v

SADRZAJ.

OAfJ;P jltAJ.

T. Al'lteologija i II ovij est, - I, ApxeoJIornja n noanjecr .

.A. Izvjestaji i rasprave. - A. liaBjeIIITajn npaanpaBe.

,2l.pary'l'llrr 4>patrHli: O'raffia 6a,i\.ItaIlc!.tor nOAyocTPBU aa OC13l'I'J.'lIlY nIT. 13l1!elCa .

P. Aleksander HoHer: NalaziSta- rimskih starina u travnickom kotaru.

( a 6 slika u tekstu) .

B. By.leTnn-Byltaoonnh: ProfCEIiI opao C OTOIW, Rop'fyJte y Aa.ilMaJ:01i.l1· ( a 1 C.iUfKO;'\! Y Tel'CTY)

F:r anj 0 i a 1 lot: IzvjeStaj 0 .iskopinama na Dshslom Brdu ked Sarajava godine j 94. (Sa, 23 slike u tekstu i 7 tabli)

Ka rIo P ,1 t s c h: Legio VIII. Augusta u Dalmaciji

I van K e Lln e r : Rillh<ild gragjevni ostanci 11 llidzama kod Sarajeva. (Sa 127 slika i 10 ta bli u tekstu) .

cP P a II:> 0 .p rr a a: Pl'l.Mc!~r l'po6oBFI c n¥>sBl,rn:oM 11:OA PoraTHII.e. (Ca 1 c,;t~O~l l!( 2 T3UAe "y T6ltC'.l' y) .

Ap. 'B..lTpO Tpyx6Jtlta: A6palOOac-reMa Jll3 OapajeBa. ( a 1 C~Olll Y !lIelOOTY)

V. Ra dims k y: Arheolorike crtice. (Sa 11 slika u tekstu) . I{'oBa'f6Bnii-ITaq: PXmeJ.'i-llFIll y ce.'i'y Ao.'lLaB.Jll"l'Ira J)J Pl'IMCRI'[ Ira-TIDIeJI, oa.<lje .Btl1)eJm. ( a (j i"!JlIll{a y ~el'WTy) .

Dr. K a-r 1'0 Pats eh: Grcko-rimske privatae zbirke u Besni i J[!;lrcegovini. (Sa 6 slika 11 tekstu) .

Dr. Giro Truh.elka: Stal'oboaanski natpisi, (Sa 30 slika ~ 1 tablorn u tekstu) .

.E apollo ITa'!: Emn'paqlclto IIa6IiIp'f6ffie. (Ca 14 CA1If,a Y ':l'eltCTY)·

V. Ra d i m sk i : Prehistorieka sojeniea kod Ripca 11 Bosni. (8a20 slika i 24 table u teksu) .

,2l,p. 'B.Irp0 Tpyxe.ilwa: HWl'mrCH JIB cieBepne H JJ:CTO'lHe Bocae, (Ca. 22 c ur.rte y 'l'eI~(]'Ty)

F r an 0 R ad i c: Povjesno umjetnieke bilje~ke sa dalmatinskih ostrva . 4>1' alI> 0 CPna.1:a ~ IIpHJ\.031I It Pl'IIIICltOj apxeoAorN:jJiI XelJII,eI'OBJrne. (Oa 12 cJl:m:~a n 2 TaOJl.e Y TeEM'y)

Dr . .K ax' 10 Pats ch : Rimski kameniti sponienici. kninskog muzeja, (Sa "8 slika It takstu.)

1- 42

43- 62

121-122

123-138 143-146

161-191)

199-206

215-216 217-230

2·31-236

237-240

259-2 4 285- ... 92

309-336

337-356 357-364

365-37

379-522

IV

.v. Radimsky: Prehistorieka soienica kod R.ipea 1.1 Bosni. (Sa 6 alika i 18 tabli u tekstu) .

F ran i 0 F i a 1 a: Rezultati pretrazi vania prehistOl:iekih gromila na Glasincu

gocllne 1895. (Sa 02 alike .u tekstu)

,ll,p. 'B_]I: poT pyx e .iU.t a: CTapK 6oCaHC1m RaTUlICJI. (Oa 7 c.iUIKa y TeKcTY)

Dr. Karlo l' atsch: Epigraiski llahogiaii IZ gocline 1895. (Sa 21 slikom

1.1 tekstu) .

B. Biljeske. - B. BRJbeUIl;.e.

Dr. Karlo p atsch: D. Kolopothakes: ,,oe Thrada provincia Romana". (Sa 1 slikom 1.1 tekstn) - O. Sehiling: "De legionibus Romanorum I

J',finervia et XXX ffipia!l

U r e dlii i§ tva: nStarohrvatsk!). 1?rosvjet'a" .

Y peA R 1'r1II T B a : AapoBH {)oc&,ncJl;O - ;xel?n;eroBaluto~[ a8Ma.&>CltoM: Myseiy

l'oAJ'llie 1894.

Dr. Karlo 1'atsch: Franjo Bulie:, "Auctarium inscription1.1illJ quae a

meose Iunio a. 1892 ad mensem Iuni1.1ID a. 1894 in. Museum .Atchaeo-

logicum Salonitanum Spa,la1.;i illatae snnt". (Sa 1 slilwm u tekstu)

Dr. Ciro Truhelka: Pnblikacije Jllgos1avellske akaderoije 1.1 Zagreb1.1 za

gown 1895.

T\. a p A 0 ITa <1: Hem'iei Kiel)el't: "Forroae ol'bis antiqui"

A 1m a li II 0 II 0 B 1I h: I:\,aEOEb- l~Oltan:.- E'yJl;a1b? I . C'l'e13aH MJ1[AHieBHli: EAaro .

Karl Patscb: F. Cmnont: ,)Tedes et monUIDeuts figUT0S relatils aUX

mysteres de lIfithra pllb1i6s avec nne introduction critiq_l18.!l (Sa 1

s1ikom 1.1 tek;:;tu)

YpeAaHJIITBO: ,,Die neo1ithische Station von Butmir bei SaTajevo in

Bosnien" .

_ 13iean;ecAaB Pa,1l,lOICEl'l. eCa 1 cAlUWM: y T6'KCTY)

U red n is tv 0: N aueno p1.1tovanie beckog \lintropoloskog dru1i..tva Bosnom i

Rerc~govinom 11 sapterobrn. ove godine .

Joe 11 11 ILA. III A 0 C a'p': J 6npeicNfl 11J$orrn:c ca cJI.ll1ta]fa liS cpMJ;beT 131'ijelta

n. Nauka. 0 narodu. - n. HayM.11 0 Hl1JlO]l,-Y.

A. Izvjesta.ji i ra.sprave. - A. HsajeIDTa.jR II pacnp9..Be.

Dr. A. W eis b a c h: 1'rehistorijsl,-e lubaDie sa Glasinca. (Sa jednom tabelom s mierama)

B. Biljeske. - B. BHJbennte.

J. (_P. 1I:sa:n1rme:BRli: HapOil\HO TJl.YMonaJ])a y n;y~rwM Tpemlheny

H. Fazlagic: Baianj6 . -

Luk_a Gr,giic-Bi~lokosic: JOB nei§to o-vagjeniu Mve va-tre ilio iz-viianju

ognja, kao s1:o uarod veli

-wH. Fazlagic: ~asto Jahudiie imedu baiato lice?

Stovanie tre8nie .

Strana - Orpana

483-524

033-566 667-072

573-586

147-100 150-15t

158

293-294

294--298 298:-299 301-301> 306-p08

453-456

456-466 479-482

601-604 608-610

300-301

J!I. 3 0 B EO: Boj JIll. CEaKaBlJ;e. .

Ni ko Vlasic: Narodni obieaJ'i U okol"· G' . '-1- .

J JI r 101 ]3. cova 0 kositbi i zetvi

Yl~a_ plpIh-~je.?LoRocHb: Bojerse llpelje.

,::/1 Sa d i k eit U g IJ en: .artice is naroda

m. N auk a 0 prtrodl, - TIl.

HayJi:a 0 nJlHpO]I;II.

A. Izvjestaji i rasprave. - A H' .

E . SBJeWTaJH H paenpaae.

pReeT BHTes A0M6po B CICK' 0

C 6 . . CHOBR °PHHTOJlO' •

P liIJe. . . . . . . 1'RJe cleBepoaanaAHe

OTMap Pajcep: B.py.n:acTe . '. . . . . . . .

Y TeItCTY.) .. .. nrese y BOCID! li Xepneronaaa. (Ca 1 C.il.HIi)OM

01ih:mar Werner: Bjlje'Sk~

tr 0 makralepidopterima, p :1_, Ii : . . . .

os vu Peljeseu . rill.up JenlDl na polu-

.1b y A 61111 T lIJI.. ..p H • II .. .

. pep. pOAY,'JEena JIOCMaT fllI>a . . .

y D;pHOJ .I'opn rOAllHe 189- p lia opmr'ro.itonntoM:lIo~y

<I>pafb Wn:a..a.a: Viola B 1"::~ .. ' . .. . .

eC»-=,.L{I.' n. sp E .

Jeaaa ROBa spcTa .a.y6l1Il;e (C' . sectiene l\felanium D. C.

Dr. phil. Karlo Petri: Revizi:a s: Je~Hmr. 'I1a6AoM.) .

Plinthus Germ. ... J ednje- 1 zapadno-evropskih vrsta l'{)(la

OTllap Pajcep: i1TJn> •••••.•••••

Ad . r'-'r'~;,be 1toltonm (Raaores) B . . . .

rre n Do l Ifus (A).pH6n AOA .' ocae H Xepneromme. .. .

kanique (Beanie, Hercegovi;:C)Se~~~podes ter:estres de Ill. region Bal-

lICO:UOi\6 Oa.i\Illaf!CEOI' . ' ie 6t de hIe Codou) - Eo

1\;n"') r- (0 12 IToJaca. (Buena, Xepn;erOlum: C;· naeae

.r'!' . a 0.il.llEa y T6EeTY) a, pOMJa H oeTpBo

Vtktor Apielb k· . .

Be . Nov;e Otiorrhyn h . B . ...

c e aa osne 1 Hercegovine

O J LV. B. Biljeiiike. - B. Bmr,elmt

. . nzeckl' M . e.

.usmcapa parva M h .

f . . . u anca Cl'V lik

anger) za Bosrm i Hereeaovin: -. enovo 1 a (Der Zwergfliegen-

OTMap Pti.jcep: T'IbeTao Phasi n ntvr~Jena . . . . . . . ~

Uredni.stvo: Oejena dJ.e~ O~~u'sb,.colcb~eus), ythrjsn y BOCJI'FJ:. .

o 11 rrus aleanica IL B· 19 . . .

s~melien un~ del' Dobrudseh y! U <ra.:nen (eiuschIiesslic-h

~ JOB ledna kar kteri . a.. . . .

. a nst1cna ocjena di I· .

mea II. Bugarska'' l,e a Otmara Reisera r> Onus balca-

v

Stra-na - OTpaHa

468-469 469-476 476-477 606-607

63-104

139-142

207-219

241-268

423-424

420-444 445-452

525-532 695-600

30 604-606

159-160

453

Imenik spisatelja, - lZIMem[J~ ClIJ2[CaTeJba.

A.p-lelbeek Viktor: NO\T6 Otiorrhynehe iz Bosne i Hercegovina.

Dollins Adrien (,ll,O.IH!JyC· AAPIres"): Isopodes terrestres de la region Balkaniqne (Beanie, Hercegovina) Serbia et de l'i1e Codon). - ROJIH6ae l'fCOIIOAe 6a.i\KaRm.WI' nojaca (Bocaa, Xepn;eI'omma, ~p6Hia II ocrrpBo I-\,:p<P). (Ca 12 c.uma Y TeKcTY)

A a lIt6p OB CItE: Ep Ire c r mrrea : OeRoml: OpU~ITO.ilOrHje eieBeposaIfa~l,He Cp611je

Ftlrz1agic. H.: Bajanje .

_ ZasuQ Jahudije imadn bajato lice.

- Stovauje tre!lnie

Fiala Franjo (cf.HaJla (ppal-bo): lzvjestaj 0 iskopinama na Debelom Brdu ked Sarajeva godine 1 94. a 23 alike u tekstn i 7 tabli)

_ PmlcrtJif rpoeosa c na.beaJIS:Oru: lW.<i Pcrazarre. (ea L CJUUCOM H2 ll'a6.ite y rrertCTY) .

_ llPR.i\OSn: It pKIIICJ£Oj apxeO.i\Or.MjliI XepU;eroBmre. (Ca 2 MliIl\'.a JI 2 Ta6.iLe

y TeR:CTY) .

_ Rezttlta.ti pr6tra~ivanja prehistoricJ;:ih gromila na Glasincn godine 1895. ( a

52 alike 11 tekstu) .

- Viola Beckiana n, sp. E soetione Melallirull D. O. - Je-Aua ROBa npcTa A>y6IIIJ:e. (Ca jeAIlO:M Tat).i\Olll)

<P R P ep Jb YA eE1'IT na.: llj>o,i,\yaeerra IIoeMaTpaIba na 0PHllTO.ilOillE0ll1 llO.il>Y Y IqlHOi Topn 1"oj.\1iIlle 1895. .

q, p a lHr k A p a r rnll3:: CTaa.e. 6aAltaRClW.(' TIO.it yocTlma na PCBH'J!EY ~ HI. m;rjeEta Gl·gjic-Bjelokosic Luka (I'pi:5Jih-B~e .. -lO"rwcirli .JIYEa): Jo~ nesto 0 v-agjenju Zi-ve vatre ili 0 izvijanju aguja kao §to narod veli .

- Eojelbe n:pelJe .

Ho He.r Alek~an:der: N~hlzmta .rimskih starina u travruekolll kotaru. (Sa 6 slika n tekstu)

HB a fill me B1r_l;_ J. CP.: IIapoAHo r.ily:MOElm>e y JJ;yn;ltO~l TpelIJi1>8BY

Kellner Lva n: Rimski g~agrevui ostanei 11 Ilidsamn kod, Sarajeva, (Sa 127 slika i 10 tabli u tekstn)

ROE a'teBK.iL-IT a.'l: Pymenzas y ce.;ty Ao .. MlmtM8. a PDlC&lf.[ :e:aTJmCH olIAje

naljeJllI. (Ca 6 cA:ll1{a y TBK-CTY) . -

L 11 Z B c ki O. J.: Mllscicapa par' va. l\fuhal'ica crvenovoljka (Del' Zwergfiliegenf~tng'el') sa BaSTIn i Hereegovinu u.tvrgjena .

MH..IlRjeBlIk CT6J3aR: Basro .

P'a t s ch Ka.r l o (Ilasr Kap.ito): Legio. vnr. Ang·n.sta u Dalrnaciji

- Groko-rimske privatne zoirke u Bosni i Hercegoviui. (Sa 6 s1ika u tekstu)

- Ermrp-a!fJeI:Co na61I]Hrea.e. (Ca 14 C-AJJI:Ca Y TeBiG.-TY)

- Rirnski kameniti spomeniei kninskog mnzeja, (Sa 88 slika u tekstu)

- Epigraiski dodaei. (Sa 22 slike u tekstu)

595

525

(is 166 305 467

]23

199

365

533

425

241 1

300 416

43 152

161

231

3D 306 143 273 285 389 ;'>73

VIII

_ D. Kalopothakes: 1,De Thracia provincia Romanatl• (Sa 1 SlikOlD). -

0. Schilling: IPe legionibus Romanorum I :M.lner~ja e.t XX.X Ulpia!l 147

_ Franio Bulic: "AuctariulU inscriptionum, quae a mense Iunio a. 1892 ad mensem lunium a. 1894 in Museum ArchaeologicUID Salonitanum Spalati

illatae sunt." (Sa slikom u tekstu) 293

Henriei Klepert: "Fonnae orbis antiqm" . 298

F. Cumont: "Te:xtes at monuments Egul"es relatiis a,uZ mystel·es de MiW'a

publiO' avec nne mtroduetion critique" (Sa 1 ,,]ikmu u tek'to) 403

Pet ri KaT 10 dr. phil.: Revizija sred.nie- i zapaclno-evxopskili vrsta rods. Flinthus

Germ. . 426

ilOIJOB1Jh Ay m a a: B.altlllI>-1'\,olw;s-KYE-aIb? I 301

V. Radirosky: Arheoloske ertiee. (Sa 11 slika u tekstu) 217

_ PrehistorilSka [>ojenica kod Rjp&t u Bosni- (Sa 20 slika i 24 table u tekstu) 309

_ Isto- (Sa 6 slika i 8 tabli) 483

Radie Frano: poviesno umietnicke biljes'ke sa dalroatiuskili ostx'va 357

P a is ep 0 TlIr a p: l\rpJBac.Te IDeEe 'Y BomDI 1I Xep1l,eroB:llllll. (Oa 1 c.mR.oM Y

TeKcTY) 139

_ A""",e 1WEC,m< (Ra ores) 1l""1ffl " Xopn"""""". 445

_ rIbeTaO (PhasianuE c.olcbicus), y61qen y BoeR1l . 604

ill -" 0 c e p J ° ",IJ' n.... AP" J eBP"i- PI'''''"''' es, """""''"' as epe .... er ""ie.. 608 T P:I' x e ... R' AP' 'B." po (Trnhelb Dr. • ;"0)' A6p'''cac-'''.' "" Cap>i""" (Ca

1 e.;uIIt0M 1 Te.W.eTY) . 115

_ Starobosanski natplBi. (Sa 30 slika i 1 tablom u tekstu) 259

_ HaTllll'CD 1[13 e1enepEe ]'I J[eTo'W.e Bocl!e. (Ca 22 CJllffie Y TeEeTY) 337

_ CTap» 6ocaJ;J.cEJI JlaTtmCH. (Ca 7 CJlllt~ J TeEcry) 667

_ publikaciie JugoslaV'enskeikademije u Zagl'ebll za gorum., 1895. . 294

U glien Sa.d ik ell.' Crtiee iz 0",,0,", . 606

Y P e An"'" TB 0 (Ured""tvo), ,StaTobrvafsk. p,""vje"" 150

_ "Die neolithiscbe Station von Bntmir bei Saraievo in Bosnien". (CTaIIIDJ;a

ns MJl.aljer ZaMeROr ",,063. Y ByTIDIPY Epul CapaieBa Y BOC:a:l£.) 466

_ Nekrolog V. Radimskom. (Sa 1 slikOlll u tekstu) 479

_ Nal'l.cno putovanie bec-kog a.ntropolaskog drustva Bosnom i Hercegovinolll

n septelllbl'U ave godiue . 601

_ Ocjena dieIa: "Ornisbalcanica, II. J3"1.11garien (einschliesslicb Ostrumelien una

der Dobrudscha)" . 169

_ Jos iednS. Ra.rakteristicna oejena dieia Otbmara Reisera "OrDis baleanica IT.

Bugarska t.t 463

Wei s b a c b dr, A.: Prehistoricke lubanie sa Glaslllca. (Sa 1 tablom s miera,mao) 10!'>

Werner Othlllar: Bilieske 0 lllakro-lepidopterima, prikup1ienim. na poluostrvu

Pelieseu

VI asic Ni ko: Narodni ohicaii u okolici Glakova. 0 kosidbi i zetvi

B. By Jl.eTHli-BYEaco13lih: PHM:eJW: opao C OTOKa B.op'lYJl.e'1 Aa.u1an;:ain. (Ca

1 c.:rnJtOhI J Telte'l'Y) . 121

30BltO :a.: Boj }:til. cltai\.aBn,e . 468

Sarajevo, januar-mart. 1895. Capajeao, janyap-MapT.

G LASNIK r JIACHIIR

ZEMALJSKOG MUZEJA 3EMAJbOEOr MY3EJA

u Sf

BOSNI I HERCEGOVINI. ROCHR R XEPru;rOBHHH.

Orsn.e 6aJIKaHCEOr IIOJIYOCTPBa rra OCBlITKY XIII. BlIj esa,

TIPlil:Oll'li.1W

ilOCJIHjeCMp'l'li n;apa MaHOiJIa ROMH8H'a (1143.-1180.) o)l;JIa'ny sa cna BpeMeRaOaJIEaa:CItI'lllf OJIoBielilli~a 0,1.1; mmaHTl'IjCIee CIIJIe. Manoj.rro 6njarne D'ornJLe)I;BH n;ap) ROjl! n'Ol~yma ,n;a CBe Oa.JIICaHCIee seMJbe y'H'IIIH C:BojHM rrponaaJJ;lIjallm. d HiHM saie,D;H:o ua,D;8 .l[ sa,D;lba ciaino. 3Bl'IjeS,D;a C BIiISaRTHjcEOI' ne6a.

HC'IlOqHOl'tf n;apCTBy sa JIe~mm .l(aaEe ce IJOMJIa~eHa 6yrapcII,;a .n;p.maBa.

Y cauc I*-erOBO cpne pyqe em rrenpnpoxno NOBO JIaTlIKClW n;apcTBo (1204.-1261.). Ha H.erOBH1I'f paSmWllTna.Ma 6:njame oner 06HOBJb8Ha l'pl!'['B.':a .n;pmana, a..Jm TalW cilla6a, ,D;a ie cprrcEil n;ap AymaH "Ileh naMjepaBao cjecTH na n;apIII'pa,ll,CRH npB'JecTo.

Hama je naMjepa ,D;a pacBlIjeTJIB1I10 eran,e OaJIRanCICOI" nozyocrpaa .aa OCBMTEY XIII. Bl'IjeKa, H Y CBeSH c oBHjeM 'H o.n;nomaj rrarre Hno:u;enTa lIT. npeMa OaJIEaHCK.HM CJIOBjeBHM.a. 'I'o [e 6e3 c)TMI&e RajsaHlDJ'JhHBHjH MOllHmaT y XHCTOPJiliH rUeJIOltyrrHor BaJIKaHa. To ie OlIO MOJdeHaT upenopo,ll,a H HM~aTha .n.p:maBa na BaJ-.rRaHY !IOA Mo:linOM erH.n;OM ]I ~amTJZLTOM Be.JmKor narre lliorr,eRTa Iff., ItajH cje:,n;e na nallHRCEH rrpajecro 1198'. ro,n;lIHe, ynpaBo oH;zJ;a, ICa,D; ca~nr BHsa:RTRjcICH n;apeBlI rroaoronre .1'IaTJiIRHM:a BRSaHT Q60pn'l'H. BaJIICaHCEO ce nOJIyocTPBO Ta,n;a y ;n;pmaBHoJ'.[ 111 BjepcIwM IIOI'JIe)l.Y CR cBFIj.eM rrpeocpasaao, IIo'llffil'tw ca IIeTOICOM BaJIKa:s:a, .n;a Taj npeoGpaaeaj pacBHleT JIlI1tw.

A. ByrapCRa.

IIo-raeTEollf X. BujeEa na,ll,!} II;ap1ilrpa;n; 1iI: Djap pJilJlfCICIiI: rra EOJh8Ha rrpe)1i (5 yrapcKKM na peM ClIMeOHOl\[ (893. - 927.)) Raj CHJrIDl]HM ]I RajBeMM BJIa;n;apeM:, rrrro ce mea,D;a pO.n;H E;S jYXtHOr CJIOBjeRcTBa. Y ClIM€lOIfOBOj pyn;H JIeiJltame BeJI][Ea Oy,n;ylrnOCT Oa.)IEaHCICl'IX CJIOBjeHa, un ie OR MIfpliO HCrryGTH TIS PYKY, H mTO 6.Hjame yonOl\1 npeB3.1ItROM 'lacy HSDYOJbeHO, He IIOBpaTH

1

2 -

ipopMaJII[O I!I iyra, o~

3 -

cjonepa, nposaa.yje n.y raJIR"ITI':R xaea POJ';IaH1) , a yrapcER 101 ce Epa.lb rpDllFI o,n; cjeBepOSaaa,D;a. Y TaEOM noaozsajy (lEma je Byr-apcna 6esyBjeTRo npl'ICEfJ.b8Ha II yrrylaeaa ie,n;l?lHO rra rrOrJIaBHU;y Ea,TOJIH"<il':e U;pEBe, plIMCEOra nany ; iep 6es rserone npliIBOJIe Ellie OHO RHEO npmmaR IIpaBlIM Ep aJh eM:.

BpJIO j e TelIIIW peITH, reao IIITO IT cax Y CIIeRCx.B1 2) npaaaaj 6, OTlcy,n;a i e y<m!beR IIpBR ROp3J~: lfS TpHOBa Wlli us P.HMa3). ORI'YPEO je IIaE, Aa je RaJlojaBY :O;PEB8:S:0-BjepCIw c'rmhe nOCJIYmllJIO Y UOJIH'rITt'IHo-,n;pmaBHJ CBpXy, H ,1I;a je pRMO-1taTO.JlH1IIwj n,pEBH 6yrapcEII nozoacaj upy1ltHO JlRjeny rrp11IJlHEY, Aa nOEyma nOBpaTHTII y cnoj OB'lliB:.>aR "TIU'H3MaTIljmcII KapOA", H ,n;a THl\t n,apn· rpaACEOM IIaTprrjapxaTy, zora Beli OA IX. BHjeEa rronpajerco T'JIe.n;a.me, BpaTH IIIM.lIO sa Or:EbIIJIO. YrrpaBO TaAa, sac mTO peEOCIIW, 61Zliame CUO :a:a lla,DEElC1~y C'I'OJIH:O;y 12La:o:o;eHT lIT. OR je AymOM Ii 'l'lili~JIOM ~teJIHO H rraerojao, Aa oner ciCAHHH HCTOR ca Sarra,Zl;OM H Aa ca6epe CBe Hapo,n;e IIO,n; cnoje O:ICPlIJh8.

Ifap EaJIoiaH), ,n;g;!{wh rpL£Ry ,n;pJEaBY sa Haj:eelier H8npHjaTeJ.ba 6yrapCEOI' .aapoaa H npajecroaa, saMeTHY rO,lJ,l1IlIe 1199. llJllJ 1200. yope,n; paTHe 6yrce ]1[ BojeHHX llOrH6eJbH .n;oroBop o P11IMCROM CTO~OM<I').

Orca ROBe ro,n;BRe 1200.5) II00JIa naua te 6yrapclCoM BJIa.n;apy (nobjli viro] EaJIoiaay cnor'a nocJI8..HHEa, rp'lEoI' naTIwna )l;oMItIII:lma, HS BPYHAHCHja, Te MY npe,zr;JIOmH, ,n;a CTYIIJi[ c PHr.IOM: y TjellllbH casee. 12lRon;eHT liISBO~H ,n;arra-q:e ]I n.eron po,n; o,n; P]l1l-1ClCOr nOEO.iIeIbaG),. 6y,n;yk ie I-CaJ1ojaH HMiw ITO)); C'BOj@1il B.lIa:rnliy Py:~q.:EOe Oa.JlRRaC:rtor IIOJIYOCTPB8., ROlE: ce ,n;aJeaEO ,n;l1t'le, .n;a cy llOTO~ P:mrJha-Ha. IIana je AOJ'lf0;ID.Ill:a yorrlie sa TO noczae, Aa pasariepe, ,D;a JIIil je yupano BpYle,n;Ro earro-rarsara RaYlI>IJbeHli nocao OEO cje,n;lUben.a n;pEana. 3a ca..n;a aasaazse nana n;apa I-CaJlojaHa casro "nobil:is vir". llOCJlaHIDC ,n;o1)e y ByrapcEy HCTO.i\{ ,n;pyre ro,n;J<LH8, a Ea,JIojaH, Sa6aBJbeH paTOM H ypelJn]la!beM cnoje ,n;p;ataBe, o,n;ronoplI ITaIm TeE 27. RoneMopa ro)l;ltHe 1202.

J::\ap mrca IIaIIH: I..:alW oy neh n.eroBa6palia fuaH n Tlerap xTjeJlR ,lI;oliH e If>HM.e y ,n;oT~aj, aJIII HM je on:Jto na nyTy MH,oro nBnpHjaT.eJba, reao MaI;IapH, T'pn;:a JiI ,D;pyrB. OR caM ,n;a ie TaIcolJep ::aaMjepaBao BHlIl8 ny Ta o,n; ro,n; arre 1197. ,n;a rrornazse E !beM] UOCJIaHHlee C n::uCMOM, aJI1iI

1) Jupe'3:c&, ibid.

~ YcneBClciil e., 06pasomume BToparo 6oJlrapCl>::aoo lI,apc'l'J1a, O,llecca. 1879., CTp.210.

~) rOJly:6nHcs:i!'i E., Kpa'1'&m o.'Jepll":'b nCTopiiI npaBDC.ffaJIJIhlX'I> :o;pRBelf, .MoCS:Ba 18'l1., CcTp. 80, 'FBpi\lI, ",8. [e IIaIIa Taj Dp;1{Om:aj san:o'j"eo.. - 11 9!tECTIl no. oaner ,.rn:CTOlll'I."'-a\ IDTD cy :EUlM ell Ca'l',YBa:.nn, TInea Dp:llo nnna Ka.JrDjany.

4) Tajrrep A. (Thorner A_), Vefera monumauta SlavOHlQt meridicnalium, R01)1~e 18.63., str. 11 ...• lliter tumultus bellicos et querrarum dlscrlmina."

. 6) lI01'.KlJ.CT (Potthast), :&ege~tll, l'on:ti!icllm Rom.anolUlll I., Berolini 1874-., Cl'p. 81, IIIIICJrIl, Aaje TO

611.!1o OJ!, 15. /liD 31. .ll;e.o;e.M5r>a 1199. 1'011,1I1(e •

• 6) Tail'l:~ (Theiner), ibiilem n'" . quod de nobili urbis Romae prcsapia progenitores tul orlginem traxerint •.. " 81lJlallHll Il1lCI-I""" RaO: FecJH3p (Roessler), Xeq,;o:ep (HoRer) lot ilPYl.'lJ .Ko.11e C'l'ora lta CBaIDf na"lH:a N!. A~jeHOllRliG IlOBJUlme, 0. 'leu 1iJC'l'D'IH)i)" nHCU;H, EM YeneHcERj, J:o_pe'lGlt III ~yrn ne lie lUI /l;a "IJjy. - ~p [e ,n;9C"J,;lI. AAoj6eHa.

1*

1) TajKep (Theiner), ibid. erp. Hi. ~) Idem, ibid. 1. c.

~) taem, ibiil. C'I'p. 16. '. 6H~' ua"lil'l('.lOyn ''l'pJlOllClt1l:. Y OC'l'J41IOM '1'0 )tll.Illl'IL

. 'b' d 266 ,1W:lKrI IV' Ie '10

4) I'o<IYOlfllCltlTj, 1 .1 . corp. " ., . 3aropn a ae y Tpuouy.

'lIe CilleTa: C'l'O';l'BJ;la 10 R!l.IJ;Ol'lClCYJl6lC!L 61'1,lIIJ. 1I1h'l>~!L lorn y ,

.• ) Idem, ibid., CTp. 17. 0 ~ .... x'nv>r,eRl/I llujel1o;e}>l, IJOCJlaJl.ill>I u3 Pll~m.

6=apeKlI IlJul,lJ;apn Iil_~, 1"-

6) rOl1VliJIl[eRllj ne /l,p<KlI, All, ey ,J'_ . -.0.

CO" .' • 6e' lTO»O.ll>1101' Ilio~.. ~.

. ~."O !berOBO cV'6jeJ<'l'lllllJO MEHlelbe 3"

Eo '.£0 16 ~ J

1) Idem, ibiil. 1. c.

8) Idem, ibid., C1'p. IS.

- 5 -

IDIje O-HO jaBHO. Llap o,n;.rry'lli CTOra Y PHM OTIIpaBMTH ).I;pyror IIOCJIaHIrna C nHCIIWM, Y Iwje.M JZ[noqeHTY jaBJba, casro ,n;a r'a saBapa, ).I;a cy My Tpna IIOFry).l;I:IJIH. He caxo EPYHY, Hero liI llaTpHapxa, l:lHlIf cy 'Iy.m, ).I;a je no-reo C nanou yroBapaTM. OR IiIDaE He he 0 TOM HJi[TU ).I;a qyie, Hero :tlteJlllTO ).I;OOJ2LTH caao 0).1; CBeTe arrOCTOJICESpllMCIte CTOJII!IIl;e, Eoioi lie sa TO 6fITR noreopaa sa :qnjeJIor .i.KllBOTa1). OBaj nyT nporrmpyje RaJIojaR CBoi npBoTHH npoI'paM, Te ys EPYHY IIlOJIH M rra'l1JHjapxa, jep He srosee 6E.TH BJIa.n;ap 6es na~pHjapxa (ne quia ~mpen'um sine Patriarcha non stares}, ItaJIojan ,n;a~JIe saxTRjeBa f13PR'IHO ].I oTBopeRo TIOTIIYHO np»sRaffie p;pmaBHe I'I qp~BeHe CaMOCTaJilIOCTM ].I ReO,ll;BHCROCTJi.

H o13.ai TIyT, reao- H npnje, yBjepaBa :n;ap narry - CRMO zta MY ce 'IHM Bmne YMIlJU[ - ,n;a je O,ll;-r.1aX, 'IHM ie cTymm na upniecTo, XOTI'IO lIOCJIaTH E H>eMJ cnoje IIOCJraHHEe, aJfIiI Aa OBE HEiecy MOrJIE TaMO rrpoha, OBO is nOCJIaHCTBO rrpenso.rao eMI Hu.n;6HCEYU Bacass, rroceha li Bo,n;ehn ca C060M cn.7IE£O OOraCTB'O Ji[ 6JIaro2). BaCHJ,b ce OTUYTl1I ID3 Byrapeee y jyuy 1203. rOA'fIRe, U.JIH He BlIAje Paaa, jep ce Mopa-Ae, reao 111 6paR).I;lIsyoepeHCEJ1(S) npea6KTep BJIam, EOjII je '()MO nocaan RaiupHje C ,lI;OMllRlIEOM RaTnOilOM OPYH,n;llIIIEID:r, C rr6 IIY'ra RaTpaI' BpaTlITIif. CUII'aBIillI BaCRJb' HaRMe y ,lI;paq4), o.:ajame saycTaBJh6H O;D; Tpna, EOjlI' r-a He nyCTlmre ,n;aJbe. Be Morylm caM npHjehE: c jaBIDlM IIOCJIa<:aCTBOM, o-rnpaan BaC,lI.Jb TIOTajHo C IIHCMOM E uaIDI ,1l;Ba caUY'l'fU1Ea (Cepraja H ROHCTatrTmIa).

J2IHo~eH'ir ee IIOlICyplI C o,n;rO.BOpo:r.I, tre BeB. 10. c6IITeMt'Dpa ncrce I'O;D;liFH6 lIa1'oBapa Bacazsa, ;n;a m1aE casr ,1.I;o~e E eneTO] CTOJIm:J;lJ, .n;a ee YClI-ielIo C U>HM rropasroBopn: 11 ).I;a JIaICme YSMOI'He me.lbK II MOJlOli 6yrapCIwr B.lIa.zr;apa Y).I;OBOJPRTH. Yje.n;Ho cBjeTyje nana ]I CaM.OM ~apy, ,l!;a ee R3IDlpliI C BpcaHOM, epncEHM BJIap;apeM:, C lWjHM ce RaJIojaH pa.n;M rpaHJITJ;a 6Hjame SBBa).l;HO.

Tlarra, zra mTO 6pm-e cie,1J;HHH ByrapCl~y ea PID[CE01t[ CT0.am:J;OM, lie "I€EaIIIe Bacazsa II OAJ.I:Y'ID.'l ,n;a lie ·133f1iPBOJI,H'r1I lIteJblI ]I MOJI6:a: EaJlojaHoBoj. Ty [e O,Zl;JIYEY eBaItaEO nocnjenraaa "l'eTBpTa repcrarnsa BoiRa HJU[ ;n;oro3jajM aa DCTORY. 25. qfe6pyapa 1204. ro,n;nHe jamI "EpaJby Byrapa H Bxaxa" " ,ZI;a he MY lIO CallIO,l\f CBO~I CTOmepHREY J[aBY, C HaC.ilOB01\1 CB. RpH~a, nOCJIaTl! xpa .. l>eBCEe SRa~OBe: :lEeBJIO u :mpJHYJ a sa TO ).I;a MY ce Mopa ~ap IIHCMeHO SaBjepEfTH H 06BesaTH, ,n;a lie OCTaTlf BHjepan R rroc.rymaH cBeToj P.FIMO-ICaTOJlJiIlIEOj IWltBIiI. IIana ,l!;OBBO.m ~apy, ).I;a Mome EOBaTH 1r

1) Tajl16p (Thein'er), Ibid, 1. c. .) Idem, .icid., cTp.21 .

a) Brandizu.bereruis, Branili.b~ZIleruis, Bpp;mr'lellO, ROlli 'Y'I'OR8. pnj6lte MJIRlIe H ,l!;YU:RB, 11a pymel!HHltMa pHMCKor 'Viminacium-a. Callia KOCTOJIRDj.

4) Dyrrbachium, Duraehinm, caAR Durazzo l1a J8.p;paRCKml MOpy (y A.1lI5atrnjH).

- 6 -

, . pCEa

T . v . 0 cso] nplilJ1lan;lII OHa. Tfl'Fla na

CBOjJaM JIHEOM, - 0 1e n

RQBIJ;e ea . URCMY Ha.n;6RCEyncEOM~). TPHOBCEor Hak

(seeTeta), EOla ce Harro!:tfJ1JEbe Y 0"'1 /',pl'imas l Te orryaoB.JIaCTH

"" PCERM npBOCTO.iIlllIE '-' t , ~,

6acEyna y'llI:mr oyra . . 1]> . ' rrOMU,1lte' H OKpVHH C :KpaJbeBCEOM

, Ea J[aBa .n;a ~~aJIOlaHa . .1 -

csor nocaaaa ). R' d' d na 2) ilana l' aBla Ty rrpe-

t Regm ae egzurn w e1 .. , '

EpynoM (., seep 1'Um (Bulga1'orum et Blachorum. P1'imati),

o If.Jn7EY H TpaoBcEO I: npaaacy h

Ba:iEHJ ""'--.1 , . mTO 11 naTPnlapxa (apud nos aee

VBlepa:saiifin: ra, ,1I,a 1e upHMac nCT~, ,

.Ja - , imas et pat1'ia:rcha penztus idem sonant),

uo nom'z,na pr 'oomrr8 BJlaCT, .n;a xor-y Epy1lllTR

BacI1IJb n "[berOB1i naIIIJI,eAHliI'qR .n; , 3) 1IHon;eHT

. _ . UIlte 11 nocBeliHBa:!'H caeTY JlOMaCT .

EpaJheBS 6yrapCE.O BJIa . .'e Ha TPHOBC'KY yrrpMI('lb8ny

..' pTK rrp:IDlacone He CMIll .

o,rr;pe)f.R, Aa noc.)IHle CM ". '. sa TO 6y.n;e 1!fi;!a6paH rro

111 C1' seTH nero oRal, 1WlJiI .

CTOJl.ldIl;J HJiIIW .n;pyr ,) ", ) Talw RsaOpa,Rl11 Mopa onna

. (. MHTpOllOJ1HTa H BJIa,n;HEa,

OOR-qalY T. 1- o.n; . . le H'Ii'H ce HMcI~o~r npHjeCTOJI] no rrpotra-

saMOJIHTH. nJIamT 0,1I, nane n SaBl P 6 1> aEotep BJIaCT Aa nOCBehyje

, ..h' TpnoBcEIi np:al'l1ac ,lJ;O H. T ') , ,

caROl 't'0PMYJIH,· , 1.' Y cBelieIUlEe :H nOCBahY1Y

e OBIf EOlli{ ce sape~ylY .. .

OCTaJIe MllTPOIIOJIJilT, ., J , T 06~qala

. '. rr aie IIOMasaTH CBeTOM Epns~Om.. ora

sa 6I[c;reyne, M01>a1Y cs p] . 6liITep· (ca;zr.a 13eh 11[M£lBOBa,ID'I

. 6 .... illO 'y Byrapa. BpaHH"LSBCKH npes -' .

HRle ,ll,OHJIB ill. >. HSJaB~ n:pe.n;

QJiICE.y.n) R IIOEJIl11Cap 6yrapC'RliI n:o.n; CBeTe CTOJIH:o;e PlU1Clt:'a sae~HBaJIR,

a lfmecy CBeTOM ltpnS:MO'M nOMasa.11E, Ea;zr. oy P ,

rranosr, ;zr.a r --~ T . :M. ;zr.OO;H BacliIJb 1I npBOCTOJI-

sa TO ra nana .n;a.n;e IIOM3rsaTI1. OM 1IpI1lJIHEO

HJ!('!&e SHaKOBe"'). Ii BCIIJHHTIi naua

H EaJIoja,B. ie :r.ropao BpaTHTIi MHJIO sa ,n;paro,

EO ~e rrOCT.HraO Gam ORO, mTO je 9IteJIHO. OR H(';1tl11Ue o.n; rrane

BOJhY, liI a ~J • • ,\ My noeaa EpaJheB "1I:y

, Y rut me COTonent tJL Impe'l'a.t01 em), a narra .

:n;apOEY EPya \ ' 'l'A'V nana 1YIoraO "Elime

",.' diadema), - ilo 'l'a,n;alhIDI BasopliMa Rlille "'~J

\ 7 egwrn . 0 Tn n TO na sana,lI,Y PkD1CKO-

. ep 1 €I CallO le;zr.8;R n;a p 11'[0 r ao :H '.

ID'I ;zr.aTI1l, 1 ~ . . . _ TT.ap BaMOJI£r naTpliIlapxa,

a na I1lC"l'Olty rp"IEI1 llMuepaTop. '.._.," .

JE,er.xa'UtR rrap, '(F ' atem) Rpli qBMY r-a T1BIXIH,

(PatriaTcham), a naara My Aa;zr.e upI1lMaca 'rum ,

na ;e TO 1'swgO Te 1110'1'0, '6

.... J' ...." . M ie J2[noIJ;eIIT lorn OA rro'rpe e,

RaJloian SlialyliI1l 'BpJIO .n;oi5'po,;zr.a Y.1 . . til

, 6 fi 'mamemum impenale et cm'ona1n super oapu ,

llCEasa 1ifJ ~"'by ru:JI::ny:' ~YJlY (XP:H00ByJb, cnrysobolium), y IWloi no.n;Bplme

Te IDlp;a C13e"'laHO . ' . . b potestate

• J![ eeoe liI esoje IljapcTBO (, .. 1,mper1rurn su.

p1!M-O-Ead'l'oJIH'11t~l U;PlttceB Boma'lU!3 €.ccZ(Jsice et apostoZ£C(E sed£s), TB :a 6Jl"apcRY et man ato sact osane

') T (l.lllep (Theine.,), ibid" c:r-p. 17, .) Idem, ibid" cT,J), 24.

~) Idem, ibid." CTP, 35.

4) Idem, idid, , CT}I, 27.

7 -

TI;pICBY ca .IJ;HjeJIl1Il\I cBelieHCT:SOM 1). OR A a.n;e , ITammCEJiJM rrOCJIaBJ1LI1;lilMa rrOTITYXY CJIO6 o,n;y , .n;a pane Y }berOBoi .n;p~"'~BH CBe, nrroroz MHCJle, Aa je sa Bjepy li sa U;plweay xnepapxajy Hy~\:HO.

Y 'TO CS ynpano BpajeMB 6 Efj arne aa.n;6:HCEyn BacEfJE. lIO rrananoj me.ibM. sarryTao y PHM R ztonrao .n.o ,1(paQa; ,1(aJbe BI1lie Morao, jep ra Ty rpIJ,R sa.n.pmame, H sa MaJIO mTO BRie csoje noaysehe rJIaBOM llJIaTHO, :Me~yTHM r-a :n;ap rrosaa HaTpar y Byrapczy, KaMO cy aels narnrne o,n;.lIyEe npHcnje.ile 6uAe. BaCHJb ce o,n;Max nOBpaTlI, Te ce cp,n;a'ifHo SaXBaJIliI ITanH ua J:DeroBoi .n;06pOT1iI H na noaapeaox My o.n;JIlIIWBaIbY· Ys TO r'a SaMOJIll jam Ii sa csojy noxacr. _ ,1(0 Ta,n;a oy illt T'pmr c:se'l'y 1I0MaCT ,lI;anaJllI, a ca,n;a liM TO YCEpaT:mrre, jep cy ce 6HJUI na Byrape pa"mJ1,YTHJIliI 3601" 1f,lllXOBa OqajY:BlaIba' c rranoa .. _ BaCRJE. ·saTpamIl rrJ1aIIIT R sa rrpeCJIa:SCIw1"2) JiI BeJI6Y~ltAc:wor3) MlITPOilOJIliITY, I1ITO y: OCTaJIOM 111 oma CaM'J:l ca CBoiRM 6HcRynmr saMOJImIIe 1'1 o,ll;HoTa [[o~me4),

II;ap I~aJIOia:H (:waEo ce OR caM HaSliIBJ1,e "t'mperato1' Bulqariae , . !~ jom ee He JMMpB, Te Ha aono saTpamn O,ll; narre, ,n;a MY rrprumca y"lJiEHH rraTpHiapxoM R ,ll;a My CBe narpajaprmee SHaKOBe IIOmaJl>e5). OR He sa60PaBJba npn TOMe HH na CBoiY BJIaCT:HTY MOJI6 y I 6y Ayli .lIa:s, CTQ~n:epHliIIC, jom He 6Hjarne y Byrapmcy crnrao. Il,ap sa~T'HieBaIIIe TaKo~ep, Aa ce rraTp:HjapIIIEja yonOC'Da:SR sa yBliljeE Y TpHOBY, 're ,n;a caa 6yrapcRliI KJIep MOlme t'hrpa'lJJ1L H nooaehanaea esora TIaTpHjap:xa, jep je nyT ,n;o Paaa ,n;aJlel~ :H LIornoe.i:baH s60r CfeCTl!IX paeosa. ICaJIOlaH ~eJIH, .n;a Haon,eHT rromazse Ii npJiIRR~l:erHj BJllI alcaT ca 3JIaTHllM ne-qaTOM, ,zr;a ce aa BRieEe 'lyBa y TPHOBCEOj npBO CTOIDIIJ,B , o,n;aRJIe DR ce iaoHo 13RgeJ1o, ,n;a ce cMaTpa ozta- 6paEml\I, Jby6esIDIM CillIOM OBeTe. opronorecae PHMCEfl n,plCB@ (quod sum d£lectus jiNus orthodoxae sanctae ecclesiae Romanae). 113 onora ce II:HCl\!a l\W.7lteJI'IQ yBjepBTM, EaRO je 6laO OT6mrIa.HOAHomaj Tpaosa e. PnMO'M, iep cJ rra lb orrpeano naSl!IJH'I IiI Bpe6aJIJil. He .CaJ\:lO Tpna, HeTO 'I'( MaI,lapB, a R OCTaJIliI CyciEl,n;K H.Hjecy RM 6H~ 6am Haj6QJb11l rrpHjaT H.lhR.

YrapCER ce EpaJ1, MHIllW Ol:liame BpJlO pa,mJ.bYTHo, Ea.,n; ie -qyo, ,ll;a nanaacza nOCJraHHK nytryje y Byrapcrey C ItpaJ:beBCKOl\l EpyxOM, npel\f,2I.a

t) 'I'ajlle:p (TheiIUll'), ibid" c'rp, 28; ~Ecclesiae enimo roues totius imperii IDBi 6.t tenimenti, et patriancha meus metropolitanus episcopi, arohiepiscopi et cuncti saeerdotes :Romanae snbsint ecclesiae .. ."

s ) Idem, ibid.: ", . , ,pallea ad opus Quorum metrapolitancrum :Priosthlavae et Belebnsdii" - Pdo· s th.l a.vu e je J3e.rrrum llpeCJIRB&, pfu\IC!(!l' Marcianopolis :all. puj6l1U Bemuwj I{aw'll'rj'l, iyms:OllCTO'lUO 0,11 mY'relIa, Ca;!la 'je l'a~ro Ilpe=a.Bs, (Eaki Stambul), oKpyn(eR i\£H.Ol'irM pymeBI1Hl),Ma, ro.rry6.lUlCErrj, 0, c,. C1'P, 52, Jnpelle:&" 0, c,. c'l'p, 165.

3) Be1ebusilium (BS/,S~oil(!(l<x), Vel"buzdb R Yelbbluzoib, ,n;amt'lllll.: Pje'la::t!IE Ire KH>Ilme:ERD: cTajlHHlt cpuClc.nx. Y .BIIQl'palzy 1863., Be.nn:: lfa jyroas,uap;y 01' Goif>Kje. - I'plll'0pOllll"L AP""I!I, AS, je TO cs,Aag,n:

ItnCTeIl]l,WI (Kijs tendil).

<) Tajaep (Theiner), Q. c" CTP, 2.9, 6) Idem, ibid. L c.

8

1) 'rainep (Theiner), 'ibid, 1. c .

• ) Idem, ibld., CTp. 3l-

3) Idem, ibid., corp. 32.

4) IdeJll, ibid., CTp. 33. 6) Idem, ibid., CTP· 32. 6) Idem, ibid., CTp. 33.

- 9

Ea.n;a ce neh ORO npIiIOJIliIiEl!lO EyJIIiI EeB) 1) na ,2I;YHa13Y rAje OJ ra Byrapn 0 neoeJbeM: OqeRHBaJrn, .n;a lI1y rrO"<IaCT HCErul"J - oYAe na je,zr;nOM c ~JlIieJIOM OBOjOM rrpanbOM no M:mpn:OBOi satIon:mje.,lI,1iI sa YOT3JBJbBH fI rrpajezaa my saOpaEf>eH, cne ,lI,0I{: ce He CB1JIOmI MIiIp 1ilSl\le~y Ma9apa IiI Byrapa. CTOa~epHHE .}laB 6:mjame CTaBJbeH IT IIO,n; jaIl:y CTpamy, Koja My ]e upMie- 'llIJIa CBaEO orrhetse C na1:bCERlI'I cnajeroa.

YrapcER je EpaJb TE!!! XOT1ilO rroxaaarn ByrapI1IMa, ,n;a CS OR Illi nane He oojn:, 'fe ,n;a rJIe.n;ajy, ,21.a C 1:bHl\l mTO npHje IDlp yrJIaBe. On ie 6n:o nJ>JIo OrOp"l6JI', EaKO peEoclIw pa,n;rr Tora, nrro ce rrana na TO O.n;JIy'lllO, .n;a C 1:bHM yCIlope.n;n Y KpaJb€lnCEoj 'l3CTFf lberona cycje,n;a H HerrplIjaTeJba r-CaJIojaHa.

MnpEO TO ,lI,altaICa BRie sror-ao BImI6 ,n.a l;IanpFIje"illI) l;tJnl ce lillaE HFlic npHje ,n;ao na lIllIP-ona:EOB, ,n.OE llJ. sa oetie HEje nrroro.a ncrtoczroaeo. OR eror-a saTnapa nocaamrea, a nOCJHUIHEe rrrazse y PnM 1'1 TpHOJ~O n: rrpe,n;.lIa*e n,apy, .n;a ,21;096 :aa m~yTpa,.JnIo SeMJ.bHffiT8 Ha ,n;orOBOp,

Ra,n; ie rrarra TO gyo, Yl(OPR. KpaJba ,n;OCTa OWTpO soor Tora 12f sarroBje.zr;n MY, ,lI,a Rap,n;HHaJIa O)l;lIlax H 6eaYBjeTBo na CJ1000.n;y nYCTn, aso MHCJm ,zr;06po npOliH:.

MopEO y M1IC.JIH, p;a nxa .n;o6ap noao.a sa '1'0, m])CJIa narra nareaa T'prypa C npflTYllt60M:2) n:pC:Y[,HB EaJl.OjaHa, y E@ioj UCTaEHY: ,n;a My CBeTa CTOJnln;a EMa O.FlTIi[ OCOOUTO CIQIOHa paAI;El:saCJ,1y;pa lherOBlU rrpeha. Orr TBP.l1;M, ,n;a ie, ItaJfoia:H lIen_pane,n;np sayHeo SSMJbY, ROjy [e lb6DOB OTan; Beza m . .n;ao y l)f.Flpas (nplrnjy) CBOjO! Khepn, rp"tJEoj :u;apl'll'!;ll (terrasn, quam pate?' tuus sorori tuae Impemt1'£ci Graecorum ded£t in dotem, dett'net oc~upatamJ.3a THM: BeJm, ,n;a je RaJIolarr cTpamno OnyCTOlII1!lO CpoHjy, no.n;nprHyTy yrapcRoj EPymr. ByrapcEH n;ap .n;a neara npaBa rra HHERK,BY BeMJbY (nullius terrae de {11,1'e sit d;orrl'inus), a ,n;a je anas Beh lItHOTO HenpaBe,n;HO npn:CBOjH.O liI OCROjfl:O. EpaJb ce ':ly,ll;H, KaEO ie ~pEBa MOI'J,[a TaKO opso Y Sa:nITlilTY yaeT]! Tora ysy_pnaTopa, a MHe y:o:nTaBmu: sa '1'0 yrapCEOI' Epa.lba, ROMY ,n;yryje jOIllTC npaBC,ll,Hy sa,n;OBQJl>nITfffiy SOOT Tora, mTO oy r-CpCTaIllH, O,n;HOCHO MJIehaHJ!l HaCB.JIRO says8Jil1 3a,n;ap. - IIana A;aE.JIS TIO :M:fllIjelby MnPEOBY OJIal'OOHBa: YCTaHaE, rracazse H :a:enpaB,lI,y!

lfHon;eHT O,zr;I'01mpn: na TO :Mnplty: Aa OR ae SRa EaRO eTBapn eroje, ICa,n; TaRO MHCJIH. AEo is I~a.7IOiaH 1\IOm,n;a Rojn EOMa,n; SeMJbC JI yrJ)a6no, :mraE ie BCJIlIER .n;HO THX SBMaJba n.eroaa :BJIaCTH.'l'a O"ll6BRRa, EOjy oy Byrapa HBryOJIIl.lIlI sa CYJ;IRor rpq(Cor IIpHTnCEa. On ,1I;aEJIe Itpymr I'Ca.lIo[ana RR H>erOBOM BJf~CTE['l'Ol\l, a He as. T~eM S6MJbEITITY. 'A Beli cy H Ra.7IojaaoBlI .IlpemaCHH~ EpJEbemr 6mJJm. IIaIIl;t salloBje,n;E: ,n;o.n;yme n;apy,

j) ,lljaHamn.Ir Ry611lI Ra A:rnaBy,nCTO"lBO O,ll lIawreBa.

. 2) Tao naM ce npIr~YMK6a nn]e ca-ryaana, T6 jeAKHO "'s oll1'o-gopa nauaaa aa n-y 1>Io~e"o paearipara, 1IITO )e y 1£0i eT!l.ja.>I(I. Idem, ibidem, CTp. 35-37.

- 10 -

,n;a O,n;CTynii SeMJbY, lwia Hl'lje rserona, aJUI TO JICTO ,n;a rum]y y-rmm:TH II :Ef:,erOBl![ cycie,n;-H) iep IiI n;ap oJIiame saMOJm:O nany, ,n;a ~H, "nITO ie rrpaBO l2ISMelJY :H>e1'a H MnpltaiP). 12La:0n;eHT crroxeny 11 TO u~paJby: neiea caMO rrpO:MIICJlIl, RaKO OIl r'a ce .n.olY!rH.JIa Bl'JjecT, :K'a,n; OIl "!YO, ,n;a ce nana npO'l'lll3Il RpyBIiI,n;OIl n.erOBOI' p0geR01' caaa. 12[3 Tora rretea npocy,lf,l'I, RaIW je IiI caMOM na1I1iI npH ,n;YIIIR, InTO ce EpaJb npOTBBlil rcpyRFl,zr,OH lbe1'0130r .n.YXOBRor c:rma][ TO onor-a, RO!:R CS CRpymen E ~n;y npaha 2~. Rao mTO cy JIS n;pEBe nsonlieml M.JIe:qaHll II <PpalIIlJ'3H, lep ~y. OC.B01H.JIH. 3a,ll,ap~ TaKO 6a OIlO Ea~IbeH II EaJIojaR, aso OR CS, Ea,n; ,lI,00R!e spyay, npOTlmli pliIMC~l1,M O,ll;.JIYKaMa pa.n;II paSMllPJillJia, Eoie IDla C Ma;~apID\1a. HeRa erora rranrra ne olMlljeBf.t, Hero HeKa C MjecTa nYCTll CTO:ll.zepH~a II npaTIby

H>erOBY, aEO TO llrfe'l)y'.rHM 13ah HEje Y'llL1HI0.

MHpEO ie RaMjepaBaO cnora caaa B.JIa~CJIaBa OEpy-mITll sa Epa,J.ba,

sa TO llrry nHje npeocTaiaJIo .n;pyro, Hero npsropiSTll cpI;roy JbyTy l;l rrYCTHTH rraruDlCltaI' nOE,J]]1(C;apa J[aBa. Tlana My CEl rra TOM mjeuo saXBaJI.'II. - OrBap

ee ,lI,aEJIe pEieDIlll Y np:aJI0:£' Ita.JIoiaRy, II OR ce OEPYU. .

To 6njame upaBH ,zr,aH Hapo,n;Hor neces-a Jl CJlaBJ.ba wa,n;a 1e Eap,n;IDl'aJl

J[aB 1!Jl3a TO;JI11IKO HeSI'O,ll,a II HeupllJIlLI~a na 6yrapClw seMJ&llII1Te CTYll~O, Te 15. oKT06pa 1204. l'O,l.l;JI:a:e ymao CEe-ganO y 'rpHoao, Ty HOBY npajeeTOH1m;y .n;pyror 0 Y1'apCE01:' rrapenaa- Beh_ 7. ;u,el1e~Iopa U01)1asa 'n UOCB.GTY llC'l'H CTOIl-KepEUlR y R~n~ nanaao Ji1 Ha,lI,6BcEyua :Ba,OH,lpa sa 6yra:pclcor npHlfraca H ypy'lR My CBe SHaKOBe, o.n;.mqia Til ynYTCTBa 3). BaCIIJb rrouaaa Rc'.rn ,lI,aH C BeJ[FillJaM CJIaBJheM 06a MeTpOITOJIHTa IiI OCTaJIe oacRyne. MeTpOilOJIlilT8 OJIarOCOBH caM Eap.n;JZfHa.ll, npeAa HlIf UJIamT 1'1 MRTpYEao· H OCTaJl'II:!\l BJIa~l1I}taxa!!). ,lI;pyI'II ;u,aR, yrrpaBO na Mnxaj.rrOBO nsancvi ~ffichaelis") on I\.aJ101aH C BGJIIIIWllol; CEeQaRQCTl11 OEpyH>eH. JlaB O.rrarocOBR Epa:JI>eBC1ty RPJH!, nocTaDR ie napy rra r.lIa,BY, .n.a;n;e:My mes.'lIO y pyRe Til npy:iER .My SaCTa'BY")·

Ka,,II, ie Eap.n;lffiaJl Y TpBuBY CEe ype.n;ffO 1iJ ooa;BRo, J3p~TR ce Y ~_ll:M e :qapeBOM II rrp'UMaCOBOM saXBa.rrHl,UJ;01'.1· H C ;n;apO.BID'Ia. ItaJro~aH o6ena 10m ]2[:s:on;eHTY, Aa he 1\ory na opso OUOT TIoC.l1aTIif nOCJIa.EUlEe c AapOBlllMa y PID1. _ Hy KO.llE.EO co m;(a.n.9, He :BH,n,ie riana :B~e na ,n.apOBa Hlil TIOc~aIIHEa liI;3 Byra¥cEe. TOMY cY 6HJlH KpImII nOHa!B.llnIO HaCTa.1ll1l Hell~HJaTe,n:.cEIl o,ll;trOmallI :IISl\1:G9Y HOBOI' JIaTJ!mCw()r }if oyrapcEol~ n;apCT.Ba. 1:0 ee :Bu;ZJ;12l :Bell. us OBe napeae sax BaJIHJa:.qe, y R0i01 IUIca .natra: R8Ka OR J[aTK.Rl[lI1a sam;mie,ll,HO, ;n,a J.m:Py1y O,l,l; J,;QerOBa n;apcTBa, Eoie JiIl\f :IDl'EaltBa EJla Be pa,n;1I 1'1 :woie ID\'I mIle .aa rryTy. Alto OHK npespy TherOB aYETopEl'reT,

1) Idem, ibid .. , 1. c .

• ) Idem, ibid., L e.

~) Idem, ibid., c'l1'. 39. 4) Idem, ibld., I. c.

~) Idem, ibid., 1. c.

11

Te ce YCY1I.e rra Thera 'Han aJrnT IiI , Ta,21; lie II OR ~raqell-tY pyI~1I BHaTH 6paHHTH ,21;0 Sa,Zl;Ibe· Ealllil RpmI eaoja O'i!llHCR3, rrpaBai a urana ReE MY TO onzra He ynEme sa SJIO. ]2[CTO TalCO rOBopH n;ap II yrapcEoM Itpa~'.E>y Ml'IPEY, jep ce ocieliame ,n;ocrra jare, Te Hrrie XO'l'HO c HIIie~e cTpaHe H'enpaB,21;y TprrjeTH.

THM rrpecra rrpnjaTe.ibcTBO H zrorracaaarse y n;pEBeHHM CTBapUl\m HSMe9Y Tpnoaa H Paxa, jep mTO nana C je,n;H6 c'rpaRe Cal'pa,n;H, TO MJIeTIUHH C APyra cTpaHe nap yrrmme. Jhri erro BeJIH 0 TOM Paxsa 1) : "AJIIiI :a:a,lI,omJ.l12l y HC'l'OEY ,n;or09aju paCEJIIiIMame ,n;ocEopa ony cBesy, EOjy n;ap liB(.lH 6ieme ca sarr.a,n;OM sa.MeTHYo. J ezraa e aacraaa .JTaTnHClWr :qapCTBa .MjCCTO BmlaRTCEe CTaHe Mjecen;a arrpaJIa 1204. aa Bpe.1IeoRJ :rr B.1IaxepHall1aBliljaTH: wa.n.a ce ]fOrJIO npe,ll;BlI,n;jeTH, ,2I;a lie HOBa JIanmCEa n: 6yrapcsa ,n;pmaBa ,n;OhH ,21;0 cJIw6a." OCl'IM Tora QHJIa is :rr Ta HenplI~a sa narry, 1IlTO ra nap ID!lje H1il Y EojeM IIOrJle,n;y BIilITIe Tpe6ao.

06aslrlIlI{o ce caxa jom MaJIO BaTpar, ,.!I,a .Bn,ll;ID1Q, mTO je :lRe.1llLQ 6yrapaa::EJ: r:r;ap, a lIITO je 6HJIa HaMjepa PIdlllCEQI:' nane. OJ3)J;ie BJd,ll;Td:]l,O ABBie [acsre H jaBRe Tellt:H>e: Bpyky meJf>Y Ea,JIojaHoBY sa ,n;P:iltaBHOJ\f IiI :qpEBeHOI\I (l~l\lOCTaJIHomliy H H6)TMOPHO, npo:mtltBJ'ro HacTojalf>e HHo.n;cR'ra m. sa n;pEBeHllM cje,n;lllbeH>ellf Byr'apcse, EaJIojaR He :tKaJIlI REI TpOlTIRa El'f Tpy,n;a, caero ;Il;a ce "<fHM upMje ;Il;o-rrerra XtelJb9K@ I~pYHe H meSJIa. Ho q]![M ie TO rrOCTlITaO, areo If lie nocno RaJW je m8JII-IO, He opHHe ce BIU11e sa Harry. II 'I'a~t0 JZt::a:o:qeHT, al.10npel\f je ca C13IIje:M 1I0CTlll'aO ORO nITO ie ~eJ.[IIo) arras as HH.l9 Morao Ayro pa,lJ;OBaTH YCDjexy csor- RacToja:H>a. ~pRB8Ha saje,ll,II:H:qa He nOTpaja HHTH sa 1IRlmOTa O:ropYH>9'HOr wpaJha Ea.JIojaHa, EoiliI .caul'[ <taoe rraaanarrre HM'Uepa'ropOM (~ocmAE6s), a caona noeaehaaer rrp.l'lMaCa uaTpHjapx.oM:.

To ie 'Fa JIDIia, lwja rra o6pe,ll;e R ,z(OI'M9 1I11Iie TOJIRKO YllJIllBBCa<JIa, .EOJill.EO je HOBl'IiHM: IIC'l10QHH;M npaBOCJlaB:H.lll'I nIICD,llMa UOEo,n;a ,n;aJIU, ,2I.a EaBaJbyjy na I~aJIojaxa, JI':OjliI 1l0T.BlTIT9H C jeAKe CTpa:s:e 0,11; M3i~apa, a C Ap~l"e O,!l; rp~ea, Mopa,rr.e CnaEliM Raqj'[Ho~ TpamHTH :npIiISHa.El>e H TI(),I'BpAy c1301e =racra. I'o .lICTO J'llIHlI l'IiaJIO IIOCJIHle IiI Cf.llICRR BeJIJiIEH :tKynaR OTeB3H

IIpBoBjeH'lamr II apoa:s:amEH reaea AI2lMHTp:aje. .

B. Cp6Hja.

"C~e ,n;o rrOJIQBliHe XlI. JUilje.B:a It I BeJIH H:aa::eTEk. ') ,,"He IiIMa y cpncEoj XffCTOPBlII HI!Ill'I'a, rrrro OR rOBOpHJ,lO 0 nOJI11.TH'lICoj 1'1 XqJEB8HOj Cil'O()O,ll;H Croa ff 0 lDHXOBOlll ,n;p:t.ICaBHOl\I pasBHTEy. llpIDIH yie,n;MB:.eHlf :f.E\,HBOT Op6a

12 -

nO'llIH>B co TeR 0 HClIfaThOlli Bon. CanOM." HeM arsa 1 ocnona'rezs cpnc~e ,ll;llHaCTBje, IIO)l;UTnB .n;pmany )l;0 nene ancnae n :u,jeJlOKyrrn:OCTH, ,l1.0 1\':019 CO Epoa rrpne BHjcKoBe :a:rncaEO Tpaino ycrreTH He 1I1Orame. Theron yl'l1HH CRR Cana yne-.n;e a y njepOS!1EOHCKC aasope ie,ll;RHCTBO, ieor-a ,11;0 Ta,1l;a He 6Rjame. A n call1:Y xaepapxujcsy yilpany ,lI,one,rt;e CaBa Y TaEaB pe,ll" 0 Koje1\1 y Cponjn RlIEO npaje HH CHIiBao rraje. TIo ffieMY ?-O Olcpeny cprrcER RapoA CTaJIHlIM npannesr ,lI;yrneBRID[ EprnkancEo-BlIsanTJa!CKIDll y npzseaoa 1I y EyJITypnoM :J-ElIDOTY. Oa Tor cMjopa Op6H BHIIle ne O,lI;YCTame1).

,l.I;OR ie 1\ry.ll;PH, O)(B~Hl1 H panotiopaa :u,ap MaHoiJIO ;a:CHBllO, .n;p:mehH caaaeao y enojoj py:u,n napcso :BWSJIO 1il caThaiifiH 0 TOMe, ],taRO lie if OR eaa 3aII~, n:QUY'l' - CTaplU. napeaa PHMCEl'IX, no,n; onoje :lKeSJIO cnpa:SB:TII, HB MOranre Henarsa O:}RH:SOTBOPliITH cnoje BCJIliI.Ee l\fiICJI1il: ,n;a rroaeha H y':InpCTlf CP[[CI"y .rr;p~aBy. ~o o,n;1\mx rrocaaje MaHoi.ilOns CMp'flf (24. C9[[TOM6pa 1180. ro,n;HRe) oTnopHme ce llIHpOM nOrpaHll"IHa BpaTa. ca CBH:X I e pajcna HCTO'lHOr n;apcTBa, jep cJla6e pYICe g,erOBHX Ra~JbO,lI;HHKa He 6njaxy Ka.n.pe O,n;OJbCTH oropxerrax CJ[onieHcrum IIJl8MelflIMa, IGQ]a ca uc:£o~e 1I cjenepne CTpane Beli O;ZJ;aBHa npe6axy na )liaR ocnore 1il nponaCTK lbeI'OBe~). IIpnliI lCOpa& Ie TOMY olliame HO:BliI YCTRnaK Byrapa -g: ycmpcIIJhe 6yrapc~c :o;apeBl'IHe rroz; 6palio~r Acjenmla.. ByrapCIta ie MOpaJl3 rrpBje'UITH Cp6lI1Y Y IIIHpElThy BJIaeUI ).1;0 ErejCI£Or II U;pHor l\wpa, a.J.Jlr joj js Imam upymBJl3 ,ll;OBOJbHJ Haprumy nOTnopy npOTI1B aaje;ll;IDlQEOr Rerrpujru:re.lba: J21CTO~O :o,apCTBO paiame ,2I,o,n;yme MOpa;JIHO @CJlaO.1.G6HO, amI pacrroaaranre lorn yB¥ll~& y :H assan D;ap:mrpa,n;a neJIlilE1Ur yMIDIM. I;f 1\faTepa;ja~r cp~,1I;CTn~a, EOla oy Ha;ZJ;ja;qanaJIa cHary noje,1l;l'I:I(l'fjex o,n; nanOMeHY'l'lIX cyc]e,n;a: fo cycle~cTBo Byrapa n: Cp6a 6Hjame EopnCRO If npOTllB ,n;pyror HenpHlaTeJba, lW1H oe my JbRO n IIC)MUJbaO MBa Th1i£XOBl'lX JIe~a ira ,If.ylmBy XI Cana, reoja EX ,n;arra'le H saBa~am:e H TlnI oruwRi1rjH rrocrajanre, 1:J)lM ce BHmC ynJI:l1Tame y Th-nxOBe AOM1'llie IIOCJIOBe3).

HeMaJiha, IcaRO pel\:OCl'lIO, GJIO~H :l1 yjel-J,HH11l 8aBa~eRy B paeTprany

AOMOBImY, ore joj $HaTIIC> paalllRKHy rp-aH11l;l:I;e :rrpaMa Hc'roRY l'I sana)l;~. IIoCJIlIje 37 -ro,l~'lmUher CJIanROr BJIa,ll,a-a.a caaone OR 25. MapTa 1195. ro.n;1iffi6 ) y eroxaa rpa;n; Parny (Paoov5) napO,lI;Ry CEymn'rHHy, Te npOrJIaOH Ha1UJbe,1l;mmOM II ne.J:UlKIm mynaRoM eaor HajcTaplIier caaa CT6BaHa, aera :u,apa

I) JanIk B., Ristorija. kn:iiZevnosti .naroda hrvatskogs, i srpskoga. Kniiga I. U Za.grebu 186:;'., erpaaa 137.

') K-YKY,JJ;elll'l,'h 11[., Prvovien~Rni vladari j3ugara, Hrva.ta. i Srba "i njihove 'krane. ("Ra.du [ugosl,

akad: 59 .. <in>. 124}

3) Idem, ibid.c<rp. i34. ,

4) n. lla)101ioBm-,. [e no MBllieIDY K)'I~y,lI,lrl;_eBY na;jnjepolloc'vojsllje aenpanao Y CHOjlIM KPOSO,1IOlJ1lUIlI(

6i..,.,eIlQ\la).ll!. HeM8.ih:mry KPOHOJIOI'Hjy.

6) Ha 11l1ieiJ;Ii PaIIDl, ><QjS. yc.rie'le y Fluap, cjellepoaana,!r;JIo OlI. lJolllU' Uaaapa.

13 -

AJIeEcBja TIL MJYd~6M CliHY Byieaay (Vhlkanh, Vulcanus sony r'a ,lI;oMaliJI Jbe'l'OIlIlCE II narra) 6Bjame rrpe.n;ao nOCJIl'Ije cMpnr Cpan;IiMnpOBC (6paTa HenaH>JilRa) ynpany RHruKemlHe BeTe (Dioclea) H ropThe AaJIMan;nje C HaCJIOnOJII BeJIlZIlWra 1mesa (ne.JllUl EReSl'»). Dnai ce CJHl.BOXJIerrm.:r Mym 0AMax "lISa

- O,1l;CTyrra O'IeBa cTa,ll,e cBoje1l0JbHO HaSliIBaTB HaCJIOBRIirM "EpaJbeM ,2(YEJbe (AllOlCJllJj e) 1 AaJIMan;:aj e, TpaBymrj e, TOTIJIIilIlte H XsOCRa" 1). HaiMJIaljn can Hexarsmr PaCTIW (PaCTlIc.n:an), SaKaJIyt)epH ce y en. T'opa (Athos) Te npHM11 Inte Caaa.

OBa-mo BlOl\1ia.n;aa-o .n;pIII .. a-;BC Me~y BJIa,ll;apCROi\f llOpOA~OM ypO,1l;]fJIO [e yBl1ljeE SJIIlM llilIO,lJ;OM, OC06:HTO aEO 61li ce Iwjn no napanH HeMRpIDllff:HJm caaaoxaennaja "IJIan ,n;oMorao RaJ£OBe Belie BJIaCTH. Heaarsa co HHje X:OTlm ]J3HeBjepHT1!I c'ra-pOM ,lI,je,n;onCEOM OO]l':IaiY, lIO EoieM cy 'IJlaHOUR .B-IIa,ll;ajylie 06HTeJbll, np:mmanajyillr aYlCTopIITeT HajcTap:njer, ,lI,06HBa.m IIoEpajH1Je reao neO,ll;BHCHY OaDIT!IiHY. To ce 6'pso ()CBeT{i[ HeMaIbH, jep napTlIlcYJIap:HSaM IIOAlIT'Hy oner CBOlY riJIaBY, 'llIM je OR rryCTliI'O ,lI,p.manHO KOPJlUlJIO Ja3 pyEy H oranrao y Ma;aaeTJiIp CTYA-eHHrr;y~) Te yaeo HMe OHMeon.

Bpaha He :lEIIBJbaxy .n;yro y JbyoaBII II CJIOSR. B YEaH IDIje 6RO y cBojoi ,n;p.xtaBK ca CBIlieM CaM.OCTaJlaH rOCIIO,1l;~p, iep je Mopao lIpHsRaTH aYRTopIITeT cnor- cTapnjer 6paTa CTeBaHa. He naaelsa na TO, Y'llIHlJ ce OR IIQCBe HeOnRCIflIlIf BJl a,ll,ap ex. ,2{OE je [onr CTapll o'ran; y mImOTY OIIQ, l\wrao ie Oresaa anas J\11iIpno BJIa;ll;aTH y CBOiO) aeMJbHi aza -qmr je CTapa~ yXn-JIaH,n;apy (y CB. rOpH)O'"IH CEJIOIIRO, noiane ce y Cp6njll HeMRpll 11 HC-pC-)l;n. ByxaH je 6:8"0 IieHanH,lI,an CTe.Bany 13601" n.erone Belie BJIaCT'lf Ja 06EMa aseroae ,n;~eane) Te sa TO IIO'IeCBojy seTeE,Y EHe.a .. ~nRRJ IIIHpHTH rra paqyH o_pa'rOB, yae Beli HaJlf nOSliaTlI nac.roa"), Te. ce THM ,n;ocToiaHCTBOM YSBHClI n Ra,i!; eaMor neJIFIltor mynana, n:peM,zr;a My BJIaC'rH'ra ,n;p:mana Ellie 6lIJla Belia o,n; ,lliaHailllbe -U;p:IIe rope C je,ll,IIlDI ;zJ;HjeJIOM ,21;aJIMaIJ,Rjed;).

TIpBoi .opaT-.mcICoj cBaljH 6Jao ie IIOBO,n; IIoHajBHIIle XYMCEa F.lRem.enHRa, r,n;je [e no Cl\fPTH ERcsa Mn-poCJIana, IcoiliI [e 1194. rOI-J,BRe upeMlIIIJo, 6110 npe-yseo B~a.zzy TherOB ,n;eceToro,n;IDII1bHClIH AHAPHja rro,n; c'ra-paTeJbCTBOM caoje MajEe. BeJllIKaIIIlI XYMCElI He xTje,lJ;Ome ce UOBlopaBa'rR lflI mem.:r nn: .n;jeTery, re Ksa6pame sa ER.8Sa HeEor IIeTpa, :qOni,eRa xparipa 1iI My,n;pa.

OBai nporRa AR,ll;pliIjy H H>eroBY ~laTep Y BOCHY, r.n;je HX a.CSHH 6paT, 6aH I{:,YJ.IlfH, rOCTOJhYOliIBO IIpIDI:H. To nacazse He xTje.n;e llO.n;ROCBTH

1) Codex Dipl. erot. etc., :U. 239. -') Ha tjencpy 011 Honor .Ilaaapa .

• ) Hacacn n"K»1I.JI. ,il,yR.JLe, ,n;a.1IMa.~ie H~. A. u y36 Byx3H BB..!i>lI.a no rrpa .. jepy caojax rrpeha, SeJlIIKnx KHC.80Ba X}'M:CKiJX If AlIORJIejcKHX. M;nxajJIo is 925. 1'011<106 lr o;IlROCIlO;\1 cauopy Ctl.'h6TCKOM npnllyCTBo.sao, ~e ie KaO n "KoB(""l'Ra:mr" nrypoaao c PWIIICI<)'UI naUo1lli •

• ~ llo,ll; .,1J;a.1I'M&IJ;njo!!U Tpe6a. :wrC;llH'l'B easro na -nplUl'opje ya U;PH)' ropy 1J cjcBep;u;Y A.'(os.no:jy, 011 aycrpo-yrapcree CMeiJe "0 yorOI(a ,fl;pUHa.

- 14

BeJrUKlI 'I\:ynaH CTeBaH, ImO BpXOBHR I'OCDO,zr,ap XJlI1CRe Sel\1J.be. HaBaJH1 Cll~OM BOiCROM na IIc'l'pa, pas6ldje My BOiCEY Ha IIOJ.bY Bamhy ') H rrporjepa r-a IIpBIW RepeTRC y XpB a'r Cl"y , a XyMCRy aenlJbY npe,zr,a,n;e HaTpar CROM CliIHOBD;y: AH,zr,pHjH, Bysan YCRIHIU oeOORTO cazra pa,iI;E: Tora, nrro ce C'reBaH IlfBjema y IIOCJIOBB H>erOBIIX cycje,n;a, reoje [e OR OpOjKO noz CEoiY' Bp:XOBHY BJIa T, a_.,m nprrraja cnoj rffiujeB, ,n;OR ce ro;n; CTapa:o; CraMBoR 8. orerotipa 1197. roznrae He npeceaa as C'ry,ll;em'lu;e y c~. ropy. PaT OJiljame cana ;HBH3oje'iit;H.B ]i[ oyEny naCIWpo Me9Y cprrCROM BJIa.n,apCIWlI1: OpahOM, ieao UITO ce IIOllfaJfO noczaje ,n;o+a~a II Me3)y yrapmwru: iepazseacaox GpahOM M0PICO>{ H AH,n;p-niOlI. BJICa~ cTynB y cases C AH,n;pnjoM, X-IBaTCEEIM oaHOM, MJIa~I1M opaTOM yrapCIwr Epa.lT>a MnplCa, JiI II030Be r'a y II0l\10B.. AH.u.p~ia A;o~e, ocuoja u,ujeJIY ETIe.?lteB:rmy XYllfCRY'R IIoxapa BeJIB1CJ<I ,ll;EO palIIIze seMJDe. OH oe BpaTH reao .n;06JiITHl'IK 6. :r.mj a 1198. ro;n;, 0 BeJIHEliIM CJIaB.}hellf Y rpa.zr. 3a,n;ap H npmm: liaCJIOB BOjB'O.zr.e x MClCor2),aJrn: YII]JaBY' OOTaBH Ramo CRQMY' CaB08II:01(Y ByEany. B~aH OCTa THM RHlfMeHOB~Hn 11 nenpaaaara, aJIJiI cpa;ETIl1ffi'IiI r?cno,n;ap l:JM'CRIf. ,lI;a 60J.bB YTBPAM CBOjy ~JlaOT, .q;a 6YAe ~aEoHI4THM £~Ta.n;ape. I[ U1;H1IS'HaH, Tel )l;a OOOplF CHOr opaTa C rrpIDjeCTO.lIa, oo-paTH ce BYEaR na sana,zr, "R TO RajupRje na pBMeRY CTOJIHU;Y" a O:Er,1l;a na yrapCRQJl EpaJha. - Y BJIa)J;ajylioj .n;aEJIe EyB.M He'llmlBv.ma naige ce gOBje});, r\:ojn y BCTRHY l'l3)ame. rra p~y He caxo FJlIMC'EO'll{ BaIIJlI, nero n yrapmCO:M ,RpaJby. - T'ozaae 1198. waBH ByreaH csojy .zq>1)l~any no,n;, ORpnJbe PIDVfCEO H sal\lOJm J2IHOJ::\eHTa, ,n;a nomaa.e lilOCJIaHHEe , Jwjn he ype;ZI;ll~ y H>BI'OBOj SBMoJB:JiI IIopB'MehBne :o,~RBeRB If ,zr;:pm.aJ3H,e o,ll;lIoroaie. OR o:6e~a; ,zr,a he pnl'rfCl:~':y .:u;ptesy APj{caTlf sa 0'RolY :MajEy Ii Baa Bora [e HaAa cne .lliyO:E:TIlI H llITOBaTI1r, Te ce H ClUIM nammCEa.~ Rape,n;6aMa TIOEOpanaTl![3).

J2IHon;eHTyxm:je .1nnQ,;Ta Mor .. 'IO ,lI,pWI~e 6liTH, Hera DBa o6efialbe. OR je MlIC.mO" ,n;a he.o Byreairo,BoM no;r.mu pamapera yr.Jl6,n; namanceor: rrpzjeCTQJIit, . Rc~opieHE[';rJ1( MpCIW 60T:'Y~IiJlCTBO, Roie ce y iy:rEHO~CJfO'BieHCR1iI'.M:

ApataBaMa ,n;aHo~e CBe BIDIIe H nanre pacnpoorapame H CTaTFf BeB. je,n;RoM sa BpaT aaaopnox paOEOJIHHIIIT.BY·

~ne 2. janya_pa 1199. PQfj;H:He HaJIo.mH rrarra a,llOCT0JICltHM nOCJ[aJI.IDJ;mra, R-a1TeJla.:ay: J2I'BaHJ lIS Eac~:r.fapnia H nQ~aRony ill ru.1.JRy , ,n;a HAY I\lpaJhy (wegi Dz'oclz'ae et Daimatiae) B~a:a:y. n:H0L~eR'P saMo.2IH ICpaJha H TherOBY meRY, Aa 6Ff C TIOItJIHCapUMa AOOTOino II0cTyn~, n TO TID1 Deme, iep co601tf ,n;OHoce IIJIamT lIBaHY, na,zr,.6a:cEyrry AYEJbaJICJ>:OM (OapclwlIf). IIocJIa-

J) Y X.epI!;~~OBwm:, ae P;S,JlCK MaCTapa y8 pnieKY Byay, Iwja ce ry:6H y HepC'1>llH. • ) Code)!: diplom: Croatiae etc., n. 192.

2} Til' .IIl!oM ce otiaeaa l!lIje ca-q~aJ lWrlI jeauare jacHa 1'13 Op;"VOBopa namma Oil. 2. ja'llya;pa H99. rO/l;nRe. 'railJel1 (Th,eiIier), o. c., CTp. 5.

15 -

:mrU;H .n;o611Ime RaJIOl' , ,l~a O.n;y n It 13e.1IlIICOJl{ :rI~ynaHy Oreaany n E" aseroaoj meHU (nobili VZ1'O Seroiae Magno Jupomo et 'UXOl·i ez'usdem.l) , H meo r'a onaj sa '1'0 Hla:je eiuo SaMOJIHO, HETH :IIi:BJ1J2IO IberOBHX II 0 C.lI arrmca.

BJEaa onroaopa nann, ,n;a je IberOBB nOCJIaHl'lRe C BeJUIEHM BeGB.!bB1'11: rrpffllfl2IO l'l ,n;a iIM je p;03BOJI12LO, ,n;a npoujene H noupane CBB, DITO ro.n; }\1UCJIe, ,n;a [e HY:>EHO. IIoEJrJilcapn, cnopaayajeama cs C ,n;y:re.!baHCRllM. caehenCTBOM, casoBY J3BJ1liIEff n;pltBeHH caziop y ,lI.yEJhy2).

Ho je,ll;Ba mTO cy nOI~J1HCapJ2[ H3amJIB as PIma, nO.,ll;BoiH Beh. ]2[Rou;exT o MeTpOrrOJIiilTCItW1 llpaBHMa HfI.zr.fhlCmyrrnje 6apCEe, Raja je HeRO BpRje.M:e 6H.n:a lIo.zr.'BpllI~eHa ,lI.y6p0BHIIRY. Hana sarroBjeAH, .n;a ce rrpaje nero ce npeza IIJIaIUT l21naHY, aa OTapllX ,n;OEylo~eHaTa ,n;OOPO HaBnAH, ,p;a JIM Ttl, -q~CT lIMa 3aEo:n~,Ta OCHOBa. IIoCJIaIfFlTI;a llGIII'lTame UOBeJBe H ypyq:an:re C rrpaBOM llJIamT Ha,ll;{hlcEyny 3).

06aB1(tBIIIU nocao 4) y .21:JR':Il:.Jit, saIIynIIIle ce IIOR.JIl'ICapH y PaIIIEY R Be.llm-COM myrraHy JJ;l1IieJI6l Cp6nje, CTeBaHY, a..zrJiI TallfO He 06,11,pmaB&xy HIilKtlICOBa; qpEBeROr ca60pa.

II Bysarr nsjaBH rrarra, . .zr.a ra OCOOHTO BeCeJIH, mTO je satIyo, .n;a cy y pO,l.l;y (et quod gloriosiJus e.t beatiue est vest1'i generosi sanguims a.ffin£tatem habere cognenz'mu.s). Hanoreen HS!BMjecTH, ,n;a je IJ;IiI:je.u:y Bocay, se¥J.bY yrapCItOrEpaJba, Ilo.rr.lIa~liIJ1:0 RpFfBoBjepcTBo (he1'esis,) E: MOJIliI nallY, caaro .l);a. My BHIIIe OJ\rn.n.R, zta ITOT3;ERe yrapcBlor Ep~J.ba :aa TO, ,n;a O'li'£CTH CBojy .seMJb Y o,n; He13jepIDlEaf».

IifB a11 , Ha.n;O:RCKyn AJRJhaHcRo-6apCB:Ff, saxaa.ra ce naIIH aa IIJIailiTY J[ jamI MY, ,rr;a oy 1?I:rmn H IDl!IlIryR "qaCHO TaMO l'ISBPIill'lJIl'f oBoiy -sa,n;a.liyG}. O,n;CTpaIm.JUI cy IH~me aaoyno-cperie H aepeae y 6paJcy cBelieIDIRa, melllf,1I;611 HCD:OA; ce)I;M:or :ICOJl>eHa, pe:IJeH>Y sa HOBan;, )l;ece3!HHU H T. ,n;, - Ta RHjecy HHmrl"a ;n.pyro ytIl1H1'1.JIl'[ Hero IIOHOBlfJill FlJIJiI YBeJIFI RaBOBO aarrazrae ypeAoe Ii OOl:l<faje.

lIs ByBla~oBa oe IIHCMa B1?I,II,llJ reaase EyEyJDemIB. 7), Aa je AyeiCHto saripaaaao nYTeM lIs.n;ajHIDllTBa II .lIYICaBill,THHe, EOjOM CS MHffiJbame rroneza na paMella csor-a Ao6poliY,IT;HOr 6paTa.

OTeBaR ce ca,ll._a HaJlru;mo y Jlomoi np'ffJIm:J;H J!I cJIa6y llOJlO:HtalY.

HesHajyliK E.IDll':L'a sro,ll;nHje'r 1'1 6oJ.ber, o,n;JIy'tfH ,n;a lie ce H OR, tcao R

J) Tajuep (T'heiner), o. c. c'Ip. 6.

2) Idem, ibid. - rpall: ,21;Y"$a: Diodea, l!:ulXI..eLct, dLOKil.1')ct, WJ. cacTlLllU,l'I1IIa pEljeK\l BeTe II 1rj:opa'le,

cjenepno 0li A3$IIllllI>!l TIop;l'OPIUl6 (y U;pnoj TO"llU)'

3) Codex diplem. Croatiae, Tl. cry. 202. - FarIatul>': Llyricum sacrum, VII. CTl" 29.

4) TajlIep (Theiner), o. c. CTp. 1. c. b) Idem, ibid. c~. 6 .

6) Idem, ibid. erp. 7.

7) ;Raa_.~, 59. erp, 138.

16 -

Byreaa, npH6JIrul'.:IlTH CBOTOl anOCTOJIClwj CTOJIll~0: PHMCEOi, caao ,zr;a co yS~pm.ll .aa B('JIlllWM myna:aC1W:r.1 rrpajeero.ry. On 611jame,ll.aIW;B:O npllMHO CIIOlH'RYTe lIaLU1RCB:e o:ouacapo .,1J;OCTa rocToJ.by6IrnO II 'laCRO •. OAMax ITOCJInje CMprrll O'leBC (1199. ro.n;n.a:e) o6elia H OR HHOD;eHTY, Aa lie ce YBnieE UOIWpana'l'ff :aa.iIOSHMH n Bape.n;oaua lIS PHMa 11 ,ll;a he Aoc:reopa OTOpaBIl.'rH Ta!'tw cso]e nOCJIaHCTnO ), ,It;pyre rO,lzylHe nocaa OR :re uarra nO'B:Jmcape C .nacxosr, Y ROll.[ ra MOJIH, .n;a OTnpeMn H Ie lbeMY Y Cp6Rjy cBojeJ"J,y.n;e ]I ,ll.a My nOIIIaJI,C RpaJbenc:roy RpyHy2). HRon;eHT y.n;orOBOpy ea CBOi:~lM BHielicM 6njame cnpellaH, .n;a uo nanaapeaaox nOCJIaHlmy HnaHY, apoaHamRo!'tf 6l:1CRyny, rronraa,e y Opolljy EpftJ.bencRY XpyHy. Mfl~yTHM oniarrrc rrana

. .-

,u;o-.:ryo, ,n;a 1e Ta lI>eroBa:Ej:aMlepa yrapcRH ,lI;BOp CRJHIO ysm3.IDIpHJIU1 II

eror-a O,ll.YCTa 0).1;. csoje O,ll.JIYlCe. I{'.a:n; je ByEaH sa TO ,lI;'osHao,SaMOJIll H OR lIS PHMa EpyRy II nO,ll;iapH H onaso ysaBpeJIOI' EpaJi.a MupRa npQTIffi CBor opa,Ta. T'o.amre 1202. noele'lln MHpEO RenOSBaH C neJIHEOM, If0Ha:joFlme Itp:a3tapCRoM BoicROM Opo:ajy :a rrporjepa Gre:aana y Byru:pcRy3). BJIa:n;y onycTomeHe CpoFlie npe,.u;a;1,W CEOMY 13llsaJIY By r-eaaY). a caM yso m:WJIOB cpncEoI' R:paJ.ba (rex: Serviae BJIlI Rasciae}'),

Hayse-ke, Opqnie aanzere MBpEa y R0HqlJIHKaT ],I C J:I013a~l €iyrapCR:H~J: u;apCTBOM. MBpR:O ce sayse EO:n; rrarre, ..u;a Mspa..n;li CBOM: [[O,2l;aHIIRY BJEaHY RpYHy5), caxo ).I;a OBaj npaeaucacnajea BPXOBHO I'o.crrOi!J,CTBO YrapcRc. MaJIo il6-S:t T_l([JI{ HUaR: npO;ll;OM:HCJIH H O,lJ;YCT9. 0.,1.1;' cRojeHaMjepe, H al\ID ce narra HIlje TO:M:Y npO'1'JaBHO. TIDf Ha:g_llR01\{ OCTa GTc-nan 6es ,ll,p~R'aBe-l a By:reaH oes KpYHe 6) .liI npana 1\':paJ&eBCJt6r Ha0JlOBa, i'ep eo. o.,lI; M;n;a HUSIma Cal'rfO Be.J:[HEH1Il myrraHOM.

l?[Hon;eBT 1e npyhe :meJII:IO H ':aaCTojao, .,lI;'a C pOEl U}XHSIra,lJ;y- DpneROTBO CBe_Te CTOJlHD;e pHMORe) aJIY ce :mrje lImoI'o erapao, Aa y.r.:rupu Sa'BaljeBY opaliy H ,n;a rrpaBO ,ll,a)l,e CTapHie'M.Y, Eao illTO je TO ua npnJI11Ey Mety yrapCEHM mpaJ.belf MnpRmrr H xpBaTCRHM OaH01[ A,'!l",lI;PHjOM meJ.be$Ho,M PY:EOllf npOBa~ao. ila-rra je y CBOjHM IlnCllUIMa O"llITO yeT.ao rrpoTllll :r.tJl,a~era opaTa AH-p;pH!e, Roin ce 61!1p, ,ll;MI'aO, ,ll;a :npBopo~eHoM MapRY OT.)J_8 KpylIy II XpaJbeBCTBo. AoJIH lIe :CaMO '1'O! OR ce BHIIIe He Op_I'IRe sa nporjepaaor GreBaHa,a --qeGulira ynlpcE@M EpaJhY, rrrre je noDMje.n;nocpn:CR@I' B6JIll_lWr ~cynaHa FI mtI'OBapa r'a, ,ll;a ;a:-aCTOjH pam:upn:£'tt jom mn:tre no cpnclOOj

!) TajHcp (Theiller), ibid., cwp. 6.

S) To ~ ce llJ!(C~(O. l!l!'je C3';[y:II!\.:lIO, aJJ~ j",. TO [aerro III'1 lI&IHlI!L O,1l,J:OBo.pa yrll.})CKOM lipaJi>y },{I1PWY.

T",jnep (Theiner), 0. c., C'I'p. 36. -

0) Idem, i!;tid. J. c.

t) Idem, ibiiL, <Yi'JJ, 22. 0) Id<m>1 ibid., CTp. 36.

0) J1Jf1<e'l'lrl\, o. e., C'l'p. 12'3.,. APmlt' }Ill. je' naara Ilym>;ny [[OC.!laG&p)"By.

17

SeMJbM pHMOlCaTO.JIWIEY Bjepyl).- llana je y MHpRY namao CJIaoy nOTllOPY, [ep ie, oBai XOTMO CTaTll JIa IIrr rrarraacsoj ITOJIHT.n__n;n: JIa oaJIltRH:OEOJl[ rroJIyocTIlBy2). MHplCO [e J2I cax ~nIJIO l"'JIB,lI;aO rrpeRO Caae II ,It;YHIlBa,. r,ll;je. cy pm.rClCH nOEJIMCap:a QOIIJIaSH.lIM CJIOBjeHC1\:e myrra:aCIl::B,. EHemeBelCe, RpaJ.beBClte H u;apCEe .Il;BQPOBe H naroaapaaa :ffX, .,1J;.~Il:E'liH Y je,ll;'Hoj pyn;H RpyHy, a y .u;pyroj Oi)m~3y 'sa saje.n;~ c Pl'IlIWM.

ilomTO ce BYEaHAOgellaO BJIRe'l'H Ha,ll; D;1IjeJIOM Opon.joM, saoopaBR na ::repy:ay H na nauy, Hnon;eJIT r'a ctrora 22. MapTa 1203. rO,ll;HHe orroueay (HaSJil:)3Jl>yk-n ra caao "nob{?is VZ1' ll![egant"ppan'US S617Jz"ae"i a He ,,1'W(l); Aa ce llo:apaTH aa _XaTOJIDtffiy Biepy, Aa ce llOIWPH H ,ll,a llO'llfTyje maTOJIH"!'IE:QP Ha,ll;6a:cRyrra HBaHaS). Llsrra 6niame HnaHY HaJIOmHO, Aa O,u;6 y 0POMjy-, ,n;a EeJIHKOr myua:a:a II caB H'apO,ll; y'lBpCTEI y :ajl;lpn II .zr;a ax O,n;P.HjBIDH O)!j njep:a0 OO'H, sa,ll;a:a:e 1I:OHC!I'a,H'l'nROnQJlC~OM naTpHiapxy4); aJIH sa TO ,11;30 ce _sal~yH:y, Aa he oc:raTEfBiepIDl naIIUHc.:s:oj CTOJI~H. J2[Hou;eRT )Jl1[Ca o TOM (lBHM: .u;p:EB8nl'll'.1 Ii l'pagaRCEUM opncJi.;mI:[ ,lI;ocTQianCTDell~l!f_)la ByrapcKoM :ropaJby.

reaA' ie ByEaH IIOQTaO .BeJl:BEAM llIl:yuaHoM, oJifJIe cy 6yrapcJ,te rpaHlI'J;l;e y {uracHoCtrrr. rOABHe 12:02.~1208. aacrame HeupRjaT8J.OClCU o;n;HQmaiIf~ nSMe:9Y Byrapa, Roie ie' <JanOTa Ono SaMOJIlIO upOTjepaHlI CT'eBS;e- sa nOMQli - Fl Cpoaa lCol_e yr'apCI\':H ltpaJr. .aa Byr-ape lIo,n;pamImame. RRJ10jaH aaaaan rra Cp6l2Ijy, eaae )i;a npna npS;1I;.ycpi"TIle Ibl%nm nana;ll;aj, a TRM ee yje,ll;HO fmaa.u;H II C EpaJBHM M1I;PEO!'tf, llQE}:IOBHTeJbeM Cp,IICltl!r.1. TOM npEJIlllWM. uoxapame ByrapH H ffiHXOBIl CaBe3EJ;If:lJjl1 Ryr.ta.HH Be.pdlcH ,n;no cjeBepo-lICTO'lli8 OpChlje" ,lJ;oneJ!;"ome Ha'rpar :npOI'HaHOr eTBBaHa ,11 npe,lJ;"a,lI;ome lIry OlIeT Y pYEe nAaCT Be.lUlRO-mynaHcl\,:Y.

IIeT rO'A:HlI,a nocJIRje CM:P~H BeJI11Jl(10r cpnclwr ,1I;pllI,.rusHor Y'l'8"M8JhIIT8Jba HeMa1be, 6Hjame CpoHja .n;BauyT no;xapa.na H cTajame na py6y nponaeTH. By£"an IToQn:iege:a: O;D; Byrapa,.aOCTaBJb8H aa .rQ'&,zur-llY o;n; M~3)apal Me3Jy n10je te TaR':09:e:p HeCJIOra, Y)l;apllJ.la; 6HJla, IIoByg:e ce HaTpaJ;' Y CBoiY AYI;JbY,

Ee Ha,l.l;'aiylill ce HEP:r:eMY BHnte' O;l!; Raile WI 0,11; Mnp'Ra, .

THM up8CTa rOCIIO,ll;CTl19 nan __ aao y BYKaHOBOj S8l\'XJJ,1i. " "flII:ElI e" , B8JlH RyRyJbeBIrli 6) ,,;1l;a ie ,:n;auaqe- 0,1.1; CTe:aaHOBa nOBpa,TEa 6paT :My Byt~aH, npeMAa ce H HaAaJ.be onee Ha3E1BaO EpaJ.b8ru: .,ll;YBlJbaHCIIlHl\[ R ,lI;amraTkl:HCEHM) mrare npHl:lHaBaO O,ll, ollAa aYETopET8'r BeillllIwr ilItynaara,

1) Tajaep (Tlreiner). 0. c., erp, 14,.

~) T(} ce jaeao UII,1I;1l J1IS UOClj)yU>t!l. MXplOOlla Y Q}lEl:OIAAlY HHOll;elRO.!lY e 'By;papllM1l, :II Cp6.RiIltL.

Idem, illid." c'l'p. 14. .s,

a) Jaemo ibid., crp. 18 .. s, ') Id ellll i bi~., 1. c.

~) Idem" Ibid., C'l'p. 2'2. G) ".Rad~, 59. c:!'p. 141.

2

18

6y.n;yk .n;a y i e,n;Hm'I yroBOpy npaj aT6JbC'lrBa) mTO r-a 12. arrpaaa 1206. yTaJ:!:aqIfme AyopOBqaUH C ROTopauIilMa) OBll HMeuYIY CBOjliIM r-ocnonapmra aa npBoM MjecTY BeJlIilIwr mynaH a CTeBaaa,. a TeE aa .n;pyrollf EpaJba Byzaaa."

Hecaora opaTlZl:a:cEa OlZl.!1a OlJ CpOBjy cacBMjeJl{ YIIporraCTHJIa, .n;a TOTh'ry rre CT3.,,n;e na rryT uajMJIa3)n opaT, E3.JIy:l)ep CaRa. Llorrrro je OTeB;:tU yBB,ll;IW, Aa ie asnop-aecpeha y H:oeroBoj H BYEaHoBoj HeCJIOSH, aacrojarne CBHMa CHJIaMa,,ll;aTaj ias qRM npaje saaerra. OIl ce oopaTll Ra BeJIHIWr y'ilfT6Jba PI np_pCBeTH'l'BJba cpIICEor,- ROiB: rrpenece lI'IpTBe OCTaHEe (llCBexe AfOn:dHrl') H.B:XQna oqa HellfaR>e HS CReTe rope y OpoB:jy liI nOJIOW0 EX 17. qle6pyapa rQ,zrrme 1207. Y Mpa'Mopny rpooHE::qy cTY;ll;ellli'iIEe U;PEB€l CB. BOI'QPO,n;IDl,€" lwiy ie caM HeMaR>a eer-panao. Ha.n; O'IeBlJ1'.f rpo6oM caCTaHY ce opalia H aaEyRy oe je,D;aH .n,pyrbM, HarClBopeR'U 6pa'l'OM CaBOJll, .n;a lie o.n;aeJIe mRBieTH Y JD,y6aBH H CAOBH. BJICtl_,H npellIHHY J;fCT.e I'@-,lJ;B:He, aH.8rO:R6 se;M'Jb8 .n;o:i)onre Y PYEe C7'f:!BaH'OB_e1)."O;zl; 'l'ora y:mH1lI6Hora "Iaca lIonje:CTH CpnCIe6 nosre ce lIB BOlla ,1l,liIsa'l'lI Bet. ea CBlljell'1 rrponaJIa CHara U CJIaBa CpnC1).6 AP~aBe,;, jep q:wu ee CJI6rOme ,n;oMalie CJIYTH:.6 1I 6yne, oja"la SHaTHO ean Hapo,n; II _sc:r.IJba."

Sa BIll!"jer.:re BpaRono npmmame Cp61!1 ttpn6HCTBO !l.a.,fCNor nane, aJIJ(( lll3 nOJIlZlTll'neo~;zr;m:rJ'I6MaTCEMX paSJIora. He TO Be' rroTpa-ie ,a;yro, jep BYll1anoR Opal!' OTeBaR, "lllM je ,ll;<MJl'lO E'S PJ1(MR xPYRY I'0Al!lHe 1219. 11lJllI 1220.2),Q,n; rrane XOHopnja IlLS),. HarnJbe.n,Hlma lIH'orr;eHT€lBa, OCTaBPl 12l sa60pamr ca (mBieM PHM YTImmoJl,!; OaBl1I113J·d. Gana, rrpBH uaTpHjapxaCpnCEM., 6ajam:e epu;eM Jf .v;yrnOM o,ll;a1I npaB()CJlaBJPy,Te ee c"L'apame c ie,i(Ife CTpaH€ sa Bjepy 11 MQpaJI Hap~,n;HJl(" a C ,lKpyre erpane aa nO!I'nJHY u;~eRy r-:t ,n;pmaB'ny caMOCTaJlli[OCT. OR oeaona ocax 6acEYrrWa R l\sa6pa MaRa-cTnp :H\,H>:Ly4') sa_cBojy npB:jeCTOi1tIDLU;y. Ca.-Ba cmjeH\la ro,n;B:He 1222,. C'Il6mWa no p;pyr.H IIYT- H TO caaa no o6pe,n.:y BCTo-.:me U;PEBe-.

Tpn eTO'llIDi.@ rO,l!;H:s:a npojypa oz, OHOI' BpeMeHa, Ea,,lI; ce asa Rpyrur,zr,6e CiIm:eoHa) 6yrapCEOI' :qapa H TOMMCJHltBa, XpBa'l:ClOCciJ" :ropaJE.a~ CII01d1'11I>e y IIonjeCTlI CPIICIWj "IIpB(JBjeH"IaHH" RpaJb GreBa:liI.

B. ROCHa H naTapeHc'fBo, oorym:IJIC:TBo.

BlISaHT:E:j_CEH napeaa, me;JIeirn OGlII'ypaTff rpaRHn;e eaor'a n;apC!I'Ba O,ll; cj,eBepa IlpOTB: cycje;!liIDIM BapBapHMa, CTa,n;ome Bet. nOJIOB:m:r;OM VITI. nR_je~a

'-) M. Yila!!Kirll., JIcTopn:ja QpIJ;L, 11<$. I., Beo~p;lA 1883.,cTp. 1.16.

~) B. RaJIaj, GesoibicMe der S\"l'beu, L, Wicm 1_878, c'rp .. 46.\ Ml'TCJIIl_ -All, i"i TO 'on"l"o :l'O~lIe 1217. ;sJ Y1'll.pCKll ce Rpa;m. AnAP:nja ~hrjame 1l0!!paTIIO ca CSOTe Boille,· amI JifY lIllie nml<H: IfaAaJIO 1:Ia !1M

jI,& oeYI"'= CIIII.paayrullJ~ IDIJlIe~y naus II C'I'allll,Iill (Rao =0 [e T6 y'MlIDIO Jl.brpRo), jep je 1'1_111:0;0 .KOp; !tyke p;QCTa BeupliJ=J.<;Q,-.

4) 13:.~I'llIY YTO!~a H6pa y rO.'Ilijmg "Mo'paliy, ejj),lIepl!o' O)l; Honor :qa.sap.a.

19

npeCeJI.lIBaTII y EBpony O.n;'BMItHe apMeHCIl:e IIaEJIPr:reaHe. To 6FIja:xy TIOTOM:q11[ cTapHx (lIB III. cToJbelia) capcsax MaHriIXeian;a, o.n, xojax cy HajsHar.1:eaWl'HjE:

IIaBJI.liIl:faUII na HCTO'ICY Ii Bory:M::0:JIH HaOa.!IEaHCEOM nOJIYoC'l'PBY,. }(f.!Ill I~M'apo~ IIaTapeHll na eanaay. ffi:axo:sa j.e,n;HocTaBHa H JIalW nojMJbRBU HayRa) 60Jbe pesyls npasHO:Biepie, CTe"I8 na 6pso MHoro npHcTama, r,zr,ie ee ro,n; nojana, OCOo.0TO Ma:a.e Raoo-pameHH paspe,2J; nyqa:aoTBa ]( npOCTJ! Hapa.n;, y lWjH jom .ne 6ujame ~yq :repIIIiiaHcEe npocsjere ca cBRjeM IIpO,ll;pJIa, npHcTaja;x:y ys Ty Hayey, !Coja H l\re~y 6aJIEaHCItlZlM CJIOBjeamm, reorpaqJCEHM pe.n;OM o;n; HCTORa Ha.96 o,n;ymeBJhemU rrpacrama,

OJIOBjeHcm.II petpopll-laTOp H BoJ;a je.n;:ae rpaae Te ,n;Ya-JIHCTH'IRe lITJhe,ll;6e) Eoia ollij:ame Hajrrpnje y Byrapclwi sacTynaua, II Eoja y XIII. cToJE,ehy Ha saua.n;y ys,n;pI'lta n;pEBOM II )l;p'ma"BOM, SBaD de BOPYMUJI (JepeMB:ja). TIo TheM CE? II ~ieJIa CCRTa uposna. TtL ee epeca oIwjeIIB G,a; Hc'l!oq:ae n saua_,;ae n;pEBe, DCHOBa noce6aB BJElpUSamOHC"E8 aa.lJ;pyre Ttl YCTa.n;e n_PQT£(B u;pltBe H .n;pmaBe. To 6irjame .n;a;ICJl6 e:pe,n;oBje'lB;K eo~ja,.maaM. lIpOTH epeT_IrrJ;]1Jda uO,D;yslIMame .0 TO Fa R .n;pmaBa II n;p:reBa HajcTpomHje Miepe~ aJlli TO (me OCTa ,n;JPo npeMeHa Des II03HT:l!lBHOr ycrrjexa. O~WI\:HH H rrFaJm~ :ajepIlR I~oMHe:Em eRa noce AJ1elWHj:e)1 He ,n;a,n;omeToj CeETH npaBa, TEl nO~la-ra:mr rp'!l:l:e:0li rraTpnja:pXOM ]I cne"heHCTB-OM, IIpdraIbaxy je OT:a.6M H MaXleM, r Ajece ra,lJ; ll€lRaS3>. YTpa:qniw liI MaEe..n;OIm:j,H- Y'MaJm ey BOI'ym-RJIH PJlaBHO YTO"'lBJlITe If TO Y Mei1Illlfcyl), rCipR BaOYHHg), O,LJ;aEJle ce llLBa6YHR rrpcasama, l[ y :MOI'JIE}HH·3). qHM. cy BorYMll:JJ:ll 6u.!nI BHlIIe npflT'OThemIl TIDI oy ee Bmue npllTajma-JlH., JJ;a ce oneT y SrO,ll;RO Bpnjem:e, ys,zr,aiylin H OC.JIaH>ajy:lir;r ce Hl_:l.HaEJlOHOCT napoza, MlIOI'OOpojHHjRMa lIoBlaaey. ..

Y ByrapcEoj ce n.QjaBl'[ Ta ceRTflt ill:00Ta p.aRO. Deli Ce n;ap Bopae rymo rratra, ,n;a AplIfeH)I nponoBHje,ll;aiy no lBeroBoj SRllfJ.bJif, ROla je y OHO ,1I;o6a 6lJ.!Ia EJI,zr,opa,ll;o anOCTOJIa CBil.l.WBPCH:HX Bjepa4). HyI'apcEH OJ B~a,Zl;apH 6H.:nr sraer-o TOJi:epaHTmrjJif R CJi060,a;OymmjH, Te HlIjecy TOl ~e~1I;6H TaRO c'I)aiaJIH na nyT, reao mTO neTO"IH.H H sarra;D;HH 13:rracTO;z!;pJIn:tl'l. lIca-r.m qJIaHOBl'I EHEWKe:ae:rm:rx ffO,PQ,zr;~a oHjaxy HM eICJIOH.lil', rcao: ranpHJIO, HHa"le Pa,n;oMJ2lp POllaH H Ib,erOBa ~Ha, Te neEoja ooca:a:CEll uaHR If ltpaJben:l!t. BorYl'rtu:.J[CTB0 ce Hajmrme paeUpOCTpaHl! sa 167 -ro,2J;HlILEE>er BlitSaHTlIjcEor "(,OCUO,ll;G.TBa y ByrapcEoj. KalWa r~ ie cy,n;oHHa CItamJ.(a sa I-CaJIojaRoBa HanIJbe,ll;H1llI:a BOp:H":Ca,TO lieMo jom 'Iy'l1lf.

1) HA iY1'OBalI~"1IO~l. Illt~O$ly U~pn:M;-:p;m'a, JIa ieAlI~j u-p:nTo<[]J~cpeAH;..e Orpyt!:e; cjellepao O)l; Cepeca.

2) By'l6 ee 0,1\ BalI~&:J< HCJrOH:y, cjeB6pHo 0.11 ITpn;ll.eua (Perlepe). He )J,'€l H"BKp6 Ba6y:mt, - Tell'le cjeBepOI1!l'.r6·'lBO U Y'l'je..-e y Bapnap (ImnOf!; l'leJIee!t (JD.iprGlii).

S} I¥npaJ;ldB& (yQgleJla.) na. HCTOl~ 0;0: lIoaMTI'IJl>l (Bitolja.).

4) llilSpoD.sa papae Nicolai L Cod co;msulta Bulgaronun) ap .. I. Ma.nsi c. VI: Sacrorum Consiliornm.

Colleetio XV.

- 20 -

Y OpOlIjn cy OHJIli Bory:rtUIJIIi CJlaoHje cpehe, jep RX Ta~lO 8Hepl'Rq:f[H BeJIE1E1l :m:YIIaH, OTeBaH He:r..m:a.a- no II}JHrroBMje.n;aEby rserona .?EIIBOTO~ rracna, cnaa OTB.BaHa HeMaIbIrlia llpBoBjeH-qaHQI' --. opymalIOM PJEOM sa ymrjeR J!CTpBieoa: uporoHoM, Ra;SHaTlla Ii[ OI'H>eM, a H>I!fXOBe EIE>HI'e crraaa.

He Cp6Hje, npo-cjepaaa, YTeKome 08 BOI'YM12I.IlH Y 3axyMJh(1) R OT8BaHOBY opaTY, EResy MIrpOCJIaBY, IwiH HX 1'I.S Opa'I'HHCE8 saBHCfrH paAo npJifMll.

]2[s 3axyllIJ.ba ,n;o~ome OOI'J1'iTiIJICE0: BjepoBieCH~IIJ;H II Y uOHO'eRY BOCHY, r.zr;ja M yje,D;H6 H>nOBa HaYRa lIO,n; OE PH.r1> e)l oaRona iii TIJIe;rrICTBa,a iii oBehenCT:BO TaRO pacnpocrpaaa, reao a;JI6HHl'emrsaM y jY'EHOj <ppam~yc,Eoj. OHa ce y BOCHR B.mIIe HeI'O Y ll;I.IWjOj .n;:pyroj iy~HOCJIOBjeHcKoi rro~pajlil'Hl,i ojail'la H pamupa, rrper.1:.n;a C(} ~[l\'la~a OOp1!lTH ea CHJIHl'LM ReILprrJ.llIKaMa. Y XIII. cToJ.behy npnje3)e 'Ta ROBa Bjepa II !!peRO caMe CaBe II YHe! y CpEl).e¥, o.JlaBORHjy, XpBaTeRY II .,[mlCY ~). IT y 'gec'Woj HalJe OHa. o~,n;i@ oH.zJje ITO RojeI' sa~o~a. 'ryce .ncjana llJIII e jyra n.m C Pajae"),

. llpnje Hero npHje~eMO na CY,li,01my oocaH:c:reHX naTapeHa sa :H.tIi1BOTa nane J2iEon;eHTa III. j\fOpal\fO nOT'.rre,1l; 6aI\HTlil rea Ta,li,llIbe nlepclw IiI IWKB9RO CT'alne BaCHe, ,n;a .lta'NmeCXBa'I'l1I.M.Q Tal'.IOIJIH.Y UpeBJUSl;C'T .na't'ape:atC'FBa.

'Sa :n;tIjeJIy BocRY IlOGTajaJI..a ie C IIO"leIrKa eaMO jeAna QJiIctcynuja y MjecTy Bp,n;y (Burdo"] ea C'l'O~OM :O;PlCBOM ca, ileTpar a y ~KynH Bpx6oC'Hli{5). ReTo 'J'l:LJfO ie sa :o;JrIjeJ,tf Cp(llZljy om . .l1a C3MO ie,1J;Ha QHcIryTIlIja, H TO OHa y Panra, aJ.fH C TO~f PMJIHE.oM, ,n;a ie ORa' OHJIa OBHo:a:a 0 PRMY, a Q'Ba 0 BIISa:ElTY. bocanCEa 6E'ClCyruria (Bosonz'ensis eccles/a) OJililIa j<:l ~a..BM pe7"]J.et:l6um mo6'£lej Te je u:pe,n;aBa:aa HCllO,n; .BJIaCTl'I; CIIJbeTC:reC H3A6BcEynlZlje y P:JE8fJ;YR.lhaHCR\O - i5apo:EOI' MCTpOnOJIHTe (O,li,JIyEOM narre A.rr:en:caHAP-a II .. rOARHe 1067.), :ROjn iy Mopa,n;e o,u;cTynllTH H3.JJ;OIlc:reyITfljn,ll;yopoBa:trCoi, a 6Ba no HaJIOI'Y narre R.JIer.teII'l'a lIT. ro,n;E~e 1191. MeTp0I10JfGjl'I CIrJ!>CTCEOj. Caza IIRCTa rrpHienop H npaB;ZI;a p'a)J;R Th.e l2I13.Me~y ;ZI;JopoBaue lICllJl,BTCRB xa;ZT;6:ncmynIije., Te jy ,n;OOTI 1"0.1(. ] 247. ~ HaiZl;6F.[CleyIIi1ja~aJIOqlea.

Ocax TDI'a OIilJIa je B~c'Ra yupa.'B.o na cy,!l;apy .naTElHCROI' I'I rpQB::0r cIU'ri~Ta,. Te je '11Y 611lJI@ ,n;OBOJI)RO mJbe,lJi6.eI'IHIZ~ o6alY o6pe,l.l;a "), To nOPQ,n;'K ,[I;BfJCTpaRY n;OJn1TR'qRY CTpyjy: HarHIb~iEhe R MCTOEY R Cl~ .. )10HOC'r l'i: s,aIla.u;y.

') Je]l;a.n AUO AallllillnJie Xep:r!at'omnre.

,$) 'I'hurrrae arehkliaeoni, Bistoria, S!l.lonitaUU,1 29. c~ .. 339.

~) II'.:ura.u;wu (Pllla.ekY), Ueber die .BezieM.ll~l) una d!.l~ VeIhaltnis~ del' "it{ lJ.1ilenser 1'11;1 dea eliemaligen Se~teD in Bolnnen, Prag 16~9~ I., '2, 3Tp. - JRJl!}'1e~ P'" c. <;'l!p .• 213.

t) J'yKrdi, 4>E., Zemljopis i p,ovjestnicllo Bosne, Zagreb 1851., CTp. 31 e. BeJm: Brito 11. gori Brdn, sada sslo B1!linj (ejeBeptrS$JIIJ,AI!O OjI, Cap,31jeB;J.). - He&ojD xoli<l, p,a [e l~aToPipaJnt oU.IIa e ·llO"l'eTK.8. y EpemG1l.r (ffiess6110), a 0111.'"" npeaeee.ns. "WI. 1238, Jy.m'li" ibid:l· ¢IT. 36., 96. - It.JJ;al.ik, Boviiest Boslle,Zagnib 1882., qTP, 344.

5) Ta:jlIep (Theiner), o. C.OTp .. ~98. - 01<:0 1l-?BOp~. 1'1Il1et<o Bomr\l.

') 13a:!rR1I 4>p. p;p., Bogonilli i Pataaeni, "Bad jugosl. ~aa." VIl., CTp. i2ft ~ lWIunh, o. c., c'rR' 844. - rO.IIJ6UIlCHatj, o. c'" CTp. 588, s.

') P.a'Ut", " DoculIlell.ta. " , cTP.201.

- 21

PHMOEa'rOJIHl1,H oHjaxy CRJIOHl:l Paay, a l'p'nW-HCTOq}ban;1! ,ll;p:lB~axy sajeAHo C BIlsaHTOM. "Hy TaAace 10m He Gajax.y HSOmTpl1JIe ORe orrpetee 12[3i11e~y jeAns H .n;pyre LQ?iBe Y OBl2IM SellfJbaJ\fR, Roja cy TeE EamH>e HaCTa.JIe Ea rOJIeMY aecpels y nameM nap0,1J;Y 1). (I CBefieHCTBO ce HIIaE· Beh Ta.u;a RErje MeJ;jycoOHO Ao6pd nas.12IJIo 121 rJIe,1l;UJIo1 a BeJIJIEaILIl2I II 60raTaJTIII 'Ml!rje..H>axy CBaER AaH caoje 13jepcRo OCBje,ll;o-qe!he1 Te 6Hjaxy ,li,aHac npJICTaILIe pllll'rClli0r Ra.TOJm:IJ;HSMa, a oyTpa OOOataBaT8JbliI BHsaHTIljcEOt' npa:sOCJIaBJBa. To te ese ,ll;aRaEO OHJIO y npJif;JIQI' naTapeHCIwj mJbe,n;6liI2}) 'Woia opao y HapoAY '3:BPC.TlI EopieH yuaTll, Te, M caMY ~aHcEy nopo.u;IlIJ;Y, Rojoi o,n; rO,ll,IZIHe 1180.-1204. 01I1jame Ea qe,..~y MaBRE e)aH EyJIElH, na CBOjy cTpaHY I1pe,n;o6n.

IIosHaTo HaM je Ed'i. ES QrrTy~6e caaorrpoasanon AJ'Wba:JICIWl' "J\;paJ.ba" BYEaHa pm.1iCKOM nana lIHoo;eaTy m. tloor 6@caBCROI' EpllBoEj:epcTBa, AU je fran I~yJlHH ,on-o y po,zr;y ca CPIlCEOM Beil.fn:recHlltynaHcRoM OORTeiJl',H. Iey~um:013a HaliMe CeeTp& 6li1Jla ie Y,D;aTa sa Sax.yMciwr EHesa Ml'fp 0 CJ"IaBa , p.oijf}Ror 6pa.-T.a C't6BaRa H'e:MaJ£6. Ea,n; je MnpnCJIaB npBMl2LUYo, YTe:qe ce IberOB{1 meRa IV CBOT\:re 6paTy RyJI:trE[y H A'OHece My ca cnoo1lf. ~je.rry sa~yl\'rClty t'5allITIlHY H y.l'3 dEy ][ UpKBp:m:eEOCT R naTapeRCTEY }lJUl' ooryJllliJICTBY. ORa i.e AOHc'J'a jam BTIIlIe nOTal'JIa CBQr~ 6parra Y H>eI'OBoj aallfjep:e:.) ,ll;a )'8 93M·OCTa.mY )l;pm,aBY 6y)(8 U caxoora .. ima ;ajepl1. lity JlRH [e ]fa CHaER H'a'mH HacTojao OTe'l'1!f ce YllJ.f]JIlY H Ha,n;30py yrapCItl'lx. &pa.:!b6.Ba, rro npaaaaanra .IIaTapeHc'rno Y cBojoi ApmaB£l, ,1J;liII'HY ce IlpO'DHB !hera i6m H pmiCIeH nana M:aou;eHT II!., Knjll[ opy'be. 1'1 .upaBo ICaSn-9 YPY'HH eaM'm.l EpaJBy MnpRY, J.bm npHie 'ollTy:&:6e BYRaRoE6 ono ce sels 'Rlpa.l& BeJ!a III. nO,[l;I1£l'ao npo'T1;fB oocanclCHx IIaTa-paRa 1'1. ieao xerur SaTO'ilRlIR Ka:TOJl'H'D.\\:e Eiepe. IIOSBab Ity.llliHa B;a 0~OB\)PHOCT3). BaH GEl EpaJba HaaR JIY'Ra.BO oTpece, O;1l;T'OBOPHB1IIK MY, ..n;a pHli1cma, CTOJI1<lI::\a iJe1I1a BJ1[ID-ra rrpOTR.B aBe' JIl.J.b8,lf;6e. AJIH Ra,li, ie:, ByRaE I'Q,D;lIHe 11.9.9. Tym,\,;l1l0 H ja;l3'RO nann, Aa ie Y BOG][ll., S€MJBH yrapClWI'a. lCpaJ.Ba, aa.BJIa,n;::a40 Iep:rmoBjepje I'I ,zr;a ie caM OaH EYJII1H' ca cBOjOM 'meHOM. Ii}; CeC'l~pOM, y,zr;QBHJJjO,llI ILOEOjHOI' sax..YMcEor I·mesa MnpocJIaea, ca CBOjHM OCCl'a~:I po~an;n:.Ma 'EI ea name .aero 10.00.0 Epn:rli"aHa rrpemao na Epl2lBoBjepje<l.), OAJIY'IlI IIl1IIa ~ IIpl2lje sa'I'pTH naTapeBcTBo lIl'fJIOM'R.JIH ClI .. iIO:M. AIW He O'Er o'noMeHe BJ!rrrr'Pa II01\l1OrJIe, HaYM'N fuo~ qeHT, no Ta,n;aH>eIlf oOll'tajy n :repcTaIlI1\:y Bojay na EpllBo'Bjepn,e rrO,1l;l1lPRYTH.

~) Ea'J!<u, nR!td" VlI., IlTp. 127.

';) BorJ'~'1JJIJI cy ce y BomnI BBa.:1UI fia'l'apon.n., Rao =0 macl>aplH< J{p>fGI no pHjeWIi 'I'apn, I(oja; y'ljje"Je y ;!l;pIU!Y, J);.IUi '!l BI¢)'lQJ no plfie",n " .l'<!1'U .Ba6y.ll>l. - J>!pe'leE, o, c., CTp. 212, lIe.rr1': Patarener in. n,a,li",n (von der"Mailitnder Vm'stadt Pataria).. - T~o a: Hereog, Real-~ncy,?l~lUIie; Bd.. XI. ROil; pllljil'lJI >i.PaU1xener~. - PlJ¥C&a 1'lX je, KypIi.jli. ;J.Ia~llllaJla: lul.e.retici B..l):11 Ep;rrIl;O'B,jepn;l1r sa pa.s~y !l.p; nmSlI!'ll-TlJEa l'fJlU paCKO.1flIl!IEa T .f. 'l!!;1L eJ{6emm:a Hc'ro ne :p;pI~!le.

a) ~l'ai'rfep (Thoiner), o,.c. C'l'p. 6. t) Idem,. ibid.

22 -

fuoo;eHT) ,n;pmelin BPXOBH11fM rocnonapox Bocne yrapCIwr :repaJba MHP~a) ofipa/ra ce rra H:> nHCMe~o, cieTIl: r-a TherOBe BJIa,n;aJIa"qICe ~lOliII H saMon ra 11. oETo6pa 1200. I'O,n;llH8, ,n;a onoxene EyJlliHa 6aHa: ,ll;a aanycTJ:I Harapene, ,n;a llIM He. az;e na PYRY, Hero ,1I;a lJ!iI OT.l'>fe cas JilMeTa:re 1'1 ,n;a EX nporjepa Jif.B SeMJ.be. Aeo rras rserona 'KpaJbeBCRa onoxena He 01'1 KOpl2lCTHJIa, nesa C BOjCKOM rrpOBaJlll y BOCHY IiI OTMe oaHY IiI Tlacapeaaaa CaB nocje,n; (jep ce 0,ll;~eTBJ1IIIT_B0 CMaTpaJIO :qpKBflRHM 111 ,u;p~a:_BH11IM SJIO'llIHOM), Te HeRa IiIX CBe eaje,n;HO 6es Tpara :a rcraca aerjepa HS ~njeJ1oI' cnor repazsene'rna 1). Herea TID! HaQ11fHOM rrosasee olUty rrpano .n.pmaBHe BJIaCTll, aKO ce HCTll HHaqe He OIiI Aao rra npaBH nyT CRJIOHYTll. - To je IIpBR nOSHB Ha KpCTamEY "BOlEY) Iwiy ie pHMClta CTOJIHIJ,a xTjeilla na na:rrapea€o:rey BocEY no.n;dim. 3a HM [e BpJIQ BamEe, IIITO nana Y TOM HCTQlI[ IIHClIty Bev'lH, ,lI;a i@ Ra.lli6rwEyn OilJb8TCEn npOI'HaO MHoro Tlaeapeaa lIS CTIJbeTa II Tpor-apa 2), a ,n;a lIM 1"y JIFIH oaR OOCaHCKIf )J.a,n;e He caxo YTO'llfllITe, nero HX .n;arraq:e ,n;pmn: sa lIpaBe KaTO.!lHI\:e, laBRo lIO;n;yrmpe Ii IIITyje Blilille 0)1; CalI'(HX RaTOJIllKa 3).

EyJ.IIffi ce Ha~e cans Y Be.rrDlW:M mEpl'IIlTzy, jep lily ie npl'ljeTlIJIa nQrn6eJb If 0,11, apsaeae BJIaCTH 1I O,ll; yrapCROl' EpaJba, RalK ce y TO ,Zl;o6a ORO Beli y apn:cI'Oe CTBapH sanzeo, Te 113 Bpeoau caao na SI'O,Zl;HY npJil.1IlIRy, ,Zl;a eB0jy BJIaCT H 1 BocHE' IIITO OOJE.e y>mpCTH. MYpRO noaaa O,l.l;l'(ax I\ry~lIaJ ,D;a ce onpaB,zr.a Ji aaxrjeaame o,ll;l:bera no 9;zt;pe,Zl;OU rrane, ,Zl;a CBe ilaTapeae! oeesnra 111M H>liXOB3 Aoopa 1), I'lS enoie OaHOBI'lHe nporjepa. BaH ce IISI'OBOp11l:, ,lJ.a IIl1lje IIaTapsHe ;1I,p~ao sa RPIrnOBiepu.;e, Hero sa IIpane EaTGJI1iI:Ee!l). OH mIaR ooeha KpaJby, ,Zl;a he ReEOJmIW Harapeaa II0eJIa'1'1l Y Pax, ,l!;a caME pacTYMaqe rrarra CBOjy njepy, na neea EX onza napa y ;l!;oopy YTJlP)J.H, HJIH O)l; SJIa o,n;BpaTll, jep cy BOJbHH ,zr.pmaT:E[ CS IJOTnynoMa HaYRe arrOCTOJICI'Oe pllMCRe CTO.i'l.Hqe.

I'CyilIllH HcrryHlr caoje o6elia:a.e, Te OTITpaBH ro,zr.ne 120,2. 0 Ra,n;'OncEyrroM Fe Ha,zWaEI!>HDJlf ;.r;y6pona"H\':HM E ]2[RoqeHTY R9EOJ1H1C0 Ilarapeae, ,2I;a n; .nana oOJhe Y B0JE.Y yije, SaMOJIFI ra yjS;!IiH0, ,Zl;a 6aHflC.llaO onooetiaa 'lOBjeEa y B@aRY, EalK Oll n,era canot-a n n;l<ljeJIJI napo,n;' acmrrao 1<1 n;pKBeRe C't'BapK y BOCIDI ype,Zl;HoG). TaRO CBpe oaR ca ceoe CYlm,y Op.,MBTIDIIUTBa H TO aa III'l'6Ty yrapc:reor RpaJI>ao KOMY ae ,n;a,1l;6 nonoza, ,Zl;a ce yrr.J.Urlie y TY96 CTBapa.

') Tltjaep (Theiner), 0, c., erp, 13.

~) Idem, ibid. - ra'D£II: ~Rad" VII., C"l'P, 137., Kame: nTo [e prvi javni pojav Patareua unaSoj hrvatsko] dom;o¥"ini." IIa.Ta~elUL cy lIO TOlll Y ,zr;1l,w,pl;IWiOl n:MaJi.n )J;OCTll. ur J£.e.1I:66fllf.tea.

3) Taill:ep (Tbeiner), idem, ibid.

<) OBa xa.., ee ;s;apep.6a HJIje c.a'lynaJIa, aJIll je jac.Jla na nanaaa IIHCllIa 011 21. )!osc.M6pa 1202. I'OA·, !Cojon HMexyje .ileraTe sa :8ocI1Y.

~) Ta;jllep (Theinc~), cTJ>, 15. ") Idem, ibiiL.

- 23 -

HHo~eHT npaxaarn pazo llOHY.n;y OanOBY, Te 21. HOBeMopa acre ro.aane IDreHOBa CrrJbeTCROr HaAOHcKyna Beprrapaa H csor'a ,Zl;BOpc:reor EaUeJIaHa fuaHa,RojE: je Beli E: OHaEO 0110 n03HaT Y osan Rl)ajeBl!IMa, sa nOEJIJ2[cape pHl'tlGRe cTo~e y Bocmr. ilana 11M ,n;a.n;e nanYTlte, IIITO a E:aI!W HMaiy pa,n;HTl'J. Mopajy Ha:HMe ,n;oOpo HCllRTaTI1 Ii[ aCTpalltHTll Bjepy II ,1l,pmalbe OaRa EYJllIHa, iseroae zeeae 1I ~ieJIo:reyrrHor EapO,Zl;a. OHO ,J;UTO npOHa!>Yi ,Zl;a ie ,n;oopo, HeRa ITO IijJRBE'HHM npOlIllCHMa lIOTBp.n;e, a ORO m'I'O ce rrpaaoj HaYI\H npOTHBH, rrerea aacroje aa ,n;OOpR nyT .n;OBeCTM. AK0 Olll ce nae Koro,Zl; rrpOTlIBJiI0, HeRa ce npO'I''H TheJ'vry JIaTe rrporracarrax rrOSHaTIIX O,ll;pe,n;aoa H saRona IlpO'l'H RpIrnOBjep:o;m.m l) .

Cll.ibeTCRllna.lJ;OliIcEyn rrpe;n;a,l1,e no cno] rrpHJIJiI.:D;lI ~eJIY HCTpary y PYRe IlBaHoBe, iep ce ca~o DBa! CIIOl'itHffie y ,Zl;aJbTheM: ndCJliaHHqIt01tr ,ll,jeJIOnaH7Y. Hsa;a ce 8neprH'IHO llpl'IXBarrn nOCJIa. ~lfe 8. altpIr~'fa ro,zr;mre 1203. caaaa em: narapeacae l'I0I'JIaBau;e na 300P, KoiH €oe caCTaJJ;9 y BieJIonoJby2). Ha oBaj caCTana.R ,11;03)9 OC'I1J:M: rtarraacaer nor~.lDlcapa n C~lIf Ey.!llIH ]I ,zr;yopoBa:q:re:o: apI\.~aKOH MapJ1lJI (.naJ,b.n;a RaG sa~~emnc na,Zl;6llCEynOB), a O,ll; rrarapeHCKl:IX orapiernaaa: .2I:ParHIIla, .lhy6HH) ,l(pa1'oTa, llpnol:IIIIa, Jby6eH, Pa,n;OILr H BJIa,.u;omll). Ty ce Te erapjeuraae Y HMe CBOjfiX ie,l1,HOMl:I1IIJbemma mrCM'eliO n: CBeqaHO o,n;peEome csoje ,Zl;oca,n;aIbe Bjepe H OOH'Iaia, T9 ce 06nesanrBj .n;a lie ce .n:pma'I'J1I: P0MffiRa:TOJIliPIR1U o'6pe.n;-a. :EbllxoByot)BeI1lY 1 Noja Hac JIEfjeno yrrQ;maie C Ha'IeJIHM.a Te IT[Jhe,ll;oe, IIpHoniiyieMo Y ITpHjeBO,Zl;Y Paq:reo1'4.):

JlM~£ ua'l/,e.ll/}{'u//Jlt~ (prioree) DnUx. .TQYAU lCo.iu ce AD ca,ll,(1 »aesaerua»

1t(t8Ueac.Mo OB,ltaCTU,~a.lltU 1C'J?'l1h£a'HtC7eOa U.MteH,a 'Ita 8eJJt.!b'U!W/l''g BDC'I{;e, ..iftjec'l'O CBUX 'f1pucy':l'uu) D(fefi-G(jeMO upe,4 BDZD./H, U 16eeo.8UMCBe'/fu,Ma y Ua$01l1ll}CTU c. IIBana de Cas(J!mwr~o, tcamenaxo. '1liCbUe U pu..iftC1Ce 'I.{IJl1C(Je, 'Y Ty ce:pfbY Y Boeuy UaaC.lbaUU1 wpe/!, SaIIl'rllTHHEOM (pat1'ono) 6aHO.M E YJIliIH OM: , co.cnD,4apOJf-~ BOC1{;e, sa Gee, 1COjU ay o~ naee,!WUC 8l(J,je,41U/!11.1,e tanu« opaTD8Ul:II'U/}{,e, ,4a 1teMO oe Itl/l)(ff~alI'U ype;l1,6e U 8(Jj{(iOBujC,4Upu.JUJ7Ce 1fp7cBe, TOmt y J1CUBOTY if. UOU{(/UJ,(.IJ}by cfJoje.iJt, 7CO.1llU) Aa he.uO joj 'CtoCVVYW/H,U (f~tTU U :J[()uej(Yl'u 1U)Jtae 16e3UJH,UX upouuca, OO&esyiy£u ce sa Cee7GO.1l/U"ke· 0.;4 name lfPY(}7C6e iU ja.M>1{'eitu, W7CO 6u U1C.a;4a 0.,4 oa/Flt Muje,t/'U.ltU 7cpU8Dejepc1CY 07J,a1l;'I,~1py) ca C(JOjuM uocJ'e,qoiM; u, 'lfuae.Jl,UM U.ilteplrX).iI~. Haiap1jje ce o;lq>ll."I'el\'IO paCEOJb Y, 71;ojUM CMO otJujet/&}{,u U 'I1tjJ'1681f,G(jeMo PU.iI£C1CY 'lfP1CfJY sa ceojy ..iftaju;y fJ.Jl,aey C8e2a 7cIJmfia'Htc1Coea je/1,U1UXI'ea. Ycev,M MjecTUMa 1f,amUM,

') Taja-ep (Theiner), CTp. 15.

'J Idem ibid. C"l'p. 20 .• Bolino Pcili", - 'RJ¥r~cBIrli .Arkiv Zit poviestnicu jugosl. I." CTp. 5., aezor .Bolino polje", a Pa'IROI nRad~ Vn. c'rp. 138 .• Bjelino poljc" y p;allamll>oj CyTIl:IlCl\:oj IlapOXDjB. - Lalrli }qI:nnI, J\a. [e TO Bjelopclje 1<<).11 /lia:BaUIlbel' Teme:sace.ua.

3) TailIO~p ('I'heiner), 0. c., CTp. 20. - KJlai!rl;" o. c., CTp. 62.

') ,Rad" VII., cTP. 139. Ca'lplU1a HaM cc y JIaTImClCOM npnjellojl;Y: Theiner, ibid., -CTp. 20,

- 24 -

eAjc u.inaAc GaMOCXana (jratrum conuenius), U~ta,T~b fieJl'('o 60rOMOJbe (oraioria), e,4je fiCMO ce ffpafia jCt8}W caCXCf.J·aTU notify sa u;jeaa1:6e JYTap1-bC, a ,ll,a1uY sa 'flij6ea'fbe ~w.C08a; y C8UJt tuuco IWEBaMa U.lltctTtt fieMO OJfTape U Epa.lIte U uuaoa» fie.AtO, tcao UbTO 'I{,wlm pU~ltClca 'lI/l' 7C8 a, I~IbID"e TalCO n0802 7Ca7cO CTapoI' aaBjeTa .. Y C8UM nG!UJ..u~t JltjecT~t.i}ta UJltaP~t tie.;uo C8etieU'lt1ea, leojtt fie oap no 6.7ta8/~aUIu..lta U C8e~tt.:tta 1/'-UTaTU 1VIRCY no tftPlCaBUOM o6peAY, C.7tywaTu ulYUoBujecT uAu(jeJ6~'TU u;07COpy. Ys 60eOMO.7be U.lI'tCt'l'U fieMo rp06Jba, y 7coju~'Ua ,ll,a ce taxpaue apatia. U 7lpu,ll,ow.llJ'tVl1e, a7CO au MY'I.{'ajno OU,lJ,je y.MPJtU. CB,4a.llt 'WJjTa 1tajMa1be na eOA'U/H/l.j 'llpUMaT fic.I}to 'itS PU7CY caef::emtlCa THjeJIO I'OCIIo.zr;lb8, naUMe ua BO(ff(:!Wh, Y01CpC, /(YX08e, Ilerpoeo, na Be.Jllu,7CY tt Ma.7ll!J rOlJ(wiy ~t sea Ceeoeere 'l1I}_J80e 1:t08e.MOpa. 06-AP(}lCa8(tTU hB.llW Ur1J;JI,alb6 nocre 'lft1'1(j80M O,4PeCMtB U %CtUl!U.Me11aJ}_J.ujU'v?ta o681J!}J'J$o Ba71iOe'l1(jeAUll-te. :fECe:ne,7i:oje §e 6tMPU U0JW,62a pe,l{a; 6UTU fie OA .i}ty()ICce.a O,IJ,u(jelbe1-te 'l'aUJO y fJ'aaea.lt'UtWt'l'·U,MU.., 7camo y 6Jtaa08a.1l!tl!UvP1ltJlf-a, U nuje4au 6paT «e he pas208CJff}aTtt caJlf- ca caJltO"'I!, OAa1C.l[,e. 6u ce .)1,(J8.7tU 7(J]J'U8a cy.;w/6a u;0P0,lJUTUi Y ocraso» 1-/,e he.Jf,Q 7l(p'uMaTUt ooceueuoea U.Jl,U YArt'lIY, OCUJI£ '.4a ce 060ju'Url1r o6paTe, otJeha8'l.ltU '",ueT(Y!'Y ca 8a.'#jeuUTU.A~ upu(J07be1uMt. BJltaeAo/flie fJ,~f,() CB~Tao;a, 7COju cy 0,4 ceeow» o;pa'lfta YCTaU06l1).euu, CeeT1C.08a':PU. Fl 1f.!IJ{j.eAnoe« «e /;eMo y 6YAyhe. Jlfiejy ce 'al!JU.lItaTU, 1eoju 6u 6uo "a.O C~t8yp'}~0 .. 1(, 8UU1PY Mammej w.;z,u 6YA~t 7Ca7ca8 7cpue08jepav, (lzeret£cu'Yn). Fl tcuo WTO ce 0,11, OCTa.71JU1.)) G13j6'.f1ClCtMJ) .7fJ!!'1ltUr:4-f,O J1CU80'l'O.A~ U 'l:6o%(Jll.Ua1PeM, Ta7CO RCMO ee P(J,8JtU1CQe(b.Ttt u oA.iehO.i}t, reoja fie ou(L'U 8aT8(jpena, 'ftC 'Utapeua, AO 3.7teJ1ciz.1uu oA~Jt;"epM·ba. Y OCTU.1U}JIt ue neMo ce y 6YAYhe,roano suao AO caAa, 3Ba1.'1I EpTIikaRlI, 1181'0 6paka,. Aa ce 01-tU.Ilb 'aocetmuM UJJteuOM «e «ascece lCpU8U'lft'(J, ,1l,!P'JjZUM 7CpwfvaUUMa. R'a)J,a YMpe CTapCW1,ma (magister), OA caAa fie sa ceo: epe.if(;('jf(,a yffYAyfie na'16M'l:fU'/fU (pn'ores) ca caBje'J.'o .. l~ 6oeoAI!Jol-te tfpa,ff,e oupaTu 'lUJ2.7ta8apa (p:relatum), Aa ea je;o,unu 'aa'lla, 'lm'1'8p,ll,~" .d.'CQ efu jO:Ut 'u6Toa0,4 APyeo l'uMc7Ca CTO.1lltl'jUt xTje.7ta )J,OA!l/PUt U.7t~t O,l{'J}seTu, C66 heJltO G W.O·I.I/UTa1-be.llt 'l1I}_JUMMurU U, o a.,ll,'J)J1Ca8(J/j'U i a l{a GSC 080 C'l'(J'I.te oje7Co6uTY mpjeuoCT} 'U'()!]l6pjyjMtO (lJ6UCP()P,[!'1MtU.Jt WOTUUCO.JIt."

Sa qy,n;o, ,n,a 0 oaay Ey.llImy HID'p;je na pjc~e Eel\.ia, ,lJ;a ce l\lp'BTIOnjepC'1)Ba . O;n;pH"IB , rrero ce CaMO crroMH.E.e Eao B>HX.OB aaIITTI[TlIHR. IIarlliHc~ na js nocaarran naJbAa sa TO nyCTKO tra MlIPY, iep MY je 6aH y CB.eM na pyI~y amao II jaMlllfO sa H>erOBe o,zJ;J>e;ZJ;oe.

IIQITITO je IInaK ca CBOjl1I:M nOCJIOM y BOCJn;I rO'l'0B 6ffO, IIOBep;e JbyoHHa H .ll:paroTY, eaerynaaee oocaHcEHX narapeaceax IIor~LaB~a, ca C060M y YrapcEY, EpaJ.by MIIPIl;Y (ad cll1·istz'an~s£m.u1n Regen1), .zr;a 1I IOera oonjezro=ra 0 CBOM. ycniexy1). - Taj is ycujex IDm,R; 6ao caxo IIPHBH.zr;aR.

AHa SO.arrpHJIa caCTaJJ;'e ce ICpa.J.bel3crc0 B;l[jelie RO,n; By;n;l'I.lla (in.

Insula r~g£a, cana M..aprapeTIm OTOK) , na Icoje p;oi)ome :qpEBeRH H p;p:ataBHH

1) To,juep (Thciner), o, c. C'l'p. 19. s.

- 25 -

yrapCIClI .zr;OCTojaHcTB8IIHIJ;H. Jby6HH Ii ~p~trOTa asjaanure H npl'fCerOme ce H rrpe.zr; OBBY BRjelieM, ,!I;a CS O,ll.pH"Iy caoje Bjepe II .n;a lie ce .zr;p~EaTH yBl'ljeE cnoje rrpJiIcere H Hape;n;a6apH:UO-I~aTOJIHqree :O;PEBO 1). Ca;)! ICpaJb rrOTBp,ll.ll lbJdXO'sy II.I!lC:MeHY aareJIeTBY JiI oOBesy CBOjIifM BJ1aC1.'HTIDr nesarox II Taj asar ypy'ill EYJilIffOBY Clmy, EoiH ])-fieCTO CBOra ona 6njame OHaMO .zr;omao H nape)l;H MY, .zr;a ce m OH .n o'ratr K.'\fajy TagRO .n;p:manl csor-a o6ehalba. Y TO lIMe MOI)ao My ce EYJIlnfOB:iI:i oOBesaTH y csoje 1I OgeBO rure, .zr;a he 100 MapaEa cpe6pa l'JI06e IIJla"I'IITl2I, aEO 6R mca!tuc iepaaosjeprre y CBOiO] SellfJbH TplrjCJm2). HHou;ew.r 61210 je Beh o.zr;pe.zr;Ho rO,.ll;RHO 1200., .zr;a ce samTl2ITHliIle RplilBoBiepa:qa ~i\ra maSHl2ITFI HOB'laHOM rJI060M, Roja He clIrnje 6HTli MaEDa o,n; tfe']mpTRX9 BplZlj'e.n;HOCTH ItRleJIora. lberOBanMeTEa. Baazrap OH ocax Tora IlsI'y6n:0 rrpaBO -na rrpajecro, area He 611: sa l'O,n;HHY ,n;aHa :U;pEBI1 ,.!f;aO sa;u;oBoJ&mTlIny3).

Tlarraacsa IIOEJITrfCap rrOCJIa y P:lIlJ\f HSBjemTai 0 CBO!l .n;jeJIo..Ba:a.y H ycnjexy y BOC:E{ll 1<1 [aaa, ,n;a is jES,lJ,T1IHH 60caHCEH 6lICEYU .2(aRHJlO YMlJ' 0. Heiea UOIII:,I,JbY Y BOCHY je.zr;Iimr JIanma sa 6]!fcreyna, EOj:a lie 01ilTliI. ITOYSl1;"anujR 0,11; CJ10njeHa. OR npC);liJIom,]f TaKoi)ep, .zr;a co y Ta:mO BeJllllwj oanOBHHlll, l.;;oja I>lMa caan je.zr;ay 6acreY[[)1[jy, rrOAlll'HY jour TpR .zr;o 'leTHpn HOBe oHcEylmjelo).

Bp~oje saEID'[J.bl2l:BQ, mTO on.n;ie IIammCICH IIOCJIa:l3Jll(: rraaaaa,e Bocay ,.,Regnum" (.EpaJOeBCTJ30)j '1'0 jo CBareaIW Yq]2[HF:lO pa.zr;a HapO,ll;'EIOI' 6.u:aroCTaFMl 11. caare, EOjy is BOOHa ll'MaJla sa cpersror EYJ'IlIHOBa Bpel"l'I.eRa. - .l(a ce HMje 1.1O:m.n.a n I~yJIHH noaeo sa BYDapIDla H Cp6Ji¥a, Te saacieao 0,21; nane RPyny, HJllI ce 1\'lom.n;a 0 TOl\-f illToroA Y PlIl\IY TOBOPHJIO?! J2IsBopn o ~'OM mYTS, Te nocaaje 1204. ro.zr;1.lli.c He CIlOMm&Y name Hl1I EyJIR'Ha OaHa. Eao nrro y Byrapmwj .Ii[ Cp6njI'l, M.OI"JIa je Ii[ y Bocna 61lTH Y'.1'CMezsena M~n.rpoIIOJIlIja, ,LI;a je TO 6lifJIO Y rrplJJIOI' Yl'apCEOM xpaJE;y.

Aa oy 6am sa Itymu[(;ma BpeMe;Ha o.n; n;pEBeH:e CTpaHO TalWBe :M:jepe upe.zr;Y13eTe. 6J[JIe II_POTl2IB .Ilarapeaa, TOMe ce He 'l'pe6a -gy,lI.,'I1lTl!l; BaJ'ha caaro IIQMJ1CJlll'l'H rra OHO, nrro ce na sarra.,n;y rrpoTl'm RP:Ji1DOBjepaqa pa.zr;TilJIo, r,zqe cy ce x.pC'l:anme nojae JJPOTH~ H.1iIX:. A1IsaJIe. Harapeaa ce rrparajanre, AOX [e 12f:.I:too;eHT aa :1KllfBOTY OlIO, Te llO'UrBaxy 11 MlIpOBa),{,Yi aJlR 'Il2I:M ie OH IIpeMl2lHYO, cTynmne orra na .HOl3'O rra nesoparm-e 1I aacraname CJ30jy Y.1lbPY Ill'paTl2I.. TheroB HamJbe.zr;HBB: XonopajeHl, IIOSIIDJbe yrapCltH HapO,?l;, ltpaJba n c.BelienCTBO, ,2I;a ce.zr;1iII'l1y na KpCT8lIIIEY Bf9iHY IIP0'l'lilB OOCaBCEErX EPlIDOBiepan;a. AJIJi rreeao OaianrEl. ysaolIJ,lJ;a,H, ]I aEO 1'LM je. IiI cpnCIctH EpaJb

') Idem, Ibid., C'l'p. 20. 1I 22 .

• ) Idem, ibid., C'):>p. 22.

~) Pa.·rn;a, "Radu VIr., cTJ). 132. s, 4) l'ajHep (Tbeinel1), o. c., C'l'p. 18.

26 -

GTeBa:s: He:r.mThnh mrrao :Era pyEy, iap cy ce IT aTapSHIl Beli o,II;Beli OCliIJIrrJIM 6:HJIE[._ Y Bocmr 6E1iaxy Ta,n;a TpM: rJlaBHS BjeponclloBHjecTR: p1ilMO~EaTO~ v'IHrrEa, rp'q"EO-RCTO<rna H naTapeHCEa, Eoja 6njame CBS .n;o npOBaJ18 TypcEe iaBHa R yrrpa,Bo y HeEY pyKy .:s:apO,Ll;Ha Riepa. Ea,ll; cY r0,ll;. 1463. Ocr.mHJ1Hje Bocny OCBOjElJI8, saBJIa,lJ;a Ty MyxaMe.n;aHcTno H ,1l.00H npe13JIaCT H8.,ll; repnrhaaCIWM BlepoM, a rraTape:S:C'l'BO ce rrpeToIHI Y lICJIaIl'ICTBY R anrseane sa Y13HjeE.

Panrapea.e IIaTapeHcEe Bjepe Me~y 6aJ1rea:s:cS:HM CJIOBje.:a:rur:a HMa saMaml;IY :XlICTQP:~rg:Hy HFl'lje,l!;Ho.CT He qaMo C Tora, mTO [e ona oeOOHTO YllJIHBRCaJIa na liYA Hap6;ll;a II H~'illIlI lherOBa,:<E-0BOT11, Hero jom Hams sa TO, nrro OBa CJ~oBjeHcI~a pecpopuau;Hja Ha,.n;Manfn CBe O)I8Sana,n;H:Jn: Hapo,n:H, H @pa'l'H na ce Il030.pHOC\r :qHjeJIe EBpOlIe. IIa:TapeHcRa JUITepaTypa mlaSBR Ra Sarr8J1:Y CU.1IHlI Bjep03'aEon:ckH pa'Ii'.

ItoJbeBRa narapeaciee, RJllI6ot'Yl'I1HJIc:rre mJb'El,ll;oe. onjame y Byrape::reoj (Bulgar.orum .ha.eres£s), o.n;areille cs OHa pasrpana no pa~m11[,"l SeMJbaMa Til RaQo;ll;IDLQ, :EOjH m:ra.:s: ocmanre YByjeE y -r.le~yco6Hoj peJIlTI'lIO<lHoj (me~JHJ jep ee n 6a..lIEalICltH BorYllfYJIH: yspyjame1 RaAac_e aa S3rra,o;y npOTllB H>JffKO:BH:)(: je,ll;HQMHmJbeJIJ,Il<:a :a:ajmemlia:ooj BP'9ame. Oan,w y Ta;I~0i Mopa.ttHoj 8aje,ll;H~ Moraxy OHU OHGl-:EY Moh pa.aBHT11, Tei ce naiCHJl.lIR'je:i)l nann IIH0IJ;9HTY III. Oll11paTH. I:bPIXOBO ynopHmT8 :6I1jarne y BOCHJl, rAle. ce y,ll;'OJl1mITe EOH.u;eM XII. nnje:ca, 'l'e ee lIaj;ll:YOJbe YEopjeHmne II :aajp.;YJbe O,11;{WJ;I!arne, IIp'KoeeliH H CaMnM B:pCTaIlIRlHM BojHalIH!,·. Ty oy ,11;y1'o BpeMella Be.:rrIaEamH, 6aH;H H :ropa.JheBli 6H~1! JlIdbe;lJ;tJeHl>II\H 'l'e njepeo, lIo,n;apHB1lllI ioJ llOTIIYny CJIOoo,n;y HtPaET'El"q:HO rOCrrO,1l;CTBO,. Te ce .Taco yTBp,ll;'a ,,60Ca:ErCEa ~p:F.':BaUl), Roja ce ys;zl;J)$:a eae ,.u;o ,zr;pyre noaoaaae XV. BI'lje:s:a. 110'1'0 t1.BeheH.CTBO IiI JlHliHaCTnpn He Moraxy ceTOMY onpHjeTH H rrp.HcTaia~y ys naTape-EcRY aayx\':y H He MHc.rreliH Ha TO, ,Ilia [e OHa na nyTy npOTJjU~ IIlHpeIba rp~O~RCTOqm~ II pHMO~R:a'l'OJIH!iIBle TI;p1l\Be. Ta ee lli<'1b6;lJ;.Oa npltJIaro~IIDaJ1a lIo:rpe6aMa rroje;lJ;IIIl1'lX napO,ll;a. OHa je 6:u.rra BBRaREa epe,ll;J'IJ{a l_i[SMe~y noraHCE~ H :reprrthaHC:RB Bjepe, 'Sa TQ je IIPOB'L''J Hapo,n; JIaEIllB cxsahao. H npm.'PJ,lJd;o. Y,saoa:quoBa:ffiY 41tjepapx'Mje O,lliCHjeBa '1:y lIeEn naTpHiapXaJIHff ,l!;eAIOE:pI\TBsaM, lWjR ie Y .M:aoro qBMY O;LI;T'OBapaO rrpacrapon ype~81n y c.u:oBj,eHc~e cpaMHiillje, H onli:llHej C TOL.'a ynpaB.o OQPYl'rUlJICTBO ][ OMliJIEl HllrmeM.Y Hapo,n;y2). YBa~al:I:>e){_ co-qwjaJIHRx O,ll;HOrnaja saje,n;ruf'llwr m.IrnQTa ORJIO je6oryM12I.JICTBO ca C1mieM npoameay-ro npIDIIJ;HIIoM 6paTcTBa H je,n;HaEocTH.

Oss, ie ceETai BeB, y XII. BIOIjeRy OBJIa pacTpecelfa no ~jeJIoi jymnoj IIQ.J~O'Bn:o;H6aJIR:aH-CRor no.llyocTpBa3) , a -:na no'tJ8TltyXIII. B.J~:ieRa 6Ejame

1) ,1!;IHI.'lI'\!.rn, 0, e., C'J,'p.326. nOA pnj¢'fl'I ",!i;e/l," • • ) JaNl-h, 0 .. c. eep . .8_1.

") Pa'lR.lI .Radu, VIT. 120. !lTP,

- 27

n;YjeJIa iY.1EFla I-DBporra O,n; Ifapeaeja ,ZI;O Bocnopa If OJlliMUa! onaoaaa JlaHIJ;6M oory~r0J~CEHX CemITIlTa1 Te l'tfHJfI!WlIH npacrajax y ya Hayxy 6yrapcreor nona 1). TeE XV. Bl'ljeE n rrponaaa OCMa:aJIHja y Boeay H XepqS'rOBJilHy yqH1HI :cpai 60rYMFrJICTny aa 6aJIB',aHCEOM rroa YOOTpny.

~. OCB'ojen.e 3a)IJla H Ilaparpena HJIlI ,;'IeTBp'ra KpCTamRa Bojna". 1. Bayaehe 3a,u;pa H craa-e y XpBaTCRQj.

Sanap; II HCTOR eBpollmr.rr IIo,n;Rme ce, ,n;-asaje,ll;HH"lEHM CJIJIa!'ifa OTlffl QBeTH rpo6 l'ill pyEy HCJ1a.MCE·]IX, Am ja3) B':OjR je ,n;-aj~JIHO sanf:t;ll; o,n; H13T0Ra TOM ee aaje,n;mIIWM Ca:MO panrapa. Beh Hft- no-qeTI~y npne Epc.TamRe BCliHe IIoEa'Sa ce Hecyr::.rraei~ IIO.m~J1I1lieHX Ja:HTepeCa l'l'311le};jy PpEa El JIa.TJ4Ha. Y;i'I;pyroj BOjlUI nare pa,n;e PPliH O'l1lTO npoT.w <Ppa:s:a:rea :a OlIa OCTa oesycn:jeIDEa, RaD llIT:O II Tpeka, y Eojoj yrrpa-BO BiepCEO. o,n;,y.me:eJbBlI>e (ilBpOUCEor sa,na;Z!:_a oNiame :apxJHan; nOC.TllDJIO -. aJJtt JepycaJIlIJIl aCTa Re.oc Jip60--9 en,

Yr.;rxe,Zl; :n;pRBemr paC-TRiame BcliQ;IJ; I10QCTIea EpcTamrou BajHa, a C In'lU\f aaje,u;HQ H MOR rr an e, lIHon;eatf' m. cTaAe ce HaUpeaall'H, )l;a- SaTlIIEaJIY ][C.Epyo,n;ymeBJ.bCma sa .eaern paT rrpOTk1n Ge.rrv.y:rea HaRORO YCITJIa.lW1"'M. BoHja-me ITpOllIJIO 'mTaBHX 100I1o;?l.JtHa, OJ!; EaEI) je naTpeHa H O1lCf,aBa pnjmr Ilerpa AMl'IeHCIWr JJ;lIje.lIOM EnpOUOM o~eleHY'Jla, UH rpoO CntlicHTBJbeB OHi~c jom ynBjelC Y PYEaMa Myc.rrOManCRflM. Uana I'JIe,I!;ame ,.n;a rrpeno- 6Hj-e :o;Hie~ E.spouy sa; CBeTYCTBap. OR RacTojH YGllOCTalH1Tfr pe,ll. Y HTamrj'H, uo-pe,zr;alC y C~JmjH,MJilP Y llie-Mamtoj! nplUi:Hpje l1sMe~y <l)pa:a:u;YCE6 H :J2I:HrJI8c:s::e,c.n.ory lfe~y 6palioM MHPEOM 'li Au,n;pRjQJlo[; OK 0YAH RG'llO''llI'O 1I,apCTBO Ell sa:njeTmI rrOJIasa:s:: Y CBeTY SeMJ:by. fuerc)]~o Ba'CTojaThe He OCTa. YS-aJIYAHO. RpCTalJIE( e.TaIlY ce naol'lpanr no n;I1Ijt;lJIOi Sana)!;Hoj EBpom~ H Ben H$. 1IU'i:o:ltroll:Ha;CTaiame rra OEyrry y MJIen;rrl\1a. anal ce rryT IH~ onasna lIII3lil RH je,n;Ha :cpYTh8Ha rJI3J3Q. HajsHaMeaaTBjH nB.'I'eSOBH oHI!;txy: rpoip Ba,.rr,JJ;Y'Irn O,ll; <PJlaH~pHie H Mapl,tppoq. o,n; MOHT8- papaTa, a Th·mu.a ce 1IpIf,zr;py:am H rJ1aCOBHTH :BRJI Xap,.n;ymr, KOjEJ: Ji.tjeul'I'O onaca OllY "UITaB Y T. S. ,,"OfBTBPTY lqJCTanrrey nojR s" . II ana CItJ10H y H MJl(WaHe, ,Ilia y3My RprJr Ita ceo CB& je TO ,)u.I!eno 61i1:JlO, aJIH KpC-TaIIll!I HHjee;y RMaJI'l2l. epe,n;crraBa 'IDr ,n;a ce lI1'aERJHs M.rreT~a, a lIlaMO ,n;a,ll;OIlPY ,ll;d IIaJIecTHHe.. Ra.n; ce y:sjepmrrej y EaKBY de IIo.;romajy naaaae, C'.Da.n;pIIIe: ce IIora~aTli sa npeEOSIDmY e M.rre---qaHl'llta, jep cy OBa! UY,T xTjeJIl(l M;ope:r.r mru:J.(oBRTiI! a He RO)JIfOM HliIl, eao 11;0 caAa. M.Jre-gaHH ,n;aEaKO npnCTa.,n;om8 pa-lJ;O na TOR OOBe-same CEl, Aa he BX s-a 80' .xl1J.ba,zr;a 1'>fapalm q)~6pa H

1) JJlPll'II'l,&, o. c., CT_P. 212-. B.

28

sa UOJIOBIIn;y csera oaora., ~TO he OBa nojcxa OCBoiIlTH, upeBeCTIi y ASlljy. Oean rora ,n;a fif Mopajy EpCTamH npaje LIOMOTI12I, Aa orrer ocso]e .n,amraTHRCWH rpa)l; 3a.n,ap, lWju je npe,n; 20 r-ozraaa 012[0 caprao C BpaTa l\MeTatJEH japaM Ef npII3Hao BJIaCT BeJIe IlI., reao IDTO oy 'I'O OIIJIe y'lHHJ!JI8 n MHore orrhmre no oCTpnnMa Ja,ll.paaCEOr l\wpa. 3a,n;ap, EJ.by'l cieBepHe ,2I;aJIMan_nje n H>eS1iJHHX OC'l'pBa, oHiame yupaBo HIl 3YOY MJIe'iIaHJn:Ia, jap ra neli rrer nyTa xopaxonre npl2l.CIIJIErTH rra UOEOpn:OCT. BJIaCT MJrBTa"l:EB peuy6JIJIRe Y .n;aJI:I1:Il~jIi 1'1 IM~3flRO rocrro,n;CTBO na J aApaHcEoM ].:r6py oBjame Ta..n;a BpJIO paCIC.lIllMaH6. <PpaHn_yCEE :s:pCTaIDn lIcrrpBa HHKal\':O H6xTjezconre .n;a. HaBaJIB na IepmlialIcKH rpa,l.l;,aJIH HarrOKOR rrpeBJfa.n;a y ffiID'tfa ~eJ1,a )];a Ilo9Y J'Ia neTOE H CTora DpHCTaHY na saxTnjen 93-rO,ll;Hill1:&er M.Jl8Ta'lltOr .n;y.m;ZUl Xenparca ,ll;aH~yJIa. llaua He xTje.n;e ;n;aKal\':O Taj yrmwp O,n;OOpHTH, .seh, o,lI;pe,ll;l1, ;n;a <PpaRI~l[ 11 M.usqamr He C.M..H.jy zta Ralla,n;ajy R3 HITje,lI;ny Itpn:rhaRcEY SeMJbY, OClIlIl aKO HlIfa.n,y sa TO Eal\;a,B ,l!;pyrH OCHOBaHH YSPC)E, aJIH JiI OH,lI;a zta TO C1\urjy 'iIl2IHHTH CaMO npnBOJl>BSeJlf naI:WRCEQr JIera.Ta I). MJI8'iIaHH' He xTje,lI;Ome 0 narrarroj 0,n;pe.n.61I lilI ,lI;a oqyjy, a Ra:lIW Jilt[ ,n;a rra TO IIpJilCTa:sy. 'I'areo sarrcae KOH<p.rr:m\;aT Xeapasa ,lI;aHAYJla e narrox J2fHo:qeH~01\'l III. - .n;Ba 1\{y~a) no I'o~al\1a HeieARaElI ()J;aH.zr;y JIO He on.jame anrrrra MaIne HerO 66 rO;Zl;1'Wa cTapHjlI 0)1, rraue) , a.rra no .n;ymeBHoj ll_POHIIn;aBocTif, yMlioj c;a:asu ]I AjeJlaTHOC'l'H cirr:IIcrmr, c'.Faja:·xy je,ll.,aH rrpOTJiIB )l,pyrora Y Ibil'XOIUIM HaMjepa:lI!a J![ I'ra-qeJIJdMa. IIHo~eHTy je Jreo,1.J;lilJIa npe;n; o-rasra caxo 'laC'l' 1'1 60JEJilTar{l u;prcue, a ,Z!;aH,DiY.JIY je Ol'[JIO reCJIO ,,'iIaCT FI JtOPl!CT" ,lI;0:MOBl2LHe2) (honorem et jJ9'ofi(;1tum Veneciarwm. co.:ns£lahilrnus, tractabimu« et ope1·ab'b'mU$J. ,lI;aH,ZJ;YJIO, Al;\ nOCTJ!lPH6 CBo:j :JJ;lfJh" He oesphe co na rrarumo npm.~'IeCTBO, a CBeTa SOll:fJba O.HJIa .!'try je AeneTa opEra.

8. oltTo6pa rO,ll;IlHe 1202. eanzona cjajao EpcTarIIlw 6p0~oB~lbe ys CBHpEy TpyoaJba, 3BoffiaBY aBORa .H KJnln_aThe Hal)o,ll;a JaApanCEnM MOpel\f, Iwje ID~ ff~l1je EM" IIOCJrnje He noaece TaKa' CPJIOTB. OHm cy,n;OOpO -SHaJIFl, ,lI;a H.Hje AKa, Hero 3a,.!l;ap ll_PBa iepcrannea MeTa3). AaRAy.1I0 I[crroop:a yony'l' najrrpliIje eycjszno npaxopje II: l1leTapCEe l'paAO;Be~)) a 10. HOBeMi5pa oCBany npeA 3&APO.M, Te onaj rpa.n; I10cJLHje 15-,l!;HeBHor jyna-q:wor oTlloj_).a naze aa MIIJIOCT ]I Kel\ULJIOCT Y PYRe Therone, H awo je 6af) IIO)J;HTaO IT l'f.mieoRo RpcTon8 aa OBOj& TBp,lI;e ,m:,l!;UHe. IIJIBieH sa.n;o{)l'Ijy lIO yr:OBOPY M.rre'iIamL Ea.n; ce TO no EnpOIIlI ~"TO, yspyja ce Ma.JlO II: BeJIlIEO, 'De eraae npOICJ.tfIH>I:lTlI Oesr1J.YIlIHe M.xEPlaHe. Y ¢e6pyapy 1203. ~ orroMBRJ HX ca:.."\1 nana, Aa Beli

,) Ta;jRep (TheineI'), o. c , C'l.p.23.

') ill'qlajT J1. (Streit L,), Venedig untl die Wendung des vierten, Kreuzzuges gegen Const.antinopel.

Be;,tJ'age sur Geschichte des vierten. Kre~lzzllges . .An1l:!a,in 1877., C1!p. 28.

3) Bell1l,!;;JI I'. (W'enzel G.) Monumenta Hunganiae historica, Diplomataria xi, .Pest 1868., corp. 236. ~1 'I'homae arehidiaconi ap, chwandtner III., c'11p. 570., c. - Lucius 246. (De regno Da:lmatiae et Croatiae),

B) IIoTxacT (Potthast), o. c., CTp. 162. - BeIW;CJI (Wenzel), o. o., C'j)p. 23ij., lIInc.1ill Aa je TO 611:.<10 :mi. Rpajy 1202. I'oJliHlle,

- 29

je.n;HOl\:l upeCTaHY py1II1"1TH II zta CaB UJIHien O).{.Max. naa-par nospare, re Aa MOJIe ouporrrrerse y yrapcEor ICpaJ.ba Mapza, jep lie ax ](Ha"Ie rrpOKJIeTJiI, Te lie H3I'YOH'l'l1r CBe rrOBJ1aCTliI:qe ICpCTaDIICe1). Mnpso ce O,lI;Max YCp,ZI;RO SaXBaJIII narra aa H>eI'oJ3oi o "TEHCEoi opRsn, Te ra yie,ll;HO saM OJIl1r , acea 01'1 nopazrao, ,.n:;a MY EpCTallIJi[ mTeTY HaME:pe2). Q?paHaqrCIDfCe BRTesonmm ,n;a.n,e TO rra aeao, 0YAyk fiT 11 onareo HHje OJfJIO no liy)J.~ ocsojeese oa.n,pa. OHl1r O,ZI;I'OBopHlIJ..e nama y anpEJIy 1203. rO).{.IDIe, ,ll;a he ce nOEQPBTH Hape,n;oaMa E HaJIOSHMa· caere CTOJIllo;e8). MJIe"laHH ce na:ro rra TO Hiljecy Hll Q,OasKpaJ.W, Te HX eTOI'a Ii CTH.me SUCJI.ymeHa reasaa naonhersa. IIHODy6BT O.n;rOBOp11 tPpa:a:o;m:la n: OIIOMeHY :ax :HSRona na ffiHXOBY rrpny Hall-fiepy lil AI,t ne RaflaJhyjy rra :mpmhaHe; a Aa Be 6n: EpEBTha na n,m a o CTaJI.a. , nesa TO IIG-TO Ii( MJIe'laHHMa Ea:aty""). AEO ce OBR He p:l1Ijenre xaaae RSO:rdl:C>ffila, li He p,aAY 3a·,lI;PY 9aJt;OBOJbIDT1?IHY ];I Q;zr,mTElry, FI aso OK C H>]![Ma ,n;a.J1>e U.JlOBl1rJllI, ode H OHH CyElPlilB~ Ihl1XOBHX SJIOqIiHa{i). - Ho ene ce upeOKpCHY

)J;p. yr a 'iIE. j e.

Y TO Epxqel\1e nporjepa BaIDte riapa l:Ioo&a ~eJJa opa'll I£;erOB AilIeICcrrie

C rrpnjeC'FoJIa. J2[CaICOB C1iIH o.n;e na sana)J;, Aa Tpa:l.&lI nOll-whl1r Oft; serra <PHJImIa illnanCEOI' (1198.-1208.), lwill ra OTnpaBH EpC'l'am12fM:a y Ba,lI;ap. 'l'y MY note sa PYIiiOM, ,n;a upe,lI;06rrie KpcTaunwr B09Y, c~ap:qa ,2l;"a1i£,1l;YJIa, sa onoiY CTBap,Te My ooelia, ,z,r,a lie -qnje.rry B010'&Y EaBaJmpClO'f Ha,.rp.a;zI;lITH) UOTIIOl'll3;1'aT.R if Y ,!l;aJBHOi Boimr, Te 1'1 CBOjy ,ll;pmany eyraBHTJil no,!l; ql£pHJbe pm-rCEe n;pEBe, CaMO HeEa My nOMorRY saacrra SQaqRTll rseroaa cTpHqa c IIpJiljecTOJIa 6). Ta o15eh.aH.a IIpymHffie AY:JE,n;y El)acRY I1P.HJIHEY, Aa HSBe,n;e ynpaBQ OI{O, sa 'll'fM je Eeli Tarco ,l!;yro Te~IiIQ) ,n;a ce J'raIDYle O£BeTl'l liICTO:om01.f

.:qapcTBY·

MJIe"faHH cy llS.aillJIH lIS Dap6e C nape MaH01JI01t'l Epa'l'KIU P~:Y Iil

BpJfO oCJIaOJh{mll, ''Fe. 1e 1l>HXOna ncxopeea £.HJIa OHJla J\faJIaReaJIa., cp:HHaHn_Hie ]1[C,TPOIIIBl3:!?, a TpI'OBlffia sarreaa yCJI1Ije,2I; :n0Fr'e II KOHKy,peJDJ,1;iie Haae _II bICoRe. 1KJ'[ij'eJhCTl30 ie CK,nIO ll()cr.rpa,n;aJIo O,ll; ftyre, a OOI'aJIHf Jh Y,l!;]1[ ~CY~ p01lrRID)IDI~7). OCHl\'[ Tora naje ,1I;aIi,lI;yJ10 6JIO saoopaBHo, EalW je npe,n; TpllIAeceT rOAHHa (11'73.), maA je ORO noc.rraH:llItol\'I y ~aplll'pa.,n;y, llsry6IIo '(,)'iIlIThE: BRA, a :Ma."rTO :me n: I'JIaBy8).

HeEoilI TBp,l!;e, zta je TO 6El\IJ;a IIOJI12(TELKa <Pmmma llInaIlCIWI', ,n;a KpCTamlI'

Epeny UPOTEB qapnrpa,.1l;a, caseo Aa rserona TaCTa yenocraee oneT rra

') 8eilll;M (Wenzel), 0 .. c.,. M1!. 237., c. ~) Idem, ihid., C'l'p. 239.

n) Idem, ibid., C'Fp. 240.

,1) ldem, ibid., crp. 242. -2M. 6) Idem, i.bid., crp, 24fi.-247. S) Idem, ibid .. , CTp. 248.-253.

7) III'rpaill (Streit), 0, e., < ..... p. 14.-25. .

8) Xonq, (Hopf), Geschiehte Griechenlands (fu-sch & Gmber allgelll. "Encyclopaedia), c'l'p.1.90.

- 30 -

I:ItapCltH TIpHjecTO. BJiIJIa UOBO,n;OM JiIJlH Beaerraja, EaEO Tup,n;e: Heyd, Hopi, Thomas Hurtes, Mas-Lastl'ie i Streit, JiIJIII <PnJIHil IIbmIlcE1I, EaEO i'rIIiCJIe:

. ,

Winkelmann II rpocp Riant, TO sa nac HeMa OC06HTC BamHOCTJiI, EOJIldRO TO,

,n;a cy EpCTarIDr EpeHyJIH y II; apnrp a,n; , ,n;a ra ITJrnj6He, Y MjecTo ,n;a OCJIO- 6a"tajy CBeTIi rp06, :a zta ie nana aa OBO nonyaehe arras npHC'l'aO, aRO TO II IDIje SaTIOBje,ll.MO, caxo .n;a IWEB9RO cnojn llCTOIt ca aananox 1). 'I'areo ce OIFO CJIOOEJiI :O;HieJIII aanaz npOTl1IB Bl'lSaHTaiCItor naper-sa, lwi6 ie Beli n ORaItO 611JIO oCJIa6J1>eRo.

,lI;He 7. arrpBJIa 1203. OTrrJlOBHme ltpCTa.mn :cryT Ifapnrpaaa, Mn lIX na 'J1mle llyrFy sacana He liOMO npaTaTll, 6y,ll,ylilr ce jomTe JlfOpaMO rrosa- 6aBliTH ca xpBaTCKJiIM6aHoM AH).I;PlljOM n n,erOJmlU 9paToM, yrapcKBM EpaJb@r.r Mn"preoM:) Te heMo ce olI;n;a BpaTIITH ItpCTa:u:m.Ma H EbBXOBOj pa60TH

y D;apnrpa;n;y. .

RpaJ.b EeJIa II. (ill.) YMP'O ie TO,11,lffie 1196., a RacJmje,11;H ra CBB MnpEO, ,11;0 ca,l;l;a M.Jla~liI Epa/I, n BJIa,rr;ap XpBaTCIg;f. OR 6njame 'tIOBieE jom MJIa.n; H C'1'pa@TBelJ, a l\.faJIO cnocotiaa, ,n;a BJIa;n;a y ,ZI;na EpaJb8nCTBa, Roja co orpranajy je,ll;Ho 0,11; ,l!;pyrora. Bpar My AH,n;pHja IDIje 61W cITocoonRj'({.o,11; !bera, a EaRo ie uno.llOX.lIenaH sa EpyIrOl'tl B, B;)Ia,zt;aH>8M, TO je Off ynpaBo HajBeliH ICa:,l\fe-H cMYTffie sa u;uieJ1oI' BJI3,n;aEba l~paJba MnpKa. XpnaTII ,zt;a:RaItO Aa UPIilcTajy Y3.A:lIAPRjy, iep CJ lIO lli8MY JralCme MOI'JII1l TiICTaEnyrn ,zt;pmaBHY C3;MOCTaJIHC)CT CBQra ItpaJb8BCTBa. T'ozaao 1197. I;lslwjena AH,!!;pnja ee€la CJIaBO-

d « . tf(

AooaTBo EpaJbeBCTBO xpnaTcRo, Te ce CTa).l;e IllJCaT;H " '?J-X , T. 1· eaa;

XpnaTc;roe, ,21;aJ[M:aIJ;IIje, Pasre H 3axYM..7.Da,2). l\".paJb ce M1:IpEO YTe"'1e UOA

samTlilTY llall1!HY·

l2Im'n;enT rraca 29. jaHyapa ro.a:Iffie 1198. AH,l!;pHjH, .n;a l'lcrryan saBjea::

csor-a ona, KoiH 1\:ry je sa TO OCTaBHO BOjCRS n nosana, .n;a no~e aa RpCTaIIl1ty BoilIy3). An.n,pHja mIle MHoro :MapNO sa narrarre orrojrerra JiI CTa;n.e Ca~WC'l'aJIHO BJJa.n;aTJI. J[Rjeu:o Be.m CUliPIHEJIac: ".]2[cT»aa lIO.On: CaMel HaCJIOB "duxC( l'fJllf oaR, aJIff HB~pnrYie 1D'I'Ee, ltOjll np-anaAajy KpaJJ,filBY BeJIHqaHCTBY"· H XpBaTCIta ,rr;aIMe He saocTaie sa CBOjlU! nOCMTpBMaMa: EyrapcED:M, Cp611jOM JiI BocnoM, cTaje o;rre"!' na BJJ;aCTHTY cHary n Te~n sa IIOJIHTJIqRlOM ReOAB'H'CHOrrnlY' AJJM: 6ap;aBa!

HIl uarra ce Ruje nrazno II Beli 16. Majo. 'te rO,ll;lI;E[e np;Hjell1H AH,lJ,pBjH rrpOEJJeCTBOM, aEO oy Ae H Ha,11;aJ.be HaBa.iblm·ao rra csona 6paTa, n aso He Hcrrys:H sanjeT rroieojrror ona"). AJIR HH 'l'0 Hrqe IIo~[OrJIO, Te ~,zr,pBja 6y,rr;e HsonfieR, EaO mTO ce B111)I,H lifS 1IEfCMa nanaaor' o~ 30. ,lJ,en;eM6pa .roAB:n:e 119-8.,

I) Bsanea (Wenzel), o. c., erp. 252., s.

2) CllD1'1ru(.11ac T., Povijest hrvatska. Dio prvi, Zagreb 188'2., CTp. 327., S.

3) Codex diplomaticus Croatiae etc. II, cTP. 18:8. ') O. c., CTp. 196.

- 31 -

ynpaBJE,elIOr na :reaollO"IEOr Ha,ll;6HcI~yIIa a sarpe6al:J:ICor 6noKyrra, EojHMa Hape~Yie, .n;a llOBe,lJ,y llcTpary npOTfIB sa.aapcxor- II CII.i1>eTCKOr na.n;6ncItyna. OBll oy 6aJIJ2f oIITymeIllT, ,n;a ce .n;pyme ea HsonlieHfu.f (as u;pKBe) An.n;pnjoM II. ]2[CTOM rO).l;lme 1200. no~e naira sa PYEO:M, ,ll;a YCllocTaBll MHp 113Me1jy YrapcJ~e lif XpBaTCI~e II ,ll;a AH,ll;pBja npEsRa BpXOBHy BJIaCT caora 6paTa sao KpaJE,a. Bpaha ce aasjeroaanre, ,lJ,a lie noha aa Epc'ramKY BOjHY; HO Im ie,ll;an Imje MMao name npeMena, ,n;a MRCJlH na onoje 06elian,e, jep ce 06a SaIIJIeTOlrre, :reaRO .3HaMO, y O,Z1;IlOmaje 6aJlRaHc:reor nOJIYocTpBa. OEm. He M0raxy Y fl(;)M'oh. IIpHTelin RH caMOM SaAPY, reoja ce '1'OMY AO sa.n;H>er -raca o,n;!bJU. naaao. Hana Hllie Talw~ep rryHO ox.mjeBao, Te je .n;paroBOJE,HO sa,lJ,O:BOJT:,aBag· rroczarrarraaa na ~ap1ll'pa,n;a, Byrapcse, Cp6Hie H Bocae, Koill cY ce CHain1\{ o6ehalMlM'a, Y BjepHocTlI :reo,n; rscra HaTje:o;a.m: n npHCl'ISaJ,U![, ,l1;a lie UCTaBIilTII rra u;je,lJ,JiIJIY D;'apElrpa.Ac:reor rraTpniapxa, rrpllSRaTH npBeHcrFno pllMClte CTo~e H rrpoejepaea 6es rJlaea H Tpara ReBjepHHYlte BorYMnJIe, Te TaKO. CTaTH sa BpaTHpaCI\lOJlHlIDIT:BYHHeJijepHIDIITBY.Onaaone :MJ![CJm 5njaxy o6yseJIeu;.aieJ,[0 6a.JIERHClCO TIQJlyOCT]lBO, Ka.n;a ie Beli rramr ycrrjeJIo rO,a;HRe 1202., ,11;a caJCyn:D Hony :repcTaIUEY BoiCl~y, :reoja, RaEO BII;ZI,jeCl'IiO, oreaaa cnoje qacB'O ][Me ltO.zx; Sa,ll,})a, a oR,11;a saje,n;pl'I npOT.HB ~aplIrrja).l;a, ,zt;a 060pn :HCTO"IHO u;apCTBO.

.llHOIJ,eH'1' Hl'fje ;Z(ao MEpa Hn h,ll,pHin IlK Mapl:CY, Hapo rrx jo. Herrpeenaao C:HJIllO, ,rr;a Hcrryne aasjer, rrpeztaa lll'l[ o,n; ou;a y 6amTBHY lIa CMpTHOj TIOCT8JbH, ,l!;a Ramie rrG~-y rra CBeTY BoiKY' Bpaha ~ly TO oner 06eliame1), caaro ).I;a ra ce pnjeme. l2Uro:o;eBT [e TalW1yep rO,ll;J2IHo. 1199. rroasao H AyopOBaT.I::&Or Ra,ll;oncEyrra n l'beM.Y [lo,n;JIomHe 6ncEYlIe, ,n;a qe.Tp,n;eceTllHy caeca .n;OXOTKa ,rr;onp:EJRecy sa CBeTH paT 2). rO,H,HHe 1200. IIOSBa nana :H CBe 'ram-omEba :u;pEBeH8 onli:nHe, Aa pa,ll;e sa :s:pcTamKY l3ojny3).

Ehrou;eHT je meJlHo) ;n;a y,n;OOPOBOJE,H H MnpKa H AH,lI,PHjy, a,JIliI je ynpaBo THM~ nOTIDIplmRO Beli paCTIJ(aMTieJIY naTpy. On olIoMeny eae 6IICJcYLle,. ,1I;R rrpacerrry njepHMT MapIWBy cnny BJIa;ZJ;HCJlaBY, a b,n;pnj.H 06elia, ,n;a lie XpBaTc:rey npmmaT:H n,eroBY cRHJ, aEO Illy ra Bor IIo,n;apH. Tozrane 1203. nOSBa lIIIaK nana BepRap,rr;a, C[JJ.beTCKOr Ha,n;6HcKyrra, ,n;a OltpyHll BJIa,lI,RCJIaBa sa xpBa:rcEor :repa.l,&a. TJIM orop'IH ooa;n;BHje CTpaHEe, TB j.om Rerre rO.zr;HEe ;1I;o1je ,n;o paTa, RoiD ce HecpeTRo no h,lJ,pRjy cBpm . OR 6.Hjame YXBalieH II OABo..n;(3:H y rpa;ll; ItHo.I'lmen; (cast'rum Keene) Epa] BRI)a$,ll;llHa B TaMO saTnopeB~.

MHpltO, ocjeliajylin co. Beh. CJlat'hrM, )!;a).l;e ;l!;He 26. ayrycTa rO,2J,HRe 1204. ,lI,OSBOJI01\! IIaTIHHOM OEpyl:tItTB Mora TporO,n;RIIlH>er C:RHa:II yrapmmM :rePYH0M.

1) TlI.jIfep (Tlieiner), o. c., I.lTp. 32. s.

2) BeHI~eJI (Wenzel), o. e., C'l'p. 205-210.

3) 'Idem, ibid., c1'p. 215-218.

4) C~Ir'Illl$J[ac, o. c., CTp. 232.

- 32 -

Mapso ce TIO"MHPH TalW"9Bp ca CBOjlIlVl OpaTOi'd Ji[ yqJm:H ra TyTOpOM H Yl1paJ3RTeJbei\>I r:piljCJIe ..a;p'-Kane .n;o TIyROJbeTHOC'I1H Baazracaaaa I). ro.n;a:ay .n;aRa rrocaaje CMpTH MHpIWBe npeCC.1lR ce ]I[ B.Jm.n;liICJIaBK :a.cru:y Y BjeqHOCT. Tareo ce Aa,n;pnja norrae na npajeero ill 6.y.n;e 29. l'iraja r-ozraae 1205. OL\:pYIbel:i: y CTClHOM: Brrorpa,n;y.

AHAl)yjy, lWj:a crajanre noz; ynpaBoM cnoje C~~aBOX.1leIIHemeHeJ H:.eMKqe Teprpyzre, BaJha y6pOjHTH 1I16"9y BJIaCTO,n;Pll.I1l;8, ieoja ~. EpyHO;M na I'.1laBIiI mJ))l~OlIlC as 1'.lIac soar cnor' .lIalWyMJba 2). ,l(a Ol~aie MHora csoja He.nj_e.lIa, .n;a HcnyHI-i saBjeT O.X18n H ,ll;a.ra narra ie~OM Beli nyc'rJ2l Ira MJ2lpy, KOllI 1'a jour: 3. 4>e6pyapa 121.3. rOAREle aa TO cje.ha~)1 cIIpe:llr~ ce 1216. rO,ll;nIie na KpCTaJllleY Bojny, i.Yl'ymI.El:II0 Ba Ty ~HjO.lI Y ;Zl;QI'OBO'P 0 aycTpHjCB111M Ha,zr,nojno,n;oM .l[eonO.lIAOM VI. Y Y rapcKoj nOCTaBHOCTp0l'OnCEOF Ha,n;Ol!H~:royna lIaaHa ,n,a yrrpa:aJ.ba ,n;p:ma:aoM:, a y XpBaTCIwj nosjepa BJ1a,CT naMjecBHqrey npHopy T8:M:n.lIapa IIoHu;njy o;n; I-Cpyn;e<l). J'rn,zr,pJ;lja rrosapa :u;p:KBe. R oJ1T~pe, aJIH :mr-a;1C He JllOI'a1IT8 qaeTaBM''l'1J T_0~O HO;Baqa, .,(J;a MDJR1H QTII:YT0BaTH. Hajsa,J;l;_ npO,ll,a MJIeqaHHMa rpa,n; 3a.zr;ap El C~.JIOnM sa:a,e nOB.OJI,aH TprOBaqI):lil :yrOBOp~. AH;n;puja ce Q\I;nyTR' ea OBOjOl\l BOjClWl\( :HS Cn.JbeTa ti) npcJ1'0 TI;E:~pa Y OHpEjy, 1.'.l\Jc l!trra'ERl2DJITa He orrpasa, Te co npasmIT pyn~y BpaTH Ryh:a y cpe6pyapy I'o,n;. 1218. npeNo Ma . ae ASRje. !J;apBrp:a,Aa I1 Byrapc:me.

II

I

!I I

I

2. Ba..yaeh.e ijapBl'pap;aB DralLe Y HGTOqHOM :c;apcTBy.

23. jyaa. 1203. I'.0)J;IilH80 saxo,n;y cyffD,a TIOItasa 08 IIO.zr; U;apItrpa,ll,OM. sana;l(Iba-wa 'B':pCT~UIEa CPJIOT&. Hs BOO OpO,ll,OBa ,m:OBese ce ORO 40.000 .Jby.zr;'H, Aa pasOpId B'lISa:aTliljc}CO n;apC'l'Bo. TSI:TIEO ,ll,a je Qa,ll;a KOla mpn::d:iaHcNa )l;pmana 6'IiI~ y TeJi~ell'[ nOJIomajy 1 lIero JupaBO ca.-Aa rp'9.EO n;apcTBo. o liCTOlCa rrpOBa-lbYIY Y AP:fI~aBy 6ldjecBH o e<1jJ,Iy:qH , ca sana,ll;a HaB_aJ£YJY II ]3 yrapId H BJIaCHI a caMY lIOROCHiV IIpnjBeTOHlZLo;y, TO cp:o;eqapCTBa, ?cBajaiY 3aBiId,zy;~ 1iI E_paTlWBII,ll,1ll'I JlaTJllI'B! TI;apRrpa,ll; Elllje 61fJI@ Jlwryhe je,n;:IDIl'tf jyplIDIe:M: OC.BOjlITU,T6 03,1\10 11ly-Ka.13))l~ rpt:a 1ll tr;apa H>l'lX('ma OJIaKmaEpe'l'aI:lnIl\·ta n001l0. -nym:rx ,n;€:B6T ~e;ceI\u HaI'REE>aJta 19 epeha ca):!; oUitura ca,n; o:!D.J,ll-ia .. Y ca,MOl\r rpa,lJ;y 6.:Ajarne Hals€M :a: ep'e,ll; , a:o;apc.E;;t, EPy:a:U IIp@JJ.aS11i:,11a c je,zr,HB I'.;ra;ae aa .a;pyry. TPI1rryT saeja y lIJla:M6lIY Af!EB:a:a IiICTO'IHa M~TPOlIQJI3,~ ;l!iOI\: EOHa"CH.O sa ,n;aB la. aupn.)~a T'O~e t204. 6y,l!;e

1) 'I'hcmae ~Tc!lllliM:om:, iDid., cl'p. 569: .) Qi.r1l'IlU<JIac, ibiil.

3) rro~xacll (Pottllas~), o. c., C'rlp .. 404.

4)'iJ>eJep r. (Fehir G.): Codex dipiomapcus Hungadae, UL BudMl 182i9.) cllp.269:. oj MOnUfuellt~- sp~c_tsaiti(1 lrist. Sw..v. meci.d. I., 29. crp,

") TMmae -afchid. ibid" 276. e:ep.

. -

- 33 -

Ha, jypam sayseTa II crpaurao orraajea.eaa. rJ."eE caAa ce rrp06y,l.l;e Tpna liS ,n;e·BBTCTOl'O,n;Hmlb6I' JlJpTBH.JIa li 1iI8 T.amTe OOMaHe: ,n;a ie H8060plIBa I-COHCTaHTJilHOBa npHjecTOHl1f:o;a I). llo6ie,n;HlI:o;:a osa.eame CBOjy rro6ie,ll;Y rpOSlIHM IIlpB orrpo Jurli eM. CJiIJ1Y :l1nf'rBJ.ba y;)EaCHO HSMpD;Bapmne E IIoy6Rj@IDe, YMje'l'Rl2l:a:8 H8l1IJiI.]Illn;e paarpaoBIlle 1iI.Jrl! yRlilTIITHme. CaJlwI' n;apa M ypsycp.nyca sapo6:mne,Te r-a cTpMor .. aasmue C BnCOEOI' cryna. Bapaapcrno, Eoje RpcTanm: rrovaaanre npOTlm opalie no BjepliI, .-EI1IBOT:liIlbCEa yrrpaBo npoCTOTa H>HXOBe nYT8nocTM: ,lI;JiIBJI,.H 6Ejec, EOMY HHmTa HIIje 6H.J10 CBeTO l1( HeopojeHe ,lI;pyre orrasraae H 3.JI0'lllHH KMiecy HlilTIITa saoeraaa HSaOHI!JX, nzro EXRa HCTOM MjecTy no=naaarrre 250 rO,ll;Ima EacaEje OCl\HurJIl!Ije. OBn Moraxy de 6ap TJiO'.fe o panETlJ , ,n;a [eccsojeaa I'pa,n; OUO rHllIjeS,ll;O II ynQpmrr'l'e liIHoIijepHln~a. A '''ln~1e ,n;a I~pCTamI!J onepy CBOjy cpaMoTY, Roja y CBOjOj SaCJb8rrJ.6eHOCTH rroreonarrre CaME: EpJ.IJ:haHCEY cTpa:JKapH;lllJ;Y J1J.O'l'BOPHIf;l8 IHHpOM liWTOq;a.a, eaponejcxa BpaTa M YXa:1I'I8;u;MI.:qn:.Ma, :a:aEoi~ ce ,ll;.HFome~ ,p;a RX CfI,Tapy3).

D;ajerua xpna Sana,1l;R-:ldX nycTo.nOJ3a aarocno,ll;apnROHCTa;IfTliIHQB1llJ),1: n;apCTBOM,. a aa :a.erOB- npUjeCTO cje,zr;e ip.JIaH,n;pl1:jcIC1ll rpotp. Ha pymeBHHaMa CTapOI' n;apcTBa "I10AliIT'Ome ltPCTaIIm: lJaops'Q. ROBO ".1IaT.lZIHCEO n;apcTBo", EGie- ce G~p~a je,lJ;Ba n& BBjeJta (1204 . .,....--1261.). HOBo je n;apc'r.Bo .,ll;o ;1Qrme 1I1a.1[0 nOTpaiaJIo, reao mTO E OHO, WTO je YTe:M:9.Jb8HO 6IiJIO npe,n; 100 !,o,n;-. y J epyeaJI1lll'tly,'l'e ce TaRote-p Ty./.fmO ][ ja.,Zl;HO ,n;oEOffCIaJIO', an OBO ,HuaR H1rra~ame ;Efe;u:JilE.H ycujex, a [om Belie nOmJ.b8,1l;llI1;et).

IT pBIir n;ap, rp0tP ~a.rr,n;y:UH o,n; <PonaH;lI;pE]e, :UOOOm,R:a: H o.n;Ba~aH ,n; e.mj a, a;JL1ll c~a6 .n;pmaBIU1E, 611jameolCpyn.eH 9. ~aia 12'04. PQ,lIlme c qIlljeJIl'Tl\-l cj.ajeM llCTOWa.II saua,n;a5). OC:BOjETBJ.bH paCEOl'lfa;n;ame n;1'Ij.e.nOCEOpO .::o;apcTlw. Tprra octranre EO-OBHCIIlI ea:r.m aa Tp.H MjecTa U TO: yT_panesya.'I'Y, r,ll;ie IiO~QITIeHOBO n;apcTBo AJIEilCcnja lemmeHa, y .Errn:py I',nje6y.a;e YT9-MeJb£ma HI])Ba Ap:lICaBa MaxajJla .8..Hl;JellIa 1I y Il:Hq.ejlZfl I',lf,je ce :B:flaaH'ItsjC1l.':R ojerym:p<I cjanmre- 0$0 ~apa Teo~opa I. JIac~apEca. <PpalID;11( ,lIOOH.aIB QeTBpT1lll'l::.Y n;apCT:B-a .E TO: TI;apwpa,l.!; R Tpan;Ejy. M.lte'![a.Ell: saoICyIlliwe rrare limOI'oe; poj na OCTpBa. l:I. .lIyll.':e na 00aJIa:M:a J a.n;pa:a::CNor 1 Erej OLWI" lEI U;pnoI' Mopa.BOl:t:aq,aq:p2I:je 0;l1; MOHTe<p~paTa OCHOBa Ha Il6: caMO_CTaJJ:HO EpaJI,eBCTBOY Co.:rrya:y. Ha ICJ[aClllqROM SeMJI,UIDTY XeJla,n;8 HlitEome ROBe KHe;rE9BEnIe: ATe-HCEa, AxajclCa II T. ,ll;. - furJlje ce y EBpOll.H H.Eje BYTeliTHo Morono pasBnjaTH, :reao y .lIaTER0:IClUf ApmanaMaHa HCTORyG).

1) rJ.l60R (Glbbon), Gesehi:ehte des Veclalls und Unte-rgnngs des· ~ijmischeu Reich.s. :xru. Theil,

Leipzig 1800., eTP. -336. .

2) IIln.aeep (Schlosser), Ge;;chieh1:e filJ: Mil. deutsche Yolk. -V. Band. Leipzig, Cllp. 503 C.

3) <peCJl!"p-:K.4ajR (l!'ess.ler-.K1ebi),. Gesehichte von: UngatJl·. L Band, 2 . .A.uH(tge. Lei}Yhig 186'7., CTl). '2j}S.

4) BaTeno~x (WalltE}n,bnch), Geschichte des rlhri.ischen: Papstthums, Berlin 1876., c'l"p. 188. ~) .TlIpel'fe!<, o, c. (YJ'P' 236. - IITJlocep (Schlosser), o, c., CTp. 505.

6) JlIpe",w., ibid. 3

34 -

TIeTBpToM RpCTaUIIWM BOIHollf Hlfje ce ca cBrrje]l,r HIITUTa ypa.n;lIJIO aa OOJIO?o1jel'he CBeTe sesr 1be II :e.eSlllIHX RpmliaHa. Ha.i CHJIHIiIjn rrarra, tra npxYHD;y csoje CJ1aBe H y HajJ.benmoj My~IWB:a:Oj CRasH, Eao.n;a EJIO:a:y rrpe.n; cTapD;eM )J;a:a:.n;yJIOJllfj - lCOjH ie Beli MIlien a liIs:aeMorao ieA.HOl'lI HorOM crajao na,11; I'})060M. l2I::aoD;eHT 0,n;06pn CROpO CBe, mTO 1'0,11; je AaH,11;YJIO y JJ;PI~B~HOM ][ cBjeToBHoM IlOrJIe.n;y Y'IHHlfO.

1l0rJIe,11;ajMo cana, Iwjy je RoprrcT nann ;a;OH1(fjeJIO TO HOBO JIaTJiIHCIW JJ;apCTJ30. HcaRa A:a:1;eJIa, cJIa60r nzazcapa l2ICTO"tIHOr JJ;apCTBa, cTjepa c UPl2IieCToJIa, H~aEO .aax je TI03HaTO, rseron orrarea l2I :ae xaoro npcaaja opaT A.'leEcnje, ROjlI- npenyCTJiI BJra;a;y nonajaanre CaMOBOJ.bM csoje :tEeRe Ey<{lpocarro. Ta neczor-a H EYRaBm:TMHa rra D;apcEoM ABOpy CpyillH n;apcTBo Te ra oap ,lI,QHeI~JIe CEy'llI, 'EaEO hel\fO o.n;Max BHAieTH, rro,n; BPXOBHO rOCIIO,11;CTBO pm..ICI~e cToJIHD;e.

-qMM je AJIeECJ1tje saqyo, ,n;a je aa IIaIIMHCEH rrpajeoro CHO IIHoD,enT, OTIlpaBH y npo.seh y rOAmI6 1198. ciajHo IlOCJIaR.CTBO ca clCYIIorQeHRM: .n;apom!il'lla y PIDI1: H SaMOJI][ uarry, ,n;a oRc13oje IIOEJIHCape rrocaao y 1f>erc)BY ,ll,pmanyl). HHoJJ,enT O,lJ,I'OBOPH AJreEcIfjy na TO y ayrYCTY 1I onOMelIJ ra, Aa rroaronae OCJI060.n;HTM CBB'J'.H rp06, H ,ll;a HacToju 0 yje,ir:mneThy DJ?ERBa2). lICTO TalW cBjeTyje, liIJIl1 OOJbe peEykn aaaaaee M n;aplITpa,11;CEO~1 Il&Tpujapxy (Geo'l'g£u.<;Xz"plz'l:lus 3).

lIsiaBa AJIeIllcnjcna ,l!;olje namr y .zr;06ap 'laC, re OB 13. HOBeM6pa ro.zr;. 1199. nOCJIa Tal'>l10 caona TIoc.rraRlllRa, II03HaTor HaM Beh RanCJIaHa llBaHa, .n;a pa,n;lT 0 :qpI~BeH(')M_ cje,1I;1!llM:e.y4). Paxcsa ,lI;nop upeuopy-.:rn_ JJ,apMrpa,n;CEOM: n3'll'PJiljapxy cnor-a IIOE.lIl[Capa H paSJIOXf;l1( r.ry npBeHCTBO PHMCIWP narre, T6 ra Har(!lBapa, ,ll,a H OR TO rrpnsna f'). Ifana, ,ll,a nrro Bl2Iill€ npe,lI;o\5n:je AJIeEcHja :a:a CBoiy PYEY, [ana NI.y TaEo1jep 16. HOBeMopa 1202. ro.n;., ,n;a My C.HHOBaq HcaE AIrl)eJro rra sana.n;y 0 I'JIaBliI pa;zr;H6). - IInon;eHT je ,lJ,aEJIe .n;oopoSHao, nrro ce cRJie rra sana,n;y, sa TO DlI jom: ie,ll;aHITyT 7, .pe6pyapa 1204. rO,l(Jm.e OIIOMCHY AJIBRlCaia, Ea,n; cy E_PCTa1JlJ1{ Beh TIJIQBl!Jlll npoeas U;apID'pa,1;l;a, ,ll;a CTJIIM ca cBRjeM y saje,n;HIm;y C PlfMCEOb>I CTOJ.IH11;OM7).

Ea.zr; M BaJI,ZI;YJrn: rroneo na qapHrpa,n;cEH rrpajecro, crra.n;e nana 1I mer a :s:aroBapmrn '1. lIioBeM6pa 1204. ro,11;. na '1'0 HCTO,JI03IrnajyliH r-a, ,n;a liI OR HMTOjlI H pazca OEO ocsojessa CB. Sel'ifJbeS). MCTe '['o,lJ,Ime 13. HOBeM6pa

') Gesta Innocentii, c. 60.

") PajJfil.>'I/liK (Raynaldi), Arm. eccles. ad 3. 1198., § 86. 3) Innocentil ID. Epistolae, ea. Balaze I" 204., 354. ") Gesta Innocentii, c. 60. - Epistolae II., 211.

0) ·Gesta, c. 6l.

G) PajlIaJIIIH (Raynaldi), An]). eccles. a. 1202., § 35.-37.

'1) Ta.peJI-ToMac (Thfel-Thomas), Urkunden zur Geschiehte :Venedig~. (Fontes rerum austriac,

Dipl, XU. 431.) .

S) Idem, ibid.,coq>. 516.

35 -

qecnITa pruwleI[ ,lJ,BOP n;HjeJIOM cBeheHCTBY IT C.Bmr cBieTOBTharp.nm y apIT-

rpa.n;y, IIlTO [e 1iICTO'l:S:O nap T.BO rrpeIIlJIO MS B.lIa.CTl-I rp"IEe Y JIaTEIHCE IiI rraaaaee H.M, ,n;a yTBp.n;e TaJ\fO rrpeBJIaCT arrOCTOJICEe CTOJIJiIIl,8 I).

MJIeqaHH, IIOIDTO mr je HCrraJIO UBe sa PYEOM, IDTo. cy :aceJ.beJIH :B: xTje.;m, cieTHIIIe ce , ,lJ,a Rlljecy JOID pajemena nanaacscr rrpOIMeCTna. ThIiIXOB ce Bota 06panI OEO cnpnrerea rO,11;tiHe 1204. :rCHCMeHO Ha rrallY, EOj1iI :My M .DHaEO pa,ll;J![ rot-a :FrEIje HliEa,n;a ,n;ao MHpa, Te :My ce ncrrp.H'la pa.zr;H sayselia 3a,lI;pa IiI pe"le My: ,n;a CBe, IDTO T'0,lI; paAld, '!HR12I: aa qacT 60:JRiy2),. a Ha TO H.M6l ,2I;a je 11 IJ;apHI'pa,n; sayaeo"), IIpeM,n;a je rp'llCO-HCTO'ma ~pEBa CH .. TO.M: I~pC'l'anmor opyaeja no.zr;BpT'l;[YTa pn.McEoi, namracsoj CTOJIHJJ,E., Haje J2I.iro.o;eHT lIDlOlR .n;OUYCTlfO, p;a EHeBOBH IDlaiY TaMD. Beliy BJIaCT Ba,lJ, :O;PEBOl\:f) Hera je lI.Mame rra sarraAY. IIarra sa6aqu Es6bp rrcnor-a rraTpEl[apxa, jep .n;a HIlje OlfO IIO npaBy Hsaopa:a:, T8 nOTUp,n;u sa rraTFHjapx,a (MJI8Ta'3JmD'f yrtJfFIBOM) earraassasa, IIO,ll;1jaI~oHa TOlU;Y Mapocaaa-a+). Ibel'a 21. iaiHyapa 1205. ro,n; . .rrpenopJ"LB: n;a,py, ,ll;a ra, Eap, 6y.zr;e ,LIiOJIaSHO, ,l(ClCToiHO np:HJIU'Ilf ES.o caora .n;ymo6pJ!r:atHHEa rronrryje. OC11111: rrOBJIacT1I'I1;a, }toje O'y MHTp0.IiI:OJIIiITe J'lEl'IBa.JIe, ;n;OBBOJIR narra rraTpHjapx.y: npa.BO 6amnr:EbI1lIba,l .n;a CTape ype.n;oe, Eoje C"B He npOTl2I.Be pHMO-EaTOJill~oi naYlJ,If H OOJ!f1lajmra Ilmry ][ RMaJ.be OCTaTH, ,ll;a ce toaee saorpHyTll U.lIaJIITeM, rcao JI rrana, na B.eJuo:~e OJlaI1,.u;aH9 n cn9Tli:OBliIH9. - To ie If 6yrapClCO]}f narpxjapxy, RaEQ B~,n;jecMD, 6Ro ,lI;03RQJIHO. 3a 'fHM My uprymTH) ,n;a no.n;je.lhyje UJIamT nOp;illOmeHlIM Ha.n;oacreYUMM:;l,. 11 ,1I,a np:wra oz; H,Ii[X SaIMe'I'BY y HMe PH:M:CII:€\ crozarre 5).

Tlarra J3axTHj enanre (8. <{le6pyapa 1205.) 0,11; BaJI,n;y'l!l:a:a, AaRAY .lIa, canx BJIa,n;apa H BliITesoBa, ,n;a nycTe y MUpy D;pwena )J.06pa G), :H noasa ITOHOBHO JJ,njeJIH :qapT[I"pa,lI,OElI Hapo,n; .na cBeTY B0j:ay '7'). Taj nos", reao II CBH OCTaJIn OCTa .n;aICaEo 6m3 caaaeor-a ozraasa, jep cy EpCTaJIIIit :HMaJIEL UYH9 pYEe IIOCJIa y HOBO yreM€lJ.beHOM :m;ap.cTBy I~ jap je HOEM naTp:a:japxa DBIllS I'Jre;ZI;aO (Ben. no lfCTO'WOM OOlf'lajy), Aa yrO,l!;lI cBojmr cBjeToBHIDf rr0rJIaBaplIMa, neco namr; ys TO i.e MapOClflII{ 6RO H MJIeqaHlIH! .Beh IW,n; caor-a ,n;OJIaOEa y ~apnrpa.n; I!IM(I,O ie TQMa !lm:OI'O HelIp.l2lJ.D2[Ea, jep cy Ta1l'IOillfbe IIOrJI:aB~e O![Jre na :e.' HanaJI6, IDTO je caoja CTa,pO,ll;aBHa upaBa nana .mpTBoBa0, ETo, 11. ORR xohe ,lJ,aK(JLe Beli 0,ZI,Ma.x Heo,ll;BHCHOT' naTpniapxa.

MapocmiH Mopa.n;e uonycT:B:TH IiI OOehaTl!I, ,1I,a lie .121M y CBeM B:Iilil na pyEy. OR ce rO,lJ,MHe 1208. He IIOIcopaBa PHM.CEID.\i nOCJI:lIIH:qHMa, SOOI'

1) Ta<l>~kTo",ac ('l'afel-Thomas), (l~'p. 518.

2) Taj;nep (Theinllr), o. c., c:rp .. 39. ~) Ibid" cTP. 38.

~ Ta.pe;rr-1'oMac (Talel-'fhoma-s), ibid., erp. 529. - Gesta, c. 96.

5) Qesta" c. 98. - Epistolae Vill. 19.

6) 'I'a:41e;rr-'l'oMac (Tafel·Thomas), ibid., crrp. 53'2-534. ?) rua, CTp. 588.

36 -

qera. rra,n;e Y HeMJZ[~10CT EO,n; tiarre ]Z[HoqeHTa m., Japaao ieao H ,n;pyrH JIaTHRCEIif narpajapx J ~apJirrpa,n;y "EBepap,n;yc" EO,n; IIaIIe Xorropaja Ill.

Rao liTO ie IIaDliIHCEa B~"IaCT na HCTORY CJIao YIIJIHB HalJIJIa, TaRO ie HCTO yrIJliIB qapa BaJI,n;YHHa OHO CJlaoe cpehe, iap ce yuaTH Y IWill'ran; C oyrapCKlIM KpaJI,eM EaJIoiaHOM, 1',11.j8 orrer rrana nOCJIa ,ll;OOH.

OCBojeEOE' D;apHrpa,n;a ca CB'EfjeM rrpol'tnajen:J2[ oARomaj Me~y CJIOnjeHCEll'M H rp':l"RIiM cBHlw.roM aa oa.JIEaHCEOl\I nOJIyocTpBy. rpQIWM ITJleMcTBY, CBeheHcTEY :H CeJ.baWTEY, teoje cy JIaTElHH rrpesl:lpaJill EI B'PHje~aJm, lmje6HJIo ,n;pyre, . Hero CS YTcefiH rroz; SalllTl!ITy CYQje,n;Re oyrapcEe ,.u;,p"EaBe. ~apy I-\iaJIoiany lJ;o:rye TO oam y arozraa =rac, OR ce H caM oojao l3'eJillEI:IX naMjepa JIa.TnnCRHX H rJIe,n;ao, All EM ee sa TO OCBe'l'H,. IIITO rrpespjeme :llierOBO rrp'HjaTeJOClW IIOCJIaHCTBO, Eoje 6Hjaroe OTnpaBIW w :a;apy BaJI,lryl'ffiy. Onaj My OX.OJIO o,n;rOBOpH! HeEaee OR Ire CMaTpa n;apeMC ThHM le,ll;J:LaRHM, nero TherOm2Ill1 rro;D;aallrnOllf, jep he My B:Ha.-q:e lIpOEaJillTH y,n;p.'$aEY 1I OrryCTOIIJH'l'H je! Y TO. BpHjeMs nocaarne rpa,n;oBH Tpau;aje .0: Ma,lve,ll\OBlIie rrocaaaaree Ita.ttoiaHY ]I ooeliame MJ BiepHocT, <:LEO HX 00JIo.Oo,n;rr HC:UO,n; JIaTHHCEor rOCTIo,.u;c'.rBa. ~ap RaJ,rojaH YCTa,lJ;€', reao samTHTHHK 6yrapclI\8 H cp.nc:s:e HapO,ll.1'lo.CTH npOT.aB .rraTl2IHCEe IIpeBJ,[aCTR H c'ra,n;e nOSHBWTI[ Hapo,n; rra opymje, .,n;a OCBeTu ceoe Til CEoie CaBeSHmee rpEe.. Par ;sano<re nOlWJbSM cppa:s:aq}C8 nocaae y ,lI;HMo.THEU1). l\.a,n; ie ippaHa;qER rrocana y ApImorroJby2) sa TO. qy JIa, yae nyT IIoA aor-e H OCTRBM rpa.ll; rJIaBOJ\f 6as oOsRpa. 3a 'Mjecen; ,n;ana ,1l;OjypH rrap BaJI,lJ;yBH IIO,lJ; ,l(pHHOnOJbe, aJill C8TallW :snjaxy Eeli 6yrapcEe sacrane. Ty ce EpcTaIIlli lIplUI nyT cyEo6e c6yrapmcRM l;I;apellI. Y CYTOH 15. allpEfJIa 1205. ro,n;lime ,n;o~e ,.u;o Q,l!;JIy'IR8 oRTEe~),. y EojPi HsrHlIY TI;BFIjeT sana;.r;Hor BJitTemTBaa BaJI,ll;YJiIH, Tal .npEJ'f JIaTlfHCI?II :qap na JiICTOEY, IIa,ll;e y6yrapc!C8 pyr~f'.

BaJI;.!l.yua HRCJlHje,lJ,H !berOB o paT' XeRpHR p205.-1216.), !CoiE: rre

'i

!

xTje,ll;e IIp:aje npllMIl.TM qapcRH :eraCJIOB1 AOE BEJ8 ,n;~lg:yO, UlTO My ce,lJ;arOAll~O C OpaT()M. - ClCOpO ,lI;Ba Mjecen;a '[!:OCJlllje anal' nopasa .JIaTlma (5.. jyJIa) 'ry~ XeHpHR ua~ EaJIojaRa, ,lI;a je na !b H<lRBHa;n;a nanae, Ji[ BaJI;n;Yl1IHa saporiao, 0nai ce 1m!);1\: Ha.JIa~nJO s;n;pano H :E'tB(?e.1lQ, jep Ie n;ap C !bIDl ;n;OCTR ,lli06pOrrocTyuao. Xeapaz 3aMoJtM narry, ,n;a lIocpe;.r;yje EO.zr; I{ta.rrojana, ,n;a o:x BaJI,n;ynBa rrycTl'IO na saTBopa <1). Ilana, ,.u;a YAOBD;JI,][ II TIOMO'I'He JIaTlImIJtta, OOpa:T:H ce aa EaJIojaHa, '<Ie'CTl1.Ta MY l3:a cJtaBHO:M: ycnie~y, IDTO ra E:OCT~,e Ba,u; QHIIll1:a, Eoi» r.a:x:TjeA{}I1l:6 YSHBMnplillaTll M saxTBje'Bame o,n;

1) Dimotika (DIdYllloticn.Qn) O.A ,1l;plH!OIIOJM i'Y':n>!lo, 6Jrn~y Y'l'0I(,D. ,I!;aJllI 'lata y MaplIlJiY. ~) Adr.ianopel (Edirne,. Orlrine) na c.ac~aBIllwa TYlll1e II Map~1:qe.

3) J1:1lie,>el>,o .. c., erp. 2'3S.

t) TajiIep (Theiuer), (I.C .. ,CTp" 41.

37

Thera, ,n;a on HaaE CE.1l0nllO M11Ip c JIaT.HRITMa n ,n;a UYCTH BaJIAYllHa aa c.J1060;n;y, jep lie llHa-qe SJIO npolill, aEO na Ib' HaBaJIB c ie,n;He CTpaHe JIaTHHH, a C ,lI;pyre Ma~apul). I-\iaJIoiaJI He lIICIIYHlif HH je,n;a8 narmne :m:eJbe. BaJI,n;pH He BRlje BlillIe HR II;apnpa,n;a nu csoje ,zr;OMaBElne. IUTO ce je C ffiJiIM" ,n;ora,n;HJIa, 10m ee HE[ ca.aa npaBO rre ana.

Ha .l(aH,.u;YJIO He ,n;olje name Y CBOj saBR'!aj, reor-a ie TOJIl2lIW Jby6no liE ys.,n;.liIrao. CaTpEe:a: crapcmhy RcnYCTM CEOj .BeJU1KH ,n;yx ynpaBo aa ..n:yxoBe 1205. ra,(l,lZIHB 111 ORe HaiEelio:[l.f I10qaCTll caXpaEbeH y n;pEBfl CB. Coiprri(2).

IlHOn;SHT upenapyqM HeTO TaKO R pereR'ry XeHpm\iY, ,n;a ce nOMRpH c '6ynapCRHM: n;apeM, j'ep Aaia TO no ooail'ID;Y ieopacao"). OCHr.1 Tora mIie rrana jomonoaa6apaBHo fIR Ha AlIB.Jba~co IIJII2Ije:a.9Ebe SaApa, a TO My [e GErOHnTa}3a0:· tr. yrapcEo~XpBaTCEH EpaJb, Te yEOpH orreT MJISqaRe H HiHXOBor HO:B0r ,n;y~,tJ;y (Pet1'Us Z£a'rtz) 5.ayrycTa 1206. rO,lJ;lme pa,n;llTOra II TOQOllCe pa,1J;Ir QC;Bojen,a ~aplU'pa,n;a 4). To CBe cEyna mIie noxaraao, npeM,n;a II caM:

EaJIOia:H O;ll;'I'OEOp:g naroa, ,zr,a OJl" sa pIIMeEY CT0JIHJJ;Y H J'JIaI3Y CBoiY ,Il;ao, lCa;>:J; OH ,l);'OIDJIO ;.r;o, Hy;7E,n;e~), ~ao rrrro ce B:H,n;llL 11[3 ITHOMa IIanHHa na EaJIoia:Ha~ O;!!; 25. Maja 1207. TO;ZJ;MHe.

YnpoJfeky 1206'. ra,l.l;l1UJe 6y:K:.Hy orrer paT; Y ~OM Etl;JIajaI:1 .ItlIje IUT8,n;RO E:l2I.1la'rI!fua mr Tpsa, IwiH e..y 1I'I:yoe O:H.JIIi H81feBjepfIJIH 1I npSmJIR na JIaTlm"CBY eTPaHy) iep cy .BOJbe.m H~ n;apn:rpa,n;c;wrol npBjecTOJIY rJIo,n;aWK Jtanmowor nero Op"apClCOr :qapa. lr.yMa:a:II, 6yrapc:re.e npHCTamB, nJIlIjeg,axy CBe ,l'!;,O n;aplilTpa,n;c:sm.x Sll,ll;HEIa. EaJIojana npmmame "rp"lltOlI CMpTlI" (Romaeehtort(!)s), jap OOlNaBame pelsn, ,.u;a o(meliyje HB,ZJ;ieJta u;apa BaCHJ1H:ja II., rcoiH ,lllQOH Up.!1f.zr;jeEaE ,,6yrapcEa 0MpTli (B-ulgarochtonos). CEa Tpa~ja C1\:0PO ,n;o ,1{pJmona,rr,a a ,II;HMOTllIl:e 6Hjamc Beli y 6yrapclwi BJIRCTH.

1207. :DO,ll;;Imf;) C:ro.JIQ;mr 6yI'~pC:roli :n;.ap I~a.iIojaH R rpTlieII I1iap Teozop I.

JIac:s:a;PllC CaBes upmrrm .. ?Ia':EHRa. EUJIojaH Y llsBal)a!by eaora eaasaa nor~y y jeceIDI HCTe l'O,l!;lllI'e 0,lJ; yoojHIf'3.Jee PYR@ Ea,l( nO,.ijc}e..n;an.a OOJIYHa.

Ta:roo jR,1l;RO cEpmM 11 Tpelin ycxepCH'l'eJb eEl aCROBa'I'eJ1:, BeJlJ.l.E8 6yra-pcEe ;D;p~a'Bej Roia CHsame 0;1,1;. Bnor'pa;u;a ,.u;o ;.r;og,e, Map~e 11 oz; y.r:rlli.a )(YHalla. ,).JiD CTpYMe ]I TdpThElr Bapzapa, TaEo ,lI;OROHqa sa cpeky JI!Vl'HHCEar n;a;pcTBa Jm:es, EoiH 1e BHsaBT~HMa aa CTpax. .H 'l'plmeT (lllIO, Te cy ra llfuaarrenna 41 (2%1JAOidYllr;~) rrpoasaaa. ByrapH Fa IIa.r:W npOBJ3amO BeJIHRl1I1\1 rr aainooo~IDljH:l\'I :u; ap eM, Te j.om H ,t(a:a: ,l!;a1:tac rrpH"Iajy @ Diapy ,,l'CaJn1jaR9:Y". ilOA 00-1IYHOll1: saJ."'JIaEH .:0'CTOTaEa: H Y HOTO ,n;06a H np:mI COJIynCEIiI It]Jadb BOIDIcpa:qHje o;n; MaHTecpepaTa 6).

·1

,

1) Taj<Iep (Tlieiner), CTP. 42,

ill Ee6ep (Weber), Allgemeine Geschiehte,2. Auf!., VII. na, Leiyzig 1884.., C:I'p. 102_. a) TajlIep (Theiner)( ibid.

1) Idem, ibid., crp, 43.

') InnOJccnui Ill. Regest..." ann. X., epist. 65.

II

I ~

I

- 38 -

ITs rroaanrarsa ItaJlojaHoBa MO:lI<:e ce SaEJ.E,Y'lllTfl, Aa OR IUlje Tpa1RllO YmIIY, nrro :My je lI:l:MJIa ORJla, ner-o na C EhOM AQDHje sa ce n;apmcy Epyay, a sa csor-a aaAoMcIcyrra naTp:Hiaprnemcy '{ac'l'. IT Ta Jllllia: EREO AOill,JIa, TaEO rrporrnra!

EaJIojaHa HacJrnjeAH caa rseroae ceorpe BOpHJI (1207.-1217.), reor'a nSH6BiepH cpeha y paTy C XeHpHl~01I'1. OR OR ROA Berrhoo 1) nopa~EeR 1;1 21. jy.u:a 1208. rO,l1;H.Be EOA .u:oa,11;Jima2) 0,11; WpanaEaca CBlIjCl~l no'ryqeH, Te HEr-yOH je,n;aH AHO csoje sel\'IJ.be. Cpelsa r-a lImoI'o 60.1f.e rroc.rry:tEHJIa y uporalbaEbY BorY1UIJIa, npOTHB EOjHX 11. cpeopyapa 1210. rO,l1;lme casea CHRO,lJ; (S6op)cBeheacTBa 11 oOJ.bapa y Tpnono. Ty 6YAY BorYMliIu npOEJIenr, 0Ayse.Ta IDr CBa npasa R aajcTpom.Rje Mjepe npo'.r~ B>HMa rronysere.

THl H.a'OlJ1IHOM yneAe BopEfJI HeleY BpCTy RHRBBs:ruJ;Llje, cal'.1:0 Aa cnpaTR rralIHBCleY n030pHoCT .aa ce II zta 113. oaaj IIpHSHa H YTBPAff Ha H8SaltOHHTOl\'I, Ty~el\I np:aieCTOJIY. lIHon;eHT ie l\Ie9YTmI ORO Eeli YBJilAHO, ;n:a sa B1> He TI;BaTy Bmlle py:m:e y Byrapcsoj, reao all y OCTaJlll:.M RCTO'il{HM oa.;maHCEID! sellr.ioa:Ma, Te ce Hnje .aa BOpHJIa RH otiaaapao.

BOPBJIOR HaIII.:.J.he,zr;~lE, fuaH AcjeR II. yTpXy 11[ 3a,zr;Fbe rrpaEe narraacacr CBieTJIa Y CBoioj ,n;pma13lil.

IIoI'JIe,zr;ajMo jOIDTe, IcaRD rr,n;e Xe:a:pliJICY Y FberOBoi BJIa,n;aBmIH. Xenpmc je snao liIITaE ,n;OHeEJre ,n;pmaBHe ozmornaje ype,1l;J.lTH liIlIIOrao OB ce YCITOpe;ZJ;HTH c BaJI,lGYJ.IHOM I. iepycaJIllMcR~. OH je OliO MBOI'O OJlMKn. Ii llonycT~'b:a;EnjH, Hero rseroa 6paT. Xe:a:pHlt llpmm MHOI'O T'prca oes caase ooja3Hl! . Y CBOjy c;ny:n:,,6y, .CEJIOnn l'tfliIP 0 RHn;ejmt.l-lM H TlIpCEIDI rOCIIOAapIfl'tla H

'Y36» xpa6po csoje cjeBepH8 H sarrazrae He:apMjaTeJ.be~ OK nOCBeTlI CROjy na:lEFbY n a:YTaplbeM )l;pm.aBHOM ype~eIi~Yl Te je ,n;arratIe IDTHTliiO Tpze IIllOTl)rB PHMCE0I' cneheacrsa 3), T8 ID:I rrO,l1;lIjeJtl!f cna rrpana H nOBJIaCTH.qe, Eoie cy H J[aTBHH ymHBaJllI. Xenpns AOSBOJrn y r:r;JZtjeJIoi ;rr;J;lmaBH CJIOOO,l1;HO BjepoliciioBje,n;aIbe H 06aBJhaJ:l>e cJIy:m:6e oomje no CTapOll o OliI"Iajy. nann ce C mor-a HI-lie oam HaiooJhB cBH9ao, Te y 6pso lfe9Y ThJilMa saBJta,n;.a necnopaayaoserse.

IIocJIJilje 10-I'o,n;fflIIFber BJta,n;aTh!l, cHage H XeRplllEa Reo~eKHBaHa CMpT nOA SHAE:ffaMa EOOnOI' COJIYHa. BJIaAY npeyse n:.erOB ser ITeTap 0,lI, Courtenay-a. T'prraaa oHjaxy np.HymT8:ruI" ffillXOBHo6pe.Q;][. H o€l'H'l,ajH, aJIlI MOpaAOEIIe OllTH :a.uaE nOA.llO~lWHH JIaTMHCEOM narrpHiapxy 11 ,ll;p~EaTn n;pEBe:s:y saje,zr;mo:zy"") .

.1) SQ.WJ.i\BO) O)A JIyxe Bypraea (BIl. IJ,paQM ~rol)Y), t1Jll'J8Y /'iatHa1l'n&er oJ 0,11. (iOJlKu . • ) Philippcpol (Plovdiv, Filibe) !Ill. rop13;oj MapHJ~n.

3) Bstiep (Weber), 0, c., crp. 102 s. - Pamee (Ranke), Weltgescliicbte, vru. Bd., Leipzig 1881., C1'p. 293 s,

. 1) Xepl'e1Ip6~p(Hijl"genrother), Bsndbucb der allgemeinen Kil:cb.engMchichte, herausgegeben, von GaDlJ;, U. Band, Regensburg 1867., I., CTp. 905.

._

- 39 -

JIa,THHcRO n;apCTBO, rcao nrro ce 6p30 6ajame rro.naroro, TaEO opao H npona.,zr;e, Te ,1I,o~e rOAHRe 1261. y PYRe M0xajJIa ilaJIeoJIora, Roill cie~ame na HHI~eicEO):t: rrpajecro.ry. q?paEIa<Jlte ,JJ;'ffHacTEIje o,zr;p:>Eame ce HIla-E oB,n;je oHAje jom nntne oA CTO'l'MHY rOANRa, a MJIe-qaRR sa.Ap:n:tame CBOj nocje.n; CBe· AO XVI. BEIieEa, AOE HX TYPU;lI He nporjepanre,

BJIacT pl2lMCEe CTOJI:m::J;e nplHma, EaICO Bl2f~ec~ro, I\jeJIOICyrraII OaJIRaHCEH ]]OJIYOTOE, HO HilaE CaMO .aa EpaTEo Bpnjej\>[e H casco IIpHBH,2l;HO. HCTH AJroaHe::na: npaaaaaame Ta,zr;a. BJIaCT nane. XaH (Hahn) ce :sapa, 1\flilCJIe1rn, Aa cY AJl6aHeSH" HCT011'! sa rrane ]I[HoI~eHTa IV. npH3HaJII1I' naIT11IHcn:y BJIaCT '). llHou;eHT III. ype~Yie Bett ro,zr;HHC 1200. aJI6anenrue n;pJeBeHe craapa H TIOTBp9yje ThEfXOBOM QHcEyny FbcrOns, npaBa 2). J y~r~HH AJIOaneSH, TaIW3BaHI1 rrOCI.elt, ocranre, njepHB rrpanocJIl'1BJbY CBe AOE: TYPU;ff TaMO He npOBaJIJ1mc:

Ta.,1I; llCTQM rro-renre aaj"e:,zr;:ao ell. cjesepaosr caojox 6pahoM rer11l:Ma oc'!'aBJ.&3fl'J'.r :&PCT H npeJIaSBTH It I1CJI~~. TH ocranrra esporrceax HJIBpCI~HX npacjemaona jam cy l'l ,zr;aRac ]i(e~yco6R'n repBHH :a:e:n:pBja'l'eJ.bH, rrpeM,zr;a ce rre ana npano sa ffiTO. rOJIYOHHCE'Hj ,n;o6pQ pe"Ie, Aa ce EO,lI, rsax He l\fame peha: ,zr;a JfH je cBata nOpO)l;HJIa pas .. illi:<m.TY Bjepy, HJIH' pa-SJrn'llITa 1ljepa Baljy.

E. Ilana Huon,eHT III.

Ifonrro CMO "DeorparpcRo-RpoH-.oJIOr'B1CII:HlIf peAOM npm:casan MHoroCTpaHO .n:ieJl'OBalbe 1iHon;eRTa III. na Oa.1lKaJICEOM nOJIyocTPBY, upeocraje .aaer jom, Aa ee c O.B01l{ OC06E.T01lf nojaaox Y o;pEBeHoj H cnieTCEoj lTOBjec:rn, nrro OOJhe 1I noraa,e ynOS;Ef30MO.

Tpa Mjecen;a nocanje CMpTH Xeapmea IV. ozre e osona CBI1jeTa H 90-rO~H e'Fapa~ nana l~e';TecTHH m. 12fCTl! ,.u;aH (8. jaHJapa r. 1198.), Ea.Jj; je :O;eJIBCTllR rroeonasr, oHiame 37-rOA1'I1IIffiE: Il:ap,lI;TIHaJI-:taKoH JIoTap, caa rpoW$. TpacMYHAa JiI3 cT.ape lI~'IellmhCI~e'nopoAIiIn;e, Koia je l!IJUaJIa 0Eoja Aoopa r OerIDI. H AHaI'HH, ie;lJ;HOI'.u:acHo HBaopaa sa na::ay, no;ZJ; IDIeR01l'I RRo:qeHTa III. S). Orr ce 1ll'IThame ~o,ll;yme sa TO jam rrpeMJIa.n;, aJIH serOB meJ.beSHU EapaRlTep, BeJIJiIEa OurrpOyl'tIHOCT IiI ,ZI;OMlIJlIJbaTOCT, 'l'e CBeCTpaHa Hao6pas6a rrocraaame r'a HHaR TaI¢O MJIa,n;a na narraacea PID1CI\lH npajecro. O.H je capmno cse cBeY'lliIJJJUUH6 HaYEe CBOra BpeMeaa 4) IiI TO: TeOJIOrH"IHe, IocaHO:ffiI"<:IHe :a 4llIJl03otPff'lHe y Plli¥y, IIapHsy H BO;I(OH,JZ[, Te ce Bali sa paaa rrozaaa BpCHHM llHcqeM5).

') Xa¥ T, (Hahn G.), Albanesiache Studieu, Jena 1854" CTp. 324 . ') rr"TJ<aCT (Potthast), o. c., 1., CTp. 112,

3) Be6ep (Weber), o. e., vn., c:rp. 7.

4) Fa'lIXe (Ranke), o. c., VllI., c'1'p. 275 . h) Bejiep (Weber), i bill.

- 40 -

IIpBa rserona opEra 6rrjame, ,rr;a cje,rr;lZlHM IJ,l1IjeJIH R:pmhaHOR:ll CBHieTl), ,l.l;.a nin.m:pn nCTOII! ca aanaxox, ,ZI;a ymmITH rresjepmnrrrno II paCIWJIHHliTBO, 1'e .n;a ocay]e nOTUYHY ]I :s:eSaJ3Hcny n;pEBeny' ,ll;pawBy. 3a TlljeM ,n;a. IiW 0 aaa RTaJl11ljy O,ll; BaH>CEOI' I'OCilOACTBa, Aa OTy1)H Cnn;HJH1jy ffieMafIIwj H ,n;a ynJIH:B nanaacee CTOJIJiIn;e y'lBpCTH y C:SllJl.f Epmli::I.RCfClDf SeMJhall1a. IIoI'JIaBnqa :qplwe13JI Mopa. CJEIl;Y CJIaqI'lTJiI, reoje J\lIjeceu;y -- cBje1'cKoj BJIaCTlI - cBole enieTJfO ,n;aje. On naca Oroay, Aa je nanancrao upeA u;apC1'J30M, jep je OBO:UY ,rr;aHa l3JIaCT CRMO naSeMJhH II aaz; T18JIeCliIMa, a OROMY TIa Heuy H RnA AymaMa. I\apel3l1 yrrpaBJbajy CaMO noje,1l;HHHlIf ,,rr;p.ataBaMa H S€ilfJball:fa, aJIH IIeTpoBY Ham"T,eAEnIlcy n]_:mna,n;a D;nje.:m OEPyr S8Ma.JbCEIJ. OR ffIIaRi llEljen.ame tfSl'fR,n;CBera n;pEBeHY HApm:taBlIY caor'y, jep ce Tlnf 'Bjepaptwillpyje, :s:eBj,eplD'1Imrruo llCEOpemyje, EpeIIOCTR raj~, npasezaocr YS,ll;pmaBR, a HeIIp~B.rr;1i Ge fill nyT cTaj@. Mn:p &pmkanCEH;:{ Hapo,n:a cnpesaaa noraHCEO aapsapenao, C ,n;p~Ea'RlI.OM ORarOM paC'l'€l 11 U;;PEBBl3?a' CJlO0 Q.rr;a,.

IIosHaTo nal'lI ie, EaEO ¢.paHaqEO K MJ1'STaQEO opy:<fCje 8;:too,n;e CMpTHM y,n;apau, y cpu,e lICTOqHOT' n;apCTBa .H Ea~o U;apI1lTpa)l;ClCy namplifJapllIe'CEJ CT0JIHIJ,Y, Eojl't ce c PflMOl'lITamnm,na, npme noz; naURHCEY BJlaOTI lwjoj ce rr3,,n;a u,HieJIo 6aJlEaHGEO rrOJIYOCTPBO IIORJlOmr. E:aes.1[a:s y Ap1\'f8Hl'IiIrr C'raBl[ rraICogep cede 1I CBOjy SeMJhY no,n; pJtl~t:CEb rocnQAcTno. JZ[ROn;eHT ce o6paTH 11 aa PyNlyH>e H na Pyee, p.a npHs:aaAY npneHCTBQ plilr1rCEe arrQCTOJICI:W c\('O.1Jllu;e. ffiero:B " &redo « IJHi arne, ,n;a ie je,n;YHO u;pKBa ncanaaa, ,n;a sarocno,n;ap:r:rcBt'lieonO]r. TOIlIY OE: UOCBeTH CBoi ilRHBOT .. IIRon;eHT HacTQlame xnjepap~H'IHff CJ"WTBM rprypa VII, I!rJIH reao nrno ,lCailTe pe"I~ i,oT'pory TeoEpau,Bjy'(, Of1)HOBll'1'H 'II Y rnro :geMY paIllHpH'l'Er.

HLIje aanrs 3a.n;aha, Aa OIlAj~ npNKamBMOHe~3MjepHy ,Zqe<ll'a,THOCT rraUHHY, jap 6z T~a MOPaJ.nZI )l;Y001W cl'lrnyTH y nOBEjecT pUJlosocpMje caora npeaeaa ,Il;aIIaqe II Y ITO}lH)eC'.F ItM'OJIJ2l'IEBX ,n;OI'Ma, D,PEBBHO upaJ30 H yapaB]. lJ,oBTa je aKO peqeMO, .a;a OR onjame.,n;opaeTao Aa BO,,lJ,R nocao C 1:J;HjeJtIDf C'Bn] eTOM.

~a oRpymr oBoja ,zqeJIa, caaeae 1215. rO)i;FlHB cn8orr1rn IeOBIJ,lM y P£L"'d. 'I'o je najBe1s.YEtmU;HJI:, OXTO ra je lIEaAa aarlQ,lI; nII,lf;Mo,. lfa I:i:OM ie D;:nje.JllI cB£rjeT OliO 3acTynau. 'To olIj'ame caoop cBey&yrmor Kpmna:F1(Yrna, AU ce MU}:)HO pujem6 Me~yHapoA;ffe paSMHp:rrn;e n: Aa ee i3ac:s:yje ll'Gma :repOTaIll'R:a Bojaa.

Eo BeTI. ,zr;pyre rO;rJ;Jn[e 16. jy ~ ncrrycTH EeJfJ1Etl .,ll;yx narra, EOjll liHmanpe;u;JllIM cIIocQ:6noC'rlIMa, p'0jeTIWIM ,ll;ymBJ3J:IlilM ,u;apOBI:lMaH meJb9SIIor.l ;tJ;QCJb6;ZJ;R0CTH oRjame C.JIlI'IaR. rprypy VII., a.JIH 0;11; TheFa OllI'rpQYll1]II!li:a IiI: cnpeTHHjlI Y Hsna:l]a·H>Y paBHHX nOCJIOIfa, EOjRK TpajH:Jl[ :r:r II03liTWl'D13RlI

') ," Ut Tiil;t unum ,ovile at unus pastor."

~ 41

ycrrjex AaJleIW 1IDaI~ saocraje sa OIDlM T'prypa VII. On RlZlje OliO CQ:tIW OOHOB1l:TeJl>, Hero npaBH YTellieJbHT6JE. DipKBeRe ,n;pmaBe, iep npnje rser'a Huje :s:oie,n;an rrana Y HCTBRY nehe no,n;pyqie no,n; C0001l1 UMao. Hpnarmse ce nane oa,n;ana Myqe 11 Tpy,n;e ORO L\pli:BeRe saje,n;:rurQ,e, a OR na 'I1lCTOEY caaazse CAaBl:! a sanOBRje,n;a rp'ffiOM U;PEB01\L 3a }hera SaBJlR,ll;a P.EtM jonr je,ll;HOM C.Bl!ljeTOl'lI. Oa oHjame sa caor mUBOTa npaBlI ItHeS ICFleso:sa.

OClnI ·HI1BeAelIe .. ;uerep,!J:.Type nocJty,wmmeMlt jom OBa AleJta:

S.ti e1 e.r's Hand-Atlas. G.otba 189l.

:Sprl1.ue,r-Menke, Hand-A.tla,s ftir die Gesehicate des Mittelalters nnd der neusren Zeit. '3 .. .Ad. Gotha 1880.

Droysen, . .Allgem. hister, Hand-Atlas .. Bielefeld u. Leipzig 1886. Klaic. V., .A:tlas sa hrva,tsku; povjestnicu, Zagreb 1888.

Nalazista rimskih starina u travniekom kotaru.

Priopcio

P. Aleksander Hoffer S.1.

Travnieki kotar obuhvata gotovo onaj kraj bosanske zemlje, koji lezi na rijeci Lasvi i njezirrim _pritocieama sve do rjecice Kosice, sto dolazi od Busovaee. Megja se kotarrr podudara s gorskim kosama onih planina, koje ga sa svih stnana opkoljuju, samo na sjeveru pripada kotaru cijelo visocje vlasioke planine sa selima Vitovlje, Lnznioa i Koricani.

Sa zapada zatvara o-a Karaula Gora. U njoj su vrela Lasve, "Pod Karaulom I' sastajuse u Cosi6ima potocici, te odanle ide voda na istek malo narginju6i k jugu, tece kroz Travnik, gdje je prorovila 21tm dugi travnicki tjesnsc, razlieva se na sirokome travanjskom polju, prelazi pored Viteza, probija (b.-ugi put b:~evito stiienie, te od utoka Kosioe, S'a.viiaju6i se k sieveroistoku, brea kroz treeu sutjesku, dok ne padne u rijeku Bosnu. Od Ievora do uvora kvasi Lasva travnieki kotar.

Na jug'tl goruje Lasve rasirila se gora Radalje ili Radljak do Val'osluka; ovdje ima nesto ravni, a Ko m anc io a, dolazeci uskom dolinom od Komara, ulieva se u Lasvu blizu Gornieg Turbeta, sat i p6 iznad Travnika. Od One prodoli na istok prostiru se bI,aa razuih imena, a isnad sam.og Travnika diii:e se VileILiea, koja S'e k istoku spusta u Tl'avanj sko i Rataljsko _polie. Travanjsko ie polie najveoa ravniea u tome ketaru; na juznom mu kraju jedan sat dobra hoda od Travnika stjecese u Lasvu Grloniea. Ta rjeci"Ca izvire na osoju planine Radovsna, te se na Rataljskom polju sastaje s "Pecmskom Rlkonr", koja je sabrala sve vode ad Pecina, Kopila i zapadnih strana Hrsovca. J arugaste ODe prodoli, istoena uz rijeku Grlonieu, zapadna 11Z Peeinsku Riku, uzlaze u RadOvan i Kalnik 1).

Od zljebine rijeke. Grlonice i ad Rataljskog polja na istok razgranjava se planina Mac a k i s ujim spojena K r u sci e a, kojoj istoeni ogranci pac1aju

1) U k_arti generalnog stQpa, lui. 1: 75,000, dvostruka je pogriei!ka: voda zove sa Grlonics, iii Gr'onica, a ne Grovica, i ona ne tMe zapadnom, vee istoenom dolinom kra] Zubiea. i Opare; vrela joi iz]jjjain malo vise od Zagrljl),. Zapadn! potok zovu .Pe(\inska Rika, Rika od Kopila, Jaginica.

4"'·

- 44 -

u dolinu Kosiee pl'ama Busovaci. Lasva prima u Vltezu ave strane ios dva potooica: Biakovieu i Lu p n i cu, a Kr u ac i ck i p o t o k kod sela Rike, cetvl·t sata ispod Viteza.

Na sjeverozapadu ovoga kotara prelazi Karaula Gora u VI aY. i 6-

planinu. Vlasie je u sirem smislu prostra,l1o gorje, koje e proteglo daleko na sjever i istok, a iuzl'i.i mu Ob1'0110i od Gostilia do Bukovice kod Travnika dizu se kao u jednoro goro tasnom zidu nebu pod oblake.

Visoku tu lJlaninu spaia na iuinom okrajku oniska izbrezina sa Vitreniooro, koja se provlaei do riieke Bosne, te ie ovako sa sieverne strane g'lavna dolina sasvim zatvorena. Onu rzbresinu proc1ire jedan sat ispod Travnika Ric i c a, neznatau potok, koF ie sabrao vrela gucanske kotline i pada u Lasvu malonize od uMa Grlonice. Dva sata pod Travnikom kod sela Mali Mosun] su "sastavci" Bile. Do till [e sastav:aka Bila ravna Lssvi vodom i du1iinom toka; ana izvire sieveroistc:)()uo od Vlasica i teee s pocetka divljom gudurolll. Ispod Duba i Fazlica pl'ima J a.s e ni e u i probivsi pomenutu izbreeinu kod seHt Bile i Zabilja ulazi u travanjsko polie. Bregoviti onaj kraj od Duba do sela Bile s uskom dolinom i sarenim raznolilrim ograneima visokih brda, nastavljen mnogim selima, do biva od ni e svoje ime " na Bili".

Tako imamo Best, sedam krajeva, koji cine nekalrve osebiao, te ce

P? niima bini naizgodnije pregledati nalaeista rimskih starina. Pri tome 6emo poci ad zap ada, dakle od gOl'nje Lasve. Nalaske same nabra;iacemo nesto po knjigama, a ponajvise po prijedmetima , seto ih ima u zbirci travnieke velike gimnazije, ili, koje sam na mjestu gledao.

L Oko Gjelilovca, Potkraja, Va,rosluka i GOl'njeg TUl'beta.

Kra] - mjestimice ravan , mjestimiee malo nagnut - krasan ie i zdrav, ima dovolin.o vode, pa prednjaei i u tome Travniku i travanjskom poliu, sto ga l'!egje pokriva dosadna. magla. Ovdje su starobosanska groblja, najveca u Gijelom kotaru; ovdje ie hila i jedrra znatnija rimska

naseobina.

Pojedina E.alazista ie-su ova:

1. Gradina u Potkraju.

Na juznom obronku V1asie-.planine i niezinog odjelka KnezDice stere se selo Gjelilovac (Kueze-vo), a cetVTt sata odatle prama Travniku selo Potkraj, g'die ie crkva katoIicke zupe. Da li se ispod Gielilovca, gdje una vise od stotine starobosanskih mramorova, nailazi na nimske starine, nije

I [I

45 -

se ~oglo do. sada utvrditi, Seljaci govore, da po njivama nalaze cigle. No !e~n.a rimska naseobina, valjda kasteo iIi tvrgia, svakako je bila na "Gl'adlm" u Potkraju. Iznad. istocnih ]mca potkrajskih dise se podulji

Slika 1. R.imski natpis, llagjen kod han·Earoilovi68..

grbalj (882 m), koji se hvata sa sjeverozapada gla::vne kose vlasicke, dok na druge tri strane strmo pada, Na fijemu pruza se poveci zaravanak: b~'dasce ~ ravan .zo,:"~ se )) Gradina". Zidinama nema vee traga, jer s~ VIse godma orali nllve) dok nije kisa. odnijels svu zemlju crnicu. Na

46 -

zanLvanku i po bokovima nalazi ae vrlo mnogo utaraka ad raznih sudova, tanjih i debljih, pa i od pecenib "tomruka" t. j. cunaka ili ejevnaka i prsl] na. Prave rimske eigle za zidanje i pokrivanje u istinu ne rnoze se razaurati, ali nalaze se rimski novci. Narod kazuje, da ih se pl'iie nahodilo IDUOgO, pa i prstenova; U ovdjesnjoj zbirci ima pet komada bakrenog novca, koji su nagjeni posljednih godina, i to: jedan cara Klaudija, jedan cara Galiiena, jedan cara Konstantina rnlagjeg i dva komada cara Konstancija,

Pricaju da su u onom uskom dolu uz istoenu stranu brezuljka vidjeli u zemlji magaze, no da su ih opet zatrpali. Voda mog1a se dovesti Ina brijeg Od0Zg'O, gdje .rakita svjedoci, da ima u ze_mlii vode.

2. Kod hana na cesti od Turbeta u Jajce.

Na iajackoi cesti, posavsi od rash'soa cesta ked Turbeta, i to odmah poslije 96. kilometra, nalazi se han Ali f}iendije Osmanagica iz Travnika; Neki nazivaja ovo mjesto "han Karoilovic" Hoernes pak pise ,Jpod Runicem" (pravilnije ) pod Ru:nieim3o"). Na gornjoj strani od ceste tik mlina rialaze se ondje podorine rimske zgmde. Pl'ekopa:v:ajuci tu podoTinll, ,da dobiju tsssna karnenia, J:1a~li su nadgl'@bnu pJocu, kOlu vslaeasni olla:c ita J akov Duic pokaza dTU. Hoernesu. Onase sada nalasi, u sbirci travni6ke giI_Dnazije. OV(I;i kamen s metrickim rratpisom @bie)odanlo je dr. Hoernes vee god. 1880.1).

Kamen je 00. muljike iii g'linenog Iapora. Pismena bijahu obojena ervenom hoiom, ~oia se ponesto jo~ vidi. P0StO ga [e :poroenuti ucenjak l'1"ocitao i prosuruo, daiemo ovdje samo lotogTaisku sliku. SWca 1.

U zeml:ji ima jos koiesta od one knee; uokolo laze r{l;znovrsne rimske cigle i vigjaju se duvarovi, zidani vapnom. Odatle odnesoh jos jedntl ploeu, na kojoj se vidi, kako je kleaar poceo kamen obrezivati i uglagiivati, pa bi se moglo upitati,' da li je to mozda hila kuea klesal'a nadgrobuih spomenika?

3. Pod Varoslukem.

8e10 Va,rosluk leZi n30 desno od gore spomenute caste 1.')oo.no planine Radalia; ),pod Varoslukom" 7'OVU pak one ledffie j brezuljke, koji se kraj

Lasve steru od sala do ceste. .

Blizu niosta pa Lasvi ispod eeste, sto vod.i na Komar i u Skop1jc,

malopl'ije 97 It'rn nace:;;ti, izmegju 37',5-37'61mn na zeljeznickoj pl'uzi, otkriveni 8U god. 1893. miese,ea oktobTa prigo.dom gTadnje za zelieznicu

,) Dr. ~loriz Hoemes: nAl'chliolo~.-epigra.ph. MittbeU11ngen aus Oesterreich", Bee 1880,; Ill., 20L Sravni njegove: "AJtertl1iiruer der'Rercegovina (II.) 1;Illd der siidlichen Theile Bosniens", 1881., 898; "Din!trische Wanderungen", Bee 2$88., 27'lj C. 1. L. ill. 8300; ispor.edi· "G:lasnik" 1893., str. 707.

- 47 -

rusevine starih zgrada, koje u bile sve u zemlji, te im narod nije davao nikakvog imena. Ove rusevine prave cijeli brezuljak, grmljem pokriven. Kad je U ono vrijeme dr. 'I'ruhelka pregledavao okolicu Lasve, jedan [e dio te zgrade pomnjivo prekopao i pretraZio (vidi: "Glasuik zero. mus." 1893., str. 695 i dalie).

Njegovom izvjestaju dodao bih samo neke primjedbe,

Dobro je naslucivao dr. Truhelka, da is prostorij~ F u slici 22. bila ?~ptisterium) jerbo tik .zida, sto dijeli prostore ~\ na jug od vrata ili pram mostu, okrugla [e iama kao za bunar. U vanjskom zidu i nasipu FiG bilo ie kostiju i utaraka od sudova i staklenica. U vanjskom zidu H i I bile su. povelike ploce, na kojima se jasno raz ab ire , da je pismo naumice otklesano. Nasla se dva, tri rimska novea, iedan se ne mose odrediti, na drugome se pak razabirev da je cara Valenta iIi Valentiniana. 8to ie od nagjenih -pTijedmeta doslo u moje ruke, dadoh zemaljskom muzeju,

Iz onoga, sto se do sada otkopalo, vidi se jasno, da [e tu bila erkva j uz nju vise kuca, ili [edna veoma velika zgrada. Usporedo s ee tom u

ieV€l'HOm pr~vcu od pro celia erkve prostiru se podorine, koje su od cesti prekopane. U sapadnom pravcu od :prostora B vide se zidine dviju prostorija, U sjeV'€rlloj bio je kao hipokaustum; velike eigle, dugacke do 40 em, siroke 25 em i debele 6 (YIn lez{11e su na podu, a dva stupiea od pecne opeke bijalru s vapDo~u usidana. Pecne te opeke, kakve prikazuje slika 10. u llGlasDikul( (Rt1'. 690) imaju u premjeru 165rnm, avisoke su 50 do 60rn17b. Deset ovakvih opelca cinile su jeaan stupid, a izdubine opeka ispuujene' "biialtu vapnom. Proljetos (1894.) vadili su oper kamenjeza eestu, dok se nije zabranilo, i u tom prekopavaoju naisli su na podzemnu prosto:riju. Ona je 00. sed-re oridana na svod 'kao ktipta ili Taka, dllga je 2'20 m,a visoka j siroka 1'801n; na straznjem zidu su kao dvije .klupe. Na sto je upravo sltlliila ova Pl'0stol'iia, maci (513 se prosuditi istomonda, kad se ciiela ispl'azni i pretrazi. Dviie ploce laie jCjsiie u nioi, a dvi1e lIlPoga vaee pohranjeue BU u obliZnjoj kuei cestara. Na; _plocama nema nikakva pisma, u jednoj su isklesane nekake udubine. .

rresk~ bi bilo izvjesno reei, kad su te ~grade porusene. Oko god. 390. su u ovim z~mljama bili zapa-dni Goti, poslije su ih drzali istocl'li Goti; Goo. uopee nije-su razoravali kl'scanske erkve, niti su unista;vali rimski narod

,

a po~uarto je, da biese jos god. 030. u Bosni mnogo .crkava. Vieroja,tno je takogjer, da nijesu one zgrade nanadanom navalom porusene, posto se nije u njima gotovo nista naslo, sto bi mogii ljudi S3J sohom poniieti.

Sva, ie takogjel' prilika, da n tamosnjoj okolini ima jos dl'ugih podoTina u zemlji. Starac Sulko, kafedzija u Tm'hetu, pripovijeda, da su gTadeei dzam-iju vadili goleme ploce iz zernlje na onal ledini, u kojoj je vrelQ

- 4

krai oeste i pomenute crkve, a i bresuljak na drugo] strani oeste izgleda, kao da ima u njemu kaka podorina. Tri vrela i oblisnja Lasva cinjahu to mjesto prikladnim za naseobinu; sada ie zernlja zbog vlage opustjela, te

ima samo grm1ia i nesto livade.

4. Crkvinje na istoj cesti s druge strane Lasve.

Kraj - mosta dize se brezuljcic u slici duguljaste cetvorine j on je od skriljoa, pada strmo 11a tri strane do nivoa ceste, a na cetvrtoj il13nol strani odvaja ga uvala od di'Ugih brda. Brezuljak je dug jedno 4.00 m. Na z~ravanku, koji je dug do 50 m, lezi pet ITe bas velikih nuamOl'OVR, R jarak ogragjuje mania cetvorinu, dugu 151ri, su_.oku 10 do 12 m. Narod zove to mjesto Cl'kviste ili Crkvine, pa kasuje, da nije davno, sto su stojale zidine. Kamenje, vele, da je odnio neki beg Kukavieie, da sagrad~ konak, koji Iesi na desnom brijegu Komarcice, lie em spram Crkvine.

U istinu, kad malo zakopas u zemlju, namielis s-e na zidine, yapnom

gragJene i naigjes 11a koji komadic eigle.

5 .. Njive u Turbetu iznad hana Marjanovica i ceste.

Poslije 94'5 km, megju cestom i putom, sto vodi u Paklarevo, ima nesto malo njive, Pomenuti vee Sulko kaiedZiia pripoviieda ito, da su u onim -njivama naisli na nekoliko magaza u zemlji, zidine bile su sasvim rayne i uspravne; nalazili bi cesto i grobnica, a. u jednoj nagjose narukvicu od srebra. Sve su to opet zatrpali, da mogu njive orati.

Odanle su ovi rimski novci, koji se nalaze u ovdiesnioj zbirci: jedan srebrni republika11ski, familia Fulvia (Cohen, str. 143, 1.), nagjen god. 1889. na putn u GostiliUj [edan srebrni rep ubl ikanski , ROMA QM\..X* eornucopiae, nagjen god. 1885. pod Val'osIuk:offij jedan bakreni, nagjen god. 1889. ili 1890. u njivama gosp. Feldbauera, sto su na desnojstl'ani Lasve blizu konaka bega Kukavicica; jedan mjedeni (velicina L), valida cara Trajana, koji dobih u Turbetu; iedan mjedeni (velicina 1.) cara Antonija Pia (sr. Liubic, tab. VI.) 7 .),s«> .mi ga ie denio seljak 'iz Gjelilo'Vca.

II. Oko Travnika,.

1. Crkviste i Popova Vrlaca.

Gdie cesta kod duhanske tvornicezakrece na desno uz brdo, kod 30'1 km na zeIieznickoj pn1zi, diZe se izmegill zeliezmce i ceste brezuljak,

- 49 -

koji nije nego naplavina sljunika i pijeska, a iroa u povrsini nekih 40 em crnice zemlje. Jednu stranu otkopali su mu za nasip. Prieaju, da je na zaravanku bila erkva ; to mjesto ZOVll takogjer "Popoya vrtaca". .

Kopajuoi za ze1ieznicki nasip, naisli su u proljeeu god. 1894. gotovo u sredini obronka na grobove u dubljini od nesto preko jednog metra. Na zalost opet su prije sve raskopali, nego se je saznalo. Nasli su orrdje polovinu od skara iIi makaza, kakve su prikazane u "Glasniku" 1893., str. 694., sIika 3. j savinuti je drzak otkinut, ostriea rojeri 15 em, a sirina 36 msn.

Dne 7. ili 8. veljace naigju na grob s kostima; mrtvac lesao je na strani, It do njega bila je sjekira i noz, Sjekira istog oblika kao one na tabli I., slici 8., u "Glasniku" 1893., str. 694, (lugacka i e 20 em, ostL·jea [e siroka 55 mm, usiea debela 35 man, visoka 60 mm, kod izrezaka 30 msn, izbocke 48 mm ; 110Z prikazan na istom mjestu u sliei 2.) ostrica mu duga 16 em, ~iroka 3 em, na drSku je popriiecno gvozgje otkinuto.

Svuda uokolo ima mnogo grobova: to su noviji grobovi turskih vojnika, koji poginuse za- Omerpasina vremena od posasne bolesti.

2. Vis-e duhanske tvornice.

Ked 90'5 !em, u onom kuru, sfo ga cine nova i stara cesta, koje vode od Ttavnika uzgore, ispod, skladista sijena i slame, u njivama Ibrahima Korica, koje se zovu "Megjn Podnieama", nalasi se mnosina runske cigIe, utaraka od sudova, gvozdene troske i. ubojnog kamena (H~imatit, Bluteisenstein). Prije bile su cetiri hrpe po okrajku njiva, doonije je gospodal' sve snosio na dvije hrpe, Mozebit su pTijasnje hrpe poblize pokazivale mjesto starih zgrada. Da su bile razne zgrade, dokasuju komadi rimske cigle za zidanje, od krova i od kupeljuih podovs.; bila je ovdje i taliouica gvozgja. N e bih umio kazati, da li [e ova iz rimskeg ili mozda iz noviieg doba,

3. Tursko groblje za katolickom crkvom.

U 'I'ravniku na putuod Potur-mahale pl'ama gomioj carsiji tursko ie groblie. Ondje su kod29'7 kilometra ~elieznicke pruge god. 1892. i l8ll3. .nasli nesto rimskih starina, U tl'avnickei zbirci dva su novca: jedan srebl'rU republikanski, konj ide na desno 11 pl'opani, slova sasvim izliz::maj drugi miedeni velicine ie 1. i pripada caru Had:djanu. Osim toga nag-jen ie ondie komad cigle ijedna miedena fibula, lijepo zelellaj stremenka je kopanjem otrgnuta.

50 -

4. Saraj i Bunarbasa.

Na Suplici u Travniku dize se brezuljak, koji se sastoji ad sam sedre; zato ie od donje strane v C prilicno otkopau,

Zaravanak zove se Sara], posto je rrahiJ:-pasa, koti je vezirovao ad g d. 1847.-1850'1 ondje ebi dvor sagradio. Na istocnom rubu, jec1no GO 1n Dad nivo-om d6nie oeste, stoji pov:isoki kamen, 0 koiem gasp. Ballii (nRomische Strassen in Bo nien und del' Hercegovina", Bee 1893., str. 51, broj 4B.) vel:i, da i rimski miljokaz. Taj ie pravilno valjkasti kamen izragjen od .muljike; opseg rnu je 2'48 'In, a visina nad zemljom 1'35 sn; gornja mu je strana ravna, ali je odbijen gotovo pravilno na jednoj strani, a sred gornje plohe nalazi se 10 em duboka rupa. Moglo hi hiti, da su tu rupu: izdubli, kad su kamen razbiiali, trazeci za eijelo u njemu b1ag-o, sto tohko puta radi neuki svijet,

Na Saraju BU god. 1883. iskopali dosta kosti, no niko niie onda razgledayao, kojeg sn doba, God. 1893., 26. oktobra, islcopane vsu veoma vee istrosene kosti djeteta, a kod njihbiiase rimski bakreni novae. Posto je sasvirn osteden, ne maze se poblize apl"ediie1iti, Kad su iste gadine kopali vodovod, ~to vodu i od Bunarbase vodi u varos, nacrjose dva novca: jodan mjedeni velicine 1., valjda cara Trajana, i [edan bakreni: CriSl)US VIRTU EXERCrruS.

Ima odanle i drugih osamljenih nalazaka, na primjer: srebrni l'~Pll-

blikanski novae familije CupiE!na (Cohen" str.l1S, i.), na,gjen ua strjeljani vise Ovcareva; zatim bakreni novae (velicina 1.) cara Dioklecijana nagi€m u Lasvi, u donioj val·6Sl.

ill. Putteevo i postaja Dolae,

eI0 Puticeve iii Putacevo, k0!e se pI'uza na }Jl'istranku brda oba-

dvije strane kaldrmisana pnta, gotovo uvijek 0 jedllakoi visini nad d6njom cestoID, veeie vis!3 puta navedeno kao nalasiste .rimskih starina,

1. Na c i l l u ku Mustaj-bega Suleimanpasi6a, na kome sjecli kmet Baricak, nag.ien 1e nadgrobni rimski leamen, koji ie sada u dvorskom muzeju u Been. Opisao ga Ie dr, Hoernes') i iza niega Asb6th2).

Taj [e kameu stojao na glaviei blizu ruba iznad ~e1jeznice kod 26'1 kilometra; kopajuci onuda godine 1893. naSli su dr. Truhelka i dr. Patsch dva groha. Sndeci po kostima bio 1e COv.iek i zena. Drugi

~) nAItel'l!Jiimeru 11., str. 895 i d, ") ",Bosniell und die Hercegovina", Bee 18813., str, 432, Sxavni i "n,~_i P,ijo"li' •. , '~L. ill" 3 .

. i1~moo~

- 0.1 -

kamen, koji da je bio na istoj zemlji, spominju Nedic i Knez vi (I), Nedie cjta: },In loeis p(yl'cgrim's, , . dal]e mislim, cla je mense Nov embr 1: t'J ... , quz' monumentum. jie1'i CU1'W'Uld Z'n fil£i disparui;"; a Knezevic eita: ),In locis per-egn'n£S man. X V X, que1n fi curami filii . . . di8pa1'u£t . vale nos «. J edn 0 i drugo citanje pogrjesno jei Mommsen je protumaoio na oznacenom mjestu ovako:

IN LOCIS PEREGRI NIS MONVMENTVM FECERVNT INFELI OES PAREN 1/ VI/ VALENTIO /1/ lINI

Ramella je nestalo i nijesam mogao sazuati, da li g:a ie ko odnio iii da Ii su ga- razlupali, V. O. Fr. Stiepan Markovic u Uuciaj Gori veli, da BU ga prije \7'iSe godilla razhili i poka:zao mi l"8odlomak, koji se sada cuva u tom samostanu, S111tu oveg fragmenta, na kojem se osim gOl'lljeg rnba i nakita vide krila i glava ge:a.ija, donosimo Qvclje po lotogJ,'afiji 11 slz"ci 2.

Da li .ie ooai fragmenat 1,1 Gucjoj Gori odista ostatak pomenute nadgrclme place, to se pcdsigumo ne moze l{flza,ti, ieT Ne:di6 i Knezevic ne sponrinjn ni§ta 0 tome, da su na kamenu vidjeli kakov ukra'S iIi onu g-lavu gelllJa.

2. N a c i g'l ani, D'di~ Slika: 2. 'Otllomak llllj:lg0;6btlog' kamena, sada II Gllejvj GOl"i,

Se je g'ocl 1883. poeela peci

op ka za gradnjll travnieke giumazije, nasli su U prolje6u god. 18 -, . rirnsku kacigu, koju pl'ikazuiem u dodanoj ,ovelie she~' 3.

oa tada nije na tom. 'mjeatu vis~e nista nagjeno. Zaeudno [o ito, sto mi od Putieeva nijesu doniieli ni jeau(ig kornada l'imakog novca, ni kaki drugi prijedmet.

l) "A.rkiV:6(\ [ugoslavensku povjestnicu" 4." st.'. 15'2. "no anski Pl'ija?e1i" 4.., slf". I OiJ, ~ ". 1. hill. 8364c,

- 52 -

3. Ali god. 1893. naisli sa blizu Putieeva prigodom zelieznicke gTadnje na rimsko groblje malo gore o d p o s t a j e Dolac u prokopu , sto

• :::>

pocinje kod 26'9 krn zelieznicke pruge. Odmah HZ obalu prostil'~ s.e .ravan

i 11 to] ravni rimsko ie groblje. Evo sto 0 tome razgledavajuci 1 pl'Opitkujuci doznah: N ki grobovi bili sn ozidani ciglom i sedrom s :apno~) u nekim bila ie paljevina , u nekim cijele kosti, Vise su zara I skopali 110 od pohlepe za blagom i radeci BOeU razbise odmah redom jednu za drugom.

Loncima hijahu malih loneica bijase

poklopci proste kamene plMe,ponesto obruhljene; jos mnogo vise, no nikacla nije bilo moguce poslije taeno saznati, gdje se [e upravo sto naslo. Gvozdenih prijedmeta: sjekira, skara (makaza), nozeva .i caval a dosta su iskopali. Po svoj prilici najveei je dio onih gvozdenih stvari ad jednogs mjesta, mozda kakav "depot", ier se pricinja" da je ovdje hila kovacnica: biva u zem1ii bijase jama sa dnom na polukrug, jedno 80em u premieru i u nj.oj iedan sloj pepela, na njemu slo] zeml]e i opet pepeo, a u pepela na pI) sazgallo g~ozgie.

Priiedmeti,koji su dosliu zem. mnzej , opisani su u "Glasnikul' od .. 1893., str. 692 i d., samo treba primijetiti, da je fibula, prikazana u slici 13., na strani 692, kol'q. je kazivanju ked stareklaolli(8) sto ,ie

~Iika 3.

l~ilIlska I,a.eiga, uagjena na Clglani,

nevjesta ruka ostrugala, nagjena po naspram nove medrese,

U zbirci travnieke gimnazije ovi sn nalasci. Gvozden predmet, nalik na mlat iIi cekii5. 8jekira (sravni tabln I., 8.) je duga 18'5 em, usiea dsbela. 21 min, vioka 58 man, kod, izrezaka ao msn, izboeice 45 mm; skare (polovina) duo'e su 30 em. Dva neizragjena kemada gvozgja dug-a su po 29 em i 26 em,

b .

a teska 1·25 teg i l'SO leg. Rimska fibula provincijskog tipa rnalesna ie. Duga

je 3.8m:m, visoka 19 man. Best komada rimskih novaca: iedan srebrni cara Trajana, veoma dobno sacuvanj jedan mjedeni, velicine 2., carice Faustine; bakreni novae cara N umerijaua; bab'eni caT a Maksencija; bakreni, kome se natpis ne moze procitati i jedan miedeni, velicine 2. sasvim ostrllgan.

4. Most na Lasvi. Ispod postaie D6ca vom most na desnu stranu Lasve. God~ 1886. sagTagjen ie novi od drva, posta se ie })l'ij_asnji kameni .most

- 53 -

porusio. 8tranci prozvase ga rimskim mostom, narod pak zvao ga "kaOlena. 6uprija" 1 a istinu bio ie pray pravcati turski iii bosanski most na jedan svod. Pricaju, da 8U ga rasklimali topovi Omerpase. Onkraj mosta je komad siroke, stare kaldrme.

5. Kod D6niega 'Pu r b o t a i nove k In.o n i c e, 27'3 km-27'4 lem. na zeljeznici. Ovdje su gl'obovi od tri, cetiri doba. Na strmom obronku nad cestom noviji 8U pravoslavni grobovi, nekoji 8U vise gore, nekoji bili sa tik nad cestom. U nivo-u ceste bili su starobosanski mramorovi ; od njih bij'ahu neki vee priie razlupani, a dva, tri provaljena su pravcem od Lasve. U nivd-u oeste na gomioj strani bio ie i kameni sanduk, kakvih ima u ovome kraiuiz staro-bosanskog doba ; poklopac 8U 'rasbili a i sanduk pretrazili prije, no sto sam mogao doci, Ako su od istine bili u njemu noviji novei, to bi se otud tek moglo zakljuciti, da su U sanduk kasnije metnuli drugoga mrtvaca, .

U bosanskim grobovima nije se nista naslo i od rimskog vremena nile nista izvjesno, samo bi mogio biti, da iz rimskog doba potjeeu dva siljka od strelice Hi koplja: jedan je dug 97 mm, cetverouglasta ostrica sama 35 mm, nutarnji premier tuljca 18 em; drugi je dug 80 man, ostcica 35 mm, premier nutarnji 14 mm.

Najdublje su polozeni grabovi iz ilirskog doba, mrtvaci lesali su po kazivanju radnika potl:buske s glavom prama zapadu. Sabrao sam nesto utaraka od posuda i krasan nakit od mjedi ili bakra. Naoearaste spiralne dvotoke bile su na eelu, a dnuge dvije na sljepocica11la. (Ovaj se nakit nalazi u zemaljskom muzeiu.)

. IV. Od Pntleeva do Vitl'enice u prlsoju travuiekog po1ja.

Gdie se sada po uhavim brezuljcima i podno niske izbresine redaju osamljene kude i sela, malo se sto saznalo za rimske starine. Evo nekih mjesta, gdie se sto naslo:

1. N a cestimalo uzgor od 82 lern nalazi se u njivi megju cestom i zeIieznicom na malenom prostcru mnozina cigle svakojake vrste i velicine, irna ondje i gvozdene troske, N arod zove to mjestc "Trgoviste ((.

2. U s e l u Ri e i e ama nasla se u jesen god. 1893. na hrpi kamenja glava od jednog kipa. Glava je malo mania od prircidne velicine i nalazi se sada u zemaliskoIh muzeiu.

3. Jardoo 8e10 ovo lezi na lijevoj strani dfu'lje Bile, cetvrt sata od ceste. San'lostan Gucja Gora ima oudje kneu i viuograd, a prije ie tu bila

M -

,kapela", t. j. zupni stan sadasnje viteske zupe. Hoernes v eli , d~ :1e. u samostanskoj kuci nadgrobna p10ca, dosta ostecena, no ipak se vidi lOS osedlan konj i rimski vojnikj 011 daje i slikn tog kamena. Taj ie ~ame.n opisao i Asboth"). Pored svokolikog raspitavanja ne mogoh doznatl, gdle

j sada ona ploca, ili sto se s niom zbilo. ..'

4. Gradeci ispod Jar do] a na potoku god. 1892. ze1lezrucu, nasli su

lonac s kostima, no i opet su sve to zatrpali u nasip, te se ne moze snati, ie Ii to upl'avo hila rimska zara. - a brezuljku Grbavi.ci kr~j Bile nasao je god. 1893. jedan radnik rimski srebrni novae, l'ep ubhk an ski ,

iamilije Servillia (sr, Ljubic 106., br. 416.). . .

5. Kod Gelinhana n a cesti, 80 Iem, od kuce malo prama Travniku,

iskopao ie u gl'mlju god. 1884. iIi 1885. gospoda.r onog haria l'ims~i vodovod: zidine od sedre i cig'le s lijepom i zliebovi od ssdre dalU

, "

naslucivati, da ie tude bila kupelj; voelovod uz1azi preko oeste u I1PVU,

sto lesi pod brezuljkom i vrelom. Rael zito poraste, razabire so smjer vodovoda po tome sto zito u onom pravcu slabiie uspjeva. Ova je zgI'ada mazda vee pripadala rimskoj naseobini na desnoj strani Lasve, g'dje je

na]veee nalaeiste rimskih starina.

V. Crkvi~te i Divljaci u Malom MOSU11jU.

N a desnoj strani Las e malo uzgOl' od uMa rijeke Bile razasuto je seo 'e Mali Mosun!; njegovih sedam I osarn kuca p@r-edase e po izbrescima i u uskoj dolinici, Opisacu polozaj pojedinih mjesta, da S D10gu nalazi§ta

tacno pokazati.

. 1.. Od ceste vid.i1j.e onizak bresuljak, produzen pl'ama sjeveru i lijepa

je o15lika, ali pust, samo prama zapadu obrasao ie gi:mljeu1.; 11.a ~'isti'ane strmoopada, a i s ce:tvrtedijeli ga duboka prcl:jieka od obliznjih brda, Exezuliak 1e od vapnenca, kao i sva druga brda uokole: To mjesto zov~ se Crkvine ili Crkviste. Na njemu pru.za se zaravanak, na kome bi mogla i· elika' zgl'ada ,tajati, a u zemlji su ave naokola zidine, g-ragJene

s vapnom (;Hl kamena i oigle.

2. Pod Ol'kvist~m 1 na istocttoj stra,ni do Lasve, prostire 8e nji a

trokutnog. oblika, zvana. Pod c r k Ii v I j e) a na krain niive tik LaSve lezi

vi'elo Fa1i'e"ili Falj1;lvo.

3. IZ~legju nji,,:e i Crkvista voeli kolni put na !ijg u Vel ik i M Q is u nj.

Veliki Mosan) lezi iza brda, te se od ceste ne moze vidjeti.

') "Altel:t11i.tmer" n., 89'7 i tl.; .As])6 ~1 o. d. 433.

4. Navrh Jdanca oclvaja se put prama istoku po izbreeini, koja je djelomice obrasla sumom, a od cesti pokrivena njivama. Taj brezuljak zove se Divljaci iIi Divjaci, a poljane, koje se njime steru, imadu opet svoja imena, ito: Kr a l je v i ca , pusta lsdina odmah kl'ai klanca; Oblak, onaj dio, koji [e obrasten sumoID; Stapovaca, koja se spusta k Lasvi i gdje se nalazi kuca Lovre Petrovica.

5. "Divljacima na istok je uvala i zadnji brezuljalr, koji dopire do Lasvina mosta. Na gornjoj je strani GU8ee, a na d6njoi Bl'1aj, gdje ima i nesto 'malo ravni.

6. Pod Oblakom spram " Lasve ie nizak obao humac , koji zovu G'r a d ac ; no zidinama nema traga. Bare pod njime zove narod Po d.gl'adaca.

7. Na lijevo] strani Lasve napram njivi Podcrkavl]e j~bija jako kao potoeic vrelo K 0 lot i 11 I i za sedam do os am koraka paaa u Lasvu.

8. CetVl't sata na jug od Dlvljaka j na zapadnoj strarri. Viteskog polja jest selo D6nja Ve cer i sk a.

Ova] je kra] vee poznat ncenom svijetu kao rimska naseobina l)O~to i8 0 rrjemn srovorio Jukic"), Nedic"), Kneze'v:i68), Blau") i Hoernes5) , te je KUkuljevi6 U SYOioj raspravi 0 rimskoj Panoniji") na utoku Bile u Lasvu postavio Leusabu, Valia spomenuti, da se u OtlOID dijelu Maloga M08unja, kojl ']eZi zapadno od Orkvista, u zemlji ne nalazi rinrskih starina, upravo kao ni u Velikom Mosun.ju. Govore- ipak, da Btl iednom oruci u njivama nasli tomruke iIi peGene oijevi, kojima hi voda isla na Orkviste. Isto tako nema nista u Ve<1eri sk 01 , koju spominje Nedie. Glavna nalasista su istoeni die Divljaka: Stapovaea i Oblak, Grkv:iste i njiva Podcrkavlie, u kojoj nahods :d~sta novaca, Koliko [e jednom bilo zgrada, vidi se otud, sto u Malom' i Velikom Mo~uniu gotovo nema kuoe, u koioj nije uzidano vise tesanih kameno'V'a, a u novije su vrijeme mnogo kamenja odnijeli u .Gue:ju Goru i na po se u Vitez za gragjenje orkve, Kazivao mi [e starac Lovro Petrovio, da su tada raspilili kamenove, duge do eetiri metra i p6.

Pojedini veci nalasci ovi Sll:

1. U M.alom Mosunju u ku6i Abdul Zukic age iz Travnika, u kojoi :ie kn'tet An~cid umdana sucetiri odJomka od kamelila: jedan ima tri slova (vial "Glasnik" 1893'1 stl'. 70&, br. 10.); dJ;'uO'-1 ima gl'agievni nakit: kao

1) ~KoloU fl., god. 1847., str.. 6 i a.

.) nArkiv 1l{L iugoslaivensku IJlJvi'estvicu" IV., g9d. 1857., SL1:. 151. ") "Bosanslii Priia,teli~ IV., god. 1810., str. 122.

~) Blau: nReil'en in Bosniel1 und del: Hercegovina", :Berlin 1877" stl'. 105.;

5) Hoernes: nAlterthiinJer", IT., god. 1881., str. 898.

6) .Rru:l jogo$ltl.venske akatle.mije", 23., 1lLi'. 123 i 124.

56 -

cvijetj na treeem bila je isklesana prilika covjeka ili sirene, ali ie u veliko ostecenaj eetvrti s nadg-robnim natpisom (vidi u llGlasniku" 1893., str. 701,

br, 2.)-

Pod brezulikom, na kojem stoii uz krosnjatu lipu pomenuta kuca.,

lesi na i.st06noi strani "u Dolovimat' kamen, koji izgleda kao srednji dio stupa, Posto pricaju, da se je vise puta vratio na staro mjesto, kad g'a [e htio neki Muhamedanac uzidati u kucu, niko u njega De dira. Prieinja se takogjer ljudima, da ovdje zemlja tutnji, kad se nogom udara; to isto kazuju 0 Isdini, sto ie pod Crkvistem u jugoistocnom pravcu. U kucama drze j08 po koje odlomke od kamenova s 'Crkvista, ali ih cuvaill i kriju,

te De ee da ih dadnu ni za novce.

2. Na Crkvistu bila je u istinu la'scallska' crkva. Ne nabraiajuci

nal'odne predaie i price, iasnih imamo dokaza u odlomeima od smpova, konsola i drugih gragievnih uresa, 8to se do sada sacuvase. No posto jos· ima svake vrste cigle, nema sumnje, da [e bila ondje i rimska zgradaj jer ako i pretpostavimo, da su koiesta tesana karoena i cigle od obliznjih mjesta za gradniu crkve doniieli, opet niie vjeroiatno, da au svakoiake utarke od cigle donasali; cigle pak 'ima silesija razbacane po za~avanku i po obroneima, ima 1e i u zidinarna u zemlji. 'I'aeno prekopavanie (i)~oga zaravanka za 01jelo ce jos mnogo sto iznijeti na vi,dielo. Od toga mjesta _potjecu. nekoji odlomci nadgrobnih ploea, po kasivenju onih, keii 8U mi ih donijeli, nekoji novci i jedna fibula, koja ie nagjena u iesen god. 1893.

3. U nji v i Po d.c r k a.v Iju kopali su g'g. Truhelka i Patsch god. 1893.

(vidi llG-lasnik" 1893., str. 687. i d.),

4. N a Di v lja.ku se tri IDiesta poznavaju. Jedno [e kao kula u cetvo-

rini, stranice ioj mjere do 7 m; drugo [e bila kuca, koju su otkopala pOlllenuta gospoda (vidi"Glasnik" o. mj., str. 688. i d.); trace ie sidiuau njivi

kra] -~ume, gdle se nahode cesto novci.

Osim malo priie spomenute fibule i opeka ima u zbirci bvdiesnjeg

z~voda odanle deset uadgrobnih ploea i jedna a:ra ili oltar u odlomeima. Dobrotom gosp. dr:a. Patscha natpisi su -svi do iednoga procitani i proturoa6eni 11 "G-Iasnikll zemaljskog' muzeja" 1893., str. 701 i d.

Ondie pod brojem 5.-, slika 36., opisani kamen pCltjece iz Divljaka,

gdje je bio uzidan u kucu.

Kamen podbr. 4., slika 35., nagien ie na DivJiaku, na Stapovaci, gdje se

zero1ia rU'si u Lasvu. Dl'ugi .BU odlom.ei od Crkvista; jedan iIi dva nagjoh sam) ostati, su mi doneseni te -nema uZl'oka, s koga ne bi po istini kazivali nalaz-iste.

Kamenovi, opisani pod brojevima 8. i 9. :p:lOgli bi - kaka ie to W'. Patsch vee priroi-etio - odista biti odlomci jedne ploce; niiesu jednako debeli, ali kamen ie sasvim isti i slova Stl veoma slicna.

- 57 -

Irna jos [edan natpis, koji nije u "Glasniku" priopcen; ploca ie od vapnenca, debela 18 em, II jednom retku tri su slova, valjda ERA, u gornjem 8U retku samo ostaci od tri slova, Pismena su pravilna, dosta duboka i visoka 0'005 m.

Pripovijedajn, da se prije nalazilo zlatnih novaca i prstenova. Sada se .nala~i n~vca ponaivise u ujivi pod Cl'kvinom, pa :i na Divljaku; o~djesnia zbirka nna ih oko 80 komada, koji SD se mogli opredijeliti i do 50 izlizanih.

Nav-es6u te novce:

S l' e b r n i: J edan rspublikanski, podosta istrosen, familije Oaesia (isp.:

Oo~en, s~: 671)j [edan carice Jlllije Domne; jedan cara Geta; dva komada carice JnhJe Mameje; jedan rrepoznat, glava gels, IV OOONSERVATRIX, bozi~a a.:zi u desnoj ruci pateI'll, u Iijevo] zezIo, kod Doge palJ.I'l; [edan cara ~ecIAa; jedan cara .~alijena-i jedau eara Flol'ijana; elva komada cam Probaj

. ~edan cara Numerijana (Eckel i Ljubic nemaju srebrnog novca te vrste); ledan cars Aurelijana; [edan cara Konstantina.; jedan, na kom se [asno vidi na reverzu : SACRA YO E'rA AVGG. ET GAESS. NOSTR., velik, veoma lose kovine, avers sasvim ostrugan, valjda, Maksimijana.

Bakreni svih velieina od 1.-.5: Dva komada cara Klaudija; iedan komad Komoda; jec1an carice Faustine; dva koma:da cara Galijena; osam komada cara Klaudija Gotika; sedam komada cara .Aureliianaj dva komads ca:ra Proba; dva komada cara Kaea (?); ie:dan komad caza Dioklecijana: tri komad:a cara Maksimijana; [edan komad ears Licinija; cetmaest komada cam Konstantina; jadan komad caesara Krispa: pet komada cara Konstantina mlagjega; tri komada cara Konseansa.; sedam komada cara Konstancija; jeaan :ko~ad cara .Iulijana; tri komada cara Vaientinijana; [edan komad cal'a Gracijana (?).

Dobih iz Mosunja takogjei' tri m i eden a novea velicine 1. i 2., a. 6ini mi. se, da 8U odanle tskogjer ana t.ri komada, koja dospijese' U ovdiesnju zbll'kll god. 1883. Ova $-U tri komada novei Antonia Triumvit:a: a) LEG II; b) LEG II (?); c) LEG Xx.

Od nabl'oiepih uovaca l'azabire se, da au ponajvise jz cetvl'toga stoljeoa, ali ne iskliucivo; ir'l':la ih takQgjer megju izlizanim, koji se po k:ovu pokazuiu, dn Sli od pl'vih vijekov-a, taka iato ima i uatpisa, kojim u pismena pravilna i liiepa, 1)0 svoj prilici iz bolieg doba rimske kulture.

Da bude slika 0 rimslmID Mosu,uju pbtpuna, ispisacu jos, eto ie J uki6 god. 1843. cuo1). Jednom pI'odrla Lasva, to se vidjela ]rao nekakva magaz3J; kopaiu6i uasE 8U u kameuu izrezan sa:nduk: i u niem Ionac s pepeloill; god. 1841. iskopase II idol~' -iIi kip u veliciJll dieteta od pet godina, trup

') .Kolo" V., 6. d.

6

- 58

bijase vas od tuca, glava pako od zlata s ramenima 0 Iamu privezana; to su si~kirom razlupali i kod kujundzi]e rastalili. rroj drugoj pripovijssti malo vj eruj em , posto znadern za druge slucajeve, 0 kojima se isto kazivalo, a nije bila istina,

VI. Vitez.

Ne znam, da Ii se moze takogjer Vitez i okolina pribrajati nahodistirna rimskih starina, ili mozda ie ad drugih mjesta doneseno, sto se ovdje nalasi. Ipak treba pojedine nalaske spomenuti.

1. St,o ie u vitesko] crkvi, to je od Divljakajsto pako Kuezevie ') veli, da je yeliki pl'ag, "na kojem je urezana vinova loza,", stavljen vis vrata sakristije, ne mozes naci, rna kako ·pretra.zivao i razgledavao.

2. Malena gromila, sto je nize dzamije i na kojoj je Kulenovic-beg sagradio kolibicu za zabavu , nije bila rimska zgrada, jer raskopavsi ie. god. 1879. nasli su temelje iedue crkvice, unutra grobove s kostima i nesto nakita od. srebra i mjedi 2).

3. U koritu Lupnioe, t. j. potoeica, ~to teee kroe Vitez kraj dzamije, ispod mosta na desno] obali otkrila je voda god. 1884. veliki mrtvaeki sanduk, koji je sada u nas; pokrovca [e odmah nestalo .. Da Ii je ovai sanduk rimski ili starobosanski, ne smijem rasuditi; 11, OVOll1 kraju ima dosta ovakvih sanduka, u koje su 11 starobosansko doba sahranjivali mntvaoe; slican onome ad Viteza iskopali su god. 1893. kod nove klaonice travnicke, kako je to prije (III., 6.) kazano.

4. Pri kraju sela, .iduci dolje desno od. oeste ima tursko groblje; u njemu lesi u tran ied~tn starinski nadgrobni kamen i to samo prednja polovina od ploce, Izresan je jahac na konju; plooa ie visoka 0'87 m, suoka 0'62?n, debela 8 CJm.) konj je visok .kod glave 210m, [ahae do pod trbuh konja 12 em. Za cijelo je to rimski spemenik, jerbo 'bosanska ploca ovakva oblika ne nahodi se u ovom kraju; no otkuda je amo donesena, niko ne zna. Knezevic (na oznac. mj.) pise: l,posavsi od Viteza u ravnici pod put ima mnogQ kamenja povaljl1:no ... na nekoiim imaju iZl'ezan:i sa-mi liudi, na dJ'ugitn konji i konji6i, na tl'eCilll 10zE'. i sare i t. d. 1ma Iatinskik natpisa, ali .ih niiesam mogao pl"ouCiti, iex su sasvim osteceni." Ne zualU, je Ii Knezevi6 gledao onai kamen, sto ie u tUl'skom groblju., iii' mozda ie- toga jednoe vise bi10, pa nestalo ili mazda po. piesnicki RaZe sve u visebl'oju? Nize Viteza nije mi pozrtato koje mjesto :rimskih starina.

!) "Bosanski Prijatelj", 4., 125.

~7 HOBrnes: ".A1terthUmer", II.,. 897.

59

VII. N a niu

Cijeli onaj kraj, sto je onkraj one izbresiue, koja vezuje Vlasi6 s Vitrenicorn, i gdje su sela Bila, Brajkovici, Cak1je, Podovi, Jezerce, Fazlidi, Dub, PoIjanice, Suhi D6, Postinje i Maline, zove se "Na Bili '. Onaj kraj je pun bosanskih groblja i znamenitih tecaka, ali rimskih j starina dosada malo isaslo na javu, Poenimo od gornie strane.

1. Fazli6i. Pod Fazlicima nasao se ie god. 1893. nadgrobni lamen i na njemu DC. M. BrST., od koga _je slika i natpis u t) Glasniku zem. mnzeja" 1893., str. 121 i d. (Isporedi "Glasnik" 1893.) tr. 704).

2. Pc> Ii ani c e. Ovdje ili u Suhom Dolu nasao [e, pise Knezevie), god. 1864. Bmail kadija oruei jednu plocu, a na njoj je natpis: J)Piissime ae clevotiss£me cQnjug£ oioens hoc posuit ... ", Dalje se neda citati. (Tsporedi nGlasnik" 1893., str. 704.) Ona ploca, kazuju, lezi negdje u Bili u pjjesku sakopana, ali niko je jos nije otkrio.

3. Pc s.ti nje, Kod D6hjih Malina preko srta podstijenama je Postinje, seoce od pet kuda, Iduci od Malina prama Poljanicama na desno od puta pruzaiu se hridi vapnenca sve dolje do Bile. N a prvoj hridi bio je nekakav g'rad. Vidi se na vise mjesta, gdie ie klesala ljudska ruka u litici i jasne se razabire poluk.rug za temelj kula i izdubljene I'upe za ·gl'ede; tu su bili naslonjeni balvani i na njima ili basamaci ili hodnik, koji je vodio u jednu pecinu i 0 toj pecini tvrde, koji 8U bili unutra, da [e sva rukom isklesana iz kamena, a,lazi se takogjer mnogo sitnih utaraka ad raznolikog posugja. Ispod te hridi na njivi, keja [e svojina Ante Baltica, na810 se rimskih starina, Sto su prije nahodili, zabacilo se; u ov-djesnjoj sbirci irnaju keniadi ed cigle i tri rimska novca: jedan srehrni republikaaski, faroilije Aburia (Cohen, str. 1. broj 2); dva bakrena, jedan cara Aurelijaara, drugi Konstancija ili Kenstansa. Na haiti. njiva i Iivada na Bili isklesani ,su u stijeni srroki basamaoi; stari Ijudi jos pamte, da je ovdje bio most.

4. Oukii e. U Cukliama ie u crkvici uzidalla kao za oltarsku sliku pregolema ploG-a, v:isoka 2'74 m. Posta vee odavn:o svijet tai kamen struze i prah .za Diek nosj, ne maze se gotovo ni.~ta od prijasuje slike razabrati. Na v.l'h ploce u sred:im je ostj1vIjeu ltao b'iz, a haci rou dugi 40 em i 30 em; pod kri3em plicinja se nesto kao eovjeciii. lik s podbocenlm l'ukama. KneZevi6a) veli, da ie mladicJ koii se je rukama za bokove uhvatio, a pred obrazom mu ie lo.·iz od pedlja.

i) nBoS3llllki Pcijs;teli", 4., str. 109 iil. ~! .J3oslIJll!ld Prijatelj" , 4., HO.

5*

- 60 -

Drugi ocevidac sjeca se od mladih godina, da je tu vidio covjeka u rimsko] vojnicko] haljini, u jednoj mu ruci kl'iz, u drugoj mac; a apet neka drugi kazivase, da ie to bio konjanik, koji je drzao u iedna! ruci mac, u (h'ug'aj tereziju. Posta ovakvih ploca na cetverokut iz bosaaskog

Slika 4.

doba nema, ova jepak ploea i u vel:ic:ini slicna onom .rimskome spomeniku, sto je bio u Puticevu (vidi gore m., 1.), vjerojatnc [e, da ie i to rimski spomenik.

U Oukljama ima takogjer mramorova i sanduka U zemlji; a u onom

brezuljku sto se pl'uza :ispoel vrela i oeste, imaju zidine, gl'aniene s vapnom i gJJobnice. Grobniea sasvim niska sastoji od tri duge plaM, jedna u dnu, dvije u slje¥le, te su jedl131 na drugu naslonjene.

U Guc'j o j Gori ne zna se, da se je ikada naslo sto rimskoga,

VIII. Na Grlonici i Fecinskoj Rici

dosada nema izvjesnih dokaza zit runske starine; ipak treba spomenuti tri mjesta u podrucju Pscinske Rike.

- 61 -

1. G'r a d i n a i s p o d Ze n ep ic a. Ispod ovog sela una omasna utvrda, bez sumnje iz prehistorijskog doba, gdje se nalazi mnogo rbina. Pl'ica govori 0 hosanskom grad.u i 0 zenskom samostanu. Donijese 111i komad cigle, no mozda ie ta slucajno tamo doslo.; ia barem nijesam mogao naci ni komadica cigle.

2. U Go·rniim Pecinarna na njivi iznad zupnog stana izorao se odloma k mramorne ploce. Ploca ie od mramOl'a, sto se vadi blizu sela na gl'oblju i marljivo je obrubljena i uglagjena.

3. Iznad Gornjih Pecina u planini Mr av i n c u nalazi se ee to cigle, tvrdo u crno peeene i to velikih komada. Tako kazuju u Pecinama, ali u moje ruke nije nista doslo.

N apokon valja mi spomenuti tri nalaska, sto su u proljecu god. 1893. odavle dosli u zemaljski muzej, no eiia nahodista nijesam mogao pouzdano saznati. Jedno ie rimska fibula od vremena seobe naroda ($lz'lca 4) Drug'o je mingjusa, a trece probusena gmiza. Ova se dva komada prikazuju u naravno] velicini u slikama 5. i 6.

lika 5.

Slika 6.

To BU menipoznata mjesta, u kojima se je naslo rimskih starina.

Najposlije da jos spomenemo ito, da u narodnim pripovijetkama i pricama nama ni traga imenu Rimljana ili rimskih stvari. Sve je to, kao i starebosansko, grcko, ad Grka, "greka baka" (novae), "grcki kamen" i ell'.

To bi hie prijegled nalazista i kao inventar nalazaka, sto su dosad poznati. Sustavno kopanje aon~lece mazda novih podataka. No vee ono, sto je pobiliezeno, svjedoci, da je u ovome kraju bilo puno zimskih naseobina , a gotove svi znatniji darrasnji putevi preostaei su .rimskih cesta. Mnogo rimskih starina jos [e u zemlji, Boo ill je do sad priopceuo ad naivece eesti nagjeno ja u novije vrijeme, te Btl se slueajem, spasle, Sto je prije doslo na vidjelo, razbilo se ili zabacilo ; sada ce ljudi obznaniti ili donijeti, [er se nadajn dobroj placi.

' ..

OCHOBU 0pIDITOJIOrIrje cjeaepoaarraane Op6nie.

Hanacao

EpHeCT BHTes ,D;OMOPOBCEH.

]fSB'at~jylilI' o,n;aB'aU npElUpaBJb8-Ry ocnony, HaC'l'a:Hl/lX ce saie-AHo C M"Oi~lI~:[ :r.rJIa~EM 6p.aTOM Po6epToM 9. de-IT're~'[6pa 189 B. Y CpOIij,~., .,1l;a ,n;ocejJ:e cRMoe;u;aoo lJOSHaTH lI'rR'lItTim 'CBH!@T Cp.onje, a!'t TplI I'O)l.Tme o~ rrpHJnn{;'e 'TBHe.IbElTO 1IpoyqIirM, y lWJfI2l'(CO TO )l.Ba rrocMaTpa"'Ia y peJIa'r'l1l.BHO TaKO R:pa~I1lro'M: :ape-Meny yonke Mory J"_reMB.IbHTO ,1I;a IIs:apme. Hama ie ;Era:Mjel~a OHJIa, ,n;a rrp'BB ro,n;ldHe~ lJO.JI;RS6M 0)1; illallll,a reao CTaJLaOrCJ'aHa, rrpoy"llrllf0 .repajeBe y3 CaBY II j!;pmry, ,l!;pyre ro.n;HHB ca CT-aH01>J y 3aielIapy .1l;a rrmrnTalW ,n;&se rro.n;.yrra13Jbe HTliIMOlffiH Rpaj,a Tpelie ro.n;HHe HS Hanra ItoJIaseliH Rpa:iIE>1if iyr se'MJbe,. HapOq}ITO EOlJaoHHE. Moroexo ce Ha;n;aTH OOHJlUTY TI..:rrn:jeny, lJOtrrTo. ,1RHBO'l'HffiCTRO y npBOMe rrpe.zqeJIy HIda tiorroBo "'IH(}T<Il epS,ZI;H>08BpOlICEa, .n;pyrH ,lJ,ieJIOMR~e Beli MCTO'DIOeSponciCH, a TpeHH jy,m;ItoeBpOII0~llI: ltapaRTep, as 'lera .n;aEaIW c..:rrn:je,1l;H OOl'fJlaTfJ, MHOm':FtHl;1 BpCTa.

Y :aan:re.Jl.t: rrOCJlY, I~OI' Ci\W ee o.n; npaor- l\faxa npnlHl/I'l'I.J;nr npEIJ6ei'JtHO 11 HeYMopHO, IdcupBa HH HaJltQCMO HM na EaEBe SalJpeE6, ESYSeBIlllI ,.n;OCTa B8JIEIRe IlO:r81I1Iwlie, Roje cy nOTje:o;aJIG oz; UpHpO.n;BHX IIpHJlIlI:::a, Te ce no TOMe MoroCMO Ha,n;a:TM, .n;a lieMo 6ap y npnoj TpeliHHH rope oaaaxeaon nO.lWY"lja Ham rrocao epeTHO IIp)!IBeCTU Epaiy. Ta HaM- ce Ha,n;a na m':a~"10eT HEje HenytrHJIa, iep Beh IIOqeTIWM Maja 1894. CTEI.1Ke HaM 0,11; BJIaCTH napeADa,Aa RaM ce He i\10:m:8 ,a;Cin:yCTn:~:I'f, .n;a Hae'l'a:s:aMO Harne CaOHpaThe. MOJl6a, Roiy C.MO :a:a TO npe.n;UJIU, H.0je YCJ1HIIIana, 'Te ce TaRO Ham c .!llijel11itM Ha,.n;aMa OTUOqeTH JiI .rtojaIw lepaCHHM ycrrjecw:ra HaI'pa~eHI<i: rrOTXBGVr .aa opSO cnpnra. AKa rra JllilCT013MUa IDTO oB.n;iecJll:lje,.n;e, aarrre :aa:f"UIe pesy.llTaTe lZllIaR npeAaje.1I jasnocr-a, "qRllllM TO HajB.l:lIIIe C Tora pas,lIora, DlTO je OpoBja ,11;0 ca,n;a y 0PmJ:TOJlOJlIIWM npaB:O;Y caao cJla60 n:OSHaTa, 1'6 he sa TO 1I (pparMeBTapHa pa.n;n~a RMaTH _HeB:y EpBie,lJ,HOCT.

llpaje Hero mTO IIpHje~eM - na IIO.n;POOHO rrpHlI':aSllBan:.e, HsIDIjeliy OB;1Ij e ClIHcaR emrx BpcTa, 1I:ole cxo noys,n;aHo yTBp.n;l:IJlM; sa CBe OB,n;je Ra'BGAeHe Bpc'!'e Hl'daMO lJPuYjepe, II TO sa o6jeETe, oaaaxeae ca B IW.1Ke,

sa ORe, IWjll cy osaaxeaa ca E, iaia, a sa one, IwiIiI cy OSHa'IeHII ca S, R~)cType 0,11;. JIy6an,e. Osa cy IIpIiIMiepH .n;aIIac y 60caHClw-xepu;erOBa"<IROM seMaJ.bCROM l'ilyseiy y Capajesy. Trsesnaparre osrraxeae cy ca 0) a rreno-

YS.l\aHe ca ~. B. - S. 1. Gyps fnlvus Gm.o

B. 2. JJlilvus regalis auct."

B. E. S. p. Milvus aim' Gill. 0 B. E. S. 4. Oe1'chneis tinnuncultl.8 L.o

B. E. 5. Erytlwopus 1)espertinus L.o

B. 6. HypotJriO?'clu's aesalon. Tunst.

B. - S. 7. Falco subbuseo L."

B. 8. Falco pm·eg·rinus Tllnst.

B. E. S. 9. Astu1' palwmbanus L.o

B. S. 10. Accipitm' nisus L.

B. E. S. 11. _Aquila - naeoia W oU. 0 _ E. S. 12. Aq~~ila i'l1pe:rialis Bach t.o R - - 13'. HaNaetus albidlla L.O _ E. -- 14. Pemis crpivorus L." B. E. S. 10. Buteo vulgaris Bechst." B. E. S. 16. O/,?·cus ae'l'uginQsus L.o B. - - 17. Oirc!1.8 cyaneus L. B. - - IS. Circus pallidtl.8 Sykes. _ E. - 19 . .t1thMC noctua Retz.o B. _ S. 20. Sy1'nit~1n aluca L." B. - - ::.!l. Bubo maxilmus Sibb, ~

B. E. - 22. Otus vUlgaris Flem." B. - - 62. Phyllopneu,ste M'ochilus L.

B. - - 23. B1·aclt.!Jotus paZustris Forster. B. - S. 63. Phyllopneuste 1'ufa Latll.~

B. - - 24. Oap1'1:m~67,gus e'U!1'opaet(.8' L.~ E. - 64. Am'ocephalus PC!Ztlstn's

_ E. - 25. IItrundo rustica L. '" Bechst. '"

B. E. - 26. H'I,rundo 1'ipa?'1'a L.'" B. - - 27. Cucnl'll.s canorus. L. '" B. E. S. 28. j_lleropsapiastlJl' L. '" B. - - 29. Aleed». 1'sp~'da L.'" B. E. S. 30. C01"(lcias gm·,.zda L . .o B. E. S. 31. Oriolus galbula L.o B. - S. 32. Sturn?~ vulgm-is L." B. E. S. 33. Lycos moned-ala L.'" B. E. S. 34. (Jorvu$ CQ1'a;:r: L. -» B. E. S. 30. Oorvus em'nix L. '" ]3. - - 3B. OOJ"'lJUS ,fo'ugilegus L.<=>

B. - 37. Fica ca'ad.ata Boie. '"

B. E. S. 38. Garrulus glanda1'ius L.'" B. - S. 39. fle<:-"tnu.~ 'vt1'idis L. '" B. _- - 40. Gecinus comue L. '" B. - S. 41. PilJU8 major L. '" B. E. S. 42. Pious meJJi:us L.'"

- 64

B. E. S. 43. Picu« m~nm' L.'"

B. 44. J'!J'IUl; torquilla L. '"

B. E. 45. Sitta caesia. L.a

B. - S. 4.6. Om·tMa familial'is L.'" B. E. S. 47. Upupa epops L.a

B. - S. 48. Laniu» e.7;Ct6bito7· L.'" B. E. - 49. Lanius mino« L."

B. E. - 50. Lanius collurio L. '"

B. - - 51. lJ1_1l,$cilXlpa .grisola L.'" B. - - 52. j'fusm:capa luctuosa L. '"

B. 63. Accentor 1nodulwl"l'S L. C

B. S. 54. Troglodytes pa?'vulus L. '"

B. S. 55. Poccile palustr~'s L. c»

B. S. 56. Ea?'l6S major L. '"

B. S .. 57. Pas-us coeruleus L.o

B. E. S. 58 . .Am·edula caltdata L. If rosea

:Blyth.'"

B.E. S. 59. Aegithall/.~ pendulinus L."" B. - S. 60. Jlegu,lus crlstatus Koch. B. - - 61. Phyllo_pneuste sibilal"'1'm

Bech t.'"

B. E. - B.

B. - S. B.

79. Ruticilla tz'tis L.o

80. Ruticilla plwffi·imwo, L. J

81. Luscinia minor ChI'. L. Br.o

82. Cyanecula lmtCoCJjanea ChI'.

L.Br.

3. Domdoiu» ?'ul; cuia L. '"

84. Sawicola oenanthe L.

85. Frat'l'ncola rubeira L. '"

86. Prasincola 1'<r.bicola L."

87. Motacilla alba L. 0

]3. E. - 65. Acrocephala« arund?:na.ceus Nauru.'"

B. E. S .. 66. AG"I'oceplwlu;s tu,rdm'des Meyer.'"

B. - - 67. Locustelia lu.seinio£des Sav." B. E. ._ 68. Oalarnoherpe phragm,itis Bech t."'"

R S. 69. Sylvia mm'ruca L.'; B. E. S. 70. Sylvia cinerea L. °

B. E. S. 71. yZvia atricapilla L. '" - E. - 72. Sylvia l~01·tensis auct.? _ E. - 73. Sylvia nisoria Bechst." B. E. S. 74. Ji1&l'ula vulgcvris Leach. 0 B. - S. 75. Pit1'llu8 oiecioorus L.';; B. - S. 76. 'l'urdus pila1'1,s L.

B. E. S. 77. Tu?·dus musicus L. C>

B. - - 78. TiWdus iliacus L."

B. E. S. B.

B. - S. B. E. S. B. E. S.

B. 88. Motacilla sulph~~1'ea Bechst. j,

B. 89. Bud.ytes jlalYus L.o

B. 90. Budytes cinereocapill'Us Say.

B. 91. .Anthus aquatimw; Bechst.

B. - S. 92. Ant}w~ p1·a.tensis L.'"

B. 93. Anth1ls cervinu» PalL

B. 94. Anthus arboreus Bechst. '"

B. E.:S. 95. f}aZwrita c?·Wtata L.o

B. - S. 96. Lulhtla arborea L. '"

B. - S. 97. AZauila arvenm L."

J3. E. S. 98. Miliaria eltropaea Swains. '" B. E. S. 99. Eml)fJ;riza eit-rine71a L. '?

B. E. -100. Em.bmiza cia L.'"

:S. - - 101. Sclwenicola scJw~iclu8 L." B. - - 102. BclwenicolQ.?:ntmnedl:aPali.o B. E. S. 103. Passer 1nontwf1!1h'i L.O

13. E. S. 104. Passer dQm.estwus L.O:>

B. E. S. 105. Pri11,frlZla caelebs L. q

B. - S. 106. Fringilla 1nont~'j;'ingilla L. B. E. S. 107. OocGotlt.raU8tes 1Yulgaris L.o B. E. S. lOS. Ligwr/;rius chloris L.'"

B. - S. 109. Sen.nus 'kortulan:us Koch, B. - -110. Olvrysmnit')'i-s sp'tnus L. '"

B. - S. 111. Oarduelis elegans Staph. 0 B. - S. 112. Oan,nq:binasanguineaLaudb. B. - S. 113. Linmia aww1'um Chr. L. B1'. B. - - 114. Pyrrltula europaea Vieillot. B. E. - 115. Oolunwa _palumb'iu; L. '"

B. E. S. .ue. Columba oenas L.o

B. E. - 117. TU1·tur am'itus Ray. <>

B. - - 118. Stan.a cinerea L.';

B. E. - 119. Ooturni-x dad1Jlisonans Meyer.'"

B. - - 120. OediC-MmU8 crepitans L.~ B. - S. J 21. Aegialitis minor Meyet· & weu-

65 -

B. E. S. 122. Vanellus wistatus L. <:> B. E. S. 123. Cwonia alba Bechst. <>

B. S. 124. Oiconia n~gra L.

- E. - 125. Platalea leucerodia L."

- E. - 126. Falcinelbu« igneus Leach."

B. - S. 127. A.1·dea cinerea L. cB. - -128. A1·dea purpu1'ea L." - E. S. 129 . .drdca ga1'zetta L.'"

B. E. S. 130. Al'dea ralloidee Scop." B. E. - 131. A1'detta .minuta L. '"

B. E. S. 132. Nycticorax gris(JUs Strickl. '" B. - - 133. Botaurue stella1·i-IJ L.O

B. E. S. 134. Rallus aquatt'cus. L. '"

- E. - 136. 01'ex jJ1'atml-S'ts Bechst,"

B. - - 136. Ga.zZ1.n?~la minuta Fall. C>

B. - - 137. Gall'tn'ula porsana L. Q

B. E. S. 138. Gall't?~ula chio1'OPUS L.o

B. E. 8. 139. Fulica aftr(t L.o

B. - S. 140. Scolfpax Ntst~'cula L.

B. - S. 141. GalHnago ecolopocin« Br.o B. - S. 142. Gallinago f/1UJ,jor Br.

B. - S. 143. GalUnago gallinula L.

B. - - 144. 'I'otomue glottis ~echst.

B. -- - 145. Totanue oclwopus L.

B. S. 146. Totanus glareola L.o

B. - S. 147. Actitis hypoZeumq; L." B. - - 148. T~"';?~ga a'lpina L.

B. - - 149. Tiringa 'l'ninuta L.

)3. _. - 150. S_patulaclypeata L.~ :B. E. S. 15 1. An~ boecas L. '"

- - S. 102. Anas acuta L.

B. - - 153. .dnas sflrepera L. '"

B. E. S. 154. Anas que'ly[aedula L. <:> B. - S. 155. Anas crecca L.

B. - S. 156. A-nas penelope L.

B. E. S. 157. F1tligula nJj?'oca G;Rldenst. '" R. - S. 158. Olangula glaudon L.

B. - -159. Podiceps 6"1istatus L.

- E. 0- 160. Pod£ceps m£n01' Gm."

B. - - 161. Ca1·bo cormoromus 1\!L & W. B. - - 162. (}ltema r,£dib'undu1n L.

B. E. S .. 163-. Stm'na jlullftatilis Nanru.'" B. E. - 164. Sterna minuta L.O

B. E. ._ 165. H!Jd1'ochelidon mg'l'a Boie. '"

- 66 -

OCDM OHEIX BpCTa, 'IW]e cy yTBP9~:ae IIpln\1jep:ru.m, :aaBB,n;e:ae oy y OBOj pa,n;Thli [om one, sa soje ,n;o,ll;yme Be 1I101'00MO rrpl2l.EymlTII npHMiepa, fwIl1I :aeMa EJilEaICB CyJliJThB 1 ,Il.a CMO ax BH9"aJIE, ,n;jeJIO:tlfHIJ;e rom sa EblilX IlplIMjepa y 6nOl'pa,a;CIWltl :r.ryseiy (oarrasreae ca .n).

18B. Numenius a1·(;l,atu.s Cuv. 186. Totanus fuscus L.

187. '''Totanus calidrt"s L.';

188. ":'Machetes pugnax L.

189. "'1drnogq. aegocephaZa :Msyer.

190. ReCU1"'iJ"t1'O[;tra avocetta L.

191. A.nser cillereiu; Meyer. 192., Anser segetum Meyer. -193. Fvl'£guZa nv,infl L.

194. *FllUguZa cristata Leach. 195. Fuligula mariia L.

196,. Oide'1nia fusea L.

197. ;';Mergus mm'ganser L.

198. jferfJ.us albellu._~ L.

199. Podia.ips n_lgricolUs Sundew.

200. Oolymbu,$ (wctiej,tS L.

201. ''-La?'!ts araentatus Br.

202. * L.ams fusCU8 L. 203 .: '!'Larrus canus L.

166. *Ce7'chneis eencleris, Nauru.

167. * Falco lana'rit()J PaU.

168. *Aquila pennata Gl11. 169. Pand/l':on holiaeua L.

170. ;.; ..4.,·cMbuteo lq[Jopus Brii'un.

171. ·Y,Qifcus c£ne(Pljceus :Mont, 172, Byrnt1ffffl u1""alense, Pall. 173. Oypselus opus t.=

174, Hirundo urbica L .. o 175. ~'O~nclus agl1.atic?/4 L.o

1 T6. Pantu'ufl b£a1'mWu,fl Pall. 177 .. OO'i''IJUS corone L.

178. Dryocop<tS ma1'#~(,8 L.

17'9. 'I'ickodromamural'ia L.o 180. ''''Mwoica.PQ, albicoZU,s Teram.

181. Hypol(ds saZic(JJ)'ia Bp."

182. .AfJl'Qd,.roma camp6st'ris Bechst, 18'3. Colililnba lima L."

184. ';;Grus G"linereU8 Bechst;

Mn CMO ,1I;aI~Jie :WOH.CTa'I'OBaJilI 203 Bpcrl'H, 0,:1.1; OIUIX Citro 165 YTBPAEJIR :reo:.'EaMa, 74 j aj1d'M a, 85 EQCTypliIMa 0)1; JIy6a:a,a. lCa,n; ce yaMe Ha YM: Aa cy 0)1; OBlIIX CaJdO TpilI BpeTe (Gednus comus, MottwiUa sulphurea E Emb?- 1'iza cia) as nO;n;pHHCEJ1[X IlJIamma :reOA 3BOpIDIE:a1 ,DiOK cue OCTaJl€- TIOTjeq_y HS BeOMa ie,lJ;HoJm'llfOl~ ITOCa,BCEor E':paja :0,11; Mn:Tpooa.nu;e ,.11;0 06peHtHn:.r;a-, oR,n;a ce 1)'f0:m.e peha, ,n;a oy TO y :aC':I'.aHY 3HaTBM OPOjCBll, tra ,1'1;6. naId ie sa6paHa caxo 13a Re;n;jeJby,n;aHa l~aCHH.ie CTllI'JIa, efUJIQ 01'1 Y namoj S6.nPIl\R 6apcM sa ..n;ece'I' BpCTa BErne.

Ifocao IIperrapRJ?aIna sanae je y BpeMeH.y o,n; 12. ceIlTcMopa 1893. ,n;o 17. tfJe6pyapa 1894. MOl' 6paTa CaMOl', AOE CaM ia jC,D;InIOCa6EpaOj sa TO HS'I'Ora BpeMena, l',n;je je Moi GpaT HapaBcRH Ma:s:.e IIpl1lJImee "IillIIaO sa xa:n;an;,e,. IIOCM'a'ii'palJo.e y BeMlflI ItOTje:qe orn; l\feBe. O.n; 17. cpe6pyapa ,11;0 27, Maja 1894. HajM.BO C~:I llS.BpcIIt5r npeIIapaTopa Ap:Typa PORa (Rohu, Beq-), na [e y TO BpEj~e E MOj 6paT norao pe,zr;OBJ<l'l'lIie ca6EpaTH Ji[ rroCMaTpaTH • .uOTOJ£¥I :Me je ocraaao HI. lYRa 1894. H oz; o:a:,lI;a caM. la C~l ca6apao E IIOcMa<£pa,o.

Q,n; rop~ lillJ3e.n;eHe 203 lw:ercmaTO'Blpm CMO sa no.n;py"<Ije Hamer HSy'Ia~ Ba:IDa sa 120 npc'!'a ,n;a cy rllieg,n;ap'H~e; Bjepoja'L'lfO je., .JJ:.a OC]1M OURK 10m 10 npcTa OHAie rmrjes,n;6, liI'l'O: Bubo ma;:m:mv.;s, Gapl'il/nulgus europaeus,

v

67 -

Phyllopnewte rufa, Sylvia CU1'1'Uca, Turdus VlSC'W01"U81 Rutz"cz"lla plwenz"ctt1'a, Motacilla sulphU1'ea, Schoenicola ~'ntermedz"a, Oedienemus crepiians lil Spatula clypeata.

Y onhe !e OB,lI;ama,a 0pBliIC OCleY,ll;Ha y BpCTa~ia) l!I BpJIO ocieyaaa s Iffi)l;liIBH,LJ;y:eMa; HC'l'Q TaEO MaJIO uTm::r;a oRy.n;a npOJIa3liI.

Y HC'I'IimJ cy peJIaTH.BHO q-ECTe CaJllIO OBe npO'I'e r.a:.Bs,n;apHU;a, rcoje upa:eo pe:n:anmE TmHe EapaleTepnCTEI"II:Ie q,opMe OB,!l;aIUH.er DTR"<I:EIjer CBEje'Pa I):

Milvus riter, Ealco subbuseo, Buteo vulgaris, SY1'n£u1n aluco, Coracias garl'ula, Coi:vu,s COTa'X, Pious major, Pious medius, Aeg£thalus pendul£nus, Sylvia cinerea, Sylv{a rtt'l"'tcapilla, Luscinia minor, MiZiwrz'a eUfopaea., .ll"mber·'tza. Ct~'1"'t:nelh(" Passer montaiJUJj, FringzUa eoelebs, Turt,u'f' aumtus, Coturnix dactyl/sonans, Arde« pUT~ p'ltrea, Nyctz'cGraa; gri.seus, Boiasn-as stella1'is, Gallinula chlo rop us, Fulica airo; .Jln01S OOSt;W;, Anas qU{3'I'queduZa" Fulz"guZa ny'J'oca, Podicep« minor: Rao eC.lI:a"qe Haxo,u;e ce y nelioi MB08IfE[](: Cu;}ul'W3 ca7l,01'US, Oriolns gaZbula, Phy110pneuste 'l'u/a, DandaZus rubeeula, FrO,tt1Uiola 'l"ubicola, Anshu» pratensis, Frin[p7lt6 'liwnt·i'jvz"ng£lla, SCOZOj?(K1J 1'wtieula) Gallinago major H 8C'Olopac-ina, Anas cnecao; A.nas penelope :II .Anas acuta. O.cEy,n;ElOCT:JI llTH"<I.Bjer cBHieTa y je.l!;:ay [e pyl~y YSPOEO:tj[ je;!l;HOJUIIeOCT oacr TIQ,n;py"<Ija (ICYJ1TypHa paBHRI:J;ac Jl.mOl'O~1 IIIHiCapo,r,r 1I pac,y'l'.HM .Ma.JIlW '[l,aj1i;lliHM:;t, reao H MBo<mIma nerutx E r.raH>lIX:, JI.eTll BeE.11I¥ ,lI.EieJ1'o~r upecymeB.:Ptx 6apa, MaJIO nOTo:ca), y ;n;pyry PYEY Mo~a rrOI'JIaBU'l'O oOHJ[aTR, Olly.n;a pacyT~ :aaCeJl:>eHH .Hapo,z:!;, "RoiU y sajek HUIJ;l1 C "<IOnOpOM naca. .IiI ru:a""'Ialea, cBaRR m:.RBOT' sa'l'l'fpe, EllRoie rHJ2li~,l_I;o He he ,n;a OC'1'aBl'T Ha MHpYj [ep ie 0EoHjanaIl\ ynpaBo 6HjeCaH IIpOrOlDlT8Jh CBaEe :lltIrnOTJl:s:.e,. Te ITO nellieJballfa 1(1 6ilIar ,n;a:am.ia CBe IlpaClea CTOj1!I. IlymaEa IIO r:.r;njeJIO:M ORaM IDp,aiy, TaRO ,l(a je CBaE~ meTa, a, OC06..BTO y mQ;6a£JEoj' OKOJ.i:H~1ir) OUtJ,cHa IIOGltaBOT. Y CBaRQ1' ee,lbaEa m1:!:}. nymEla, a II rro rsaponraaa saxTnjeBa ,n;o6ap TOR, ,lI;a 6y,!Xem l1JIOBa:q", ria Ii caaa r.lilM1IasH]CEa MJIa,n;Bm maoaq:wa rIO Hc»;i&JJ;.aMa E:3J.LaSH jaTo:r.um;e, Aa y6IDja, ,l1lT0 ioj 6am ,.1I;.o~e lIO,l!; py~. MErp BJIa,n;a Ao:ereEJIe: caiMo Y "BeJrnIwi !SapE BacamU.J;H, 3aTIa,n;HO o.n; .MnTpollHlie, Eoja HI1ll£a,ir. .FIe rrpecyn:ra, a pa,ll;H CBO]Ii:lX ie TpMeBliIDlTa Beo?tl"a 0Jlai6o rrpRcTyna!fRa, Da [e on,n;ie y HCTHHY, EaIW li:eMo lIDclUlje :lm,n;jsTa., 6yjan ll,Tll"<IHjR m,tmOT.

TIo KapaETe!w IITlI"'lEjeI:' cB;uje'I"a~ RojEcmje)I;:JI fiS rOpH>eI'CIDlCEa, np:rm:a,n,a ana] jom: iymHoj I1OJ(@J3:ID:J;l'f cpe;ll;H.,oeE;pouel~O;r' rrojaca; 0,1]; jYOmH:H:X H JilCTOlillHlX npCTa E o,ll;.ll:HR.a HaXO)l;e ce OBY,IJia callO Tal>iBe, Roje ce ~~a:iY y Cpe,1l;Iboj YI'apCIcoj. ilO1lITO ie '$H.M.a .seoxa Olll'l'pal TO yonhe o:ay,n;a BPJ{Q MaJIO IITKIJ;a npSSIDlH. na-qe IIoje,n;J2lHJ2(X npCTa, EOle ce MHoI'O cjeBepHlIje H sa ::aajJ.&y.ke 0Ty.,n;e:a::e: pe.n;oBHO 6apex noie,1l;lI~e JIaxo,zl;B., nexa OllY,LJ;.a

I~

68 -

HHEaIW i TaEO sruu;r HeMa Ce'l'Chneis tz'nnunculus, Dandalus rubecula H Motac£Zla alba caxo no je.n;aH €'KCeMUJIap, Miliaria eU1'Opaea, Liqurinus chlorie E: Cceeothrausie« vulgaris BHljajy ce 3:IDm cavo reao rrepezronae, MaJ106pojHe CI~:aTa~e l'[ T. A. OBe BpCTe SHMll IDl'1'E. HAY Ira BJnIIe HM na Maffia:

Astur palumlJan'us, B;'ljrnium aluco, Lycos monedula, Corous cornix, Pica caudata, ,n;ieT8JI;Ii[, Certhia jam'l'i'z,'a1'is, lJ!le1-ula oulqaris, Galerita cristata, Passer montanus H domesticus. OBllX Sl2IMl'[ 6y AS name: Corvus COTaX, Sitta caesia Poecile palustris, Paru« maJ01', Erfl:ber'iza citn'nella, F1"tngz'lla coelebs H Cardude's eleqans.

BpJIO CMO TIMI~J.bl1tBO ilWTPB:JI1iI ceocy, - Hllje y n;ajeJIoj nepnjo,ll;:a jeAaH ;n;u.)=[ rrpomao oe3 lIOCMaTpaH>a, C rrOTJIeAO)I aa ony BaJ.ba npRMjeTR'1'u, ,n;,a je oBYAa, ceoria yO'uhe He13mtTHa, MJIH lIW~.n;U) rrpaBMje pesaanra, He~1a on,n;je arozaror Mjec'ra, rAje OR ce llTliIU;e MOPJIe CMHpETHi Be.JIru~a :Relilura ceJJliIll;a rrpeJIHTE npe'Ko OROL', Epaia, He cnymTaiylrn: ce HRl.\:aIW1 - nsys~lBIDH MOifE,ll;a nojezrarre oneMOrJIe J21H;n;aBHAye1). Tloyszano CMO TO IIOCMaTpa.JIJ2f CaMO sa Numeniu..s areuetue; '1'a ie' rrrmra Y ieceH y Holm rOJIe:MJ1M jaTRlIfa npeJ.mj.eTaJIa upelw na POlIIlI, aJIE Hl'flta.n;a OB,Dj_8 - Hsy::rElMajyliH 06peHOBan;

~ HHjec}o(Q BH,zqeJ.I:.lir HH je;n;Hor KOll'La,n;a. ,

Ceooa cnje-qe OaEY y lIIpaBD;y .o.a cjeaepeacrorea IIpaMa jyrosaua,zry lil. OppaT-RO1 EII~wj,a rrrana He ce.mil .n;ym pRjsKe. Oe06a He HAe o..n;pe~eROM JnnIljjo~, BeE. y mrr_poEoj C.Tpyjff n:_PRJIW:mOlIo.n,jEl;IJ;Ha'KO ttp6EO .IJ;l<ljeJlOF IIQ;zt;py-qia. ~OCTa C~fO (M~ IIyTa yB'jepJ!JJI1iI o TO::l1El, jep csro BlIIIIe IIYTa y je,n;an ,lI,aIil B~aJJJil npBe rrpaaomzane HeKe Bpc're y aCTO npE.jeM.e a IW.n; MHT_poBHIJ;e H KO.n; IIIaITI;J;a, HJIJiI [onr .n;aJI,e HU UCTOE. Ceo6a Y !MaCaMa, _I~.aEo ce Qt3cTO B'u~ajy y ,n;pyrl1fJlI KpajemHMa, Rua.n; HRjeCMO B~a.1lH, Bae,a;a ie .opoj ~eJIlill,a no BpCT3JMa'R l2IH,ll;YBH,ll;JHMa calm l\J;a,JIeH OliO y pa.'3Mjepy CIIpaJ\I rOMHJIe, lta'Ke ce rra ,IIp. 'leCTO saYCTaBJ.bajy Y. rrO,ll;YHaBCEFlM .n;y6panasra EO,ll; Be'i[a H ys Hl'L?ItH,.!1;SPCEO jesepo.

HeOOlil'IE'a ie y lIffior1'I'X BpCTa cp:qeSH:BHa ce06a, EOjy OBaEY jour IDII';n;je HnjeCa:M aamao, lIM:.a BpCTa, O,ll, KOp.,_X. ce oBy.n;a Te'laieM BErne .HeAjeJ.ba CBaRld ,.n;an HaIDIaSll rta HeEm opoi rot,ll;HBH;n;ytt, Te ce Bas.n;a o.n; rrpHJ_£J:1Ee jSAaH ,n:;aH OBY,ll;a saJJ;pme, a.IDI J'1X 0AM,ax. Ha,n;oM.jeCTe HOBe ceamre; rryTyjy JIaraHO, noje,IJ,HaIW 1 Des oneher narONIl1f.rrarmlba. Hajuoys.n;al-IRje YBiep'flo caer ee 0 'J_i@j neoou"Inoi ITojaBff y IIi:JI,YEa. Y BpeM'e-HY OA tepaja ceIIT8lropa AO UOJIOB12II\e :EfOBeMOpa .n;omao on 1'0'1'0;80 CBaW.H ,n:;aH 'KOill 0,1( Hac rra Be·I'JIY, 6"apy c:pe;n;lbe BeJ.I1!'lll.He 6JIHSY illa-un;a. Gnatrn:-)l;aH 6H.rr0 ie. o:t;r,n:;ie 2-10 mJ.bYIIla, a..rm aEOC)'rfO -one IiI .n;o 1I0m;zr,e,ll;lbe rroy6F:1ja.iI::H, cjyTpa,u;a:a eao orrer ,n:;pyrI1lX, npa.BR.:n:;:t;ro EpOS BllII.Ie ce,n:;J\ffi:qa, a.lIR "H8I'.:a,ll,

- 69 -

, 12Ime, BeE. HaJBHWe ,ll;BaRa·CT, BelililllOll'[ rrer AO rnecc. Pe,ll;OBHO on mJby:ree npJ!lcnnjeBaJIe EaCHO Y Beqep, I a ROJnUW CMO ax BlirAjeJIn HJI1iI -qy.rrU1 J];a je y nC'Iep .zr;OillJIO, '1'OJI1iIEO HX je ,n;pyro iYTPO OllJIO 01I,n:;jei ORe, reoje Ol1lCMO npeOC'l'aBHJI1iI, yS,lJ;liII'J18 6J2I ce THE usa cYH'laHor saaacrea, ySBHjaJIe 6ff ce BUCOICO Y spaE, na 6n: o,ll;JIeTje.lJei - o.n; npnaase n6 caca reacaaje, neh npn: nOTnYHO! TlI:I1.ilI\vI, .n,OJIeT.iSJIe 6R lWCO upeKO (Iane Kpn-qylin nona IIJTRH_qlif, na 6EI rraJJJil J:Ia oapy. C.Illl'llIY Cl'IIO nojaay noeaarpaaa sa BJIDle APyr1IX BpCTa, H aKO Ell Y Koje Apyre orraxo 1l0ys,n:;aRO "IiI npaBHJffiO.

Bes nperesa, 0.n;Max. Y nOTIIynnM jaTllMa, nm)aJIH CllofO caao Oriolus galbula, Pratincola 1"1lbet1'a 11 Budytes cinereocapillus; rrpH CBJill'lI APyrBllf BpCTaMa I1ojaJ3E1JIe 6H ce Ma:reap sa ie,n;aH ,u;a.H rrpaje noje)l;TdHe rrpereae. .

Y orrhe rrpncrrajenajy ceaane ,n;OCTa KaCHO :rea:reo ce 'IJ!I:ffiI reacaaje, Hero y cycje,n;Roj BOCHE. 'I'aso calli npH R8IW.l.I{ nyTy Y Capa.ieBo 2.1I'IapTa BR.lI;I[O seamec jaTo Proiincola rubicolo. (cai\m My~n:jaqa) na npo.rrasy) Ay~t r:.pl~jeJ1e ;n,OJIHH:e Beene, AOE ce EO,n; illarru;a rrpB'ff oaTE.ka (Ko:sa"IJ2I) Pmt£ncola rubieola L.) nojaaanrs TeR: 10. 'MapTa.

Beosra CMO na '1)0 rraaaan, OA zojnx BpcTa 06a cnoaa npacrrajesajy y lZLG'I'O Ao6a) a o,n; reojax MyifEiaU;H ,n;OJIa3e rrpaje :lFWmc.IlI:i TO ie J3PJIO My'i!Ha pa60Ta) jep C:roPOBFlTl!Ijy, 13el'UlHoM E[JZl.ieMY :l!ceE:R:Y ny:ao .rraIC-rne upemraam, Hero lIfYXtjaEa1 IIa 'ia sa TO oJ3.n;je HaBO,1J;RM caero TaKe EpGT61 Eoje ClI'W BPJ[O 'ra'tE[O MOrJm nOCMaTpaTff.

llplaje Hero ateHFo:e ll_PHcnMjeBaiY MJ~ian;:u O,ll;OBHX EpcTa: Lanius coZlurio, PkylloJ?neuste_ It'Ufa, Hyp;oZa-is salicaria, Acr'ocephalus palnst'rzs, AC1'ocep.h,alus turdoide;r;, Locustella luscin£maes, CaZamoherpe phragmit£s, Sylvz'a cinerea, Sylvia at?'icap'lTla, Sylv$'(J. JuYrtensis, Luscinia minor, DandaZus rubecula, Anthus arboreus, Lullula arborea.

Tlpna .n;aH IIocMaT_PaH.,a y rJIaBROM Mymj an; a, memce ca},w IIoie,l1.lilHTI;e y 013litX BJ?cTa: Aegithalus pendulz'nus, PAyllopneuste sib'l"lat?"lx, Sylvia cinerea, Prasineola ?"ubicola .

Ooa CilOJIa saje;ZI;Ho ;n;o~Qme OA Cuculus canorus, Merope ap£asteT, Ooraeia» ga1·ru.la, On'Qlus galbula, Jynx t01'lj_'u,illa, TJpu.pa e;pops, Lam"us m'lno1', Acoento1' modular is, Phyllopneuste t1'ockilus, H:uticilla t£t'/Js }[ pkoen£cu1'(J;, Pmtz~col(J, rubetra, Budytes cmereoeapillus, Anthus praiensis, Alauda a1·vensis.

Y norJIe,n;y onor-a rrocaarparsa ieao If y n01'JIe,ll;y CBIfX., I\10ia onnje CJmjeAn, He 6JiIX meJIJiIO Aa 1\10 IIOMRCJIa1 ,n;a.Mll oB..n;je ,ll;aje:Mo RellITO nOTnyBo, aaapnrerro ; mTO :M1I oB,nje ooiaBJhyje:lIw, OCHH:Ba ce na ancoJIYTHo nOY13AaHOJli nocllm:rpalbY, reoje HCEJ.brryje . CBaxy CJ1l'ITbY, - a.rrH je TO CRMO nee 1aTpaEbe oz; ,ll;Merr Mjece~, a sa TO npuieMc Momern ,ll;o.zzyme J);anarr1if

70

Aparou;ieHe I'pa~e) a.ra He rrGTIIy.a:y CJ1H:S:Y 0. IITn:t;mje:r.r ~flBOTy 1I:laKap jom TaKO ~IaJIeHGr IIGAPyq:ia. Hanra pana.a Hega je auo T8MeJb, rra IWMe lie Apyr]1[ noyeaano l\WTIJI rpa,n;I:l.TlJ.

1. Gyps fulvtts Gm. (CJlIIl). Y nOCaB1I:HI:l. BeOMa pl'lje.n;aEj HHje zta HeMa CTpBHHe, aJIl'l Bell1a llfI:l.pa sa Gny TaKo. JIpany nTI-n:J;y. MH CMG CaMG y BOB8MOPY Y ,If,Ba nyTa mr.n;jeJIH ,n;BE[je MJIa,n;e IITHII,e (naJE.Aa HCTe), a y lYHJ ,lI,DOJiICMD CTapOI' My~jaEa JIS ,It;peHDBl:~a. Ha EyK] Hpocjeey Eo.,lI; 3BDpmma rHHjeS,lI;l!I ieAa:e: nap, KG,lI; ceaa JUsa JiI Toprser IIocTea.a iy~:e:D 0,11;" I-\.pyJ1l'ba lIMa HX neJIlIB:HX EOJIOH_aja.

1. i5ad, ,D;l?6lJ.O.8{t", 3. VI. 94,. JOll3.11· J.by6arurli 1).

2. Mz'lvtt8 ·regalis Vieill. (JIy:s;.a· :O;pB eHll': aera). Oz Te Bpcrl'e, :CGla]8 Y BOCHli JiI Xepneronaan BaOMa pnjeTlta, BlI.n.-aD caM 19'1aHYapa Ana KOMaAa ca necre Ji[SMe~y Tlfanrra If Opara, 4. MapTa yonD ie MOj 6paT c:rapy ~eH:Cy :e:a JIaoy.n;a oleny EOrn; MMTponrrqe, a 9. lIfap'l'a y6]1[0 je OEl ie;n;aIf EOMa,n; 'I'IIE Flfarrrra , OCRM ror'a :e:eEDJl1UW H>MX EOA Mp~e:e:OBaqa.

s. ~ ad, JIa6y):I1\ oreao, 4, m. 94., R. Y. D.

3. jl!li'lvtt8 ater Gm. (J[y:a.a :o;p:e:EaCTa)'. BaDlI1a OOH'ilHa rpaO.1blIBMP;a.

I-\.a,n; CMO y jecea npncrrjeaa, EGIje D:e:.n;.je aarne ORO. qpIIH MilVtts, Y:?PDJbeliy BH,D;HD CaM IIpnD:r'a 1. auplIJla, ,ll;pyI'lI .n;aH HelWJIHEO H>DX, 4. aupn:.na nprrcujeJIo ie l'JlanHO jaTO. TIpBO cni~e JIel'.'IO ,ll;o.6no case 2. Maja, 2.9. Maja Ramao ie MO.] 6pa'p cBje:&:a jaja, a y BRIDe rHHies,n;a nels 1I cTpaIIQM jam 1l0CBe MaJIeIIIHe MJlap;e, cTpaHOM TaRme 0)1; 8 .n;aRa. O.n; I1Ia:uu;a rra lICTOE .u;pffil je MHJlan pj e9« , a.m H3Me~y )(penonIJ,a R ymha ,lI;plme lIMa orp01)1Ba MHo.mHHa uapona.

3. ~ ad~ M:aTpOlur~a; 4. IV. 94c., E. s; D.

4.<) ad, ,n;pell:OIla~, ,1l;OJl8., 16. IV. 94., E. v. D.

5. i5 pull., MIIT]lOIl11o;a.,. 29, V. 94., R. v, D.

6. ~ pull., II'llI'rpOIlw.(3., 29. V. 94 .. , RO' v. D.

1. Jle1'JIO, 3 KOA{8.I'.Il, UpOBO, OpJXaqa, 2. V. 94., R, v. D.

4. Ce;rcn:ne~s tinnuneulus L. (BjeTpyma EJIHEaBEa). O.n; cenTeM6pa )1;0 cpezorae :e:oBeM6pa AOCTa "I8CTa, o.H)l;a ce u;ajeolle SKlIm HHie BH,ll;IIJlaj orrer npBa 9. ipe6pyapa, OH.n;a noie;z:r;mm;e, y rrynoM 6pojyrreE nO'OLeTItO)li arrpHJIa. B_PJlo OOJI'IajEra r:a.es,.u;apla:n;a, H8Ea,D;a rHRjc3,11;H no ,p;Jumi>l2IMa, a Her.n;a IIPOCTO IIO xpn,1I.OT:U'If>1a.

7. 0 all, JeJIeR'la, 17. m. 94., E_ v . D. 8, ~ all, Meoll1IJJe, 2. IV. 94., R. v, D.

2 .• n17,J1Q,6 ~oiM:aA!l. (ie1';110 6u1G:>to 11:8 YTpo6e :1l:TJI'Dl,ie), ApeIroll!l.U;, 29. IV. 94., E, v. D. 3. Jlel'JIO, 5 l<OllIaAa, 3aCaJIfn~a, 20, V. g,t" R, y. D.

4-. Jler.710, 5 &O)ll:!l.p,_3I, Opaasa, 2. vr, 94., .R.. v . D.

') .Ha <!llaR<r a!l.'lmt B.ll.s.\ti)aAI 1IpltMjepe, >will ce lIaxoAe '1 eapajeml!"o~r ~Iy8lliY. r/lje ~e 1\PYl'Q IJMe aua 0 a"l en 0, OlI):Ije nmo:jiplL E. v, D .. ~Ha'lE:, ;n;a [e Taj KOM8.;II; 0)); Milan, 8. H. v, D. p;a [e 0):1 MOl'a 15pa'ra.

71

5. Ger'chnet's cenchris N a 11m. (Bjerpynra 6!~JlOHOETa). 1. lIIala leAaH lWMa,.u; Y APymTBY E'ryt~i,/,opU,s oeepertinu«: Y 6HGl'pa,n;cEollf MyseJY je,ll;aH nap I(lS HerOTRHCRor EpaJa.

6. Eiryth1'Opus v esper<tinus, L. (BjeTpyma EOTI"<llIh). 17. anp!IJla meEmy

ad., 20. arrpaaa TpH lIfy:a:\',ial\:a I!l. "ICTHpr:r ~eHEe) 2. Maja Tp:H MY'EiaEa E: ,n;nIIje aeemee. J e.n;aH ie nap ro,zl.JIHJ ,D;aHa rmrjes.n;Ho y 6aplI 3acanHq]J.

9. 0 ad, illa6an;. Ton),lloJlJrlu<:u ll.a6pal£" 17, IV. 94., E. v. D,

1.0. 0 ad, Ml'ljelloJlaL\, ,D;yra aapa, 20. IV. 94., E. v, D.

5 .. crerJlO, 4 Ito~r!t):la, OCl'PBO na 3aC!tBllI\1l, 30. V. 9;1,., R. v. D.

7. HypOt1'io1'(;his aesalon Tunst. (COEG IeparyJb"IHk, coxozah). O.n; 4. HOBtnr6pa .n;o 7. MapTa. lIGie.n;HHIJ;e EaA H Ea,n;j H cTape nrane.

11. i5 [uv, IIIll.oaI\, 12. I. 94., Q):I Jl.TlI'!lL})a.

8. Falco subbuteo L. (Oo:s:o r-p.ram). 'lecTa l'IbeS,D;ap:m:J;a y IJ;njeJIOM IJo.n;pyqjy. Y [ecen .n;G Epaja oET06pa :MH01ltHHa OHAa je o.n;je,.u;:e:oli necrane. rOTOnG CEil y eIITell'r6py n OET06py y6BjeRH EOMa,n;H lIMa.JIH cy y }JOJOla: caao OCTaHB':e 'paSHDX 13pCTa :JfteJIHE-)ltene (EOffiCEe CMPTIf, L-fbellula II (}alopterz'ro). Y rrpoJbeily Bl'f,Zl;HO CaM npnor COEOJIa l'pJIama 4. arrpHJIa, a0,lf, OI1Aa Ea,n; II J\:a,D; BpJiG pnjeTEo, 20. anpnaa rOJleMO jaTO aa IIPOJIa3Y, a Haj'" JI11I:iI£HX. ,D;aHa y nOTnYH01\{ opoiy. IIpna zrsa cBie:txa JIe:r'Jla A06HO caM 20. Maja, oner ie,n;HO ~nie~~ 2. lYRa.

12. '¥ ad, ,n;pe.n:ollao;, 17. IX. 9~" E. Y. D.

13. 0 ad, ma6ao;, K-yp~oBJd;F<a .>rWla'Aa, 2.4 .. LX. 93" E. v, D.

9. Falco per·eYlf·1,nu.<; Tunst. (Corec> cana). O,zr, 29. ceilTelllopa ,11;0 20. anpliIJIa 110i A~ Hoes pe,n;a, nmne 0,Zl; TpH Y je,n;:HOM. ,n;a:e:y Hl'II',1I;a He Bl1I,zr,je'X. 1I0jSAlil,J:fil, MaRjeeRE HH,n;liIBH.,JJ;yll ]il1lEa,ZJ;;:t mtjecy ;n;yme QCTaja.m, nero no HelCOJIHItO ,n;aHa, a.m OJ2l ][X ,lIiQc~opa orre'r :HOBK Ha.n;oMjeCTJ!fJl1iI. 15. jan:yapa 6am casr C HeEOI' narrrssaza X.THO ,n;a yonjeM ie,n;:e:y Tpe.uTeJ1>Iey nojaparry (-A.rnth:us aquatz'cus L.), Eoia ie .npe,.u;a MROM YSJIe'l'HJIa, Ea.n; .n:CTOM ce je.n,;a:e:

COleO (Falco peregrrinus Tunst.) otiopa rra rrpeTITBJbEY, na Tpn,zr;eceT je Iwpan:a npe)); MeROM srpai5ll, l'l X'l'j@.n;e ,ll;a C BGMB noojeI'He, aaa r'a cnaTH TaRe aa Moje nymEe.

14. 0 ma6~ Bereia 6apa, 15. I. 94., 'E. v. D.

10. Falco lananUs Pall. (OOleO 6a:aaTcElil). Q,n; 15. ~e-6pyapa rroxeanra BlIljaJIH eMO OIeO JIa6Y,D;onor GIDHa :a:eKOJfHlCO ny;ra noje;lJ,litHe elCCellllJla,pe, rra :aca.n:OCT He Moranma EEl je)l;Hor y6:B.'I'H; c_pe,n;J[HOM a:o:pHJla, Ea,D; ie Bekl'lHB IIJlOXO,n;:IDIX npCTa ReC-Ta.1l0 OIfJIO, He BH,ll,ieCMO lIHEojer COEOJla OaHaTCltOr [Falco lanar'1,U$ Pall.) BHme. OR no TOMe sa 'IJ,lI;0 mije rH;>~S,u;ap'JlIIJ;a, E:JIH ie najMa-:a.e reao TaEea BpJIO pHje,n;aR. Y 6Horpa,n;cK01l1 M.Y3eiy lIMa ,lpiIIma, BeOMa jacaa CTapa :acemea lIS saieqapCIcor repaja.

11. Astur paJ..u'I1warius L. (Jac'l'pRje6). 06H'lajna craaapnna; sa -qy,n;o B~a oe ony,n;a y OBaEO ,zr,06a ro.n;HDIIb-e JIUror-O BJilIIIe CTap:FfX eanax, Hero

72

MJIa,n,1'L\:, .1ItYTJiIX IITllll;aj q]'![ffa ce no TOMe )l;a one O)l;MaX o.aceae, 'IIDf rroaere i Y Bl)0.je~rc o.n; cenrextipa no 25 . .n;e:o;e:M:6pa najecax [a yoIl1ie BHAHO imje,n;Hor llfJIa,n,or eEoe:rn:rJ.IalJa, y jaayapy J1( cpe6pyapy neIWJ.IJiU:eo IbErX. Oz; nOJIOBHn;e jaHyapa rronearna OjS,n;HJIJiI oy cTapH rrapomr y 13G"lfep neh pe,n;013RO y3 caoja I'mrjes,lI.a. CEpatee ]I se<:reBII (ua ,n;a oy orra oBy,n;a pr.rieTEH) rJIaBHa cy SHMH iacTpHje6y xpaHa. -gaM ce naTEe nojase, orr.aa HCTe najaarne JIOBJd, H TO OC06HTO El17J (A.nas q'uerquedula L., uaTEa rryrrsapana). Y moI'HX eECeMUJIapa" Eoje CMO noy6n:jaJIH II paSMOTpHJIH, natne HaM ie Hero y HEOjHX,n,pynIX rpa611[JI~a, YAapHJIa y O'IH pasJIl'fEca Y BeJm:<m:mI nepa no IbHX0130j CTapOCTH; HOBO) ,n;aEJIe TaMaM paSBEljeno, Te no TOMe [om HeHCT_pomeHO nepo naana [e S:s:aTHO Epalie Hero cTapElie, neli. O'IeCaHO j no TOM rrenpeeraaoe TpomefuY cy H. up. cpSAffia 6pqna nepa nOCBe CTapn llTH:o;a, sa ~e.uy Tpeh.:rmy y.ma Hero OHa y I'O,ll;J;3ID1naEa ooajy CIIOJIO)3a, an ,ll;aICaEO H lImoro repaha, IIpBO caM nOEO JIerJIO ,ll;o61'I0 Beli 4. anpnJIa, aJDiI jom 19. 1I'laja .aarrrao ie Mo.i 6paT y ie,ll;HOll<,[ I'nliljesAY CacBliIM Ml;WIelIIRe MJIaAe.

15. <5 ad, ,lI;pelloBa:t(, ByIC"(fBl'W", 16. X. 93., E. v . D.

16. ~ ad, illa6au;, Om.llllCltR sa6pan., 80. X. 93, E. v, b. H. <5 [uv., ma6s:q-, ToJm.'li·lto.!Le, 25, xn. 93., E. v. D.

6 . .lIe1'.I10, 4 ;&OMap;a, Op"')), ,1. IV. lJ4., R. v: D.

12. Aecipz'teJf' niS'u$ L. (ICo6au; lITlP=rap). OA Epaia cenTeM6pa ,11;'0 Epaja· ru:apTa o OH-qajaH, HlIje I'Ebea,ll;apn:u;aj OBaW[QllIEE>1l Epa! reao ,lJ;a [e pas)'I(elje IDlMe~y Acoipiter nisus L. l!I Astur b?'evipes Seoereoto, I';n;ie ce HHKoja O,ll; OBe ,ll;BRje BpCTe craaao lie nacezsana.

EpaTEOIIpCTOr EpaI'yja, Eora CMO oBY,1l;a ysa..iIJ,ll; TpamHJIlir, rramao ie, EaE0 je rroerraro, EAyap,1;l; XO,ll;enc aa TJdMOn:y rra rmrjesAY. :J2I nap 1I JIeI'.]Jo ,ll;QCI:r:IeJlJ2l cy y. "British Museum". BpJIO cTape llTI!Dfe,' HapO'I"ElTO CTaplI MYmjarw CJLa60 ce oBYAa Bl:l9.ajy.

18. <5 iuv., 'Ee-'lOTIffi, ·lIII. IX. 98., E. v, D.

19. is ad, Ilpono, Op.IIlp'la, 16. X. 93., R. v. n,

20. ~ med., DJa6(t~, RYp'rollliffil~a IDI:1la!lill, 14. Xl. 93., E. v. D.

21. <5 .med., illa6a:n;, ,lI,a,;ro,qo" 20. XI. 93., E. v. D.

22. 0 [uv., MeoBillle, 1. XII. 93., R Y. D.

28. ~ med , rpaJI llIaQal\, 18. XII. 93, E. v. D.

13. Ptmdum. lwb:ae'tU$ L. (Jac'Tpeoa:q 'qHITo.rram). 5. anpnJIa BM,1J;HO CaM cTapy ie;lJ;:a:y IlT~ rra 3aCanJ2lIJ,R, BHa'Ie je HlUCa;n; He BHAiex.

14. Aq_uila pennata Gm. (Opao naTYJbaR). Je,ll;a:s: EOMa,ll; (minuta) BM.n;RO caa 20. aUplIJJa EO,lJ; .l(paiDojeB:qa, HHa'3:e ra TIoY3,l1,anO mrjecaM BH1)a.O. J.fuien ie,n;an E01I1a,ll; (pemmata) Wd saieq:apeEor Epaja RMa y 6MOrpa,n;cRoM MYseiy.

15. Aqu£la naeoia WoH. (Opao K<J1l'l"Ieh:I[). PEIje'.rEa I'E&es;n;apl'IIl;a, y [ecea .n;020. oieroripa, y npoJbeliy o,n; 15. pe6:pyapa. CmI cy OBIDVIOIILEblir

- 7:} -

THDM-cme naeoia-e. A. clanga HFJiecr.lO BJi19S,JIH, rra HM DpBjeJ18.3 na Ty BPCTY, .n;OE ce nacyrrpo-r Y ApyrHM EpajeBnMa OaJIEaHCEOr rro.JIyocTpBa rrpe.naarre <iJOpMe BpJIO ""leCTO BM:tajy. 26. a:rrpIIJIa y6liIo CaM HS ie,ll;Hor' I"HHieSAa .1Itemey It1 Jinma.,ll;HO cBje:me jaje; Beh 29. ailpliIJIa, ,lI,aEJIe caxo TpEI ,n;m:ra EaCHl'rje, cjeJra je AP)l'a .memca y TO ra-ale3,!1;O, reolY je IIW! opaT yOHO.

24. ~ ad, npU;lJlllOBllI;, ,u;OJlllt, 26, IV. 94, E. v, D.

25 <5 ad, IUa6al~, TorryaoBl.Itl(1'J aa6patf., 2. V. 94., E. v . D. 7.1 ja1e, IIplJ 'rnO 0 BlT5 , ,.ll;o.o..nli, 26. IV. 94, E. v, D.

16. Aq_uila ~'1ripe?"2'al";s Bechst. (Opao ~apcEB). Je,n,RO ie I'HBjesAo 61'IJIO EOA 3acamilI~e, Apyro je,ll;HO H€',n;aJIeEO OA Jfa,oy,n;oBor OERa, na ~aJIOCT I15Ii1JIa cy 06a paSBpr.aYTa, npaje Hero nrro .aocrrjecxo, Aa cTape y6J!jeIlw, amI 1!lS TrpBora 6apel\'t CTWOCUO JIerJIo. Y jeceH BH,n;jeCIl'[Q npJlO OCaMJbeHe, J3eiumOllf 1i[JIaA8 OPJIOJ3e OBe BpeT8 ,n;o Epaja OETo6pa, y rrpoJbeky rrojanao ce je TI_PBn nap Ope,ll,IHIOM lIrapTa. Y nyTpau.r:n,ocTH SeMJbe J38Jle ,n;:a je ~3ipCEa opao Oonqa:H; y OHorpaACEOM Mysejy cy zraa eEyeMI;IJIapa H3 nero· TIlHCEOr I<:pala.

8. 1 isje (All(l. I1.PYl'a upu BR'I)eJE>Y T(oJrYII.aFla), 3aCaB.ffi\a, 8. rv. 04., E. v, D.

17. Hah'ae~us alMcilla L. (Opao 6jeJIOpemI, cTeEaBan;). On 3acamu"(e AO Hpona 61IJIO ie 10 rmrje3,.u;a, na :tE~MOCT cy napOBH y CBHMa TOJIIlEo. nOMe't'aJDr, ,ll;a cy T',n;jeEOi:H OCTamrJIH I'majes,ll;O, ApyrlI cyoneT 6HJJl1I Ta"ICO H8Bj.epojaTRo lIJram.l&ln3]!I, ,n;a :ErBEoiY cTapy llTHI:J;y ITe l'IIOl'OCM:O AOOlITU, mOTQ TaleQ liM JIeI'JIo, rronrro CMd ,1l;Ba I'RlIies,!!,a, ,n;o EOjE;X ce :rrrorOC1YlO YCIIe'I'M, ripexacrro narrcra. 16. anpaza lIape,ZJ;l'IO cax, ,n;a ce ESBa,n,e ABa nOJIeTap:qa, ITOIDT0 ca 1 3tellEY TemEO paRHa; jeARoI' J1l3paCJIOr My:atiaEa, YOHieHor na oEpai~y L'HHies,II,a, ,ll;o6I1o ca1\.1: 133 JIaoy)I,a oeaa, ,lI,sa oz; TH:X rrrnjes)I,.a 6HJ.[a oy nacpe,zr; oape, rra IIOCBe OCall'JJ.beH01lT CTapOM )I,pBeky H BHAjeJIa ey ce Ha ,ll;aJreEO. Y 'K:aoHoi jeceHH 111 3lI'MH caao ce pIljeTEo lta,n; B~a 6jeJIope:n:m: opao (opao oTeEaBau;). J ezran; nap Mopa ,lI,a ie Beli CpeAJ1ffiOM q,e6pyapa HOCHO jaia.

26, <5 pull. JI&6Y)l;3 Oll)'HO, 20, V. 94.., R. v. D.

18. Pe.mis aptl10rus L. (mlCaffi~, ecanr), PliljeTJ~a l"ffies,zr;apJa.qa,) 26. naja Bl'fAHO caM: npnon My:m:jaEa, 28. Maia aa jeAHoM MjecTy neT E01l1a.Aa. 2. jYHa ,z.t;06n:x Ha CBoiY BeJ.mEy pa,n;ocT JIer;JIo ]{ EpII.rra :lIteHlte, y60jene. ca l"Imjes,n;a. 9 . .n:eI'Jio, 2 XOllia.P;R, ilPOBO, Opaaaa, 2. XI. 9/.1,., E."Y. 1>.

19. Arelt2:buteo laqopu» Brunn. (illreaIbau; rarraOT]I). Beoxa p14je,z.t;aEi MR OMO )31£[,njemr eaao ie,n;aH EO.Ma.,1J; y npellleny 0,11; 5. AO 13. jaayapa (najJbylia cTy.n;ea y ro,n;Mmr). Ha :lroaJIOOT He. MOI'OCMO I:rplIR:yIIMTJiI npRMjepa, a.1m ie,n,aHEOI4a,ll, 113 OEOJ~e saje'I'apCEe Hll1a y on:oI'pa,ll;i:':EOM Mysejy.

ITpKMjell6a. 21. ~raia MHIlIJBame !lIoj 6pll.T T.llp)l;O D c'ra.>mo, All. [e ;)Jrnay .Iffarma 8Dp;lIO je7I'fI0r Buteo jeroll;; 118. Xta;JreCT oa-p;a name Be CM.jclloclIIO ."OB~I!I'J![, lUIa'le 611c.ro .~aKO ?!Ol'.>m y6n:rn o'llaj &o.'II:ltA, 11lJ'0 [e AoC;ra. 6J£FfB'y repa] ll>ero. UPO-'ll"'J'H'o.

- 74 -

20. Buteo mdqaris Bechst. (Mamap). 06H<ma cTaHapHo;a. Osasrorrra,e ,cy cranapurte aeons BeJ.U1~e H BeliHHoM ,n;OC'l'a aaracu'ra rrepja; y HOBeM6py BE,IJ;ieC1IW Ii[ sa "1y,n;o MaJIeHHX. eKCe.MDJIapa, o,n; ~OjHx CMO name Ibl'fX y6HJJ1'I) aJill J2[ OBl){ cy 6t'1JI11I '.rI!ITIH":l:H1![ :Ml1lmapflj B. desertorum ysaJIy,n; CMO TP(ljRHJJ1'I. Bah 9. <pe6pyapa cje,n;l1Io ie je,n;aH nap Ea. rID:lies,!!;y, llpBO can JIerJIO ,n;OOIdO 19. MapTa, rromzsezra,e 14. arrpH.rra.

27. is ad, Oopeaoaau, 3. X. 93. E. v, D.

28. is ad, illaoaq, C'!'apH s:Wpaa., 21. XI. 93., R. v. D.

29. 9 ad, JJlao!U\ TOllysoBlrln<ll aaripars, 5. L 94., E. v. D. 9. ,l[er.IIO, 01'11'1', 19. ill. 94., E. Y. D.

10. JlerJIo, ibidem, 14. IV. 94., R. v. D.

11. je));HO jaje ae06,,.1lIO JleJUIKO, 28. lIL 94., E. v. D.

21. O£r'cus ae1'U[jin,osus L. (Eja llJ!IjyJ.ba-qa). ).(OO'l'a =recra I'lhes,n;apw:t;a, y jecea ;u;oEpaia OETOtJpa, y npoz.ehy o.a 3. Map'Ta. Behnaa llapOBa JIlWEe y PHlrjes,n;y y3 B1itTBy H aa 3aCaBlll~11l, aJ.LH OHOJIlma MRoml1lHa, reao na HR:JElf,Zl;epClCOM jesepy, He~a HX OB,n;je, jep ce IIpH CYCTaBHOl'r( Tp(ljRe:EbY na"llI!HX jaja o.aaame rH'Hjes,n;a pasopIf.

30. <:i! [uv., illa.611.:U;, Bel'JIll. 6apa, 15. Ill. 94., Kohu.

31. 0 ad, 3:tcaBIllI;a., 5. IV. 940., E. v. D.

32. ~ ad, llia611.n;, l3e,JI,!l,B:R 6apa, 13. IV:. 94., E. v, D, 12. je,ll;11o jll.je, BerM Gapa, 11. V. 94., R.. v, D.

2~. Ozrcus cyaneus L. (Eia CTpIbapEIJ;a).Beo:r.m pHjeTEa; MJIa,n;a meREa

6.0paBHJIl1 [e oz; 6. ,n;o 14. jauyapa rra BerJ.l1'[ 6apH) rp;je CaM je eaor' rrorrrzsezrrser- ,n;aHa y6ao; BOJba 6Eljame npaSRa, DTllll;a MIJIUaBa icao KOCTYP. .l2IHa-qe Te n'1"JiIII;e lfl'ljecaili Bf1~ao. Y OHorpa,n;C,KOM l}:!:ys~iy lrMa je,n;an KOMa,n; -as sajeQapC1Wr Epaja.

34. ~ [uv., illa6al\', BeI'JI8> 6apa 14. 1.94., E. v. D.

23. C£'rcus cineraeeus Mo n t. (Eja. CRDa). Moj 6paT y61I0 je meHEY Ll.. aapFIJ1a y ,l(OOPODCIWj 6aplI, aJUI ce ITTKqa IISry6H y trperaua. llHat.le j~ He BH;u;jeCMO. Baorpaacrca ¥yaej BM'a je,n;aH EO:M:a,n; ]1[3 3aje'mpa.

24. Oircus pallid'tliS S y k e s. (PyCI~a eja). BJd',n;:FIO caM Jll '.r6llO je,n;Hor je;V{fflJ,a,TOr MY:JEjaEa y na.j60JbeM nepiy·

35 0 ad, Opn-r, 2. IV. 94., E. v, D.

25. Athene noctua Retz. (TlYE). 17. ceuTeJl16pa sa-qyie1flO y sopy 6msy

Iffanna liyI~a r,llje BH'I:B, RHa"I.e ra rrajecxo B·H~a.:1llI, aJIIf ID1aE 30. Maja AOOl!IX as ,l(penOB.qa je;ZJ;HO J,l;OC'l'a csjeaee jaje, KOMe xorame 6]1[TH o,n; npl'J~Ee 'tleT0pl!I He,n;je.J.be. Ha lICTO"-fHOj CTpa:H'l?f Cp6aje, "iJlm1l ce, ,l};a fiyma mra narrre, rronrro tJHorpa,n;CI~.m: .r..rysej Hl'Ila 3 II10Ma,n;a RS H erOr.rlffia.

le. jel'HlJ ja:je, ,:n;p.81!9D3.l.\', 1l0'3.lfrKO'lIl Maj(t 94.., E. v, D.

26 .. SY1·'l1ium. urolense Pa.ll. (Ccma ;n;yro:pena). ilocJIIiIje no,zr;He 30. eerrTBM6pa y6vro ie IIwj 6paT y xpac'rRRy 'l'HE Tlfarma je,?l;an KO;M:a.n., rcojn oy raBpaHll H BpaHe oEjecno npOFOHll:.n:e, a sa qy,l.l;o na :HCTOM Mjewry E8EOJIlUCO :x.mayTa I\:RcHllie je,n;ny ymapy. Y jyrpy 1. iaByapa rrpeJIeTHO je lIfcan je,n;an c'rap, p;OCTa jacan lWMa,n; OEO 100 EopaKa :BRCOEO H3Ra,n; rJIa:Be.

-- 75 -

27. Sy-rn£mn aluco L. (ill YMcKa coaa). BpJIO otJH"'IHa cTaHapMu;a y qmjCJIOM ~paiy. EaEo oBy.n;a c.rra60 E.l\1a .MHlllU,) :J-KIfBEl mY.MCKa CORa nor-aaaaro o,n; l\falhRX IIT:Ho;a, napOQHTO C'~lO joj ,n;OCTa "IeCTO y BOJ.bH nam.JIEl OCTaEJ:Ke o,n; JI6ia (se6a o IiLTKaBMD;a) Jd EOCOBa.

36. 0 [uv., IDa6au;, OraplI sa 6pa.!I. , 25. IX. 93., R v . D.

37. is ad, MeT£Ol;l1ft" 29. L,{. 93., E. v. D.

38. ~ [uv., rna-6aLl;, :6el'.lIll. 6apll., 21. I. 94., E. v, D.

28. BUbo maxt'mus Sib b. (BeJIRECa jejna). Mom,n;a rIbes,n;apHlJ;-a EO,n; illarrqa. OORM onora, .EO)!; Byl'nZU;112 uralense CIlOMeaYTor elCCell1:UJIapa., nrro ra je BH,n;:aO lIwj 6paT, ,ll;OOlIC,MO 27. CBfITOl'r10paCTapor MymjaEa, lIITO ra [e YOHO JSAaK nararran, a je,n;Hor MJIa,n;or MYJEiaEa YOMO caM ja rra BOBY rO;ZI;HHy y TOny30BliIliEOM sa6paIby rcOA Il.larma; EO,n; J[O:JEIDlTI,e liI 3BOpRl1lEa, BeJIe, ,n;a EIMa MHoro ymapa.

39. 0 ad, IIL1.6~, CTap'K saOpaJi., 27. cr. 93., 0')); 'j6));1I0I' D,nraruJlIa.

29. Otus vuigeJ1'Zs F 1 em. (Co;sa y'l'lffia). P:Hj errea crana pHqa, Ml'f CMO CaMO 4. Hosedfopa Brr,n;.ieJIH: je;Zl;aH !COMa,n; y OpJla':IH BlO,n; Llpoaa, H 5. MapTa TpH ROMa,ll;a E-D,ll; Caaama, OCllM Tora ,n;OOHCMO 8. aupaJla .seh, BeOMa oOJIeseaao JI'erJIO. IIpBHx ,1J;aHa MapTa Mopa ,n;a lfX je EO,n; Oa..rrama npOJIeTj_e.rra orpQl\ma lIffio1E:rm:a, nOIIITO je MOj 6pa'F 5. MapTa. y HeIl10M 1I1.aJl(i)M rajrrhy Blf;H,HO, llCTflBa caao '.r'plf YTlfa:e, aan CHJIHYMBom:any cBiemer nao]a.

40, a 1u"., Opaasa RO'i\ IIl)OI!Il., 4.. XI. 93., R. v, D. s.r. ~ ad, lIo"J.aill~ll llaJJ:ltm, 5. III. 94., R. v. ]).

14 . .lIarJlll, 3 .B:<)"a));a, OPlI:r, 8. IV. 94, R. v. D.

30. Bmch!J.otu.s :puZust'J'is- Forster. (Cona MO'IBapYD;a). Ha lTpoJIa~'-3y O,llj cpezrarre eeU'J.'eMopa AOEpaja oE'To6pa li llO'IeTI{;OM lImpTa. My CMO cony MO'llaapnIzy Baa~a CaMO noje;lliimn;e Ha.rrasl'IJll1I, aJIH BeJ1e, ,n;a III je 11. orerodpa :EO)!;, JIa6y,n;o~or omra Jlmo.acn:aa JIpe.rreTjBJIa. 9. BM,lIJl.O caM Ha l\W-.:tBapaM:;t BRTBe sa ne,n;pa, cy:a:"-faHa npeTnOJI,n;BeBa ie,n;aH KQM-a,n;, rAje ca c:rmje1lf no Ha'lllHY ,n;a:Ebe rpa6.FI~e ,n;y;'lte BpeMBHa BHCOEO y spaEY ;p,;py:J-KKjHe MOrOx ce )l;,o:r.mCJIlITD, ICaEBa je TO IITlfll;a, ,n;OE He ua,n;e y porescje, Te [e y6ax.

42. 0 med., ,n;llenoDan;, IllHpO'iJ:a {ia~ll., 17. IX. 93., B. v, D. sa, 0 j.n"., ,l(penO'nll.1\, :BHTBIL, 9. X. 93'., E. v. D.

44. ~ ad, Hoo..aillJC.B eaaanr, 5. nr. 94;., R. 'V. D.

31. Cayrt'mulgu:s europueus L. (IIo¥paEyma, ~YRBHm;;:t). Je,n;Ba ,.u;a jill I'H>es,n;ap;aqa, D na npOJI83y pl'ljeTEO ce nlrlja, M.H CMO caao TpH uoje,l.l,lffia ROMa,n;a BIf,l!;je.JIll 1. H 16. oETo6pa 'If 13. anpnza.

<le5. 0 [uv., m:a6&I~, Bel.'.lIa 6apa, L x. 93., E. v, D.

46. ~ ad, JIEa{i811, TO'TIyl!O'lHrlil<1I 8a6pan., 18. IV. 94., E. v. D.

32. Oyp.selus aRUS L. (II"1.e.rro3y6a, u;pEa 'Iaoaa). Y BH01'pa,n;y Elmi. nqeoJIosy6a; (rUlHa '!HOIfa) Y BeJIMEoj MHO.\1EIH3]f CBOj:;.. r1II!1jes,zr;a, y IlO,n;py'Ijy Hamer 1l0CMaT_Palba HacynpoT :mrrtaEO ie He BH,n;jemuo.

33. Hz'1'undo rustica L. (JIacTa, JIalYl'amm;a nOl;CyliapEa). AoeTa qec'ra.. rffie3~ap~a y CneMI1;o,n;pyqjy. Y jecerr noje,n;HID:J;EJ ,n;o 1l0JIOBrrqe orerotipa y npoJ&cliy npBa 4. arrpBJIa, y nynOl\( 6pojy TeE o,n; 20. anpaaa.

15. ;nerJlo, 3 ROMll.7!;8, .Ifpono, 18. m. 94., E. v. D.

76

34. Hirumdo urbica L. (IIliIJb ax\: , ieocapah). PliljeTl~a I'H>B3,lI;apn::o;a y rpa,n;y illarm;y. TIpE! aanresr ,n;oJIacr~y 12. ceUTeM6pa He 1H'r.zr;jec~ro K.0EOjy BIDITe, y npozsels.y npne 19. arrpaaa, o,n; 24. aup.HJIa y rrYHoM opoiy.

35. I-lirundo n"paria L. (Bpjepy.ffI'l.l,a -qa~aBa). BpJIO OOH'IEta rH>eS,n;ap.Bu;a. Y ieceH IIpE! HameM .n;OJIacEY lie oje HMRaEe nnnre, y rrpoJbeliy 2. Maja y II)'R0M OPOiYi 16. jYHa eE.JilHo·M: jom cBje:tIta jaja, ca110 MaJIO OOJIe:tRaHa. Hajseha rraceotimra lnla IW,lI, Ifposa, aJIH 11 OBa jour ,n;aJIeRO oaoeraje OA ORe na CJIaBORCIwj CaBCIWi 06aJIH l.'IIe~y I~<rreHIwl't1 Jil JlfhlTpOBRIJ;OM) r.zqe mia xaoro XHJha,,lI;a napona.

47. is ad, IIpOllO, 1. V. 94., .R. Y. D.

48. ~ ad, ibidem, 1. Y. 1894., R v. D.

16. ;,el'.II0, 6 "Ko'''Ma, ibidem 16. II. 94., E. v . D.

36. Oucuius 'canor'us, L. (Eytta8JIJia). I~ao rThBSAapllll\a caxo llP'JIO plijeTl\:a. Y jeceH He BH,ll;jeCM.O HlilI\:Ojy mrnre, y npo iheliy npBy 5. anplIJIa, DJ?BB rryT Hal\f. je aaEYKaJIa 14. anpHJIa. Ao 23. arrpl'IJIa BB~aJIa ce [e MaJID reoja KJIcan:0D,a, a o,n; Tora ,ll;aHa cny,zr;a cazaa MHO:tRlZIna, Eoja je HallO'lIITD IIO"qeTJ;.Oll-f Maja ie.n;HaIW paCJla, OEO rroaoanrre -ror-a Mjeeeqa nax o.n;jC,lI;Holi EX HeCTa.n;e AO neIWJlHIW EOMaAa. Y SpOl\:y TOj aaaaapezaoj CTpRR He Morox ce ,n;Ol\{lllCJHITH, He nanjex lllHWjy npoTy rycjeImIr;e y TOJmEai MHO:tRli.IliR I .n;a 6l11X Y TOMe Morao HaspJajenr yapOE. II;puene :reyma;Blm;e casro OJ ce npJlo pHjeTI~6 J3TI.I;aJle, a o.n; cpemrae :Nraja: oam lmEalW. ApJT.HX rozeraa, peEome lillI, .n;a [e EYEaBl'I11a y BpHjeMe napelfia ony,n;a BPJIO -recra, na TOMe Y OBOl\l Rpajy 1I CBIII yC.rrOBH npI1liajYi aJI1iI ia y re ztane He MOI'OX ,a;a C'.I)H1'Heru: mITl'l Iwje jaie, Hll.TIIT J\:a,.rey MJfa.n;y IITIiII~Yl .!'ira ,l(a cax, lca.n; CfiJlf YHaTOq npIilJh6mHa Tpa7Itel:ba Hl'lIIITa He Ha~ox! sa H>ffX :pae]ll[Gao peJlaTl'IBHO BeJIBEY narpa.n;y. To [e HOB ,lI;Q[{las sa CKBTa .. laQKB mrifSOT l1lpaBFl'l11ffi, IDTO ra [e Beli HCTaEao E. <P. IIJI. Xoxajep (Homeyer, Naumania, 1849., 1. H Wanderungen del' Vogel CTp. 222. H .n;.).

49. 9 ad, D;epona.u;, 14. IV. 94., R. v, D.

&0. 0 ad, 0PH'C, m"pOR8., 20. IV. 94., .R. v. D.

51. Q ad, (lIPBelfa) npn'IBHOllll"h, ,2l;oJJJ'rli, 26. IV. 94., E. v. D.

37. Merops apiastet· L. (Bpjeryaarr, nxeaaparra). Eo.zr; Ilposa noneha rraceoriaaa, anasre jom TaMO aNO IToje;n;m:n>I nap0Bl'I. Y jecea He BH.n;ieCh10 murre :wreJIapIDJ,a (6pjeryJIa:qa), y rrpoJbeliy npB'a ,ll;Ba M:y:Jl;~iaEa 1<1" je,ll;HY JEeB:EY 3. i'.1:aja. 16. iYRa Be}i1ma JJ:el'a.JIR SOBa, H8EQ.wnw 06.JIruRiamrx, 20. jy'fa rrpnll noaerapma.

52. 0 ad, IIjJBru:ra MexaHll, 3. V. 94., R. v, D.

53. \iJ ail, ibidem, 3. V. 94., R. v. D.

17. Jrel'olIO; 8 RQ1\Ut/l8., Hpono, 16. VI. 94., E. v, D.

38. Alcedo 'ispzaa, L. (OJMOYJI MaB BIDI , nO,ll;OMap). BeOMa pnjeTKa, y I(H.je.JI0U ITO,ll;Pycriy BU:Jb,2l;a ax rmrie3,l!;B rrajmmre 5-6 rrapO'Ba.

54.. oa:o;1, Ilpnno, 66a.Ji:a Oane, 2. V. 94., R. v: D,

- 77

39. Coracias ga't""l·1...(,la L. (Cru:p.n;liIBpaHa). Beosra OOnqajHa rl:bcs.n;apn:o;a y 'Belli nO.l(pyrrjy. Y [ecea Hamill CJlW CltIp,z.r;HBpanJ caaro jour nojezamre ,ll;0 24. CeJITeM6pa.) y npo.aehy JIpBe (rrer.r EOJla.n;a) 16. arrpaaa; 2"3. arrpHJIa rrpacnjeaa je orpoMna rJIaBHa Maca, :0;111:0 ,n;aH .n;OJIa'm.,~e cy CMp,ll;ID3paH8i HelCO on BpHje1l'IC EpY:JElIJIe .BReOEO Y BpaIty, a orr.aa 6n ce BeJ.[][EOM EP12fEOl}l cr:r;ycTIi£JIe. 26, anpllJIa Beli cy OIlJIe y :lEJ:IBoj cBa~H'o "IaIIJbaMa sa .ll,ynJha. Tlorrrco oBY,ll;a l!lMa BeJIIllCa MIlO:tRl"IHa myuJher ~pBelia, r:mrjes,uJd cMp.n;nnpana caxo y :Eberu:y. Tlpeo nOT.lIyno HOBO JIerJIO .n;OO:I1IO cax 24. Maiaj OOI2f'UIO je 6HJfO no 5 jaia, aJIH =remhe 6H IU ce ,ll;eCllJIO II no mectr.

55. is ad] ,n;peRoBl:u~, ,n;O.JlR, 16. IV. 94., E. v, D.

56. '¥ ad, ibidem, 16. IV. 94,., .E. v. p.

18,. zeroro, 6 EO Mll.,,q;a, ibidem, 24. V. 94., E. v, D.

40. Oriolu» galbula L. (Byra, SJIaTEa). OO:~'ffia rTheS,l(apID::J;a. Y [ecen Bn.n;jeJlIi£ 01\>10 casro jom je,ll;HY MJIa.n;y TITHI:\Y 20. cerrresrripa, y rrpozselse npna 18. arrpl!IJIa, 24. arrpEJIa nezasa MHO:JE uaa aa npOJIasy, o.n; 26. noxenma y

rryHO:r.r 6'pojy. .

57. ~ juv., I'p3,P; ill.:Mla.l'l, 20. IX. 93. E. v. D.

58'0 ad., ill.a6tl.1j, TorrysoBlItl<1t sa6paH>, 19. IV. 94., E. Y. D. 59. ~ an, ibidem, 23. IV. 94., R. v. D.

19. "e1'<[o, 2 ROlllap,a (2 JWYl':l. rrpa Baije6;.y JlQJtyU:l.na), ~peHOl!al.l;, 1. Vi. 9~., .E. V'. D.

41. Sturnus vulg.a1·18 L. (BpJhaIt., "lnopat\:) . Beoaa 061I'IHa rThBS,ZI;i1pJiI.qa.

Y nylIOM opojy ,JJ;6 K_Haja OE'.roopa, Q,E;,z.r;a uojaaamte jom AO nOJlO'Em:J;e HUBe}10pa. 1. ,zr;en;e;M:Op.a TpH EOJliIa).l;a ElO,n; ~eOBIma, 10. IiI 21. ,n;en;e r6pa EO,.n; lIIann,a no ie,n;aH. KOMa.n;, 3. iaRJapa QeT0:pfI IWMaAa, 1. $e6pya.pa 'l'pH ltOMf.t.n;a, 19. ~e6'pyapa ,ZI;na EO~fa,n;a, o.n; Tor ,lJ;aHa CBaICkI ,z.r;aH no mrme E:bRXl a nO"leTEo:r.1 Map'Ila y nynoM o}:)(\)iy. 26. Mf.1ja npB'K nOJIeTap:qlif.

60. 0 ail, IIEa6aTJ;, "rOUysoBHlulm: sa.6PIl-Il>, 21. XlI. 93., E. v . D.

61. 0 ad, .lLa6;nJ;a. creao, 4. m. 94;., R. v, n. 6"2. ~ ad, Ibidem, 4. m. 94.., R. v. D.

42. Lyces monedula L. (llamta). BeO:M:a OOIPlHa CTaHapHqa.

63. 0 ad, ma.,6a1(, O[[~I'I aa6pam, 8. XI, 93., R. "Y. D.

64. !i? ad, ,l(pekoBao;, 20. XL 93., E. v, D.

20. Jl"e1'Jro, 7 KOllfaA8-, IDa6an;, Ont;lIElllltll sa6pau;, 25. IV. 94., E. v, D.

43. Cm'Vus cora» L. (I"laBPaHJ r-apaarr). 06fI'IRa craaapnna, SBJ\fIl ie RO,n; illann,a 6y,n;e HemTO name, iep ce ORAa J[ O;ID[ raapaaa, E;OJH nO,ll;UJb8 O,21,on;y.u; rHliIjea.n;e, ,zr;OBJla<re :Ie :<l.t'HBO,Zl;epIDIJJ;aJ\iia 6,l.LR~y rpa,ll;a. Behaaox ce rallpamr 13~ajy .Y ,lJ;Boje, Y xacHoj jecean H npH.xpajy BHMe Jllfl~yT.llM 11 no .H>HBaMa Y la~f.t ,n;o 40 ICO:Nra,ll;a. IIo'IeTEoM q,e6pyapa. "Ll.o:rrpaB'.lE>aJlH cTapllllil napoBH rJu1leB.n;a, 23. MapTR rranrao caa y je,ll;ROM I'HHjes;n;y MJfa.ll;e Beh 0)1; Burne ,lJ;anB, rrpBe ITOJle'I'ap~e KO.a; ,2l,-na rHBje!3~a 2. Maja.

65. 0 ad. ma6a.J~, ya CaB)'1 9. X. \}3, R. v, D.

66. ~ ad, (je.;n;HO epemse 6P'lHO IIep~ naIIOJlruo 6nje.>ro) lliaoa'I Ratlf.H'Jruo 12 XII 93 E D

67. 0 ail, ill-aiian;, Tonysolln]uCJ{ aS6p!l.Ho, 7. lL 94.', '.E. ;. n.' ,.." . v .

21. JIel'JIO, 3 KOMap,a, matia:~, EYPT01<!id">.l<a "uIBIJ.Aa, 20. ill. 94;, .E. v. D.

78

44. Coruus em'one L. (Bpana r-aaonpaaa). O,n; Te BpcTe, ieoja ie aa :qnjeJIOM oa,.,maHclwM ITo.1IJocTpny ca cEHjeM pl!lieTI~a, Te rra TIp. y BocHH If

. Xepnerosaaa nasaso jom Hl1je ,n;OEasaHa, rtanrao calli 17, c8DTeMopa saie,n;Ho C 1I'1Oi11M opaToM ie,n;aH EOMa,n; EO,n; )l;peHoBu;a, 1. jaayapa jeAan EOMaA 6aill Hacpe.n; r'pazta illarm;a. IIpBH nac [e EOMa,ll; .n;O'leEaO na seM.lbH AO aa 20, rrOTOH>H ,11,0 je.n;Ba rra 10 rcoparea, Te He l\wme OHTH rOBopa 0 TOMe, Aa CMO B:X saMllljeHB:JIH lIfJIa.Q;TilM rroJI,OEru\f B paHaJua (I~aEO ce TO .n;OCTa 'iSCTO ,1!;emaBal). IIpBH caM EOl\1a,n; JIaCHO xoreo YORTH, aMa MR Y ITpBlI Max He oje rra rraxeea, ,lI;a Ty rrpe,ll; COOOM l'IMaM HaiBehy pRjeTEocT, a HlljecaM XTHO Aa paCITJIalII.IDlf E8EOJUlEO Totanus glottzs, K9jR cJ npezta MHOM OHJIH ITaJIH Ilpa iepajy HeKe Jl.lO'JBape, Te cy 1'rle~yTHM O,ll;JlBTjeJIR, npaje Hero mTO RM ce Ha rrymEO}reTDpHMaE6x, a ,n;OTJIe Ma aa maJIOCT H :spaHa rroojeme.

45. Corvus corrua: L. (BpaHa). BpJIO OOHQHa craaapana. AjeJIO]\fiI"me aJIo:rmnsMe :mrl5aJIl!! CJlfO 1. 13 15. .zr;e.o;eMol)a KO)]; OpHTa K lW,lI; Tl'larma, He:reojH cy napoBR Beh 2. $eopyapa OTIIOqeJUI rpa,ll;li!TH 1'HkI]eS,lI;a.

68 .. 0 ail, ara6au;, CmpH sa6paHo, 28. XI. 93., E. v, D.

22. JlerJfo, 4 EQlII:a)l.a, Op1iT, 14. II. 94.) R. v. D.

46. CO'l'VUS frugilegY.:$ L. (Bpaaa, EOlIa"!). 20. H013eM6pa. y Bf[COEOJl'I JLeTY ce;n,a1l'I EQMaAa, o,n; 6. ia:s:yapa ,lI;O 6. J\'ra.p'i'a rrOJ3IITl1€1, aapO'DiITO sa H:aiJI~yhe SRlf€l, OHAa jOlli ABa EOMa;,ll;a 9. MapTa, ,ll;BaIeOMaAa 10. anpHJla, .n;Ba IWMa,Zl;~ 23. aupHJIa II .zr;ua t~();\fa.n;a 26. xaja. BaJb,:Cl;a Y OJIaBollllil! Eer,tqe OJllISY liMa je,Zl;Ha ROJIo:El"Hja, Y HaUIGll\I uOAPYLrjy He l'ffilies,n;n nOJbCEa llpaaa.

(,9. 0 ail, Yene'!e, 11. 1. 94 .. , E.. 'I. D,

47. Pica caudata Boie. (IIInpaKa). Beosra 001flHa craaapana, HQli.H HX saje.n;Ho y .n;pyIIITBy no marrre CTOTHlIa y rycTHiu MJIiaAmr: IlIYMaMa. 19. p;e~eMQpa YOlfO caM ie.zr;aH :WOMa,ll; ca )];J3J4je 6njeJIe njere aa p;C;Thei\i aaaojy ::repH:Jla, 24. ja:ayapa je,n;aH ca jacao eM.eijoMTpTHD;OM, na maJ[OCT mlryo1fo MI'I ee je nomzsezusn SaHJiIMJnRBR EOMaA Y 1'yc'1'oj TIIHKapH.

70, 6 ail, JIIa\ial\, R,ypTonnlma JIlll!.ap;a, 28. IX. 93" E v. D. 71. ~ ad, ,lJ;a>mlia, 19. XII. 93., E. v D.

23, .nel'Jfo,. 6 leo'Malla, JIIa6\1.U;, TOllysoll.lflum aa6paa., 23. II. 94, R. v. D.

48. Gar1'ulus glandarzus L. (Rpexa, nrojsa). R~o r:E&es,n;apm:u;a_ CaMO BeOMa pIIjeTRa, ieao CEH'ra.!p1Il;a y jecerr .n;oeTa oontJ:B.a. Me~y MHOmHIfOM n;oyoHjaBJilX KOMa,ll;a He- MorOCM0 ,lI;p, rrpI!lMlijeTEMo oco6HTe rearee paaaaree, Hap0'iIRTO ffilTlI ia~ KaERX .u;pmllX njera no rJIaBR. OBy;n,a ey AO ca,n; Ha OaJIKaHCEOM IIO.llyOCTp:ny CQi\W HageBe T1'l.IIH'lHe ¢opMe oes nal'IiIEE>a1I>a :a:a RCTO'rn:e BpCTe II napajerere. Sa ~AO .n;Qono caar JIeDJlO (4), Eoje ie A0,2l;yme Eeh ,n;yro OHJIO oo.lIemanDI ITa ce Bfa, :xtaJIOCT ERmB BRje ,n;aJIQ BaJbaBO upenapHpaTll") lit '1'0 jom 30. lYHa,

79

72. 0 ad, llIa6al\, I{ypToBrmKa .!Il1l1n)\a, 16. X. 93., R. v. D.

73. 0 ad, Dla6au;, Orapa sa6pan., 22. XL 93., Kv. D.

24. je)vfO jaje (lIe.p,), Ilpo eo, 0pJr>l'Ja, 30. JV. 94,., E. v, D .

49. Gecmus vt'r£dis L. (3eJIeHa :l-ItYBa). ,lI;ocTa prrjeTJiCa cTaaapHD;a. B-3 y reoje ,lI;pyre BpCTe AjeTJIa He HaljOCl\1O TOJI1lEHX paSJIBIta y BeJIJif<lJilHH) sao y one BpCTe.

74. 0 ad, ,n;pelJOBaJ:l, OIThnacl<][ aa6pa)]'" 17. X. ss., 'E. v. D. 75, ~ ad, ibidem, 3. XI. 93., E. v. D.

76. 0 Ril, ibidem, 17. XU. 93., R. v, D.

50. Gecinu« canus Gm. (Casa :l-I'.:yHa). Y Ifooaamra BM,lf.HO je l't'lOi opaT ca ro je,ll;Holi.) 13. OK'l'oopa, je,ll,aH IWMa,ll; 'IW.n; AparojeBn,a. Y 110Al)1'fHCE'ful{ DJIaHIDIaMa JaMa, ie ,ll,oc'ra.

7'7. () all, 3110pa1fIt, 15. HI. 94., R. v . D. 78. ((! ad, ibidem, 15. III. ~ht, R. v . D.

51. D'I'YocoPUS 'ffW1·tZ·1J.S L. ~pHa 'EYJIa). MIl ClYCO B11£AjeJIH ieAaE je-,lI;IDlH eltMl.'tm.rrap 8. ROJ3eMOpa (BeOMa py:X~HO Bpnjej)re) y OIrliHHCEOM saopaJ'by :re0,ll; .Iflarma.

52. Picus major L. (Be.JuIEH AjeTao, urapearaha). OOIfCrHa cTa,napH:qa.

Ana 15. mpTa Y011£O ~l1iI ie OpaTJY llO)];PHHCKRM ,lI;yopaBaMa IW,lI; JIosIDm;e Be01l'ta SaHaMJhlIBY :Il~eHlty) sa EOlY He SHaM, xolsy JIH je naSBaTR M:JlIlRoIIe-POM ;q:te:aEOM .oz; Pious major, liIJIE fiy ie np11opoj12l'l'H' Y BapHieTBT num£d~·C1J.8, TIepje yonke oIfjame Heo61!l'llI0 ~I\:KBa mapa, rra rJIaBJiI 6Hiamc BeR:OJIlIlEO rrpneaax rrepana, RCTO TaEO na npcrura, l' .n;je cy Y HeIey PYEY ca'ilHH>asaJIa IIoxyi'lrieceu; j IIoie,Ll;l1Ha rrep.o;a oBAje O.l1rjaxy :Il'.:MBO rrpneaa, oCTaJra caaeo pymRqaCTO Sa,ll;aXHYTa. Ha ma.JIOc.T ie '1'0 D;pBeHlIJIO Beli He-ROJllllOO CaTE: rtoceraje CMpTkl neOMa lI[SOJIBjeAHJIO, 8J.lli ce jom llwrarue pacn03HaTW. CIIOJI.Im: opraaa OR.iax.y HOpMaJIKO paSBlIjeHH, Ha CBRM APyrHM mapeHl'IM ,n;ieTJrnMa, KoiH cy oBy,n;a llOYOHjaHll, EErie ce BJil~aJIa mrKaEa paaaasa.

79. 0 ad, 06peHO.Ba~\, OlIrumCltlJ 3ltOpaU;, 3. X. 93., E. v . D. SO. ((! ad, ma6a~, Oraprr 8a~paH., 3. X. 93., R. v. D.

81. 9 ad, JlosllI!I\a, nop;pl'l:a'Clte 1(y6pase, 15. ill, 94,., R. v, D.

53. Picus medsu» L. (,lIJwrao epe,n;H>ll). OOIl"IHa CTaHapHJJ;a, rOTOBO jom oon'IIDiIja HerO npe:i)aIIIIl>l!I j llMa je l!I ITO llJIa:a:fIHal'tta.

82. (') ail, (Alia ·c.peA'P>a t'iP'llfll. napa 6-:nleJla), 06peHonau" Qu'l;:ImCI,n aaopall>, 3. X .. 93" E. 'v: D.

83. ((! art, .Ilpoao, OpJIa'l!L, 1(i. X, 93., R. v. D,

25 . .>rerJIO, 3 l(OMlt,1l;(', IIpono, Opnusa, 16. VI. 94-., E. 'v. D.

54. Picus m",:nor L. (,lI;ieTao J\1aJrll). BeOMa OO.llI'IHa cranapana, 'raEoljep K y naaaaaaxa. BeOMa ee pa.zr;o rrerse ys ll'JIOTQ:Be, y3 eTape plle cYBapia, a Ha,zJ;3 cae pa,n;o Hacpe,n; ITOJf,a, 'l:eCTO ,n;OCTa AaJIeEO 0)]; myMe, no EJEJPYSOBHHH. Onanounsa e-ECei)[llJlapR aapapajy y Be.l,llJ"111IHn 13: mapy rJIaB~ AocTa SH3THO, no XpllTy cy Bel:i.H~oM Be-OMa saraoarn.

- 80

84. <;j? meet, illa6a.{, OIrl;.1]I1I<lRN sa6paB>, 31. X. 93., R. v . D.

85. 9 ad, ibidem, 31. X. 93., E. Y. D.

86, 15 ail, illa6aJ.l, Crapa aa6pllll>, SO. XI. 93., E. v. D.

26. je,EllJo iaiG, 'll'lCl:O, Ilpono, Op Jla'l a" 29. Il. 94., E. v. D.

55. Jynx t01'quilla L. (BHjorJraB npaaap). PHjeTlea rIbes,u;apI:l:o,a, y jeecH He BH)l;jecMo E.IIlwjer Bl2rjOT'JIRBOI' M1Janapa BllTIle, y npo,]J:>eliy rrpB'IZf nap 8. all_PlJJla, DRAa jeARoI' MY:JEiaEa 9. all p HJl a, o,n; 10. aupEJla IIO'lGB:m.:H y

lly:a:OM 6poiY'

87. 15 ad, ,Zl;aMa'la, 9 .. IV. 94., E. v. D.

88. <;j? ad, Hona], 8. IV. 94, E V'. D.

56. &tta caesia Kretschm. (BpI'JTBiCS OO:Hq131~). -qeCTa cranapana, Sa RaCHe jecena H BllMI'l BeOMa ce r.momu. OBallWJI1.EE,H cy 6prJbesH no 'I'p6yxy J3eOMa :JICJZ[BO p);aCTl1L, casro y rOpH noy6HjacMo HeEO.J:l.E.1~O OJbB9·HX eECe,i'lIU.iIapa.

89. 9 ad, IDa6au;, Orapa saOpaH>, 27. xr, 93., E. v, D,

90. is ad, ibidem, 30, XI. 93., 1,{ v, D ..

57. Tichodroma muraria L. (BpseJb, 31I,n;ap-qa:o,). 13. MapTa BII,1QeCMo ie,n;aH nap ys xp1'l'1J;OBB paasaaaae COIWJla, lY:iKHO 0;11; I-tpym:ba.

58. Ce?·thia familia1'is L. (ilysaBa:o,). Beoua pHieTEa orarrapana, SlIMII

,lI;ieJIo:MHIJ;e CEH'ra.nm;aj pasJIJZ[Eu RJZ[jecMo OnaSHJIl'I. 91. 0 ad. JIojunro;a, 1. XII. 93., E v: D.

92.15 ad Oplil'l', 10. XU. 93., E. s: D.

93. 0 ad, ma6~w, RYP'rO"1l;ruHca Jjl1sap;a, 13. "tIL 93., E. v. D.

59. Upupa epops L. (EpaJ.beB IWIWT, B':paJbeBCICE IiJJIlil pajcI~.u rr:rajeBar:t;). )l;ocTa -qeCTaCTanapJID;a. Y jecen BH;.qeCMO CaMO lorn je,n;a.1l ltQMa,n; 13.ceuTeM6pa, y rrpozseh y rrpnn 31. ll-1apTa, o.n; O. aIIpUJIa UOQe13lIIa y lly:a:OM 6pojy. 2. :raja JPh caM ,lI;OOHO ,lI;yro OOJl8,lItanO, 3. lYHa jom HOBO JIerJIo.

94. 9 ad, Ta6a:aOll!rli, 13. ~X, 93" E. v. D.

95. 15 ad, ApeH'OsH.q, 23. IT. 94, E. Y. n,

27. JleI'J!O, 4 ROllUl/V" (2 lWyra pna.uynalIa), J,l;pell.Osa.l~, 2. V, 94., "E. v . D.

28. JleNIO, 3 KOMall;a (upa Tonre je-Ili'(o naTYJbaC1'O jaje, 3" ilPyra :pailJlyna"Ha) ibid. 3. VI. 94.., E. v, D.

60, Lan~'us excubitor L.. (CBl)a-qaE ne.lIHEH), P.lZljeTJ\la Bu:Mapm:Jia o,n; 10. OI.{TOO pa ,n;o 5. MapiFa j Y, CBeMY BH,lI;i ecJIoIO CMI€) 1 9 EOMa,n;a, o,n; EOjl'Ot CMO 10 yOUJIH.

96. ~ ad, ApO'HOBaU;, Il1lIpO&A 6apa, 20. Xl. 93, E. Y. D.

97. Q ad, lll.a6al\', Jepe.a, 7. I. 94., E. v . D.

98. & ad, ,n;paro-jeB~u~, .rs, XII. 93., E. v , D ..

61. Lanius minO?' L. (Cspavae Id .. a.JIH). Beoxa p:I1iieTEcl rH>eSAapm:J;a. -y [eeea He Bl!,lI;jeCMO !tHEO]y 80mB, y rrpozselse npBH nap 26. arrpuJla. 20. lYRa je,AHO HOBO H jeARo OOJ.[~aRo JIenJIo.

99. 0 ad, ITp.II'I1lII OlJU::ii, AOJ[rffi" 26. IV. 94., E. v , D.

29~ JleNIO, 5. ]tO~raAa, )J;pefLonao;, 2Q. VI. 9ob, E. v: D.

02. Lomsus collu·r£o L. (CBpa-g:aE PYCI.f). ]2[CTO'UlO 0)1; illam::J;a, napo"Ill'ro EOA IT pOBa, Bem,ra o6Iitcrn:a) IlCTO'IHO 0,11, illarr.qa BCOJ.fa pHjsT:Ka r1hes,n;ap~a. Y jeceH, Ea,n;a CMO l\m ,lI.OIIIJI,J!, eaao JOIII HereOJIl'l"EQ 'Mbla,n;H.X

- 81

nTHJ~a )1;0 3. oreroripa; y rrpo.asehe npBa (MYIIIEO) 2. Maja, Haj6JIH:JEHx ztana asa ror'a Beli y UYHO~[ opoiy. MHOI'll ayTopH, TaEO HapOqHTO rracTop IIecJlep (J. f. O. 58" CTp. 43.) H E. J. 1M. XOMajep (M. d. 0 e , V. Y Be'IY, VIII.) CTp. 35.) lIH'ICJIe, ,n;a JIerJIa C iaElilM epHTpE:SM:OM nOTje'lY O,lI. napoBa, reojH cy Y HaimfIueM jerey IIPOAYB':THBHe CHare, rra TaICliX jaja OCOORTO "[eCTO 6y,n;e B':a.n;a je JInjerro rrpoz.ehe. ORO 1lI'l'0 CaM ja oBy,n;a BJl9ao, reao ,n;a ae IIOTBp);yje Ta )l;Ba naaopa, OCOO:ElTO oBaj rrOlII.lbe,n;a.H, jep Ma ,n;a je rrpoJbe:li.e 1894-. oBy,n;a 6HJIO ,lI;a He M.o:m:e Jb8llTIl8, orrer [e O:HJIO name S8JIeHEaCTl!X jaia, 6ieJIo-s8JIeHa 6lilJIa cy pje~a! [om pje9a myr'lEaCTa" a Haipje~a n;pBe-Ha. HSMe~y 55 JIeraJIa, llITO Call-l BX Aoorro, 6.1Z1Jla oy caxo ,n;Ba ca CBllM rrpaerra U ie,n;HO oTBopeHo u;pBemeacTo. BITlie ,lI;aU8,ll,a mrare o mapy jaja o,n;JIYtIyjy R ,n;pyrH MOMeHTH Hero rope CUOMeHYTH, Ba.Jh,n;a TaKER JfOICaJIHe RapaBR.

10.0. ? juv, 06penoaan;, 3. X. 93" E. v, D. 101.0 ad, UPOllO, 2. V. 94., 1~. v. D.

30 . .J!el'JIo, 4, KOMap;a, ma6al~, 27. v . 94., Rohn,

31. 11 noje,!lWHIX iaja, npo6pauux 1!8 54 Jlel'Jla, caa ..-a llpoJlll, Kpajer.r jyna 94., "E. Y. D.

63. Mu,soicapa g1isola L. (Myxapan;a CHBa). PHjeTEa ra.es,zr;apHIJ;a. Y 1e.C8H p,o 28. c8rrT8Mop'a, y upozsehe O,ll; 23. aupllJIa.

10"2. 15 iuv:-., llIa6au;, ECIl.>la 6!l.pa, 28. rx, 93., E. v, D.

1.03. is aa, IDa6!lJJ;, Tonyaollrdir'tR sa6parr., 23. IV. 94.,E."V. D.

64. Mllscz'capa Iuciuosa L. (M yxapl!qa u;pHOI'JIaBa). ]3~.Jh,n;a casro rrpo~o.P;IDI.qa .H. EaO TaICBa pnjeTI-ca. J a caM caao 17. anpnJIa BR,lJ;liIO je,n;Hor l'Irymjasa1 19. anpHJIa je,ll;HJ meHEY, a 20. anpHJla je;n;an nap.

]O~. 6 ad, IIla6a~, On'kHBCKn Ba6paa., 17. IV. 94., E. v, D.

105. 9 ad, illa6an;, Torry86HIJCBJ>:lI' aa6paJf>, 19. IV. 94" E. v. D.

65. l:fuscz'eapa albz'collis Temm. (MyxaplITI;a 6jeJI0Kpn:JIa). 2~. arrpHJIa.

BEF,rr;DO casr H3H6HR,n;a na ~taJIQ::\I EeEOM ,n;e6aJ1Izy" Y OmSJllICKOM' sa6paB:. y EO,ll; illaII:o,a j6,n;H0l.1 My:lEjarea1 r,rr;je cje;n;lI je,l!;Ba20 RmpaEa o,n; Me-He, aJIE. npnje Hero ;W'I'O caM: Morao l'IS:ME:jelHlTFI Rpymry ca~l DITO CaM [emrao y :rryrnEH, O,!l;JlH'I'l'I JIGI' Y x.Boj :neOMa mrCOROI' xpaCTa, IIa l\>UI cae HaCTOjalb8-, ,n;a r'a OHAje HateM) 6njame ysaJIlY,l);j asa 10 sacasa ItaclWje O;ZJ;JIeTH, na ra :s:a :J;KaJIOCT npOMaTIIRx. J2fxa'I6 ra Im.EaEO lHljecaM B~ao, aaa y 6noI'pa,ll;CIwM MJ3ejy Hl\fa je,n;a:a: reOMa,ll; HB 3aje"lapa.

66. Accentor m@dularis L. (llOlll'L-li Cl1l:BB). IIpox.o,ll;HHI1;a, Roja ce caao EpaTBlO BpnjeMe BE.~a; ja CaM csaro 22. MapTa BH,lI;HO jeAan: nap, l\W] opaT 27, MapTa 12IH0RElCHOI' Myn\:jaEa.

106. O· ad, illa1iaU;, TOIl:YBOJ:lldixlI 8aOpaH>, 22 .. III. 9tl., E. v. D.

67. Tl'(jglodyte.s parvulus L. (TpTaE, HaJI"lBh). O,u; OETo6pa ,lI;0 EpaJa l\rapTa OORqaH rra CBI!IM uo,n;ecHJiIlI.[ MleCTIDIa, HapO"lllTO H Y TpeEH,. xao pn.es,n;ap.HI\a CaM() lloieA~e.

7

- 82 -

107. is ad, Ilpono, Opaana, 16. X. 93., R. v, D.

108. ~ ad, ,n;peHonall, O:r&TuIC:m:H aa6paH>, 3. XI. 93., E. v, D.

68. Cinclus aquaticus L. (Bo,zr;eHE: 'llJOpaR) pOHaU;, nazaaonarr, 6pJnaR 061IlffiH). Pnje,n;aR, ys ropcrce rrOTORe iymHo o,n; Epyrra.a.

69. Poecile palustn's L. (OJ eHJiIIl;a , cmnca). 06H"IRa craaapana, H y ropHi SIIMlI je mra :SJiIme. HlI o:s,n;je Eli y ropH He MOrOCl\fO, - OCRM BHaTHHX paSJIHRa y :seJIH'llmlI H qac name CHEor, qac BInIIe Mp,Ror nepja IrO JIe~lIMa, - onaaa-ra OCOOHTRX paSJIHRa y mapy, Ma ,n;a CMO HX IIoyo:ajaJIH MHO:lEHHY. P. alpest1·is H lugu}J7'is ysaJIy,n; CMO Tpa:miHJIHj MllCJIID'[ ,n;o,zr;yme, ,n;a caar 31. oieroripa y onhaacsox sa6P.aH>Y EO,zr; ma~a BH,zr;RO ,l1;:sa Rmra,zr;a nOTO:Ebe BpcTe, EoiH cy ce O,zr;Max RCTaRJIH CBOjOM BeJIH'Cf'l2IlrOM H ,zr;pyrojaqHjHM nj,eBan.eM; an ax He Morox CXBaTJi£TH.3llMlif MEoro nanre MJ:lEjaEa Hero maHER.

109. is ad, ffia6aI\, CTapll aaopaH>, 30. IX. 93., R. v, D. 1l0. is ad, Ilpoao, Opaaaa, 16. X.93., R. 'Y. D.

111. is ad, ffiaoan;, RYP'ronJrli&a JIliI.lla,n;a, 20. X. 93., E. e. D. 11,2. ~ ad, ibidem, 8. II. 94., R. T. D.

70. Porus major: L. (Jaceaana, cjeHIIIJ;a BeJIHEa). OOHlIFIa rn,ss,n;apIDJ,a, SHMH is 6y,n;e nanre, y Bprrje.Me JnYTe CiI'y,zr;eHH lIS.JIaSll o.n;Homaj xymjaEa rrpaMa :lIteHEaM'a o,n; rrpHJIHEe reao 5: 1) areo He [om HerrOBOJbHF1jlI sa mem.:le. 113. is ad, ma6aI\> C.Tapn: aJ.t6pam., 28. XI. ss., E. v, D.

71. Parus coeruieus L. (IIJIaBlidi, ciemm;a IIJIaBeTHa). Bemra o6'F1"D:J:a rlbe~Aapn:o;a; m;n,fiI, RaE0 ce gHHR, caaro lI'LY.1ItJa:qn.

114. IDa6aq, Tonyaoll'J!duoll aa6p3lB>, 30. I. 94., E. 'Y. D.

115. ,1.!;pelIo)lao;, ByKt.eB1iIlI,ll., 29. Ill. 9{., E.'V. D.

72. Acredula caudasa L~ H rosea Blyth, (,2I;yropenn:qa, MJnmapJik).

PIrieTrea rn,es,zr;apHo;a, SRMH [e 6y,n;e HellITO BIDl'le, HaiBJlIlIe ie F1Ma y E:OBeMOPY 'H cpe6pyapy. Y [ecen Ii SIDIfiI HaHJla31MlI CMO oBJ,n;a je.n;mro na vat'. rosea Blyth, cBHeRCeI'lIDJrapl2l, cTapM l1f MJI.a,ll;l'I) Mymjan;n F1 ££teREe, C EpyIIH:IZI::M n;p:mn.f npyraMa IIO l'JIaBff. O,n; 8. cpe6pyapa nO'leBI:IIJiI; BH1jaoJIe cy ce y3 A. rosea K !l'F1JIJI'IRH, 6jeJIol'JIalJe ,n;yropeIIKe (M,JJllHaP~1 6jeJIOrJIaBEe), :ttenpBa cy lmJ.JyTliIl\1 JIl1ljeTaJIe pasJIyqene, y Bp11lje1rle napen,a nojaname ce o6a o6JIHEa y ;rrpI!f.JJ:1'M:EIQ j~,zr;Hali:0i MHO:lEIIHn, ca,ll; y palMy<reHlDr, ca;ll; Y HSl\'fHjemaHllM rrapOBHMa. B. ITJ1. -q YCK (Tschusi) na, mMR,zr;~(:)cpeH (Schmidho:\iell) ruune (M. d. O. V. y Be'ry, VID., CTp. 103.): "ll.c~Ba ,n;pffilao caM npyracTe eltCeMIIJIape sa M.7Ia~e meRBle, a.JIH Me je RO:lE noy"I:HO, ,zr;a :qpHe npy1'e IDljec.y OrpaHF1"leRe caaco Ha Wt9aCRlI CIIOJI, Beli ;ZI;a F1XHMa ]I y l\ry"Ejalta, ITa EaKO ce BF1,H;lI na je,lJ;HOMe napy y 1twjoj s6lIJl:qR, Eojn caM yono y rrpoJ1>ehy, tIOKasyje ce Ta UFyra y My~jaRa jom BHTIIe pasBIiiiena nero y ~eREe. EaRo caM jom y CEaROM. iaTY HaJIasHO o,zr; 'UleTO 6jeJIorJIa;EHX ElltCeMIIJIapa rra .n;o HaiRIDlI~X :qp'HHX rrpyra naipasJ1HgHT~e rrpajeaase, na I!f Y 1I3,zr;py~e:Ell[X na~OBa y

- 83 -

npoJbehy qeCTO je,n;Ha I!f ,n;pyra CTpaHa F1Maxy n;pHe npyre, TO MopaM MHCJIHTH) ,zr;a 08 Te rrpyre - BapHpajyliH IIH,zr;UBn,zr;yaJIHO - BpJIO Hei ', e,zr;uaso 1'y6e, ITa HeEM F1R,zr;KBnr,zr;yH Tal 6K:ber noce .n;yro, Mo~,n;a can XI:F1BOT, Eareo 'ro RIiI,n;m,w y cpopMe 6pflTaRc&HX oerpaa, BeJI1'lIje II T'oprse l2ITaJIRje, onacane reao A. 1'08eo, Blyth, y EOjHM aelVIJbaJl'ra caxo Ta BpCTa ~tHBH teao rIDes,n;ap~a. Ma ,n;a ce Aeredula 0 n;pHoM npyro1\, reoja ce Y pe'3:eHl!IM S6:i.\fJbaMa caaa CTa.JIHO HaXQ,lJ;H, F1 y nac B~a, aJll:1 He lISOJnIpaHa, Hero RaQ paasojaa DITa.n;nj BpoTeca'udata, Te je no TOMe o.a, OBe He nazsa JIyqHT~, TO lie ce lIDaE o,zr; OBe Bas,zr;a oHp;je JlWpaTlI o,n;BajaTfl, r.nje ce rosea casra Haxo,zr;ll. ]2[ .MpJl:e E:BFIIJ;e rrepja na IIO,zr;BOJbRY) Il:qje ce ca,zr; name ca,n; MaIDe :F1CTll'IY, ;HlIIa y uamax eRCeiMIIJIapa,. I(;aIeO ja yon::he He nor-ox Ra1:iFI paaaaee H-8Mety. nanrax, IIIEWTCK1iIX 11 TaJIliIjanclClIx 8ItCeMllJIapa, I' - IIo OHOMJ, mTO caM ony A;a nocxaaipao, Mory ja HanoA, ;n;a oe :o;pHa rrpyra Y MJ~jaEa . ROTO TaItO HaJIaSlll reao ]I ymeme8, casro IIOTBpl:QlITH; OBR lloy6:a:jaHlI My"Itia~, CTapH I~a,O H MJIa,n;tI, mraJilI cy 'l'y npyry Tareo eTaJIHO H TaRO 1I3FaSHTO, sao Iii ~eHEei OBaEaKO Ml'IOJllfM ,zr;a Mory TBp;ZJ;F1TH) ,lI;a A. rosea, mTO [e oBy,zr;a lIMa, nHje MJIa,ll;a'lEa cpopMa, nero RJIliIMaTllq:&a paSJIF1'DlTOC'J,', xojy ,lI;OTH'llIe ITTIilI\e can .iKHBOT upF1;l1;p~e. liomTO ce y &aCHoj j53ceHll 'II s;Ii[mr Hllje ITojrom:;:rra mr je,n;Ha TEIDPm;a A. eaudaia - u;p8BH.njeTlI je H.11lEaEO He MOrOC1'rrD, IIOllITO C1l10 CBaRJa e:recel\fITJIap, y &ora lloys,n;aHO He pasaripacao n;p1IJ npyry, y6Iii.lIH) - Cl}fa'I'pa.M ia ,zr;yropeIIEY o13~e llspa31I'rO'M ceJIID:J;OM, a He C3J;fO CRHTaJIF1Il,OM. fiH>es;ZJ;apE:::q'e onor-a Itpaja najXIJJlrje. ce 1I0 Ha"IHRY CBUX cie:mi::o;a HeEO BpnjeMe CIl:lITaiy TaMO aMO, a DRAa EpJIO paRO o,n;ce.n:e a Ha,ZJ;01'rlieCTe HX CTpaHe ,ZJioce~e. - llpHjeJIasa o,n; A. caudata y A. rosea, T. j. TaEHX IIT~a, y EOjHX 11'1 u;pna rrpyra TeE HaTJEffJ'Ta, He MOFOCIl~O .ItaliE', aJIR ie MOj opaT 28. cpe6pyapa y6HO 6jeJIo1'J1any J,Eq'lHEY C jacHHM njeracTRM BHjeIrl:1reM na npcHMa. 2.8. cpe6pyapa Beli je ie,zr;aK nap o'rnoaeo rpa,zr;HTl'l rm:rjes,n;o, &oje [e, na maJIOCT, RHEO PMOPF1'O. 11. aupHJIa Hamao je Moi 6paT ,2I;Ba 1:'HF1jes,n;a ea 10 O,ll;HOCH'O 11 1'rfJIa,n;Hlia M03V,ll;a o,n; ,n;na Awna, y nOffiJbe,IUiheM 6:lljame OCIDr Tora je,zr;H0 jaoJIOBO j~ie. 4. Maja nOJI'eTapD;lI.

116. is ad, (Tasca) M:pljelloBa.p;, 13. X. 93., R. v, D.

117. 0 ad, (cau?Zata.), illaoan;, O.nli)mqJ<:R aa'6pRlL, 8. II. 94., E. 'Y. D.

118. ~ ad, (Muda.trlj, ibidem, 8. II. 94;., E. 'V. D.

119. is ad, ( r osBa), ibidem, 8. rr. 94., 'E. V'. D.

120. ~:i.d, p'Osea), ibidem, 8. II. 94., E. v, D.

121. ~ ad, (caudatq,), Opae, 2S.11. 94., R. v, D.

32. jep;tro jaJIODO ja.ja, ,n;pRl'OieB~, 12. IV. 94., R. v, D.

73. PfLnulJ'?!,S b'/,'a1"T)'1,~'cus L. (BasrOBRa 6pRarpa). 7 .. aIIpH~~a O,l!; :aplI.lIHK6. 10 ROMa,n;a y l'rm:cmapH 3aca:Bl1III;e, Ea ataJIOCT no Re:upHcTyna"<IEHM TpeceTmIITHMa, KHaqe ce lUlie :sn~aJIa.

74 . .Ae.r;ithalus pendulz'nus L. (IIJIas1m;a, Byra). 06H'TIIa rH>es,n;ap~a rra CBRM no,n;eCIDrM MjecTHMa. Tlpna eax nap Bl2l;,lI;IIO 25. MapTa, oam j~. 7'"

~ 84 -

nonpaazsao JIaH>ClW rID1Ljes,lI,o, Y EOjjre je JOID. 6E:JIO ia lOBO iaje. 20. anpEJIR H,a"90cMo Beh CEOPO I'OTOBR rEfEIjes,lI,a, a OH,lI,a 26. aUpH.!Ia meer, "<lenIpH II ,lI,BR, 2. Maia ner', 3. Maja ie.n;ao H ,1I;sa jajeTa, 0,11; 8 .. Maia cBy,n;a nyHa, .n;jeJI.oJlIHD;e neh o6JIe;JRa:aa JIer.rra. OHal ,n;aH, Ea,1J;a ce ,.u;pyrIiI y.!Ias SaTBOpH, crrece aeemea npBo iaie; ca.aa MY'KiaI~ pyny sa BSJI13jeTa,a,e llISI'pa,ll;H, ,ll,a 6y,ll,e reao najes: Ra,n; [e OBa rOTOBa OH,1I;a [e E JJ:eI'JIO rryaoripojao. "IIecTo ClIIO qy.lllI MY:lltjaJte, r,nje cymIC.rro Ii[ BpJIO JIRjeIIo njeBajy, rrjecaa liM sa npaBO H;Il MacJIO He Ha.1IJiEyje na njenaa,e oj emrna , no MeJIO,lI,lIjR HajCJJl2Iqmrje jo njeBa:FbY EaHapn;a, OORM mTa lifMa MaH>e I'.)IaCOBa. Haj:B1!IJIle je I'RHjeS,lI;a 6.FJJI0 no Bp6aMa'1 ,n;Ba na ja6JIaHRMa, ,1I;Ba rra opeCTomn:ra, je,n;HO Ha 6JEBH, ys lIOTOE6 II: MOq]3ape, na EO,lI,eHoj o~'paHH; R.7Ill CAW ABa rH1!.1jes,zz;a HamJ1lJ II ca cyxe CTpane, R TpU na nncne cyxy T:.rry, fI,aJIeEO OA Hai6.JIJilm8 ao.ae , y Ma,lJFUr I'aj:W'lJ1·Ma. He o,n;:BJiIme pJIjerEo, IIR"Ie Mom,o;a oont.IHo, I'BEjea,lJ,H rraaeana no BmITe rO,1l;lIHa aa RCTOMe ,n;e6JIYj 6apeM CMO y ,lI,Ba nyTa BH,1I;jeJIlI JbeTOID:Fba rnIIje3,ll;a ya aaascrea, To oe oam y Tnp,1l;O ae xoaee pek:a noczaaje je,ll;ROrO,lI,l1IIIJlbB'l' rroceraepaa.a rra ie-,lI;Rol\LE~ ,MjecTY, nonrro ce JJeli:~ma r~es,lJ,a Y ieceK J1L SHMlI 060pR c ,ll,e6JIa Te ie yonhe _PRieTE_ocT, ,1I;a ce y npoJ.belie jom Ha~y JIaH>c~a rr:m:jesAa. M:a CMO lIamJm caMO I1"PIiI, a ya ,ll,Ba cy rra J!fCTOM ,n;pBeTY 'l'lll'C ,11;0 H>HX OlIJIa HOBarma:jes,n;a. Y MOMe 'J\1ElIIJI;El:a. Y YTBp:I;Jyje Me H TO, mTO ie IIpH ,1I;OJIaCI~y CBa:mH IIap O).O\UtX BaCBJIUQ cBoje o.zr;pB~eHO MjecTOj RJ1f.Ea,n;a y B_Plljfme l1.0JIaClra IDIjeCRM Hall.J'1aSHO aa TaRRS napOBa, EOj'l1l: 6:121 Ee:lIUIpH@ TaMO aMO JIYTaJll'l, TpWEehFf HOBO rBHies.n;o. ORa,! llC'Pl/I_ nap, Eoin CMO na OApe-"geHOM HBEQM MjecTy Aa:aac llpBH nyT Bll,ZJ;jeJIlI, 61I0 js oa,zrje H cjyr_pa iII rrpeeoejy rpa, na aRO r-a nrro OR,1I;je ;IDIje IIOMeJIO, .1Ieatao J8 OH.1l;je- IiI rra JapllIla, a -geCTO ce ]!I rra CIIiaTEe He OCBp'l'axy. 25. MapTa y rnecr, caTH y tyTPY rranrao cax, EaEO lle-li PBJ~OX, JIaEbCEO r.EUIjes.ll.O If AC) ffiera., je;n;aH nap. .Is y6l1jel\f ll1Y.7E.iaEaj ICa,.,zr; caM 0,11; rrpl'IJ_[EflCe y je,n;,a:a: can orrer ,ll;omao rra QEO Miec'l'O, Beh ie otrer ie.n;aH nap ORO OH,1I;.je. Ja orrer y6BjeM MY:JKjaRa, na rHlIjeS,Zl;O O,ll;HeceM. 26. MapTa oner oHy.n;a np0gel\1, na na caoje B8Jll1.RO -gy.n;o sa~ieM OH;lI,ie SOB 1\rymjaEa. Y6IIjeM ra - ,n;aE.JI8 'I'pelier - aJIH 3. aIlpIIJIa nalJeM y3 OTIlO"<leT0 Beli HOBO I'E1IjesAo OCIllI'): memee 1I 'Ie'.r:spT'0l' .MymjflEa.

OCTaBH:r.r ca.n;a Taj p:ap rra ;r.w:py ,lI;0 2ffi. a-rrpB'JIa, a oH,n;a y6IIjel\'[ IIap R IIOHeCeM: raIIj-es,n;o ca,'3:e!l'l'f.]JH iu.ie~a-. - ,lLOOTa- noya.n;a:ao MlICJ"Im.r ,n;a MOJ-"Y EOHmTaTOBa'I'H .If,ERje OAJIElEe n.rrasHD;e1)'Eoje- cy ie.n;ml ys ,n;pyry

1) ITOIIIT.O, B8,paSCKH', ~ lIeMa.~l npll py-qu B6n:pK'e so. ncnope:t,J![B9.Ibe, no, ill )J Jj"Hreepa'rYl}9. Al'aJI6na, Rajll 1\1,11 je na pIlCIIOJlOmeR>e, '£0 ce llehH:.uO"{JIIll'PaM cTerHY!l'H: CalIIO ntl. O)J;pe'l_,o;rn9.lT<e up cra, IJ;OK ce <ylImr:eTILBame o ,'Vnn~ a, ll:oje aa l\l:By .. aaarse c(106e JIl'H ... aje uMajs TOJIIn.y n;pKjep;-..oc'-c He ~rory ynylllTa:rn:, TlW: 1IlDlI6 11m n,eCMD', JllTO y capajellCICQ.u iMYS!!iY lLMa 6pUm:&RHSOOp .a:airre JTOBHHe, JIII...he ce .ltll.mmje .HSY'llUlaa.e Te

PY1'Il lLrute lIIoim ,CJIY:lRlITu. IIuC(Hf.

- 85

Y llPHJIH'llIOj MHO:lltHHB reao I':a.es.n;apH.rt;8,H 0,11; EOjHX ce je,n;Ha rrpH6J1lJ~Eyje val'. castaneus. Je,lJ,Ha je rpopMa - EaEO y lIfymjaEa TaRO II y memte - ,1I;OCTa 6JIHje,n;or nepja, no JI8=9i!l1'ra npSBJIatyje 3a::raCHTO CHBO nepje, a UO Tp6yxy jacno, Ra,n;tIITO lIOCBe 6121je.rr0; ,zr;pyra rpopll1.a no JI89HMa lIMa rry:ao -comrhe MpEO nepje 6e3 CHBHX njera, no llpcHMa lIMajy H crape II MJIa,ll,e IIT:I1IIJ;e MHoro P9aCTor rrepja, Y ,n;HMeH3HiaMa ce 06ie <:popMe He paSJIImyjy, yon:lie neMa n.rraC'I'JiIqHBX pa3JHIEa.

122. 0 ad, Dla6a-u;, TOJIYSOB!<IDm saopalb, 25. ur. 9Ii., E_ v, D.

123. 0 med., ibidem, 25, III 94" E. v, D.

124. ~ 0.(1, ibidem, 13. IV_ 9')'" E, Y. D. 125, 0 ad, ibidem, 18. IV. 94.., E. v. D. t2B. Q ad, ibidem, 18. IV. 94., E. v D. 127. Pull., Saca,'BH,D;'8., 30. V. 9'J,., K Y, D.

33. ;l):e1',,1):O, B B:o~{aJla, ;n;pelloD!t~, 26. IV. 94" R. v, D.

75. Regulus cristaeu» K 0 c h. (EpaJbJiIli SJIaTOrJIaBH). OEO 26. OET06pa )li0 nO'leTIea cpe6pyapa 06l'PIaH, OH,lJ,a cauo p:EIjeTEO rAie noje,Zl;HHD;H ,0;0 nO;}lo.B~e lI:1a_PTaj Ha,o;aJbC [om 22. l\fapTa, TpR, 8. anpaaa je,lI,a'ff, a 12. aarpaza orrer ie)l.a_l1 EOMa,n;. R. .ignicapillus-a EaH'.n;a sa 'ly,zr;o HBlIIa.

128. ~ ad, ma6arr;, Ky,c't'o'JU!;liRa JIH:l!a,n:a, 28. X. 93., E. v, D. 129_ 0 ad, IIIa6all, OJrllllH<!lC~ 9a6p~, 31. X .. 93" E. v D.

76· PhylZopneuste t1'o.cl1/l2us L. (3.Bllm,lJ,aE KOB'a.~. C~"o na IIpOJ1ao:rey, He rfrnj(}s,1I;.-"l. Y ieceH pHj.eTEO r.n;ie, IIoje,ZJ;KEru;e J[;O 27. eenrre:M.o':pa. Y;apo.,Lelie TaNo~ep BPJIO PHje,n;aE, rrpEl;r 26. Map'l'a, nOlIIJbe;l(ffiII 5. arrpHJIa.· Y ooa ~OAHnnna ,lJ,06a neMa SHaTRor npo.rraCEa.

130, <5 ad, ma68--U;, Orapu- 8ltOj;l8.Il>, 27. U. 93., E. v, D.

131. Q' ad, ,2l;peIJolIal\', 14. IV. 94., E. v, D.

132. 0 ad, llla6aI\, Tony"o,B~ aaOl'alL, 25. ill. !l4" E. v: D.

77. Pltyllopneuste rufa Lath. (3BR1K,n;alt 06H'llfH'). MO:JK,n;a nOCBe OCaJIf" JbeHa rH.e3-,ZI;ap~a) rrourro can 4. jYJIa y Orrh.HH::cIWM sa6paH>y IW,D; illarrqa :yo My~ja~ r,lije njeBa. Rao npoJIasna eeJI1'IT1;a neOMa "<leCTa., OC06R'l'O y JeceH. Bn:,zqeJIH CJ.10 06J2t'IHl'lr SBH~'l'Ea neh. Dpl2l HameM ,D;OJIacEY cpe,ll;HHOll'J ceUT8Mopa noje,zr;;HHn;e, oHJI;a IIX 16. o1l:T.o6pa ,n;o~e r-o.rexa MHom'I1fHa, ll_PBHX ,n;aHa asa 'l'Ol'a o.HBaJIo ..FIX [e CBe Ma.ffi8, a 24. oEToopa HnEaEO IIX RHIne HIlje OlI.JIO. Y rrpozsehe DpRH l\lymjaE 28. 4e6pyapa, ie,o;a:a 2. :r.mpTa, je,n;aH 14. MapTa, 15. MapTa BHIII8 lbHX, llO!IeTE(;)i\{ anpaza II€lBHIIIe, nOillJb8,11;I&H 24. aupnJfa.

133. ~ [uv., Opar, 13. X. 93., R. v, D.

134. 0 ad, ibidem, 20. TV. 94, R. v, D.

135. 0 ail, M=pOBH-qR, 4. IV, 94., E. v. D.

78. Pk~llo.J?n~U8te s£b£lat'l'Zw Bee h st. (3J31I:JK,n;a'l'-t myMC'&H), PHj eTlCa 1'1Oe3- ,l(ap~a. y leceH Je :rqm Raurellf .zr;OJIacRY Beh. 6uJIa oaceaaaa, y npoJbehy npBa 14. ~:HJIa, 0,21; 10. anpaaa rroqeBIIIll y ny:e:o r 6pojy.

136. 0 ad, ,2l;peIlOll8-II, 14. IV. 94., R. v: D.

137'. ~ ad, 0PllT, 29. IV. 94., E. v , n.

6 -

79. Hypolais eolicaria Bp. (BQJbHh myTII). ,lI;QCTa "<leCTa rrseaaapana.

My~Eja:O;I[ Q,ll; 14. :Maia, :tKeREe cy TeE IIeT ,n;aHa RacRllje npacnjexe. Ha -'Ea.rrQCT He Ha~QCMQ rlHljes,n;a, ITa UQIDTQ cy rrpna eECBMn.rrapa TeE IIpHcnie.rrn y TalCBO BpHjeIl:1S, Ra,n;a name HlIjecMo cMjeJIl!l_ .rrOBNTH, He MQrOCMO naIl1aICc HyTlZI upIifMjepa sa TY, B.UrraIDTO pEjeTI{;Y BpCTy-.

80. Aerocepholu» palustTis Bee h st. (TpCTe:EbalC M.rralCa p ). -qecTa I':EbBS-

,n;ap~a. 20. anpn.rra ie,ll;Har My:tKjaEa, Y nyHOl~r opoiy TeE a,n; rroaersa Maia. 27. Maja Tpn: t-o-rona npa;:ma I'Hl'ljes,ll;a, aCI11M Tora no. je,n;Ha ca 1, 2 n 4 jajeTa, 3. iyna ABa .rrerJIa ca 4 H 5 ja,ia. J2[ ,zt;aE cy jaia jall cBjema, He Aa meHEa .n;a ce "'lOBi elt caCB1ll1 6JIHsy upHMalCHe) nels ouaa o,zt;.rr e T:n ca rHnj esna. P. J3.rrasayc Ii .MHOrH ,z.t;pyrH IIQc:r.:raTpaQll lHmjem:liyjy, ,D;a cy CBa rmIjes.n;a lJJm oa.peM BekImy narnaa na TBp;n;y TJIYi oBAje i~ TO ,D;pyI'oja':Lnje, B.eli'0'Ha ce I'HIdjeS,2l;a RaKO,1t;ll, caCBHM Eao R OHa QfJ; Oalamope1'he ph1·agmiNs, M:e~JY CTaIIEal\1a. BQ,n;e:mIX 6HJ.hER Ea,D; BO,D;OM, Belilm:aM ,2l;o,n;yme y n.rrI11TRJZlM, ME Ea,1l;mcra 'B Y ueoxa AyoOEQ MOq]3apaMa. CaCBlfM HeOOlJ'IHO r:Ebes,n;lJllTe namao cax 25. lYRa. Ha iB,l!;ROj nyexoj rJUilR_acTai narrzanann y CaBR, :ae.n;a.rreEa a,D; Cprrcze Pane, ieoja ie oopacJIa caxo ie,n;Ha- R ,n;BOI'QAJllIH>HM EpooBH~r rpMJneM, rJDIjes,z.t;HJIa ie MHa:tKHHa St8'rna jluvz'atz'l'<ts, Stema mmuia II Aegialitis mino». Ocmr Tora. ()HJIo. ie na nocse- ocax JbenaM J3POOBOM Hs,n;a~y, EQjll je caeeojao CaIllO 0.,11; TpH nmoe, 1'13 .n;aJIEiEa -nOI'JIe,1l;Ha t'Hnjes,n;o orpCTe-

34 . .lI6I'J10, .lleT ~oYa~!L, ma6au;, 'l'Ouy80.lJDliI<ll saripass, 27. V. 94., R. v, D,

81. .Ac1'Ocephalus arnadinaceus N a u m. (TpcT6IbalC Il,BpEy rrHh.). ,11;0 15. CBIIT6Mopa; Ea.,1Ii i6 y npQJ.belie ,ll;oceJ,IJIJ1a, He lVIo.rOCMa uoyaasao YTBp,D;111TH. Eao rIbes.n;ap:uu;a OOIl"'IHa y MO"lBapR Bacasane, y o.CTaJ10M no.,n;pyl'Jjy pnjeTEo rAje noje,z.t;HH1ie.

138. 0 ad, IDa6a~, BerJla 6:;tpa, 15, IX. 93., E. v. D.

35. JIe:Mo, 5 ROMit,!I;a, IIIa6a:o;, l:orry6oaRli~1l aa6pal!">, 15. m. 94., E. v . D.

82. AC7'ocephal'UJS turdoidee M eye 1'. ('rpcTeIba.E .n;pomqRli).

I'IbeS)l;apHtJ;a, w;a )l;a cy OBaMaIIIIbe 6ape 1'OTOBO CEY,z.t;a. sapacae pOro.SaM H CIi~OM. IIQieARHD;e Aa 22. ceuTel\r6pa, y np0:fueliy npml ~O. arrpaaa, 24. anpJiIJIa y llJHQU 6palY' Ha OCpe,ll;IbllM Ep6al\:J:a EH~aJIR CMO ,n;OCTa nyTa. My-:tKjaKe, I1,nje njeBa.jy, a 2. lYRa jeAHOI' xalWi5ep y cyxoMe XBaiY BIiCOI{;Qr cTallat' xpa.cTa. rHnjeS,lI.a ce y OE,z.t;a:r:IIIbIDf anTOTIeHHM oapa.i'lfa

Te:rIIKO Mory HaliR.

139. 0 illv., IDa~~, Ber<m 6apa, 22. IX. 9.3 , E. v, D.

140. 0 ad, Ao6p,olla llapa, 20 .. IV. 94., R. Y. D.

36. Jl6l'JIO, 3: l<o~(aAa, 3acaB~a, 30. V. 94., R. v . D.

83. Locustella liuseznioides S a v i. (TpcT6IbaR: CJIa·Blili). PHjeTEa, caaro rra ;KSEiecB'a aereoja 1I1jecTa or-parra-rerra rH>SS)I;aplIX!;a, nehanox rra 3acaBMIJ;H) ;aa BHTBR, no 6apaMa y TQrrysomrn.RaM saopaThY EO,zt; Iflanna a na ,II;06pQ'Boj

- 87

OapI1!. Tlpnn Kallm.n;, MymiaE, EaiN [e nJIRBaQ 14. anpRJIa, 16. anpaaa Beli B.llIIIe H>I1!X; Ii :tKeHER. 0,11; CBIZIX TpC1'S:EbaEa onona ie :aajTe1.Ke YOHTFI, a [onr Illy je lI1y"IIDTje Balm. rHIljeS)I;Qj MR up:a CBeM Haupesan,y HHIwje He xa9aCMO.

141. 0 ad, .. )J;penollao;, lIJll!po~9. 6apa, 14. IV. 94" E. v . D.

142. 9 ad, ,n;o6pona 6apa, 20, IV. 94., R. v. D.

84. Colemoherpe phragmitis Bee h s t. (Tpcrersaa porossap), 06ff'IHa rffies,z.t;apRD;aj no. C13IDr 6apaMa) MjecTHMliID;e BBJIHKa MHo:a:tFIHa. Y jecen AO 14. OICT06pa., y npozsehe 22. anpHJIa OA rax Y IIJRa1l1 6pojy.

143. 0 [nv., IIla6a.n" Berora (iapa; 1. X. 93., E. v. D.

144. 0 ad, IDa6an;, 'l'Omrl\.-UO ... 6, 22. TV. 94., E. Y. D . 37. zrervro, 5 lCOhra,n;a, ibidem, 29. V. 94., E. v . D.

85. Sylv£a curruca L. (Tpxyrrra -qe:ripJbHHEa). ,II;aAYIIIe je,1l;13a ,n;a je FIbes,n;ap:au;a, a II mao. npaJIaSHa ceJI1iI1:J;a BPJIa pMjeTICa. Y ieceH zro 14. c.enTeM'opa, y rrpczseay 0.)1; 11. ,n;a2 7, arrpHJIa..

145. 0 ad, ma6au;, TOO:YBomrl;~1iI a!L6pal!">, 13. IV. 94,., E, Y. D.

146. C;; ad. ,ll;pell'onau;, 26. IV. 94., R. v. D.

86. Sylvia cinerea L. (rpMJDTh ujemm;a). BeQMa OOlJ'IHa -rIbeB,ZI;ap~a y CBeM. uO,Zi;pyqjy. Y jecmr ,z.t;o 14. cenTelU'6pa, y rrpczsehe no. je.n;aH MyiHCjaIC 10. H 11. a.npHJIa., 0')1; 12. IIO"IeBllm y nyaoM 6pajy. IIpBo nJHo JIerJlO 10. Maja, npEll naJIe'tapn;R 27. Maja. MHora cy rHEjes.n;a CaBnjeHa :M:e~y CJIeSOBIDr cTamea;r.fa, THIC ys oape, Ra;ZI;IIITO na"'le:a:aJ( BO,n.o.M, y Ta:E'I!fM as npEIJll:IRaMa I'RM]eS;n;a "Ie-eTa He 6H:MOrJIO paSJ.l.HltOB~."l::'l'I o,ll; rrpCTeH>Q..R:OBHX, Ea,z.t;a ynJIBTB:aa J3YHa E.J1H KOCTpFIjeT He on: 6aJJa. IIoYS,1l;aH EpliTepRj s~ rHJ~Iie3,z.t;Q eRB rrjenane. map .H :SBJIR'nllia jaia J1apnpa caCBHM neo6H'llIa' Ba~a6lI:"illllia cy myhEaCTa, l\1ao cT~aoHRM 61210epOM nocYTa iaja, aeoxa c; pIqeTle3J lImXOBOT' S8JIeHlIJIa.

147. 0 ad, ,lI;peBouan;, illI'Po&a. 6apa, 10.JY. 94., E_ v, D.

148. 9 ad, IDa6a.u;, TOilYSOB.mRH aa6pal6, 3, V. 94.; E. v. D.

3~. JI61'JIO, 6 ltoMaAa, illaoan;, O:n:li,l([lI"csa aa6paa., 10. V. 94., R. v, D. 39 .. JIerJlO, 3 KO.Ma,n;a, Tlpono, OPJIlL'Ia, 12. V. 94., R. Y. D.

40. J1el'JI(}, 5 ROMa/-ia, ibidem, 27. V. 94., R. v. D.

41. JIeI'JIQ, I) lCoJIIIL,n;a, ibidem, 4. VI. 94., R. Y. D.

. 87. Sylv£a. nssoria ~eQhst, (Tpnynra rrjerana), 23. anpHJIa n: 8. Maia rrole,lJ;"Ell3E: 1'>fJmJa.u;-u:, KaJe C~ CMa'Tp&O npQJIaaIDI:O;RMa, aJIlJ caM 30. iyna na cBoiy B6.JU1'E~ pa,1l;OCT ,1I;Q6ao rJDIje13,l1;a. Csasaso ie mapSHa njelIl'lI(a oBy.n;a :aeo1l!a pllleTKa.

42 . .rr6I'JlO, 4 ltollllLAa, IIpO"B(}, Opxaua, 30. VI. 94., R. v: D.

88. S l' .: . .

. .' y. vza atncaJ?z71a L. (rpMJIDa 4PHOrJIaEa). OOH'lHa rIbeB,lI;ap~a.

y leceR Ie sa EfYlllie ..... e . 1-_ "l- ~ •

~ r-~"~ Hamel' ,1I;aJIaclta nenaaa nen uE:JIa o,n;ceJ.rlJJIa, !a

CaM caste BH,z.I;12I0 MJ;[(lJ.,1I;O.r MY.tKiaBla L aETo6pa. Y rrpoJbehe IIpE11T Mymj8.J1lf 11. arrpaza, 15. npBameHlta., o,z.t; 16. no-aeanra y nYHOM: opojy.

149. 0 [uv., IlIa6a.u;, Benaa 6apa ,1. X 93 E ~ D

150 ± d . . ,. , .... .

. U a , ,l.(pai101eBa~, Onh:mrcrm sa6pan; 11 IV 9' l~ D·

43 ' • . ""j :>J. V •.

. JI6I'J10, 4 lColliaAa, Illa6a:o;, <?rapH 8a6paH>" 9,' V. 94., "E."Y. D.

- 88 -

89. Sylvia hortensis L. (F'psryma cxoreaapana). BeoMapnjeTEa rrseaaapJIIJ;a. Y jecen [e Beli 6n.J1a o,n;ceJIJiI.J1a, y npo.aehe njenaaa cy ,n;Ba MymiaEa 8. Maia,.o.n; 10. Maia y nynoM 6poiY; HaBeJilllW 'IYAO namao je MOj opaT Beli 2. Maja y IIpony JIel'JIO ca TpR jaja; 'raMO ie ,ll.aR.J1e OBa l'p:rvryrna O'lemI,n;HO MHoro pamrje ,lI;om.lla Hero y IIIaoan;.

44. JIer.zro, 3 ROM8.,ll;8., ITpOBO, Opaaxa, 2. V. 94., R.. Y. D.

90. Merula vu,lgaTis Leach. (Eoc n;pHR). OOR'l:s:a cTa:s:aprrn;a. 'Ilpsa DJeC1\ia 6. <fJeopyapa, npBo JIerJIO 12. RrrpH.lIa.

151. ~ ad, ma6an;, ,n;a~I8.'1a, 16. XI. 93., E.-v. D.

152. (5 ad, ibidem, 14. L 94., E. Y. D~

45. JlCl'JIO, 5 ltollia,q;a., ,n;pa1:ojeBan;, O.u'lilmCltll: Ba6paIb, 12. IV. 94., R v . D.

46. ;[e1:'.zro, 3 K{}l\Ulp;a, 1l:fu6a.I\", 16. IV. 94., ROM.

91. TU1'dus pi7wris L. (Apos,n; opaBemaE). 8mW'Ea HTHu;a. TIpmI EOMa,n; Y BHCOIWM .JIHjeTY 4. Hone:M6pa, oazta 7. ,n;e:o;eMopa nplI.J1J2['tJBa MHO:lEBHa, a O,lJ; OH,ZI;a CTaJIHO ea,n; BlIDIe ca,n; MaThe AO 2. anpaaa; ORAa [om je)l;aR IWMaA 11. aupH.lIa. Bsaasa jaTa 24. janyapa (rrpHje jyroBlIHe), 1I 24. <pe- opyapa (npaje canjera). Y l'yCTOj BPOOBO] rrnmap:n ys TIOTOR Jesepo EO.zr, DIarrn;a npeaohaxo [e CBaER ,zr,an o,zr, 30. [aayapa ,ZI;O cpezraae MapTa OEO 6 a EOMa,zr,a j ,n;OllIJm OH reacno Y nese, a HeC'Fa.110 on ax cner paHO Y iJTPY, rrpeEO )l,amt ·BII,lI;nO 6a ce Haj:MaJDe sa' je,n;an eaT YOEO.110 caao Ea,lI,llITO TIO IWjH o paBeH> are , ;n;omJIlI oy ,n;aEJIe HS .zr,a>Jlema.

153 .. 6 ad, tJel¢o 6p'llI0 nepo. e 6uieJr<nr BPInKOM), ROPMa.:u:, 24.. I. 94., E. v. D.

1.1)4. Q ad, MHHltyc.,2. IV. 94:, E. v, D. .

92. Tu'rdus v£sci'vorus L. (]lMeJIam). 3n:MCIi:a TITnn;a, o~ 13. cerrrenfipa ,n;o 27. MapTa. Pnje'l'EO Ita,ll; y Belioj MHOmHHII, OOIIJIaTBjH npoaas CaMO 24. cpe6pyapa, saje.n;ft'H'IER ca Turdue pilaris. Y II.lIammCltnM IlIJMM1.a RO,lJ; Epy1IIba 6Irlie ,n;a rHHjes,n;H lIMe.lIam.

155. 0 ad, illa6aIt, BeMa 6apa, 14. IX. 93., E. v, D.

156. ~ ad, ITIa6al\, CTa'pH aa6pam, 25. xr, 93., E. v, D.

93. Turdu» m'USlcus L. (,lI;pOs,zr, ~mr.e,)£,). OO1I'IHa I'Fbea,n;a p:tm;a.

AO cpe,n;MHe OEToopa, OH,8;a noie~EIHLT;e ;ZJ;O 2. :aOBeMopa. Y npozsehe npBR, O,l!; rrpHJI:HEe 10 B:Oll1a,ll;a, Me9Y MHOmlIHQM T. pllari's I:Iviscivorus 24. tpe6p. 22. l1apTa EO,l!; illaIII\fI. orpOMa:a rrpQJ.Ias, jaTa 11,0 1000 EO.llrRAa. TIpBO JIeI!J.[O 12. arrpBJIa.

157. 6 ad, ,n;pelloBan;, 13. X. 93., ~. v. D.

158. 0 ad, illa6au;, Bersra Gapa, 20. X. 93 , R. v: D. l59. 0 ad, pllll', 24. If. 94., E. v . D.

47. Jrer.>lo, 6 ROMa,ll;a, ,lI;ps,rojellau" OJrlilm:CEll sa6pa1L, 2. V. 94., R. v . D.

94. Tu.rdus '/;7~·acu.<; L. (,l!;pOS,lJ; l'BTEaBa~). Beoxa pHje,zr,alt, ltUI CnIO caxo 1. MapTa Bn,zr;jeJIlI OEO 8-10 H 10. Map'ra ABa EOMaAa.

160. (5 ad, Illa6ru:h TOllY80.BIIDltB BailpaE, 1. III. 94., R.. Y. D.

.95. Ruti'dlla titis·L. (II;pBeHoperma, Eona"'!). Beossa -p:ajeTRa I'Ines,rr.a:pJIIJ;fl., IIpBI:I nap 26. M,apTa..

89 -

ISla. (5 ad, ma6a~, CT8pll aa6pllu;, 26. In. 94., E. v, D. 1610. 9 ad, ibidem, 27. Ill. 94., E. v, D.

48. )lerJlO, 2 KOMa,:t;1t, lIPOIIO, 8. vn. 94., E. v, D.

96. Ruticilla phoenieura L. (U;pBe:s:openEa, EOBa'IE.h). BpJIO pnjeTl\.a, ie,ll;Ba rn.eS,ll;apHn;a. ,IT;OJIaSaR (:lEemea) 25. MapTa.

162. ~ ad, OI,l1JIIO CMO, 23. IX. 93., R. v D.

97. Luscinia minor OhI'. L. Brehm. (CJIaByj). Beoua o6nlIaa l'.Ebes.zr,apB~a. Y ieceH je CJIaByj Bek ORO ozreeaao, y rrpo.sehe npBII My~Ria~lI (IIjeBajylm) 8. anpaaa, 10. neh mIDle lbRX, RJIJI :lEBHEB TeE o,zr, 14. arrplIJIa. Tlozerapna 22. Maja.

163. 6 ad, ,n;alol&'Ill., 9. IV. 94., Rohn.

164. 9 ad, Meo'BIme, 14. IV. 94., R. v D.

9'8. Cyanecula leueoefomea ChI'. L. Brehm. (MO;n;pOBo.J>ma). 20. lI!rapTa je,n;aH EOMa.zr" 22. lIfapTa 4-5'; 4. If 5. arr:pJiI.lIa BeJIHEa MHo.m:Ima Y TpcEn Re:qpl[CTyrme sa,caBIl'me 6apB,20. anplfJIa., nap. JeABa rFbeS,ll;ap1lUra..

165. <5 ad, MjYljiellOSaI\, ,n;yra, 6apa, 20. IV. 94., E. v, D.

99. Dendalus rubecula L. (qYQEa, ~pBeH;n;a-q). Rao cezans Y Be.,;rRIwj JlfHO:JkHHH, reao L'lbes,n;apHn;a pnjeTNa, casro noje,ll;~e, rra Jil rrpeEo SlIMe. Ha rrpOJIacEY y jeceH H y npozsehe rOTOBO easnr My:lEjaD;H.

.166. <5 ad, IDa6al{, 'l'onY80l!lthXIr "a6patt., rs, 1. 94., E. v, D.

-4{1'. Jlel'Jlo, 6 11;OJMap;a, Ilpoao, Opaasa, 2. V. 94., R. v: D,

100. Saxt"c@la oenantl~e L. (Bje.;ocorysa OOn<IHa). CaMQ TIO E<lllFt nyT zao rrpoaaaaana. Y [ecea rroje,Zl;HHIJ;e ,zr,o 25. cBD;TeMopa, y np0J.beke TeE TpW lllrOEOCHa MymialCa 2., 8.:n 14. anpHJIa.

167. (; ad, Mp?eHOlla~, ,n;yra 6apa, 2. IV. 94., E. v . D.

101. Pratincola 1'ribetm L. (BaTHk rrpnaaan), Oow.ma I':Ebes,zr,ap~a. Y [ecea je name BEjecaM BEta-O, y npoJE.ehy npBlf rrap 20. arrpnaa, 22. MJ~ltjalt, 23. y :nynOM 6noly. 27. yaja rnEjes,Zl;a C M.J1a,n;n.h..HMa o,n; ,zr,Ba ,ll;aHa rro IIpH~.

168. (> ad, M~eIrona;I\, ,1I;yl'a. 6apa, 20. IV, 94., E. v. D.

169. ~. ad, ;,ll;peIro~, ffiHpom 6apa., 30. IV. 94, R. v. D.

102. Pra.t£ncola rubicola L. (BaTHli EOnaq). Pnjwr.ca rH>e3)1,apJll~a, q:eCTO eo B~a reao npOJIa-SH~a. Y jeceH irpomaa [e ceo6a 68'S BltaEOr HaI'OMlI~ JIaBa.Eb3; noaaraao n l{ellpeEIf;Zl;Ho, y r.llaBHOM y OIC'l'OOPY, aJIlI co je jom M ,n;o 18. ,ll;en;eMOpa no Ea,ll;IlITO Bn,lJ;1I0 no lcoin lIap (sa ~eJIe jeceHcEe ceotie Beli:anO.M: ,lI;Bnjo rro ABBje). Y npozsehc upBe, M:HOl'lI ltlyatjan;1I JiI le,ll.Ha meHEa 10. MapTa, o,zr, OH,lI;a IIojeAnnu;e.

170. ~ ad, Jlpcao, Op;>Ia'I:a, 4. XI. 93., J:t. v. D.

171. 0 ad, MJI1jeIrOBa.u;, .lJ;yTll. 6al?&, 18. XlI. 93., E. v, D. 50. Jrer;!lo, <1 r~oMaAa, :Mll.iJP, L VIT. 94., E. v. D.

lOB. Motacz'Ua titba L. (II.nJ.Icma 6n:je.J1a, UOTo.reyma, ja1I>:tIap:aqa). !Cab I'JDes,n;apm:r;a n::aje ':leCTa. Y jeceII I1(flje)I,IDIn;e, 7. 1I 8. oRToopa upOJIaSaR Y I'OMllJ.llI, OH.n;a oner noje,ll;H.:Hq'e AO CpeJI;lIHe HOBeMopa, je,ll;Ha r.r.rra)l,a. RTH<I:an;a lorn 25 . .n;en;eMopa.. Y npoJbolie UPHIl, ABa CTapa M:yzjaEa, 24. <fJo6pyapa,

- ·90 -

25. ie.zr;aH Myo'Il:jaE, 26. je.zr;aH I"iIY"EjaE Ii .zr;BJ~e "1CeJH<:eJ 27. je,ll;aH nap, O,L( noxerrea MapTa nO"leBIIUI Y nYHoM 6110jy. O.u; lI'IHO:IEHHe rrpoaaaaarea, nrro cJ ce nojaun.na 7. II 8.rroy6Hjac)lIo HX nanre; CBH I.'OTOllO eKCeJliffiJIapH ~Ma9axy ~11:)dil\~acTy BOJbYJ Y .cIT'apJifiHX llTHIJ,a lIffiOrO jaqe Hero y MJIal}Bx. Ja 6HX no TO!lf6 rOTOBO peEao, ,n;a Ta myliFCaC'l'a BOJba oaaanyje O,ll;JIHICY, a He ~- - EaEO ce ,lI;0CTa orrhean-ro MHCJIIil· --- ,.u;a IIOTie-ge 0,11;, BOYITaina y TaEoj BO,ll;Jil, tcoja b6mryje :IEeJn8S0M. HHaiIe ·ce He 6H MOI'~10 pacTYll!a'1Ii£T1'I, sa mTO je :)EYTjeJIO Y CT.apRjHX IIT.lZII\a MaXOM FlHT8H3;EIBHEje Hero y. MJ1a,lJ;][X, KOle ce sa u;RjeJIo 11I6TO TOJHIEO Eyuajy.

172. O. ad,. ,il;pe:ao:oaI:l, Me,x RlI a, 7. X. ~3., R. v, b.

113. '¥ ad, Ape11l0Ha.rJ;, m·n,PQI~ l)ap,,-, 8. X. 93, .R. v, D .. 51. .lJer'.lJO, 4 1< Qru'aJ:l;.a, . IIpo)!o, 8. ·V1.94., R. v, D.

104 .. 2]IJotacz'lla 81Jlpkuirea Bechst. (IIJUlClm I'opCl.ca). Y ll0$y Beli BH~aHa, a Ii rrp.ia ReIWM noXio,.n;y y IIJ1'a:mmy Epyrram II y 3Bopmm O,Zl; ·9.,ll,0 19. BH,lI;jeJUI cM9 caao je.n;aR KOMa,ll; rrpl<l YJ;llliy Ma-1I~r ropmwI' nOTO'llrlia EO:,.!!;" TpeIIIRlill;6 na ,2I;PlilHH.'

1'74. 0 med., 'l'pelIlmlIlja, 15 .. III. 94., H... v. D.

105. Budytes. ftavus L. (IIJIHcI~a nRCTn:pJ?J::qa). Beoxa pElj8TEa r&es,.u;t\ipaqa. y ieceHlIoj6,ll;)1I.,~e AO 17 •. celITe~lopa;J y rrpoJbelie npBe 27. 1I-IapTa'J IlO'IeTBlOl'l-l atrpIifJIa y UYHOl\1 6pnjy HR' T'EbeS,ll;HmTIillJlH.1. 1. H2, M~ia ja'q}f, 3. Maia orpOMWR ll}'lOJIa3. Y OIlCMO neJ1li1EY MHQm.J,IB"Y, cne m8:f.[Ee liMaJIe cy jom C~CBl'IM ;a:epaSB'l!jen jaiHffiRE, O'IeBH,ll;RO ,ll;aEJIe 6zia:xy C8JIlilI'J;B rrpOJIaSHH..II;e ea ,lI;aJI6ROJ;' cjeBepa. Me~y MlIOm:MXQM B. fiavus OHJIO ie 'I'a~otep MnOffiTBO B. cine'feoca:pz'llwJ :n OCHM TOra Bl'ITIle IW:r.;ra,,ll;a, ROjJL, Ra.lW ce 'll'fHH, rrpIIIIa;n;aj)r Helcoj MemI nen03HRToj, '1'pelioj BpeTH RJI:.H O,ll;JI:HEI[.OHe cy y rJIR:BHOK cacaasr CJI:l'["lH8 <t>eJI,2I;eronoj OB"'Iap:iZl:qH, a.m cy mIaJIB HspasnTlifjy O"lHY npyrYI a @eRM Tora ce H THMe JifCT~ax:y, DI.TO je nepje y .1Bl6fiE6 ITO Tp6yxy 6am '1:'a11:O ImTBRS.B:BHO myTo OlIJIO, Rao y :M:y:KiaEaj OHe npano yseBlmr. "IllliLe cpe.,a;"B;. y <BopMY Y3:MB9T B. flav'lj..'j EI c£nereoca,p£llus.

17fL o ad, Mp,iJellpBlUj, lJ.yva 6a:pa, 1. V. 94", E. Y. D. 17(;. Q ad, Ibidem, 1. V. \:14.., E. v, D.

177, 000 (sp?), ibidem, 8. V. 9'''', R v . D. 17·1) .. 9 ad (sp?), ibid"m, 3. V. 94" .R. v, JI).

106. Budytes d'}26'reocap£llu$ Sav .. (II..p:rc}i}a o:g"<lap:m;u;a). 3 .. :r.raja o6l!JIa'I' rrpoaas, Y CBUX ~eHEl::I nepasaajea; jajHTha1.V.

179.0 ad, Mpl)e17uBaw,~pa6a'Pa, S. V. 94., R'. v. D.

180. ,'¥ ad, ibidem, 3, V. 94., R. v, D.l)

107. AnthU$ aquat£cus Bechst. (TpeU'FeJ.bR~ nojapana), 'I'pa M.,JIaJliI'i' ITT~e o~ 10. ,l(;0 IS. jaHyapa .Ra Cll1PSRYTOi BerJI·0; O;;ttpn EOA lllMl.IJ,'a;

- 91

,1l;BBie cax yOHO, TpeM EOMa,.u;) RaRO caM Bel~ CIIOMe:a:yo, aa .MO!8 O"lH yrpa6H COEO cecran. Csa TpII 6ffjaxy lIUa.n;II Mymiar:p.:I.

181.. 0 juv., illa6al{) .OePJla 6apa, 12.1. 94., E. v, D.

108. Anthus p1·atensz·s L. (TpeI1Te~bKa :O;HRyIlla). l:Cao rThes,lI;apvl.D;a casro rroje,zr;F!RIJ,e) na ceo6H llfHOJICHHa. Y jeeen 9. oETo6pa :a:a rrpoJIasy rOJ1ellW jaTo, oRAa IIoje,ll;l:rmJ;8 .,n;o Cpe,ll;ldH8 HOB8.M6pa; O,ll; 6. )1;0 13. janyapa1 sa BpBie.M8 rrajJ.bylie CTY,1l;8Bll .aa CMP3BYTOj BeI'J1H 6a,pH RO,ll; IDan:o;a. Off,lJ;& 3. MapTa zraa ROMMa, O,ll; OB,lJ;a rOTOBO ,II;.RRO.MElIl;e naposa HMaJIa APymTBa, 2. anpH.,'Ia rO.!IeM rrpOJIas.

182. 0 ad, IDuna»;, :Eer'JIa 6apa, 10. I. 94., E. v, D. i83. 9. ad, ibidem, 10. I. 94., E. Y. D.

109. Antl~'I;f,s cer'V'tnus Pal L (TpeIITeJblca pycorp.JIa). L Maja TpH napa y nynoM ./BeTHOl\:[ rrepiY aa )1;yroj 6apH Eo.,lJ; Mp:teRoBu;a. Oqen:1lliaJ1R CMO je y neE.eM 6pojYi np8BllI,n;jeTfl ie,ll;Ba ,n;a CMO je JIoLDI'JIH, nOIDTO BOJIe B;je:m:6an I1ocnra'.r];1aQ He :MO\IIte ,LI;a i01 sal\-mj~II,""H rJIac OHI1M o,lJ; A. p?·atens£s.

184-. is 'ad, MpJ;;elIo2J!<lf,. ,1I;Y'-1I. liapa., ~. V. 94., E. v, D. 1.85. Q ad; Mpqel'lOliaL\", ,P;yra 6!tpll., 1. v. 94., E .. v , D.

110. Anthm Ct1'b@'retW1 Be eh s't; (TpeUTeJ.bRa CTpJI,eI~aBHIJ,a) BMMa pEljeTEa rEb~s,lJiaJ?1iI]Jia. Y jeceH TIOIIIJ.be,n;n;e (MH01.'S) 30. cenTeM6pa, ORAa i0IIT ie~:aa je,ll;ltBI(aTa MJ1a.Aa u'Flmja 16. om:oopa.. Y upozsehe rrpBeB 1. M'apTa1 reasc ce 'llIHH O;Zl;Ma:x Y llJROM 6poiY, .1!;3,EJIe 'TO He t5njame IIpo.JIas.

186. 0 iuv .. , illa6a!l;, TOmIli.-rrOi'loe, 30. x .. 98,., E, ''T •. D. 181. Oltd,llIal.iaI:l, Or8..p1'I" sa6p&t6, SO. ffi. 94., E. v .. D, 188. ~ !¥t, U;epojj~, 14. IV. 94., R. v, D.

111. Ag1·odroma carnpestris, J3echst. (TpOOTeJbRfI, ,msPJ"l>H:E£F:a). J:e,l;l;Ba rH:.eB;zr,ap~a. Y jeMH CaMO IIoie,ll;~e O,JI; 12.-27. CenT8MIJpa, y rrpoJl'.elie eaxo je,!J;aH nap 22. aUpHJIaj YSJIeTj@JIa je npeaa 1IffiOr.1 ca HeEe opaaane, rra OH,I.I;a; na je,zr,aH n:yrrueOM6T ejeJIa rea xno] Helie ~'pyn:ui:e) aJIl!l Mlil rra ma..rrOCT O)l;J18Tje, npHje Hero IIITO CaM :M:orao HS:M"aje:H.JZI:TH He'erO,l.l;He npeBeJ.IJ1Ke rraTpOH.e.

112. Galerz'ta .cristata L. (illeBa :EyEyJbaB3., LCeBp.1byra). He 6am L[.eCTa

CTaRapm:r;a, 3HMH je)I;B-a ,n;a je name 6y,n;e..,· .

lS9. 0 ad" maGa", 26. Xl. 93., R. v: D.

190. I:;? ad, ~bidem, '26. XI. 93., R. s; D.

52. :>i6l'.n;o, 3 R()'Ma.p;a. llpolJo, IS. Vll. 94.

113. LullVla arborea L. (UIeBa .RpyElaqa). OO:I:I"lHa r:Ebes,lI;aplIO,a. M:HOmHRa ,lI;O ~paia oE'1'o6pa, OR.n;:a Ma.rro ITO MaJIO pie~a, CBe jom ,11;0 20. I10B8Jl.1:Qpa. 11. <fJ8opyapa npl'll'[ :Mymjal<i rrienajyliN, o,ll,24. ipe6pyapa BRIDe ffi:lIZ, ffa;ZJ;Thl'l:K ,lI;aJm TOra Mjece:p;a Y n:yE.;O:M: 6pojy. He onasea ce npoaasno CeJI8.Ebe.

1'91. '¥ ad, O!,1ltHOCqJtO. 22 .. U. 93., E. v . D.

192. 0 rnl, ,lI;U(}pOIUl. K(l,ll OpJl"~a, 28. JJ. 94., R. 'T. D.

1.93. %J aa, ..IIIa6a", TOllYSOlllrliK.!I aa6pa:u:., 7. Ill, 94., R. v. D.

92

114. Alauda arvensis L. (IIIena). Rao rlI>ea,n;apm:J;a caxo y l1CTO"IHOM ,n;HjeJIY no,n;pyqia '<IeCTa, HHaqe plljeTl'ta, 13. II 16. oierotipa BeJIu:rea iaTa He oam TEjecHo cneaaaa J3IICciIW, npaso oz jyra na cjenep ceJIeB.JiIj npJiI~m'IHO OIIITa.p liCTO'IH> alt. 8. nonearipa cBy,n;a y B(,JIImoj JlmO~K.:aRR (ElITIIa, cjeBeposanaAIbalt), OB,n;a MaJIO no MaJIO CBe no xasse, jam ,11;0 18. ROBeMopa. 5. H 11. cpe6pyapa no ie,n;Ra eTapa aeemea, 06ie BeOMa yrojeae, ieao y [ecen; 19. ~eopyapa 13 EOMa,n;a, 0,11; -ror-a ,n;aRa CBaER ,lJ;aH cse TO nmne, 24. cpe6pyapa (rJIanHR ,n;O"JaSaE Apos,n;oBa, B. one), TIpH BeOMa TOIT.JIOM BpeMeRY y jyro3aml,n;HoM BjeTpy IIpe,n; aopy BeOMa OORJIaT rrpoaasaa, asa cy:s:qaROr ncxona .ne Ol1lJIO rOTOBO Hl1I je,n;He BIDIle.

194. ~ ad, ma6a.v;, 8. Xl. 93., R. v, D.

195. {) ad, ibidem, 10. Xl. 93., E. v. D.

196. Q ad; Tomrh-rroor;e, 6. II. 94., E. v .. D. 197.(5 ad ~aMa'la, 19. II. 94., E. v: D.

115. Miliar£a eU'l'opaea Swains. (OTpmeJb, TIOqBpKam). Beoxa 06H"IHa CTanapHn;a. Osyna ie liMa ,n;o Epaja HOBeMopa, 0,1I, Tora 13pe~leBa Te"IajeM SIDm ca~lO BaOMa pHjeTEa II rrepeaoaaa. OA 29. jaHyapa (jyrosana,n;Ebalt, TOIIJlO npllie']l'ce) Beml1W iaTO, '[i(cTO TOJ1;Hlta. MH,OZllHa 1. II 18. q.eopyapa. O,n; 20. q.e6pyapa nocBy.rr.a pas,n;ujeJbena y BopMa.moM 6pojy.

198. 0 ad .• 'Ia6Y,lIR 01(,lI0, 24. X. 93., E. v . D.

53. ;n.er;rro, 4 KO)[p}la, T'o;n.:IIIHro.1Le, 3. V. 94., E. '1'. D.

116. Em.beriza C1;t1'znella L. (jRyT~a CTpHa,n;J.ttt;a, myroBOJ.bEa). -qecTa eraaapana, SHM.R ie 6y,n;e jom BlIme ..

199.9 M, IDa6a.U;, 24. XI. 93., ;E. v, D.

200. 0 ad, Onnao c.eJI~, 5. XII. 93., R. Y. D.

54. JlCl'JIO, 6 xOMafl,a, Tony.so)u,liE.a Bo;~PR1l>, 19. IV. 94., E. :v. D.

117. E?noe1'iza cia L. (OTrmaAmlia 1:fHEaBtlIU,a). 14. 1llal)Ta BJdlIIe napona

Mei)y YSOBmm;01l'I II 3:S0pHlfiWM, 6Hlie ,zt;a OH,11;je rHlljeS,n;H.

201. 0 ad, SBOP:S:JUO, :O;pBeoa cTUjeHa. 14. IV. 94, R. v. D.

202. 0 med., ibidem, 14. IV. 94., R. v. D. 203 .. ~ ad, Ibidem, 14. IV. 9!., l't. v, D.

IT P 1f]1 j e):l6 a. Y arrpJTJIy y'lnKll.1l0 ce lIIo~re 6paTy RBXOJlll!KO rry-ra, All. je .8I'1AKO nojeAl'me exce.l([J1ape El1weriza hQrlluiana, nil :l'I:(:RJlOCl' HC' )I(Ol'lLlliC ):13. 'YOlljc Bl!l jeAIIY Oil; TUlC XUTpllX uctmla.

118. Sehoenicola sclwenicZUB L. (CTpHaATilqa MOlJBapn.o;a). Beoua pnjeTEa

rIbea,n;ap:aIlja. Y jeoel[ AO Epaja OE'1100pa1 Y upoJbelie O)r, 28. ipeopyapa.

204. 0 a(l, IDlI,oar" BeMa eapa, 21. X. 93., E. v. D.

205. 0 ad, ,Ii;o6po.8a 6apa, 2. IV. 94., :R. v, D.

206. ~ M 'l'OII'y80lIHtlmJ sa6paH., 13. IV. 94.

119. Schoenicola intermedz'a Michahell. (CTpHa,1J,lUl;a cJleAIba). 17.Ho-

~HMopa 4 lWM:a)l.a, 13. Aen;e:n<Iopa je;n;:a:a C'T.apa me-aEa, 8. anpnJIa Be . ..lI'l'IRa MHommra y sacaDl!J.qIwj oapn. O.a; oaza zre 1I0$e ce y TBp,n;O -peB.H, ,n;a oe ie BJrlja.n:a. J e.a;Ba )l.a je rl'beap;apn:o;a.

207. 6 juv., ma.6~, BeI'JIa. 6R'pa, 1'1. XI. 93, E. v, D.

208. ~ ad, 3acaUIll\.a, 8. IV. 94., E. :v. :Q.

93

120. Passer monianus L. (Bpaoan rrozscea). BeOMa ooul:ma cranapana. rOTOBO Y CElli'\{ rpaO.lbHBl!'IltHM ranjes,n;mra (n EOA AstU7' palumbarius), a sa 'l'y.n;o XI Y HeEHM rBlljeS)l.llMa rOJIOBpaHa II caparea ynplfJ.lliiqy rrOJbCI'tH nparian o.n;ajm:r;e sa CBOjy .n;jeu;y; y PAieEoje'lI'[ OPJIOBCKOM rmrjes,n;y na.:te ce AO 20 apan-rajaz I'Hl1ljes,n;a. A BHEa)l.a ax najecaa nanrao y rreaaceJbenOl\l TaEOM rHHjes,n;y. ll:aaTIe nO.lbCEH Bpa6a~ csoja I'Hl1ljes,n;a caaaja rOTOBO jeAHHo y AYIIJblirna, a rrajapaase Cj! My myrrJbe 6.nje.i1.e Bpoe.

209:. 0 ad, rrra6ao;, 28. XL 93., E. '1'. D. 210. ~ I),rl, ibidem, 17. IV. 9:4., E. '1'. D.

55. aerxo, 6 reouana, TOlJ)'aoBliI'lmn aa6pa.r., 23. IV. 94, R. v, D.

56. J1eI'JIO, 6 xOMa,n;a, ibidem" 23. IV. 04., R. v . d:

121. Passer domesticus L. (Bpa6an; noxyhap). no naponraaa ,ll;OCTa o Bll'<iaH) noie,n;.IDn~·H JiI ,n;aJIelto 0)1. MjecTa Me~y jaT.HMa P. montanue. Hajpa,n;uje I'HH]eS,zt;1I y HanymTemrM I'HHies,n;I1IMa H. urbica.

211. ~ ad, IITh6aI\, 28. xi. 9$., E v. D

212. ~ ad, MyOOJIlII\I, 13. XII. 93., E. v . D.

57 . .>Ie1'''' 0, 3 I£oMall,a, DPOBO, 2. V. 94., R. "1'. D. 58. JIel'JI.o, 5 EOlltfLl'la, ibidem, 8 Y'I. 94 -, ,. R. v . 'D.

122. F?"l'n!Jilltt c()el'ebs L. (JIola, se6a). OOHl:[Ha r::a.eSAapm:J;a, 111; SIDiH Ie lIMa MH0:iltlma, aJIH. rOTOBO CaMII My~ia~. 2., 3. R 4. jaayapa sa cTY,1I,eHe 6ype H rrocaaje The OrpOl1B:e :MHO:atHHB, XalW ax npaje HKRla.;n; H1'1jeCa3\'f :Sn',llita:0, no C:I1eM: ie: Kpajy yrrpa-no B_PBjeJiO 0,11; 3eoa, rO,(,OBO car.:UiI MyatjaU;H.

213. f;: a(l, m"Quq, Gmprl, aa6pau., 4. XII. 93., E. v, D.

214. 6 ad, lITa6a", ,Ii;a.ta'la, 8. I. 9il., E. "1'. u

59. Jle:r.t:ro, 6 ltoru;a,lla, ITPOBO, 0pJIa'Ul., 2. V. 94., R. v. D.

123. Fn'ngilla montifn'ngiZla L. (3e6a rraeaamra). On 2. HOBeMopa AO

6. janyapa pJIjSTltO Ra,IJ., a Ela,!1; je Iloje,n;0.HD;'e, BpJIO BECOlCO JIenI. 0,11;"

7. ,11;0 19. jaHyapa lisa jaEe 6ype orpoMRe TOM..HJIej 0,11; 20. janyapa no-reama (iyromma) ,11;0 17. lmpTa neliHHoM oner cauo .rroje)l.HHD;e, je,n;l!J.HO 9. q>eopyapa 11 6. MapTa (MeliaBa ooa ,n;aHa) orrer jaTa 0,11; 60, OAlIOCHO 40 KOMa,1l,a.

215 .. 0 sa, .IIIa6a'l\', AMoIU'llI., 7.1.94., E. v, D.

216. 0 a4, ibidem, 7. I. 94., E. v: n.

217. ~ a.d, ibidem, 7. L 94,.! E. v. . 218, 0 ad, ibidem, 9. n. 94., E. v. D.

124. Coccothraustes vulgClfr~'s L. (BaTO.KJbyn Tpemm8,E). PJ4je'l'Ka I'Ines.n;apJiI.IJ;a. 3.mm: casro lloje,n;mru;e reao nepe,.u;OBH3 CERTa.JIJiIq'a, CaMQ lrymiaqvI.

219. 0 ad, MeoBuBe, 1. x.rr. 93., R. v. D.

220. ~ ad, ,li;pe:a:o:sao;, Bylt'leBn:n;a, 29. m. 94, E .. v. D.

60. JlerJro, 5 KOMal>;a., UPOBO, OpJla'la, 2. V. 94., R v, D.

125. Lzgun'nus chloris L. (3eJIeH~yp, sexeaarr). IIpllJUPlHO qeCTa, SJI]!

Heie,II,HaE0 panrapeaa I'lheS)l.a.plill;a1 smn,r caae cnOpa;Zl;H'IEH reao CKHTaJ.tJ1;u;a.

221. is iuv., TO.lIJili';lloJLe, 30. LX. 93., E. v: D.

222. i5 ad, ,.1I;peHoBal{, llI.lI;po~a. 6aFa, 31. m. 9'!" R. v. D.

61. '!Ull';JIO, 2 KOlll\l..,IIa, lIpoBo, OPJIa.'la, 2. V. 94., ~.' v:. 1;).

..

- 94 -

126. Se1·inus horiulanus Koch. (JEyTapHu;a o01rma). 3.:K 4. ipeopyapa. nrecr 18. cpeopyapa 12 EOMa,rr.a, 24. ¢eopyaya ie,n;aH l'dy:atiaE, 1U[a-.:re !Y HajecaM BItIlJao.

223. '¥ ad, illa.{)!tl\, 3. n. 94., E. v . D. 224 0 arl, ibidem, 3, U. 94" R. v, D. 226. 0 ad, ibidem, 4. n. 94" E. Y. D. 226: ~ ltd, ibidem, 4. II. 9~., E. v. D.

127. Ghrysomitris spinu,s L. (3eJIeH'IlIII;a, on-rana). Beoxa Hepe.rr.oBHa H }JujeTEa o,rr. 13. DItT. ,rr.o lB. arrp:r.IJIai :sernma, :sas,n;a y J.mJIliM ,n;pymTBl'IJI'fa.) o,n; 15. ,n;o 22. :MapTa.

227. (5 ad, TonyeOll1fIDtll ea6p(lJJ" 1. nr. 94., R. v , D.

228. ~,ad, ibidem, 1. III. 940" R "1'. D. .

128. Oarduel£s elegans Steph. (ITIapaT'I!ls.n;a, EOHOIIJbapEa 1 TpllEHo.e, 'lemJbyrapEa). Rao r1bes,n;apllD;a BeO:M'a pHjeTEa, y jecea H Slli'\m ~ao C:(eMTa-

.JII!m;a oOH'IHa.

229. 0 ad, ,n;pa~oie.lIltJ;J;, 13. X. 93., R., v , D.

230. ';;! ad, ma6a~, 27. XI. 93., R. Y. D.

129. Cannabina sanguinea Landb. (Jyplpm:u;a OOH'ilIa). Hepezroana SHMCEa IITIIJ:J;a, 'lac je OyJl;8 MHo:tE,MHa, <tae ie one'r nexa H:KKaRO. Be.JIHEa jaTa 24. BOBe-Mopa,. 9. J[ 27. [anyapa I![ 19. cpeopyapa. 12[s jaTa, Y EOMB je OHJIO ORO 400 IWMa.n;a, YOli!O cax 9. iaRyapa ie,n;:a:a.M MeTEOM celJ;aM ~emr;l'I; yotrhe oy erapa :i\1:ymjaDfiI p»jeTEH, an MJIaAH M]:lEjan;1!I. Pie1)ll oy Hero :a:teRKe.

231. 0 aij, illaoll.l\, RYP'))olnihI<!1 :lrlrnap;a, 24. XI. 93., .1!: v, D.

232. Q all, illauan" BerJIa 6ap!1~ 9. I. 94., E. v, D.

130. Linaria alno1'um Cbr. L. Brehm. (Jyp,HqlIqa cjeBepmi.). :aeJillEY pa,n;ocT nQ~e HaM 8;:1 PJEOM TIRB1!I. rryT lCORCTaTo:saTH, ,n;a ce Ta BP,CTa. EaXOA,1!I. na cie:seposana);l;Y 6a.JIE:aECltOP IIOJIYOCTpBa. Ja o'B~e npe,n;ajeM IIOTuy:a HSBa,n;aE HB Hamer AHeBHRlCa. 28. HOBeM6pa npH BJla:fftROM TOTIJIOM Bpe1l1e:a;ya nOTIIJ1Ioj TRIllB:£lIa aaaanrae caM rra npBO jaTO, y E01\fe je OU'JIO ORO 60 IWMaAa. 5. H 21. ,n;e:qeM6 pa, '1'aRO~ep sa T ID.IIlI[He no i 8,n;H0 i a'1'Q o,n; 40 ,11;0 50 ;R01l'fa,n;al 26. ,n;e:o;e1\16pa ea ItpyTe cTy,n;eHlI H cjeBeposana,n;H>aEa ie~o jaTO o,n; 50 EOltm,n;a, 1. iaHyapa IIpl1 CBe ia-.:roi cTYAemr ie,n;aH 1}!y$ia~, ApyrH AaH jaTO o,n; 100 KOl't~aAai 13. [aayapa (.Dipyr:a ,n;aH iJrosm:ta) J\1Hora noje,1l,lilIa H :MaJIa ja;.Ta, BeliHH01I'I -.y Apym'l'BY ]-fringilla montifringilla, 5. cpe6pyapa OIW 70 ROl\1a,n;a. 15. ¢e6pyapa IIpE ialta! 6yplilu Me~MiR jamo 0,11; 4'00 EOMa,n;a ITO UpRJIHD;K H name jaTa o,n; 30 AO 60 EOMa,n;a, ,n;oJIaseliu oz; cjeBepOnCTOlta IIpeRo Caae; 19. tpe6pyapa IIom.1&8,l1;H>e iaTO Of!; 60 ItOMa,n;a no npH.JJJfi:I;H. ItaEo ce Beh as QBHX OHJE.e.'lEa-c.a BH,n;H, oy ce HepeAoBRo HaXO.ZI;1I.iI€l , y<l ';1.'0 6FIjaxy lypnq][n;e neoxa HeMHpHe, na 6~ Ea.n; on ee rty:m:R:i1 n:a :EbHX ie,n,aollr l'ISOaO;HJla1 np@TIm CBor. y .n;pyrmf np:HJIl'I.EaMa Bas.rr..a ,n;a,l.[eEQ o,n;JIeTieJIe,. :aer'l.UnOM y npaBgy sana.n;y HJlH cjeBeposarra.n;y; HHKa,n;a H.IllCOiY HHiecaM ,lJ;=Ba. .n;aHa

- 95 -

BJiI.n;liIO Ira :aCTOMe MjecTY. l!Hffi'[ ce, ,n;a cy jyp:a'il:a.o;e, nITO cy ce o:s,n;je noiaBR~e, 6liIJ1e sa,lQnH orpmm;n BeJ111iROr OHOI' iaTa, l\:oie ce ie Y SID>fH 1893./94. DHJIO paClJIJOCTPJIO lipElEO cne epe.zr;Ehe Enpozre. llOIq:TO 1e apcTa, Ka:IW pesox, sa cjeseposauaaao 6aJII~aHCEo llO.rryOCT:p:So HOBa OHJla, npJilEymrCllfO sa seMa.1hCI<:l'I M:Jsei y Capajeny ,ZJ;H:SHY xpny y csareojea nep!y. HajnooJlllje yonjeHJ!1 crapn ~[y:JEja:o;H HMaJI.IiI cy soor HCTpom8HEX 6p'IT:rMX nepa rOTO:SO caaro je,n;HO.JIkl-g:a:e JJ;pBeHe rpy,n;H.

233, (5 ail, ITIa6at\, R"""Il'ltl.K, 28. XI. 93., E. v, D. 234.. ~ ltd, ibidem, 28. XI. 93., E. v. D,

235. 0 iuv., ibidem, 28. JeI. 93" E. v. D.

236. ';;! [uv., ibidem, 28. XI. 93., E. 'V. D.

237. ¥> [uv., ibidem, 28. JeI. 93., E., v. D.

238. 0 ad, O.Q:IIRo ce.JJO, 5. XlI. 93., E. v, D.

239. Q [nv., ibidem, 5. XII. 93., E. v, D.

240. ¥> [uv., ibidem, 5. XIr. 93., R. v . D . 2·U. 0 j.UY, ibWero, 5. XII. 93., E. v' D.

242. 0 med., TonyooBll.lUtII sa6pan., 21. XlI. 93., E. v. D.

243. ~ [uv., ibidem, 21. XlI. 93, E. v . D.

2M. ~ iuv., ibidem, ~1. xrr, 93., E, v, D. 246. 0 ad, TO.xW-llOJl>e, 25. XlI. 93., E. v, D. 246. is ad, ibidem, 25. JUI. 93., :E. v, D,

24,7. Q ad, 'rQf1y8oBJrliI~'I1 a!1opaTh, 1. 1. 94., E: v, D.

2M!. Q ad, maoal~, O~a¥cmI aaopaffi, 2 1. 9.4.,E, 'V. D ..

249. i!5 ad, IIIa6au;, .Jepea, 13. I. 94., E. v . D,

250. 0 aid, ibidem, 1'3. 1. 9.4~ E. v , D.

251. 0 'iuv., abidem, Hi. I. 94.; E. v: D.

252. 0 inv., ibidem, 13. I. 94., E. v. D.

253. i5 [uv., Tomrll-ll'O.lbe, 6. II. 94., E. v: D. 254,. ¥> jav., ibidem, 5, If. 94., Jj~. v: D.

255. (5 ad, ibjd"lll, 15. II. 94., R. v . D.

131. PY1'1·h1,.lla europaea Vieill. (3-wffiHD;a). Beoxa pHjeTEa .3nM3ipJUJ;a, reoja ce Q.ar.1Q sa xac IloHer,n;je II oj aBl'I, .mrn:a;!.l; BIiIIIIe OJ!; 4-5 EOM.a,n;a, BeEHHOM. ll'oj.e,ll;lim:qe lirJlliI y ,n;Boie. II pln~: 31. oreroripa, IlOillJbe;.u;lhlI 2, MapTa. 256, <5 ad, IIIa6al.J,', our.ID1CI<l'l aa{)pan., 6. XI. 93., E. v, D.

257', Q ad, ibidem, 6. XL 93" E, 'f. D.

132. Columba palumbus L. (T'pamsanr). -qecTa rIb63)1;a:pHn;a, Y leceR ,ll;0 cpezorae olCToopa, y rrpozsohe q,n; 26. ~e6pyapa, He rrpeSIIi\m.

258. 0 ad, ma6~, On'lnun:B:1I sa6paH., 17. IV. 9(1.., E. v. D.

62 . .IIe.rjIO, 2 uorua,!l;!l.J Ilposo, Opza-aa, 30. VI. 94", E. v, D.

133. OfJZumba oenas L. (I'o.JIy6 ryuJ.blWI). "Iecra rlbeB,n;apIDJ,.a. Y jecea y rOJ1ellrirM iaTliMa AQ Epaja OKToopa, OR;n;a '10 EOll'la,lta o,n; 17.;n;o 27. ,n;ev;eMopa. 15. 4e6pyapa IToje,l!;mnr, o,n; 17. IIO"IeBImI Bsli BeO:Ma :tlmoro, 18. iarra ,n;o 80 KOMa.n;a; y nynol\'[ 6pojy no I':a,es,ZJ;lilIITHMa rrO"'l:eTEOM' MapTa.

259. (5 ad, JIa6YNL OR;UO, 9. X. 93., E. v , D,

63 . .lle.r.llO, 2 \<oJU&Aa, lIpQlIO, 0p.lfll.'Ja, 30. VI. 94., E. 'Y. D.

134. Oolu'li'Iha livia L. (rOJIy6 ,1I;HB.1hH). HeKOJl12[RO rrapoBa na paSBaJLeHoj rpa,n;HRH COEO.lIJ 1I ITO XP,M.D;oBMMa y3 ,zr.OJUlHy JIase iY:JEHO O,lI. Rpyrrn:.a.

- 96 -

135. TU1·tur auriius Ray. Cf1pJIBn;a). Beoxa -recra rlbeS,11;apm::t;a. Tlpa nanrex ,lI,O..IIaCRY y ieceR cauo pnjeTIea ,11;0 Rpaja cerrrextipa. Y :apoJbelie :apBe 18. anpE..IIa, UJRBItI 6pOj8M TeE 1. Maja, Ma zta cy lloje)I,lml'£ rrapOBl!I Bp..IIO paRO JI8ataJm na jajliJl\'Ja, nOIDTO caM Beli 2. Maja narrrao ie,ll,RO jaje.

260. 0 ad, MpljSBOll8l\, ,I(yra 6apa, 1. V 9<1., E v, D.

64. Jle~.lro, 2 II:O."ap;8., ma6ru." Orapll sa6pam, 9. V. 94., :E. v, D.

136. Starna cinerea L. (Jape6ru:.;a rrozscea). He Mory jal\l'II1Tn, ,lI,a je japeonn;a rlbe6,l1,apH~a OHOl'a :rtpaja; ja CaM nanrao casro Tprr 4aMHJmje O,ll, 8, 5 :H 12 ROMaAa y BpHjeMe O,ll, 9. ianyapa ,lI,O 10. 4e6pyapa, a HR np:aie Hu IIOCJlJllje IDlTfl. casr 'lJO HJ![T BHARO jape6n:.n;y.

261. 6 [nv., illao!Lj{, 'l'pallflffD;e, 13. 1. 94, E. v: D.

262. 15 ad, madar" ;:J;aM!L"Ia, 10. II. 94., E. v. D.

137. Coturma: dactylisonans Meyer. (Tlperreaana, nyqnypn.h). Y jecea lJ..0 11. IloBHMopa, y uPQJbehe 0,11; 30. aapHJ1a, 2. Maja, r nyno:M opoiy. IIpeu8Jm:qa oBy.n;a Y. B8.1IBEOj M.HO:itRnR RMa eaoja l'Hujes,n;a, Ma .n;R ce GBaKe r-ozraae HajMalbe ABRje Tpeiufne aeraaa pasope , jep Hl\f I'JIaBH.O npnie:Me JIemRlbR HR JaJHMa aa,ll;a y .zr;o6a mM'B6, a ceJba'l::\ll ,lI;aICaEO Haje;n;no Jlel'..IIO He nme.ae; Ta MeIDl cy eaxoae y pasA06JI>Y O,Zl, 20. lYRa ,ll;O Epaia jYJIa ,ll;OH8ceHa 52 JreI'Jla ca 482 jajeTa JEy.nno, Ma ~a ea1\{ C8Jbau;nMa O,1l;:Max y nO'I8TRY peRao, .n;a Mfl. name ne Tpeoajy nperre~ja iaia J![ ,1I;a, aa lbHX rranrra He fiy llJIaTItTI1. Heie,Zl,Ha:reoCT jaia n03HaTa je, y rJ1aJ3H01l:f .JI.1J![CJIFfM: ,ll;a HEiaE HeEH CHCTeM Y l'bIDl"a pacno8Ha:j!3M. Hpsa jaia Y Cl'laIW:M ~'IerJl.YI 'In.mI ce, ,ZI,a oy npldJIRQRO je,Zl,naRa, HCTOlVl reacaaja, 0,11; npliIJWKe o.n; 7. HJIH 8. rroaennra, BpJl() oe OH,ZI,a paSJuutyjy, a c1l:1R~yje ee JilRTeaJifBHQC:T njeraBocTH Y .Bi.HX, lila ,n;8, caa ,z.r;OOldO R JIerJIa op; 14 IIloru:ap;a, Roja oy rO'l'OBO nocae ie,n;BOJIRRa 6HJIa. Ja TO lIO T01Ire Cy,Zl,R1'If, mmo ce CR a cJIa6a, o,n;nOCHO HeuoTuYH8: JIerJIa Hl'J.jecy li~me~J ce6e OCOelHTO pas..IIl'IEOBRJIa, ,n;OE cy ce llacynpoT jaja y. nyH06p(!)jIDIM, HapOQ.0:TO Y TaRIn[ JleI'JIHMa, rAje HX llfHOI'O 6:ujaru.e, BefimIO..M SHaTHO paSJJ:HR':OBMa. OHa jaia, EOit1 cy no :itYTOM T8MeJhY casro IIQcy'l.1a OffTHRl'Il :a:J2IR.H.:m:J;a:Ma, Beli~Ho1ii ce aaxoze cruro rrOie,.1l;llHIl;B (l-:2) Te oy q:eCTO MHOI'O :MaJI,a, Hero o c..'J;'aJla , y BpJIO OOnJU1T1(lM oI"lerJIHMa, na ey TO 13aoJ.b,n;a OHa" xoja cy aajnOCJllfje crrecena, .KerJIa, y RojHMa o:ajaxy caM 0 rramBa jaia) :Baa,n;a 6Rjaxy cJIa6a, ITa .lI,001lX TeR UOA Epa] JI8:IRl'E>8, OHa ey .n;aI\':Jle BaJb,Zl,a OHJIa 0)(. caCBHM ''''~''''',...,,''''''' npeire.l.IlU\a, RJm cy TO 6HJIa Eacrutje cneeeaa jaja C'1'apHjE.X npeneJIH:qa. J a :r.n\C..IIRM, ,n;a cy ujera TllM ja:qe, O,n;HOCHoBe:fie l'I SaraCE.Taje, 'DDI{' ie CHa:JErurla iii nJIO,1l.H.Hja rrperreaana, Y BeB.mnt: aeraaa 6'HJIO [e 10-12 . aJIH Ja caM ,lI;oono CaM<?_ q:eTHpn ca 13 Ii rrer ea 14 jaja.

263. 6 ad, ma(i:l.lI, Kypl'Qsaiuea mm8.l'Ia" 10. XI. 93., E. «, D. es. JIerJIO, 14 RO)l8.,\\ll., ,li;pellOll!LD;, 23. VI. 94., E. v, D. 66. JIl'r;n:o, 13 Rmt&A8., ~biden:,. 28. VI. ,94., E. v, D.

( ,

- 97 -

138. Oedicnemus (J1'epitans L. ('B.YPJTIIlI:aBan;! kyEaBIiIIJ;a). Y je.cen Eak nrro no je,11;aa ROMa,Zl, ,ll,O 12. nOBeM6pa; y npoJbehe je,Zl,aR IWMa,n; 28 .. <l186p., je.a;aR nap 14. arrp.l1I .. 7Ia. Ha ,ll;PIifHI1 6Hhe ,ll;a liypJUI.reaBan; :B'rom,ll;a rmzrieS,11;H. 264. ~ ad. ,li;peHonan;, CanCIQl npYA, 14. IV. 94., :E. v. D.

139. Aegz'ah'tis mmor M. & W. (R JIliIlC! cJbeu'DiIfi). Ha HelWM cancrcosr UPY,ZI,y ROA epilcRe Page I'HHjeB,ZI,12lJIa Cyq:eTH}liil napa, y OCTRJIOrtf IIO)J;Py'ljy .zr,o,n;yme casro Ra,n;UI'rO sa =rac xao upOJIa8Ha ceJI~a. OCHM pe-reaor :M.jecTa "B.l'I,ZJ,RO ca r caxo 17. cerrrenripa TpH IW"-ia,Zl,a.

265 <jl juv .. , ,.!l;pSBOllal\, Pn6a<1Il>a 6apll., 17. IX. 93., E. Y. D. 266. <jl au, CaBCIw: npYA EO,ll cprrcree Pa.<re, 25. VI. 94., E. v. D.

140. Vanellus cristatus L. (BREaK', xarta). r-Cao I'~es.n;ap~a caxo nOCBe TI()ie,ZJ;HBIl;.~. Y [ecen y jaTHMa, .n;OE He HacTynn. OillTpa CTY,ll,eH (:repaieM .lI;e-u;e1\fOpa), y rrpozsehy 0,11; 15. cpe6pyapa.

267. 6 ad, Mp~ellOnali, )l;yr-ll. 6apa, 10. XII. 93., E. v . D.

268. i5 ad, nel'Jm 6apa, 1. m. 94., E. v, D.

269. 0 ad, JIa6y,ll;& OKliIO, 4. III. 94., R. v. D.

270. r;j! ad, .JIklJbe:a 6apa" 4. IV. 94., E. v. D.

67. JIel',uo,2 .l<o:Map;a, JIa6YIli!l oreao, 29. "V. 940, R. v. D.

141. Grus ctt"ne1'WttS Baoh at. (JE.Il;paJI). MH ra nRjeCMO Bltr~j8JIH) aJIlI ~Ma npliMjepa y 6rrorpa,n;c.r.eOM MYsejy H ys6np:O;H ma6a-qlee rHMHaaaje, )8,Z1,aR je "ItOMap; ITO rroYS.lI;a:a:oj BHjeCTn y6HjeH y [ecerr 1892. EOA )l;P€!~OB:o;a .. 142. C'£conzc./, albh Bechst. (BI1jeJIa pozra, JIeiJIeE). ,lI;ocTaqeC'ra l'J;beS,lI,ap:IIqa. Y jeceH .L!;O 17. cenT., Y rrpoJbeke20. }rapTa .. llpoJIas ce nuje rrp~eTHo. 271. ti? ad, E[oliajclOl[ caaanr, S. IV. 94., E. v. n:

27St 0 ad, ihidem, 8. TV. 94., ;E. v, D.

68. ;trer:lfQ, 3 z,O~la}l;.a, ma6a:u;:,' ()!d;mrcJ.t:n: ila5pa$, 25. 1'V. 94. .E. v, D. •

143. Cicol'lia nigT(J, L. (~pHa pGl,n;a, :O;PHH JIeiJIeE), PxjeTIta. Mll" CMO

oaao 2. otcTo6pa, ()H.n;a 5. J2[ 25. jyna BH;n;je:lrH no je,2l;aR IWlIfa,Zl,. .,

273. Q ad, ;U;pCllOBa'l", 5. VI. 94., Jovan iLjullll.ni:li.

144. Platalea leucerodsa L. (.?R.JIl!f<'rapEa, :re~REa). y cpe.n; 3aCaBHh.:roe 6ape, lCOjOj ce eRMO orracaonrlsy :JEH:BOTa MO:tRe Irp:aCTYITHTU1 HMa B8JIIiI:reO -grurJblIHO HaCeJIIDll'l'e, TaMO rHHjeS.lI,e H IleKO.JI.l2IJl:O rrapn :tEJIH'lapRrr. IIpBH 26. arrpaaa,

69 . .lIcrJIo, 4 I~OM1tAa., 3ac.aBH1ljR, 20. V. 94., R. v. D.

. 145. Fq,l()£nellus 'igne'US Leach. (ra~a) p~2[~a1b) TYPEO"l). Y 3acaBl2II{I2l I'HBJes~ ,ZI,O 250 nap», y cneM OC';l'aJIOM IIO.ll;lJy<-.rjy mrrea,l!; je Imjecau BIir,lI;JiIO .

20. M3.Ja CTPaJIOM cBie.:Ra, CT_PaE.OM :Bek 06~e.1Il:.aHa jaja. .

70. J!el1JJ.o, 4 ROUlj;l(a, 3aca.BH'!la, 20. V. 94., 1~. Y. D.

146. Anlea C1;neTea L. (OHBa 'lauJt.a). ,ll;o Epaja OElI'Qopa R O,lJ; 22 . .MaPTa BeOMa 'IeC'I'e) ~ caero ca Cll.lP't lIoie,ZJ,HHqe nao p:a;.6S,ZI,apn:o;ej ,lI;O npnje ;n;B~e rO,ll;HHe 6.HJIa ]e ya BliITBy RO,n; ,lI;peHOBa;a BElOMa laICa, ca.n;a HarrYIIITena EOJIomrja. SHMJil BH,n;jecMo je.n;an je.n;~aTH EOMa.n; 17: [aayapa.

274. ~ JUY., lJ1B.P!LD;, RaMlPlil.H:, H. L 94,., E. v, D.

275. G ad, IIIa.t>ll4, CaBa, lO:IV. 94., E. V'. D.

276. ~ ad, m.a611J.f, ;repes, 18. IV. 94., E. v, D.

8

- 98 -

147. A?·dea pwrpu1'ea L. (qaIIJh3 pYliIeRa, qaIIJ.ba ,n;aHryoa). OO1f'lHa I'H>es,n;apru:J;a. )1;0 3. oET06pa Jl )1;0 14. aupaJla. On 20. l\'Iaia CBa .rr8I'JIa

Beli BeOMa oo.rre:lEa:aa.

277. 0 ad, :MplJomollau;. ,ll;y.ra 6apa 1. V. 94., E. v, D.

148. A1·dea eg1'etta Bechst. Cqarur,a t'hrie.rra, BeJIHlta). Y 3acaBHII;EI. JIe~e OEO 15 napona, 20. Maja jom He nr.mxyiaja. Y OCTaJIOM no,n;py'l'jy BU)I;no caM caao jeAas: lWMa,n; 2. MapTa aa ReEOM eaBCEO]l{ npy,n;y HEI.:lEe Tlpoaa.

149. A1·dea garzetta L. (TIaIIJba 6HjeJIa, MaJIa). Y 3acaBru,II JIe:lEe OIW 200 napona, Y OCTaJIOM IIO.n;pyqjy B:aiJaiy ce OBe l\'raJreqaIIJh~ Ca;\fO ~PJIO p:ajeTIWj ;If.0 17. CSnTe:MOpa J2[ oz; 28. aupHJIa. Y BeblIRH rHlI]es~a 6:a~axy Tp_:a rum QCT1Ipn, carom y plIjeTEHMa rrer iaia, B8MRa JiIX 20. Mala 6:alaxy

cJIa60 OOJIe:m.ana.

. 71. ;(e1',110, 5 ll'{)lI!at(a, 3acaBKfla, 20. V.S4., R. v-. D.

150. A'rdea rralloides Sco p. CqaIIJl,a :lEYTa.) Y 3acamm;H JIery OEO 300 rrapona.; y OCTa.rrOM ce no,n;pyqiy caxo BpJI0 plIjeTlto B:a~aiy· y jecea ~e Bl'f,n;jecMo nasojy :1f_~yTy -qanJhY name, y rrpoJhelie IIpBe 28. anpaaa. 20. lI'Iala BeliHRoM cBjema iaja, rrpocjesox TpH AO -qe~IIpliI, HsyseTBo rre'r ED:Ma,11;a.

278. 0 ad, UPOllO, Opzraxa, e.'vr. 94" l'antaleon. Paic.

72. 1161:';110, 5 IWl\Iap;a, 3acaBm:J;a, 20. Y. 94., R. Y. D.

151. A'rdetta ~nz'nuta L . .(1lanJhl2lIl;a). P!1IjeTEa I'Ebss)J;apllll;aj ,11;0 27. ceIIT.

H oz; 18.arrpllfJ!a.

279. 0 ad, TolIyaomrBkJI saopa.lli, 3. V. 94., E. v . D.

73. ,l[eI'.1lo, 3 l<:ol\la;n;a/ 3acallJII~a, 29. V. 94,., R. v. D.

152. Nyctz'corax grzsw,s Strickl. (E.saKaB,art;, ru:aiI'.71)· Y 3acaB~ JIery ORO 40 napoaa, 20. xaj"a 612lJIH cy no rEU'I:ies,1J;1'lMa MaXOM Bell. MJla,n;H. Y jecsn: ,11;0 2. 0:RT06pa caxo l'tI.:rra,n;e urane, y rrpozsehe 0.11; 10. anpnJIa,

28. arrpn,JIa rOJIeM npoJIaa. '

280. 'i? 1U"., BerM oapa, 14. IX. 93. E. v D 2.81. 0 ad, ,n;_peaoll!!.~, 10. IV, 901., E. v . D. 282 .. 'i? ad, ibidem, 26. IV. 94., R. y D.

153. Botau1'usstell-a/f"/,s L. (ByItaBan;, 6yRUT[). Y 3acaBruJ,"H rra BHTBH B80Ma

of)HnIa r.Ebea,n;apu:o;a, lfeICOJllrfW napOBa ]\ y ,n;y6paBlI ~ap]l, a noje,11;:mro;e ne CBaM OCTaJIOM llO,n;pyqjy. )1;0 15. ROB81110pa H ,11;0 31. MapTa, He rrpesasor. 283. <5 jnv., Berora Gapa" 1:4.. XI. 93., E. v , D.

2 il. 9 ad, ,n;peB.,)'sa.l{, IThwo&a 6o;pa, 31. III. 94., R. v: D. .

154. Rallus aq_WJ;twus L. (IIITlIiol\:a :r.m-J(a). -qeC'l'a rH>e3,21;ap~a. y 18ceK

)1;0 nO'le'l'Ra OTIITpe cTy,n;eHH (-:repaiel't[ ,11;e:qsl'>r6paj, y upoJ.behe 0,11; 22. lImp'£a. 285. 0 ad, 'B.BX'mIi 6apa, 20. IX. 93., E. v . D.

74. JJ:6lJ.lJO, B. ClCo,_alla, JIaoy~a OKRO, 12. VI. 94., R v .. D. 7& . .1'16Nltl, 1'2 lC(J'lII&P;a., c nCTOJ:' lIfje()'l'a, 1-3. IV. 94., R. v; D.

155. OTW p1'atensis Bechst. CIIp,n;aBa:o;). AocTa -geCTa TIbes).J.apJaJJ;a. Y

jecea je HS D]l,n;iecMo HEl.RaIW name, y npo.zoelie. IIpB8 18. aupRJIa.

76 . .u6J:'jl0, 9 -",oldl.1'ia, TO.l'lldi-nOJ1>e, 19. V. ,94-., E. v . D.

77. 2 jaj!l'l'a, IIpoBo, OpJUI.'la, 2. VI. 94., J1l. v. I),

99 -

156. Gallinula mt'nuta Pall. (mT.liIiOI~a BH:3JmH:a:qa). BeOlVIa PlillsTEa rffisS,11;apm:J;a. Ao repaja HOB0nropa H 0,11; cBpmeTEa MapTa.

286. 9 ad, Bema 6apa, 19. IX. 93., E. v, D.

287. ~ ruv., ibidem, 20. IX. 93., E.v. D.

157. Gallinula p07'zana L. (IIITEIjoEa p.Bl;yra). :reCTa r.Ebes,n;ap:HJJ;a.

Ao repaja B'OBeMOpaliI 0)1; 2. arrpaaa.

288. 9 [uv., Berrra 6apa, 19. IX. 93., E. v, D.

158. Gallz'nula ChlO1'OPU$ L. (BeJIl!(Ea mTliIioKa). Beoxa 06JiI'ffia I'H>es,n;a-

pnU;a. Ao :fI;paia HOBsM6pa liI 0)1; 24. rpe6pyapa.

289. 6 ju.v., Berora, Oap!L, 22 IX. 9)J., E. v, D.

290. 6 ad, ~061)(JBa Oap,.", 20. IV. 94., R. v, D

291. S? ad, Mfl~eHoBfW\, ,2l;pa oapa, 20. 11,1'.94., E. v, D. 78.;n,eI'JI.o, 12 ROIII!L)I;a, SaC3.11ll.1!a, 20. V. 94., E. v, D.

159. Fuiica at?· L. (...IInc:rea). Beoxa 06E"'iIHa T:Ebe3,n;apn:qa. Ao ltpaja HOBe:lIf6pa H 0.n; 24. cpeopyapa,' npJ3H1>. .n;aHa 1'rrapTa y nyxOll1- 6pojy.

292. 6 ad, 06peu-oB9.L\, l-Iy-q;n;ja 68>p'a, 3. X. 93 .. E. v. D.

293. 'if! ad. 06peHollau" J{O'l'aprEa 6:;1.1)3., 3, X. 93.,.K '. D. 79.J.I6l'J10, 12 KOMa.p;a, J[a.0YlIa o S:1l0 , 3. IV. 94., E. v . D.

16 O. Numenius arcuasu« 0 u v . (IIO~'.:BIIS,l1;aIl" IIllI6H'Iap). Call-to ceamra npOJIaSIlll:qa, rra H: rcao TaEBa caMO EO,n; Oripeaosrra '3:eCTa. I~o,n; IDarr:qa 1l0je,l1;RHB cezarte y owr06py H HOB8M6py, OH,2l;a y :a:o~ra 11., 12. H: 13. HOBeM6pa orpOMHO jaTO 6am RaJ!; rpaAOM illa.uqelll op; cjeneposrcrorea npaMa jyrosana,n;y. 10. ,11;su;eli'10pa TpB' I\l0Ma,n;a lW,n; MptenoB:qa. Y rrpozseke ce HnalW HHje :Bn-,n;jeJIar, C;aaKaItO ClIfO RohER npoJ.[a.a npe-qyJHL

161. Limosa aeg(JcephaZa Meye,r. (fYJba'la, n;pHOpSJIB:a). 4. arrpHJJ"a 12 EOMllAa na J[a6y.n;a OImYi H 25. OI~To6pa rrare 19. tpc6pyapa MHC.7IJiIM .n;a CaM oH,n;je Bl1f,11;HO -qeTlI]?H OAHOCHO mecr ROluaAa. B.BOrpa,n;CEH r.lysej mra ,2I;Ba EOJ\'1a)l;a JiS Hero-nraa.

. 162. Scolopa» rusuoulo. L. (illJhyEa, oena, ,zryr.OEJI,YH!;l.). 13. oRT06pa 1 e,11;Ha , 0,21; TOP .n;ana rOTOBO eBalilH ,n;aH nojeAHHa, 30. 1I 31. oRllI'o6pa MHora, ~. HOBN16pa .'C£eTl!IpH1 7. 11 8. HOBeM6pa orpo1'i1He MHomrure, 9. HQ.Ber.:r6pa le,n;Ra; OR,1l;a lOur 10. ,n;en;sM6pa ~lIje, 18. ,ZJ;;BRje, 20 . .IJ;Bl1Ije, 21. 11 23. ,n;sn;. lTO ie.n;aH EOMa.,n;. Y npozsehe BH,lI;HO case caxo 26. MapTa je,n;HY, 27. MapTa TpII, a 19. aupHJIa je.n;Hy RJbyna'IY'

294. 0 0.<:1, maoaIl, On:l;liIHCKIil aatipaas, 30. X. 93., E. v . D.

295. ¥> ad, ibidem, 30. II. 93., E. v , D.

163. (]-all£nago seolo_pacz'na. B p. (illJ.bpa reoreomnna). Eao r:a.es.n;ap:ao;a neozra prrjeTI~a) Ha upOJlasy ,n;o Epai,a Ho:seMopa Ji o,n;· c-pe;ZJ;1ilIe MapTa ,zro 20. IlJI]?EIJIa no IIP][JIIDJ,l1l y B8JI!1IEOi MHQ:lElmJ!(; :1irPQJbeTHa je ceo6a 6HJIa MHOI'O ia-.;ra Hero [ecerrcsa, Hai60JhH ,ll,amr Ol!ljaxy 2., 6. H 10. arrp11JIa.

2,96. 0 '[uv., Be1'JlR oapl>, 6. X.·93., E. v. D.

297. 5 ad, To.mt..-no.lbe, 23. III. 94., E. Y. D.

298. 9 ad, ibidem, 31. ill .. 94., E. v, D.

8*

100

164. Gallinago major Bp. (IDJhyEa .JIJ2IBa,n;apRa). Y ieceH He B~isCMO HIDwiy BIiLlIIS. Y rrpoJ"bshs 31. MapTa ,n;B"Hje, 2. aUpH.JIa ,n;eB8T, 5. le,n;:ay, 6. TpHHaecT, 10. nrecnaecr, 11. ;n;:BalIaeCT, 14. ,n;BaHaec'f, 20. nrecr, 23. i eAHY I 2. Mai a ARai e H 3. Mai a TpJil. J a caM: zx y6mo 62 ICO:lI1:U..n;a.

';l99. is ad, ,IJ;peliOBall!, JJ1»pOI~a. 6apa, 31. HI. .94., E. v, D.

300. ~ ad, Mp'!:ielloBa.l:\, Ayra 6apa, 2. IV. 94., B. v. D. .

165. Gallinago gallinula Bp, (lliJhy:s:a IW3Rn;a). 1. ORT06pa .1e,n;Ra, 9 .. HOB.

,iliBnjS) 10. ie,ZI;Ha, 12. ABnie. 4. l\1apTa ie,ll.H~) 22. i~,n;Ha, 2. arrpHJI~ le,ll;Ha, 6.' anpHJla -qeT1IpH, 10. orre'r -qeT~pn, 11. ,ll;BIiqS, 14. leAna. Y6no CMI ax 14.

301. is juv., Berora 6apa., 1'. X. 93., E. v. D.

302. ~ ad, ToJllJh'lIo:>!>a, 22. III. 94., :E. N. D.

303. 0 ad, Ape:ao;UllI\, ml!:pOI~A 6apa, 6. IV. 94., E. Y. D. .

166. Totanus jUSGUS L. (ROBa'lllh lIfPltlil). 23. CeITTell-f6pa le,n;an EO:WJ:a.,n;

y ,n;pymTBy T. glottis. .. . .

16.1. Totanus ealidris L. (I\:oBaqRTI. EI!l)OTCaBa:o;). MO~I'i.Aa TaMO aMO EOJI!I

:nyT I'H>ss,n;apnu;a; na IIpOJ'Iac:s:y AoeTa qeeTa, y ieeeH AO cpe,n;JZ(lle OETo6pa y np.n.,JIHqRoj :MHO:lI"mnI, oRAa jomie,n;aR Eo~a,ll. 21. HOBe~Opa. Y_ npoJhelie 19. MapTa Tpll JroMa,n;a, o,n; Tara BpeMeHa one no. AHOl6 R Y.la.Tm1ano 50 EOM"a,n;a AO 26. aIIpR.JIa, j6;<J;aII EOMa,n; jom 21. Mala. 'Iy,n;aH 18 H H.eS1'O)£,an C.JIy'lai, 1',n.ie ffa;M' He 1I03Je sa pyreOM IIpm;:yrmTJiI oam CaMO Hlil ~sAaH

iWNa,n,; AHHie y6ajeHe u1'31'y6:a0 cax y 6ap'l!f. .

168. Totanus glottis B eehst. (ICo'Balllrli RpID30EJbYlDiI). )(0 l\Jpa!a cerrn.

1'OTORO CBaRR fl:aH I1oje,l(,HHa, aJllI Ma.JIa jaTa, Bene jaTO 17. ceIITeM6pa. Y

n:poJbelis caxo 17 'EoMa)£,a J ie,n;HOM jaTy 5. anplIJra.

304. <5 ail, ,rt;peJ{oBal\, IlInpoRa 6apil., 17. IX. 93., E. e, D. .

169. J"otanus oehropus L. (Eo:sa-qn rmj,o:S:aBan;). Y ieceH cpe,lJ;H>JiI opol )1;0' I(OJIo:SEJJ;e 0~T06pa, orpaaon noje,1l;Jil.HIl;e, cTpaHoM no 3-.-6 IWMa,n.a sai eAHO j Y npoJbehe rrpne ABn.! e 24. ipe6pya pa, o,n; OH)£,a nOl e,n;:aHIJ;e, Y

,zr;Boje H lIO 3-4 Jro:Ma,n;a AO 29. l.'tmia. .

305. Ciiuv., 06peaO'BaI\,. Yaollll.~6apa, 3. X .. !l3., E. 'IT, D. . .

170. Totanus gla'l'eola L. (I\.ona<mli MlJI'ana:u;). Y ceool! BJ11-q~mrui[

R013.a'lllh, 6E.ke Aa Doje,n;1ffiII,'H l[ 1'HJ!fjes,zr;D. Y iecen ,.11,0 13. Oltr.roo~a, Tal ,n;a;E( jaTO oA 300 :S:OMa.a;a. Y npozsehe npna 2. auplf.]H~., OH,n;a Y laTrom ,n;o

14. anp»JIa, 0,11; OH,1I;a TIOie,n;:RHH napo;atr. .

306, 0 [nv., ,1l;penoRaIJ;,. ByNi'IeBID\lJ. 6apa, 23. IX. 93" E. v . D. 307. 0 ad, 3ae&llrm;a, 8. IV. 94., :e. v . .D.

171. Actitis JzypoleuG1,IJS L. (Ro:saw. rysaBan;). PnjeTIca TIbe3)£,apnU;a,

eaaro Ha, CaRR. ,11;0 26. cenTeM6pa H oz; 4. anpJ1£Jla.

308. (5. ad, II'lnTp'OBlI'Jl;a, QaB!L, 5. IV. 94 .. R v. D.

309. \? ad., Aparoj®an;, Oana, U. TV. 94-., R. v. D.

172. Machetes pugnax L. (rpJJ..I1b"Iap). 17. ceuTeu6pa -q~T:aplil IWMa,n;8

IIa IIJJq>olWi 6apH JWp; f);pe:a:man;a, HHa-qe cs Raje 13B·9ao. B:ao1'pa,Zl;o~n :r.rysei RMa neEO.JIHKO ;M:J.ta,n;:ax ieC8.HCKl2LX lIT~a HS Her 0 Tl1IHa.

101

1 7 3. Tnnga alpina L. (JKa.rra p :o;upHEanao;). 23. ceJJ:TeM6pa ocaa IWM8.)l,aj naasre ce IIllie BH!5ao, :saJh,n;a sa TO, JIlTO lJ,l1ie.JIo IIO,1l;pY".Ije ocasr PH6a'llhe 6!:!-1)e EO,n; ,2I;pe:a:ono;a, Eoja [e :a:aMa 6n.JIa BP.rrO ,n;aJIeEO aa ie He lIW1'OCMO pe,n;OBHO IIocfeID1BanI, rrexa sa :lEa mps rr01'OAHOr SeMJhJ2lIIlTa.

310. <;? [uv., ,ll;pe1JoBat\, p.,6a'lILa 6apa, 23. IX. 93., E. v, D.

174. Tn'nga mz'nuta L. (mu.rrap :U;IITamm). 17. cerrreaopa 10, UT.

je,n;aH, 23. OIIeT ie,ll;3H EOM3:,n;, CBn na P:a6a"lThoj riapa XW,1I; ,lI.peHOBo;a.

311. ~ juv., ,n;pe:o:oB!l.ll!, Pa6a'llf>a 6apa, 17. IX. 93., E. v. D.

175. Rec'U1'vz1'ostm oooeetsa L. (CaoJ.bap:rea MO)£'poHOI'a). lVIoi· je opa'l' BlilJI.l:m je:,n;a:a: EOMa,n; IIa Relwi nycroj oTBopeHoj MO'D3apH EO,1l; 1\!f:aTpoBl2LLV:: 19. Maia.

Ilpl!fllfjeA6a. 2. Maia lIPilc.mur enaano, ~a caM Bn~O I;dmwolt.1Jeat?I;·hY7l&ha, ja [e y611X aa B.ilmm:e f\il.Jb;l\lll;e, un je onna He :uo'l'OX :ElakH. Ja TJ' tiPC'l'Y ",0 cap;a :FIliUC.ap; :n:o;jeCIlu')l 'llliW"0 rra e.no601l", Mfa oneil' 1TOYBlIRIlO ~lllc..>mJII, 11,& ce RHjec!l.llr npeaapnc.

176. Anse1' oinereus Meyer. (T'ycxa ,n;HBJ.oa;). 19. ipe6pyapa rrreor, 20. ipe6pya.pa 11 H OIW 50, 23. q..e6pyapa nrecr, 4. MapTa nreer H 6. 1\faprra je,n;aH lWMa,n;, C:BJiI .aa CaBll.

177. Ansm' segetum J\t[e·yer. (ryclca rJ,lOrOBThUqa). 26. OETQOpa ,1l;Ba EQMa,n;a, EOlM: cy JIeTjeJm. npa1.1a iyrOI1CToEY, 2. [aayapa Y aohn BeOMa BeJIt!IEO jaro npeEO ffiarrqa 0,21; cjeBepon.CTOEa rrpa,~a iyros3,ua,n;y (~yTa CTY,lI;e:H,. IIp:sm:: ,n;ana aaa T01'a jom JE,ylia). 20. aIIpHJla 22 E'oJ'da,n;a Ha CaBJ2['

:IT P II ~r i e Ili 6 a. RU(lKG iecl)HEI, - lIaE: c"'o no lJacjielj.u sa1}0paBJI'Jm aa6rrJb6lIrn'.rlI, - 1ll'ljllIO ie MOj 6paT lira .G1LllE' ABl'lje bla.n.e 1'y=e, f';oje ce casro MOl'Y 6poju",1'1 Meljy .Anser a'{{jij'rO'nS l!!IfK minutu$. 'tImnrJIo ce, IQl. CJ cyeraere, rrourro ce M6TK01\l 'Era IryTIfEe ycrrxaureae, oj(>rax orrer CJlYC'I'l!Ime, 'J'e ax llC'l'OO' flPyJ:'o '.Cane rec]e IrX [e Era ORU.>lOCT rrposramnao, nO:IllKHY Ilia cy olliJleTjeJle mIg CaBy.

IIp Juri elli 6 a. Bene p;a J!a:i5YP;OBl! rp;jeRoiy SIllIly.' BeJI.lU\:Qj =O~lIII.I!l 1\oljJ 113. ally,

TaRO lif 1892., .1'p;je [e RGA IDanIla i p;aH roOM8.1\ y61~ieH, lJIT,Wa Ca.1\10 lU1:0 C6 He 8'83., Koje BpCT6. ,IJ;OR [e: 0BYII8. jom 6w.>lO lImpl;reje, P;OJI1l3M:JJIil. JJ.aQYIJ;OllH secro na JI.a6}',D.a. oieao, Koje je eTo no .m=a TaRO IJ rrpOSB1lI!O, na crapa ""y,o;n: II T03 TJlp,1le, lIa ey KaKO olIil;je, ·.ra&o n; na-3aca.nI11{fI /1;0 npen 30 l'O)l;1Llla ;Jl,3.6:rAOBJ,f peAoRlio rlmiee;!,l1l.1lJ.f, JJl::o JUl no >;I'eM ne H8J1.a.arr 1JeBtepoj~TIlo. Y 61!lOrp8'f\CJ<.o.." Myae!y K1>rIL eTllipItX UP"'~f!epa 0/1; Oygnus 0101' Ei Oygnu$ 11IU8'!0IM, JIll. malIoc'r 6es HaDllM<a hljec'~'a ., B,Pfrhrena.

178. Spatula eZypeata L. (ilaTEa-EamHEa) JllyuJ.ba-qa). Mo~t)£,a lIoje~e ;J>:ap; rOA I'.Eb6s,n;aprm;a, oapeM 'ro TBp)£,9 MH01':H ,n;oM'airn .rrOBcp1f. MH. C'MO HX aMO rra CaBII B:rrlJa.m oz; 20. ipe6pyapa ,1(0 Epaja lr.apTa y :ql1IaMa Oll.: 15-30 IWMa,n;a, orrna ie.n;aa nap 5. aUpllf.JIa na rOJioj oa}:>1!!: EO;zr, J\{-I!I'.rpoB~e 11 ,n;pyra zrsa napa .aa :aCT OM Mieciry 8. arrpliI.JIa.

312. 0 med., ~lrrrpoJln:'Ia, 1'OI[a. 6a.pR, {j. 1"'. 94., E. v. D.

313. Q med., a-a lIC'rOM MiecTY, a. IV. 94, E. v . D.

. ~ 79. Anas boscas L. (iiaTEa ,n;RB.1ba). Haj-qerrdia IIaTEa 1'Thesl1.:ap.Iill:J;a, 1°~ Ie ynl:Ijelt ~lll'\fa :spJ.tO MHOI'd, :rota Aa MII'f jaia T.p~te cyc'.raBHO :a 0,11; saHaTa. ilole;11,1!IHliI. nOIcyne CBaRe rO,lI;iIHe IieEOJl:J1l.RO CT{)'l')lHa. OHa S.H:Mlif 6ie:lE1!I

eRMO He . L

rrpe,n; HalJhYlle 011' y.n;erm.; -q-IlM ce DaBa. orreT o,n;M:pSHe, eBO H ,Zl;'KBJ.&9

rra'l,'Ee Ha XlIJba,n;e.

- 102 -

314. 15 ad, illa{l(I.I\, ,ll;!tMaqa, 18. II. 94., "I'}. v, D.

315. ~ ad, ibidem, 18. II. 940., E. v . D.

80. Jl6rJlO, 12 lCO"a,Ela, ,ll;peROlUl.r~, JJ1upoKa 6apa, 29. III. 94-" E. v. D.

180. Anas acuta L. (Bp6). Op, 15. cpe6pyapa p,0 8. MapTa Y BeJlMIWJ MnO~'HH:U, 1;.leC'1'O XHJhap,e na CaR0:, no 6apa'Ma aacyupor neMa i6 rOTOBO HmcaEO, TaEO ,1];a ys cas Ham TPy,n; ieao npHllJiep Ca1\>10 xorocsn CTHliH .rryoaIby oz; naTl~e ,1];yropeJ:I1te, EoiY ie 6am jacTpBje6 OHO y.rrOBHO 1!I HB;'IIOJlaE pacnopHO, -re je Hal)OCIIW na cascso] 06a.rrH.

181. Anas st1'eper-a L. (llaTEa Ep8E8'1'a.7I>Ea). IIpllJI11l.'ifHO -qec'ra I'Ib6S-

,1];apllIl;a, Hapot;fELTO na 3acamllJ;Hi ,ll.o.rrasaE 7. aupH.rra.

316. 15 med., 3aca.ll'!Ill;a, '7, IV. 94., E. v. D.

182. Anas querq_uedula L. (Itp:Q"a). TIecTa rIbesfl,ap1l4a. Y ieceR ce :IDIifl mllue BB'ljaJla, y apoJhelie npne, ie,n;aR MY:JEiat-(; If ABRie m€lHEB, 24. ipe6pyapa, 0,1]; cpe,D;llH8 Map'ra Y IIJH0l'rf opoiY, 19. MapTa 'BeliHHOM y ,ll;Boie.

317. 15 all, ,.!l;oopon!t KO·p. Opemua, 24. U. 94-., E. v. D.

318. <;? ad, ibideID, 25. IT. 94 .• E. v, U. .

319. ~ ad, <p1;iaCTQ rrepje no rrpcaxa), Jzy61101lR1.\, :IlI.HPQRa 6apa, 31. IU. 94;., E. v.D.

81. Jl6I'.lTO, 4 EOMap.!t, Jta6YlI!t oxno, nO'ieTROM Maj!t 94., E. v. P.

183. Arias C1'ecca L. (IIaTKa Ep~EyJha). Y iecen ce li1ilie BlitaJIa. 25. iaHyapa TpH lWl\Ul . .n:,a. 0,[1; 16. cpe6pyapa ,1];0 3. mapTa BeJIlflCe MHQ:1EHli(l aa CasH, rra l'lEa OTBopeRldlIf TIO'J'OD;JiIMa, IIpHJrn"llIa l\IHO:lruma.

320. 15 u.d, ;II;aM8;Qa, 1.8. II, 94., E. v, D.

321. 9 aliI ibidem, U. II. 94., "E. v. D.

184. Anas penelope L. (Ilouosse , :liKBI!~~,1];apa). 24. l'l 25. oltTo6pa

noie,n;1ffia l'l MaJIa iar.ra. On 17. ,n;o 24. cpeopyapa 1\'fHore aa CaBJd:, noje,1];1ffie 1l no 110'r0n;HMa, RacHHie no ~raIbe, aJIR 25. anpaaa laTo O,ll; 100 ROMa,n;a no rrpHJIIiJlJ,lI Ra PHOa'll1:>di oapliI IW.n; ,l(peHOBn;a, a 20. llaia ;lI;o6ao ie Moi 6paT rra 3acaBru:J;H Y01ilj8lIJ' 1(a1-(;O ce -q1IH][ nOCBe szrpany 3.."8REY·

322, 0 inv., JIa6y,l\a ORlUO, 24. X. 93, E. v: D.

323. 15 ad, IDa6a:u;, "KaMH'l'.ll-R,21. n. 94., E. v. D.

324. Sjl ad, OpeJ;ua~, Oalla, 24. IT. 94., 'R. v : D.

185. FuZz"gula 1"'ujina Pall. (roroJb). Ha 1I0BpaTRY Y IITa6an; (Ha

:JH,aJfOCT oe3 rryJllRs) BJ;;I,1];HO ca,M na Cam! 8. MapTa 1ilHOEOCHOr crapor

:MY7EiaKa, ROllI ie JIa9Y AO'lSlta;O aa ie,n;Ba 20 iw'!?aEa.

L86. Ful(qula /etina L. (Pu~aE). 7. We6pyapa ie.n;an M:y~aE na OaRH, O,lJ; 16. ,1];0 20. cpeopyapa aa HQTOl'l1 MiecTY 1il n:a PHoa'l1'boi 6apIiI EO,n; ,l(pe .. HOBn;a MaJIa iaTa, Ha ma.JIOCT JiJsry6JiIx. ,n;Ba EQIl.ra,ll;a, paEbeHa y EPHJIQ.

187. FuNgula l1y1iOea Gil 1 d st. (jKyTa .nopsa). fisa ,IJ;1lB./be naTES :nai'lerrrlia rffiSS,lliapJJn;a, a.JIH eaaro no ,ll;y60ltH.M 6apaMa, oco6w.IlO na BacaB:mJ;H. Y jece:s: IIp Epaja OETo6pa. 7. We6pyapa ie,.n;Ha meREa, 10· II 16. IIPRJlJ2l~aH 6poi, oHAa IIoje,n;lIBn;e, Telt Y IlOJIOBHIJ;ll uapTa y nYHOM

325. ~ ad, Ilh6al:\., Jepes, 7. n. 94., E. v. D.

326. 0 aa, ,.!l;1Je:a:O.l'!tI~, ffiHpOlta. palla, 31. m. 94., B. v. D.

82. Jler.l!O, 1'2 ROMap;a, J1aoyl(a OSHO, 13. VI. 94., B. v . D.

- 103 -

188. Fulzgula ?na1'-ila L. (II

C .. a'l'Ea 4PHaHEa). 20. ipe6pyapa 11 EOM'a"a

Ha amI EOA ApeHOB.o;a. ill. .....

6 189. Fuligula cristata Be c h st. (ItpyHaTa aopna). PEjeTEa 21

pa TpIiI. EOMa~a, 18. cpe6pyapa TeE rroj€lAnHqe na CaBH oz 3' . HOBellI-

l'ICTOM l1jec'I'y JaTO 0" 100 ' ..... l. arrpaaa Ha

..... ItOMa,n;a no npa.JIHu;a

190.Clangll . L ( ..

u a 9 aucurn. .' ilaTlta 6aTOr.JIamrn;a) O· 6

3. l\:rapTa cpe.)I;Ine MlIOClKRH€l R C-. . . A ,ll;6IJ;811f pa ,ll;O

. a aRB, TIO nOTon,mm Ca1\10 pIiIjeTEo It .

Ka,ll; HeMa c.M:pSaB.ID:J;6, Hawa,n;I(f.]·e RB PR6a-q . 6 . 7f a.aa,

397 (). In0l aplOC EO,ll; zrpeaoana

" . 'F :;W, Dla6au;, J;{n,!III'I"lMt 7. II 94· ED' .

191. O~'demz'a fusca L. (]J~'L'Ea ·Ea~a~~~). 20

EOMa,n;a rra GaBII. . . rpe6pyapa ABa H -qeTlOCp'I'I'

192 . .Jle1"[fus mel'ganse?' L. (YTB') 11 . .' .

. a . . laayapa l8 aan l\1\7':l¥ . 1 9 .

Ryapa leAaH J\lrymjaB1, 18. <peo .," , . . ,...., -.1 "JaR,. la-

aa CaRlI. . pyapa le,ll.aH lI:fY1Hl:laIC H AERie :tIteH:E8, CBe

193. jJl1el'gus albellu« L. (Porra 6' .

19. jaayapa H 7 ,r.e6 . IJ; :a]8JIH). 10. HOBe~6pa leAHa :JReREa

. 'P pyapa lUUIIe ffiHx 19. H 18 if.. d: '

MymjaE, CBe, RsyseBIIIFI upBy na B ' d: ..... ,. 't'eupyapa. no ie;n;a:s:

9 R . er'JIH uapI:l lil'.ll;e:a:y R 0

l' 4. odiceps cr'isfiat'llff L. (II.JJ:Hje:s:o ). 0 2 _: . 1 a aBH.

aa Caaa H aa Bacasmra j'e7rBa . p ,n;. 8. anplJJIa MaJIe ,llipymoe

--;--, • o'-'i Aa Ie T'lnes,lI;ap:FIU;a

328. 0 ad, SILC8.8.<ID;8;, 5. IY. 94. E. . •

195. Podicep» nig'rzcollis S ~ n d' D. (r .

jeAThH ::MY~EjaE aa CaBR. ew. Ehypa:u; 3JIaToyxld) 9. anpNJIfl,

196. Podicep» minor L. (UR.lIlIHO a ) B

rrpeA .JIeAOlf ... 3MH"re 12' P -q: €lOMa 'lecrra I'Ibe3,n;a,p~a, CaMO

.1 . • • l\lala :M.SBa,n;HO 16 roi 6- .

.na Be.Lba'llI riapn ie,n;Ho [aje ~h' . J paT as le,n;Ror I'IDljesAa

~ ., .' Mala Hamao Ie Y l'ICTOM I'H . . .

83. ,~erJ(o, 6 ROMap;a ma6"'" n lI}SS,ll;y IIeT 1a1a.

1u... rr' ' . ....... ",e.lba'T!t, 27. V. 94. R v D J

o (. !./olymbus arcticus L (T ) J. ' . . .

. HE. e,n;aH EOMa It 4 d:

EO,n; Openma, ,..., .. ;S:OBeMupa Ha OaB:l!I

IIpuruj e)1 60.. Beae .

, /III. ey ce 1COJIOlnIE\'OJlf lIraja na OaB: .

6IDlli1' TaRO ywp:Yi;ieIUl /l.ll cy net>.o .. n: IIOja!lu.>Ia P;l\8. neJlJ:lRI1£1a, ROjU ey

.' . JIl11(O llY'~a ca CBm..t H a 6 .

nil. sa 100 Ropa.'Jaia. »!tBp;a oner no . JlHSO 1'.0 'Tel(U·JIX rw.po6po/);

na7\a.;;nr, no 'l'a'lliOllI l<a~"Ba

'1l1lbe~ aa cy~UI>a'l'lT. JIpll...'lIjep sa. CaB' <l>y ne. 1>10'«6 COl 0 '£oj

198 C' b ' Y JIlflB .rom trosaae,

, . . ar 0 COl'?TWTanUS M. & W. (B' . .

23. HOBe~ropa 4, paRaD;' J38JIElEH). Je-,n;aH EOMa,n;

329 ) ~yrH . anpR.JIa, TpH EOMa;ZJ;a 26. anpRJIa.

. <;? I .. , llla.6au;, aaUJlaBHO s8or.{I .. anrre, 23. IX. 93., E. v: D.

199. Larus (J?'[Jentatus val'. jJI.!£chahellesz" B rue h

10. cenTeM6pa He . (ra.rre6 Be.JillEl'I). 6. . ~ ,reOJIJiIEO M"JIa,n;lOCX TITH4a na Cana EOn- Baor-paaa. Y

liIOr:pa)J;"cEOl\1 MJs . . ..... "'" ,...,

200 '. eJY ill1a le,n;aH MJIa,n;l2f KOMa,n;.

-. Larus fusous L, (ra.JIe6 li )

BHOI'pa,1];a 10. cen'I1eM6pa Y 6 . . YEaBan; ... ReEoJIli[.E.o na CaRH EOA

2 . ROI'pa,n;CEoM My'sely .

01. LMus comus L (T' 6 6 . ~ llJI{a leAHa cTapa. nT~a.

Il'r~a 10. B 11 6a.JIe ypmr). H8IW.JIBEO crapax H MJIa,ll;BX

. cerrrea pa Ra CaRlOC EO,.1l; BHorpa,n;a, DRAa 3 cheo""

. 't' pyapa

- 104 -

. ill 15 rl)eopyapa 3 E{)lI1a,n;a tra 1aoy.n;a OEHY,

le)I,aR IWMa,n; I~0A. aDIJ;a,' 'j:

18 {fleop apa oner ie,n;an IWMa.n; I:WA. Tlfarma. .

. 202 ~ Chema 1'idibundum L. (raJIeo o6J1."fHliI). Beo~a Hepe,n;oBHa .nolaB~

rrene:M6pa can EX ,n;yme RpeMeHa ne ole, 'q£tC ce 1IOlaBlllIle

AO TIOJIOBm:I;e ,..., ~ ) ..:h 6 21 i\rap'ra

'e.n;ll:an;e ''laC y iaTID:ra. OffAa orrer oz; 15. 't'e pyapa AO . I

nOl. " . f), orparrox y rrpY.lKPaMa A.0 15 EOMa,ll;a. Bas,n;a Telt sa "lac.

cTpaHoM uo!eAliHU;"l ,,...,

330. ~ ad, To.rrnh.-no,rr,e, 19. II. 94., R. -r. D,

331, <5 [uv. i'ill1l'l'poBIm;a, rOJIIl 6apa, 8, IV. 9;1,., E. v' D. T •

S fl .~+ ·Z· Naum (~ET'T)a 0611"lHa). J 18ceu BHARO C~I

203. ierna UVZUNZ is . - r

1!l 61ito aMO ie,l1;an EOMaA na BJEqeB~ oaprr I~0,n; .1I;peHOnu;aj 26 .. anpaxa

y . "'eJIHKO iarro Ha ;e,n;HOM caBCIWU .rrpYAY KO,n; cpllcn~e

rra RCTOM .NI1eCTY L> J ~. ~

Pa-re TJ:I.RieS,D;lJJIO ie OA npJiIJPiKe 20 napona '.

332. <5 an, CIlBCF:J1[ UPY,lI,. EO).!; Pa-re, 25 '. VI. 94" E, v, D.

84. Jml'-tro, 3 1<0Map;a ... a :aCTOlll lI~l!;lCTY, 3. VI, 94., E, v: D,

85. JlerJIO, 3 lCO)!.:l,l\a, ibidem, 3. ~II, 94, ~' v. n.

86, xerno, 3 :&O:.xll;n;a, ibidem, 3, VII, 9\1<" E. v , D.

204. Ste?'na 'm-inuta L. (qEl:'pa MaJIa, raJIe6m:p). npy,n;y Tll'HieSAlIIJIO ie OA IIp-aJIJiiKe 10 .napoaa, BJIaqe ce 33S, <5 ad, CaBCKR rrpY/l; rWA p~'le, 25, VI. 94" E, v, D,

334. ~ ad, ibidem, 25, VJ. 94, E. ". D, . .

87. JleI'JlO, 2 KO~,a.;o;a, i,biitem. 3, vn, 94'1 E, v . D,

205. Hyd1'O(Jhelidon nig'f'a B a i e. (ra;JIeoIDJ;a u;p:e:a). ,B;ocTa ~ec~I'a TTheSneJUIK.liiM 6apaMa ~1e15y ,l!;penOJm;eM 1'1: Pa-qoM. Y lece:a ,LJ;O

,n;apnn;a Ra .

8. OBlTo6pa y upoJbelie OA 26. SlJlpJ2£JIa"

~3'~ n l"ny rrpeHOBar~ Pl'I6a'U&a 6apa., 23, IX. 93., E. v, D,

o o, 'I' _., "," J 1 94 E ])

58, Jl.el'JLO, 2 ",01119.",:1" .JIa6y;o;a O,RlIO, 13, '; ~ ., ,v. ,

89, JU)l'JIO, 2 KOJ>fa)l;a, ibiilelll, 13. VI. 94.., E. v. D.

Ha CllOMe:aYT011'l Rorie Blirl)a,,'Ia.

Prehistoricke lubanje sa Glasinca.

Priopeio

ell'. A. Weissbach, c. i kr. lltopskl nadliecnilc

(Uz tednu tabelu s mjerama.)

.Lubanje, koje se nize opisuju, potjeou iz gl'omila u kotaru l'og~tickom, uiugoistocuoj Bosni, koje su pod upl'avOJl1 muzejskog pristava Frarrje Fiale brltno raskopane l).

Oiie1i ana] kra], gdje ill ima, naziva se radi [edncstavnosti "CHa inac" 1 rna da 0\'0 krsevito polie, koje se oko 950 m morske visine pl'Qstire rsteeno od Sarajeva podno istocnog pi-istrank a Romanije planine (1600 '1'1'1, morske vi ine), ad Podromanije u istocnom pravcu size samo do Kule i Ivanpolja, i rna da od rnze spomenutih mjesta samo obuhvata Oitluke, Potpecine i Mlagjl dok se ga Borovsko hvata na jUg'oistoku, Vrlazije, Rudine i Rusanovici na jugozapadu.

Gromile 8U obidno u vise rnanje gusto prikupljenim nekropolama zgrnute oko nasutih gradi:naj jmaiu oblik lun.jastog cunia (visina Q'3-4m) s eliptiokim iii okruglim temeljem (premje.J' vecinorn od 3 en: do 1t) mJ? a sastoje te gromile - sto se potpuno podudara sa krsevitim karakterom ouog kraja - od lomljenog i prikupljenog kamena s nesto primijesaue zernlje.

njima 8U sahuanjeni kosturi ili rru·tvacKa paljevina, a katkada. 8U se nasla i oba naoma sahranjivanja, u jeanoro te istom grahn; pokojnici obieno leze na samorodom, golom tlu,

Kad Fiala u svojim raspl'avama jednako govori 0 gradinama, P? n.iegovu sudu utvrdama, onda bih ja htio istaknuti, da jos danas u krsevitim kraievima, koji su meni poznati, postoji obicaj, da se obragjivane povrsine, - koje su, prem,a karakteru krsa, veciuom okruglaste iIi eliptiene, kadsto i po ve malene, - ili i cijeli posjed koga vlasnika zem1ie @gragjiva na suho .nasutirn 'kamenitim ogradama, sto po vapnencu, koji na suncu pobijoli, onakom kraju daie 6udn~) neoni<3nQ oblicje.

"; ;Rezultati i~pitivanja l're.hlstoriilkih gromila ua Glasincll go dille 189·2," Bee 1893. Get'olil. - .Mitt.heilun.gen der anthropologisehen GesellscItalt in \Vien. U Br, ib., 18940. - Dr. 'I'rnhelka: .Dje Nekropolen von Glasinac~, l}fittlwihmgender antlu'opologischen Gesellschalt in Wien, XIX. B, str. 24. (1889 .. ).

9

106

Naibliza ie stoga pomisao,' da oni stari nasuti bedemi cesto nijesu drugo, nego i oni danasnii, naime megje za obragjivano zemljiste, bilo da se osnaci stanovito necije vlasnistvo, bilo radi zastite od stoke na pasnjacima od smetova ili bure, koja bi posljednja bez te obrane mozda rasnijela

ono malo suhe zemlje.

Pa se i jedva pomisliti moae, da bi se na takom malenorn prostoru

podigh tolika mnozina utvrda, vee aka bi se harem svaka porodica ogradila kiklopskim zidom i uz to ove uhozidine vee po svojoj neznatnoi visini ne bi bile dovoljna obrana ad dusmanskih strijela ').

Na i"alost su ostanci kostura vazda u jadnomstaniuj teretom kamenja zdrobljene SU sve vece kosti. Izvagjeni ostanci kostura veoma su prhki, pa tek pesto budu neko vrijeme na zraku, opet otvrdnu - lnbanje se tek opet moraju sastaviti od poiedinih komadi6a, pa se taka mogu dobiti samo nekoje glavne miel'eja Iiene kosti obieno su taka zdrob1iene, da se ne mogu sastaviti, niti se po njima dade razabrati oblik. lica.

Ovdie cemo izuijeti pOiedine Iubanje po nahodistima i ozna:kama gromila po brojnom l'edu priklQpljene tabele.

I. Lubanje iz Citluka, sela na jugoistocnom kraju Glasinackog polja,

opcinegla.sinacke.

Jedna Iubanja iz eliptieke gromile 1. sa ?;est u njo] sahranjenih

lesina (ad koje lubania potjece, nile na zalost naznaceno), U t0j S8 gromili nagiose: potkoljenica, iabuCica sa stita ad bronca, vise dvosjeklih zelieznih bojnih sjekira, iedan dvoresi, kratki mac, iedna ostrica od ze1ieznog bo.deza, dva krnjasta uskolista koplja i ulomci iedue zelie:zne konjske zvaliee; nadalje jedno veliko ema1iho i jan:tarevo zrno, jedna grcka pozlac,8lJa bron cana zdjelica, brencane grivne, jedan srebrni prsten, mnogo pupcastih maIih broncanih dugmeta s usicama, suplji kl'stici od bronca, narukvi.ca od srebm, jedan ml';tli bakreni novae, valida iz lfrInstantinske periioue, cetil'i oveca, zeljeznanarebr8n3,. kop1iana sj}jka, dva sl'ebrna, pomicava_ n3Jusniaka i sljepocnjaka i jedna rimska l:)roncana fibula sa sarnijeJ'ima.

Lnbanja b_r. 1. M1.iZ ako 50 godina. Velika.,dngacka Illba-nja ta-nkih ko ti 'bez lic(l:, podine i dlie10va desne- strane. Gore.' Dug ovall Svl. svo:vi veoma jasno xaslja.sto nazublieni. 6elo siroko, Sljepoocnice TavneJ Zlatil)ak Zina-tuo izbocen. Of/raga: Ok:ruglasta; potiljak (Hinterhauptschup:pe) :posve gladak, a miSic-m gre-ben na njem (Muskelle:isten) skoro se i ne l'aspmmaje, oblika je peterouglasta, ponesto sveaena. DolJe: Na liuoko zaobliena. Po strani: Dngul:iastaj celo goto:va okom:ito, slaha. zaohlieno, s l'azgovijetnim obrvm:in lUkom (arcus supraciliares') tje-me laganb opada, zat'iljak po l;n,alo. sisasti na(b:astci (Warzen1orts!ttze) veliki. Vilica slaba, ktltnjaei u ravnom pl'aven

izbruseni.

1) U pogledu nasutih gradinll. n& Glasineu upncuiemo pdiamog eita.oca 1)a illanak, Qbja-vljen u 4. svesku. gudi~ta 1894., stl'. 721._~60.UreiJ,.

107

Sedam lubanja :iz gromile 2.) takogjer eliptieki temelj sa sedam lssina, glava okrenuta na sjeveroistok ; priloci: trbusasto ilovasto sugje s iednoro rueicom, omamentirano stranorn nareckanim, stranom paralelnim, horizontalnim linijama, [edan velik zeljezni noz, jedan zeljezni Siljak od sulice

_ ,

dviie zeljezne halke, iedua broncana toka, [edna srebrna bocka i jedan probusen brus.

Lubanja br. 2. Muz, oko 40 godina, Velik, tanak, skstreman dolihokelal b.ez podine, Iica i dijelova strane. Gore: Veoma nzak, dug oval; 8VO,,:i tie-mana i celne kosti su na l'ijetko i krupno nazubljeni a lambdasti sav je fino i na gusto nazubljen ; celo veoma usko, sljepoocniM ravne, zatiljalr ravan. Om'aga: Uska, visoka, okruglasta; potiljak (Ilinterhauptschuppe) vrlo velik, ravsn, finim nil. gusto nazubljenim S9,vom, 25 m iznad gOl'lljeg misicnog prutka (Unea ?nuscnli $npe'l"/:o~:J, kojelll se [edva .raspoznaje trag', l'azdijelien u potpunu int-erpal'ietrelnu kost. Temelj ioi mjeri trakom po povrsini 125 msn, sestarom 108 mm, lijevi krak 88111m (po.vl'siuo.m) ;i 81 'l'l7!m (sestarem), desni krak 85 'ff~m (povrsinom) i 83'rnm (l:iestaro:m), visina u sredini od sva na tjemenu pocevsi 56 mfm (povrsinom) i 64 mQ1~ (sestal'om). Iznutraase interparietalni sastavak prostir8 16 mm iznad tuberoS''itu8 OCC!p. ·/,nterna-. Po stlra-ni: Duga i visoka; celo naklcnjeno, malo zaobljeno, a ima jak arcus sUllraviliares (obrvni ]uk); tjeme I>ollesto, zatiliak slaho sveden, sjsasti nadrastak osrednje velieine. Ostanci wee pokazu:ju vilicu osrednje -veliciue s izbrusenim

vee zubima.

Lubanja br, 3. Muz. Dolihokeial ' (;)Sl'edn~e 'VBlicine, tanak, bez podine, d6:o.jeg

diicla zatioka, deane :!iljepooeniee i rica. Gore.: Duguljast oval; ~av veoma gust i fino nazub1jen say na celu je otvoren; celo veorna Sirolw osjeceuo, ,!Ujepoocmce rsvne; ~atiliak tupo .izboeen. Otfraga: Usko peterokntna; potiljak vrlo sveden, gladak. Doije:

Siroko 'P arab oliena, Po stmn£: Dugs, visoka; calc okomite, glatko, vecma svedeno, tjeme osrednje svedeno; zatil,iak izboeen; sisasti nadrastei osrednje velicine.

Lubanja br. 4. Dijete s mliiecnjacima; velik, noma tanak, visok dolihokelal bez liea (indeks visine 735 mm). (;/01'e: Dug oval; svovi vrlo jasni, celo siroko, ~ljepoocDiee ravne, zatiljak tupo 7,;asiljen, vrIo izeocen. Of}ra,qa.' Viso~o peterouglasta) uska; potiljak peterouglast, veoma sveden) sasvim gladak. DolJe: Uska, duguljasto parabolna. FM·. oco. 'In. (babin,a rnpa) je velik, RZak, dog, zgJobne In'l;ge ravne. Po stram': VdQ duga: -visokn; celo okomito, glatko, jako svedeno, tjeme:po malo opttda, zatiljak veoma lzbocen svetleuj sisasti nadrastei "do mulem. Viliea vrlo malena. i

Lu.banja b.r. 5. Vrlo ostecen tanak do.WlOkefal; nema eijele podiue zajedno S okolinoID) lleilla Jica i pojedinih aiielova kTo:va. G01'~: Duga, uzak oval; sav fino nazubljen; celo usko, zutiljak vrI6 izbocen. Qtraga: Pete'l'ouglasta, gore zaoltru~ena; pet.iJiak (Hintel'hauptsc.hnpps) peterou-ghst, gladak, "1'10 sveden. Dob'~: Usb, parabolna. Po sf/rani: Vi oka, duguliasta; celo okomito glatko, veOll\a svedeno, zatiliak oblo izboceu. Sisastj_ nadrastci ollrednje veli~ine.

Lubanja. bl" 6. Zena u dvadesetim godinl'lma. Dobra ocuvan, veoma prl'l.vilan, tanak dolihokeial (Indeks 'Visine 72;L m11~). GO're: Dug oval; ill:vo"V'i gusti i fino nazubljeni, 0010 usko, zatiljal( jakQ WlJoiSen. Otl'aga: Usk-o peteI'Qkutna nisk,a; potiljak (Hinterhallptschuppe) veomas~edeni gla:dak. 1Joije.' Uska, parabolicnaj con:dyli prilicno ~onveksui_, proc. ptm'ygoidei maleni, uski, nepee maleno, plosno (duZina 40, Sirma 39 m, mdex 8156 m), ~ubi malem. Po strani: Duga; celo OkOO1ito, ghLtko, nlo sveaeI1-o; tjeme

9*

- 108 -

iSrednje l'1.1k8 sV8deno, zatiljak vrlo sveden; sisasti nadrastci (Zitzenlort,sittze) .debeli; Hoe

. ravno celfusno. Prednji pogled: Lice dugo (visina Iica lOS mm, visina gornieg hc~ 63 m'1:1) ~ usko (sil'ina lica 95 mm), jarmemce priljubljene (sil'iua od jarmenice do lal'meU1ce 123 mm)) ociSta malena, cetv€ll'ouglasta (sil'ina 37'mm, viaina 29 mm, ~ndex_ 783 '0111'0), nosna t;npljina vrlo uska (20mm), duga (45ml1~, index 4441nm), leptorrhin (uskog uoss). _ Vilica malena: s malim, vrlo ko ° usagj€lnim ograncima.

Lnbanja br. 7. Muz pedesetih godina. Ma1en dolihokel'al, bez podine i Iica.

GO!l'e; Dug oval; svovi sitni, gusto naaubljeni, miestimice nejasni; celo osrednje i§~'i~e, sljepoocnice ponesto svsdeae, zfl;tiliak tupo izhoceu. at/raga: Visoko p€lt€l~~kutna" potill~ (Binterbauptsc1mEpe) p€lterokutaD, slabo s¥edeu, gladak. Dolrie.: Patabolicna. Po st1:a.nt:

Dug1,1lia15ta; celo okomito, glatko, veoma avedeno, tjemenica slabo svedena, zatill~k ponesto izboeen, ?-ecept(tculu?n (primiste) okcnnito 1.1spraylje:n. Sisasti :nadras~0i osr~dnle YBlirone. Zubi u nlomku gomje celiusti 8tO je uln-aj lubanje lezala, veorna Ist.rosem. - Vilica stai'aCka bez zubnib stauica, tanka, ogra.nciponest0 nagnuti.

LubaD.ja br. 8. })fnz psdesetih g.odim,l. Mala, duguljasta, nisk~ lubaaja bez p~dine, lice vrIo osteceno. (Jm'e: Dugulja:st oval; s'voV'i gllsto naZ'ubljem,celo 'vrlo siroko; 1i.liepQO,enjce svedene; ad zatioka slabo se !§ta vidi. Of/l·q,ga: 9luo.giasta, si.roka, n~s~a; potiliak petel'Qkutall, $l'ednje TUIte sveden gl(ui_ak. Do~:e: Sir{)_~!.\ IJarabolican. ~atllAakj uepee maleno, znbi [aki, vrlo istroseni. Po stram.: Dugullas~a, ms~>..a; ~elo okomito, vrlo svedene obl'vnom luku, ((JKcu.~ 8wpracil.) tek ds se trag raspoznal~ tle.me otraga Btl-rna opada, ~atiljak nesto i~bocen, prilic~o sve~en; sisasti nadrastei veliki, v~o)lla debe~.

1mbanja br. 9. Zena dvadesetih godina. Veoma osteceno, tanko) doliholrefalno tJeme (krov). Gone: Da:ga, vrlo usleo ovalna; svovi krupnc nazubl.ieui, ce10 siroko, sljepoo~r~ce ravne zatiliak tnpo zasilif:Sn daleko izbMen. Otrag,a: Uska, visoks p.eterok11tna; potillak

,~ ".1 , D .

vrlo s¥eden, gladak. ])olde: Uska parabolidna obodna linija zatioka. Po st!t~'~'i: . tl~~ 1

visoka; ooIQ okowito, glatko, sl'ed?J,le ruke svedeno, tieme postepeno se zaoblluJe, zatllla:k: jako izbocen; sisasti nadrastci rnaleni, Qstau~~ vifice sl~be.~oSt.ilne gr~~i'e! o~ranei rnaleni,

llski, vrlo koso uspravljeni,. zasv4'Vnjak l'azvllen, zubm "VllenCl neozliJeg]eru. .

Luba:nja br. 10. Zena, svakako' mlagjabna. Veoma oste:cien, 'Ve1it.c, ~an~;;:_ d?lihokefalui krov. Gore: Duga ovaiua, vlJO pravi1na; i§vbvi 11'8, l'iietlto llaznbl16Ulj ce19 llll'oko, ~liepoocnice rayne, zatiljak da;leko izl)ocen. Ot;raga: PeteJ:okutno zaobljena,. u Sl'edn~11' l'ulru visoka; potiljalc yeoma s'Veden, gladak.. Po sf,ran,i: Duga; calo O~OID1to) . sre~~Ie svedeno, gla.tko, tieme ponesta, zat.i.ljak saJivim izhoceni sisasti na.ch·astcl male:m. Vllica po svojim ulomcima malena, slab a, ogllanci niski,v"'J:lo kosij <iesni zastavnjak joll

nile iznikao.

Lnbanja br.ll. MQ.Zi veo:m.a .0'(lte6en, duguliast lcrovsnnim1 gusto n.azublienitrt lIaVODL

O~e tl·i pa€lliednje: labanje potje6u iz gromile 3., koioj je osuovnina takogier nalik elipsoidu, u kajo] biiahu sabranjene (lviie leslae .i na pet IDi8sta uu.tvacka palievina- Priloe.i su ue. prve: Od bronca loncic, iedna na povrsllii nabrana i dvije masivne narukvice (lievene), od ~elieza kopljaui

siliak i lilomak noza.

Izmegru Gvih 111ubania prema .gornjem je da,kle pet iztazitih dugoglav3i

(doliliC'JKeiala, 45'50 '0)' sest sredoglava (mesokefala 54'5%), ali niieil:na jedincatakratka gla.yg" pa ovai );ed, izuzevsi ekstremnu dl1g0g1a~1 hr. 1. izlazi posve iednolic.an. Ma aa lliiesu velike, sve su sumlerne, pnk1adne;

- 109

6e10 irn je okomito, veoma svedeno, bez iZl'azit-ih obrvnih Iftkova (arcus supr-aciliw'es); imadu izbocen zatiljak, kome e potiljak odlikuje time, sto na njem nema misicnog grebena (Muskelleisten).

n. Lubanjesa Mlagja, brda tik Oitlllka, i to pet iz gromile 4. Ova ie imala oblik male gradins (Wallburg) elipticna oblika, a bijase u njoj sedam na zapad obrn-utih lesina, osim toga muozina oruzja U ima prlloga (lovorovu listu slicnih kopljanih siliaka, dug noz, ostrica odbodeza, suliein si1iak i savijeua maceva ostrica, sve to od zeliezaj od broncanog nakita: lucaste fibnle, krstolika pa.ita sa pojasa, brnjica, zrna i dugmeta).

Lubanja br, 12. Mll'Z, neleako l)edesetih godina. Veoma ostecen, dolihckelalni krov lubanje. Gore: Dug oval; SVOv1 gust.i. i fino nazubljeni, celo usko, sljepoocnice ravne, zatiliak vrlo izboeen, Ot?'aga,; Niska petel'okutna; potiljak nlo sveden, gladak. Po sffram·: Duga; 15810 poneMo lm~trag nagnnto, ponesto svedeno, s razgovijetnim areu» su,pracil.; tieme sa p0 maio uspinje i spuataJ zatiliak vsoma sveden; sisasti nadrastci maleni; vilica po dobivenim ulQn'tcima jl).ka sa strmim ogl'fI.llcima i dubolso izbrullenim zubnim. vijencima..

Lnbauja br, 13. Muz. Posve 0steeen, velik, dug krov od debele leosti, Gore:

Dug oval; svi svovi kruprre naa:ubijeni, u lambda - savn mnogi mali zaglavci; ~atiliak izbocell. Otraqa: Niska, olrruglasta; poti1iak vrlo sveden; fiuberositas externa i ltnea muscat. sup. cine pl'o.duzenu g'uzvu:. Po st,rani: Duga i niska; celo okomito, veoma svedenc, glatko, z8.tiljak veoma izbocen. Dolje; "<~:roko paraboliQna, sisasti nadrastci maleni.

IJubanja br. 14. Mni. Veoma 0stecen, velik, tanak brahikelalan krov S otvorenim savom na celn. GO'I-e: ~r0k oval; lI-vovi vrlo Tazgovijetni, lerupni i na rijetko nazubljeni, u lambda-kntu mali zaglavci. Om·a_qa: Sirdlm peterdkl1ta, gore ravna; potilia"k slabo sveden, gla.dn"k. Po st'I''I1IfI,i: }(V[1,tka i visoka; eelo sa slabima,rcus 8uJ?1"acil.) POll8S00 svedeno tjeme jace, zatiljak ravau, receptaculu,m okomit. Nadrastak malen. - Po ulomcima je vilica sliba s kas:i:m. ogranei .a, i pones:to odbrusenim :mbima_

LubaDja br. 15. Muz. Talmgjel' ostecen, velik, debeo brahikefalau krov s otvol'enim. ceonllll ~a¥'ODl. (Jore: Okrugla.st oval; svi svovi razgovijetni, lU'upno nar.lubljeni; calc veomaf;,iroko, zatiljak n1Van, Qt1'aga: 'Vi8.oko oluuglas1&i potiljal.: sirok, gQtovo 118tel'olmtul1 sasvlm l'avan> gladak. ])Q7rie: Zatiljak splo§teno za0bljen. Po st-raJn-i:

Vda kratka, visoka; celo okomi1lo, v-e0Ina s:v<edeno, isw tako tieme,zatiljak okomit,

Ios17e I·avan.

Lubauja In'. 16. Muz- Ostanci tankog, svakako b;rahi1)_elalnog Iu·ova. 007'e': S:iTok

oval; §Vovi fini gusto naznbljeni, celo sirok0, Sljep00cnice veoma syedene) zatiljal" rarm1. OtJra_qa: Oll:l'ug-lasta; p.otil.i~.k l'ava.:n,. gl<tda.k. Po st:ra?~i: Kl'tJ,tkaj celo okon:rito, g'latko, veOllLa svedeno, tjeme otxaga strmo opada ao ravnog zatioka.

Svih su pet lubania, suglasuo sa buiniro prilo~ima, muske1 malene1 ali vrlo l'azlicita ahln~a, naime po jedna doliho- i mesokeiaJna, tti o&t.ale izmzito brahikeblne, ad orih dviie atvore-llog ceonog' !!lava, po tome 5e veoma razlikuiu od. lubania -iz Oitluka, ma da !Su u susiedstvu.

In_ Lubailje iz Potpecina, mjesta'l koje takogjer pl'ipada opcini g·lasina6ko!, l1J~ daleko od Citluka; iz gromile 8. clvije lubanie. U taj g'X0mili biia~e u jednom dijelu mrtV'acka paljElV'i:ua, u dtngoj cetil'j, glavom na

110 -

zapad obrnuta kostura, uz koje ie Da.~jen je~an kolutic i icdno .d~gm~ od bronca, 1edan zeliezni sulicasti gi1iak ~ dva llova~ta. tkalacka prsl!ena, ~z mrtvacku palievinu biiase rbina od sugja, nasal'amh lednostavnm1 hnearrum

ol'namentom, . ~ Sv, i.. I 1·

L b • b 17 I\""ladi6 Samo malen tanak brahikeiala.n krov. Gm'e: HO c ova 1

u allJa r, . '.1.' '., '1' k

• f!' 'to naz"b1l'em' celo vrlo siroko i§llspoocruce "soma svedene, zatlla

SVOVl nnt gus ,v- l , , " d k . edva malo izbocen. Ofll'aga: Peterokuto zaokruzen potili~k veoma svede~, gla a ~ 1

l d' lik '''A.P'la''"ka ulambda-kutll. Po st;rani: Kratka, visoka; celo okOl'mto, glatko,

sa va ye a "-0 ' . . leni

srednie ruke svedeno, tiem.e i zatiliak jako svedeu, sisas~ na~ra~t 1 rna em. -,

L ' b . b 18' Muzv Venk brahikeial bei podllle 1 Iica, otvorenog eeonog

11 aUJa 1'. • ,,"' ' ' , . . .. k

sava. Gore: ,'irok oval) !.\vovi veoma £ni, gusto n azubl] em , celo veoma siro 0

osjeceno, sliepoocnice jake sved,enc, zati~iak ravan, V:troga.: G.oto~? cetver~ogl~~ta) okrugla goresllsvim ravne; zatili:ak ponesto sveden1 gladak. DolJe: Siroko pal abo ,an zati1jak: Eo {It-rani: Dugulias.tai eelo okornito, veoma svedeno, tjeroe .goJ'~ r~v~o, oti;~ga strmo opada do ravnog, niskog z,atioka; 1'eceptaCltZUm ~tl'm, rr~~l'ast:l k1't.~kl 1_ ~ebeli.

love su dviie lubanie, protivno od onih u Cltlu?l~R..~ sugl~sn~ s onima sa Mlagia, brahikefalne, pa su za to ovima na,!8hc~11e, ~ao~ \.u tome, sto se u niih razmierno eesto nahode otvQteni ceoni SVOVI. . a 0 i one sa Mlagja, tako i ove iz PotpeCina lilepe. SIl podobe, sumlerne~ ve6inom liiepo l'azvijena <sela; istaknuti valja u Ob11u samo Clesto otvorem

ceoni saY i zaglavke u lamhda-kutu. . . ' ,

IV. Lubanje iZBorovskog. Ovo selo, 'koje pripada opc~nt SokoloVl~l,

lez1 l'ugoistocno od Citluka, dakle vee izvan pravog Glasmackog; polla.

, ...,.. 9. k . . bi is d et od zap ada

Ouill sest luballla lzvagleno 16 1Z gOIDl1e u., Q 0101 l!a e ~v. 'v

ua istok polozenih k.Qstura, s pTilozima od ulom.a~a zell~znih n~~eva, koplianim zeliezrum tu.lcem; nadalje bijase ondie b&c~aJ ledn:a 8.plraluoro Zlcom omotana pribadacaod bronca i na1Poslije po iedno la~tarevo, 1 stakleuo zrn~.

Lubanja br. 19. Zena., valida dvadesetih god1.na. Srumm ostecen, tanakl ekskv: zi:tno dolihokeialan krov s otvorenim ceonim ~vom, Gore: VeO)na dl.1ga, .~sko .ova:n ' !lyovi £ni gusto nazublieni, celo vdo sil'olw, ~li@p00cnice rayne, 2iatIl~,p;k lzbo,cen:

Ot'raga: Uska, visoka, okruglasta; potiljak jak.o sveaen, gladak, Po st1'am.: ?ug ~v_al, celo okomito, nisko, veoma uuatrag naklonjeno, tjeme' se veoma lag-ano Us.plU)e, zat11lak:

vrlo izbocen; sisa:sti na~astci maleni.

Lubanja br. 20. ~t[uZ, po prilici cetrdesetili gQdID~. Ostecen, V'eo~a,. v

kruv. Gore: Vaoma dnga i usko ovalna; ~vovi 8m. ~ i. gus~~ nazubll~m, celo zatiliak vrlo izbQcen. Otraga: Niski, peteroknJ;0 zaokruzem p~tilJak "rIo lZbo~e~l, "'''~'''~'.'. Do~'e: Veoroa duga i nisk&; cruo okomito, l~w s~.edeno] tJerne ~l~b~, zatillak

s'Veden. Vili,ca malena, ogT31uci veoma nagnutl, Z;Ubl pone:sto odbru!ieru. .'

Lubanja br. 21. ~.luz pedesetih godina. Velil~, visok ~olihok~ia.l bez padine 1 Gore: Dug oval; 1!v(:wi malo jasni, celo veoma l:nl'OkO, i§.lleIloocUJc~ sved~ne,.;,,,, "' .... l~.., ponesto- izbocen. Of/raga: PeteJ:~K.uti potiljak slabo frveden, tubC'roS1,~. ,~. l~aruta, ie pregja!'mja iznad ove u hOl'lzonta1nom pravcu kao st~~u~. DO~Je., SlIo~a Eo stmni: Duga, visoka; celo o1wmito, jako svedeuo, s razgovlletmm a7"(i)US s.upra.e'l.l., srednje ruke svedeno, zatlljalc ponei§to izbocen, ?'eceptMul1£1n kratak, strm, SlSastl nad":r~tstC

- 111 -

veliki. VHica masivna, znbi veliki, koso odbmseni- Ostanci gornje celjusnice s vrlo sil'okim nepcem, zubi sasvim kosi s nutarnje stane na polje duboko odbrnseni.'

Lubanja br. 22. Muz pedesetih godina. Veoma ostecen, velik, tanak, duguljast krov. Gore: Duguljast oval; zatiljak ponesto 1zb06en. OM'aga: Visoko peterokntan, dolie siri }lotiljak sveden, s izrazitom. tu};e1·osit. exs., inace gladak. Dolje: U splosten IUk, Po strani: Ei:atka i visoka ; celo okomito, vsoma svedeno, s veoma razgovijetnim a1'CUs swpracil.} tjeme otraga strmo opada,zatiljak slabo izboeen; sisasti nadrastci kratki i debell. Vilica po svojim ulomeima siroka i visoka sa strroim sirokimograncima, zubi znatno odbruseni.

L~banja br. 23. Muz vremesan. . eoma velik, tanak, visok brahikeialan krov.

(Iore: Siroko ovalna ; 8von gnsti i fino nazubljeni , sljepoocniee svedene , zl).tiljak ponesto izboeen. Otraga: Siroko peterokutan, gore ravan poti1jak ponesto sveden, gladak; tuberoea. ext. malena. Doije: -Usplosten luk. Eo st1'ani: Visoka, cluguljasta.; ('Selo okomito, strmo, veoma visoko, ponesto svedenn, tjenre otraga strmo opada, 2atiljak ponesto sveden, sisasti nadl'astci srednje velicine.

Lubanja br, 24. 1'I111z, oko 40 gcdina, Tau,ak bralllkeialall Icrev. Gore: Vrlo sirok

oval j sav tiemena i Iambde fin, gusto nazubljen; ceonom svu tek S6 trag raspoznaje; celo vrlo simko, sljepooonice vrlo, svedeae , zatiljak ponesto izbocen. Otraga: Niska, peterokute, gore splostena; potiljak uralen, veoma veilen, t'l{l;fJ1·osit. ext, prelazi u l£nea muse. 8Upe'/'.) veoma izrazita, JJolje: U sirok lfik. Po st;rani: Kratka; .celo ekomito, veoma svedeno, tjeme gore ravno, a za tim strmo opada; zatiljak izbocen; sisasti nadrastei maleni, Vilica po svojim nlomcima alaba 15 malim, kQsim Qgrancitna i l1eSto odbru-

senim zubima,

Ovih sest Iubanja jz Borovskog idupo svom ebliku vise u red onih

iz Potpecina i l'.flagja, nego onih iz Oitluka; pace i onda, kad hi one tako neobicno uske lubanje hr. 19. i 20., kojima se ie 'sirina samo priblisno mogla izmjeriti, i sire bile, ostain po ciieloj svojoj strukturi izraziti dolihokefali. Ima dakle megju niima po iednu trecinu doliho-, meso- i brahikeJ:ala i otvoren ceoni saY u iedne dugoglave. Sve Stl prilicno velike, veeina visoka, celo lii~po razviieno, zatilInjaca bez osoltitih misicnih

neravnosti.

V. Lubanje izV:dazija. To selo pi"ipada opeim Sqcicama, te lezi s

druge strane Ivan-polja, iuzno od eeste) koja iz Podromanije vom u Rogatiou, dakle izvall Glasinackog polia.

Sve Sll gromile sa skeletnim grobovima, malene (temeljni pl'.emjer 7 m

do 9'5 m, 'Visina 0'5 m de> 1 m), te u gromili 1. biiahu tri kGstura S iednim broueanim spil'alnim kolqtoID, iednim broncanlID zrnom is iednoro ilovastom

zdjelieom sa stalkom. '

Lnbanja br. 25. Mnz tridesetihgodi11a. Velik dolihokef~l, jakih kosti bez podine i lien. GO're·: Du.g oval; ~vov:i rijetkil krupno nazllblieni, celo usko, sliepoocmce raVll,e, zatiljak tupo izboeen. Ot1·aga: Visoka peterokutni poW,ia1\: tako sveden, glaq,ak, interpal'ietalni mu dio velik. ])01o'e: Grtezi zatioka airoko parabolicni. ~Po st'l'ClJni: Dnga i visokaj celo pone~to u~ldonjeno, ponesto svedeno s vrlo jasnim aJr(;~(,$ 8up1'acil. j geme gore 'avno, onda FO malo opada pl'ama daleko izbooen.om zatioku; sisasti lladrastci

- 112 -

. . . ki zubi

'1 o zranci joj sirok! l V1BO 1:1

. , Vili' ica Y,""ysto gl'aejena, V1S0 {a, ~

veliki, masivm. o , ~

veliki, poussto odbruseni. "d tih -odi Posve ostecen dolihokefalan

. Varda lUUZ (?) tri ese go ma, ,

LubauJa br. 26. 1" . zubli . celo usko sljepoocllice ravne,

I' S' OV1 fini, gusto nazu Jem", . t '

krov. Gore: Dug ova, v 01'" 'I t potl'liak peterokut, vrlo sveden, gladak, inter-

. . ' b C Otmga: srua as a .

Zlatillak tupo iz 0 en, ,~. D 'celo oko:wito veoma svedeno, tJem6 po

. ilni ill malen Po st7'am, uga, , 1 v Ii . to!'

parieta .mu 0 'v' 'b' v p ulomcima celjusnice, sto su eza prl

1 d zatiliak pone~to lZ oeen, 0 '

ma 0 ,~pa a;. , ,brati O1"e naznaceno iivotno doba, . ,

Iubanji, moee se 1Z zuba raza gk 1 '1'. l'edna dvostl'uka splrala od

T 3 bilo j et skeleta: prloZ1. , ..

U gl~O~l 1 d' 1 0 e\~k~ l'antarev~ zrna, fragmenti zelj~znog kopl]a 1 broncane zice, va v

a b ... tki

iean rus. Muz. Velil; d01ihokefalni krov. Gore: Dug oval; SVOVl rIle I,

Lubanja b~. 27. . 'sl c ' e ponesto s'Vedene zatiljak izbQcen, Om'aga:'

krupno nazublieru. celoslroko, Jepoo me k ~ali:n interpal'ietalnirn 8iielo1.UJ

Ola" Iasta ruSk;' potiljak ma.len gotovo petero ut s VI-Io s~eaeno, name ravno,

ng, 1 • D v 1 komito zlatko • "J

vrlo sveden, gladak, Po s.t-l'an~: uga; ~e 0 0, '" ,

. b ~ .. isasti nadrastei malem, .

zati1iak ponerito. l~ oeen; .. S1. a k leta tri glavmn obrnuta na Slever, a

U -romili 4 bIla-S8 se am a e , . 1 ied

. g ., . .. k' c 'edna d vostruka broncana SpIra a, 1e na

kao pnlozl ledan kamemtl ce 1.' , 1 a. "pI'ralne C!' eveice od bro, n-

k lib 1 . dno broncaao us me, "', .

broncana g'rc a uta, 1e .' tl i ulomci ze.lieznih .kopal]a.

. ied ilovast pdl!en lantarev,a zrna 1

cane zlce, Ie an 1" .' ' Velik dolihoketalni krov, (Jo'l'e: Dug ova,

Lnba,uja br. 28. lVI'Ll>.! lIllagJahan. k x'i' oenice ranG zatiljak. vrlo i~hoce:n.

. Ii, 'br\eni calo .us, 0, "Jep0., . .,' . , . 1 J_

uska' svov~ gusto, no nazu .' 'b" ladak u l'OmbH~kom za!tavJ>.ll

'. ;}r tni otiliak 'Veoma zao IlJell, g , "p,

OtTagm: Vlsoko ~eteFo ~~ ill ~ '. 1 n Dol'e: Usko pa.rabolicni oblik zatioka. (;

11 lanrbda-kutu .lll!erpal·l~~ die ma e dena ~ ti erne po malo opada, zatiljalt daleko st1'a'fl,i: TIoga; (lelo 0komlto, veoma avel, ) .J h nadrastci deb~li. \Tiliett slaba sa

l dug usprav len" 81sas.. '

izbBcen 1'eceptacu um veoma ). I

, , .

strmim, §irokirn grauclllla, 'b .J:. Tanak dolihokeialni hoy. Gore~ Dug

• b' ~9 Muz Clvadeseb gOWJla, , ,,', 0 '

Lubal\"lt r..... .' 1 ,k ~r :mooi5mce l'avne zatltlak lzbocen, tr.aga .

. ;~ . tQ nazub1lslll ce 0 l1S 0, I> 1er " . " 1 D l' ,

oval; 8VOVl llno, g,ns , ' I dak lim interpal'ietalnnn aIle om. °1e.

:Petel'okutui pGltiliak veoma sveden, g a ,s m:; , , us 8lJtn'I'acil. nattllmutl tje:me

. p, . " Dcwuljasta: celo slabo S'ITeUeno, a1 c -1:" ,

PaJ"obollcna, 0 st!l a,~t. ·00' , ul it: g sisastJ ni\drastci kro.pru,

paynO, e;atiljak vrlo lzbo.een~ reeepta,c :UIlld n '1. let'n'l' gr'ob s glavom na sjever;

'1' 6 b e saroo Ie an 81"e,... ,

U O'romll . 10 1 3 , "d ' 'edna bl'onci1ua

• tl b',' x . dno veliko gra.vu·ano bronoano ugme 1 1

1.1 nlemu lla:se Ie

narukvica. '. ill:" ",~r lik tauak brahikefal bez po dine

• b' 30 Muz cetrde:set gOtlma. y e , "

LubltnJ~" iJ.:. '" .. tn' c 10 vilo siroko slJepooclllce svedene,

" rr S" k aJ,' SVI SVOV1 nerazgoY11e 1, e , ~ _ >t 1~ lliCi1. am'e,: ~ CJ.l0 OY I '1 Y,' • k' otil1ak u sl'eduju r,llkn svedeu, gw.ua,."

. ,. ' b v OffJ'a(la' Okrtlg asta .,uo a, pa< . I

zatillaK 1Z1 oeeR. " '.. .;, " D Ilgnllas:ta visoka' cela okoIl1lto, vno

.' 't. : t lnim di1{l.loro. rO sfirant. l '~) '. "

s vehkirn ill el:pane ,a, ~ .' .' zatill'a'k pone!lto ,1zboiM}n; SlsalltL

.;. c'l I1atuknut tleme 'lavno," ' .

BV'ed.eno, a,rf.w;s s, lbE, I at. ", "" ) ,. '1 'b' odbr'u~e)ll' 'Po ulomeima ukrai lubanlc

" l' VT I'> Ol\ .. a '!ilS m zu 1 " ' .

nadmstei dugl ,lU:,s n. 1 Lea 11' ", "'" 'l . da l'e to kasnije sahrarlien kostm',

~ 'ti lik 12boceo. noS. (J! Ja: it SunlUJ1t, ' , .., 1:

moze. se usta1l0V1 ,:,e., 'k ~ t ' b~ikll glave koiiBe od ostalih ra:zliku)e; 3iu

1..' J dltl po brahl el'!uUOIll 0 ' " , ~ ."

rito lil se mog 0 SU 'd I, . o"'ma o.stalih skeleta, opire se to] S.Thlhnll,

. b'~ y' 1 t' kOle su posve le naJw s .~

stallie 1 0 uCla .>.Os J, J.. • a kasni'e sab:ranjene leriine.)

pa ia za to sud un, da to Dl]e kostUl 0 . 1

)'

113 -

U gromili 10, bio je takogjer samo jedan kostur S ulomcima od . zelieznog koplja i ilovastim zdjelicama, inaee mrtvacka paljevina,

Lubanja br. 31. Muz cetrdesetib godina, Velika, ostecena, duguljasta lubanja bes podine i lien. G01'e:' Oval; svi svovi vrlo fini ] gusto nazn bljeni i c~lo vrlo ~ir0ko, i'>ljepoocnice raYne, zatiljak siroko osjeeen. Otmga: Okruglasta; potiljak peterokut, ''1'1'10 sirok, ponesto sveden s gn:1lvastoro linea muse, sup. iVl·1o velikim interparietalnim dijelom. Dolje: Oblik sirokog hum; "eceptacltlulln kratak, Po stmni: Kratka i visoka; 01310 okomito s vrle razgovjetnirn arcus 8upmcil., tjeme gore ra vno, onda naglo opada ; sisasti nadrastei krupni, Vilica veoma [aka, masivna, ogranci joj veliki, strmi (razmak kntova vilice .izmegju sebe 122 mm), Zubi u ulomeima gornje celjusniee nesto odbrnseni.

Izmegju gore opisanih sedam lubanja ima u megjama indeksa od 71 do 80 dva doliho-, eetiri meso-, j jedan brahikeial, dakle mnogo vise dugacko glavastill (dclihoida, 6) nego brahikelala (1)) alieno kao u nahogjaja u Berevskom (4 i 2), Svi su. sutnjel'D.Dg, dobro razvijenog oblika pri snatnoj velieini i visini i riedostatku izrazitih misicnih grebena, izuzev lubanju br. 31.

VI. Lubanje iz Rudina, sela, koje lezi blizu Vrlazija i Rusanoviea, a takogjer pripada opcini Socicama. U gl'obnici sedmoj bilo je devet kostura, glava obrnuta prama zapadu, a kao prilozi [edan kamenit strelicin si1iak, srebrn na,.uslijak i rhine. Fiala misli, da su te lesine ovdje sahranjene u raznim :eerijodama. Samo sa drije lubanje nagjene.

Lnbanja br. 32. Th'fuz po prilici tridesetih god.IDa. Brahikeial srednje velieine bez podine i lica. gore: Olcruglasta; svovi vrlo tanki, gusto nazubljsni, celQ ~irokQ, sljepooenice svedeae, zati1iak ffirok, ravan. Otn'aga: Visoko okruglasta; potiljak velik, peterokutan, ravan, gladak, njegov interpal'ietahri dio veHk. Do{ie: Sirokai zatiljak kao sp10sten lu.k, 1'ecrytaeul1J,m vrlo kI'atak. Po 8tTa:ni: Vrlo kratkaj visokaj celo okoroito, s razgovjetnirn arcus SUprIlC·i,l., tjeme lfe gorB uzdiie, otraga gotoViO l'.ltrmo opa.da, zatiljak posve ravfl.U, sisasti na'dl'astci ve.liki. Viliea velika, ogl'anci strmi, sirciki (l'uzmak lUltoVa. 97 mm), zlJ.bi prilicll0 edbl'll1ieni.

Druga jedna, d jet e c a lu b a uj a, od uloma:ka za neV'olju sastav'ljena, pa se ]~e moze pouzdarro odreclitij po bbliku je iSto tako ekskvizitan brahikeial gQ.to'lfo krugljaste podobe.

D ovom rojestu nagjen.o ie. dakl~ llaivlse l:n'ahiketala ad syih do sad pl'etrazenib grobova, i to 5116Do kao u Potpeein::tma,sam8 kl'atk 0 glave , pri cemu daka,ko valia u vidu drzati i neznatni im broj.

VII. Lubanje iz Rusanovica, koje se10 lezl zapadno od Rogatice u bl'dovitom naju, dosta uda1jenom od Glasinackog palja) a pl'ipada 0pcini Socicama

LubaJlja bl'. 33 •. iz jedne groroile: pozna1;e n lH1J:odu pod imenQm Djevojllin grob, a ipak je to luhanja od stru'e4 po prllici sezclesetih godina. Yrlo velik tanak, v1sok dolihokehl uez podine, sljepoocnih udubina j Jica, Gm'e: Duga, nsko elipticna; celo u::;ko, sijep00cllice vrlo rante, zatiljak fuok.o osjecetto izbpcen. Ot'l'aga: Uska, vis€lko l)e.tel'okutlil:; tjeme strehasto, p0tiljak vl'lo velik, jako sveden, gltlidak Dofje: Para-

_ 114 -

b<?licna. Po strani: Dugs i visoka; celo okomito, glatko; usrednju rl1ku svedeno; svedeno tjeme se gate uzdize pa se onda 01 et spuAta; zatiliak visok, \'1'10 sveden; sisasti nadt'llstci velik.i i debeli. Vilica. jaka, ogranci ]01 st1_.mi, znbi konl{!\vno odbrnseni; razmak njenih lmtova (d6nia sidna. lica) 107 mm. Kao prilog nag-iena ie zeljezna ostrica..

U gromili 35., k010iie premier pri temelju nesto veei (12 m i 14 m.

prj visini od 0'9 m), lezalo ie u sredini glavom na siever obrnntih osam kostura 13 ovim prilozima :od brouca: iedna narukvica, dva prstena, spiralnB ciie-vi, srna; _ od zeljeza: oblucasta Iibuls sa dvije petlie, iedan 110Z sjekac, jedan kolut, nadalie jantarevo srno, kostano zrno; brU8 i ilavaste

rbine. U lstocnom dijelu mrtvac.ka paJ.jeviua.

Lubll!Dja br. 34. ::Mui., P? prilici trideset.ih go dina. Posve oilte6en debeo, velik, ekskvizitno brahikeialan krov. Gore: Veorna sirok oval;svi BVQvi krupni, na J.-ijotko nazubliel1i; celo nsko, sljepoocnice svedene, zatitiak vrlo sirok, Tava,1.1.. F!o st·rani: Celo olmmito: njsko, veoma svedeno, arcUS sUJ!l·acil. tek se po trag'll l'aspoznaje.

Mala gtomila 36. (premier pri temelju 8.5 m prl visini od 1 tn)i

U sredini biia.se sest ko'stm:a, pet ih ie imalo glave, okrenute na zapad, jedan na istok. Prilozi: Broncane spil'alne eievc.ice i iedna broncana nm'ukvica. Na glavici gromile kasniie sllhra,niene lesine iz srednieg viieka.

Lubanja br, 35. Zena, od prilike cetrdesetih godina. DobI'o ocuvan hrahike'l~l srednje veliiS'iue, bez lien .. Gm'e: Sirok oval; svi svovi iim:l, gusto nazubljeIri, calo Birolto, od zabii!'Jka slabo se ~-ta vidl. Otraga: Okrug1asta; poti1jak jak0 !lveden, Zinea muscu,l. st~ .. razgovietIl!l, interparietalni dio veliK. Dalje: Oblik zatioka siroko parabolican; jeyr. ace. magn. melena, rombicna, cO'Y/.ilyli bu6asti. Eo stranci: visoka (Indeks visine 7(4) kmtka; 15610 okornito, veoma svedeno, tjeroe gore ravno, otraga naglo opada, do vrlo slabo izbocenog zati0ka; ?eceptaculum stnn. Sivasti nadrastci yrlo maleni. Zubi u

ulomeima gornja cel:jusnioo Iie1!to jace odbruSeni.

JJubaD.ia. br. 36. Mui, oko pedesetih godina. Velik, visok, kostunjav brahikefal bez

podine i lica. Go're: Veoma 1>'iroko okrugla; svi svovi simi no krupno nazl1bljeni, celo vrlo siroko., sljepoocrUce svedene, zatiljak vI'l.O sirok, posve ra:vaJJ. Otraga: Visoka, okrllglasta; pntiliak ra:van, gladak Do7de: Oblik zatioka na splosten 10k. Po sfira.ni:

Kratka i vTlo visoka; celo okomito, vdo sY-e.deno, s l'azgovjetn:im a~'CUS s'U'yracil.) tjeme otraga gotevo st.rmoopada; sisasti nadrastci kratki. Vjli~a -velika, siroka (megin tcutovima 117 mm.), zubi kratki, vrlo odbruseni; egra:nci dugi, uski, naklemieni.

-:u nes:to veeoi grQmili 39. (premjEl'r -pri temelju 10'5 '11'~, visina 0'9 m)

bite su sahvaniene cetu:i Ie-sine; uz iedarn )rostui' nagien ie ilovast prslieo, uz je-dan dTugi broncani zaponac, inace saroo i10va13te l'bine.

Lubanja br. 37. Valida zena, d vadesetih go.dina. D01ihQkeialan b·ov. .(J()'I'e: ova1;svovi stranomgusto, stl'ftQom rijetko .l)ll>zublieni, 11 lambda-sastavku malih zaglavaka, celo ~lsko, sljepooc-nice rayne, zatiljak vrlo izbocen. OfJraga: potiliak vrl0 svedeD, gladak, s malenim inteJ."parietalnim dijelom. Po strani: i}elo okomito, "do pvedeno, ~i81ll_e slabo sveaeno, zatiliak izbocen; sisasti nadrastci

Ovih su pet lubania. dakle pretezno bI"ahikeialQ:e, nairoe tri (60%)

SH,n)O PQ Jeona :m:esO~ i dolihakeiall'la (po 200/0)i indeksi sirine WQko

- 115 -

l'azlikuju (od 642' do 940·) 1. -' •

1 .LUtO Ul U ko . v •

su gromile u Rusanovicima oni 1em pregJ3snJem mjestu, od kojih

, • v .. ,a ODlma kod Mlag'a U ,1 a .' li .

sasvnn sh~ne, dok so bitno razlikui ~. ~og e. '' I.ZDO. cnili.lubanja

spram dolihokelala (28'5°/) . j\l od Vrlazija gdle brahikeiali (14°/)

I 0 1 mesokefa,la (57 0/) . -1 ". . . 0

Iubanje iz Rusano " 1 . .. 0 vr a zaostaju.

.. . vica 0 )lena TIlles lik 1"

misicnih hrapavstina, u ve e, llepe su podobe i bez

Svih 38 lubanja, racunajuei am . .. .. . .

Hadina, sto na sk!.jzall'ci ". ..0 1 o~u. brahikeialnu djeeiju glavu is

. . mJe! a Dlle zablIlez ..

iorme, pri vecinom slienoi v r;c .. .,. . ena, lmalu dohro razvijene

. .. ~ e l<.;lDl 1 VISlD] imai '. .

mrta, veoma svedena eela v c· b 1 . ~u uz rijetke izuzetke oko-

" k'. ' e mom ez obrvneg lilk koii

u. rijet rm pngodama .rasposnaje 't'. . a, 011 se same

',>:' . •• • ~ , 111 1 1malu onuda g·a· b"ah' ,.

rmsiee, ra.zvljemh grebena i hr . ,>: • ,'.' Ie 1J u nasagJene

.. k' rapavstma; pace 1 tub .

rijet 0 se kad raspcznaje Jo" li d '. erosuae oeeip#. eaierno.

_y • • • s va la a se spomene ot o· . x • v

se cesto vlg.a (u pet lub . . v rem ceom say koji

~ aUla = 13°/ 1 to d d Iih .. '

Od anatomiekih abnormalno .t' °1' u v:_a. 01 0- 1 tri brahikefala).

I . SIva Ja samo at 1m ti 1· .

ta nu kost na dngoglavi br. 2. . 1 a u 1 ve ikn intsrparie-

. . Me~iu< ovima lubanjama ima 0 svoi rilici Y .. .

1 tan, koje se ne mogu odrediti: p. dr 1 ~ .1 29 muskih, S'est zen$klh

t I. 1 ., pn 0 egpvauju spol (. d 1-.) . .

erne lem stranom oblik 1 b .' v- t>. J ' a 1. ooa slusila je

dii . u anle, narocito celatr ...

IJfrlo;a kosi; (; odbrusenost zubova). ,s anom razvo] pojedinih

Sto se tlce ono malo miera mo

1J dolihokefala nalazim.lo '. ~u sde" o,n.e ovako pregledno razvrstati r

')04 uajvecu u.z In u g'} a d 1

a mm, najveeu Sirinl:!- od 114 mm do ,. v e 0 76 mm do od 172 mm do 193 mm' ,. 1'.( • 140 mm) u mesokefala duzinu

b. . ., '. pll ~ll"ma;U1a (')d 133 mm d 146 . ., ..

rahikefala dazme cOd 169 mm do 1 .. 0 .'~ m,1n, nalPoSh]8 a

159 m'm; sve uku no ml" '. 9.2 mm sa Slrmarna lzmegju 13-6 mm i

204 rr:m i uajveca Psrrina !e;1;14se lla1dvee-a duziua lubanje ou 169 mm do

S. . mm 0 15~mm

. lIma cela heee se izme'u k···ill ..

1 m. ladiGa) i 109 mm i to d l'hg1 k fallallll m. egja ad 89 mm (izuzevsi dijete

d ; u 0 I oe a od 94mm d 105

o 91 mm do 1G8 mm i u b. hik :fa! . 0 m,1Th, u me'sokefala

V' '. " Ia e a od 89 mrn do 109 mm

]Sma ~ha Dll)8nja se u dolihokefala izme 'u . ' ..

mesokefwa lzmeo.iu 88 . 124 gJ 9. 1 mm 1 107 mm, U

• tl~ mm 1 mrn dakie· ,. .

maX'tmum-a a u brahik :f 1 . . . .? lzmegfu posve n.eoblcnih

dIe a a lZmeglu 89 mm i 117· , . -

o 124 mm, ali u veeini sIuha'e _ d t.... mm, u s'Vemu od 88 rnm

'. . ' Ij! va os lZe znata b,' . .

lzmJerenih lubania dyad . t . . n 101, na-lffie lzrnegiu 30

H' .~. ese puta 100 mm 1 vi~e. . .

1 'v orIzontalni oblm, kgji se Da zalost sarno u 12 1 b· v'·' •

C ostIze 490mm do 550mm' .,.. u .aula moze lZIDJentJ,

U ~O- I b .~. . ,~zmegAu ovm sarno tri lubanie do 530mm .. _'.

_ u an}<:t. 1ZIDleren 't I' .. ~ . 1 Vlse.

do 373 . . 1 sagl a m obIlli lznosi u dolihokefala 340 rnn"

mm, u mesakelala 355 fin d 407 ~ ~

do 403 mm, dakle l)as u duuogla:. nOa' .mm; a u bJ:ahikefaJa 359 mm

<:> 'lmaTIle.

116 -

Poprecni obim, koji se samo u 16 lubanja maze izmieriti, mijenja so ad 294 mm (mesokeiali) i 340 mm (brahikeiali).

Indeks sn:ine veoma im ie razlieit:

63--1 73-2

6 1 70--5

68-1 76-1

69--] 77--5

71--3 78--2

72-2 79--1

kako to ovaj priiegled pokazuie, u 'kome od 75 i, 77 (po 5).

Po podobi grupu:aju se nase lubanje, ,gledeci na poiadin-a l:lalazjsta

ne mogu so oclrediti -3

80-3 81-3

82-1

83-1

88-1

94-1

naiveci brojevi dolaze na indekse

ovako: brahikel. =11
Citluci dolihoke1. 5 mesokef. 6 --
Mlagi 1 1 " 3 -- 5
" 7)
Potpecine » 2 -- 2
)'l n
Borovsko 2 2 /1 2 -- 6
" "
Vrlaziie 2 4 n 1 -- 7
n "
Budine " ,2 = 2
il "
Rusanovi6 1 1 3 -- 5
" 1)
11 14 13 -- 38 Po tome megju uiima U SVBroU imaIDO 29% dO~.O-, 37°/0. ~e~o- 1 3401 brahikelala te prema tomu dugoglave podobelubal1Ja - dohhoJ.ru - (11 + 14 = 25 = 660/0) daleko pretezu, a brahike1ali ine samo jednu

trecinu- .

Dakako da to -prema 'Poiedinim mi~stiroa izlazi v1'10 razli~ito'; dok.:iz

Cith:ika nemamo nikakvih brabikelala" uema u c1rugu ruku opet 1Z Potpe6ma i Rudina l1ika:kih dolihoida; 1Z Mlagia i Rusanovi6a pretezl1 hrahikefali,

, .

t\ iz Vrlaziia nasuprot dolihoidi, dakle po miestima, kois su iedna drU%:lil -posve blisu, nahode se obie podobe iIi same, ili iZin~g~u sebe ~ raemm razmierima izrnijesane. Posto su ioba tips nl;1gjena u istim gro~lama pa 1 s iedl1akim i slicnim prilozima, ne mQ~ese po ~nome, sto, 1e ~Qsele nagieno., pouzdana suditi, da li iedna ili m·uga_ pod?ba lnbanje pnpa~a ple~el1u, koje ie gospodo¥alo, a druga opet podprrolJenoru~ p~e~~~u ler i u istim onim grotnilama, 1.1 ]colima su nagjs-ni ill samo dohhOldl ili sa~o brahikefali, biiabu u i8driiUL .i d.ragim sli~Di prilozi ad bToncanog naKlta

i zel,ieznog oruzia. ' .,

Toliko barem st0ii, Ja megju ovim pl,'ehistorickim ual'odom dolih01dl

daleko pret€J.zu, ali da ie onuda zivjelo i l)rahikeiMn:o pleme, dakako

.znatnoi maniini. . .. .

Priie syeO'a Dameel;) se sada pitanie, kome llarodu pnpa;dal1.1 one kosh?

Fiala misli, da se prj tome samo moze J>omis,liati na TIire, koiim sa

- 117 -

A~b.an~zi ~li Arnauti smatraju potomcima. Ako su ovi zhi1ia nakadasnji Ih1'1,' sto Je U ostalom vrlo vjerojatuo, onda hi se ruoralo u tvrdo reci, d~ J8 podoba lubanje u oba ta uaroda ako ne posve iednaka, a ono vrlo shena, da se slabo raslikuju,

N~ zalost su ~rnau:ske Iubanje u zbirkama veoma rijetke, u beckom su dv~~skom n:u~e.!u_ tri, ad ovih d jie brahikeialne, a Zanrpa ') navodi ~a ee~L ka~ na]l1l:i';} indeks sirine 86, dakle vrlo izrazite brahikelale: amo

lOS pridolasi [edna lubanja s indeksom 915 koiu Virhow s .. 'T .

. . . . . 'J pomlllle. 0 le

od osam I u banja sedam brahikeralnih (87°/) a to' d a

.' '. .' 0 , se posve po u, ara

s mO.!lffi iskustvom 1Z Oal,'lgrada, gdie sam Arbanase l~ol·ih die ] .

• J"I>. on le IID3i

mnozma, mahom poznao kao brahoksiale.

Ali 11 prehistotiekobo• naroda na Glasincu vidimo bas .

u-< J:! sa:SVIJn prctivac,

naime pretesnu veeinu (66%) nsbrahikelalnih, te ce po tome g1asinacke lubanje iedva potjecati od .A1'oauta, odnosno od Ilira.

D!1 li on ne 6e potjecati kakom trgovackam plemenu koje je amo cl0810 ~a A~enin~~og poluostrva,. iii i od Grka, koji su svuda i~ali svoje naseobine, 1 'koji SU svakako lakse amo rnogli doei putem .Iadransko

. .. . g

mora, nego goroVltlm, tegobmm, nepouzdanim kopnenim putem?

N~ zalos~ v~oma osteceno stanje Iubanja ne dapu~ta\ da se isporede S lnbanjama Rnnl1l1na, Etrllscaua i Grka, u kojih mahom kao i u glasinaekog plemena plletezu dugoglave,

Pit.:'tni: ". dl"e:n~~ uarodn..Glasmackog polja moci ce se rijeSiti na OS110VU bol!eg 1 obilatile~' ~ateniala i smie1ijeg' istraaivanja,

, ~a ~u_ u ostal~m ~:dle lZ Nikoluccijevih isto tako temsljitih kao opsirnih I ~all~mlj1~ih publikac~la navesti prosjecne glavne mjere Iubaaja od drevnih Rimll~nal Grka: ~3 rimslce Iubanje (44 () i 19 9 u "ADtropologia del Lasio". Napoh 1873.): Obim 519mm, duzina 180'rnm., sirina,141 riM1'/, visina 133mm indeks sirine 785, iudeks visiue139; iztnegju istiieh: 12'doliho-, (19%): 32 mesokefal~ (50'8%): ukupno 70% dolihoida i 19 brahikefaJa (30%), te se oba ~v~ raZ~lel"na ,~roJa od razmjera na Glasincu vrlo slabo razlikuju. 26 oT~bh lubanja (21.? i 5 s;? u "S~'~ntropologia della Grecia". Napoli 1867.):

OblID 523 mm, duzina 182 mm, SU-IDa 133 mm, visina 1357mn indeks sitine 757, indeks visine 741; megju njima 9 doliho-, (34'6%), {5 mesokefa:la (57·7 %), dakle 92% dolihoida i samo 2 brahikeiala (7'7 (I/o)'

Kako 58 sad odnosi danasnji naeod prarua prebistorickoro? .Kako U

~v~i . ~os~ni. i. H~rcegovj~i, tako i 1.1 rogati6kol!l kotarupripada narod [edino ~u~nlm gloV]elllma, kO~l se 11 OVOID kraju po v,(eri luce na IDuslomane 1 lstocn&-pTavoslavne) a zastupani SLl. jedn:i i drug:i gotovo pPie dn aka ,

1) lsjloredna antl'opoloska etnogrldijll. .A.pulije u Zeitschrlft iiir Ethliol"lric" X ,n'l" B B I·:~

" _ ¥';o , r' .LLI.., sv. . erJ..l..U.

118

na-rocito su se pak na Glasincu u drugoi polovici proslog vijeka nastanili iseljenici iz Orne Gore.

Na osnovu ispitivanja naroda u ob]e pokraiine, kale sam pokrenuo,

a jos nije dovrseno, izniie6u ovdje okruzie sal'aievsko, kome i rogaticki kotar pl'ipada, da tako mogu navesti visi broj, pa da na toro temelju isporedim danasnje zitelie s niihovim pregiima u prehistoricko doba.

Tndeks 74- 1 Indeks 82-22 Indeke 89-13

76- 4, 83-34 90- 8

77- 2 84-35 91- 6

78- 6 85-31 G2- 7

79-11 80-··40 94- 1

80-12 87-20 95- 2

81-17 88-11 281

U ovom priiegledu, koji onuhvata 281 muzeva (vojnika) u dona od 20-23 godine, samo su 23 s indeksoro sirine ad 799 pa nize (8'10/0)). 29 (lb.go/t\}s ta.kvim od 800 do 819, svi su ostali 229 (81'4%) s mdeksime od 820 na ..;rifle. Valia primijetiti, da se ovdje prikazuju indices zivih glava, koji se nikako ne podud!;traiu s indeksirna maceriranih lubanja, kako sam to utvrdio na temelju nepoSl'ednog ispitivauja dobro ug'ojenili le~ina i l1iili(!wih macecirallih lubanja~); narocito za Sloviene Aush'OUgarske nasao sam) da se iudeks glaeve mora smarnjiti z.a 2%) da se izjedna.ci indeksom l-ttbanie. Za to u nasem slu~aiu mo-ramo zive indekse od 80 i 81 pi'ibr0iiti nebl'abikeJalpim, dolihoidima,dok brahikeialiia

pocinie indeksom od. 82.

Prema tome udana.Snjem narodu brahikeiali (81%) 1.:1- toliko prevlargjufu,

da dolihoidi (18%) padaju na manje ad iedne petinae) dakle g.otovo sasvim

protivno od prehistorickog.

Pa i ako na aka azmemo TQgatiCki kotar sa 36. izmjeremh Illu!lkaraca, On kojib

3 :imajuindex.e on 79 ni~el 7 od 130 i 81, svih G"staIih 26 one Gn 82 na vise, to do.bi\';UUo 10 dol_ihoida (27-8~/o) i ista tako pretezno brahikeiale' (72'2°/.).

Iz sv:eg'a toga moxa sa zf),kljueiti, da 1e prehistoricki narod Glasinackog

polja po ehliku svoiih lubanja bio posve drugi, dug 0 glavi , nego danasnii

kratkoglayi. .

I) .Mittbe:il!lllge)'f {leI' anbluopologischell Gesellscllll.ft in Wienu. Sv. XIX., str, (198)., 1889.; au·Zina. i iiirina glave i. lubarije.

119 -

Prijegled mjera u lubanja sa Glasinca

d

.9

>N'

d

0:

d q

8

o ..

Cl

184 140

1. 2.

1. II II II 11 II II H ITT lIT III

m, 50 g. .m, 40 g.

193 133 -

3,

m,

?

185 135 178 131

?

dijate

4,

5. 6. 7.

8. 9. to. lL

. ? 176 130

Z. 2.0 g. 1,76 133 m. 60 g. 172 133

m. 50 g. Z. 20 g.

182 141 178 127 188 142 - 175 138

i.

? ?

m.

m, 50 g. 185 134

12. ._ 13. M

.:'! 14.

~. 15.

IV IV IV IV IV

?

178 141

TIl.

172" 140 - 171 143 -

m.

?

m. ?

m·1 ?

dto.

Primjedba

Os interpariet. Otvoren ceoni ~ .. v

169

1.6.

1m. 'mllldie

m. ?

VID vm

169 136 179 145

~:,a 18.

31.

x

196 140 100 178 138 -

II II IT II II II

19. ~ 20. :: 21.

o

~ 22.

Z 20 g. .m, 40 g, m. 50 g. m. 50 g.

179 l14?

185 128? 96 193 i413 108 188 146 - 191 156 102

P=l 23. 24.

m,

?

96

- 940

- 778

881

103

101 I 98

110 100

349

82010

760 689 729

Dworen ~eon i :Sa v

m, 40 g.

177 H6

m. SOg. m. 30 g.

25.

I r ill IV IV VI

Ill.

26.

.,

::; 27.

"

ol 28.

(: 29.

30.

96 -

- 362 -

- 373 -

105

100 -

376 -

89 131 100 87

500 372 302 735 490 340 284 738 4~5 355 29~ 755 495 361 300 773 (;20 365 3.00 77-1

94 - 91

91

92 \.2

127

94 - 97 -

101 98

9n -

713 765 788

370

88

95

93

- 724

91l -

89

- 354, -

792 813 S36

98 -

- 371 359

? llc"bikeJaI

103

110 -

1i16 -

- 366 - 691 550 407 323 766

- - - 776

- {JoO 403 340 816

530

308 714

102 - 114 -

775

? 187 i41 96 - 106 -

m. mladic 187 134 - - 107 -

m. 20 g. 184 139 - - 10'7 -

m. 4.0 g. 18q. 145 96 - 105 -

m. 4Q.g. 192 151 107

716 755 805

754

516 -

30S 310

m, 3.0 g. 1110 150 95

• OJ

VJ:l

~~ 32.

325 786

:1,24

3~S

882

515 362

-o 33 .. Djevojlilll "0

'j;: gl:Qb.rn. '" g. 204 131 .

o 34. XXXV 30

>i In. g. - 148 89 - - -

~ 35. XXXVI Z ;10 g. 174 14:0 too 133 1 3 t.l9

~ 36. XXX:v.r m, 50 g. 169 159 109 -

37. XXXIX Z. 20!!. 17611.31 -

1,06

310 642

?

510

370 3tO 804,

11.7

1'08 -

lliahi:ke!a.1

PnICEltI opao C OTOKa I~op-qY.lIe y ~a.lIMaI~iH.

Ilpaonnao

Opao 1(1) O,ll; 6p01:rsa. Te$m 388 g, a oM£ocna MY ie Te:anrna 344 g.

CacToimm je Y OBOM:e oMjepy 388: 44- = 8'818, 6wm ~mJIO ie Ty IwcnTepa) a eRe je rO'l'OBO 6aEap. OPJIY ie Bl1rCIma e Tje:M.eHa. rJIaBe saje,ll;RO C Ilo,n;amWM (rro,n:JIOrOM)8 om, a nrn:pIma MY ie c Epn.JIHMa, Y IIJleliInm 3'1 em. fi;YJE>lU[a je oz; Ilpmrjy zto J;<,;paia pella 5'2 em. OEai SHaMElHHT1iI npe,n;MeT nCEoname Twmn;« y 6amT:wnI ]\i(0pEaRY, 1fRII1e=Jjy Cru;O:lCEHIW E: BJIaTa (E l\Wpy) rra OTOEY ROP"'YJIR•

10

- 122

Y IW.JmEO :MH ie nOSHaTO, OBO ie npsa rrpe,n;MeT OBe BpCTe, TA ce iranrao rra oBIIjel\l CTpanaMa, a cana 1e CBoilflIa rocn. MsaEa TOJI8RTlIHa,

IJ;. Kp. cYA6enor IIpUCTaBa y R?p-ryJIll1).. •

MopaMO ce I[l1(TaTlI, EalCO le OBa CTapHHa AocIl!e.na y MopEa~, I',l:qe

Hl1Ij8 'rpara EaEBOj plIMClWj Hace06lIHH. TIo no,n;aHEY BRAR ce, .;r,a )8 opa~ CBaEaEO 6no TBP;r,O caJIl!IBeH ys EalcaB ;r,pyrR npenxer- BRO le, no cso; IIpR.Jm:qR, ys EHn r.caEBor pHMClCOra nesapa R.JIK Ha EmIy JynHTpoBYi H~ opao .nerHOHapH1'1 H1'Ll~aEO ceHe Mome· nor.rnULlf>aTlI. OBaEalCo ~aM oBal opao sacBie,n;o'IaBa, ;r,a ie pHMCEa BJIaCT CHSa,Jla upeEo Corcyre Nzgre. .

Pesao 6l2lX, .zr.a ie Eop-ryJla, ys OTOlC Xsap, nOTIIaJla IIOA PID\IC~O rocno,n;cTBO sa ,l(eMeTpnja <t>apHicEOraj sa neaapa AyrycTa IIolCynraJIa 1e ,1l.a ce oTpece pHMCIWra japllf:a, aJ[II waltO rrpR"iI:a AIIJ1LjaH AJI~ECaH~p:l1ricRlJ, AyrycT ie up8,n;o6Hje, Te OB~EO me;':TOEO ~as~.: "MBAntrr:'01Jg ~(u~OC!y.~ !,1F:lIOiJs, efi 'lI~O'ovg qs XOV'lI" a'Jl~m'rjt1eJ1 Cl-f?{3rj1l, on s'):nO"a1/W 'clJv fM.?.aO'(J(J.Y X(J.t

.:ovr; fttJI ~(3w'JI'r:ar; cr:v.:wv ~ktEt1//j, TOtx; @' lV.,AOvg aniooTo« (ll.1IBp, 16.): .

Tlpaje Hero mTO ie R.op~iJIa IIaJIa no;r, 'PHMCEH yrtJIJrn, Bet. 1e oH;tqe nocrojs-ra rp'3lea naceo6I:1Hai Cp;:rnufyc, OTpa60 M. ~.lIHIDI'yC 1JlJ.DIY, ,zt;a cy 1KHTeJLlI Te Hace06lllIe ,1I;om.Jm :as EHH.n;oca y :MaJlol ASH1H'·

On AyrycTa ;r,o XepaEIDIia (.n;o 1'OA· 642. rr, Xp.), p;Ol\:Jle is CTYllRJla

y HepeTBaROIC1. casea, {hiIjame Eop"ryJla n:OA PHJl{CEO:M BJIaumy2).

Opao [e ITIllI.ilH"IHO upaBlIJIHO llspa'ge:Er 1'[ cn:aAa ! 'EJIa ~RqnO ,n;06a, Te rumaEo He npezaaa IIpeEO ,n;pyrora 'c9.'OJhelia IIOOJII'I]e XpllICTa.

1) y: CMOltll!m;lI Ba'geIDl cy 01111 JIR'J!lD'IC1I: C. I, L. ill 3069, 3070=10.084, It Y Bmlll'Y: C. 1. L. ill

3066=10.083, 3068=10.084. .' . . .

~) nCompendio Btonco ilell'is()la. di Curzolri.u• per Nicolb Oetoicb - Zarllo tip. d1 G. Wodl!a.ka 1878.,

corp. 6-7.

Izvjesta] 0 iskopinama na Debelorn Brdu kod Sarajeva godine 1894.

Priopeio

Franjo Fiala. muzejski pristav.

Prekopavanjn na Debelom Brdu godine 1894. bila je u prvom redu ta svrha, da se posvema otkopa rimski zid na visoravni, onda da ss nastavi ispitivanje prehistoriekih slojeva, koji 811 preostali na sjevernom obronku brd~. Novijeh zidina niie se naslo. Kako lanjske godill(1) tako je i sada veeina ruko:V:OTina iz. rimskog doba i iz vremena iseobe naroda nagjena \1 ?p~egu zl~a na zaravanku, dok su prehistorieki objekti nag:jeni u ~loJeYlIDa ~a S1.~ve~·nom obl'onk.u. Potonji pripadaju vecinom bagtatskoj 1. l~-tensk?l pel"lJ~dlj rukotvora lZ broncanog doba nagjeno ie samo nekolicina, all .8U oru d.ov oljni,. da naso] naseobini spram istarskih kastelijera dadu O~oblt ~oka~ll kolorit, U raspravi, sto ovdje slijedi, samo [e ono raspravljeno 1 prikazano, sto je u bitnosti novo. Pri ukrasenim rbinama ad sugia ~rikazane su i -pojedine neznatne varija0iie s tom namjerom, da se pruzi str> potpuniji prijegled 0 ornamentici ilovastoz suzia bosanskih

k 11. Co b~

aste lera.

Ilovaste rukotvorine.

o materiialu prehistoritSkih ilcvastih rbina sa Debelog Brda vee sam se [ednoc izjavio3)j p.reostaje rill samo JOB popunjavanje ornamentike i forme. U manjih i ~ijih posuda preteze iednostavno usavaceni, ad pram crta, tac.aka i poredanih crtiea kombinovani omamenat, 'I'ako se vrlo ce~~ ist~cu ka~ motivi dekoracije: vucji. zub, - tab. I., sl. 13., 1/2 nar. vel.; knv~ ga]tana;stt ornamenat, - tab. 1, sl. 6. i 8.) 1/2 nar, vel.; motiv rib1ie kosti, - tM. L, sl. 4., 1/2 nar. vel.; nizovi trokuta, Brafu'anih u povrainu

. '

- tab. I, sl.1., 6., 9. i 16~J 1/2 nar. vel.; grupe paralela, koie su kadsto

1 konverzentno Slll]'eStene J'edna spram d ..... ,g·e - tab L <>l 9 9 7.' 1'1

b ~"'" • .,'" ....,., .o., ., 1'"

12., 14., 15. i 17., '/2 nar. vel, - Nego se ovdje ornamenat od pravih crta,

') i .) nGlasnik" lS94., 1. SV.: .Jednaprehistorielm naseoblna aa Debelorn 'Brdu kod Sarajeva". 10*

24

riegie doduse, nahodi u drugoj tehnici. Sare su duboko i sjrok~ avacene gotovo kao da su izdubljene dubilomv vte po njima posude l'zlaze kao presana roba, Na tab. II. prikazani su te ruke tipi u sl.4., 5., 7., 8., 12.,

13., 14., 17., 18. i 19., 1/2 nar. vel.

Treen vrstu tehnike zastupa relijetni ornamenat- U svom primitivnolll

na6iuu kao prava prijeeka od pikniica, - tab. III, sl. 14., 1/2 uar. vel.; prijecka od piknjica na obl uk, - tab. III. sl. 4. i 5., ~/2 nar. vel.; prijeeka na oblik brnjice, ~ tab. IlL} sl. 6., 1/2 nar. vel. - i reset1m od priiecki, - tab. III, sl. 8. i 12., 1/2 nar. vel., - nahodi se vecinolll na dehelim prostim posudama za potrebu.

Relijeini ornamenat i dekorativni motivi od pravih crta zaiedno kom-

biniraui, krase cesto iiuije posude, koje su valjda sluzile sa sakralne svrhe; _ tab. 11., sl. 2.) 3., 6.) 10., 11. 14. i tab. llL, sl. 7., 9. i 13., ;lIe nar. vel. ~ Ornaroenti od krivih crta veoma ce rijetko nahode; ia sam ill mogao konstatovati samo na tri imgmenta, - tab. III, sl. 1. i tab. IV., el. 3. i 10., 1/9 nar. vel. _ Sto se tice rueice, moze se na nagieuim rbinam~ })osm:atrati ~ijela njezina genezaj naprosto probusen bok, - tab. IV., sl. 9. i 13., 1/2 nar. vel.; bradavicaeti nastavci, - tab. JIL} sl. 3. i tab. IT-., .sl. 12., '/a nar. vel. i priieck~l - tab. lV., sz. Tl. i 14., 1/2 nay. vel. i u bokove utisnute i izvu~ene cjevaste rncice, - tab. lV., 'sl. 8~ i 10., )/2 nar. vel.: rneioe na obluk, _ tab. Ill, el: 1., 10., 11., l/'? nar. vel.; rucica na oblik draka, - tab. IlL, sl; 2" 1/2, nar. veL; Tucica Rpcrprljeko pregragjena" - tab. IV, sl. 6., :1/2 nar. vel.; rucica s nastavkom 20a upiranje palea, - tab. IV., sZ. 5. i 7.,. 1/2 nar. vel.; rueice.s lrrilastim nastavcima, - tab. IV., sl. 1., 2., 3., 4:, l/~ nar. vel.

Citavih posuda i20 pl'ehistorickog doba iskopa.no ie 29, roegju njima bijase pet Hicastih zdjelica s rucicama, osaro zdielica, to zdjelice s rw~.icaroa, osam loncima slicnih posuda, ieana posuda nalik na zaru, dva vrea sa po aviie l'uciee. Od nom oblika prikazani su na tab. 17: u 1/2 nar. vel. ovi:

Sl£lca 1. Zlici ili crpalu aliena zdjelica, d6nii kra] rneice g'otovo pri dnu pricvl'scen.; duzina 60 mm, sirinliL 40 man, a visina 18 man:

Slika 2. Loncic sa d 'ie rucice, 52?nrn visok, s neobiene prikr.acenim gl'lom i konkavnim dnom; premier pri zjalu 33 mrn, premjer u najsirem

diielu_-trbusine 64 msn.

SWta 3. Zlic.i ill erpalu aliena posuda s rueicom, pricVl'Menom uz bok,

dusina 82 mm, sirina 48 mm, v:isina 2-4 rnm-.

Stika 4. Zdjelic.a s jednoro rucicom, ilovaca crveno pecena; visina 52 rnm,

premjer zia1a 60 mm; premjer dna 35 rnrn. U Qei udara suzeni g'Ql'nji dia posude, koii se uzdize i20nad o~tl'e medijalne linlie.

Slz7cq, 5. Vrc sa dviie .rncice s konkavnim dnom, 63 mm 'visok, premjeL' pri

zi:;ttu 40 rnm, u najsirem diielu tdmsine 72 mm.

- 125 -

Sl£ka 6. Loneic sa. dvije, usicama slicne rucice po strani, 75 mm. visok, pri zjalu 50 mm, u najsirem elije-Iu trbusine 85 mm sirck; prernjer dna iznosi 38 mm.

Slz'ka 7. Zdjelica sa cetiri bradavicasta nastavka na kolobaru, koji trbusinu dijeli od grlica; visina 64 mm, premier pri zjalu 1;9 mm; premjer dna 42 mm.

SWw 8. Vrc s rueicama, na trbuhu iznad medijaln zaparanim kosim linijama. Dno konkavno. Visina 92 man, 72 m1n, premier trbusine u najBil'em dijelu 92 msn:

.SWca 9,. ~dj_e~a od fino stalosene ilovaee, s ravnim dnom i ugnutim okrajkom, Visina 1e 81 mm~) premjer zjala 158 rnrn, a dna6111~rn.

Posuda [e vrlo elegantno izragjena, bl'iz;no _pecena, te go. tovo sjeca na gradnju na tOGilo~ Po naprednoj tehnici smatram ie Ia-tenskom tadujom.

Od posuda rimske.provin. cijalne tehn:ike nagjena je mnozina rbina s valovitim ornamentom, prijesan vrc S rueicom i Iragmenet [ednog tanjma ili jednog pladnja s rieobicnim, duboko usavacenim omamentom, slienim vraninoj nozi, slik.a 1.,1/1 nar. vel. Komad italskog je irnporta u sliai 2., 1/1 nar, vel., prikszani kagmenat. To [e ulomak :rgiasto i zu6kasto olieene vaze. Boja se danas ios tako sia, kao da je prevucena hrnisom.

Megju inim. prehistoriekim .ilova-

ti k J,' d Slik:,t 2.

SlID. 1'U . otvormama ominiraju tkalaeki

~l'sl~el1~; is~opa~o je .nenasaranih, konickih, bikonickih, kolutastih krugljastih 1 plojkastih 'pneko 200 komada. Od rskcpanih pl'eljena samo au tri

linije nasaran premjer zjala

Slika 1,

Slika 3.

Slika Ii.

Slika 5.

IlaSarana: jeda-n plojkasti koruau paooasto naSaraD, l'k 3 2

• S ~ (J;_ 'J /s nar. vel.,

lStO takav s deko-rac.ijorn od l'avnih crta na p. eriieril'i slika 4 2/ 1

., 3 nar. ve '1

127 -

Jedan 1e kalui za boeku, drugi slika 14 1/ nar vel od ',>:x • k

k l."~ . . . ," . , . 1 • ., pjei:>veula a

a Ul Ie za kopljani siljak s rasirenim tnlcem.

- 126 -

i iedau krugliasti 8 utisnutim iamicama, sW-CQ,5., 2/3 nar. vel. Riietko .su kad uagiene omanje iloyaste bobice; u sZici 6. ima iedna s narovas.e~ obodoIDj u sl£c.i 7. naslikaoa ie iedna u obliku kotaciea, 2/B oar. yeliCme.

Kostani rukotvori.

Sila ad metakarpalnih kosti prezivaca iii ad cjeyanica malih

grabl!'ivaca vrlo se cesto na . D lIB .' .

. glu na ene om . rdu: tIP 1e pnkazan na

tabli VL elika Ll 1/ . 1 l' . . '

": . ". .1 nar.e.; u ve icim se veoma razlikuju. Isto su

~ako c.esb rragroenti lelenovili rog'ova u svim meguoim iormama i stadipma izrade, Znamenito ie to, da prerezi i tragovi zareza svuda odaju

8)ika 8:

Slikll. 7.

Slib 6.

Jedan mosID', slika 8., 2/3 nar. vel., i iedan piram{dasti, paralelnim nizovima sranrallih trokuta nasaran uteg za mrese, slika 9.] 1/2 nar. vel., to su za nasu

naseobinu nevi oblici.

S]ika 9.

Kameniti rukotvori.

Od D ulastenih sprava D3Jgi sno [e 10 nozeva od iasme, rozniaka i krerrrena, 4 'Strugalice i 3 streliclH'l. silika ad jed.nakog materijala, 2 struga;lice ad 9psidiiana, sest ivera od tog materiia1a, mnogi nukleji, odlomci i pilotina od priie spomenutih materi-

Slilia 17.

Slib ]2.

Slib i5.

Slika 101).

K?V, bronc iIi gvozgie, koje se ie upotrebljavalo, a ~lka~a kamen. Po nekim podebljim kOID.adim.a rogova I. ruZl~:;t mogao sam sasvim Iijepo konstatovati upotreb- 11avanle kovne pile.

. . Mogle se je nadaljs raeabrati, kako se pri dubllenlu oveeih komada upotrebljavala vatra.

Je~enie r~gove u prvom stadiju izrade pokazuju

n~m s~'t7ce 16. 1 18.) 2/3 ner. vel.; onai iedan,. slilca 16.) '81ilm is,

ostro J~ pro:re.za_n ponesto iznad ruzicej s ualioja [e izdubljen, a na konvek~nol PQ~rSml _I:)Ok~zuje allgu1iaste i poprecne pl'oreze; drugi, slileo 18., ~a le(h~om 1e kraju d1let.as:u zao~treD. J edan R3;L'obk PQ dueini prspolovljen ~:~laglen! . n~ kome. ~e vide tJ.~ zglavk~st~. ia~ice, sUka 15., % nar. vel., • 18e, da 1e imao biti riosev d.rzak. Zalun:Ullv 1e komad, prikazan u sZ·iC£ 17. :'8 ~ar. vel. 'I'o je sredina jednog ielenieg roga S odrezanim izdaukotn: n~ sU'O! prereznoj plohi vide se tragovi, gdje se je otpocelo dubsti ie.' Ja

8lilta 11.

Slib 1.0.

tala. Od ulastenih sprava valia spo- S.liko. 1.3. menuti ID!;11u bradvu od vapnenog

skl'iijevca, polovicu iedue probusene kamenite kruglje od vapnenca, sWca 10, 2/3 nar. vel., i jedan trobl'ido izbruseni noil; strugae ad vapnenog skrilievoa sZ'ik'a ~11, 2/8 nar. vel. U naltit valia ubrojiti 'iednu probusenu mramornu plojku, slilca 12., 2/S nar. vel., i iednu skriljastu :pJ:obu~enu ploiku , na kOloj ima usavacenih crtiea,

slilca 13., 2/3 nar. vel.

Brusa Tlagiena su 4, dva. probusena. Uz put cu ovdje jos spomeullti 1 d va kaluia sa talenje, koji su nagieni In';' ovogodisniem prekopavaI11u.

- 1'28

.' d' tai bi ak t imao za to slusiti, da se niime sastavi mala

llnslim, a!e a1 0 18 a. .' . ~ v' •

kamenita bradva; u siru odreznu plohu, koja 1e vee ponesto lzdubllena,

imao se je zataknuti uzi kraj bradve, ~ u uzu . drZa~.. ..' :

Najljepsi 1e komad izmegju nagjenih stval'l ona) oblekat1• sto. J~ pll~

1 . tab VI sl 1a i 1b 11 nar. vel. To je agraia za pOlas, lzdlelana

ccazan na. . " . . ., l' .

iz ]_'m~jce iednog jelenovog roga. Zanimliivo [e, kako .. je gravll:an~. N~Cl~

njenisu mali kolobari sa centrirani~ s~edist.e~j nekoll,SU koloban s:o~en~ tangenc1lalrum lini 1 ama , Slican se dekora.tlvDl

motiv vidi na drsku noza , prika,zanom na tab. VL, sl.2., III nar. vel., i na hagmentima, slika 7. i 12., III nar. vel. Rezbarije od vrhova 'govegjeg toga rijetke SUi 1a sam nasg;~ samo j8dan iedincati, na vrbu ostro prorezan, iznntra pomno oeiMen komad, slika ~9., 2/~. nar. vel, N ~suprot se 665to nagju vrhovi kozlll -eegova, upotl'eblieni za razli~itu l'ezbariiuj takav i6 iedan komad prikazan na tab. VI, sl. 3.) 1/1 nar. vel. Jedan pt_S,ljen, - tab. VL, sl. 4., ~/J_ nar. vel., -iedan klip, slilca 5., 1/l. nar. vel., iedan v:aliak u Bredini duboko narovasen, sli7ca 6., "lIe nar. vel., dvije bocke, sl£lce 8. i 9'1 111 nar. vel., i jedan glatko ulasten komad kosti, slz'ka 10.) 1/1 nar.

f5likll. 19. val., nacinjeni su od c.ievanica i xlrugih kosti.

.Vee iz cimskog ddlJa potjeeu na tab. VII sl. 14. i 15., ;'/.1 na~. ve~" pl'ikarL.ani iragmenti dvostrarrih cesljeva; nagie.ni "'. ". opsegu ~lIDskl~

. .J:~ N th7. VI l 13 1/ nar, veL prikazam leanostJ:a,m cesall

Zlllllla. a",,!). ./ . ., J 1

Teprez:entira tip iz doba seobe naroda. Karakteristican. ie na :ome. kom~d~

zgla;ycima s njime sastaviieni pl'id 0 datak , koji mu i:llU~l -za 0laean!e. SlH}~l su .ceslievi poznati iz Iranackih. i alemanskib. poredanih gl'?bo:va 1), tz o-robove sa zamma iz doba seobe narode u Brandenbuxgu.ll), Skotskoj3) i

b .

drugiro zem1iaroa.

Broncani i ze]jeznirukotvori.

Jedan hroncani kelt ugarskog oblika i iedan broucani iragmenat srpa uz dva tragmenta k-e1to-va) reprezentirai~ n~lst~riie nabogia~e, koji valida potiecu iz raniieg broncanog doba. Oatal! ohlektl gotovo pod!ednako

1) Liuilensc}un.idt: Die AJwthiUneJ' U1lllerer heidnischen V otl'eit", I.l<Dj., IK. BY., tab. 6., 81, 1. i 2. ~8G4..

2) Voss i Stemming: "VOI'geschichtliclH" .AIt.erthtiJIler a. d.l{a.l·k Brandenburg", Jledin 1890., DIO yr.

tab. 8., 6 b. . 8 2"2

3) nCatalog<ueo[ the National Museum o.t Antiquities of Sootlalld", Ediuburg\:t .1, ~2., six. " .

129 -

pripadaju hal~t~tskoi, la~tensko.i i rimskoj kulturi. J a ted». VII, sl. 1. i 2., \/1 nar, vel., .pl'1~azan~ dvogube b06ke od broncs, kao i broncani privjesak, sl£ka 5., na. 1,SUl>! . tahli, 1/1 nar, vel, '. na.gjeni su u gotovo posve jednakim

eksemplasima u .. glasin1iJ..ckiRf. grornilama halStatskog do ba 1). .

To.~ isto Vl'iiedi za broncanu oblucastu fibulu s jednom petljom . i eetvercuglastom noznom plojkom -. tab. VIl,.sl. 6., 1/1 nar. vel.: tehnika je, toga .e~s~mpla:~a" spomena." vrijedna, jel' je . isragjen od jednog -traka broncanog teneceta, a ne ljeven,

No_vf<-s~ o~Lici za ·~p~a.nsko nahodno podrueje: toka od ljevenog bronca, nat:YKnuta nlt perastem traku breneanoz teneceta - tab. VII. sl.4., 1/; ila~:.!~e1.) - .kao i broacan» teneca (okovica), de'ko[['j'rano sestaro~ usavacenim spiTalama, -- tab. VIL) sl: 10.: 1/1 nar. ·vel. -- Od la-tenskih fibula nagjene su tri male fibula srednjeg Ia-tenskosr d6ba od broneane ~_-icel ,~ j~dna ~Qula iz kasnii~g la~~en~l~og ,~?ba s ,isp1':tanom stremenkom,

-- tab. VI,.[., J;?~ /$., 1/;1 )lar. yl'}l.... " .

I ulornaka, za tim. I~ed.ov'rse.nih. broncanih Ia-tenskih .. fib·lua _"4- ,.1'adnii, -'-"! toA VII, s,l. _7-, 'i , Ill, .nar· vel., -- prikupljeno ie vise ekse~llIplal'a. Od ~iRiqnih r'imskih fibula valiayTi1tili~zi~i ie.dQu}Jronqanu Iibulu sa sarniieroo!\, S_l:8;s.E0I'e-nom.s~~meukom;, -- ta~l VII.~ sl. .p., '/l.~aT. vel. i -- dvije zeliezne fibule flP, s3:rniierp;naJ ]lo.~~9~~ sa stJ_·e!Ue,q..k,om sastay}i~' poprecni, mastic, - to-Po. ViI., s,l. 4 .. " i/dnar. y~1.; -. isto ta~~~a: broncana fibula s nasavaeencm

~t ieJ;~\eI1kp!ll' .: -" tq~ VII, I s~: .12;, 1/1 ~a;l;' _ve]:.; _' .isto takva od srebra,

- .. -. tab; T{_T[.; sl .. ~3.; - i ,~oma~ i~9n~.~eljezp:cl fibule, na stremenki inkru-

~tn·a.lleb~·o~co~! ~ tab\ VII; sl.1/};., ~/It 11~1r· ve]. -- ~umrjive i.e J?~'ov~niiepciie 1 .. ,~!!aCeup. z~he_zm .. ,-lragrpefl.atl -J.q~. VII, sl, 14.1, 'l, nar. vel. -. Fragrnenti broncane po.ceLic~,. qTPHc~PUh dl+gw.~>\fI.~. broncanih ~iva6jh igala, bronGan~~ §pp-~~qi]~ prs~~pova,. '.' Z!'PfZVfI.;n<?l broacanc }ehec?, :bront;.ane ziee razlicite d~gljlqel broncano liev€}po g:t;utpenje,. - ci.J?e il~yenw.r) koji se z-a cijelo P9iedI?;ak~ Tp9ze pribrojiti .~la1Stat~koI.n i I~AeDsk0fP- vremenu .. , Fragmenat zeljezne boeke, - tab ... VII,. sl. q:" -. ,,~/1 .nar. ~el.t.. pTipada P.? meme

sudu priie h:~JStatslwm neko la~teDskom vxemenu. ' .

Od tipicnih rimsk-ih rukotvOl'inai koje su nag'jene U' opsegu zidina, uapominjem jO.8 ove: tri Dl'oncaae brrij1ce" z'a . pojas, 27 raznolikih "~elieznih nozevih oS'trica i njihovi fragmenti, jedna zeljezna motika, dvije- zeljezlle brnjice, iedao z.eljezno plosnato dlijeto, pet zeljeznih kolutova, d-va zeljezna prava. dlij eta , jedno zeljezno zlj~ba;sto dlijeto, iedan zeljez.ni zlicastl 8v1'dao: iedan zeljezni streli6in siljak i mnostvo ulomaka od razli6itili zeljezmh sprava.

t) "VV'jss6DsehaftlielHl Mit,th.eilmw6n It1IS BOSJ]iell UDtl Jer Heltcegori1l&", Bee 1893., I. kni., sur. 96" sl. 137. i 139.

11

- 130 -

Razlicito.

Novac~, i to l'iroskih, nagieno je vee lanjske godine na zarava,nku Debelog brda. Ovogo_disnje l)rekopava.nie isnijelo je iedan srebrni novae grada Dyrrhachia s pecatom novcara , Philotas" 1 sWca 20., I/~ nar. vel., iedan broncani novac Konstantina Velikog i veoma cisto odrzani srebrni novae Konstantina n., .slika 21., 1/1 nar.vel.1). Zanirn1iivi su jos, ali ne

SIiJ;;n 21.

Slika 20.

posve razjasnjeni 0biekti dvi]e male kovne plojke (bronc), koje su na jednoj strani sas~im glatke, na drugo] pak imaiu duboko usavaeen monogram. J edan komad, sl1,'lca 22. 1/1 nar. vel., tezak [e 0'7959, - drugi, sMw 23'1 ) /1_ nat. ve1., 1·4'9 g. Ra,zmie:r tezine po tome is u oba ova komada od prilike 1: 2. Ona] komad, koji [e O'7f)5 9 tezak, prevucen ie [akorn zelenom pszinom, drugi ie kao zadahnutcrnom miedenkom. Ja mislim, da BU oba objekt!t kornadi jednog rimskog utega is kasniieg rimskog doba. U tome nazoru ioa me to utvrgjuie,sto su blizu nahodista obiju ploiki god. 1893'. nagjeni sastcjci dviju bl'OIlCanih vaga 11).

(ValIda bizantinske proiTeniienciie.) Vi~e tezina jednoga komada za 0'05 9 spram polovice drugog 1 koja se eventualn.o moze smatrati Dorroalnim utegom, sasvim se lijepo moze protumaJiJiti ja.com oksidacijom.

Ta] jzviest~i 0 nahogiaiima valia jos popuniti time, da se spomene iantareva bobica S l'ezbariioID, iedna velika zelena staklena gmiza, isto takva u vidu kaplje, razni iTagmenti rimskog staklenog sogia, i jedan komad kl'istalinickog su:mpora' sve iskopano na earavanku .

'Uka. ~2.

Slikn 23.

• , Cabell, VL klli., tab. VI., s1. 20., sliCa.l1, an mjesto n.. stoii pod Viktorijmn COl;lB.

") ~Gl3,sl1ik" 189,1., 1. SIT.: Jetlna pl'ehistoric);a naseobina na Debelorn Brllu 'kml SIl'l'ajevll..

- 131 -

Glasnik zemaljskcg muzeia 1"1 Eo .. H •.

" , SUi 1 ercegcvrm, 1895. VlI. 1.

10

15

11*

132

". ~L;f!f

!:'.:-~ ... ~JI".;I;.~ .. _...."

'<:;.;~ --

10

i33

Glasnil< zemaJjskog mUlleja u Bosni

Hercegovinf,' 18'95'. VJ1. 1. ; -. "

Tablail]Jl.

U z clana.k n Izvjesta] 0 Iskopinama nn Debelom Brdu kod S:l.l'aje"a god. 1894.".

o

7

134

• HereegQvini. 1895 TIL L

~G~'l~3'~sn~· ~ik~z~e~m~I).~IJ~·S~k~0!Eg~m~u~z~ej!!a.~u~B~o~sn~I~~~~C=':'_::":__-=--'UJ'-:;z (ilanak livjest.a-i 0 iskopinamo. no."

b] IV Debelolll n;,II' kod Sarajevu gent l894 ..

Tn a .

1

6

135

Gl.asnik zemaliskog muzeja. u Bosni Hercegovina. 1895. ViI. 1.

U" clana" "rz"jestl1j 0 lskopillo.ma 118. Dehelom Hrdu kod Sarajevo. god. 1894.".

Tabla V.

9

7

4

6

2

3

1

136

Gla.snik 7.emaljskog muzeja 11 HosnI j Heraegovjni, 1~94-. Vll.~,l' , "

U)I (llanak "hviestl.Lj 0 i~kopinam!l nil Debeiom Brdu ko(\ Slll·ajeV!l. gmt \8'1\4.".

137

Glasuik ze~maljskog muzein u BOJ!ni i ffel"Cegov1ni. 1894. VII. 1.

Tabla VII.

Uz clauak f n1zvjestaj 0 iskopillama na Dabelom Brdu kod Sarajevn god. 1894.".

1-

I 1

5

.J

4

L.

Ifpao muo

OTMap Pajcep, tcYCTOC seM8.,ihCROr lIxyaeiit.

rO,ll;lmB 1889. H 1890. Ha~oIlIe ce 0PlIl1lTOJIOSli( Y ne MaJIOM -qyJzy, RI't,n;a je nomao sa PYEOM yTEP,ll,HTl1f, ,Aa OHa RpyHaC'l'a 'meaa, Roja ce j'e Y SRMH ro..'!;. 1889 .. /90. y B8JlHEOj Jl.{HOlfCl1HlI rrojamf.Ha ICO:ll; CITJbe'I'a II JI:I'lB~, RlIje OHa onhe :UOSHaTa BpC'l'a ca cjeBepa C!I'apora CBEjeTa, He.ro ;n;a 1e TO: CJIaOO I1QSHRTa Otoeory;s penz'IJ£llata ea ItaB~a3a. O;a; oHAa II€m:ojn H~ap PetEJ:;aHHA. r.meJlHO je Beh GliAa,,1I;a ceo. '1'a IIpll.Ie.1I.a,ll;IIa II JE.enyrmra IITBtI;a H Jb8TH Hax.Q,1I;ll IIO oocmre;m.mr I;IJIaHlm:aMa, ITa ;1I;a' e:ay,Zl;a 1I PHHjeS,lI;H. TeE rO,lJ;~e 1892. no~·e mI Sa PYIWM ,Zl;OIea.~mr.aTO y'l'BP,lJ;HTH, norrrro GaM y ApyurrBY IIOM"oiil;I(')r rrpeJ:[apaTopa eaH~aplIYCa O. penieillata B:EI,lI;"HOHa Hajm'fmIIM rpe6SHHMa Bpaaa Se;D;aJleEe e,n; OeCaHCIW - xepn;erOBa"IEe :Mete n TIOJIeTap-qRMa Bpaie).ripa, a n:oje,n;HHe IW8MIIJIape 18. ayrycTa narrpel\fa OROMe MjeclI'y na "tJnpCmIn;Jf IIJIaHDIm, T8 aa ooa r.tjeCTa npllRyrulO H EOHsepBllpao B0,lIIe nplIMjepa. Te'lrajeM BpeMeaa nolm: ke CTaJlHO sa PYEOM, y'l'BP;ll;nTtt [e jam l"1: y ,n;pyrIIM IIJlaRIllIa,Ma reao rlPesAap~y, Ma ,lJ;a ee, EaEQ ce 'HlHlI, MHorliIX (TaBlO rra up. ooca:aCRor n;eHTpa.:rm:er IIJIal'JIllI(H\lor CICJlOIla) rroese E,lIOHH.

ilOlIITO CaM ja Me~J'l'H~ ,ll;OEa:sao, )!ia je D. perwi(,/t~lata yupaBO EapaETepHa IITlI~a B.ID1IBX lloJIa.HlIHa Byrapc:ree! Te is rraae Hamao no HajB1IIIIHM BPXQ~ J3:JlMa rp"qJ(:~ nJIa'HHHa. (ERbEa H EopaEc),.TO ce TII'fHH, ,n;a ,is Ta IIT'an;a IIG O:aJIEaHCKOM IIO.lIJOCTPBY neOMa pacrrpocspaasena, na joj ja sa T0 ,n;ajeM mle 6aJIEaHCEa EpylI"aCTa mana. I-c.all:o Ml! ce (jam R:a,me, rOCIIO,lt,l'IH P;p. PajxeR'oa je y(pe6pyapcEoj cje,n;H~ lbeMa"lEOr OPQToJ(OIIIEOr ,n;pymTBa y EepJOIHy ';y EpYHacTY me;ay o9Ra'll;loEao eub-speeie« cMaTpaiyh no MelJHlfCTaE:S:YTa OO1Z(JE.e.?Ej.a R C,lmRe rAaEa rrrymiaIW :a meBEe, OH,lJ;a i~ja)

1) 3a ony npCTy lmj6 ce 'AO caA 1lI0I'JJO yrBpJl;1I'I'H lIIlipOJI,BO WIle". beny "n;nallH:n~ meaa", Roje ceo Y aanro] 81Ia:n00'.Be~oj ~pa1'ypH yo6JP1&j"uJlo, MOZ'JlQ 61'1 ce .I~Ju·rrOBopnT.n; llilnl1'<J ·C6 OBa· llmIDIJl. Bll.l!:O;l.llJ aa cjeBIi]lY '.NUJ;9ljep y :ra:i<anM lIpei~lem'l:Ma, ~OjB :n:eK~iY Jli.lJ,&lOUl:llRlI KlI.paR:rep.

- 140 -

AOBOJbJ:flIllfa, ,ll;a )01 ,lI.a,lI.e HOBO lIMe Otocory.<; pe:nicillata bolcamica. J a CaM HlljeCaM: ce yCy,J.J;HO TO Y'ffiHHTM, IlOJllTO MK ie ca EaBIcasa npeMa.lIO MaTepRjaJIa sa acnopekaaan,e 6n.rIO IIpII pyIpI, II rronrro MH ce 'I1.iIllll, ,lI.a ce Ta~rom:a.a EpJHaCTa mana yonhe rrpeMaJIO rrcsaaje. ,2.1;0 27. [aayapa T. r. 6MO ca~I piepeR, ,lI.a [e y BOCIDI Beli 1882. 6a.IIRaRCEa EpYHac'l'a nrena rrpBR nyT y6njeHa, a.m He npenoanaaa, nonrro 1e y iaayapy pe'le:ae r-oz, rOClIoAl1IR Bmno<p ne,n;aJ,leEO Capajeaa (BHJIa qeRrnli) ns jaTa o,n; HeEojHx 20 ROMa,1l;a y6Ho qeTHpn ,n;o lIeT nTIDJ;a, reoje je onzta r-ocnozcaa 6apYH illHJIllHl' oarra-rao EpYRacniM meaaxa, aJ.02f, :reOJ.llTIW ja sHaM, rra JRaJIOCT Eniecy :reOHsepBnpaHe. ,2.I;aBac otter MOp a]',! ,1I;a 0 TOMe CYM:a.aM, [ep rOTOBo na lICTOM 1I"~eCTYl Ha BOjRl1ICf:reOM Biem6aJIHm'ry ne,iJ;aJIeEO neEaAamIbe TIennma BHJIe y6»0 [e 27. janyapa 1895. rOCII. R. Ja:rom, "BpaliaiyhH oe ca 6esycnjenma .1l0Ba, je,1l;lIlDf MeTlCOM -qeTlIpH IITII:qe, lwie MY YAapmne y OTfil, TelIX je cpehouzepysao MJsejy, r Aie caM ax OA1)IaX npenoaaao Rao TE:I:I:IPlHe OtocoTJJs al"pe$tr";s - cjeaepne ItpYHac-r-e nreae.

Otocorya pe:nicillafa baZcan.ica (Reichenow),

Ha,n;ajyiuI ce, ;n;a h.y CTIrlin jom name THX p11fie~KnX rOCTlI, o;n;ox '28. jaRJapa y Capajenceo rroa.e, aJIE: HmIITa Te py:ree .He Ra~ox.

29. janyapa 6J<{o ie ITOlwli:aJa npenapaTop OaH'I'apIryc npH BeJInRoi l'tlehaiul. 6o.!.be cpehe, jep ie y 8 GaTH llpnje UO,2l;H6 'BH,n;n:O TJlH EOMa,n;a, IWjlil My Ba,n; TJIaBOM IIpeJIe'Fjeme, II reoje je ;:J;_o6po pacuo3Hao. MOTPlilO je npaB au; , EOjmI .oy My ce y oHlilje1'Y ryO:HJ.IB as QEa, ,zr,o ceara BJIa:JEyja, rra Me ie OH,n;a ca J2[JIm;ra 6psoja--:s0:l\f IIO~Bao· Y TIo.lImh. 'I'aseo Hm.l y aaje~rr note sa py:reOl\l Te ORO 1/24 cara nQCJIHje llo,rr;He 6JIHSy u;pEBe .aa OTyrry yO-HCMO

cne TpH xpynaOTe. meae, ,

H3Me~y OBHX ce,n;aJl'l, sa Bocay 11 Xepn;ermumy sa ~~JI0 BeOMa pHi.f3"TEHX rOCTH, 61iJJIa oy -.:reTllpH My:M.iaIea 1:1' Tpll ' 2KeIlI~e.

- 141

Ojeaepaa ItpynacTa nrena Y,0;80M ceo paSJIHrey.je_ O,Zli oaJIEa~CIFe:.

1. MaH>lIM .lI;lTh(ensnjaMa CBI!X ,ll;njeJIOBa, RapOq]ITO R4>YHa H npcra,

2. Pn9liIM (a He CllBIDr) nepjex no JIetlIMa, . '

3. T1iI.Me, mTO [e npna rrjera .na JIIi:O;y O,D; u;pRo1' mTllTa rra rrpcaxa

[acrro o~oieHa ~IcykRacTo oHjeJIHM nOABOJ.bI\:OM. . .

ITo,ll; 1. Jd 3. na.lIlaqeRa 061IJ.be~tia [acao ce BlJ,n;e na CJIH:qE" rJIaBa omrx eRCeMIIJIapa, RQin oy Y (}B.liIM Sell'fJ.baMa y6njeHH.

o :M.RBOTY ojenepRe RP3maCTe rnese ,lI;aRaRO MaJIO nrro yr.nfje~ ;ehn;.

Rao npana ,njeu;a J.h yTO!, cjeBepa Brrje. HX ce MOI'JIO Ha~ Ha :U;~C"TH )'S meBpJbyre H Bpan'I1Ijy ,lWym6y, Hero 6Ii( ce BaS,lI;a crrymTaJle Y,EyRypySy Ii( IIO CTpHlIIIITHMa Hacpe;1J, cHnjera.

y 6IlTH RX He 6n.jame TemE01 na 6R je,ll;Ha sa ,n;pyrOM na,n;aJIe o,n; H~e .lI;mmo npoRymaHe ca1JMe 6pQj 20.

o mllBoTY 6a.maRcRe EpJ'HaCT6 nrene RacynpoT Beli ymrjeM ,ll;a npnRaJR';eM MaJIY mHBOTIIY c.m:my.

HeTOM rra HajBRlIInlIf, rO'JIeMHM naIIHenaCTIDf npy,n;OM cacyTllM" rpe6eH1'lMa BaJIEaHa OEOlllHI cHHjer,' )leE ce a OBe meae Ty Ra~y. MyatjaK neli OTllO"IHe hypJIHqyliH ,n;osmmTH, na ce lloje,n;Inm napon:a Beli eTaJIHO y,n;py:tlte. Bam reao nama nOJbCRa men a, TaKO II EPYRacTa mesa JIeTH BHCORO y qnCTH rop~RB spa~, ACHe atelIEa ~OJbe, t>pS:m;rOM !tao MJmI w;la6epe noztecno l'.:rjecTo sa rEJ!I]es,n;o. .LI;OR y HajBnmeM myl\H~ROM lIQjacy n.o,n;pyqje rH>eS,ll;HmTa O,ll; neyroaae IIocjeTe naCTHpa C H>1IX'9BHM CTa,n;mra '3:yna CHnjeJRHll 6 e,.1!; eM, l!p:IW R01'a je).l;HHo, aieo ee Moma. npHjelil:I RpIl.!.bm:J;aMa 1), Beli ce nO'3:eTROM MaJa JberryIllHo, o;ZJ; aJIITHac:reop 6n.J.ba, a RapO'IlITO o.n; TpaBH casnjeao I'Rl:ljeS,1I,o !~eCH y .:reaBloj jaMH .naseMJLH. Y je,lJ;HOl'lf JI6I'JIJ 6y.n;y TpH 1I.JIlI qeTHpll ~aJe!~a, ROla cy aajamne CJII:l'lHa jajlL'IIa meBpJ.byre, TH no :lICyhoocTo-6nieJIOM 'IlHM6J.by mrajy JI)U'acTe, J.bycRacTe II rJIllHaCTO .M.pR6 ropEbe rrjere. r-Ca,lJ,a EO ysne:r.mpH .m.eHRY aa rmIjes,n;y, on,n;a ORa HajnpHje nor-ypeaa ,n;OHeEJIe Tp'lll, na ce Hsa Tora TeE ys,zJ;1iH-;m~, TaEO,ll;a ce I'HnjeS,ll;O ~IaJIO Ea,n; nage. MJIa,n;mm- HMajy B_PJI0 nrapeno nepje, na EaBlO ReMajy perra 1m mpynaCT:ElX lIepa, H.a&aE0 HRieey CJ1ff<IRl! orapaaa. ARo je .!.beTO ITOBOJ.bH0, 1'.lllljeS,ll;H .nap FI no ,n;pyrlI rryr. TaRO eMO oHAa HR BpaHY y APymTBY aOJIeTapa:o;a naaaa BH~aJIE: caerc cTape MymraJCe, ,n;OIC oy J3aJb,ll;a meHRe JI~aJIe Ha ,n;pyrmr jajrum. .Ea,n; y [ecea rrpeso xpH,ZJ;oBa Ayme JIeABlia 6ypa, na je RacHIfje oHAje rope CBe aarpnaao noz; cHIiIjerOl'll If Jl.e;n;O}I,oH,n;a ce n oaJIRaHCRa l{;pynacTa nrena Ra~e npJIn:y~(ma, Aa caile y ,tJ;OJIOBe H ,n;a ce oRAje crapa sa 'CBOjy npexpany. Taeo oy onzsa AOlIIJ.(e;1l,o Ol1JLeTa, a OH,n;a BH,J.J;HO

') KpillIouo;e eJ ,1lPCT8. 06yhe, 100jOM: ee nannr ee.u.l);~ eJIYJI>Elj lOaf\" 110 lle;a:nXOM canjery ICO.IIase Y .IJJIaruiny.

- 142 -

]Ix. je EOP; TpaBHlm:a H~p;mYMap remBHHp; 21. jaHyapa .1891.,EOP; Mecrapa (c:\e..:sepmr OI(6) narrropysrrme P. Cexapc(Seehars) 2. ]I 5'1~apa (1~0 EPMa.n;a) ]I 6. q.eop. 1895. (20 soxaza); a nenocpezao EOA CapaJeB& 31. laB. 1895. nperrapa'l'op D;e.Jleoop ieAHor HHOIWCHor Mymi&~a, na oy y CBHM THM upllII'o.n;all1:a SBMaJbCKOMe :M:ysejy HaMaEHYTH npH~epl!.

AJll:J ,KaRO Y rrpo.sehy Hac'ryun o.Jlame Bpl!)eMe, HeCTaRe OBIU rrreaa

as ,n;O.JlOBa, rra Tpa:ate BI'IC OJ:l 8 , OBoi rrpaBlI, ~e06J1['flHH saBIFIai· jRe.llrum Typ~ICTa1\la, ,1.!;a :r.wry cpo;e H&,n;O:n,OJbRTH, nocMaTpajyli.n Ty ~~m:zy Y naI.llRM II.Jlamm:a1lia, Ky)l;a he y 0YAyke sa n;Hje.Jlo y BeJIllIEOM OPOlJ~ )J,O.Jlm:m'l'H as 6,JilISa H ,a;aJI8Eai ,n;a CTyIIajy ICY,n; [om TypHCTJiI"llia Bora HlIJe cTyrrnJIa, ]I ~a ce Hap;llIBe HeOOJflHIDX EpaCOTaMa HamlIjex. IIJIaFIJiIHa.

. '

Legio VIII. Augusta u Dalmaciji.

Ta ie legiia u Dalmaciji ostavila naspisa kako na kamenu, tako na opeci.

a) Natpisi na opeci:

1. C. I. L.llI 6435 ( 10.1811, = 13.33811; nagjen u Gracinama kod

Ljubuskog): leg. VIII Aug.

2. C. I. L. ITl 10.1812 (isp. 13.3381; nagjen u Asseriji): leg. VIII AUfl·

b) Natpisi na kamenur

3. C. I. L. ill 2865 (nagjen u Nedinumu): [ .. Ootavius ... , vet]e1r . [Aug ... Pj le(gz'onz's) VIII, L. Octavio ... f Cla. FrrJntz'n(o) frat1'~:.

4. C. 1. L. ill 8375 (isp. 12.750; nagjen u Gracu kod Sa:rajeva).

D. M. Aurel. Super, vete;r[aJn.u,s ex [lJeg. VIII Aug., memoriam. sibe vi(v)us et Ver(a)e conz"ugi, Max£minae et Vz'ctorino fil£s nostns,ji.liam dijfun.ctam, vw£t annos XXVIII.

5. 0.1. L. ID2766 a (isp, p. 1035) = 8374 (nagjen u Svrakinom selu kod Sar,ajsva): L o. m .. tonz~1'atori T.Au1'. Maximus ve[t(m'anu,s)] Aug(ustm·umj1).

U Gracillama i u Asaeriji nagjeni pecati na opeci najbolje svjedoee, da ie ta legija bila u Dalmaciji, a naroeite u aha ona x:n:jestaj jer, da au opeke po jednoj Iabrici, koja je bila na- jedaoj ad obiju tacaka, dobavljane lila .drugu cetu na drugom mjestu, to se ne mose misliti p@ velikoj razdaljici izmegju Gracm()' i Asseriie, i po njihovoj velikoj daljini od 'mora, koje ie i za vece daljine lako sredstvo komunikaeije.

Sarno ova dva mjesta bijahu po materijalu, koji je pred nama, garnizonska mjesta ove legije u Dalmaciji. Ostali natpisi samo spominju veterane, koji pri takim pitanjima ne dolaze u racun, po~tQ im bijase od volje, da sami biraju obitalista, gdje im drago. Da li BU Asseriia i Gra.6ine u isto doba imali posade, ili da Ii je jedno ad ta dva mjesta iza drugog dobilo garnizonu, ne moze se utvrditi, Da [e ono prvo bilo, onda bismo se mogli pouzdanije 0 tome izjaviti, da _je sva legija hila u semlji,

,I) 0 upucivanjU toga. natpisa legiji VIII Aug. isp, Glasnik 1894., str. 341 i d.

- 144 -

Mommsen t) i Hirschfeld") misle, da je legija za zivota cara Augusta pripadala eksercitu dalmatinskorne, i da je pri diobi Ilirika na Dalmaciju i Panoniju bila povjerena legatu poSljednje provincije.

To povremeno fiksiranje nije pousdano, kako je to natuknuo i sam Mommsen. Oigle same upucuju na kasnije vrijeme:

J)Te,qulae auiem. eius cum ne in Pannonia qu£dem adluu: eerie repertae sins, sane mirum. est iam eas proferri ex Dalmatia, quas pa1·tes legio reliquit Augusto vivo, Accedit, quod Augusti aeiaie nee consuetudo teqularuan. inscn'bendarum. uidetus: ob.tinuis:te nee legionum cognomina in tituh's frequentabamtur' kaze Monul1sen O. I. L. III str. 1039.

Ne treba, da se je veteran u n. 3. u Nedinumu naselio u ono doba, kad ie legija hila u Asseriji. Mogao je to biti domaoi, koji se je po navrsenom vremenu slusbovanja vratio u svoj zaviea], Is Nedinuma poznati su mnogi Octavii: C. I. L. ill 2864 (= 9960). 2869. m. 2870 (isp. P: 1037), 2'812 (isp. p. 1682). 2874. _A. to izlazi jos vjerojatnije time, sto on svome bratu postavlja nadgrobni kamen.

L. Octavz'us ima cognomen, po tome bi se prije moglo nagagjati kasni]e, nego Augustovo doba, Sto bema pridjevka logije, to je pojava, koja se mose posviedociti i iz kasnijih deeenija i viiekova3). 'Oba kamena iz sarajevskog kr.aja JD:dpadaiu bes svake sumnje najmanje drugoj polovici drugog vijeka,

Za mnijenje, da je legija u Augustovo vrijeme bila u Dalmaciji, moze se dakle samo uavesti susjedstvo Panonije, gdje se legija spominje god. 14. P: Hr. (Taeztus ann. I. 80.) i gdje joi se prvi put mosezasvjedoeiti mjesto, pa onda ·i·ta posve esnovana pretpostavka, da [e legija za to, ~to je ueestvovala u suzbiianju velikog ustanka god. 6-9 po Hr., dosla u Dalroaciju. Za to nije od potrehe, da je onda morala biti stalno stacionirana u Dalmaciji.

Legija, .je' jos duze boravila u blizini Dalmacije. Ona ie pod carem Klaudijem premjestena u Moeziju} otkud ie god. 46. ueestvovala u bojevima, koji su hili pi'iie, nego sto ie Tracija pretvorena u rim sku provinciju 4).

U ·Moeziji hila. ie .i pod Neronom"), te ie slav-no ueestvovala u megjaskim bojevima legata Plautija Silvana 6).

PosIii<Q smrti ·N:eroBove ucestvovala ie ona u gragjanskim ratovima na .kcrist Otha ~ Vespazijana. Pod ovim posljednim carem dosla je u gOl'nju Germaniiu:

t) C. I,:"L. IU str. 103.9. isp, 280 .. , 482.

S) Hermes XXV., str, 3.53.., lsp, sada i 11,. :Bliue~: n!:reMolegisllh.epigrapbische 1.fittheilw:iglln"

XVII., st!'. 135. • .

") Isp, n. pro O. Siih.\1l4lg: nDe le"oionibus .Romanornm I Millervia et XXX. Ulpia", str, 26. 40. i d. <) Mommsen E. E. II., str.259. Prim]. 2.

0) Tacitus hist, I. '19. IIc, 85. ispor. Mommsen C. 1. L. ill str. 482. 6) A. pL Domaesewski t- .;RMilIisches Mnsel~m" 1892., str. ·211. id.

- 145

Moglo bi dakle biti, da [e Iegija prije iIi poslije svoga boravka u Moeziji hila kod nas. Ali ja bi jos dalje posao. U posebnoj raspravi, koja ~e u ovom listu izaei, mislim dokasati, da je pod carem Piom (188.-161.) u Dalmaeiji, naroeito u sjevernom kraju bio ustanak protiv l'imskog gospodstva, pa da su tu za to pojaeane cete. Asserija, to jedno garnizonsko mjesto legije, lezi u podrueju naiiaceg tadasnjeg otpora. Mozda je U ono doba u Dalmaciju dosla legija iIi jsdna njena veksilacija, Germanija, gdje su leg-ije bile nastanjene, hila je za ono doba sasvim mirna 1), taka da su se odovud Iako mogle odasiljati. Godine 161. bila ie porajnska legio I Minervia tak:ogjer odregjena na istok, u boj na Parte 2).

Kao sto S€l je jedan dio pretorijanaca, koji su dobili zapovijed, da uguse ustanak, posto [e dovrserra honesta missio, sam nastanio u pcdrueju ustanka, tako su se valjda i oba veterana Augusto1'um (n. 4. i 5.) pod carevima Markom Aurelom i L. Verom u sarajevskom polju pod starost smirili,

Da je boravak l~giie ili [ednog dijela njenog u Dalmaciji bio kratak, to mozemo otuda zaklju9iti, sto se nijesu u nas nasli nikaki natpisi, koji bi se odnosili na njene aktivne vojnike. God. 170. za cijelo vise ne biiase ovdje, je;r: SJl, za utvrgiivanje Solina; upotrijebljens veksilacije obijn novo obrasovanih legija II i ill Italica (0'. T. L. ill 1980.. [isp. str, 10.30.; n. 8570.]).

S.al,· aj €IV 0 .• u iebruaru 1895.

Karlo Patsch..

1) Isp, Schilling D. dr, mj., str. 5.8. i O. iI) Schilliug n. dr. m]., str. 6(1. i d.

13

~ I

I~ffiHmeBHocT. - Knjizevnost,

D .. Kalopothakes: "De Thracia provincia Bomana", Ifs:ayrypMHil ,i\nCepTaD;Hja.

EepJlJIH, 1893. P. XajrrplIx (Hainrich) 81 'CTp., 8G•

IIHcan: ie' ee6:n CTa]H'lO ila,a,alioN:, Ail lICnItTa, "qua condicio'l1e Tkracia fuer'it sub ~'m.pe'i'io .populi Romani". Y rrpeq)fl,n;l1jn rOBopH OEl 0 npe.iUifMa, I..o]a Y TO mIe, 'CToje aft p~CIlO;ilaI'a\be n !WiB"0AE: .uITepaTJPY, ItOja aMO BilcMjen;a. Cap. L HaMlli:jeEbeK [e PArel:;a~ BalhY Iirel)a 'l'pan;wje; Y ApyI'OM o,a,cjeKy np~Tpeca ee 0 1I0Jlo:m.ajy Rep<iOlte3a npaMa '['oj npOBE£IIIJ;HjH; y Oap. IlL [e l'ICIIHTHB>l.JBe Q CTpaTeI'EljaMa, IWTapIUIaTpa"n~ElM. Gap. IV. a V. B,anpe:r.mjy rrpnjeI'.iieAlI l'PaAOBIt If" :HaMjec:a:m~a.3aR,!hyqa& '{In!e ATl~eECKJpca II je,il,aH Lateraeulns /loppidcJ1'um ThrafYt'ae) quae quiflerll apttd sO'I''iptm'es melioris aetcais com~ ·rnenwrantu1·, de quibus vero, nihil ,memoriae d.ignum traditum est" ..

He MOlEece pe~ ,A'll, ja Ra.t€lIIOTll.'KeC (Kalopcthakee) nocne pKjellll£ocBoj saAaT8.K.

He !'JleAeliJI as TO~ mTO ee JIO lIOlHi cy'!),] nom_;r:jMT je)l,He l!pQlnUrD;'IIje Aaflae Mopa 1'1&

..

MHOI'O mHpm,{ TeMeJbY QCRltBaT'H, lIe,i\oc:.raje HaM y TOj pa,l\ThH EfelOOJlHRO nyra ~ OIllT'p.lIHa H Ay6.hIma. Haj61:l;ihe MY je YCIIjOAO JfCImTHlla$.6 0 CTpaTel?Ifi~Ia, 1l.JtH acnepeAH H TynpiIMja,<l,6e H. Kiepett: Formae (JJ'b~ antiqui. IIpa,;\o!=' XVII .. , CTp. L, llpIDtJ.9. cTP' 2., npA1\lj. 10.

CTIl' 5. (~ctropeAEl CTp, 7. _7.) cTolao: P)'ovi.nciq,e .. .. addi,ta est sub innp. T1·a.iwnq refJ~'o Nt:kopol£s aa ISti'um. To He MOORe 611TH; 1'.0 je rro,apJ'lie jom rOAHH6 136. nplillIa- 13';>· •

148

AMO lVre3TiIj H, 110TIlTO je jeAan MBljam{~H KaMeR C. I. L. III, CTp. 992.: Antius R,ifirm.y inter lIfoesos et Tllra ces fines posuit l:raljeR y XOARHIQI i y;$ a 0 OA HUIWrrOkf.L - Hnreyn, [l. lIB, ItaEW rraeau Be,it0 na CTp. 7., np. 6.: lapis term·inalis a. 136. tnte-r lVIoesiam I,.iferiorem et Thraciam positus repe-rtus est supra Nicopolim septentrionss versus. (llcllopeAlf rIpHAoAaRy ICapTHuyrro 6ytapcItoj reHepa .. uIO] reaprx). Iforpjeursn je Ba.;h,lla nOBOA Aao HaeOA y 0.: stetie Hodnitzo.e hora una a Ni7wpoli ad orieuem, dnobu.s a Twrnovo (=TPlIOBO) ad septent1'ionem $U1' la riv(3 gauche de la petite r£viere Rouchitza (----' Pocaua), au-dessus de son corifluent avec TJ Inti'a (-- J a:A:'fpa.').

MOblcell ce je y nRomische Geschichte" V", CTp. 282., npHJlfj. 1., onpeamrje K3pJ\SlIO: nMieCT8., r Aie cy Ha%>eRR XaAPRjl!ollQU'H MeljaIllR, -qmra ce Ail. ra (HHlOOIIO.!.b) Ta,1I;oi)ep npH,llP~(yjy TpaD;(ljR~. RamepT (Ki.epert) Be.iUl H. Ap. 1I1'j., cTp.2., onlieIl"lfTnje: 11 Ifonrro ie oBAle y pasHje n;apcroo Ao6a npOflHID..l;Ii1ja.il.HfI. M6ba TpaJ1~e BaXBa'fa,ita Aa,it6RO aacjBBep n:per'Oo XeMy% OARSY Ay.aaBI1 u.

OCTP13A 'I'aeoe, Ca~IOTpall:e 1;1 I!I'Ilr6poc, reoja DpmIllAajy Tpt)."<IIWi, EIOCBe cJ ;lIe:ay~ IIlTeiELa IIpH 03Ha'lHBas, y J10APygia.

CTp. 28. lIeMa Aquae G"aZ£dde; no C. I. L. III. n, 13gB. ll:OA A&lWllIll>er YpYM-JellllEoj H8Aa.il6KO E"ypraca.

MA 'I'onnpa (eTp.46,) IDiIje ce nOEYilla.itO ,itOKa.'t1'f30BaTII rpai'\;MOMC6ff ie cMiemT·aBao Y nRomispne Geschicbte" V., c·.rp. 281.,~JIeAa.ileKO A6A6pe", y I{,li1Ifep'ra E. Ap· Mi. XVII. cj.6B6_poBa.naAHo ofl,onYA··

o OAlIOIDlliY TpajaHOIlO.il.a (erp. 46.) rrpaMI1 AopncKY (eTp. 27.J HenopeAH caAa I{,nnB.pT H. ;:[1. ML eTp. 2., IIpruU. 14 ...

KOA. Ilepanra (cxp. 40.) Bpuje.,II'lJ.ito je cnmrBrryl'H 06a HIl.'I.'1ll'rca C. Ill. 7394: L, Fullaieno Ga1'gilio AntifllW ... leg. A.ugU8tm~. Fro. pro p7"Ov. I'h,rac.") 8$8 de8ignato) Gaz'Us Alexanderet .AeU?t8 S(}.ee;r:dtJs et Flamus Valens eornieular#.) H 7395 ..... (H6J10BRaT HaMjeCHlfIl:) equltes $'t'ngular(e8)eiU8"). HI! Y K_OM: i~pyrOM TpMKb!>f rpaAY ~ecy ce Hatn..ui HWl'llJi£CH 0 xaMj.eCIllrIWBIDIl o$lIIt;l:Ija . .unla. II OllTO c"J Crrmrel'l"lW;U IIoCTIl.B.iheI:fEI pa3oilll"tlWflTM llaMjeCmr.n;RM.a, AaICoile n;pnlla,<\a:jy pa:SlIlU<l" BpElMeHlIMa, rras cy S.a.CTyrutRa <ABa pa3peASI. rrplif:HIJ)1UaJlaj iXYl'rl,icularii II l$ingula~'e8, Tecy osn, npOTl/J.BB.O £III 6eB.RqmI!Ji£llipu"ja, CA'Y~H.i\.R y Haj6,.ta::JEoj QKo..wmr AeL'aTaJ Mome ce n3_peiur r.1lnljelhe, Aa [e IIepnHT 6:0:0 CTO,itRn;a TpaqICor HaMjecrnrroa. Pldlippopolis; lilA CeBepa t-t'Y)'r;Q6~()).(s, J\[Q;$AaCL;l, Ca1\l0 y TO..iUIl!:O Mome lla:3Ba::m nr<itaBlTI[ rpa,A" (Ii,lmep'l.' OTp. 2.) npHMj. 17.), jep ie Ty 6Jf.ao cje.'<\l1:m·.re Y.OLVOV 'l:WV @Q'f"i(ciJV.

:O:s C. T. L .. VI. 3:828. yseTlI aaaop (CTp .. 47.), AI). cy 0,'1, AOMRD;n:jaml npeTOp;aiaHCItJl AeraT{(IMleCTo Aojareolittbm::x: npoltypaTopa yrrpa,M,a.·.iur Itp0BJnrlUljO)f, y B.OBuje Aooa OTlt.i1.aaa 01'. rCBA, ES8ai IIU7' le1'egne de l'e:mpeil'ewr Domiti.en) CTp. 138.

Hell,oaaTIliR Mopa .ceCBak!OMy, :ItO llaTmtc,e .A~ffieMe3aje nOAB caao JIolmajeJ Y'IHl'TIl:TJ![ rrOI~mai) AU "caBB3 1"1~aAOBac ,itlIjeM cTpaHe IIos'.l!a" H3..-ty-'m lJ3 Te IIpOBw.an;nje,. IIITo Rp:ajeiW GHa pa:3MaTpaEba y &c. E .. eTp. 68. 1't A.Cn;paM :sHjecTn;,WllO C. I. L. lIT. 762. (bdesS'iw): Imp. OU({fft1;re 1' . .Aelio Had'l"ia'rlo Antoni"n{o .Aug. Pia p. m.J p.p. citvUatl Odes~ {J'l'tanlYrum aq:uwm novo [ductlf; ctd.duJxit c.ur-unte T. Fit1'asia PolUone leg. A.u/!g'1!r. prJ"}.

I

1) IIpJ1!p;pyto'lll ~!J,)lrew ",<¥,;amy C. W.7 4.9, Eta. ~OGT jo Q/li1l.6h OnE.J'~O lla<IIUli".le1l naxol)aj: • veullise oum ox Nikopoli a::d Haemum:".

~) ill!. lIplTjO'M:O Piusa 1I ,livi hakes, Imno'pelllf .JIlloeaald: (Liebenam): .Forsllhun_gen zur VerwaltungS'. gescbich.te", c:r-p.. 391.-, ..llitllonoTaxec" CTP. {i2.

:¥) lItnopellj"n":MoMce):l:a adnot/!Ltio.

~) () .IIaMjellllRRY nc¢Ope1\ll'M:O:M:Cll.ilO,,-O :nplllllje1\lJe )"a C. ill. 6125 = 742"0. B. JI:HoellllM 11 .• p'p. ).Ii, I. c'lip. 280.

149

lUn: C. III. 7537. (Tomi): Imp. Oaesari , .. Truiano ... ?OM pubNca Tomit. Q. Boscio Murena Oaelio Po[mp]' Falcone leg. A.ug. p1'. pr.') (:ncnopeAH n C. III. 7539., 7540. [Tomi])? Ta OEn: lla'('URea y-qe <urCTO H jacso, All, cy legati Noesiae irifen'oris HaA3FIpa,itH naBal,)alhe OUn.lilHCKliX rpaA.l'ba y ToMl'rJlIl., O",.B('.y .H. 'f. ",.)ill1 Aa je no TOMe eaaes rpaAOBa npffTIaAao s,nxoBoj rrposaarraja. HaAah.e RaMjeCID-Iu;M Y 'l'n~f I'PaAOBHM!l rro.a,H:m.y R!lEO 60rOBHMa TaKO H n;apBmitMa O.itTape II cncxenaxe: C. ill. 7b29. (Tori) 75"86 (Oallatis), nil ux naxe H oBAje ffilJXOElJ o¢IJfj];litjaxll OOqUTyjy: C. III. 767. = 7542 (Tomi). 6154. (nclIopBAH eTp. 1358; Tomi). ]2(cnopeAH A. E. lVI. XVII. exp. 89.) H. 15. Y TOMlIMa je no csoj IIplJxlIlI;a mT!lU;litjoRHP&H jeAaH OARO eXeTm"ttM AOlbe Me3JIje, GOk07'S VII. Glaltorum (C. III. 7048.) ncnope;llH MOMC6H C. ill. p. 20.20..} Tn:jecRy (\B6ay rp'lEl:nx rpaAoBa ca aeMJhOM" y 31l.,itel).y nOTEpl}yie TO, illTO je jCAall civis Tomitanus c-.ay~n:o y jeA-HOM" mrn:ycYIWA ffiyr.ue lWl M&rnCTep").

RaAR mrcan BeAR: .AcC{Jilit denigue; quod nec Pentapolis neque Hexapoli",~ Ponti Laevi Y.OLY.oV vel (Jonvenmw p'l'ovirw-iae j'u£sse uidetu'l" Nam socerdos prom'nciae Trf)e8m~'il) fuit j si uero Ptmtapolis vel HereapoHs conventus l!1"ovinciae /ui8set) . appellata esset-r:o .Y.r.wOv1:"Wy 1Y.lVtTWV (sicut 'lib 'Y.OWOl) '1J6Jy f?Jf!(pd.iJv), secerdos aute:m eius MVl!LaqX'lS d·{ctus essei. Tamen et Hexapo.li.'1 ,£0 KOI.VOv rijf: '.Esa1t"6~~(»s 'LuV 8VWVVt-t0v IlovL"OV et eacerdos lIoV'tagXi)S ap~ellatl/:;":, ita itt .appa'/·eat societatem ilZam ad pTam:ncieum non spectare) TO [e OR nOCBe lIS EHAa nYCTHO JurmUTYU:Hjy sace6JUu ca60pa sa AajeAoB6 je,ll,lle npoBlfruutje .. JIn6YPHYlIf) Te(la.UIja; IDia,itH cy enoja 3ace6Ra 1I:OllIl;u;wja:, na HnaI~ mm:OMe He. hena y't.l Ao1rn, Aa ax sa TO o"Tpt'H6 0.;11 A:MlIraUHje,. Man;eAomr,ie ?

Y IIOMB.AY IIHTatba, I~OjIi CJ rpaAOEH rrpHnaAa..u! CaBe3Y, I't. (CTp. 66. H ;II.) AOHeR.m IIOcpe-Ayje l1:SMei}Y aaaopa MOMcelIoBa (nRomische Geschichre'' V", exp. 283., npInQ. 1.) H MapEap:ra (Marqsardta- cTp. V., P,cxp. 304 :a ~.) .. 1f3 0 .. r. G. 2063 d .HSBGAR on norry'll MapKapTa, All, je Heararrcano cacTojMa OA rpaAona TO;M11", Hc:rpo(3., O,ll,Bcyc,Mece"rtipHja·H Ano-iLoill(ja. RaA je AnQAomr:ja CXIl.,3a r:iponaAaTH, oRAa A~ je :aa MjecTo g:e. HMTYUR,ita, I{tiJtaNIC. XeIooanoJtHc. An 1e (ilOA. Rpaj Myror BHjelta) fl6yxna'JJlM.a .J2[CT'pOC, 'DOll1R, I{,lMa:<rHc, AHoIDw.ono<.rnc, O;i\~cyc 11: MeooM6p:ajy. Ma_pn;l<tianorro.ulc 6pRillB E.'ll3 caBooa, llaBo,il;61hlit O·CHOBMS. pa,3.i1.ox'e. - Ja MH.c.uru Aa6R ce oam lit TO norao Im'l'lliTII, A~·..lE jo HeIlloIi ersltCTapMIl. lleflTalIO,itlitC, nOllITO je oHAa Tpajng e,itl'ljeA!"![,ita .xelrearr~,itHCi JL.m Aa .w: lUIjecy 61t.Dl RaaaMjeHIJ;e ne:rorp¥R II illecTorpaAK eaaeen. no ,Il,yrO"M. Tpaja:EbY Te mnnTR'.Ilp;a:.fe II '1'0 jeMQNI.O, 6U:rr'liX. To Hall[ jour llnje lIPCEe jacRo. J2[ClIOpe.a,H KlmEipT .a;.Ap .. Mj" CTp. 3.

CapajeBo, Epaje:M .J'!OAiJ'IRe 1894.

O. Schilling :"De Iegionibus Romanorum I Minervia et XXX Ulpial'. LiRsiae 1893., 8", stl'. 76.

Ova je d.isertaeija i opet rjemt svjedo.k za ozhiljnost i priljezMst, kojonl 5e obragiuju klaBi~ke i§J;t].dij6 u historick0ffi semiUaI"U ~piske univerze, koj,im up,l:a:vliaju Kurt Wa:chsmuth i C. Cichorius,. To je dO$.toina lHl.sljedrrica Rittedingo'Ve Povijesti

') JrI'!"QeH!Uf Jr. ;rIP'. lIrj .• ArchiiologiseJicepigrapbische MittheilungMU XVU., C'i'P, 107.

.) 0 74..8:4 . .HCnopeiliH 'ca;ilia "A:rchiiQlogisc\l:.epigrS:proshhe Mittheiluug!Jil.:" xvn., cYrp. 112, IiI }l;.

~1 Y C. Lll. 75:06, llQ:uya.yje A. !l.!l. ,1i;6:nameIl[Htll: (Oomas",ewski)Ti~. Vitales ex(bH] "Vet. leg. V. ~Iac [sa]oerd(os)q(lle) provin[o(iae)]. 1'Ilell,e1i· .. x.a. BHCORn UiUnl!lm£HlfOJ]OIlR.aj, m"))o oJ r!l. lJ.MaJl1'I BllT[Wlec,=T'ao 6I'1xo ja [ex ~I =.centuiiQne] nCIIQpellU ~Revue arcMol" 1888." oTp. 397 ..•. praefectofabrum, trfbuno militlJ.Dl conortis. [Bel]garum, saGerdo'ti ROnillie 'et Augusti aa cOnfitfentem.

150

legije X gemina, Jasno, stvarno, cesto ostrounmo obragjuju se ovdie vrijeme postanja, sudba, pridjevci i kotari novaeenia obija legij.a, koje BU pripadale exercitui Germanije infericn·is. Uz priliku istieu se i rjesavaju i druga pitanja, koja se odnose na sveze 6eta. Znamenit ,je eksknrz 0 broju legija, koje je Vespazijan razrijesio (34. i d.).

Za nasu provineijn za to ie zanimljiva legia I Minervia [er su, kako je Mommsen (Ephemeris epigraphica V. str, 202.) iz lijonskog natpisa Boissieu str, 59.: A.:rifanis ma&ronis et matribus Pannonim'um et Daltm,atarum Ti. OZ. Pompeianus t1:ib. mit. 1 Mz'n( m·via.e) zakljueio, pod kraj drugog vijska po Hr. u njaj slusili Dalmatinci (isp. Schilling str. 30.).

Ja mislim, da se barem s nesto vjel'ojatnosti mose odrediti, otkada se je u nas za legiju pocelo rekrutirati. Ona je (isp, Schilling str, 60. i d.) pod Markom Aurelom i L. Verom ueestyovala 'U partskom ratu. U ovim bojevima, a valjda i od kuge, koja je pod tim carevima vladala, bice da :ie taka stradala, da se je, prolazeci kroz lll'lricum, il ovirn krajevima knmpletirala i od onda jedan dio svoje momcadi odovnd uzimala. Poznato ie, da so bas u ono doba, kada su vladali Dim Frasres, peregrine u veliko] mnosini nzimali u vojsku,

Ne stoji Schillingova -tvl'dnja str. 69.: llcohars III wrbana, quae eind ab Augu.sti temporibus usq?.(,e ad secundi saecuH' finem: Lugduni tetenderas": Collars III je valjda stampal'ska pogrjeska, treba da r:>toji' cohors XII],; ali ta kohorta, nije ad Augustovih vremena garnizonirala u Lionu. Ovdje ie stajala po Vespazi:jauu nstrojena cohors I urbana j tai je bataljun tek po svome odlasku u Kartagu zamijeajen kohortom xm. ')

Za legio XTII. ge7rt1:na valjalo je upotrijebiti str, 71. primj. 5. E. Schultze: "De legione Romano1'Z6m XIII gemina".

Karlo Patsch.

"Starobrvatska Prosvjeta", glasiLo hrvatskog starinarskog drustya u Knirru.

Uregjuj'e Frano Radi c, uciteli u K01'cuJi. Godina I., bro] 1. Stampa Dionieke tiskare u Zagrebu.

O'V'Q je naslov lista, lcoji [e pocetkom ove godine poeeo izlaziti .kao glasilo kninskog

starinarskog drlliltva te je sebi, kttko ul'edniStvo riBe na uvoduom mjestll, stavilo u zadatak, da izucava i objavljuje arheoloske i historijske prilike t1 raJzdobljll od VII. do

~.~~. .

Osn1"vanje ovog lista dobar je korak ~a napredak U' onoi gran:i nauke, kojoj list hoce da posluzi. Na polju hrvatske povijesti priljezno se i do sad radilo i mnogo se ul'adilo, ali se pri tome radu do sele n:ije u doyoljnoj mjeri t1 pomoc prizivala arheologija. Arheoloski Vjesnik zagrebacki, koji je priie uekog Vl'emena prestao da jzlazi, nastojao j6 dodus.e da kultivira til graUt1 znanosti, ali valja ista6i, da toi z~d~ei s mnogijeh llzrolm nije mogao da zadovolji u onoi mjeri, kako to sam predmet zahtijeva po s'Vojoj znamenitosti.. 1 taka je specificno hl'vatska arheologija dost.a slabo napFedovala, sve dok se je vrijedni predsjednik kniuskogstarinarskog drustva, gosp. ira Luigj Maruu niie prihvatio.

Na.la.:lec.i Ile na klasidnom upravu tIu, okru~en spOmemCIDlf,tl iz daba n~rodne dinast~je Hrvata, nastojao je Mamn da. Saellya i pribere OV{l drevne st.arin:e. Uz

') M:ommsen E. E. V. str. 120;; ~fatquardt.Domaszewski St. V. II' str. 482. primj. 4.: ~ U Litmu nagjeni na.tpisi coh : XIII nrb. ne dosiz(l do u E'lavijsko dob&". Isp. i Ie .r. Neumann: .Der romische Sta:at

lUl~d iIio;: allgellleme Kirche" I., stl'. 29., primi. 6. .

151

pripomoc. malenog drustvo u Kninu, temelj tamosnjem tamosnjeg kraja.

Marunova je zasluga, sto se evo sada pokrenula Na celu prvog broja ovoga lista citamo program, u kame list udariti, te se onda redaju ovi cIanci;

F ran 0 R ad i c: 'I'egurij starohrvatske biskupske crkve sv. Mariie u Biskupiji kod Knina.

Fl'. Stipan Zlatovic: 'I'opograiske crtice.

Ot. Iva n B a 'r b i c :Stari sibenieki koileks u samostanu 00. Iranovaca - konven-

tualaca.

.8.. Iv. Evan s i :H' r an 0 R, a d i c : ULomak pilastra iz VI. iii VII. vijeka,

P e ta r pop K a e r : 0 stsdcima. .

F ran 0 R a d i c: Hrvatska bisku pska er k va SY. Marije u Bisku piji i kaptolska

crkva sv, Bartula na sadasnjem kapituln kod Knina,

Vid Vuletic- V'u k a s o v id : Starobosanski natpisi.

o t. And r i ja V 11 k ice v i e: Dalmacija i arbanaski [ezik,

G r g n r U rl i c - I y an 0 vic: Neeven kula, starohrvatska tvrgjava u kninskoj zllpaniji.

. ~a . ti.jeh .. elan.aka slije~e: "~vjes~ai upraviteljstva drustva 0 radn i napretku", "Pltan)e llI1 prijstelje domacih starina 1 hrvatske proslosti", "Bibliografija" i konaeno nPrav'ila OnlStvena"·

.Za nas s~, naro~~te zanimljiva ona dva clanka Petra popa Kaera i ucitelja V ule~G- V ~1kasOYlCa) kO]1 se odnose na Bosnu i Hercegovina. Gosp. Kaer ie, kako se razabir«, lZ uvoda, raspravu svoju zasnovao nasirokoj podlozi, Nadamose da ce cijenjeni' P~Sll.~ u nast~~cima .sv~je radnje objektivnom kriticnoscu prosugjivati materijal.

NatplS lZ Vlahovica u Ijubinskom kotaru, 0 kojem govori gosp. Vuletic-Vulmsovic. ?bja~o [e ~. Bijelic jos godine 1890. u Glasuiku bos.eherc. muzeja (str, 226). Bije1i6 ]e tal uatplS svakako bolje Citao, nego lito nam ga sada tumaci gosp. Vukasovic u "Stal'ohrvatskoj Prosvjeti" . Izraka, gdje pokojn:ik: 0 sebi v.aH: H 14rH50~b N4 I?lMHPN0H I<PltHNE C4 M0r4 rocnoAHN4 .De da s,e drukCije tumaeiti uegQ H 14rHE;oXb N4 P(4)1MHPNoH I<P4HNH!) 14 Mon rOcnOAHN4.

_Gosp. Vnkasovi6 cita OYG mjestodrugalacije i kako se .nama Ciili pogrje!uo [H ~t1~H50X~ N<l P'OM~PNQH I<P4H NEe4 MOr4 rocnoAHN4], jer je sasviiem nev]er?Jatn~ 1. lokalno lme Rom i r n it i osobno ime N e sa. Eksistencij u till neslovle~kih l1llena trebalo bi tek zasvjedociti. Ono pozivanje na danasuje sale Rom a n I . u k~~r.ufocaru:kom nekako je usiljcno, jer ko Ce 1'eci, da hi $e ime ovog sela dalo lZvodltJ. IZ Rom1l'na. IT ostalom isticemo, da: se citanje vlahovickog' natpisa u naSem listu osmva na .samom originalt1 i na Iac-similu, koji is vjerno· sninrljen upravo s natpisa. -

y • Uz po~e~in~ ?lanke d~nalia . "S~ohrvat:ska Prosvj eta " debro izragJene slike, s~~mpane t1 tekstu 1 table, ClanoVJ kn:ursko:g d:tustva dobiyaju list b('lsplatno, ostali uz Cllenu od 4 for. ua godinu (za rnozemstvo 4 fer. 50 nove.). _

I) OVO E je stati'nski suffix loca.ti:va te nije. up~a.vo cijedak 1l starobOSll.uskili Jlatpisa.

broja prijatelja on je prije nekoliko godina utemeljio starinarsko minule mn godine proveo preustrojstvo, udarivsi u isto vrijeme muzeju, u kome se pribrao vee priliean broj spomenika iz

)J Starohrv atska Prosvjeta". se razlase smjer, kojim ae

PaSJIIr-qIITO. - Razlici to.

IIpRQmm:o J. <1>. HBRHHmeBH!,..

rOAlllre 1893. Y 3. lI:l'b. nT aaeaaaa 3eMa.J.bCROr MJ3_eja; aa ,BOCHY H Xepn;\3J:ommyU aa npHoM MjecTY' JlilBIDaO je "t.il.('!,EUtll: Apa . .lIasc RocTnha, nOA aaC.il.OBOM "BapoARD r.;ryM 0 BafbC II , y RojCM yqelIH Ap . .1Iasa MC1)y OC'.raAlIM cnO~fliJ,;Be J'r' ")wne reao ltYII,Ror yqHT6.ha y CC.il.y Tpennsesy R jCAaR MOj AOImC, AOlielue IDTaMllali Y "r.il.. TI;pBoropn:a (( 004 2 . .pe6pyapa 1891. rOA· - To lire Ilo.ropeny, Aa y InrTepecy cTBapn, y peseaou 'I.il.aHKy Ra.il.OOKelIC upcroeopaa lIeItO.il.Hlte, ynjepeH, Aa lic A_paro 6RTR 1I APY. .lIaaR, nrro liy H<l1mjeTlI ya_poK OHRRO EpaTII:Or ,1J,OImca J( IIlTO liy n_pOmH_PlITR ORO, a 'ICMJ 6Y"WM mrao 6'HJ>e3:taRa.

Jam AO~ CaM 6HO 'l)aK, BO.il.RO can I[ _FaAo sapomIx y. napoAlIR Apym'.l'aeHH .mHBOT, rAja lie CBRER HCTpa1fl:RBaOU; lIB AaRay AnlI Balm ROB€lI'a nO~6Ta ea cBoje Rit0!I'oja.a.e. ITa, rrpeoxpajyfi.I;r,apMa CYUpO:I'llli..X' CBojcTaBa y Ra_P0AHoM :lEI:IBOTY, Ona3HX n,ojaB6 6ora'.re rpa))e CaMOHHlt.[e aapoaae YMlCTHQCTJI y BaIIIoj HerrllcRToj IDIDH:J!E6BHOeTlI II ,i\o1)ox rra T;J Qcao" Att ae RCnlICMeRor HapOAa, 113 T6 ReAO'{l:lTaHe llmllEe ICH>liII'e!l npH61IpaM 6o['a1'1 rpalJY II 'Yl[C1.'lI npOHSBOA CaJI.f0RHIWr napoaaor YlllOBaffia, [ep ona~ax, Aa Ta 'llICTO caMoHIDMa E:~pOAHa yMjemocT nmpeTheM npocBjaTe n 06p~OBaa,a CBe ce 6.il.'IrnIle II_pllM1'f<Ia CBoMe Kpajy. Tora rroeaa 1lp1lonpaTharr_pIIXBaTHX ee [om 1889. rqA. Te, Kmto Q H a 1I1 0 TO 6jexy oHAa" ieao illToey 11: AaaRc - 6 e c U 0 c a R Ire;; a [a M.il.aAB Y'lli'Te.h, ~ax ce, Aa am: IW He aaMjeplI, rra ce MaoilO jaB4>ax npaaasr HMeHo:r.l, lIO "IlOCTaBlI CC,iI..IlO Ira bfaI'ap{}(' II ncrrranra Jure Apyrora,

Ha AyrBjeM MpaTlIlDcKlIjeb[ Rolilura caM snme rryTa 6no no ceocsaa c);fjeoillIM8 :II _ CaMO ce no ,ce6:a: paayMnje - IIpnMjeTJro caM, Aa C8.4>an;FI HS6ltpajy Hlll!teljy ce6e HajBjeIIITBje, Kojn R yMIi,iy 11: sRajy. npRRililaT l'.il.eAaOU;lIMa, Aa,}fAr ce 60.heCBlIAI! H AonaHe lblIXOB rrpllKa3, IUTO JI jeer .1'.il.aBHO y nojaeaxa CaMOH:lIEC.il.6 napOAHe JMjeT110CYJ'l[. ITa, aEO kern, Aa OCTaRe OHa] mlIBlI' oran, Bje'llITfl aenore eaxoameaor nojaila Ha_pOAHe YlIljeTEfOCTlI II y TBOM maCM6ROM npHI\J.u~y, TO [e TeIIIIOO . nOCTIDrn, alOO Il6MaID XH'l.'P0r 6D.:!,oon;mn:m _ a, area TK TO attpoA onasa, OHAfl. nTn B0,lllIIIL HeKaKBY nOAe'l1H:lty".

IIpR6npax I'pa1)y csaeospcaajsx ;yM0TlloplIRa, a y TOMe je 60r'aTO lOC06:I'JTO :HrpaMa) Iry"IIJIW Tpema.SBO l[ CBe I(yJ1,e, RnA MY C'.l'l!me r.il.ac, Aa rro'I'pe60l\[ C.il.y.m6e lIrop.lur OCTaBHTlI. Tpennseao, H nonrro ae 6jex: I1ajoOJ.b6 elllOT_pHO H yrraano paA H rosop y OBHM, A:p0M:, .JIa'8o~r 1Ip.IUta3a~ I1rpaMa TOP AOlIHca, a 1I6Max nplI,.1iFIE6 Aa.J.be IIX BlIl,WrH., e je 'I'epetit-lo '(i',ate'J' Stiidlo1'Um, rranHq.3,X HX 1I lIOC.il.a:x; ORaR:{) lIl_pa Tlt6 , 600 plIje'illi., noIIl'to nem:lJ:ex caM If.p.IIlITH l[ CaCTaJ3MaTI'r, jap c.e sa TO XOBe H BjemTuHe R BpeMeIla, If paAa H no~m1ur, na ~a ce RaRece 'IlI'cTlij"eM eapOAl1HjeM [,OBO'j)OM, Aa 6y,w 0"" IDTO 60J.be CBHAJ.bRBOCTlI l{ AOIIaA"hHBOCTH 'l!HTaO~1flIfa, .«~yillaon;lIMa) l'.;teAttolI,llMa.

153

BO.il.IIKO cy 11m: noaaaea HOTIDa ceocxa cajeaa, ne cjelia~[ ee, Aa cy eeJ.baIJ;H 60ra.TIl n a H TOM H M H M a, Im:TH cax YSPOIWM CBOjHX npec Y Aa, Aa .il.H BpHjeAH aa611k6jEBXH .H pnj e'Ill , na Mtutap OBe npeID.il.e Ma.ilIPIaK H rpaIDlII6 yq'l'JIBOCTH, caxo Itap, ce !rroTpe6.d>YJY Y APyrrrTBeHoM eapO,i\ROM .1KlI.BOTY - EpRTHO 1I EPJI:.HO llrp6,. lIO cafif YBleK 6MAlrnltHO H ID'L'O BHAIL'd .M "I:yjeM, y lW.il.lIKO 3anaMTlIM - H TO HapOARIDI rOBOpOl'![ H HSpaSllMR.

II03HaTo MlI je, Aa TO no lI1Hlll';heay ,Be.il.eYQ6mrxil paAe CIlMO .6e~~0CJl.l[-.:rapH ,:11 All., cy TO Aanac [om BlIlIIe ,,6ecrroc.uu:J;e", jep 1I1'Ia H TaMO nH306pa.acelIHJlIx -'hYAH, KOJK ce Be 6R MOr.il.H cnymrara s TaEBY U_POCTOTY, mTO He 6B y Te. RapOAHe!MOTBOpmr~ AO.il.lIoIlH 1I1aJ1lPIalt H csoje Be.un,e - MyAPOCTI!, Te cBojmf IIplIMJ6CaMa aacjeaaaa oHal

orat;£> BjelUlT6 "hellOT6. II. .

Ja HM.aM:nOY<!Aalie 6I1A.cIIIKe rOBopa liS arpe "BpaTlI.il.O , Te hy crora DocaBle,TY Apa, JIaaa rOBop 0 TOj lII'pll Y CBOj npoerorn cBoioj H3HHjeTH IIJ:l6A IIITOB~Ha. <mmou;a,

Ha mrje.il.y jeATIe ROliR OA ['.;taBe 1'10 nere ce 06yq_e M:o:.il.OBaH Y :qpg;,e~ MJeCTO xane na r.il.aJ3Y C'.ra'BH onayjcEY E.OOKYj saJ;;M6 aa rrac APBeHH 1I00ICj ,0 nacy o~JecHTOp6HIl,y H1t:n:yILe~y rreneaox, a MjecTo nyrrnte yae y PYEY ,1,yra'IEY TO,il,ary H Tooom H3Bena."w, rrocarayr ylJe npaKO npara, norsjyha, jeABa CEl Apmeirn:: aa Hora~ra OA .1KiU.OCTI1:

- 06.il.O sene!

- TOU.il.a Tn; cpehal - OA"POBOPR ~ry lIep:mna, cTapn MajcTop Hrpa~a, Ml1'.i1.~Ba;a

CTa,a.e ITa GpeA I\;ylie n.t.aEa:.r, Ty.1KW.r l'I jen;aT, a.ur My IIlI:jecll Morao paSYMJeTM pHle'llI, AOf; he r-a aamITaTH IIepHIDa:

- A AaHY T.I1 noamamrne, :n:ITO TIl je? liTO UAa"lJem? Ba:/&ll MH, Aa H h1lI mHa~ro,

He 6HCMO ;;tn: TH nrro nOMOr.il.II?! .

A nrro n;y :aM Ra86naT, Moj ~.Aa'l1e? HMa:x jCAIIora 6AaTa sa' IDll:0j ]ynaE Aa MJ Helm naaa; nllCOE ita' EOII,il,{l, a'l:aBaK Ea' ~e13ojttaj ,~.yllreH n:a! 6y.;1a,<1, JtUC Ita' Mei)eA - aox l BJI,aTe, St}.lhO slrBa! ITa ElBO neEO.iLRIW A8.Ha Ao1)e rrOM:a.ileH, ozonrr H T!UInlli n;ojall: 6ea EOCYA.e .H 60c, .il.lIjen II AOOa.il., Ita' aao 6.il.njeMej Il3a3Ba Am: 6.il.M:a, IT.t.(}Ba.ilH H noeien;ej CElifAe xaaaae C H>era, na yTeu;e. Te ja csorra sa ThlIM y IIOII..6;ib H T.t.a3R ra 0,'1 cjyT.t.a Ha .iyT:ilO AO CHHOU;Ha aene II OA OHAaR Beq6 AO OHOMRAHe aa nOARe - n:rrlJe 1'a RaItH - ItH:MHlI]~a!

- A on A.1'{.ra no "leIlfY U08lI'ao? - l18CTttB]Jf TIepI:UIIa.

BaRO He OHX EID1:HllRa!? BRX aa Bora, casro Aft MlI ra [e 1)e enaaara! - A no lJClIty on: ra uoaaao?

- ITo CBalIeM, ~1-lI-A-lI o..,ka-T-e - nOROBO sajena - no HaKa3HOM06.il.'n.&y,

E;.itHOM oO.il.asy .H Ae66.iLHM .il.lI.A.HIJ;allla (YCHaMa), no H36y.iheH.n;je~1 oD;llMa, no. E.-hyI~aTOl!r no~y II IWHcRBje1!1 sy6RMti - 6-A-a.-U;-lt-0-r-a .K-Jil-M-lI-II-K-a - no A.I!.8¥aBR]6M: .il.yRa~ H I'.Jl.l'l6aSJljeM l'fOET.II)[a, no n.itC.il."HjeM IlElTaMa :II K.i'lsaBHjeM ~aA.mllll\ra H .no csanex. OJ! RlI.MIUrKa! RyEy U.il.aT6- -e! .lIaRo Moja! Oro ~ caaa.l? O! Aa MH ra le YT.t.e<jJHTHIIojYEra'ilI ce - Itll-Aa .ME 6H 6.t.aT OillWlIO! A-oooxl B.imaaa--! .a He Mora Aa.ihe 0A nA,a-q;a.

BHEa, Aa Ell 6nx 6][0 AocnAaR, EllA 6:a;x AQ.s:paj"l1I0 ono nH~aH>e sanm:reTJ1M na"IlIHOM ceoCKBI' rotmpa, jep je AOna,i\.ihHBIIja I',!UWHa p.Hje'I ceccsa, C rora AaA.e I'l mro~eM pKje'Uf -qFJcTJi[ie~r 1:ISPOBOPOllf, npejYIiW ceA.UU;lI :rHje~r - nalJOBHMO ra - IIlyn:a'B;£[J'SM I'OBOPOM 1iI AO'BplIlc csoje y.il.ore. HYEOAfL y3e ieAHO npaTII:<to, llaTa;qe RarrYHa BPX rsena n 06MOTa je rraCOM - "la.il.~WMj aa :BpaTH.il.O oOy'l6 J,£eMaAa1'(, rahe 1I f'yH>, a npo3 pYEase r~a npdlje,i\e Ayra'lEtr :mTaII ltjec'J)o PYKiJi npeIOO rya.tt J.'a G~ca TIaCOM R salje,i\e sa nac ,i\BlIJe EpaTIW lllt.il.lll);e - MaA6 n:ylIIKe, na C jeARlIjex no60~Hl~X: BpaTa UOllr~ame 11 yIcpHBame Bpa1:H.;tO ItaO EaA ce ORO :l)eIl,JiI. 6ayKajy H carnp1ffial)~ JeARO OA Apyror. MJUOBaB: TO

154

HHje OllMl10 HI! npnMj,eTIIO To6oJR RHIW 0,11, r.!l8AaJtan;a, npeMAa ee nparnao CBe TO smne YKaa.H13ame, nil ra rrOAOI~1ralI onaaa IIepl1Ula II BHKlly:

IIo.mraEm';ej IIomSaIDI'le!

_ Aj! illTO jet _ Tp:a:ce ce MuJtonaJI teao II3 CR.a.

_ Hetco ce naxaa.a C !lOA. a, lIO nasa, Aa Tl! HHje OlIO Rpilmlu,?!

I1cTpemTII Ml'I.i\OBaa O':IH, CTaBH pylty na "leJl.o, T06m:re Ail 3a~.i\OIlH O"lH 0,11. cyHn;a H !lOrAeAa, }l;YA tJIY Tleparrra PJFOOM nosaayje, a y TO ee IJ;RjMO npaTHAO rtoreaaa Haa npaTl!Ru;e. CTP!'lI~Ry MH.i\OnaH, CJIyIlITH :PYR:y JIRSa ce H AaTH ce opymja, .a npaTHAa iIeCTaAe. Orrer craea MHJtonaH pyKy :Era qe.7LO, na a<lMlUlyje H saCRaqe, Aa 60;"e BJ:fAl{ Bpa'l'H.i\O,a CBe ce Aoxnalia aa opymjej Y TOMe ee 13paTRAO nonoao noieaaa lIa npa:TKMa, n.oAH.'lEyhK ce H HaBnjajylill RaoAa FOO~'a IIJlalIl,l[.

--: ETO 11at Ono je oit! JeCT! Moj EpMERIt! OBa~lO rat _ BlIEaIlIe MHJtOBan, AHmyhH Hom H A04!aliylill: ce Top6e e neneJtOMj, oMjepll ~yDIltOM n rry'lfl IIJIIIl"a: upocy ee maaa rrensaa, a Hasoaa nose jaOKi:t:r n Bplmros:'r, IIOC~~lt.1.iyhH npaTIfJLOM y lIarrpHjep, UyT MlI.wna,Ra, 'VB ce MIT.wBaN IIO"1e .Fr3l1utl\aTl!, eTpen;amr, ll:p,Wl'.A:, YMS:ra.Tll 1I ;6jemaTJI

HSMBl;Jy r.il.el.laon;a 0", BpaTl't.i\a. .

_ CTan, EpM:<lg<ri\;O KOTn:.\O) Aohy HTe6e BpX rwase _ K¥'tILItTIl..me Il'lrKo..fa (llpaTH.7Lo) npHTpltyjyim sa Mn:JtOBa.£(OM _ AOCTa ere iiM,H elrp0T1UhCKY lfJRY, HeKa.H

BeMh>a .IlOUlIe OA B~C! "

MHAOll1.ffi1l yrpJlSB epaMora npeA OH!MHltHMC:BHjea.'OM O,il jeAlIoI'a ·6jemaTH a TO 01'.

EpBBRIta lD8['Ona 6p"aTa, na HCfliO"l]i! aa cpElAHHy H BHltHy:

_ Huje, Kyro ~hy.tr;Ka, roaKQ'l'l{ neaam If olsem, no ImRO HoI' A~i ~ aK0 CH l'bera trp,e)lapn:o, t:plruaQ CR OH!!)pa, :S;O he '1'.0: Bp_a:rl!T :rajaajaM, s ja sa cuoje H CHota AajellI HMalEe H ~~lIBo'T, a.Jtlt ne t£aCT lit rromrersel - na [our jeAHoM HCIIa:JI.lf nyIlIlty lit O,il;6aqH ie, a H3Ba~~;a:HM llomeM IIpH.teh~ B"pa.TF.J'.ay, YAap:a rtt no PflMeay, rrR OA,6aIIll II 1I00El .a none ce jaltaTH .R xpBa'nf C l'blIM no &peARmr Ityke.

'OIJ;pehy ee II jareaiy, I1IKpI'ylm H mEpm:ryLrrsyUHI>fa) :sapItalY ee H 0AII~Ee OR Bptlll'H.ilO, a BpaT.Ef.nOffiera, oaIll ItaQ EaA cs oao ABa jaKll MOMlta ItorpaTajy. HOClIDIe ce lleRo.;tnEo ITO ItyhlJ, lIa o6a.iUf BpaTII.itO apx ce6e; n{r"lEl JiojeltmtBfl;TH,. XYKa:TU ll: Konpn;a-TH ce, AOK ee napKHy H n:pmrpaTIl BpaT-HAO 110A C060M, TaKO ee BP3:':NlJt@ .ae:reo.unto nym Ol~pfl'I:a 1lOi\ H>HM H OR rro,ii BpaTHAOM" .)IQI:C HajmiIII,,:he YJlWpOAa:BH Bpa'l'H.iHl :u npH'l'H_I1ITe ra IlOA C060M; npHTHII1Te ra A0H>mi TpynQb.f, a PYKallta I'll, cTH_c.IcllDIe aa rp.ito, Tyna"me NfJ rAaBY OSeMA. y, rplI3ame na ay6HMa' aa TIOC, ~l'e rromz,e ,a,.OXBaTTI Hom H OTEHAe MY I:.aaBY _:_ CTaqe bry roany H '<la.'tMy. PaaYMujecc, ,J,<J. je Hmeoaa OAeT)'TIHO O,J, :spa'l'M;ta ORAa, EaA Fa j~ IVll'I;;toBaEI msenao Y csoje pyKe.

OR nose lIapIm.ft'l'H Jt llCIUaRa ce Hit 6paI(RlBjeM XaJhHHfI;M'a, na My Y3e r .il.H6aBY It~rry, 1I;())joj6ie;me Hc:n;pelW,;HO H ,il,OH>0,J,llO" Te je BElpRO EpOBlDy rrep"lHH.:

_ E - lIO"le :JI.fH .. iwe6aH _ IDfa ,il,Bll,,il,eCeTJllyq;KJ:tje~ H TP'YA,wIj6l!1: 1'O,J,1'rFIR, FOaRO NfJ je IT01l;ojRR TaTO KJIIHO Y I,la601l;aBa.-tOBlrlia 380 ABallaeeT jewl', lI:Hie 6HjevUliex na,pa,; sjepRo My r.i\:any 'l'OII.!,bau;t~, itl If O,H ie" "lYI.!D,.1ll8 O,!l, ttpallia tt CBalt~ ~rylte, Te ~ .Ao~HJM?e 0BQ.)lJ1lI\\O r0AJil'Ba" a It jOIIIT liame, Alt "6PYRY cpaUOW8...ihYIl;Ra 'He lIajEl;il,e. rpeoTa je' H cparu:OTa, Aa. H MOj!:t I'AaBa nOA lJ,OM ja,i1, jaAy:je K aa 6pan;I~e Me pllHe cjeha, HO 1llIa~[ ..:u:r nel;JY BaMa TOITM.a npn:jaTWba, FOOjll' he onYSMory JIQ jeBT-HHoj ~ieIDil )'lJeTJI) A1'\ BAO Ma'EReM ca OrffiIflnTa"

_ ilMaM ja, alto ee IIOrDA.I£M;O I _ npm,e u:y MapKo.

IT9l'Q,l'l,HheMQ, Ii:.a~ He! ITOlllTO?

,

156

Ocax ohem, Heham, H3AHSaHHjex napa!

AKO MOlKe 6IrTH mecr l't jeeT sa lIteae," HB .UI:, :.rpfllir~n APy1'ora 1I1ymTepn:jy?! Eso TH je H CpeTH>& TH 6If.!la, nOA lDOMT8 HIoJ: I'..laBa He sa6o.i,e.ila, BlI HOC

OKIIlIYO! _ llJlylKH ltrJ je MHAOBfllI.

- TaMO Ta' TBO]! - Mit.pKO je IIpnJIUI H oaaece.

_ Eno My uycTora ryff.ll, _ nO'1G 1'a MIIAOBaH paIIIHpHBaT· _ ITOlwiiIa My Ilpa- 6a6a TpJha MBoro ie lIryl"e BI'Ii;ie.ila, AOK [e uOlcymr.aa, orrpocnaa H nOKpaJi.a no cneMY CMY TpHHKe H O'I'uru;e, 1'e H~ CKpllflAa n: ryEb caCTa~H.itaJ aa~t:je"a.Y!YhH ra :a-ecpepH>eM] upaynylty sa YIToKbj lDeSHHe ITpOH'.Jl8:re .Ayme, Ail. ]e EoI' nOllrlMYle H Ha~IJeCTH Y pajy njemrTe MJ1te, teao mro je OBa] rylD MllOrDpoAHIIIThHjeM: HeonpaH>eM n Aepame~I y ll.i\&CTFI The3.HHa npayaYKa I'liHiea,i\Ho y ce6e .ieI'Jta YUUl!Y H. 6YBa. B1>a~""OM Mli je NPB"h)"' Ra'TOIIA.en, a BiI. ae'IOBje':unrjeM il.i\elin;Ma aouren, na .MlI [e wpnnB :II r.i\e,i\tLT, a H6.E8. .jUf ra HOCHT; E.o HMaM .IlII Meljy 'BaJl1a [omr Kojel'a BpyheranpJrjaTeA.a, ,a,a lIle ea'I)tna H OA OBe 1Il:Y.fl:e g y:me rylD sa jeBTIm)' ~ujeHy, a y cnoxerr Btunlte 6pylt8, ooja ee ,il.OrOAlI-:a?

- EIlky [a aFOO ee IIoro;J;HMO 6es HaAMeTaFM -- .rrpIrl;)e My MnM _- EO nOmTQ J6? ~ Riao Te6e He. liy Cl~YIIO, e CH"<fojaK IT oA 601\8 yA.a; eBQ Tn ra sa !l"lOO.Aec,eT 1'IIaI6e All:firje' Aa.:lICH - Ma.$R lIrjeAeSJiljex napal

_ Haje CKynO, mrje _:_ CIto<m Il.epatna II JODI :Erelw.m:n;IIHa _ aKO /Il'n:llI.m~e H

l}H"llapHHc1)J1jeM. nYTeBmta HOlm! .

_ HTf Mlt OTlIlllAH, ":mlTll He, BII ae.3aMRjemr.illI! - OAt'OBOPH HM: Ml'!;.ao II npllMH ~yffi. _ TeE eMil ce cjeTl'IX _ ~orpaTH MH.7LOnaH nae _ Aa My 113 bBy YTei:YAofftIjeM IIOw.ojna n llf8.'l'e:p m p0I'W,nO.IIfTO IE)< (yTera) Ayro rOAHRa 6H.i\a llOAnpyr: na C3;Mapy jeAue e~pe EOH>HHe H$>luera yjaEa, IIa ypa.eao y lDy l'AH6, Te" ee Y..il1I'1HAaK 6paTY !'iIH ce JlIm.iUlM, AI). ce mOM onamyie, e HHltaKaB ROlD He hame pas;a.pilj6x no ':ro...uuEtO ;llQTrrpyra, lllO.llIEO ,OH ITacona,. A, nonrro My 113 y TOMe m.i\ll.'lliB 'Bypo Hmto.aHll,. TO. lit MY 1')' ,a,apOBaT OBY YTe .. y, AaRfi 11 IE>EUq Y 6p3o Jil86pojn rOAl'I"He H R'a.A-ml!BrI ra!

, CA:wmJIM a.a'lImOM npeAaje :rrymwy) :-ta.iUllY 1'1 ralse ri_ 'l"HM ce F!rpa, cnpm:aBa, Ho, .(,\11$0 Bli ce AonaAa?

CSHl)a ;;t:fl 131'1 ee? J eey .an: OBH pMrOBOpJICTapJtjer W..l\H 'lIOEnjer yEY.ca? To. Eli cl1:MH pa1!6kpajTe 'II lIPec~yjTe, ja ee sa caAa orpaRt.f"la1}a~f illt0B0M6ja ,i\l1HOM rqm..um:OM nporDnopcli-y ltojy HO Ap:yrRJ>[ HOTlIo,I'IM: )!ppaMa, K9]e Mff 6YAY ll'03H?,.'Jle, III). :II 0 ]'[eKHM Anefllll:l.M Hrpa,r.,ta, a :r.rorylie jej.Aa lie MH aa!ll:jepHTH 'B~11rol1 R-:ffiH~BHml.JlJ ],Ifi'o6patR@HJiI AiYAlf, pfl:Boopa.memr 'EIa'ApRKIEJJ1'~,. uaiJro.CTPJ'UOif lIP_WOIll eA$'IH, ¢BaT:l;OBpCmrCaBpeMeBH njeclIlilll;n-rrojamr II OCTa.iHl lDH:X0Bl1 6p.ah:;t., IIlTO oe satJaB.il;aJlI oBJ):jeM: H QBaRHjeM 6 e ClIO C .. ;UHJ; aM a, a.ur MIl OnpOffiTHXI:! 13M Aoape..U:I CTap"Ien"H, mTO lie O:BltjtiM aar:a.ym:yieM, e ja BpeAHHje no nOTorvy S.il.&TO ICyIIHTlI; 'HO ITO :naa,a,yx;:y rqia;x 'en;jaTH.

Bajanie.

Prilog narodnog Ijekarlltva Bosue i Hercegovine .. -

Prlopcio B, F.a.&lagi6.

Nar<!Jdno se mastanje nigdje nije utQ1ikoi mjeri razvillil, koliko u IjecniiSkoj narodnoj sti'uei. Ne zadovoljava se samim preogTomnim bilinskirn C111'stvom, vee preko~ racuje u earstvo zivotinj;:t i ruda.l ali se ni tud,e ue ustaylja, vee ide ~ u carstyo duhova i traZi u njemu pomo& U llflvolji.

156

Cudnovata vrsta narodnog lijecenja jest nbajanje") koje - rekao bih - zanzima posebno poglavje u narodnoj patologiji.

. Sarna rijec }} bajanjell donekle navjeMuje, kakvo je to lijecenje, [er bajati upravo znaci: u sebi nesto mrmljati.

One osobe, koje tim bajanjem lijece, zovu se bajalice a obieno su to stare, iznemogle i za svaki posao nesposobne zene. Kako ta vrsta lijecenja nije easna, to su bajalice obieno stare ciganke, ali ipak ill ima pa i nijesn ad tog rnileta; - vrIo rijetko vrse taj posa,o i mui§ki.

Za onog, koji pati, kaze mn se, da mu je hajanje. To su bolovi n pojedinim clancima. tijela, kao u ruci, nazi, vratu itd., kad od [ednom bol nastupi, Narod kaze za ovake bolove: sijeva rnu u nazi, u ruci, u vratu it-d.

Posto se sve vrste narodnog lijecenja upotrehise i ntravaricarna" kao i ostalim nije poslo za rukom pomodi nevoljniku, to onda potraee b a j a I i c u, kao najzadnju instancijn.B:qa1ica ponosna, sto i ona .i njezina moe ima pristupa u narodn, dGgje i dostojanstvenije se chZi, nego obieno, kad privatnim posJom ulazi u kucu.

Najprije se raspita za narav bolesti u dotienog .bolesnika i oada obicno potvrdi, da mu je bajanje, i da se dobro uradilo, Mo secua na vakat pozvala, jer hi bajaIlje zastarjelo i onda bi ga teze bilo istjerati. Ona poeinje svoje operaeije ovako: .

Isprusi, recimo, bolesnu nogu bolesnikovn. Uzme n ruke sto ,god od gvozgja, n. PI'· noz, ba1'ili,iu ili noiice (makaze), Poene maka.zama ili drugim obabranim gvozdenim orugjem tegliti od kuka, pa sve do dolje, biva do prsta, a pri tome govori bajuei, da se nikako msta ne moze l'azumjeti nego se samo cuiemrmljanje. Formula pri bajanjll glasi.

n1zigji pogana pogauioe:

U visoke visine,

U duboke dubine,

U siroke Ilirine,

U visoke planine, Gdje sie};:il'a. ne sieCe,

Gdje vo ne Tice,

Gdje ovca rre bleji, Gdje koza ne veei, Gd]e 'kokot ne pjeva, G~lie kokn. .ne koko6e."

.Ako [e bajauje u vratu, onda se bajalica slUii drugom Iormulom ; ova glasi:

"U sijeril)6 I) deveter.o ajeM; Oil petero - ~et"6ro,

Od. devetero - osmero, Od eetvero - troja,

Od osmero - sedmero, Od troje - dvoje,

Od sedmerc - iiestero, Od, dvo]e - jed no,

0<1· sestero - petero, 0a 'jedno - nijedno,"

Bajalica to neprestano govori, povlaaeci lllakazama kao i prije. Nikad n6 ee pOVi·atitimakaze uz nogu~ nego kad ie doUa do prsta, podigne ill i spusti ua kuk, pa ponovo niz nogn. Svojta bolesnoga kao i bolesnik zapaujeno gledaju u baialicu. Gleda-ju} ho41e Ii se bajalici poceti zijevati. .Ako se n dobar cas poene bajalici zijevati, to joj je ta holest j njoj samoj dokunisala i bolest je konstatil'a:na, namjerila se vila na Hallia jer bajalica ijale ue pnsta~ dok je Sa svim De istjent. Ja, da vi je ona:a vidjeti bajalicu! Njezina. j6 sada. dolina! Pitaju j17: je Ii bajanje, a Ona potvrgjuje ma:haujem gla-ve j Boie sacuvaj, da bi i l'ijecGu progovorila. Najdostojanstvel1ije je sjela, pa sve udovima bacakomandu. Qna okorn, a likueani skoKom dodaju joj, 1'ito joj tl'eba.

Posto se nabaj ala , ouda prestaue i poeine.

U oclsutnosti bajaliee treba takogjer pOIDoei bolesniku. Bajalica, kad je pocinula douesu ]0i haptovine (13ambuccus Ebulu8) iii pom0cnice (Solanum, nigru'm L.) te nabaje ~

') Siiel'lM se vlliljda zove bolest balanje.

157

te biljke koje imadu istu snazu kao j. sarna bajaliea i tim travama obloie bolesne

, ' <>

udove. Cim sjutra dan na novo dogie bajaliea, izgube svaku dalnju bajalacl u moe.

Pasja lnbanja igra veliku uloga u ovoj vrsti narodnog ljeka.rstva. Kad nije moguce naci bajalicu, to onda obieno trase pasju lubanju, U mnogim kueama imade nabajatih pasjih lubanja i ODe imadu trajuu moe bajalaeku, samo ako je na nju vee jednom bajano. Metnu lnbanju na bolesno ndo, te je ondje dl'i6e kroz neko vrij,eme, 11 gdjekad i povlace lubanjom po bolesnom udu.

Taka se tim bajanjem lijeci sve dotle, dokle se bolesniku ne okrene na bolje, ili se ne vidi, da mu nema bas nikakve koristi od bajanja i onda sa urvrdi, da mu niie baianje, "Fa se na novo trazi pomoc n drugill.

Te-qaie~r roaaae 1894. craroine MJ3ejy l'l3Me:ljy ocraaor oaa Hehn: ,i\apoBH:

A.pxeolloIIl1w-xncTopujexou oid OJI.OILY:

T'ocrr. T'eas n.a, ClIpMaj (Szirmay), lOOT. npeAcTojlJJIE, name npm.;]'eHoBa OA HJ1.0- aasre 1\3 'lynrapaM paSHe 6poHu;e IDI I'pa'AIIHe, sa THM ,1\13a PIDlCIta. HOBIJ;a.

1'0(\[[. BRJ1.HM rr.a, 0RpMaj (Szirmay) q.'taURaCTH upCTeH OA 6pmma lIS MYTHHKa. Toea. <PnJ1.ftIl: na.;tHW (Ballit], rpa:ljeRIrn: CaBjeTHl'II<:, 6pOHI1;aHa cpH6y.il.a.lIs THjecHa aa pHjeqH Bp6a:ay.

Foerr, Xyr-o J eA.'tllqKa, HH~IIHHP, 43 npe,i\Me'ra 0,11. J1[.;tOB8'ltl, IW eTH , Ea,welIa ]if 6pORI1i& n3 lfJIU'apa i sa TlOtf s6}l;I):EY pall1lliX n:pexn:cTopnlcERx H cpe,i\Jh(~Bie['l,(jBIDI npe,i\M:eTa O,i\ H.;tOBIl,-qe If I'B6l:lRlja., Ha:ljell1IX npHL'0AoM I'p8.AH>e n;eCT6 y A0.i!nlUI Bp6ac~.

TaCIT. Hnan J &Ry6o'BCIt.lr, lOOT. npe;l,C'l'ojsl'l:K) napyKBlID;e oA 6pOllll;1:t H Y..lOMaK 6pORI1i&HOr upe¢\MeTa H3 J ajna.

Tocrr, HnaH. RtlJ1.Hep, rp81)eBBlI c.aBjeTHHtC, ABa ICaMelffi 6aTa aa Hpneana upaj .llimna.

Tocn, l1ajcTopOJmli1 Y'IHT64 y:I' sony, A'B~e 6ponqaae ejeRnpe, j~,1I.HO I'nOSAeno 1tOlLIb6, cppal'MeHSIT 6poHIJ;ane cpn6y J1.S, paSHe YollOMlOO OA nAOBaCTHX ITOCY Aa a. jeAalI :a:3.MeH sa 6pymeme, CBe nalJCHo rra IIjaHYIIIIF.

3alIOBje,i\HnmTBO opy:acnn'lK6 nocTaje y HeyMy, IIpo6ytrreBlL i~.aAtellll '1eRRh. 3anonjeAnHillTBO epy:m:nK'lRe nocTa,je y OT.D1\J,£, ABa 1IIJl4Ra OA i'BoMeH.Or 1t01LIba.

rocn. llJseicltH npnCTaB <PpaH.o CPll~J1.a, pRsno ItaM"eaO H pomHa.TO opyte HS :MOpaBCEHX neii1ma.

l'oeil. lln.il:HM CBo6oAa, ynpaBHTed> AJXaJlCIOOI' oTEyrnwr ypSAIt y Jby6YlIIKBlIf, je,i\lUl: I'BOSASIDl t,1:a'1. HB 1\06a ceo6e napoAa 11. ieAIIY 6pOHIl;aHy KQH>CKY opMy, 06a n:pek MeTa lUI Jby6ymltDr.

rocn. lleTap "BomffiaIt~ oW. 'l'ajmrn: y MeTIWB:rliy, 18 ROMaAa PHMCROI' llOBqa. TQClI. BHKTop .Ani{leJ1.6eK, MYsejcKJI: np;![CTaB, je.a.ltH KOAyT 0fl, 6poHqa H ieAaH 1\1I;)HsYJ1.apmI ivm:ap.

rOCII. JbYA' u.;t. TaAOIJ,,liI (Thlilloczy), jeAaH 6auOBCIm AeHap H ABRje 6paKTeje. I'oc::rt. Oc&ap BeceollcKH, pyAapcKHMelliTap y A6fi>oj Tys.itH, AeBeT ROMS.,i\a 6a,wpeHor pHMCKO~ HOB~a.

158 ~

Pocrr. Ap. JyCTHH ,KapAHRc'KH, j6AaII JUf1pCEH ,.IJ,6nap, jCAaH 6p0JIIJ;IJ,HH. HOBaD, <pn:.rn:na II. 1IlaIteA· :H jefJ,9.H PIDlCKH nosan.

rOCII. ]I! Ban 30 B ItO, y'lRTe-a. y Ro fhHlJ,Il , j eAaa'KOErnYAapllH HOBaD; Hll Pops.er BaKyitla.

TOCll. Ca.na MaHAHh.·, y'lRTe.a. y AepBeHTHj jeMB T!:l..Ilirjep.

Tocrr, EAyapA Pa aa, H8AIUl~lllurp, HaKHTHH ICPCT 0,.11, 6po~aJ HaljcH y ppo6y ICOA xaaa II pO.-lora.

Tocn, 3YXAH elJlcRfJ,Hja EaKapeBHli, ItaiMercaM: Y PYAOllr, ,Wujc' pykol\! rpaljcHe nocyae, HalJcHc y PYAOM H CO}COJlOBHHRMa.

Tocll. TOMa ApaI'H'leBHh, 0PY:JEHHlJ.KS cTpamMcUITap y Baacenamr , ABlJ.ie PHMCK6 se aa.aae llocYAe 11 BHlIIe p6Ima Of!, lMOBa~le KS rpaAHHC 11:0,.11, I-\'YCOlne.

Toon. A.il.eltCaHAep IIIeH6yxcp (Sehouhncher), pyfJ,apCLtEI M:eUITap y <Po jllHu;JiI , pasno py AapCKO opylje liI onpane, Hai)eae y CTapOli PY A.OKOrry y lfellreprrHD;H Itpaj «poj:eEll.e.

TOCIT. O~'O RO.il.6i ynpaBHT6k MHI'lepa.urirx npeAa y Cpe6peHIID;H, pYAapCl~e crrpaae 1'13 CTapor py AOIWll9. Epa] Cpe6peBKD;e.

UIUlpO,ll;03IlaJICTBCRO O)l;jCJ.belLe:

Pocn. J OCRIT CylCyll (Soukup), IIocjeAEllIK MaiAana y <PojnHu;lf, HCICOJUllW .iUlleunx

KOMaAa 1?YAe RS .BaltOBHha. .

TOCll. J o carr Ma}lTepep, IIIJMCIm MemTa}J, ,<l,J3Hle TepIJ;H}ap.n6 OKa'AmlilIHe HS OKOaarre Ifprsaacpa,

TOCIT. 'Bopl;io ROCTHh, TprosaU; y A ep;BeHTll , TplI ~~eITe OltaMelDeHe mEO.ibEe. Tocrr, ¢pafhO Pxx-e ep (Richter), yTIpamlT6.a. yI'.a.6nor MalAllna y 3eIHIII,1!(, s61IJm:Y':

OIcaMeHlIHa II ropc~oI' KaMeH:.a n3 oteoazae SeJDl'l1~e.

Focrr. '1' 0 ~1 a A P a r a q: e BlIli, OpyilEHH':fKK CTpa.mlllenrrap, OBe11 y S6Hplty lI[ap:~ntpoIII.KJ!X AHjaManaxa RS Ilanpahe Y B.il.ac_eIElf'lKOM ROTapy.

T'ocn, ,2\p. Teo6a.il.,I\ KpHuep (Kruper) y ATmIIf, Be.nmy CIl'.yITHn:y peIlTH..utja If KOHKlI.rn:ja y 1II1lRpHTy> sa THM paaarrx reOAOllIKHX npeAMexa.

IIoje,l\HHe :JEHBOTlilBe noaapame rraR sa 300.10rrnCe 13611p1OO recnoaa : reoMeTep AnrcTep y TIpH>aBOpy, na,n,30pmUt .lOBa .BaxTH:r y Haaapahy, 1IIl,AAyrap BeR Y Kolhmry, ynpa13RTe.a. npajeaopcae mrarrrqe I lIPOHItO.1.H, n, H Itp. ynpanEITEM. A,eKap:" erna XeAaHeK y CapajeBy, KarrexaH J aCEH (Jaschi) y CapajeBY, AupeETop<Ifu'apaMatl y CapajeBy, ID{OEnmrp I{aYT y Ea6RlI.-rrOToEY, npo!f>eeop KROTeR: y CapajeBy, HaAmllpy-'ll'illR .J1ay6 y Porarana, :e:H:atHIDIp JOOlfl{HCKH Y A6H>eM BaltylJly, Hfl,ASOpHHR .aona JDyaen;lIlH y IPojnHlJ,Il, mYMcEH ~lH:IltImHp lIhmJlay y Capajeny, Tprona-n; Pa:reaii y MeTK6Bnhy; HaA.ityrap Pe aep y CaHCKOM MOCTY, xaimr.R: 1l0IIITapcIOO ynpaBe illeq, y Capajeny, HafmopyrnntK Ccxapc (Seehars) y Moerapy, HaJl\.1yrap CTOpeJL y ,2];y6om:L'RIzyI1 ynpaBHT6.Ib RCITOeTaBe :BHAxap y CyTopmnr, naAAyvap Baj,2l,.iI. (Weidl) y TAa- 1110"-1 H 118.'l'ttoPJ'lHlrK D;aiJl.ep (Zeiller) y RenecHIhY·

Bo)m'lHO ;v"'p0Bame: MysejcKH 1IpHCTaB ArrlJleJl6eK OKO 5000 ImceKa'l'a, ca6paHHx ga QCIT'pBy Rp!jJy JiI :y OlW.um:H BH;i\Ui S611PEY HHC6Ka'l!.!I C HEalI II.-lamme y 10.000 eKi:M;lMllJ1:apa H OKO 10QO HHcflKaTa, ca6pal'UIX y a:~IIl(HCKQj perI-rjn TaTpa ll.1a:HRaej - Y"ll'LTeJh IlaTap ffiapja'HoDlIit y A Xpacay s61qnty l1llC-eKaTa, ca6pamrx y OICO~1l1HH r. XpacRa.

CB],tM AapoBaTe.a.lIMa HSPH':fC' OBHM~ AHpeKJJ;Hja MJ3eja CHOjy llajycPA-mrjy 6JLaroAapHoeT.

159

Ocjene djela "Ornis balcanica, II. Bulgarien (einschliesslich Ostrumeliens und der Dobrudscha)" .

OVO djelo naseg' kustosa Otmara Beisera, u kome je izlozen rezultat proueavauja pticijeg- svijeta kneaevine Bugarske zajedno s Istoenom Rumelijom i Dobrucom 1), razaslalo sc, kako se to eini i s drugirn publikacijama bosansko-hercegovaekog muzeja, mnogijemzeoloskim zavodima i strucnjacilha na polju prirodnih nauka,

Tim BU nam povodom stigla pisma, u kojima se izrice Iaskavi sud 0 tom djelu i mi drzimo, da se ne cemo ogrijesiti 0 skroIDnost,' ako ovdje ianesemo odlomke nekojih od ovih pisama.

Njegova kr, Visost, kn ez bugarsk i Ferdinand, koji se u velike zanima ormwlogijom i drugim granama prirOdne natike, blagobomo ie primio dostavljeni IDU primjerak djela te je od predstojnika njegove privatne lsancelaeije stiglo pismo od 9. iebruara (28. [anuara) o. g., iz koga wadimo ovo:

"Imam cast doJam.'u VaS-em gasPfJdstvu, da smn uz Vase r4fe:n..jeno ;i~CercM'nje pisrrw primio jed«n e7csemplar Beiseroue "Orms balcanica, II. Bnlgarien", kQii je na?tiiJe'1len mojem p'l'emilosti'vom gospodant.

N§egova hr. Vl:sost bla,qoiwo?jela je narediti, da ~trrwlim posredova'fl;je Vaseg gOSJJodstva u to ~'m:el dlP ee p1'Wp6i boso.nsko-he1'cego'l)o.ckoj zemaljskoj vladi N}egova iskr.ena blagoil,arnost na ooom. vamwlJno zanimb:ivom i bo.gato opremlJenom djelJu.

N]egova k'!'. V£sost. u1rwb"a,va V ase g08J!odstvo, dir, izwlite n!/egovu licnu blagodcurnost do znanjo. stwmti'p"'mlfjJvis-en,om gospodinu e. i Icr. zajedniekom minisVrIJ, financija pl. KdllajJ-1h na tome} #0 je odredio1 do. 'I'I~U se reiJe1w a;elo dostavi, te je'IJ.:jedno olagovolfno no. zl1.anje ltzelo iZl'aze blagodarnosm bosamlw -ltercegovaGke zema7Jske vlade na pripomoC1,~ 'kofa Je p1"UZMUJ' gosp. Re£seru pri enomsteenom isVraz~va1'l;ju nJegovom u Bugan·skoJ."

,,(Ich bee/tre Qnieh., E. E. den E.,.halt des ,qeschatzten B'I"iefes gestrigen Datums und des dmnselben anvm-walt1·ten) fiir meZ;'UJn AlZe:.·gn. Herr« oesfJl1nm;!,en Exmnpla1'cs: "Reiser's Ornis baleanics, n. Bulgarien" anzuzeigen.

S. k: H. der Furst gel"ulit mich zU. beav/flragen, d£e l£ebenswurdige und giit:ige Viwmittlung E. E. anZ'USpreehen, auf dass der bosnisck·he:.·cegovinischen Lan,defrregim+ung de?' DesQndere IJq:nk mm'nes Agn. Hem-it fU1' die UeQeI"I"eichung d~es&r so sekrmteressanUn 'Una reic7t ausgesi:atteten PublieatiO'rlJ. zum Ausaruclee geln·acJ.tt werde.

S. k. H. wiirde E. H. ersuchen; Seinm' Excellenz dem le. und kge'Jncin.~amel'/. F~'nanzministel" VQi/, Kallay lIo.chst$eine per$Onliche lyrkenntlichkeit, .fUr die ..t1.ufmerlc.samkeit ilbel'mitteln zu wollen, mit wel:cher Bein'e ExceUertz die Zusendung des obgenannten Werlces an S. k. H. rve:ranlasst hat, Von dem Ausdruclce des Daokee von Sm'te de?" bosnisch-lze'J'cego17l:n"isch.en Landesregierun.g fur die Fdrderung dff/" wisseri.scllaftlichen llJxpedition Reisel"' e ltat S. k. H. aUerh~tldvollst Ke:n..ntniss zu riekrrum gttrUht.)"

Dire-ktor prirodno-historickog mUlleja 11 Bernu (Sviearska) gosp. Edmund pI. FelleID berg pille:

"Od Vase i?rewzviSe'IWftti _jl'rimw sam p1ije mse vremena Reisel'ovo djelo: l1.ol'nis balearuca!(. Za ovo znamenito. i dragorrjerw dJelo, koJe je naroOito za na,s 'm'l.M?~j od ve~i7ce vriiednostiJ i'ift?rim east u z?ne muzejske lc()mi.nJe '1:f!/I'am'ti no.jtopli:iu zahvalnost, zale6l: pri tome, do. trJ ni.lesam pnJe u{;i'l1.iti mogfW.

~) Vidi "Glasnik zem. muzeja", god. VI. (18~4-.) svooak.

160

)) (Au.s dem Ileesort Eller Excellens ist dem. Untcrzeichneten '1MZ liingm'er Zeit ein.

Eaemplo»: von nReiser's Ornis balcanica" 1'1'chtig zt~gekommen. Dieee, narnentlich jwl' 'unsm' naturMst01'isches Muse1Jlfrt seh" uJel·tlwolle und W1,'c71tige Publication beehr» sick del' Unterjerti'gte namens des MllSeU1n8commusion warmstens zu verdanksn ~md spl'iclit sein Bedauern. aus, dass letzleres wegen J[-rankkeit nicltt jriill,e?' ha» gesckeken konnen.) If

Zo o l o s k i m u z e] u Turinu (Lt a l i j a):

ZajedniiJkom ministarstvu u Bea: izjavl,juje svoju osobicu blagodarnost Loreneo Oarnm'a1w za ~'ntm'esantno djelo Reiserovo n Ornis balcanica, Ll, Bugarska'',

,,(Vt'elen flawc sendet dem. gemeinsamm Ministmum, in Wien Lorenzo Oamm'a;m) fur den '1:ntere8,~anten Band llRei:serls Omis balcanics, II. Bulgarien .. )"

Profesor Dr. An tun Do h r n , direktor carsko njemacke zooloske stacije n Napulju pise:

"Imam cast Vasoj P1'euzvi§enosti dojaviti svofu smjemu. zahvalnost ea dostavljeno mi if:ielo nRe~ser: Ornis balcanica, n. Bugarska". Ovo 'I.x"nj'edno polwaltw d,ielo joh1'a'nio sam u kTlJiin1c?" zoolo§ke Jitaci,je".

,,(Nner lJixcellenz beeln-e iclt mich, for das Ifni?' ilbl?l'sandte Werle nReiser's Ornis baloanica, II. Bulgarien" ltim'durch meinen. erqebensten. .Dank auseusprechen. Die ltoc7u;t scltiitzenswertlte PubUcati'on 1St der Bibliot7tek der zoologuclten Station &/,'1I!/)erlrit'bt wm·rJen.)"

VIa a i ill i r g r 0 i D z i e a us z y c k i, utemeljitelj i upravitelj mnzeja, stoga [e ova grolevska familija u La vo v u utemeljila, Zoolosko-botallicko d.l'uStvQ 11 Beeu, pr o i e s o r Dr. Marchesetti u Trstu i P.Erich Brandis, ucitelj pri velikoj gimnazlji u Travniku izrazise se ue blagodarnost svoju veoma pohvalno 0 toj pnblikaciji, pri iSem11 P. Brandis jos dodaje: "N-eka mi bude dozvoljeno, d« iwrecem nadu, da ce na§oj zemal:JslwJ vladl biti mogu4r; postiCi jot; i &ruge zn(1lTfl.~nite 'U..'P:jelte na: pol.fu J!'I'7:"odnih naulca".

Slicnim naeinom dojav:ille svoju blagodarnost i ocijenise djelo Reissrovo rnegju ostaum evi zavodi i ovi zooloski struc:nj_aci: b a.r n n d" Ha.monvUle, generalni savjetnik okruga Meurthe~Mosell n Francuskoj; Dr. G. Radde, carsko ruski tajni savjetnilc i direktor muzeja u Tiflisu; R Collett, proieser u Christianiji u Norve1lkQi; k r a l j, muzej u Berlinu (200108ko odjeljenje)j d i r ek ei j a k r a lj. zooloskog, antrop.oloskog i etnogra.fskog m u z e j a u Drazgjanimaj Dr. H. Nitsche, profesor sumarske akademije u Tharandu (Njeroacka); pl. Buriau, poslanik i npravitel] c, i kr. diplomatskeagenciie i gIa.yuog konsulata u Sahji; c. i k r, mi.n.is t a r s t v o z a b o g e s t o v lj s i nastavu 11 Beeu; o r rri t e l o.s k o d r u s t v o u Beeu; magjarski na r o d ni mnzej u Bu di m p e.s t i; Istvan Chernelhazi Chernel u Koszegu (Ugarska); Ivan pI. C's a.rd, p o d s n p an uNagyEnyedn (Uga~;,ska); b r i te.n sk i muzej ~Qdiel za prirodns znanosti) u Loudoun (British Museum, Natural-history).

ZemaJjoka ~Ulmp .. rija. u S .... a.jevu. - a.~"",,, m:r""uapHja y O a paje:ay.

ISPRAVCI.

Cijenjeru citatelj neka izvoli u clanku gosp. Frana Radica J7 (}ol!ic!ca oltarna slilca ~l.. .fYrkvi Bvih SveQil. ~. Km'(;uli" (Glasnik 1894.) cetvrti svezak) pOdtackom 11. poslije

.. Y' Ima d. osta punu ali (l ovo prilij epiti: .

rJJ6Cl: n

oblu i kratku bijelu brailu i brkove. Lijevom rukom stiska biskupsku staku sa savojicom, okrenutom na polje. Natpis mu je:

BLlI' sr o s

t. j. S(anctus) BZas£u(s).

12. Nad sv. Katarinom je poprsje sv, Nikole putnika. On je gologlav s kolutorn svetinje. Ogrnut je ruzicasto-rumenira plastom sa palijem kao i SV. V1abo. Na paliju su crni krstovi, ali bez ikakva uresa megiu njima, Okrenut je put desne gledaoca kao i sv. Vlaho, malo da ne u potpunom profilu, I OD ih'zi podignutu desnu ruku u polozaju blagosivanja sa pruzemm ka.ziplltom i srednjakom ; drugi su prsti stisnuti; ali mu je dlan put vanka vise okrenut nego u sv. Vlaha, U njega je puna ali kratka 011a bijela brada kao sto su mu i brkovi. Lijevom rukom podupire se 0 emu k.njigu, koja ispod plasta vodoravno 1ezi. Pred njim ie natpis:

U cetvrtom sveskn godiBta VI. (1894,) potkrala se pogrje~ka) koja treha da ss ispravi, Na manama 758. (5. redak odozgo) i 759. (4. redak odozgo) treba miesj;o: god. 1100,-1500. da stoji: 1100.-500. prfje Hrista.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful