You are on page 1of 13

GEOGRAFI 942/2 ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM

BAHAGIAN A
Bil TOPIK 2013 2014 2015 2016
P2 U2 P2 U2 P2 U2 P2 U2
TEMA 3: SISTEM ATMOSFERA
1 3.1 Struktur dan
kandungan
atmosfera
2 3.2 Cuaca dan
iklim
3 1a: Namakan alat
tersebut?
1b: Mengapa bacaan
3.2.1 Unsur cuaca suhu pada Y lebih
dan iklim rendah?
4 3.2.2 Bahangan dan
tenaga dalam
atmosfera
5 3.2.3 Taburan suhu
secara menegak dan
mendatar
6 1b: Mengapakah
kelembapan
bandingan udara di
kwsn hutan lebih
tinggi berbanding
dgn kawasan bandar?
1c: Jelaskan 3 kesan
kelembapan
bandingan tinggi
3.2.4 Kelembapan terhadap persekitaran
atmosfera fizikal.
7 3.2.5 Kestabilan
atmosfera
8 3.2.6 Kerpasan dan
proses
pembentukannya
9 3.2.7 Pembentukan
hujan

1
GEOGRAFI 942/2 ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM
10 3.2.8 Edaran
Umum Atmosfera
dan jenis-jenis
angin.
11 1a: Apakah
yang
dimaksudk
an dengan
siklon
tropika?
1b:
Huraikan
ciri angin
siklon
tropika?
1c:
Mengapak
ah siklon
tropika
berlaku di
kwsn
lautan
tropika?
1d:
Huraikan 2
kesan
siklon
tropika
terhadap
aktiviti
ekonomi
pddk di
3.3 Gangguan kwsn
atmosfera – siklon pinggir
tropika pantai.
12 3.4 Fenomena 2a: Apakah yg 2a:
Iklim: El Nino dan dimaksudkan dgn Huraikan
La-Nina La-Nina? perubahan
2b: Huraikan ciri unsur
cuaca yg berpunca cuaca di
drp fenomena La- kwsn AT

2
GEOGRAFI 942/2 ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM
Nina? akibat
2c: Bagaimanakah fenomena
fenomena La-Nina El Nino.
memberikan kesan 2b:
terhadap aktiviti Bincangka
pddk? n kesan
fenomena
El-Nino di
kwsn AT
dan di
kwsn
Amerika
Selatan.
13 3.5 Perubahan 2ai:
iklim Bincangka
n aktiviti
manusia
yang
menyebabk
an
penipisan
lapisan
ozon
berlaku?
2aii:
Huraikan
kesan
penipisan
ozon
terhadap
ASF.

2bi:
Sejauhman
akah faktor
semula jadi
menybbkan
fenomena
jerebu
berlaku?
2bii:
Terangkan

3
GEOGRAFI 942/2 ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM
langkah yg
boleh
dilaksanaka
n bagi
mengurang
kan
fenomena
jerebu di
malaysia.
14 2a:
Bincangka
n
perubahan
suhu
bandar
akibat
aktiviti
manusia.
2b:
Huraikan
kesan
peningkata
n suhu
bandar
3.6 Mikro iklim terhadap
bandar ASM.
15 3.7 Kemahiran
amali sistem
atmosfera
TEMA 2: SISTEM HIDROLOGI
16 4.1 Fasa air
17 4.2 Kitaran 1a: Apakah yang 3a:
hidrologi dimaksudkan Sejauhman
dengan proses akah faktor
resapan? hujan
mempengar
1b: huraikan 2
uhi LAP?
faktor yg. 3b:
Mempengaruhi Terangkan
proses resapan air. langkah
yang boleh

4
GEOGRAFI 942/2 ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM
dilaksanaka
n untuk
mengurang
kan hakisan
akibat
LAP?
18 1c: Huraikan 2 3a:
faktor yg mybbkan Sejauhman
kuantiti air tanih akah faktor
berkurangan. fizikal
mempenga
1d: Bagaimanakah
ruhi proses
proses edaran air edaran air
tanih berlaku? tanih?
3b:
Jelaskan
kesan
pengurang
an
simpanan
air tanih
terhadap
4.3 Edaran air tanih ASF.
19 3a:
Bincangkan
faktor yang
menyebabka
n lebihan air
berlaku.
3b: Jelaskan
kesan
lebihan air
terhadap
aktiviti
4.4 Imbangan air manusia.
20 4.5 Kaitan sistem 1a: Apakah
hidrologi dengan yang
manusia dimaksudka
n dengan air
domestik?
1b: Huraikan
2 faktor yg

5
GEOGRAFI 942/2 ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM
menjejaskan
bekanal air
domestik.
1c: Jelaskan
4 langkah yg
boleh
dilaksanakan
utk
menjamin
kelastarian
sumber air di
Malaysia.
21 3ai: Lukis graf yg
sesuai bagi
menunjukkan nilai
sejatan &
perpeluhan.
3aii: Hitung min
sejatpeluhan
3b: Berdasarkan graf
yg dilukis, jelaskan
pola sejatan &
sejatpeluhan.
3c: Huraikan 4 kesan
4.6 Kemahiran sejatpeluhan
amali sistem terhadap persekitaran
hidrologi fizikal.
BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA
Bil TOPIK 2013 2014 2015
P2 U2 P2 U2 P2 U2 U2
TEMA 1: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR
1 1.1 Sektor-sektor
ekonomi
2 1.2 Sektor primer: 5a: Huraikan 3 ciri
Pertanian pertanian ladang di
Malaysia.
5b: Bagaimanakah
penggunaan
teknologi moden
dapat memajukan
sektor pertanian di

6
GEOGRAFI 942/2 ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM
Malaysia.
1c: Bincangkan
sumbangan aktiviti
pertanian ladang
terhadap
pembangunan eko
Malaysia.
3 5a:
Berdasarkan
Negara
Malaysia
jelaskan
masalah yg
dihadapi
oleh nelayan
pinggir
pantai
5b: Huraikan
kesan
aktiviti
perikanan
terhadap
ASF
5c:
Bincangkan
program yg
telah
dilaksanakan
bagi
memajukan
1.3 Sektor primer: sektor
Perikanan perikanan.
4 1.4 Sektor primer:
Perhutanan
5 1.5 Sektor primer: 4a: Apakah
Perlombongan dan yang
sumber tenaga dimaksudk
an dengan
mineral
sumber
tenaga?

7
GEOGRAFI 942/2 ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM
4b:
Huraikan 2
kesan
aktiviti
perlombon
gan
terhadap
perkemban
gan
industri
hiliran di
M’sia.
4c:
Jelaskan 2
kesan
aktiviti
perlombon
gan haram
terhadap
ASF di
M’sia.
4d:
Terangkan
2 langkah
utk
memajukan
kwsn bekas
lombong di
M’sia.
6 1.6 Sektor 4a:
sekunder: Nyatakan 3
Pemprosesan dan kesan
pembuatan positif
aktiviti
ekonomi
sekunder
terhadap
pembangu
nan
sosioekono
mi di
Malaysia.

8
GEOGRAFI 942/2 ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM
4b:
Huraikan 2
kepentinga
n syarikat
multinasio
nal
terhadap
pembangu
nan sektor
sekunder
di
Malaysia.
4c:
Jelaskan 2
cabaran yg
dihadapi
oleh
Malaysia
dlm
memajuka
n sektor
ekonomi
sekunder.
4d:
Huraikan 2
langkah
pengurusan
bagi
menangani
impak ASF
kesan
daripada
kepesatan
sektor
pembinaan
di
Malaysia.
7 1.7 Sektor Tertier 5a: Pilih
sebuah
negara di
AT,
huraikan

9
GEOGRAFI 942/2 ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM
sbb negara
tsbt
memberika
n tumpuan
kpd
pembangun
an sektor
eko tertier
pada masa
kini.
5b:
Bincangka
n masalah
yang
dihadapi
oleh
Malaysia
utk
memajukan
sektor
tertier.
5c:
Jelaskan
kepentinga
n inovasi
dlm
memajukan
sektor
ekonomi
tertier.
8 1.8 Sektor tertier:
Pelancongan
9 1.9 Sektor tertier: 5a:
Pengangkutan Sejauhman
akah sektor
pengangku
tan
menyebabk
an
pencemara
n udara

10
GEOGRAFI 942/2 ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM
berlaku di
Malaysia?
5b:
Jelaskan
kesan
kadar
pencemara
n yang
tinggi
terhadap
persekitara
n fizikal &
manusia.
10 6a:
Jelaskan
bagaimana
pemindaha
n teknologi
memberika
n
sumbangan
kepada
pembangu
nan
sosoioekon
1.10 Sektor tertier: omi
ICT dan R&D Malaysia.
TEMA 2: GLOBALISASI EKONOMI DAN KERJASAMA SERANTAU
12 6c: 6b:
Jelaskan Bincangkan
kesan kesan
negatif globalisasi
globalisasi ekonomi
ekonomi terhadap
2.1 Globalisasi kpd ssbh negara
ekonomi negara. Malaysia.
13 2.2 Kerjasama 4a: Huraikan 1 aspek 6b: 4a: Apakah
serantau saling bergantung Berdasarka yang
dlm konteks n sebuah dimaksudka
kerjasama ekonomi negara n dengan
serantau di kwsn Asia sedang daya saing
Pasifik. membangu serantau?

11
GEOGRAFI 942/2 ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM
4b: Bagaimanakah n, 4b: Huraikan
Malaysia mendapat bincangka 3
faedah daripada n langkah kepentingan
pakatan ekonomi yg boleh pakatan
serantau? dilaksanak ekonomi
4c: Huraikan 3 mslh an bagi serantau
yang dihadapi oleh mengurang kepada
negara Anggota kan Malaysia.
ASEAN dalam pergantung
menjayakan an
kerjasama ekonomi ekonomi
serantau. terhadap
negara
maju. 6b:
Berdasarka
n sebuah
negara
sedang
membangu
n,
bincangka
n langkah
yg boleh
dilaksanak
an bagi
mengurang
kan
pergantung
an
ekonomi
terhadap
negara
maju.
14 6a: Jelaskan 5 aktiviti 4c: Jelaskan
ekonomi yg dijlnkan 3 sumbangan
di IMS-GT. Malaysia
6b: Mengapakah kepada
IMS-GT lebih pembanguna
berjaya berbanding n
dengan Pakatan Segi sosioekonom
2.3 Pertumbuhan Tiga Pertumbuhan i Singapura.
segitiga ASEAN yg lain?

12
GEOGRAFI 942/2 ANALISA SOALAN-SOALAN PENGGAL 2 STPM
15 6b: 6a:
Mengapaka Mengapakah
h Malaysia Malaysia
memerluka menjadi
n negara negara
lain bagi tumpuan
memajukan kepada
2.4 Hubungan ekonominy pelabur
Malaysia dengan a? asing di Asia
dunia luar Tenggara?
16 6a:
Berdasarka
n jadual di
atas,
berapakah
imbangan
2.5 Kemahiran perdaganga
amali globalisasi n Malaysia
ekonomi dan pd thn
kerjasama serantau 2006?

13