You are on page 1of 2

DE VOLKSKRANT

28 WOENSDAG 7 MAART 2018

Economie

Jongere best bereid meer Zo krijgt de
te betalen om te wonen
Koen Haegens
Amsterdam
De nieuwe privacywet waarover de
Nederlanders tot 35 jaar zijn be-
Tweede Kamer donderdag debatteert,
reid een veel groter deel van hun moet een rem zetten op de onstilbare
maandelijkse inkomen uit te ge-
ven aan woonlasten dan op dit honger van bedrijven naar persoonlijke
moment is toegestaan. Dat blijkt
uit een enquête van Kantar TNS in gegevens. Krijgt de burger het eindelijk
opdracht van de Rabobank onder
1.400 Nederlanders.
voor het zeggen in de data-economie?
De afgelopen jaren zijn, in reactie op de Door Koen Haegens
crisis op de huizenmarkt, de leennor- Illustratie Peter van Hugten
men aangescherpt. Dat moet voorko-
men dat Nederlanders bij tegenslag
hun woonlasten niet langer kunnen
betalen. Zouden die strengere regels er
niet zijn, dan zeggen met name jonge-

W
ren veel meer geld te willen neertellen ie denkt dat de
voor de huur of hypotheek, plus kosten
voor gas, water en licht. Ruim vier op
nieuwe privacy-
wet alleen data-
i
de tien is bereid hier meer dan 40 pro- Microwoning in Amsterdam. Kale huur: 511 euro. Foto Marcel Wogram reuzen als Face- DIT ZIJN (STRAKS) UW
cent van het netto-inkomen aan uit te book en Google
geven. Bij ouderen (65-plus) heeft min- JONG SCHEUTIGER DAN OUD Daarbij is met name onder jongeren treft, heeft het PRIVACYRECHTEN
der dan een op de tien dat ervoor over. sprake van gewenning aan torenhoge mis. Ook Tanja Poulissen-Houkes
Welk deel van uw netto-inkomen bent u
‘Bijna 18 procent van de jongeren woonlasten. Dat komt mede omdat zij van Autobedrijf Steyger in Voor- n Bedrijven moeten in begrij-
bereid uit te geven aan woonlasten,
zegt zelfs meer dan de helft van hun vaker aangewezen zijn op dure huur- schoten moest begin deze maand pelijke taal vermelden wat ze
in procenten
netto-inkomen uit te willen geven’, ver- woningen in de vrije sector. ‘Hogere zo’n 2.400 brieven versturen naar doen met uw gegevens en
tot 40 % meer dan 40 %
telt Rabobank-econoom Nic Vrieselaar. woonlasten nu leiden tot een grotere haar klanten. Via een vragenlijst waarom.
‘Dan heb je het al gauw over 1.000 tot 100 bereidheid tot hogere woonlasten kunnen zij onder meer laten weten
1.500 euro per maand. Dat toont toch straks’, aldus de economen. Uit het of ze gediend zijn van een seintje n Burgers kunnen oude data
wel een zekere mate van wanhoop.’ 80 driejaarlijkse WoonOnderzoek van het per mail of sms wanneer het tijd is laten verwijderen door een
Het Europese statistiekbureau Euro- CBS en het ministerie van Binnen- voor de periodieke onderhouds- beroep te doen op hun ‘recht
stat spreekt bij woonkosten van 60 landse Zaken blijkt dat de woonquote beurt van hun auto. ‘Alleen al met op vergetelheid’.
40 procent of meer van ‘overbelasting’. – het gedeelte van het inkomen dat op- het vouwen en in de enveloppen
Zo’n percentage ligt ook ver boven het 40 gaat aan woonlasten – voor huurders doen van de vragenlijsten was ik n ‘Dataportabiliteit’: de klant
overgrote deel van de leennormen die in de vrije sector 42 procent bedraagt. twee dagen bezig.’ mag zijn gegevens opvragen
het budgetinstituut Nibud jaarlijks 20 Bij huiseigenaren gaat het slechts om Overdreven? ‘Ik zie geen andere en meenemen naar, bijvoor-
vaststelt, aan de hand van het inkomen 28 procent. Terwijl huurders de afgelo- manier om dit te doen’, zegt Poulis- beeld, een nieuwe energie-
en de hypotheekrente. Al waarschuwt 0 pen tien jaar bovendien veel meer zijn sen-Houkes. ‘Wij moeten als bedrijf aanbieder.
18-34 jaar 35-49 50-64 65>
voorlichter Gabriëlla Bettonville voor gaan betalen, is het deel van het inko- straks aan de privacytoezichthou-
al te simpele vuistregels. ‘Als jij geen 070318 © de Volkskrant. Bron: Rabobank men van huiseigenaren dat opgaat aan der kunnen aantonen dat klanten n Klanten en werknemers
auto rijdt en je woning veruit het be- woonlasten zelfs iets gedaald. hiervoor toestemming hebben ge- mogen de over hen vastge-
langrijkste vindt, zul je daar een groter Door de krapte op de huizenmarkt geven. Dus heb ik dit bedacht.’ Maar legde gegevens inzien. Klopt
deel van je inkomen aan uit kunnen ge- deren, met alle daarbij komende kos- groeit er nu een generatie op die het tijdrovend is zo’n mailing wel. Niet er iets niet, dan hebben zij
ven.’ ten. Toch lijkt er volgens de onderzoe- normaal vindt exorbitant veel te beta- voor niets schuiven veel andere recht op rectificatie.
Een vaker genoemde verklaring voor kers meer aan de hand. Zij wijzen op de len voor de woning. ‘Vroeger kon je garagehouders de broodnodige
het verschil tussen oud en jong is dat gekte op de huizenmarkt: ‘Uit angst met één inkomen een huis kopen’, zegt maatregelen voor zich uit. ‘En dan n Computer says no? Bij
die laatste groep erop rekent dat het om buiten de boot te vallen, zijn Neder- Rabo-econoom Vrieselaar. ‘Nu heb je moet ik nog beginnen met het procedures, bijvoorbeeld de
toekomstige salaris nog flink zal toene- landers bereid om diep in de buidel te daar twee inkomens voor nodig en dan schrijven van ons officiële privacy- aanvraag voor een lening,
men. Ook hebben zij minder vaak kin- tasten.’ nog kan het krap worden.’ beleid, ook zo’n nieuwe eis’, ver- kunt u voortaan eisen dat er
zucht de garagehouder. een mens naar kijkt.

Advertentie
Privacyrevolutie
Over minder dan drie maanden is
het al zover. Dan wordt de Algemene
Verordening Gegevensbescher-
ming, kortweg AVG, van kracht. Ach-
ter die droge Brusselse verordening
gaat niets minder dan een privacy-
revolutie schuil. Donderdag debat- andere organisatie. Zowel klanten
teert de Tweede Kamer over de wet als werknemers kunnen hun data
waarmee deze vanaf 25 mei wordt opvragen – of het nou bij Facebook
omgezet naar Nederlandse regel- is, de Hartstichting, de Nederlandse
geving. Spoorwegen of Albert Heijn. Ver-
De oude privacywet stamt nog uit kopen deze organisaties die infor-
de tijd dat het internet in de kinder- matie door aan anderen, dan die-
schoenen stond. De nieuwe vormt nen ze dat ook te vermelden.
het politieke antwoord op de op- De allerbelangrijkste verande-
mars van de data-economie. Daarin ring is dat de privacywaakhond
gelden persoonlijke gegevens als tanden krijgt. ‘Tot nu toe konden
het nieuwe goud. Wie is de klant, organisaties misschien wel denken:
welke producten koopt hij of zij, laat de toezichthouder maar aan-
zijn er in het verleden ziekten ge- tonen dat wij iets verkeerd doen. Nu
weest? Allemaal informatie waar- wordt het eerder andersom’, zegt
mee bedrijven grof geld kunnen Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar
verdienen. recht en de informatiemaatschap-
De AVG moet burgers het gereed- pij aan de Universiteit Leiden. De
schap aanreiken om dat kostbare nieuwe wetgeving is van toepassing
bezit te beschermen. Zo krijgen op de data van alle inwoners van de
Europeanen het recht op ‘dataporta- Europese Unie. Het maakt niet uit
biliteit’: ze mogen voortaan hun of die gegevens in Nederland wor-
eigen gegevens meenemen naar een den opgeslagen of op een server in
DE VOLKSKRANT
WOENSDAG 7 MAART 2018 29

MILJOEN euro boete of 4 procent

20 van de wereldwijde jaaromzet
moeten ondernemers maximaal
betalen bij overtreding van de nieuwe
privacyregels.

privacywaakhond tanden

de Verenigde Staten. Overtreders moe- Er wacht ondernemers dan ook een Onder- Google vooruitlopend op de AVG al een China behandelt Europa privacy nu ex-
ten bovendien vrezen voor torenhoge indrukwekkende stapel huiswerk. Zoals privacydashboard opgetuigd. Gebrui- pliciet als een mensenrecht. Dat is een
boetes. Het maximum is 20 miljoen het opzetten van een heuse databoek- nemers kers kunnen daarop aangeven wat de goede ontwikkeling. Wat wij hopen, is
euro of 4 procent van de wereldwijde houding. ‘Neem een supermarktketen. wacht een zoekmachine wel en niet met hun ge- dat de Europese Unie met haar belang-
jaaromzet – bij een internetgigant als Die moet daarin onder meer bijhouden gevens mag doen. De pijn zit hem bij de rijke afzetmarkt van honderden mil-
Facebook zou het gaan om een bedrag welke gegevens ze verzamelt via de ca-
indruk- kleinere bedrijven die minder geld, joenen mensen hiermee ook internatio-
van een slordige 1,3 miljard euro. mera’s in de winkel of de kassa’s, wat er wekkende menskracht en specialistische kennis naal de toon gaat zetten.’

Paniek
met die data gebeurt en waarom dat stapel hebben. ‘Vrijwel alle ondernemers val- Andere deskundigen zijn minder op-
noodzakelijk is’, vertelt Wouter Seinen, len onder deze wet, tot en met de fiet- timistisch. Er is een risico dat deze pri-
De paniek hierover grijpt om zich heen. die als partner bij Baker McKenzie vooral huiswerk senmaker’, legt David de Nood van de vacywet vooral tot afvinklijstjes en an-
Afgelopen zomer bleek uit een enquête multinationals adviseert over de nieuwe werkgeversorganisaties uit. ‘De admini- dere bureaucratie leidt, zegt hoogleraar
dat 70 procent van de ondernemers niet wetgeving. Nog iets nieuws: de Data stratieve rompslomp waaraan zij moe- Zwenne. ‘Maar het dwingt bedrijven en
op de hoogte is van wat er allemaal op Protection Officer. Volgens een grove ten voldoen is buitenproportioneel. Ik organisaties in elk geval bewuster om
stapel staat. Minder dan drie maanden schatting van de IAPP, een internationale roep niet op tot ongehoorzaamheid. te gaan met de gegevens van klanten.’
voordat de nieuwe regels ingaan, noemt organisatie van privacydeskundigen, Maar ik vraag me wel af welk probleem Die mening is ook Wouter Seinen van
privacyspecialist David de Nood van zullen vooral grotere bedrijven de ko- we hiermee nu eigenlijk aan het oplos- Baker McKenzie toegedaan. ‘Nu is het
werkgeversorganisatie VNO-NCW en mende tijd wereldwijd 75 duizend van sen zijn.’ nog vaak goedkoper voor organisaties
MKB-Nederland de situatie nog altijd zulke DPO’s moeten benoemen. Zij gaan om persoonlijke gegevens massaal te
‘behoorlijk zorgelijk’. ‘Vorige week nog toezien op de naleving van alle privacy- Mensenrecht bewaren dan er kritisch naar te kijken
hield ik een praatje voor professionals. regels. En de burger? Die gaat er wel degelijk en een deel te verwijderen. Dat gaat hoe
Maar liefst 84 procent verwachtte dat Opvallend genoeg lijken juist de op vooruit, vindt Hans de Zwart van dan ook veranderen. Daarmee tilt deze
hun bedrijf de deadline van 25 mei niet grootste privacyzondaars hiermee de privacyorganisatie Bits of Freedom. wet onze datahygiëne naar een hoger
zal halen.’ minste moeite te hebben. Zo heeft ‘Anders dan de Verenigde Staten of niveau.’