You are on page 1of 2

Kuya jeung Monyet

Ngala Nangka

Kuya manggihan tangkal nangka. Buahna mani leubeut, jaba aya nu geus asak. Ngan
kumaha ari ngalana,nya? Apan kuya mah teu bisaeun naek kana tangkal.
Ras kuya inget ka monyet. Rek nitah ngala ka monyet wae atuh, cek kuya dina jero
hatena. Kana tataekan mah apan monyet teh ahlina. Tangkal sakumaha luhurna oge ku monyet
mah bisa ditaekan.
Ah ketang, monyet teh sok licik. Sok hayang meunang sorangan, bari ngarugikeun batur.
Mun monyet dititah ngala nangka, pasti bakal didahar ku manehna.
Kuya terus mikir. Ari kana nangka kacida hayangna, ngan teu bisa ngalana.ari rek nitah
monyet, sien manehna tau kabagian.
Lila ngahuleng, neangan cara anu hade. Lila – lila mah kuya manggih akal. Anu licik
mah kudu dilicikan deui, cek kuya dina jero hatena.
Geus kitu mah terus wae kuya neangan monyet. Kabeneran keur nyampak.
’’Aya naon,euy?’’ cek monyet bari cungar – cengir.
’’Urang ngala nangka,yu!’’ tembal kuya.
Puguh wae diajak ngala nangka mah monyet teh atoheun pisan.
’’Dibeulah mana aya tangkal?’’ monyet nanya.
’’Hayu we tuturkeun!’’ omong kuya.
Bring arindit. Teu kungsi lila geus tarepi ka lebah tangkal nangka.
Teu diengkekeun deui, monyet teh langsung naek.
Dasar nu licik tea atuh, sok hayang wae miheulahan batur.
Tapi monyet teh turun deui.
’’Ari nangka nu geus asak teh kumaha cirina?’’ monyet nanya.
’’Matak ge tong waka naek. Mun euweuh kanyaho, kudu tatanya heula!’’ tembal kuya.
’’Enya atuh. Anu kumaha nangka anu geus asak teh?’’ nanya deui.
’’Gampang nagbedakeunnana mah. Tepakan heula we nangkana. Lamun disada pluk –
plukan, eta nangka teh atah keneh. Tapi lamun soranana plek – plek, hartina geus asak”, tembal
kuya.
’’Oh, kitu?’’ cek monyet bari gagancangan naek deui.
Padahal omongan kuya teh saenyana ngabobodo. Puguh nangka anu geus asak anu sorana
pluk – plukan mah, eta mah atah keneh.
Ngahaja kuya nyarita kitu, sabab geus kasawang
Yen monyet bakalan ngalicikan.
Monyet guguntayangan dina tangkal,bari milihan
Nangka anu sorana plek – plekan. Barang gap kana nangka
Anu panggedena, tetela sorana pluk – plukan. Tah, anu ieu
Mah atah keneh, cek dina pamikirna. Nangka teh ku manehna
Diala, terus diragragkeun ka handap.
’’ Kop tah nangka teh, geura dahar!’’ omong monyet
Bari seuri. Manehna bungah, sabab kuya bakal ngadahar nangka
Atah. Anuh asakna mah ku amnehna rek didahar dina tangkal.
Nangka anu geus aya di handap teh ku kuya terus di
Dahar. Puguh wae nya amis nya seungit.
Ari monyet, kalah milih anu sorana plek – plekan, terus
Dipurak diluhur. Boro – boro amis jeung seungit, da atah keneh
jeung loba geutahan. Biwir jeung ramo – ramona jadi carepel
ku getah.
Akhirna monyet teh turun deui tina tangkal. Kasampak kuya keur ngadaharan nangka anu
nya koneng nya seungit.
’’Naha geuning nangka bagian maneh mah seungit kieu?’’ monyet nanya.
’’Kapan anu ieu mah ges asak,’’ tembal kuya kalem.
’’Top tah sesana, da uing mah geus seubeuh.’’
Monyet camberut, dumeh dibobodo ku kuya, tapi teu bisa kukumaha, da manehna oge
tadi boga pikiran goreng rek ngalicikan kuya. Ari ayeuna, anu tadina rek licik teh kalah malik
jadi kabobodo.