You are on page 1of 3

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỘI THI TRÍ TUỆ VIETINBANK NĂM 2018

PHẦN THI NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ & XỬ LÝ NỢ VÀ KPI

(Vị trí: Trưởng, phó phòng Tổng hợp tại chi nhánh)
I. Kiến thức ôn tập
1. Phân loại nợ và trích lập dự phòng;
2. Thẩm quyền xử lý tín dụng;
3. Xử lý TSBĐ;
4. Giảm miễn lãi;
5. Bán nợ thương mại;
6. Quy trình quản lý và xử lý nợ có vấn đề trong hệ thống NHCTVN;
7. Quy định về xử lý nợ
8. Giao thẻ điểm chi nhánh và đánh giá cán bộ
II. Tài liệu liên quan
Căn cứ nội dung kiến thức cần nghiên cứu tại mục I nêu trên, cán bộ tham gia dự thi
nghiên cứu các văn bản sau:
STT Văn bản
Văn bản Pháp luật
1 Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định về phân loại tài sản có,
mức trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2 Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013.
3 Thông tư 09/2015/TT-NHNN ngày 17/07/2015 Quy định về hoạt động mua, bán
nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài
4 Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ
chức tín dụng
Văn bản của NHCT
1 Quyết định 506/2014/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 27/05/2014 Quy định phân loại
tài sản có, mức trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong
hoạt động của NHCTVN
2 Quyết định số 1841/2014/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 10/11/2014 sửa đổi lần thứ
nhất Quyết định 506/2014/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 27/05/2014
STT Văn bản
3 Quyết định số 697/2014/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 15/08/2017 sửa đổi lần thứ
hai Quyết định 506/2014/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 27/05/2014
4 Quy trình số 503/2017/QĐ-TGD-NHCT37/1 ngày 28/02/2017 về phân loại tài sản
có, mức trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt
động của NHCTVN
5 Quyết định 979/2017/QĐ-HĐQT-NHCT9 ngày 29/12/2017 Quy định thẩm quyền
trong hệ thống NHCTVN, cụ thể:
+ Thẩm quyền giải chấp TSBĐ đối với khách hàng phân loại nợ xấu
+ Các mức thẩm quyền xử lý tín dụng (giảm miễn lãi, xử lý TSBĐ, bán nợ, giải
chấp TSBĐ) tại Phụ Lục 2
6 Quyết định số 1718/2014/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 25/12/2014 Quy định bảo
đảm cấp tín dụng: Chương 4. Xử lý TSBĐ
7 Quyết định số 080/2017/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 01/02/2017 sửa đổi bổ sung
lần thứ nhất Quy định bảo đảm cấp tín dụng
8 Quy trình 3180/2017/QĐ-TGD-NHCT37/1 ngày 19/10/2017 về xử lý TSBĐ
trong hệ thống NHCTVN
9 Quyết định số 2184/2012/QĐ-HĐQT-NHCT37 ngày 29/12/2012 Quy định giảm,
miễn lãi vay đối với khách hàng vay vốn tại NHCTVN
10 Quyết định số 1882/2014/QĐ-HĐQT-NHCT37 ngày 10/11/2014 sửa đổi Quy
định về giảm, miễn lãi/ bán nợ đối với khách hàng vay vốn tại NHCTVN
11 Quyết định số 1326/2015/QĐ-HĐQT-NHCT37/1 ngày 16/10/2015 Quy định hoạt
động bán nợ trong hệ thống NHCTVN
12 Quy trình số 2442/2015/QĐ-TGD-NHCT37/1 ngày 30/09/2015 về quản lý và xử
lý nợ có vấn đề trong hệ thống NHCTVN
13 Quyết định số 615/2017/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 10/08/2017 về quy định xử
lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội trong hệ
thống NHCTVN
14 Quyết định số 2216/2017/QĐ-TGĐ-NHCT37/1 ngày 11/08/2017 về hướng dẫn
xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội trong
hệ thống NHCTVN
15 Sổ tay đánh giá theo thẻ điểm cân bằng
STT Văn bản
16 Hướng dẫn sử dụng chương trình đánh giá cán bộ theo KPI
17 177/HĐQT-NHCT1.1 ngày 09/03/2018 v/v giao và hướng dẫn xây dựng thẻ điểm
năm 2018 đối với chi nhánh