You are on page 1of 2

bắt buộc phải dùng app authen nhé.

ko được dùng 2 số điện thoại

BƯỚC 1: CHỌN Authenicator APP.

dùng smartphone. donwload và cài đặt app authen vào. rồi chụp lấy mã điền xuống dưới .

BƯỚC 2: Chọn 1 số điện thoại text plus mới tinh . Nhớ là mới tinh . không dùng số textplus đã dùng
verify lúc lập tài khoản. phải dùng 1 số mới tinh. (mượn 1 điện thoại smartphone mới của bạn bè để cài
phần mềm textplus về lấy số mới ) hoặc gỡ texplus cũ đi cài lại để lấy số mới.

nhập sdt vào và nhận mã code về điền vào là ok /


BƯỚC 3: LÀM THEO ẢNH