You are on page 1of 1

IBILALDI OSASUNTSUA

Kedada / Quedada
2018eko urriak 5an / 5 de octubre de 2018
Itxartu Taldeak aurten 9 ibilaldiren antolaketa Itxartu Taldea se ha responsabilizado de la
hartu du bere gain, bakoitza hilabeteetako organización de 9 recorridos, que tendrán
lehen ostiralean. Ibilaldi hauek Algortako Metro lugar el primer viernes de mes. Estos recorri-
plazatik abiatuko dira 10:00etan eta bere dos saldrán todos de la Plaza del Metro de
iraupenak gehienez 2 ordutakoak izango dira. Algorta a las 10:00, y su duración será de un
máximo de dos horas.

VIERNES OCTUBRE / 10:00 PLAZA METRO ALGORTA
OSTIRALA
5 URRIA ALGORTAKO METRO ENPARANTZA

Recorrido Algortako Metro Enparantza, Salsi- Plaza Metro Algorta, Salsidu, Bide-
du, Bidegorri, Kurtze, Zientioetxe, gorri, Kurtze, Zientoetxe Parking
9.500 metros parking Azkorri, estrata Diliz, Zien- Azkorri, estrada Diliz, Zientoetxe,
toetxe, Mirua, Aizerrota, Aingeruko Mirua, Aizerrota, Avda del Angel,
Ibilaldia etorbidea, Telletxe, Algotakoko Me- Telletxe, Plaza Metro Algorta..
tro Enparantza