You are on page 1of 24

RO Manual de utilizare

Aragaz

ZCG61211WA
ZCG61211XA

RO
Cuprins
Informaţii privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Cuptor- Utilizarea zilnică _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Instrucţiuni privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _ _ 3 Cuptor - Utilizarea accesoriilor _ _ _ _ _ _ 12
Descrierea produsului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 Cuptor - Recomandări ajutătoare _ _ _ _ _ 13
Înainte de prima utilizare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 Cuptor - Îngrijirea şi curăţarea _ _ _ _ _ _ 15
Plită - Utilizarea zilnică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 Ce trebuie făcut dacă... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Plită - Recomandări ajutătoare _ _ _ _ _ _ _ 9 Instalarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Plită - Îngrijirea şi curăţarea _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Protejarea mediului înconjurător _ _ _ _ _ 22
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.

Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie in-
strucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă insta-
larea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune.
Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
Avertizare Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a
unei incapacităţi funcţionale permanente.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă dacă
sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru sigu-
ranţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul produsului.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci când
acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Componentele
accesibile sunt fierbinţi.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă re-
comandăm să-l activaţi.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii
nesupravegheaţi.

2 www.zanussi.com
Aspecte generale privind siguranţa
• Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia devin fierbinţi pe dura-
ta utilizării. Nu atingeţi elementele de încălzire.
• A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru extern
sau cu un sistem telecomandat separat.
• Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi sau ulei poate fi peri-
culoasă şi poate provoca un incendiu.
• Nu încercaţi niciodată să stingeţi focul cu apă. Opriţi aparatul şi
acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură anti-incendiu.
• Nu depozitaţi nimic pe suprafeţele de gătit.
• Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa apara-
tul.
• Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi capa-
cele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se pot înfier-
bânta.
• Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul
pentru a evita o posibilă electrocutare.
• Ştergeţi toate resturile varsate pe capac înainte de deschidere.
Lăsaţi suprafaţa plitei să se răcească înainte de a închide capa-
cul.
• Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau răzuitoare ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot zgâria
suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta tre-
buie înlocuit de producător, de un service autorizat sau de per-
soane cu o calificare calificare similară pentru a se evita perico-
lul.
Instrucţiuni privind siguranţa
Instalarea • Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
Avertizare Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest aparat. • Respectaţi instrucţiunile de instalare furni-
zate împreună cu aparatul.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
www.zanussi.com 3
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci când ţi-vă că priza poate fi accesată după insta-
mutaţi aparatul deoarece acesta este greu. lare.
Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie. • Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu co-
• Nu trageţi aparatul de mâner. nectaţi la ea ştecherul.
• Respectaţi distanţele minime faţă de alte • Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
aparate şi corpuri de mobilier. scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeau-
• Verificaţi dacă aparatul este instalat având na de ştecher.
în jurul său structuri de siguranţă. • Folosiţi doar dispozitive de izolare adecva-
• Laturile aparatului trebuie să rămână în te: întrerupătoare pentru protecţia liniei, si-
apropierea altor aparate sau unităţi cu guranţe fuzibile (siguranţele cu şurub tre-
aceeaşi înălţime. buie scoase din suport), mecanisme de de-
• Nu instalaţi aparatul pe o platformă. cuplare pentru scurgeri de curent şi contac-
toare.
• Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau sub o
fereastră. Astfel, vasele fierbinţi de pe apa- • Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută
rat nu vor cădea atunci când uşa sau fe- cu un dispozitiv de izolare, care vă permite
reastra va fi deschisă. să deconectaţi aparatul de la reţea la toţi
polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
Conexiunea la reţeaua electrică deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Avertizare Risc de incendiu şi de
electrocutare. Racordul la gaz
• Toate conexiunile electrice trebuie realizate • Toate racordurile la gaz trebuie realizate de
de către un electrician calificat. către o persoană calificată.
• Aparatul trebuie legat la împământare. • Înainte de instalare, verificaţi dacă condiţiile
• Verificaţi dacă informaţiile de natură elec- din reţeaua locală de distribuţie a gazului
trică, specificate pe plăcuţa cu datele tehni- (tipul şi presiunea gazului) şi reglajele apa-
ce, corespund sursei de tensiune. Dacă nu, ratului sunt compatibile.
contactaţi un electrician. • Verificaţi dacă aerul circulă în jurul aparatu-
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protecţie la lui.
electrocutare corect instalată. • Informaţiile despre alimentarea cu gaz se
• Nu folosiţi adaptoare cu căi multiple şi ca- găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
bluri prelungitoare. • Acest aparat nu este conectat la un dispozi-
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora tiv care să evacueze produsele rezultate în
ştecherul şi cablul de alimentare electrică. urma combustiei. Aparatul se racordează în
Contactaţi centrul de service sau un electri- conformitate cu reglementările în vigoare
cian pentru a schimba un cablu de alimen- privind instalarea. Acordaţi o deosebită
tare deteriorat. atenţie aspectelor referitoare la ventilaţia
adecvată.
• Nu lăsaţi cablurile de alimentare electrică
să intre în contact cu uşa aparatului, în spe- Utilizarea
cial atunci când uşa este fierbinte. Avertizare Pericol de vătămare, arsuri
• Protecţia la electrocutare a pieselor aflate sau electrocutare.
sub tensiune şi izolate trebuie fixată astfel
încât să nu permită scoaterea ei fără folosi- • Utilizaţi acest aparat într-un mediu casnic.
rea unor unelte. • Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după • Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
încheierea procedurii de instalare. Asigura- • Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul
funcţionării.
4 www.zanussi.com
• Dezactivaţi aparatul după fiecare întrebuin- • Vaporii pe care îi eliberează uleiul foarte
ţare. fierbinte pot să se aprindă spontan.
• Aparatul devine fierbinte în interior pe dura- • Uleiul folosit, care conţine resturi de mân-
ta funcţionării. Nu atingeţi elementele de care, poate lua foc la temperaturi mai mici
încălzire din interiorul aparatului. Folosiţi în- decât uleiul care este utilizat pentru prima
totdeauna mănuşi de protecţie pentru a dată.
scoate sau a pune în cuptor accesorii sau • Produsele inflamabile sau obiectele umezi-
vase. te cu produse inflamabile nu trebuie intro-
• Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii duse în aparat, nici puse adiacent sau dea-
aparatului atunci când aparatul este în supra acestuia.
funcţiune. Este posibilă emisia de aer fier- • Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise să
binte. intre în contact cu aparatul atunci când des-
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede chideţi uşa.
sau când acesta este în contact cu apa. • Deschideţi uşa aparatului cu atenţie. Utili-
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise. zarea unor ingrediente cu conţinut de alcool
• Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale pe poate determina prezenţa aburilor de alcool
zonele de gătit. Acestea devin fierbinţi. în aer.
• După utilizare, opriţi zona de gătit. Avertizare Pericol de deteriorare a
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru aparatului.
sau ca loc de depozitare.
• Pentru a preveni deteriorarea sau decolora-
• Asiguraţi o bună ventilare a camerei în care rea emailului:
aparatul este instalat.
– nu puneţi vase sau alte obiecte în aparat
• Folosiţi doar vase stabile cu forma corectă direct pe baza acestuia.
şi diametrul mai mare decât dimensiunile
– nu puneţi folie din aluminiu direct pe ba-
arzătoarelor.
za aparatului.
• Când rotiţi brusc butonul din poziţia de ma-
– nu puneţi apă direct în aparatul fierbinte.
xim în cea de minim, asiguraţi-vă că flacăra
nu se stinge. – nu ţineţi vase umede şi alimente în inte-
rior după încheierea gătirii.
• Poziţionaţi vasele central pe inele şi nu le
lăsaţi să iasă în afara marginii suprafeţei de – procedaţi cu atenţie la demontarea sau
gătit. instalarea accesoriilor.
• Utilizaţi doar accesoriile furnizate împreună • Decolorarea emailului nu are niciun efect
cu aparatul. asupra funcţionării aparatului. Nu este un
defect în ceea ce priveşte garanţia legală.
• Nu instalaţi adaptoare de flacără pe
arzător. • Pentru prăjituri moi utilizaţi o tavă de copt
adâncă. Sucurile de fructe lasă pete care
• Acest aparat poate fi utilizat numai pentru
pot fi permanente.
gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de
exemplu pentru încălzirea camerei. • Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
• Nu permiteţi evaporarea completă a lichidu-
Avertizare Pericol de explozie sau lui din vase.
incendiu.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa obiec-
• Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt încălzi- te sau vase să cadă pe aparat. Suprafaţa
te, pot elibera vapori inflamabili. Ţineţi poate fi deteriorată.
flăcările sau obiectele încălzite departe de • Nu activaţi zonele de gătit dacă pe acestea
grăsimi şi uleiuri atunci când gătiţi. nu se află vase sau vasele sunt goale.
• Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
www.zanussi.com 5
• Vasele realizate din fontă, aluminiu sau cu • Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
bazele deteriorate pot zgâria suprafaţa vi- deteriorarea materialului de la suprafaţă.
troceramică. Ridicaţi întotdeauna aceste • Resturile de grăsimi sau de alimente din
obiecte atunci când trebuie să le mutaţi pe aparat pot duce la apariţia unui incendiu.
plita de gătit. • Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale umedă.
Capac Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi
• Nu modificaţi specificaţiile acestui capac.
sau obiecte metalice.
• Curăţaţi capacul la intervale regulate.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor, res-
• Nu deschideţi capacul când există lichide pectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe am-
vărsate pe suprafaţă. balaj.
• Înainte de a închide capacul stingeţi toate • Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este ca-
arzătoarele. zul) cu nici un tip de detergent.
• Nu închideţi capacul până când plita şi cup- • Nu curăţaţi arzătoarele în maşina de spălat
torul nu se răcesc complet. vase.
• Capacele de sticlă se pot sparge când sunt
Bec interior
încălzite (dacă este aplicabil).
• Tipul de bec sau de lampă cu halogen utili-
zat pentru acest aparat este destinat exclu-
siv aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizaţi
în alte scopuri.
Avertizare Risc de electrocutare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimen-
Grătar pe gaz tare electrică înainte de a înlocui becul.
Avertizare Risc de incendiu şi de arsuri. • Folosiţi doar becuri cu aceleaşi specificaţii.

• Nu puneţi raftul cuptorului plin cu alimente Service
pe cel mai înalt nivel. • Contactaţi centrul de service pentru repara-
rea aparatului. Vă recomandăm să utilizaţi
Îngrijirea şi curăţarea
doar piese de schimb originale.
Avertizare Pericol de rănire, incendiu Aruncarea la gunoi
sau de deteriorare a aparatului.
Avertizare Risc de rănire sau de
• Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l şi sufocare.
scoateţi ştecherul din priză.
• Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există ris- • Deconectaţi aparatul de la sursa de alimen-
cul de spargere a panourilor vitrate. tare.
• Înlocuiţi imediat panourile vitrate ale uşii • Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
dacă acestea sunt deteriorate. Contactaţi • Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pen-
Centrul de Service. tru a preveni închiderea copiilor sau a ani-
• Atenţie când scoateţi uşa aparatului. malelor de companie în aparat.
Aceasta este grea!

6 www.zanussi.com
Descrierea produsului
Scurtă prezentare generală

1 Panou de comandă
1 2 3 4 5 6
2 Buton pentru generatorul de scântei
3 Butoane pentru plită
4 Buton pentru cronometru (ceas avertizor)
7 5 Buton pentru funcţiile cuptorului
4
3 8 6 Buton pentru iluminarea cuptorului
11 9
2 7 Grătar
1
8 Becul cuptorului
9 Orificiu rotisor
10
10 Plăcuţă date tehnice
11 Niveluri raft

Configuraţia plitei de gătit

1 2

1 Arzător semi-rapid
2 Arzător semi-rapid
3 Arzător auxiliar
4 Arzător rapid

4 3

Accesoriile Pentru prăjirea bucăţilor de carne şi a
• Grătarul cuptorului păsărilor mai mari.
Pentru veselă, forme pentru prăjituri, friptu- • Deflector pentru grătar
ri. Pentru protejarea butoanelor în timpul uti-
• Tavă de copt plată lizării grătarului.
Pentru prăjituri şi fursecuri. • Compartiment de păstrare
• Tavă de coacere plată aluminizată Sub cuptor se află compartimentul de depo-
Pentru prăjituri şi fursecuri. zitare.
• Rotisor

www.zanussi.com 7
Pentru a utiliza compartimentul, ridicaţi uşa Avertizare Compartimentul de
frontală situată în partea inferioară, apoi depozitare poate deveni fierbinte în
trageţi-o în jos. timpul funcţionării aparatului.
Înainte de prima utilizare

Avertizare Consultaţi capitolele privind
Preîncălzirea
Siguranţa.
Setaţi cuptorul pe temperatura maximă şi
Atenţie Pentru a deschide uşa lăsaţi-l să funcţioneze gol timp de 45 de minu-
cuptorului, apucaţi întotdeauna de te, pentru a arde toate reziduurile de pe su-
mijlocul mânerului. prafaţa cavităţii. Este posibil ca accesoriile să
Prima curăţare se încălzească mai tare decât în cazul uti-
lizării normale. Cu această ocazie, cuptorul
• Scoateţi toate componentele aparatului.
poate degaja un miros neplăcut. Acest lucru
• Curăţaţi aparatul înainte de prima utilizare. este normal. Asiguraţi-vă că încăperea este
Atenţie Nu utilizaţi agenţi de curăţare bine aerisită.
abrazivi! Aceştia pot deteriora suprafaţa.
Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Plită - Utilizarea zilnică

Avertizare Consultaţi capitolele privind În cazul în care, după câteva încercări
Siguranţa. arzătorul nu se aprinde, verificaţi poziţia
corectă a coroanei şi capacului arzătorului.
Aprinderea arzătorului
Avertizare Procedaţi cu atenţie când
utilizaţi flacără deschisă în bucătărie. 1
Producătorii nu îşi asumă nicio
2
responsabilitate în cazul utilizării
necorespunzătoare a flăcării. 3

Aprindeţi întotdeauna arzătorul anterior 4
punerii vaselor pe acesta.
Pentru a aprinde arzătorul: 1 Capac arzător
1. Ţineţi apăsat butonul generator de scân- 2 Coroană arzător
tei .
3 Bujie de aprindere
2. Rotiţi butonul de comandă la stânga în
4 Termocuplu
poziţia maximă . Apăsaţi butonul
înăuntru şi menţineţi. Avertizare Dacă arzătorul nu se aprinde
3. Eliberaţi butonul generator de scântei, dar nici după 10 secunde, eliberaţi butonul
menţineţi butonul de comandă a gazului de control, rotiţi-l pe poziţia "oprit" şi încercaţi
în această poziţie timp de aproximativ 10 să aprindeţi din nou arzătorul după ce a trecut
secunde; astfel se va încălzi termocuplul. cel puţin 1 minut.
În caz contrar, alimentarea cu gaz va fi
întreruptă.
4. După ce flacăra este constantă, o puteţi
ajusta.

8 www.zanussi.com
Important Aprinderea arzătorului se poate Generatorul de scântei poate porni auto-
face şi fără dispozitivul electric (de ex. când în mat în momentul în care porniţi sursa de
bucătărie nu este disponibilă o sursă de curent, după instalare sau după o pană de cu-
curent electric). Pentru aceasta, apropiaţi rent. Acest lucru este normal.
flacăra de arzător, rotiţi butonul corespunzător
Stingerea arzătorului
în poziţia debitului maxim de gaz şi apăsaţi-l
timp de 10 secunde. Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul pe sim-
bolul .
Dacă arzătorul se stinge din întâmplare,
rotiţi butonul de control pe poziţia "off" Avertizare Micşoraţi întotdeauna flacăra
(oprit) şi încercaţi să aprindeţi arzătorul din sau opriţi-o înainte de a lua vasele de pe
nou după cel puţin 1 minut. arzător.

Plită - Recomandări ajutătoare
Economia de energie
• Pe cât posibil, acoperiţi întotdeauna vasele Arzător Diametre vase de gătit
cu capace. Rapid 160 - 260 mm
• Când lichidul începe să fiarbă, reduceţi in- Semi-rapid 140 - 240 mm
tensitatea flăcării astfel încât lichidul să Auxiliar 120 - 180 mm
fiarbă liniştit.
Avertizare Folosiţi oale şi cratiţe cu Folosiţi vase de gătit cu partea inferioară cât
dimensiunea bazei corespunzătoare cu mai groasă şi plată.
dimensiunea arzătorului.
Nu utilizaţi vase de gătit care depăşesc
marginile plitei.
Plită - Îngrijirea şi curăţarea

Avertizare Consultaţi capitolele privind • Spălaţi piesele din oţel inoxidabil cu apă, iar
Siguranţa. apoi uscaţi-le cu o lavetă moale.
• Suporturile pentru vase nu sunt adecvate
Avertizare Înainte de curăţare, opriţi
pentru spălarea automată; acestea trebuie
aparatul şi lăsaţi-l să se răcească.
spălate manual.
Avertizare Din motive de siguranţă, nu • Asiguraţi-vă că aşezaţi corect suporturile
curăţaţi aparatul cu un sistem de curăţat pentru vase după ce le-aţi curăţat.
cu aburi sau cu presiune mare. • Pentru o funcţionare corectă a arzătoarelor,
Avertizare Nu utilizaţi substanţe de asiguraţi-vă că braţele suporturilor pentru
curăţare abrazive, bureţi din sârmă sau vase se află în centrul arzătorului.
substanţe acide, deoarece pot deteriora • Pentru a preveni deteriorarea suprafeţei
aparatul. plitei, procedaţi cu atenţie când reaşeza-
ţi suporturile pentru vase.
• Pentru a curăţa piesele emailate, capacul şi
După curăţare, uscaţi aparatul cu o cârpă
coroana arzătorului, spălaţi-le cu apă caldă
moale.
şi săpun.

www.zanussi.com 9
Cuptor- Utilizarea zilnică

Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Funcţiile cuptorului

Funcţia cuptorului Aplicaţie
Poziţia Oprit Pentru a opri aparatul.
Intervalul de reglare Intervalul de reglare a treptelor temperaturii pentru gătit convenţional. (1 -
1-8 pentru treptele de 135 °C; 2 - 150 °C; 3 - 165 °C; 4 - 180 °C; 5 - 195 °C; 6 - 210 °C; 7 - 230
temperatură °C; 8 - 250 °C)

Pizza Pentru a face pizza.

Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate, în mijlocul grătarului. Pentru
a face pâine prăjită.
Grătar
Avertizare Temperatura maximă pentru această funcţie este de 210
°C.
Pentru a ilumina interiorul cuptorului fără nici o funcţie de gătit. Pentru a
Bec cuptor folosi această funcţie, apăsaţi pe butonul pentru becul cuptorului şi roti-
sor.
Pentru a găti carnea la rotisor. Pentru a folosi această funcţie, apăsaţi pe
Rotisor butonul pentru becul cuptorului şi rotisor.

Gătitul în cuptorul cu gaz 3. După un minut, încercaţi să reaprindeţi
Pentru a aprinde arzătorul de gaz al cupto- arzătorul de gaz.
rului:
1. Deschideţi uşa cuptorului. Aprinderea manuală:
2. Ţineţi apăsat butonul generator de scân- Dacă alimentarea electrică este întreruptă.
tei ( ). 1. Deschideţi uşa cuptorului.
3. Rotiţi butonul de comandă al cuptorului 2. Ţineţi flacăra lângă orificiul din partea in-
cu gaz la stânga în poziţia maximă. ferioară a cavităţii cuptorului.
Apăsaţi butonul şi menţineţi. Eliberaţi bu- 3. În acelaşi timp, rotiţi butonul de comandă
tonul generator de scântei, dar menţineţi a cuptorului cu gaz la stânga, la tempera-
butonul de comandă a cuptorului cu gaz tură maximă.
în această poziţie timp de aproximativ 10 4. Când flacăra se aprinde, menţineţi buto-
secunde. Nu eliberaţi butonul până la nul de comandă a gazului în această po-
apariţia flăcării. ziţie timp de aproximativ 10 secunde.
4. Rotiţi butonul de comandă a cuptorului cu 5. Rotiţi butonul de comandă a cuptorului cu
gaz pe temperatura corespunzătoare. gaz pe temperatura corespunzătoare.
Dacă arzătorul de gaz al cuptorului nu se Verificaţi flacăra prin orificiile din partea
aprinde sau dacă se stinge accidental: inferioară a cuptorului.
1. Eliberaţi butonul de comandă a cuptorului
cu gaz şi rotiţi-l pe poziţia Oprit . Dispozitivul de siguranţă al cuptorului:
2. Deschideţi uşa cuptorului.

10 www.zanussi.com
Cuptorul cu gaz este dotat cu un termocuplu. 4. Rotiţi butonul de comandă a cuptorului cu
Acesta opreşte fluxul de gaz dacă flacăra se gaz pe poziţia Grătar . Apăsaţi butonul
stinge. înăuntru şi menţineţi.
Stingerea arzătorului cuptorului Atenţie Asiguraţi-vă că rotiţi butonul
Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul pe pozi- până la capăt, evitând poziţia
ţia oprit. intermediară între Oprit şi Grătar. Generatorul
Utilizarea grătarului de scântei poate rămâne activ în poziţiile
intermediare.
Avertizare Nu lăsaţi aparatul
nesupravegheat în timpul funcţionării 5. Eliberaţi butonul generatorului de scântei.
grătarului. Componentele accesibile ale 6. Ţineţi butonul de comandă în această po-
aparatului se încing. Există pericol de arsuri. ziţie timp de aproximativ 15 secunde. Nu
eliberaţi butonul până la apariţia flăcării.
Avertizare În timpul funcţionării
grătarului nu permiteţi apropierea 7. Eliberaţi butonul de control al cuptorului.
copiilor. Există pericol de arsuri. 8. Preîncălziţi grătarul timp de 5-10 minute.
Avertizare Nu utilizaţi niciodată grătarul 9. Puneţi carnea pe raftul cuptorului, iar raf-
cu uşa închisă. Există pericol de incendiu tul pe nivelul 3.
sau de emisii de monoxid de carbon. Avertizare Nu puneţi carnea pe cel mai
1. Deschideţi uşa aparatului. înalt nivel al cuptorului. Există pericolul
producerii unui incendiu.
2. Montaţi deflectorul grătarului A în poziţie,
deasupra uşii. Asiguraţi-vă că cele două 10. Puneţi o tavă de copt sau tava de coace-
dispozitive de blocare se cuplează corect re dedesubt, pe nivelul 2 al cuptorului,
în găurile din partea superioară a cadrului pentru a colecta sucul.
frontal al cavităţii cuptorului (sub panoul
de comandă). Nu puneţi carnea direct în tava de copt
sau în cea de coacere.

A 11. Lăsaţi uşa cuptorului puţin întredeschisă.
12. Când se rumeneşte prima parte, întoarce-
ţi carnea cu o furculiţă pentru a evita pier-
derea sucului natural.
13. Când se rumeneşte şi a doua parte,
scoateți carnea din cuptor.
Dacă grătarul nu se aprinde sau dacă se
stinge accidental:
1. Eliberaţi butonul de comandă a cuptorului
cu gaz şi rotiţi-l pe poziţia oprit.
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. După un minut, încercaţi să reaprindeţi
grătarul.

3. Ţineţi apăsat butonul generator de scân- Aprinderea manuală:
tei. Dacă nu există alimentare electrică:
1. Deschideţi uşa aparatului.

www.zanussi.com 11
2. Apropiaţi o sursă de foc de arzătorul Mai întâi rotiţi butonul de control al ceasului
grătarului. avertizor (vedeţi "Descrierea produsului") în
3. Rotiţi butonul de comandă a cuptorului la sens orar cât de mult posibil. Apoi rotiţi-l îna-
simbolul . Apăsaţi butonul înăuntru şi poi la valoarea perioadei de timp necesare.
menţineţi. Se aude un semnal după ce a trecut intervalul
de timp.
Inchiderea arzătorului grătarului Această funcţie nu are nicio influenţă asu-
pra funcţionării cuptorului.
Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul în poziţia
oprit.
Ceasul avertizor
Utilizaţi-l pentru a regla o numărătoare in-
versă.
Cuptor - Utilizarea accesoriilor

Avertizare Consultaţi capitolele privind Rotisor
Siguranţa. Avertizare Procedaţi cu atenţie atunci
Montarea tăvii de coacere când utilizaţi rotisorul. Furcile de fixare şi
Puneţi tava în centrul cuptorului, între peretele ţepuşa sunt ascuţite. Există riscul de
frontal şi cel posterior. Astfel căldura va putea vătămare.
circula în faţa şi în spatele tăvii. Tava trebuie Avertizare Când scoateţi rotisorul
poziţionată ca în imagine, cu partea înclinată utilizaţi mănuşi adecvate pentru cuptor.
în spate. Rotisorul şi grătarul sunt fierbinţi. Pericol de
arsuri.
1. Deschideţi uşa cuptorului.
2. Fixaţi cârligul de susţinere în spaţiul din
partea de sus al cadrului frontal al cupto-
rului.
3. Introduceţi prima furcă în ţepuşă, așezați
apoi carnea în ţepuşă şi fixaţi cea de-a
doua furcă. Puneţi carnea pentru grătar în
mijlocul rotisorului.
4. Strângeţi furcile de fixare.
5. Introduceţi vârful ţepuşei în orificiul
prevăzut pentru aceasta. Consultaţi "Des-
crierea produsului".

Avertizare Nu împingeţi tava până la
peretele posterior al cuptorului. În caz
contrar, circulaţia căldurii în jurul tăvii va fi
împiedicată. Este posibil ca alimentele să se
ardă, în special în partea din spate a
cuptorului.

12 www.zanussi.com
7. Scoateţi mânerul rotisorului.
8. Puneţi tava de coacere pe nivelul minim
al cuptorului.
9. Aprindeţi arzătorul pentru grătar. Consul-
taţi "Utilizarea grătarului".
10. Apăsaţi butonul pentru Rotisor . Asigu-
raţi-vă că rotisorul se învârte.
11. După ce carnea este făcută, rotiţi butonul
în poziţia Oprit.
12. Montaţi mânerul rotisorului.
13. Scoateţi cu atenţie rotisorului şi tava de
coacere din cuptor.
Greutatea maximă a alimentelor ce pot fi
puse pe rotisor este de 4-5 kg.

6. Aşezaţi capătul frontal al ţepuşei pe cârli-
gul de susţinere.
Cuptor - Recomandări ajutătoare

Atenţie Pentru prăjituri foarte umede • Dacă utilizaţi două tăvi de coacere în acela-
utilizaţi o tavă de copt adâncă. Sucul şi timp, lăsaţi un nivel liber pentru raft între
fructelor poate păta ireversibil smalţul. ele.

• Aparatul are patru niveluri pentru rafturi. Gătirea cărnii şi a peştelui
Număraţi nivelurile rafturilor din partea de • Nu gătiţi carne cu greutatea sub 1 kg. Găti-
jos a podelei aparatului. rea unor bucăţi prea mici face carnea prea
• Umezeala poate produce condens în apa- uscată.
rat sau pe sticla uşii. Acest lucru este nor- • Utilizaţi o tavă de scurgere pentru alimente-
mal. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze le foarte grase pentru a evita petele pe cup-
întotdeauna de aparat atunci când deschi- tor care pot fi permanente.
de uşa aparatului pe durata gătirii. Pentru a • Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute înainte
reduce condensul, lăsaţi aparatul să func- de a o tăia, astfel încât sucul să nu se pre-
ţioneze timp de 10 minute înainte de gătire. lingă afară.
• Ştergeţi umezeala după fiecare utilizare a • Pentru a împiedica formarea de prea mult
aparatului. fum în cuptor pe durata frigerii, se reco-
• Nu puneţi obiecte direct pe podeaua apara- mandă adăugarea de puţină apă în tava de
tului şi nu acoperiţi componentele cu folie scurgere. Pentru a preveni condensarea fu-
din aluminiu atunci când gătiţi. În caz con- mului, adăugaţi apă de fiecare dată după
trar, este posibilă modificarea rezultatelor ce se evaporă.
obţinute şi deteriorarea stratului de email. Durate de gătit
Coacerea prăjiturilor Duratele de gătit depind de tipul de alimente,
• Preîncălziţi cuptorul timp de circa 10 minute de consistenţa şi volumul lor.
înainte de coacere. La început, monitorizaţi performanţa când
• Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4 gătiţi. Găsiti cele mai bune setări (setarea
din durata de coacere să fi trecut. căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele,

www.zanussi.com 13
reţetele şi cantităţile dvs. când utilizaţi acest
aparat.
Tabel de gătit

Durata de Poziţie Durata de
Aliment Tip tavă şi nivel raft preîncălzire termos- gătire/coace-
(minute) tat re (minute)
Patiserie (250 g) tavă din aluminiu la nivel 3 10 2 25 - 30
Patiserie (250 g) tava emailată pe nivelul 3 10 2 20 - 25
Prăjitură joasă (1000 g) tavă din aluminiu / emailată 10 2-3 35 - 40
la nivelul 3
Plăcintă dospită cu mere tavă din aluminiu la nivel 3 10 5 50 - 60
(2000 g)
Plăcintă cu mere (1200 + 2 forme rotunde din aluminiu 10 6 55 - 65
1200 g) (diametru: 20 cm) la nivelul 3
Prăjituri mici (500 g) tavă din aluminiu la nivel 3 10 2-3 25- 30
Pandişpan fără grăsimi (350 1 formă rotundă (diametru: 10 3 30 - 35
g) 26 cm) la nivelul 3
Tort de clătite (1500 g) tavă din aluminiu / emailată - 2-3 45 - 55 1)
la nivelul 3
Pui, întreg (1400 g) pe raftul cuptorului la nivelul - 8 50 - 60
3 2)
Aluat de prăjitură (800 g) tavă din aluminiu / emailată 20 7 15 - 20
la nivelul 3
Prăjitură cu drojdie umplută tavă din aluminiu / emailată 15 4-5 40 - 50
(1200 g) la nivelul 3
Pizza (1000 g) tavă din aluminiu / emailată 10 5-6 25 - 35
la nivelul 3
Prăjitură cu brânză (2600 g) tavă din aluminiu / emailată - 2 70 - 90
la nivelul 3
Aluat tartă cu mere (1900 g) tavă din aluminiu / emailată 15 6-7 40 - 60
la nivelul 3
Prăjitură de Crăciun (2400 g) tavă din aluminiu / emailată 15 3) 3-4 60 4)
la nivelul 3
Quiche Lorraine (1000 g) 1 formă rotundă (diametru: 15 5-6 50 - 60
26 cm) la nivelul 3
Pâine ţărănească (750 + 750 2 forme rotunde din aluminiu 15 3) 4-5 50 - 60
g) (diametru: 20 cm) la nivelul 3
Pandişpan românesc (600 + 2 forme rotunde din aluminiu 10 2-3 50 - 60
600 g) (diametru: 25 cm) la nivelul 3
Pandişpan românesc - tradi- 2 forme rotunde din aluminiu 10 2-3 40 - 50
ţional (600 + 600 g) (diametru: 25 cm) la nivelul 3
Ruladă (500 g) tavă din aluminiu / emailată 10 2-3 20 - 30
la nivelul 3

14 www.zanussi.com
Durata de Poziţie Durata de
Aliment Tip tavă şi nivel raft preîncălzire termos- gătire/coace-
(minute) tat re (minute)
Bezele (400 g) tavă din aluminiu / emailată - 1-2 40 - 50
la nivelul 3
Mini Choux (500 g) tavă din aluminiu / emailată 10 3-4 30 - 40
la nivelul 3
Prăjitură sfărâmicioasă (1500 tavă din aluminiu / emailată 15 5-6 30 - 40
g) la nivelul 3
Pandişpan (600 g) tavă din aluminiu / emailată 10 2 35 - 40
la nivelul 3
Prăjitură cu unt (600 g) tavă din aluminiu / emailată 15 3 20 - 30
la nivelul 3
1) După oprirea aparatului, lăsaţi prăjitura în cuptor încă 5 - 7 minute.
2) Puneţi o tavă de copt pe nivelul 2 al cuptorului, sub raft.
3) Termostatul în poziţia: 8
4) După oprirea aparatului, lăsaţi prăjitura în cuptor încă 5 - 10 minute.

Pentru rezultate optime, când pregătiţi
pizza rotiţi butonul pentru funcţiile cupto-
rului în poziţia pentru Pizza.
Grill with turnspit

Aliment Nivel raft Durata de gătire/coacere (minute)
Pui, întreg (1000 g) Raftul cuptorului la nivelul 3 1) 90
1) Puneţi o tavă de copt pe nivelul 1 al cuptorului, sub raft.

Cuptor - Îngrijirea şi curăţarea

Avertizare Consultaţi capitolele privind • Dacă aveţi accesorii neaderente, nu le
Siguranţa. curăţaţi cu agenţi agresivi, obiecte ascuţite
sau prin spălare în maşina de spălat vase.
• Curăţaţi partea din faţă a aparatului cu o În acest mod se poate distruge stratul an-
cârpă moale, înmuiată în apă caldă şi un tiaderent!
agent de curăţare.
Curăţarea uşii cuptorului
• Pentru a curăţa suprafeţele metalice, folosi-
ţi un agent de curăţare obişnuit Uşa cuptorului are două panouri vitrate mon-
tate unul peste celălalt. Pentru a uşura curăţa-
• Curăţaţi interiorul cuptorului după fiecare
rea cuptorului, uşa poate fi scoasă.
utilizare. În acest mod puteţi îndepărta mai
uşor murdăria, care nu se va arde. Avertizare Uşa cuptorului se poate
• Îndepărtaţi murdăria rezistentă cu produse închide dacă încercaţi să scoateţi panoul
speciale de curăţat cuptorul. vitrat interior când uşa este încă asamblată.
• Curăţaţi toate accesoriile cuptorului (cu o Avertizare Verificaţi dacă panourile de
cârpă moale, cu apă caldă şi un agent de sticlă sunt reci, înainte de a curăţa uşa.
curăţare) după fiecare utilizare, apoi lăsaţi- Există riscul de spargere a sticlei.
le să se usuce.
www.zanussi.com 15
Avertizare Când panourile vitrate ale uşii
6 Ridicaţi uşa inte-
sunt deteriorate sau au zgârieturi, sticla 3
devine slabă şi se poate sparge. Pentru a rioară.
2 7 Curăţaţi interiorul
preveni acest lucru, trebuie să le înlocuiţi. 2
Pentru instrucţiuni suplimentare, contactaţi uşii.
centrul de service local. Curăţaţi panoul vitrat
cu apă caldă şi
Scoaterea uşii cuptorului şi a panoului săpun. Uscaţi cu
vitrat grijă.
5 Pentru deschide-
rea uşii interioare uti-
lizaţi o spatulă din
lemn, plastic sau
material similar.
Ţineţi uşa exterioară
şi împingeţi uşa inte-
rioară în sus.

1 Deschideţi com- 2 Ridicaţi şi rotiţi Avertizare Curăţaţi panoul vitrat doar cu
plet uşa şi apucaţi de pârghiile de pe cele apă caldă şi săpun. Agenţii de curăţare
cele două balamale două balamale. abrazivi, substanţele pentru înlăturarea
ale uşii. petelor şi obiectele ascuţite (de exemplu
cuţite sau raclete) pot deteriora sticla.
Introducerea uşii cuptorului şi a panoului
vitrat
După finalizarea procesului de curăţare, mon-
1
taţi uşa cuptorului. Pentru a face acest lucru,
1 parcurgeţi etapele în sens invers.

4
3 Închideţi uşa cup- 4 Puneţi uşa pe o 4
6
torului până la prima suprafaţă stabilă,
poziţie de deschide- protejată de o lavetă 5
re (jumătate). Apoi moale.
trageţi spre înainte şi Cu o şurubelniţă
scoateţi-o din locaş. scoateţi cele 2 şuru- 5
buri din partea de jos
a uşii.
Important Nu pier- Becul cuptorului
deţi şuruburile.
Avertizare Aveţi grijă când schimbaţi
becul cuptorului. Deconectaţi
întotdeauna aparatul de la alimentare înainte
de a înlocui becul. Există pericol de
electrocutare.

16 www.zanussi.com
Avertizare Becurile cu filament din acest Înlocuirea becului cuptorului:
aparat sunt becuri speciale utilizate 1. Localizaţi capacul de sticlă al becului din
numai la aparatele electrocasnice. Nu le spatele cavităţii.
utilizaţi pentru a ilumina camere sau zone din Rotiţi capacul de sticlă al becului la stân-
casă. Dacă trebuie să înlocuiţi un bec, becul ga şi scoateţi-l.
de schimb trebuie să fie de aceeaşi putere şi 2. Curăţaţi capacul de sticlă.
dedicat pentru utilizarea în aparatele
3. Înlocuiţi becul cuptorului cu un alt bec co-
electrocasnice.
respunzător, rezistent la o temperatură de
Înainte de a schimba becul cuptorului: 300 °C.
• Dezactivaţi aparatul. Folosiţi doar un bec de cuptor de acelaşi
tip cu becul înlocuit. Trebuie să fie de
• Decuplaţi siguranţele din tablou sau dezac-
aceeaşi putere şi dedicat pentru utilizarea
tivaţi întrerupătorul.
în aparatele electrocasnice.
• Puneţi o lavetă pe fundul cuptorului. Acest
4. Instalaţi capacul de sticlă.
lucru ajută la protejarea becului şi a capa-
cului de sticlă.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă Cauză posibilă Soluţie
Nu se produce scânteie pen- Nu există alimentare cu cu- Asiguraţi-vă că unitatea este conectată la
tru aprinderea gazului rent sursa de energie electrică şi este pornită.
Nu se produce scânteie pen- Nu există alimentare cu cu- Examinaţi siguranţa instalaţiei electrice a
tru aprinderea gazului rent locuinţei.
Nu se produce scânteie pen- Capacul şi coroana arzăto- Capacul şi coroana arzătorului trebuie să
tru aprinderea gazului rului nu sunt aliniate fie aşezate în poziţiile corecte.
Flacăra se stinge imediat Termocuplul nu se încălzeş- După aprinderea flăcării, ţineţi apăsat buto-
după aprindere te suficient nul de comandă a gazului timp de aproxi-
mativ 5 secunde.
Flacăra arde inegal pe cir- Coroana arzătorului este Verificaţi dacă injectorul principal nu este
cumferinţa arzătorului blocată de resturi alimentare blocat şi coroana arzătorului nu este ob-
strucţionată de resturi alimentare.
Aparatul nu funcţionează de- Siguranţa din tabloul de si- Verificaţi siguranţa. Dacă siguranţa declan-
loc guranţe este decuplată şează de mai multe ori, adresaţi-vă unui
electrician calificat.
Cuptorul nu se încălzeşte Cuptorul nu este pornit Porniţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte Nu au fost efectuate setările Verificaţi setările.
necesare
Becul cuptorului nu funcţio- Becul este defect Înlocuiţi becul cuptorului.
nează
Aburul şi condensul se de- Aţi lăsat vasul cu mâncare Nu lăsaţi vasele cu mâncare în cuptor mai
pun pe alimente şi în interio- prea mult timp în cuptor mult de 15 - 20 minute după terminarea
rul cuptorului procesului de gătit.

Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie proble- Datele necesare centrului de service se
mei, contactaţi dealerul sau centrul de servi- găsesc pe plăcuţa cu date tehnice. Aceasta
ce.

www.zanussi.com 17
este amplasată pe cadrul frontal din interiorul
cuptorului.

Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.) .........................................
PNC (codul numeric al produsului) .........................................
Numărul de serie (S-N.) .........................................

Instalarea

Avertizare Consultaţi capitolele privind Date tehnice
Siguranţa.
Dimensiuni
Amplasarea aparatului
Înălţime 855 mm
Lățime 600 mm
Adâncime 600 mm
Putere electrică totala 20,6 W

Tensiune 230 V
A B Frecvenţă 50 Hz

Categorie gaz II2H3B/P
Alimentare cu gaz G20 (2H) 20 mbar
C C
G30/31 (3B/P) 30/30
mbar

Diametre by-pass
Arzător Ø by-pass în 1/100
mm.
Auxiliar 29
Distanţe minime
Semi-rapid 32
Dimensiuni mm
Rapid 42
A 690
Cuptor 44
B 150
C 20

Arzătoarele de gaz

18 www.zanussi.com
PUTERE PUTERE Diametrul in-
Tip de gaz Presiune Utilizarea
ARZĂTOR NORMALĂ REDUSĂ jectorului
kW kW mbar mm g/h
Gaz natural
1,00 0,35 20 0,70 -
G20
Arzător au-
1,00 0,35 Butan G30 30 0,50 72,71
xiliar
0,85 0,31 Propan
30 0,50 60,70
G31
Gaz natural
2,00 0,43 20 0,96 -
G20
Arzător se-
2,00 0,43 Butan G30 30 0,71 145,43
mi-rapid
1,70 0,38 Propan
30 0,71 121,40
G31
Gaz natural
3,00 0,72 20 1,19 -
G20
Arzător ra-
3,00 0,72 Butan G30 30 0,88 218,14
pid
2,60 0,63 Propan
30 0,88 185,68
G31
2,70 0,90 Gaz natural
20 1,20 -
G20
Cuptor 2,70 0,90 Butan G30 30 0,80 196,33
2,35 0,78 Propan
30 0,80 167,82
G31
1,90 - Gaz natural
20 1,08 -
G20
Grătar 1,90 - Butan G30 30 0,71 138,16
1,65 - Propan
30 0,71 117,83
G31

Racordul la gaz tură şi continuaţi cu racordul de gaz. Ţeava
Alegeţi racorduri rigide sau utilizaţi o ţeavă fle- flexibilă este adecvată când:
xibilă din oţel inoxidabil conformă cu regle- – Nu poate deveni mai fierbinte decât tempe-
mentările în vigoare. Dacă utilizaţi ţevi metali- ratura camerei sau nu poate avea mai mult
ce flexibile, procedaţi cu atenţie pentru ca de 30 °C.
acestea să nu intre în contact cu părţile mobi- – Are o lungime de maxim 1500 mm.
le şi să nu fie strivite.
– Nu se comprimă.
Racordarea cu ţevi flexibile nemetalice – Nu este supusă la tracţiune sau torsiune.
Dacă se poate face uşor şi complet verifica- – Nu intră în contact cu margini ascuţite sau
rea racordului, puteţi utiliza un racord flexibil. colţuri.
Trebuie să strângeţi ferm cu coliere ţeava fle-
– Poate fi inspectată cu uşurinţă pentru a-i
xibilă.
verifica starea.
Utilizaţi un suport pentru ţeavă la montare.
Pentru conservarea ţevii flexibile trebuie să
Strângeţi bine suportul pentru ţeavă de garni-
verificaţi la intervale regulate dacă:

www.zanussi.com 19
– Nu prezintă crăpături, tăieturi, urme de ar- Dacă sunt montate injectoarele cores-
suri la capete sau pe lungimea sa. punzătoare, aparatul poate fi utilizat şi cu gaz
– Materialul este la fel de elastic şi nu s-a lichefiat (îmbuteliat).
întărit.
Avertizare Înainte de a înlocui
– Colierele nu sunt ruginite. injectoarele, verificaţi dacă butoanele
– Nu a expirat. pentru gaz sunt în poziţia "oprit" şi decuplaţi
Dacă observaţi defecte, nu reparaţi ţeava, ci aparatul de la reţeaua electrică. Lăsaţi
înlocuiţi-o. aparatul să se răcească complet. Există riscul
de vătămare.
Important După terminarea instalării, folosiţi
o soluţie pe bază de apă şi săpun (nu folosiţi Înlocuirea injectoarelor
niciodată o flacără) pentru a verifica 1. Scoateţi suporturile pentru vase.
etanșeitatea perfectă a montajului.
2. Scoateţi capacele şi coroanele arzătoare-
Racordul de alimentare cu gaz se află în par- lor.
tea din spate a panoului de comandă. 3. Cu o cheie tubulară de 7, scoateţi injec-
Avertizare Înainte de a conecta toarele şi înlocuiţi-le cu cele necesare
racordul de gaz, scoateţi ştecherul din pentru tipul de gaz utilizat.
priză sau decuplaţi siguranţa din tablou. 4. Asamblaţi piesele, urmând aceeaşi pro-
Închideţi robinetul principal de alimentare cedură în ordine inversă.
cu gaz. 5. Înlocuiţi plăcuţa cu datele tehnice (aflată
lângă ţeava de alimentare cu gaz) cu cea
A B C corespunzătoare noului tip de gaz.
Această plăcuţă se găseşte în pachetul li-
vrat împreună cu aparatul.
Dacă presiunea gazului este variabilă sau di-
ferită de presiunea necesară, trebuie montat
un regulator de presiune corespunzător pe
E D ţeava de alimentare cu gaz.
Reglarea nivelului minim
A) Punct de racordare la gaz (numai un sin-
Pentru reglarea nivelului minim al arzătoare-
gur punct per aparat)
lor:
B) Garnitură
1. Aprindeţi arzătorul.
C) Racord ajustabil
2. Rotiţi butonul pe poziţia de minim.
D) Suport pentru ţeava de gaz natural
3. Scoateţi butonul.
E) Suport pentru ţeava de GPL
4. Reglaţi poziţia şurubului de by-pass cu o
Aparatul este configurat pentru gaz impli- şurubelniţă subţire (A).
cit. Pentru a schimba setarea alegeţi din
listă suportul pentru ţeavă corespunzător. Uti-
lizaţi întotdeauna garnitura de etanşare.
Adaptarea la diferite tipuri de gaz
Avertizare Adaptarea la diferite tipuri de
gaz trebuie efectuată exclusiv de către A
personal autorizat.
Acest aparat este proiectat pentru utiliza-
re cu gaz natural (de la reţea).
20 www.zanussi.com
• Dacă se trece de la gaz natural (de la re- 6. Înlocuiţi eticheta cu tipul de gaz, aflată
ţea) la gaz lichefiat (îmbuteliat), strângeţi lângă racordul de alimentare, cu cea co-
până la capăt şurubul de reglare. respunzătoare noului tip de gaz.
• Dacă se trece de la gaz lichefiat (îmbute- Înlocuirea injectorului pentru arzătorul
liat) la gaz natural (de la reţea), slăbiţi şuru- grătarului:
bul de by-pass cu circa 1/4 rotaţie. 1. Eliberaţi şurubul care fixează arzătorul
grătarului.
Avertizare Când rotiţi brusc butonul de
la poziţia de maxim la cea de minim 2. Eliberaţi injectorul pentru arzător cu o
asiguraţi-vă că flacăra nu se stinge. cheie tubulară de 7 mm şi scoateţi-l. Înlo-
cuiţi-l cu cel necesar.
Înlocuirea injectoarelor cuptorului 3. Asamblaţi arzătorul în ordine inversă.
Înainte de a fixa şurubul, verificaţi dacă
arzătorul este împins corect către panoul
din spate.
Reglarea nivelului minim al arzătorului:
1. Scoateţi ştecherul din priză.
2. Scoateţi butonul pentru funcţiile cuptoru-
lui.
3. Ajustaţi şurubul de reglare ( A) cu ajutorul
unei şurubelniţe subţiri.

A

1. Pentru a avea acces la arzătorul (B)
înlăturaţi podeaua interioară a cuptorului Modificarea tipului Ajustarea şurubului
(A). de gaz de reglare
2. Desfaceţi şurubul (C), care fixează De la gaz natural la Strângeţi complet
arzătorul. gaz lichefiat şurubul de reglare.
3. Scoateţi cu atenţie arzătorul din suportul De la gaz lichefiat la Desfaceţi şurubul de
injectorului (D). gaz natural reglare aproximativ
Deplasaţi-l încet spre stânga. Asiguraţi-vă 3/4 tură.
că manşonul arzătorului rămâne pe 4. Ataşaţi butonul pentru funcţiile cuptorului.
capătul arzătorului. Nu apăsaţi cablul de 5. Introduceţi ştecărul în priză.
conectare a generatorului de scântei (E)
şi conductorul termocuplului (F), dacă es- Avertizare Ştecărul poate fi introdus în
te prevăzut. priză numai după ce toate componentele
4. Eliberaţi injectorul pentru arzător (D) cu o au fost montate în poziţiile iniţiale. Există
cheie tubulară de 7 mm şi scoateţi-l. Înlo- riscul de rănire.
cuiţi-l cu cel necesar. 6. Aprindeţi arzătorul cuptorului cu gaz.
5. Asamblaţi arzătorul în ordine inversă. Consultaţi secţiunea "Gătitul în cuptorul

www.zanussi.com 21
cu gaz: Aprinderea arzătorului cu gaz al Conectarea la alimentarea electrică
cuptorului":
Producătorul nu este responsabil dacă
7. Reglaţi butonul pentru funcţiile cuptorului nu respectaţi măsurile de siguranţă des-
pe maxim şi lăsaţi cuptorul să se crise în capitolul „Informaţii privind siguranţa”.
încălzească pentru cel puţin 10 minute.
8. Rotiţi butonul pentru funcţiile cuptorului Acest aparat este livrat cu fişă şi cablu de co-
din poziţia maximă în cea minimă. nectare electrică.
Verificaţi flacăra. Dacă flacăra se stinge, repe- Cablul de alimentare cu curent nu trebuie
taţi procedurile descrise la punctele 1 - 7. La să atingă partea aparatului indicată în
nivelul coroanei arzătorului, flacăra trebuie să imaginea ilustrată.
fie mică şi constantă.
Temperatura grătarului nu poate fi re-
glată. Pentru a obţine o temperatură mai
scăzută sau pentru a prelungi timpul pentru
gătire, tava grătarului trebuie coborâtă şi în-
depărtată de flacără.
Producătorul nu îşi asumă nicio responsa-
bilitate dacă aceste măsuri de siguranţă nu
sunt respectate.
Protejarea mediului înconjurător

Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . marcate cu abrevieri internaţionale precum
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie PE, PS, etc. Aruncaţi ambalajele în containe-
puse în containerele corespunzătoare. rele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii Avertizare Aparatul trebuie să fie făcut
umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele inutilizabil înainte de a fi aruncat, astfel
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi încât să nu mai constituie un pericol.
aparatele marcate cu acest simbol Pentru a face acest lucru, scoateţi ştecherul
împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi din priză şi tăiaţi cablul electric al aparatului.
produsul la centrul local de reciclare sau
contactaţi administraţia oraşului dvs.
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice
şi reciclabile. Componentele din plastic sunt

22 www.zanussi.com
www.zanussi.com 23
892959111-A-232013
www.zanussi.com/shop