Oracle Database 10g Yaz l m Kurulumu

Sistem Gereksinimleri Slayatta belirtilen gereksinimler tüm platformlar için geçerli olan minimum donan m gereksinimleridir. Kurulum özellikle diske(yere)ihtiyaç duyabilir.Ayr ca genel bir kural olarak sa layabildi imiz daha fazla RAM daha iyidir. Not: 2GB yada daha fazla RAMe sahip sistemlerde swap alan RAMin bir yada 2 kat olmal d r. Her i letim sisteminin de i ik gereksinimleri oldu undan, i letim sisteminin gereksinimleri için i letim sistemine özel Oracle döküman n kullanmal s n z. Desteklenen i letim sistemi sürümlerini gösterir, bunlarla bir i letim sistemi gruplar n veya kullan c lar n kurmay ve kurulum için gerekli di er ad mlar bulunur. Optimal Flexible Architecture OFA, Oracle veritaban n ve di er veritabanlar n kurmak, ayarlamak için bir metoddur. OFA, büyüyen ve yüksek performansl veritabanlar için maksimum esnekli i sa layan yönetilmesi kolay bir konfigürasyon yaratmak için i letim sisteminin ve disk alt sistemlerinin avantajlar n kullan r. Burada anlat lan metotlar OFAn n temelleridir: OFAn n dizayn edilmesinin nedenleri: - Diskteki büyük miktardaki karma k yaz l m ve veriyi organize etmek, cihaz darbo azlar n ve dü ük performans önlemek - Veri ta nmas s ras nda zedelenebilecek , yaz l m ve veri yedeklenmesi gibi yönetimsel görevleri kolayla t rmak - Pek çok Oracle veritaban aras nda geçi i kolayla t rmak - Veritaban n n büyümesini ve yönetilmesini uygun hale getirmek - Data sözlü ündeki bo alanlar n bölünmesine yard m etmeki di er bölünmelerden ay rmak ve kaynak çeki melerini en aza indirmek Optimal Flexible Architecture Kullanmak OFAn n çekirde inde bir isimlendirme plan vard r. Genellikle fiziksel disk olan mount noktalar na uygulayabile imiz bir standart, mount noktas nda bulunan klasörler ve alt klasörler ve dosyalar n kendileri bulunur. Mount noktas n n syntax : Tüm mount noktalar na /pm syntax kullan larak isim verilir, p string bir sabit ve m her mount noktas n ay rmaya yarayan genellikle 2 basamakl bir say olna belirli uzunlukta bir anahtar de eridir. Örnek mount noktalar /u01 ve /u02 Home dizini syntax : Tüm home klasörleri /pm/h/u syntax n kullan r. Pm mount noktas ad , h standart klasör ismi ve u klasörün sahibidir. Örnek OFA home klasörleri /u01/app/oracle Software dizini syntax : Uygulama yaz l m n n farkl versiyonlar n e zamanl çal t rmak için OFA özelliklerini gerçekle tirmede, Oracle yaz l mlar n n her versiyonunu /pm/h/u/product/v klasöründe tutar. Product ürünü, v versiyon numaras n gösterir, OFA uyumlu Oracle Database 10g versiyon 10.1.0 /u01/app/oracle/product/10.1.0 Alt Klasörleri isimlendirme syntax : Ortam De i kenlerini Ayarlamak Pek çok Oracle ortam de i keni vard r. Burada anlat lanlar ba ar l bir kurulum ve Oracle veritaban n n kullan m için gerekli olanlar. Bunlarda hiçbirine de er atanmas na gerek yoktur. Ancak kurulumdan önce de er atanarak gelecekteki problemler önlenmi olur.

1

ORACLE_BASE: OFA için Oracle klasör yap s n n temellerini belirler. Kullan m iste e ba l d ri ancak e er kullan l rda daha sonraki kurulumlaru ve upgradeleri kolayla t r r. Klasör yoludur. /u01/app/oracle ORACLE_HOME: Oracle yaz l m n bulunduran klasörleri gösterir, klasör yolu örne i $ORACLE_BASE/product/10.1.0 ORACLE_SID: lk örnek(instance) ad d r., default orcl. Harfle ba lamas gereken harf ve say toplulu udur. En fazla 8 karakter olabilir. NS_LANG: form üzerindeki bir oturum için ba lang ç nls ayarlar n belirtie. Form language_territory.characterset. Örnek ayar AMERICAN_DENMARK .WE8MSWIN1252 Bu Oracle mesajlar için AMERICAN dilini kullanmay , gün adlar n ve ay adlar n ayarlamay sa lar. Alan (territory) DENMARK zaman format n , tarih format n say sal ve parasal anla malar sa lar. Bu, UNIX de ortam de i keniyken, Windows da registry ayar d r. Sorgulamak için select * from nls_session_parameters; Not: Windows kurulumunda , klavye dilinden gelen dil k sm default NLS_LANG de eridir. Amerikan olmayan klavye(Windows kurulumunda) Amerikan olmayan NLS_LANG ayarlar n getirir. Önyükleme Kontrolleri Oracle Universal Installer GUI gelemden önce minimum gereksinimlerin kar lan p kar lanmad n anlamak için baz kontroller yap l r. Sisteminizin bir veya daha fazla minimum gereksinimleri kar layamad durumda kurulum ba lad nda -ignoreSysPreeq flag n i aretleyerek devam edebilir. $ sh runInstaller ignoreSysPreeq Oracle Universal Installer Oracle Universal Installer bile en tabanl kurulumu ve de i ik seviyeli entegre edilmi bundle, suite ve web tabanl kurulumlar (tekbir paket içindeki karma k mant kl ) sa layan Java uygulamas d r. Kurulum motoru, Java bulunan platformlara ve tüm kurulum i leminden ayr lan (ayr tutulan) platform ba ml durumlara ta nabilir. Oracle Universal Installer, yaz l m yönetimini ve da l m n sa lamak için a a daki yeteneklere sahiptir. - Otomatik ba ml l k çözücü ve karma k mant k i lemek - Webden kurulum - Bile en ve suite kurulumu - Tam deinstallation - Pek çok Oracle home için destekleme - National Language Support - Da t k kurulum için destek Envanter ve UNIX Grup smi Envanter klasörü yaz l m n n yüklenmesi s ras nda kullan lan aland r. Bu klasörde bulunan dosyalar silinmemelidir. Oracle Universal Installer envanteri Oracle Universal Installer n muhasebesini tutmak için bir konumdur. Envanterinin tuttu u bilgiler. - Bir makine üzerine kurulu tüm Oracle home içindeki tüm Oracle yaz l m ürünleri - Oracle yaz l m içinde bulunan Oracle olmayan ürünler JRE gibi Bu dosyalar n yakla k 4MB yer kaplamas beklenir. E er UNIX sitem üzerine kurulum yap yorsan z, temel klasöre sahip olan grup ad n sa lamak için uyar l rs n z. Oracle yaz l mlar n güncelleme yükleme ve kald rma için izin olan UNIX grup ad

2

seçilmelidir. Bu grubun üyeleri yazma iznine sahip olmal d r. Sadece bu gruba ait kullan c lar kurma veya kald rma i lemini yapabilir. OrainstRoot.sh Unix platformuna kurulum yaparken, root olarak orainstRoot.sh çal t rmal y z. Bu script inventory pointer file (Linuxda /etc/ora/oraInst.loc) yarat r. Inventory pointer file, ba lang ç olarak Oracle Universal Installer n inventory yerini bulmas n sa lar. Bu dosyan n örne i: inventory_loc = /oracle/oraInventory inst_group = oinstall Dosya Konumlar Universal Installer, ürünün kurulum kitinin veya stageinin bulundu u yeri gösteren Specify File Location sayfas nda default bir de er verir. Oraclehome isimle tan mlan r. Oracle home ismi, belirli bir Oracle home ve ili kili home üzerine kurulu olan Oracle servisleri ile ilgili program grubunu tan mlar. Oracle home ismi 1 ila 16 karakter uzunlu unda olmal d r, sadece alfanümerik karakteri ve altçizgiyi kapsar, bo luk olamaz. Oracle Universal Installer, Windows platformundaki Oracle homelarda a a daki özelliklere sahiptir.(korur) - Oracle Universal Installer taraf ndan yarat lm tüm Oracle homelar - Daha önceki Oracle Universal Installer taraf ndan yarat lm Oracle homelar - ORACLE_HOME registry giri ine kaydedilmi home Oracle Universal Installer, Unixdeki Oracle homelar korur: - Oracle Universal Installer taraf ndan yarat lm tüm Oracle homelar - /var/opt/oratab kalsöründeki tüm Oracle homelar - ORACLE_HOME ortam de i kenindeki home E er bu homelardan hiçbiri yoksa, default home diskteki en büyük bo alana göre hesaplan r. Kurulum Tipi Oracle Database Enterprise Edition, hem kümelenmi hemde tekli isistem konfigürasyonlar nda endüstri önderli inde ölçeklenebilirlek ve güvenlik sunar. Online taransaction processing ve i zekas için en geli mi özellikleri sunar. Oracle Satandart edition, küçük veya orta ölçekli i ler yada tüm Enterprise özelliklerini gerektirmeyen güç, güvenilirlik ve güvenlik tabanl departman uygulamalar içindir. A a daki enterprise seviyesi özellikleri Standart editionda bulunmayan seçenekler: - Oracle Data Guard: Bir veya daha fazla yedek veritaban yaratmaya, yönetmeye ve görüntülemeye yarayan servisler kümesi - Oracle Advanced Security, Oracle Label Security, Enterprise User Security, Virtual Private Database, N-tier authentication, Fine Gained Auditing: Bu seçenekler, Oracle Database 10gnin geli mi güvenlik özellikleridir. -Oracle Partitioning, Oracle OLAP, Export Transportable Tablespace ve Enterprise Data veriambarlar taraf ndan desteklenen di er özellikler Custom kurulum, kurmak istedi imiz bile enleri seçebilmemizi sa lar. Öngereksinimlerin Kontrolü Kurulumdan önce, Oracle Universal Installer ba ar l bir kurulum için gerekli özellikleri ortam kontrol ederek bakar. Bu sayfa tüm gereksinim kontrollerinin ad n , tipini ve durumunu gösterir.

3

Database control tekbir veritaban için kullan l r.SYSMAN ve DBSNMP için parola sa lar. sayfan n alt nda yap lan kontrollerin bir özeti bulunur. yans ma(mirroring) ve birli tirme/ekleme stripting gibi özelliklerin ek yararlar olur. Sample Schema: Demolar ve ö renmek için kullan lan örnek emalard r. ba lang ç veritaban n yaratmak için çe itli sorular soran sayfalarla kar la aca z. Database Character Set: bu karakter seti verinizi veritaban nda tutarken kullanaca n z veritaban d r.SYSTEM. Dosya Depolama ve Yedek Geriyükleme Dosya depolama seçenekleri File System: Dosyalar n i letim sisteminizin yaratt dosya sisteminde saklanmas d r. WE8ISO8859P1 sembolünü tan maz WEISO8859P15 tan r. Özet: Burada tüm ürünleri ve kurulum için seçti iniz ayarlar görebilirsiniz bir sonraki ad m kurulumun ba lamas d r. Tümü için ayr parolay kullanabilirsiniz. Özeti kontrol edip Install a bas n. Karakter setini daha sonra de i tirmek mümkündür. çok zaman harcayan bir i tir. uyar üreten kontrolün checkbox n i aretlemek yeterlidir. bir sonra özet sayfas ç kar. Not: E er ba lang ç veritaban yaratma seçene ini seçerseniz. Konfigürasyon ve Yönetim E er ba lang ç veritaban yarat seçene ini seçersek. E er hangi karakter setini kullanaca n z bilmiyorsan z ve çok dil kullan yorsan z. ancak yarat lmas uzun sürer. Database Management: Grid kontrol sayesinde pek çok veritaban n bir veya daha fazla makineden yönetebiliyoruz. E er imidi yapmak istemezseniz daha sonra yapabilirsiniz Enable automated backups: bunu kulland n zda backupun nereye al naca n ve yedekleme i inde kullan lacak bilgileri belirlemelisiniz. Bunlar sadece raw parçalar yla daha önce u ra t ysan z kullanmal s n z. E er çal ma s ras nda veya seçimlik kontrol do rulanmad ysa uyar verir ve kontrolün do rulanmas gerekir.E er otomatik kontroller bittikten sonra çal t raca m z seçimlik kontroller varsa Otomatik kontroller ilk çal r. Parola ve Özet Database Schema Password: Yönetici kullan c lar olan SYS. Raw Devices(Partitions): Bunlar üzerinde dosya sistemi olmayan disk parçalar d r. Kurulum Kurulumun ilerleyi ini izleyebilirsiniz 4 . ancak veritaban n kendimizde seçerek yaratabiliriz. Database Naming: defaultu orcl olan veritaban ismi. ablon veritabanlar nda dosyalar önceden konfigüre edilmi tir ve veritaban h zl ca yarat labilir. Ba lang ç Veritaban Seçebilece imiz 3 tane örnek veritaban vard r yada custom bir ba lang ç veritaban seçebiliriz. Yedekleme ve geriyükleme seçenekleri Do not enable Automated backups: bir yedekleme plan olu turman z gerekir. Advanced seçene i ba lang ç veritabanunda tam bir esneklik sa lar. Unicode standard olan UTF-8AL32UTF8 iyi bir seçimdir. Uyar y veya seçimlik kontrolü do rulamak için. Automatic Storage Management(ASM) ASM dosyalar otomatik yarat l r ve yönetilir. Tüm kontroller tamamland nda.

sh d r. Bu script ORACLE_HOME konumunda ve veritaban ndaki bilgileri içeren dosyay update eder veya yarat r.iSQLPlus Configuration Assistant: bu iSQLPlus ve Oracle veritaban na ba lanan di er araçlar için kullan lan OC4J(Oracle Containers for Java) y konfigüre eder.Oracle Database Configuratio n Assistant: bu seçti imiz ba lang ç veri taban n n yarat lmas n sa lar. Database Configuration Assistant Overview(DBCA) DBCA. Veri ambarlar .Oracle Net Configuration Assistant: Bu kurulum s ras nda temel a bile enlerini konfigüre eder. Shared server deste ini enable-disable edebilirsiniz. Daha önce tan mlanm ablon veritaban ndan veya mevcut veritaban ndan örnek olarak faydalanarak yeni bir veritaban yaratabilirsiniz. E er emin de ilseniz genel amaçl y seçiniz. configuration assistant sayfas yaz l m n kurulmas ndan sonra ç kar. Daha karma k ortamlar için Custom Database seçene ini seçmelisiniz.ora dosyas ndaki a servisleri isimleri Klasör sunucu kullan m . Bu ablonlar i yüküne göre ayarlanm ayarlara sahipler. root olarak bir veya daha fazla script çal t rmam z istenir. 5 . -Configure options in a database: E er veritaban konfigürasyonunu de i tir seçene ini seçerseniz. -Delete Database: tüm veritaban dosyalar n silebilirsiniz. Veritaban n z n yapmas n istedi iniz i e göre ablon seçiniz. çünkü ORACLE_HOME ve veritaban bilgileri registryde tutulur. bir veri taban yaratman z . transaction processing için veritabanlar mevcut. Show Detail diyerek her veritaban tipinin konfigürasyonunu görebilirsiniz. ablon yeni bir veritaban için ba lang ç noktas olarak kullan labilecek önceden tan mlanm veritaban d r. genel kullan m. Windows i letim sisteminde root. Linux kurulumunda dosya ad /etc/oratab d r. konfigürasyonunu de i tirmenizi yada silmenizi sa lar. . Bu scriptin ad root. Seçimlerimizi veritaban n yaratmada kullan r. Unix veya Linux i letim sistemine kurulum yaparken. önceden konfigüre edilmemi yüklenmi seçenekleri konfigüre edebilirsiniz.Configuration Assistants E er ba lang ç veritaban yaratmay seçtiyseniz.sh yoktur. çünkü veritaban yaratma scripti çal mal d r. daha önceden tan mlanm 3 veritaban n veya kendi tan mlad m z kullanabiliyoruz. Bunlar n aras nda: Dinleyici ad ve protokol adresleri simlendirme metotlar tnsnames. -Create a database:Bu seçene i seçerseniz yeni bir veri taban veya ablon yaratabilirsiniz. -Manage Templates: Bir ablon yaratmak için 3 yolumuz var: Mevcut bir ablondan Mevcut bir veritaban ndan(sadece yap dan) Mevcut bir veritaban ndan(hem yap hem veri) Veritaban Yaratmak DBCA ile bir veritaban yaratt m zda. Bu daha uzun bir sorgulama ile daha uzun süre bir veritaban yarat lmas n sa lar. .

Veirtaban dosya isimlerini ve konumlar n (storage sayfas ndaki) de i tirme ans m z var.domain_name formunda bir Global veritaban ismi girmelisiniz ve SID belirlemelisiniz.Automatic Storage Management: ASM dosyalar yarat r ve otomatik olarak yönetir ve mirroring ve striping gibi özelliklerden faydalan labilir. 6 . Dosya saklama seçenekleri: . Bu seçene i seçti inizde email ile uyar lmay ve günlük yedekleme yap lmas n sa layabilirsiniz. DBCA da bu de erleri de i tiremezsiniz. -Use Oracle Managed Files: yedekleme ve geri yükleme seçenekleri -Flash recovery area. her biri için ayr veya ortak bir parola kullan labilir. Use Grid Control seçene i ile veritaban n z merkezi olarak yönetebilirsiniz. Dosya Konumu De i kenleri Pek çok sayfada File Location Variables dü mesini t klayarak tan mlanm de i kenlerin görüntülenmesini sa layabiliriz. . -Raw devices: Üzerinde dosya sistemi bulunmayan disk k s mlar d r. çerik ve lkleme Parametreleri Sample Schema: Demo ve ö renme için örnek ema. E er host bilgisayar n za Oracle Management Agent kurulmu sa. yedekleme ve geri yuklemeyle ilgili dosyalar n sakland ve yönetildi i konumdur. Aksi taktirde veritaban n z tek ba na yönetmek için Use Database Control for Database Management seçmelisiniz. SIDnin veritaban n za ba lanacak olan instance n ad d r ve ba lanaca veritaban ayn isimde olmak zorunda de ildir. SID default olarak veritaban ad olarak gelir ve veritaban n z çal t racak instance unique olarak belirler. Parola ve Dosya Depolama Database schema password: SYS.Dosya Sistemi: Dosyalar i letim sisteminin konfigüre etti i dosya sisteminde saklar. Bu de i kenler veritaban dosyalar için yol tan mlamada kullan l rlar. E er de i tirmeniz gerekiyorsa DBCAdan ç kmal . yaratma zaman nda veritaban n ar iv log modea koymakt r. Custom Scripts: Yaratma zaman nda çal mas n istedi imiz herhangi bir script seçebiliriz.Use Database Fiel Locations from Template: Bu seçenekle. Yönetim Seçenekleri Her veritaban için web-tabanl yönetim araçlar n ve ayn zamanda tüm Oracle ortam n yönetmeniz için merkezi yönetme araçlar olan Oracle Enterprise Manager bu sayfadan seçilir.Veritaban Tan mlama database_name. Dosya Konumlar ve Yedek Geriyükleme Dosya konumlar . i letim sistemi ortam nda de i tirmeli ve DBCAy yeniden ba latmal s n z. -Ar ivlemeyi sa lamak.Use Common Location for All DB Files: Tüm veritaban dosyalar için yeni ortak bir alan tan mlamam z gerekir.SYSTEM. Bu tip bir yönetimi seçerseniz di er bir menudeki hangi tip bir yönetim servisi istedi inizi de seçmelisiniz.SYSMAN ve DBSNMP için parola vermemizi sa lar. Veritaban dosya isminde ve konumunda daha sonradan de i iklik yapma ans m z vard r. Real Application Clusterlarda pek çok instance ayn veritaban n açabilmektedir ve her biri için SID farkl d r. ablon tan mlam klasör bilgilerini kullan r z. .

instancea ba lanan kullan c processlerini tutmak için server processler yarat r. lem ba lamadan önce de i iklikleri yapabilece iniz son ans n zi confirmation sayfas n HTML dosyas olarak kaydedebilirsiniz. Veritaban Mimarisi Oracle veritaban n olu turan dosyalar a a daki gibidir: -Control Files: Metadata olarak adland r lan veritaban n n kendisiyle ilgili verileri içerir. bu dosyalarla veritaban geriyüklenebilir. E er veritaban çöker veya herhangi bir data file kaybedilirse. -Data Files: Veritaban n n verilerini tutar. Shared server için bir veya daha fazla parametreyi ayarlamal y z. ablon bolk büyüklü ü kullan yorsan z de i mez. Veritaban n z dedicated server process seçmenizi sa lar. Creaion options sayfas nda nexte t klad ktan sonra. Redo loglar group olarak çal r ve çoklanmal d rlar. Kurulumun sonunda. Yaratma Seçenekleri ve Yaratma Tan mlad n z veritaban n ablon olarak kaydedebilirsiniz. Resmen veritaban n n parças olmasa da veritaban n n düzgün bir ekilde çal mas için önemli olan dosyalar da vard r: -Parameter Files: Veritaban ba lat l rken instance n nas l konfigüre edilece ini belirlemede kullan l r. NVARCHAR2 ve NHCLOB Unicode veri destekler. All Initializing Parameters diyerek tüm parametreleri görebilirsiniz. Memory: Kullan c processleri için SGA ve PGA taraf ndan kullan lacak belle i gösterir. Bu dosyalar veritaban için kritiktir. Veritaban Depolama Bu sayfada control files. ablon kulland n zda veritaban na veri dosyas eklememize gerej yokrur ancak kontrol veya online redolog file ekleyebiliriz. Bir server process -Dedicated server process: bir server processi sadece bir kullan c ya servis verir. data files ve online redo loglar için depolama ayarlar n görebiliriz. -Shared server process: bir server processi pek çok kullan c processe servis verir. NCHAR. Geri döndü ünüzde i lem tamamlanm olur.Initializing Parameters: S k kullan lan parametreler için 4 tab vard r. yarat lm hesaplar açabilece iniz ve parolar n de i tirebilece iniz bir sayfa gelir. Instancea ba lanabilecek pek çok veritipi için kullan l r. -Online Redo Log Files: Veritaban n n geriyüklemesi için gereklidir. -Password File: Kullan c lar n uzaktan veritaban na ba lanmas n ve yönetim görevlerini yapmas n sa lar. Sizing: Block büyüklü ünü belirleyebilirsiniz. 7 . tüm seçti iniz seçenekleri görebilece iniz Confirmation sayfas görüntülenir. Confirmation sayfas nda Okye bas nca veritaban yaratma i lemi ba lar. Connection Mode: Oracle veri taban . Çoklu control file DBCA taraf ndan yap l r(3 tane) sterseniz ekleyebilirsiniz. Bu dosyalar olmadan veritaban içindeki verilere eri ecek data file lar açamazs n z. Password Managementa t klayarak hesaplar n ve parolalar n oldu u k sma geçebilirsiniz. Bu ablon tan mlad n z tüm seçeneklerle daha sonra veritaban yaratmada kullan labilir. DBCA online redo log dosyalar otomatik olarak çoklayamaz.

-Archive Log Files: instance taraf ndan üretilmi redolar n tarhini/geçmi in tutar. Bu dosyalar veritaban geriyükleme için gereklidir; bu dosyalar ve veritaban n n yedeklerini kullanarak kay p bir data file geri yükleyebilirsiniz. Control Files nstance n z ba latt n zda ve veritaban n mount etti inizde control filelar okunur. Control file n içindeki bilgiler veritaban n olu turan fiziksel dosyalar gösterir. Veritaban n za yeni dosyalar ekledi inizde, control filelar otomatik olarak güncellenir. Control filelar n nerde tutuldu u da initialization parametrelerinde tutulur. Veritaban n n control file kayb yüzünden bozulmas n önlemek için control filer n en az 3 farkl fiziksel konuma yedeklemelisiniz. Bu farkl dosyalar initialization parametrelerinde belirterek, Oracle database server n bu çoklu dosyalar kontrol etmesini sa layabilirsiniz. Veritaban n zdaki control filelar hakk ndaki bilgiye Enterprise Manager n Administration sayfas n n Storage k sm nda bulabiliriz. Control files genel sayfas veritaban n zdaki control filelar n isimlerini ve yerlerini gösterir. Advanced sayfas nda control file yaratma ve veritaban tan mlama i leri yap labilir. Record Section sayfas control dosyas n n içindeki kay tlar gösterir. Redo Log Files Redo log filelar transactionlar n ve Oracle veritaban sunucusunun çal ma sonuçlar n veritaban na kaydederken kullan l r. Güç kesintisi, disk hatas gibi sistem ar zalar nda veritaban n n tutarl l n n bozulmamas n sa lar. Redo log filelar n içindeki bilgiler disk ar zas nda kaybolmas n diye redo log filelar çoklanmal d r. Redo log redo log file gruplar ndan olu ur. Bir grup, redo log dosyas ndan ve onun çoklanm kopyalar ndan olu ur. Her t pat p kopya bir grubun üyesi olmal d r ve her grup bir numarayla tan mlanmal d r. Log writer (LGWR) processi redo kay tlar n redo log buffer doldu unda redo log bufferdan bir redo log gruba yazar. Daha sonra de i ir ve dosyalar bir sonraki gruba yazar. Redo log gruplar sirkülar biçimde çal r. Administration sayfas nda Storage k sm nda Redo Log Groups linkine t klayarak veritaban n zdaki redo log dosyalar yla ilgili bilgilere ula abilirsiniz. Tablespace ve Datafiles Veritaban tablespace ad verilen mant ksal depolama birimlerine bölünmü tür. Her veritaban mant ksal oalark bir veya daha fazla tablespace bölünmü tür. Files table spacedeki mant ksal yap y fiziksel olarak tutmak üzere bir veya daha fazla data files olu turulur. Segmentler, Extendler, Blocklar Tablolar ve indeksler gibi veritaban nesneleri tablespacede segmentler olarak tutulurlar. Her segment bir veya daha fazla extend içerir. Extend birbirini takip eden data blocklar içerir, yani bir extent sadece bir data file da bulunabilir. Data blocklar veritaban n n içindeki en küçük girdi ç kt birimidir. Veritaban i letim sisteminden data block kümesi istedi inde, i letim sistemi depolama birimindeki as l i letim sistemi blocklar na gönderir. Bu nedenle veritaban n zdaki herhangi bir verinin fiziksel adresiyle ilgilenmenize gerek yoktur. Data blocklar n n büyüklü ü veritaban yarat ld s rada belirlenebilir. Default olarak 8k d r. E er veritaban n z büyük tabloalr ve indeksler gerektiren veri ambarlama uygulamalar kullan yorsa, büyük blocklar daha iyi olabilir. E er veritaban n z okuma yazma gibi i lemleri nadir yap yosa, daha küçük block büyüklü ü kullan labilir. Maksimum block büyüklü ü de i letim sisteminize ba l d r.

8

Minimum block büyüklü ü 2kd r. Farkl block büyüklüklerine sahip tablespaceleriniz olabilir. Oracle Instance Management Oracle Database server oracle veritaban ndan ve oracle instance ndan olu ur. Oracle instance da System Global Area(SGA) ad verilen bellek bufferlar ndan ve arka planda çal san proseslerden olu ur. Ba lat lana kadar instance beklemededir. nstance ba lad zaman initialization parameter dosyas okunurve instance bu parametreler göre konfigüre edilir. Instance ba lad ktan ve veritaban aç ld ktan sonra kullan c lar veri taban na eri ebilir. Oracle Memory Structures Oracle instance n n içerdi i temel bellek yap lar : System Global Area(SGA): Tüm sunucu ve arka plan prosesleri taraf ndan kullan l r. Program Global Area(PGA): Her bir sunucu ve arka plan i lemleri için ayr d r; her bir proses için bir PGA vard r. System Global Area(SGA) instance verilerinin ve kontrol bilgilerinin bulundu u payla lan bir bellektir. SGA a a daki veri yap lar n içerir: -Database buffer cache: Veritaban nda al nan veri blocklar n tutan önbellektir. -Redo log buffer: Diskteki redo loglara yaz lana kadar redo bilgisini tutan bufferd r. -Shared pool: Kullan c lar aras nda payla labilecek çe itli yap lar tutan önbellektir. - Large pool: Büyük okuma yazma i lemlerinde kullan labilecek seçimlik bir aland r. -Java pool: Tüm oturum tabanl java kodlar ve JVM dahilindeki veriler için kullan l r. -Stream pool. Oracle streamleri taraf ndan kullan l r. Dinamik SGA altyap s yla Database buffer cache, shared pool, large pool, Java pool ve stream pool instance kapat lmadan de i tirilebilir. Program Global Area(PGA) her bir sunucu prosesi için data ve kontrol bilgilerini içeren bellek bölgesidir. Sunucu prosesi istemcilerin isteklerine cevap veren bir prosestir. Sunucu proses ba lat ld nda PGA ayr l r. Kullan lan PGA büyülü ü ve içeri i, instance n shared server modda yarat l p yarat lmad na ba l d r. PGA genellikle: Private SQL area: SQL statementi çal t ran her oturumum bu alan vard r. Session Memory: oturum de i kenlerini ve oturumla ilgili bilgileri tutan bellektir.

9

Oracle Prosesi Bir uygulama program yada enterprise manager gibi bir Oracle arac çal t rd n zda Oracle sunucusu uygulaman n istedi i komutlar çal t rmak için bir proses yarat r. Oracle ayn zamanda birbiriyle ve i letim sistemiyle bellek yap s n , diske veri yazmay ve genel kontrolleri yapmak üzere ileti im kuran arka plan prosesleri de yarat r. En çok kullan lan arkaplan processleri: -System Monitor(SMON): Instance ar zalanmaya ba lad nda geriyüklemeyi yapar. -Process Monitor(PMON): kullan c prosesi ar zaland nda proses temizli ini yapar. -Database writer(DBWn): database buffe önbelle indeki de i mi bloklar disk üzerindeki dosyalara yazar. -Checkpoint(CKPT): Veritaban n n belirli bir an için tüm ayarlar n ve verilerin saklanmas n sa lar. -Log writer(LGWR): Redo log kay tlar n diske yazar -Archiver(ARCn): Redo Log dosyalar doldu unda redo lolar archivelere kopyalar. Veri Sözlü ü Veri sözlü ü belirli bir veritaban hakk nda sadece okuma amaçl kullan labilen tablolar n ve view lar n merkez kümesidir.veri sözlü ünün kapsad bilgiler: - Veritaban n n fiziksel ve mant ksal yap s - Veritaban n n geçerli kullan c lar - Ba l l k k s tlar yla ilgili bilgiler ema nesleri taraf ndan ne kadar alan istenilidi i ve ne kadar n n kullan ld . Veri sözlü ü veritaban yarat l rken yarat l r ve veritaban n yap s nda bir güncelleme old unda otomatik güncellenir. Grid Control Database Kontrol'ün yetene i geni letilebilir ve sisteminizin Oracle Enterprise Manager's Grid Control kullanan geri kalan k sm ile bütünle tirilebilir. Grid control Framework mimarisi yüksek seviyede esneklik ve fonksiyonellik sa lar. htiyaç duydu unuz ortamlar izlemek ve yönetmek için Enterprise Manager' kolayca özelle tirebilirsiniz. Tipik Enterprise Manager Framework konfigürasyonu a a daki fonksiyonel birimlerinden olu ur: -Yönetimsel hedefler -Yönetim hizmetleri -Web tabanl grid kontrol -Veritaban kontrol -Uygulama sunucu kontrol

10

The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.daneprairie.This document was created with Win2PDF available at http://www.com. .

Yüzlerce araç da SQL kullanarak veritaban n görüntülemeye yarar. -Sorgu sonuçlar düzenlenir.Gömülü SQL statementlar SQL Kullanmak SQL. getirme ve kaydetme i lemleri yap l r. saklama. Oracle Reprts. Enterprise Manager: SQLi Görmek Enterprise Manager Databse Controlü kullanaral veritaban n z yönetmek için kulland n z SQL komutlar n yazman z gerekmez. SQL komutlar n veritaban na yollayacak de i ik yollar vard r: -Oracle SQL Plus veOracle iSQL Plus: Bu araçlarla komut sat r arayüzüyle bait bir eri im sa lan r.Oturum kontrol statementlar .Oracle Reports ve Oracle Discoverer: Bu raporlama araçlar karma k veritaban sorgular n sadece mouse a dokunarak yapmay sa lar. -Third-party tools: SQL pekçok veritaban da t c s taraf ndan kullan lan standart bir dildir. Oracle Discoverersa verinin yap s n yada ili kilerini bilmeden veriyi getirmeyi sa layan veri madencili i araçlar d r. .Data manipulation language (DML) / Veri i leme statementlar . de i tirme. -Herhangi bir tablo için kolon bilgilerinin listelenmesi -Son kullan c ya mesaj gönderilmesi ve cevap al nmas -Veritaban yönetiminin yap lmas SQL*Plus n ba lat lmas için 1 Terminal penceresi aç l r 2 Komut sat r na $sqlplus /nolog yaz l r 3 Ba lanmak istedi iniz kullan c ad yla beraber connect yaz l r 4 Kullan c parolas girilir 5 SQL*Plus ba lar ve default veritaban na ba lan r. hesaplan r.Oracle Enterprise Manager: Veritaban nesnelerini ve yap lar n yönetmeye yarayan grafiksel araçt rç Enterprise Manager kullanarak yönetici syntax hat rlamaktansa yap lacak i e konsantre olur. E er yarat lan SQL i görmek isterseniz. saklan r ve yazd r l r.Data definition language (DDL) / Veri tan mlama statementlar . Show SQL butonuna t klayarak istedi iniz zaman görebilirsiniz. .Sistem kontrol statementlar . sabit raporlar için kullan l r. standart .Transaction kontrol statementlar . komutlar az kelimeyle. SQL ve PL/SQL komutlar n yazmak için komut sat r arayüzüne sahip SQL*Plus kullanabilirsiniz. -Oracle Forms: Kullan c lar n veriyi yönetebilecek grafik tabanl ortamlar sa layarak SQLi kullan c lardan gizler.SQL Nedir? Structured Query Language(SQL) kullan c lar n ve programlar n veritaban na eri mesini sa layan statementlar kümesidir. SQL çe itli kategorilere bölünmü tür: . çal t rma. . -SQL komutlar n ve PL/SQL bloklar n girme. olabildi ince basit olmas yla ve komutlar n sayfalar doldurabilecek kadar karma k olmas yla oldukça zengin bir dildir. SQL* Plus Nedir? SQL*Plus . Bu SQLi bir text dosyas na kopyalay p daha sonra kullanabilirsiniz.

ini dosyas na bak l r. ç kt lar n nas l olaca n ve i leme seçenekleri de i tirilebilir. Preferences iSQL*Plus penceresinin fonksiyonlar yla beraber görünümünüde de i tirebildi iniz bir aland r. Veriyi Sorgulamak Temel SELECT komutu 3 k s mdan olu ur: -SELECT tablo veya tablolardan seçece iniz kolonlar listeler. Ç kt da gördü ünüz gibi her kolonun da zorunlu olup olmad ve verisinin tipi görülür. ancak Oracle araçlar nca kullan lan pekçok SQL*Plus komutlar ndan biridir. History tab nda oturumla ilgili ana komutlar görülür. Bu komut SQL standartlar n n bir parças de ildir. Prt numaras n ö renmek için $ORACLE_HOME /install/portlist. SQL case sensitive bir dil de ildir. Örnekte komutlar karma k olarak yaz lm t r. Zorunludur.iSQL*Plus Nedir? iSQL*Plus. FROM ile belirtti imiz tablolardan getirilecek veriler üzerindeki k stlar gösterir. Örne in a a daki s ralamada önce lastname kolonuna göre azalan sonra department_ d için artan s ralama yap l r. web browser aç l r 2 iSQL*Plus n URLi girilirhttp://hostname:port/isqlplus iSQL*Plus n kulland port 5560d r. Sunucu prosesin ba lamas için isqlplusctl start komutu kullan l r. SQL*Plus ürününnün bir bile enidir. 5 Connect identifier default veritaban na ba lanmak için bo b rak l r. Deafult veritaban na ba lanmak istemiyorsak ba lanmak istedi imiz veritaban n n ad girilir. Veriyi S ralamak Ç kt y s ralamak için ORDER BY kullan l r. Execute butonuna t klay nca sayfaya yazd n z tüm komutlar çal r. Veriyi azalan s rada s ralamak için s ralamak istedi imiz koln ad n n ard ndan DESC kullan l r. Mesela 10 yerine 100 komutun saklanmas n . ORDER BY lastname DESC Birden fazla kolon için s ralama yapabilirsiniz. 3 iSQL*Plus sayfas web browsera gelir. SQL komutlar da ilk dört harfi kullan larak k salt labilir. Oracle veritaba n için browser-tabanl bir arayüzdür. Zrounludur. e er olmazsa tüm sat rlar getirilir. -FROM hangi tablo veya tablolardan veri getirece ini belirtir. Bu komutlar yükleyebilir yada silebilirsiniz Default olarak 10 komut saklan r. Sonuçlar alt k s mda görüntülenir. Örnek. Sunucu proses ba ad ktan sonra iSQL*Plusa ba lanmak için 1 Internet veya intranete ba lan p. Örnek employees tablosunun yap s n gösterir. 4 Oracle kullan c ad ve parola ilgili alanlara girilir. iSQL*Plus çal ma alan web browsera gelir. E er birden fazla komut girecekseniz SQL komutlar noktal virgül veya / ile ayr l r. Default s ralama artand r. Veriyi Tan mlamak DESCRIBE komutu veritaban nesnelerinin tan mlamalar n görmek için kullan l r. iSQL*Plus browserla ba lanmadan önce sunucu taraf ndaki dinleyici prosesi ba lat lmal d r. iSQL*Plus Kullanmak Workspace sayfas nda bir veya daha fazla SQL ve SQL Plus komutu girebilirsiniz. ORDER BY lastname DESC. 6 Logine bas l r.department_id . Seçimliktir. -WHERE.

dept_id= departments. -Kullan c Oracledan koptuysa. -DROP veritaban ndaki nesneleri siler. De i tirilecek sat r say s WHERE de kontrol edilir. Not: Kullan c n n ba l oldu u ayn veritaban na eri en SELECT sorgular kümesi . mevcut transaction rollback edilir. Veritabn ndaki birden fazla tablodan veri gerekti inde.RENAME veya GRANT gibi bir DDL komutu çal t r r.Kullan c CREATE. departments WHERE employees. Örnekte rapor 2 ayr tablodan verileri gösterir. Oracle transaction için bir undo segmenti de atar. mevcut transaction commit edilir. Örnekte: SELECT lastname. Veriyi Tan mlamak Data definition language olu turan komutlar veritabn nesneleriyle çal mam z sa lar. Transactionlara Bak Çal abilir bir SQL statement çal maya ba lad nda transaction ba lar. bir indekse sutun ekleyemezsiniz. -Kullan c processi anormal biçimde biterse. Not: NULL anahtar kelimesi sutuna bir de er eklemez. views gibi de i ik nesneleri yaratabilirsiniz. Nesnelere ba l olarak de i tirilebilecek de i ik durumlar vard r. -CREATE komutu veritaban nda yeni nesneler yaratmam z sa lar. ula lamaz. -ALTER veritaban nda mevcut nesnenin de i tirilmesini sa lar. Ço u durumda bu komutlar bir uygulaman n içinde bulunurlar. Uygulama DML komutunu olu turur ve veri üzerindeki de i ikli i yapar. undo tablespacedeki kay tlar mevcut transaction son commit durumuna döndürmek için rollback komutunda kullan l rlar. SYSDATE ise DATE kolonuna o anki tarih ve zaman ekler. Bir tablodaki sat rlar di er tablodaki sat rlarla ortak de erler kullan larak birle tirilir. indeksleri sequences. Bir Tarnsaction bitti inde bir sonraki SQL komutu di er transaction ba lat r. bunlar genellikle primary ve foreign key kolonlar d r. department_name FROM employess. de eri yoktur. Transactionn a a daki durumlar olu tu unda biter -SAVEPOINT kullan lmam kullan c commit veya rollbackleri . UPDATE komutu gibi silinecek sat r say s WHERE ile kontrol edilir. -UPDATE: Tabloda bulunanbir sat r de i tirmemizi sa lar. DROP. Bu bo luk yada O de ildir. Neseneyi tan mlad ktan sonra nesneyi de i tirmemiz gerekebilir. Silinene /at lan bir tablonun geri getirilmesi mümkündür. 2 veya daha fazla ili kili tablodan veri almk için birle tirme durumu da WHERE k sm nda yaz l r. -DELETE : Tablodan sat rlar ç kar r. E er mevcut transaction bir DML komutu içeriyorsa ORACLE önce ilk transaction commit eder sonra DDL komutunu içeren yeni bir transaction ba lat r. join durumu kullan l r. Raporu yaratmak için employee ve departments tablolar n ba lamal ve her ikisindeki verilere de ula mal y z. Veritaban nda tablolar. Örne in tabloya bir sütun ekleyebilirken .dept_id Veriyi lemek Data Manipulantion Language(DML) komutlar veritaban ndaki veriyi de i tirmek için kullan l r: -INSERT veritaban ndaki tabloya veri sat rlar eklemek için kullan l r. E er WHERE k sm yoksa tablodaki tüm sat rlar de i tirilir.Tablolar Birle timek Bazen birden fazla tablodan veri getirmek gerekir. bir nesen drop edildikten sonra referans edilemez.

Bu kod hem SQL hemde PL/SQL komutlar ndan olu ur. commit edilmemi bir transaction n yapt de i iklikleri geri almakt r. Di er Statement Kategorileri Session control statementlar Oturum kontrol statementlar kullan c oturumunun özelliklerini dinamik olarak yönetir. Zorunludur.fonksiyonlar ve bloklar) pekçok içiçe geçmi altbloklardan olu an mant ksal bloklard r.Transaction Control Statement 3 tane transaction control statement vard r COMMIT. PL/SQL. transactionlar aras ndaki veri tutarl l n ve bütünlü ünü kilit mekanizmas kullanarak sa lar. -BEGIN Kod blo unun ba lang c d r. Bu mekanizma birden fazla kullan c n n ayn veriyi ayn anda güncellememesini sa lar. Sabitleri veya de i kenleri di er statementlar n içinde kullanmadan önce tan mlamal s n z. DML ve transaction control statementlar n bir prosedürel dil program na yerle tirilir. Embedded SQL statements: DDL. -EXCEPTION Bu k s m iste e ba l d r. Yani bir problemi yada altproblemi çözmek için bir mant ksal blok yarat l r. Oturum kontrol Statementlar : -ALTER session -SET Role -System Control Statement Tek bir sistem kontrol statement mevcuttur. Redo log de i iklilerin kay tlar n içerir. Veri okuyan bir kullan c g ncellem yapan bir kullan c taraf ndan bloklanmaml d r. Daha sonra bunlar SQL içinde ve prosedürel statementlarda kullanabilirsiniz. Bir savepoint kurdu umuzda. Her savepointin bir ad olmal . mevcut transaction n üstü kapal biçimde commit etmez ve PL/SQL de yoktur. ROLLBACK. -END blo u bitirir. PL/SQL program n olu turan temel birimleri (prosedürler. Bu komut.SAVEPOINTler uzun transactionlar daha küçük k smlara böler. Bu komutlar mevcut transaction üstü kapal bir biçimde commit etmezler.Rollback. böylece rollback yaparken belirledi imiz savepointe dönebiliriz. Güncelleme yapan bir kullan c ayn veri sat r n güncellemeye çal an bir kullan c yla kar la mad sürece di er kullan c lar bloklamamal d r. Zorunludur.SAVEPOINT . bu noktaya rollback ile dönü yapabilirsiniz. . ALTER SYSTEM Bu statement oracle instance n n özelliklerini dinamik olarak yönetir. .???? PL/SQL Nedir? PL/SQL blok yap l bir dildir. Yerel istisnalar burada tan mlan r. Bir PL/SQL blo u 3 k s mdan olu ur: -DECLARE Bu k s m sabitleri ve de i kenleri tan mlayabilece iniz seçimlik bir k s md r. SQL dilini yap sal programlama teknikleri eklemi tir. Oracle eski de erli tutmak için undo tablespaceleri veya rollback segmentleri kullan r. PL/SQL oturum kontrol statementlar n desteklemez. Veriyi Kilitlemek Oracle. .Bir transaction commit etmek transaction içindeki SQL komutlar yla yap lm de i iklikleri kal c hale getirmektir. Oracle 10g kullan c lar n gereksiz yere ba ka kullan c lar n verisini blaklamad ndan emin olmak için fine grained kilti mekanizmas kullan r.

INSERT INTO purchase_record VALUES ('Tennis racket purchased'. Sun Microsystems taraf ndan 1995 sunulan nesne tabanl programlama dilidir.1 WHERE product = 'TENNIS RACKET'. PL/SQL Kullanmak PL/SQL u yap larda kullan l r: -Anonim bloklarda: Bunlar isimlendirilmemi PL/SQL bloklar d r. E er 0dan fazla tenis raketi varsa miktar 1 azalt rl r ve purchase records tablosuna mesaj yazd r l r. Bu kod makine koduyla kayna kodu aras nda. IF qty_on_hand > 0 THEN -. -Object Types: Nesne tipi bir çe it veri tipidir. JVM bytekodlar makinenin okuyabilece i komutlara dönü türür. BEGIN SELECT quantity INTO qty_on_hand FROM inventory WHERE product = 'TENNIS RACKET' FOR UPDATE OF quantity. bir kullan c n n veri taban na login olmas gibi. Üstte görülen blok bir say tutacak bir yerel de i ken tan m yla ba lar. Java programlar Java yorumlay c s (Java Virtual Machine) bulunan herhangi bir makinede çal t r labilir. Javabyte kod platform ba ms zd r. -Procedures/Prosedürler: Prosedür belirli bir i i yapan PL/SQL blo udur.check quantity UPDATE inventory SET quantity = quantity . Bunu IF THEN ELSE komutlar izler. -Triggers: Veritaban nda belirli bir durum olu tu unda çal an PL/SQL blo udur. End ile blok bitirilir.Örnek PL/SQL Blo u DECLARE qty_on_hand NUMBER(5). lk komut tenis raketi malzemesinini miktar n n yerel de i kene al nmas d r. Kod blo uda BEGIN komutuyla ba lamaktad r. END. COMMIT. Bu isimlendirilmemi blok genellikle isimlendirilmi (fonksiyon yada prosedür) blo un içinde bulunur. Bu durum tabloya ba l olabilir. Java veritaban nda bytekodlar eklinde derlenir ve saklan r. SYSDATE). Java Nedir? Java. Yada veritaban nda gerçekle ecek bir durum olabilir. -Packages: Prosedürleri. ELSE INSERT INTO purchase_record VALUES ('Out of tennis rackets'. Programc lar n grafik. END IF. E er hiç tenis raketi yoksa sadece purchase records tablosuna mesaj yazd r l r. .Functions/Fonksiyonlar: Fomksiyon tek bir de er döndüren(RETURN komutu kullan r) PL/SQL blo udur. Böylece i letim sistemleri aras nda ta nmas n kolayla t r r. tabloya bir sat r eklemek gibi. fonksiyonlar ve anonim bloklar içeren(bunlar n mant ksal olarak ili kili olmas gerekli) yap d r. Bu bloklar n içiçe olmas kodun çal mas n n kontrolünü kolayla t r r. hareket ve ses gibi dinamik uygulamalar yapmak için Javadan faydalanabilirler. COMMIT ile yap lan de i iklikler aktif hale gelir. SYSDATE). .

Veritaban n n yeni özellikleri ve yetenekleri uygulama geli tiricilerine OCI taraf ndan ula t r l r. Tek ba na Java uygulamalar . browserda çal an appletler. PL/SQL stored prosedürlerini ve fonksiyonlar ça rman z sa lar. Pro*C/C++ ve Pro*COBOL veritaban n n eri mesi için gömülü SQLleri çevirirler. OCI den daha basit ve Pro*C/C++ dan daha do ald r ve C programc lar için bir arayüz sayesinde veritaban na nesne tabanl eri im sa lar. Java s n flar . Open Database Connectivity: ODBC bir uygulaman n birden fazla veri kayna na ba lanabilmesini sa layan standart bir arayüzdür. . C ile yaz lm uygulamamlar n bir veya daha fazla Oracle veritaban sunucusuyla ileti im kurmas n sa layan application programming interface(API)dir. Java 2 platformu Enterprise Edition middle tier bile enler. Pro*C/C++ ve Pro*COBOL: Oracle veritaban n n ilk versiyonlar ndan bu yana programc lar gömülü SQL statementlar n programlar n içine C ve COBOL gibi 3. Java programlar JDBCyi ve PL/SQL stored prosedürlerini ça rmakta kullan labilirler. OCI karma k ve güçlü dü ük seviyeli bir APIdir. Di er APIler OCI nin alt nda yeral rlar. Veritaban sürücüsü uygulamay belirli bir veri kayna na ba lar. jenerasyon programlama dilleri ile yazarlar. 2katmanl istemci sunucu veya daha çok katmanl ortamlarda dinamik oturumlar ve transactionlar yönetmeyi sa lar ve N-tier yetkilendirmeye izin verir. Oracle veritaban n yükleyebilir ve stored prosedürler olarak kullanabilirler. OCI. Ayn ekilde JDBC . Ayn zamanda sü ük seviyeli OCI ye göre daha fazla geli mi özelli e sahiptir. Oracle C++ Interface(OCCI) OCCI. Di er APIler Java Database Connectivity(JDBC): Javada yaz lm programlardan ili kisel veritabanlar na ula mak için kullan lan standart bir APIdir. OCI Nedir? Oracle Call Interface. altprogramdan veta paketten ça rabilirsiniz. Sistem belle inin ve a ba lant lar n n verimli kullan lmas sa layarak performans ve ölçeklenebilirli i artt r r.Oracle ve Java Java stored prosedürlerini herhangi bir PL/SQL blo undan. servletler ve Java Beanler JDBCyi kullan rlar.

The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.daneprairie. .This document was created with Win2PDF available at http://www.com.

Ba lang çta bu kullan c SYS. Database Control eri me Web taray c n zdan u URL yi giriniz (varsay lan port numaras : 5500): http://hostname:portnumber/em E er veritaban ba lam ise Enterprise Manager Database Control Login sayfas n gösterecektir. . Dbconsole sürecini ba latmak için: #emctl start dbconsole Dbconsole sürecini durdurmak için: #emctl stop dbconsole Dbconsole sürecnin durumunu görmek için: #emctl status dbconsole Not: Bu komutlar çal t rabilmeniz için i letim sisteminizde $ORACLE_HOME/bin yollar n n tan ml olmas gerekmektedir. Database Control dbconsole sürecine ihtiyaç duyar. Veritaban kontrolünü ba latmak ve durdurmak. Management Framework Oracle Veritaban 10g yönetim çat s n n 3 ana bile eni vard r: Veritaban ve Instance Veritaban na ba lant ya izin veren L STENER Oracle Enterprise Manager Database Control. iSQL*Plus uygulama sunucusu Oracle veritaban kurulumunda varsay lan olarak ba lat l r. Ba latma komutu: isqlplusctl start Durdurma komutu: isqlplusctl stop iSQL*Plus uygulama sunucusunu ba latmak ve durdurmak için (Windows) Ba lat > Programlar > Denetim Masas >Yönetimsel Araçlar>Servisler iSQL*Plus Windows Service OracleOracleHomeNameiSQL*Plus servisini ba latabilir veya durdurabilirsiniz. SYSMAN veya SYSTEM olacakt r. Dbconsole süreci ba lad nda veya durdu unda bu süreçte otomatik olarak ba lar veya durur. iSQL*Plus uygulama sunucusunu ba latmak ve durdurmak için (Linux). Windowsta veya linuxtaki konsole hizmeti yard m yla bu servis ba lat l p durdurulabilir. Oracle Gride ba lanmam veritabanlar için kendi ba na çal an yönetim konsolu sunar. Herbir bile enin servisleri kullanmaya ba lamadan önce sa l kl bir ekilde ba lat lm ve veritaban sunucusunun durdurulmas ndan önce temiz bir ekilde durmu olmas gerekmektedir.iSQL*Plus durdurup ba latma iSQL*Plus oturumunu açmadan önce iSQL*Plus uygulama sunucusu çal yor olmal d r. Her bir veritaban Database Control ile ayr ayr yönetilebilir. Alternatif olarak iSQL*Plus Linuxtaki gibi konsole dan da ba latabilir veya durdurabilirsiniz. Bunlar için kurulum s ras nda belirledi iniz parolalar kullanan l r. Database Control sunucu-tarafl bir süreç kullan r. Database Control a eri ime yetkili bir kullan c bilgilerini kullanarak veritaban dan oturum aç n z.

Listener n durumunu de i tirme Veritaban ana sayfas ndan Listener ile ilgili bilgilere de ula abilirsiniz. Create ile varolan bir kullan c ya yönetim haklar n n atanmas yla yeni bir Enterprise Manager kullan c s olu turulmu olur. ALTER DATABASE OPEN/MOUNT.E er veritaban durmu ise ba lat lmas gerekir. SYSOPER and SYSDBA SYSOPER özel bir veritaban yönetim rolüdür. Seçilen kullan c için parola belirlenir ve tamamlan r. Yönetim sekmesi 4. ALTER DATABASE BACKUP. portlar hakk nda) Ba latma ve Durdurma Ba latma veya durdurma dü melerine t klad n zda sizden hem veritaban yöneticisi. Veritaban üzerinde STARTUP. bak m ve veritaban yönetme sayfalar na yönlenebilirsiniz. RESTRICTED SESSION haklar na sahiptir. 3.ora dosyas nda tan mlanm t r. E er böyle bir durum varsa Startup/Shutdown butonuna bas n z. Database ana sayfas Ana sayfadan performans. 6. Ayarlar sekmesinden. and RECOVER. Show SQL k sm nda ise ba latma ve durdurma için gereken SQL ifadesini görebilirsiniz. SYSDBA özel bir yönetim rolüdür ve system üzerinde bütün haklara sahiptir. protokolleri. Veritaban n Ba latma Veritaban n ba latt n zda. E er Listener çal yorsa Stop seçene i ile Listeneri durdurabilirsiniz. durdurma. SHUTDOWN. E er SYSDBA ile ba lan rsan z sahibinin SYS oldu u ema içinde olursunuz. yönetim. yok e er çal m yor ise Start seçene i ile ba latabilirsiniz. ve durumunu görmek için: lsnrctl START [listener_name] lsnrctl STOP [listener_name] lsnrctl STATUS [listener_name] Listenerin ismi olan Listener_name listener. Database hakk nda genel bilgiler alabilirsiniz. STATUS komutu listener hakk nda özet ve genel bilgiler verir. (Konfigürasyonu. u ad mlardan geçer: . Varsay lan olarak LISTENER olarak gelir. ARCHIVE LOG. Enterprise Manager Startup/Shutdown and Perform Recovery sayfas n gösterecektir. Advanced Options dan ba latma veya durdurma modlar n gerekti i gibi de i tirebilirsiniz. A a daki komutlar Listeneri ba latma. Di er database kullan c lar na yönetim eri im hakk vermek için: 1. Web taray c s ndan Database Control a SYS or SYSTEM olarak oturum aç n 2. hemde i letim sistemi yöneticisi oturum bilgileri istenecektir. Bu i lem için i letim sistemi kullan c s ile oturum açman z gerekmektedir. Bu durumda kullan c ad ve parolas soracakt r.

Bu sonuç a amas nda. veritaban ba lan r ancak aç lmaz. SGA bellek alan ayr l r. . alertSID. Veritaban n ba lama a a daki görevleri içerir: Veritaban n daha önceden ba lat lm Instance ile ili kilendirme Parametre file larda belirtilen control file lar na konumlanmak veya açmak Data file lar n ve online redo log file lar n isimlerini ve durumlar n elde etmek için control file lar n okunmas . Veritaban n Ba lama (MOUNT) Belirli bak m i lemlerini gerçekle tirmek için. Örne in. Arka plan i lemleri ba lat l r.ora . Oracle sunucu bütün data file lar n ve online redo log file lar n aç labildi ini do rular ve veritaban n n tutarl l n kontrol eder.ora .ora PFILE parametresi de i tirilirse varsay lan STARTUP davran da de i tirilmi olur. Veritaban n açma (OPEN) Normal veritaban i lemi demek. Normal veritaban i lemi ile herhangi mevcut bir kullan c veritaban na ba lanabilir ve belirli veri eri im i lemleri gerçekle tirebilir.Instance Ba latma (NOMOUNT) Bir Instance sadece veritaban olu turma sürecince veya control files lar n tekrar olu turulmas nda NOMOUNT ad m nda ba lat l r. Veritaban n açma a a daki görevlerden olu ur: Online data file lar n aç lmas Online redo log file lar n aç lmas Açmaya çal t n z veritaban nda herhangi bir data file veya online redo log file mevcut de ilse. Instance ba lat l r. Ama. ayn zamanda data file lar n ve online redo log file lar n olup olmad kontrolü yap lm yor. Instance ba latma a a daki görevler ard kl ndan olu ur: $ORACLE_HOME/dbs dan ba lang ç dosyalar u s rayla okunur: lk olarak spfileSID.log file ve trace files lar aç l r.E er o da bulunamaz ise initSID.) Online Redo Log File n ar ivleme özelli ini aktif ve deaktif etme Tüm veritaban kurtarma i lemleri gerçekle tirilebilir. SMON arka plan i lemi Instance kurtar m n ba lat r.E er bulunamaz ise spfile. Oracle sunucu hata döndürür. Veritaban n durdurma I letim sisteminin bütün fiziksel yap lar n n offline yedeklerini almak için ve de i tirilmi ba lang ç parametrelerinin yeniden ba lad nda aktif olmas için veritaban durdurulur. a a daki görevler için veritaban ba l olmal ama aç k olmamal d r: Data file lar yeniden isimlendirme (offline tablespace için data file lar veritaban aç k iken yeniden isimlendirilebilir. E er gerekirse. Instance n ba lamas ve veritaban n n ba lanmas ve aç lmas demektir.

SHUTDOWN ABORT E er NORMAL ve IMMEDIATE durdurma i lemleri çal maz ise. . SHUTDOWN TRANSACTIONAL Transactional durdurma istemcilerin çal malar n kaybetmelerini önler. stemcinin çal maka olan transaction u bitti inde oturumu kapat l r. data file lar kapat lmaks z n sonland r l r. Oracle Instance durdurmadan önce veritaban n kapat r ve ba lant s n kopar r. derhal durdurulur. Durdurma seçenekleri SHUTDOWN NORMAL Normal varsay lan durdurma yöntemidir. Normal veritaban durdurma i lemleri a a daki durumlar sa lar: Yeni ba lant yap lamaz. Oracle veritaban na ba l mevcut kullan c lar n n ba lant lar n kesmelerini beklemez. Bir transactional durdurma i lemi a a daki durumlar sa lar: Bu Instance üzerinde hiç bir istemci yeni bir transaction olu turamaz.Bir Instance durdurmak için SYSOPER veya SYSDBA olarak ba lanmal ve u komutlar kullanmal s n z: SHUTDOWN [NORMAL | TRANSACTIONAL | IMMEDIATE | ABORT] Bu komut zaten Shutdown butonuna bast n zda üretilecektir. Oracle sunucusu o anda veritaban na ba l olan kullan c lar n ba lant lar n kesmelerini beklemez. Veritaban ve redo buffer lar diske yaz l r. Oracle Instance durdurmadan veritaban n kapat r ve ba lant s n kopar r. Bir sonraki yeniden ba lang ç herhangi bir Instance kurtarma gerektirmez SHUTDOWN IMMEDIATE Immediate veritaban durdurma i lemi a a daki durumlar sa lar: O andaki SQL ifadelerinin Oracle taraf ndan çal t r lmas n n tamamlanmas beklenmez. Veritaban kapat lmaz veya unmount edilmez. ABORT durdurma a a daki durumlar sa lar: O anda Oracle taraf ndan çal t r lan SQL ifadeleri derhal sonland r l r. Arka plan i lemleri sonland r l r ve SGA bellekten silinir. Tamamlanmam (uncommited) transactionlar geri al nmaz. Instance. ve bu otomatik yap l r. Bir sonraki yeniden ba latma Instance kurtarmas gerektirir. Oracle sunucu durmadan sistemde ba l olan bütün kullan c lar n oturum kapatmalar n bekler. Bir sonraki yeniden ba lang ç herhangi bir Instance kurtarma gerektirmez. Not: Veritaban tutars z bir durumda iken yedek al nmas tavsiye edilmez. Bir sonraki yeniden ba lang ç herhangi bir Instance kurtarma gerektirmez. Oracle aktif transaction lar geri al r ve bütün ba l kullan c lar n ba lant lar n keser. o anki veritaban Instance n ABORT edebilirsiniz. Veritaban ve redo buffer lar diske yaz lmaz. Bütün transaction lar bitti inde.

advanced parametre leri de i tirmek daha iyi performans sonuçlar verebilmektedir. Server parametre file larda tutulan ba lang ç parametreleri tutarl d r. payla lm server fonksiyonlar ve da t c süreçler ile ili kilidir. Ba lang ç parametreleri 2 gruba ayr l r: temel(Basic) ve geli mi (Advanced). Oracle server parameter file SPFILE dinamik olarak olu turman z tavsiye eder. Alert file . Bu dosya yönetilemeyecek kadar i ip büyüyebilir. Dolay s yla s k s k yedek almal ve eskisilerini silmelisiniz. ve RECOVER Baz mesajlar ve hatalar. Ba lang ç parametrelerini görme Oracle veritaban sizin i lerinizi ve performans n z iyile tirmeniz için belli say larda ba lang ç parametresi tutar. DROP DATABASE. Geli mi parametreler uzman DBA lere veritaban n n davran n gerekti i gibi de i tirebilmeleri için ayr lm t r. SHUTDOWN. iyi bir performans almak için basic parametre lerini de i tirmek gerekmektedir. Bu dosya sunucu üzerinde veritaban ile birlikte ve background_dump_dest ba lang ç parametresi ile belirtilen dizinde tutulur.Ba lang ç Parametre file lar (Initialization Parameter Files) Oracle bir instance ba latmak için ya ba lang ç parametre file(initialization parameter file) lar n yada sunucu parametre file(server parameter file) lar n okumal d r. Bu dosyalar veritaban ve instance için yap land rma parametrelerinin listesini içerir. çünkü varsay lan de erleri ço u durumda yeterlidir. Görüntünün otomatik yenilenmesi s ras nda gerçekle en hatalar. Bunlardan sadece birkaç tanesi aç kça de i tirilir. Kritik olmayan hatalar ve bilgilendirme mesajlar n da görebilirsiniz. Ço u durumda. CREATE. blok bozulma hatalar (ORA-1578). 28 temel parameter vard r. mesajlar n ve hatalar n kronolojik loglar d r. Veritaban alert file a yazmaya kalkt nda e er yok ise alert file yeniden olu turacakt r. ALTER. Errors during the automatic refresh of a materialized view Enterprise Manager izleyicileri alert log tutar ve sizi kritik hatalardan haberdar eder. ve unlar içerir: Bütün iç hatalar(ORA-600). Alert loglar görme (Viewing the Alert Log) Neredeyse her veritaban alert_sid. . ARCHIVE LOG. Ayn zamanda bu metin dosyas n n binary halide SPFILE tutulmaktad r.log ye sahiptir. Oracle genelde ba lang ç parametrelerini metin olarak initialization parameter file da tutar. Baz durumlarda. ROLLBACK SEGMENT and the Enterprise Manager or SQL*Plus statements STARTUP. parametrelerde ki de i iklikleri Instance durdurulup yeniden ba lat lana kadar korur. TABLESPACE. server parameter file kullanarak ba lang ç parametrelerinizi sunucu taraf nda diskte metin olarak tutabilir ve yönetebilirsiniz. deadlock hatalar (ORA-60) Yönetimsel SQL ifadeleri.

com.daneprairie. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. .This document was created with Win2PDF available at http://www.

10 Storage tab na t klad m zda Create Tablespace Storage gelir. 4 Extend Management ba l n n alt nda. Permanent tablespaceler sistem veya kullan c lar taraf ndan yarat lan kal c veritaban nesneleri olarak saklan rlar. Bunlar Oracle n çal t i letim sisteminin olu turdu u fiziksel yap lard r. Locally Managed seçene ini seçin. 13 E ik de eri de belirlendikten sonra Oke basal m. Bunlar veritaban verisini tutar Oracle veritaban ndaki her tablespace bir veya daha fazla data filedan olu ur. Bir extend tekrar kullan m için ayr ld nda yada b rak ld nda. Increment alan nda her bir datafile doldu unda ne kadar büyümesini istedi imizi belirityoruz. 3 Table space için bir isim yaz n. Böylece datafilelar tablespace eklenebilir. E ik de erine ula ld nda bir uyar al rs n z. Locally Managed tablespace extendleri Oracle veritaban sunucusu taraf ndan verimli bir biçimde yönetilir. Bir tablespacein en az 1 datafile olmal d r. Oracle sunucu bitmaplaeri bloklar n yeni durumunu gösterecek ekilde yeniler. Locally Managed Tablespaceler için Depolama Locally managed tablespace içindeki extendker 2 farkl yolla sakalanabilir. 1 . Yeni Bir Tablespace Yaratmak Bir tablespace olu turmak için 1 Tablespace sayfas na girin. Tablespaceler 2 yöntem kullan larak olu turulurlar: -Locally Managed Tablespaceler: Tablespace içindeki segmentler bitmapler ile yönetilirler. -Dictionary Managed Tablespaceler: Extendler data dictionary taraf ndan yönetilir. Yeni tablespaceimizi Results k sm nda görebiliriz. Bir extend ay rt ld nda veya burak ld nda Oracle sunucu data dictionarydeki uygun tablolar günceller. Bitmapin içindeki her bit blok yada blok grubuna kar l k gelir. 7 Datafiles k sm nda Add seçilir. 12 Threshold tab nda Threshold sayfas n açal m.Storage Structures Tablespace ve Datafilelar Veritaban . Tekbir veritaban 65535 datafiledan olu abilir. Dictionary managed tablespacelerin kullan m Oracle taraf ndan önerilmiyor. 11 Bu sayfadaki tüm de erleri default kabul edelim. 2 Create butonuna bas n. Bu sayfa bo alan kullan m için bir e ik de eri belirlememizi sa lar. 5 Type ba l alt nda permanent/sürekli seçilir. Not: E er mevcut bir tablespaceden yaratmak isterseniz Actions menusunden Create Like seçin. Dictionary managed tablespace için extendleri daha aktif biçimde yönetmeniz gerekir ve takip etmek için data dictionarye ula mak gerekir. En basitinden bir Oracle veritaban . Big file tablespaceleri çok büyük veritabanlar yla kullan l rlar. 9 Storage k sm nda Automatically extend datafile when full(Autoextend) seçilir. tablespace ve data filelar birbirleriyle yak ndan ili kili olmalar na ra men önemli farkl l klar vard r: Oracle veritaban bir veya daha fazla mant ksal depolama birimi olan tablespacelerden olu ur. Tablespacede Alan Yönetimi Tablespaceler extenlerin içinde yer al rlar. 6 Status ba l alt nda Read Write seçilir. Tablespace sayfas na dönelim ve tablespace yaratmak için onay m z verelim. bir tablespace ve bir datafiledan olu ur. Oke basal m. Tablespaceimizi locally managed kullanmal y z. Read/Write durumu kullan c lar n tablespace yaratt ktan sonra okuma yazma yapabilmeleri içindir. Böylece Create Tablespace sayfas na dönülür. Yada bir ba kas her biri 2 datafile içeren 3 tabelspaceden olu ur. Maksimum dosya büyüklü ünü Unlimited b rakal m. 8 Add Datafile sayfas nda dosya ismi girilir. veritaban n n herbir tablespaceini olu turan datafilelarda tutulur. Bu geriye uyumluluk içindir. Default olan bu seçenektir. Fie directory ve File Size için default de erler b rakl r. Bir veritaban n n verisi.

Örne in çal ma alan n s ralamak için kullan l r.(baz durumlarda archive log dosyalar na da yaz l r) Bu prosessi kapatabilirsiniz. Bitmaplar büyütmek için yap lan de i iklikler undo bilgisi yaratmaz. FREELIST ve FREELIST GROUPS depolama parametrelerini belirmek ve ayarlamak gerekmektedir. TABLESPACE_MIGRATE_TO_LOCAL Logging Tablespacedeki nesnelere de i iklikler yapt n zda de i iklikler redo streame kaydedilirç bu redo stream bellekte ba lar. Bu tip bo luk yönetimi manuel segment space management olarak adland r l r. Bir bitmap sat r eklemek için uygun olan bo alan miktar na ba l olarak her data blo un ve segmentin durumunu gösterir. TEMP: Bu tablespace geçici tablolar ve SQL komutlar çal t r rken olu an indeksleri tutar. Extent büyüklü ünü siz belirleyemezsiniz. Sisteme ait olmayan kullan c lar taraf ndan yarat lan tüm nesneler için USER tablespacei default tablespacedir. Online redo log dosyalar na yaz l r. -Uniform: Autoallocate Extend büyüklükleri sizin belirledi iniz belirli bir büyüklükte olurlar. Default büyüklük 1mbdir. Her veritaban kullan c lara kendi temporary tablespacei olarak atanm temporary tablespace e sahiptir. USERS: Bu tablespace kal c /sürekli kullan c nesneleri ve verileri için kullan lan tablespacedir. Data blokta olu an daha az veya daha çok alan yani yeni bir durum bitmapde gösterilir. Thresholds Threshold tab nda mevcut ver. -Manual: Segmentler dahilinde bo alanlar yönetmek için bo listelerin kullan lmas d r. Veritaban tablespaceleri için default thresholdu seçebilirsiniz veya mevcut tablespacein Warning ve Critical sahalar n belirleyebiliriz. bu tablolardaki çeki meyi azalt r. Kullan c hesab yarat ld nda e er belirlenmi bir tablespace yoksa Oracle kullan c ya bu tablespacei atar. Tüm bunlar SYS emas nda bulunur ve SYS kullan c s taraf ndan eri ilir yada gerekli yetkilere sahip yönetici kullan c larca. Undo tablespaceler için uniform uygulanmaz. DBMS_SPACE_ADMIN. Her veritaban n n veritaban yarat l rken undo tablespace olmal d r. Bo alanlar n birle tirilmesi gereksinimini gözard eder.taban için kullan lan threshold miktar ayarlan r. Temporary tablespaceler için otomatik seçene ini kullanmamal s n z. Bu tip bo alan yönetimi otomatik segment yönetimi olarak adland rl r. Locally managed tablespacelerin avantajlar : Locally managed tablespaceler dictionary managed tablespacelere göre avantajlar vard r: Yerel yönetim tekrarl alan yönetim operasyonlar n önler. Bitmap bo alanlar n otomatik olarak Oracle taraf ndan yönetilmesini sa lar. Extendler yerel yönetildi inde kom u bo alanlar otomatik olarak izlenir. SYSAUX: System tablespacei için yard mc bir tablespacedir. Bo listeler sat r eklemek için uygun bo alana sahip data bloklar n n listesidir. Eger loggingi kapatt ysan z. Tablespace içindeki extenlerin büyüklükleri sistem taraf ndan belirlenir. Daha Önceden Yüklenmi Veritaban ndaki Tablespaceler Daha önceden konfigüre edilmi veritaban n zda bulunan tablespaceler SYSTEM: System tablespacei Oracle veritaban sunucusu taraf ndan veritaban n yönetmek için kullan l rç Data dictionary ve tablolarla beraber veritaban hakk ndaki yönetimsel bilgileri de içerir. Yerel yönetilen tablespaceler data dictionary tablolar nda bo alanlar tutmazlar. Tablespacede bulunan ema nesnelerinin PCTUSED. Yerel yönetilen extentlerin büyüklükleri sistem taraf ndan otomatik olarak alg lan r. çünkü data dictioaray içindeki bilgiler güncellenmez. 2 . Default temporary tablespace TEMP tablespaceidir.-Otomatik: Autoallocate olarak da adland r l r. SYSTEM tablespaceini kullanan bile enler ve ürünler veya Oracle n daha önceki sürümlerindeki sahip olduklar tablolar imdi SYSAUX tablespaceini kullan yorlar. Locally managed tablespaceler için segment alan yönetimi -Otomatik: Oracle segmentlerin bo alanlar n yönetmek için bitmap kullan l r. UNDOTBS1: Undo bilgilerini tutmak için veritaban sunucusu taraf ndan kullan lan undo tablespacidir. Temporary tablespacedeki tüm extentler uniform büyüklüktedir. (tabelspace kota bilgileri hariç) Not: E er data dictionary managed tablespaceleriniz varsa ve locally managede döndürmek istiyorsan z. Her Oracle Databse 10g veya daha yüksek seviyeli veritaban SYSAUX tablespaceini kullanmal d r. tablespacedeki nesneler herhangi bir hata durumunda kurtar lamazlar.

Bu i lem tablespace nesneleri en fazla kullan ma ula madan önce yap lmal d r. Bu bir text dosyas na kopyalayarak daha sonra gerekli durumlarda kullan labilir. ancak daha fazla DMl komutuna (tablespacedeki de i mi bloklar olu turan tarnsaction n rollback hariç) izin verilmez.EXAMPLE: Bu tablespace veritaban yarat l rken yüklenen örnek emalar içerir. -Change Size: Mevcut tablespacein büyüklü ünü datafile ekleyerek yada mevcut datafile n büyüklü ünü de i tirerek de i tirebilirsiniz. -Add Datafile: Tablespace e Datafile ekleyerek daha büyük bir tablespace olu turulur. Specify Thresholds: Belirli bir tablespace için thresholdlar ayarlayabilmemizi sa lar. Mevcut transaction n tamamlanmas na izin verir ancak yeni bir DML veya yazma i lemi ba latmaz. Use default Thresholds: Mevcut ayarlar kullan r. sistem de i ikliklere göre tablespaceinizi de i tirebilirsiniz. -Read Only: Tablespace ba lant da read-only moddo olmas için read only belirtilir. E er veritaban n z NOARCHIEVELOG modda çal yorsa tablespacei immediate offline yapamazs n z. -Make Read Only: Tablespacee tüm yazma i lemlerini durdurur. Temporary: :Tablespacein bir veya daha fazla dosyas nda hata durumu varsa tablespace geçici oalrak offline yap l r. Veritaban n n kalan aç kt r ve kullan c lar verilere eri ebilir. Yeniden isimlendirmek için yeni bir isim vererek onaylar z. -Reorganize: Reorganization sihirbaz n ba lat r. edit denir. Tablespacein tipine göre -Read/Write: Tablespace e yaz labilir ve okunabilir. Normal: Tablespace e er tablespacein hiçbir datafile nda hata durumu yoksa normal biçimde offline yap l r. Mevcut datafile n büyüklü ü de i tirmek için Datafiles k sm ndaki datafile seçilir. Tablespace read-only modda online olabilir. E er dosyalar offline de ilse fakat temporary kelimesini kullan yorsan z. -Show dependencies: Tablespaceimizin ba l oldu u nesneleri yada nesnelerin ba l oldu u tablespacei gösterir. Tablespacei daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Oracle daha önceden offline olmam data filelar al r ve checkpointle i aretler. Offline yaparken seçenekleriniz vard r. geri yükleme tablespacein önce online duruma getirilmesini ister. -Offline: Online bir tablespacei offline yapabilirsiniz. -Generate DDL: Tablespacei olu turan DDL komutlar n olu turur. Disable Thresholds: Tablespace için alan kullan m uyar lar n kapat r. -Make Locally Managed: E er var olan tablespaceiniz dictionary managed ise bunu locally managede çevirir. ForRecover: Bu ayar uygun görülmemektedir. -Create Like: Ba ka bir tablespacei ablon olarak kullanarak ba ka bir tablespace yarat r. Bu syntax geriye uyumluluk için bulunmaktad r. Durumunu de i tirmek için : Bir tablespace 3 de i ik durumdan biri olabilir. Tablespace e yeni bir datafile eklemek için Add butonuna bas n Add Datafile sayfas ndaki bilgiler doldurulur. SYSTEM ve SYSAUX tablespaceini readonly yapamazs n z. Oracle tüm datafilelar için bir checkpoint al r ve offline yapar. Edit datafile sayfas nda datafile n büyüklü ünü de i tirebilirsiniz. geri yükleme s ras nda tablespacei online yapmam za gerek yoktur. Immediate: Table space offline durumuna hemen al nabilir ancak Oracle datafilelara checkpoint koymaz. Böylece veritaban n n bu k sm geçici olarak kullan ma kapan r. -Make Writable: DML ve di er yazma i lemlerine izin verir. Böylece tablespacedki nesnelerin yerlerini de i tirebilirsiniz. Immediate derseniz. Bu durumda mevcut transactionlar bitirilir. Tablespacei De i tirmek Tablespacei yaratt ktan sonra. Tablespace ile Yapabileceklerimiz Actions menusunu kullanarak tablespaceiniz için pekçok i yapabilirsiniz. -Place Online: E er tablespace offlinesa online hale getirilir. Örnek emalar örneklerimiz için ortak bir platform sa lar. E er datafile dosyada kullan lan alandan daha küçük yaparsan z ORA 03297 hatas n al rs n z Storage Options: Tablespacein hatalar saklama davran n de i tirmek için Storage a t klay n Thresholds: Tablespace için uyar ve kritik kullan lan alan miktar n de i tirebilirsiniz. 3 .

-Run Segment Advisor: Segment Advisor. -Take offline: E er tablespace onlinesa bu tablespacei offline yapar. Bir tablespacei yok etti inizde veritaban yla ili kili control filelara olan pointerlar kald r r. nesnenin alan bölümlemeye ba l olarak geri alma için uygun alanlara sahip olup olmad n anlamada yard mc olur. Tablespace Bilgisini Görmek Özelliklerini görmek istedi iniz tablespace t klay n. Seçilen tablespacein tipine göre baz i lemler yap lamaz. Bir tablespacei yok edebilmek için DROP TABLESPACE sistem yetkisine sahip olmal s n z. Tablespace silinmez sadece eri ilmez. View tablespace sayfas nda alter tablespace seçene i ile tablespacei de i tirebilirsiniz Tablespacei ve data file sorgulamak için Tablespace bilgisi: -DBA_TABLESPACES V$TABLESPACE Datafile bilgisi DBA_DATA_FILES -V$DATAFILE Temp file Bilgisi DBA_TEMP_FILES -V$TEMPFILE 4 . sterseniz Oracle n i letim sistemi dosyalar n (datafiles) silebilmesi için ayarlar yapabilirsiniz. Mesela SYSTEM tablespaceini offline yapamazsan z yada undo tablespacei readonly yap lamaz. Örne in eger bir tablespacede ki bir tablo bir kullan c taraf ndan kullan l yorsa veya commit edilmemi transaction için rollback durumundaki undo verileri tablespacedeyse tablespacei yok edemezsiniz. Not: tüm bu i lemler tüm tablesoaceler için uygun de ildir. Tablespace seviyesinde bu öneri tablespacedeki her segment için üretilir. çindeki aktif olan tablespacei yok edemezsiniz. E er Oracle data filelar tablespacei silerken silmesi için ayarlamazsan z. daha sonra i letim sisteminize bu dosyalar silmesini söylemelisiniz. Dropping Tablespace Tablespace ve içindekileri(segmentleri) e er tablespace ve içindekilere daha fazla gereksinim duymuyorsak yok edebiliriz.

com. .This document was created with Win2PDF available at http://www. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.daneprairie.

2. Varsay lan bir tablespace olmal d r. lemci/Oturum k s tlamas n n 1000 olmas demek. Kullan c olu turma Oracle Enterprise Manager mevcut veritaban na eri ime izni olan kullan c lar yönetmenize olanak verir. ). ama kullan c n n bütün oturumunu etkilemez. parmak izi. Administration -> Security -> Users. Veritaban ana sayfas na geliniz. Bir veritaban kullan c s olu turmak için: 1.. her bir veritaban kullan c s n n kendi kullan c hesab vard r. instance ve veritaban kullan m nda ki kaynak limitlerine verilen isimdir. RESOURCE_LIMIT ba lang ç parametresi FALSE verilir ise k s tlamalar yok say l r. you are being logged off Ça r ba na k s tlama da ayn eydir. E er kullan c nesnelerini olu turabilece i bir tablespace belirtmez ise varsay lan olarak bir tablespace atan r. geçerlilik zaman . Bir kullan c profili olmal . komut sonland r l r ve kullan c hata mesaj al r: ORA-02393: exceeded call limit on CPU usage . En genel kullan mda olan yetkilendirme metodu Parola d r. Geçici i lerini yapabilece i bir tablespace olmal d r. Ama Oracle10g fiziksel özelliklerine göre (retina. Bu sayfada mevcut veritaban kullan c lar listelenmektedir. Bir yetkilendirme metodu olmal d r. 3. Profiller yöneticinin a a daki sistem kaynaklar n kontrol etmesine müsaade eder: lemc: lemci kayna oturum ba na ve ça r ba na olarak k s tland r labilir.) yetkilendirmeyi de desteklemektedir. E er i lemci ça r ba na k s tlanm sa ve kullan c bu s n r a m ise. hata al r ve oturumu kapal t r demektir: ORA-02392: exceeded session limit on CPU usage. Create dü mesi ile yeni bir kullan c olu turulur. Mesela kullan c s ralama yaparken kulland geçici nesneleri buraya atabilir.Veritaban Kullan c Hesaplar Bir kullan c n n veritaban na eri ebilmesi için kullan c n n geçerli bir kullan c hesab n n olmas ve ba ar l bir ekilde do rulanmas gerekmektedir. Ço u sistemlerde. Profil için k s tlamalar aç kça belirtilmelidir. Profil RESOURCE_LIMIT ba lang ç parametresi TRUE yap lmad kça k s tlamaya maruz b rak lamaz. Baz lar nda ise birçok kullan c genel bir kullan c hesab n payla maktad r. Sadece bir komutun veya ça r n n (sistem ça r s veya veritaban komutu) çok fazla i lemci harcamas na bakar. Kullan c olu turulabilir. özel karakterler içeremez ve bir harf ile ba lamal d r. e er bu profili kullanan bir kullan c bireysel oturumunda 10 dakikadan daha fazla zamanda i lemciyi kullan rsa. Kullan c ad 30 karakteri geçemez.. . Oracle10g de her bir veritaban kullan c s n n unlara sahip olmas gerekmektedir: E siz bir kullan c ad olmal d r. Profil ayn zamanda kullan c parola k s tlamas d r(parola uzunlu u. silinebilir ve güncellenebilir. Her bir kullan c bir profile atan r ve sadece tek profile ait olabilir. Profiller ve kullan c lar Profiller.

Not: OS_AUTHENT_PREFIX ba lang ç parametresi ço u i letim sisteminde büyük küçük harfe duyarl d r. Bu k s tlama sadece oturumlar n payla lm sunucu kulland klar nda etkilidir. ) . Kullan c lar Yetkilendirme Yetkilendirme demek. Kullan c ya i letim sistemi harici kullan c ad ve parolas belirtilmeden sistemde oturum açabilmeyi sa lar. Disk G/Ç: Kullan c n n oturum ba na veya ça r ba na okuyabilece i veri miktar n k s tlar. Global: Oracle Geli mi Güvenlik özelli i ile kullan c lar n çe itli fiziksel özellikleri ile yetkilendirmeye müsaade eder.) Ba lant Zaman : Kullan c n n oturumunun otomatik olarak sonland r lmas için geçmesi gereken süre. Bu tip yetkilendirmede oturum açmak için veritaban parolas kullan lmaz. Mesela. Özel SGA: S ralama gibi özel i lemlerin harcayaca SGA alan n k s tlar. Bu varsay lan kullan c i lemlerini etkilemez. Bu yöntemi kullan rsan z OS_AUTHENT_PREFIX ba lang ç parametresini ayarlaman z gerekmektedir. Sadece kullan c hiçbir i yapmad nda bo kald zamand r. Okuma/Oturum Ba na ve Okuma/Ça r Ba na hem bellekten hem de diskten toplam okuma say s n belirtir. parmak izi. Bu parametrenin varsay lan de eri OPS$ d r. kayna veya uygulamalar kullanmak isteyen birinin do rulanmas demektir. Mevcut oturumlar: Veritaban kullan c s n n ayn anda kaç tane oturum açabilece inin say s d r. (E er kullan c yerel sunucuda oturum açmam ise network kaynaklar n da kullan r. OS_AUTHENT_PREFIX öyle oldu unu varsayal m: OS_AUTHENT_PREFIX=OPS$ E er tsmith ad nda ki kullan c Oracle veritaban na i letim sistemi hesab yla ba lan r ve i letim sistemi taraf ndan yetkilendirilir ise Oracle OPS$tsmith veritaban kullan c s na kar l k gelen kay t var m yok mu diye kontrol eder. Bir kullan c Oracle a ba lanmaya çal t nda Oracle ön ekli kullan c ad ile veritaban nda ki kullan c ad n kar la t r r. Parola: Oracle veritaban nda bir kullan c yetkilendirme yöntemidir. Yetkilendirme yap ld ktan sonra. Bunun da anlam kullan c sistemde ilk oturum açt nda parolas n de i tirmesi gereklili idir. Sonraki i lemleri için geçerli bir kimlik oldu u kan tlan r. Harici: letim sistemi taraf ndan yetkilendirmedir. kullan c olu turuldu unda ona geçici bir parola atan r ve süresi doldurulur. (Retina. veriyi. yetkilendirme i lemi tüm eri ime veya gerekiyorsa k s tl eri ime ve i yap labilmesine müsaade eder. Bo Zaman: Kullan c oturumunun otomatik olarak sonland r lmadan önce bo kalabilece i zaman.Network/Bellek: Her veritaban oturumu sistem belle ini harcar. Kullan c olu turdu unuzda ilk olarak bir yetkilendirme yöntemi belirlemelisiniz. Oracle OS_AUTHENT_PREFIX ba lang ç parametresinin tan mlad ön eki kullan c lar n i letim sistemi kullan c s n n hesap isminin ba na ekler.

ve Kiliteme Varsay lan tablespace e er bir tablespace belirtilmemi se nesnelerin olu turuldu u yerdir. Buna ra men kullan c n n herhangi bir tablespace de kotas yok ise nesne olu turamayacak. indexleri. Mesela index olu turma veya SELECT sorgusunda ORDER BY ifadesini kullan rken geçici tablespace kullan l r. Bir kullan c olu turuldu unda kilitli ve serbest durumlar na sahiptir. Geçici tablespace ise herhangi bir s ralama i leminin gerçekle ti i yerdir. Bir kullan c olu turuldu unda onunla ayn isimde ve ona ait olan emas da olu turulur. Nesne Yetkisi: Nesne yetkisi kullan c ya. ema nesneleri. Mesela tablespace olu turabilme bir sistem yetkisidir. görünüm. Özel bir izin olmadan kullan c sadece kendi nesnelerine eri ebilir. tablo. bir veritaban kullan c s n n sahip oldu u nesnelerin birle imidir. seri. Yetkiler iki kategoriye ayr lmaktad r: Sistem Yetkisi: Her bir sistem yetkisi kullan c ya veritaban üzerinde belirli i lemleri yerine getirebilme olana verir. emalar üzerinde çapraz yetki demektir. eman n sahibi. yordam. ema üzerinde her türlü yetkiye sahiptir ve di er kullan c lar n bu nesneleri kullanmalar na izin verebilir. Nesne yetkisi nesnenin sahibi taraf ndan ve yönetici taraf ndan verilebilir. Yeni kullan c lar n durumlar varsay lan olarak serbest yap l r. görünümleri. veritaban na ba lanmas na ve baz nesneleri olu turabilmesine müsaade eden baz yetkileri verir. bir yetkilendirme metodu seçmeli. System Privileges ba lant s na t klay n. Mesela . Veritaban Kullan c lar ve emalar ema. ANY ifadesi ile yetki vermek. yani kullan c bu hesapla oturum açamamal . Varsay lan olarak.Varsay lan ve Geçici Tablespace. kullan c olu turuldu unda herhangi bir yetki verilmez. Checklist for Creating Users Bir kullan c olu turmak için. belirli tipteki SQL ifadelerini çal t rabilmek veya ba ka kullan c lar n nesnelerine ula abilmektir. ve bir tablespace atamal . Java ve PL/SQL depolanm kodlar n içerir. ema nesneleri özellikle belirtilmediyse kullan c n n varsay lan tablespace inde olu turulur. E er siz belirtmez iseniz sistem tan ml geçici tablespace kullan l r. tabloyu. Database Control otomatik olarak. Not: Varsay lan ve geçici tablespace leri veritaban seviyesinde tan mlamak mümkündür. bu nedenle kullan c ad ve ema ad birbirinin yerine kullan labilir. yönetici bir profil atamal . bu da veritaban nda herhangi bir i lem yapamayaca anlam na gelir. Ayn ema içindeki nesneler farkl tablespacelerde olabilirler ve bir tablespace farkl emalardan nesneleri bar nd rabilir. 100 farkl sistem yetkisi bulunmaktad r. fonksiyon veya paket gibi belirli nesne üzerinde özel i lemler yapma izni verir. Sistem yetkisi yönetici taraf ndan verilebilir. Kilitli olmas demek sistemde oturum açamamas demektir. Baz kullan c lar kullan c n n veritaban nda oturum açmalar için de il de sadece ema olu turmas için olu turulur. Bu hesaplar mutlaka kilitli olmal d r. Yetkiler Yetki. Bir kullan c sadece kendisiyle ayn isimde olan ema ile ili kilendirilebilir. Sistem Yetkileri Sistem yetkisi vermek için. Bir tablespace ile ema aras nda bir ili ki yoktur. ema sahibi olan kullan c ile ayn ada sahiptir. uygun yetkileri seçin ve onaylay n.

SYSTEM ve SYSAUX içerir. CREATE ANY DIRECTORY yetkisi ile kullan c güvensiz kodlar ça rabilmektedir. Sistem yetkilerini vermeden önce güvenlik gereksinimlerini dü ünmek gereklidir. Nesne Yetkileri Nesne yetkisi vermek Object Privileges ba lant s ndan yap labilir. Kullan c lara SYSTEM ve SYSAUX tablespace inde kota vermemelisiniz. ). Baz sistem yetkileri genelde sadece yöneticilere verilir: KISITLI OTURUM: Bu yetki kullan c ya veritaban k s tl modda aç k olsa bile oturum açabilme imkan verir. GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE: Bu yetki kullan c n n sahibi olmad nesne üzerine di er kullan c lara yetki verebilmesine izin verir. Bu kullan c ya bu kadar yerin tahsis edilece i anlam na gelmez. SELECT ANY TABLE yetkisi kullan c ya di erlerinin tablolar n da sorgulayabilme yetkisi verir. kullan c sadece kendi emas içinde olu turabilir. Kullan c lar n kendilerine atanan geçici ve undo tablespacelerinde kotaya ihtiyac yoktur. Güvenlik önlemi. Kullan c ya bir tablespace içinde kota vermenin 3 yolu var: S n rs z: Kullan c n n tablespace içinde mümkün oldu u kadar alan kullanabilmesine müsaade eder. Varsay lan olarak kullan c lar n herhangi bir tablespace de kotas olmamaktad r. ALTER TABLESPACE: Yönetici olmayan kullan c lar genellikle tablespaceleri kontrol edememelidir. kodun bulundu u i letim sistemi dizini sanal Oracle dizinine ba lanm olmal d r. Sonra uygun yetkiyi listeden seçiniz ve ekleyiniz Kullan c lara kota verme Kota tablespace içinde belirlenen yer miktar d r. Vermek istedi iniz nesne yetki tipini seçiniz. Bu yetki verilirken dikkatli olunmal .(KB.CREATE TABLE yetkisi kullan c ya verildi inde.object ile de verilebilir. Ya da bu i i username. CREATE ANY DIRECTORY: Oracle geli tiricilere PL/SQL içinden harici kod (C kütüphanesi) ça rabilmelerine izin verir. SYSDBA ve SYSOPER: Bu yetkiler kullan c ya veritaban n durdurma. UNLIMITED TABLESPACE sistem yetkisi: Bu sistem yetkisi bütün bireysel tablespace kotalar n n üzerine yazar ve kullan c ya tüm tablespace ler üzerinde s n rs z kota verir. kurtarma ve di er yönetimsel görevleri yapabilme yetkisi verir. DROP ANY object: Bu yetki kullan c n n sahibi olmad nesneleri silebilme yetkisi verir. EXEMPT ACCESS POLICY: Bu yetki kullan c ya tabloda veya görünümlerdeki güvenlik fonksiyonlar atlamas n sa lar. sadece SYS ve SYSTEM kullan c lar SYSTEM veya SYSAUX tablespace üzerinde nesne olu turabilmelidir. Yani tablespace içinde bu kadar yer yok ise kullan c kotas kadar yer kullanamayacakt r. MB. DROP. . CREATE. ba latma. ALTER DATABASE ve ALTER SYSTEM: Yönetici olmayanlar n veritaban veya Instance de i tirmesine izin verilmemelidir. Add Buton ile yetkiyi ekleyiniz. De er: Kullan c ya verilen kotan n say sal ifadesidir. MANAGE. Admin Option dü mesini seçmek bu kullan c n n bu yetkiyi yönetebilmesine ve di er kullan c lara sistem yetkisi olarak verebilmesini sa lar. Benzer olarak.

Yöneticiye HR_MGR rolü verilmi tir. Role yetkiler ekleyebilir ve rolü bir kullan c ya atayabilirsiniz. kendisine verilen tüm yetkileri içerir. Rol Özellikleri Yetkiler rollere verilebilir ve rolden geri al nabilir. Rollerin sahibi yoktur. Roller e er sistem yetkileri ise kullan c lara verilebilen ve onlardan geri al nabilir. kullan c lara veya di er rollere verilebilecek yetkiler toplulu udur. Önceden tan mlanm roller Baz roller otomatik olarak veritaban olu turma scriptini çal t rd n zda tan mlan r. Yetki eri ilebilirli ini seçme Roller yetkileri geçici olarak kapat p açmak için aktif veya de-aktif edilebilir. Rol. Ve art k employees tablosunda select. Rol birbiriyle ili kili yetkiler toplulu una verilen isimdir. Varsay lan olarak Enterprise Manager otomatik olarak kullan c lara veritaban na ba lanma ve kendi emalar nda veritaban nesneleri olu turabilmelerine izin verir. Dolay s yla güvenli i geli tirir. HR_CLERK rolünün employees tablosunda SELECT ve UPDATE yetkisi vard r. Orace roller ile yetkileri kolayca kontrol ve yönetim imkan sunuyor. Kullan c rolü aktif edebilir ve kullanabilir. HR_MGR rolünün ise employees tablosu üzerinde ve HR_CLERK rolü üzerinde DELETE ve INSERT yetkileri vard r. Roller hem sistem hem de nesne yetkileri içerebilir. letim sistemi yoluyla yetkilendirme Veritaban nda rollerin kullan c lara atanmas için i letim sistemi komutlar veya hizmetleri kullan labilir. insert ve update i lemlerini yerine getirebilir. herhangi bir ema ya ait de ildir. Yukar da ki örne e göre. Ve burada hata yapma olas l çok yüksektir. Roller Ço u sistemde her kullan c ya gerekli yetkileri vermek çok zaman almaktad r.Kullan c lara Rol atama Rol. delete. Bir sürü yetkiyi kullan c ya vermektense yetkileri rollere verip. Bir rolü aktif etme kullan c ya o rolün verilip verilmedi ini do rulamak içinde kullan labilir. Rolün aktif edilmesi için parola gerekmektedir. . DBA rolü neredeyse bütün yetkileri içerir ve yönetici olmayan kullan c lara verilmemelidir. Rollerin Faydalar Daha kolay yetki yönetimi Yetkilerin yönetimini kolayla t rmak için rol kullan l r. Veritaban içinde yetkilerin daha kolay yönetimi için tasarlanm t r. CONNECT yetkisi Enterprise Manager ile olu turulan her bir kullan c ya otomatik olarak verilir. Rolleri veritaban yetkilerini yönetebilmek için kullanabilirsiniz. Dinamik yetki yönetimi Bir rol ile ili kilendirilen bir yetki güncellendi inde kendisine verilen bütün kullan c lar için derhal de i tirilmeli güncellenmelidir ve bu otomatik yap l r. Bir rol kendisine verilen kullan c için aktif veya de-aktif edilebilir. SELECT_CATALOG_ROLE veri sözlü ü görünümlerine ve paketlerine eri im için kullan l r. daha sonra rolleri kullan c lara vermek daha iyi.

Sadece PL/SQL yordamlar do ru bir ekilde çal t r ld nda güvenli uygulama rolleri olu turma aktif edilir. DEFAULT check box kald r l r. gibi do rulu u kontrol edilmesi gereken ihtiyaçlar kontrol eder. . program hangi kullan c n n çal t rd . AQ_ADMINISTRATOR_ROLE geli mi kuyruklamay yönetmek için gerekli yetkileri içerir. E er bir rol kullan c ya verilmi se kullan c bu roldeki yetkileri kullanabilir. Güvenlik rolleri Roller varsay lan olarak genelde aktif olurlar. zaman. Çünkü yanl l kla gerekli bir fonksiyonu de-aktif edebilirsiniz. Ama istenirse ilave yetkilendirme ayarlanabilir. HS_ADMIN_ROLE heterojen hizmetleri yönetmek için gerekli yetkileri içerir. Örne in. Bu yetkileri Oracle destek asistan olmadan de i tirmeyin. Rol için ilave yetkilendirme NONE gelir. PL/SQL yordam kullan c n n network adresi. XDBADMIN XML veritaban n yönetmek için gerekli yetkileri içerir. Rolü non-default yapma. Art k kullan c bu yetkileri kullanmadan rolü aktif etmelidir. Rol bir kullan c ya verilmi se.Fonksiyonel roller Bu roller baz özel fonksiyonlar yönetebilmeniz için fonsiyonalite kuruldu unda olu turulur.

This document was created with Win2PDF available at http://www.com. . The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.daneprairie.

ema nesneleri tablolar. Veri sözlü ü kullan c lar ema nesneleri ve depolama yap lar hakk nda bilgileri içerir. Çift t rnak içine al nmayan isimler veritabn n z n karakter kümesinde bulunan alfanümerikkarakterleri ve altçizgi. Veri sözlü ünü read-only kullanabilirsiniz. Ayn emalar içindeki nesneler farkl tablespacelerde bulunabilirler ve bir tablespace de i ik emalardan nesneleri tutabilir. ema. ema Nesnelerine Eri mek Database Administration sayfas ndan Schema k sm nda ema nesnelerine kolayca eri ebilirsiniz. Veritaban linkleri periyot(. QS: Queued Shipping emas Oracle Advanced Ouerying özelliklerini göstermek için kullan lan emalar kümesidir. OC(Online Catalog) alt emas nda OE emas nda bulunan nesne ili kisel veritaban nesnelerinin toplulu udur. SYSTEM emas : Yönetimsel bilgileri içeren tablolar ve viewlar ve de i ik Oracle araçlar nca kullan lan içsel tablolar ve viewlar içerir. PM: Product media emas multimedia veri tiplerine ayr lm t r. Linklerden birini t klad ktan sonar Result sayfas görüntülenir. Veri sözlü ü Oracle veritaban n tan mlayan tablolar toplulu udur. Search k sm nda belirli bir nesneyi aramak için ema ismini ve nesne ismini girebilirsiniz. indeksler gibi yap lar bulundururlar. SYSTEM emas nda herhangi bir ek nesne yaratmamal s n z. Bir SQL komutundaki isimler büyük harfle çevrilirler. emaya sahip olan kullan c yla ayn ada sahiptir. Not: tablespace ve emalar aras nda bir ili ki yoktur. Enterprise Manager kulland n zda veri sözlü üne viewlar üzerinden ula rs n z. Örnek emalar Oracle örnekleri için ortak bir platform sa lar. Oracle veritaban n n tam bir kurulumu s ras nda. ema nesneleri direct olarak veritaban verilerini gösteren mant ksal yap lard r. Bu önerilmez çünkü e er bir ismi bir çift t rnak kullanarak isimlendirirseniz hep böyle kullanman z gerekir. emalar Bir veritaban yarattt n zda belirli emalar veritaban yla beraber yarat l r. Bunlardan 2 tanesi önemlidir: SYS emas : Veritaban n n veri sözlü ünü olu turan tüm temel tablolar ve viewlar SYS emas n n içinde yarat l r. OE emas nda çok say da veri tipi mevcuttur.SYS emas ndaki nesneler herhangi bir kullan c veya veritaban taraf ndan de i tirilmemelidir ve SYS kullan c s n n emas nda hiç kimse bir tablo yaratmamal d r.) ve @ i areti içerebilirler. çekirdek veritaban yla beraber örnek emalar otomatik olarak yüklenir. dolar($) ve diyez (#) i aretini içerebilir. viewlar. Veritaban Nesnelerini simlendirmek Veritaban ndaki bir nesneyi isimlendirirken ismi çift t rnak i areti ile çevreleyebilirsiniz. Veri sözlü ü veritaban yarat ld zaman SYSTEM tablespaceinde yarat l r ve DDL komutu çal t r ld nda Oracle veritaban sunucusu taraf ndan güncellenir. OE: Order Entry emas orta seviyede karma kl a sahiptir. Karma kl klar na ba l olarak farkl emalar bulunur. . Bunu yapt n zda isimlendirme kurallar ndan baz lar na uyman z gerekmez. Çift t rnak ile isimlendirilmemi isimler büyük harfle tutulur ve case sensitive de ildirler.ema Nedir? ema belirli bir veritaban kullan c s n n sahip oldu u veritaban nesneleridir. HR: Human Resources ana ba l klar içeren basit bir emad r. SH: Sales History emas büyük miktarlarda veri gerektiren örnekler için kullan l r.

SQL sorgusunda bir nesne ça rd m z zaman. Nesneyi yerle tirdikten sonra Oracle yap lmas istenen i lemi gerçekle tirir. Oracle veritaban n sahip oldu u veri tipleri: CHAR: Byte büyüklü ündeki sabit uzunluktaki karakter verileri içindir. UROWID: Indeks kullan lan tablolarda sat rlar n mant ksal adresini gösteren 64 taban ndaki stringdir. Bu yüzden ayn emadaki tablo ve indeksler ayn isimde olabilirler. . maksimum uzunlu u 4000 byted r ve bo luklarla tamamlanmaz. VARCHAR2: Maksimum büyüklü ü byte veya karakter olan de i ken uzunluktaki karakter stringidir. FLOAT veri tipi kayan noktal say d r. Maksimum büyüklü ü 2000 byted r. ema Nesnelerinin simalanlar Oracle veritaban ema nesnelerinin referanslar n çözmek için isimalanlar kullan r. De i ken büyüklüklü veya sabit büyüklüklü karakter kümeleri desteklenir. FLOAT: ANSI veri tipidir. E er istenen nesne için uygun bir isimalan bulunamazsa Oracle hata dönürür. NCHAR veritaban karater kümesi kullan l r.Çift t rnak içine al nan isimler herhangi bir karakter yada noktalama i areti içerebilir. Maksimum büyüklü ü 4000 byted r. Veritaban n yarat rken ulusal karakter setini tan mlamal s n z. Oracle SQL komutunun içeri ine göre nesneyi uygun isimalan na yerle tirir. Default ve minimum 1 byte.0) NCHAR(length): NCHAR veri tipi Unicode veri tpidir. ROWID: Tablodaki sat r n unique adresini gösteren 64 taban nda string bir de erdir. Tablolar ve viewlar ayn isimalan nda oldu u için. NUMBER: Scale s ve precision p k s mlar ndan olu ur. TIMESTAMP: Y l. Tablolardaki Veri Tiplerini Tan mlamak Bir tablo yaratt n zda her sutuna ait veri tipini tan mlamal s n z. Maksimum büyüklü ü 4000byed r. INTEGER:Bu NUMBER veri tipine e ittir. Yani farkl emalardaki 2 tablo farkl isim alan ndad r ve ayn isimde olabilirler. RAW(size): Raw binary veri uzunlu u byte büyüklü ündedir. Bir prosedür veya fonksiyon yaratt n zda her eleman n veri tipini tan mlamal s n z. ayn ema içindeki bir tablo ve view ayn ismi ta yamazlar. BLOB: Binary large object CLOB:Tekbir byte veya çoklu byte karakterleri içeren character large object . scale ise -84ten 127e de i ir. Bu veri tipleri alabilecekleri belirli de erlere sahiptirler. ay ve gün de erlerini ayn zamanda saat. Maksimum 2000 byte. ROWID pseudo sütunu ile döndürülür. VARCHAR2 için uzunluk belirtmelisiniz. NCHAR alan na CHAR bir de er yerle tirebilirsiniz tam tersi gerçekle mez.(binary precision p bulunur) Default precision 126 binarydir veya decimal 38dir. Precision 1 den 38 e . Veritaban ndaki her ema içerdi i nesneler için kendi isimalan na sahiptir.(p. Ancak hem çift t rna a al nan isimler hem de al nmayan isimler çift çift t rnak i areti içermemelidir. NCHAR tipine benzer. NVARCHAR2 (length): Unicode veri tipindedir. RAW de eri için bir büyüklük belirtmelisiniz. E er sütun uzunlu undan daha k sa bir de er girlirse Oracle uzunlu u bo lujklarla tamamlar. LONG RAW: Raw binary verinin de i ken uzunlu u 2GB kadar olabilir. NCHAR sutununa sahip bir tablo yaratt n zda sütun uzunlu unu karakter olarak tan mlamal s n z. Ancak tablolar ve indeksler farkl isim alan nda bulunurlar. LONG: De i ken uzunluktaki karakter verilerinin uzunlu u 2GB veya 231-1byet olabilir. dakika saniye de erlerini tutar. Maksimum büyüklük 2000 bytet r. DATE: Saniyeye kadar zaman ve tarihi tutar.

5 Tablo ad Name sahas na girilir. PRIMARY KEY: Veritaban ndaki her tablo en çok bir PRIMARY KEY k s t na sahiptir. NOT NULL k s t bir sütunun null de eri almamas d r. veri tipi ve büyüklü ü girilir. veritaban n temel veri depolama birimidir. Applya bas l r. Referential integrity k s t tablonun her sat r için foreign key de erinin parent key ile uyu mas d r. 7 Tablespace ismi girilir veya yandaki buton yard m yla eçilir. Null bir de er olmamas d r.Belirtilen sütun veya sütunlardaki de erle ba ka bir sat rda tekarar edilemez. . NOT NULL: Default olarak tablodaki tüm sütunlar null de ere izin verir. Veri Bütünlü ünü Anlamak Bu bütünlük k s tlar n . UNIQUE: Bu k s t bir sütundaki veya sütun toplulu undaki her de er tekil olmal d r. 4 Update mesaj belirir. Güncelleme mesaj görülür. 4 Default de erler olna Standart. Belirtilen bir sütun veya sütun kümesindeki de erle ba ka bir sat rda tekrar edilmemelidir. 3 Create e bas l r. Kullan c lar n ula abilecekleri tüm verileri tutarlar. Ba ka bir referential integrity k s t da self-referential integritydir.Tablo Yaratmak ve De i tirmek Tablolar. Örnek olarak sütun eklemek için: 1 Table sayfas nda tabloyu seçip Edite bas n 2 Edit Table sayfas nda sütun eklem seçene i seçilir.Primary key null olamaz. 6 ema ismi Schema alan na girilir yada yandaki buton kullan l r. Her tablo sütun ve sat rlardan olu ur. Tablo organizasyonu sayfas gelir. E er ema ad n bilmiyorsan z ema alan n n yan ndaki buton t klan r. 8 Sütun k sm nda sütun ad ve veri tipi girilir. 3 Yeni sütunun ad . . Create Table sayfas gelir. Referential integrity kurallar bu ili kilerin saklanaca n garanti eder. Her sat r n primary key olan sütunlar nda bir de er olmal d r Oracle PRIMARY KEY k s t n indeksler kullanarak yap lmas na zorlar Referential integrity constraints: li kisel veri taban ndaki de i ik tablolar ortak sütunlar sayesinde ili kilendirilebilir ve sütunlar n ili kilerinin yönetildi i kurallar devam etmelidir. Bu k stta foreign key ayn tablonun birincil anahtar na referans eder. Bu k s t ile employees tablosundaki department_id sutununa ait her de erin departments tablosunun birincil anahtar olan department_id ile uyumlu olaca n garanti eder.sütun de erine k s t uygulamak için kullanabilirsiniz. ema penceresi belirir. 2 E er ema ad n biliyorsan z ema k sm nda tümü yada bir k sm n girmelisiniz. Sütun listesi gelir. 9 OK bas l r. Örne in employees tablosunda department_id foreign key olsun. Bir veya daha fazla sütunun de erleri tekil tan mlay c olul tururlar. Heap Organized Continue butonun bas larak kabul edilir. Tablo sayfas gelir. Tabloyu de i tirmek Enterprise Manager kullan larak tablolar de i tirilebilir. Tablo yaratmak Enterprise Manager kullanarak tablo yaratmak 1 Administration sayfas nda Schema k sm nda Table t klan r. PRIMARY KEY 2 durumu garanti eder: .

ba ak de i ikliklerde yapabilirsiniz. . Synonym private veya public olabilir. Tablo sayfas ndaki Refine Query görüntülemek istedi iniz sütunlar seçebilir ve WHERE ile belirtece iniz k s tlar tan mlayabilirsiniz. Create Index: Tablo üzerinde indeks yaratabi lirsiniz. Reorganize: Reorg Sihirbaz sayesinde indeks veya tablolar yeniden olu turabilir. stenilen sonuçlar üretmek için Query k sm n kullanabilir. 2 Tablolardan istenilen seçilir ve view butonuyla tablonun özellikleri görülür. Gather Statistics: Gather Statistics sihirbaz optimizer istatistiklerini üretmeye ve de i tirmeye yarar. Shrink Segment: mevcut alanalr s k t rarak yer açmaya yarar. Bu tahminler geçmi davran lara göre yap l r. Sorguyu de i tirmek isterseniz Refine Query butonuna bas n. Tablo Özelliklerini Görmek Enterprise Manager kullanarak tablo özellikleri görülebilir. Show Dependencies: Bu tabloya ba l olan nesneleri ve bu tablonun ba l oldu u nesneleri gösterir. View Data: Tablo üzerinde bir select sorgusu çal t rabilirsiniz. Create Like: Bu seçenek ile eçti iniz tablo özelliklerine sahip bir tablo yaratabilirsiniz. Veri sözlü ünde istatistikler tutul ur ve ücretli bir optimizer taraf ndan kullan l r. Bu sayfada herhangi bir sütuna t klayarak veriyi azalan veay artan s arad s ralayabilirsiniz. 1 Tables sayfas ndan tablo seçilir. Run Segment Advisor: Bu araç ile nesnelerin kullan lmayan alanlara sahip olup olamad klar anla labilir ve gelecek için alan gereksinimi tahmininde bulunulabilir. Günlük istatistikler SQL sorgular m z n performans n geli tirmede kullan l r. Yarat ld nda tablo bo olacakt r. Grant Privileges: Default olarak tablo yaratold nda sadece sahibi üzerinde i lem yapabilir. Before delete gibi bir trigger ile bu sa lanmal d r. Create Synonym: Synonym tam bir tablo üzerinde bir isimdir. E er employees tablosundan silinen her veriyi ba ka bir tabloda tutmak istenirse kullanabilir. Tablo çeri ini Görmek Enterprise Manager kullanarak tablonun sat rlar kolayca görülebilir. nesneleri farkl tablespacelere ta yabilir veya belirli neslerin depolama özelliklerini iyile tirebiliriz. Tablo ad n ve k s t isimlerini de i tirebilirsiniz. 1 Data Administration sayfas n n ema k sm nda Tables eçene i seçilir.K s tlar Tan mlamak Bir tabloya k s t eklemek için: 1 Table sayfas ndaki tabloyu seçin ve Edite t klay n 2 K s tlara t klayal m. Sütun silip ekleyebilir. 2 Action menüsünden View Data seçilir. tablo üzerinde tan ml tüm k s tlar Constraints sayfas nda gösterilir. Create Trigger : Tablo seviyesindeki trigger tablo üzerinde bir olay oldu unda çal an PL/SQL blo udur. Tablolarla Yapabileceklerimiz Bir tablo seçip a a daki i lmeleri yapabilirsiniz. Indeksler sadece sütunlar üzerinde yarat l r. Results k sm nda tablo için sorgulanmam veri görülür. 3 stenilen k s t seçilir. Veriyi de i tiremezsiniz. Generate DDL: Seçilen tabloda DDL komutu üretilir. Tablo için Viewe Data sayfas belirir. Tablo sahibi di er kullan c lara baz haklar vermelidir. 4 K s t tan mlayacak yugun bilgi girilir ve Oke bas l r.

Flashback Table: Bu özellik izin bir tabloyu belirli bir andaki haline dönürebilmenizi sa lar. Kazayla bu kullan c veya uygulam taraf ndan de i tirilmi tablolar için geri yükleme sa lar. Tabloyu indeksler,tiriggerlar gibi tüm özellikleriyle geri yükleyebilirsiniz. Bu veritaban online oldu unda sadece istedi imiz tablo rollback yap larak sa lan r. Flashback by Row Versions: Flashback Versions Query metadatay ve belirli bir zaman aral ndaki tarihsel veriyi sorgulam n z sa lar. Indeks Yaratmak Injdeksler tablolarla ili kili olan seçimlik yap lard r. Veri getirilirken performans n artmas için olu turulurlar. Oracle indeksi tablo verilerine do rudan ula mak için bir yol sa lar. Indeksler tablo üzerindeki bir veya daha fazla sütun üzerinde olu turulurlar. Bir indeks yarat ld ktan sonra otomatik olarak Oracle sunucusu taraff ndan sürdürülür ve kullan l r. Tablo verisindeki sat r ekleme, güncelleme, veya silme gibi bir güncelleme i lemi otomatik olarak indekslere ayarlan r. Administration sayfas n n Schema k sm n n alt nda Index t klan r. Indeks özelliklerini görebilir. Veya bir indeksle ba lant lar n görmek için Actions menüsü kullan labilir. Indeksler aç kca veya kapal olarak tablodaki k s tlara göre yarat l rlar. View Nedir? Viewlar bir veya daha fazla tablo veya di er viewlar n içindeki verinin düzenlenmi bir gösterimidir. Depolanm sorgular olaraka dü ünülebilir. Viewlar gerçekte veri içermezler ancak temel ald klar tablodan veri derlerler. Bu tablolar viewin temel tablolar olarak adland r l rlar. View Yaratmak Tablolar gibi viewlarda sorgulanabilir, güncellenebilir, sat r eklenebilir ve sat r silinebilr ancak baz k s tlar vard r. View üzerinde yapt m z bütün i lemler view n temel tablolar n etkiler. View ile tablonun sat r ve sütunlar na eri imi k s tlayarak belirli bir güvenlik sa lar. Ayr ca veri karma kl n gizleyerek karma k sorgular saklar. Administration tab n n Schema k sm nda Viewsa t klayarak mevcut viewlar görebilirsiniz. Sequence Nedir? Sequence pekçok kullan c n n unique tamsay üretebilece i veritaban nesnesidir. Genellikle sequenceleri primary key de eri üretmek için kullan r z. Name: Sequence ismi Schema: Sequencein sahibi Type: Artan veya azalan s rada olaca n gösterir. Maximum value: Sequencein olu turabilece i maksimum de eri belirtir. Bu tamsay de er 28 veya daha az basamakl olur. Bu minimum ve ba lang ç de erinden büyük olmal d r. Defaultu Unlimitedir. Unlimited artan sequence için 1027 ,azalan için -1dir. Minimum value: Sequencein minimum de erini belirtir. Bu tamsay 28 basamakl veya daha az olabilir. Ba lang ç de erinden az veya e i, maksimum de erden az olmamal d r. Defaultu unlimitedir. Unlimited artan için 1, azalan için -1026 d r. Interval: Sequence numaralar aras nda bir aral k belirlemelisiniz. Tamsay de eri pozitif veya negatif olabilir, ancak 0 olamaz. Bu de er 28 veya daha az basamak olmal d r. Cycle values: Artan sequence maksimum de erine ula t ktan sonra, minumum de erine döner. Azalan squence minimum de erine ula t ktan sonra maksimum de erine döner. E er bu seçene i seçmezseniz sequence de eri bitince hata döner.

Order Values: Sequence numaralar n bir s ra ile üretilmesini sa lar. Bu seçenek sequenci tarih bilgisi olarak kulllan yorsan z faydal d r. Sequencein s ral olmas primary key üreten sequencelar için önemli de ildir. Cache Options: Daha h zl eri im için kaç tane sequencein bellekte tutulaca n d eridir. Bu tamsay ençok 28 basamak olabilir. Bu parametre için minimum de er 2 dir. Dönen sequencelar için bu de er dönen de er miktar ndan az olmal d r. Sequence Kullanmak SQL komutlar nda pseudo sutunlar kullanarak sequence de erlerine ula abilirsiniz. CURRVAL: Sequencecin o anki de erini döndürür. NEXT VAL: Sequence artt r r ve bir sonraki de eri döndürür. Bu 2 de eri sequence ad yla beraber kullanmal s n z. NEXTVAL e ilk eri im sequencein ba lang ç de erini döndürür. Daha sonraki eri imlerde NEXTVAL sequence de eri bir artt r larak yeni de er döndürülür. CURRVALe her eri im sequencein o anki de erini döndürür.

Veri Yönetimi SQL Yoluyla Verileri De i tirme Veritaban içinde verilerin de i tirilmesinin temel yolu DML(Data Manipulating Language) ifadeleridir.
SQL> INSERT INTO employees VALUES 2 (9999,'Bob','Builder','bob@abc.net',NULL,SYSDATE, 3 'IT_PROG',NULL,NULL,100,90); 1 row created. SQL> UPDATE employees SET SALARY=6000 2 WHERE EMPLOYEE_ID = 9999; 1 row updated. SQL> DELETE from employees 2 WHERE EMPLOYEE_ID = 9999; 1 row deleted.

INSERT Komutu Basit bir INSERT komutu veritaban nda ayn anda 1 sat r olu turur. INSERT komutu alt sorgularla birlikte ça r ld nda veritaban nda 1den fazla sat r olu turur. Bu yönteme INSERT SELECT yöntemi denir.
insert into dept_80 (select * from employees where department_id = 80);

Bu sorgudaki dept_80 tablosu ile employees tablosu yap sal olarak ayn d r. Ama tablonun kolon isimleri farkl olabilir. Kolonlar n de erleri birbirleriyle uyu acakt r. Bütün gereksinim veri tiplerinin uyu mas d r. Mesela :
insert into just_names (first, last) (select first_name, last_name from employees);

Burada just_names tablosunun 2 alan vard r ve employees tablosundaki first_name ve last_name alnlar yla ayn tiptedir. Bu yöntemle 1 tablodan ba ka tabloya veri aktar labilir. UPDATE Komutu Update komutu tablo içinde sat r düzenlemek için kullan l r. WHERE art na göre 1 sat r veya 1den fazla sat r düzenlenebilir. WHERE art koyulmazsa bütün sat rlar de i tirilir. WHERE art na hiçbir sat r uymaz ise hiçbir sat r güncellenmez. DELETE Komutu DELETE komutu tablodan sat rlar silmek için kullan l r. WHERE art na göre 1 sat r veya 1den fazla sat r silinir. WHERE art koyulmazsa bütün sat rlar silinir. WHERE art yla hiçbir sat r uyu mazsa hiçbir sat r silinemez. Hiçbir sat r silinemedi inde hata dönmez. 0 sat r silindi diye mesaj verir. COMMIT ve ROLLBACK Komutlar Varsay lan olarak DML komutlar COMMIT edilmez. Baz araçlar n her komutta veya bir grup komuttan sonra COMMIT etme özellikleri ayarlanabilmektedir. COMMIT ve ROLLBACK ten önce de i iklikler bekleme durumundad r. De i en verileri sadece de i ikli i yapan kullan c n n görmesine izin verilir. Di er kullan c lar verinin de i memi halini göreceklerdir. Bir kullan c veriyi de i tirirken di er kullan c lar veri üzerinde DML kullanamazlar. Varsay lan olarak ba kalar n n de i tirdi i veriyi de i tirmek isteyen kullan c

kalan zaman tahmin gibi bilgiler vard r. Bu modda tablo tan mlamalar export edilmez. Bu otomatik olarak Oracle n kilitleme mekanizmas taraf ndan kontrol edilir. . Sahibi olmad n z eman n tablolar n export etmek için EXP_FULL_DATABASE rolüne sahip olman z gerekmektedir. Tables = Bu yöntemde sadece belirli tablo kümeleri export edilir.ilk kullan c de i ikliklerini aktif edene kadar bekleyecek. FOREIGN KEY kolonlar: INSERT ve UPDATE i lemlerinde birincil tabloda mutlaka bulunmal d r. E er sizin EXP_FULL_DATABASE rolünüz yoksa sadece kendi sahip oldu unuz emay export edebilirsiniz. ORDSYS. NOT NULL kolonlar: INSERT i leminde verisiz ekleme yap lamaz. 1-)Birinci sayfada export tipini ve host oturum bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Content = Metadatay . CTXSYS. UNIQUE kolonlar: INSERT ve UPDATE i lemlerinde NULL hariç ayn de eri alamazlar. UPDATE i leminde bir de er null yap lamaz. Buna full export denir. Tabi bunu yapabilmeniz için EXP_FULL_DATABASE rolüne sahibolmal s n z. CHECK kolonlar: INSERT ve UPDATE i lemlerinde de erler k s tlama durumlar ile kar la t r lmal . DELETE i leminde birincil tabloda en az ndan 1 sat r bulunmal d r. ORDPLUGINS. MDSYS. 3-)Database seçtiyseniz direkt olarak Option page e dü ersiniz. veriyi veya her ikisini birlikte export edebilece iniz seçenek sunuluyor. Bütünlük K s tlamalar ve DML DML ifadeleri çal t r l rken bütünlük k s tlamalar na bak l r. Import zaman nda tablo tan mlamas n n var oldu u varsay l r. 2-)E er schema veya tables seçmi seniz bir sonraki pencerede schemalar veya tablolar seçtirir. nekadar büyük export yapabilece inizi. Schema = Bu yöntem bir veya daha fazla eman n tüm nesnelerini export etmeye yarar. SYS. LBACSYS. PRIMARY KEY kolonlar: UNIQUE KEY ve NOT NULL kolonlar kurallar uygulan r. Data Pump Export Oracle n Data Pump hizmeti bir veritaban ndan di erine yüksek h zla veri transferi için kullan l r. and XDB emalar metadata içerdi i için export edilmez. Burada max say da yapabilece iniz paralel export say s n . Database = Bütün veritaban n export eder.

diye gider. 6-)Son sayfa Review . nesne olu turma hatalar ve kullan s z indexler için kullan l r. expb03. . DIRECTORY Objects Data Pump program server tabanl veya temelli oldu undan dump files. Directory olu turdu unuz zaman. 6-)Review = Bütün bu yap lan i lerin PL/SQL kodlar n görmek için kullan l r. expa02.dmp. 3-)Re-Mapping = Bu sayfa bir önceki sayfadaki select objects de nesne seçmi iseniz gözükür. Ve bu yetkiyi di er kullan c lara ve rollere verebilirsiniz. log files ve SQL files lara server temelli dizin yollar yla eri ilir. bütün bu ad mlarda yap lan i lemlerin PL/SQL kodunu görebilirsiniz. Bunu kopyalayabilir ama de i tiremezsiniz. Query = Sadece veriler al n r. Bu sayfada her bir kullan c n n verilerini yine kendisinin emas na m yoksa farkl kullan c lar n emalar na m yüklenece ini belirleyebilirsiniz. expa%u => expa01. 4-) Bir sonraki sayfa files . Dosyalar n s ras için %U de i keni kullan labilir. 5-)Schedule = Planlamak için kullan l r. expa04.dmp.dmp. expa03. Planlama sayfas i leri planlamak için kullan l r. Data Pump Import Data Pump export ile olu turulan dosyay geri yüklemek için kullan l r. Görsel arayüzden yapabilece iniz gibi CREATE_DIRECTORY komutuyla da directory nesnesi olu turulabilir. dosya ismi ve export dosyalar için maximum boyutu belirleyebilirsiniz. diye de di er paralel exportlar isimlendirilir. 4-)Options = Bu sayfa veri dosyalar n n tekrar kullan m n ayarlamak. expb02.dmp. Expb%u=> expb01dmp.dmp.Flashback = Belirli bir zamanda tutarl export al r.dmp. otomatik olarak directory üzerinde okuma ve yazma nesne yetkisi verilirsiniz . Data Pump için directory nesneleri gibi directory yollar n da belirlemek gerekir. expb04. 5-) Bir sonraki sayfa schedule .dmp. Dosya sistem üzerinde directory object ismini directory yoluna haritalar. 3 seçene iniz var: Belirli dosyalar Belirli emalar Belirli tablolar Log dosyalar n olu turur ve host U/P bilgilerini girebilirsiniz. Burada export alaca m z dizin ismi. 2-)Select Objects= Bu sayfa sadece Files sayfas nda belirli nesneleri import etme seçildi inde gözükür. Maintenance-> Import From Files 1-)Files=Yüklenecek dosyan n yolu ve ad belirlenir.

Bölüm: 1 veya 1den fazla INTO TABLE blo u içerir.DIRECTORY nesnesi olu turabilmeniz için CREATE ANY DIRECTORY sistem yetkisine sahip olman z gerekmektedir. gibi bilgileri anlat r. SQL*Loader Control File SQL*Loader Control File DDL komutlar n içeren bir text dosyad r.dsc ) . niz büyük küçük harfe duyarl ysa buna da dikkat edin ve do ru format kullan n. Control file içindeki kriterlere uymad için süzülerek yükleme d na al n r. Ve e er bu dosyan n olu turulmas n istiyorsan z aktif etmelisiniz. SQL*Loader SQL*Loader harici dosyalardan oracle veritaban na veri yükler.DAT BADFILE sample. nas l parse edip yorumlayaca n . E er sat r geçersiz kabul kabul edilirse reddedilir ve SQL*Loader onu BAD FILE a koyar. E er dosyay (log) olu turamaz ise çal ma sonland r l r. band boyutu. Bad File = SQL*Loader veya oracle veritaban taraf ndan reddedilen kay tlar içerir. 3. E er oracle veritaban bu sat r n geçerli oldu una karar verirse tabloya ekler. de geçerli bir directory belirledi inize dikkat edin. variable record format olabilir. Log File= SQL*Loader çal maya ba lad nda log dosyas olu turur.bad DISCARDFILE sample. .Bölüm: Oturum bilgilerini tutar.S.S. Giri geçersiz oldu u zaman veri dosyas kay tlar SQL*Loader taraf ndan reddedilir. Örnek bir Control File= 1 2 3 4 5 -.S. E er bir kay t format belirlenmemi se varsay lan olarak stream record format olur. Log file yükleme detaylar n içerir. SQL*Loader perspektifinden bak ld nda dosya içinde veriler kay tlar olarak organize olmu tur. Control File. yükleme kesilme yönetimi. SQL*Loader i leminden kabul edildikten sonra bir tabloya kay t olarak eklenmek üzere ORacle veritaban na gönderilir. Discard File= Sadece ihtiyaç duyuldu unda olu turulan bir dosyad r. Ama varsa da veri dosyas n içerir. E er . reddedilen kay tlar. Çok güçlü bir çözümleme motoruna sahiptir. Genelde 3 bölümden olu ur. verileri nereye ekleyece ini anlat r. Control File=SQL*Loader n anlayaca bir dilde yaz lm text dosyad r. INFILE ile verinin nerede bulundu unu söyler. 1. Not: Oracle sizin belirledi iniz directory gerçekten var m yok mu diye do rulamaz. Bu dosya. SQL*Loader ile kullan lan baz dosyalar: Input Data Files = SQL*Loader n içinden veri okudu u Control File içinde belirtilen 1 veya 1den fazla dosyad r.Bölüm: Seçeneklidir. i directory içindeki dosyalar n güvenli ini kontrol edecektir. Veri dosyalar fixed record format.This is a sample control file LOAD DATA INFILE SAMPLE. 2. kaç kay t atlanaca . SQL*Loadera Yüklenecek veriyi nerede bulaca n Verinin format n n nas l olaca n Yap land rma (bellek yönetimi. Bu nedenle . Kay t format Control file içinde INFILE ile belirtilir. Sat r say s . SQL*Loader a veriyi nerede bulaca n . Veri dosyas n n içindeki veri formatlar na baz k s tlamalar koyar.

comm INTEGER EXTERNAL ENCLOSED BY ( AND % ":comm * 100" ) 1. INFILE <datafile_name> fix n söylenmektedir. mgr POSITION(28:31) INTEGER EXTERNAL TERMINATED BY WHITESPACE. 9. Input Data and Datafiles Fixed Record Format Fixed Record Formatl bir dosyada. Büyük küçük harfe duyars zd r. 7. INFILE yüklenecek veri dosyas n belirtir. saf d b rak lan kay tlar içerir. APPEND veri eklenecek tablonun içi bo de ilse sonuna ekleyerek devam etmesini sa lar. DISCARDFILE elenen. 5. 4. CONSTANT ifadesinin SQL*Loader için özel bir anlam oldu undan ayr lm t r. Bu di er variable stream formattan daha iyi sonuç verir.999. Bu nedenle en az esnek olan format budur. ename POSITION(34:41) CHAR TERMINATED BY WHITESPACE "UPPER(:ename)". CONTROL FILE hat rlat c s alanlar n listesini içerir. 10. . WHEN ifadesi yükleme i lemine baz k s tlamalar koyar. Potansiyel bir karma kl ktan kaç nmak için CONSTANT ifadesini kullanmamak gerekir. $99. job POSITION(7:14) CHAR TERMINATED BY WHITESPACE NULLIF job=BLANKS "UPPER(:job)". 8. empno POSITION(45) INTEGER EXTERNAL TERMINATED BY WHITESPACE. 6. BADFILE reddedilen kay tlar içerir.ile ba layan sat r aç klamad r. 2. INTO TABLE tablo. Control File Syntax Consideration Syntax free-formatt r. NULLIF mgr=BLANKS. alanlar ve veri tiplerini belirlemenizi sa lar. E er tablo bo ise INSERT kullan l r. Aç klamalar -.ile ba lar..99 )".dat "fix 10" into table example fields terminated by . deptno POSITION(1:2) INTEGER EXTERNAL(3) NULLIF deptno=BLANKS. TRAILING NULLCOLS ifadesi SQL*Loader a kay t içinde yer almayan kolonlara null kolon olarak dikkate almay sa lar. Daha önce yar da kesilmi bir yükleme i lemi varsa CONTINUE LOAD DATA ifadesi kullan lmal d r. 9 TRAILING NULLCOLS 10 (hiredate SYSDATE. sal POSITION(51) CHAR TERMINATED BY WHITESPACE "TO_NUMBER(:sal. LOAD DATA ifadesi SQL*Loader a yeni bir yükleme i leminin ba lad n söylüyor. Her kayd n n byte uzunlu unda olaca load data infile example. . 3.6 APPEND 7 INTO TABLE emp 8 WHEN (57) = . bütün kay tlar ayn boyuttad r.

3. 1.dat: 009hello. load data infile example.name is. 010world. En esnek formatt r. 2. 012my. col2) example. Ama bununda performanstan kayb vard r. Belirtilmez ise varsay lan olarak 5 al n r. Ama baz karakterler ise char_string olarak dü ünülebilir : \n newline \t yatay tab \v dikey tab \r return E er terminator_string belirtilmemi se \n al n r.cd.abcd 0002. byte ise return anlam na gelir. 10. Bu say 40 dan büyük olursa hata al n r. Terminator_string baz özel (yazd r lamayan) karakterler içerirse X hex_string olarak belirlenmeli.kay t = 12 byte Stream-Record Format Stream-Record Formatl dosyada kay t uzunluklar say ile belirlenmez. Her kay tta 9 byte karakter vard r. optionally enclosed by (col1 char(5).dat "var 3 into table example fields terminated by . .im.(col1. Char_string= Tek veya çift t rnakla sonland r lan karakter stringine denir. Bu fixed-record formata göre daha esneklik sa lar.) Variable-Record Format Variable-Record Formatl bir dosyada her kay t ba nda o kayd n kaç bytedan olu aca belirtilir. INFILE datafile_name var n Bu gösterimde n kay t uzunlu u alan n gösterir. " Bu örnekte kay t uzunlu u alan 3 byte ile gösterilmi tir. INFILE <datafile_name> [ str_terminator_string ] Terminator string ya char_string ile ya da X hex_string ile belirtilir. SQL*Loader kay tlar sonundaki record terminator ile ay r r. (Veya di er sat ra geçme anlam na gelir.dat: 0001.col2 char(7)) example. Her kay t 10 byte uzunlu undad r.klmn Örnekte fixed record formatl bir veri dosyas vard r. Veri dosyas n n 3 fiziksel kayd var. X hex_string= hexadecimal formatl byte stringdir. Stream formata göre daha performansl d r.fghi 0003.kay t = 9 bytel k.kay t = 10 byte.

sadece bütün veritaban bloklar veritaban na yaz l r. Direct Path Load.load data infile example. 2-Direct Path Load:Bellekte veri bloklar olu turulur ve bu bloklar extendler içine kaydedilir. kay tlar alan baz nda parse edilir.| james. veritaban tampon önbelle ini bypass geçer ve SGA ya sadece extent yönetimi için eri ir. CHECK k s tlamalar in aktif . Direct Path Load bütün oracle veri bloklar n olu turmak için alan özelliklerini kullan r ve bloklar oracle veri dosyalar na direkt yazar. FOREIGN KEY ve CHECK k s tlamalar in aktif edilir ve çal man n sonunda aktif edilir. Kümelenmi ve kümelenmemi tablolara veri eklenebilir. Yükleme s ras nda. Kriterlere uymayan sat rlar reddedilir. COMMIT i lemiyle kay t dizileri eklenir. Çünkü di er sat rlara ve tablolara referans eder. Data save transaction sonland rmaz. " 1-Conventional Path Load : Veri sat rlar n eklemek için dizi olu turur ve INSERT ifadesini kullan r.| Loading Methods SQL*Loader 2 veri yükleme yöntemi sunar. Herbir yükleme i lemi birkaç transaction içerebilir. Control file da belirtilen tabloya eklemek için dizi olu turulur. Loglama farklar : Conventional Path Loading herhangi bir DML ifadesine benzer redo giri leri üretir.bond. Veri kaydetmenin COMMITten fark : Veri kaydetme an nda.world. Her bir data save de indexler güncellenmez.dat "str |\n into table example fields terminated by . Veritaban ARCHIVELOG modunda olmad kça online redolog file giri leri olu maz. optionally enclosed by (col1 char(5).dat: hello. Direct ve Conventional Path Loads K yaslamala Veri kaydetme metodu:Conventional Path Loads verileri kaydetmek için SQL ve COMMIT kullan r. bütün aktif k s tlamalar gerçekle tirilir. Direct Path Loads s ras nda k s tlamalar öyle yönetilir: Diziler olu turuldu unda NOT NULL k s tlamalar kontrol edilir. Direct Path Load kullan rken redo giri i üretilmedi i durumlar : Veritaban NOARCHIVELOG modundaysa Veritaban ARCHIVELOG modundaysa ama loglama inaktif ise loglama NOLOGGING özelli ini ayarlamakla veya control file içinde UNRECOVERABLE ifadesini kullanarak inaktif edilebilir. K s tlamalar n Gerçekle tirilmesi: Conventional Path Loads s ras nda. Direct Path Loads Oracle veri dosyalar na veri bloklar n yazmak için veri kaydetme kullan r. col2 char(7)) example. ç kaynaklar data save den sonra da t lmaz.

Loading Method seçilir (Direct Path Laoding) 6. INSERT Tetikleyicileri: WHILE INSERT tetikleyicileri conventional load s ras nda tetiklenirse. ismi ve tan mlamas yap l r. lem ba ar l bir ekilde tamamlanm sa status(durum) sayfas gözükür.edilir. direct path load öncesinde in aktif edilir ve çal man n sonunda tekrar aktif edilir. 8. çünkü onlar SQL fonksiyonlar n kullanabilir. . 10. 5. Data file n tam yolunu girin. Sadece küçük say da sat rlar geni tabloya yaz l yorsa conventional loads kullan l r. 4. Control File n tam yolunu girniz ve host makinan n oturum bilgilerini giriniz. Kilitleme: Direct Path Load i lemi sürerken di er transactionlar tabloda de i iklik yapamaz. Maintenance -> Utilities ->Load Data From u ad mlarla yükleme yap labilir: 1. Derhal çal mas için Immediately to run seçilir. View Job ile yap lan i in özetini görebilirsiniz. Kümelenmi tabloya yükleme:: Direct Loads kümelenmi tabloya veri ekleyemez conventional laod ekleyebilir. Loading Data With SQL*Loader Harici bir kaynaktan veritaban na veri ekleme sihirbaz ile de yap labilir. Maintenance > Utilities ->Load Data From 3. Generate Log File 7. Yüklenen verileri onaylars n z. PRIMARY KEY ve UNIQUE k s tlamalar çal ma s ras nda ve sonras nda kontrol edilir ve ihlal edilmi se in aktif edilebilir. EM ye SYS olarak giri yap n z. Ayarlamalar tekrar gözden geçirme 9. E er referans edilen nesne çal ma sonunda eri ilmezse inaktif kal r. 2.

.This document was created with Win2PDF available at http://www.com.daneprairie. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

mü teri beklentileriniz. Kullan c y yetkilendirme için en çok kullan lan yöntem parolal eri imdir. ki isel bilgilerinize yetkisiz kullan c lar n eri imi k s tlanmal d r. örne in bir çal an aniden çok büyük miktarda kredi kart bilgisi. Oracle kullan c aktivitelerini ve üpheli davran lar izlemek için çok fazla araç sunmaktad r. ara t rma sonuçlar veya di er gizli bilgileri sorguluyor ise bunu fark edip müdahale etmek bilgi h rs zl n tespit etmenin ilk ad m olabilir.Veritaban Güvenli i Oracle Veritaban 10g endüstrinin en iyi güvenlik arabirimi sa lar. daha En az yetki prensibi . örne in ki iye özel olan parmak izi. Genel olmayan veritaba aktiviteleri saptand nda. Oracle veritaban na k s tl eri im için çok iyi bir yetkilendirme mekanizmas sunar. Kullan c lar yetkilendirme Eri im kontrolü yapmak için öncelikle sistem verilere kimin eri meye çal t n bilmelidir. kemik dokusu yap s gibi biometrik özelliklerine göre yetkilendirme üpheli aktivitelerin izlenmesi Bazen yetkili ve yetkilendirilmi kullan c lar bile sisteme zarar verebilir. Veritaban nda ne tuttu unuza ba l olarak i letme bilgileriniz. irisi. Eri im k s tlama en az yetki prensibini içerir. Daha güçlü yetkilendirme yöntemleri de vard r. Ancak bu arabirimin etkili olabilmesi için veritaban yöneticilerinin a a daki ad mlar takip etmesi gerekir ve veritaban sürekli izlemelidirler. En az yetki prensibini uygulama Oracle 10g veritaban endüstrisinde güvenlik alan nda veritaban sunucular n n lideridir. Gömülü güvenlik özelliklerini ve temel güvenlik prensiplerini do ru bir ekilde kullanmak veritaban n ataklara ve sald r lara kar güvenli yapacakt r. Parola için basit kurallar takip edilerek sistem güvenli i fazlaca art rmak mümkündür. sa l k bilgileriniz. kredi kart bilgileriniz. Veri ve servislere eri imi k s tlama Bütün kullan c lar bütün verilere ula amamal d r. letme ortamlar nda bütün güvenlik özellikleri Oracle n tavsiye etti i ekilde yap l rsa güvenli i en üst düzeye ç karabilirsiniz.

de i tirmesini engelleyecektir. Uyar : E er bu parametre TRUE ise. Bu da kullan c n n bilinçsizce veya bilinçli bir ekilde kendisini ve i ini ilgilendirmeyen verileri görmesini. Oracle 8i ve daha önceki versiyonlar nda varsay lan olarak bu de er TRUE gelmekte ve siz istedi inize bu de eri veri sözlü ünü korumak için el ile FALSE yapmak zorunda idiniz. O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY ba lang ç parametresini yapman z gerekmektedir. Oracle 10g ve 9i de O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY parametresi varsay lan olarak FALSE gelmektedir.En az yetki demek. Ama siz kullan c ya * ANY TABLE sistem yetkilerini (mesela SELECT ANY TABLE veya UPDATE ANY TABLE) verirseniz bundan mutlaka bir fayda sa layacakt r. Kötü niyetli kullan c lar veritaban n n içerdi i verilere de i tirebilecek veya sisteme zarar verebilecektir. SELECT ANY DICTIONARY sistem yetkisini kullan c ya vermek onun bütün veri sözlü üne eri mesine izin vermektir. Veri sözlü ünü koruma Yönetici olmayan kullan c lar n veri sözlü üne eri mesine gerek yoktur. . kullan c n n görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan minimum yetki demektir. Bu yüzden veri sözlü ü tablolar n * ANY TABLE yetkisinden ç karmak FALSE için. Ama. E er yönetici olmayan ve veri sözlü üne ihtiyaç duyan bir kullan c n z varsa sadece o kullan c n n eri imine izin verebilirsiniz. bir kullan c kötü niyetle veya yanl l kla DROP ANY TABLE sistem yetkisi ile veri sözlü ünün bir bölümünü silebilir. GRANT komutunu kullanarak kullan c n n görmesi gereken özel veri sözlü ü nesnelerini görmesine izin verebilirsiniz.

DBMS_* ve UTL_* paketlerinin ço u PUBLIC grubuna EXECUTE yetkisiyle verilm tir. . En az yetki ilkesine dayanarak bunun gibi önemli paketlerden bu yetkileri geri almak gerekmektedir. E er eri im k s tlama pratik bir çözüm olmuyorsa o zaman audit access eri im izlemeyi kontrol edebilirsiniz. PUBLIC yetkisinin eri imlerini k s tlamak bu yetkiye sahip olan tüm kullan c lar etkileyecektir. UTL_HTTP: Veritaban n n http yoluyla veri istemesine ve almas na müsaade eder. lgili sistem bile enlerini test etmelisiniz.PUBLIC ten gereksiz yetkileri geri alma Çünkü herhangi bir veritaban kullan c s PUBLIC grubuna verilen yetkileri deneyecektir. sunucu üzerinde duran i letim sistemi text dosyalar na eri im izni verir. Bu paketi PUBLIC e vermek kötü niyetli web siteleriden HTML yoluyla veri gönderilmesine izin vermek demektir. UTL_FILE: E er do ru yap land r lmaz ise. Ve sadece buna kim ihtiyaç duyuyor ise o kullan c ya çal t rma yetkisi vermek gerekmektedir. Baz yetkiler PL/SQL paketleri üzerinde minimum yetkili eri ime izin veren EXECUTE içerir. Sonuç olarak herhangi bir uygulama UTL_FILE a eri ip keyfi veriler yazabilir. Bu da veritabanlar aras nda veya veritaban ile ba ka bir a servisi aras nda keyfi veri ileti imine sebep olur. Bu paketi PUBLIC e verirseniz yetkisiz ve gereksiz bir mail trafi i olur. UTL_TCP: Veritaban taraf ndan d ar ya giden ba lant lar n ba ar l bir ekilde kurulmas na müsaade eder. gereksiz yetkileri ve rolleri veritaban sunucusunun PUBLIC grubundan al nmal d r. Do ru yap land rsan z dahi bu paket ça r lma uygulamas n (nereden ça r ld n ) ay ramayabilir. u paketlerin yanl kullan lma olas l daha yüksektir: UTL_SMTP:Veritaban n bir SMTP mail sunucu gibi kullanarak keyfi mail göndermeye müsaade eder.

XMLTYPEEXTRA XMLTYPEPI 437 rows selected. Bu paketler onlara ihtiyaç duyan uygulamalar için çok kullan l d r. PUBLIC taraf ndan çal t r labilen nesneleri listeleme SYS nin sahibi oldu u ve PUBLIC taraf ndan çal t rma yetkisi bulunan nesnelerin listesini görmek için u sorguyu çal t r n: SQL>SELECTtable_name 2 3 4 5 6 / FROM dba_tab_privs WHERE owner='SYS' AND privilege = 'EXECUTE' AND grantee='PUBLIC' TABLE_NAME -------------------AGGXMLIMP AGGXMLINPUTTYPE . Genelde. ço u kullan c ya verileri ifreleme anahtar güvenli olarak depolan p yönetilemez ise ifrelenmi veri de ifrelenemez... PUBLIC ten bu yetkileri geri almal ve sadece bireysel kullan c lara gerekti inde izin vermelisiniz.DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT: Verileri ifreleme yetkisi verilmemelidir. Ama güvenlik için do ru yap land r lmalar gerekmektedir. Çünkü ifreler. SQL> . Bu nedenle gerekmedikçe.

Veritaban n ba latan kullan c için bile eri ilemez durumdad r. dolay s yla daha sonra parametreyi de i tirebilir ve dizini olu turabilirsiniz. Instance bu dizin varm yokmu diye kontrol etmez. Dizin yolunda ortam de i kenlerini kullanmay unutmay n. bütün PL/SQL kullan c lar na bu dosylar için güveniliyor olmal d r. Bu parametre dinamik olmad için yap lan de i ikliklerin aktif olmas için instance yeniden ba lat lmal d r. gerekli bütün dizinler ekilde görüldü ü gibi t rnak içinde ve birbirinden virgül ile ayr larak listelenir. En az yetkiyi verebilmek için u tip yetkileri k s tlamal s n z: Sistem ve nesne yetkileri verme SYSDBA and SYSOPER gibiSYS hakk ile veritaban n a ba lant lar DROP ANY TABLE gibi di er DBA yetkileri Slayttaki komut bize DBA rolü verilen bütün kullan c lar gösterir. Onun yerine. Hangi kullan c lar n SYSDBA or SYSOPER yetkilerine sahip oldu unu görmek için: SQL> SELECT * FROM V$PWFILE_USERS. Bütün PL/SQL kullan c lar bu parametre ile belirtilen dosyalar okuyabilir ve yazabilir. Çoklu dizin belirlemek için. Uyar : UTL_FILE_DIR = * parametresini asla böyle ayarlamay n çünkü bu bütün dizinlere eri imi aktif eder(datafile. Varsay lan olarak hiçbir dizin eri ilemezdir. Yönetici olmayan kullan c lara DBA rolü verilmemelidir. redo log dizinleri. USERNAME -----------------------------SYS SYSDBA -----TRUE SYSOPER ------TRUE . Dizinler Oracle Instance için mutlaka eri ilebiliyor olmal d r.Kullan c lar n letim sistemi dizinlerine eri imini k s tlama UTL_FILE_DIR yap land rma parametresi i letim sisteminin hangi dosyalar n n PL/SQL yoluyla okunup yaz labildi ini tan mlar. Yönetici yetkili kullan c lar k s tlama Veritaban kullan c lar na gerekti inden fazla yetki vermeyin. ). kullan c ya sadece ihtiyaç duydu u yetkiler belirlenerek verilmelidir.

.

Bu yöntem çok kötü bir güvenlik politikas d r. sahip olduklar PL/SQL veya Java kodlar n depolamak için tasarlanm t r. do ru bir ekilde yetkilendirilmi istemci PC ve kullan c lara güvenir ve tekrar bir kullan c do rulamaya gerek duymaz. Bu hesaplar veri. Bir veritban olu turmak için Database Configuration Assistant (DBCA) kullan ld nda otomatik olarak a a daki kullan c lar haricindekileri kilitler ve parolalar n n süresini doldurur: SYS SYSTEM DBSNMP SYSMAN Oracle özel veritaban olu turma betiklerini destekler. nda harici yetkilendirilmi Varsay lan kullan c hesaplar n yönetme Oracle 10g varsay lan olarak belirli say da veritaban kullan c s ile kurulur. özellikle PC den ba lanan kullan c lar için harici kimlik do rulama yöntemine güvenilmemelidir. veritaban ba lant s için de il. olu turulursa varsay lan kullan c lar kilitlenmez. Veritaban bu yolla Standart Parola Güvenlik özellikleri geli tirme Oracle parola yönetimi kulan c profilleri ile geli tirilir. Harici kimlik do rulamas kullanan veritaban kullan c s n n i letim sistemi kullan c ad ile veritaban kullan c ad uyu tu u sürece veritaban na ba ka bir parola gerekmeden girebilir. Profiller bir çok standart güvenlik özellikleri içerir: .letim sistemine uzaktan oturum açmay pasif yapma Bu özellik varsay lan olarak pasif gelir. Ço u uygulama kendi veritabanlar n n belirli ve otomatik bir olu turma beti i ile olu mas n bekler. Uzak i letim sistemlerinin ço u. Bu özellik aktif yap ld kullan c lar uzak sisteme zarar verebilirler. Bunun anlam instance.

Bir karma kl k kontrolü yapar ve baz kurallara göre karma kl kullan c olu turuldu unda otomatik varsay lan olarak DEFAULT profili atan r. Veritaban hesab ALTER USER komutuyla veya EM kullan larak kilitlenebilir. Parola hesab n n kilitlenmesi Oracle veritaban sunucusu FAILED_LOGIN_ATTEMPTS say s kadar yanl takdirde hesab n otomatik olarak kilitler. Parola karma kl do rulama: Kötü niyetli ele geçirme sald r lar na kar l k parola üzerinde n do rular veya reddeder.Hesap Kilitleme: Kullan c sisteme belirlenen say kadar yanl giri yaparsa hesab kilitlenir. DBA manual olarak açmal d r. SQL> ALTER USER hr ACCOUNT UNLOCK. Hesap ya PASSWORD_LOCK_TIME parametresi ile belirlenen zaman kadar sonra otomatik olarak aç l r veya veritaban yöneticisi ALTER USER komutuyla açmal d r. User altered. SQL> ALTER USER hr ACCOUNT LOCK. User altered. Ya am süresi doldu unda de i tirilmesi gerekmektedir. Bu durumda hesap PASSWORD_LOCK_TIME zaman sonra otomatik olarak aç lmayacakt r. Parola Ya lanma: Parolan n bir ya am süresinin olmas n sa lar. Parola geçmi i: Yeni parolan n belirlenen say kadar önceki parolalar kullanamamay sa lar. SQL> CONNECT hr/hr ERROR: ORA-28000: the account is locked Warning: You are no longer connected to ORACLE. SQL> CONNECT / as sysdba Connected. girildi i .

SQL> ALTER USER hr PASSWORD EXPIRE. User altered. Bir kullan c hesab n n manual olarak da süresi doldurulabilir. DBA lerin ço u uygulama kullan c hesab için ayr profil atan r.Parola ya lanma ve süresi dolma Veritaban yöneticisi PASSWORD_GRACE_TIME ile belirtilen. Kullan c oturum açmaya çal t her defas nda uyar al r ve belirtilen zamana kadar parolas n de i tirmez ise PASSWORD_GRACE_TIME zaman sonra hesab kilitlenir. Not: E er hesap bir uygulama hesab ise (SQL*Plus ile eri emez ise). uygulama parola süresi dolmadan de i tirme aktif edebilir. SQL> CONNECT hr/hr ERROR: ORA-28001: the password has expired Changing password for hr New password: ******** Retype new password: ******** Password changed . parolan n süresi dolduktan sonraki ilk ba ar l oturum açmada ba layan ve parolan n de i tirilmesine kadar geçebilecek maximum gün say s n temsil eden süreyi belirleyebilir.

ise . PASSWORD_REUSE_MAX: Mevcut parolan n tekrar kullan labilmesi için parolan n kaç defa de i tirilmesi gerekti idir. parolan n belirlenen süre kadar ayn parolan n tekrar kullan lmas n önler. Bu iki parametre kar l kl birbirine özeldir. Bu kontrol u parametre ile yap labilir: PASSWORD_REUSE_TIME: Bu parametre ile verilen gün kadar parola tekrar kullan lamaz. dolay s yla bir parametreye de er atanm di erine UNLIMITED atanmal d r.Parola Geçmi i Parola geçmi i.

old_password_parameter IN VARCHAR2) RETURN BOOLEAN E er parola fonksiyonu bir hata ç kar r veya geçersiz olursa. PL/SQL fonksiyonlar parolan n geçerli olup olmad n do rular.Parola do rulama Bir kullan c ya yeni bir parola atanmadan.sql veya veritaban yöneticisi kendi özel ihtiyaçlar na cevap verebilecek bir PL/SQL fonksiyonu yazabilir. Bunlara ek olarak. bir hata mesaj al n r ve ALTER USER veya CREATE USER komutlar sonland r l r. özel parola do rulama fonksiyonlar giri de i kenlerini u ekilde belirterek kullan labilir: function_name(userid_parameter IN VARCHAR2. . password_parameter IN VARCHAR2. Oracle varsay lan olarak bir parola do rulama beti i sunar: $ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlpwdmg.

Parola do rulama fonksiyonu: VERIFY_FUNCTION Oracle VERIFY_FUNCTION ad nda bir karma kl k fonksiyonu sunar. Parola do rulama fonksiyonu SYS emas n n içinde olu turulmu olmal d r. ALTER PROFILE default LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME 60 PASSWORD_GRACE_TIME 10 PASSWORD_REUSE_TIME 1800 PASSWORD_REUSE_MAX UNLIMITED FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3 PASSWORD_LOCK_TIME 1/1440 PASSWORD_VERIFY_FUNCTION verify_function. utlpwdmg beti i VERIFY_FUNCTION olu turmas na ek olarak DEFAULT profili ALTER komutuyla de i tirmeye de yarar.sql beti i ile olu turulabilir. PROFILE . Bu fonksiyon $ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlpwdmg.

Enterprise Manager butonuna t klan r. Parola profilini silme E er siz bir profili silerseniz. Enterprise Manager varolan parola profillerini edit etmek için de kullan l r. Ve düzenle seçilir. Bütün zaman periyodlar gün olarak ifade edilmi tir. oldu u bütün kullan c lara default profili Administration Profiles Create Kullan c lar parola profiline atama Bir kullan c y bir parola profiline atama: 1. 3. Unutmay n bir kullan c ayn anda sadece bir profile sahip olabilir.Parola profili olu turma Parola profili olu turmak için. Bir günde 1440 dakika vard r. bu profilin atanm atan r. Profili de i tirdi inizde kullan c oturum açm ise de i iklik bir sonraki oturum aç l na kadar aktif olmayacakt r. Edit User bölümünden . Enterprise Manager Administration 2. Her bir ayar için listeden genel de erler seçilebilir veya özel de erler girilebilir. Kullan c seçilir. Profil seçilir ve uygulan r. Ayn zamanda kullan c lar n hesaplar n n aktif veya pasif yap lmas yap labilir. Ama kesirle de ifade edilebilir.

Biraz daha daralt lm Audit succeeded. Value-based auditing izleyebilirsiniz. sistem yetkisiyle yap lan i leri.employees WHENEVER SUCCESSFUL. Bu nedenle izleme sadece ilgilenen olaylar üzerine yo unla mal . . zleme bilgisi ancak odaklanma do ru oldu unda i e yarar. olay n ne zaman oldu unu. n Standard Database Auditing Veritaban n izlemeyi kullanacaksan z öncelikle dinamik olmayan AUDIT_TRAIL parametresini izleme kay tlar n gösterecek ekilde ayarlamal s n z. gerçek verileri izler. hangi kullan c n n olaya sepep oldu unu ve hangi istemci makinen n olaya sebep oldu u bilgilerini de tutar. kullanarak (inserts. deletes) verideki de i iklikleri ve çok olaya konumlanmak Value-based izleme standart veritaban izlemeyi geni letir. Veritaban izleme oturum hakk nda bilgi yakalar.üpheli aktiviteleri izleme Oracle veritaban 10g 3 farkl izleme yöntemi sunar. Veritaban nda yap lan bütün i leri izlemek ve bu bilgileri depolamak çok yer ve sistemin i ini art racakt r. A a daki komut gereksizdir çünkü iyi odaklanmam t r. Bu parametre için normal ayar DB: izleme kay tlar n n DBA_AUDIT_TRAIL tablosunda tutulmas n sa lar. SQL ifadelerini izlemek için ise Fine-Grained Auditing (FGA) kullan l r. Standard database auditing . Herhangi tabloda ne oluyorsa her eyi yakalar: SQL> AUDIT TABLE. Do ru olaya odaklanarak izleme sistem performans nda minimum etkiye sahiptir. zlemeye sebep olan olay hangi SQL ifadesinin yapt ortaya ç kar r. Yanl sistem performans n kötü yönde etkiler. u sorgu daha iyi bir örnektir: SQL> AUDIT DELETE ON hr. Audit succeeded. Sadece olay izlemez. Yönetici veritaban ndaki bütün hareketleri izler. nesne yetkisiyle yap lan i leri yakalar. FGA standart veritaban izlemeyi geni letir. updates. Value-based izleme veritaban tetikleyicileri ile gerçekle tirilir.

. Bu tip izleme de yine ba ar l /ba ar s z diye odaklanabilir ve SESSION veya ACCESS diye gruplanabilir. Hemen hemen bütün veritabanlar nda AUDIT SESSION WHENEVER NOT SUCCESSFUL kullan lmal çünkü bu komut veritaban n za olas sald r lar tespit etmenize yarar. TRUNCATE TABLE gibi herhangi bir DDL ifadesini izleyecektir. izleme zaman her bir sistem yetkisinin yapt kayd olarak eklenir. ba lant zaman . Bunun yerine izlenen nesne üzerinde yap lan her i lemin kayd n tutmak istiyorum derseniz BY ACCESS seçene ini aktif etmelisiniz. SQL> AUDIT TABLE BY hr WHENEVER NOT SUCCESSFUL. dizinler ve kullan c tan ml veri tipleri üzerinde yap lan i leri izlemek için kullan l r. sistem üzerindeki performans ve depolama aln n azaltmas n en aza indirecektir. ifade CREATE TABLE.zleme Özelliklerini belirleme SQL ifadelerini izleme : Slayttaki 1. yordamlar. Nesne yetkisi izleme. Oturum ile ilgili. görünümler. sequences. Bundan ziyade BY LIMIT i kullanmak sistem yetkilerini izlemenin. mant ksal ve fiziksel G/Ç i lemleri. gibi toplu bilgiler tekbir kay t olarak eklenir. Bu özellik e sizdir. SQL ifadeleri izleme kullan c n n do ru veya yanl giri lerinde olmak üzere daralt labilir. Varsay lan olarak. Bu izleme de yine kullan c ad veya ba ar l /ba ar s z diye odaklanabilir. BY SESSION : Bir oturumda kullan c n n toplamda kaç kay t üzerinde i lem yap ld kaydedilir. (Mesela kullan c kendisine ait olmayan bir tablo üzerinde i izleme 100. Sistem yetkisinin izlenmesi DROP ANY TABLE gibi herhangi bir sistem yetkisinin yapt i leri izlemek için kullan l r.000 kay t güncellemi se sadece bu eklenir. zleme kayd izleme tablosuna ba lanma zaman nda eklenir ve ba lant n n kesilmesi zaman güncellenir.) BY ACCESS : Varsay lan olarak bu özellik gelir. AUDIT SESSION özelli i. DROP TABLE. tablolar. kullan c oturumlar n n olu umunu izler. Yine kullan c ad veya ba ar l /ba ar s z oturum açmaya odaklan labilir. Varsay lan olarak BY SESSION seçene i aktiftir. Ço u veritabanlar nda genelde AUDIT SESSION komutu kullan l r. ki tür kay t ekleme yöntemi vard r. Çünkü her bir oturum olu turuldu unda ve bir instance a ba land nda bir izleme kayd olu turur. ba lant s n kesme zaman .

Çünkü ilk ba ta neyi izleyece inizi izlemenize yarayan genel bir bilemezsiniz. AUDIT ALL komutu çok geni bir aral ifadedir. E er nesne yetkisi izleme ile birlikte kullan ld nda: E er AUDIT ALL özelli i kullan c ad ile kullan lm ise: SQL> AUDIT ALL BY hr.Not: Genelde izleme özelliklerini odaklanm de ildir. . Bu kullan c n n bütün nesneler için kulland DDL ifadeleri izlenir.

SQL> SELECT object_name. DBA_STMT_AUDIT_OPTS ve DBA_PRIV_AUDIT_OPTS sadece ifadelerin ve yetki izleme kay tlar n tutar.--EMPLOYEES TABLE A/S -/- Standard Database Auditing Veritaban yöneticisi veritaban izlemeyi aktif ettikten sonra ve izleme özelliklerini belirledikten sonra veritaban izleme bilgilerini toplamaya ba lar. DBA_OBJ_AUDIT_OPTS her bir izlenebilir nesne için bir kay t içerir. E er AUDIT_TRAIL parametresi OS olarak seçilirse. zleme özellikleri SUCCESSFUL/NOT SUCCESSFUL olarak 3 mümkün de er ile belirtilir: S A zlenmiyor Oturum ba na izleme kay tlar toplan r. bu olay kay tlar Windows Event Log ta tutulur. Windows ortam nda ise. Görünüm her bir izlenebilir nesne için kolonlar gösterir. UNIX ve Linux sistemlerde. . zleme kay tlar ile ilgilenmek önemli bir yönetim i idir.zleme özelliklerini görme Hangi izleme özelli ini seçti inizi görmek için slayttaki listeyi kullanmal s n z. upd FROM dba_obj_audit_opts WHERE object_name = 'EMPLOYEES OBJECT_NAME OBJECT_TY INS UPD -----------. izleme kay tlar yolu AUDIT_FILE_DEST parametresi ile belirtilen dosyada tutulur. E er do ru özellikler ve odaklanma seçilmez ise izleme kay tlar çok fazla sistem depolama alan ve performans harcayacakt r. ins.--------. Örne in. zleme özelliklerine ba l olarak kay tlar çok h zl ve geni ce büyüyebilir. object_type. Her eri im ba na izleme kay tlar toplan r.--. AUDIT_TRAIL parametresinin DB seçildi ini varsayarsak izleme kay tlar SYS emas nda bir tabloda tutulur. INSERT izleme özellikleri INS kolonunda gösterilir. izleme kay tlar i letim sisteminin izleme dosyalar nda tutulacakt r.

ama üzerinde de i iklik yap lan gerçek veriyi içermez. Access to audit records should be tightly controlled because they may contain sensitive information. izlenen nesne üzerinde ekleme. Value-based auditing Standard database auditing e göre sistem kaynaklar n daha az tüketir ve performansa daha az etki eder. güncelleme yapar. silme. Bir kullan c ne zaman ki bir tabloya ekleme. Bu azalma tetikleyicinin kodunun ne kadar verimli oldu una ba l d r. E er gerekirse gerekli kullan c ya DELETE_CATALOG_ROLE yetkisi vererek izleme kay tlar üzerinde i lem yapmas na izin verebilir. güncelleme.zleme sonuçlar n görme zleme kay tlar na eri im kontrol alt na al nmal çünkü önemli bilgiler içerebilir. silme ve güncelleme de çal r. Value-based auditing veritaban tetikleyicileri ile tetiklenir. Value-based izleme database auditingi geni letir ve de i tirilen gerçek verileri içerir. Genelde izleme kay tlar n yönetme i i veritaban yöneticisi taraf ndan yönetilir. . silme gibi i lemleri içerir. Value-Based Auditing Database auditing kay tlar . Value-based auditing sadece Standard database auditing ile elde edilen bilgiler yetersiz kald nda kullan lmal d r. Çünkü sadece ekleme. tetikleyici izlemeyi tetikler kullan c bu i lemleri yaparken arka planda bütün yap lanlar izlenir ve gerekli yere yaz l r.

IP adresi. / Bu tetikleyici hr. ve gerçek salary de erini içerir.hrsalary_audit AFTER UPDATE OF salary ON hr. E er sorgu sonucu izlenen kolonla kar la l rsa izleme ba lar ve ilgili kay tlar izleme tablosuna yaz l r. hangi sat r n Fine-Grained Auditing (FGA) Fine grained auditing (FGA) verilerin de i mesine sebep olan SQL ifadesini yakalar. sysdate. END IF.salary THEN INSERT INTO system. Yönetici tablo veya görünüm üzerinde izleme kural olu turmak için DBMS_FGA PL/SQL paketini kullan rlar.'ip_address'). FGA veritaban tetikleyicisine gerek duymaz ve di er yöntemlere göre daha az performans tüketir. Bir sat r güncellendi inde tetikleyici salary kolonunu kontrol eder. Örnek bir izleme tetikleyicisi: CREATE OR REPLACE TRIGGER system. FGA audit tablo veya görünüm içindeki kolonlara bile odaklanabilir. END.audit_employees VALUES (sys_context('userenv'. .employees REFERENCING NEW AS NEW OLD AS OLD FOR EACH ROW BEGIN IF :old. Bir izleme kayd . FGA Standard database ve value-based auditing e göre daha dar bir alana odaklanabilir.employee_id ||' salary changed from '||:old. E er eski salary alan yeni salary alan na e it de ilse bir izleme kayd audit_employees tablosuna eklenir.'os_user').employees tablosunun de i tirilen salary alan n izlemeye odaklanm t r.salary|| ' to '||:new. kullan c ad . :new.Value-based auditing te anahtar tetikleyicilerdir. Yönetici taraf ndan tan mlanm özel bir belirtimle kar la ld nda izleme yap l r. Bir SELECT sorgusu binlerce sat r olu turmas na ra men onunla ilgili sadece 1 sat r izleme kayd olu turulur. de i kli in yap ld de i tirildi i.salary != :new.salary). sys_context('userenv'.

ki argüman ile birlikte kullan l r: Nesneyi içeren ema Nesnenin ismi Örnekte hr emas n n employees tablosu izlenmektedir: object_schema => 'hr' object_name => 'employees' sadece Handler Örne in bir PL/SQL prosedürü olabilir. Örnekteki izleme SALARY kolonu üzerindedir ve u ekilde tan malan r: audit_column => 'salary' Bu argüman seçeneklidir. FGA Policy (continued) Audit Column zlenecek veriyi tutan kolon ismidir.UPDATE. izlemenin olup olmayaca n AUDIT_CONDITION argüman belirtir. E er belirtilmemi se. Mesela. Bu kolon e er bir SELECT ifadesi içinde kullan l rsa izleme ba lat l r. Örnekteki kural n ismi AUDIT_EMPS_SALARY. E er tan mlanmam sa kay tlar sadece ilgili yere yaz l r. izleme s ras nda yap lacak i leri tan mlar.DELETE. ve izlemenin ne zaman ba layaca n bölümündeki a a daki artla izleme yap l r: audit_condition => 'department_id = 10' belirtir. E er tan mlanm sa. . INSERT.FGA Kural Slayttaki örnek DBMS_FGA. Örnekte sales Statement Type Ne tür ifadeler izlenecek? SELECT. Prosedürü a a daki argümanlar içerir: Policy Name FGA kural n olu turdu unuzda ona bir isim vermek zorundas n z. izleme kay tlar ilgili yere yaz l rken olay yöneticisi çal t r l r.ADD_POLICY prosedürü ile olu turulan bir FGA kural n göstermektedir. ve öyle kullan l r: policy_name => 'audit_emps_salary' Audit Condition Bir SQL ifadesidir. Object zlenen nesne tablo veya görünüm olabilir. olay yöneticisi izleme s ras nda yöneticiye uyar gönderebilir.

Olay yöneticisi iki argüman ile belirtilir: PL/SQL kodlar n içeren ema PL/SQL kodlar n n ad Slayttaki örnek SECURE.DROP_POLICY ile silebilirsiniz. Varsay lan olarak olu turuldu unda aktif gelir. Bütün argümanlar gereklidir. çal t r lan SQL ifadesini içerir. Her iki prosedür için de bütün argümanlar gerekmektedir.LOG_EMPS_SALARY prosedürü u iki parametre ile çal t r r: handler_schema => 'secure' handler_module => 'log_emps_salary' Status FGA kural n n durumunu gösterir(enabled/disabled). FGA kural n silme Bir FGA kural na daha fazla ihtiya duymuyorsan z DBMS_FGA. DBMS_FGA üzerine çal t rma yetkisi gerekmektedir. Yani izlememesi demektir. Çünkü önemli ve gizli bilgiler içerebilir.zleme kayd FGA kural n . Tekrar aktif ederek izlemeyi ba latabilirsiniz. . Ve sadece yöneticiye verilmelidir. Örnek kural n nas l aktif/pasif edilece ini anlatmaktad r. enable => TRUE DBMS_FGA Package DBMS_FGA paketi fine-grained izleme fonksiyonlar için yönetim arac d r. u parametre ile durumu de i tirilebilir. FGA kural n aktif/pasif etme FGA kural n pasif etme demek kural n izleme kayd üretmemesi demektir.

Üçüncü örnek salary alan içermedi i için izlenmeye sebep olmaz. Girdiler DBA_FGA_AUDIT_TRAIL görünümünde saklan r. zlenen nesne üzerinden nekadar veri sorgularsa sorgulas n veya nekadar veri de i tirirse de i tirsin her bir sorgu için bir kay t üretilir. v is the bind variable value COMMENT$TEXT Yorum Not: Bu liste dba_fga_audit_trail tablosunun bir parças . zleme fonksiyonu bir otomatik transaction gibi çal t r l r. DBA_FGA_AUDIT_TRAIL Ad TIMESTAMP DB_USER OS_USER OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME POLICY_NAME SCN SQL_TEXT SQL_BIND Tan mlamas Çal ma tarihi ve zaman Kullan c n n çal t rd Kullan c n n çal t kullan c ad i letim sistemi ismi zlenen nesnenin sahibi zlenen nesnenin ismi zlemeye sebep olan kural n ismi The SCN of the transaction zlemeye sebep olan SQL ifadesi The bind variable of the audit event. Di er 3 görünüm kural tan mlamalar n içerir. SQL ifadesi parse edilirken FGA kural nda tan ml bir ifade ile kar la ld SQL izlenmeye ba lar.Triggering Audit Events ( zlemeyi tetikleme) Genelde. kinci sorguda salary alan na eri ti inden izlenir. fine-grained izleme kullan c lar n yazd klar SQL ifadelerindeki kolonlar nda izlemektedir. Ve varsa olay yöneticisi tetiklenir. . Data Dictionary Views FGA girdileri ve yetki izleme kay tlar farkl tablolara yaz lm lard r. Örnek Slayttaki iki örnek izlemeye sebep ol r. Çünkü department_id = 10 bölümündeki salary alan sorgulanm t r. formatted as: #n(s):v: where n is the number of the bind variable in the statement s is the bind variable length.

FORMAT A20 FORMAT A60 TIMESTAMP DB_USER POLICY_NAME SQL_BIND ---------.------. sql_text FROM dba_fga_audit_trail. Örnek SQL> COL timestamp SQL> COL db_user FORMAT A10 FORMAT A7 SQL> COL policy_name FORMAT A20 SQL> COL sql_bind SQL> COL sql_text SQL> SQL> SELECT to_char(timestamp. 'YYMMDDHH24MI') 2 3 4 5 6 7 AS timestamp.DBA_FGA_AUDIT_TRAIL (continued) FGA zleme tablosundan seçme A a daki örnek iki izleme kayd n n gösterir.-----------------SQL_TEXT ---------------------------------------------------------0201221740 SYSTEM SELECT FROM count(*) hr.employees AUDIT_EMPS_SALARY SQL> .employees AUDIT_EMPS_SALARY #1(4):1000 WHERE department_id = 10 AND salary > :b1 0201221741 SYSTEM SELECT FROM salary hr. policy_name.-------------------. db_user. sql_bind.

Event Handler Error E er kural olmayan veya geçersiz olay yöneticisine referans ediyor ise. çünkü izlenen kolon asla eri ilmeyecektir. kural bir hata almadan olu turulur ama nesneye eri ildi inde u hata al n r: ORA-28112: failed to execute policy function E er izleme özellikleri geçerli bir sözdizime sahipse ama yanl ise. Policy Name Error Veritaban nda kural ismi e siz olmal d r. E er varolan bir isim veriseniz u hatay al rs n z: ORA-28101: policy already exists olu turulurken bu özellik null yap l rsa bunun anlam bütün ifadelerin Audited Object Errors Kural olu turdu unuzda tablo veya görünüm var olmal d r. E er yoksa u hatay al rs n z: ORA-00942: table or view does not exist Audit Condition Errors E er izleme özelikleri geçersiz bir sözdizime sahipse. hiçbir sat r izlenmez. Audit Column Errors E er izlenecek kolon tablo içnde yoksa. E er izlenecek kolon ismi do ru sözdizimi ile verilmi fakat yanl ise yanl kolon izlenir. Sahibi yoktur. yanl sat rlar izlenir. kural olu turulur ama izleme s ras nda hiçbir sat r getirilmez. .FGA Rehberi Audit Condition FGA kural izlenece idir.

Dolay s yla bu kullan c lar ile ilgili izleme kay tlar veritaban d nda tutulmal d r. Configure your database to prevent the use of simple passwords and to detect attempts to guess passwords Tasks Prevent the use of simple passwords Force accounts to lock for 10 minutes after four failed login attempts Exempt the application server login from forced password changes Audit unsuccessful attempts to connect to the database . düzeltmeleri. and suspect that someone may be trying to guess the passwords of privileged users so they can gain access to sensitive data. Practice 11-1 Overview: Database Security (Part 1) Background While conducting user training you discover that some users are using very simple passwords. ipuçlar n ve bilgileri sitesinde duyurmaktad r. Oracle otomatik olarak bu kullan c lar n oturum açma i lemlerini izler ama özellikle belirtilmedikçe daha fazlas n yapmaz. Windows ortam nda. Ama ç kan yama ve güncellemeleri sadece mü terileri indirebilir. SYSDBA ve SYSOPER kullan c lar n n izlenmesini aktif eden ba lang ç parametresi: audit_sys_operations=TRUE (varsay lan olarak FALSE) E er SYS i lemleri izlenirse.com. Çünkü onlar veritaban kapal iken bile i lem yapabilmelidirler. E er sizde bir güvenlik aç görür bulursan z direkt mail atabilirsiniz : secalert_us@oracle. Güvenlik Güncellemeleri Oracle güvenlik ile ilgili duyurular .SYSDBA ve SYSOPER kullan c lar n izleme SYSDBA ve SYSOPER kullan c lar n n veritaban ba latma ve durdurma yetkileri vard r. Oracle Technology Network Web ve OracleMetaLink (MetaLink). audit_file_dest ba lang ç parametresi bununla ilgili izleme kay tlar n n nerede tutulaca n varsay lan olarak Windows Event belirtir. UNIX veya Linux platformunda ise $ORACLE_HOME/rdbms/audit de saklan r. izleme kay tlar Log.

.Passwords now expire every 60 days. Prevent the use of simple passwords a) What profiles exist within the database? b) Use Enterprise Manager to see what password restrictions are enforced by the default profile? c) Using SQL*Plus.Passwords may not be reused within 1800 days. Note that: . Edit the default profile so that users who fail to log in correctly four times in a row will have their accounts locked for 10 minutes.After a user fails to provide the correct password within three consecutive login attempts the account will automatically lock for one minute. view the changes made to the default profile by the utlpwdmg.1.If a user doesn t change his or her password within 10 days of expiration. 2. . the account will be locked.sql script located in $ORACLE_HOME/rdbms/admin SQL> connect / as sysdba SQL> @?/rdbms/admin/utlpwdmg.sql Function created. connect to the database as sysdba and run the utlpwdmg. Profile altered. .sql script. d) Using Enterprise Manager. .

Practice 11-1 Overview: Database Security (Part 1) (continued) 3. The HR user would be automatically assigned the DEFAULT profile. c) Assign user HR to the new profile. 4. d) If you were to drop the HRPROFILE what would happen to the HR user? 1. Nothing would happen to the HR user. c) Verify that unsuccessful attempts to connect to the database are captured. b) Begin collecting audit records for users who unsuccessfully attempt to log in. b) Edit the new profile to make password expiration unlimited. d) Why did you have to restart the instance after changing the AUDIT_TRAIL initialization parameter? e) What would have happened if you had left AUDIT_TRAIL at its default setting of NONE? . Exempt the HR user from forced password changes. The drop statement would fail because the HRPROFILE cannot be dropped while a user is assigned to it. a) Create a new profile called HRPROFILE using the default profile as a template. The HRPROFILE would be dropped and the HR user would be unable to log in until the administrator assigned a different profile. 3. Store the audit information in the database. 2. The HR user would also be dropped. Audit unsuccessful attempts to connect to the database a) Enable collection of audit information. 4.

Configure your database to detect unauthorized access to salary data and capture any changes to salary information. 1. 2. Capture old value . a) Create a table called AUDIT_EMPLOYEES in the SYSTEM schema to hold information captured through database auditing.Practice 11-2: Database Security (Part 2) Background You suspect that someone has been viewing and possibly changing employee salary data without proper permission. heap-organized table with four columns: who varchar2(10) event_date date ipaddress what varchar2(16) varchar2(2000) b) Create a trigger to capture changes to the salary column. Audit select on the salary column of the employees table. Connect Run SQL> the as script connect user system $HOME/LABS/hrsalarytrig. Audit changes to the salary column of the employees table. Because you want to capture the old and new values rather than just the fact that a change happened. b) Verify that only SELECT statements that include the salary column generate an audit trail. Note: .is used to continue a statement on a new line in PL/SQL a) Use the DBMS_FGA package to add a fine grained audit policy to HR s employees table.what location the change was made from. Tasks Audit select on the SALARY column of the EMPLOYEES table Audit changes to the SALARY column of the EMPLOYEES table.new value which user made the change . Because we only want to capture audit information if someone selects the salary column we must use fine grained auditing rather than standard database auditing.sql system/manager@dba10g . Make the table a standard. Remember that value-based auditing is implemented through the use of database triggers. Only capture audit information if someone reads the salary column. you must use value-based auditing rather than standard database auditing.

@$HOME/LABS/hrsalarytrig. SQL> Trigger Created.Connected. .sql c) Verify that audit information about changes to the salary column are now captured.

Sunucu için.Listener için ilk dinleyece i adres . E er 1521 den ba ka bir port seçerseniz listener veya instance n z için baz ayarlar yapman z gerekir.Listener n cevap zaman (response time): TNS Ping (ms) . Oracle Net veritaban na eri mek isteyen herhangi bir uygulama taraf ndan eri ilen arkaplan bile enidir. d kod kütüphaneli için EXTPROC. Database Control parola koruma ve log dosyalar n n konumlar gibi genel parametrele aktif listiner n konfigürasyonundan sorumludur. stemci makinede. Bu sayfada: . Tek bir listener pekçok veritaban instance na ve binlerce istemci ba lant s na hizmet verebilir.Oracle A Servisleri Oracle a servisleri istemcinin veya orta katman uygulamalar n n Oracle Veritaban sunucusuna ba lanmas n sa lar. Oracle Net Listener olu turmak için Related Links k sm ndan Net Services Administration seçilir. Oracle Net Listener veritaban ve d uygulamalar aras ndaki ba lant y ayarlamakla görevlidir. Oracle Net Listener Oracle Net Listener. Database Control veya komut sat r ndan lsnrctl komutu ile kontrol edilir. tüm yerel olmayan kullan c ba lant lar için Oracle instance na bir yoldur. Listenerlar. A protokolü seçili. Di er seçenekler veritaban sunucusunda bulunan yerel uygulamalar n ba lant lar için kullan lan Internal Process Communication(IPC). Database Control kullan larak konfigüre edilirler. Gerekli olan ayar sadece listener konumunun ayarlanmas d r. 1 .Listener n durumu ve ne zaman ba lat ld . veritaban yla konu an her bilgisayarda olmal d r. Listener özellikleri sayfas gelir: 1 Administer menüsünden listener seçilir ve go butonuna bas l r. File seçilir ve Network Configuration kaydedilir. Oracle Net veya Oracle Netin görevini taklit eden Java Database Connectivity(JDBC). Daha ileri seviyedeki yöneticiler Oracle Net servislerini Vi. gedit veya Notepad gibi text editörleri kullanarak da yönetebilirler. Bir isim ve çal aca sunucunya ait IP adresi girilir. Oracle Net listener ad verilen aktif bir process içerir. Detail k sm nda listener n dinleyece i bir konum yaratmak için Add Address butonuna bas l r. Listener için di er tüm konfigürasyon ad mlar seçimliktir. sadece yugulama kullan r. Oracle Net. Kullan c lar asla Oracle Neti görmezler. A oturumu kurulduktan sonra. Ayr ca listener n dinleyece i port da belirtilir. Named Pipes(NMP) ve SSL ile TCP/IP dir. Oracle Net Listener. Listener olmadan veritaban na d ardan ba lanmak mümkün de ildir. Oracle Net istemci uygulamas yla veritaban sunucusu aras nda verileri ta yan kurye görevi görür. Veritaban sunucusunda. Listener Görüntülemek Enterprise Manager ana sayfas ndan Listener linki t klanaral lsitener status page e geçilir.Listener versiyonu ve ORACLE_HOME bilgisi .Bir dakikada kabul edilen/rededilen ortalama ba lant say s Listener Olu turmak Her listener n en az 1 dinledi i konum bulunmal d r.Listener ba latmakda kullan lan konfigürasyon dosyalar n n yeri . TCP/IP en çok kullan lanve default oland r. istemci uygulams yla veritaban sunucusu aras nda ba lant y sa lamak ve sürdürmekle görevlidir ayn zamanda ikisi aras ndaki mesajlar da ta r. Oracle Netin default portu 1521dir.

Oracle9i ve Oracle 10g instancelar veritaban ba lad zaman default listeneri otomatik olarak kaydeder.Dynamic service registration: Oracle8i. seçimlik parametreleri de konfigüre edebiliriz: .Listener n durumu kontrol edilir. . lsnrctl ile: .Listener ba lat l r. 7 Listener n çal aca sunucunun ismi veya IP adresi girilir. Edit Listener sayfas ndan Static Database Registration seçilir ve Add Database butonuna bas l r. Deafult port 1521 dir. 5 A protokolü seçilir. -Listener default port olan 1521de de ilse ve instance n default olmayan bir portla kay t olmas n istemiyorsan z. . 9 Yeni listener ba latmak için Actions menüsunden Start/Stop seçilir. -Uygulama static service regisration gerektiriyorsa.Listener durdurulur.Pek çok listener dinamik olarak konfigüre edilir.Tracing: Oracle Net ba lant s hakk nda detayl bilgi tutulmas n isteyip istemedi imizi belirtiyoruz.2 Create e bas l r. E er detayl bilgi tutacaksak ne kadar bilgi toplanmal (Trace Level) ve bu dosyalar nerde saklanmal ? Static Veritaban Kay tlanma Bir listener için istemci ba lant s n bir instancea iletmek için listener instance n ad n ve instance n ORACLE_HOME konumunu bilmelidirler. 6 Listener n çal aca sunucnun ad veya IP adresi girilir. 3 Listener ad girilir. . . 4 Dinleyece i adres eklenir. Default listener için ek bir listener konfigürasyonuna gerek yoktur. Dinlenen Adresler Her listener n en az 1 tane dinledi i adres bulunmal d r. Adresi kaydetmek için OKe bas n.Listener parolas de i tirilir 2 . Listener bu bilgiye 2 yolla ulasabilir: . . Oke bas l r. port belirtilir. E er 1521 den ba ka bir port seçerseniz listener veya instance n z için baz ayarlar yapman z gerekir. 8 Listener için di er tüm seçenekler seçimliktir. .Loglama: Oracle Net ba lant s n n logunu tutmak isteyip istemedi imizi ve nerde tutmak istedi imizi belirtiriz.Listener servislerinin durumu kontrol edilir. Servis ad (veritaban ismiyle ayn ) ve SID girilir.Konfigürasyon dosyas parametreleri sayesinde listener tekrar ilklenir. . Bu isim sunucu için unique olmal d r. Seçimlik Paramatrelerin Ayarlanmas Listener için sadece adres gerekse de. Listener Kontrol Listner control utility ile listener kontrol edersiniz. TCP/IP en çok kullan lan ve default olan d r.Static service registration: Oracle n eski versiyonlar listener ile otomatik olark kay t olmaz ve bu yüzden listener n servis verece i tüm veritaban servislerinin listeleri listener configuration dosyas nda bulunmal yd . Listener tekrar ba lat larak de i iklikler geçerlilik kazan r. Hala baz durumlarda static service registration seçilebiliyor. .

1. Promt sözdizimi e er listener n z parola ile korunuyorsa kullan lmal d r. All rights reserved. A a daki iki komut ayn etkiyi gösterir.Temel komut sözdizimi: LSNRCTL> komut [listener ad ] Lsnrctl komutu i lendi inde listener ad belirtilmezse default listener kabul edilir.1.0. to Komut sat r sözdizimi ile de bu i lemleri yapabilirsiniz: /home/oracle> lsnrctl stop backup LSNRCTL for Linux:Version 10. Listener Kontrol Sözdizimi Komut sat r kullan larak lsnrctl komutu çal t r l r. komut LITENER ad ndaki listener etkileyecektir. Pekçok ard k lsnrctl komutunu kullanmak için promt sözdizimi daha uygundur. 2003.Sa lanan ba lant say s n veya dediceted ve shared için kabul edilmeyen ba lant lar.Servisin durumunu(statik servislerin durumu UNKNOWN olarak gözükürler) . E er listener n z n ad LISTENERdan farkl ysa listener ad n komutla beraber kullanmal s n z yada SET CURRENT_LISTENER komutu kullan lmal d r. LSNRCTL> SET PASSWORD Password: The command completed successfully 3 .Servisin ad n . Listener_name in gözard edildi ine dikkat edelim. Ç kt lar: .0 on 05-NOV-2003 15:19:33 Copyright (c) 1991. Connecting (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=rhel)(PORT=5521))) The command completed successfully to Listener Kontrol ile Görüntülemek Lsnrctl servis komutu statik veya dinamik olmas na bakmaks z n her Oracle Net Service in durumunu yönetebilir. lk olarak komut sat r sözdizimi: # lsnrctl start Prompt sözdizimi ise: #lsnrctl LSNRCTL> start Genellikle komut sözdizimi tekbir komutu çal t rmak için uygundur. Listener kontrol durum komut listener hakk nda detayl bilgi döndürür ve listener n bulundurdu u tüm servisler hakk nda bilgi getirir. Listener nn z n ad n n BACKUL oldu unu varsayal m: LSNRCTL> stop backup Connecting (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=rhel)(PORT=5521))) The command completed successfully to A a daki uygulamalar ayn yukar daki sonucu verir: LSNRCTL> set cur backup Current Listener is backup LSNRCTL> stop Connecting (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=rhel)(PORT=5521))) The command completed successfully Not: Üstteki sözdiziminde current_listener cur eklinde k salt lm t r. Oracle.

status UNKNOWN... 40 min.Listener n ne zaman ba alt ld ve ne kadard r çal t .. status READY.Listener ad ve versiyonu .log Listening Endpoints Summary. The command completed successfully The command completed successfully LSNRCTL> STATUS Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC))) STATUS of the LISTENER -----------------------Alias LISTENER Version TNSLSNR for Linux: Version 10.. 40 min.. has 1 handler(s) for this service... Service "dba10g" has 2 instance(s). (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=rhel)(PORT=1521))) Services Summary. Instance "dba10g".Trace seviyesi ve güvenlik durumu .0. status READY. prot ve protokol serivslerini içeren listener adres bilgisi 4 . has 1 handler(s) for this service.1. The command completed successfully Durum bilgisinin içerdikleri: .. status READY. Instance "dba10g".0 . Service "rhel" has 1 instance(s).1..Beta Start Date 05-NOV-2003 15:48:08 Uptime 0 days 16 hr.0 ..Host.. (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=rhel)(PORT=1521))) Services Summary.ora Listener Log File /oracle/product/ora10g/network/log/listener. status READY. has 1 handler(s) for this service.0. Service "dba10g" has 2 instance(s). Instance "dba10g". has 1 handler(s) for this service.. 2 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Listener Parameter File /oracle/product/ora10g/network/admin/listener. 2 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Listener Parameter File /oracle/product/ora10g/network/admin/listener. has 1 handler(s) for this service. has 1 handler(s) for this service.ora Listener Log File /oracle/product/ora10g/network/log/listener.Beta Start Date 05-NOV-2003 15:48:08 Uptime 0 days 16 hr. Instance "dba10g".LSNRCTL> STATUS Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC))) STATUS of the LISTENER -----------------------Alias LISTENER Version TNSLSNR for Linux: Version 10...1.1.Konfigürasyon ve log dosyalar m n yerleri . status UNKNOWN..log Listening Endpoints Summary... Instance "dba10g".... Instance "dba10g". Service "rhel" has 1 instance(s).

Dizin isimlendirme.port ve servis ad na dönü türür. Bilinen servislerin listesi text bir dosyada saklan r. Listener yerle tikten sonra. Externel naming dizin isimlendirmeye benzer.com oldu unu varsayarsak ba lant stringimiz: SQL> connect hr/hr@db. Oracle Net Ba lant lar Bir uygulaman n Oracle Net listener üzerinden bir servise ba lanabilmesi için uygulama servise hakk ndaki bilgiye sahip olmal d r. Bu ba lant bilgilerinin tan mlanmas i lemi Names Resolution olarak adland r l r. e er uyan bir de er bulursa alias host. 5 . Kolay Ba lanma(Easy Connect) Easy connect ile kullan c Oracle Net ba lant s na gereken bilgiler bir ba lant stringi olarak sa lar.oracle. Oracle Net bilinen servislerin d (harici) listesini aliasa kar l k kontrol eder. Dizin simlendirme(Directory Naming) Dizin isimlendirme ile kullan c lar Oracle Net servisi için alias sa larlar. 1521 portunu dinledi ini ve instance parametrelerinin SERVICE_NAMES=db. Distributed Computing Environment (DCE) veya Cell Directory Services (CDS) gibi üçüncü k s m isimlendirme servislerini kullanmakt r. Statically registered serviceler iBa lant zaman çin durum bilgisi UNKNOWNdur. Oracle Net bilinen servislerin yerel listesini aliasa kar l k kontrol eder. Yerel simlendirme(Local Naming) Yerel isimlendirme ile kullan c Oracle Net servisi için bir alias(takma isim) sa lan r. $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.protokol. Network Information Services (NIS). Bu bilginin içinde listener n bulundu u adres. Yerel isimlendirme gibi kullan c lar kolay ba lant da hat rlamalar geren uzun stringler yerine k sa aliaslar kullan rlar. local naming ve directory naming daha sonra anlat lacakt r. <username>/<password>@<hostname>:<listener port>/<service name> Listener portu ve servis ad seçimliktir.ora Yerel isimlendirme Oracle Net servis ba lant lar n n çok s k de i medi i kurumlar için uygundur.us.protokol. Yerel isimlendirmenin bir avantaj kullan c lar n kolay ba lant da hat rlamalar geren uzun stringler yerine k sa aliaslar kullan lmas d r.ora dosyas da t lmal d r.oracle. Yerel isimlendirme ile DBA öncelikle kullan c lar yeni ve de i mi servislere ba lanmak için bu de i iklikleri içeren tnsnames. External naming. listener n kabul etti i protkol ve listener n dinledi i port bulunmal d r. uygulaman n bilmesi gereken hangi service ba lanaca n n ismidir. Oracle Net servislerinin konfigürasyonu çok s k de i en kurumlar için uygundur. E er servis ad sa lanmazsa Oracle Net ba lant stringinde bulunan veritaban servisi ve host ad n n ayn oldu unu varsayar. DB_DOMAIN=us.- Listenerda bulunan her servis için özet bilgi. Listner n TCP/IP protokolü kulland n . E er listener portu sa lanmazsa Oracle net default olarak 1521in kullanaca n varsayar. sim Çözümleme (Names Resolution) Easy Connect.com Not: SERVICE_NAMES ilkleme parametresi virgülle ayr larak pekçok de er içerebilir. Dizin isimlendirmenin ba ka bir avantaj da yeni bir servis ad LDAP dizinine eklendi inde servis ad hemen kullan c lar n eri imine aç l r.port ve servis ad na dönü türür. e er uyan bir de er bulursa alias host.

Oracle Net profilleri o Güvenlik o Troubleshooting o sim çözümleme metodlar içerir. alias iki veya daha fazla listener adresine sahip olur. E er ilk adres eri ilmezse ikincisi denenir. Oracle Net Manager. Adresler için protokol. Oracle Net ba lant lar n n istemci taraf n konfigüre etmekte kullan lan grafiksel bir araçt r. Not: E er dizin isimlendirme önceden yap lm sa. Oracle Net Manager ba latmak için komut sat r ndan netmgr yaz l r. Directory Naming içinse ayn listeden Directory Naming seçene i seçilir. Go ve arkas ndan da Create e bas l r. Ayr ca Lightweight Directory Access Protocol(LDAP) servi ismi çözümlemesini de ayarlar. Oracle Net s ras yla adresleri denemeye devam eder ta ki çal an bir listener bulana veya tüm adresler denenip ba ar s z olana kadar. . Oracle Net in sunucu taraf n konfgüre eder.Oracle Net servis isimleri . sa tarafta ise ayr nt penceresi bulunur. leri Ba lant Seçenekleri leri ba lant seçeneklrei ile listener n bozulmas ve yük dengesi konular nda Oracle Net avantaj sa lar. Oracle Net trafi i için proxy sunucu olarak hizmet verir ve Oracle Net trafi inin firewalldan güvenli bir biçimde yönlendirilmesini sa lar. Oracle Connection Manager ile kullan l r. Load balancing ile Oracle Net adres listesinden rastgele adres seçilir. stemci veya orta katman konfigürasyonlar na yard m etmez. 6 . Veritab n z n servis ad ve SIDsini girin ve servis ad n eklemek için Add butonuna bas n. Oracle Connection Manager. Real Application Clusterlarda ayn veritaban ndaki farkl instancelar aras nda i yükünün dengelenmesini sa lar. Ba lant zaman hatas ve yük dengeleme için 5 seçenek oldu una dikkat ediniz: Seçenekler leri levsellik Her adresi s rayla biriyle ba lanana kadar dene Failover Her adresi rasgele biriyle ba lanana kadar dene Failover Yük Dengeleme Rasgele seçilmi bir adresi dene Yük Dengeleme Kaynak Yönlendirme Sadece ilk adresi kullan - Oracle Net Manager Enterprise Manager Database Control. Directory Naming seçene ini seçemezsiniz. connect-time failover sa land nda. Source routing. Oracle Net Manager aç ld nda sol tarafta izleme a ac görülür. Create Net Service Name sayfas nda Net Service Name sahas na unique bir isim girin. Oracle Net listenerlar n olu turulmas ve ayarlanmas için de kullan labilir.port ve listener taraf ndan ba lan lmak istenen servisin hostu girilir.Servis Aliaslar n n Ayarlanmas Yerel Oracle Net servis aliaslar n n olu turulmas için Administor aç l r listesinden Local Naming seçilir. Oracle Net Manager.

Oracle. easy connect(EZCONNECT) ve host namingdir. Servis Aliaslar n Net Manager ile Ayarlamak Local naming veya directory naming komunlar na Oracle Net servis aliaslar n eklemek için Oracle Net Manager kullanabiliriz.0 . port ve protokol de erlendirilir. directory sunucusunu kontrol eder ve en son olarak host naming dener. Easy Connect kullanmaya çal r.simlendirme Metotlar n n Seçimi Default isim çözümleme metotlar yerel isimlendirme(TNSNAMES). Oracle Net Manager Kullanarat leri Ba lant Seçenekleri Veritaban kontrol gibi Oracle Net Manager da ileri ba lant seçeneklerini seçebilmenizi sa lar.2. 2003. Buradan alias ad n . protokolü. adresi ve portu seçebiliriz ve en son listener n dinleyece i servis ad n veririz. Yerel isimlendirme(Local naming) için Local dü ümü geni letilir ve a aç yap s ndan Services Names seçilir. All rights reserved.ora Used EZCONNECT adapter to resolve the alias Attempting to contact (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=dba10g)) (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.Production on 06-NOV-20 Copyright (c) 1997. Used parameter files: /oracle/prodouct/ora10g/network/admin/sqlnet.1.61)(PORT=1521))) OK (380 msec) Bu i lemle host ad . Seçenekler leri levsellik Her adresi s rayla biriyle ba lanana kadar dene Failover Her adresi rasgele biriyle ba lanana kadar dene Failover Yük Dengeleme Rasgele seçilmi bir adresi dene Yük Dengeleme Kaynak Yönlendirme Sadece ilk adresi kullan Oracle Net Ba lant s n Test Etmek Tnsping TCP/IP ping i leminin Oracledaki kar l olarak dü ünülebilir.168. Bu seçimler sonucunda bir konfigürasyon sihirbaz ç kar. Edit menusunden Create seçilir. H zl bir test sa lar # tnsping db.oracle.1. Oracle Net önce yerel isim çözümleme dosyas na bakar.us. E er directory namingin Easy Connectten önce olmas n istiyorsak LDAPyi seçmeli ve Promote butonuna basmal y z.com:1521/dba10g TNS Ping Utility for Linux: Version 10.0. Directory naming için servis aliaslar n konfigüre edeceksek Directory dü ümünü geni letip ayn i lemleri yapmal y z. 7 .

Dedicated Server process: Oturum kurulmas yla. CONNECT paketini tekrar gönderir. E er sisteminiz dedicated server mimarisinin kaynak isteklerinden negatif etkileniyorsa 2 seçene imiz vard r. Listener CONNECT paketini al r ve CONNECT paketinin geçerli bir Oracle Net Service ismini isteyip istemedi ini kontrol eder.Oracle Shared Servers Ba lant Kurmak Oracle Net isim çözümleme bittikten sonra. Process olu tuktan sonra. Dedicated server process taraf ndan kullan lan bellek miktar pekçok initialization parameter ayar na ba l d r. -Sistem kaynaklar n daha fazla bellek ve CPU ekleyerek artt rmak -Oracle Shared Server mimarisini kullanmak . Bu noktadan sonra listener ba lant da bulunmaz ve tüm i lemler server process e geçer Server process. Otomatik olarak PGA_AGGREGATE_TARGET ve WORKAREA_SIZE_POLICY ile kontrol edilir. -Uygulaman n i ledi i bilginin sonuçlar n kullan c ya döndürür. Kullan c Oturumu Kullan c RESEND paketini ald ktan sonra. server process sunucu üzerinde kullan c n n ajan olarak çal maya ba lar. listener ba lant sa lamak için yeni bir process üretir. Server process kullan c authentication kontrol eder ve geçerliyse user session yarat l r. Bellek ve CPU kaynaklar n n dedicated server processleri taraf ndan kullan lmas engelleyici ve sistem ölçeklenirli ini negatif etkileyebilir. E er servis ismi istenmedi inde (TNSPING iste i gibi) Listener ba lant n n do rulu unu onaylar ve ba ka bir ey yapmaz. Dedicated Server Process E er Connect paketi gçerli bir servis ismi içeriyorsa. Her server process CPU cycle ve belle i de içeren sistem kaynaklar n tüketir. ba lant iste i kullan c da veya middle-tier uygulamadan(kullan c processi) Oracle Net Listener a ula r. Server processin görevleri: -Uygulamada bulunan SQL statementlar n parse ve çal t rma -SQL statementlar n n çal t r lmas için gerekli database buffer cache data bloklar yaratmak -Disk üzerindeki data filelardan gerekli data bloklar n SGA n n database buffer cache k sm na okumak -Tüm sort i lemlerinin yürütülmesi. E er geçersiz bir sevis ismi istenirse listener kullanc processine hata mesaj döndürür. Kullan c Oturumu: Dedicated Server Dedicated Server Processi ile server processleri ve kullan c processleri aras nda bire-bir oran olur. Bu process server process olarak bilinir ve bazen shadow process olarak da adland r l r. Server processin PGA(Program Global Area) olarak adland r lan k sm sort i lemlerinde kullan lmak üzere sort area denen bellek alan bulundurur. listener process e ba lan r ve kullan c process için adres bilgisini de içeren baz bilgileri iletir. Server processler bitmap ve hash joins gibi i lemler için ayr lm belle e sahiptir. kullan c processine RESEND paketi gönderir.

Shared server cevab (sonucu) ça r lan dispatcher n response kuyru una koyar. ço unlukla PGA da tutulan bellek yap lar n n ço u shared memory locationda olmal d r. 4. SQL statement için run-time memory de erlerini içerir. Shared server processleri dedicated server processlerinin ço u i ini yaparlari iste i kuyruktan çekerler ve tamamlanana kadar i lerler.Stack spacede process için lokal de i kenleri içerir. Ba lant iste i yükü en az olan dispatcher a ba l olarak servis ismine yönlendirilir. . listener dedicated server processi yaratmaz. Oturumun devam nda kullan c lar ayn dispatcher a ba lan r. Bir ste i lemek Kullan c shared server mimarisine ba lanmak için veritaban iste i gönderir: 1. Priority yoktur.User-session datalar güvenlik ve kaynak kullan m bilgilerini içerir.Shared serverlar yeni requestler için request queue ye bakarlar. her dispatcher için ba lant yükü (üzerinde mevcut ba lant lar) de tutulur.Dispatcher sonucu response queue den al r 6.Kullan c Oturumu:Shared Servers Shared mimarisindeki her server en az bir(genellikler dah fazla) dispatcher processe sahiptir. 5. SGA ve PGA System Global Area ve Progran Global Area içerikleri dedicated server veya shared sevre kullan m na ba l olarak de i ir: . stek Kuyru u . shared server process b rak l r ve ba ka bir kullan c n n iste i yerine getirmek üzere kuyruktan istek al n r. 2. Her shared server processi tüm oturumlar n data spaceine eri melidir. böylece herhangi bir server herhangi bir oturumdan iste i . tek bir dispatcher yüzlerce kullan c oturumunu yönetebilir. .Dispatcher cevab kullan c ya döndürür.Requestler first-in first-out mant yla çal rlar. Teknik Not SGA ve PGA daki de i imler kullan c ya effaft r. Dispatcher kullan c isteklerini ele almazlar Bunun yerine kullan c isteklerinin SGA n n shared pool k sm ndaki ortak bir kuyru a atarlar. Getirilen sat rlar gibi .Bir sonraki geçerli(bo ) shared server istek kuyru undan iste i al r ve iste i i ler.Dispatcher iste i SGAdaki ortak istek kuyru una koyar. 3. E er çoklu kullan c destekliyorsa LARGE_POOL_SIZE in artt r lmas gerekir.User process iste i dispatchera yönlendirir. Tek bir kullan c oturumu çoklu shared server processleri taraf ndan i lenen isteklere sahip olabildi i için.Text ve parse edilmi tüm SQL sorgular SGAda tutulur. Kullan c n n ça r s bittikten sonra. Her dispatcher n kendine ait response queue vard r. Dedicated server processden fark . Ba lant iste i geldi inde.Cursor durumu.Bir request queue tüm dispatcherlar taraf ndan payla l r . Sahred server mimarisinde ço u bellek alanlar SGAn n large pool k sm nda tutulur. Bunun yerine listener her servis ismi için çal an dispatcherlar n listesini bulundurur. .

Most operating systems have a default of 16 K. Bir session n alabilece i spacei limitlendirebiliriz(PRIVATE_SGA ile) Oracle Shared Server Konfigürasyonu Oracle Shared Server konfigure etmek içini instance n initialization parametrelerini editlemeliyiz. SGA da bulunan space her session n data space i içindir. The default is operating system specific. Databasei yarat rken seçti imize ba l olarak DISPATCHERS parametresi XML database servis vermek üzere 1 dispatcher ba lat lacak ekilde konfigüre edilebilir. en iyi ölçü 1 dispatcher n mevcut veritaban ba lant lar n n %50sini kullanmas d r. E er verilmezse dispatcher n kay t de eri SERVICE_NAMESdir. Oracle Database 10g name value syntax destekler. The default is operating system specific. CONNECTIONS Specifies the maximum number of network connections (CON or CONN) to allow for each dispatcher.gerçekle tirebilir. Attribute Description PROTOCOL Dispatcher n kullanaca a protakolünü (PRO or PROT) belirler(genellikle TCP) DISPATCHERS Ba lat lacak dispatcher say s d r (Default 1) (DIS or DISP) SERVICE Distapcher n Listenerla birlikte kay t oldu u Oracle Net (SER or SERV) Service ad d r. 1024 is the default for Sun Solaris and Windows. Dispatcher DISPATCHERS parametresi her dispatcher için de i ik özellikleri sa lar(enable). Di erleri seçimliktir. Sadece gerekli dispatcher özelli i PROTOCOL dür. This attribute need only be specified if the listener is a local listener that uses a nondefault port (not 1521) and is not specified with the LOCAL_LISTENER parameter or the listener is on another node. Ço u sistemde DISPATCHER parametresi konfigüre edilmelidir. SESSIONS The maximum number of network sessions for each (SES or SESS) dispatcher. LISTENER Specifies an alias name for the listeners with which the (LIS or LIST) PMON process registers dispatcher information. DISPATCHERS= (PROTOCOL = TCP)(DISPATCHERS=3) Parametre Tipi Parametre S n f Dafault De er String Dinamik Null (hiçbir Dispatcher ba lat lmayacak Dispatcher n tutabilece i ba lant say s i yo unlu una göre de i sede. Ço u optional parametreler default olarak seçilir. For example. Set the alias to a name which is resolved through a naming method. .

Parametre Tipi Integer Parametre S n f Dinamik Dafault De er Yok (Limitsiz) li kili Parametereler . Bu parametrenin belirlenmesi kritiktir çünkü instance Ortak stek kuyru unu gör ntüler ve kuyru u kullanacak ba ka shared serverlar ba lat r gerekmedi inde de bunlar bitirir.Shared-Servers SHARED_SERVERS elde bulunan minimum server process say s n belirtir. CIRCUITS parametresi gelen ve giden network oturumunda bulunan virtual circuits say s n gösterir. DISPATCHERS a de er atanm sa 1 letim sistemine ba l Max_Shared_Servers MAX_SHARED_SERVERS e zamanl çal abilecek maksimum server process say s n gösterir. Bu parametre önemlidir çünkü instance gerekti i zaman shared server process yarat labilir. Parametre Tipi Integer Parametre S n f Dinamik Dafault De er Yok (Limitsiz) De er Aral letim sistemine ba l Circuits Virtual circuitler veritaban ndan dispatcher ve servera do ru kullan c ba lant lar d r. Bu parametreyi shared-server mimarisinde kullan c lar n kurabilece i ba lant say s n s n rland rmak için set etmeliyiz. Shared Server Sessions Bu parametre belirli bir zamanda toplam aç k shared server oturumlar n n say s n kontrol eder. . Oracle Shared Server dedicated server durumunda PGA da tutulan oturum bilgilerinin large pollda tutar . Bu parametrenin kullan m dedicated kullan c oturumlar için kaynaklar n ayr lmas n sa lar.SESSIONS system taraf ndan yarat labilecek maksimum session say s n gösterir.PROCESS server side processleri kontrol eder. Aksi halde de er 0d r.LARGE_POOL_SIZE large poolun büyüklü ü byte cinsinden belirtilir. Parametre Tipi Parametre S n f Dafault De er De er Aral Integer Dinamik DISPATCHERS Null ise 0. Bu parametre bir instance n toplam SGA gereksinimini etkileyen parametrelerden biridir. . Parametre Tipi Integer Parametre S n f Dinamik Dafault De er E er Oracle Shared Server konfigüre edilmi se CIRCUITS de eri SESSIONS de erine uyar.

E er listener TCP/IP 1521.oracle. Kay tlanmay do rulamak için: $ lsnrctl services Service "TEST" has 1 instance(s). E er LARGE_POOL_SIZE de erini set etmezseniz. Shared Server Kurulum nu Do rulamak Oracle Shared Server kullan rken önce listener ba latmal y z.oracle. Oracle Shared Server kullan c oturum belle i için shared pollu kullan r. servislerin kay t olmas için beklemek gerekir..us. server.com. SQL ve sahared poolu kullanan di er servislerin performans etkilersiniz. status from v$circuit. Bu yüzden PL/SQL. Her shared server ba lant s V$CIRCUITe giri yapar.com)(PORT=35229)) "DEDICATED" established:0 refused:0 V$CIRCUIT view sorgulanarak her shared server ba lant s için kay t görülür. SQL>select dispatcher. Handler(s): "DISPATCHER" established:1 refused:0 curr:0 max:1022 state:ready D001 <machine: db. böylece dispatcher listener ile register olabilir. pid: 8705> (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=db.oracle. sonra database ba lamal .us. pid: 8703> (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=db.oracle. has 3 handler(s) for this service.com)(PORT=35230)) "DISPATCHER" established:1 refused:0 curr:0 max:1022 state:ready D000 <machine: db. circuit. V$SESSION mevcut session için session bilgilerini tutar Ba lant Tipini Seçmek Oracle Netin default connection tipi shared serverd r Ne Zaman Shared Server Kullanmamal y z . Oracle her oturum için shared poolun belirli bir k sm n ay r r. DISPATCH -------82890064 8288F9E4 8288FD24 CIRCUIT -------8257BA64 8257BBB0 8257BCFC SERVER -------8288F6A4 00 00 STATUS ---------------NORMAL NORMAL NORMAL Data Dictionary View V$CIRCUIT virtual circuitlerin bilgilerini tutar.LOCAL_LISTENER listener taraf ndan kullan lan port ve protokol belirtilir. Oracle.us.com. V$SHARED_SERVER Shared server processler hakk nda bilgi içerir V$DISPATCHER Dispatcher processler hakk ndaki bilgileri tutar V$SHARED_SERVER_MON TOR Shared server processlerinin ayarlar n n tutuldu u view V$QUEUE request ve response queue bilgileri bulunur. E er listenera restart atarsan z.us. Instance "TEST". status READY. Ayr ca gelen ba lant lar için listener n yük dengelemesi yapt da görülebilir. porttan dinlemiyorsa veya birden fazla listener varsa LOCAL_L STENER konfigüre etmek gerekir.

Ortak request queue ve dispatcher response queue payla m yüzünden. büyük miktarda verilerle u ra rken shared Serverlar çok verimli çal maya bilirler.fakat her ba lant için uygun olmayabilir. index ve tablo bak m i istatistikerin analizi gibi. . Ço u administration görevleri shared server ba lat s ile yap lamaz. Bunlar instance n ba lams ve durdurulmas i tablespace veya datafile yarat lmas .Oracle shared server mimarisi process ve bellek kullan m için verimli bir modeldir. Tüm DBA oturumlar nda dedicated server seçilmelidir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful