You are on page 1of 7

Oferta educaţională 2008-2009

FACULTATEA COMERŢ

8. ECONOMIA ŞI MANAGEMENTUL SERVICIILOR

Directorul
Prof. univ. dr. Maria IONCICĂ
programului
Programul propune formarea specialiştilor cu înaltă pregătire în domeniul
economiei si managementului serviciilor capabili să ia decizii şi să
Misiunea stabilească strategii pentru dezvoltarea domeniului şi/sau a societăţilor
programului comerciale cu activitate de servicii cum ar fi cele: hoteliere, de restaurant,de
administraţie publica, de transport, de comerţ, de asigurări, cultural -
sportive etc.
Scopul Formarea de specialisti cu inalta calificare in domeniul managementului si
programului economiei serviciilor.
Obiectivul principal al programului este pregătirea specialiştilor cu înaltă
calificare în domeniul serviciilor, cerută de perspectivele de dezvoltare a
sectorului terţiar în economia modernă şi în contextul exigenţelor integrării
economiei româneşti în cadrul pieţei unice europene. Valenţele sectorului
Obiectivele
românesc al serviciilor de a oferi locuri de muncă de nivel superior, cu reale
programului
posibilităţi de a crea satisfacţii materiale şi morale sunt demonstrate de
tendinţele manifestate pe plan mondial, mai ales în ţările dezvoltate, unde
sectorul serviciilor este preponderent şi reprezintă peste 70% în ocuparea
populaţiei şi în crearea valorii adăugate.
Serviciile în societatea cunoaşterii
Economia turismului
Business-Services
Curs optional 1 (cursanţii pot alege între următoarele discipline: Economia
loisirului şi managementul evenimentelor sau Serviciile in industria
ospitalitatii )
Managementul proiectelor în servicii
Contabilitate manageriala
Metode de cercetare în servicii
Curs optional 2 (cursanţii pot alege între următoarele discipline:
Managementul inovatiei si schimbarii sau Comportamentul consumatorului
Lista
de servicii)
disciplinelor
Managementul serviciilor publice
Management operaţional în servicii
Management strategic în servicii
Marketingul serviciilor
Curs optional 3 (cursanţii pot alege între următoarele discipline: Comert
electronic cu servicii sau Comportament organizational)
Strategii în tranzacţiile internaţionale cu servicii
Proiecte economice
Practica
Curs optional 4 (Limba engleza in afaceri sau Comunicare si negociere in
afacerile cu servicii)
Prof. univ. dr. Ioncică Maria, prof. univ. dr. Minciu Rodica, prof. univ. dr.
Stănciulescu Gabriela, prof. univ. dr. Nistoreanu Puiu, prof. univ. dr. Olteanu
Valerică, prof. univ. dr. Onete Bogdan, prof. univ. dr. Ghiga Georgeta, prof.
Corpul
univ. dr. Ţiţan Emilia, conf. univ. dr. Popescu Delia, conf. univ. dr. Vasile
profesoral
Dragoş, conf. univ. dr. Ţigu Gabriela, conf. univ. dr. Ţuclea Claudia, conf.
univ. dr. State Olimpia, conf. univ. dr. Minu Mihaela, lect. univ. dr. Petrescu
Eva-Cristina, lect. univ. dr. Pădurean Mihaela
Alte
Diploma acordata este de Master in Economia si Managementul Serviciilor
informaţii
Academia de Studii Economice din Bucureşti

9. LOGISTICĂ

Directorul
Lect. univ. dr. Cristinel VASILIU
programului
Asigurarea de cunoştinţe şi competenţe absolvenţilor prin nivelul
profesional ridicat al educaţiei şi calitatea academică a cercetării.
Cursanţii sunt încurajaţi să-şi dezvolte potenţialul creativ şi aptitudini
specifice domeniului logistic prin responsabilizarea directă a acestora.
Disciplinele sunt proiectate în aşa fel încât să ofere cursanţilor o
Misiunea înţelegere aprofundată a logisticii, dar şi practici şi cunoştinţe aflate la
programului graniţa mai multor domenii de activitate.
Prin misiunea asumată, programul se încadrează în coordonatele
misiunii generale a universităţii, de a crea, valorifica şi disemina
cunoştinţe, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ
bazat pe excelenţă, în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor
ştiinţifice şi didactice primează.
Oferirea către cursanţi a unei înalte pregătiri în domeniul logistic în aşa
fel încât aceştia să fie capabili să facă faţă mai bine în confruntarea cu
noile provocări economice. În urma absolvirii programului, cursanţii vor
avea capacitatea de a aplica tehnici şi modele care se constituie în soluţii
pentru problemele complexe ale domeniului logisticii şi vor dobândi
cunoştinţe metodologice, instrumentale şi practice. Fiecare cursant îşi
Scopul
va dezvolta capacitatea de a elabora strategii logistice în contexte
programului
apropiate de situaţiile reale ale întreprinderilor prin proiecte, cursuri,
studii de caz etc., în care un rol aparte îl vor avea analiza, reflecţia,
sugestia, controlul, capacitatea de a pune în practică cunoştinţele
teoretice. Prin absolvirea acestui program cursanţii vor putea ocupa
poziţii de răspundere la nivel de management de top şi de mijloc, atât în
întreprinderi private, cât şi în organizaţii din sectorul public.
La absolvirea programului, cursanţii vor trebui să:
- dobândească o înţelegere cuprinzătoare şi avansată a conceptelor şi
problematicilor specifice unui lanţ logistic;
- cunoască modele utilizate în conducerea fluxurilor şi gestiunea
stocurilor, precum şi în conceperea arhitecturii reţelelor logistice;
- îşi îmbunătăţească substanţial expertiza profesională şi eficacitatea la
Obiectivele
locul de muncă prin intermediul temelor practice;
programului
- înţeleagă potenţialul managementului logistic în crearea relaţiilor în
lanţul de furnizare-livrare pentru reducerea costurilor cu organizarea sa;
- observe evoluţiile în ceea ce priveşte nevoile legate de aplicarea noilor
tehnologii ale informaţiei în domeniul logistic;
- cunoască mediul legal specific în care se înscrie activitatea din lanţul
logistic al unei întreprinderi.
Introducere în logistica comercială, Supply Chain Management, Sisteme
logistice în depozitarea şi stocarea mărfurilor, Strategii de aprovizionare
internaţionale, Evaluarea performanţelor logistice, Informatizarea
Lista activităţilor logistice, Controlul riscurilor în logistica internaţională,
disciplinelor Dreptul contractelor şi prestărilor logistice, Logistica comerţului
electronic, Efficient consumer response (ECR), Transporturi interne şi
internaţionale, Negociere comercială, Studii de caz integrate în
management logistic, Proiecte, Limba engleză
Prof. dr. Laurenţiu Tăchiciu, prof. dr. Constantin Bob, prof. dr. Mariana
Drăguşin, prof. dr. Iacob Kerbalek, prof. dr. Gheorghe Caraiani, prof. dr.
Corpul
Virgil Popa, conf. dr. Mirela Vişean, lect. dr. Nela Popescu, lect. dr.
profesoral
Cristinel Vasiliu, lect. dr. Mihai Felea, ‚lect. dr. Ovidiu Maican, lect. dr.
Maria Darabănţ
Alte
Protocol de parteneriat cu Asociaţia Română de Logistică – ARILOG.
informaţii
Oferta educaţională 2008-2009

10. ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ

Directorul
Conf. univ. dr. Nicolae LUPU
programului
Formarea specialiştilor cu pregătire complementară, cu caracter
aplicativ, în domeniul managementului hotelier, capabili să ia
decizii pentru funcţionarea şi dezvoltarea societăţilor comerciale
Misiunea
cu activitate hotelieră, de restaurant şi/sau de agrement. Într-un
programului
domeniu care impune calificări diverse, dubla specializare a
absolvenţilor, de la licenţă şi, respectiv, de la masterat, poate
constitui un atu.
Impunerea în oferta Facultăţii de Comerţ a unui asemenea
Scopul program de masterat complementar, prin care pot fi dobândite
programului competenţe generale şi specifice de economie, precum şi cu privire
la managementul hotelurilor.
Să ofere o pregătire complementară în domeniul ştiinţelor
economice, în mod expres al managementului hotelurilor şi
restaurantelor, de regulă, pentru absolvenţii programelor de
Obiectivele
licenţă din alt domeniu. Nu exclude participarea absolvenţilor
programului
programelor de licenţă din domeniul economic, chiar al
turismului, îndeosebi dacă sunt absolvenţi ai unor promoţii mai
vechi.
Contabilitate financiară şi managerială pentru industria hotelieră,
Statistică managerială, Managementul resurselor umane,
Comunicarea cu clienţii şi negociere în afaceri, Finanţe
manageriale, Managementul serviciilor de cazare şi alimentaţie,
Tehnologie culinară şi siguranţă alimentară, Oenologie şi
degustarea vinurilor, Organizarea de evenimente, Managementul
Lista
animaţiei, Forme alternative ale ospitalităţii, Instrumente de
disciplinelor
decizie în industria hotelieră, Marketing hotelier, Tehnologia
informaţiei în industria hotelieră, Stagiu de cercetare-
documentare-practică, Politici macroeconomice în turism,
Management strategic/Operarea lanţurilor de hoteluri şi
restaurante, Revenue management, Proiecte economice, Etică şi
etichetă în afaceri, Joc de conducere
Prof. dr. Boboc Dan, prof. dr. Minciu Rodica, prof. dr. Nistoreanu
Puiu, prof. dr. Onete Bogdan, prof. dr. Stăncioiu Felicia, prof. dr.
Stănciulescu Gabriela, prof. dr. Ţiţan Emilia, conf. dr. Lupu
Corpul
Nicolae, conf. dr. Minu Mihaela, conf. dr. Pădurean Mihaela, conf.
profesoral
dr. State Olimpia, conf. dr. Ţigu Gabriela, conf. dr. Ţuclea Claudia,
conf. dr. Vasile Dragoş, lect. dr. Bobe Magdalena, lect. dr. Drăghici
Mircea, lect. dr. Tâţu Lucian, lect. dr. Ţală Mădălina
Prin intermediul unuia dintre cadrele noastre didactice, absolvent
al Şcolii hoteliere de la Lausanne, suntem racordaţi la experienţa
colegilor elveţieni. Cursurile se finalizează prin obţinerea diplomei
Alte de master în economie. Ne bucurăm de participarea în calitate de
informaţii cadru didactic a preşedintelui Asociaţiei Degustătorilor Autorizaţi
din România. După anul I, cursanţii vor avea posibilitatea să
participe la lucrările Universităţii Economice de Vară Băile
Tuşnad.
Academia de Studii Economice din Bucureşti

11. BUSINESS

Directorul
Prof. univ. dr.Constantin BOB
programului
Misiunea Dezvoltarea unui nivel corespunzator al competentelor necesare
programului administrarii afacerilor
Scopul Crearea unor specialisti cu un înalt grad de pregatire
programului profesional-stiintifica în domeniul administrarii afacerilor
• Integrarea programelor de învatamânt economic în procesul
educational impus de cerintele reale ale pietei
• Completarea, aprofundarea si asigurarea cunostintelor
absolventilor din cadrul diferitelor sisteme de învatamânt
Obiectivele
superior pe principalele probleme pe care le ridica administrarea
programului
afacerilor
• Confruntarea permanenta între cunostintele teoretice,
realitatea din societatile comerciale si operatorii de piata
• Dezvoltarea competentelor necesare în administrarea afacerilor
1.Tehnici cantitative
2. Sisteme şi modele aplicate
3. Marketing
4. Dreptul afacerilor
5. Studiul şi protecţia consumatorilor
6. Management strategic/Managementul operaţiunilor
7. Managementul total al calităţii
8. Managementul inovarii şi design
Lista
9. Managementul resurselor umane
disciplinelor
10.Comunicare in business
11.Diagnostic şi evaluare
12.Comerţ electronic
13.Managementul proiectelor
14.Leadership/ Etică
15.Finanţe corporatiste/Business to business marketing
16..Proiecte
17.Engleză
Prof.univ.dr.Rodica Pamfilie
Prof.univ.dr.Constantin Bob
Prof.univ.dr.Doru Plesea
Prof.univ.dr.Emilia Titan
Prof.univ.dr.Razvan Zaharia
Prof.univ.dr.Bogdan Onete
Prof.univ.dr.Laurentiu Tachiciu
Prof.univ.dr.Laurentiu Anghel
Prof.univ.dr.Mariana Dragusin
Corpul
Prof.univ.dr.Radu Stroe
profesoral
Prof.univ.dr.Roxana Sarbu
Conf.univ.dr.Gabriela Tigu
Conf.univ.dr.Adriana Grigorescu
Conf.univ.dr.Anca Purcarea
Conf.univ.dr.Camelia Stoica
Conf.univ.dr.Liliana Popescu
C.S.I. Valentina Vasile
Lector univ.dr.Mihai Negrea
Lector univ.dr.Andreea Saseanu
Oferta educaţională 2008-2009

12. MANAGEMENT ŞI MARKETING ÎN TURISM

Directorul
Prof. univ. dr. Gabriela Cecilia STĂNCIULESCU
programului
Înzestrarea cursanţilor (întreprinzatori şi angajaţi în industria
turismului, persoane care doresc să lucreze în acest domeniu, etc)
cu teoriile, conceptele şi metodele de management şi marketing
Misiunea caracteristice operatorilor din turism (hoteluri şi alte structuri de
programului primire, restaurante şi alte structuri de alimentaţie publică).
Cursul se adresează atât mediului de afaceri, cât şi celui specific
turismului, care intentionează să se integreze acestuia, să
stuideze sau să efectueze cercetări.
Oferirea de cunoştinţe pentru fundamentarea deciziilor
Scopul manageriale şi de marketing, a cunoaşterii opreaţiunilor din
programului turism, a comportamentului consumatorului de servicii turistice,
a politicilor din turismul internaţional.
Formarea de specialişti (de execuţie, midle şi top manageri) pentru
Obiectivele serviciile turistice legate de organizarea voiajului (conceperea şi
programului comercializarea vacanţelor, transportul şi fluidizarea călătoriei) şi
serviciile legate de sejur (odihnă) alimentaţie şi agrement.
Animaţia şi animatorul în turism
Cercetări de marketing
Comportamentul consumatorului în turism
Ecoturism si turism rural
Estetica şi design în turism
Geografia mondială a turismului
Management hotelier
Managementul destinaţiilor turistice
Managementul operaţiunilor de turism
Lista Managementul resurselor umane în turism
disciplinelor Managementul riscului în turism
Managementul turismului de evenimente
Marketing direct
Marketing în turism
Marketingul serviciilor
Politici în turismul internaţional
Proiecte economice
Sisteme infomatice de marketing
Statistică managerială în turism
Teoria jocurilor în turism
Prof. univ. dr. Iuliana Cetină, prof.univ.dr. Iacob Cătoiu, prof.
univ. dr. Rodica Minciu, prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, prof. univ.
dr. Felicia Stăncioiu, prof. univ. dr. Gabriela Stănciulescu, prof.
univ. dr. Nicolae Teodorescu, prof. univ. dr. Emilia Ţiţan, prof.
Corpul
univ. dr. Ovidiu Vegheş, conf. univ. dr. Nicolae Lupu, conf. univ.
profesoral
dr. Puiu Nistoreanu, conf.univ. Mihaela Pădurean, conf. univ. dr.
Roxana Procopie, conf. univ. dr. Olimpia State, conf. univ. dr.
Gabriela Ţigu, conf. univ. dr. Claudia Ţuclea, conf. univ. dr. Călin
Vegheş, lect. univ. dr. Nela Popescu, asist. univ. drd. Mihai Orzan
Parteneriate cu: Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism
(ANAT), Romania, Asociaţia Naţională a Turismului Rural,
Alte Ecologic şi Cultural (ANTREC), Romania, Marriott& Resorts
informaţii Baltimore, Marriott Waterfront, SUA, JOBTRUST, Grecia,
Universidad Politecnica de Cartagena, Spania, International
Institute for Culture Tourism and Development, Marea Britanie
Academia de Studii Economice din Bucureşti

13. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Directorul
Prof. univ. dr. Doru Alexandru PLEŞEA
programului
Prin tematica sa de actualitate, complexă, programul de master îşi
Misiunea propune să formeze specialişti în sisteme de management conform
programului cerinţelor standardelor internaţionale şi să-i orienteze spre ceea ce
presupune “ excelenţa în afaceri”.
Formarea masteranzilor într-un sistem interactiv şi practic de
învăţare unde vor dobândi cunoştinţe efective privind
Scopul
implementarea sistemelor de management al calităţii şi sistemelor
programului
de management integrat, tehnici de audit, expertiza mărfurilor şi
protecţia consumatorului
• Alinierea cunoştinţelor şi pregătirii masteranzilor cu nivelul
cerut de piaţa europeană şi internaţională
• Insuşirea de către masteranzi a stilului de gândire orientată
spre “excelenţă în afaceri” – modelul de performanţă al
Obiectivele
organizaţiilor de succes
programului
• Recunoaşterea internaţională a competenţelor dobândite de
către masteranzii programului de management al calităţii, prin
colaborarea cu prestigioase organisme de certificare
internaţionale
ANUL I SEMESTRUL 1
1. Matematică aplicată în managementul calităţii şi în evaluări
2. Sisteme integrate de management: calitate-mediu-securitate
3. Dreptul consumatorului
4. Calitate şi siguranţă alimentară
5. Limba străină (engleză/franceză)
ANUL I SEMESTRUL 2
1. Protecţia drepturilor şi intereselor consumatorului
2. Standardizarea şi certificarea produselor şi serviciilor
3. Managementul resurselor umane
4. Falsificarea mărfurilor şi expertize specifice
Lista
5. Limba străină (engleză/franceză)
disciplinelor
ANUL II SEMESTRUL 1
1. Expertize şi evaluări de mărfuri
2. Antroposociologie comercială
3. Sisteme şi modele aplicate în ştiinţa consumatorului
4. Auditarea, certificarea şi gestiunea costurilor
ANUL II SEMESTRUL 2
1. Analiza economico-financiară
2. Tehnici şi instrumente în managementul calităţii
3. Managementul calităţii totale
4. Managementul proiectelor de specialitate
5. Practică
CATEDRA DE MERCEOLOGIE ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Prof. univ. dr. PAMFILIE Rodica
Prof. univ. dr. DIACONESCU Ion
Prof. univ. dr. DINU Vasile
Corpul Prof. univ. dr. ONETE Bogdan
profesoral Prof. univ. dr. PETRESCU Viorel
Prof. univ. dr. PLEŞEA Doru
Prof. univ. dr. RĂDUCANU Ileana
Prof. univ. dr. SÂRBU Roxana
Prof. univ. dr. SCHILERU Ion
Oferta educaţională 2008-2009

Conf. univ. dr. ATANASE Anca


Conf. univ. dr. NEGREA Mihai
Conf. univ. dr. POPESCU Dorin
Conf. univ. dr. PROCOPIE Roxana
Conf. univ. dr. PURCĂREA Anca
Conf. univ. dr. STANCIU Costel
Lector univ. dr. BOBE Magdalena
Lector univ. dr. CHIRU Lelia
CATEDRA DE ADMINISTRAREA AFACERILOR – UNESCO
Prof. univ. dr. OLARU Marieta
Prof. univ. dr. PĂUNESCU Carmen
CATEDRA DE MATEMATICA
Lector univ. dr. FULGA Cristina
CATEDRA DE DREPT
Lector univ. dr. MAICAN Ovidiu
CATEDRA DE ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA
Conf univ. dr. PETCU Monica
Lector univ. dr. HRISTEA Anca
Lector univ. dr. NEGESCU Mihaela
Lector univ. dr. ŢUŢUI Monica
CATEDRA DE TURISM-SERVICII
Prof. univ. dr. RADU Emilian
Conf. univ. dr. ŢUCLEA Claudia
CATEDRA DE LIMBI GERMANICE ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI
Conf. univ. dr. PRELIPCEANU Cristina
CATEDRA DE LIMBI ROMANICE ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI
Conf. univ. dr. CAPOTĂ-STANCIU Cristina
Prin parteneriatul cu TUV Rheinland Romania – unul dintre cele
mai puternice organisme de certificare recunoscute la nivel mondial
se recunosc internaţional competenţele cursanţilor acestui
program. Astfel, cursanţii vor putea obţine, încă din primul an de
studiu, certificatul TUV Rheinland de “Auditor Intern pentru
Alte
sisteme de management al calităţii conform ISO 9001 şi ISO
informaţii
19011”, iar la sfârşitul celui de-al doilea an certificatul de “Manager
calitate” - emis de către acelaşi prestigios organism de certificare.
Mai mult decât o simplă recunoaştere a valorii şi complexităţii
programului, acest parteneriat cu TUV Rheinland urmăreşte
deschiderea spre practica reală, de vârf din domeniu.