You are on page 1of 75

Programaci� did�ctica d'aula de 3r curs d'ESO

de Valenci�: Llengua i Literatura

PROGRAMACI� CURRICULAR D'AULA DE LLENGUA I LITERATURA ESO


INTRODUCCI�
Justificaci� de la programaci�
OBJECTIUS DELS DOCUMENTS CURRICULARS
LA PDA I L'�XIT EDUCATIU
ELS EIXOS DE REFER�NCIA DE LA PDA
Contextualitzaci� de la programaci�
EL CONTEXT DEL CENTRE
EL CONTEXT CURRICULAR
1. Claus de l'�rea de Llengua i Literatura
2. Objectius curriculars de l'ESO i la seua relaci� amb l'�rea de Llengua i
Literatura
3. Les compet�ncies educatives
4. Contribuci� de l'�rea de Llengua i Literatura a l'adquisici� de les compet�ncies
5. Perfil competencial de l'�rea de Llengua i Literatura
6. Metodologia general de l'�rea
7. Els elements transversals:
* La comprensi� lectora.
* L'expressi� oral i escrita.
* La comunicaci� audiovisual.
* El tractament de les Tecnologies de la Informaci� i la Comunicaci�.
* L'esperit emprenedor.
* L'educaci� c�vica i constitucional.
o L'atenci� a les persones amb discapacitat.
o La igualtat efectiva entre homes i dones.
o La prevenci� de la viol�ncia de g�nere.
o Els valors inherents al principi d'igualtat i no discriminaci�.
o La prevenci� i resoluci� pac�fica de conflictes.
o L'educaci� en valors universals.
* Els valors personals i la presa de posici� personal.
o El desenvolupament sostenible i el medi ambient.
o Les situacions d'explotaci� de les persones i d'ab�s sexual.
o Prevenci� del risc derivat de l'�s de les Tecnologies de la Informaci� i la
Comunicaci�.
o La protecci� davant d'emerg�ncies i cat�strofes.
o La cura i la higiene personal, l'activitat f�sica i la dieta equilibrada
* L'educaci� vi�ria, la millora de la conviv�ncia i la prevenci� dels accidents de
tr�nsit.
AVALUACI� DE LA PR�CTICA DOCENT

INTRODUCCI�
Justificaci� de la programaci�
L'elaboraci� de la programaci� did�ctica d'aula comporta un proc�s de reflexi�
global sobre la realitat educativa i social de l'escola. Per aquesta ra�
s'elaborar� responent a una s�rie de q�estions que aniran enfocant el seu contingut
i ajustant-lo al context en qu� el centre escolar duu a terme la seua tasca.
OBJECTIUS DELS DOCUMENTS CURRICULARS
Els documents curriculars persegueixen l'�xit educatiu que consisteix a educar
individus creatius, ben adaptats i capacitats per a respondre a les exig�ncies de
la societat en qu� s'integren.
La programaci� did�ctica d'aula �s el nivell de concreci� curricular que haur� de
marcar les pautes per a garantir l'�xit educatiu.
LA PDA I L' �XIT EDUCATIU
Tots els documents curriculars, incloent-hi la PDA, han de prendre com a punt de
partida aspectes propis de l'escola i altres que transcendeixen aquesta realitat:
el context socioecon�mic, la pres�ncia d'avaluacions externes, el canvi en els
continguts, els enfocaments curriculars i la metodologia, i la necessitat d'oferir
als alumnes una formaci� que els capacite per a integrar-se adequadament en la
societat i que els permeta desenvolupar les compet�ncies necess�ries per a dur a
terme el seu paper en l'entorn.
ELS EIXOS DE REFER�NCIA DE LA PDA
Les dues idees essencials que han de reflectir-se clarament en els documents
curriculars han de ser les seg�ents:
* La realitat canviant en qu� l'escola es troba immersa, quant a continguts,
exig�ncies, m�todes i recursos educatius, i la relaci� directa d'aquests aspectes
amb un canvi qualitatiu i quantitatiu en els processos d'avaluaci�.
* La concepci� que els elements curriculars han d'entendre's i desenvolupar-se amb
claus socials, econ�miques, pol�tiques i hist�riques.
L'elaboraci� de la PDA es basa en l'adequaci� dels processos educatius a la
realitat social, intentant, en la mesura que siga possible, fer una projecci� cap
al futur de l'evoluci� que tots dos experimentaran i de la manera m�s adequada
d'ajustar els resultats de l'escola a la societat.
Com a conseq��ncia, la programaci� did�ctica s'ha de desenvolupar atenent els
par�metres seg�ents:
* La garantia de coher�ncia pedag�gica i coordinaci� de tots els agents implicats
en el proc�s educatiu.
* La responsabilitat compartida de tot l'equip educatiu; ja que, tenint com a
referents de la programaci� les compet�ncies b�siques, l'adquisici� d'aquestes
anir� lligada a la transfer�ncia d'aprenentatges entre unes �rees i unes altres.
* La vinculaci� adequada entre els objectius de l'etapa i les compet�ncies, que
ofereix el marc per al tractament de cada un dels elements del curr�culum per a
cada curs.
* La reflexi� sobre la contribuci� que cada �rea o mat�ria fa a les diferents
compet�ncies b�siques.
* La relaci� entre els elements curriculars i les compet�ncies.
* La previsi� dels resultats que proporcionar� el proc�s.
* Les estrat�gies d'avaluaci� i revisi� dels processos d'ensenyament i
d'aprenentatge.
* La flexibilitat que permetr� detectar dificultats en el proc�s i dissenyar les
estrat�gies per a superar aquestes dificultats.

Contextualitzaci� de la programaci�
EL CONTEXT DEL CENTRE
Hi ha dos aspectes essencials que s'han de tindre en compte en estudiar el context
d'un centre educatiu:
1. Les grans finalitats educatives que el centre vol aconseguir i que orienten les
seues tasques.
2. L'entorn en qu� el centre desenvolupa la seua activitat.
Un exemple de finalitats educatives del centre pot ser el que segueix:
* Posar a la disposici� dels alumnes una formaci� de qualitat amb la qual puguen
desenvolupar tots els seus potencials acad�mics i personals.
* Oferir als alumnes contextos significatius d'aprenentatge que els permeten
con�ixer i actuar positivament en el seu entorn.
* Garantir la formaci� integral dels alumnes mitjan�ant l'adquisici� i el
desenvolupament de valors socials i c�vics, que promoguen la construcci� d'un m�n
millor.
Un model d'an�lisi de l'entorn en qu� es desenvolupa la PDA es resumeix en les
taules seg�ents:
Dades del centre
LOCALITZACI�Poblaci� en qu� es troba�mbit rural o urb�Caracter�stiques de la
poblaci�TIPUS DE CENTREP�blicConcertatPrivatCARACTER�STIQUES
DEL CENTREEtapes que imparteixNombre d'alumnesNombre d'unitats en les diferents
etapesEntorn social i econ�micAntiguitat i hist�riaIdeariAltres dades ressenyables
Dades de l'equip pedag�gic de l'etapa
NOMCURSOS QUE IMPARTEIXALTRES TASQUES QUE DESENVOLUPA AL CENTRE

Dades dels alumnes


GRUPSNOMBRE D'ALUMNESALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALSALTRES DADES
D'INTER�S
EL CONTEXT CURRICULAR
Est� format per la concreci� dels elements curriculars i per la relaci� que guarden
aquests elements entre si en el context de l'etapa i de l'�rea curricular.
L'an�lisi i la concreci� dels elements que permet dibuixar el context curricular
est� formada pels punts seg�ents:

1. Claus de l'�rea de Llengua i Literatura


"La inclusi� de l'assignatura de Valenci�: Llengua i Literatura en el curr�culum de
l'educaci� secund�ria obligat�ria respon a la necessitat de desenvolupar la
compet�ncia comunicativa de l'alumnat entesa en tots els vessants: pragm�tic,
ling��stic, socioling��stic i literari. Aix�, d'una banda ha d'aportar l'alumne
eines i coneixements necessaris per a desenvolupar-se satisfact�riament en
qualsevol situaci� comunicativa de la vida acad�mica, familiar, social i
professional i, d'altra banda, ha de servir per a la consolidaci� de la compet�ncia
comunicativa necess�ria en tots els �mbits de la vida adulta..."
BLOCS DE CONTINGUT D'ESO
* Bloc 1: Comunicaci� oral: escoltar i parlar
* Bloc 2: Comunicaci� escrita: llegir i escriure
* Bloc 3: Coneixement de la llengua
* Bloc 4. Educaci� liter�ria

2. Objectius curriculars de l'educaci� secund�ria obligat�ria i relaci� amb l'�rea


de Llengua
Totes les �rees es relacionen amb la major part dels objectius curriculars. No
obstant aix�, hi ha dos tipus de relacions:

� Una relaci� disciplin�ria, quan l'�rea respon a l'�mbit concret a qu� es refereix
l'objectiu.
� Una relaci� de transversalitat, quan l'objectiu es refereix a �mbits que han
d'impregnar tots els elements del curr�culum.

La taula seg�ent resumeix aquestes relacions entre els objectius curriculars i


l'�rea de Valenci�: Llengua i Literatura.

OBJECTIUS CURRICULARS RELACI� AMB LLENGUA LITERATURADisciplin�riaTransversala)


Assumir responsablement els seus deures, con�ixer i exercir els seus drets en el
respecte als altres, practicar la toler�ncia, la cooperaci� i la solidaritat entre
les persones i grups, exercitar-se en el di�leg afermant els drets humans i la
igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d'una
societat plural i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania democr�tica.b)
Desenvolupar i consolidar h�bits de disciplina, estudi i treball individual i en
equip com a condici� necess�ria per a una realitzaci� efica� de les tasques de
l'aprenentatge i com a mitj� de desenvolupament personal.c) Valorar i respectar la
difer�ncia de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la
discriminaci� de les persones per ra� de sexe o per qualsevol altra condici� o
circumst�ncia personal o social. Rebutjar els estereotips que comporten
discriminaci� entre homes i dones, aix� com qualsevol manifestaci� de viol�ncia
contra la dona.d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els �mbits de la
personalitat i en les seues relacions amb els altres, aix� com rebutjar la
viol�ncia, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre
pac�ficament els conflictes.e) Desenvolupar destreses b�siques en la utilitzaci� de
les fonts d'informaci� per a, amb sentit cr�tic, adquirir nous coneixements.
Adquirir una preparaci� b�sica en el camp de les tecnologies, especialment les de
la informaci� i la comunicaci�.f) Concebre el coneixement cient�fic com un saber
integrat, que s'estructura en diferents disciplines, aix� com con�ixer i aplicar
els m�todes per a identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i
de l'experi�ncia.g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confian�a en si mateix,
la participaci�, el sentit cr�tic, la iniciativa personal i la capacitat per a
aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.h)
Comprendre i expressar amb correcci�, oralment i per escrit, en les dues lleng�es
oficials de la Comunitat, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el
coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura.i) Comprendre i expressar-se en
una o m�s lleng�es estrangeres de manera adequada. j) Con�ixer, valorar i respectar
els aspectes b�sics de la cultura i la hist�ria pr�pies i dels altres, i tamb� el
patrimoni art�stic i cultural. OBJECTIUS CURRICULARS RELACI� AMB LLENGUA I
LITERATURADisciplin�riaTransversalk) Con�ixer i acceptar el funcionament del propi
cos i el dels altres, respectar les difer�ncies, afermar els h�bits de cura i salut
corporals i incorporar l'educaci� f�sica i la pr�ctica de l'esport per a afavorir
el desenvolupament personal i social. Con�ixer i valorar la dimensi� humana de la
sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar cr�ticament els h�bits socials
relacionats amb la salut, el consum, la cura dels �ssers vius i el medi ambient,
contribuint a la seua conservaci� i millora.l) Apreciar la creaci� art�stica i
comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions art�stiques, utilitzant
diversos mitjans d'expressi� i representaci�.
3. Les compet�ncies educatives
"Seguint la Recomanaci� 2006/962/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de
desembre de 2006, sobre les compet�ncies clau per a l'aprenentatge permanent,
aquest reial decret es basa en la potenciaci� de l'aprenentatge per compet�ncies,
integrades en els elements curriculars per a propiciar una renovaci� en la pr�ctica
docent i en el proc�s d'ensenyament i aprenentatge. S'hi proposen nous enfocaments
en l'aprenentatge i l'avaluaci�, que han de suposar un canvi important en les
tasques que han de resoldre els alumnes, i plantejaments metodol�gics innovadors.
La compet�ncia �s una combinaci� d'habilitats pr�ctiques, coneixements, motivaci�,
valors �tics, actituds, emocions i altres components socials i de comportament que
es mobilitzen conjuntament per a aconseguir una acci� efica�. Es considera, doncs,
com a coneixement en la pr�ctica un coneixement adquirit a trav�s de la
participaci� activa en pr�ctiques socials que, com a tals, es poden desenvolupar
tant en el context educatiu formal, per mitj� del curr�culum, com en els contextos
educatius no formals i informals".
"S'hi adopta la denominaci� de les compet�ncies clau definides per la Uni� Europea.
Es considera que "les compet�ncies clau s�n aquelles que totes les persones
necessiten per a la seua realitzaci� i desenvolupament personal, i tamb� per a la
ciutadania activa, la inclusi� social i l'ocupaci�". S'hi distingeixen set
compet�ncies clau essencials per al benestar de les societats europees, el
creixement econ�mic i la innovaci�, i s'hi descriuen els coneixements, les
capacitats i les actituds essencials vinculades a cada una".
Les compet�ncies clau del curr�culum s�n les seg�ents:
* Comunicaci� ling��stica (CL).
* Compet�ncia matem�tica, cient�fica i tecnol�gica (CMCT).
* Compet�ncia digital (CD).
* Aprendre a aprendre (AA).
* Compet�ncia social i c�vica (CSC).
* Iniciativa i actitud emprenedora (IE).
* Consci�ncia i expressi� cultural (CEC).

Alguns dels trets caracter�stics de les compet�ncies s�n els seg�ents:


* S�n aprenentatges que es consideren imprescindibles.
* Constitueixen un saber, un saber fer i un saber ser. Es tracta de tots aquells
recursos que el subjecte �s capa� de mobilitzar de forma conjunta i integrada per
resoldre amb efic�cia una situaci� en un context donat.
* S�n sabers multifuncionals i transferibles, perqu� l'adquisici� d'una compet�ncia
implica el desenvolupament d'esquemes cognitius i d'acci� que es poden aplicar en
diversos contextos, segons les necessitats.
* Tenen un car�cter din�mic i il�limitat, ja que el grau d'adquisici� d'una
compet�ncia no t� l�mit, sin� que es tracta d'un continu en el qual cada persona,
al llarg de tota la seua vida, va adquirint graus diferents de sufici�ncia depenent
de les necessitats acad�miques i laborals que se li van plantejant.
* S�n avaluables, at�s que es tradueixen en accions i tasques observables.
* Requereixen un aprenentatge situat, vinculat a un determinat context i a unes
determinades tasques.

4. Contribuci� de l'�rea de Llengua i Literatura a l'adquisici� de les compet�ncies

Compet�ncia en comunicaci� ling��stica. L'assignatura Llengua i Literatura


contribueix en ess�ncia a l'adquisici� de la compet�ncia comunicativa ling��stica
per part de l'alumnat.

El llenguatge �s l'instrument fonamental de l'aprenentatge perqu� qualsevol


activitat de les persones t� com a punt de partida l'�s de la llengua. En el proc�s
d'aprenentatge en general la compet�ncia ling��stica t� un gran protagonisme perqu�
�s el vehicle a trav�s del qual es produeixen els seg�ents processos:

� Comunicaci� oral i escrita.


� Representaci�, interpretaci� i comprensi� de la realitat.
� Construcci� i comunicaci� del coneixement.
� Organitzaci� i autoregulaci� del pensament, de les emocions i de la conducta.

Compet�ncia social i ciutadana. Si la comunicaci� �s un dels pilars de la


conviv�ncia social, el desenvolupament de la compet�ncia comunicativa ha d'anar
estretament lligat amb el desenvolupament de la compet�ncia social i ciutadana. Els
aspectes essencials d'aquesta compet�ncia en aquesta �rea s�n els seg�ents:

� L'aprenentatge de les habilitats ling��stiques necess�ries perqu� es produ�sca la


comunicaci� es dur� a terme a trav�s de la pr�ctica.
* La comunicaci� i la cooperaci� seran els vehicles que ajudaran els alumnes a
comprometre's i a afrontar els conflictes, a prendre perspectiva, a desenvolupar la
percepci� de l'individu en relaci� a la seua capacitat per a influir en q�estions
socials i a elaborar argumentacions basades en evid�ncies.
* La capacitat de posar-se en el lloc de l'altre, acceptar les difer�ncies, ser
tolerant i respectar els valors, les creences, les cultures i la hist�ria personal
i col�lectiva dels altres, s�n valors que manifesten la compet�ncia en aquest
�mbit.

Aprendre a aprendre. El llenguatge �s el mecanisme d'aprenentatge per excel�l�ncia.


Permet adquirir coneixements, reflexionar sobre els processos d'aquestes
adquisicions i reelaborar els coneixements per a utilitzar-los en contextos
diferents. Les habilitats pr�pies d'aquesta compet�ncia estan relacionades amb les
capacitats per a aprendre de forma cada vegada m�s efica� i aut�noma d'acord als
propis objectius i necessitats. La metodologia de l'�rea i els procediments propis
del seu estudi contribueixen decisivament a la consecuci� d'aquesta compet�ncia.

Compet�ncia digital. Els aspectes b�sics d'aquesta compet�ncia en l'�rea de Llengua


s�n els seg�ents:

* L'�s creatiu, cr�tic i segur de les tecnologies de la informaci� i la


comunicaci�.
* L'adquisici� d'una s�rie de coneixements, habilitats i actituds derivats dels
canvis produ�ts sobre la lectura i l'escriptura per l'aplicaci� de les TIC i la
generaci� d'entorns virtuals, no solament d'aprenentatge, sin� tamb� d'interacci�
social.
* La relaci� directa que existeix entre els continguts de Llengua i Literatura i
els coneixements i �s de les principals aplicacions inform�tiques.
* Les habilitats d'expressi� oral i escrita impliquen el domini de destreses
b�siques d'�s de la informaci� i creaci� de continguts en l'�mbit personal,
acad�mic, social i professional.
* La identificaci� i adquisici� dels comportaments adequats en l'�mbit digital per
a protegir la informaci�, pr�pia i d'altres persones, aix� com el coneixement dels
aspectes addictius de les tecnologies.

Iniciativa i actitud emprenedora. Aquesta compet�ncia implica la capacitat de


transformar les idees en actes. A�� significa adquirir consci�ncia de la situaci�
en la qual s'interv� o que es resol i saber triar, planificar i gestionar els
coneixements, destreses o habilitats i actituds necessaris amb criteri propi, amb
la finalitat d'aconseguir l'objectiu previst.

La comunicaci� es basa justament en la transmissi� d'idees i coneixements a trav�s


d'actes comunicatius que tenen lloc en determinats �mbits d'�s (personal, acad�mic,
social i professional). Per tant, cada situaci� de comunicaci� ha de ser enfocada
com un problema o un repte al qual els alumnes s'han d'enfrontar i, en aqueix
context, han de triar, planificar i gestionar els coneixements, destreses o
habilitats, i actituds necessaris amb criteri propi, amb la finalitat d'aconseguir
l'objectiu previst.

En la realitzaci� de les activitats comunicatives es promou el desenvolupament de


destreses o habilitats com la capacitat d'an�lisi; la capacitat de planificaci�,
organitzaci�, gesti� i presa de decisions; la capacitat d'adaptaci� al canvi i
resoluci� de problemes; la comunicaci�, presentaci�, representaci� i negociaci�
efectives; l'habilitat per a treballar, tant individualment com dins d'un equip; la
participaci�, la capacitat de lideratge i delegaci�: el pensament cr�tic i el
sentit de la responsabilitat; l'autoconfian�a, l'avaluaci� i l'autoavaluaci�.

Consci�ncia i expressi� cultural. Aquesta compet�ncia implica aspectes conceptuals,


procedimentals i actitudinals que es manifesten de la seg�ent manera en l'�rea de
Llengua i Literatura:

* Coneixement, comprensi�, apreciaci� i valoraci� amb esperit cr�tic, amb actitud


oberta i respectuosa de les diferents manifestacions culturals i art�stiques.
* Utilitzaci� de les manifestacions culturals com a font d'enriquiment i gaudi
personal per a comprendre que formen part de la riquesa i patrimoni dels pobles,
als quals contribueixen els continguts del bloc de l'Educaci� liter�ria.
* Coneixement dels elements literaris amb l'objectiu de desenvolupar la creativitat
que es relaciona amb la capacitat est�tica i creadora.
* Domini de les capacitats relacionades amb els diferents codis art�stics i
culturals, per a poder utilitzar-les com a mitj� de comunicaci� i expressi�
personal.
* Inter�s per la participaci� en la vida cultural i per contribuir a la conservaci�
del patrimoni cultural i art�stic, tant de la pr�pia comunitat com d'altres
comunitats.

Compet�ncia matem�tica, cient�fica i tecnol�gica. Alguns aspectes propis d'aquesta


compet�ncia que es desenvolupen en l'�rea de Llengua i Literatura s�n els seg�ents:

� Producci� i interpretaci� de diferents tipus d'informaci�.

� An�lisi i expressi� de diversos aspectes de la realitat.

� Comprensi� de successos.

� Predicci� de conseq��ncies d'una determinada actuaci�.

5. Perfil competencial de l'�rea de Llengua i Literatura


Anomenem perfil competencial de l'�rea la relaci� que s'estableix entre els blocs
de contingut i els indicadors d'assoliment d'una �rea i les compet�ncies clau.
Bloc 1. Escoltar i parlar. Curs 3r
INDICADORS D'ASSOLIMENTCLCMCTCDAASCIECECBL1.1. Participar activament i
respectuosament en intercanvis comunicatius reals o dramatitzats dels �mbits
acad�mic i social sobre temes de l'actualitat pr�xims als seus interessos, aportant
arguments raonats per a defensar les pr�pies opinions de manera clara i ordenada,
prestant atenci� a la pronunciaci� i a la gestualitat i utilitzant el registre
formal, les normes de cortesia i les estrat�gies d'interacci� oral.BL1.2.
Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos
rols amb efic�cia i responsabilitat, donar suport a companys i companyes demostrant
empatia i reconeixent les seues aportacions, aix� com utilitzar el di�leg
igualitari per a resoldre conflictes i discrep�ncies.BL1.3. Interpretar textos
orals i audiovisuals de g�neres, tipologies i registres diferents, amb especial
atenci� als expositius (de manera aut�noma) i als argumentatius (de manera guiada),
propis dels �mbits personal, acad�mic i social, analitzant les caracter�stiques
formals i de contingut i els elements no verbals, i utilitzant de manera aut�noma
les estrat�gies de comprensi� oral adequades al text i al prop�sit de l'escolta,
per a formar-se una opini� pr�pia.BL1.4. Produir de forma oral, amb el suport de
les TIC i l'ajuda del professor, textos formals dels �mbits acad�mic i social de
temes relacionats amb el curr�culum i l'actualitat, especialment de tipologia
textual expositiva i argumentativa, utilitzant les estrat�gies d'expressi� oral i
els elements no verbals adequats a la situaci� comunicativa i a l'objectiu
proposat, i aplicant les propietats textuals i la riquesa l�xica, per a practicar
aprenentatges ling��stics i estructurar el pensament, amb el suport de les TIC i
l'ajuda del professor.
Bloc 1. Escoltar i parlar. Curs 3r (continuaci�)
INDICADORS D'ASSOLIMENTCLCMCTCDAASCIECECBL1.5. Avaluar, amb la supervisi� del
professorat i la utilitzaci� de guies i gravacions, les produccions orals pr�pies i
dels companys, atenent la quantitat, qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat,
i les normes de pros�dia, per a progressar en la compet�ncia comunicativa oral.
BL1.6. Buscar i seleccionar informaci� sobre els entorns laborals, professions i
estudis vinculats als coneixements del nivell educatiu; analitzar els coneixements,
habilitats i compet�ncies necess�ries per al desenvolupament i comparar-les amb les
seues pr�pies aptituds i interessos per a generar alternatives davant de la presa
de decisions vocacional.

Bloc 2. Llegir i escriure. Curs 3r


INDICADORS D'ASSOLIMENTCLCMCTCDAASCIECECBL2.1. Interpretar textos escrits en
suports diversos, dels �mbits personal, acad�mic i social, de tipologies diverses
(narratius, descriptius, instructius i, en especial, expositius) de forma aut�noma
i argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys) a trav�s de l'an�lisi
dels elements formals i de contingut propis del nivell educatiu, utilitzant les
estrat�gies de comprensi� lectora adequades al text i a l'objectiu de la lectura,
per a construir el significat global del text i com a suport a les tasques
d'aprenentatge.BL2.2. Planificar i escriure, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�,
correcci� ortogr�fica i gramatical i l�xica del nivell educatiu, textos, en suports
diversos, dels �mbits personal, acad�mic i social, de diverses tipologies
(narratius, descriptius, instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i
argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys), aplicant les estrat�gies
del proc�s d'escriptura i utilitzant un llenguatge no discriminatori.

Bloc 2. Llegir i escriure. Curs 3r (continuaci�)


INDICADORS D'ASSOLIMENTCLCMCTCDAASCIECECBL2.3. Avaluar, amb la supervisi� del
professorat, els textos escrits propis o aliens, com a part del proc�s
d'escriptura, identificant els errors d'adequaci�, coher�ncia, cohesi� i correcci�
del nivell educatiu, i resolent els dubtes de forma reflexiva i dialogada, amb
l'ajuda de diccionaris impresos o digitals i altres fonts de consulta.BL 2.4.
Sintetitzar textos orals i escrits expositius i argumentatius utilitzant mapes
conceptuals i resums, seleccionant les informacions essencials, generalitzant
informacions relacionades i elaborant un text coherent i cohesionat que no
reprodu�sca literalment parts del text original ni incloga interpretacions
personals, per a usar la informaci� amb finalitats diverses segons la situaci� de
comunicaci�.BL2.5. Realitzar amb creativitat tasques o projectes de treball
individuals o col�lectius, de forma reflexiva i dialogada, sobre temes del
curr�culum (amb especial inter�s per les obres liter�ries) o sobre temes socials,
cient�fics i culturals, seguint les fases del proc�s d'un projecte de treball, per
a obtindre un producte final original de car�cter expositiu o argumentatiu,
contrastant les fonts d'informaci�, detallant les refer�ncies bibliogr�fiques, fent
una previsi� de recursos i temps ajustada als objectius proposats; adaptar-lo a
canvis i imprevistos transformant les dificultats en possibilitats; avaluar amb
ajuda de guies el proc�s i el producte final, i comunicar de forma personal els
resultats obtinguts.BL2.6. Realitzar projectes de treball individuals i en equips
cooperatius, sobre temes del curr�culum (amb especial inter�s per les obres
liter�ries) o sobre temes socials, cient�fics i culturals, del nivell educatiu,
buscant i seleccionant informaci� en mitjans digitals de forma contrastada; crear
continguts per mitj� d'aplicacions inform�tiques d'escriptori, i col�laborar i
comunicar amb altres filtrant i compartint informaci� i continguts digitals de
forma segura i responsable.

Bloc 2. Llegir i escriure. Curs 3r (continuaci�)


INDICADORS D'ASSOLIMENTCLCMCTCDAASCIECECB2.7. Realitzar amb supervisi�, de forma
efica�, tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions
sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i inter�s
durant el desenvolupament i actuar amb flexibilitat buscant amb supervisi�
solucions alternatives.
Bloc 3. Coneixement de la llengua. Curs 3r
INDICADORS D'ASSOLIMENTCLCMCTCDAASCIECECBL3.1. Identificar les distintes categories
gramaticals que componen un text establint la concordan�a entre aquestes;
classificar-les, analitzar-les morfol�gicament, reconeixent el paper gramatical,
sint�ctic i sem�ntic que exerceixen en el discurs; utilitzar-les correctament per a
avan�ar en la comprensi� i la creaci� de textos argumentatius.BL3.2. Crear i
revisar textos escrits aplicant correctament les normes ortogr�fiques de la llengua
pr�pies del nivell educatiu.BL3.3. Identificar els distints procediments de creaci�
del l�xic, propis del nivell educatiu, distingint entre els morfol�gics, els
pr�stecs d'altres lleng�es, aix� com sigles, acr�nims i abreviatures, per a
enriquir el vocabulari.BL3.4. Explicar el canvi sem�ntic que afecta el significat
de les paraules i les seues causes, identificant els seus mecanismes (met�fora,
meton�mia) per a diferenciar els usos connotatius i denotatius del llenguatge;
recon�ixer les relacions d'igualtat-semblan�a (camp sem�ntic i camp associatiu) i
d'inclusi� (hiperon�mia i hipon�mia) que s'estableixen entre les paraules per a
captar el sentit global d'un text.
Bloc 3. Coneixement de la llengua. Curs 3r (continuaci�)
INDICADORS D'ASSOLIMENTCLCMCTCDAASCIECECBL3.5. Analitzar morfosint�cticament
l'oraci� simple i classificar-la segons la naturalesa del predicat (oracions
atributives, predicatives, actives, transitives, reflexives, rec�proques,
intransitives, passives, perifr�stiques, reflexes i mitjanes) per a, de forma
aut�noma, expressar-se i redactar textos argumentatius de diverses modalitats
oracionals amb major correcci� i propietat.BL3.6. Recon�ixer els elements de la
comunicaci� que intervenen en textos argumentatius i justificar si compleixen les
propietats textuals adequades al nivell, per a, despr�s d'un proc�s de reflexi�,
realitzar un �s adequat de la llengua.BL3.7. Explicar els or�gens hist�rics de les
lleng�es d'Espanya i recon�ixer les seues varietats geogr�fiques, per a enriquir-se
i desenvolupar una actitud respectuosa cap a la diversitat de la llengua i un
entorn pluriling�e i pluricultural.

Bloc 4. Educaci� liter�ria. Curs 3r


INDICADORS D'ASSOLIMENTCLCMCTCDAASCIECECBL4.1 Realitzar lectures d'obres liter�ries
pr�ximes als seus gustos, triades lliurement o a proposta del professor, en
silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions i improvisacions de textos
adequats al nivell, aplicant, amb supervisi�, t�cniques expressives i teatrals.
BL4.2 Elaborar un dossier d'aprenentatge, amb una selecci� de documents i creacions
realitzats a partir de lectures, liter�ries i no liter�ries, pr�ximes als
interessos de l'alumnat, de forma reflexiva i cr�tica.BL4.3 Exposar, en suports
diversos, orals i escrits, les conclusions cr�tiques i raonades sobre les
connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia, analitzant i comparant
obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat mitjana fins al segle
XVIII, en creacions de diferent naturalesa.

Bloc 4. Educaci� liter�ria. Curs 3r (continuaci�)


INDICADORS D'ASSOLIMENTCLCMCTCDAASCIECECBL4.4 Analitzar un corpus de textos
literaris, de l'edat mitjana al segle XVIII, seleccionats entorn d'un tema o t�pic
com�, com a forma d'aproximaci� a la literatura, identificant els trets essencials
del context sociocultural i literari de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere,
i realitzant un comentari de forma i contingut per a expressar raonadament les
conclusions extretes, per mitj� de la formulaci� d'opinions personals.
6. Metodologia general de l'�rea
L'organitzaci� d'elements curriculars de l'assignatura es basa en el tractament
integrat de les lleng�es del curr�culum, enfocament metodol�gic que respon a la
concepci� pluriling�e del sistema educatiu valenci� en el qual conviuen dues
lleng�es cooficials amb, almenys, una llengua estrangera i totes elles s�n alhora
objecte i instrument d'aprenentatge. Per aquest motiu, es presenten els criteris
d'avaluaci� i els continguts espec�fics de cadascuna de les dues lleng�es i els
criteris d'avaluaci� i els continguts comuns a les dues. El fet que es presenten
continguts comuns, de tipus cognitiu, que es relacionen principalment amb els
processos que intervenen en la lectura i escriptura, facilita la planificaci� de
tasques i estrat�gies d'aprenentatge que permeten realitzar transfer�ncies
ling��stiques en funci� de quina siga la L1 o la L2 del centre, atenent el projecte
ling��stic del centre. En aquest sentit, s�n f�cilment transferibles a les lleng�es
estrangeres, una vegada que s'ha consolidat el codi oral o escrit, i faciliten
l'aprenentatge.

Els objectius que persegueix l'�rea de Llengua i Literatura i les estrat�gies


metodol�giques generals que orientaran aquest treball es resumeixen en la taula
seg�ent:
OBJECTIUSESTRAT�GIES METODOL�GIQUES GENERALSAportar als alumnes les eines i els
coneixements necessaris per a actuar satisfact�riament en qualsevol situaci�
comunicativa de la vida acad�mica, familiar, social i professional.� Tractament
integrat de les lleng�es del curr�culum per a respondre a la concepci� pluriling�e
del sistema educatiu valenci�.
� Pr�ctica i participaci� activa en �mbits socials que es pot desenvolupar tant en
el context educatiu formal, a trav�s del curr�culum, com en els contextos educatius
no formals i informals.
* Disseny de tasques o situacions d'aprenentatge que possibiliten, imiten o
reprodu�squen de la manera m�s fidel possible situacions reals d'interacci�,
comprensi� i expressi� oral i escrita, de manera que els estudiants puguen aplicar
els coneixements apresos.
* Planificaci� de situacions d'interacci� per a l'aprenentatge en les quals el
di�leg que s'establisca estiga basat en una relaci� d'igualtat.
* Augment de l'aprenentatge instrumental, per a afavorir la creaci� de sentit
personal i social.
* Integraci� en les situacions d'aprenentatge de principis solidaris on la igualtat
i la difer�ncia siguen valors compatibles i m�tuament enriquidors.
* Planificaci� de m�todes actius d'aprenentatge basats en estructures
d'aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacci�.
* Transformaci� de les estructures d'aprenentatge individualistes, vinculades
exclusivament a l'aprenentatge de continguts descontextualitzats, en estructures
d'aprenentatge cooperatiu perfectament compatibles amb altres m�todes actius, i
tots ells, amb l'aprenentatge de les compet�ncies.Servir per a la consolidaci� de
la compet�ncia comunicativa necess�ria en tots els �mbits de la vida adulta.*
Consolidar la base que servisca per a l'aprenentatge al llarg de la vida i que els
permetr� obtenir informaci�, comunicar-se i continuar aprenent.* Contemplar
l'enfocament dial�gic de l'aprenentatge des de l'�mbit social, fins a la
interioritzaci� del coneixement propi, intrasubjectiu.Tendir a un aprenentatge
situat, que emfatitze la dimensi� social dels processos d'adquisici� de les
compet�ncies, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i
de relacions, i a unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i
que els permetran adquirir la compet�ncia necess�ria.Emfasitzar el paper actiu i
aut�nom dels alumnes perqu� siguen cada vegada m�s responsables del seu
aprenentatge, estimulant la seua participaci� i implicaci� i l'adquisici� i l'�s de
coneixements en situacions reals que generen aprenentatges transferibles i
duradors.Aconseguir la integraci� de diferents models did�ctics (conductuals,
constructivistes, socials o personals), enfocaments metodol�gics (an�lisis de
tasques, simulaci� i/o joc de rols, estudi de casos, recerca en l'entorn, est�mul
de la creativitat, models personals per a l'augment de l'autoestima, etc.) o
seq��ncies did�ctiques en la programaci� de les Unitats Did�ctiques (aprenentatge
basat en projectes, aprenentatge basat en problemes, etc.).
Els principals sabers aplicats que s'abordaran en l'�rea de Llengua i Literatura
s�n:
� Habilitats que permeten comunicar amb precisi� les pr�pies idees, construir
discursos orals elaborats adequats al context comunicatiu en el qual s'utilitzen i
escoltar de manera activa, interpretant correctament les idees dels altres.
* Desenvolupament de la interacci� oral com a destresa b�sica en les relacions
humanes i que ocupa tots els �mbits des del personal a l'acad�mic passant pel
professional i l'administratiu.
* Desenvolupament de la lectura i l'escriptura com a eines b�siques per a
l'adquisici� de nous aprenentatges al llarg de la vida.
* Comprensi� i redacci� de textos de diversos �mbits i la realitzaci� de projectes
d'aprenentatge, de forma individual o en equips cooperatius.
* Reflexi� sobre els elements que conformen la llengua i sobre els mecanismes
ling��stics que regeixen la comunicaci� aix� com sistematitzaci� de l'aprenentatge
dels elements ling��stics necessaris per a utilitzar correctament les destreses
ling��stiques.
* Adquisici� del nivell de lectors competents per part dels alumnes avan�ant en la
comprensi� i interpretaci� d'obres liter�ries pr�ximes als seus gustos personals i
a la seua maduresa cognitiva, amb la de textos literaris que aporten coneixements
b�sics sobre algunes de les fites clau de la literatura.
* Aproximaci� als g�neres literaris, a partir d'una selecci� de textos agrupats
entorn dels grans temes i t�pics universals des de l'edat mitjana fins al segle XX.
* Valoraci� i gaudi personal de la literatura com a font de coneixement i com a
vincle de relaci� amb altres arts com la pintura, l'escultura, el cinema, la i fins
i tot amb la ci�ncia.
Les claus que serviran per a seleccionar i presentar els aprenentatges hauran de
complir les seg�ents condicions:
* Selecci� rigorosa de continguts.
* Exposici� clara i ordenada de continguts, tant conceptuals com procedimentals i
actitudinals.
* Utilitzaci� de claus audiovisuals per a presentar i tractar la informaci�.
* Ampliaci� del vocabulari cient�fic dels alumnes.
* Enfocament did�ctic basat en l'aprenentatge competencial.
* Aplicaci� pr�ctica dels aprenentatges en situacions de resoluci� de problemes
d'�mbit cient�fic i de la vida quotidiana.
* Textos informatius organitzats i estructurats de forma clara i rigorosa amb
suport gr�fic que facilita la comprensi� dels continguts.

7. Els elements transversals


Els continguts transversals que es recullen en la PDA transcendeixen als nivells
educatius i les �rees curriculars i impregnen el proc�s educatiu, perqu� aborden
sabers que tenen pres�ncia en tots els �mbits de l'aprenentatge.
Els continguts transversals del curr�culum s�n els seg�ents:
* La comprensi� lectora.
* L'expressi� oral i escrita.
* La comunicaci� audiovisual.
* El tractament de les Tecnologies de la Informaci� i la Comunicaci�.
* L'actitud emprenedora, que persegueix el desenvolupament de la creativitat,
l'autonomia, la iniciativa, el treball en equip, la confian�a en un mateix i el
sentit cr�tic.
* L'educaci� c�vica i constitucional. Dins d'aquest �mbit hi ha algunes q�estions
amb les quals la programaci� educativa ha de ser especialment sensible:
o L'atenci� a les persones amb discapacitat. L'escola ha d'oferir-los una educaci�
de qualitat, i garantir l'equitat i la inclusi� perqu� es troben en igualtat
d'oportunitats amb la resta dels alumnes.
o La igualtat efectiva entre homes i dones.
o La prevenci� de la viol�ncia de g�nere.
o El tractament dels valors inherents al principi d'igualtat de tracte i no-
discriminaci� per qualsevol condici� o circumst�ncia personal o social.
o La prevenci� i resoluci� pac�fica de conflictes en tots els �mbits de la vida
personal, familiar i social.
o L'educaci� en valors de llibertat, just�cia, igualtat, pluralisme pol�tic, pau,
democr�cia, respecte als drets humans i rebuig de la viol�ncia.
o El desenvolupament sostenible i el medi ambient.
o Les situacions d'explotaci� de les persones i d'ab�s sexual.
o El risc derivat de la utilitzaci� de les Tecnologies de la Informaci� i la
Comunicaci�.
o La protecci� davant emerg�ncies i cat�strofes.
o La cura i la higiene personal, l'activitat f�sica i la dieta equilibrada.
o L'educaci� i la seguretat vi�ria, la millora de la conviv�ncia i la prevenci�
dels accidents de tr�nsit.
* Valors personals. Dins d'aquest �mbit, l'objectiu �s sensibilitzar als alumnes
perqu� configuren la seua postura personal i �tica en relaci� amb:

o El desenvolupament sostenible i el medi ambient.


o Les situacions d'explotaci� de les persones i d'ab�s sexual.
o El risc derivat de l'�s de les Tecnologies de la Informaci� i la Comunicaci�.
o La protecci� davant emerg�ncies i cat�strofes.
o La cura i la higiene personal, l'activitat f�sica i la dieta equilibrada.

* L'educaci� i la seguretat vi�ria, la millora de la conviv�ncia i la prevenci�


dels accidents de tr�nsit.

AVALUACI� DE LA PR�CTICA DOCENT


Per a portar a terme una valoraci� objectiva dels aspectes educatius de la PDA �s
necessari sistematitzar els processos de reflexi� i de correcci�. �s imprescindible
recollir dades amb rigor per facilitar l'an�lisi dels resultats del proc�s i la
presa de decisions que permeten millorar l'ensenyament. Aquesta taula proporciona
un model senzill que pot servir per a complir aquest objectiu.

UNITATAJUSTAMENT DE LA PDACOMPLIMENT DELS OBJECTIUSCAUSES POSSIBLESDECISIONS


A partir de les decisions que s'hi adopten, l'equip pedag�gic haur� de revisar les
programacions did�ctiques per a reajustar-les a la realitat dels alumnes.
Des del punt de vista organitzatiu, �s aconsellable fer tamb� una reflexi� sobre
els recursos que ofereix el centre, la coordinaci� entre els diferents agents i la
manera en qu� flueix la informaci� entre els diferents grups. La taula seg�ent
resumeix alguns d'aquests punts clau.

ELEMENTS PER A LA REFLEXI�ASPECTES POSITIUSPER A MILLORARCAUSES POSSIBLESDECISIONS


Organitzaci� i gesti� dels espais, temps i recursos.Coordinaci� entre diferents
�rgans i persones del centre.Fluxos d'informaci� amb l'alumnat i les fam�lies.
Adequaci� de les PDA a la gesti� del proc�s educatiu.

UNITAT 1
OBJECTIUS CURRICULARS

a) Assumir responsablement els seus deures, con�ixer i exercir els seus drets en el
respecte als altres, practicar la toler�ncia, la cooperaci� i la solidaritat entre
les persones i els grups, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania
democr�tica.
b) Desenvolupar i consolidar h�bits de disciplina, estudi i treball individual i en
equip com a condici� necess�ria per a una realitzaci� efica� de les tasques de
l'aprenentatge i com a mitj� de desenvolupament personal.
c) Valorar i respectar la difer�ncia de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Rebutjar els estereotips que comporten discriminaci� entre homes i
dones.
e) Desenvolupar destreses b�siques en la utilitzaci� de les fonts d'informaci� per
a adquirir coneixements nous amb sentit cr�tic. Adquirir una preparaci� b�sica en
el camp de les tecnologies, especialment les de la informaci� i la comunicaci�.
g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confian�a en un mateix, la participaci�,
el sentit cr�tic, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre,
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
h) Comprendre i expressar amb correcci�, oralment i per escrit, en les dues
lleng�es oficials de la Comunitat Valenciana, textos i missatges complexos, i
iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura.
j) Con�ixer, valorar i respectar els aspectes b�sics de la cultura i la hist�ria
pr�pies i dels altres, i tamb� el patrimoni art�stic i cultural.
l) Apreciar la creaci� art�stica i comprendre el llenguatge de les diferents
manifestacions art�stiques, fent servir diversos mitjans d'expressi� i
representaci�.
PUNT DE PARTIDA DE LA UNITAT
* Enfocament de la unitat. El fil conductor de la unitat �s la cr�nica
period�stica: identificaci� i funci� del g�nere, estudi de l'estructura que
presenta i reconeixement de les caracter�stiques ling��stiques. Aquesta an�lisi de
textos informatius conduir� l'alumnat a elaborar la seua pr�pia cr�nica
period�stica, tant de manera oral com escrita. En l'apartat de L�xic, els alumnes
han d'identificar la polis�mia i l'homon�mia com a processos sem�ntics de la
llengua que poden portar a equ�vocs i que, per tant, cal evitar quan es busca
precisi� en un text. En l'apartat de Gram�tica d'aquesta primera unitat s'estudiar�
el substantiu de manera molt completa: distingint-lo d'altres categories i
aplicant-hi canvis de flexi� de g�nere i nombre. Des del punt de vista de
l'ortografia, l'alumnat aprofundir� en l'estudi de la essa sonora i la essa sorda,
contingut ortogr�fic que afecta sovint el canvi de g�nere i nombre. Finalment, en
els dos �ltims apartats de la unitat, s'iniciar� el recorregut per la hist�ria de
la nostra llengua i la nostra literatura. L'alumnat comen�ar� observant la
influ�ncia del llat� com a substrat de les lleng�es rom�niques i com a llengua de
cultura durant l'edat mitjana. Aix� mateix, s'aproximar� als primers textos escrits
en la nostra llengua i a la poesia trobadoresca feta en occit�, que servir� com a
punt de partida per a entendre la literatura amorosa medieval dels segles
posteriors.
* El que els alumnes ja coneixen. L'alumnat ja coneix les diferents tipologies
textuals en l'�mbit general: textos narratius, descriptius, expositius,
argumentatius, conversacionals i instructius; de manera que en tercer aprofundir�
en l'estudi de g�neres concrets pertanyents a tres �mbits: period�stic, acad�mic i
tecnol�gic. Tamb� t� nocions b�siques de les categories gramaticals i dels sons i
grafies, que ara estudiarem amb m�s detall i aprofundiment. Aix� mateix, des del
punt de vista de la literatura, ja ha adquirit en cursos anteriors els conceptes
b�sics de l'an�lisi de textos literaris, que haur� d'aplicar a la interpretaci� de
textos medievals.

* Previsi� de dificultats. �s possible que l'alumnat trobe alguna dificultat durant


el treball d'elaboraci� de la cr�nica period�stica oral i escrita. Tamb� pot
representar alguna dificultat l'an�lisi liter�ria dels textos de la poesia
trobadoresca, molt allunyats temporalment i culturalment de la societat actual.

SUGGERIMENT DE TEMPORITZACI�: setembre.


CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR
* G�neres dialogats de la comunicaci� oral, formals i espontanis, dels mitjans de
comunicaci� social (col�loquis, debats d'opini�, taules redones, entrevistes,
etc.).
* An�lisi, aplicaci� i avaluaci� dels procediments ling��stics d'expressi� oral
en textos expositius i argumentatius: ordre, claredat i rigor en l'exposici�,
riquesa expressiva, tipus d'arguments, recursos d'emfatitzaci�, etc., prestant
atenci� a les interfer�ncies ling��stiques.* Escolta d'un text informatiu oral.
* Exposici� oral d'una cr�nica period�stica.

BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de g�neres, tipologies i registres


diferents, amb especial atenci� als expositius (de manera aut�noma) i als
argumentatius (de manera guiada), propis de l'�mbit personal, acad�mic i social,
analitzant les caracter�stiques formals i de contingut i els elements no verbals,
utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral adequades al text i al prop�sit de
l'escolta, per a captar-ne el sentit global i formar-se'n una opini� pr�pia.
BL1.4. Produir de forma oral, individualment o en equip, textos formals de l'�mbit
acad�mic i social de temes relacionats amb el curr�culum i l'actualitat,
especialment de tipologia textual expositiva i argumentativa, utilitzant les
estrat�gies d'expressi� oral i els elements no verbals adequats a la situaci�
comunicativa i a l'objectiu proposat, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�, correcci�
i riquesa l�xica, per a practicar aprenentatges ling��stics i estructurar el
pensament, amb el suport de les TIC i l'ajuda del professor.

CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
* �s de les eines m�s comunes de les TIC per a col�laborar i comunicar-se amb la
resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees
constructives pr�pies, comprendre les idees alienes, etc.
* Lectura, comprensi�, interpretaci� i an�lisi de textos escrits narratius
(mem�ries, fragments narratius en un blog, etc.), descriptius (descripcions en
teatre i poesia), instructius (gram�tiques normatives, etc.), expositius (textos
divulgatius, articles d'enciclop�dia, etc.), argumentatius (textos breus d'opini�,
fullets publicitaris, etc.).
* �s i aplicaci� d'estrat�gies de comprensi� lectora, especialment en textos
argumentatius. [...].
* Producci� de textos escrits narratius (textos personals en un blog, etc.),
descriptius (endevinalles, poemes descriptius, etc.), instructius (manual d'�s
sobre ortografia i gram�tica, etc.) expositius (actes, treballs d'investigaci�,
etc.), argumentatius (comentaris en blogs i altres llocs interactius en l�nia,
valoracions dels llibres llegits, etc.), amb adequaci�, coher�ncia, cohesi� i
correcci�, d'acord amb les caracter�stiques pr�pies dels g�neres.* Reconeixement de
la cr�nica com a g�nere period�stic.
* Identificaci� de l'estructura de la cr�nica: titular, subt�tol, entrada, nom de
l'autor, lloc
i cos.
* An�lisi i localitzaci� en un text de les caracter�stiques ling��stiques pr�pies
d'una cr�nica, distingint-ne les parts narratives de
les argumentatives.
* Redacci� d'una cr�nica period�stica.
BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels �mbits personal,
acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i,
en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb l'ajuda del
professorat i dels companys), a trav�s de l'an�lisi dels elements formals i de
contingut propis del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de comprensi�
lectora adequades al text i a l'objectiu de la lectura, per a construir el
significat global del text i com a suport a les tasques d'aprenentatge.
BL2.2. Planificar i escriure, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�, correcci�
ortogr�fica i gramatical i l�xica del nivell educatiu, textos, en suports diversos,
dels �mbits personal, acad�mic i social, de diverses tipologies (narratius,
descriptius, instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i
argumentatius amb l'ajuda del professorat i dels companys), aplicant les
estrat�gies del proc�s d'escriptura, utilitzant un llenguatge no discriminatori, i
reconeixent la import�ncia de l'escriptura com a organitzador del pensament que
facilita l'aprenentatge.
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
* Establiment del plural de noms propis, d'abreviatures, sigles i acr�nims.
* An�lisi de la cohesi� textual: connectors textuals (d'explicaci�, causals,
consecutius, condicional, etc.); mecanismes lexicosem�ntics com repeticions
l�xiques
i relacions sem�ntiques (sinon�mia, anton�mia, hipon�mia, hiperon�mia, substituci�
l�xica per met�fores, meton�mies, eufemismes, etc.); mecanismes de cohesi�
gramatical (repetici� de construccions sint�ctiques, dixi espacial
i temporal, an�fores i cat�fores, eix temporal);
i mecanismes paraling��stics i elements gr�fics.
* Els or�gens hist�rics de les lleng�es d'Espanya.
* An�lisi de l'adequaci� textual en funci� de la finalitat del text i la intenci�
de l'emissor (funcions del llenguatge); relaci� existent entre l'emissor i el
receptor; marques ling��stiques de modalitzaci� (dixi personal i social,
impersonalitzaci�, verbs modals, adjectius qualificatius i l�xic connotatiu,
quantificaci�, grau de certesa, modalitat oracional, figures liter�ries valoratives
-hip�rboles, ironia-, variaci� del registre) i de l'�s d'un llenguatge no
discriminatori; en funci� dels elements de la situaci� comunicativa.* Distinci�
entre polis�mia i homon�mia.
* Identificaci� i classificaci� dels substantius.
* Flexi� dels substantius en g�nere i nombre.
* Coneixement i identificaci� d'acr�nims.
* Coneixement i aplicaci� de les normes d'�s de les grafies corresponents als sons
essa sonora i essa sorda.
* Definici�, estructura i caracter�stiques de la cr�nica period�stica.
* Aproximaci� als or�gens de la nostra llengua.BL3.1. Identificar les distintes
categories gramaticals, flexives i no flexives, que componen un text, establint la
concordan�a entre aquestes, classificant-les, analitzant-les morfol�gicament,
reconeixent el paper gramatical, sint�ctic i sem�ntic que exerceixen en el discurs,
i utilitzar-les correctament per a avan�ar en la comprensi� i creaci� de textos
argumentatius.
BL3.4. Explicar el canvi sem�ntic que afecta el significat de les paraules i les
seues causes, identificant els seus mecanismes (met�fora, meton�mia) per a
diferenciar els usos connotatius i denotatius del llenguatge; aix� com recon�ixer
les relacions d'igualtat-semblan�a (camp sem�ntic i camp associatiu) i d'inclusi�
(hiperon�mia i hipon�mia) que s'estableixen entre les paraules per a captar el
sentit global d'un text.
BL3.7. Explicar els or�gens hist�rics de les lleng�es d'Espanya i recon�ixer-ne les
varietats geogr�fiques,
per a enriquir-se i desenvolupar una actitud respectuosa envers la diversitat de la
llengua i un entorn pluricultural.

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS


CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
* Aproximaci� al coneixement d'altres mons (reals o imaginaris) a partir de la
lectura.
* Lectura guiada i comprensi� de textos
i obres literaris, d'acord amb el nivell,
com a base per a la formaci� de la personalitat liter�ria i el gaudi personal.
* Pr�ctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta)
de textos literaris com a font de gaudi i informaci� i com un mitj� d'aprenentatge
i enriquiment personal.
* La literatura medieval. Caracter�stiques generals.
* La l�rica. La poesia trobadoresca.
* T�pics: Locus amoenus, Descriptio puellae, Carpe diem, Tempus fugit, Ubi sunt?,
etc.* Aproximaci� al concepte de l'amor cort�s.
* Identificaci� dels g�neres po�tics de la poesia trobadoresca.
* Distinci� entre trobador i joglar.
* Coneixement dels trobadors m�s representatius de la poesia trobadoresca.
* Lectura i an�lisi guiada de poemes trobadorescos.
* Coneixement dels t�pics literaris cl�ssics.BL4.3. Exposar, en suports diversos,
orals i escrits, les conclusions cr�tiques i raonades, sobre les connexions entre
la literatura, les arts i la ci�ncia, analitzant i comparant obres, personatges,
temes i t�pics universals, des de l'edat mitjana fins al segle XVIII, en creacions
de diferent naturalesa.
BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle XVIII,
seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i literari
de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere i realitzant un comentari de forma i
contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitj� de la
formulaci� de judicis personals.

BLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL1.3. Interpretar textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents, amb especial atenci� als expositius (de manera aut�noma) i
als argumentatius (de manera guiada), propis de l'�mbit personal, acad�mic i
social, analitzant les caracter�stiques formals i de contingut i els elements no
verbals, utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral adequades al text i al
prop�sit de l'escolta, per a captar-ne el sentit global
i formar-se'n una opini� pr�pia.BL1.3.2. Interpreta textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents analitzant-ne les caracter�stiques formals i de contingut
i els elements no verbals.

Compr�n i identifica la informaci�


m�s rellevant d'un text informatiu
oral, i respon per escrit a preguntes concretes.P�g.14
ESCOLTA I ANALITZA
Act. 1, 2 i 3CL
CSCBL1.4. Produir de forma oral, individualment o en equip, textos formals de
l'�mbit acad�mic i social
de temes relacionats amb el curr�culum
i l'actualitat, especialment de tipologia textual expositiva i argumentativa,
utilitzant les estrat�gies d'expressi� oral i els elements no verbals adequats a la
situaci� comunicativa i a l'objectiu proposat, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�,
correcci� i riquesa l�xica, per
a practicar aprenentatges ling��stics
i estructurar el pensament, amb el suport de les TIC i l'ajuda del professor.
BL1.4.2. Produeix, de forma oral, textos breus, utilitzant les estrat�gies
d'expressi� oral i els elements no verbals adequats a la situaci� comunicativa i a
l'objectiu proposat.
Selecciona la informaci�, la interpreta, l'organitza i elabora una cr�nica
period�stica de manera oral. Fa una valoraci� personal dels fets emprant vocabulari
adient.P�g.14
PREPARA
I PARLA
ActivitatsCL
AA

BLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels
�mbits personal, acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius,
instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb ajuda
del professorat i dels companys), a trav�s de l'an�lisi dels elements formals i de
contingut propis del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de comprensi�
lectora adequades al text i a l'objectiu de la lectura, per a construir el
significat global del text i com a suport a les tasques d'aprenentatge.BL2.1.1.
Interpreta textos escrits en suports diversos, de l'�mbit personal, acad�mic i
social, de tipologies diverses, per a construir el significat global del text i com
a suport a les tasques d'aprenentatge.

Resumeix el contingut d'un text narratiu


i n'ordena cronol�gicament els fets. P�g. 9
Act. 1 i 2
CL
CSC
CMCT
AA
BL2.1.3. Interpreta textos escrits utilitzant les estrat�gies de comprensi� lectora
adequades al text i a l'objectiu
de la lectura.
Discerneix entre fets i interpretacions
en un text period�stic. Identifica les parts i les caracter�stiques ling��stiques
pr�pies d'una cr�nica.P�g. 12
Activitats
CL
CSC

CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT


ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL2.2. Planificar i escriure i escriure, amb adequaci�,
coher�ncia, cohesi�, correcci� ortogr�fica i gramatical i l�xica del nivell
educatiu, textos, en suports diversos, dels �mbits personal, acad�mic i social, de
diverses tipologies (narratius, descriptius, instructius i, en especial, expositius
de forma aut�noma i argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys),
aplicant les estrat�gies del proc�s d'escriptura, utilitzant un llenguatge no
discriminatori, i reconeixent la import�ncia de l'escriptura com a organitzador del
pensament que facilita l'aprenentatge.BL2.2.2. Escriu, amb adequaci�, coher�ncia,
cohesi�, pr�pies del nivell educatiu, textos, en suports diversos, de l'�mbit
personal, acad�mic i social, de diverses tipologies, de forma aut�noma o amb ajuda.
Planifica, redacta, corregeix i autoavalua una cr�nica period�stica de creaci�
pr�pia.P�g. 13
ActivitatsCL
AABLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL3.1. Identificar les distintes categories gramaticals,
flexives i no flexives, que componen un text, establint la concordan�a entre
aquestes, classificant-les, analitzant-les morfol�gicament, reconeixent el paper
gramatical, sint�ctic
i sem�ntic que exerceixen en el discurs,
i utilitzar-les correctament per a avan�ar
en la comprensi� i creaci� de textos argumentatius.BL3.1.2. Identifica les
categories gramaticals analitzant-les morfol�gicament, i reconeix el paper
gramatical, sint�ctic i sem�ntic que desenvolupen en el discurs. Coneix els
diferents significats d'una paraula polis�mica i sap identificar el que correspon a
un context concret. Aplica en un text creatiu la polis�mia
i l'homon�mia.P�g. 15
Act. 3 i 4IE
CL
CEC

CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT


ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL3.4. Explicar el canvi sem�ntic que afecta el significat de
les paraules i les seues causes, identificant-ne els mecanismes (met�fora,
meton�mia)
per a diferenciar els usos connotatius
i denotatius del llenguatge; aix� com recon�ixer les relacions d'igualtat-semblan�a
(camp sem�ntic i camp associatiu) i d'inclusi� (hiperon�mia
i hipon�mia) que s'estableixen entre
les paraules per a captar el sentit global d'un text. BL3.4.1. Explica el canvi
sem�ntic que afecta el significat de les paraules i les seues causes, identificant-
hi els mecanismes per a diferenciar els usos connotatius i denotatius del
llenguatge.Usa el diccionari per a distingir entre paraules polis�miques i
hom�nimes.
P�g. 15
Act. 1 i 2
CL
AA
BL3.7. Explicar els or�gens hist�rics de les lleng�es d'Espanya i recon�ixer les
seues varietats geogr�fiques, per a enriquir-se i desenvolupar una actitud
respectuosa envers la diversitat de la llengua i un entorn pluricultural.BL3.7.3.
Explica els or�gens hist�rics de les lleng�es d'Espanya i reconeix les seues
varietats geogr�fiques en la lectura i l'audici� de textos de diferents tipologies
i �mbits. Reconeix les lleng�es rom�niques.P�g. 23
ActivitatsCL
CMCT
AA
BLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les
conclusions cr�tiques
i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia,
analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat
mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa. BL4.3.1. Exposa,
en suports diversos, orals i escrits, les conclusions cr�tiques
i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia,
analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat
mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa. Situa les
composicions trobadoresques en un eix cronol�gic i estableix relacions entre els
textos trobadorescos i la societat en qu� s'inscriuen.

P�g. 27
Act. 6 (d, e i f)CL
CMTCBL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle
XVIII, seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i literari
de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere
i realitzant un comentari de forma i contingut per a expressar raonadament les
conclusions extretes, per mitj� de la formulaci� de judicis personals.BL4.4.1.
Analitza un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle XVIII,
seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura.Llig i ent�n un text trobadoresc, n'identifica el tema, la intenci� de
l'autor i les caracter�stiques pr�pies del g�nere.P�g. 27
Act. 6
(a, b i c)CL
AA
CEC

ALTRES ELEMENTS DE LA PROGRAMACI�


ORIENTACIONS METODOL�GIQUESMODELS METODOL�GICSPRINCIPIS METODOL�GICSAGRUPAMENT?
Model discursiu i expositiu.
? Model experiencial.
? Tallers.
? Aprenentatge cooperatiu.
? Treball per tasques.
? Treball per projectes.
? Altres.? Activitat i experimentaci�.
? Participaci�.
? Motivaci�.
? Personalitzaci�.
? Inclusi�.
? Interacci�.
? Significativitat.
? Funcionalitat.
? Globalitzaci�.
? Avaluaci� formativa.
? Altres.? Tasques individuals.
? Agrupament flexible.
? Parelles.
? Grup redu�t.
? Grup gran.
? Grup interclasse.
? Altres.

RECURSOS PER A L'AVALUACI�PROCEDIMENTS D'AVALUACI�INSTRUMENTS PER A L'AVALUACI�


SISTEMA DE QUALIFICACI�? Observaci� directa del treball diari.
? An�lisi i valoraci� de tasques especialment creades per a l'avaluaci�.
? Valoraci� quantitativa de l'avan� individual (qualificacions).
? Valoraci� qualitativa de l'avan� individual (anotacions i puntualitzacions).
? Valoraci� quantitativa de l'avan� col�lectiu.
? Valoraci� qualitativa de l'avan� col�lectiu.
? Altres.? Element de diagn�stic: r�brica de la unitat.
? Avaluaci� de continguts, proves corresponents a la unitat.
? Avaluaci� per compet�ncies, proves corresponents a la unitat.
? Proves d'avaluaci� externa.
? Altres documents gr�fics o textuals.
? Debats i intervencions.
? Projectes personals o grupals.
? Representacions i dramatitzacions.
? Elaboracions multim�dia.
? Altres.Qualificaci� quantitativa:
* En les proves d'avaluaci� de continguts, cada activitat es qualificar� amb la
puntuaci� indicada. En cas que la resposta no siga incorrecta, per� siga
incompleta, caldr� valorar amb la meitat de la puntuaci�. Aix�, la qualificaci�
m�xima de la prova ser� de 10 punts.
Qualificaci� qualitativa: tindr� com a clau per al diagn�stic la r�brica
corresponent a la unitat.
* Proves d'avaluaci� per compet�ncies.
* Observaci� directa.

TREBALL COOPERATIUActivitat 4 (p�gina 14): Els alumnes han de valorar la cr�nica


oral que fan els companys i aportar possibilitats de millora.
ACTIVITATS COMPLEMENT�RIES* Activitats complement�ries corresponents a la unitat
del material Fitxes de refor� i Fitxes d'ampliaci� que s'inclouen en els Recursos
did�ctics de 3r curs.
CONTINGUTS TRANSVERSALSComprensi� lectora. Text inicial Cr�nica d'un professor i
activitats que s'hi relacionen (p�gines 8 i 9); Banc de Textos (p�gines 12 i 13)
amb les lectures: Hait� �s un infern o la premsa exagera? i Rihanna regna a
Barcelona; Lectura i comprensi� de poemes trobadorescos (p�gines 24, 26 i 27);
Activitats d'Avaluaci�, lectura i comprensi� del text Musicant: un viatge a trav�s
del temps de Jaume Pinyol (p�gina 30).Expressi� oral i escrita. Planificaci� i
redacci� d'una cr�nica period�stica (p�gina 13); Preparaci� i exposici� oral d'una
cr�nica per a la r�dio o la televisi� (p�gina 14); Invenci� d'un acudit utilitzant
paraules hom�nimes o polis�miques (p�gina 15).Comunicaci� audiovisual. Definici�,
estructura i elements ling��stics d'una cr�nica period�stica (p�gines 10 a 12);
Escolta i an�lisi de cr�niques orals per relacionar-les amb imatges (p�gina 14).
Tractament de les tecnologies de la informaci� i de la comunicaci�. Correcci�
d'errors i soluci� de dubtes ortogr�fics amb la utilitzaci� de diccionaris en l�nia
(p�gines 18 i 19).Actitud emprenedora. Representaci� gr�fica de la pir�mide de les
classes socials atenent uns par�metres determinats i concrets, i relaci� amb els
actants principals de la poesia trobadoresca (p�gina 27).Educaci� c�vica i
constitucional. Lectura d'un text sobre la situaci� a Hait� despr�s del terratr�mol
(Hait� �s un infern o la premsa exagera?) i presa de consci�ncia de la realitat que
es viu en aquestes cat�strofes (p�gina 12).
UTILITZACI�
DE LES TIC* LlibreM�dia de 3r curs, activitats i recursos corresponents a la
unitat.

UNITAT 2
OBJECTIUS CURRICULARS

a) Assumir responsablement els seus deures, con�ixer i exercir els seus drets en el
respecte als altres, practicar la toler�ncia, la cooperaci� i la solidaritat entre
les persones i els grups, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania
democr�tica.
b) Desenvolupar i consolidar h�bits de disciplina, estudi i treball individual i en
equip com a condici� necess�ria per a una realitzaci� efica� de les tasques de
l'aprenentatge i com a mitj� de desenvolupament personal.
d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els �mbits de la personalitat i
en les seues relacions amb els altres, i tamb� rebutjar la viol�ncia, els
prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pac�ficament
els conflictes.
e) Desenvolupar destreses b�siques en la utilitzaci� de les fonts d'informaci� per
a adquirir coneixements nous amb sentit cr�tic. Adquirir una preparaci� b�sica en
el camp de les tecnologies, especialment les de la informaci� i la comunicaci�.
g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confian�a en un mateix, la participaci�,
el sentit cr�tic, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre,
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
h) Comprendre i expressar amb correcci�, oralment i per escrit, en les dues
lleng�es oficials de la Comunitat Valenciana, textos i missatges complexos, i
iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura.
j) Con�ixer, valorar i respectar els aspectes b�sics de la cultura i la hist�ria
pr�pies i dels altres, i tamb� el patrimoni art�stic i cultural.
l) Apreciar la creaci� art�stica i comprendre el llenguatge de les diferents
manifestacions art�stiques, fent servir diversos mitjans d'expressi� i
representaci�.
PUNT DE PARTIDA DE LA UNITAT
* Enfocament de la unitat. El tema central de la segona unitat �s l'article
d'opini�: identificaci� i funci� del g�nere, estudi de l'estructura que presenta i
reconeixement de les caracter�stiques ling��stiques. L'an�lisi de textos
argumentatius sobre temes pr�xims als alumnes ser� el punt de partida perqu� ells
mateixos escriguen un article d'opini� i, a m�s, apliquen l'argumentaci� a una
discussi� oral. En l'apartat de L�xic, coneixeran els mecanismes l�xics que
cohesionen i enriqueixen un text, com ara la sinon�mia, l'anton�mia i l'estudi dels
camps sem�ntics (hiperon�mia i hipon�mia). L'apartat de Gram�tica aborda els
quantitatius i els indefinits i les funcions sint�ctiques que realitzen
(determinant, adverbi, pronom). En Ortografia, els alumnes practicaran les grafies
dels sons palatals sonors (j, g, tj, tg). Finalment, els dos �ltims apartats de la
unitat mostren el context sociocultural medieval i expliquen els primers usos
formals de la nostra llengua. Els alumnes observaran que el roman� va accedir als
�mbits de la predicaci� i la ci�ncia, que fins llavors estaven reservats al llat�.
Aix� mateix, prendran contacte amb textos religiosos medievals de Ramon Llull,
Anselm Turmeda, Francesc Eiximenis i Vicent Ferrer.
* El que els alumnes ja coneixen. Els alumnes tenen nocions generals de les
caracter�stiques dels textos argumentatius. En aquesta unitat aprofundiran en
aspectes com �s ara els tipus d'arguments (d'analogia, d'autoritat...) o les
marques de modalitzaci�. Tamb� han estudiat en cursos anteriors l'escriptura de les
consonants palatals sonores, que repassem en aquest curs. A m�s, coneixen la
distinci� entre sin�nims i ant�nims. Tamb� coneixen alguns quantitatius i
indefinits, que enguany s'estudien de manera m�s exhaustiva.

* Previsi� de dificultats. �s possible que els alumnes troben alguna dificultat per
a adequar amb �xit el seu article d'opini� a l'estructura que es proposa en el
llibre. Tamb� els pot resultar complex recon�ixer els quantitatius i indefinits, i
distingir amb claredat la funci� que realitzen en diferents oracions.

SUGGERIMENT DE TEMPORITZACI�: octubre.


CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR
* Escolta activa, comprensi�, interpretaci� i an�lisi de textos orals i
audiovisuals argumentatius (debats, col�loquis, tert�lies, taules redones, etc.).
* An�lisi, aplicaci� i avaluaci� dels procediments ling��stics d'expressi� oral en
textos expositius
i argumentatius: ordre, claredat i rigor en l'exposici�, riquesa expressiva, tipus
d'arguments, recursos d'emfatitzaci�, etc., prestant atenci� a les interfer�ncies
ling��stiques.
* Valoraci� de la conversa com a eina de les habilitats socials, de mediaci�,
d'expressi� de la creativitat i de respecte per les opinions dels altres.* Escolta
i comprensi� d'un text en qu� es planteja un debat sobre els avantatges i els
inconvenients de la construcci� d'un parc tem�tic.
* Exposici� argumentada d'una posici� davant d'un conflicte.
BL1.1. Participar activament i respectuosament en converses, discussions i
deliberacions que desenvolupen les relacions socials dins de l'aula, especialment
per a resoldre conflictes interpersonals, seguint instruccions, demanant el torn de
paraula, disculpant-se i responent a una disculpa, etc., utilitzant el l�xic
adequat al nivell educatiu i les estrat�gies d'interacci� oral.
BL1.5. Avaluar, amb l'ajuda del professorat i de guies, individualment i en equip,
les produccions orals pr�pies i dels companys, atenent la quantitat, qualitat,
rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les normes de pros�dia, per a progressar en
la compet�ncia comunicativa oral.

CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
* Desenvolupament del sentit cr�tic.
* Caracter�stiques b�siques dels textos argumentatius: funci� comunicativa,
estructura, marques ling��stiques, recursos verbals
i no verbals, g�neres.
* �s d'estrat�gies de planificaci�, com a part del proc�s de producci� escrita, amb
la supervisi� del professorat: redactar esborranys, usar diccionaris i gram�tiques,
controlar la progressi� de la informaci�, reescriure.
* Avaluaci� de produccions pr�pies o alienes com a part del proc�s d'escriptura,
amb la supervisi� del professorat, comparant el resultat amb el pla original,
jutjant si el text respon a l'objectiu d'escriptura i analitzant l'adequaci�,
coher�ncia i cohesi�, per a millorar els textos.
* Lectura, comprensi�, interpretaci� i an�lisi de textos escrits narratius
(mem�ries, fragments narratius en un blog, etc.), descriptius (descripcions en
teatre i poesia), instructius (gram�tiques normatives, etc.), expositius (textos
divulgatius, articles d'enciclop�dia, etc.), argumentatius (textos breus d'opini�,
fullets publicitaris, etc.).
* �s i aplicaci� d'estrat�gies de comprensi� lectora, especialment en textos
argumentatius [...].
* Producci� de textos escrits narratius (textos personals en un blog, etc.),
descriptius (endevinalles, poemes descriptius, etc.), instructius (manual d'�s
sobre ortografia i gram�tica, etc.) expositius (actes, treballs d'investigaci�,
etc.), argumentatius (comentaris en blogs i altres llocs interactius en l�nia,
valoracions dels llibres llegits, etc.), amb adequaci�, coher�ncia, cohesi� i
correcci�, d'acord amb les caracter�stiques pr�pies dels g�neres.* Reconeixement de
l'article d'opini� com
a g�nere period�stic.
* Identificaci� de l'estructura de l'article d'opini�: t�tol, introducci�, cos
argumentatiu i conclusi�.
* An�lisi i localitzaci�
de la tesi d'un article d'opini�, de l'estructura i dels recursos propis del
g�nere.
* Redacci� d'un article d'opini�.
BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels �mbits personal,
acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i,
en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb l'ajuda del
professorat i dels companys, a trav�s de l'an�lisi dels elements formals i de
contingut propis del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de comprensi�
lectora adequades al text i a l'objectiu de la lectura, per a construir el
significat global del text i com a suport a les tasques d'aprenentatge.
BL2.2. Planificar i escriure, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�, correcci�
ortogr�fica i gramatical i l�xica del nivell educatiu, textos, en suports diversos,
dels �mbits personal, acad�mic i social, de diverses tipologies (narratius,
descriptius, instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i
argumentatius amb l'ajuda del professorat i dels companys), aplicant les
estrat�gies del proc�s d'escriptura, utilitzant un llenguatge no discriminatori, i
reconeixent la import�ncia de l'escriptura com a organitzador del pensament que
facilita l'aprenentatge.
BL2.4. Sintetitzar textos orals i escrits expositius i argumentatius, utilitzant
mapes conceptuals i resums, seleccionant les informacions essencials, generalitzant
informacions relacionades i elaborant un text coherent
i cohesionat que no reprodu�sca literalment parts del text original ni incloga
interpretacions personals, per a usar la informaci� amb finalitats diverses segons
la situaci� de comunicaci�.

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS


CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
* Reconeixement de les relacions d'igualtat-semblan�a (camp sem�ntic i camp
associatiu) i d'inclusi� (hiperon�mia
i hipon�mia) entre les paraules.
* An�lisi de la cohesi� textual: connectors textuals (d'explicaci�, causals,
consecutius, condicional, etc.); mecanismes lexicosem�ntics com repeticions
l�xiques i relacions sem�ntiques (sinon�mia, anton�mia, hipon�mia, hiperon�mia,
substituci� l�xica per met�fores, meton�mies, eufemismes, etc.); mecanismes de
cohesi� gramatical (repetici� de construccions sint�ctiques, dixi espacial
i temporal, an�fores i cat�fores, eix temporal);
i mecanismes paraling��stics i elements gr�fics.
* An�lisi de l'adequaci� textual, en funci� de la finalitat del text i la intenci�
de l'emissor (funcions del llenguatge); relaci� existent entre l'emissor i el
receptor; marques ling��stiques de modalitzaci� (dixi personal
i social, impersonalitzaci�, verbs modals, adjectius qualificatius i l�xic
connotatiu, quantificaci�, grau de certesa, modalitat oracional, figures liter�ries
valoratives -hip�rboles, ironia-, variaci� del registre, etc.) i de l'�s d'un
llenguatge no discriminatori; en funci� dels elements de la situaci� comunicativa.*
Distinci� entre els fen�mens de sinon�mia
i anton�mia, hiperon�mia i hipon�mia.
* Coneixement, identificaci� i �s dels determinants quantitatius i els determinants
indefinits.
* Rep�s de les grafies dels sons palatals sonors
(j, g, tj, tg).
* Aproximaci� al context sociocultural i ling��stic de l'�poca medieval.BL3.1.
Identificar les distintes categories gramaticals, flexives i no flexives, que
componen un text, establint la concordan�a entre aquestes, classificant-les,
analitzant-les morfol�gicament, reconeixent el paper gramatical, sint�ctic i
sem�ntic que exerceixen en el discurs, i utilitzar-les correctament per a avan�ar
en la comprensi� i creaci� de textos argumentatius.
BL3.2. Aplicar coneixements, propis del nivell, sobre
les normes ortogr�fiques de la llengua per a produir
i comprendre textos orals i escrits amb correcci�.
BL3.4. Explicar el canvi sem�ntic que afecta el significat
de les paraules i les seues causes, identificant-ne els mecanismes (met�fora,
meton�mia) per a diferenciar els usos connotatius i denotatius del llenguatge; aix�
com recon�ixer les relacions d'igualtat-semblan�a (camp sem�ntic i camp associatiu)
i d'inclusi� (hiperon�mia
i hipon�mia) que s'estableixen entre les paraules per
a captar el sentit global d'un text.
BL3.6. Recon�ixer els elements de la comunicaci� que intervenen en textos
argumentatius i justificar si compleixen les propietats textuals per a avan�ar aix�
en l'an�lisi del discurs, adequat al nivell, que porte a la reflexi� i a
l'adequaci� de la llengua, per mitj� d'un llenguatge no discriminatori.
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
* Aproximaci� al coneixement d'altres mons (reals o imaginaris) a partir de la
lectura.
* Lectura guiada i comprensi� de textos i obres literaris, d'acord amb el nivell,
com a base per a la formaci� de la personalitat liter�ria i el gaudi personal.
* Pr�ctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta)
de textos literaris com a font de gaudi i informaci� i com un mitj� d'aprenentatge
i enriquiment personal.
* La literatura medieval. Caracter�stiques generals.
* La literatura religiosa i moralitzadora. * Aproximaci� a la literatura religiosa
medieval.
* Coneixement dels autors m�s representatius de la literatura religiosa medieval:
Ramon Llull, Anselm Turmeda, Francesc Eiximenis i Vicent Ferrer.
* Lectura i an�lisi guiada de fragments literaris medievals.
* Explicaci� d'un concepte per mitj� d'un exemplum.BL4.3. Exposar, en suports
diversos, orals i escrits, les conclusions cr�tiques i raonades, sobre les
connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia, analitzant i comparant
obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat mitjana fins al segle
XVIII, en creacions de diferent naturalesa.
BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle XVIII,
seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i literari
de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere i realitzant un comentari de forma i
contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitj� de la
formulaci� de judicis personals.

BLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL1.1. Participar activament
i respectuosament en converses, discussions i deliberacions que desenvolupen les
relacions socials dins de l'aula, especialment per a resoldre conflictes
interpersonals, seguint instruccions, demanant el torn de paraula, disculpant-se i
responent a una disculpa, etc., utilitzant el l�xic adequat al nivell educatiu i
les estrat�gies d'interacci� oral.BL1.1.3. Participa en intercanvis comunicatius
aportant arguments raonats per a defensar les opinions pr�pies de manera clara i
ordenada.Exposa el seu punt de vista sobre un tema aportant arguments i respectant
l'opini� dels altres.P�g. 38
PREPARA I PARLA
Act. 3CL
CSCBL1.5. Avaluar, amb la supervisi� del professorat i la utilitzaci� de guies i
gravacions, individualment i en equip, les produccions orals pr�pies i dels
companys, atenent la quantitat, qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les
normes de pros�dia, per a progressar en la compet�ncia comunicativa oral.BL1.5.1.
Avalua, amb supervisi� i ajuda, les produccions orals, atenent la quantitat,
qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les normes
de pros�dia, per a progressar en
la compet�ncia comunicativa oral. Analitza i critica el seu treball, indicant els
aspectes que ha de millorar.P�g. 38
PREPARA I PARLA
Act. 4CL
AA
BLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels
�mbits personal, acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius,
instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb
l'ajuda del professorat i dels companys), a trav�s de l'an�lisi dels elements
formals i de contingut propis del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de
comprensi� lectora adequades al text i a l'objectiu
de la lectura, per a construir el significat global del text i com a suport a les
tasques d'aprenentatge.BL2.1.1. Interpreta textos escrits en suports diversos, de
l'�mbit personal, acad�mic i social, de tipologies diverses, per a construir el
significat global del text i com a suport a les tasques d'aprenentatge.

Identifica el tema d'un text argumentatiu i la tesi de l'autor.P�g. 33


ActivitatsCL
AAP�g. 36
Act. 2CLP�g. 37
Act 1BL2.1.2. Interpreta textos escrits a trav�s de l'an�lisi dels elements formals
i de contingut propis del nivell educatiu. Identifica l'estructura i els recursos
ling��stics propis de l'article d'opini�.P�g. 36
Act. 1 i 3
CL
BL2.2. Planificar i escriure, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�, correcci�
ortogr�fica i gramatical i l�xica del nivell educatiu, textos, en suports diversos,
dels �mbits personal, acad�mic i social, de diverses tipologies (narratius,
descriptius, instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i
argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys), aplicant les estrat�gies
del proc�s d'escriptura, utilitzant un llenguatge no discriminatori, i reconeixent
la import�ncia de l'escriptura com a organitzador del pensament que facilita
l'aprenentatge.BL2.2.1. Aplica les estrat�gies de planificaci� en el proc�s
d'escriptura de textos de diverses tipologies, de forma aut�noma o amb ajuda.
Planifica, redacta, corregeix i autoavalua un article d'opini�.P�g. 37
ActivitatsCL
AA
BLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE (continuaci�)
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL2.4. Sintetitzar textos orals i escrits expositius i
argumentatius, utilitzant mapes conceptuals i resums, seleccionant les informacions
essencials, generalitzant informacions relacionades i elaborant un text coherent i
cohesionat que no reprodu�sca literalment parts del text original ni incloga
interpretacions personals, per a usar la informaci� amb finalitats diverses segons
la situaci� de comunicaci�.BL2.4.1. Sintetitza, utilitzant els procediments de
s�ntesi adequats al nivell educatiu i a la tipologia textual, seleccionant les
informacions essencials, generalitzant informacions relacionades, textos orals i
escrits expositius i argumentatius, per a usar la informaci� amb finalitats
diverses segons la situaci� de comunicaci�. Selecciona la informaci� essencial
sobre un text argumentatiu i n'elabora una fitxa.P�g. 33
Act. 3CL
IEBLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL3.1. Identificar les distintes categories gramaticals,
flexives i no flexives, que componen un text, establint la concordan�a entre
aquestes, classificant-les, analitzant-les morfol�gicament, reconeixent el paper
gramatical, sint�ctic i sem�ntic que exerceixen en el discurs, i utilitzar-les
correctament per a avan�ar en la comprensi� i creaci� de textos argumentatius.
BL3.1.2. Identifica les categories gramaticals analitzant-les morfol�gicament, i
reconeix el paper gramatical, sint�ctic i sem�ntic que desenvolupen en el discurs.
Identifica paraules que pertanyen a la categoria dels quantitatius.P�g. 41
Act. 1CL

CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT


ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL3.2. Aplicar coneixements, propis del nivell, sobre les
normes ortogr�fiques de la llengua per a produir i comprendre textos orals i
escrits amb correcci�.BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits aplicant correctament
les normes ortogr�fiques de les lleng�es pr�pies
del nivell educatiu.Corregeix un text amb errades relacionades amb les grafies dels
sons palatals sonors: j, g, tj, tg.P�g. 45
Act. 8CL
AA
IEBL3.4. Explicar el canvi sem�ntic que afecta el significat de les paraules i les
seues causes, identificant-ne els mecanismes (met�fora, meton�mia)
per a diferenciar els usos connotatius
i denotatius del llenguatge; aix� com recon�ixer les relacions d'igualtat-semblan�a
(camp sem�ntic i camp associatiu) i d'inclusi� (hiperon�mia i hipon�mia) que
s'estableixen entre les paraules per a captar el sentit global d'un text.BL3.4.2.
Reconeix les relacions d'igualtat-semblan�a i d'inclusi� que s'estableixen entre
les paraules per a captar el sentit global d'un text. Reconeix paraules del camp
sem�ntic de l'oratge i les relaciona per a classificar-les en hip�nims o
hiper�nims.P�g. 39
Act. 3CLBL3.6. Recon�ixer els elements de la comunicaci� que intervenen en textos
argumentatius i justificar si compleixen les propietats textuals pr�pies del nivell
educatiu, per a fer un �s adequat de la llengua, despr�s d'un proc�s de reflexi�.
BL3.6.1. Reconeix els elements de la comunicaci� que intervenen en textos
narratius, descriptius, instructius, expositius i argumentatius. Identifica els
recursos ling��stics propis dels textos argumentatius: verbs
i expressions d'opini�, marques
de modalitzaci� i connectors.P�g. 36
Act. 3
CL

BLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les
conclusions cr�tiques
i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia,
analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat
mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa. BL4.3.1. Exposa,
en suports diversos, orals i escrits, les conclusions cr�tiques
i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia,
analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat
mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa.Elabora un esquema
amb les caracter�stiques socioculturals de l'edat mitjana i els �mbits d'�s de la
llengua.P�g. 47
Act. 5CL
AABL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle XVIII,
seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i literari
de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere
i realitzant un comentari de forma
i contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitj� de la
formulaci� de judicis personals.BL4.4.2. Identifica els trets essencials del
context sociocultural i literari de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere dels
textos de l'edat mitjana al segle XVIII analitzats.Llig i ent�n un text del segle
XV, hi identifica el tema, la intenci� de l'autor
i les caracter�stiques del g�nere.P�g. 50
Act. 4
CLP�g. 51
Act. 5CL
CEC

ALTRES ELEMENTS DE LA PROGRAMACI�


ORIENTACIONS METODOL�GIQUESMODELS METODOL�GICSPRINCIPIS METODOL�GICSAGRUPAMENT?
Model discursiu i expositiu.
? Model experiencial.
? Tallers.
? Aprenentatge cooperatiu.
? Treball per tasques.
? Treball per projectes.
? Altres.? Activitat i experimentaci�.
? Participaci�.
? Motivaci�.
? Personalitzaci�.
? Inclusi�.
? Interacci�.
? Significativitat.
? Funcionalitat.
? Globalitzaci�.
? Avaluaci� formativa.
? Altres.? Tasques individuals.
? Agrupament flexible.
? Parelles.
? Grup redu�t.
? Grup gran.
? Grup interclasse.
? Altres.

RECURSOS PER A L'AVALUACI�PROCEDIMENTS D'AVALUACI�INSTRUMENTS PER A L'AVALUACI�


SISTEMA DE QUALIFICACI�? Observaci� directa del treball diari.
? An�lisi i valoraci� de tasques especialment creades per a l'avaluaci�.
? Valoraci� quantitativa de l'avan� individual (qualificacions).
? Valoraci� qualitativa de l'avan� individual (anotacions i puntualitzacions).
? Valoraci� quantitativa de l'avan� col�lectiu.
? Valoraci� qualitativa de l'avan� col�lectiu.
? Altres.? Element de diagn�stic: r�brica de la unitat.
? Avaluaci� de continguts, proves corresponents a la unitat.
? Avaluaci� per compet�ncies, proves corresponents a la unitat.
? Proves d'avaluaci� externa.
? Altres documents gr�fics o textuals.
? Debats i intervencions.
? Projectes personals o grupals.
? Representacions i dramatitzacions.
? Elaboracions multim�dia.
? Altres.Qualificaci� quantitativa:
* En les proves d'avaluaci� de continguts, cada activitat es qualificar� amb la
puntuaci� indicada. En cas que la resposta no siga incorrecta, per� siga
incompleta, caldr� valorar amb la meitat de la puntuaci�. Aix�, la qualificaci�
m�xima de la prova ser� de 10 punts.
Qualificaci� qualitativa: tindr� com a clau per al diagn�stic la r�brica
corresponent a la unitat.
* Proves d'avaluaci� per compet�ncies.
* Observaci� directa.

TREBALL COOPERATIUActivitat 4 (p�gina 38): Els alumnes han de valorar la seua


argumentaci� i la seua l'actitud en la discussi�.
ACTIVITATS COMPLEMENT�RIES* Activitats complement�ries corresponents a la unitat
del material Fitxes de refor� i Fitxes d'ampliaci� que s'inclouen en els Recursos
did�ctics de 3r curs.
CONTINGUTS TRANSVERSALSComprensi� lectora. Text inicial La llegenda urbana dels
nadius digitals i activitats que s'hi relacionen (p�gines 32 i 33); Banc de Textos
(p�gines 36 i 37) amb les lectures: No a la viol�ncia i La gran sort de tindre una
passi�; Lectura i comprensi� de fragments de prosa medieval (p�gines 47, 48, 50 i
51); Activitats d'Avaluaci�, lectura i comprensi� del text L'elecci� del rei de
Ramon Llull (p�gina 54).Expressi� oral i escrita. Planificaci� i redacci� d'un
article d'opini� (p�gina 37); Preparaci� d'una discussi� oral argumentada (p�gina
38).Comunicaci� audiovisual. Escolta i an�lisi d'una audici� pertanyent a un
programa de r�dio (p�gines 38). Tractament de les tecnologies de la informaci� i de
la comunicaci�. Recerca d'informaci� sobre una abreviatura b�blica (p�gina 51).
Actitud emprenedora. Redacci� d'un text que explique un concepte, pensament o
missatge per mitj� del recurs de l'exemplum medieval (p�gina 51).Educaci� c�vica i
constitucional. Realitzaci� d'una discussi� oral basada en l'argumentaci� i el
respecte (p�gina 38).
UTILITZACI�
DE LES TIC* LlibreM�dia de 3r curs, activitats i recursos corresponents a la
unitat.

UNITAT 3
OBJECTIUS CURRICULARS

a) Assumir responsablement els seus deures, con�ixer i exercir els seus drets en el
respecte als altres, practicar la toler�ncia, la cooperaci� i la solidaritat entre
les persones i els grups, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania
democr�tica.
b) Desenvolupar i consolidar h�bits de disciplina, estudi i treball individual i en
equip com a condici� necess�ria per a una realitzaci� efica� de les tasques de
l'aprenentatge i com a mitj� de desenvolupament personal.
c) Valorar i respectar la difer�ncia de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Rebutjar els estereotips que comporten discriminaci� entre homes i
dones.
e) Desenvolupar destreses b�siques en la utilitzaci� de les fonts d'informaci� per
a adquirir coneixements nous amb sentit cr�tic. Adquirir una preparaci� b�sica en
el camp de les tecnologies, especialment les de la informaci� i la comunicaci�.
g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confian�a en un mateix, la participaci�,
el sentit cr�tic, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre,
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
h) Comprendre i expressar amb correcci�, oralment i per escrit, en les dues
lleng�es oficials de la Comunitat Valenciana, textos i missatges complexos, i
iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura.
j) Con�ixer, valorar i respectar els aspectes b�sics de la cultura i la hist�ria
pr�pies i dels altres, i tamb� el patrimoni art�stic i cultural.
l) Apreciar la creaci� art�stica i comprendre el llenguatge de les diferents
manifestacions art�stiques, fent servir diversos mitjans d'expressi� i
representaci�.

PUNT DE PARTIDA DE LA UNITAT


* Enfocament de la unitat. La tipologia textual amb qu� s'obri la tercera unitat �s
l'entrevista indirecta. El reconeixement de les seues caracter�stiques en contrast
amb les de l'entrevista directa permetr� als alumnes crear una entrevista indirecta
a partir d'una de directa. En l'apartat de L�xic, estudiaran els diferents tipus de
paraules tab� i aprendran els conceptes d'eufemisme i disfemisme. En l'apartat
gramatical s'aborda el verb des de diversos punts de vista, amb l'estudi dels
conceptes d'arrel, lexema, desin�ncia, persona, nombre, temps, forma, aspecte i
veu; aix� com les conjugacions verbals, els diferents temps verbals, les formes no
personals i les per�frasis verbals. Pel que fa a l'ortografia, els alumnes
treballaran les consonants laterals, amb especial atenci� a l'escriptura de
paraules amb l�l. En l'apartat de Llengua en �s es mostra una visi� de conjunt del
context pol�tic de la corona d'Arag�, que enlla�a amb la literatura historiogr�fica
d'aquest per�ode (segles XII al XV), en el qual els alumnes prendran contacte amb
les cr�niques medievals. Amb aix�, prendran consci�ncia que la llengua canvia amb
el pas dels segles.
* El que els alumnes ja coneixen. Els alumnes ja estan familiaritzats amb
l'entrevista directa, fet que els permet contrastar-la amb les particularitats de
la indirecta. Tamb� han estudiat anteriorment conceptes verbals com �s ara arrel,
desin�ncia, persona o nombre; aix� com les conjugacions, que ara eixamplarem i
estudiarem amb m�s detall. A m�s, en l'�mbit hist�ric i sociocultural, ja tenen
nocions sobre qu� va ser la corona d'Arag�.

* Previsi� de dificultats. �s possible que els alumnes necessiten una certa tutela
en l'adaptaci� de l'entrevista directa a la indirecta. Tamb� pot presentar alguna
dificultat la interioritzaci� del contingut de l'apartat de Gram�tica, at�s
l'elevat nombre de conceptes que s'hi treballen.

SUGGERIMENT DE TEMPORITZACI�: novembre.


CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR
* Aplicaci� de t�cniques d'escolta activa i �s del di�leg igualitari.
* An�lisi, aplicaci� i avaluaci� dels procediments ling��stics d'expressi� oral
en textos expositius i argumentatius: ordre, claredat i rigor en l'exposici�,
riquesa expressiva, tipus d'arguments, recursos d'emfatitzaci�, etc., prestant
atenci� a les interfer�ncies ling��stiques.
* Elaboraci� de presentacions orals: planificaci� (activaci� de coneixements previs
i gui�), documentaci� (fonts variades
i en altres lleng�es), selecci� i reorganitzaci� de la informaci�, textualitzaci� i
avaluaci�
(de l'organitzaci� del contingut, dels recursos, dels elements no verbals corporals

i paraling��stics del proc�s).* Escolta d'una entrevista.


* Presentaci� oral sobre la vida i la traject�ria personal d'un personatge.

BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de g�neres, tipologies i registres


diferents, amb especial atenci� als expositius (de manera aut�noma) i als
argumentatius
(de manera guiada), propis de l'�mbit personal, acad�mic
i social, analitzant les caracter�stiques formals i de contingut i els elements no
verbals, utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral adequades al text i al
prop�sit de l'escolta, per a captar-ne el sentit global i formar-se'n una opini�
pr�pia.
BL1.5. Avaluar, amb la supervisi� del professorat i la utilitzaci� de guies i
gravacions, individualment i en equip, les produccions orals pr�pies i dels
companys, atenent la quantitat, qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les
normes de pros�dia, per a progressar en la compet�ncia comunicativa oral.

CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
* Busca, localitzaci� i extracci� d'informaci� en diferents tipus de textos i fonts
documentals, en lleng�es diverses, i utilitzaci� de procediments per a la cita
bibliogr�fica.
* Aplicaci� d'estrat�gies de filtratge en la cerca d'informaci�.
* �s d'estrat�gies de planificaci�, com a part del proc�s de producci� escrita, amb
la supervisi� del professorat: redactar esborranys, usar diccionaris
i gram�tiques, controlar la progressi� de la informaci�, reescriure.
* Avaluaci� de produccions pr�pies o alienes com a part del proc�s d'escriptura,
amb la supervisi� del professorat, comparant el resultat amb el pla original,
jutjant si el text respon a l'objectiu d'escriptura i analitzant l'adequaci�,
coher�ncia i cohesi�, per a millorar els textos.
* Lectura, comprensi�, interpretaci� i an�lisi de textos escrits narratius
(mem�ries, fragments narratius en un blog, etc.), descriptius (descripcions en
teatre i poesia), instructius (gram�tiques normatives, etc.), expositius (textos
divulgatius, articles d'enciclop�dia, etc.), argumentatius (textos breus d'opini�,
fullets publicitaris, etc.).
* Avaluaci� de les produccions pr�pies i alienes, com a part del proc�s
d'escriptura, amb la supervisi� del professorat, comparant el resultat amb el pla
original, jutjant si el text respon a l'objectiu d'escriptura i analitzant
l'adequaci�, coher�ncia, cohesi� i correcci� detectats en el proc�s d'avaluaci� i
revisi�.* Comprensi�
i comentari d'una entrevista indirecta.
* Reconeixement de l'entrevista indirecta com a g�nere period�stic.
* Identificaci� de l'estructura de l'entrevista indirecta: titular, introducci�,
cos i tancament.
* Redacci� d'una entrevista indirecta a partir d'una de directa.BL2.1. Interpretar
textos escrits en suports diversos, dels �mbits personal, acad�mic i social, de
tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i, en especial, expositius
de forma aut�noma i argumentatius amb l'ajuda del professorat i dels companys), a
trav�s de l'an�lisi dels elements formals i de contingut propis del nivell
acad�mic, utilitzant les estrat�gies de comprensi� lectora adequades al text i a
l'objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i com a
suport a les tasques d'aprenentatge.
BL2.3. Avaluar i revisar, amb la supervisi� del professorat, els textos escrits
propis o aliens, com a part del proc�s d'escriptura, identificant els errors
d'adequaci�, coher�ncia, cohesi� i correcci� del nivell educatiu, resolent els
dubtes de forma reflexiva i dialogada, amb l'ajuda de diccionaris impresos o
digitals i altres fonts de consulta, per a millorar
o reescriure el producte final.

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS


CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
* An�lisi de la cohesi� textual: connectors textuals (d'explicaci�, causals,
consecutius, condicional, etc.); mecanismes lexicosem�ntics com repeticions
l�xiques
i relacions sem�ntiques (sinon�mia, anton�mia, hipon�mia, hiperon�mia, substituci�
l�xica per met�fores, meton�mies, eufemismes, etc.); mecanismes de cohesi�
gramatical (repetici� de construccions sint�ctiques, dixi espacial i temporal,
an�fores i cat�fores, eix temporal); i mecanismes paraling��stics i elements
gr�fics.
* Les locucions i per�frasis verbals.
* An�lisi de l'adequaci� textual, en funci� de la finalitat del text i la intenci�
de l'emissor (funcions del llenguatge); relaci� existent entre l'emissor i el
receptor; marques ling��stiques de modalitzaci� (dixi personal i social,
impersonalitzaci�, verbs modals, adjectius qualificatius i l�xic connotatiu,
quantificaci�, grau de certesa, modalitat oracional, figures liter�ries valoratives
-hip�rboles, ironia-, variaci� del registre, etc.) i de l'�s d'un llenguatge no
discriminatori; en funci� dels elements
de la situaci� comunicativa.* Coneixement de les paraules tab�: tipus
i eufemismes equivalents.
* Distinci� entre eufemismes i disfemismes.
* Identificaci� de l'arrel, la desin�ncia, la persona,
el nombre, el temps, el forma, l'aspecte i la veu
en una forma verbal.
* Coneixement de les tres conjugacions verbals.
* Identificaci� i distinci� de cada temps verbal.
* Coneixement de les formes no personals del verb.
* �s adequat de les diferents per�frasis verbals.
* Coneixement i aplicaci� de les normes d'�s de la grafia l�l.
* Reconeixement d'algunes caracter�stiques de la llengua medieval.
* Reconeixement de la subjectivitat i la intencionalitat dels autors de les
cr�niques
a trav�s de la lectura de fragments.BL3.2. Aplicar coneixements, propis del nivell,
sobre
les normes ortogr�fiques de la llengua per a produir
i comprendre textos orals i escrits amb correcci�.
BL3.4. Explicar el canvi sem�ntic que afecta el significat
de les paraules i les seues causes, identificant els seus mecanismes (met�fora,
meton�mia) per a diferenciar els usos connotatius i denotatius del llenguatge; aix�
com recon�ixer les relacions d'igualtat-semblan�a (camp sem�ntic i camp associatiu)
i d'inclusi� (hiperon�mia
i hipon�mia) que s'estableixen entre les paraules per
a captar el sentit global d'un text.
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
* Aproximaci� al coneixement d'altres mons (reals o imaginaris) a partir de la
lectura.
* Interpretaci� del sentiment hum� impl�cit
en les obres comparades.
* Pr�ctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta)
de textos literaris com a font de gaudi i informaci�
i com un mitj� d'aprenentatge i enriquiment personal.
* La literatura medieval. Caracter�stiques generals.
* Les quatre grans cr�niques.
* Reconeixement de les caracter�stiques pr�pies dels g�neres literaris a partir
d'una selecci� de textos en prosa i en vers.* Aproximaci� a les cr�niques
medievals.
* Lectura de fragments del Llibre dels fets de Jaume I i la cr�nica de Ramon
Muntaner.
* Identificaci� de l'objectiu de les cr�niques: informar sobre la hist�ria i
interpretar-la.BL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les
conclusions cr�tiques i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les
arts i la ci�ncia, analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics
universals, des de l'edat mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent
naturalesa.
BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle XVIII,
seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i literari
de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere i realitzant un comentari de forma i
contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitj� de la
formulaci� de judicis personals.
BLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL1.3. Interpretar textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents, amb especial atenci� als expositius (de manera aut�noma) i
als argumentatius (de manera guiada), propis de l'�mbit personal, acad�mic i
social, analitzant les caracter�stiques formals i de contingut i els elements no
verbals, utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral adequades al text i al
prop�sit de l'escolta, per a captar-ne el sentit global
i formar-se'n una opini� pr�pia.BL1.3.3. Interpreta textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents utilitzant, de manera aut�noma, les estrat�gies de comprensi�
oral adequades al text
i al prop�sit de l'escolta.

Escolta una audici� sobre un personatge, el reconeix en una imatge


i discrimina afirmacions verdaderes de falses sobre ell.P�g. 62
ESCOLTA
I ANALITZA
ActivitatsCLBL1.5. Avaluar, amb la supervisi� del professorat i la utilitzaci� de
guies i gravacions, individualment i en equip, les produccions orals pr�pies i dels
companys, atenent la quantitat, qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les
normes de pros�dia, per a progressar en la compet�ncia comunicativa oral.BL1.5.1.
Avalua, amb supervisi� i ajuda, les produccions orals, atenent la quantitat,
qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les normes
de pros�dia, per a progressar en
la compet�ncia comunicativa oral. Analitza el treball dels companys
i en fa una cr�tica constructiva, indicant aspectes que cal millorar i oferint les
maneres m�s adequades de fer-ho.P�g. 62
PREPARA
I PARLA
Act. 4
CL
AA

BLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels
�mbits personal, acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius,
instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb
l'ajuda del professorat i dels companys), a trav�s de l'an�lisi dels elements
formals i de contingut propis del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de
comprensi� lectora adequades al text i a l'objectiu
de la lectura, per a construir el significat global del text i com a suport a les
tasques d'aprenentatge.BL2.1.1. Interpreta textos escrits en suports diversos, de
l'�mbit personal, acad�mic i social, de tipologies diverses, per a construir el
significat global del text i com a suport a les tasques d'aprenentatge.Compr�n i
interpreta un text, n'identifica la informaci� principal i dedueix la informaci�
que no s'hi explicita. P�g. 57
Activitats
CL
IEBL2.1.2. Interpreta textos escrits a trav�s de l'an�lisi dels elements formals i
de contingut propis del nivell educatiu.Identifica en una entrevista indirecta les
parts que la componen.P�g. 60
Act. 2
CL
BL2.3. Avaluar i revisar, amb la supervisi� del professorat, els textos escrits
propis o aliens, com a part del proc�s d'escriptura, identificant els errors
d'adequaci�, coher�ncia, cohesi� i correcci� del nivell educatiu, resolent els
dubtes de forma reflexiva i dialogada, amb l'ajuda de diccionaris impresos o
digitals i altres fonts de consulta, per a millorar o reescriure el producte final.
BL2.3.1. Avalua, amb ajuda, els textos escrits propis o aliens, com a part del
proc�s de revisi� de l'escriptura, identificant-hi errors d'adequaci�, coher�ncia i
cohesi� del nivell educatiu.Redacta, corregeix i autoavalua una entrevista
indirecta creada a partir
d'una entrevista directa.P�g. 61
ActivitatsCL
AA

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL3.2. Aplicar coneixements, propis del nivell, sobre les
normes ortogr�fiques de la llengua per a produir i comprendre textos orals i
escrits amb correcci�.BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits aplicant correctament
les normes ortogr�fiques de les lleng�es pr�pies
del nivell educatiu.Reconeix la grafia l�l en les paraules d'un text i en dedueix
la norma ortogr�fica.P�g. 69
Act. 1CL
AABL3.4. Explicar el canvi sem�ntic que afecta el significat de les paraules i les
seues causes, identificant-ne els mecanismes (met�fora, meton�mia)
per a diferenciar els usos connotatius
i denotatius del llenguatge; aix� com recon�ixer les relacions d'igualtat-semblan�a
(camp sem�ntic i camp associatiu) i d'inclusi� (hiperon�mia
i hipon�mia) que s'estableixen entre
les paraules per a captar el sentit global d'un text. BL3.4.1. Explica el canvi
sem�ntic que afecta el significat de les paraules i les seues causes, identificant-
hi els mecanismes per a diferenciar els usos connotatius i denotatius del
llenguatge.Distingeix eufemismes en un text
i coneix les paraules tab� que substitueixen.
P�g. 63
Act. 4
CL
CSC

BLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les
conclusions cr�tiques
i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia,
analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat
mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa. BL4.3.1. Exposa,
en suports diversos, orals i escrits, les conclusions cr�tiques
i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia,
analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat
mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa.Exposa, a partir
de la lectura d'un apartat te�ric, les caracter�stiques principals de les cr�niques
medievals: tem�tica, intenci� comunicativa, subjectivitat.

P�g. 73
ActivitatsCLBL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al
segle XVIII, seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci�
a la literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i
literari de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere
i realitzant un comentari de forma
i contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitj� de la
formulaci� de judicis personals.BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i contingut
per a expressar raonadament les conclusions extretes de l'an�lisi de textos
literaris de l'edat mitjana al segle XVIII, mitjan�ant la formulaci� de judicis
personals.Resumeix el fragment d'una cr�nica, el relaciona amb la literatura
trobadoresca i hi identifica la subjectivitat de l'autor.P�g. 75
Act. 7CL

ALTRES ELEMENTS DE LA PROGRAMACI�


ORIENTACIONS METODOL�GIQUESMODELS METODOL�GICSPRINCIPIS METODOL�GICSAGRUPAMENT?
Model discursiu i expositiu.
? Model experiencial.
? Tallers.
? Aprenentatge cooperatiu.
? Treball per tasques.
? Treball per projectes.
? Altres.? Activitat i experimentaci�.
? Participaci�.
? Motivaci�.
? Personalitzaci�.
? Inclusi�.
? Interacci�.
? Significativitat.
? Funcionalitat.
? Globalitzaci�.
? Avaluaci� formativa.
? Altres.? Tasques individuals.
? Agrupament flexible.
? Parelles.
? Grup redu�t.
? Grup gran.
? Grup interclasse.
? Altres.

RECURSOS PER A L'AVALUACI�PROCEDIMENTS D'AVALUACI�INSTRUMENTS PER A L'AVALUACI�


SISTEMA DE QUALIFICACI�? Observaci� directa del treball diari.
? An�lisi i valoraci� de tasques especialment creades per a l'avaluaci�.
? Valoraci� quantitativa de l'avan� individual (qualificacions).
? Valoraci� qualitativa de l'avan� individual (anotacions i puntualitzacions).
? Valoraci� quantitativa de l'avan� col�lectiu.
? Valoraci� qualitativa de l'avan� col�lectiu.
? Altres.? Element de diagn�stic: r�brica de la unitat.
? Avaluaci� de continguts, proves corresponents a la unitat.
? Avaluaci� per compet�ncies, proves corresponents a la unitat.
? Proves d'avaluaci� externa.
? Altres documents gr�fics o textuals.
? Debats i intervencions.
? Projectes personals o grupals.
? Representacions i dramatitzacions.
? Elaboracions multim�dia.
? Altres.Qualificaci� quantitativa:
* En les proves d'avaluaci� de continguts, cada activitat es qualificar� amb la
puntuaci� indicada. En cas que la resposta no siga incorrecta, per� siga
incompleta, caldr� valorar amb la meitat de la puntuaci�. Aix�, la qualificaci�
m�xima de la prova ser� de 10 punts.
Qualificaci� qualitativa: tindr� com a clau per al diagn�stic la r�brica
corresponent a la unitat.
* Proves d'avaluaci� per compet�ncies.
* Observaci� directa.
TREBALL COOPERATIUActivitat 4 (p�gina 62): Els alumnes han de valorar la
presentaci� oral que fan els companys i aportar possibilitats de millora.
ACTIVITATS COMPLEMENT�RIES* Activitats complement�ries corresponents a la unitat
del material Fitxes de refor� i Fitxes d'ampliaci� que s'inclouen en els Recursos
did�ctics de 3r curs.
CONTINGUTS TRANSVERSALSComprensi� lectora. Text inicial La bona literatura
fant�stica t� reflexions profundes al darrere i activitats que s'hi relacionen
(p�gina 57); Banc de Textos (p�gines 60 i 61) amb les lectures: Nadadora i
estudiant i Entrevista digital amb Quim Guti�rrez; Lectura i comprensi� de
fragments de cr�niques medievals (p�gines 71, 72 i 75); Activitats d'Avaluaci�,
lectura i comprensi� del text L'entrevista impossible (p�gina 78).Expressi� oral i
escrita. Planificaci� i redacci� d'una entrevista indirecta (p�gina 61); Preparaci�
i presentaci� oral d'un personatge destacat (p�gina 62).Comunicaci� audiovisual.
Escolta d'una entrevista radiof�nica per a distingir afirmacions verdaderes de
falses (p�gines 62); Escolta d'una entrevista radiof�nica per a relacionar-la amb
imatges (p�gina 62). Tractament de les tecnologies de la informaci� i de la
comunicaci�. Compleci� de fitxes verbals amb la utilitzaci� de diccionaris en l�nia
(p�gina 67).Actitud emprenedora. Elaboraci� d'un informe sobre la pr�pia biografia,
i relaci� amb les fonts historiogr�fiques que constitueixen les quatre grans
cr�niques (p�gina 75).Educaci� c�vica i constitucional. Reconeixement d'eufemismes
i distinci� entre expressions adequades i inadequades per a designar alguns
col�lectius socials (p�gina 63).
UTILITZACI�
DE LES TIC* LlibreM�dia de 3r curs, activitats i recursos corresponents a la
unitat.

UNITAT 4
OBJECTIUS CURRICULARS

a) Assumir responsablement els seus deures, con�ixer i exercir els seus drets en el
respecte als altres, practicar la toler�ncia, la cooperaci� i la solidaritat entre
les persones i els grups, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania
democr�tica.
b) Desenvolupar i consolidar h�bits de disciplina, estudi i treball individual i en
equip com a condici� necess�ria per a una realitzaci� efica� de les tasques de
l'aprenentatge i com a mitj� de desenvolupament personal.
c) Valorar i respectar la difer�ncia de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Rebutjar els estereotips que comporten discriminaci� entre homes i
dones.
d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els �mbits de la personalitat i
en les seues relacions amb els altres, i tamb� rebutjar la viol�ncia, els
prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pac�ficament
els conflictes.
e) Desenvolupar destreses b�siques en la utilitzaci� de les fonts d'informaci� per
a adquirir coneixements nous amb sentit cr�tic. Adquirir una preparaci� b�sica en
el camp de les tecnologies, especialment les de la informaci� i la comunicaci�.
g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confian�a en un mateix, la participaci�,
el sentit cr�tic, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre,
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
h) Comprendre i expressar amb correcci�, oralment i per escrit, en les dues
lleng�es oficials de la Comunitat Valenciana, textos i missatges complexos, i
iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura.
j) Con�ixer, valorar i respectar els aspectes b�sics de la cultura i la hist�ria
pr�pies i dels altres, i tamb� el patrimoni art�stic i cultural.
l) Apreciar la creaci� art�stica i comprendre el llenguatge de les diferents
manifestacions art�stiques, fent servir diversos mitjans d'expressi� i
representaci�.
PUNT DE PARTIDA DE LA UNITAT
* Enfocament de la unitat. El fil conductor de la quarta unitat �s la presentaci�
en diapositives, un tipus de text expositiu molt utilitzat actualment com a
complement de les presentacions orals. En l'apartat de L�xic, els alumnes
distingiran entre paraules patrimonials i cultismes, i aprendran com s'ha format el
l�xic del valenci� a partir del llat� vulgar i del llat� culte. En l'apartat de
Gram�tica estudiaran les principals irregularitats dels verbs: velaritzaci�, canvis
en arrel, p�rdua o afegiment de consonants i alternan�a voc�lica. Pel que fa a
l'ortografia, aprofundiran en l'estudi de la diferenciaci� entre b i v des de la
comparaci� entre valenci� i castell� i atenent, a m�s, les difer�ncies entre
paraules patrimonials o pseudoderivats d'origen llat�. En l'apartat de Llengua en
�s, els estudiants prenen contacte amb el moviment humanista que caracteritz� el
final de l'edat mitjana. Finalment, en Literatura, comprovaran que l'humanisme
influ� en la prosa valenciana, a trav�s de la lectura des textos dels principals
autors del per�ode: Bernat Metge, Isabel de Villena i Joan Ro�s de Corella.
* El que els alumnes ja coneixen. Els alumnes ja estan familiaritzats amb els
textos expositius, saben que la llengua que parlem hui prov� del llat� vulgar i han
estudiat les difer�ncies entre el valenci� i el castell� quant a l'�s de les
consonants b i v. Aix� mateix, tenen un bon coneixement de la conjugaci� verbal, en
la qual aprofundiran des del punt de vista de les irregularitats.

* Previsi� de dificultats. �s possible que l'alumnat trobe alguna dificultat


t�cnica en la realitzaci� de la presentaci� de diapositives amb el programa
PowerPoint. D'altra banda, el contingut verbal en l'apartat de Gram�tica �s dens i
variat, i per aix� requerir� una atenci� especial. A m�s, els textos literaris
medievals poden presentar alguna dificultat de comprensi�, atesa la dist�ncia amb
la societat actual.

SUGGERIMENT DE TEMPORITZACI�: desembre.


CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR
* G�neres dialogats de la comunicaci� oral, formals i espontanis, dels mitjans de
comunicaci� social (col�loquis, debats d'opini�, taules redones, entrevistes,
etc.).
* �s de t�cniques de memoritzaci� i retenci� de la informaci�: esquemes, resums
i comentaris personals.
* Aplicaci�, an�lisi i avaluaci� dels elements d'expressi� oral no verbals,
corporals i paraling��stics (gestos, moviments, mirada, gesti� de temps, espai,
pros�dia i elocuci�).
* Aplicaci� de t�cniques d'avaluaci�, autoavaluaci� i coavaluaci� en les
produccions orals.* Escolta d'un text expositiu oral.
* Cerca d'informaci� sobre un tema per a fer-ne una exposici� oral.
* Realitzaci� d'una exposici� oral.BL1.4. Produir de forma oral, individualment o
en equip, textos formals de l'�mbit acad�mic i social de temes relacionats amb el
curr�culum i l'actualitat, especialment
de tipologia textual expositiva i argumentativa, utilitzant les estrat�gies
d'expressi� oral i els elements no verbals adequats a la situaci� comunicativa i a
l'objectiu proposat, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�, correcci� i riquesa
l�xica, per a practicar aprenentatges ling��stics i estructurar el pensament, amb
el suport de les TIC i l'ajuda del professor.
BL1.5. Avaluar, amb la supervisi� del professorat i la utilitzaci� de guies i
gravacions, individualment i en equip, les produccions orals pr�pies i dels
companys, atenent la quantitat, qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les
normes de pros�dia, per a progressar en la compet�ncia comunicativa oral.

CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
* Lectura, comprensi�, interpretaci� i an�lisi de textos escrits narratius
(mem�ries, fragments narratius en un blog, etc.), descriptius (descripcions en
teatre i poesia), instructius (gram�tiques normatives, etc.), expositius (textos
divulgatius, articles d'enciclop�dia, etc.), argumentatius (textos breus d'opini�,
fullets publicitaris, etc.).
* �s de t�cniques de s�ntesi de la informaci�: mapa conceptual
i resum de textos expositius.
* Disseny de presentacions multim�dia.
* Escalat, rotaci� i retallada d'imatges. Coneixement i �s de drets d'autor i
llic�ncies de publicaci�.
* �s de processadors de textos en l'escriptura: format de par�graf; encap�alament,
peu, notes, numeraci�; inserci�
de gr�fics, etc.
* Avaluaci� de produccions pr�pies o alienes com a part del proc�s d'escriptura,
amb la supervisi� del professorat, comparant el resultat amb el pla original,
jutjant si el text respon a l'objectiu d'escriptura i analitzant l'adequaci�,
coher�ncia i cohesi�, per a millorar els textos.
* Utilitzaci�, amb la supervisi� del professorat, de les TIC
en totes les fases del proc�s d'elaboraci� d'un projecte: localitzar, seleccionar,
tractar, organitzar i emmagatzemar la informaci�; crear textos escrits o
audiovisuals sense copiar els enunciats literals de les fonts; presentar el
treball.* Interpretaci� i an�lisi de la presentaci� d'un anunci publicitari.
* An�lisi de la localitzaci� i la jerarquitzaci� de la informaci�
en una diapositiva.
* Realitzaci� d'una presentaci� de diapositives.
BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels �mbits personal,
acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i,
en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb ajuda del professorat
i dels companys), a trav�s de l'an�lisi dels elements formals i de contingut propis
del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de comprensi� lectora adequades al
text i a l'objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i
com a suport a les tasques d'aprenentatge.
BL2.5. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius, de forma
reflexiva i dialogada, sobre temes del curr�culum (amb especial inter�s per les
obres liter�ries)
o sobre temes socials, cient�fics, culturals i literaris motivadors per a
l'alumnat, seguint les fases del proc�s d'un projecte de treball, utilitzant les
TIC i els entorns visuals d'aprenentatge, per a obtindre un producte final original
de car�cter expositiu o argumentatiu, contrastant les fonts d'informaci�, detallant
les refer�ncies bibliogr�fiques; i recon�ixer la lectura i l'escriptura com a
mitjans d'aprenentatge i de desenvolupament del sentit cr�tic i de la creativitat.

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS


CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
* Reconeixement i �s dels procediments
de formaci� de paraules: composici�, derivaci�, paras�ntesi, sigles, acr�nims
i abreviatures.
* Els or�gens hist�rics de les lleng�es d'Espanya.
* El verb. Tipus (verbs transitius i intransitius, pronominals i preposicionals).
* Ortografia de veus d'altres lleng�es.* Distinci� entre paraules patrimonials i
cultismes.
* Etimologia llatina de les paraules.
* Coneixement de les formes verbals est�ndard.
* Difer�ncies entre castell� i valenci� quant a l'�s
de les consonants b i v.BL3.3. Identificar els distints procediments de creaci�
de l�xic, propis del nivell, distingint entre els morfol�gics, els manlleus
d'altres lleng�es, aix� com sigles, acr�nims
i abreviatures, per a enriquir el vocabulari.
BL3.7. Explicar els or�gens hist�rics de les lleng�es d'Espanya i recon�ixer-ne les
varietats geogr�fiques,
per a enriquir-se i desenvolupar una actitud respectuosa
envers la diversitat de la llengua i un entorn pluricultural.

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS


CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
* Aproximaci� al coneixement d'altres mons (reals o imaginaris) a partir de la
lectura.
* Pr�ctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta)
de textos literaris com a font de gaudi i informaci�
i com un mitj� d'aprenentatge i enriquiment personal.
* Temes: l'home en la naturalesa, el cant a la bellesa, el goig de viure, el temps
fugitiu, estereotips femenins, etc.
* La literatura medieval. Caracter�stiques generals.
* Connexi� entre la literatura i la resta d'arts (m�sica, pintura, cine, etc.)
relacionant obres, personatges i temes universals: l'home en la naturalesa, el cant
a la bellesa, el goig de viure, el temps fugitiu, estereotips femenins.
* La prosa humanista.
* La valenciana prosa.* Bases del corrent cultural humanista.
* Caracter�stiques de la prosa human�stica.
* Autors m�s representatius de la literatura dels segles XIV i XV: Bernat Metge,
Isabel de Villena
i Joan Ro�s de Corella.
* Lectura i an�lisi guiada de fragments de literatura humanista.
* Reconeixement de les caracter�stiques de l'arquitectura g�tica civil.
BL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les conclusions cr�tiques i
raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia,
analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat
mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa.
BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle XVIII,
seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i literari
de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere i realitzant un comentari de forma i
contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitj� de la
formulaci� de judicis personals.

BLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL1.4. Produir de forma oral, individualment o en equip,
textos formals de l'�mbit acad�mic i social de temes relacionats amb el curr�culum
i l'actualitat, especialment de tipologia textual expositiva i argumentativa,
utilitzant les estrat�gies d'expressi� oral i els elements no verbals adequats a la
situaci� comunicativa i a l'objectiu proposat, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�,
correcci� i riquesa l�xica, per a practicar aprenentatges ling��stics
i estructurar el pensament, amb el suport de les TIC i l'ajuda del professor.
BL1.4.3. Produeix, de forma oral, textos breus aplicant-hi les propietats textuals.
Busca informaci� sobre un tema per a realitzar-ne una exposici� oral.P�g. 86
PREPARA
I PARLA
Act. 1CL
IEBL1.5. Avaluar, amb la supervisi�
del professorat i la utilitzaci� de guies
i gravacions, individualment i en equip, les produccions orals pr�pies i dels
companys, atenent la quantitat, qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les
normes de pros�dia, per a progressar en la compet�ncia comunicativa oral.BL1.5.1.
Avalua, amb supervisi� i ajuda, les produccions orals, atenent la quantitat,
qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les normes de pros�dia, per a
progressar en la compet�ncia comunicativa oral. Analitza el treball dels companys
i en fa una cr�tica constructiva, indicant aspectes que cal millorar i oferint les
maneres m�s adequades de fer-ho.P�g. 86
PREPARA
I PARLA
Act. 5
CL
AA

BLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels
�mbits personal, acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius,
instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb
l'ajuda del professorat i dels companys), a trav�s de l'an�lisi dels elements
formals i de contingut propis del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de
comprensi� lectora adequades al text i a l'objectiu de la lectura, per a construir
el significat global del text i com a suport a les tasques d'aprenentatge.BL2.1.2.
Interpreta textos escrits a trav�s de l'an�lisi dels elements formals i de
contingut propis del nivell educatiu.Compr�n i analitza un text narratiu sobre un
anunci publicitari. P�g. 81
Activitats
CL
AABL2.5. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius, de
forma reflexiva i dialogada, sobre temes del curr�culum (amb especial inter�s per
les obres liter�ries) o sobre temes socials, cient�fics, culturals i literaris
motivadors per a l'alumnat, seguint les fases del proc�s d'un projecte de treball,
utilitzant les TIC
i els entorns visuals d'aprenentatge, per
a obtindre un producte final original de car�cter expositiu o argumentatiu,
contrastant les fonts d'informaci�, detallant les refer�ncies bibliogr�fiques; i
recon�ixer la lectura i l'escriptura com a mitjans d'aprenentatge i de
desenvolupament del sentit cr�tic i de la creativitat.BL2.5.1. Realitza amb
autonomia, sentit cr�tic i originalitat projectes de treball de car�cter expositiu
o argumentatiu, individuals i en equips cooperatius, sobre temes diversos seguint
les fases del proc�s d'elaboraci� (planificaci�, supervisi�, avaluaci� i
comunicaci�).Analitza informaci�, la jerarquitza
i l'exposa en una diapositiva.P�g. 84
Act. 4CL
CD
BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL3.3. Identificar els distints procediments de creaci� de
l�xic,
propis del nivell, distingint entre els morfol�gics, els manlleus d'altres
lleng�es, aix� com sigles, acr�nims
i abreviatures, per a enriquir el vocabulari.BL3.3.1. Identifica els distints
procediments de creaci� de l�xic,
propis del nivell educatiu, per a enriquir
el vocabulari.Distingeix entre paraules patrimonials
i cultismes.P�g. 87
Act. 1 i 4
CL
CEC
BL3.7. Explicar els or�gens hist�rics de les lleng�es d'Espanya i recon�ixer les
seues varietats geogr�fiques, per a enriquir-se i desenvolupar una actitud
respectuosa envers la diversitat de la llengua i un entorn pluricultural.BL3.7.3.
Explica els or�gens hist�rics de les lleng�es d'Espanya i reconeix les seues
varietats geogr�fiques en la lectura i l'audici� de textos de diferents tipologies
i �mbits. Investiga i esbrina l'etimologia d'algunes paraules consultant un
diccionari en l�nia.P�g. 87
Act. 3CL
CD
BLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les
conclusions cr�tiques
i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia,
analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat
mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa. BL4.3.1. Exposa,
en suports diversos, orals i escrits, les conclusions cr�tiques
i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia,
analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat
mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa.Identifica la
prosa human�stica
i expressa per escrit la concepci� humanista de la vida.

P�g. 95
Act. 4 i 5CL
AABL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle XVIII,
seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i literari
de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere
i realitzant un comentari de forma
i contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitj� de la
formulaci� de judicis personals.BL4.4.2. Identifica els trets essencials del
context sociocultural i literari de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere dels
textos de l'edat mitjana al segle XVIII analitzats.Llig, compr�n i analitza
fragments literaris medievals, hi reconeix el tema
i les caracter�stiques de la ret�rica humanista.P�g. 96 a 99
ActivitatsCL
CEC

ALTRES ELEMENTS DE LA PROGRAMACI�


ORIENTACIONS METODOL�GIQUESMODELS METODOL�GICSPRINCIPIS METODOL�GICSAGRUPAMENT?
Model discursiu i expositiu.
? Model experiencial.
? Tallers.
? Aprenentatge cooperatiu.
? Treball per tasques.
? Treball per projectes.
? Altres.? Activitat i experimentaci�.
? Participaci�.
? Motivaci�.
? Personalitzaci�.
? Inclusi�.
? Interacci�.
? Significativitat.
? Funcionalitat.
? Globalitzaci�.
? Avaluaci� formativa.
? Altres.? Tasques individuals.
? Agrupament flexible.
? Parelles.
? Grup redu�t.
? Grup gran.
? Grup interclasse.
? Altres.

RECURSOS PER A L'AVALUACI�PROCEDIMENTS D'AVALUACI�INSTRUMENTS PER A L'AVALUACI�


SISTEMA DE QUALIFICACI�? Observaci� directa del treball diari.
? An�lisi i valoraci� de tasques especialment creades per a l'avaluaci�.
? Valoraci� quantitativa de l'avan� individual (qualificacions).
? Valoraci� qualitativa de l'avan� individual (anotacions i puntualitzacions).
? Valoraci� quantitativa de l'avan� col�lectiu.
? Valoraci� qualitativa de l'avan� col�lectiu.
? Altres.? Element de diagn�stic: r�brica de la unitat.
? Avaluaci� de continguts, proves corresponents a la unitat.
? Avaluaci� per compet�ncies, proves corresponents a la unitat.
? Proves d'avaluaci� externa.
? Altres documents gr�fics o textuals.
? Debats i intervencions.
? Projectes personals o grupals.
? Representacions i dramatitzacions.
? Elaboracions multim�dia.
? Altres.Qualificaci� quantitativa:
* En les proves d'avaluaci� de continguts, cada activitat es qualificar� amb la
puntuaci� indicada. En cas que la resposta no siga incorrecta, per� siga
incompleta, caldr� valorar amb la meitat de la puntuaci�. Aix�, la qualificaci�
m�xima de la prova ser� de 10 punts.
Qualificaci� qualitativa: tindr� com a clau per al diagn�stic la r�brica
corresponent a la unitat.
* Proves d'avaluaci� per compet�ncies.
* Observaci� directa.

TREBALL COOPERATIUActivitat 5 (p�gina 86): Els alumnes han de valorar l'exposici�


oral que fan els companys i aportar possibilitats de millora.
ACTIVITATS COMPLEMENT�RIES* Activitats complement�ries corresponents a la unitat
del material Fitxes de refor� i Fitxes d'ampliaci� que s'inclouen en els Recursos
did�ctics de 3r curs.
CONTINGUTS TRANSVERSALSComprensi� lectora. Text inicial La presentaci� d'un anunci
i activitats que s'hi relacionen (p�gines 80 i 81); Banc de Textos (p�gines 84 i
85) amb les lectures: Vicent Andr�s Estell�s i Els Simpson; Lectura i comprensi� de
fragments de textos humanistes en prosa (p�gines 95, 96, 98 i 99); Activitats
d'Avaluaci�, lectura i comprensi� del text Unes diapositives de Bernat Metge
(p�gina 102).Expressi� oral i escrita. Planificaci� i elaboraci� d'una presentaci�
de diapositives (p�gina 85); Preparaci� i realitzaci� d'una exposici� oral sobre
literatura (p�gina 86).Comunicaci� audiovisual. Posada en relaci� del contingut
d'un text amb una seq��ncia d'imatges (p�gina 81); Realitzaci� de diapositives que
combinen text i elements gr�fics i imatges (p�gines 85 i 86). Tractament de les
tecnologies de la informaci� i de la comunicaci�. Utilitzaci� de diccionaris en
l�nia (p�gina 87).Actitud emprenedora. Lectura d'un text narratiu sobre una persona
emprenedora (p�gina 80); Elecci� d'un aspecte literari i investigaci� sobre el tema
en enciclop�dies i en Internet (p�gina 86).Educaci� c�vica i constitucional. Estudi
dels trets de l'humanisme que han transcendit a la societat actual: racionalisme
i antropocentrisme (p�gines 94 i 95).
UTILITZACI�
DE LES TIC* LlibreM�dia de 3r curs, activitats i recursos corresponents a la
unitat.

UNITAT 5
OBJECTIUS CURRICULARS

a) Assumir responsablement els seus deures, con�ixer i exercir els seus drets en el
respecte als altres, practicar la toler�ncia, la cooperaci� i la solidaritat entre
les persones i els grups, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania
democr�tica.
b) Desenvolupar i consolidar h�bits de disciplina, estudi i treball individual i en
equip com a condici� necess�ria per a una realitzaci� efica� de les tasques de
l'aprenentatge i com a mitj� de desenvolupament personal.
c) Valorar i respectar la difer�ncia de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Rebutjar els estereotips que comporten discriminaci� entre homes i
dones.
d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els �mbits de la personalitat i
en les seues relacions amb els altres, i tamb� rebutjar la viol�ncia, els
prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pac�ficament
els conflictes.
e) Desenvolupar destreses b�siques en la utilitzaci� de les fonts d'informaci� per
a adquirir coneixements nous amb sentit cr�tic. Adquirir una preparaci� b�sica en
el camp de les tecnologies, especialment les de la informaci� i la comunicaci�.
g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confian�a en un mateix, la participaci�,
el sentit cr�tic, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre,
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
h) Comprendre i expressar amb correcci�, oralment i per escrit, en les dues
lleng�es oficials de la Comunitat Valenciana, textos i missatges complexos, i
iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura.
j) Con�ixer, valorar i respectar els aspectes b�sics de la cultura i la hist�ria
pr�pies i dels altres, i tamb� el patrimoni art�stic i cultural.
l) Apreciar la creaci� art�stica i comprendre el llenguatge de les diferents
manifestacions art�stiques, fent servir diversos mitjans d'expressi� i
representaci�.

PUNT DE PARTIDA DE LA UNITAT


* Enfocament de la unitat. La cinquena unitat es vertebra al voltant de la ressenya
liter�ria, que millora la capacitat anal�tica i el sentit cr�tic dels alumnes
davant de la lectura. En l'apartat de L�xic, els estudiants coneixeran els
diferents procediments pels quals les lleng�es creen neologismes. En l'apartat de
Gram�tica, distingiran entre oracions i frases, coneixeran els diferents tipus de
sintagmes i les relacions entre subjecte i predicat. En l'apartat d'Ortografia,
aprofundiran en l'�s del guionet. En Llengua en �s, estudiaran l'hegemonia del
regne de Val�ncia del segle XV dins de la corona d'Arag� i la progressiva
vinculaci� d'aquesta a Castella. Finalment, en aquest marc d'efervesc�ncia
cultural, prendran contacte amb la novel�la cavalleresca, per mitj� dels principals
autors del g�nere: Joanot Martorell i l'autor desconegut de Curial e G�elfa.
* El que els alumnes ja coneixen. Com que els alumnes estan familiaritzats amb els
textos argumentatius i ja saben resumir textos, els resultar� senzill entendre les
caracter�stiques de la ressenya liter�ria. Pel que fa a la gram�tica, ja saben
distingir entre frases i oracions i coneixen les categories l�xiques (substantiu,
verb, preposici�...). Quant a l'ortografia, les regles d'�s del guionet no els
resulten desconegudes, ja que les han estudiades en cursos anteriors.

* Previsi� de dificultats. Els estudiants poden trobar alguna dificultat per a


recon�ixer i ser conscients de la modalitzaci�, la subjectivitat i les marques de
mod�stia caracter�stiques de la ressenya, atesa la subtilitat amb qu� aquestes
s'introdueixen en els textos. Tamb� pot resultar complex a alguns alumnes
comprendre els diferents procediments o mecanismes que regeixen la creaci� de
neologismes. En Gram�tica, conv� assegurar-se que segueixen el fil de l'apartat i
en comprenen el contingut, atesa l'abund�ncia de terminologia.

SUGGERIMENT DE TEMPORITZACI�: gener.


CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR
* G�neres dialogats de la comunicaci� oral, formals i espontanis, dels mitjans de
comunicaci� social (col�loquis, debats d'opini�, taules redones, entrevistes,
etc.).
* Caracter�stiques dels textos orals argumentatius.
* �s de t�cniques de memoritzaci� i retenci� de la informaci�: esquemes, resums i
comentaris personals.
* Aplicaci�, an�lisi i avaluaci� dels elements d'expressi� oral no verbals,
corporals i paraling��stics (gestos, moviments, mirada, gesti� de temps, espai,
pros�dia i elocuci�).
* Aplicaci� de t�cniques d'avaluaci�, autoavaluaci� i coavaluaci� en les
produccions orals.* Escolta d'una audici� que descriu els arguments de diverses
pel�l�cules.
* Elaboraci� d'una fitxa sobre una pel�l�cula
per a exposar-la oralment i recomanar-la.BL1.3. Interpretar textos orals i
audiovisuals de g�neres, tipologies i registres diferents, amb especial atenci� als
expositius (de manera aut�noma) i als argumentatius (de manera guiada), propis de
l'�mbit personal, acad�mic i social, analitzant les caracter�stiques formals i de
contingut i els elements no verbals, utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral
adequades al text i al prop�sit de l'escolta, per a captar-ne el sentit global i
formar-se'n una opini� pr�pia.
BL1.4. Produir de forma oral, individualment o en equip, textos formals de l'�mbit
acad�mic i social de temes relacionats amb el curr�culum i l'actualitat,
especialment de tipologia textual expositiva i argumentativa, utilitzant les
estrat�gies d'expressi� oral i els elements no verbals adequats a la situaci�
comunicativa i a l'objectiu proposat, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�, correcci�
i riquesa l�xica, per a practicar aprenentatges ling��stics i estructurar el
pensament, amb el suport de les TIC i l'ajuda del professor.

CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
* Reflexi� sobre la import�ncia de l'escriptura en el desenvolupament personal, com
a organitzador del pensament que facilita l'aprenentatge.
* Desenvolupament del sentit cr�tic.
* Emmagatzematge de la informaci� digital en dispositius inform�tics i serveis de
la xarxa. Valoraci� dels aspectes positius de les TIC
per a la cerca i contrast d'informaci�.
* Lectura, comprensi�, interpretaci� i an�lisi de textos escrits narratius
(mem�ries, fragments narratius en un blog, etc.), descriptius (descripcions en
teatre i poesia), instructius (gram�tiques normatives, etc.), expositius (textos
divulgatius, articles d'enciclop�dia, etc.), argumentatius (textos breus d'opini�,
fullets publicitaris, etc.).
* �s de processadors de textos en l'escriptura: format de par�graf; encap�alament,
peu, notes, numeraci�; inserci� de gr�fics, etc.
* Avaluaci� de produccions pr�pies o alienes com a part del proc�s d'escriptura,
amb la supervisi� del professorat, comparant el resultat amb el pla original,
jutjant si el text respon a l'objectiu d'escriptura i analitzant l'adequaci�,
coher�ncia i cohesi�, amb la finalitat de millorar els textos.* Comentari i
interpretaci� d'un article de peri�dic sobre els blogs de literatura adolescent.
* Reconeixement de les caracter�stiques
de la ressenya en diversos textos.
* Redacci� d'una ressenya sobre un llibre llegit.
BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels �mbits personal,
acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i,
en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb ajuda del professorat
i dels companys), a trav�s de l'an�lisi dels elements formals i de contingut propis
del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de comprensi� lectora adequades al
text i a l'objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i
com a suport a les tasques d'aprenentatge.
BL2.5. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius, de forma
reflexiva i dialogada, sobre temes del curr�culum (amb especial inter�s per les
obres liter�ries)
o sobre temes socials, cient�fics, culturals i literaris motivadors per a
l'alumnat, seguint les fases del proc�s d'un projecte de treball, utilitzant les
TIC i els entorns visuals d'aprenentatge, per a obtindre un producte final original
de car�cter expositiu o argumentatiu, contrastant les fonts d'informaci�, detallant
les refer�ncies bibliogr�fiques; i recon�ixer la lectura i l'escriptura com
a mitjans d'aprenentatge i de desenvolupament del sentit cr�tic i de la
creativitat.

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS


CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
* Reconeixement i �s dels procediments
de formaci� de paraules: composici�, derivaci�, paras�ntesi, sigles, acr�nims
i abreviatures.
* Significat de neologismes i de manlleus l�xics atenent-ne l'origen i la
proced�ncia (veus amer�ndies, basquismes, catalanismes, castellanismes,
galleguismes, altres lleng�es) i la manera d'incorporaci� en la llengua (xenismes,
calcs sem�ntics).
* An�lisi morfosint�ctica del predicat i dels complements del verb: complement
predicatiu, del complement de r�gim
i del complement agent.
* Ortografia de veus d'altres lleng�es.
* Reconeixement i �s dels procediments
de formaci� de paraules: composici�, derivaci�, paras�ntesi, sigles, acr�nims
i abreviatures.* Coneixement de neologismes i dels procediments pels quals es
formen.
* Distinci� entre oraci� i frase.
* Coneixement dels diferents tipus de sintagmes.
* Distinci� entre subjecte i predicat i comprensi�
de la concordan�a entre els dos.
* �s del guionet en els pronoms febles
i en les paraules compostes.BL3.1. Identificar les distintes categories
gramaticals, flexives i no flexives, que componen un text, establint la concordan�a
entre aquestes, classificant-les, analitzant-les morfol�gicament, reconeixent el
paper gramatical, sint�ctic i sem�ntic que exerceixen en el discurs, i utilitzar-
les correctament per a avan�ar en la comprensi� i creaci� de textos argumentatius.
BL3.3. Identificar els distints procediments de creaci� de l�xic, propis del
nivell, distingint entre els morfol�gics, els manlleus d'altres lleng�es, aix� com
sigles, acr�nims i abreviatures, per a enriquir el vocabulari.
BL3.5. Analitzar morfosint�cticament l'oraci� simple, classificant-la segons la
naturalesa del predicat (oracions atributives, predicatives, actives, transitives,
reflexives, rec�proques, intransitives, passives, perifr�stiques, reflexes i
mitjanes) per a expressar-se i redactar textos argumentatius de diverses modalitats
oracionals amb major correcci� i propietat, i de forma aut�noma.

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS


CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
* Aproximaci� al coneixement d'altres mons (reals o imaginaris) a partir de la
lectura.
* Pr�ctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta)
de textos literaris com a font de gaudi i informaci�
i com un mitj� d'aprenentatge i enriquiment personal.
* Temes: l'home en la naturalesa, el cant a la bellesa, el goig de viure, el temps
fugitiu, estereotips femenins, etc.
* Perviv�ncia i evoluci� de personatges-tipus, temes i formes a partir de la
comparaci� d'obres, amb especial dedicaci� als relacionats amb la hist�ria de la
cultura des de l'edat mitjana fins al Segle d'Or a partir dels textos d'autoria
masculina i femenina.
* Tractament evolutiu de temes i t�pics en una selecci� de textos significatius.
* La literatura medieval. Caracter�stiques generals.
* La novel�la Tirant lo Blanc.* Les caracter�stiques de la novel�la cavalleresca.
* Autor, argument i context de la novel�la Tirant lo Blanc.
* Argument i context de la novel�la Curial e G�elfa.
* Elaboraci� d'un tr�ptic literari. BL4.2. Elaborar un dossier d'aprenentatge, amb
una selecci� de documents i creacions realitzats a partir de lectures, liter�ries i
no liter�ries, pr�ximes als seus interessos, de forma reflexiva i cr�tica, per a
ampliar els seus coneixements i aconseguir el gaudi personal, formant la
personalitat liter�ria.
BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle XVIII,
seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i literari
de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere i realitzant un comentari de forma i
contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitj� de la
formulaci� de judicis personals.

BLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL1.3. Interpretar textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents, amb especial atenci� als expositius (de manera aut�noma) i
als argumentatius (de manera guiada), propis de l'�mbit personal, acad�mic i
social, analitzant les caracter�stiques formals i de contingut i els elements no
verbals, utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral adequades al text i al
prop�sit de l'escolta, per a captar-ne el sentit global
i formar-se'n una opini� pr�pia.BL1.3.3. Interpreta textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents utilitzant, de manera aut�noma, les estrat�gies de comprensi�
oral adequades al text i al prop�sit de l'escolta.
Escolta una gravaci� radiof�nica i en memoritza dades per a resoldre unes preguntes
de comprensi�.P�g. 110
ESCOLTA
I ANALITZA
Act. 1 i 2CLBL1.4. Produir de forma oral, individualment o en equip, textos formals
de l'�mbit acad�mic i social de temes relacionats amb el curr�culum i l'actualitat,
especialment de tipologia textual expositiva i argumentativa, utilitzant les
estrat�gies d'expressi� oral i els elements no verbals adequats a la situaci�
comunicativa i a l'objectiu proposat, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�, correcci�
i riquesa l�xica,
per a practicar aprenentatges ling��stics
i estructurar el pensament, amb el suport de les TIC i l'ajuda del professor.
BL1.4.2. Produeix, de forma oral,
textos breus, utilitzant les estrat�gies d'expressi� oral i els elements no verbals
adequats a la situaci� comunicativa i a l'objectiu proposat.

Recomana una pel�l�cula oralment


a partir d'un treball de s�ntesi de l'argument i l'elaboraci� d'una fitxa t�cnica.
P�g. 110
PREPARA
I PARLA
Activitats
CL
BLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels
�mbits personal, acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius,
instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb
l'ajuda del professorat i dels companys), a trav�s de l'an�lisi dels elements
formals i de contingut propis del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de
comprensi� lectora adequades al text i a l'objectiu de la lectura, per a construir
el significat global del text i com a suport a les tasques d'aprenentatge.BL2.1.1.
Interpreta textos escrits en suports diversos, de l'�mbit personal, acad�mic i
social, de tipologies diverses, per a construir el significat global del text i com
a suport a les tasques d'aprenentatge.Compr�n, analitza i interpreta un article
sobre el m�n dels blogs literaris escrits per adolescents. P�g. 105
Activitats
CL
AABL2.1.2. Interpreta textos escrits a trav�s de l'an�lisi dels elements formals i
de contingut propis del nivell educatiu. Reconeix les caracter�stiques de la
ressenya en diversos textos.P�g. 108 i 109
ActivitatsCLBL2.5. Realitzar projectes de treball individuals i en equips
cooperatius, de forma reflexiva i dialogada, sobre temes del curr�culum (amb
especial inter�s per les obres liter�ries) o sobre temes socials, cient�fics,
culturals i literaris motivadors per a l'alumnat, seguint les fases del proc�s d'un
projecte de treball, per a obtindre un producte final original de car�cter
expositiu o argumentatiu, contrastant les fonts d'informaci�, detallant les
refer�ncies bibliogr�fiques; i recon�ixer la lectura
i l'escriptura com a mitjans d'aprenentatge i de desenvolupament del sentit cr�tic
i de la creativitat.BL2.5.1. Realitza amb autonomia, sentit cr�tic i originalitat
projectes de treball de car�cter expositiu o argumentatiu, individuals i en equips
cooperatius, sobre temes diversos seguint les fases del proc�s d'elaboraci�
(planificaci�, supervisi�, avaluaci� i comunicaci�).Redacta amb �xit una ressenya
liter�ria sobre un llibre que ha llegit.P�g. 109
ActivitatsCL
BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL3.1. Identificar les distintes categories gramaticals,
flexives i no flexives, que componen un text, establint la concordan�a entre
aquestes, classificant-les, analitzant-les morfol�gicament, reconeixent el paper
gramatical, sint�ctic i sem�ntic que exerceixen en el discurs, i utilitzar-les
correctament per a avan�ar en la comprensi� i creaci� de textos argumentatius.
BL3.1.2. Identifica les categories gramaticals analitzant-les morfol�gicament, i
reconeix el paper gramatical, sint�ctic i sem�ntic que desenvolupen en el discurs.
Reconeix diferents tipus de sintagmes en oracions.P�g. 113
Act. 4CLBL3.3. Identificar els distints procediments de creaci� de l�xic, propis
del nivell, distingint entre els morfol�gics, els manlleus d'altres lleng�es, aix�
com sigles, acr�nims i abreviatures, per a enriquir el vocabulari.BL3.3.1.
Identifica els distints procediments de creaci� de l�xic, propis del nivell
educatiu, per a enriquir el vocabulari.Esbrina els acr�nims de nova creaci� amb qu�
designem conceptes nous.
P�g. 111
Act. 2CLBL3.5. Analitzar morfosint�cticament l'oraci� simple, classificant-la
segons la naturalesa del predicat (oracions atributives, predicatives, actives,
transitives, reflexives, rec�proques, intransitives, passives, perifr�stiques,
reflexes i mitjanes) per a expressar-se
i redactar textos argumentatius de diverses modalitats oracionals amb major
correcci� i propietat, i de forma aut�noma.BL3.5.1. Identifica l'estructura de
l'oraci� simple: subjecte, predicat
i complements del verb, per a expressar-se i redactar textos argumentatius de
diverses modalitats oracionals amb major correcci� i propietat, i de forma
aut�noma.Identifica el subjecte i el predicat
de diferents oracions.P�g. 115
Act. 8CL
BLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL4.2. Elaborar un dossier d'aprenentatge, amb una selecci�
de documents i creacions realitzats a partir de lectures, liter�ries i no
liter�ries, pr�ximes als seus interessos, de forma reflexiva i cr�tica, per a
ampliar els seus coneixements i aconseguir el gaudi personal, formant la
personalitat liter�ria. BL4.2.1. Elabora un dossier d'aprenentatge, amb una
selecci� de documents i creacions realitzats a partir de lectures pr�ximes als seus
interessos, de forma reflexiva i cr�tica.Elabora un tr�ptic literari amb
l'itinerari que fan personatges protagonistes de dues novel�les cavalleresques.

P�g. 123
Act. 1CL
CECBL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle
XVIII, seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i literari
de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere
i realitzant un comentari de forma
i contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitj� de la
formulaci� de judicis personals.BL4.4.1. Analitza un corpus de textos literaris, de
l'edat mitjana al segle XVIII, seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a
forma d'aproximaci� a la literatura.Reconeix en un text de l'edat mitjana el t�pic
literari que s'hi tracta.P�g. 121
Act. 6CL
CEC

ALTRES ELEMENTS DE LA PROGRAMACI�


ORIENTACIONS METODOL�GIQUESMODELS METODOL�GICSPRINCIPIS METODOL�GICSAGRUPAMENT?
Model discursiu i expositiu.
? Model experiencial.
? Tallers.
? Aprenentatge cooperatiu.
? Treball per tasques.
? Treball per projectes.
? Altres.? Activitat i experimentaci�.
? Participaci�.
? Motivaci�.
? Personalitzaci�.
? Inclusi�.
? Interacci�.
? Significativitat.
? Funcionalitat.
? Globalitzaci�.
? Avaluaci� formativa.
? Altres.? Tasques individuals.
? Agrupament flexible.
? Parelles.
? Grup redu�t.
? Grup gran.
? Grup interclasse.
? Altres.

RECURSOS PER A L'AVALUACI�PROCEDIMENTS D'AVALUACI�INSTRUMENTS PER A L'AVALUACI�


SISTEMA DE QUALIFICACI�? Observaci� directa del treball diari.
? An�lisi i valoraci� de tasques especialment creades per a l'avaluaci�.
? Valoraci� quantitativa de l'avan� individual (qualificacions).
? Valoraci� qualitativa de l'avan� individual (anotacions i puntualitzacions).
? Valoraci� quantitativa de l'avan� col�lectiu.
? Valoraci� qualitativa de l'avan� col�lectiu.
? Altres.? Element de diagn�stic: r�brica de la unitat.
? Avaluaci� de continguts, proves corresponents a la unitat.
? Avaluaci� per compet�ncies, proves corresponents a la unitat.
? Proves d'avaluaci� externa.
? Altres documents gr�fics o textuals.
? Debats i intervencions.
? Projectes personals o grupals.
? Representacions i dramatitzacions.
? Elaboracions multim�dia.
? Altres.Qualificaci� quantitativa:
* En les proves d'avaluaci� de continguts, cada activitat es qualificar� amb la
puntuaci� indicada. En cas que la resposta no siga incorrecta, per� siga
incompleta, caldr� valorar amb la meitat de la puntuaci�. Aix�, la qualificaci�
m�xima de la prova ser� de 10 punts.
Qualificaci� qualitativa: tindr� com a clau per al diagn�stic la r�brica
corresponent a la unitat.
* Proves d'avaluaci� per compet�ncies.
* Observaci� directa.

TREBALL COOPERATIUActivitat 5 (p�gina 110): Els alumnes han de valorar la


recomanaci� oral que fan els companys i aportar possibilitats de millora.
ACTIVITATS COMPLEMENT�RIES* Activitats complement�ries corresponents a la unitat
del material Fitxes de refor� i Fitxes d'ampliaci� que s'inclouen en els Recursos
did�ctics de 3r curs.
CONTINGUTS TRANSVERSALSComprensi� lectora. Text inicial Adolescents de la
generaci� 2.0 revolucionen la cadena del llibre juvenil gr�cies a Internet i a les
xarxes socials i activitats que s'hi relacionen (p�gines 104 i 105); Banc de Textos
(p�gines 108 i 109) amb les lectures: Fi d'una �poca i Versos i il�lustraci� en
sintonia; Lectura i comprensi� de fragments de novel�les cavalleresques medievals
(p�gines 120, 122 i 123); Activitats d'Avaluaci�, lectura i comprensi� del text
Tirant lo Blanc (p�gina 126).Expressi� oral i escrita. Planificaci� i elaboraci�
d'una recomanaci� cinematogr�fica (p�gina 110); Preparaci� i redacci� d'una
ressenya liter�ria (p�gina 109).Comunicaci� audiovisual. Escolta i an�lisi d'una
audici� sobre cine (p�gina 110). Tractament de les tecnologies de la informaci� i
de la comunicaci�. Lectura d'un text sobre les xarxes socials (p�gines 104 i 105).
Actitud emprenedora. Tria i recomanaci� d'una pel�l�cula (p�gina 110); Realitzaci�
de resums (p�gines 119 i 123).Educaci� c�vica i constitucional. Estudi i
reconeixement dels fets pol�tics propis del segle XV (p�gina 119).
UTILITZACI�
DE LES TIC* LlibreM�dia de 3r curs, activitats i recursos corresponents a la
unitat.

UNITAT 6
OBJECTIUS CURRICULARS

a) Assumir responsablement els seus deures, con�ixer i exercir els seus drets en el
respecte als altres, practicar la toler�ncia, la cooperaci� i la solidaritat entre
les persones i els grups, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania
democr�tica.
b) Desenvolupar i consolidar h�bits de disciplina, estudi i treball individual i en
equip com a condici� necess�ria per a una realitzaci� efica� de les tasques de
l'aprenentatge i com a mitj� de desenvolupament personal.
c) Valorar i respectar la difer�ncia de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Rebutjar els estereotips que comporten discriminaci� entre homes i
dones.
d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els �mbits de la personalitat i
en les seues relacions amb els altres, i tamb� rebutjar la viol�ncia, els
prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pac�ficament
els conflictes.
e) Desenvolupar destreses b�siques en la utilitzaci� de les fonts d'informaci� per
a adquirir coneixements nous amb sentit cr�tic. Adquirir una preparaci� b�sica en
el camp de les tecnologies, especialment les de la informaci� i la comunicaci�.
f) Concebre el coneixement cient�fic com un saber integrat, que s'estructura en
diferents disciplines.
h) Comprendre i expressar amb correcci�, oralment i per escrit, en les dues
lleng�es oficials de la Comunitat Valenciana, textos i missatges complexos, i
iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura.
j) Con�ixer, valorar i respectar els aspectes b�sics de la cultura i la hist�ria
pr�pies i dels altres, i tamb� el patrimoni art�stic i cultural.
l) Apreciar la creaci� art�stica i comprendre el llenguatge de les diferents
manifestacions art�stiques, fent servir diversos mitjans d'expressi� i
representaci�.

PUNT DE PARTIDA DE LA UNITAT


* Enfocament de la unitat. El tipus de text que articula aquesta sisena unitat �s
la definici� (tipus de definicions i caracter�stiques ling��stiques), amb la qual
els alumnes aprendran a expressar-se per escrit amb precisi�. En l'apartat de
L�xic, continuaran amb l'estudi dels neologismes, centrant-se ara en els calcs i
els manlleus. En l'apartat de Gram�tica, estudiaran els diferents complements del
verb i els pronoms febles, aix� com la funci� sint�ctica que ambd�s poden realitzar
en l'oraci�. En l'apartat d'Ortografia, els alumnes repassaran les contraccions i
aprofundiran en usos concrets de l'ap�strof. En la secci� Llengua en �s, estudiaran
els usos socials del valenci� durant els segles XIV i XV i el debat sobre el model
ling��stic que mantenien els lletrats de l'�poca. Finalment, en Literatura,
prendran contacte amb la poesia valenciana del segle XV amb la lectura de textos
d'Ausi�s Marc i Jaume Roig, autors principals del g�nere.
* El que els alumnes ja coneixen. Els alumnes estan acostumats a relacionar
paraules amb definicions i viceversa; tamb� han vist en cursos anteriors els
complements directe, indirecte i circumstancial i alguns pronoms febles. Quant a
l'Ortografia, han estudiat les regles b�siques d'apostrofaci� i contracci�. I pel
que fa a la literatura, saben qui va ser Ausi�s Marc.

* Previsi� de dificultats. En l'apartat de Gram�tica, els alumnes poden trobar


alguna dificultat per a recon�ixer els distints complements del verb i la funci�
que realitzen. Tamb� requerir� una atenci� especial l'estudi de les funcions dels
pronoms febles. Quant a la Literatura, la comprensi� dels poemes medievals pot
presentar-los alguna dificultat, per la dist�ncia ling��stica amb la llengua
actual.

SUGGERIMENT DE TEMPORITZACI�: febrer.


CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR
* Adequaci� dels usos formals i informals
al context.
* Aplicaci� i avaluaci� de les propietats textuals en els intercanvis de
comunicaci� oral (adequaci�, coher�ncia, cohesi�
i correcci�).
* Detecci� d'incoher�ncies, repeticions
de connectors, etc.
* Coneixement d'estructures i t�cniques d'aprenentatge cooperatiu.
* Aplicaci� de t�cniques d'avaluaci�, autoavaluaci� i coavaluaci� en les
produccions orals.* Escolta de definicions orals millorables.
* Definici� oral d'un concepte amb precisi�.BL1.3. Interpretar textos orals i
audiovisuals de g�neres, tipologies i registres diferents, amb especial atenci� als
expositius (de manera aut�noma) i als argumentatius (de manera guiada), propis de
l'�mbit personal, acad�mic
i social, analitzant les caracter�stiques formals i de contingut i els elements no
verbals, utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral adequades al text i al
prop�sit de l'escolta, per a captar-ne el sentit global i formar-se'n una opini�
pr�pia.
BL1.5. Avaluar, amb la supervisi� del professorat i la utilitzaci� de guies i
gravacions, individualment i en equip, les produccions orals pr�pies i dels
companys, atenent la quantitat, qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les
normes de pros�dia, per a progressar en la compet�ncia comunicativa oral.

CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
* �s de t�cniques de s�ntesi de la informaci�: mapa conceptual i resum de textos
expositius.
* Organitzaci� de la informaci� seguint diferents criteris.
* Lectura, comprensi�, interpretaci� i an�lisi de textos escrits narratius
(mem�ries, fragments narratius en un blog, etc.), descriptius (descripcions en
teatre i poesia), instructius (gram�tiques normatives, etc.), expositius (textos
divulgatius, articles d'enciclop�dia, etc.), argumentatius (textos breus d'opini�,
fullets publicitaris, etc.).
* �s d'estrat�gies de textualitzaci� o escriptura, com a part del proc�s de
producci� escrita, amb la supervisi� del professorat: redactar esborranys, usar
diccionaris i gram�tiques, controlar la progressi� de la informaci�, reescriure.
* Avaluaci� de produccions pr�pies o alienes com a part del proc�s d'escriptura,
amb la supervisi� del professorat, comparant el resultat amb el pla original,
jutjant si el text respon a l'objectiu d'escriptura i analitzant l'adequaci�,
coher�ncia i cohesi�, per a millorar els textos.* Lectura, comentari i
interpretaci� d'un text narratiu en qu� s'inclou una definici�.
* Reconeixement de les caracter�stiques de la definici� en diversos textos.
* Redacci� de definicions de diversos conceptes aplicant-hi les caracter�stiques
estudiades.
BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels �mbits personal,
acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i,
en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb l'ajuda del
professorat i dels companys), a trav�s de l'an�lisi dels elements formals i de
contingut propis del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de comprensi�
lectora adequades al text i a l'objectiu de la lectura, per a construir el
significat global del text i com a suport a les tasques d'aprenentatge
BL2.2. Planificar i escriure, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�, correcci�
ortogr�fica i gramatical i l�xica del nivell educatiu, textos, en suports diversos,
dels �mbits personal, acad�mic i social, de diverses tipologies (narratius,
descriptius, instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i
argumentatius amb l'ajuda del professorat i dels companys), aplicant les
estrat�gies del proc�s d'escriptura, utilitzant un llenguatge no discriminatori, i
reconeixent la import�ncia de l'escriptura com a organitzador del pensament que
facilita l'aprenentatge.

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS


CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
* Ortografia de veus d'altres lleng�es.
* Significat de neologismes i de manlleus l�xics atenent-ne l'origen i la
proced�ncia (veus amer�ndies, basquismes, catalanismes, castellanismes,
galleguismes, altres lleng�es) i la manera d'incorporaci� en la llengua (xenismes,
calcs sem�ntics).
* An�lisi morfosint�ctica del predicat
i dels complements del verb: complement predicatiu, del complement de r�gim i del
complement agent.
* Reconeixement i �s dels procediments
de formaci� de paraules: composici�, derivaci�, paras�ntesi, sigles, acr�nims
i abreviatures.* Coneixement de la grafia correcta de neologismes que s'han adaptat
d'altres lleng�es.
* Reconeixement de les funcions sint�ctiques de sintagmes i pronoms en l'oraci�.
* Domini i aplicaci� de les regles d'apostrofaci�
i de contracci�.
* �s adequat de connectors textuals en la redacci�.
* Coneixement de figures ret�riques.BL3.1. Identificar les distintes categories
gramaticals, flexives i no flexives, que componen un text, establint la concordan�a
entre elles, classificant-les, analitzant-les morfol�gicament, reconeixent el paper
gramatical, sint�ctic i sem�ntic que exerceixen en el discurs, i utilitzar-les
correctament per a avan�ar en la comprensi� i creaci�
de textos argumentatius.
BL3.3. Identificar els distints procediments de creaci�
de l�xic, propis del nivell, distingint entre els morfol�gics, els manlleus
d'altres lleng�es, aix� com sigles, acr�nims
i abreviatures, per a enriquir el vocabulari.
BL3.5. Analitzar morfosint�cticament l'oraci� simple, classificant-la segons la
naturalesa del predicat (oracions atributives, predicatives, actives, transitives,
reflexives, rec�proques, intransitives, passives, perifr�stiques, reflexes i
mitjanes) per a expressar-se i redactar textos argumentatius de diverses modalitats
oracionals amb major correcci� i propietat, i de forma aut�noma.

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS


CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
* Aproximaci� al coneixement d'altres mons (reals o imaginaris) a partir de la
lectura.
* Pr�ctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta)
de textos literaris com a font de gaudi i informaci� i com un mitj� d'aprenentatge
i enriquiment personal.
* Temes: l'home en la naturalesa, el cant a la bellesa, el goig de viure, el temps
fugitiu, estereotips femenins, etc.
* Tractament evolutiu de temes i t�pics
en una selecci� de textos significatius.
* Interpretaci� del sentiment hum� impl�cit
en les obres comparades.
* La l�rica. Ausi�s Marc.
* La poesia sat�rica.* La poesia del segle XV.
* Ausi�s Marc: biografia i tem�tica de la seua obra.
* Jaume Roig i l'Espill.
* La m�trica en poesia. BL4.2. Realitzar lectures d'obres liter�ries pr�ximes als
seus gustos, triades lliurement o a proposta del professor, en silenci, en veu alta
o participant en dramatitzacions i improvisacions de textos adequats al nivell,
aplicant, amb supervisi�, t�cniques expressives i teatrals.
BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle XVIII,
seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i literari
de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere i realitzant un comentari de forma i
contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitj� de la
formulaci� de judicis personals.

BLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL1.3. Interpretar textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents, amb especial atenci� als expositius (de manera aut�noma) i
als argumentatius (de manera guiada), propis de l'�mbit personal, acad�mic i
social, analitzant les caracter�stiques formals i de contingut i els elements no
verbals, utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral adequades al text i al
prop�sit de l'escolta, per a captar-ne el sentit global
i formar-se'n una opini� pr�pia.BL1.3.3. Interpreta textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents utilitzant, de manera aut�noma, les estrat�gies de comprensi�
oral adequades al text
i al prop�sit de l'escolta.
Escolta una audici� amb definicions poc precises i reconeix els aspectes que es
poden millorar.P�g. 134
ESCOLTA
I ANALITZA
Act. 2CLBL1.5. Avaluar, amb la supervisi� del professorat i la utilitzaci� de guies
i gravacions, individualment i en equip, les produccions orals pr�pies i dels
companys, atenent la quantitat, qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les
normes de pros�dia, per a progressar en la compet�ncia comunicativa oral.BL1.5.1.
Avalua, amb supervisi�
i ajuda, les produccions orals, atenent
la quantitat, qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les normes
de pros�dia, per a progressar en la compet�ncia comunicativa oral.
Avalua el nivell de precisi� de la definici� oral feta per un company.P�g. 134
PREPARA
I PARLA
Act. 4
CL
BLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels
�mbits personal, acad�mic
i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i, en
especial, expositius de forma aut�noma
i argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys), a trav�s de l'an�lisi
dels elements formals i de contingut propis del nivell acad�mic, utilitzant les
estrat�gies de comprensi� lectora adequades al text
i a l'objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i com a
suport a les tasques d'aprenentatge.BL2.1.2. Interpreta textos escrits a trav�s de
l'an�lisi dels elements formals i de contingut propis del nivell educatiu. Llig,
compr�n i interpreta textos narratius en qu� hi ha definicions. P�g. 129, 132 i 133
Activitats
CL
AABL2.2. Planificar i escriure, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�, correcci�
ortogr�fica i gramatical i l�xica del nivell educatiu, textos, en suports diversos,
dels �mbits personal, acad�mic i social, de diverses tipologies (narratius,
descriptius, instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i
argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys), aplicant les estrat�gies
del proc�s d'escriptura, utilitzant un llenguatge no discriminatori, i reconeixent
la import�ncia de l'escriptura com a organitzador del pensament que facilita
l'aprenentatge.BL2.2.4. Escriu, amb correcci� l�xica pr�pia del nivell educatiu,
textos, en suports diversos, de l'�mbit personal, acad�mic i social, de diverses
tipologies, de forma aut�noma o amb ajuda. Planifica, redacta i avalua amb �xit les
definicions de diversos conceptes.P�g. 133
ActivitatsCL

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL3.1. Identificar les distintes categories gramaticals,
flexives i no flexives, que componen un text, establint la concordan�a entre
aquestes, classificant-les, analitzant-les morfol�gicament, reconeixent el paper
gramatical, sint�ctic i sem�ntic que exerceixen en el discurs, i utilitzar-les
correctament per a avan�ar en la comprensi� i creaci� de textos argumentatius.
BL3.1.2. Identifica les categories gramaticals analitzant-les morfol�gicament, i
reconeix el paper gramatical, sint�ctic i sem�ntic que desenvolupen en el discurs.
Identifica pronoms febles i la funci� sint�ctica que realitzen en l'oraci�.P�g. 139
Act. 4, 5 i 6CLBL3.3. Identificar els distints procediments de creaci� de l�xic,
propis del nivell, distingint entre els morfol�gics, els manlleus d'altres
lleng�es, aix� com sigles, acr�nims i abreviatures, per a enriquir el vocabulari.
BL3.3.1. Identifica els distints procediments de creaci� de l�xic,
propis del nivell educatiu, per a enriquir el vocabulari.Identifica neologismes
manllevats a altres lleng�es, distingint calcs de manlleus, i n'explica els canvis
ortogr�fics.
P�g. 135
ActivitatsCL
CDBL3.5. Analitzar morfosint�cticament l'oraci� simple, classificant-la segons la
naturalesa del predicat (oracions atributives, predicatives, actives, transitives,
reflexives, rec�proques, intransitives, passives, perifr�stiques, reflexes i
mitjanes) per a expressar-se
i redactar textos argumentatius de diverses modalitats oracionals amb major
correcci�
i propietat, i de forma aut�noma.BL3.5.2. Analitza morfosint�cticament l'oraci�
simple, classificant-la segons la naturalesa del predicat per a expressar-se i
redactar textos argumentatius de diverses modalitats oracionals amb major correcci�
i propietat, i de forma aut�noma.Reconeix sintagmes i identifica el tipus de
complement que constitueix en l'oraci�.
P�g. 137
Act. 2 i 3CL
AA
BLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL4.2. Elaborar un dossier d'aprenentatge, amb una selecci�
de documents i creacions realitzats a partir de lectures, liter�ries i no
liter�ries, pr�ximes als seus interessos, de forma reflexiva i cr�tica, per a
ampliar els seus coneixements i aconseguir el gaudi personal, formant la
personalitat liter�ria. BL4.2.1. Elabora un dossier d'aprenentatge, amb una
selecci� de documents i creacions realitzats a partir de lectures pr�ximes als seus
interessos, de forma reflexiva i cr�tica.Analitza amb �xit la m�trica dels poemes
de l'apartat literari de la unitat.

P�g. 147
Act. 1CL
CECBL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle
XVIII, seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i literari
de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere
i realitzant un comentari de forma
i contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitj� de la
formulaci� de judicis personals.BL4.4.1. Analitza un corpus de textos literaris, de
l'edat mitjana al segle XVIII, seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a
forma d'aproximaci� a la literatura.Identifica i analitza figures ret�riques en
textos literaris medievals.P�g. 145
Act. 5CLP�g. 146
Act. 8 (d)

ALTRES ELEMENTS DE LA PROGRAMACI�


ORIENTACIONS METODOL�GIQUESMODELS METODOL�GICSPRINCIPIS METODOL�GICSAGRUPAMENT?
Model discursiu i expositiu.
? Model experiencial.
? Tallers.
? Aprenentatge cooperatiu.
? Treball per tasques.
? Treball per projectes.
? Altres.? Activitat i experimentaci�.
? Participaci�.
? Motivaci�.
? Personalitzaci�.
? Inclusi�.
? Interacci�.
? Significativitat.
? Funcionalitat.
? Globalitzaci�.
? Avaluaci� formativa.
? Altres.? Tasques individuals.
? Agrupament flexible.
? Parelles.
? Grup redu�t.
? Grup gran.
? Grup interclasse.
? Altres.

RECURSOS PER A L'AVALUACI�PROCEDIMENTS D'AVALUACI�INSTRUMENTS PER A L'AVALUACI�


SISTEMA DE QUALIFICACI�? Observaci� directa del treball diari.
? An�lisi i valoraci� de tasques especialment creades per a l'avaluaci�.
? Valoraci� quantitativa de l'avan� individual (qualificacions).
? Valoraci� qualitativa de l'avan� individual (anotacions i puntualitzacions).
? Valoraci� quantitativa de l'avan� col�lectiu.
? Valoraci� qualitativa de l'avan� col�lectiu.
? Altres.? Element de diagn�stic: r�brica de la unitat.
? Avaluaci� de continguts, proves corresponents a la unitat.
? Avaluaci� per compet�ncies, proves corresponents a la unitat.
? Proves d'avaluaci� externa.
? Altres documents gr�fics o textuals.
? Debats i intervencions.
? Projectes personals o grupals.
? Representacions i dramatitzacions.
? Elaboracions multim�dia.
? Altres.Qualificaci� quantitativa:
* En les proves d'avaluaci� de continguts, cada activitat es qualificar� amb la
puntuaci� indicada. En cas que la resposta no siga incorrecta, per� siga
incompleta, caldr� valorar amb la meitat de la puntuaci�. Aix�, la qualificaci�
m�xima de la prova ser� de 10 punts.
Qualificaci� qualitativa: tindr� com a clau per al diagn�stic la r�brica
corresponent a la unitat.
* Proves d'avaluaci� per compet�ncies.
* Observaci� directa.

TREBALL COOPERATIUActivitat 4 (p�gina 134): Els alumnes han de triar la millor


explicaci� de cada un dels conceptes de l'audici� i justificar-ho.
ACTIVITATS COMPLEMENT�RIES* Activitats complement�ries corresponents a la unitat
del material Fitxes de refor� i Fitxes d'ampliaci� que s'inclouen en els Recursos
did�ctics de 3r curs.
CONTINGUTS TRANSVERSALSComprensi� lectora. Text inicial Qu� significa...? i
activitats que s'hi relacionen (p�gines 128 i 129); Banc de Textos (p�gines 132 i
133) amb les lectures: Les vacances i Qu� �s el temps?; Lectura i comprensi� de
fragments de poemes del segle XV (p�gines 144 a 147); Activitats d'Avaluaci�,
lectura i comprensi� del text Aix� com cell qui en lo somni es delita..., d'Ausi�s
Marc (p�gina 150).Expressi� oral i escrita. Expressi� oral de definicions precises
(p�gina 134); Preparaci� i redacci� de definicions (p�gina 133).Comunicaci�
audiovisual. Escolta i an�lisi de definicions (p�gina 134). Tractament de les
tecnologies de la informaci� i de la comunicaci�. �s de diccionaris en l�nia
(p�gina 135).Actitud emprenedora. Elaboraci� d'un recull de figures ret�riques
(p�gina 145).Educaci� c�vica i constitucional. Lectura d'un text narratiu que
destaca els valors pacifistes i l'apreciaci� per la ci�ncia (p�gina 128).
UTILITZACI�
DE LES TIC* LlibreM�dia de 3r curs, activitats i recursos corresponents a la
unitat.

UNITAT 7
OBJECTIUS CURRICULARS

a) Assumir responsablement els seus deures, con�ixer i exercir els seus drets en el
respecte als altres, practicar la toler�ncia, la cooperaci� i la solidaritat entre
les persones i els grups, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania
democr�tica.
b) Desenvolupar i consolidar h�bits de disciplina, estudi i treball individual i en
equip com a condici� necess�ria per a una realitzaci� efica� de les tasques de
l'aprenentatge i com a mitj� de desenvolupament personal.
c) Valorar i respectar la difer�ncia de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Rebutjar els estereotips que comporten discriminaci� entre homes i
dones.
d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els �mbits de la personalitat i
en les seues relacions amb els altres, i tamb� rebutjar la viol�ncia, els
prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pac�ficament
els conflictes.
e) Desenvolupar destreses b�siques en la utilitzaci� de les fonts d'informaci� per
a adquirir coneixements nous amb sentit cr�tic. Adquirir una preparaci� b�sica en
el camp de les tecnologies, especialment les de la informaci� i la comunicaci�.
f) Concebre el coneixement cient�fic com un saber integrat, que s'estructura en
diferents disciplines.
g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confian�a en un mateix, la participaci�,
el sentit cr�tic, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre,
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
j) Con�ixer, valorar i respectar els aspectes b�sics de la cultura i la hist�ria
pr�pies i dels altres, i tamb� el patrimoni art�stic i cultural.
l) Apreciar la creaci� art�stica i comprendre el llenguatge de les diferents
manifestacions art�stiques, fent servir diversos mitjans d'expressi� i
representaci�.

PUNT DE PARTIDA DE LA UNITAT


* Enfocament de la unitat. La setena unitat comen�a amb l'estudi ling��stic del
correu electr�nic: estructura i caracter�stiques ling��stiques segons la
formalitat. En l'apartat de L�xic, els alumnes estudiaran les interfer�ncies
l�xiques castellanes i els vulgarismes. En l'apartat de Gram�tica, descobriran els
tipus d'oracions i analitzaran l'oraci� simple estudiant les claus per a
recon�ixer-hi el subjecte, el predicat i els diferents complements. En l'apartat
d'Ortografia, els alumnes aprofundiran en l'�s de l'accentuaci� i la di�resi amb
una s�rie de remarques sobre casos concrets. En la secci� Llengua en �s, estudiaran
el context socioling��stic i l'evoluci� del valenci� entre els segles XVI i XVIII,
�s a dir, l'�poca moderna. Partint d'aix�, prendran contacte amb la Literatura m�s
significativa d'aquell temps: Joan Timoneda i Llu�s Galiana, entre altres.
* El que els alumnes ja coneixen. Els alumnes ja deuen estar acostumats a redactar
correus electr�nics informals. Quant a l'Ortografia, en cursos anteriors ja han
estudiat les regles b�siques d'apostrofaci� i contracci�.

* Previsi� de dificultats. En l'apartat d'Ortografia els alumnes poden trobar


dificultats per a interioritzar i recordar les diferents remarques que s'hi
exposen.

SUGGERIMENT DE TEMPORITZACI�: mar�.


CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR
* Adequaci� dels usos formals i informals
al context.
* Valoraci� de la conversa com a eina
de les habilitats socials, de mediaci�, d'expressi� de la creativitat i de respecte

per les opinions dels altres.


* Assumpci� de distints rols en equips
de treball.
* Coneixement d'estructures i t�cniques d'aprenentatge cooperatiu.
* Estudi i aplicaci� de l'est�ndard oral formal.
* Aplicaci� de t�cniques d'avaluaci�, autoavaluaci� i coavaluaci� en les
produccions orals.* Distinci� de la finalitat dels interlocutors
en una conversa.
* Interpretaci� d'una conversa oral formal
amb un company.BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de g�neres,
tipologies i registres diferents, amb especial atenci� als expositius (de manera
aut�noma) i als argumentatius (de manera guiada), propis de l'�mbit personal,
acad�mic i social, analitzant les caracter�stiques formals i de contingut i els
elements no verbals, utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral adequades al
text i al prop�sit de l'escolta, per a captar-ne el sentit global i formar-se'n una
opini� pr�pia.
BL1.5. Avaluar, amb la supervisi� del professorat i la utilitzaci� de guies i
gravacions, individualment i en equip, les produccions orals pr�pies i dels
companys, atenent la quantitat, qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les
normes de pros�dia, per a progressar en la compet�ncia comunicativa oral.

CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
* Lectura, comprensi�, interpretaci� i an�lisi de textos escrits narratius
(mem�ries, fragments narratius en un blog, etc.), descriptius (descripcions en
teatre i poesia), instructius (gram�tiques normatives, etc.), expositius (textos
divulgatius, articles d'enciclop�dia, etc.), argumentatius (textos breus d'opini�,
fullets publicitaris, etc.).
* �s d'estrat�gies de textualitzaci� o escriptura, com a part del proc�s de
producci� escrita, amb la supervisi� del professorat: redactar esborranys, usar
diccionaris i gram�tiques, controlar la progressi� de la informaci�, reescriure.
* Avaluaci� de produccions pr�pies o alienes com a part del proc�s d'escriptura,
amb la supervisi� del professorat, comparant el resultat amb el pla original,
jutjant si el text respon a l'objectiu d'escriptura i analitzant l'adequaci�,
coher�ncia i cohesi�, amb la finalitat de millorar els textos.* Lectura, comentari
i interpretaci� d'una cadena
de correus electr�nics.
* Reconeixement de les parts en qu� s'estructura un correu electr�nic.
* Redacci� d'un correu electr�nic formal.

BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels �mbits personal,


acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i,
en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb ajuda del professorat
i dels companys), a trav�s de l'an�lisi dels elements formals i de contingut propis
del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de comprensi� lectora adequades al
text i a l'objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i
com a suport a les tasques d'aprenentatge.
BL2.6. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius, sobre
temes del curr�culum (amb especial inter�s per les obres liter�ries) o sobre temes
socials, cient�fics i culturals, del nivell educatiu, buscant i seleccionant
informaci� en mitjans digitals de forma contrastada; crear continguts per mitj�
d'aplicacions inform�tiques d'escriptori; i col�laborar i comunicar-se amb altres
filtrant i compartint informaci� i continguts digitals de forma segura i
responsable.

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS


CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
* Significat de neologismes i de manlleus l�xics atenent-ne l'origen i la
proced�ncia (veus amer�ndies, basquismes, catalanismes, castellanismes,
galleguismes, altres lleng�es) i la manera d'incorporaci� en la llengua (xenismes,
calcs sem�ntics).
* An�lisi morfosint�ctica del predicat
i dels complements del verb: complement predicatiu, del complement de r�gim
i del complement agent.* Coneixement d'interfer�ncies ling��stiques
i vulgarismes per a evitar-los.
* L'oraci� simple: tipus i an�lisi.
* Remarques sobre l'accentuaci� i la di�resi.
* F�rmules de salutaci� i comiat en correus electr�nics.BL3.2. Aplicar
coneixements, propis del nivell, sobre
les normes ortogr�fiques de la llengua per a produir
i comprendre textos orals i escrits amb correcci�.
BL3.5. Analitzar morfosint�cticament l'oraci� simple, classificant-la segons la
naturalesa del predicat (oracions atributives, predicatives, actives, transitives,
reflexives, rec�proques, intransitives, passives, perifr�stiques, reflexes i
mitjanes) per a expressar-se i redactar textos argumentatius de diverses modalitats
oracionals amb
major correcci� i propietat, i de forma aut�noma.

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS


CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
* Aproximaci� al coneixement d'altres mons (reals o imaginaris) a partir de la
lectura.
* Pr�ctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta)
de textos literaris com a font de gaudi i informaci�
i com un mitj� d'aprenentatge i enriquiment personal.
* Connexi� entre la literatura i la resta d'arts (m�sica, pintura, cine, etc.)
relacionant obres, personatges i temes universals: l'home en la naturalesa, el cant
a la bellesa, el goig de viure, el temps fugitiu, estereotips femenins.
* Temes: l'home en la naturalesa, el cant a la bellesa, el goig de viure, el temps
fugitiu, estereotips femenins, etc.
* La literatura de l'edat moderna. Renaixement, manierisme i Barroc. Joan de
Timoneda, Joaquim Aierdi i Llu�s Galiana.* La literatura de l'edat moderna
(Renaixement, Barroc i neoclassicisme).
* El teatre de tradici� medieval: el Misteri d'Elx.
* Joan Timoneda i la Flor d'enamorats.
* Llu�s Galiana i la Rondalla de rondalles. BL4.1. Realitzar lectures d'obres
liter�ries pr�ximes als seus gustos, triades lliurement o a proposta del professor,

en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions


i improvisacions de textos adequats al nivell, aplicant,
amb supervisi�, t�cniques expressives i teatrals.
BL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les conclusions cr�tiques i
raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia,
analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat
mitjana fins al segle XVIII, en creacions
de diferent naturalesa.
BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle XVIII,
seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i literari
de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere i realitzant un comentari de forma i
contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitj�
de la formulaci� de judicis personals.

BLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL1.3. Interpretar textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents, amb especial atenci� als expositius (de manera aut�noma) i
als argumentatius (de manera guiada), propis de l'�mbit personal, acad�mic i
social, analitzant les caracter�stiques formals i de contingut i els elements no
verbals, utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral adequades al text i al
prop�sit de l'escolta, per a captar-ne el sentit global i formar-se'n una opini�
pr�pia.BL1.3.3. Interpreta textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents utilitzant, de manera aut�noma, les estrat�gies de comprensi�
oral adequades al text
i al prop�sit de l'escolta.
Distingeix la finalitat dels interlocutors
en una conversa.
P�g. 158
ESCOLTA
I ANALITZA
Act. 1CLBL1.5. Avaluar, amb la supervisi� del professorat i la utilitzaci� de guies

i gravacions, individualment i en equip, les produccions orals pr�pies i dels


companys, atenent la quantitat, qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les
normes de pros�dia, per a progressar en la compet�ncia comunicativa oral.BL1.5.1.
Avalua, amb supervisi�
i ajuda, les produccions orals, atenent
la quantitat, qualitat, rellev�ncia, pertin�ncia i claredat i les normes de
pros�dia, per a progressar en la compet�ncia comunicativa oral.
Interpreta una conversa amb un company.P�g. 158
PREPARA
I PARLA
Activitats
CL
AA
BLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels
�mbits personal, acad�mic
i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i, en
especial, expositius de forma aut�noma
i argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys), a trav�s de l'an�lisi
dels elements formals i de contingut propis del nivell acad�mic, utilitzant les
estrat�gies de comprensi� lectora adequades al text
i a l'objectiu de la lectura, per a construir
el significat global del text i com a suport
a les tasques d'aprenentatge.BL2.1.2. Interpreta textos escrits a trav�s de
l'an�lisi dels elements formals i de contingut propis del nivell educatiu. Reconeix
les parts en qu� s'estructura un correu electr�nic.
P�g. 153, 156
i 157
Activitats
CL
AA
CMCTBL2.6. Realitzar projectes de treball individuals i en equips cooperatius,
sobre temes del curr�culum (amb especial inter�s per les obres liter�ries) o sobre
temes socials, cient�fics
i culturals, del nivell educatiu, buscant
i seleccionant informaci� en mitjans digitals de forma contrastada; crear
continguts per mitj� d'aplicacions inform�tiques d'escriptori; i col�laborar
i comunicar-se amb altres filtrant
i compartint informaci� i continguts digitals de forma segura i responsable.
BL2.6.2. Col�labora i es comunica per a construir un producte o tasca col�lectiva
compartint informaci� i continguts digitals i utilitzant les eines de comunicaci�
TIC i entorns virtuals d'aprenentatge.Escriu un correu electr�nic.P�g. 157
ActivitatsCL

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL3.2. Aplicar coneixements, propis del nivell, sobre les
normes ortogr�fiques de la llengua per a produir i comprendre textos orals i
escrits amb correcci�.BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits aplicant correctament
les normes ortogr�fiques de les lleng�es pr�pies
del nivell educatiu.Esmena, en un text, errades relacionades amb l'�s de
l'accentuaci�
i la di�resi.P�g. 165
Act. 4CL
AABL3.5. Analitzar morfosint�cticament l'oraci� simple, classificant-la segons
la naturalesa del predicat (oracions atributives, predicatives, actives,
transitives, reflexives, rec�proques, intransitives, passives, perifr�stiques,
reflexes i mitjanes) per a, de forma aut�noma, expressar-se i redactar textos
argumentatius de diverses modalitats oracionals amb major correcci� i propietat.
BL3.5.1. Identifica l'estructura de l'oraci� simple: subjecte, predicat
i complements del verb, per a expressar-se i redactar textos argumentatius de
diverses modalitats oracionals amb major correcci�
i propietat, i de forma aut�noma.Defineix els diferents tipus d'oracions
i en posa exemples.
P�g. 160
Act. 1CL
AA
BLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL4.1. Realitzar lectures d'obres liter�ries pr�ximes als
seus gustos, triades lliurement o a proposta del professor, en silenci, en veu alta

o participant en dramatitzacions
i improvisacions de textos adequats
al nivell, aplicant, amb supervisi�, t�cniques expressives i teatrals. BL4.1.1.
Realitza lectures d'obres liter�ries pr�ximes als seus gustos, triades lliurement o
a proposta del professor, en silenci, en veu alta
o participant en dramatitzacions
i improvisacions de textos adequats
al nivell, aplicant, amb supervisi�, t�cniques expressives i teatrals.Llig i
compr�n un fragment po�tic de Joan Timoneda.

P�g. 168CLBL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les conclusions


cr�tiques
i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia,
analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat
mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa.BL4.3.1. Exposa,
en suports diversos, orals i escrits, les conclusions cr�tiques
i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia,
analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat
mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa.Llig un fragment
del Misteri d'Elx, hi reconeix el tema i el relaciona amb el corrent del Barroc.
P�g. 170
Act. 5 i 6CL
CECBL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris, de l'edat mitjana al segle
XVIII, seleccionats entorn d'un tema o t�pic com�, com a forma d'aproximaci� a la
literatura, identificant els trets essencials del context sociocultural i literari
de l'�poca i les caracter�stiques del g�nere
i realitzant un comentari de forma
i contingut per a expressar raonadament les conclusions extretes, per mitj� de la
formulaci� de judicis personals.BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i contingut
per a expressar raonadament les conclusions extretes de l'an�lisi de textos
literaris de l'edat mitjana al segle XVIII, mitjan�ant la formulaci� de judicis
personals.Llig una carta de l'obra Rondalla de rondalles de Llu�s Galiana,
n'analitza l'estructura i la compara amb la dels correus electr�nics.P�g. 174
Act. 1CLALTRES ELEMENTS DE LA PROGRAMACI�
ORIENTACIONS METODOL�GIQUESMODELS METODOL�GICSPRINCIPIS METODOL�GICSAGRUPAMENT?
Model discursiu i expositiu.
? Model experiencial.
? Tallers.
? Aprenentatge cooperatiu.
? Treball per tasques.
? Treball per projectes.
? Altres.? Activitat i experimentaci�.
? Participaci�.
? Motivaci�.
? Personalitzaci�.
? Inclusi�.
? Interacci�.
? Significativitat.
? Funcionalitat.
? Globalitzaci�.
? Avaluaci� formativa.
? Altres.? Tasques individuals.
? Agrupament flexible.
? Parelles.
? Grup redu�t.
? Grup gran.
? Grup interclasse.
? Altres.

RECURSOS PER A L'AVALUACI�PROCEDIMENTS D'AVALUACI�INSTRUMENTS PER A L'AVALUACI�


SISTEMA DE QUALIFICACI�? Observaci� directa del treball diari.
? An�lisi i valoraci� de tasques especialment creades per a l'avaluaci�.
? Valoraci� quantitativa de l'avan� individual (qualificacions).
? Valoraci� qualitativa de l'avan� individual (anotacions i puntualitzacions).
? Valoraci� quantitativa de l'avan� col�lectiu.
? Valoraci� qualitativa de l'avan� col�lectiu.
? Altres.? Element de diagn�stic: r�brica de la unitat.
? Avaluaci� de continguts, proves corresponents a la unitat.
? Avaluaci� per compet�ncies, proves corresponents a la unitat.
? Proves d'avaluaci� externa.
? Altres documents gr�fics o textuals.
? Debats i intervencions.
? Projectes personals o grupals.
? Representacions i dramatitzacions.
? Elaboracions multim�dia.
? Altres.Qualificaci� quantitativa:
* En les proves d'avaluaci� de continguts, cada activitat es qualificar� amb la
puntuaci� indicada. En cas que la resposta no siga incorrecta, per� siga
incompleta, caldr� valorar amb la meitat de la puntuaci�. Aix�, la qualificaci�
m�xima de la prova ser� de 10 punts.
Qualificaci� qualitativa: tindr� com a clau per al diagn�stic la r�brica
corresponent a la unitat.
* Proves d'avaluaci� per compet�ncies.
* Observaci� directa.

TREBALL COOPERATIUActivitat 4 (p�gina 158): Els alumnes han de valorar la


intervenci� dels companys tenint en compte l'objectiu de cada conversa.
ACTIVITATS COMPLEMENT�RIES* Activitats complement�ries corresponents a la unitat
del material Fitxes de refor� i Fitxes d'ampliaci� que s'inclouen en els Recursos
did�ctics de 3r curs.
CONTINGUTS TRANSVERSALSComprensi� lectora. Text inicial Destinatari equivocat i
activitats que s'hi relacionen (p�gines 152 i 153); Banc de Textos (p�gines 156 i
157) amb la lectura de correus electr�nics; Lectura i comprensi� de fragments
d'obres de l'�poca moderna (p�gines 167, 168, 170 i 171); Activitats d'Avaluaci�,
lectura i comprensi� del text Carta d'Eufracieta a Ximo del Portal, de Llu�s
Galiana (p�gina 174).Expressi� oral i escrita. Interpretaci� d'una conversa amb un
objectiu (p�gina 158); Redacci� d'un correu electr�nic (p�gina 157).Comunicaci�
audiovisual. Escolta de converses (p�gina 158). Tractament de les tecnologies de la
informaci� i de la comunicaci�. Estudi de les caracter�stiques dels correus
electr�nics (p�gines 154 i 155).Actitud emprenedora. Invenci� i escriptura de
diferents tipus d'oracions (p�gina 163).Educaci� c�vica i constitucional. �s de la
cortesia en f�rmules de salutaci� i comiat (p�gina 156).
UTILITZACI�
DE LES TIC* LlibreM�dia de 3r curs, activitats i recursos corresponents a la
unitat.

UNITAT 8
OBJECTIUS CURRICULARS

a) Assumir responsablement els seus deures, con�ixer i exercir els seus drets en el
respecte als altres, practicar la toler�ncia, la cooperaci� i la solidaritat entre
les persones i els grups, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania
democr�tica.
b) Desenvolupar i consolidar h�bits de disciplina, estudi i treball individual i en
equip com a condici� necess�ria per a una realitzaci� efica� de les tasques de
l'aprenentatge i com a mitj� de desenvolupament personal.
c) Valorar i respectar la difer�ncia de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Rebutjar els estereotips que comporten discriminaci� entre homes i
dones.
d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els �mbits de la personalitat i
en les seues relacions amb els altres, i tamb� rebutjar la viol�ncia, els
prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pac�ficament
els conflictes.
e) Desenvolupar destreses b�siques en la utilitzaci� de les fonts d'informaci� per
a adquirir coneixements nous amb sentit cr�tic. Adquirir una preparaci� b�sica en
el camp de les tecnologies, especialment les de la informaci� i la comunicaci�.
f) Concebre el coneixement cient�fic com un saber integrat, que s'estructura en
diferents disciplines.
g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confian�a en un mateix, la participaci�,
el sentit cr�tic, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre,
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
j) Con�ixer, valorar i respectar els aspectes b�sics de la cultura i la hist�ria
pr�pies i dels altres, i tamb� el patrimoni art�stic i cultural.
l) Apreciar la creaci� art�stica i comprendre el llenguatge de les diferents
manifestacions art�stiques, fent servir diversos mitjans d'expressi� i
representaci�.
PUNT DE PARTIDA DE LA UNITAT
* Enfocament de la unitat. El fil conductor d'aquesta huitena unitat �s el f�rum de
discussi� en Internet: definici�, estructura i caracter�stiques ling��stiques. En
l'apartat de L�xic, els alumnes estudiaran els llatinismes: les paraules i
locucions que hem pres directament del llat�. En l'apartat de Gram�tica,
descobriran l'oraci� composta, les relacions de coordinaci� i juxtaposici� i els
connectors oracionals. En l'apartat d'Ortografia, aprofundiran en l'�s dels signes
de puntuaci�: la coma, el punt, el punt i coma, els dos punts, els punts
suspensius. En la secci� Llengua en �s, estudiaran el context hist�ric i
socioling��stic del segle XIX, aix� com el fenomen de la Renaixen�a i el debat
sobre el model ling��stic d'aquella �poca. En Literatura, estudiaran les est�tiques
rom�ntica, costumista, realista i naturalista, i prendran contacte amb textos de
Teodor Llorente, Eduard Escalante i Narc�s Oller.
* El que els alumnes ja coneixen. Els alumnes deuen estar familiaritzats amb l'�s
de f�rums d'Internet. Quant a l'Ortografia, en cursos anteriors ha estudiat les
regles b�siques de l'�s de signes de puntuaci�.

* Previsi� de dificultats. En l'apartat de Gram�tica, els alumnes poden trobar


dificultats per a recon�ixer i interioritzar els diferents tipus de conjuncions
(copulativa, disjuntiva, adversativa, etc.).

SUGGERIMENT DE TEMPORITZACI�: abril.


CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR
* G�neres dialogats de la comunicaci� oral, formals i espontanis, dels mitjans de
comunicaci� social (col�loquis, debats d'opini�, taules redones, entrevistes,
etc.).
* Aplicaci� de t�cniques d'escolta activa
i di�leg igualitari.
* Caracter�stiques dels textos orals argumentatius.
* Valoraci� de la conversa com a eina de les habilitats socials, de mediaci�,
d'expressi� de la creativitat i de respecte per les opinions dels altres.
* Assumpci� de distints rols en equips de treball.
* Aplicaci� de les caracter�stiques del llenguatge conversacional (cooperaci�,
espontane�tat, economia i subjectivitat),
dels principis de cooperaci� (aportar informaci� certa, de manera clara, breu
i ordenada, etc.), de les habilitats socials en les formes de tractament i respecte
apreses, especialment en situacions que propicien l'entrenament de l'assertivitat
en el manteniment de les pr�pies opinions,
en la identificaci� dels estats d'�nim, etc.* Extracci� de dades a partir d'una
escolta.
* Discussi� argumentada d'una postura i arribada a un acord amb alg� que defensa
una postura diferent.BL1.1. Participar activament i respectuosament en converses,
discussions i deliberacions que desenvolupen les relacions socials dins de l'aula,
especialment per a resoldre conflictes interpersonals, seguint instruccions,
demanant el torn de paraula, disculpant-se i responent a una disculpa, etc.,
utilitzant el l�xic adequat al nivell educatiu i les estrat�gies d'interacci� oral.
BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de g�neres, tipologies i registres
diferents, amb especial atenci� als expositius (de manera aut�noma) i als
argumentatius (de manera guiada), propis de l'�mbit personal, acad�mic i social,
analitzant les caracter�stiques formals i de contingut i els elements no verbals,
utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral adequades al text i al prop�sit de
l'escolta, per a captar-ne el sentit global i formar-se'n una opini� pr�pia.

CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
* Lectura, comprensi�, interpretaci� i an�lisi de textos escrits narratius
(mem�ries, fragments narratius en un blog, etc.), descriptius (descripcions en
teatre i poesia), instructius (gram�tiques normatives, etc.), expositius (textos
divulgatius, articles d'enciclop�dia, etc.), argumentatius (textos breus d'opini�,
fullets publicitaris, etc.).
* �s d'estrat�gies de textualitzaci� o escriptura, com a part del proc�s de
producci� escrita, amb la supervisi� del professorat: redactar esborranys, usar
diccionaris i gram�tiques, controlar la progressi� de la informaci�, reescriure.
* Avaluaci� de produccions pr�pies o alienes com a part del proc�s d'escriptura,
amb la supervisi� del professorat, comparant el resultat amb el pla original,
jutjant si el text respon a l'objectiu d'escriptura i analitzant l'adequaci�,
coher�ncia i cohesi�, per a millorar els textos.* Lectura, comprensi�,
interpretaci� i an�lisi
d'un text narratiu.
* Lectura, comprensi�, interpretaci� i an�lisi
de missatges d'un f�rum de discussi�.
* Participaci� en un f�rum de discussi�.

BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels �mbits personal,


acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i,
en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb ajuda del professorat
i dels companys), a trav�s de l'an�lisi dels elements formals i de contingut propis
del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de comprensi� lectora adequades al
text i a l'objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i
com a suport a les tasques d'aprenentatge.
BL2.3. Avaluar i revisar, amb la supervisi� del professorat, els textos escrits
propis o aliens, com a part del proc�s d'escriptura, identificant els errors
d'adequaci�, coher�ncia, cohesi� i correcci� del nivell educatiu, resolent els
dubtes de forma reflexiva i dialogada, amb l'ajuda de diccionaris impresos o
digitals i altres fonts de consulta, per a millorar o reescriure el producte final.

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS


CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
* An�lisi de la cohesi� textual: connectors textuals (d'explicaci�, causals,
consecutius, condicional, etc.); mecanismes lexicosem�ntics com repeticions
l�xiques
i relacions sem�ntiques (sinon�mia, anton�mia, hipon�mia, hiperon�mia, substituci�
l�xica per met�fores, meton�mies, eufemismes, etc.); mecanismes de cohesi�
gramatical (repetici� de construccions sint�ctiques, dixi espacial i temporal,
an�fores i cat�fores, eix temporal);
i mecanismes paraling��stics i elements gr�fics.
* An�lisi de l'adequaci� textual: tipologia textual, en funci� de la finalitat del
text
i de la intenci� de l'emissor (funcions del llenguatge); relaci� existent entre
l'emissor
i el receptor; marques ling��stiques de modalitzaci� (dixi personal i social,
impersonalitzaci�, verbs modals, adjectius qualificatius i l�xic connotatiu,
quantificaci�, grau de certesa, modalitat oracional, figures liter�ries valoratives
-hip�rboles, ironia-, variaci� del registre, etc.) i de l'�s d'un llenguatge no
discriminatori; en funci� dels elements de la situaci� comunicativa.* Els
llatinismes i les locucions llatines.
* L'oraci� composta: coordinaci� i juxtaposici�.
* Els connectors.
* Els signes de puntuaci�.
* F�rmules de cortesia.
* Els models ling��stics de la Renaixen�a.BL3.2. Aplicar coneixements, propis del
nivell, sobre
les normes ortogr�fiques de la llengua per a produir
i comprendre textos orals i escrits amb correcci�.
BL3.3. Identificar els distints procediments de creaci� de l�xic, propis del
nivell, distingint entre els morfol�gics, els manlleus d'altres lleng�es, aix� com
sigles, acr�nims i abreviatures, per a enriquir el vocabulari.
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
* Aproximaci� al coneixement d'altres mons (reals o imaginaris) a partir de la
lectura.
* Pr�ctica de diversos tipus de lectura (guiada, lliure, silenciosa, en veu alta)
de textos literaris com a font de gaudi i informaci�
i com un mitj� d'aprenentatge i enriquiment personal.
* Connexi� entre la literatura i la resta d'arts (m�sica, pintura, cine, etc.)
relacionant obres, personatges i temes universals: l'home en la naturalesa, el cant
a la bellesa, el goig de viure, el temps fugitiu, estereotips femenins.* La
literatura del segle XIX (romanticisme, costumisme, realisme i naturalisme).
* La poesia de Teodor Llorente.
* El teatre d'Eduard Escalante.
* La narrativa de Narc�s Oller. BL4.1. Realitzar lectures d'obres liter�ries
pr�ximes als seus gustos, triades lliurement o a proposta del professor,
en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions
i improvisacions de textos adequats al nivell, aplicant,
amb supervisi�, t�cniques expressives i teatrals.
BL4.2. Elaborar un dossier d'aprenentatge, amb una selecci� de documents i
creacions realitzats a partir
de lectures, liter�ries o no liter�ries, pr�ximes als seus interessos, de forma
reflexiva o cr�tica, per a ampliar els seus coneixements i aconseguir el gaudi
personal, formant la personalitat liter�ria.

BLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL1.3. Interpretar textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents, amb especial atenci� als expositius (de manera aut�noma) i
als argumentatius (de manera guiada), propis de l'�mbit personal, acad�mic i
social, analitzant les caracter�stiques formals i de contingut i els elements no
verbals, utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral adequades al text i al
prop�sit de l'escolta, per a captar-ne el sentit global
i formar-se'n una opini� pr�pia.BL1.3.3. Interpreta textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents utilitzant, de manera aut�noma, les estrat�gies de comprensi�
oral adequades al text
i al prop�sit de l'escolta.
Extrau dades a partir d'una escolta.
P�g. 182
ESCOLTA
I ANALITZA
ActivitatsCLBL1.1. Participar activament
i respectuosament en converses, discussions i deliberacions que desenvolupen les
relacions socials dins de l'aula, especialment per a resoldre conflictes
interpersonals, seguint instruccions, demanant el torn de paraula, disculpant-se i
responent a una disculpa, etc., utilitzant el l�xic adequat al nivell educatiu i
les estrat�gies d'interacci� oral.BL1.1.2. Participa en intercanvis comunicatius
utilitzant el registre formal, les normes de cortesia i les estrat�gies
d'interacci� oral.
Arriba a un acord amb un company
que defensava una opini� diferent.
P�g. 182
PREPARA
I PARLA
Act. 3
CL
BLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels
�mbits personal, acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius,
instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb ajuda
del professorat i dels companys), a trav�s de l'an�lisi dels elements formals i de
contingut propis del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de comprensi�
lectora adequades al text i a l'objectiu
de la lectura, per a construir el significat global del text i com a suport a les
tasques d'aprenentatge.BL2.1.2. Interpreta textos escrits a trav�s de l'an�lisi
dels elements formals i de contingut propis del nivell educatiu. Llig, compr�n,
interpreta i analitza missatges d'un f�rum de discussi�.
P�g. 180 i 181
Activitats
CLBL2.3. Avaluar i revisar, amb la supervisi� del professorat, els textos escrits
propis o aliens, com a part del proc�s d'escriptura, identificant els errors
d'adequaci�, coher�ncia, cohesi� i correcci� del nivell educatiu, resolent els
dubtes de forma reflexiva i dialogada, amb l'ajuda de diccionaris impresos o
digitals i altres fonts de consulta, per a millorar o reescriure
el producte final.BL2.3.1. Avalua, amb ajuda, els textos escrits propis o aliens,
com a part del proc�s de revisi� de l'escriptura, identificant-hi errors
d'adequaci�, coher�ncia i cohesi� del nivell educatiu.Participa en un f�rum de
discussi�.P�g. 181
ActivitatsCL

BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA


CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL3.2. Aplicar coneixements, propis del nivell, sobre les
normes ortogr�fiques de la llengua per a produir i comprendre textos orals i
escrits amb correcci�.BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits aplicant correctament
les normes ortogr�fiques de les lleng�es pr�pies
del nivell educatiu.Aplica i explica els usos de la coma.

P�g. 189
Act. 1, 3 i 4CL
AABL3.3. Identificar els distints procediments de creaci� de l�xic,
propis del nivell, distingint entre els morfol�gics, els manlleus d'altres
lleng�es, aix� com sigles, acr�nims
i abreviatures, per a enriquir el vocabulari.BL3.3.1. Identifica els distints
procediments de creaci� de l�xic,
propis del nivell educatiu, per a enriquir el vocabulari.Identifica llatinismes i
locucions llatines
i en compr�n el significat.P�g. 183
ActivitatsCL
CD
BLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL4.1. Realitzar lectures d'obres liter�ries pr�ximes als
seus gustos, triades lliurement o a proposta del professor, en silenci, en veu alta

o participant en dramatitzacions i improvisacions de textos adequats


al nivell, aplicant, amb supervisi�, t�cniques expressives i teatrals. BL4.1.1.
Realitza lectures d'obres liter�ries pr�ximes als seus gustos, triades lliurement o
a proposta del professor, en silenci, en veu alta
o participant en dramatitzacions
i improvisacions de textos adequats
al nivell, aplicant, amb supervisi�, t�cniques expressives i teatrals.Llig un poema
de Teodor Llorente, n'identifica el tema principal i n'analitza
la m�trica.

P�g. 192 i 193


Act. 4 i 5CL
CMCTBL4.2. Elaborar un dossier d'aprenentatge, amb una selecci� de documents i
creacions realitzats a partir de lectures, liter�ries o no liter�ries, pr�ximes als
seus interessos, de forma reflexiva o cr�tica, per a ampliar els seus coneixements
i aconseguir el gaudi personal, formant la personalitat liter�ria.BL4.2.1. Elabora
un dossier d'aprenentatge, amb una selecci� de documents i creacions realitzats a
partir de lectures pr�ximes als seus interessos, de forma reflexiva i cr�tica.
Elabora una l�nia del temps amb els autors i moviments literaris des del
segle XIII fins al XIX.P�g. 195
Act. 1CL
AAALTRES ELEMENTS DE LA PROGRAMACI�
ORIENTACIONS METODOL�GIQUESMODELS METODOL�GICSPRINCIPIS METODOL�GICSAGRUPAMENT?
Model discursiu i expositiu.
? Model experiencial.
? Tallers.
? Aprenentatge cooperatiu.
? Treball per tasques.
? Treball per projectes.
? Altres.? Activitat i experimentaci�.
? Participaci�.
? Motivaci�.
? Personalitzaci�.
? Inclusi�.
? Interacci�.
? Significativitat.
? Funcionalitat.
? Globalitzaci�.
? Avaluaci� formativa.
? Altres.? Tasques individuals.
? Agrupament flexible.
? Parelles.
? Grup redu�t.
? Grup gran.
? Grup interclasse.
? Altres.

RECURSOS PER A L'AVALUACI�PROCEDIMENTS D'AVALUACI�INSTRUMENTS PER A L'AVALUACI�


SISTEMA DE QUALIFICACI�? Observaci� directa del treball diari.
? An�lisi i valoraci� de tasques especialment creades per a l'avaluaci�.
? Valoraci� quantitativa de l'avan� individual (qualificacions).
? Valoraci� qualitativa de l'avan� individual (anotacions i puntualitzacions).
? Valoraci� quantitativa de l'avan� col�lectiu.
? Valoraci� qualitativa de l'avan� col�lectiu.
? Altres.? Element de diagn�stic: r�brica de la unitat.
? Avaluaci� de continguts, proves corresponents a la unitat.
? Avaluaci� per compet�ncies, proves corresponents a la unitat.
? Proves d'avaluaci� externa.
? Altres documents gr�fics o textuals.
? Debats i intervencions.
? Projectes personals o grupals.
? Representacions i dramatitzacions.
? Elaboracions multim�dia.
? Altres.Qualificaci� quantitativa:
* En les proves d'avaluaci� de continguts, cada activitat es qualificar� amb la
puntuaci� indicada. En cas que la resposta no siga incorrecta, per� siga
incompleta, caldr� valorar amb la meitat de la puntuaci�. Aix�, la qualificaci�
m�xima de la prova ser� de 10 punts.
Qualificaci� qualitativa: tindr� com a clau per al diagn�stic la r�brica
corresponent a la unitat.
* Proves d'avaluaci� per compet�ncies.
* Observaci� directa.

TREBALL COOPERATIUActivitat 4 (p�gina 182): Els alumnes han de valorar si els


resultats dels acords entre companys s�n equitatius.
ACTIVITATS COMPLEMENT�RIES* Activitats complement�ries corresponents a la unitat
del material Fitxes de refor� i Fitxes d'ampliaci� que s'inclouen en els Recursos
did�ctics de 3r curs.
CONTINGUTS TRANSVERSALSComprensi� lectora. Text inicial La recepta de l'arr�s
mel�s i activitats que s'hi relacionen (p�gines 176 i 177); Banc de Textos (p�gines
180 i 181) amb la lectura de f�rums de discussi�; Lectura i comprensi� de fragments
d'obres del segle XIX (p�gines 192, 194 i 195); Activitats d'Avaluaci�, lectura i
comprensi� del text Un f�rum rom�ntic (p�gina 198).Expressi� oral i escrita.
Escolta i extracci� de dades d'una audici� (p�gina 182); Participaci� en un f�rum
de discussi� (p�gina 181).Comunicaci� audiovisual. An�lisi d'emoticones (p�gina
181). Tractament de les tecnologies de la informaci� i de la comunicaci�. Consulta
de diccionaris en l�nia (p�gina 183).Actitud emprenedora. Expressar l'opini� sobre
un moviment cultural (p�gina 193).Educaci� c�vica i constitucional. Estudi i �s de
les f�rmules de cortesia (p�gina 178).
UTILITZACI�
DE LES TIC* LlibreM�dia de 3r curs, activitats i recursos corresponents a la
unitat.

UNITAT 9
OBJECTIUS CURRICULARS

a) Assumir responsablement els seus deures, con�ixer i exercir els seus drets en el
respecte als altres, practicar la toler�ncia, la cooperaci� i la solidaritat entre
les persones i els grups, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania
democr�tica.
b) Desenvolupar i consolidar h�bits de disciplina, estudi i treball individual i en
equip com a condici� necess�ria per a una realitzaci� efica� de les tasques de
l'aprenentatge i com a mitj� de desenvolupament personal.
c) Valorar i respectar la difer�ncia de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Rebutjar els estereotips que comporten discriminaci� entre homes i
dones.
d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els �mbits de la personalitat i
en les seues relacions amb els altres, i tamb� rebutjar la viol�ncia, els
prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pac�ficament
els conflictes.
e) Desenvolupar destreses b�siques en la utilitzaci� de les fonts d'informaci� per
a adquirir coneixements nous amb sentit cr�tic. Adquirir una preparaci� b�sica en
el camp de les tecnologies, especialment les de la informaci� i la comunicaci�.
f) Concebre el coneixement cient�fic com un saber integrat, que s'estructura en
diferents disciplines.
g) Desenvolupar l'esperit emprenedor i la confian�a en un mateix, la participaci�,
el sentit cr�tic, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre,
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
j) Con�ixer, valorar i respectar els aspectes b�sics de la cultura i la hist�ria
pr�pies i dels altres, i tamb� el patrimoni art�stic i cultural.
l) Apreciar la creaci� art�stica i comprendre el llenguatge de les diferents
manifestacions art�stiques, fent servir diversos mitjans d'expressi� i
representaci�.

PUNT DE PARTIDA DE LA UNITAT


* Enfocament de la unitat. El tema nuclear de la darrera unitat �s el tutorial,
emmarcat dins de l'�mbit dels textos instructius. En l'apartat de L�xic, els
alumnes estudiaran els diferents mecanismes de canvi sem�ntic (restricci�,
contracci�, ampliaci�, translaci�, met�fora, meton�mia, sin�cdoque). En l'apartat
de Gram�tica, completaran l'estudi de l'oraci� composta amb les oracions
subordinades (substantives, adjectives i adverbials). En l'apartat d'Ortografia,
enllestiran l'estudi dels signes de puntuaci� amb els usos del gui�, els
par�ntesis, les cometes i els claud�tors. En la secci� Llengua en �s, treballaran
les situacions de contacte entre lleng�es, prestant especial atenci� als conceptes
de biling�isme i digl�ssia. En Literatura, els alumnes aprendran qu� �s el c�non
literari i prendran contacte amb alguns autors significatius de la literatura
occidental en diferents g�neres, passant per la poesia (Dante Alighieri), el teatre
(William Shakespeare) i l'assaig (Voltaire).
* El que els alumnes ja coneixen. Els alumnes ja han estudiat en cursos anteriors
textos instructius i els usos b�sics dels signes de puntuaci�.

* Previsi� de dificultats. En l'apartat de Gram�tica, els alumnes poden trobar


dificultats per a recon�ixer els diferents tipus d'oracions subordinades. En
Literatura, els fragments literaris poden presentar alguna dificultat de comprensi�
i requerir ser contextualitzats i llegits unes quantes vegades.

SUGGERIMENT DE TEMPORITZACI�: Maig.


CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR
* G�neres dialogats de la comunicaci� oral, formals i espontanis, dels mitjans de
comunicaci� social (col�loquis, debats d'opini�, taules redones, entrevistes,
etc.).
* Aplicaci� de t�cniques d'escolta activa
i di�leg igualitari.
* Responsabilitat i efic�cia en la resoluci�
de tasques.
* Assumpci� de distints rols en equips
de treball.
* Elaboraci� de presentacions orals: planificaci� (activaci� de coneixements previs
i gui�), documentaci� (fonts variades
i en altres lleng�es), selecci� i reorganitzaci� de la informaci�, textualitzaci� i
avaluaci�
(de l'organitzaci� del contingut, dels recursos, dels elements no verbals corporals
i paraling��stics i del proc�s).* Extracci� de dades a partir d'una escolta
i discriminaci� de dibuixos.
* Elaboraci� d'instruccions per a dur a terme
una tasca.BL1.3. Interpretar textos orals i audiovisuals de g�neres, tipologies i
registres diferents, amb especial atenci� als expositius (de manera aut�noma) i als
argumentatius
(de manera guiada), propis de l'�mbit personal, acad�mic
i social, analitzant les caracter�stiques formals i de contingut i els elements no
verbals, utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral adequades al text i al
prop�sit de l'escolta, per a captar-ne el sentit global i formar-se'n una opini�
pr�pia.
BL1.2. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint
diversos rols amb efic�cia
i responsabilitat, fer costat a companys i companyes demostrant empatia i
reconeixent les seues aportacions, aix� com utilitzar el di�leg igualitari per a
resoldre conflictes i discrep�ncies.

CONTINGUTS
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
* Lectura, comprensi�, interpretaci� i an�lisi de textos escrits narratius
(mem�ries, fragments narratius en un blog, etc.), descriptius (descripcions en
teatre i poesia), instructius (gram�tiques normatives, etc.), expositius (textos
divulgatius, articles d'enciclop�dia, etc.), argumentatius (textos breus d'opini�,
fullets publicitaris, etc.).
* �s d'estrat�gies de textualitzaci� o escriptura, com a part del proc�s de
producci� escrita, amb la supervisi� del professorat: redactar esborranys, usar
diccionaris i gram�tiques, controlar la progressi� de la informaci�, reescriure.
* Avaluaci� de produccions pr�pies o alienes com a part del proc�s d'escriptura,
amb la supervisi� del professorat, comparant el resultat amb el pla original,
jutjant si el text respon a l'objectiu d'escriptura i analitzant l'adequaci�,
coher�ncia i cohesi�, amb la finalitat de millorar els textos.* Lectura,
comprensi�, interpretaci� i an�lisi d'un text instructiu.
* Identificaci� de les parts de qu� consta un tutorial.
* Identificaci� de la persona gramatical que predomina en un text.
* Redacci� d'un tutorial.

BL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels �mbits personal,


acad�mic i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i,
en especial, expositius de forma aut�noma i argumentatius amb ajuda del professorat
i dels companys), a trav�s de l'an�lisi dels elements formals i de contingut propis
del nivell acad�mic, utilitzant les estrat�gies de comprensi� lectora adequades al
text i a l'objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i
com a suport a les tasques d'aprenentatge.
BL2.2. Planificar i escriure, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�, correcci�
ortogr�fica i gramatical i l�xica del nivell educatiu, textos, en suports diversos,
dels �mbits personal, acad�mic i social, de diverses tipologies (narratius,
descriptius, instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i
argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys), aplicant les estrat�gies
del proc�s d'escriptura, utilitzant un llenguatge no discriminatori, i reconeixent
la import�ncia de l'escriptura com a organitzador del pensament que facilita
l'aprenentatge.

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS


CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
* An�lisi de la cohesi� textual: connectors textuals (d'explicaci�, causals,
consecutius, condicional, etc.); mecanismes lexicosem�ntics com repeticions
l�xiques
i relacions sem�ntiques (sinon�mia, anton�mia, hipon�mia, hiperon�mia, substituci�
l�xica per met�fores, meton�mies, eufemismes, etc.); mecanismes de cohesi�
gramatical (repetici� de construccions sint�ctiques, dixi espacial i temporal,
an�fores i cat�fores, eix temporal);
i mecanismes paraling��stics i elements gr�fics.
* El canvi sem�ntic. Causes i mecanismes (met�fora, meton�mia)
* Reconeixement de les relacions d'igualtat-semblan�a (camp sem�ntic i camp
associatiu) i d'inclusi� (hiperon�mia
i hipon�mia) entre les paraules.* El canvi sem�ntic: tipus.
* Met�fora, meton�mia i sin�cdoque.
* L'oraci� composta: la subordinaci�: subordinades substantives, adjectives i
adverbials.
* Els connectors oracionals.
* La persona gramatical predominant en un text.
* Els signes de puntuaci�.
* El biling�isme i la digl�ssia.BL3.2. Aplicar coneixements, propis del nivell,
sobre
les normes ortogr�fiques de la llengua per a produir
i comprendre textos orals i escrits amb correcci�.
BL3.4. Explicar el canvi sem�ntic que afecta el significat
de les paraules i les seues causes, identificant els seus mecanismes (met�fora,
meton�mia) per a diferenciar els usos connotatius i denotatius del llenguatge; aix�
com recon�ixer les relacions d'igualtat-semblan�a (camp sem�ntic i camp associatiu)
i d'inclusi� (hiperon�mia
i hipon�mia) que s'estableixen entre les paraules per
a captar-ne el sentit global d'un text.
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARS
CONTINGUTS CURRICULARS
CONTINGUTS DE LA UNITATBLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
* Aproximaci� al coneixement d'altres mons (reals o imaginaris) a partir de la
lectura.
* Lectura guiada i comprensi� de textos i obres liter�ries, acords al nivell, com a
base per a la formaci� de la personalitat liter�ria
i el gaudi personal.
* T�cniques d'elaboraci� de treballs personals, de creaci� i/o investigaci�
senzilla i supervisada sobre una lectura realitzada.
* La literatura d'idees: aforismes i assaig.* La literatura universal: poetes,
dramaturgs
i assagistes.
* Dante Alighieri, William Shakespeare i Voltaire.BL4.1. Realitzar lectures
d'obres liter�ries pr�ximes als seus gustos, triades lliurement o a proposta del
professor,
en silenci, en veu alta o participant en dramatitzacions i improvisacions de textos
adequats al nivell, aplicant, amb supervisi�, t�cniques expressives i teatrals.
BL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les conclusions cr�tiques i
raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia,
analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des de l'edat
mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa.
BLOC 1. ESCOLTAR I PARLAR
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL1.3. Interpretar textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents, amb especial atenci� als expositius (de manera aut�noma) i
als argumentatius (de manera guiada), propis de l'�mbit personal, acad�mic i
social, analitzant les caracter�stiques formals i de contingut i els elements no
verbals, utilitzant les estrat�gies de comprensi� oral adequades al text i al
prop�sit de l'escolta, per a captar-ne el sentit global
i formar-se'n una opini� pr�pia.BL1.3.3. Interpreta textos orals
i audiovisuals de g�neres, tipologies
i registres diferents utilitzant, de manera aut�noma, les estrat�gies de comprensi�
oral adequades al text
i al prop�sit de l'escolta.
Respon correctament a les preguntes sobre una audici� i tria els dibuixos que s'hi
relacionen.P�g. 206
ESCOLTA
I ANALITZA
ActivitatsCLBL1.2. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes
assumint diversos rols amb efic�cia
i responsabilitat, fer costat a companys
i companyes demostrant empatia
i reconeixent les seues aportacions,
aix� com utilitzar el di�leg igualitari per
a resoldre conflictes i discrep�ncies.BL1.2.1. Participa en equips de treball per a
aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb efic�cia
i responsabilitat.
Explica correctament i amb claredat instruccions a un company de manera que du a
terme la tasca amb �xit.P�g. 206
PREPARA
I PARLA
Activitats
CL
BLOC 2. LLEGIR I ESCRIURE
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL2.1. Interpretar textos escrits en suports diversos, dels
�mbits personal, acad�mic
i social, de tipologies diverses (narratius, descriptius, instructius i, en
especial, expositius de forma aut�noma
i argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys), a trav�s de l'an�lisi
dels elements formals i de contingut propis del nivell acad�mic, utilitzant les
estrat�gies de comprensi� lectora adequades al text
i a l'objectiu de la lectura, per a construir el significat global del text i com a
suport a les tasques d'aprenentatge.BL2.1.2. Interpreta textos escrits a trav�s de
l'an�lisi dels elements formals i de contingut propis del nivell educatiu. Llig i
compr�n textos instructius,
i identifica les parts de qu� consten.P�g. 204 i 205
Activitats
CLBL2.2. Planificar i escriure, amb adequaci�, coher�ncia, cohesi�, correcci�
ortogr�fica i gramatical i l�xica del nivell educatiu, textos, en suports diversos,
dels �mbits personal, acad�mic i social, de diverses tipologies (narratius,
descriptius, instructius i, en especial, expositius de forma aut�noma i
argumentatius amb ajuda del professorat i dels companys), aplicant les estrat�gies
del proc�s d'escriptura, utilitzant un llenguatge no discriminatori, i reconeixent
la import�ncia de l'escriptura com a organitzador del pensament que facilita
l'aprenentatge.BL2.2.1. Aplica les estrat�gies de planificaci� en el proc�s
d'escriptura de textos de diverses tipologies, de forma aut�noma o amb ajuda.
Elabora un tutorial seguint les caracter�stiques dels textos instructius.P�g. 205
ActivitatsCL
BLOC 3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL3.2. Aplicar coneixements, propis del nivell, sobre les
normes ortogr�fiques de la llengua per a produir i comprendre textos orals i
escrits amb correcci�.BL3.2.1. Crea i revisa textos escrits aplicant correctament
les normes ortogr�fiques de les lleng�es pr�pies
del nivell educatiu.Coneix i domina l'�s dels signes de puntuaci�: gui�,
par�ntesis, cometes
i claud�tors.
P�g. 213
ActivitatsCLBL3.4. Explicar el canvi sem�ntic que afecta el significat de les
paraules i les seues causes, identificant els seus mecanismes (met�fora, meton�mia)

per a diferenciar els usos connotatius


i denotatius del llenguatge; aix� com recon�ixer les relacions d'igualtat-semblan�a
(camp sem�ntic i camp associatiu) i d'inclusi� (hiperon�mia i hipon�mia) que
s'estableixen entre les paraules per a captar el sentit global d'un text.BL3.4.1.
Explica el canvi sem�ntic que afecta el significat de les paraules i les seues
causes, identificant-hi els mecanismes per a diferenciar els usos connotatius i
denotatius del llenguatge.Identifica i explica les met�fores d'un text.
P�g. 207
Act. 1CL
BLOC 4. EDUCACI� LITER�RIA
CRITERIS D'AVALUACI� CURRICULARSEST�NDARDS D'APRENENTATGEINDICADORS D'ASSOLIMENT
ACTIVITATSCOMPET�NCIESBL4.1. Realitzar lectures d'obres liter�ries pr�ximes als
seus gustos, triades lliurement o a proposta del professor, en silenci, en veu alta
o participant en dramatitzacions i improvisacions de textos adequats
al nivell, aplicant, amb supervisi�, t�cniques expressives i teatrals. BL4.1.1.
Realitza lectures d'obres liter�ries pr�ximes als seus gustos, triades lliurement o
a proposta del professor, en silenci, en veu alta
o participant en dramatitzacions i improvisacions de textos adequats
al nivell, aplicant, amb supervisi�, t�cniques expressives i teatrals.Troba en un
text de Voltaire les caracter�stiques t�piques de la Il�lustraci�.

P�g. 219
Act. 11CLBL4.3. Exposar, en suports diversos, orals i escrits, les conclusions
cr�tiques i raonades, sobre les connexions entre la literatura, les arts i la
ci�ncia, analitzant i comparant obres, personatges, temes i t�pics universals, des
de l'edat mitjana fins al segle XVIII, en creacions de diferent naturalesa.BL4.3.1.
Exposa, en suports diversos, orals i escrits, les conclusions cr�tiques i raonades,
sobre les connexions entre la literatura, les arts i la ci�ncia, analitzant
i comparant obres, personatges, temes
i t�pics universals, des de l'edat mitjana fins al segle XVIII, en creacions de
diferent naturalesa.Elabora un esquema de la hist�ria
de la literatura.P�g. 219
Act. 1CL
AAALTRES ELEMENTS DE LA PROGRAMACI�
ORIENTACIONS METODOL�GIQUESMODELS METODOL�GICSPRINCIPIS METODOL�GICSAGRUPAMENT?
Model discursiu i expositiu.
? Model experiencial.
? Tallers.
? Aprenentatge cooperatiu.
? Treball per tasques.
? Treball per projectes.
? Altres.? Activitat i experimentaci�.
? Participaci�.
? Motivaci�.
? Personalitzaci�.
? Inclusi�.
? Interacci�.
? Significativitat.
? Funcionalitat.
? Globalitzaci�.
? Avaluaci� formativa.
? Altres.? Tasques individuals.
? Agrupament flexible.
? Parelles.
? Grup redu�t.
? Grup gran.
? Grup interclasse.
? Altres.

RECURSOS PER A L'AVALUACI�PROCEDIMENTS D'AVALUACI�INSTRUMENTS PER A L'AVALUACI�


SISTEMA DE QUALIFICACI�? Observaci� directa del treball diari.
? An�lisi i valoraci� de tasques especialment creades per a l'avaluaci�.
? Valoraci� quantitativa de l'avan� individual (qualificacions).
? Valoraci� qualitativa de l'avan� individual (anotacions i puntualitzacions).
? Valoraci� quantitativa de l'avan� col�lectiu.
? Valoraci� qualitativa de l'avan� col�lectiu.
? Altres.? Element de diagn�stic: r�brica de la unitat.
? Avaluaci� de continguts, proves corresponents a la unitat.
? Avaluaci� per compet�ncies, proves corresponents a la unitat.
? Proves d'avaluaci� externa.
? Altres documents gr�fics o textuals.
? Debats i intervencions.
? Projectes personals o grupals.
? Representacions i dramatitzacions.
? Elaboracions multim�dia.
? Altres.Qualificaci� quantitativa:
* En les proves d'avaluaci� de continguts, cada activitat es qualificar� amb la
puntuaci� indicada. En cas que la resposta no siga incorrecta, per� siga
incompleta, caldr� valorar amb la meitat de la puntuaci�. Aix�, la qualificaci�
m�xima de la prova ser� de 10 punts.
Qualificaci� qualitativa: tindr� com a clau per al diagn�stic la r�brica
corresponent a la unitat.
* Proves d'avaluaci� per compet�ncies.
* Observaci� directa.

TREBALL COOPERATIUActivitat 4 (p�gina 206): Els alumnes han de comprovar si el


company ha realitzat correctament la tasca encomanada.
ACTIVITATS COMPLEMENT�RIES* Activitats complement�ries corresponents a la unitat
del material Fitxes de refor� i Fitxes d'ampliaci� que s'inclouen en els Recursos
did�ctics de 3r curs.
CONTINGUTS TRANSVERSALSComprensi� lectora. Text inicial Instruccions per a pujar
una escala i activitats que s'hi relacionen (p�gines 200 i 201); Banc de Textos
(p�gines 204 i 205) amb la lectura de Com fer un past�s d'estiu i Construcci� d'un
llum amb garrafes d'aigua i culleres de pl�stic; Lectura i comprensi� de fragments
d'obres de Joan Francesc Mira, Dante Alighieri, William Shakespeare i Voltaire
(p�gines 216 a 219); Activitats d'Avaluaci�, lectura i comprensi� del text Com
tractar els c�mics, de William Shakespeare (p�gina 222).Expressi� oral i escrita.
Escolta i extracci� de dades d'una audici� (p�gina 206); Donada d'instruccions a un
company (p�gina 206).Comunicaci� audiovisual. Reconeixement d'imatges a partir
d'una escolta (p�gina 206). Tractament de les tecnologies de la informaci� i de la
comunicaci�. Investigaci� en Internet sobre una obra liter�ria (p�gina 218).Actitud
emprenedora. Tria de la tasca que ha d'explicar a un company i manera de fer-ho
(p�gina 206).Educaci� c�vica i constitucional. Reflexi� sobre el bon govern o el
mal govern a partir d'una lectura (p�gina 218).
UTILITZACI�
DE LES TIC* LlibreM�dia de 3r curs, activitats i recursos corresponents a la
unitat.

18

28