You are on page 1of 5

营员个人资料总表

(男童军)

童军团名称 :居林觉民中学第11支男女童军团

* 英文姓名须以英文大写字母填写。
姓名 膳食
序 身份证号码
中文 英文 A 荤 B 素 C 清真
1 张善雄 ERNEST TIU SHAN SHIONG 041230-07-0479 /
2 潘展轩 PUAH ZHAN XUAN 040103-07-0033 /
3 李文嵩 LEE WEN SUNG 041023-02-0663 /
4 陈亿鑫 CHAN YEIK KAM 020520-07-0335 /
5 赖政铨 LAI ZHENG QUAN 020530-02-0817 /
6 陈义光 JAMES TAN YI KWANG 021108-07-0629 /
7 冯志满 FONG ZHI MAN 040330-02-0247 /
8 李宗发 LEE CHONG FATT 041125-07-0143 /
9 张浩驰 CHONG HAU KHEE 021117-02-0615 /
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

团长签名与盖章 日期
( )
营员个人资料总表
(男童军)

童军团名称 :

* 英文姓名须以英文大写字母填写。
姓名 膳食
序 身份证号码
中文 英文 A 荤 B 素 C 清真
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

团长签名与盖章 日期
( )
营员个人资料总表
(女童军)

童军团名称 :

* 英文姓名须以英文大写字母填写。
姓名 膳食
序 身份证号码
中文 英文 A 荤 B 素 C 清真
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

团长签名与盖章 日期
( )
营员个人资料总表
(女童军)

童军团名称 :

* 英文姓名须以英文大写字母填写。
姓名 膳食
序 身份证号码
中文 英文 A 荤 B 素 C 清真
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

团长签名与盖章 日期
( )
教练个人资料总表

童军团名称 :

* 英文姓名须以英文大写字母填写。
姓名 膳食
序 性别 身份证号码
中文 英文 A 荤 B 素 C 清真
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

团长签名与盖章 日期
( )