You are on page 1of 6

1. (a)(i) Antara jujukan berikut, yang manakah nombor tertinggalnya ialah 5?

Tandakan (√ ) bagi jawapan


yang betul.

Jawapan:
P: −9, −5, −1, [ ], 7 ( )
Q: 8, [ ], 2, −1, −4 ( )
R: 1, 2, [ ], 7, 11, 16 ( )

(ii) Huraikan pola bagi jawapan anda di (a)(i)


Jawapan:

(b)(i) Faktorkan 𝑥 2 − 𝑥𝑦 2 selengkapnya.


Jawapan:

3 5
(ii) Ungkapkan 4𝑧 − 12𝑦𝑧 sebagai pecahan tunggal dalam bentuk termudah.

Jawapan:
(c) Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada satu jujukan.

(i) Lengkapkan jadual di bawah.


Jawapan:
Bentuk Bilangan segi tiga kecil
I 1
II 4
III 9
IV
V

(ii) Tentukan bilangan segi tiga kecil dalam bentuk yang ke-9.
Jawapan:

2. (a) Pada ruang jawapan, bulatkan perkara rumus.


Jawapan:
F m a
(i) F = ma

(ii) u = v – at u v a t

𝑙
(iii) 2𝜋 √𝑔 = 𝑇 𝜋 l g T
(b) Dalam Rajah 2.1, PQRS dan STUV ialah segi empat tepat. Ungkapan luas, dalam 𝑐𝑚2 , Kawasan yang

berlorek dalam sebutan x dan y.

Jawapan:

(c) Rajah 2.2 menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak. Ungkapan y dalam sebutan x. Seterusnya, hitung

nilai y apabila x = 2.
3. (a) Namakan setiap polygon yang berikut.

(i) Jumlah sudut pedalaman polygon P ialah 900°.


The sum of the interior angles of polygon P is 900°.

(ii) Sudut peluaran polygon sekata Q ialah 45°.


The exterior angle of regular polygon Q is 45°.

(iii) Sudut pedalaman polygon sekata R ialah 120°.


The interior angle of regular polygon R is 120°.

Jawapan: (i) P : _________________________

(ii) Q : _________________________

(iii) R: _________________________

(b)(i) Dalam Rajah 3.1, PQV, QRW, RSX, STY dan PUZ ialah garis lurus. Cari nilai a+b+c+d+e.

Jawapan:

(ii) Dalam Rajah 3.2, PQTU ialah garis lurus. Cari nilai x.
(c) Dalam Rajah 3.3, P, Q dan R ialah polygon sekata. JKL dan LMN ialah garis lurus. Cari nilai x.

4. (a) Rajah 4.1 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O.

Kenal pastikan setiap yang berikut.

(i) PORQ: ________________________________

(ii) SVUPQR: ______________________________

(iii) STU:__________________________________

(b) Rajah 4.2 menunjukkan sector bagi sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 7cm. Dengan menggunakan
22
𝜋= , hitung
7

(i) perimeter, dalam cm, rajah itu,

(ii) luas, dalam 𝑐𝑚2 , dalam rajah itu.


(c) Rajah 4.3 menunjukkan sebuah bulat berpusat O dan berdiameter 28cm. Luas Kawasan berlorek ialah
2 22
102 𝑐𝑚2 . Cari nilai 𝜃. [Guna 𝜋 = ]
3 7

5.