You are on page 1of 1

PIRÀMIDES DE POBLACIÓ

Les piràmides de població Son la mrepresentació gràfica de la població d’un lloc
determinat en un any concret dividides per sexes i per edats.
A l’eix horitzontal representem a la població, be en xifres absolutes o be en relatives
(percentatges), a la dreta col.loquem als homes i a l’esquerra les dones; a la part central
col.loquem els grups d’edat normalment en grups quinquennals (de 5 en 5 anys),
normalment l’ultim grup serà el de 85 anys i més. També podem col.locar a una de les vores
l’any de naixement de les diferents generacions.
La piràmide esta dividida en parts, la part inferior s’anomena BASE i indica el nivell
de joventut de la població i agrupa a les persones que van de 0 a 14 anys. A Espanya des
de l’any 1975 s’observa primer una paralització i desprès un retrocés que indica el descens
del nombre de naixements que es mantindrà al voltant del 10 per mil fins avui. També
correspon a la pèrdua del nivell de renplaçament (2,1 fills per dona).
La part superior de la piràmide s’anomena CIM i indica el nivell d’envelliment de la
població i engloba als majors de 65 anys, a les piràmides d’inici de segle XX el cim es molt
prim peró les ultimes piràmides espanyoles tenen un cim prou ample que indica el fort
envelliment i l’alta esperança de vida dels espanyols.
Els FLANCS o costat de la piràmide representa la història del país (guerres,
epidèmies, control de la natalitat, “baby boom”.
El grup d’adults 15 a 65 anys correspon al TRONC de la piràmide i a Espanya dels
últims anys es la mes ampla el que indica un Procés d’envelliment.
Respecte als tipus de piràmides existeixen hi han tres principals:
- La PROGRESSIVA o PARA-SOL , es la que més forma piramidal te, presenta una
base molt ampla amb molts naixements i poca població vella i adulta-vella, es típica
dels països subdesenvolupats o de Espanya d’inicis del segle XX
- La ESTACIONARIA o de CAMPANA presenta una ralentitzacio dels naixements i un
creixement de població adulta sìntoma del control de la natalitat i augment de les
persones adultes.
- La piràmide REGRESSIVA o en forma d’URNA presenta un fort retrocés dels estrats
més joves i un augment m,olt important dels vells, seria la piràmide d’Espanya
Actual.
- També hi han piràmides complexes com per exemple l’AS de PIQUES que no es
mes que una piràmide regressiva que per qualsevol causa ha reactivat la natalitat.

Les piràmides de població poden portat informació addicional com per exemple en nombre
d’estrangers, l’estat civil, l’activitat econòmica, els aturats i ocupats etc...