You are on page 1of 4

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI


SPOŁECZNEJ UJ
w roku akademickim 2010/2011

I rok
I semestr

1. „Źródła i technologie informacji - Ochrona własności intelektualnej” – wykład-panel


(10 godz) – prof.dr hab. Janusz Barta/ prof.dr hab. Ryszard Markiewicz
Zaliczenie
Środy: godz.16.00
(zajęcia rozpoczynają się 13 października br.):
sala nr 5 (parter w oficynie) ul. Józefa 19
Obowiązuje doktorantów z dyscypliny nauki o sztuce, zarządzanie, bibliologia.

2. „Źródła i technologie informacji” – (20 godz.) laboratorium


I grupa: dla dyscyplin nauki o zarządzaniu i bibliologia - dr Sabina Cisek;
Zaliczenie, pisemna praca seminaryjna
sala nr 3.120 (Kampus)
Terminy: 20.X.2010 w godz. 18.30 – 20.00; 27.X.2010 w godz. 18.30 – 20.00; 12.I.2011 w
godz. 18.30 – 20.00 (zajęcia podsumowujące – ostatnie), pozostałe zajęcia prowadzone są w
trybie nauczania na odległość w ramach uniwersyteckiej platformy PEGAZ
(http://pegaz.uj.edu.pl/)

II grupa: dla dyscypliny nauki o sztuce - filmoznawstwo - dr Remigiusz Sapa


Zaliczenie, pisemna praca seminaryjna
sala nr 3.120 (Kampus)
Terminy: 13.X.2010 w godz. 16.45 – 20.00; 12.I.2011 w godz. 16.45 – 18.15 (zajęcia
podsumowujące – ostatnie) pozostałe zajęcia prowadzone są w trybie nauczania na odległość
w ramach uniwersyteckiej platformy PEGAZ (http://pegaz.uj.edu.pl/).
.

3. „Współczesna teoria filmu – wybrane zagadnienia” (30 godz.) seminarium – dr hab.


Małgorzata Radkiewicz.
Zaliczenie, pisemna praca seminaryjna
Wtorki: 14.30 – 16.00; sala nr 2.226 IIp. ul. Prof.St.Łojasiewicza 4 (Kampus)
(zajęcia rozpoczynają się 5 października 2010)
Obowiązuje doktorantów z dyscypliny nauki o sztuce. Seminarium do wyboru zamiennie z
„Historią filmu”

4. „Historia filmu – wybrane zagadnienia” – seminarium (30 godz.) –dr hab. Łukasz
Plesnar
Zaliczenie, pisemna praca seminaryjna

1
Czwartki: 15.45 – 17.15 sala nr konferencyjna ISzA IIp. (zajęcia rozpoczynają się 7.X.2010)
Obowiązuje doktorantów z dyscypliny nauki o sztuce. Seminarium do wyboru zamiennie z
„Współczesna teoria filmu – wybrane zagadnienia”

5. „Współczesna komunikacja piśmiennicza i digitalna” – seminarium (30 godz.) – dr


hab. Maria Próchnicka
Zaliczenie, pisemna praca seminaryjna
Środy: 15.00 –16.30 sala nr 3.209 III p. ul. Prof.St.Łojasiewicza 4 (Kampus)
Obowiązuje doktorantów z dyscypliny bibliologia. Seminarium do wyboru zamiennie z
„Społeczne funkcje książki i bibliotek – wybrane zagadnienia”

6. „Społeczne funkcje książki i bibliotek – wybrane zagadnienia” – seminarium (30


godz.) – dr hab. Anna Gruca
Zaliczenie, pisemna praca seminaryjna
Wtorki: 14.45 – 16.15 (pierwsze spotkanie 5 października 2010)
PAU, ul. Sławkowska 17 pok. 112
Obowiązuje doktorantów z dyscypliny bibliologia. Seminarium do wyboru zamiennie z
„Współczesna komunikacja piśmiennicza i digitalna”.

7. Seminarium doktoranckie (15 godz.)


Zaliczenie na stopień
Terminy do uzgodnienia z Opiekunem naukowym doktoranta.

8. Praktyki dydaktyczne – 30 godz. dla doktorantów niepobierających stypendium


doktoranckiego i 60 godz. dla doktorantów pobierających stypendium doktoranckie.
Zaliczenie na ocenę

II rok

1. „Literaturoznawstwo – wybrane zagadnienia” - seminarium (30 godz.) prof.dr hab.


Aleksander Fiut
Zaliczenie, pisemna praca seminaryjna
Wtorki: godz. 16.45 – 18.15, Gabinet pok.11, ul. Gołębia 18
Obowiązuje doktorantów z dyscypliny nauki o sztuce.

2. „Formułowanie i wdrażanie polityk publicznych” – seminarium (30 godz.) –


prof.dr hab. Grażyna Prawelska – Skrzypek
Zaliczenie
Czwartki: 14 października 2010 o godz. 17.00 – 18.30 - pierwsze spotkanie w celu
uzgodnienia pozostałych terminów. pok. nr 3.112, ul. Prof.St.Łojasiewicza 4 (Kampus)
Obowiązuje doktorantów z dyscypliny nauki o zarządzaniu.

3. „Teoria i metodologia nauk bibliologicznych” – seminarium (30 godz.) – dr hab.


Anna Gruca
Zaliczenie, pisemna praca seminaryjna

2
Wtorki: 16.30 – 18.00 (pierwsze spotkanie 5 października 20101); PAU, ul. Sławkowska
17 pok. 112
Obowiązuje doktorantów z dyscypliny bibliologia.

4. Seminarium doktoranckie (15 godz.)


Zaliczenie na ocenę
W terminach uzgodnionych z Promotorem.

5. Praktyki dydaktyczne – 30 godz. dla doktorantów niepobierających stypendium


doktoranckiego i 60 godz. dla doktorantów pobierających stypendium doktoranckie.
Zaliczenie na ocenę

6. Język obcy – na II roku studiów można zaliczyć lektorat języka obcego w wymiarze
60 godz.

UWAGA:
Do końca trzeciego semestru studiów, studenci studiów doktoranckich
nieposiadający wykształcenia kierunkowego są zobowiązani do uzupełnienia
następujących przedmiotów:
a. w dyscyplinie nauki o zarządzaniu: Nauki o organizacji (egz.); Zachowania
organizacyjne (egz.); Podstawy psychologii zarządzania (egz.)
b. w dyscyplinie nauki o sztuce: Historia myśli filmowej (egz.); Historia filmu
powszechnego (egz.); Przedmiot wskazany przez Promotora (egz.).
c. w dyscyplinie bibliologia: Teoria i metodologia nauki o książce, bibliotece i
informacji (egz.); Źródła informacji (egz.); Przedmiot wskazany przez Promotora
(egz.).

III Rok

1. Obligatoryjne otwarcie przewodu doktorskiego oraz zdanie egzaminów doktorskich z


filozofii lub ekonomii oraz języka obcego.

2. Ekonomia – wykład (30 godz.) prof.dr hab. Stanisława Surdykowska


Egzamin
Sala nr 0.316 ul. Prof.St.Łojasiewicza 4 (Kampus)
Soboty: terminy: (9, 16.X.2010 w godz. 9.00 – 12.00;
6, 20.XI. 2010 w godz. 11.00 – 14.00;
4.XII.2010 w godz. 9.00 – 12.00; 18.XII.2010 w godz. 9.00 – 12.45;
8.I.2011 w godz. 9.00 – 12.45 sala seminaryjna nr ………….. .
Przedmiot do wyboru ekonomia bądź filozofia (po otwarciu przewodu doktorskiego);

3. Język obcy – egzamin komisyjny z wybranego języka obowiązuje każdego doktoranta


po otwarciu przewodu doktorskiego. Prócz języków zachodnioeuropejskich, zdawać
można także język rosyjski oraz inny język potrzebny przy pisaniu dysertacji
doktorskiej.

4. Seminarium doktoranckie (15 godz.)


Zaliczenie na ocenę
W terminach uzgodnionych z Promotorem.

3
5. Praktyki dydaktyczne – 30 godz. dla doktorantów niepobierających stypendium
doktoranckiego i 60 godz. dla doktorantów pobierających stypendium doktoranckie.
Zaliczenie na ocenę

UWAGA: Na roku III w piątym lub szóstym semestrze każdy doktorant wybiera, w
porozumieniu z Promotorem, jedne zajęcia fakultatywne 30 godz., związane z tematem
pracy. Może to być seminarium (wówczas pisze pracę na stopień) lub wykład (wówczas
zdaje egzamin lub otrzymuje zaliczenie na stopień). Wyboru można dokonać spośród
wszystkich zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim na studiach III stopnia
oraz, w uzasadnionych przypadkach na studiach I lub II stopnia, a także spośród czterech
seminariów fakultatywnych, które nie zostały wybrane na I i II roku studiów
doktoranckich.

IV rok

1. Złożenie rozprawy doktorskiej i zdanie egzaminu kierunkowego po otrzymaniu


pozytywnych recenzji z dysertacji doktorskiej.

2. Seminarium doktoranckie w terminach uzgodnionych z Promotorem;

6. Obrona pracy doktorskiej powinna odbyć się wraz z zakończeniem roku IV.

Uwaga !
Doktorantów wszystkich lat obowiązuje systematyczne uczestniczenie w
seminariach doktoranckich oraz zebraniach naukowych właściwych Instytutów.
Studia doktoranckie trwają 4 lata. Przedłużenie na rok V może nastąpić za zgodą
Kierownika Studiów Doktoranckich w szczególnie uzasadnionych przypadkach.