You are on page 1of 4

Unitatea de învăţământ:LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG Avizare Director,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Disciplina: Economie aplicată Avizare Sef Catedra,
Clasa a XII-a Sportiv
Timp: 1 oră/săptămână
Profesor:Piticas Georgian Emil
Programa aprobata prin OMEN: nr.5959/ 22.12.2006

Număr
Unitatea de Săptăm Observaţii/
Competenţe specifice Conţinuturi de ore
învăţare âna* Semestrul
alocate
Prezentarea programei I
Testare initiala 1 S3
1.1. Identificarea caracteristicilor Menajele: caracteristici, nevoi specifice menajelor 5 S4-S9
menajurilor şi ale nevoilor specifice
Menajele Surse de venituri şi obiective de cheltuieli; bugetul personal şi
acestora
2.1. Utilizarea instrumentelor economice bugetul de familie
necesare rezolvării unor probleme Proiecte ale menajelor - alegere şi renunţare: cost de oportunitate
specifice spaţiului privat
3.1. Utilizarea cunoştinţelor economice în
rezolvarea unor probleme prin cooperare
cu persoane fizice (membrii familiei,
prieteni, vecini etc.) şi cu instituţii
financiare, juridice, de consultanţă etc.
4.1. Adecvarea comportamentului
propriu la cerinţele de ordin economic
din cadrul unui menaj
Număr
Unitatea de Săptăm Observaţii/
Competenţe specifice Conţinuturi de ore
învăţare âna* Semestrul
alocate
Menajele 2.1. Utilizarea instrumentelor economice Instrumente de economisire şi de investire specifice persoanelor
necesare rezolvării unor probleme fizice: 3 S10-S12
Instrumente de specifice spaţiului privat - depozit bancar;
economisire şi 3.1. Utilizarea cunoştinţelor economice în
- titluri de valoare;
de investire rezolvarea unor probleme prin cooperare
cu persoane fizice (membrii familiei, - credit de consum, credit ipotecar, credit pentru nevoi personale
specifice
persoanelor prieteni, vecini etc.) şi cu instituţii
financiare, juridice, de consultanţă etc.
fizice
4.1. Adecvarea comportamentului
propriu la cerinţele de ordin economic
din cadrul unui menaj

Menajele 2.1. Utilizarea instrumentelor economice Riscuri şi asigurarea persoanelor contra riscurilor: asigurări 1 S 13
necesare rezolvării unor probleme obligatorii şi facultative; de viaţă, de sănătate, de pensie, de
Riscuri şi specifice spaţiului privat
bunuri aflate în proprietate etc. 2 S14-S15
asigurarea 3.1. Utilizarea cunoştinţelor economice în
persoanelor rezolvarea unor probleme prin cooperare
contra cu persoane fizice (membrii familiei,
riscurilor prieteni, vecini etc.) şi cu instituţii
financiare, juridice, de consultanţă etc.
4.1. Adecvarea comportamentului
propriu la cerinţele de ordin economic
din cadrul unui menaj

Întreprinzăto 1.2. Utilizarea conceptelor specifice Oportunităţi şi riscuri cu privire la înfiinţarea şi gestionarea unei 3 S16-S18
economiei şi antreprenoriatului în firme – analiza SWOT
rul şi firma activitatea de înfiinţare şi gestionare a Marketingul firmei
Înfiinţarea şi unei firme
Elaborarea planului managerial; structura planului
gestionarea 1.3. Identificarea oportunităţilor şi a
firmei dificultăţilor în activitatea firmei
3.2. Utilizarea dialogului şi a negocierii în
situaţii economice concrete
1 S 19
4.2. Manifestarea iniţiativei, a spiritului
întreprinzător în domeniul economic

Semestrul II
Număr
Unitatea de Săptăm Observaţii/
Competenţe specifice Conţinuturi de ore
învăţare âna* Semestrul
alocate
Întreprinzăto 1.2. Utilizarea conceptelor specifice Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile propuse: 1 S1
economiei şi antreprenoriatului în
rul şi firma - veniturile firmei;
activitatea de înfiinţare şi gestionare a
Înfiinţarea şi unei firme - cheltuielile firmei
gestionarea 1.3. Identificarea oportunităţilor şi a
firmei dificultăţilor în activitatea firmei
3.2. Utilizarea dialogului şi a negocierii în
situaţii economice concrete

4.2. Manifestarea iniţiativei, a spiritului


întreprinzător în domeniul economic

Întreprinzăto 2.3. Realizarea corectă a managementului Constituirea resurselor financiare: 2 S2-S3


afacerii - Studiul ofertelor de finanţare pentru persoane juridice, IMM-uri.
rul şi firma 2.4. Utilizarea raţională a resurselor - Posibilităţi de finanţare pe piaţa monetară şi pe piaţa
Locul şi rolul financiare, materiale, informaţionale şi
capitalurilor.
firmei pe umane 2 S 4-S5
2.5. Compararea eforturilor cu efectele, - Relaţiile cu băncile, fondurile de investiţii, societăţile de
piaţă
a cheltuielilor cu rezultatele, a costurilor asigurare.
cu beneficiile în scopul rentabilizării Asigurarea resurselor materiale – relaţiile firmei cu furnizorii
activităţii firmei 2
4.2. Manifestarea iniţiativei, a spiritului Asigurarea resurselor umane necesare firmei: S 6-S7
întreprinzător în domeniul economic - Angajaţii firmei: criterii de recrutare
4.3. Manifestarea responsabilităţii faţă - Relaţii între salariaţi şi firmă; fişa postului
de angajaţi, clienţi şi mediu - Salarizarea personalului firmei şi alte forme de venit pentru 2
5.1. Luarea deciziilor cu caracter angajaţi S 8-S9
economic, potrivit rolurilor asumate
5.2. Interrelaţionarea, în cadrul unei
echipe, în vederea identificării unor
soluţii pentru problemele economice ale
comunităţii
Număr
Unitatea de Săptăm Observaţii/
Competenţe specifice Conţinuturi de ore
învăţare âna* Semestrul
alocate
Întreprinzăto 2.3. Realizarea corectă a managementului Aplicarea planului managerial: 3 S10-S12
afacerii
rul şi firma Derularea activităţilor firmei:
2.4. Utilizarea raţională a resurselor
Locul şi rolul financiare, materiale, informaţionale şi - consumul eficient de factori de producţie
firmei pe umane - indicatori de eficienţă (productivitate, costuri, profit)
piaţă 3.2. Utilizarea dialogului şi a negocierii în Comercializarea rezultatelor activităţii
situaţii economice concrete Imaginea firmei:
- Crearea şi promovarea imaginii firmei
- Promovarea produselor prin reclamă şi publicitate
Recapitulare 1 S13
anuală