árnyék a globális árnyékhoz vezető híd, így ha tudato-
sítjuk magunkban saját árnyékunkat, az megóv bennünket a ól, hogy

29

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 29 2018.09.24. 16:12:50
TALÁLKOZÁS AZ ÁRNYÉKKAL

„a kollektív árnyék tömegpszichózisába essünk”.11 Amikor saját árnyé-
kunkat integráljuk, azzal nemcsak hogy kevésbé járulunk hozzá a sok
emberi kapcsolatot jellemző gyűlöletből, szégyenből és fájdalomból fa-
kadó káoszhoz, de egyú al a konfliktusok széles skálájának táptalajául
szolgáló kollektív árnyékot is kevésbé gyarapítjuk.
Tehát minél több ember integrálja saját árnyékát, az annál jobb a világ
számára. Ha rávilágítunk még sötétben lévő árnyékainkra, azzal mások-
nak is segíthetünk saját útjuk megvilágításában. Ahogy Jese Rinpocse*
láma meditációs mester mondja: „A világ megváltoztatásának egyetlen
módja, hogy szelídekké válunk.”12
Az árnyékmunka valóban megváltoztathatja a világot, és hozzájárul-
hat egy harmonikusabb társadalom létrejö éhez. Mindannyian – egy-
mástól függetlenül – emberek millióihoz kapcsolódunk, így minden
bennünk végbement változás, minden árnyék, amelyet integrálunk, két-
ségkívül a világra is hatást gyakorol.
Vizsgáljuk meg az árnyékintegrációt kicsit közelebbről!

MI AZ ÁRNYÉKINTEGRÁCIÓ?

Az árnyékintegráció lényegét tekintve egy olyan folyamat, amely lehető-
vé teszi a tuda alan pszichológiai anyag tudatos elme általi felismerését
és elfogadását, ezáltal ennek a pszichológiai energiának a jótékony fel-
szabadulását a lélek, a psziché teljességébe.
De mit is jelent ez valójában?
Azt jelenti, hogy az árnyék láthatatlan erejét az ébredés energiájává
alakíthatjuk. A könyv minden gyakorlatának ez a célja.
Amikor a szégyentől a szerete eljes elfogadás felé fordulunk, mindig
egy árnyékképet integrálunk. Bármikor, amikor leküzdjük a félelmün-
ket vagy barátságot kötünk szorongásunkkal, egy-egy árnyékaspektust
integrálunk. Amikor elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy akceptáljuk (nem

* A láma titulussal általában olyan személyeket illetnek, akik legalább egy hároméves tibeti budd-
hista elvonulást teljesíte ek. A tibeti rinpocse szó jelentése pedig – „értékes”, „becses”, „ék-
kő” – a tibeti buddhizmusban a meditációs mestereknek kijáró, vallási tisztséget jelölő cím.

30

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 30 2018.09.24. 16:12:50
SÖTÉT ÉS ARANYSZÍNŰ ÁRNYÉKAINK

bocsátjuk meg, de elfogadjuk) önmagunk legszégyenletesebb részeit,
amikor a szeretetet választjuk a félelem helye , és amikor megpróbáljuk
a lehető legteljesebb mértékben kifejezni önmagunkat, mindig az árnyé-
kunkat integráljuk.
Árnyékanyagunk tudatos megvilágításával és a vele való megbarát-
kozással felszabadítjuk annak energiáját, könnyítünk szégyenérzetünk
terhén és nyilvánvalóvá tesszük legnagyobb lehetőségeinket. Ha betekin-
tünk ragyogó sötétségünkbe, és szerete el magunkhoz öleljük árnyékun-
kat, azzal önmagunk legteljesebb kifejezésének irányába mozdulunk el.
Fontos megjegyezni, hogy az árnyékintegráció nem az árnyéktól való
megszabadulásról szól. Kiaknázni szeretnénk az energiáját, nem pedig
elpusztítani. Nem az a célunk, hogy azonosuljunk vele vagy beleme-
rüljünk. Ezek csak megerősítenék a tőlünk való elkülönülését. Mi ezzel
szemben meg akarunk vele barátkozni és jótékony erővé akarjuk alakíta-
ni az energiáját.
Ez a sötét oldallal kötö alkuról szóló radikális megközelítés nem új
keletű. A tibeti buddhizmus és más misztikus hagyományok gyakorlói
több mint ezer évig szándékosan szembeszálltak „a félelem, az agresszió
és a vágy erőivel, hogy a gyakorló a spirituális ébredés kreatív kifejezés-
módjába csatornázhassa be azokat”13. Árnyékunk teljes integrálása jelen-
tős mértékben hozzájárul a teljes megvilágosodáshoz.
A végső cél az, hogy megismerjük önmagunkat és hogy bizonyságot
szerezzünk minden bennünk lévőről – legjobb és legrosszabb részeinkről
egyaránt –, majd megbarátkozzunk velük, és hasznosítsuk az energiáju-
kat, hogy táplálják a lelki átalakulás tüzét.

AZ ÁRNYÉK ÉS AZ ÁLOM

Ha meg akarjuk ismerni az árnyékunkat, az álmaink megértéséhez is
hozzásegít.
Tuda alan elménk gyakran felhasználja álmaink témáit, karaktereit
és szimbólumait, hogy kihangsúlyozza azokat a részeinket, amelyeknek
nem vagyunk tudatában és amelyek integrációt igényelnek. Nagy részét
képezi ennek az árnyékanyag.

31

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 31 2018.09.24. 16:12:50
TALÁLKOZÁS AZ ÁRNYÉKKAL

Amikor álmodunk, az árnyék – a sötét és az arany egyaránt – nyíltan,
az éber elme cenzúrája nélkül meg tud jelenni. Ha tehát feltárjuk álmain-
kat, azáltal hozzáférünk az árnyékhoz is.
Az árnyékunk nyilvánvalóvá szeretné tenni magát számunkra, ezért
is jelenik meg álmainkban, abban a reményben, hogy felismerjük; mert
pusztán a felismerés révén integrálódni kezd.
Valójában nagyon jó jel, ha az árnyékunkkal kapcsolatos témákról ál-
modunk; de könnyen rémálomnak címkézhetjük, amikor a sötét árnyék
maximális intenzitással jelenik meg, és idegenkedésünk mia elmulaszt-
hatjuk annak a lehetőségét, hogy felismerjük és integráljuk. (A 8. fejezet-
ben elkezdünk dolgozni ezen az ellenszenven.)
Ebben a könyvben minden olyan technikát megtanulunk, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy elkezdjünk visszaemlékezni álmainkra, felis-
merjük, sőt irányítsuk őket. Az éber álmodás (annak művészete, hogy
álmainkban teljesen tudatosak legyünk) segítségével képesek leszünk se-
gítségül hívni az árnyékunkat, megszemélyesíte alakjában párbeszédet
folytatni vele, sőt akár átölelni – ily módon átalakíthatjuk az energiáját.
Két teljes fejezetet szentelünk az éber álom árnyékmunkájának, és a
könyv végén, a függelékben is szerepelnek éberálmodás-technikák, úgy-
hogy ne aggódj, ha még nem tudod, hogyan kell éberen álmodni. Ha
kíváncsi vagy, pontosan milyen érzés az éber álmodás, nézz meg néhány
éber álmot a II. függelékben (lásd 255. oldal).

ÉBER ÉLET: ÁLMAINK ÉLETÉT ÉLNI?

Ha az éber álmodás arról szól, hogy teljesen tudatosakká váljunk ál-
mainkban, akkor az éber élet arról, hogy éber életünk álmaiban váljunk
tudatosabbakká.
A legtöbb ember úgy él, ahogy álmodik: az öntudatlanság árnyékos
sötétségében. Oly sok mindent élünk meg így: alvajárókként működünk
kapcsolatainkban, túlságosan fáradtak vagyunk ahhoz, hogy aktiváljuk
a bennünk rejlő lehetőségeket, és úgy hozzuk meg életünk kritikus dön-
téseit, mintha álmodnánk. Az éber élet arról szól, hogy felelősséget vál-
lalunk az életünkért csakúgy, mint éber álmainkért. Amint visszafogjuk

32

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 32 2018.09.24. 16:12:50
SÖTÉT ÉS ARANYSZÍNŰ ÁRNYÉKAINK

életünk kerékkötőit, éberebben kezdünk élni, félelem nélkül magunkévá
tesszük mindennapi életünk árnyékelemeit, és kreatívabban dolgozunk a
pszichológiai blokkokon. Az árnyékmunka a legvégső éberélet-gyakorlat,
amely felébredésre szólít bennünket, valamint arra, hogy minden olyan
dologban, amelyet letagadunk és elutasítunk, váljunk tudatossá.
Az ebben a könyvben leírt gyakorlatok arra késztetnek bennünket,
hogy felébredjünk, elkezdjünk álmodni a sötétségben, és teljesen éber
állapotunk világos fényébe jussunk. Lényegében minden alkalommal,
amikor egy-egy árnyékaspektust integrálunk álmainkban, magokat ülte-
tünk el, hogy aztán ébrenléti állapotunkban is ugyanezt tegyük.
Ezzel megnyitjuk annak lehetőségét, hogy szó szerint álmaink életét él-
jük, hiszen amikor megtanulunk éberré válni éjszaka, azt fogjuk tapasz-
talni, hogy álombéli tudatosságunk szintje éber életünkben is visszatük-
röződik. És ezzel elkezdjük létezővé álmodni életünket.

Most, hogy megismerkedtünk az árnyékról szóló tudás alapjaival, és azt
is érinte ük, hogyan működik az árnyékintegráció, vessünk egy pillan-
tást néhány előnyre, amelyet az árnyékintegráció nyújt.

33

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 33 2018.09.24. 16:12:50
2. FEJEZET

AZ ÁRNYÉKINTEGRÁCIÓ ELŐNYEI

„Az igazság az, hogy az árnyék
kilencven százaléka színtiszta arany.”

C. G. Jung14

Ez a könyv olyan utakra kalauzol, amelyeken korábban talán sohasem
jártunk, de még csak nem is álmodtunk róluk. Félelmeink feltárására,
éle örténetünk átgondolására, szexuális árnyékunk integrálására, a ha-
landóságunkkal való szembenézésre és legnagyobb lehetőségeink feltá-
rására hív. Az árnyékmunka erőfeszítéseket igényel, az általa kapo elő-
nyök azonban megváltoztathatják életünket. Fedezzük hát fel néhány
kulcsfontosságú elemét!

A LEGFONTOSABB ELŐNYÖK
Megnövekedett energiaszint

Az árnyék az emberi elme egyik leghatalmasabb energiaforrása, sokunk
számára mégis energetikai csatornává válik, mivel túl sok energiát fecsé-
relünk el arra, hogy megpróbáljuk letagadni vagy elpusztítani. Gondol-
juk csak el, milyen sok energiát fektetünk abba, hogy árnyékoldalunk
rejtve maradjon. Képzeljük el, milyen lenne az életünk, ha felszabadíta-
nánk és megzaboláznánk ezt az energiát…

35

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 35 2018.09.24. 16:12:50
TALÁLKOZÁS AZ ÁRNYÉKKAL

Az árnyékintegráció pontosan ezt jelenti. Nem megszabadulunk az
árnyéktól, hanem egyszerűen visszanyerjük azt az energiát, amelyet ko-
rábban az elnyomására fordíto unk. Ez pedig lehetővé teszi számunkra,
hogy visszatérjünk természetes emberi állapotunkhoz, amely egy ha-
tártalan energia. Ezt az energiát az ókori görögök enthousiasmósnak hív-
ták, aminek a jelentése „az istenek birtokában lévő” – ma lelkesedésnek
mondjuk.
Hogyan mutatkozik meg ez az újonnan integrált energia? Szó szerint
nagyobb fizikai energia és finomabb, fokozo abb energiaáramlás for-
májában tapasztaljuk meg, mely utóbbit gyakran csinek vagy pránának
mondják. Lehetséges, hogy a pszichikai energiának ez a fokozódása elő-
ször alig észrevehető, de miután elkezdjük a transzmutációs gyakorlato-
kat, és a vállunkra nehezedő közmondásos súly kevésbé nyomja a vál-
lunkat, akár teljesen kézzelfoghatóvá is válhat.
Árnyéktanfolyamaim egyik, energiagyógyítóként dolgozó férfi részt-
vevője egyszer a következőt mondta: „Úgy érzem, erőm teljében vagyok.
Könnyebbnek, ugyanakkor energikusabbnak is érzem magam. Valami
egészen biztosan dolgozik i !” Ez iskolapéldája volt annak, milyen az,
amikor valaki az árnyékintegráció energizáló hatását érzi.

Individuáció
Az individuációt vagy egyénné, egyedivé válást olyan folyamatként ír-
ták le, ami révén „kiaknázzuk lehetőségeinket, és valódi önmagunkká
válhatunk”.15 Ez a jungi kifejezés a tökéletes pszichológiai teljességre és
az önmegvalósításra utal. Úgy vélték, hogy így válik minden ember azzá,
amire rendeltete . Ez pedig döntően az árnyék integrációján múlik.
Jung maga is egyértelműen erre törekede . Azt mondta, nincs más
választásunk, szembe kell néznünk az árnyékunkkal.
Ha nem integráljuk az árnyékunkat, jellemzően gyengébb vagy felszí-
nesebb pszichével fogunk rendelkezni. Ez nem jelenti azt, hogy gyenge
vagy sekélyes emberek vagyunk, hanem csupán azt, hogy a lelki mélysé-
günket korlátozni fogja a mélység, ameddig merészkedünk.
Csupán azáltal, hogy kimutatjuk nem kedvelt árnyékaspektusaink
iránti szeretetünket, az individuáció tökéletes pszichológiai teljességét
érhetjük el.

36

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 36 2018.09.24. 16:12:51
AZ ÁRNYÉKINTEGRÁCIÓ ELŐNYEI

Több szeretet és együttérzés
Az egyik legmélyebb dolgot, amit valaha hallo am, Rob Nairn meditáció-
oktató mondta: „A legkönyörületesebb dolog, amit tehetsz, hogy önmaga-
dat adod. Minden csodálatos ideges zűrzavarban egyszerűen csak légy
önmagad!”
Az együ érzés nem olyasvalami, amit választunk, hanem a létezés
minősége, egy lelkiállapot és a kommunikáció olyan módja, amely arra
törekszik, hogy – önmagunkat is beleértve – minden ember hülyesége
mögö , akivel találkozunk, meglássuk a buddhát.
A meg nem világíto sötét oldalunkkal való találkozás és megbarát-
kozás nemcsak a legjobb dolog, amit önmagunkért tehetünk, de ahhoz
is a legjobb módszer, hogy mások árnyoldalaival is együ érzők tudjunk
lenni. Saját fájdalmunk és szégyenérzetünk feltárása révén empatikusab-
bakká válunk másokéval szemben, a szívünk pedig megtelik irgalommal.
Azt mondják, hogy „az árnyék az egyetemes együ érzéshez vezető
híd”.16 És az együ érzéssel megjön a bátorság is – a bátorság, hogy megvi-
lágítsuk tudatunk azon területeit, amelyeket nem merünk megvizsgálni.
A bátorság valójában az együ érzés17 szerves része, mert az együ érzés
– önmagunkkal és másokkal szemben egyaránt – az igazi bátorság.
De nem szabad összekevernünk az együ érzést a jóváhagyással.
Ennek érdekében korlátozhatjuk együ érzésünk szabad kifejeződését
azzal, hogy várunk egy kicsit, mielő kinyilvánítanánk. Nem kell jóvá-
hagynunk azt, ami felé szerete el fordulunk, egyszerűen csak feltétel
nélkül szeretnünk kell.

Megnövekedett kreativitás
Carl Jung híres mondása szerint annak ellenére, hogy az árnyék az emberi
sötétség gyűjtőtégelyeként funkcionál, egyú al minden kreativitás szék-
helye is. Kreatív energiánk nagy része is az árnyékban tárolódik tehát,
nagyrészt – ahogyan azt a 12. fejezetben is megvizsgáljuk – a szexuális
energia elnyomásából adódóan, amelyet többségünk öntudatlanul bevon.
Amikor felszabadítjuk az árnyékban lekötö energiát, az automatikusan a
tudatos elmébe kerül, ami mindenfajta kreativitás felerősödéséhez vezet.
Ezt a kreatív dzsúszt szinte egyfajta libidinális energiaként tapasz-
talhatjuk meg – bár a kreatív energia és a szexuális energia szoros kap-

37

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 37 2018.09.24. 16:12:51
TALÁLKOZÁS AZ ÁRNYÉKKAL

csolatban áll egymással (mi lehet kreatívabb a szexuális aktusnál?) –, ez
mégsem jelenti azt, hogy szexuális formában fog megnyilvánulni.
Kreatív életerő-energiánk azonban könnyebben kezd áramolni, ami
a kreatív központjaink közö i ugrálásban vagy felemelkedésben nyilvánul-
hat meg, mivel új ötletek, kreatív problémamegoldó képesség és művészi
inspiráció kezd a felszínre törni.

Spirituális fejlődés
Az árnyékmunka ére ebb személyiséget eredményez, és közvetlen spiri-
tuális fejlődéshez is vezet. Lelki fejlődésünk valójában a ól függ, hogy
milyen mértékben integráltuk az árnyékunkat. A teljes árnyékintegráció
– a sötét és az arany egyaránt – nem egyszerűen a spirituális ébredés elő-
feltétele, hanem a szinonimája is.
Képzeljünk el egy vidéki tájon pöfögő gőzmozdonyt. Minden, a sík-
vidéken haladásához szükséges erejét mindössze néhány lapát szénből
nyeri. Most képzeljük el azt, hogy a gőzmozdony egy meredek hegyi pá-
lyán kapaszkodik fel. Ezú al természetesen több szénre lesz szüksége
ahhoz, hogy fel tudjon érni a hegyre. Ha a hegycsúcsra szeretnénk fel-
jutni, több energiára van szükségünk, ami esetünkben azt jelenti, hogy
szembe kell néznünk az árnyékunkkal. Ennek ez az egyetlen módja.
Nem mindenki ért egyet ezzel. Vannak, akik azt hiszik, „spirituálisnak
lenni” azt jelenti, hogy folyton mosolygunk, és megtagadjuk sötét oldalunkat
a ól való félelmünkben, hogy „negativitást fejezünk ki”. A tendencia azon-
ban, amely szerint figyelmen kívül hagyjuk vagy minimalizáljuk meg nem
világosodo emberi állapotunkat, valójában gátolja a spirituális fejlődést.
Az árnyékban rejlő erő és életerő kiaknázása nélkül csak eddig tu-
dunk eljutni a spirituális ösvényen. Ha azonban megtanuljuk az árnyék
energiáját az ébredés aranyává alakítani, nem lesz határa annak, hogy
milyen messzire juthatunk el.

Optimális egészségi állapot
Az árnyékmunka a fizikai egészség megőrzésében is segíthet. A tibeti
buddhista tanok szerint ha „lelkileg, érzelmileg és spirituálisan egésznek
érezzük magunkat, az egyben a gyógyuláshoz vezető legnagyobb erőfor-

38

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 38 2018.09.24. 16:12:51
AZ ÁRNYÉKINTEGRÁCIÓ ELŐNYEI

rás és a betegségekkel szembeni legerősebb védelem”18, és mivel az érzelmi
kiegyensúlyozatlanság olyan sok fizikai betegséget okoz vagy legalábbis
súlyosbít, biztos vagyok benne, hogy a legtöbben egyetértenek ezzel.
Ahogy azt tanulmányok is kimuta ák, a nyugati tudomány is elfo-
gadja, hogy elménk integrációja és kiegyensúlyozása hozzájárulhat tes-
tünk kiegyensúlyozo abb működéséhez és egészségi állapotunk optima-
lizálásához. A Torontói Egyetem tanulmánya szerint múltbéli traumáink,
szégyenérzeteink, félelmeink és különösen előítéleteink dédelgetése kap-
csolatba hozható az olyan krónikus betegségek kialakulásával, mint a rák,
a magas vérnyomás és a 2-es típusú cukorbetegség,19 így aztán minden
olyan beavatkozás, amelynek segítségével integrálni tudjuk félelmeink
vagy előítéleteink árnyékát, segíteni fog ezeknek a panaszoknak az eny-
hítésében.
Nem meglepő módon arany árnyékunk integrálása szintén kiváló
hatást gyakorol egészségi állapotunkra. Tudományos értekezésekben
muta ák ki, hogy az aranyárnyék-integráció „tünetei”, mint például
a „megnövekede boldogságszint, a reményteliség, az optimizmus és
az elégede ség hatására csökkent a szív- és érrendszeri megbetegedések,
a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a légúti fertőzések kialakulásának
kockázata, illetve a már kialakult betegségek súlyossága”20 – klinikailag
bizonyíto tehát, hogy arany árnyékunk integrálása hasznunkra válik.

Hitelesség
Számomra az árnyékmunka egyik legfontosabb hozadéka a hitelesség.
Már több mint egy évtizede tanulmányozom az árnyékot, és az elmúlt
évek során az árnyékmunka le az egyik legfontosabb spirituális gya-
korlatom. Felmerülhet a kérdés, hogy sikerült-e már teljesen integrálnom
az árnyékomat. Ami azt illeti, egyáltalán nem. Vajon szembenéztem-e az
összes démonommal, és magamhoz öleltem-e őket? Esélyem sincs rá.
(Mindaddig fogalmam sem volt arról, hogy ennyire sok van belőlük,
amíg el nem kezdtem ezt a munkát.) Végső soron mit ado tehát nekem
az árnyékmunka? Egy sokkal hitelesebb poklot.
2015 végén belevágtam egy három hónapos buddhista meditációs
visszavonulásba. Abban az időszakban többnyire egyedül, csendben vol-
tam, és naphosszat csak meditáltam. Rájö em, hogy amikor egész nap

39

Dreaming_through_darkness_beliv_ekezet_nelkul.indd 39 2018.09.24. 16:12:51