You are on page 1of 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Isipadu Cecair
Standard Kandungan 13.1 Menukar unit liter dan mililiter.
Standard
(i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menukar unit melibatkan liter dan mililiter.
Tukar unit isi padu cecair (Buku teks – Muka surat 65-66)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid menukar unit melibatkan liter dan mililiter.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 127)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Isipadu Cecair
Standard Kandungan 13.2 Menambah isi padu cecair.
(i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan:
Standard (a) liter,
Pembelajaran (b) mililiter,
(c) liter dan mililiter.
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menambah hingga tiga isi padu cecair
Tambah isi padu cecair (Buku teks – Muka surat 67-68)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid menambah hingga tiga isi padu cecair.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 128)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Isipadu Cecair
Standard Kandungan 13.3 Menolak isi padu cecair.
(i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan:
Standard (a) liter,
Pembelajaran (b) mililiter,
(c) liter dan mililiter.
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menolak isi padu cecair
Tolak isi padu cecair (Buku teks – Muka surat 69-70)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid menolak isi padu cecair
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 129)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Isipadu Cecair
Standard Kandungan 13.4 Mendarab isi padu cecair.
(i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan:
(a) liter,
Standard
(b) mililiter,
Pembelajaran
(c) liter dan mililiter,
dengan nombor satu digit
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mendarab isi padu cecair
Darab isi padu cecair (Buku teks – Muka surat 71-72)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid mendarab isi padu cecair
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 130)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Isipadu Cecair
Standard Kandungan 13.5 Membahagi isi padu cecair.
(i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan:
(a) liter,
Standard
(b) mililiter
Pembelajaran
(c) liter dan mililiter,
dengan nombor satu digit.
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Membahagi isi padu cecair
Bahgai isi padu cecair (Buku teks – Muka surat 73-74)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid membahagi isi padu cecair
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 131)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 3
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Isipadu Cecair
Standard Kandungan 13.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isi padu cecair.
Standard (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan
Pembelajaran bahagi yang melibatkan isi padu cecair.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan
Pembelajaran bahagi yang melibatkan isi padu cecair.
Bina Cerita (Buku teks – Muka surat 75)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak,
Aktiviti darab, dan bahagi yang melibatkan isi padu cecair.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 132)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 3
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Isipadu Cecair
Standard Kandungan 13.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isi padu cecair.
Standard (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak,
Pembelajaran darab, dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah,
Pembelajaran tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair.
Selesaikan masalah (Buku teks – Muka surat 76-77)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaraan.
2. Murid menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi
tambah, tolak, darab, dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu
Aktiviti
cecair.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 133-134)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….