You are on page 1of 197

KİTABUL SİHR-İ BATIL HAVASSUL HAVAS

Halil İbrahim Hoca


1.BÜYÜ MUSALLAT TEDAVİ
2.CİNLERDEN KORUNMA DUALARI
3.BÜYÜ BOZMA TERTİPLERİ
4.DENENMİŞ ŞİFA AYETLERİ
5.SIRLI KESKİN DUALAR
6.BÜYÜK ALİMLERİN VİRDLERİ
7.BÜYÜK HIFZ DUALARI
8.ŞİFA HAVAS MÜCERREB DUA
9.DEFİNE TERTİPLERİ BABLARI
10.EBCEDİ KEBİR HESABLAR

Mütercimin Önsözü

Bu Kitabı Büyük Havas Üstadlarının Kaleme Almış Oldukları Tertiplerden Esinlenerek Büyü Shir
Musallat Tedavisinde Mücerreb Olan Formül Ve Duaları Siz Kardeşlerime Bu Kitapta Bir araya
Getirdim.Ve Keskin Kılıç Gibi Olan Büyük Uzun Dualar,Virdler Şifa İçin Denenmiş Mücerreb
Formül ve Dualar Tertipler,Kasemleride Bu Kitapta Bir ArayaTopladım.Bu ilmi Allah Rızası İçin
Kullanmayan Niceleri Helak Olmuş.Ve Türlü Bela,Musibetlere Maruz Kalmıştır.Bu ilmi Ehli
Sünnet Yolu İçinde Kullanan Nice Sırlara Maruz Kalıp Ruhanileri Tesir altına Alıp Dünyevi
İşlerinde Başarıya Ulaşmıstır.Kendisi Küçük Tesiri Büyük Bu Kitab Bir Hazinedir.Allahu Alem
Bissevvab Vesselam Veddua.

Not:Kitabın Sonunda Essiz Arapça El Yazması Havas Kitabları Osmanlıca Enam Serif İsimleri
Mevcut İsteyen Kardeşlerimize Pdf Olarak Dvd İçinde Gönderilir.İmam Ahmet El buni,İmam
Gazali,Seyyid El Huseyni,Magribi,Ve Nice Büyük Havas Üstadların Kitabları Mevcut Olup
İsteyen Dostlara Takdim Edilir.Allahın Selamı Üzerinize Olsun.

‫ﻟِ ُﻛ ﱢل دَا ٍء د ََوا ْء‬

Li külli dain deva'


(Her hastalığın bir çaresi vardır).
Bu Hadisi şeriflerin ışığı altında inanmaktayımki, Tıbbın aciz ve çaresiz kaldığı bazı ruhani
hastalıklara Ayeti Kerime ve Hadislerin dışına çıkmamak şartıyla okunan dualardan şifa
beklemek caizdir. Tevfik yalnız ve yalnız Allah Teala dandır .

TÜRKİYE:05413553198

AVRUPA:00905413553198

1
Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi Rabbil Âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammed in hâtemil Enbiyâ-
i vel mürselîn. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn.
(Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla.
Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah (Celle Celalüh) a. Salat ve selam Peygamberlerin sonuncusu
olan efendimiz Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) e ve O’nun aile efradı ile yüce
ashabının üzerine olsun ).

HAVAS İLMİ ŞARTLARI

Bu ilmin şartları ülemaların temel kaideleri üzerine kurulmuş olup, bu şartlara uyulmazsa yapılan
ameller gerçekleşmez. Allah Teala nın sırları harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerimelerinde
olup, bu sırlarıda Salih kullarına ihsan eder. Nitekim Allah c.c. Kurani Kerimde Mü’min Suresinin
60. Ayeti Kerime sinde şöyle buyurur:
‫ِﯾم ا ُ ْدﻋُوﻧِﻰ ِاﺳْ َﺗ ِﺟب ْﻟَ ُﻛ ْم‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟ ﱠرﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
Bismillâhirrahmânirrahiym. Udûnî istecib leküm.
( Bana ibadet ve dua edinki, karşılığını vereyim ).
Bu Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları olup, bu şartlar yerine getirilmediği sürece yapılan
bir amel asla gerçekleşmez. Bu mübarek ilmin şartlarıda şöyledir:

1. Kesin karar: Yapacağın bir amelden hiçbir zaman şüphe etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir
ameli bozar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
‫ون ِﺑﺎْﻻِ َﺟﺎ َﺑ ًﺔ‬
َ ‫ا ُ ْدﻋُو ﷲ ََواَ ْﻧ ُﺗ ْم ﻣُو ِﻗ ُﻧ‬
Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh.
( Allah’a dua ederken kabül olacağına inanarak dua ediniz).

2. Sabır etmek: Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, tam sabır ve rabıta ile başlamış olduğun
işin muvaffakiyetle neticelenmesine kadar devam etmelidir. Allah Teala hazretleri Kuran-ı
Kerimde şöyle buyurmuştur:
ْ‫ﷲ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻛ ْم ُﺗ ْﻔ ِﻠﺣُون‬ ُ ‫ﺻ ِﺎﺑرُوا َو َر ِاﺑ‬
َ ‫طوا َوا ﱠﺗﻘُوا‬ َ ‫َﯾﺎ اَ ﱡﯾ َﮭﺎ اﻟﱠـذ‬
َ ‫ِﯾن آ َﻣ ُﻧوا اﺻْ ِﺑرُوا َو‬
Yâ eyyühellezîne âmenus birû ve sâbirû ve râbitû vette kullâhe lealleküm tüflihûn.
(Ey İman edenler! Sabredin ve sabırlı olma yarışında ileri geçin ve bütün varlığınızla Allah c.c. a

2
bağlanınız. Ve Allah’tan korkunki, kurtuluşa erişesiniz. Sure-i Al-i İmran, Ayet 200 ).
Çünkü çalışan amacına ulaşır ve her çalışanında bir nasibi vardır. Peygamber efendimiz Hazreti
Muhammed (sa.v.) şöyle buyurmuşlardır:
‫ﺻ َﺑ َر َظ َﻔ َر‬
َ ْ‫َﻣن‬
Men sabera zafera.
(Sabır eden zafer bulur).

3. Sır saklamak: Ne yapacağını ne okuduğunu veya üzerinde çalıştığın bir işi hiç kimseye
söylememek ve sezdirmemek lazımdır. Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
ْ‫ﺿﺎ ِء َﺣ َوا ِﯾ ِﺟ ُﻛ ْم ِﺑ ْﺎﻟ ِﻛ ْﺗ َﻣﺎن‬
َ ‫ِاﺳْ َﺗﻌِﯾ ُﻧوا َﻋﻠَﻰ َﻗ‬
İsteînû alâ kadâi havâyiciküm bil kitmân.
(Hacetlerinizin husule gelmesi için, sırrınızı saklamakla yardımcı olunuz). Ameli tenha ve
kimsenin görmediği bir mahalde yapmak. Hiç kimseyede şöyle böyle yaptım yahutta şunları
bunları yaparım deme! Hazreti Ömer r.a. in “Sırrını saklayan kendinden emin olur “ sözü
meşhurdur.

4. Müttaki olmak: Manevi yolda yükselmek ve başarıya ulaşmak takva ile olurki, Cenabu Hak
Taha Suresi nin 132. Ayeti Kerimesinde:
‫َو ْاﻟ َﻌﺎ ِﻗ َﺑ ُﺔ ﻟِﻠ ﱠﺗ ْﻘ َوى‬
Vel âkibetü littakvâ.
(Güzel akibet takva ile elde edilir).
diye buyurmuştur. Bunlarda haram yememek, helal yiyip içmek, giybetten kaçınmak ve gıybet
etmemek, yalan söylememek, sıdka ve nasihata önem vermek, kötü gözle bakmamak, insanlara
eziyet etmemek ve eziyete dayanmak, insanlara şevkat ve merhametle bakmaktır.

5. Acele etmemek: Yapacağın bir ameli acele etmeden huzuru kalb ile yapmak, zihnindeki bütün
düşüncelerden (Aile, mal, sevinç, korku, üzüntü vb.) uzak olup, kuvvetini himmetini, iradeni ve
arzunu bir noktada toplaki, muradın hasıl olsun. Yaptığın işi severek ve isteyerek yap. Alelade
baştan savma yapılan işlerden hayır gelmez.

6. Temiz olmak: Devamlı taharet üzere olmalı, bedenin, elbisen ve olduğun yer, hele hele
kalbinin temizliğine çok dikkat et.

7. İcazetli olmak: Bu işi yapan kişinin icazetli (İzinli) olması şarttır. İcazetsiz kişi babasız çocuk
gibidir.

8. Teşhis etmek: Bir kimseye muhabbet, celb, tefrik, taslit, irsali hatif, davet, hastalandırmak,
hastayı iyileştirmek veya buna benzer ameller yapmak istediğin zaman o kişinin rengini, suretini,
boyunun uzunluğu ve kısalığını yaşlı veya genç olduğunu teşhis (Tanımak) edersin. Şayet
bunları bilmiyorsan, o kişinin annesi ismiyle yazarsın. Annesinin isminide bilmiyorsan Havva
olarak kabül eder ve yazarsın. Teşhis isim vermekten daha tesirli olup, dahada tesirlisi teşhis ve
isimleri beraber kullanmaktır.

9. Riyazatlı olmak: Hayvan eti ve hayvandan çıkan süt, bal, yumurta ayrıca soğan, sarımsak
veya bunlara benzer kokusu kötü olan gıdalar yememek, mideninde boş veyahutta gereğinden
fazla tıka basa tok olmaması lazımdır.

10. Himmetli olmak: Yüce şeyleri sefil işler için alet etme! Zira Hak Teala hazretleri Bakara
Suresi nin 41. Ayeti Kerimesinde şöyle buyurmuştur:
ً‫َوﻻَ َﺗ ْﺷ َﺗرُوا ِﺑﺂ َﯾﺎﺗِﻰ َﺛ َﻣ ًﻧﺎ َﻗﻠِﯾﻼ‬
Velâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlâ.
(Benim Ayetlerimi az bir bahaya satmayın). Allah Teala nın Ayetlerini kötü işlerde ve kötü
niyetlerde kullanmayınız!

3
11. Amel zamanını bilmek: Yapılacak amelin gününü ve saatini iyi tayin edip, gezegenlerin
özelliklerine göre yapmak. Ayrıca amel günü menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi
ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25. günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut olan
günlerde yapma! Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu günlerde, şer ameller ise
Kamerin muhaka olduğu (Her Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır.

12. Kıbleye yönelmek: Bir amel yaparken kıbleye doğru yönelerek yazmak. Yazıları aslına göre
düzenlemek ve yerine koymak. Yazılan isim veya Ayeti Kerime ise geride olan bir kelimeyi
veyahutta harfi öne, önde olan bir kelimeyi veya harfide geriye almamalıdır. Ayrıca yazınında
çok güzel olması lazımdır. Yazılan vefk ise vefkin hane sırasına göre rakam veya harfleri yerine
koymak, rakamları veya harfleri güzel yazmak ve vefkin hanelerini eşit olarak çizmek lazımdır.

13. Salavati şerife getirmek: Her amelden önce ve sonra Hazreti Muhammed (s.a.v.) e Salavati
şerife getirmek. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ( s.a.v.) bu konuda şöyle
buyurmuştur:
‫ْن َﻋﻠَﻰﱠ ﻻَ ﯾ َُر ﱡد‬ ِ ‫ﺻﻼَ َﺗﯾ‬
‫اَﻟ ﱡد َﻋﺎ َﺑﯾ َْن اﻟ ﱠ‬
Edduâ beynes salâteyni aleyye lâ yüraddü.
(İki salavat arasında yapılan dua geri çevrilmez).
Şu mübarek Salavati şerife çok faziletlidir:
‫ك‬ َ ‫ك َو ِﻣ َدادَ َﻛﻠِ َﻣﺎ ِﺗ‬ َ ِ‫ﺿﺎ َء َﻧ ْﻔﺳ‬
َ ِ‫ك َو ِز َﻧ َﺔ َﻋرْ ﺷ‬ َ ‫ﺻﺣْ ِﺑ ِﮫ َو َﺳﻠﱢ ْم َﻋدَ َد َﺧ ْﻠﻘ‬
َ ‫ِك َو ِر‬ َ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم‬
َ ‫ﺻ ﱢل َﻋﻠَﻰ َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ َو َﻣ ْوﻻَ َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد اﻟ ﱠﻧ ِﺑﻲﱢ َو َﻋﻠَﻰ آﻟِ ِﮫ َو‬
Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammed in nebiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve
sellim. Adede halkıke ve ridâe nefsike vezinete arşike ve midâde kelimâtik.

14. İstihare: Her amelden önce İstihare yaparsan, yapacağın işte basiretli olursun. İstiharenin
yapılışı şöyledir: İki rekat namaz kılarsın. Birinci rekatta Fatiha ile Kafurun suresini, ikinci rekatta
Fatiha ile İhlas suresini okuyup, selam verdikten sonra, şu İstihare duasını 3, 5, veya 7 defa
okursun. Okunacak İstihare duası budur:
‫ك َواَﺳْ َﺗ‬َ ‫ُك ِﺑﻌ ِْﻠ ِﻣ‬
َ ‫ك ِﻣنْ َﻓﺿْ ﻠ َِك ْاﻟﻌَظِ ِ◌ﯾ ُم اَنْ ُﺗ َﺑﯾ َﱠن ﻟِﻰ َﻋﺎ ِﻗ َﺑ ِﺔ اَ ْﻣ ِرى اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم ِا ﱢﻧﻲ اَﺳْ َﺗﺧِﯾر‬ َ ُ ‫ك َواَﺳْ ﺄَﻟ‬ َ ‫َﻓﺈِنْ )ﻓِﻰ اﻟ ﱠﺷﻰْ ِء اَ ْﻟﻔُﻼَﻧِﻰ َو َﯾ ْذ ُﻛر َُﺣ‬
َ ‫ﺎﺟ ِﺗ ِﮫ( ْﻘ ِد ُر‬
َ ‫ك ِﺑﻘُ ْد َر ِﺗ‬
‫ﱢ‬ ْ َ
‫ﺎن ﺷ ًرا ﻓﺎﺻْ ِرﻓ ُﮫ َﻋﻧﻰ َو‬ ّ َ َ ْ ‫ﱢ‬
َ ‫ﺻ ْد ِرى َو َوﻓﻘﻧِﻰ ﻟِ َﻌ َﻣﻠِ ِﮫ َو ِانْ ﻛ‬ َ ْ َ َ
َ ‫ﺎن ﺧﯾْرا ﻓﺄﺷ َرحْ ﻟ ُﮫ‬ً َ َ َ َ ُ
َ ‫ك َﻋﻠﻰ ﻛ ﱢل ﺷﻲْ ٍء ﻗدِﯾ ٌرﻛ‬ َ َ ‫اﺻْ ِر ْﻓﻧِﻰ َﻋﻧ ُﮫ ِاﻧ‬
‫ﱠ‬ ْ
Allâhümme innî estehîrüke bi ilmike ve estakdirüke bi kudretike ve eselüke min fadlikel azîm. En
tübeyyene lî âkibeti emrî (fişşey-i el fülani ve yezküru haceti) Parantez içindeki yazılı ibarede
hacet her ne ise içinden geçirirsin. Fein kâne hayran fe eşrahlehü sadrî ve veffiknî li amelihi ve
in kâne şerran fasrifhü annî vasrifnî anhü inneke alâ külli şeyin kadîr.
Kalbinde ferahlık ve huzur bulursan yapacağın ameli başaracağına vede muradına ereceğine
inanarak yaparsın. Şayet ruhun daralırsa bırakırsın. İsrar edersen senin zararına olur. İstihare
tam uyanık bir şekilde ve kalpten Allah Teala nın kudretine inanarak olmalıdır. Çünkü gerçekleri
ve akibeti bilen yalnız O’dur.

15. Ruhanileri hakir işlerde kullanmamak: Ruhanileri hakir ameller için kullanmak istersen,
onlara hakaret etmiş ve aşağılamış olursun. Ruhaniler şeriata göre hareket ettiklerinden dolayı
şüpheli olan hiçbir ameli yapmazlar. Onları şeriata aykırı olan işlerde sakın kullanmaya kalkma!
Ayrıca istenen her hacetide Ruhanilere sorma!

16. Azimetleri ezberlemek: Ruhaniyetlere okuyacağın Azimetleride çok iyi ezberlemeli ve


okurken hiç kekelememelidir. Azimeti kitaptan veya levha üzerinden okumak yeterli değildir.
Çünkü kalbin yazı ile iştiğal olup, gerekli olan huşu’ gider. Buda erkanların en gereklisi olan
teveccühü ortadan kaldırır .

4
KORUMA AZAMETİ
Havas çalışmalarına başlamadan önce kapsamlı bir koruma yapmak istersen Ayetel Kürsi ile
koruma yaptıktan sonra bu azimeti okursun
Tahassantü bi zil mülkihi vel melekut. Ve aksemtü zil izzeti vel ceberut. Ve tevekkeltü alül
Hayyül
Kayyumül halimillezi. La yenamü ve la yemut. Dehaltü fi hıfzillah. Dehaltü fi emanillah. Dehaltü fi
hırzillah. Bi hakkı Kaf, Ha, Ya, Ayın, Sad. Küffitü Ha, Mim, Ayın, Sin, Kaf. Humitü bi la havle ve
la
kuvvete illa billahil Aliyyül Aziym. İnni tevekkeltü alallahi rabbi ve rabbiküm ma min dabbetin illa
hüve ahizün bi nasiyetiha. İnne rabbi ala sıratin mustakiym. Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin zil hulukil aziym. Velhamdülillahi rabbül alemiyn.
Kaf, Ha, Ya, Ayın, Sad denilirken sağ elinin parmaklarını,
küçük parmaktan baş parmağa kadar, her harfin okunuşunda bir parmak olmak üzere teker
teker
kapatırsın. Beş harf okununca beş parmağını kapatıp, elini yumruk haline getirirsin. Bundan
sonra Ha, Mim, Ayın, Sin, Kaf harflerini okunurken de baş parmağından başlanarak, küçük
parmağına
doğru, her harfi okuyuşunda bir parmağını açarsın. Beş harfi okuyunca elin tamamen açılmış
olur.

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve alihi ve
sahbihi ecmein

( Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla.


Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah (c.c.) a. Salat ve selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed
(s.a.v.) e ve O nun aile efradı ile yüce Ashabının üzerine olsun ).

Birçok kişinin heves edip elde edemediği ve herkesin buna muhtaç olduğu bir ilimdir. Ama
alimler bu ilmi birçok kişiden gizlemişlerdir. Bu ilmin şartları çoktur.

Ben fakire Allah Teala hazretleri bu ilmi kolaylıkla ihsan etti. Sadık bir arkadaşım vardı. Bu
sırrın hakikatini bende olduğunu öğrendi. Bana türlü hizmetlerde bulunduktan sonra, ona bir
risale yazıp verdim.

Ey Talip ! Bu mübarek ilim bütün isteklerine reva (Uygun, layık) olsun. Bu kitabı cahil, münafık
ve basireti kör olanlardan sakının. Zira böyle cahil, münafık ve basireti kör olanlar, bu ilmin
kıymetini bilmeyip hor ve hakir görerek inkar ederler.

EBCEDİ KEBİR
Ey Talip! Ebced hesabında rakamlar (1) birden (10) ona kadar (1) birer birer, ondan (100)

5
yüze kadar (10) onar onar, (100) yüzden bine (1000) kadarda (100) yüzer yüzer artar.
Ebcedi Kebir ( Büyük Ebced ) budur :

‫ز‬ ‫و‬ ‫ھـ‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ا‬

7 6 5 4 3 2 1
‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫ط‬ ‫ح‬

50 40 30 20 10 9 8
‫ش‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫س‬

300 200 100 90 80 70 60


‫غ‬ ‫ظ‬ ‫ض‬ ‫ذ‬ ‫خ‬ ‫ث‬ ‫ت‬

1000 900 800 700 600 500 400

EBCEDİ SAĞİR
Bu Ebcede, Ebcedi sağir denir. Bu küçük Ebced büyük Ebced ten çıkmıştır. Ebcedi kebirdeki
her harfin adedinden oniki-oniki (12) çıkarılıp, bakide kalan rakam o harfin karşılığıdır.
Örneğin: Lam (‫ )ل‬harfinin Ebcedi Kebirdeki adedi (30) otuzdur. Bu rakamdan 12-12 çıkarılırsa
bakide altı (6) kalır. Lam (‫ )ل‬harfinin Ebcedi Sağir deki karşılığı altı (6) rakamıdır.
Ebcedi Sağir ( Küçük Ebced ) budur :

‫ز‬ ‫و‬ ‫ھـ‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ا‬

7 6 5 4 3 2 1
‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫ط‬ ‫ح‬

2 4 6 8 10 9 8
‫ش‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫س‬

Sakıt 8 4 6 8 10 Sakıt
‫غ‬ ‫ظ‬ ‫ض‬ ‫ذ‬ ‫خ‬ ‫ث‬ ‫ت‬

4 Sakıt 8 4 Sakıt 8 4
Ebcedi Sağirde (Küçük Ebced) dört harf sakit tir. (Düşmüş) Bu dört harf Sin, Şın, Hı ve Zı dır.
Bu harflerin ebcedi kebir adetlerinden oniki-oniki çıkarsak, geriye sıfır kalır. Bunun için bu dört
harf sakittir.

HARFLERİN ANASIRI
Mevcut olan yirmisekiz harf anasırı erbaaya ( Dört unsur ) ayrılmış olup, her unsurda yedi (7)
harf vardır. Bu harfler ve mensub oldukları unsurlar şöyledir:

1. Ateş unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meftuh (açık) tur. Kuru ve sıcak olup, safravi
6
tabiatıdır. Ateş harflerinin yönü doğu olup, cezb edici ve galiptir.
Ateşe mensub olan harfler bunlardır:

‫ذ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫ھـ‬ ‫ا‬

Zel Şin Fe Mim Tı He Elif

2. Toprak unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meczum (kesik) dur. Kuru ve soğuk olup,
sevdaviye tabiatıdır. Toprak harflerinin yönü güney olup, cezb edilen ve mağluptur.
Toprağa mensub olan harfler bunlardır:

‫ض‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫ب‬

Dat Se Sat Nun Ye Vav Be

3. Hava unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler mağmum ( kapalı ) dur. Nemli ve sıcak olup,
demeviye tabiatıdır. Hava harflerinin yönü batı olup, cezb edici ve galiptir.
Havaya mensub olan harfler bunlardır:

‫ث‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫ك‬ ‫ز‬ ‫ج‬ ‫ظ‬

Se Kaf Sin Kef Ze Cim Zı


4. Su unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meksur (kırık) dur. Nemli ve soğuk olup, balgam
tabiatıdır. Su harflerinin yönü Kuzey olup, cezb edilen ve mağluptur.
Suya mensub olan harfler bunlardır:

‫غ‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫د‬

Ğayın Hı Ra Ayın Lam Ha Dal


Cedvelde şu tertip üzere toplanmıştır :

KAMER UTARİD ZÜHRE ŞEMS MERİH MÜŞTERİ ZÜHAL ANASIRI ERBEA


‫ذ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫ھـ‬ ‫ا‬
ATEŞ
‫ض‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫ب‬
TOPRAK
‫ظ‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫ك‬ ‫ز‬ ‫ج‬
HAVA
‫غ‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫د‬
SU

NURANİ VE ZÜLMANİ HARFLER


Yirmisekiz harfin ondördü nurani ve ondördü zülmani olarak ikiye ayrılmıştır.
Nurani harfler bunlardır :

‫ا ح ر س ص ط ع ق ك ل م ن ھـ ى‬

Elif Ha Ra Sin Sad Tı Ayın Kaf Kef Lam Mim Nun Ye.
Zülmani harflerde bunlardır:

‫ب ت ث ج خ دذزشضظغفو‬

Be, Te, Se, Cim, Hı, Dal, Zel, Ze, Şın, Dat, Zı, Ğayın, Fe, Vav.

7
ANASIRIN BİRBİRİNE DOST VE DÜŞMANLIĞI
Ateş erkek tabiatlı olup, Ateş ile Hava dosttur.
Su dişi tabiatlı olup, Su ile Toprak dosttur.
Hava erkek tabiatlı olup, Hava ile Toprak düşmandır.
Toprak dişi tabiatlı olup, Su ile Ateş düşmandır.

ANASIRIN MEVSİMLERDE DOSTLUĞU


İlkbahar mevsiminde Ateş ile Toprak dosttur.
Yaz mevsiminde Ateş ile Toprak dosttur.
Sonbahar mevsiminde Su ile Hava dosttur.
Kış mevsiminde Su ile Hava dosttur.

GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ
Zühal gezegeninin tabiatı son derece kuru soğuk olup, anasırı toprak, cinsiyeti dişi ve gündüz
diye itibar olunur. Bu gezegen göğün celladı olup, yedinci kat gökte doğar. Nahıs ( Kötü ) olup,
en büyük uğursuzdur.
Müşteri gezegeninin tabiatı nemli sıcak olup, anasırı ateş, cinsiyeti erkek ve gündüz diye
itibar olunur. Bu gezegen göğün kadısı olup, altıncı kat gökte doğar. Said ( iyi )olup, en büyük
uğurlu gezegendir.
Merih gezegeninin tabiatı aşırı derecede kuru sıcak olup, anasırı ateş, cinsiyeti erkek ve
gece diye itibar olunur. Bu gezegen göğün beyi olup, beşinci kat gökte doğar. Nahıs olup en
küçük uğursuz gezegendir.
Şems gezegeninin tabiatı kuru sıcak olup, anasırı ateş, cinsiyeti erkek ve gündüz diye itibar
olunur. Şems gezegeni göğün sultanı olup, dördüncü kat gökte doğar. Said olup, en büyük nurlu
gezegendir.
Zühre gezegeninin tabiatı kuru soğuk olup, anasırı toprak, cinsiyeti dişi ve gece diye itibar
olunur. Zühre gezegeni göğün dansözü olup, üçüncü kat gökte doğar. Said olup en küçük uğurlu
gezegendir.
Utarid gezegeninin tabiatı kuru soğuktur. Cinsiyeti dişi ve gündüz diye itibar olunur. Bu
gezegen göğün katibi olup, ikinci kat gökte doğar. Mümtezic (birleşik)) olup, dört unsurda
mevcuttur. Utarid gezegeni iyi ile iyi, kötü ilede kötü olur.
Kamer gezegeninin tabiatı nemli soğuk olup, anasırı su, cinsiyeti dişi ve gece diye itibar
olunur. Bu gezegen göğün tabibi olup, birinci kat gökte doğar. Said olup, en küçük nurlu
gezegendir.

BİRBİRİNE DOST OLAN GEZEGENLER


Zühal ile Merih gezegeni birbirine dosttur.
Müşteri ile Kamer gezegeni birbirine dosttur.
Merih ile Zühre gezegeni birbirine dosttur.
Şems ile Utarid gezegeni birbirine dosttur
Zühre ile Kamer gezegeni birbirine dosttur.
Utarid ile Zühre gezegeni birbirine dosttur.
Kamer ile Müşteri gezegeni birbirine dosttur.

BİRBİRİNE DÜŞMAN OLAN GEZEGENLER


Zühal ile Şems gezegeni birbirine düşmandır.
Müşteri ile Zühre gezegeni birbirine düşmandır.
Merih ile Utarid gezegeni birbirine düşmandır.
Şems ile Kamer gezegeni birbirine düşmandır.
Zühre ile Zühal gezegeni birbirine düşmandır.
Utarid ile Müşteri gezegeni birbirine düşmandır.
Kamer ile Merih gezegeni birbirine düşmandır.

GEZEGENLERİN ŞEREFİ
Şems gezegeninin şerefi Hamel burcundadır.
Kamer gezegeninin şerefi Sevr burcundadır.
8
Müşteri gezegeninin şerefi Seratan burcundadır.
Utarid gezegeninin şerefi Sünbüle burcundadır.
Zühal gezegeninin şerefi Mizan burcundadır.
Merih gezegeninin şeref Cedi burcundadır.
Zühre gezegeninin şerefi Hut burcundadır.

GEZEGENLERİN GÜNLERİ
Pazar gününün gezegeni Şems ( Güneş ) tir.
Pazartesi gününün gezegeni Kamer ( Ay ) dir.
Salı gününün gezegeni Merih ( Mars ) tir.
Çarşamba gününün gezegeni Utarid ( Merkür ) tir.
Perşembe gününün gezegeni Müşteri ( Jüpiter ) dir.
Cuma gününün gezegeni Zühre ( Venüs ) dir.
Cumartesi gününün gezegeni Zühal ( Satürn ) dir.

GEZEGENLERİN BUHURU
Zühal gezegeninin buhuru Meyatü saile dir.
Müşteri gezegeninin buhuru Sandalı asfer dir.
Merih gezegeninin buhuru Kust veTopalak kabuğu.
Şems gezegeninin buhuru Senderus ve Misk tir.
Zühre gezegeninin buhuru Ud ve Mastaki dir.
Utarid gezegeninin buhuru Muklil ezrak tır.
Kamer gezegeninin buhuru Lübani zeker dir.

GEZEGENLERİN HARFLERİ

‫ابجد‬
Zühal gezegeninin harfleri
‫ھـ و ز ح‬
Müşteri gezegeninin harfleri
‫طىكل‬
Merih gezegeninin harfleri
‫منسع‬
Şems gezegeninin harfleri
‫فصقر‬
Zühre gezegeninin harfleri
‫شتثخ‬
Utarid gezegeninin harfleri
‫ذضظغ‬
Kamer gezegeninin harfleri

GEZEGENLERİN SANATI
Zühal gezegeni göğün Cellat ıdır.
Müşteri gezegeni göğün Kadı sıdır.
Merih gezegeni göğün Bey idir.
Şems gezegeni göğün Sultan ıdır.
Zühre gezegeni göğün Dansöz üdür.
Utarid gezegeni göğün Katibidir .
Kamer gezegeni göğün Tabib idir.

GEZEGENLERİN DOĞUŞU
Zühal gezegeni yedinci kat gökte doğar.
Müşteri gezegeni altıncı kat gökte doğar.
Merih gezegeni beşinci kat gökte doğar.
Şems gezegeni dördüncü kat gökte doğar.

9
Zühre gezegeni üçüncü kat gökte doğar.
Utarid gezegeni ikinci kat gökte doğar.
Kamer gezegeni birinci kat gökte doğar.

GEZEGENLERİN SAİD VE NAHISLARI


Gezegenler said (İyi) ve nahıs (Kötü) olarak şu tertip üzere ikiye ayrılmıştır.
Zühal gezegeni nahıs tır .
Müşteri gezegeni said tir.
Merih gezegeni nahıs tır.
Şems gezegeni said tir.
Zühre gezegeni said tir.
Utarid gezegeni mümtezic ( Birleşik ) tir. İyi ile iyi kötü ilede kötü olur.
Kamer gezegeni said tir.

AMEL YAPILACAK SAATLER


Yapacağın herhangi bir amelin tesirli olmasını istiyorsan, ameline uygun saatleri seçersin.
Aksi takdirde amelin sahih ( gerçek ) olmaz. Amellere göre ise saatler şöyledir.
Zühal: Bu saatte tefrik, buğuz, taslit, nefret ettirmek harab etmek, uyku bağlamak ve erkeklik
bağlamak gibi ameller yapılır.
Müşteri : Bu saatte atf, muhabbet, celb, insanların gözüne güzel ve şirin görünmek, tılsım
bozmak vede dil bağlamak gibi ameller yapılır.
Merih: Bu saatte tefrik, taslit, buğuz, adavet, kan akıtmak, mekandan çıkartmak ve helak
etmek gibi ameller yapılır.
Şems: Bu saatte kalbleri cezbetmek, teshir etmek, muhabbet, şan, şeref, şöhret heybetli
görünmek ve ileri gelen kimselerin yanında hacetinin kabül olması gibi ameller yapılır.
Zühre: Bu saatte atf, cezb, muhabbet, ülfet, nikah, heyecanlandırmak, teshir etme ve
hacetlerin giderilmesi gibi ameller yapılır.
Utarid: Bu saatte bir kimseyi hastalandırmak, dil bağlamak, birinin kalbini kendine çekmek,
defineleri çıkarmak ve hacetlerin giderilmesi gibi ameller yapılır.
Kamer: Yüksek mertebelerdeki kişilerin kalbini kendine çekmek, defineleri çıkartmak, dilleri
bağlamak, bağlıyı çözmek, sihir bozmak ve sevgi ile bağlamak gibi ameller yapılır.
Günlerin ve gecelerin saatleri yedi gezegene göre ayarlanmış olup, her saat bir gezegene
aittir.
Örneğin: Pazar gününün ilk saati Şems gezegeni olarak tespit edilmiştir. İkinci saati Zühre,
üçüncü saati Utarid, dördüncü saati Kamer, beşinci saati Zühal, altıncı saati Müşteri, yedinci
saati Merih, sekizinci saati Şems, dokuzuncu saati Zühre, onuncu saati Utarid, onbirinci saati
Kamer ve onikinci saati ise Zühaldir. Pazar gecesinin ilk saati Utarid, ikinci saati Kamer'dir.
Böylece saat (12) oniki ye kadar devam eder. Aşağıdaki cetvelde şu tertip üzere gösterilmiştir.
Saatler Cetveli budur :

G
Ü
N PAZAR P.TESİ SALI Ç.AMBA P.EMBE CUMA C.TESİ
D
Ü
Z
G
E
C P.MBE CUMA C.TESİ PAZAR P.TESİ SALI Ç.MBA
E

1 Şems Kamer Merih Utarid Müşteri Zühre Zühal

2 Zühre Zühal Şems Kamer Merih Utarit Müşteri

10
3 Utarit Müşteri Zühre Zühal Şems Kamer Merih

4 Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre Zühal Şems

5 Zühal Şems Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre

6 Müşteri Zühre Zühal Şems Kamer Merih Utarit

7 Merih Utarit Müşteri Zühre Zühal Şems Kamer

8 Şems Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre Zühal

9 Zühre Zühal Şems Kamer Merih Utarit Müşteri

1 Utarit Müşteri Zühre Zühal Şems Kamer Merih


0

1 Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre Zühal Şems


1

1 Zühal Şems Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre


2
BURÇLARIN ÖZELLİKLERİ
1. Hamel (Koç) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak olup, anasırı ateş ve gezegeni Merih (
Mars ) tir. Hamel burcunun cinsiyeti erkek madeni demir, günü Salı, gecesi Cumartesi ve buhuru
ise Sandal dır. Dost burcu İkizler olup, düşman burcu yengeçtir. Tabiatı itibariyle düşmanı dört
unsurdan biri olan Su dur.

2. Sevr (Boğa) burcu: Bu burcun tabiatı kuru soğuk olup, anasırı toprak ve gezegeni Zühredir.
(Venüs) Boğa burcunun cinsiyeti dişi, madeni bakır, günü Cuma, gecesi Salı olup, buhuru ise
Lübandır. Dost burcu Yengeç, düşman burcu Aslandır. Tabiatı itibariyle düşmanı Havadır.

3. Cevza (İkizler) burcu: Bu burcun tabiatı nemli sıcak olup, anasırı hava ve gezegeni Utarid (
Merkür ) dir. İkizler burcunun cinsiyeti erkek, madeni civa, günü Çarşamba, gecesi Pazar ve
buhuru ise Mastakidir. Dost burcu Aslan olup, düşman burcu Balıktır. Tabiat itibariyle düşmanı
dört unsurdan biri olan topraktır.

4. Seretan (Yengeç) burcu: Bu burcun tabiatı nemli soğuk olup, anasırı Su ve gezegeni
Kamer (Ay) dir. Yengeç burcunun cinsiyeti dişi, madeni gümüş, günü Pazartesi, gecesi Cuma ve
buhuru Misktir. Dost burcu Boğa olup, düşman burcu ise Hameldir. Tabiatı itibariyle düşmanı
dört unsurdan biri olan Ateştir.

5. Esed (Aslan) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak olup, anasırı ateş ve gezegeni Şems
(Güneş) dir. Aslan burcunun cinsiyeti erkek olup, madeni ise altındır. Günü Pazar, gecesi
Perşembe ve buhuru Ud dur. Dost burcu İkizler olup, düşman burcu Boğadır. Tabiatı itibariyle
düşmanı dört unsurdan biri olan Su dur.

6. Sünbüle (Başak) burcu: Bu burcun tabiatı nemli soğuk olup, anasırı Toprak ve gezegeni
Utarid (Merkür) tir. Başak burcunun cinsiyeti dişi, madeni civa, günü Çarşamba, gecesi Pazar ve
buhuru ise Mastakidir. Dost burcu Akrep, düşman burcu Yaydır. Tabiatı itibariyle düşmanı dört
unsurdan biri olan Hava dır.

7. Mizan (Terazi) burcu: Bu burcun tabiatı nemli sıcak olup, anasırı Hava ve gezegeni Zühre
(Venüs) dir. Terazi burcunun cinsiyeti erkek, madeni bakır, günü Cuma, gecesi Salı ve buhuru
Lübandır. Dost burcu Yay, düşman burcu Oğlaktır. Tabiatı itibariyle düşmanı dört unsurdan biri
11
olan Toprak tır.

8. Akreb (Akrep) burcu: Bu burcun tabiatı nemli soğuk olup, anasırı Su ve gezegeni Merih
(Mars) tir. Akrep burcunun cinsiyeti dişi, madeni demir, günü Salı, gecesi Cumartesi ve buhuru
Sandaldır. Tabiatı itibariyle düşmanı Ateştir.

9. Kavs (Yay) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak olup, anasırı ateş ve gezegeni Müşteri
(Jüpiter) dir. Yay burcunun cinsiyeti erkek olup, madeni Kalay, günü Perşembe, gecesi
Pazartesi ve buhuru Ladendir. Dost burcu Kova, düşman burcu Balıktır. Tabiatı itibariyle
düşmanı dört unsurdan biri olan Su dur.

10. Cedi (Oğlak) burcu: Bu burcun tabiatı kuru soğuk olup, anasırı Toprak ve gezegeni Zühal
( Satürn ) dir. Oğlak burcunun cinsiyeti dişi, madeni kurşun, günü Cumartesi, gecesi Çarşamba
ve buhuru Harmeldir. Dost burcu Balık, düşman burcu Koçtur. Tabiatı itibariyle düşmanı dört
unsurdan biri olan Havadır.

11. Deliv (Kova) burcu: Bu burcun tabiatı nemli sıcak olup, anasırı Hava ve gezegeni Zühal
( Satürn ) dir. Kova burcunun cinsiyeti erkek, madeni Kurşun, günü Cumartesi, gecesi
Çarşamba ve buhuru Harmel olup, dost burcu Balık, düşman burcu Akreptir. Tabiatı itibarıyla
düşmanı dört unsurdan biri olan Toprak tır.

12. Hut (Balık) burcu: Bu burcun tabiatı nemli soğuk olup, anasırı Su ve gezegeni Müşteri
(Jüpiter) dir. Balık burcunun cinsiyeti dişi olup, madeni ise Kalaydır. Günü Perşembe, gecesi
Pazartesi, buhuru ise Ladendir. Dost burcu Boğa, düşman burcu İkizlerdir. Tabiatı itibariyle
düşmanı dört unsurdan biri olan Ateş tir.
Aşağıdaki Cetvelde oniki burcun gezegeni, tabiatı, yıldızı, madeni, buhuru, cinsiyeti, sanatı,
tuluu, gündüzü ve gecesi gösterilmiştir.

Cetvel in şekli budur:

SI BURC GEZE TABİATI YILDIZI MADENİ BUHURATI Cİ SANATI TULU’U GÜNDÜZÜ GECESİ
R U GENİ N
A Sİ
SI Y
E

1 Hamel Merih Ateş Ülker Demir Sandal Er Bey Kuzey Salı C.tesi
ke
k

2 Sevr Zühre Toprak Akyıldız Bakır Lüban Di Dansöz Kuzey Cuma Salı
şi

12
3 Cevza Utarid Hava Bediger Civa Mastaki Er Katip Kuzey Ç.mba Pazar
ke
k

4 Sereta Kamer Su Ay Gümüş Misk Di Tabib Kuzey P.tesi Cuma


n şi

5 Esed Şems Ateş Şeref Altın Ud Er Sultan Kuzey Pazar P.mbe


ke
k

6 Sünbül Utarid Toprak Bediger Civa Mastaki Di Katip Kuzey Ç.mba Pazar
e şi

7 Mizan Zühre Hava Akyıldız Bakır Lüban Er Dansöz Güney Cuma Salı
ke
k

8 Akreb Merih Su Ülker Demir Sandal Di Bey Güney Salı C.tesi


şi

9 Kavs Müşte Ateş Kervan Kalay Laden Er Kadı Güney P.mbe P.tesi
ri Kıran ke
k

10 Cedi Zühal Toprak Demir Kurşun Harmel Di Cellat Güney C.tesi Ç.mba
Kazık şi

11 Deliv Zühal Hava Demir Kurşun Harmel Er Cellat Güney C.tesi Ç.mba
Kazık ke
k

12 Hut Müşte Su Kervan Kalay Laden Di Kadı Güney P.mbe P.tesi


ri Kıran şi

Bu Cetveldede oniki burcun gezegenlerini, aylarını, anasırını, mevsimlerini ve madenlerini


göstermektedir.
Cetvelin şekli budur:

SI BURC GEZE TABİATI ANASI AYLARI MEVSİMİ MADENİ BUHURA


R U GENİ RI TI
A
SI
Merih Kuru Ateş Mart İlkbahar Demir Sandal
1 Hamel Sıcak
Sevr Zühre Kuru Toprak Nisan İlkbahar Bakır Lüban
2 Soğuk
Cevza Utarid Nemli Hava Mayıs İlkbahar Civa Mastaki
3 Sıcak
Sereta Kamer Nemli Su Haziran Yaz Gümüş Misk
4 n Soğuk
Esed Şems Kuru Ateş Temmuz Yaz Altın Ud
5 Sıcak

13
Sünbü Utarid Kuru Toprak Ağustos Yaz Civa Mastaki
6 le Soğuk
Mizan Zühre Nemli Hava Eylül Sonbahar Bakır Lüban
7 Sıcak
Akreb Merih Nemli Su Ekim Sonbahar Demir Sandal
8 Soğuk
Kavs Müşteri Kuru Ateş Kasım Sonbahar Kalay Laden
9 Sıcak
Cedi Zühal Kuru Toprak Aralık Kış Kurşuın Üzerlik
1 Soğuk
0
Deliv Zühal Nemli Hava Ocak Kış Kurşun Üzerlik
1 Sıcak
1
Hut Müşteri Nemli Su Şubat Kış Kalay Laden
1 Soğuk
2

BURÇLARIN VASIFLARI

Koç, Aslan ve Yay burçlarının tabiatlar kuru ve sıcaktır. Bu Üç burca müsellesatı nariye denir.

Boğa, Başak ve Oğlak burçlarının tabiatları kuru ve soğuktur. Bu üç burca müsellesatı


türabiye denir.
İkizler, Terazi ve Kova burçlarının tabiatları nemli ve sıcaktır. Bu üç burca müsellesatı havaiye
denir.

Yengeç, Akrep ve Balık burçlarının tabiatları nemli ve soğuktur. Bu üç burca müsellesatı


maiye denir.

Koç, Yengeç,Terazi ve Oğlak burçlarına, Burucu münkalibe ( Dönen burçlar ) denir.

Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarına, Burucu sabite ( Duran burçlar ) denir.

İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarınada, Burucu mümtezic ( Birleşik, karışmış ) denir.

Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay ve Kova burçları erkek ve gündüz diye itibar olunur.

Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balık burçları dişi ve gece diye itibar olunur.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak burç larına Burucu Şimaliye ( Kuzey burçları )
denir.

Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarına Burucu Cenubiye ( Güney burçları )
denir.

BİRBİRİNE DOST OLAN BURÇLAR


Hamel ile Cevza burcu birbiriyle dosttur.
Sevr ile Seretan burcu birbiriyle dosttur.
Cevza ile Esed burcu birbiriyle dosttur.
Seretan ile Sevr burcu birbiriyle dosttur.
Esed ile Cevza burcu birbiriyle dosttur.
Sünbüle ile Akreb burcu birbiriyle dosttur.
Mizan ile Kavs burcu birbiriyle dosttur.
Akreb ile Sünbüle burcu birbiriyle dosttur.

14
Kavs ile Deliv burcu birbiriyle dosttur
Cedi ile Hut burcu birbiriyle dosttur.
Deliv ile Hamel burcu birbiriyle dosttur.
Hut ile Sevr burcu birbiriyle dosttur.

BİRBİRİNE DÜŞMAN OLAN BURÇLAR


Hamel ile Seretan burcu birbirine düşmandır.
Sevr ile Esed burcu birbirine düşmandır.
Cevza ile Hut burcu birbirine düşmandır.
Seretan ile Hamel burcu birbirine düşmandır.
Esed ile Sevr burcu birbirine düşmandır.
Sünbüle ile Kavs burcu birbirine düşmandır.
Mizan ile Cedi burcu birbirine düşmandır.
Akreb ile Deliv burcu birbirine düşmandır.
Kavs ile Hut burcu birbirine düşmandır.
Cedi ile Hamel burcu birbirine düşmandır.
Deliv ile Akreb burcu birbirine düşmandır.
Hut ile Cevza burcu birbirine düşmandır.

AYLARIN TILSIMATI
Her Arabi ayın bir tılsımatı vardır. Bu tılsımatların çok büyük ehemmiyeti vardır. Ayların
Tılsımatı şunlardır.
Muharrem ayının tılsımı :

‫اا‬8 ‫ااا اا ع ع‬8 ‫ااا ك‬7 ‫ط اا اا‬9 ‫اا ع‬7 ‫اا‬

Safer ayının tılsımı:

‫و و و‬6 ‫ط ط ااا‬9 9 9 ‫اا اا‬


Rabuül evvel ayının tılsımatı:

‫ا ھـ ا‬9 ‫ااا ااا‬8 ‫ااا‬9 ‫ا‬8 8

Rabuül ahir ayının tılsımı:

‫ع اا اا‬9 9 ‫ا ا‬3 ‫م ا م ﻻ ط‬6 6‫ا ا‬

Cemaziyel evvel ayının tılsımı:

‫ا م ح ص ح ﻻ‬2 ‫ع ط ا‬8 8 9 ‫م‬8 ‫ا‬9 9 8 8 8

Cemaziyel ahir ayının tılsımı:

‫و ھـ‬5 ‫ل‬6 ‫ااا م اا‬2 ‫ر ح ط‬7 ‫اا ﻻ اا‬9 6 ‫اا و و ع و ط‬

Receb ayının tılsımı:

‫ط‬8 ‫ا‬8 6 ‫اا اا اا‬9 5 ‫ل اا‬


Şaban ayının tılsımı:

‫ﺳﺎ ى ع ااا‬9 ‫اا‬9 ‫اا م‬8 ‫ا‬9 9 9


Ramazan ayının tılsımı:

َ ‫ﺎر ْﺣﻣَنْ ُﻛل ﱠ‬


‫ط ﻣو ع ل ااا ل اا‬9 ْ‫ﺷ ْﻰءٍ َواﺣِد‬ َ ‫و ل ﻻم َﯾ‬

Şevval ayının tılsımı:


15
9 ‫ا‬8 ‫ا‬8 8 8 ‫ااا‬9 8 8 8 8 .3

Zilkade ayının tılsımı:

‫ھـ‬8 ‫ا‬8 8 8 8 ‫ااا‬9 8 8 8 4 8

Zilhicce ayının tılsımı:

َ ‫ﺻﺎﻟِكْ َﻣﻠِكْ َط َﻌ‬


‫س ﻻ ﻻ‬ َ ‫ َھ َﻌﻰ‬4 4 4

GÜNLERİN TILSIMATI
Her günün bir tılsımatı vardır. Bunlarında çok büyük bir ehemmiyeti vardır. Haftanın yedi
gününe ait olan Tılsımlar şunlardır.
Pazar gününün tılsımı:

‫اا اا ااا اا‬8 ‫اا اا ھـ م اا‬8 ‫ط ط ط ﻻ ك ط ط‬8 ‫ا‬7


Pazartesi gününün tılsımı:

‫ك‬8 9 ‫م ااا اااا ا‬7 ‫ا‬9 ‫اااا ااا ط ط و ﻻ ك ا م ط ا‬8 ‫اا‬8

Salı gününün tılsımı:

‫اا اا ط‬7 ‫ط ا‬9 ‫اا ك ا‬8 ‫ااا‬9 ‫ك اا ك ا‬9 ‫م اا‬9 ‫اا‬9

Çarşamba gününün tılsımı:

‫ك اااااا‬9 8 ‫ااااااا‬2 ‫ا م م ك ا‬7 ‫ا ك اا ااا ااااا‬.2 2 ‫ھـ‬

Perşembe gününün tılsımı:

‫ا‬7 2 ‫اااااا‬9 ‫ا ط اااااااااا‬8 ‫ا‬9 9 ‫ااااا ك اا ه ه ا‬6 ‫اا ط ه‬

Cuma gününün tılsımı:

‫ك‬8 9 ‫م ااا اااا ا‬7 ‫ا‬9 ‫اااا ااا ط ط‬


‫و ﻻ ك‬

Cumartesi gününün tılsımı:

7 ‫ع اا ﻻ و ﻻ اا‬5 ‫ھـ ھـ ھـ‬2 2 ‫ااااا ﻻ ااااااا و و و و و‬

Ey Talip! Bir nüsha yazdığın zaman nüshanın altına veya arkasına yazdığın güne ait
gezegenin harflerini, içinde bulunduğun günün ismini, o günün ulvi ve ardi meleğini, o günün
harfini, o günün tılsımını ve içinde bulunduğun arabi ayın tılsımını yazarsın.

Ey bu ilme rağbet eden Talip! Bir ameli yaparken nüshayı yazdıktan sonra ameline uygun
buhuru yakıp, "Ey fülan Cin! Fülan kişinin yüreğine ve gönlüne fülan kişinin sevgisini
acele yak" dersin. Buhurlarınıda eksik yapma!

Aşağıda gelecek olan Cedvel günleri, Hatemi Süley manı, günlerin harflerini, günlerin
esmasını, günlerin ardi meleklerini, günlerin ulvi meleklerini, günlerin Cin isimlerini, burç
isimlerini, gezegenleri, burç meleklerini, gezegen müvekkellerini, günlerin renklerini, günlerin
mürekkebini ve günlerin buhurlarını göstermektedir.

16
Cetvel in şekli budur:

C.TESİ CUMA P.ŞEMBE Ç.ŞAMBA SALI P.TESİ PAZAR GÜNLERİ


HATEMİ SÜLEYMAN
‫ز‬ ‫خ‬ ‫ظ‬ ‫ث‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ف‬
GÜNLERİN
HARFLERİ
‫َزﻛ ﱞِﻰ‬ ٌ ِ‫َﺧﺑ‬
‫ﯾر‬ ‫َظ ِﮭﯾ ٌر‬ ٌ‫َﺛﺎﺑِت‬ ‫ﺷ ُﻛو ٌر‬
َ ‫َﺟ ﱠﺑﺎ ٌر‬ ‫َﻓ ْر ٌد‬
GÜNLERİN ESMASI
ْ‫َﻣ ْﯾﻣُون‬ ْ ‫اَ ْﺑ َﯾ‬
‫ض‬ ‫ش‬
ْ ‫ور‬ َ
َ ‫ﺷ ْﻣ ُﮭ‬ ْ‫ُﺑ ْر َﻗﺎن‬ ‫اَ ْﺣ َﻣ ْر‬ ‫ُﻣ ﱠر ْة‬ ْ ‫ُﻣ ْذھ‬
‫ِب‬
ARDİ MELEKLER
‫َﻛ ْﺳ َﻔ َﯾﺎﺋِﯾ ْل‬ ْ‫َﻋ ْﻧ َﯾﺎﺋِﯾل‬ ‫ﺻ ْر َﻓ َﯾﺎﺋِﯾ ْل‬
َ ‫ِﻣﯾ َﻛﺎﺋِﯾل‬ ْ‫ﺳ َﻣﺎﺋِﯾل‬
َ ‫ﺳ ْﻣ‬
َ ْ‫َﺟ ْﺑ َراﺋِﯾل‬ ‫ُرو ْﻗ َﯾﺎﺋِﯾ ْل‬
ULVİ MELEKLER
‫ﻟَ ْﺧ َﮭ ْططِ ﯾ ْل‬ ‫َﺟ ْﮭﮫَ◌َ ْط‬ ‫َﻧ ْﮭ َﮭ ْططِ ﯾ ْل‬ ‫َﻓ ْﮭ َط ْﯾطِ ﯾ ْل‬ ‫َﻗ ْﮭ َط ْﯾطِ ﯾ ْل‬ ‫َﻣ ْﮭ َط ْﮭطِ ﯾ ْل‬ ‫ﻟِ ْﻠ َط ْﮭطِ ﯾ ْل‬
‫طِ ﯾ ْل‬ CİN İSİMLERİ

Cedi 10 Sevr 2 Kavs 9 Cevza 3 Hamel 1 Akrep Seretan 4 Esed 5 BURCLAR


Deliv 11 Mizan Hut 12 Sünbüle 6 8
7

Zühal Zühre Müşteri Utarid Merih Kamer Şems GEZEGEN


LER
‫َط ُﻣو ًطﺎ‬ ْ‫ِﻣ ْﮭ َر َﻛﺎﺋِﯾل‬ ْ‫َﻋ َواطِ ﯾل‬ ْ‫ا ِْﺳ َراﻋِﯾل‬ ‫َﺑﻠَدْ َﺣﻣِﯾ ْل‬ ْ‫َﻧ ْﮭ َﻧﺎﺋِﯾل‬ ْ ‫َﺑ‬
ْ‫ﺷدَ اطِ ﯾل‬
ْ‫َﻣ ْﮭ َﻛﺎﺋِﯾل‬ ْ‫اَ ْﺟ َﻣﺎﺋِﯾل‬ ْ‫َﻗ َﻐﺎﺋِﯾل‬ ْ‫ﺷ ْﻔ َﯾﺎﺋِﯾل‬
َ ْ‫ﺻﺎﺋِﯾل‬َ ‫َﻣ ْر‬ BURÇ MELEKLERİ

‫اَ ْﺑ َﯾﺎﺋِﯾ ْل‬ ْ‫اَ ْﻟ َﻣ ْﯾﻣُون‬ ‫َﻧ ْﺟ َرا ٍد‬ ‫ﺷ َﻛ ْر‬


ْ َ‫ا‬ ‫َﺑ َﮭﺎﺋِﯾ ْل‬ ٍ ‫َﺗ ْﻘ ِو‬
‫ﯾل‬ ‫َﻛ ْﻠ ِﻣ َﺛﺎ‬ GEZEGEN
MÜVEKKİLLERİ

Siyah Gri Yeşil Mavi Kırmızı Beyaz Sarı GÜNLERİN


RENKLERİ

Zac Kafur Zencar Anzerut Zencebil Üstübeç Sarı Zırnık GÜNLERİN


MÜREKKEB

Üzerlik Lüban Laden Mastaki Sandal Misk Ud GÜNLERİN


BUHURLARI

Ey Talip! Herhangi bir amel yapmak istediğin zaman talip, matlup ve annelerinin isimlerini
ebced ile hesap et. Eğer burç ve gezegenleri dost ise matlubun gezegenin in gününde ve
saatinde yaparsın. Eğer burç ve gezegen leri düşman ise boş yere emek çekme, amelin asla
gerçekleşmez. Muhabbet için tılsım veya nüsha yazmak istersen, Arabi ayın ilk günlerinde,
güneş doğmadan önce yüksek bir yerde yazarsın.

Dil bağlamak için yazarsan, karanlık bir yerde ve orada canlı bir nesne bulunmaması gerekir.

Muhabbet için: Muklil ezrak, Misk, Amber, Ud,Tarçın tohumu, Lüban ve Amber kabuğu
buhurlarını yakarsın.

Dil bağı için: Siyah günlük yağı, Karanfil ve Darı fülfül buhurlarını yakarsın.

Tefrik ve adavet için: Katran, Keçi kılı, Soğan kabuğu, Cin tırnağı ve Kuş dili buhurlarını

17
yakarsın.

Ey Talibi Aşık! Önce üç gün riyazatlı olarak oruç tutup, taharetli ve abdestli olarak tenha bir
yerde halvete gir. Halvette üçüncü gün kalemi eline alıp, niyet ettikten sonra, on ( 10 ) defa
İstiğfar getirip maksadın her ne ise yazmaya başlarsın.

O güne ait gezegenin dört harfini, içinde bulunduğun günün ismini, o günün Ulvi ve Ardi
meleğini, o günün harfini, o günün tılsımını ve içinde bulunduğun Arabi ayın tılsımını yazdığın
nüshanın arkasına veya altına yazarsın. Bu şartları yerine getirmelisin. Melek lerin Cin lerin ve
bütün yazılacak olanların hepsi yukarıdaki Cedvelde gösterilmiştir. Bu işe talip kardeşlerimize
kolay olması için. Şayet hatalarımız olduysa yanlışlarımızın düzeltilmesini arz ederiz. Ben
fakiride hayır dua dan eksik etmeyiniz.

BURÇ LARLA İLGİLİ HASTALIKLAR


Ey Talip ve Rağib! Bilki: Allah Teala hazretleri seni ve beni muvaffak etsin. Oniki (12) burca
mensup Cin taifeleri vardır. İnsan bazen kendi burcuna mensup Cin ninin tasallutuna maruz
kalır.
Sen! Böyle bir hastanın tam ana doğum tarihine göre burcu ne ise, burcunda geçen tedavi
şeklini uygularsın. Şayet hastanın doğum tarihi bilinmiyorsa hastanın ve annesinin ismini Ebced
ile hesap edip, toplamı oniki (12) ye bölersin. Bakide ne kalırsa hastanın burcu odur.

HAMEL ( KOÇ ) BURCU


Burcu Koç, gezegeni Merih, anasırı Ateş, yıldızı Ülker, madeni Demir, cinsiyeti erkek, sanatı
Bey, yönü Kuzey, günü Salı, gecesi Cumartesi olup, bu burcun Cin nisi ismi Eba Leys ibni
Seylüb tür.
Süleyman ibni Davud Aleyhisselam birgün bu oniki (12) burcun Cin Krallarını huzuruna
çağırıp: Ey Cin lerin Kralları, sizleri huzuruma çağırmamın sebebi şudur. Burcu Hamel ve
gezegeni Merih olan Adem oğluna veya kızına nasıl tasallut edersiniz? Hangi Cin bu burca
mensuptur ve meskeni neresidir? diye sordu.
Hamel burcuna mensup Cin Kralı öne çıkıp; Ey Cin lerin emiri ve Allah (c.c.) ın Rasulü. Benim
ismim Eba Leys ibni Seylüb tür. Mekanım deniz kenarı, çeşme ve kuyu başlarıdır. Bu burca
mensup olan kişiyi rüzgar gibi tutarım. O kişi sıtmalı gibi titremeye başlar ve güçsüz kalır.
Vücudunda ve içerisinde şişlikler olup yüzü ve gözleri şişer, gözleri kararır. Rengi kızarır, yemek
yemez, başı ağrır ve harareti çok olur. Geceleri ise zahmeti daha fazla olup, uyku uyuyamaz
dedi.
Hazreti Süleyman Aleyhisselam: Ya Eba Leys! Allah (c.c.) ismi hakkı için seni yakarım. Şu
tertip üzere nüsha yazılsa, o kişiye yine tasallut edermisiniz? Çabuk bana cevap ver. dedi.
Eba Leys ibni Seylüb dediki: Ey Allah c.c. ın Rasulü, ruhum sana feda olsun. Bizler o kişiden
uzaklaşır ve yanına bile varmaktan çekiniriz. dedi .
Sarı Koyun veya sarı Tavuk kanıyla yazılırsa, Allah c.c. ın izniyle hasta şifa bulur .
Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır :

ُ‫ﷲ َوﻻَ ﻏَﺎﻟِبُ ِاﻻﱠ ﷲ‬ ِ ‫ﷲ َو ِﺑﺎ ِ َوﻣ َِن‬ ِ ‫ﺎﺣ ﱡق ِﺑﺳْ ِم‬ َ ‫ﺎﺣ ﱡق َﯾ‬
َ ‫ﺎﺣ ﱡق َﯾ‬ َ ‫ك َو َﺗ َﻌﺎﻟَﻰ َﯾ َﺎﷲ ُ َﯾ َﺎﷲ ُ َﯾ َﺎﷲ ُ َﯾﺎاَ َﺣ ُد َﯾﺎاَ َﺣ ُد َﯾﺎاَ َﺣ ُد َﯾ‬ َ ‫ِﯾم ِﺑﺳْ ِم ﷲِ َﺗ َﺑ‬
َ ‫ﺎر‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
ُ‫ت ْاﻟوُ ﺟُوه‬
ِ ‫ِﯾم َو ِﺑ َﺣ ﱢق َﻋ َﻧ‬
ٍ ‫ﺣ‬ ‫ر‬
َ ‫بﱟ‬ ‫ر‬
َ ْ‫ـن‬ ‫ﻣ‬ِ ً ‫ﻻ‬ ‫و‬ْ َ
‫ﻗ‬ ‫م‬
ٌ َ ‫ﻼ‬‫ﺳ‬َ ‫ق‬‫ﱢ‬ ‫ﺣ‬َ ‫ﺑ‬
ِ ِ‫ﯾن‬ ‫ﯾ‬
ِ‫َﺎط‬ ‫ﱠ‬
‫ﺷ‬ ‫اﻟ‬ ‫و‬ َ ‫نﱢ‬ ‫ﺟ‬ ْ
‫اﻟ‬
ِ ِ ‫خ‬ َ ‫ا‬‫و‬َ ‫ح‬ ُ ‫ا‬ ‫و‬
َ ْ‫ر‬َ ‫ﻻ‬ ْ
‫ا‬ ‫و‬
َ ُ
‫ﺢ‬ ‫ﯾ‬ ‫اﻟرﱢ‬ ‫و‬
َ ُ
‫ل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬
َ ‫ﺟ‬
ِ ْ
‫اﻟ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﮭ‬
َ ‫ﯾ‬
‫ﱡ‬ َ ‫ا‬ ‫م‬ْ ُ
‫ﻛ‬ ْ
‫ﯾ‬ َ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬
َ ُ
‫ﻣْت‬ ‫ﺳ‬ َ ْ
‫ﻗ‬ َ ‫ا‬ ‫و‬
َ ُ
‫ﻣْت‬ َ
‫ز‬ ‫ﻋ‬
َ ‫ِﺑﺣُرْ َﻣ ِﺔ‬
‫ِﯾم اَﻻﱠ‬ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ ْ َ ‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ َ ْ ‫ﱠ‬ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ﺎن َو ِاﻧ ُﮫ ِﺑﺳْ ِم‬َ ‫ِب ِاﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠ ْﯾ َﻣ‬ َ ‫ﺻﺎﺋ‬ َ ‫ﺎر ﺗﺣْ ِﻣ ُل اﻟ َﻣ‬ ِ ‫ﺎب َﻣنْ َﺣ َﻣ َل ظﻠﻣًﺎ ُھ ُم ﷲ ُاﻟذ ِ◌ى ﻣُﺧﺗﻠِفِ اﻟﯾ ِْل َواﻟﻧ َﮭ‬ َ ‫ﱡوم َوﻗدﺧ‬ ِ ‫ﻟِﻠ َﺣﻰﱢ اﻟﻘﯾ‬
ْ ْ
‫ْن دَ اوُ ْد َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ اﻟ ﱠﺳﻼَ ُم َوﻻَ َﺣ ْول َوﻻَﻗُ ﱠو َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ اﻟ َﻌﻠِﻰﱢ اﻟﻌَظِ ِﯾم‬ ْ
َ ‫َﺗﻌْ ﻠُوا َﻋﻠَﻰﱠ َوأ ُﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِﻣ‬
‫ا‬ ِ ‫ﺎن اﺑ‬ِ ‫ِـﯾن َﺟﺑ َْراﺋِﯾ ْل َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ اﻟ ﱠﺳﻼَ ُم ِﺑ َﺣ ﱢق ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬ َ ‫ِﯾن ﺣ‬
‫ھـ ط م ف ش ذ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tebareke ve teala Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya


Ehad Ya Ehad Ya Ehad Ya Hakku Ya Hakku Ya Hakku Bismillahi ve billahi ve minallahi ve
la ğalibü illallahü bi hürmeti azemtü ve aksemtü aleyküm eyyühel cibalü verrihu vel
ervahu ve ehıl cinni veş şeyatini bi hakki Selamün kavlen min rabbin rahim. Ve bi hakki
Anetil vücühü lil hayyil kayyümi ve kad habe men hamele zülma. Hümülla hüllezi
muhtelifil leyli vennehari tahmilül mesaibi. İnnehü min Süleymane ve innehü
18
Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tünü müslimin. Hıne Cebrail Aleyhisselam.
Bi hakki Süleyman ibni Davud Aleyhisselam. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil
azim.
Şekiller ve Ateş harfleri.
Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer:

‫آن َﻣﺎ‬ِ ْ‫ﻣ َِن ْاﻟﻘُر‬ ‫ﺎﺣ ﱡق َﯾﺎ َﺷﺎﻓِﻰ َﯾﺎ َﻛﺎﻓِﻰ َﯾﺎ َﻣ َﻌﺎفِ َﯾﺎ َﻋﺎﻓِﻰ َﯾ َﺎﷲ ُ َو ُﻧ َﻧ ﱢز ُل‬ َ ‫ﺎربﱢ َﯾ‬ َ ‫ِك َﯾ َﺎﷲ ُ َﯾ‬ َ ‫ك َو َﺗ َﻌﺎﻟَﻰ ِا ْﺷفِ ﺷِ َﻔﺎﺋ‬ َ ‫ِﯾم َﺧﻠَقَ ﷲ ُ َﺗ َﺑ‬
َ ‫ﺎر‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟ ﱠرﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ِﯾم‬ ‫ِﯾن ِاﻻﱠ َﺧ َﺳﺎرً ا َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُ ﱠو َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ‬ ‫ﱠ‬ ٌ
َ ‫ھ َُوﺷِ َﻔﺎ ٌء َو َرﺣْ َﻣﺔ ﻟ ِْﻠﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬
َ ‫ِﯾن َوﻻَ َﯾ ِزﯾ ُد اﻟظﺎﻟِﻣ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Halakallahü tebareke ve teala işfi şifaike Ya Allahü Ya Rabbi Ya


Hakku Ya Şafi Ya Kafi Ya Meafi Ya Afi Ya Allahü Ve nünezzilü minel kurani ma hüve
şifaün ve rahmetün lil mü’minine ve la yezidüz zalimine illa hasara. Ve la havle ve la
kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Bu yedi adet yazılır ve hastaya geceleri tütsi yapılır:

Bu yazılır ve denize bırakılır :

SEVR ( BOĞA ) BURCU


Burcu Boğa, gezegeni Zühre, anasırı Toprak, yıldızı Akyıldız, madeni Bakır, cinsiyeti Dişi,
sanatı Dansöz, yönü Kuzey, Günü Cuma, gecesi Salı olup, Cinnisi ismi Haytanuş ibni Samsan
dır. (Yahya ibni Leys de denir).

Bu Cin taifesinin mekanı sular ve eski virane yerlerdir. İnsana tasallut ettikleri zaman kuşlar
gibi uçup, o kişinin üzerine konar, vücudunu ateş gibi yakar. Bütün bedeni kesik kesik olur.
Yüzünün rengi sararır, iki ayağınıda tutup, dizlerinin kuvveti kalmaz. Karnı büyür ve şişer.
Kalçaları ve başı ağrır, gözlerini açamaz, iştahı olmaz ve harareti çoğalır. Ayrıca Su içmeside
artar ve günden güne hastalığı fazlalaşır.

Siyah Koyun veya siyah Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa
bulur.
Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır:

‫ادَﺑ ِﮭ ْم َر ﱡﺑ ُﮭ ْم َر َﺷ ًدا‬ ِ ْ‫ِﯾن َواَ ﱠﻧﺎ ﻻَ َﻧ ْد ِرى اَ َﺷرﱞ ا ُ ِرﯾدَ ِﺑ َﻣنْ ﻓِﻰ ْاﻻَر‬
ِ ‫ض اَ ْم اَ َر‬ َ ‫ِﯾم اَﻻﱠ َﺗﻌْ ﻠُوا َﻋﻠَﻰﱠ َو ْأ ُﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِﻣ‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ﺎن َو ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﺑﺳْ ِم‬َ ‫ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
ْ‫ﺻ َد َﻗ ٍﺔ اَ ْو ُﻧﺳُكٍ اُﺳْ ُﻛنْ اُﺳْ ُﻛنْ اُﺳْ ُﻛن‬ ٌ ْ ً ً ‫ﺎن ِﻣ ْﻧ ُﻛ ْم َﻣ ِرﯾ‬
َ ‫ﺿﺎ اَ ْو ِﺑ ِﮫ اَذى ِﻣـنْ َرأﺳِ ِﮫ َﻓﻔ ِْد َﯾﺔ ِﻣـنْ ﺻِ َﯾ ٍﺎم اَ ْو‬ ‫ﱠ‬ ْ ُ
ُ ‫َوﻻَ َﺗﺣْ ﻠِﻘُوا رُؤُ َﺳ ُﻛ ْم َﺣ ﱠﺗﻰ َﯾ ْﺑﻠﻎَ اﻟ َﮭ ْد‬
َ ‫ى َﻣ ِﺣﻠ ُﮫ َﻓ َﻣنْ َﻛ‬
‫بوىنصتض‬ ْ ‫ِﻰﱢ‬ ْ َ َ ْ َ َ ْ
‫َﻓ َﺳ َﯾ ْﻛﻔِﯾ َﻛ ُﮭ ُم ﷲ ُ َوھ َُو اﻟ ﱠﺳﻣِﯾﻊ اﻟ َﻌﻠِﯾ ُم ِاﺷفِ َﯾﺎﺷﺎﻓِﻰ َوﻻ َﺣـو َل َوﻻﻗ ﱠوة ِاﻻ ِﺑﺎ ِ اﻟ َﻌﻠ اﻟﻌَظِ ِﯾم‬
‫ﱠ‬ ُ ْ ُ

İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahir- rahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni
müslimin. Ve enna la nedri eşerrün üride bimen fil ardı em erade bihim rabbühüm reşada.
Ve la tahliku ruüseküm hatta yebluğal hedyü mehıllehü femen kane minküm meridan
evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min sıyamin ev sadakatin ev nüsükün. Üskün üskün
üskün Feseyekfikehümüllahü ve hüves semiul alim. İşfi Ya Şafi Vela havle vela kuvvete
illa billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve toprak harfleri olan: Be Vav Ye Nun Sat Te Dat.

Bu yazılır ve suyunu hasta yedi (7 ) gün içer.

َ ‫ﺎس َﻟ َﻌ ﱠﻠ ُﮭ ْم َﯾ َﺗ َﻔ ﱠﻛر‬
‫ُون‬ ِ ‫ك ْاﻻَﻣْ َﺛﺎ ُل َﻧﺿْ ِر ُﺑ َﮭﺎ ﻟِﻠ ﱠﻧ‬ َ ‫ﷲ َوﺗ ِْﻠ‬ ِ ‫ﺻدﱢﻋً ﺎ ِﻣنْ َﺧ ْﺷ َﯾ ِﺔ‬ َ ‫آن َﻋﻠَﻰ َﺟ َﺑ ٍل ﻟَ َر اَ ْﯾ َﺗ ُﮫ َﺧﺎﺷِ َﻌﺎ ُﻣ َﺗ‬ َ ْ‫ِﯾم ﻟَ ْو اَ ْﻧ َز ْﻟ َﻧﺎ َھ َذا ْاﻟﻘُر‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِـم‬
ُ‫ك ْاﻟﻘُدﱡوسُ اﻟ ﱠﺳﻼَ ُم ْاﻟﻣ ُْؤﻣِنُ ْاﻟ ُﻣ َﮭ ْﯾﻣِنُ ْاﻟ َﻌ ِزﯾز‬ ْ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱢ‬
ُ ِ‫ب َواﻟﺷ َﮭﺎ َد ِة ھ َُو اﻟرﱠ ﺣْ َﻣنُ اﻟرﱠ ﺣِﯾ ُم ھ َُو ﷲ ُ اﻟذى ﻻَ ِاﻟ َﮫ ِاﻻھ َُو اَﻟ َﻣﻠ‬ ‫ﱠ‬ ْ ‫ﱠ‬ َ
ِ ‫ھ َُوﷲ ُ اﻟذِى ﻻَ ِاﻟ َﮫ ِاﻻھ َُو َﻋﺎﻟِ ُم اﻟ َﻐ ْﯾ‬ ‫ﱠ‬
‫ض َوھ َُو ْاﻟ َﻌ ِزﯾ ُز‬ ِ ْ‫ر‬َ ‫ﻻ‬ ْ
‫ا‬ ‫و‬
َ ‫ت‬
ِ ‫ا‬‫و‬ ََ‫ﻣ‬‫ﺳ‬‫ﱠ‬ ‫اﻟ‬ ‫ِﻰ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ َ ُ
‫ﮫ‬ َ ‫ﻟ‬ ُ
‫ﺢ‬ ‫ﱢ‬
‫ﺑ‬ ‫ُﺳ‬
َ ‫ﯾ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﻧ‬َ ْ‫ُﺳ‬
‫ﺣ‬ ْ
‫اﻟ‬ ُ
‫ء‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬َ ْ‫ﺳ‬َ ‫ﻻ‬ ْ
‫ا‬ ُ
‫ﮫ‬ َ ‫ﻟ‬ ُ
‫ر‬ ‫وﱢ‬‫ُﺻ‬
َ ‫ﻣ‬ ْ
‫اﻟ‬ ُ‫ئ‬ ‫ﺎر‬
ِ َ‫ﺑ‬ ْ
‫اﻟ‬ ‫ِق‬ُ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﺧ‬ ْ
‫اﻟ‬ ُ َ َ ‫ﷲ َﻋﻣﱠﺎ ُﯾ ْﺷ ِر‬
‫ﷲ‬ ‫ُو‬‫ھ‬ ‫ون‬ ‫ﻛ‬ُ ِ ‫ﺎن‬ َ ‫ْاﻟ َﺟﺑﱠﺎ ُر ْاﻟ ُﻣ َﺗ َﻛ ﱢﺑ ُر ُﺳﺑ َْﺣ‬
َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ‫ْاﻟ َﺣﻛِﯾ ُم َﻋ َزﻣ‬
‫ﺿﻰ اَ ْﻣرً ا‬ َ ‫ض َو ِاذا َﻗ‬ َ
ِ ْ‫ت َواﻻر‬ ِ ‫ﯾن َو َﻓ ْوقَ ﻛ ﱢل ذِى ﻋِ ﻠ ٍم َﻋﻠ ٍِﯾم َو ِﻣﻧ ُﮫ ﻛ ﱢل َﺷﻰْ ٍء َﺑدِﯾ ُﻊ اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬ ‫ﱠ‬
ِ ِ‫اح اﻟ ِﺟنﱢ َواﻟﺷﯾَﺎط‬ ِ ‫ْت َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َﯾﺎ َﻣﻌْ َﺷ َر اﻻرْ َو‬
َ ْ
َ ‫وت ُﻛ ﱢل َﺷﻰْ ٍء َو ِاﻟَﯾﮫ ِ ُﺗرْ َﺟﻌُون‬ ُ ‫ﺎن اﻟﱠذِى ِﺑ َﯾ ِد ِه َﻣﻠَ ُﻛ‬ َ ‫َﻓ ِﺎ ﱠﻧ َﻣﺎ َﯾﻘُـو َل ﻟَ ُﮫ ُﻛنْ َﻓ َﯾ ُﻛون َﻓ ُﺳﺑ َْﺣ‬

19
Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel Kurane ala cebelin leraeytehü haşian
mütesaddian min haşyetillahi ve tilkel emsalü nadribüha linnasi leallehüm yetefekkerün.
Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve alimül ğaybi veş şehadeti hüverrahmanür- rahim.
Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve elmelikül kuddüsüs selamül mü’minül müheyminül azizül
cebbarül mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikün. Hüvallahül halikul bariül musavviru
lehül esmaül hüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel ardı ve hüvel azizül hakim.
Azemtü aleyküm Ya ma’şeral ervahıl cinni veş şeyatıne ve fevka külli zi ılmin alim. Ve
minhü külli şeyin. Bedius semavati vel ardı ve iza kada emran feinnema yekule lehü kün
feyekün. Fesübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun.

Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusül eder :

ِ ‫ْس ِﺑﺳْ ِم‬ َ ‫ب اَ َﺣ ُد ھُنﱠ ﻟَﯾ‬ ِ ‫ﺎن َﻋ َذا‬ َ ‫ِﯾن ِاﻻﱠ َﺧ َﺳﺎراً َﻣﺎ َﻛ‬ ‫ِﻧﯾن َوﻻَ َﯾزﯾ ُد ﱠ‬
َ ‫آن َﻣﺎ ھ َُو ﺷِ ﻔﺎ ٌء َو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ ﻟ ِْﻠﻣ ُْؤﻣ‬
ِ ْ‫ِﯾم َو ُﻧ َﻧ ﱢز ُل ﻣ َِن ْاﻟﻘُر‬
‫ﷲ‬ َ ‫اﻟظﺎﻟِﻣ‬ ِ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫ض َوﻻَﻓِﻰ اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ ِء َوھ َُو اﻟ ﱠﺳﻣِﯾ ُﻊ ْاﻟ َﻌﻠ ِِﯾم َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُوﱠ َة ِاﻻﱠ‬ ْ
ِ ْ‫ﷲ اﻟذِى ﻻَ َﯾﺿُرﱡ َﻣ َﻊ اﺳْ ِﻣ ِﮫ َﺷﻰْ ٌء ﻓِﻰ اﻻَر‬‫ﱠ‬ ْ ْ
ِ ‫ﷲ اﻟ َﻛﺎﻓِﻰ ِﺑﺳْ ِم‬
ِ ‫ﷲ اﻟ َﻣ َﻌﺎﻓِﻰ ِﺑﺳْ ِم‬ ِ ‫اﻟ ﱠﺷﺎﻓِﻰ ِﺑﺳْ ِم‬
ِ ‫ِﺑﺎ‬
‫ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم‬

Bismillahirrahmanirrahim.Ve nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil


mü’minine ve la yezidüz zalimine illa hasara. Ma kane azabi ehadü hünne leyse.
Bismillahiş Şafi Bismillahi Kafi Bismilla hil Meafi Bismilla hillezi la yedurru measmihi
şeyün fil ardu vela fissema-i ve hüves semiul alim.

Bu, yedi adet kağıt üzerine yazılır ve her gece bir tanesi yakılıp, hastanın burnuna dumanı
çektirilirse hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur.

Bu yazılır ve ayak değmeyen bir yere gömülür:

‫ﻣﺢ‬1 1 1 ‫ح‬3 ‫م م د‬1 7 1 1 1 ‫ح َﯾﺎ َﺗﻣْ ﺧِﯾ َﺛﺎ َو َﯾﺎﻣُو َﺷ ْﻠطِ ًﯾﺛﺎ َﯾﺎ َﺗﻣْ ﺧ ًِﯾﺛﺎ ااا‬3 2 8 ‫اا‬9

Mim, ha, elif, elif, elif, ha, üç, mim, mim, dal, elif, yedi, elif, elif, elif, ha, Ya Temhısan ve Ya
Muşeltısan Ya Temhısan Elif, elif, elif, üç, iki, sekiz, elif, elif, dokuz .

CEVZA ( İKİZLER ) BURCU


Burcu İkizler, gezegeni Utarid, anasırı Hava, yıldızı Bediger, madeni Civa, cinsiyeti Erkek,
sanatı Katip, yönü Kuzey, günü Çarşamba, gecesi Pazar olup, Cinnisi ismi Cabir ibni Mervan
dır .
Bu Cin taifesinin mekanı viran mahaller, değirmen içleri ve yol aralarıdır. Bu burca mensup
olan kişiye rüzgarı ile çarpınca o kişinin dizlerinin bağı çözülür, elleri ayakları ve bütün
mafsalları titrer. Başı ağrır, gözleri kararır ve vücudunun kuvveti kalmaz. Devamlı sancısı olup,
konuşmaya dermanı kalmaz. İştahı olmaz, harareti düşer ve uyku uyuyamaz. Geceleri hastalığı
iyice artar.
Kızıl Koyun veya Kızıl Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, Allah (c.c) ın izniyle hasta şifa
bulur.
Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır :

‫ﺎن َﯾﻘُو ُل‬ َ ‫ﺻﺎ ِﺣ َﺑ ًﺔ َوﻻَ َ◌ َو َﻟ ًدا َواَ ﱠﻧ ُﮫ َﻛ‬ َ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ِﺣ ِﯾم اَﻻﱠ َﺗﻌْ ﻠُوا َﻋﻠَﻰﱠ َو ْأ ُﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِﻣ‬
َ ‫ِﯾن َواَ ﱠﻧ ُﮫ َﺗ َﻌﺎﻟَﻰ َﺟ ﱡد َر ﱢﺑ َﻧﺎ َﻣﺎ ﱠﺗ َﺧ َذ‬ ِ ‫ﺎن َو ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﺑﺳْ ِم‬
َ ‫ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
‫ك َﻧﻌْ ُﺑ ُد‬ ‫ﱠﺎ‬
‫ﯾ‬
َ ِ َ ‫ا‬ ‫ِﯾن‬ ‫ﻣ‬ َ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻌ‬
َ ْ
‫ِﻠ‬ ‫ﻟ‬ ٌ
‫ر‬ ْ
‫ﻛ‬ ‫ذ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻻ‬ ‫ا‬
ِ ِ َ َ َ‫ُو‬
‫ھ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬‫و‬ ٌ‫ون‬ ُ
‫ﻧ‬ ْ‫ﺟ‬ ‫ﻣ‬ َ ‫ﻟ‬
َ ِ َ ُ
‫ﮫ‬ ‫ﱠ‬
‫ﻧ‬ ‫ا‬ ‫ون‬ُ ‫ﻟ‬ ‫و‬ ُ ‫ﻘ‬‫ﯾ‬‫و‬
ََ َ‫ر‬ ْ
‫ﻛ‬ ‫ﱢ‬
‫اﻟذ‬ ‫ُوا‬‫ﻌ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﱠﺎﺳ‬
ِ َ ‫ﻣ‬ َ ‫ﻟ‬ ‫م‬ ‫ھ‬ ‫ﺎر‬ ‫ْﺻ‬ ‫ﺑ‬
ِْ ِ َ ِ َ ِ َ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬ ‫ك‬ َ
‫ﻧ‬ ‫و‬ُ ‫ﻘ‬‫ﻟ‬ ْ
‫ُز‬ ‫ﯾ‬َ ‫ﻟ‬ ‫ُوا‬ ‫ر‬ َ
‫ﻔ‬ َ
‫ﻛ‬ ‫ِﯾن‬
َ ‫ذ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ُ
‫د‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﻛ‬ ‫ﯾ‬
َ َِْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬ ً
‫ط‬ َ
‫ط‬ َ
‫ﺷ‬ ِ ‫َﺳﻔِﯾ ُﮭ َﻧﺎ َﻋﻠَﻰ‬
‫ﷲ‬
‫جز‬ ْ
‫ﷲ اﻟ َﻌﻠِﻰﱢ اﻟﻌَظِ ِﯾم‬ ْ ‫ﱠ‬ ُ
ِ ‫ش اﻟﻌَظِ ِﯾم َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗ ﱠو َة ِاﻻ ِﺑﺎ‬ ْ ْ
ِ ْ‫ت َوھ َُو َربﱡ اﻟ َﻌر‬ ْ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ َ
ُ ‫ﷲ ﻻَ ِاﻟ َﮫ ِاﻻ ھ َُو َﻋﻠ ْﯾ ِﮫ َﺗ َوﻛﻠ‬ ُ ‫ﱠ‬
ِ ‫ﺎك َﻧﺳْ َﺗﻌِﯾنُ َﻓ ِﺎنْ َﺗ َوﻟ ْوا َﻓﻘ ْل َﺣﺳْ ِﺑ َﻰ‬ َ ‫َو ِا َﯾ‬
ْ‫ْن ﻓُﻼَن‬ ‫ﺑ‬
ِ ِ ‫ا‬ ‫ن‬َ ‫ﻼ‬ ُ ‫ﻓ‬ ‫وا‬ ُ ‫ﻔ‬‫ﻋ‬ َ ‫ظ‬ ‫ث‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫ك‬

İnnehü min Süleymana ve innehü Bismillahirrahma- nirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni
müslimin. Ve ennehü teala ceddü rabbüna mettehaze sahibeten vela veleda. Ve ennehü
20
kane yekulü sefihüna alallahü şetata. Ve in yekadüllezine keferu leyüzlikuneke
biebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulüne innehü lemecnun. Vema hüve illa zikrul’lil
alemin. İyya kena’büdü ve iyya kenestein. Fein tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azım. Vela havle vela kuvvete illa billahil
aliyyil azım. Hatemi süleyman ve hava harfleri Afü fülan ibni fülanete.

Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer.

َ ‫ور ُﺛ ﱠم اﻟﱠذ‬
‫ِﯾن‬ ِ َ ‫اﻟظﻠُﻣﺎ‬
َ ‫ت َواﻟ ﱡﻧ‬ ‫ض َو َﺟ َﻌ َل ﱡ‬ َ ْ‫ت َو ْاﻻَر‬ِ ‫ـﺣ ْﻣ ُد ِ ِ اﻟﱠذِى َﺧﻠَقَ اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬ َ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ِﺣ ِﯾم اَ ْﻟ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِـم‬
ْ ْ ْ ْ
‫ى َﻣ ِﺣﻠﱠ ُﮫ ِﺑﺳْ ِم َﺗ َﻌﺎﻟِﻰ ِﺑﺳْ ِم اﻟ ُﻣ َﺗ َﻌﺎﻟِﻰ َربﱢ ِا ﱢﻧﻰ َو َھ َن اﻟ َﻌظ ُم ِﻣ ﱢﻧﻰ َو ْﺷ َﺗ َﻌ َل اﻟرﱠ أسُ َﺷ ْﯾﺑًﺎ َوﻟَ ْم‬ ُ ‫ون َوﻻَ َﺗﺣْ ﻠِﻘُوا رُؤُ َﺳ ُﻛ ْم َﺣ ﱠﺗﻰ َﯾﺑْﻠُﻎَ ْاﻟ َﮭ ْد‬ َ ُ ‫َﻛ َﻔرُوا ِﺑ َرﺑ ِﱢﮭ ْم َﯾﻌْ دِﻟ‬
‫ِﯾن ِاﻻﱠ َﺧ َﺳﺎرً ا َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَ ﻗُوﱠ َة‬ ‫ِﯾن َوﻻَ َﯾزﯾ ُد ﱠ‬
َ ‫اﻟظﺎ ِﻟﻣ‬ ِ َ ‫آن َﻣﺎھ َُـوﺷِ َﻔﺎ ٌء َو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ ﻟ ِْﻠﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬ ِ ْ‫ﷲ َﺗ َﻌﺎﻟَﻰ َو ُﻧ َﻧ ﱢز ُل ﻣ َِن ْاﻟﻘُر‬ ِ ‫ك َربﱢ َﺷ ِﻘ ًّﯾﺎ ا ُ ْﺧرُجْ ِﺑﺎ ِْذ ِن‬ َ ‫اَ ُﻛنْ ِﺑ ُد َﻋﺎ ِﺋ‬
ْ ْ ‫ﱠ‬
‫ِاﻻ ِﺑﺎ ِ اﻟ َﻌﻠِﻰﱢ اﻟﻌَظِ ِﯾم‬

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi hala kas semavati vel arda ve cealez


zulümati ven nura sümmellezine keferu birabbihim ya’dilün. Vela tahliku ruuseküm hatta
yeblüğal hedyü mehilleh. Bismi teali Bismil muteali Rabbi inni ve henel azmü minni
veştealer re’sü şeyben ve lem ekün bi duaike rabbi şekıyya. Uhruc bi iznillahi teala. Ve
nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minine vela yezidüz zalimine
illa hasara. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim .

Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder :

‫ُون‬ ُ ‫ﺻ ِﺎﺑرُوا َو َر ِاﺑ‬


َ ‫طوا َوا ﱠﺗﻘُوا ﷲَ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻛ ْم ُﺗ ْﻔﻠِﺣ‬ َ ‫ِﺑﺳْ ِـم ِ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣِﯾم َﯾﺎاَ ﱡﯾ َﮭﺎ اﻟﱠذ‬
َ ‫ِﯾن آ َﻣ ُﻧوا اﻟﺻْ ِﺑرُوا َو‬
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüs biru ve sabiru ve rabitu vettekullahe
lealleküm tüflihun.

Bu yazılır ve kıble duvarına gömülür:

‫ْـن دَ اوُ ْد َﻋﻠَﯾ ِْﮭﻣﺎ َ اﻟـ ﱠﺳﻼَ ُم ر ب ا ا ا م ب ا ا ا م ﻻ ا ا ا ھﺎ‬ ِ ‫ﯾن َو ْاﻻَرْ واَ ِح ِﺑﺣـَ ﱢق َﺧﺎ َﺗ ِم ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
ِ ‫ﺎن اﺑ‬ ‫ْت َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َﯾﺎ َﻣﻌْ َﺷ َر ْاﻟ ِﺟنﱢ َواﻟ ﱠ‬
ِ ِ‫ﺷﯾَﺎط‬ ُ ‫َﻋ َزﻣ‬

Azemtü aleyküm ya ma’şerel cinni veş şeyatıni vel ervahı bi hakki hatemi Süleyman ibni
Davud Aleyhimesselam. Ra Be elif elif elif mim be elif elif eif mim lamelif elif elif elif ha
mim çizgi ayın mim ayın ayın.

Bu, yedi adet kağıt üzerine yazılır ve her gece bir tanesi yakılarak, hasta olan kimsenin
burnuna dumanı çektirilir ise hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur.

Ye Elif Şın Elif Kaf Ye Mim Mim İki Dokuz Dört Yedi He Üç Altı Bir Sekiz ve Tı ile çizgi.

SERETAN ( YENGEÇ ) BURCU


Burcu Yengeç, gezegeni Kamer, anasırı Su, yıldızı Ay, madeni Gümüş, cinsiyeti Dişi, sanatı
Tabib, yönü Kuzey, günü Pazartesi, gecesi Cuma olup, Cinnisi ismi Meymun ibni Zenki dir.
Bu Cin taifesinin mekanı boş evler, harap yerler ve kabirlerdir. Bu burcun Cinnisi Kiliselerde
İncil okur. Kuş gibi uçarak her yerde hazır olur. Bu burç sahibinin üzerine uçarak konar ve sıtma
gibi tasallut eder. Hasta nın bütün bedeni kesik kesik olur. Yüzünün rengi gider. Hasta geceleri
uyku uyuyamaz ve korkarak sabahlar. Gündüzleri ise ağrı ve sızılardan rahat edemez.
Beyaz Koyun veya beyaz Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, Allah (c.c.) izniyle hasta şifa
bulur.
Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır :

َ ‫ِﯾم اَﻻﱠ َﺗﻌْ ﻠُوا َﻋﻠَﻰﱠ َو ْأ ُﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِﻣ‬


َ ‫ِﯾن َواَ ﱠﻧﺎ ُﻛ ﱠﻧﺎ َﻧ ْﻘ ُﻌ ُد ِﻣ ْﻧ َﮭﺎ َﻣ َﻘﺎﻋِ َد ﻟِﻠﺳﱠﻣْ ِﻊ َﻓ َﻣنْ َﯾﺳْ َﺗﻣ ِِﻊ ْا‬
‫ﻵن َﯾ ِﺟ ْدﻟَ ُﮫ ﺷِ َﮭﺎﺑًﺎ‬ ِ ‫ﺎن َو ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﺑﺳْ ِم‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ َ ‫ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
‫ﷲ ﻣُو َﺳﻰ‬ ‫ﱠ‬ َ َ
ِ ‫ﷲ ﻻ ِاﻟ َﮫ ِاﻻ‬ َ
ِ ‫ﷲ ِاﺑ َْراھِﯾ ْم ﺧﻠِﯾ ُل‬ ‫ﱠ‬ َ
ِ ‫ﷲ ﻻ ِاﻟ َﮫ ِاﻻ‬ َ ِ ُ◌ ‫ﺻﻔﻰﱢ‬ َ ‫ﷲ آ َد ْم‬ ‫ﱠ‬ َ َ َ ْ ٌ ٌ ُ ٌ ْ
ِ ‫ﺻ ًدا َﷲُ ُﻧور ٌَو ِﺣﻛ َﻣﺔ َو َﺣ ْـو ٌل َوﻗوﱠ ة َوﺑُرْ َھﺎنُ ِ ِ َوﺣُﺟﱠ ﺔ َوﺳُﻠطﺎنٌ ﻻ ِاﻟ َﮫ ِاﻻ‬ َ ‫َر‬
21
‫ب َرﺳُو ُل‬ ِ ‫ﺻﻠﱠﻰ ُ َﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َم َو َرﺿِ َﻰ ﷲ ُ َﺗ َﻌﺎ َﻟﻰ َﻋنْ اَﺻْ َﺣﺎ‬ َ ‫ﷲ‬ ِ ُ‫ﷲ َو َﺣ ِﺑﯾب‬ ِ ‫ﷲ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٌد َرﺳُو ُل‬ ِ ‫ﷲ ﻻَ ِا َﻟ َﮫ ِاﻻﱠ‬ ِ ‫ﯾﺳﻰ رُو ُح‬ َ ِ‫ﷲ ﻋ‬ ِ ‫ﷲ ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻﱠ‬ ِ ‫َﻛﻠِﯾ ُم‬
‫ﷲ ﻻَ ِاﻟَ َﮫ‬ ‫ِن‬
ِ َ ِ‫ﻣ‬ ‫ﺎن‬ َ
‫ﻓ‬ ‫و‬ ‫ﱡ‬
‫اﻟط‬ ‫ﺎن‬
َ َ
‫ﻛ‬ ‫و‬ ْ َ ‫ﻟ‬ ‫ْس‬
َ ‫ﯾ‬َ ‫ﻟ‬ ‫ُون‬
َ ‫ﻣ‬‫ﯾ‬ْ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫م‬ ُ
‫ﻛ‬ ‫ﯾ‬َ ‫ﻠ‬
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ‫ﻋ‬ ُ
‫ت‬ ‫ـ‬ ‫ﻣ‬‫ز‬َ ‫ﻋ‬ ‫م‬ ‫ِﯾ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻌ‬ ْ
‫اﻟ‬ ُ
‫ﻊ‬ ‫ِﯾ‬
‫ﻣ‬ ‫ﺳ‬
‫ﱠ‬ ‫اﻟ‬ ‫ُو‬‫ھ‬ ‫و‬
َ َ ِ ‫ض‬ ْ‫ر‬َ ‫ﻻ‬‫ا‬ْ ‫ِﻰ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬
َ َ ِ ََ‫و‬‫ﻣ‬ ‫ﺳ‬‫ﱠ‬ ‫اﻟ‬ ‫ِﻰ‬
‫ﻓ‬ ُ
‫ﮫ‬ َ ‫ﻟ‬ ‫ن‬ َ
‫ﻛ‬
َ َ ‫ﺳ‬ ‫ِى‬ ‫ذ‬‫ﱠ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬
ِ ْ‫ن‬ ُ
‫ﻛ‬ ْ‫ﺳ‬ُ ‫ا‬ َ ‫ﷲ اَﺟْ َﻣ‬
‫ِﯾن‬
‫ﻌ‬ ِ
‫دحلعرخغ‬ ْ ْ ‫ﱠ‬ ُ ْ ْ
‫ِاﻻھ َُو اﻟ َﺣﻰﱡ اﻟ َﻘﯾﱡو ْم ﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗ ﱠوة َ ِاﻻ ِﺑﺎ ِ اﻟ َﻌﻠِﻰﱢ اﻟﻌَظِ ِﯾم‬ ‫ﱠ‬

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahir- rahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni
müslimin. Ve enna künna nakudü minha mekaide lissemı femen yestemiıl ane yecid lehü
şihaben rasada. Allahü nurun ve hikmetün ve havlün ve kuvvetün ve bürhanün lillahi ve
hüccetün ve sultanün La ilahe illallahi Adem safiyyullahi la ilahe illallahi İbrahim
Halilullahi la ilahe illallahi Musa kelimullahi la ilahe illallahi İsa ruhullahi la ilahe illallahi
Muhammedün rasulüllahi ve habibullahi sallallahü aleyhi ve selleme ve radiyallahü teala
an ashabi rasulüllahi ecmein. Üskün billezi sekene lehü fis semavati ve ma fil ardı ve
hüves semiul alim. Azemtü aleyküm Ya Meymune leyse lev kanet tufan minallahi la ilahe
illa hüvel hayyül kayyüm. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman
ve Su harfleri.

Bu yazılır ve hasta yedi gün suyunu içer :

‫ِﯾن َﻓ َﺳ َﯾ ْﻛﻔِﯾ َﻛ ُﮭ ُم ﷲُ َوھ َُواﻟ ﱠﺳﻣِﯾ ُﻊ‬َ ‫آن َﻣﺎ ھ َُوﺷِ َﻔﺎ ٌء َو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ ﻟ ِْﻠﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬
ِ ْ‫ﱡوم َو ُﻧ َﻧ ﱢز ُل ﻣ َِن ْاﻟﻘُر‬ ْ ْ ْ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣِﯾم ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻ ﱠ ھ َُو َو َﻋ َﻧ‬
ِ ‫ت اﻟوُ ﺟُوهُ ﻟِﻠ َﺣﻰﱢ اﻟ َﻘﯾ‬ ِ ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
ْ ْ ْ ْ
‫ﷲ اﻟ َﻛﺎﻓِﻰ َﷲ ُ اﻟ َﻣ َﻌﺎﻓِﻰ ِﺑﺎَﻟفِ ﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَ ﻗُ ﱠو َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ اﻟ َﻌﻠِﻰﱢ اﻟﻌَظِ ِﯾم‬ ْ َ َ ‫ِﻰ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﱠ‬
‫ﺷ‬ ‫اﻟ‬ ُ ‫ﷲ‬ َ ‫ﺎ‬ ً
‫ﻗ‬ ‫ُو‬
‫ھ‬ َ
‫ز‬ ‫ﺎن‬
َ َ
‫ﻛ‬ ‫ل‬
َ ِ‫َﺎط‬‫ﺑ‬ ْ
‫اﻟ‬ ‫ِنﱠ‬‫ا‬ ُ
‫ل‬ ِ‫ط‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬
َ ْ
‫اﻟ‬ َ‫ق‬ ‫ھ‬َ َ
‫ز‬ ‫و‬ َ ‫ﱡ‬
‫ق‬ ‫ﺣ‬
َ ْ
‫اﻟ‬ ‫ء‬
َ ‫ﺎ‬‫ﺟ‬َ ْ
‫ل‬ ُ ‫ﻗ‬ ‫و‬َ ‫ْاﻟ َﻌﻠِﯾ ُم‬
ْ ‫ْن دَ اوُ ْد َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ اﻟ ﱠﺳﻼَم‬
ِ ‫ﺎن اﺑ‬ ِ ‫ِﺑ َﺣ ﱢق ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬

Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illa hüve Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyüm. Ve


nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin. Feseyekfi kehümullahü
ve hüves semiul alim. Ve kul cael hakku ve zehakal batılü innel batıle kane zehuka.
Allahüş şafi Allahül Kafi Allahül Meafi Bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Bi hakki Süley-
man ibni Davut Aleyhisselam .

Bu yazılır, yazı su ile ezildikten sonra hasta olan kişi bunun suyu ile bir leğen içerisinde boy
abdesti alırsa, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur.
Yazılacak olan budur:

‫آن َﻣﺎھ َُو ﺷِ َﻔﺎ ٌء َو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ ْﻟﻠﻣ ُْؤ ِﻣﻧِﯾن ِﺑﺎ َ ْﻟفِ ﻻَ َﺣ ْو َل‬
ِ ْ‫ﺎن َزھُـو ًﻗﺎ َو ُﻧ َﻧ ﱢز ُل ﻣ َِن ْاﻟﻘُر‬
َ ‫ِﯾم َوﻗُل ﺟﺎ َء ْاﻟ َﺣ ﱡق َو َز َھقَ ْاﻟﺑَﺎطِ ُل اِنﱠ ْاﻟﺑَﺎطِ َل َﻛ‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
ْ ْ ‫ﱠ‬ ُ
‫وﻻَﻗ ﱠو َة ِاﻻ ِﺑﺎ ِ اﻟ َﻌﻠِﻰﱢ اﻟﻌَظِ ِﯾم‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul cael hakku ve zehakal batılu innel batıle kane zehuka.
Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin. Bi elfi la havle vela
kuvvete illa billahil aliyyil azim .

Bu yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya tütsü yapılır :

9 6 4 6 6 4 ‫م‬2 9 4ُ‫ﺎر َو ُﺟ ُﻧو َده‬


ِ ‫ھـﮫ ِا ْﺑ ِﻠﯾسٌ ِا ْﺑ ِﻠﯾسٌ ِا ْﺑ ِﻠﯾسٌ ﻓِﻰ اﻟ ﱠﻧ‬

Dokuz,altı,dört,altı,altı,dört,mim,iki,dokuz ve dört he çizgi,iblisün, iblisün,iblisün finnari ve


cünüdehü.

ESED (ASLAN ) BURCU


Burcu Aslan, gezegeni Güneş, anasırı Ateş, yıldızı Şeref, madeni Altın, cinsiyeti Erkek, sanatı
Sultan, yönü Kuzey, günü Pazar, gecesi Perşembe olup, Cinnisi ismi Haksah ibni Teymuz dur .
Bu Cin taifesinin mekanı sarp dağlar ve büyük ağaç dipleridir. Bu burca mensup olana sıtma
gibi tasallut eder. Hastanın karnı ve kasığı şişer. Bazen hastanın iki omuzunun arasına oturur. O
an hastanın ellerinden ayaklarına doğru bir ağrı girer. Bu ağrı sanki bir et parçası olana kadar
devam eder. Bu durum hastada uzun süre kalır ve çeşitli hastalıklar meydana gelir.
Sarı Koyun veya Sarı Tavuk kanıyla yazılırsa, Allah (c.c.) ın izniyle hasta şifa bulur .
Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır:

22
‫ِﯾن ﻗُ ْل اُوﺣ َِﻰ ِاﻟَﻰﱠ اَ ﱠﻧ ُﮫ اﺳْ َﺗ َﻣ َﻊ َﻧ َﻔ ٌرﻣ َِن ْاﻟ ِﺟنﱢ َﻓ َﻘﺎﻟُوا ِا ﱠﻧﺎ َﺳ ِﻣﻌْ َﻧﺎ ﻗُرْ آ ًﻧﺎ َﻋ َﺟﺑًﺎ‬َ ‫ﷲ اﻟرﱠﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ِﺣ ِﯾم اَﻻﱠ َﺗﻌْ ﻠُوُ ا َﻋﻠَﻰﱠ َو ْأ ُﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِﻣ‬ ِ ‫ﺎن َو ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﺑﺳْ ِم‬َ ‫ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
‫ﺎن‬ ‫ﻛ‬َ ‫ل‬
َ َ ِ‫َﺎط‬ ‫ﺑ‬ ْ
‫اﻟ‬ ‫ِنﱠ‬‫ا‬ ُ
‫ل‬ ِ‫َط‬ ‫ﺑ‬ ْ
‫اﻟ‬ َ‫ق‬ ‫ھ‬ َ
‫ز‬ ‫و‬
َ َ َ َ َ‫ﱡ‬
‫ق‬ ‫ﺣ‬ ْ
‫اﻟ‬ ‫ء‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺟ‬ ْ
‫ل‬ ُ ‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ِك‬
َ َ ‫ﺗ‬ ‫ﺑ‬
َ‫َﺎد‬ ‫ق‬‫ﱠ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺎك‬ ‫ﻧ‬َ
ِ‫َ َ َ َ ِ َ َ ﻋ‬‫د‬ ْ
‫ﺑ‬ ‫ﺎﻋ‬ ‫ﻣ‬ ‫ك‬ ‫ﻧ‬َ ‫ﺎ‬ ‫ْﺣ‬
‫ﺑ‬ ُ
‫ﺳ‬ ‫ء‬
ِ َ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ْ‫ﺳ‬َ ‫ﻻ‬‫ا‬ْ ِ ‫ِه‬
‫ذ‬ ‫ھ‬ ‫و‬
َ َ َ ‫ا‬ ً
‫د‬ ‫ﺣ‬َ ‫ا‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﻧ‬ ‫ﱢ‬
‫ﺑ‬ ‫ر‬ ‫ﺑ‬ ‫ك‬‫ر‬
َِ َ ِ ْ
‫ﺷ‬ ُ
‫ﻧ‬ ْ‫ن‬ َ ‫ﻟ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺂ‬‫ﻓ‬َ ‫د‬ ْ
َ ِ ِ َ ِ ‫َﯾ ْﮭدِى ِاﻟَﻰ اﻟرﱡ‬
‫ﱠ‬ ‫ﺷ‬
‫ا ھـ ط م ف ش ذ‬ ْ ْ ‫ﱠ‬ ُ ْ ْ
‫َزھُوﻗﺎ َﻓ َﺳ َﯾﻛﻔِﯾ َﻛ ُﮭ ُم ﷲ ُ َوھ َُو اﻟ ﱠﺳﻣِﯾﻊ اﻟ َﻌﻠِﯾ ُم َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَ ﻗ ﱠو َة ِاﻻ ِﺑﺎ ِ اﻟ َﻌﻠِﻰﱢ اﻟﻌَظِ ِﯾم‬ ً

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah- manirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni
müslimin. Kul uhuye ileyye ennehüs temea neferun minel cinni fe kalu inna semi’na
Kuranen acaba. Yehdi iler rüşdi fe amenna bih. Ve len nüşrike bi rabbina ehada. Ve
hazihil esmai sübhaneke ma abdinake hakka ibadetike. Ve kul cael hakku ve zehekal
batılü innel batıle kane zehuka. Feseyekfikehümüllahü ve hüves semiul alim. Vela havle
vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve Ateş harfleri.

Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder :

َ‫ﷲ َو ْاﻟ َﺣ ْﻣ ُد ِ ِ َوﻻ‬


ِ ‫ﺎن‬ َ ‫ُون ا ُ ْﺧرُجْ ِﺑ َﺣ ﱢق ُﺳﺑ َْﺣ‬ َ ‫ْن ُﺛ ﱠم ﻻَ َﯾ ُﺗوﺑ‬
َ ‫ُون َوﻻَ ُھ ْم َﯾ ﱠذ ﱠﻛر‬ َ ‫ِﯾم اَ َوﻻَ َﯾ َر ْو َن اَ ﱠﻧ ُﮭ ْم ُﯾ ْﻔ َﺗ ُﻧ‬
ِ ‫ون ﻓِﻰ ُﻛ ﱢل َﻋ ٍﺎم َﻣرﱠ ًة اَ ْو َﻣرﱠ َﺗﯾ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫ﷲ َوﷲ ُ اَ ْﻛ َﺑرْ َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُ ﱠو َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ِﯾم‬
ِ ‫ِاﻟَ َﮫ ِاﻻﱠ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Evela yeravne ennehüm yüftenüne fi külli amin merraten ev


merrateyni sümme la yetübüne velahüm yezzekkerun. Uhruc bi hakki sübhanallahi vel
hamdülillahi vela ilahe illallahi vallahü ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil
azim.
Bu yazılır ve hasta olan kişi bunun suyunu (7) yedi gün sürekli içer.
Yazılacak olan budur :

َ ‫آن َﻣﺎھ َُو ﺷِ َﻔﺎ ٌء َو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ ﻟ ِْﻠﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬


‫ِﯾن َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَ ﻗُ ﱠو َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ِﯾم‬ ِ ْ‫ِﯾم َو ُﻧ َﻧ ﱢز ُل ﻣ َِن ْاﻟﻘُر‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟ ﱠرﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün


lilmü’minin. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim .
Bu yedi adet yazılır ve her gece bir tanesiyle hasta yedi gece tütsülenir :

‫و م‬1 2 4 7 3 2 ‫م‬9 1 7 3 9 4 ُ‫ﺎر َو ُﺟ ُﻧو َده‬


ِ ‫ِا ْﺑﻠِﯾسٌ ِاﺑْﻠﯾسٌ ا ِِ◌ ْﺑﻠِﯾسٌ ﻓِﻰ اﻟ ﱠﻧ‬

Rakamlar ve İblisün 3 finnari ve cünüdehü.


Bu yazılır ve bir ağaç dibine gömülür :

1 1 1 ‫ط ط‬1 1 1 8 1 1 1 81 ‫ع‬

Bu yazılır ve bir pınar başına gömülür:

‫ع ع‬2 2 1 7 1 1 7 ‫ااام م م ااام م م َﺑ َﮭﺎ‬

SÜNBÜLE ( BAŞAK ) BURCU


Burcu Başak, gezegeni Utarid, anasırı Toprak, yıldızı Bediger, madeni Civa, cinsiyeti Dişi,
sanatı Katip, yönü Kuzey, günü Çarşamba, gecesi Pazar olup, cinnisi ismi Derşür ibni Merşür
dür.
Bu cin taifesinin mekanı pis yerler ve yol geçitleridir. Bu burca mensup olan kişinin vücuduna
hava gibi girip, humma gibi tasallut eder. Karnı ve kasıkları şişer. Ayaklarında ve diz
kapaklarında ağrı başlar. Kalbide ağrıdan yanıp, gece gündüz hiç rahat yüzü göremez.
Siyah Koyun veya siyah Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa
bulur.
Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır:

ِ ‫ﺎظ َﻧ ﱠﻧﺎ اَنْ ﻟَنْ َﺗﻘُو َل ْاﻻِ ْﻧسُ َو ْاﻟ ِﺟنﱡ َﻋﻠَﻰ‬
ْ‫ﷲ َﻛ ِذﺑًﺎ َﻓ َﻣنْ َﯾ ْﻛﻔُر‬ َ ‫ِﯾن َواَ ﱠﻧ‬ َ ‫ِﯾم اَﻻﱠ َﺗﻌْ ﻠُوا َﻋﻠّﻰﱠ َو ْأ ُﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِﻣ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ﺎن َو ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﺑﺳْ ِم‬
َ ‫ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
‫ﺻﻠَو ِة ِﻣنْ َﯾ ْو ِم ْاﻟ ُﺟﻣ َُﻌ ِﺔ‬
‫ِى ﻟﻠ ﱠ‬ َ ‫ِﯾن آ َﻣ ُﻧوا ِا َذا ُﻧود‬ َ ‫ﺻﺎ َم ﻟَ َﮭﺎ َوﷲ ُ َﺳﻣِﯾ ٌﻊ َﻋﻠِﯾ ٌم َﯾﺎاَ ﱡﯾ َﮭﺎ اﻟﱠذ‬ َ ‫ك ِﺑﺎﻟﻌُرْ َو ِة ْاﻟوُ ْﺛ َﻘﻰ ﻻَ ا ْﻧ ِﻔ‬ َ ‫ت َوﯾ ُْؤ ِﻣنْ ِﺑﺎ ِ َﻓ َﻘ ِد اﺳْ َﺗ‬
َ ‫ﻣْﺳ‬ ‫ِﺑ ﱠ‬
ِ ‫ﺎﻟطﺎ ُﻏو‬
‫ت‬ ُ َ
ِ ‫ُون َﻓﺎِذا ﻗﺿِ َﯾ‬ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ ْ
َ ‫ﷲ َوذرُوا اﻟ َﺑﯾ َْﻊ ذﻟِﻛ ْم َﺧ ْﯾ ٌر ﻟـﻛ ْم ِانْ ﻛﻧﺗ ْم َﺗﻌْ ﻠﻣ‬ َ ْ َ
ِ ‫َﻓﺎﺳْ َﻌ ْوا ِاﻟﻰ ِذﻛ ِر‬
‫ﷲ ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم اَ ْﺷﻔِﻰ َﺣﺎ ِﻣ ِل ِﻛ َﺗ ِﺎﺑﻰ‬ ِ ‫ﺎل َرﺣِﯾ ُم ِﺑ َﺣ ﱢق‬ ِ ‫ﻌ‬
َ ْ
‫اﻟ‬ ‫ر‬
َ ْ
‫ﻣ‬ َ ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬
َ ‫ُون‬ َ ‫ﷲ َو ْاذ ُﻛرُوا‬
َ ‫ﷲ َﻛ ِﺛﯾرً ا ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻛ ْم ُﺗ ْﻔﻠِﺣ‬ ِ ‫ض َوا ْﺑ َﺗ ُﻐوا ِﻣنْ َﻓﺿْ ِل‬ ِ ْ‫ﺻﻠَوةُ َﻓ ْﻧ َﺗﺷِ رُوا ﻓِﻰ ْاﻻَر‬ ‫اﻟ ﱠ‬
‫بوىنصتض‬ ْ ْ ‫ﱠ‬ ُ َ َ
‫ُﺿرﱡ اﻟ َﺣق ِﺑﺎﻟفِ ﻻ َﺣ ْو َل َوﻻﻗ ﱠو َة ِاﻻ ِﺑﺎ ِ اﻟ َﻌﻠِﻰﱢ اﻟﻌَظِ ِﯾم‬ ْ َ ‫ﱡ‬ ْ َ ‫َھذا َﻣنْ ِﺑ ِﮫ َﯾوﻣًﺎ ﯾ‬ َ

23
İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahir rahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni
müslimin. Ve enna zanenna en len tekulel insi vel cinni alallahi keziba. Femen yekfur bit
tağuti ve yü’min billahi fekadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha vallahü semiun
alim. Ya eyyühellezine amenu iza nüdiye lis salati min yevmil cumuati fesav ila zikrillahi
ve zerul beya zaliküm hayrul leküm in küntüm ta’lemun. Fe iza kudiyetis salatü fenteşiru
fil ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiran lealleküm tüflihun. Ma emralali rahimü
bi hakkillahil azimü eşfi hamili kitabi haza men bihi yevmen yüdarrul hakku. Bi elfi la
havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve Toprak harfleri .

Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer .

ِ ْ‫ﻣن ْاﻟﻘُر‬
‫آن َﻣﺎ ھ َُو‬ َ ‫ِﯾم َو ُﻧ َﻧ ﱢز ُل‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِـم‬
َ ِ ‫ِﯾن ِاﻻ ّ ََﺧ َﺳﺎرً ا َو ِﺑ َﺣ ﱢق ُﺳﻠ ْﯾ َﻣ‬
‫ﺎن ا ْﺑ ِن دَاوُ ْد َﻋﻠﯾ ِْﮭ َﻣﺎ اﻟ ﱟﺳﻼَ ْم‬ َ ‫ﯾن َوﻻَ َﯾزﯾ ُد ﱠ‬
َ ‫اﻟظﺎﻟِﻣ‬ ِ ‫ﺷِ َﻔﺎ ٌء َو َرﺣْ ٌﺔ ﻟ ِْﻠﻣ ُْؤﻣ‬
َ ◌ِ ‫ِن‬
ِ

Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün


lilmü’minine vela yezidüz zalimine illa hasara. Bi hakki Süleyman ibni Davud
Aleyhimesselam.

Bu yedi adet yazılır ve her gece hastaya tütsü yapılır

‫ﻋﺞ ا ا ا ا‬9 ‫ط ا ا‬6 ‫ح ﻣﮫ ا ا‬8 ‫ط‬

Bu yazılır ve ayak değmeyen bir yere gömülür :

‫ا ا ح ا ا ر ب ھﺎ ا ا ا م ح م ھـ‬

Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusül eder:

‫ون ِﺑﺎ َ ْﻟفِ ﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُ ﱠو َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ِﯾم‬
َ ‫ﷲ َﻋﻣﱠﺎ ُﯾ ْﺷ ِر ُﻛ‬ َ ‫ِﯾم اَ ْﻟﻣ ُْؤﻣِنُ ْاﻟ ُﻣ َﮭ ْﯾﻣِنُ ْاﻟ َﻌ ِزﯾ ُز ْاﻟ َﺟﺑﱠﺎ ُر ْاﻟ ُﻣ َﺗ َﻛ ﱢﺑ ُر ُﺳﺑ َْﺣ‬
ِ ‫ﺎن‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِـم‬

Bismillahirrahmanirrahim. Elmü’minül Müheyminül Azizül Cebbarul Mütekebbirü


sübhanallahi amma yüşrikün. Bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

MİZAN ( TERAZİ ) BURCU


Burcu Terazi, gezegeni Zühre, anasırı Hava, yıldızı Ak yıldız, madeni Bakır, cinsiyeti Erkek,
sanatı Dansöz, yönü Güney, günü Cuma ve gecesi Salı olup, Cinnisi ismi Rabi’ ibni Zeban
(Zevbaa ibni Mervan) dır.
Bu Cin taifesinin mekanı virane yerler, çeşme ve kuyu başlarıdır. Bu burca mensup olan
kişiye tasallut ettiği zaman kasığına girer. Hasta günden güne kötüleşir, başı şiddetli bir şekilde
ağrır ve sarhoş gibi olur.
Kızıl Koyun veya kızıl Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, Allah ( c.c.) ın izniyle hasta şifa
bulur .
Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır:

‫ون َﻓ َﻛﺎ ُﻧوا ﻟ َِﺟ َﮭ ﱠﻧ َم َﺣ َطﺑًﺎ َواَنْ ﻟَ ِوﺳْ َﺗ َﻘﺎﻣُـوا َﻋﻠَﻰ‬


َ ‫ط‬ َ ‫ِﯾم اَﻻﱠ َﺗﻌْ ﻠُوا َﻋﻠَﻰﱠ َو ْأ ُﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِ ِﻣ‬
ُ ِ‫ﯾن َواَﻣﱠﺎ ْاﻟ َﻘﺎﺳ‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ﺎن َو ِا ﱠﻧﮫ ِﺑﺳْ ِم‬ َ ‫ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
‫ض وﻻَ َ◌ﻓِﻰ اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ ِء َوھ َُو‬ ِ ْ‫ْس َﻛ ِﻣﺳْ ﻠِ ِﮫ َﺷﻰْ ٌء ﻓِﻰ ْاﻻَر‬ ْ ْ ْ
َ ‫ك اﻟﻌَظِ ﯾ ُم اﻟ َﻌ ِزﯾ ُز اﻟ َﻘدِﯾ ُم اﻟﱠذِى ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻﱠھ َُو ﻟَﯾ‬ َ ‫ﱠ‬
َ ُ ‫اﻟط ِرﯾ َﻘ ِﺔ َﻻَﺳْ َﻘ ْﯾ َﻧﺎ ُھ ْم َﻣﺎ ًء َﻏ َد ًﻗﺎ اَﻟﱠﻠ ُﮭ ﱠم ِا ﱢﻧﻰ اَﺳْ ﺄﻟ‬
‫جزكس‬ ْ‫ِق ْاﻟ َوﻋْ ُد ْاﻻَ ِﻣﯾن‬
ُ ‫ﺻﺎد‬
َ ‫ﷲ‬ ِ ‫ك ْاﻟ َﺣ ﱡق ْاﻟﻣ ُِﺑﯾنْ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد َرﺳُو ُل‬
ُ ِ‫اﻟ ﱠﺳﻣِﯾ ُﻊ ْاﻟ َﻌﻠِﯾ ْم َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُوﱠ َة ِاﻻ ﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ِﯾم ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻﱠﷲ ُْاﻟ َﻣﻠ‬
‫قثظ‬

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah- manirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni
müslimin. Ve emmel kasitune fekanü li cehenneme hataba. Ve el levistekamü alet tarıkatı
leeskaynahüm ma en ğadaka. Allahümme inni eselükel azimül azizül kadimüllezi la ilahe
illa hüve leyse kemislihi şeyün fil ardı ve la fissemai ve hüves semiul alim. Vela havle vela
kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedin
24
rasulullahi sadikul va’dül emin. Hatemi Süleyman ve Hava harfleri .

Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer

ِ ْ‫ﺎن َو ُﻧ َﻧ ﱢزل ﻣ َِن ْاﻟﻘُر‬


‫آن َﻣﺎھ َُو‬ ٍ ‫ون ِاﻻﱠ ِﺑﺳ ُْﻠ َط‬ َ ‫ض َﻓﺎ ْﻧﻔُ ُذوا ﻻَ َﺗ ْﻧﻔُ ُذ‬ ِ ْ‫ت َو ْاﻻَر‬
ِ ‫ﺎر اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬ ُ ِ ‫ﻣْت َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َﯾﺎ َﻣﻌْ َﺷ َر ْاﻟ ِﺟنﱢ َو ْاﻻِ ْﻧ‬
ِ ‫س ِا ِﻧﺳْ َﺗ َطﻌْ ُﺗ ْم اَنْ َﺗ ْﻧﻔُذوا ِﻣنْ اَ ْﻗ َط‬ ُ ‫َﻋ َز‬
‫ْن داَوُ ْد َﻋﻠَﯾ ِْﮭ َﻣﺎ اﻟ ﱠﺳﻼَ ْم‬ ِ ‫ِﯾن َو ِﺑ َﺣ ﱢق ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
ِ ‫ﺎن اﺑ‬ َ ‫ور َﻗ ْو ٍم ﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬ ُ ِ‫ِﯾن َو َﯾ ْﺷف‬
َ ‫ﺻ ُد‬ َ ‫ﺷِ َﻔﺎ ٌء َو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ ﻟ ِْﻠﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬
Azemtü aleyküm Ya ma’şeral cinni vel insi inisteta'-tüm en tenfüzü min aktaris semavati
vel ardı fenfüzü la tenfüzüne illa bi sultan. Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve
rahmetün lil mü’minin .Ve yeşfi sudura kavmin mü’minin. Ve bi hakki Süleyman ibni
Davud Aleyhimesselam.

Bu, yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya tütsü yapılır:

84‫اااططااااااحع‬
‫طــ طــــــــــ‬
2 1 ‫م‬4 ‫ا ا ا ا‬9 4 1 ‫ى‬. 9 ‫ﺳﻠم‬

Sekiz, Dört ve Tı. Elif, Elif, Elif, Tı, Tı, Elif, Elif, Elif, Elif, Elif, Elif, Ha, Ayın ve Tı . İki, Elif,
Mim, Dört, Elif , Elif, Elif, Elif, Dokuz, Dört, Bir, Ye Nokta, Dokuz ve Sellim .

Bu yazılır ve ayak değmeyen bir yere gömülür :

‫ِق ْاﻟ َوﻋْ ُد‬


ُ ‫ك ْاﻟ َﺣ ﱡق ْاﻟﻣ ُِﺑﯾنْ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد َرﺳُو ُل ﷲِ ﺻﺎَد‬
ُ ِ‫ِﯾم ھ َُو ھ َُو ھ َُو ھ َُو ھ َُو ھ َُو ھ َُو ﷲ ُ اﻟّذِى ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻ ﱠ ھ َُو ْاﻟ َﺣﻰﱡ ْاﻟ َﻘﯾﱡو ُم ْاﻟ َﻣﻠ‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
ْ‫ْاﻻَ ِﻣﯾن‬

Hüve hüve hüve hüve hüve hüve hüvallahüllezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyümül
melikül hakkul mübin Muhammedin rasulullahi sadikul va’dül emin.

AKREB ( AKREP ) BURCU


Burcu Akrep, gezegeni Merih, anasırı Su, yıldızı Ülker, madeni Demir, cinsiyeti Dişi, sanatı
Bey, yönü güney, günü Salı ve gecesi Cumartesi olup, Cinnisi ismi Yemhur ibni Cezzab dır.
Bu Cin taifesinin mekanı deniz ile göl kıyıları, çeşme, kuyu ve su başlarıdır. Bu burca mensup
olan kişiye rüzgarı ile vurduğu zaman, o kişinin bütün azaları buz gibi olur. Yemek yemez,
görmesi güçleşir ve işitmeside ağırlaşır. Harareti çoğalır ve gözleri kararır, zaman zaman bayılır.
Hastalığı ilerledikçe yürümesi zorlaşır ve elleride uyuşur .
Beyaz Koyun veya beyaz Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, Allah (c.c.) ın izniyle hasta şifa
bulur.
Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır:

‫ﺷ ُﮭﺑًﺎ َواَ ﱠﻧﺎ ُﻛ ﱠﻧﺎ‬


ُ ‫ِﯾدا َو‬
ً ‫ت َﺣ َر ًﺳﺎ َﺷد‬ َ ‫ِﯾم ِ◌ اَﻻﱠ َﺗﻌْ ﻠُوا َﻋﻠَﻰﱠ َو ْأ ُﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِﻣ‬
ْ ‫ِﯾن َواَ ﱠﻧﺎﻟَ َﻣﺳْ َﻧﺎ اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ َء َﻓ َو َﺟ ْد َﻧﺎ َھﺎ ُﻣﻠِ َﺋ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ﺎن َو ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﺑﺳْ م‬
َ ‫ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
ْ ْ
َ ‫ﺻ ًدا ﻗُﻠ َﻧﺎ َﯾﺎ َﻧﺎ ُر ُﻛوﻧِﻰ َﺑرْ ًدا َو َﺳﻼَﻣًﺎ َﻋﻠَﻰ ِاﺑ َْراھِﯾ َم َواَ َرا ُدوا ِﺑ ِﮫ َﻛﯾ ًْدا َﻓ َﺟ َﻌﻠ َﻧﺎ ُھ ُم ْاﻻَﺧ َﺳ ِر‬
‫ﯾن‬ ْ َ ‫ﻵن َﯾ ِﺟدﻟَ ُﮫ ﺷِ َﮭﺎﺑًﺎ َر‬ َ ‫َﻧ ْﻘﻌُد ُ ِﻣ ْﻧ َﮭﺎ َﻣ َﻘﺎﻋِ د َﻟِﻠﺳﱠﻣْ ِﻊ َﻓ َﻣنْ َﯾﺳْ ﺗﻣ ِِﻊ ْا‬
ِ ‫ِﯾن َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُ ﱠو َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ‬ َ ‫ِك َﯾﺎاَرْ َﺣ َم اﻟرﱠ ا ِﺣﻣ‬ َ ‫ِك َو ِﺑ َﺣ ﱢق اَ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎﺋ‬
َ ‫ِك ِﺑ َرﺣْ َﻣﺗ‬ َ ‫ك َو ِﺑ َﺣ ﱢق ﻋِ ﱠزﺗ‬
َ ‫ور‬ِ ‫ك َﯾﺎ َﻋ ِزﯾ ُز َو ِﺑ ُﻧ‬َ ‫ﯾز َو ِﺑ َﺣ ﱢﻘ‬
ُ ‫ﺎﻋ ِزﯾ ُز َﯾﺎ َﻋ ِز‬
َ ‫ﺎﻋ ِزﯾ ُز َﯾ‬َ ‫ﷲ َﯾ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫دحلعرخغ‬ ْ
‫اﻟ َﻌﻠِﻰﱢ اﻟﻌَظِ ِﯾم‬ْ

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah-manirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni


müslimin. Ve enna lemesnas semae fevecednaha müliet harasan şedidan ve şühüba. Ve
enna künna naküdü minha mekaide lissemi femen yestemiıl ane yecid lehü şihaben
rasada. Kulna ya naruküni berden ve selamen ala İbrahim. Ve eradü bihi keyden
fecealnahümül ahserin. Bismillahi Ya Azizü Ya Azizü Ya Azizü ve bi hakkike Ya Azizü ve
bi nurike ve bi hakki ızzetike ve bi hakki enbiyaike bi rahmetike ya erhamerrahimin. Vela
havle vela kuvvete illa billahilaliyyil azim. Hatemi Süleyman ve Toprak harfleri.

Bu yazılır, yazılan hirz su dolu bir sürahiye ıslatılır ve hasta dokuz gün bunun suyunu içer.
◌Surahide
ِ su eksildikçe üzerine su ilave edilir.

Yazılacak olan mübarek dua budur:


25
ْ ْ ْ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟ ﱠرﺣِﯾم َو َﻋ َﻧ‬
‫ﱡوم‬ِ ‫ت اﻟوُ ﺟُوهُ ﻟِﻠ َﺣﻰﱢ اﻟ َﻘﯾ‬ ِ ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫ت‬ ْ
ِ ‫ت َو َﯾ َﺎوﻟِﻰﱡ اﻟ َﺣ َﺳ َﻧﺎ‬ ِ ‫ﯾب اﻟدﱠﻋْ َوا‬ َ ‫ت َﯾﺎ ُﻣ ِﺟ‬ِ ‫ﺎﻋﺎﻟِ ُم اﻟﺳﱢرﱢ َو ْاﻟ َﺧ ِﻔﯾﱠﺎ‬
َ ‫ض َﯾ‬َ ْ‫ت َو ْاﻻَر‬ ِ ‫ﱠﻣوا‬ َ ‫ﷲ اِنﱠ ِاﻟَ ُﮭ ُﻛ ُم ْاﻟ َوا ِﺣ ُد َربﱡ اﻟﺳ‬ ِ ‫ظ ْﻠﻣًﺎ َو ِﺑ َﺣ ﱢق‬ ُ ‫ﺎب َﻣنْ َﺣ َﻣ َل‬َ ‫َو َﻗ ْد َﺧ‬
‫ض َوﻻَ ﻓِـﻰ‬ ِ ْ‫ر‬َ ‫ﻻ‬‫ا‬ْ ‫ِﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ء‬ٌ ْ‫ﻲ‬ َ
‫ﺷ‬ ‫ﮫ‬
ِ ‫ﻣ‬ِ ْ‫اﺳ‬ ‫ﻊ‬
َ ‫ﻣ‬
َ ‫ُرﱡ‬‫ﺿ‬ ‫ﯾ‬َ َ ‫ﻻ‬ ‫ِى‬ ‫ذ‬‫ﱠ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﷲ‬
ِ ‫م‬ ْ‫ﺳ‬ ‫ﺑ‬ ‫ِﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻌ‬
َ ‫ﻣ‬
َ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬َ ‫ﻰ‬ َ
‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﻛ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬َ ‫ِﻰ‬
‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬
َ ‫ﯾم‬ ‫ﻌ‬
ِ‫َظ‬ ْ
‫اﻟ‬ ‫ِﻰﱢ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻌ‬
َ ْ
‫اﻟ‬ ِ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻻ‬‫ا‬ِ َ
‫ة‬ ‫وﱠ‬‫ﻗ‬َ َ ‫ﻻ‬‫و‬َ ‫ل‬
َ ‫و‬ْ ‫ﺣ‬
َ َ ‫ﻻ‬‫و‬َ ‫ت‬
ِ ‫ﺎ‬‫ﺎﺟ‬
َ ‫ﺣ‬
َ ْ
‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬َ ِ‫َﯾﺎ َﻗﺎﺿ‬
ِ ِ ِ
ْ
‫اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ ِء َوھ َُو اﻟ ﱠﺳﻣِﯾ ُﻊ اﻟ َﻌﻠِﯾ ُم‬

Bismillahirrahmanirrahim Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyümi ve kad habe men hamele
zulma. Ve bi hakkıllahi inne ilahükümül vahidü rabbüs semavati vel arda ya alimes sırrı
vel hafiyyati ya mücibed da’vati ve ya veliyyül hasenati ya kadıyel hacati. Vela havle vela
kuvvete illa billahil aliyyil azim .Ya Şafi Ya Kafi Ya Meafi Bismilla hillezi la yedurru
measmihi şeyün fil ardı ve la fissema-i ve hüves semiül alim.
Bu, yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya tütsü yapılır.

‫ط اااط ط اااااا ح ع ق ت ا ح‬2 9 4 7 ‫ھـ‬


2 6 ‫ا‬8

Tı bir bir bir tı tı bir bir bir bir bir bir ha ayın kaf te bir ha iki dokuz dört yedi he iki altı bir
sekiz.

Bu yazılır, yazılan hirz su dolu bir tasa ıslatılır. Birkaç gün durduktan sonra, bu su ılık su ile
dolu bir kovaya ilave edilir, bir leğen içerisinde hasta olan kişi gusl abdesti alırsa, Allah c.c.
izniyle şifa bulur. Leğendeki suda ayak değmeyen bir yere veya ağaç dibine dökülür.
Yazılacak olan budur :

ِ ِ ‫ﷲ َو ْاﻟ َﺣﻣْ ُد‬ ِ ‫ﺎن‬ َ ‫ُون ا ُ ْﺧرُجْ ِﺑ َﺣ ﱢق ُﺳﺑ َْﺣ‬ َ ‫ْن ُﺛ ﱠم ﻻَ َﯾ ُﺗوﺑ‬
َ ‫ُون َوﻻَ ُھ ْم َﯾ ﱠذ ﱠﻛر‬ َ ‫ِﯾم اَ َوﻻَ َﯾ َر ْو َن اَ ﱠﻧ ُﮭ ْم ُﯾ ْﻔ َﺗ ُﻧ‬
ِ ‫ون ﻓِﻰ ُﻛ ﱢل َﻋ ٍﺎم َﻣرﱠ ًة اَ ْو َﻣرﱠ َﺗﯾ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫َوﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻﱠﷲ ُ َوﷲ ُ اَ ْﻛ َﺑرْ َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُ ﱠو َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم‬

Bismillahirrahmanirrahim. Evela yeravne ennehüm yüftenüne fi külli amin merraten ev


merrateyni sümme la yetübüne vela hüm yezzekkerun. Uhruc bihakki sübhanallahi vel
hamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber. Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil
azim .

KAVS ( YAY ) BURCU


Burcu Yay, gezegeni Müşteri, anasırı Ateş, madeni Kalay, yıldızı Kervan kıran, cinsiyeti
Erkek, sanatı Kadı, yönü Güney, günü Perşembe ve gecesi Pazartesi olup, Cinnisi ismi
Karakaş ibni Veşvaş tır.
Bu Cin taifesinin mekanı viran yerler, kapı arkaları ve hamam kapılarıdır.
Bu burca mensup olan kimseye rüzgarı ile vurduğu zaman, o kişinin dizlerinin bağı çözülür,
uyku uyuyamaz, kasıkları çok ağrır ve kuvveti kalmaz. Başı döner, gözleri kararır ve bazı zaman
aklını kaybeder. Harareti çoğalır ve geceleri ise hastalığı fazlalaşır.
Sarı Koyun veya sarı Tavuk kanıyla aşağıdakiler hasta için yazılırsa, Allah ın izniyle hasta şifa
bulur.
Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır:

‫ور‬َ ‫ت َواﻟ ﱡﻧ‬ ‫ض َو َﺟ َﻌ َل ﱡ‬


ِ ‫اﻟظﻠُ َﻣﺎ‬ َ ْ‫ت َو ْاﻻَر‬ َ ‫ِﯾم اَﻻﱠ َﺗﻌْ ﻠُوا َﻋﻠَﻰﱠ َو ْأ ُﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِﻣ‬
ِ ‫ِﯾن اَ ْﻟ َﺣ ْﻣ ُد ِ ِ اﻟﱠذِى َﺧﻠَقَ اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬ ِ ◌ِ ‫ﺎن َو ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﺑﺳْ ِم‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ َ ‫ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
َ ْ ْ ‫ﱠ‬ َ َ َ ً
‫ﺻﻰ ﻛ ﱢل ﺷﻲْ ٍء َﻋدَ دا اﻟم ﷲ ُ ﻻ ِاﻟ َﮫ ِاﻻھ َُو اﻟ َﺣﻰﱡ اﻟﻘﯾﱡو ُم‬ َ ُ َ َ َ َ
َ ‫ت َرﺑ ِﱢﮭ ْم َوا َﺣﺎط ِﺑ َﻣﺎ ﻟدَ ﯾ ِْﮭ ْم َوا َﺣ‬ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
ِ ‫ون ﻟِ َﯾﻌْ ﻠ َم انْ ﻗد ا ْﺑﻠﻐوا ِر َﺳﺎﻻ‬ ُ
َ ‫ِﯾن َﻛ َﻔرُو ِﺑ َرﺑ ِﱢﮭ ْم َﯾﻌْ ِدﻟ‬ َ ‫ُﺛ ﱠم اﻟﱠذ‬
‫َو َﻧ ُﺗوبُ ِاﻟَ ْﯾ ِﮫ َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُوﱠ َة‬
‫ا ھـ ط م ف ش ذ‬ ‫ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟ َﻌ َظﯾم‬

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirahma-nirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni


müslimin. Elhamdülillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zülümati ven nura
sümmellezine keferu bi rabbihim ya’dilün. Liya’leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve
ehata bima ledeyhim ve ahsa külli şeyin adeda. Elif Lam Mim Allahüla ilahe illa hüvel
hayyül kayyüm. Ve netübü ileyh. Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

26
Bu yazılır, yazılı olan nüsha su dolu bir sürahiye ıslatılır ve (7) yedi gün boyunca bu su
hastaya içirilir. Sürahide su eksildikçe, sürahinin üzerine su ilave edilirse, hasta olan kişi Allah
Teala hazretlerinin izni ile şifa bulur ve eski sağlığına kavuşur.
Yazılacak olan dua-i şerif budur :

◌ِ ِ‫ﺎﷲ َﯾﺎ َﻟطِ ﯾفُ اَ ْﺷفِ اَ ْﺷف‬ َ ‫ِﯾن ِاﻻﱠ َﺧ َﺳﺎرً ا اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َﯾ َﺎﷲ ُ َﯾ‬ ‫ﯾن َوﻻَ َﯾزﯾ ُد ﱠ‬ ِ ‫آن َﻣﺎھ َُوﺷِ َﻔﺎ ٌء َو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ ﻟِ ْﻠﻣ ُْؤﻣ‬
ِ ْ‫ِﯾم َو ُﻧ َﻧ ﱢز ُل ﻣ َِن ْاﻟﻘُر‬
َ ‫اﻟظﺎﻟِﻣ‬ ِ َ ◌ِ ‫ِن‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
ْ ْ َ ْ َ َ
‫ﺎﺣﻰﱡ َﯾﺎﻗﯾﱡو ُم َﯾﺎذا اﻟ َﺟﻼ ِل َواﻻِﻛ َر ِام َﯾﺎھ َُو‬ َ
َ ‫ك َوﺗﻌﺎﻟﻰ َﯾ‬ َ َ ‫ﺎر‬ َ َ ُ َ
َ ‫ﺷِ ﻔﺎﺋﻧﺎ ﺗ َﺑ‬
Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil
mü’minine vela yezidüz zalimine illa hasara. Allahümme Ya Allahü Ya Allahü Ya Latifü
Eşfi eşfi şifaüna tebareke ve teala Ya Hayyü Ya Kayyümü Ya Zelcelali vel İkrami Ya Hüve.

Bu yazılır ve ayak değmeyen bir yere gömülür :

ٍ ‫ش َﯾﺎ َﺑرْ َﻓﺎﺋ‬


‫ِﯾل‬ ٍ ِ‫ﺎﺣ ﱠﻧﺎنْ َﯾﺎ َﻣ ﱠﻧﺎنْ ﯾَﺎدَ ﯾﱠﺎنْ َﯾﺎ ُﺳﺑ َْﺣﺎنْ َﯾﺎﺳ ُْﻠ َطﺎنْ َﯾﺎ َط ْﯾﻣُوﺷ‬
ٍ ‫ﯾز َﯾﺎ َﻗﺟْ ﻣُو َﻛ‬ َ ‫َﯾ‬

Ya Hannan Ya Mennan Ya Deyyan Ya sübhan Ya Sultan Ya Taymuşizin Ya Kacmukeşin


Ya Berfailin.

Bu yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya tütsü yapılır .
Yazılacak olan budur:

‫م‬1 3 4 2 9 4 7 ‫ھـ‬2 6 1 8 ‫َﺟﺑ َْراﺋِﯾل م ا ع َر ﻣُو‬

Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder :

‫ﷲ َو ْاﻟ َﺣﻣْ ُد ِ ِ َوﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻﱠ ﷲ ُ َوﷲ ُ اَ ْﻛ َﺑرْ َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُ ﱠو َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ِﯾم‬ َ ‫ا ُ ْﺧرُجْ ِﺑ َﺣ ﱢق ُﺳﺑ َْﺣ‬
ِ ‫ﺎن‬

Uhruc bi hakki sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber. Vela havle
vela kuvvete illa billahil aliyyil azim .

CEDİ ( OĞLAK ) BURCU


Burcu Oğlak, gezegeni Zühal, anasırı Toprak, yıldızı Demirkazık, madeni Kurşun, cinsiyeti
Dişi, sanatı Cellat, yönü Güney, günü Cumartesi ve gecesi Çarşamba olup, Cinnisi ismi Bülbüle
ibni Küzzab dır .
Bu Cin taifesinin mekanı viraneler, pis yerler ve yol geçitleridir. Bu burca mensup olan kişiye
rüzgar gibi vurduğu zaman, o kişiye uyku hayal olur. Daha sonra bütün azasına girer ve o kişinin
başı ağrır, sarhoş gibi olur. Yüreği yanar, yemek yemez ve sıtmalı gibi titrer. Ellerinin ve
ayaklarının kuvveti kalmaz. Aklı gider ve rahat uyku uyuyamaz.
Siyah Koyun veya siyah Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, hasta Allah ( c.c.) ın izniyle şifa
bulur .
Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır :

َ ‫ِﯾن ُﻗ ْل ِانْ اَ ْد ِرى اَ َﻗ ِرﯾبٌ َﻣﺎ ُﺗو َﻋ ُد‬


ُ ‫ون اَ ْم َﯾﺟْ َﻌ ُل ﻟَ ُﮫ َرﺑﱢـﻰ اَ َﻣ ًدا اﻟم َﷲ‬ َ ‫ِﯾم اَﻻﱠ َﺗﻌْ ﻠُوا َﻋﻠَﻰﱠ َو ْأ ُﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِﻣ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ﺎن َو ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﺑﺳْ ِم‬ َ ‫ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
َ ُ ْ
‫ﷲ َﻋﻣﱠﺎ ُﯾﺷ ِرﻛونْ ﺷ ِﮭ َد‬ ِ ‫ﺎن‬ َ َ ْ ْ
َ ‫ـزﯾز اﻟ َﺟﺑﱠﺎرُاﻟ ُﻣﺗﻛﺑﱢر ُﺳﺑ َْﺣ‬ ُ ْ ْ ْ َ
ِ ‫ك اﻟﻘدﱡوسُ اﻟ ﱠﺳﻼ ُم اﻟﻣ ُْؤﻣِنُ اﻟ ُﻣ َﮭ ْﯾ ِﻣنُ اﻟ َﻌ‬ ُ ْ ُ ِ‫ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻﱠ ھ َُو ْاﻟ َﺣـﻰﱡ اﻟﻘﯾﱡو ُم ھ َُوﷲ ُ اﻟذِى ﻻ ِاﻟ َﮫ ِاﻻھ َُو اﻟ َﻣﻠ‬
ْ ‫ﱠ‬ َ َ ‫ﱠ‬ َ ْ
‫بوىن‬ ‫ﷲ ُ اَ َﻧ ُﮫ ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻﱠ ھ َُو َو ْاﻟ َﻣﻠَ ِﺋ َﻛ ُﺔ َواُوﻟُوا ْاﻟﻌ ِْﻠ ِم َﻗﺎ ِﺋﻣًﺎ ِﺑ ْﺎﻟ ِﻘﺳْ طِ ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻﱠ ھ َُو ْاﻟ َﻌ ِزﯾ ُز ْاﻟ َﺣﻛِﯾ ُم َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُ ﱠو َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ِﯾم‬
‫صتض‬

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah- manirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni
müslimin. Kul in edri ekaribün ma tüadüne em yecalü lehü rabbi emeda. Elif Lam Mim
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüvel el melikül
kuddüsüs selamül mü’minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbirü sübhanallahi
amma yüşrikün. Şehidallahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimen bil
kıstı la ilahe illa hüvel azizül hakim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatemi
Süleyman ve Toprak harfleri.

27
Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer :

ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺷﺎﻓِﻰ ِﺑﺳْ ِم‬ ِ ‫ِﯾن ِاﻻﱠ َﺧ َﺳﺎرً ا اَ ْﺷفِ َﯾﺎ َﺷﺎفِ ِﺑﺳْ ِم‬ ‫ِﯾن َوﻻَ َﯾزﯾ ُد ﱠ‬
َ ‫آن َﻣﺎھ َُو ﺷِ َﻔﺎ ٌء َو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ ﻟ ِْﻠﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬
ِ ْ‫ِـن ْاﻟﻘُر‬
َ ‫ِﯾم َو ُﻧ َﻧ ﱢز ُل ﻣ‬
‫ﷲ‬ َ ‫اﻟظﺎﻟِﻣ‬ ِ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫ﻓﻰ‬ ٌ
‫ء‬ ْ‫ﻰ‬ َ
‫ﺷ‬ ‫ﮫ‬
ِ ‫ﻣ‬
ِ ْ‫اﺳ‬ ‫ﻊ‬َ ‫ﻣ‬
َ ‫ُرﱡ‬
‫ﺿ‬ ‫ﯾ‬
َ َ ‫ﻻ‬ ‫ِى‬
‫ذ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﷲ‬ ‫م‬ ْ‫ﺳ‬ ‫ﺑ‬ ‫ِﻰ‬
‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻌ‬
َ ‫ﻣ‬
َ ْ
‫اﻟ‬ ‫ﷲ‬
ِ ‫م‬ ْ‫ﺳ‬‫ﺑ‬ ‫ِﻰ‬
‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﻛ‬ ْ
‫اﻟ‬
ِ ِ ِ ِ ِ
‫ﻓﻰ اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ ِء َوھ َُو اﻟ ﱠﺳﻣِﯾ ُﻊ ْاﻟ َﻌﻠِﯾ ُم‬ ِ َ ‫ﻻ‬ ‫و‬ َ ‫ض‬ِ ْ‫ر‬ َ ‫ﻻ‬ ْ
‫ا‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün


lilmü’minine vela yezidüz zalimine illa hasara. Eşfi Ya Şafi Bismillahiş şafi Bismillahil Kafi
Bismillahil Meafi Bismillahillezi la yedurru mea ismihi şeyün fil ardı vela fis semai ve
hüves semiul alim .
Bu yedi adet yazılır ve her gece bir adedi ile hasta yedi gece, burnuna tütsü yapılırsa, Allah ın
izniyle hasta şifa bulur.
Yazılacak olan budur :

‫ط اااط ط ااااااح ع‬6 ‫ا‬8 4 2 9 4 7 ‫ھـ‬3 6 1 8


Tı,Elif,Elif,Tı,Tı, Elif,Elif, Elif,Elif, Elif,Elif, Ha, Ayın,
Altı,Bir,Dört,İki,Dokuz,Dört,Yedi,He,Üç,Altı,Bir,Sekiz
Bu yazılır ve kullanılmayan kör bir kuyuya atılır :

َ ‫َﯾﺎﻟَبْ َﯾﺎﻟَبْ َﯾﺎ َﻗ ْﻔ َﻛشْ َﯾ‬


ْ‫ﺎط ْﻔ ِﮭﯾر‬

Ya Leb Ya Leb Ya Kafkeş Ya Tafhir


Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder :

َ ‫آن َﻣﺎھ َُوﺷِ َﻔﺎ ُء َو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ ﻟ ِْﻠﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬


‫ِﯾن َوﻻَ َﯾ ِزﯾ ُد‬ ِ ْ‫ﺎن َزھُو ًﻗﺎ َو ُﻧ َﻧ ﱢز ُل ﻣ َِن ْاﻟﻘُر‬
َ ‫ِﯾم َوﻗُ ْل َﺟﺎ َء ْاﻟ َﺣ ﱡق َو َز َھقَ ْاﻟﺑَﺎطِ ُل اِنﱠ ْاﻟﺑَﺎطِ َل َﻛ‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫ون‬ َ ‫ِﯾن ِاﻻﱠ َﺧ َﺳﺎرً ا َر ﱠﺑ َﻧﺎ ا ْﻛﺷِ فْ َﻋ ﱠﻧﺎ ْاﻟ َﻌ َذ‬
َ ‫اب ِا ﱠﻧﺎ ﻣ ُْؤ ِﻣ ُﻧ‬ ‫ﱠ‬
َ ‫اﻟظﺎﻟِﻣ‬

Ve kul cael hakku ve zehakal batılü innel batıle kane zehuka. Ve nünezzilü minel Kurani
mahüve şifaün ve rahmetün lilmü’minine vela yezidüz zalimine illa hasara. Rabbenekşif
annel azabe inna müminun.
Bu yazılır ve bir akar suya defnedilir.

َ ‫ِﯾم ﻟَ َﻘ ْد َﺟﺎ َﺋ ُﻛ ْم َرﺳُو ٌل ِﻣنْ اَ ْﻧﻔُﺳِ ُﻛ ْم َﻋ ِزﯾ ٌز َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َﻣﺎ َﻋ ِﻧ ﱡﺗ ْم َﺣ ِرﯾصٌ َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َﺑ ْﺎﻟﻣ ُْؤﻣِ ﻧ‬
َ‫ِﯾن َرؤُ فٌ َرﺣِﯾ ٌم َﻓﺈِنْ َﺗ َوﻟﱠ ْوا َﻓ ُﻘ ْل َﺣﺳْ ِﺑ َﻰ ﷲ ُﻻ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
ً‫ﺎن َزھُوﻗﺎ‬ ْ ْ ْ ُ
َ ‫ش اﻟﻌَظِ ِﯾم َوﻗ ْل َﺟﺎ َء اﻟ َﺣ ﱡق َو َز َھقَ اﻟﺑَﺎطِ ُل اِنﱠ اﻟﺑَﺎطِ َل َﻛ‬ ْ ْ
ِ ْ‫ت َوھ َُو َربﱡ اﻟ َﻌر‬ ْ ‫ﱠ‬ َ ‫ﱠ‬ َ
ُ ‫ِاﻟ َﮫ ِاﻻھ َُو َﻋﻠ ْﯾ ِﮫ َﺗ َوﻛﻠ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Lekad caeküm rasülün min enfisüküm aziziün aleyhi ma


anittüm harisün aleyküm bil mü'minine raüfün rahim. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la
ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Ve kul cael hakku ve zehakal
batılü innel batıle kane zehuka.

DELİV ( KOVA ) BURCU


Burcu Kova, gezegeni Zühal, anasırı Hava, cinsiyeti erkek, yıldızı Demirkazık, madeni
Kurşun, sanatı Cellat, yönü Güney, günü Cumartesi ve gecesi Çarşamba olup Cin nisi ismi
Keşkatür ibni Beşyaş tır.
Bu burca mensup olan kişiye rüzgar gibi vurduğu zaman, iki küreği arasına girer. O kişinin
yemek yemesi azalır ve harareti çok olur. Başı ağrır ve kuvveti kalmaz. Öyle kuvvetli tutarki, o
kişinin aklı gider ve geceleri hastalığı daha şiddetli olur .
Kızıl Koyun veya Kızıl Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, hasta Allah (c.c.) ın izniyle şifa
bulur .
Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır :

َ ‫ص ﷲَ َو َرﺳُوﻟَ ُﮫ َﻓﺎِنﱠ ﻟَ ُﮫ َﻧ‬


‫ﺎر‬ ِ ْ‫ﷲ َو ِر َﺳﺎﻻَ ِﺗ ِﮫ َو َﻣنْ َﯾﻌ‬ َ ‫ِﯾم اَﻻﱠ َﺗﻌْ ﻠُوا َﻋﻠَﻰﱠ َو ْأ ُﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِﻣ‬
ِ ‫ِﯾن ِاﻻﱠ َﺑﻼَ ًﻏﺎ ﻣ َِن‬ ِ ‫ﺎن َو ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﺑﺳْ ِم ﷲِ اﻟرﱠﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ َ ‫ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
ِ ‫ون َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُ ﱠو َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ‬ َ ‫ور ُﺛ ﱠم اﻟﱠذ‬
َ ُ‫ِﯾن َﻛ َﻔرُوا ِﺑ َرﺑ ِﱢﮭ ْم َﯾﻌْ دِﻟ‬ ‫ض َو َﺟ َﻌل ﱡ‬
ِ ‫اﻟظﻠ ُ َﻣﺎ‬
َ ‫ت َواﻟ ﱡﻧ‬ ِ ‫ِﯾن ﻓِﯾ َﮭﺎ اَ َﺑ ًدا اَ ْﻟ َﺣﻣْ ُد ِ ِ اﻟﱠذِى َﺧﻠَقَ اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬
َ ْ‫ت َو ْاﻻَر‬ َ ‫َﺟ َﮭ ﱠﻧ َم َﺧﺎﻟِد‬
‫جزكسقثظ‬ ْ
‫اﻟ َﻌﻠِﻰﱢ اﻟﻌَظِ ِﯾم‬ ْ

28
İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah- manirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni
müslimin. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya’sıllahe ve rasulehü feinne lehü
nara cehenneme halidine fiha ebeda. Elhamdü lillahillezi halakas semavati vel arda ve
cealez zulumati ven nura sümmellezine keferu bi rabbihim ya’dilün. Vela havle vela
kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve Hava harfleri .
Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer:

ُ‫ِﯾن ِاﻻﱠ َﺧ َﺳﺎرً ا َﯾ َﺎﷲ ُ َﯾ َﺎﷲ‬ َ ‫آن َﻣﺎھ َُوﺷِ َﻔﺎ ٌء َو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ ﻟ ِْﻠﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬
َ ‫ِﯾن َوﻻَ َﯾ ِزﯾ ُد اﻟظـﱠﺎﻟِﻣ‬ ِ ْ‫ﺿﺎ ِﻧ ِﮫ َو ُﻧ َﻧ ﱢز ُل ﻣ َِن ْاﻟﻘُر‬ َ ‫َن َو ْاﻟ ِﺟ ْﻠ ِد َو َﺟﻣ‬
َ ْ‫ِﯾﻊ اَﻋ‬ ِ ‫ك ﻓِﻰ ْاﻟ َﺑد‬
َ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم اَ ْﺷفِ ﺷِ َﻔﺎ ُﺋ‬
ْ ْ ‫ﱠ‬ َ ُ َ َ َ ْ
‫ﺎﺣﻧﺎنُ َﯾﺎ َﻣﻧﺎنُ ﯾَﺎدَ ﯾﱠﺎنُ َﯾﺎ ُﺳﺑ َْﺣﺎنُ َﯾﺎﺳُﻠطﺎنُ َوﻻ َﺣ ْو َل َوﻻﻗ ﱠوة ِاﻻ ِﺑﺎ ِ اﻟ َﻌﻠِﻰﱢ اﻟﻌَظِ ِم‬‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ َ ‫ﺎرﺣِﯾ ُم َﯾ‬َ ‫ﺎرﺣِﯾ ُم َﯾ‬ َ ‫ﺎرﺣْ َﻣنُ َﯾ‬
َ ‫ﺎرﺣِﯾ ُم َﯾ‬ َ ‫ﺎرﺣْ َﻣنُ َﯾ‬ َ ‫َﯾ َﺎﷲ ُ َﯾ‬
َ ‫ﺎرﺣْ َﻣنُ َﯾ‬

Allahümme eşfi şifaüke fil bedeni vel cildi ve cemia a’danih. Ve nünezzilü minel Kurani
ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minine vela yezidüz zalimine illa hasara. Ya Allahü Ya
Allahü Ya Allahü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya
Rahimü Ya Hannanü Ya Mennanü Ya Deyyanü Ya Sübhanü Ya Sultanü Vela havle vela
kuvvete illabillahil aliyyül azim.

Bu yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya tütsü yapılır :

َ ‫ف ْاﻟ ُﻛر‬
‫ُوب‬ ِ ‫ﺎﺳ ﱠﺗﺎ ُر ْاﻟﻘُﻠُو‬
َ ‫ب َﯾﺎ َﻏ ﱠﻔﺎرً ا اَﻟﱠذِى َﻧ ُﺗ‬
َ ِ‫وب َﯾﺎ َﻛﺎﺷ‬ ِ ‫ َﯾﺎ َﻋﻼﱠ َم ْاﻟ ُﻐﯾُو‬2 9 4 7 ‫ھـ‬3 6 1 8 ‫َﯾﺎھ َُو س ا و ف‬
َ ‫ب َﯾ‬

Ya Allamül ğuyubü Ya Settarül kulübü Ya Ğaffaran ellezi netübe ya kaşifel kürübü İki
dokuz dört sekiz he altı sekiz ya hüve sin elif vav fe.
Bu yazılır ve bir ağaç dibine gömülür :

‫َﯾﺎ َﺷ ْﺷ َﻣﺎﻓِﯾل اَ ْﻧتَ َﯾﺎ َﻓ ْﺧﻣَﺎﺷِ ﯾل َﯾﺎ َﺗ ْﺷ َﻐﺎھِﯾ ْل‬

Ya Şeşmafil ente Ya Fahmaşil Ya Teşğahil


Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder :

َ ‫ِﯾم اَ َﻣ َن اﻟ ﱠرﺳُو ُل ِﺑ َﻣﺎ ا ُ ْﻧ ِز َل ِاﻟَ ْﯾ ِﮫ ِﻣنْ َر ﱢﺑ ِﮫ َو ْاﻟﻣ ُْؤ ِﻣ ُﻧ‬


‫ون ُﻛ ﱟل آ َﻣ َن ِﺑﺎ ِ َو َﻣ َﻠ ِﺋ َﻛ ِﺗ ِﮫ َو ُﻛ ُﺗ ِﺑﮫ ِِ◌ َو ُر ُﺳﻠِ ِﮫ ﻻَ ُﻧ َﻔرﱢ ُق َﺑﯾ َْن اَ َﺣ ٍد ِﻣنْ ُر ُﺳ ِﻠ ِﮫ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫ْك ْاﻟﻣَﺻِ ﯾُر‬ ‫ﯾ‬ َ ‫ﻟ‬ ‫ا‬
َ َِ َ َ َ‫و‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﻧ‬ ‫ﺑ‬
‫ﱠ‬ ‫ر‬ ‫ك‬ َ
‫ﻧ‬ ‫ا‬‫ر‬ ْ
‫ﻔ‬ ُ
‫ﻏ‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﻧ‬ ْ‫ﻌ‬‫ط‬َ َ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﻧ‬
َ ِ َ ْ‫ﻌ‬‫ﻣ‬‫ﺳ‬ ‫وا‬ ُ ‫ﺎﻟ‬ َ
‫ﻗ‬ ‫و‬ َ

HUT ( BALIK ) BURCU


Burcu Balık, gezegeni Müşteri, anasırı Su, sanatı Kadı, yıldızı Kervankıran, madeni Kalay,
cinsiyeti Dişi, yönü Güney, günü Perşembe ve gecesi Pazartesi olup, Cin nisi ismi Şeşter ibni
Şeman dır.
Bu burca mensup olan kişiyi rüzgar gibi tuttuğu zaman, gözüne Kara Köpek şeklinde görünür
ve avazı O kişinin kulağına giderek vücudunun tüyleri diken diken olur. Daha sonraları hastanın
başı ağrır ve sıtmalı gibi titremeye başlar. Rengi değişir ve hararetide çoğalır. Yemek yemez ve
bütün azaları kesik kesik olur. Bazı zamanda aklını kaybeder.
Beyaz Koyun veya beyaz Tavuk kanıyla aşağıdakiler yazılırsa, hasta Allah ( c.c.) ın izniyle
şifa bulur .
Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır :

‫اﻟذ ْﻛ َر‬ ‫ْﺻﺎر ِھ ْم ﻟَﻣﱠﺎ َﺳ ِﻣﻌُوا ﱢ‬


ِ َ ‫ك ِﺑﺎَﺑ‬ َ ‫ِﯾن َﻛ َﻔرُوا ﻟَﯾ ُْز ﻟِﻘُو َﻧ‬ َ ‫ِﯾم اَﻻﱠ َﺗﻌْ ﻠُوا َﻋﻠَﻰﱠ َو ْأ ُﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِﻣ‬
َ ‫ِﯾن َو ِانْ َﯾ َﻛﺎ ُد اﻟﱠذ‬ ِ ‫ﺎن َو ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﺑﺳْ ِم ﷲِ اﻟرﱠﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ َ ‫ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
ُ ْ‫ت َواَ ْﻗ َﺳﻣ‬
‫ت َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم‬ ُ ْ‫ﷲ َو ِﺑﺎ ِ َوﻻَﻏَ ﺎﻟِبُ ِاﻻﱠ ﷲُ َﻋ َزﻣ‬ ِ ‫ﺎﺻ َﻣد ِﺑﺳْ ِم‬ َ ‫ﺎر َك َو َﺗ َﻌﺎﻟَﻰ َﯾ َﺎﷲ ُ َﯾ‬
َ ‫ﺎﺣ ﱡق َﯾﺎاَ َﺣ ُد َﯾ‬ َ ‫ون ِا ﱠﻧ ُﮫ ﻟَ َﻣﺟْ ُﻧونٌ َو َﻣﺎھ َُو ِاﻻﱠذِ ْﻛ ٌر ﻟ ِْﻠ َﻌﺎﻟَﻣ‬
َ ‫ِﯾن َﺗ َﺑ‬ َ ُ‫َو َﯾﻘُوﻟ‬
ْ ُ
‫ﺎب َﻣنْ َﺣ َﻣ َل ظﻠﻣًﺎ‬ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ً َ َ ‫ﱢ‬ ِ ِ‫َﯾﺎاَ ﱡﯾ َﮭﺎ ْاﻟ ِﺟﺑﺎ ُل َواﻟرﱢ ﯾ ُﺢ َواﻻرْ َوا ُح َواﻟ ِﺟنﱢ َواﻟﺷﺎط‬
‫ﱠ‬ ْ َ ْ
َ ‫ﱡوم َوﻗدﺧ‬ ِ ‫ت اﻟوُ ُﺟوهُ ﻟِﻠ َﺣﻰﱢ اﻟﻘﯾ‬ ِ ‫ِﯾم َو ِﺑ َﺣق َﻋﻧ‬ ٍ ‫ﯾن ِﺑ َﺣق َﺳﻼ ٌم ﻗ ْوﻻ ِﻣنْ َربﱟ َرﺣ‬
‫ك ِﺑ ِﮫ اَ َﺣ ًدا َوﻻَ َﺣ ْول ََوﻻَﻗُوﱠ َة‬ُ ‫ِﯾن َو ِﺑ َﺣ ﱢق ﻗُ ْل ِا ﱠﻧ َﻣﺎ اَ ْدﻋُوا َرﺑﱢـﻰ َوﻻَ ا ُ ْﺷ ِر‬ ْ
َ ‫ِﯾم اَﻻﱠ َﺗﻌْ ﻠُوا َﻋﻠَﻰﱠ َوأ ُﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِﻣ‬ ِ ‫ﺎن َو ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﺑﺳْ م‬َ ‫ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
‫دحلعرخغ‬ ْ ْ
‫ِاﻻ َِﺑﺎ ِ اﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ﻟﻌَظِ ِﯾم‬ ّ

İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahir rahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tünü
müslimin. Ve in yekadüllezine keferu leyüzlikuneke biebsarihim lemma semiuz zikra ve
yekulüne innehü le mecnun. Ve ma hüve illa zikrun lil alemin. Tebareke ve teala Ya Allahü
Ya Ya Hakku Ya Ahadü Ya Samedü Bismillahi ve billahi ve la ğalibü illallahü Azemtü ve
aksemtü aleyküm Ya eyyühel cibalü ver ruhu vel ervahul cinni veş şeyatinü bi hakki
Selamün kavlen mir rabbir rahim. Ve bi hakki Anetil vucühü lil hayyil kayyümi ve kad
29
habe men hamele zulma. İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim.
Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Ve bi hakki kul innema edu rabbi vela üşrikü bihi
ehada. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Su harfleri ve Hatemi Süleyman.

Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer:

‫ض َوﻻَﻓِﻰ اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ ِء َوھ َُو اﻟ ﱠﺳﻣِﯾ ُﻊ ْاﻟ َﻌﻠِﯾ ُم‬ ِ ‫ﷲ ِ◌ ْاﻟ َﻣ َﻌﺎﻓِﻰ ِﺑﺳْ ِم‬
ِ ْ‫ﷲ اﻟﱠذِى ﻻَ َﯾﺿُرﱡ َﻣ َﻊ اﺳْ ِﻣ ِﮫ َﺷﻰْ ٌء ﻓِﻰ ْاﻻَر‬ ِ ‫ﷲ ْاﻟ َﻛﺎﻓِﻰ ِﺑﺳْ ِم‬
ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺷﺎﻓِﻰ ِﺑﺳْ ِم‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬

Bismillahiş şafi bismillahil kafi bismillahil meafi bismillahillezi la yedurru measmihi şeyün
fil ardı ve la fis semai ve hüves semiul alim.
Bu yedi adet yazılır ve her gece hastaya bir adediyle tütsü yapılır :
Yazılacak olan budur:

‫ط ااا ط ط اا اا اا ح ع‬. ‫ا ك‬. 8 ‫ى ا ا و ا ا ع اا‬9 ‫اا‬4 . 4 2 9 4 7 ‫ھـ‬3 6 1 8 ‫ث و‬. 8 ‫ى اا و اا‬4 ‫اا‬6 ‫ااا‬4
Tı Elif Elif Elif Tı Tı Elif Elif Elif Elif Elif Elif Ha Ayn Nokta Elif Kef Sekiz Ye Elif Elif Vav Elif
Elif Ayın Elif Elif Dokuz Elif Elif Dört Nokta Dört İKİ Dokuz Dört Yedi He üç Altı Elif Sekiz
Se Vav Nokta Sekiz Ye Elif Elif Vav Elif Elif Dört Elif Elif Altı Elif Elif Elif Dört .
Bu yazılır ve büyük bir ağaç dibine gömülür :

ْ‫ُوﺟب‬ َ ‫ت ِﺑ َﮭﺎ َﻣﺧ ًِﯾﺛﺎ َﯾﺎﻣُﺻْ َط َﻔﻰ َﯾ‬


َ ‫ﺎط ْﯾﻣ‬ ْ َ‫َﯾﺎ َﻣ ْﻧﻠ‬

Ya Menlet biha Mehisan Ya Mustafa Ya Taymuceb

Bu yazılır ve hasta bunun suyuyla gusül eder :

َ ‫ﱠﺎث ْاﻟﻣُﺳْ َﺗﻐِﯾﺛ‬


‫ِﯾن‬ ُ ‫ﺎﺣﻰﱡ َﯾﺎ َﻗﯾﱡو ُم َﯾﺎﻏَ ﯾ‬
َ ‫ْن دَاوُ ْد َﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ اﻟ ﱠﺳﻼَ ُم َﯾ‬ ِ ‫اح ِﺑ َﻣﺎ َﻋ َز َم ِﺑ ِﮫ َﻋ َﻠ ْﯾ ُﻛ ْم ُﺳ َﻠ ْﯾ َﻣ‬
ِ ‫ﺎن اﺑ‬ ِ ‫ﻣْت َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َﯾﺎ َﻣﻌَﺎﺷِ َر ْاﻻَرْ َو‬
ُ ‫ِﯾم َﻋ َز‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ
‫ﺻ َﻣ ُد َﯾﺎﻟ ْم َﯾﻠ ِْد َوﻟ ْم ﯾُوﻟ ْد َوﻟ ْم َﯾﻛنْ ﻟ ُﮫ ﻛﻔ ًوا ا َﺣ ْد‬ َ َ ُ َ
َ ‫َﯾﺎﻏَ ﯾﱠﺎث َﻣنْ ﻻﯾُﻐَ ﺎث ﻟ ُﮫ َﯾﺎا َﺣ ُد َﯾﺎ‬ُ

Bismillahirrahmanirrahim. Azemtü aleyküm ya meaşirel ervahı bima azeme bihi aleyküm


Süleyman ibni Davud aleyhisselam. Ya Hayyü Ya kayyümü Ya Ğayyasül müsteğisine Ya
Ğayyasü men la yüğasü lehü Ya ehadü Ya Samedü Ya lem yelid ve lem yüled ve lem
yekün lehü küfüven ehad .

ESMA-ÜL HÜSNANIN HAVASSI

Bu mesele Esmaül hüsnanın izahı hakkında olup ileri gelenleri ve bütün insanları bununla
kendini sevdirirsin.
Bunun için: Herhangi bir amele başlamadan önce yedi (7) gün ve amel günlerindede riyazatlı
olarak okursun. Ayrıca yapacağın bir işi saatine göre yaparsın. Eğer saatine göre yapmazsan,
amelin tesirsiz olur .
Saatlere göre ameller şöyledir: Utarid ve Kamer saati; Bu iki saat said (iyi) ile said, nahıs
(Kötü) ilede nahıstır. Bu saatlerde bağlama ile ilgili, dil bağlamak, uyku bağlamak, erkeklik
bağlamak veya sevgi ile bağlamak gibi ameller yapılır.
Müşteri ve Zühre saati: Bu iki saat said olup, bu saatlerde muhabbet, celb, atf, teshir,
heyecanlandırma, dargınları barıştırmak, cezb etmek ve herkesin yanında sevilmek ile ilgili
ameller yapılır.
Merih ve Zühal saati: Bu iki saat nahıs olup, bu saatlerde tefrik, taslit, buğz, adavet, nefret
ettirmek, tedmir etmek ve kan akıtmak gibi ameller yapılır.
Şems saati: Bu saat saidi ekberdir. Bu saatte kalbleri cezb etmek, teshir etmek, şirinlik,
heybetli görünmek, büyükler yanında hacetinin kabülü ile ilgili bütün hayr amelleri yapılır. Ayrıca
bir ayda yedi nahıs gün vardır. Bu yedi günde bir amel yapmaktan sakın! Her Arabi ayın 3. 5.
13. 16. 21. 24. ve 25. günleri nahıstır.
Dilediğin herşeyin olması için: Maksadın olan şeyin isminin harflerini cümeli kebir üzere hesap
edip çıkan adede Esma-ullah tan buna münasip bir veya iki isim aldıktan sonra, aldığın isimleri
zikir edersen maksadına nail olursun. Adette eksiklik olmamalı ve cümeli kebir
üzere tatbik edilmelidir.
30
Maksadın uhrevi ise ismi Esma-i Zat tan tatbik eder sin. Maksadın hayrı celb, zararları def
etmek için olursa ismi Esma-i Sıfat tan tatbik edersin. Maksadın dünyevi olup, muhabbet,
heyecanlandırmak, ülfet, celb, atf ve matlubunu cezb etmek içinse, Esma-i Efal dan tatbik
ederek uygularsın.
Esma-i Zat budur :

‫َﺣ ْﻰ‬ ْ‫َﻣﻠِك‬ ‫ار ْث‬


ِ ‫َو‬ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌َ‫ا‬ ْ‫َواﺣِد‬ ‫ِﯾب‬
ْ ‫َرﻗ‬ ْ َ
‫ﷲ‬
Hay Melik Varis ْ‫◌َ َﺣد‬ Vahid Rakib Allah
18 90 707 Ehad 19 312 66
13
◌ْ ‫ُﻣ ْﻘ َﺗدِر‬ ‫َﻗﺎد ِْر‬ ْ‫ُﻣ َﮭ ْﯾﻣِن‬ ْ‫ُﻣ ْؤﻣِن‬ ‫ﺳﻼَ ْم‬ َ ْ ‫ﻗُد‬
‫ﱡوس‬ ‫َﻗ ﱡﯾو ْم‬
Muktedir Kadir Müheymin Mü’min Selam Kuddüs Kayyüm
744 305 145 137 131 170 156
ْ‫َﺑﺎطِ ن‬ ‫َظﺎھ ِْر‬ ‫َﻋظِ ﯾ ْم‬ ‫َﻋﻠ ﱡِﻰ‬ ‫ﺎر‬ ْ ‫َﻗ ﱠﮭ‬ ‫ﺎر‬
ْ ‫َﺟ ﱠﺑ‬ ْ ‫َﻋ ِز‬
‫ﯾز‬
Batın Zahir Azim Aliyyü Kahhar Cebbar Aziz
62 1106 1020 110 306 206 94
ْ‫َﻣ ِﺟﯾد‬ ‫َﺟﻠِﯾ ْل‬ ‫ُﻣ َﺗ َﻛ ﱢﺑ ْر‬ ‫ﯾر‬ ْ ‫َﻛ ِﺑ‬ ْ‫َوا ِﺟد‬ ْ‫ُﻣ ِﺑﯾن‬ ‫آﺧ ِْر‬
Mecid Celil Mütekebbir Kebir Vacid Mübin Ahir
57 73 662 232 14 102 801
‫ُﻣﻘدﱢ ْم‬َ ْ‫اَ ﱠول‬ ْ‫ﺻﻣَد‬ َ ْ‫َﻣﺎ ِﺟد‬ ْ‫َﻣﺗِﯾن‬ ‫َﺣ ْق‬ ْ‫َﺣﻣِﯾد‬
Mukaddim Evvel Samed Macid Metin Hak Hamid
184 37 134 48 500 108 62
ْ◌‫ُذوا ْﻟ َﺟﻼَﻟ َِو ْاﻻِ ْﻛ َرام‬ ْ ‫ُﻧ‬
‫ور‬ ‫َﻏﻧ ِْﻰ‬ ‫ُﻣ َﺗ َﻌﺎ ْل‬ ‫ئ‬ُ ‫ُﻣ ْﺑ ِد‬ ‫ُﻣ َؤ ﱢﺧ ْر‬
Zülcelali vel İkram Nur Ğaniy Müteal Mübdiü Müahhir
1100 256 1060 541 57 847
Esma-i Sıfat budur :

◌ْ ‫َﻏﻔُور‬ ْ ‫َﻏ ﱠﻔ‬


‫ﺎر‬ ‫َﻛ ِرﯾ ْم‬ ‫َرﺣِﯾ ْم‬ ْ‫َر ْﺣﻣَن‬ ‫ى‬ ‫َﻗ ِو ﱡ‬ ْ ‫ﺷ ُﻛ‬
‫ور‬ َ
Ğafur Ğaffar Kerim Rahim Rahma Kaviyy Şekür
1286 1281 270 258 n ü 526
298 116
‫ َﺑ ﱡر‬Berr ‫ُﻣ ْﺣﺻِ ﻰ‬ ُ ‫ﻋَدْ ل‬ ‫ور‬
ْ ‫ﺻ ُﺑ‬ َ ‫َﺣﻛِﯾ ْم‬ ْ‫َودُود‬ ‫ف‬ ْ ُ‫َرؤ‬
ü Muhsi Adlü Sabur Hakim Vedüd Rauf
202 148 104 298 78 20 287
ْ‫َﻗﺎ ِھر‬ ْ‫َرﺷِ ﯾد‬ ْ‫ﺷ ِﮭﯾد‬ َ ‫ﯾر‬ْ ِ‫َﺑﺻ‬ ‫ِﯾﻊ‬
ْ ‫ﺳﻣ‬ َ ‫ﯾر‬ْ ِ‫ﺧﺑ‬ َ ‫َﻋﻠِﯾ ْم‬
Kahir Reşid Şehid Basir Semi’ Habir Alim
306 514 319 302 170 812 150

Esma-i Efal de budur:

ْ‫ُﻣﻘِﯾت‬ ‫ﯾب‬
ْ ِ‫َﺣﺳ‬ ‫ﯾب‬
ْ ‫ُﻣ ِﺟ‬ ‫َواﺳِ ْﻊ‬ ‫َﺑﺎ ِﻋ ْث‬ ْ‫َوﻛِﯾل‬ ْ‫دَ ﯾﱠﺎن‬
Mukit Hasib Mücib Vasi’ Bais Vekil Deyyan
550 80 55 137 573 66 65
ْ‫َر ﱠزاق‬ ‫َﺣ َﻛ ْم‬ ‫ﱠﺎب‬
ْ ‫َوھ‬ ‫ﺻ ﱢو ْر‬ َ ُ‫ﻣ‬ ‫ئ‬ُ ِ َ‫ﺎر‬ ‫ﺑ‬ ْ‫ِق‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﺧ‬ ْ
‫ِﯾظ‬ ‫َﺣﻔ‬
Rezzak Hakem Vehha Musav Bariu Halık Hafiz
308 78 b vir 214 731 998
14 336
‫َﺣ ِل ِ◌ﯾ ْم‬ ‫ُﻣ ِذل ﱡ‬ ‫ُﻣﻌ ِْز‬ ‫َراﻓ ِْﻊ‬ ‫َﻧﺎﻓ ِْﻊ‬ ‫ض‬ْ ِ‫َﻗﺎﺑ‬ ‫ﺎح‬ْ ‫َﻓ ﱠﺗ‬
Halim Müzillü Muiz Rafi’ Nafi’ Kabid Fettah
88 770 117 351 201 903 489
‫ُﻣ ْﻧ َﺗﻘِ ْم‬ ‫ُﻣ ْﻌطِ ﻰ‬ ‫اب‬ْ ‫َﺗ ﱠو‬ ْ‫ُﻣﻌِﯾن‬ ‫َواﻟِﻰ‬ ْ‫ُﻣﻣِﯾت‬ ْ ِ‫ﻟَط‬
‫ﯾف‬
Müntak Mu’ti Tevva Muin Vali Mümit Latif
im 129 b 170 47 490 129
630 409

31
‫ِﯾﻊ‬
ْ ‫َﺑد‬ ‫ھَﺎدِى‬ ‫ﺎر‬
ْ ‫ﺿ‬َ ‫َﻣﺎﻧ ِْﻊ‬ ‫ُﻣ ْﻌﻧِﻰ‬ ‫َﺟﺎﻣ ِْﻊ‬ ‫ُﻣ ْﻘﺳِ ْط‬
Bedi’ Hadi Dar Mani’ Mu’ni Cami’ Muksit
86 20 1001 161 1100 114 209
‫ُﻣ ْﺣﯾِﻰ‬ ْ‫ُﻣﻌِﯾد‬ ‫ِض‬
ْ ‫َﺣﺎﻓ‬ ْ‫َﺑﺎﺳِ ط‬ ‫َوﻟِﻰ‬
Muhyi Muid Hafid Basit Veli
68 124 889 72 46

Bütün insanların yanında sevilmek ve her türlü dilek için: Matlubun olan kimsenin isminin
harflerini cümeli kebir ile hesap edip, Esmaullah tan buna muvafık bir veya iki isim çıkardıktan
sonra, matlubunun saatinde zikredersen, Allah c.c. ın izniyle muradına nail olursun. Zikir
ettiğin isimle kendi isminin harflerinide cümeli kebir ile hesap edip, Esmaullah tan buna muvafık
bir veya iki isim çıkardıktan sonra, bu isimlerin zikrine üç veya yedi gün devam edersen,
matlubuna vasıl olursun.

ANASIRI ERBEA ESMALARI


Bir kimseyi teshir etmek istersen: Matlubunun isminin harflerini cümeli kebir ile hesap edip,
çıkan adede Esma ullahtan bu adede uygun bir veya iki isim çıkar. Daha sonra matlubun
saatinde ismi adedince okursan Allah ın izniyle maksadına nail olursun. Ama bu işe başlamadan
önce yedi gün ve okuduğun günlerde riyazatlı olursun.
Yirmisekiz harfin bazıları nurani, bazıları zülmanidir. Eğer matlubunun isminde bulunan
harflerin çoğunluğu nurani ise muradın üç güne kadar hasıl olur. Çoğunluk zülmani harflerden
oluşursa, muradın yedi güne kadar Allah Teala hazretlerinin izniyle hasıl olur .
Nurani harfler bunlardır:

‫ا ح ر س ص ط ع ق ك ل م ن ھـ ى‬

Elif Ha Sin Sat Tı Ayın Kaf Kef Lam Mim Nun He Ye

Zülmani harflerde bunlardır :

‫بتثجخدذزشضظغفو‬

Be Te Se Cim Hı Dal Zel Ze Şın Dat Zı Ayın Fe Vav

Bu harflere göre teshire üç veya yedi gün devam edersin. Bu Esmaya devam ettiğin
müddetçe taharet üzere ve yüzün erenler tarafına doğru olmalıdır. Amel zamanı Haslüban, Udu
hindi, Sandal ve sakız buhurlarını yakarsın. Amelini bitirdiğin zaman, olacakları görürsün.

ANASIRI ERBAA ESMALARI


Aşağıdaki cetvelde, Esmaların anasırı erbaaya göre harfleri, isimlerin ebced karşılığı ve
isimlerin melekleri gösterilmiştir. Anla ! İrşad olursun.
Esmaların anasırı erbaaya göre düzenlenmiş cetvel arka sayfadadır. Sen ! İyi anla

Anasırı Erbaa Cetveli budur:

SU HAVA TOPRAK ATEŞ


‫د‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ا‬
ْ‫َﻣﺎﻟِك‬ ‫َرﺣِﯾ ْم‬ ْ‫َر ْﺣﻣَن‬ ْ َ
‫ﷲ‬

32
91 258 298 66
‫َﻛﺎ َﻛﺎﺋِﯾ ْل‬ ‫َھ ْﻣ َراﻛِﯾ ْل‬ ‫َﻋ ْط َراﻛِﯾ ْل‬ ‫ا ِْﺳ َراﻓِﯾ ْل‬
‫ح‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ھـ‬
ْ‫ُﻣ َﮭ ْﯾﻣِن‬ ْ‫ُﻣ ِؤﻣِن‬ َ‫ﺳﻼ ْم‬َ ْ ‫ﻗُد‬
‫ﱡوس‬

145 137 131 170


‫َر ْو َﯾﺎﺋِﯾ ْل‬ ‫ﺎطﺎﺋِﯾ ْل‬ َ ‫َط‬ ‫ﺳ ْر َﻛ ْط َﯾﺎﺋِﯾ ْل‬
َ ‫َﻛ ْو َﯾﺎﺋِﯾ ْل‬
‫ل‬ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫ط‬
ْ‫َﺧﺎﻟِق‬ ‫ُﻣ َﺗ َﻛ ﱢﺑ ْر‬ ‫ﺎر‬
ْ ‫َﺟ ﱠﺑ‬ ْ‫َﻋ ِزﯾز‬

731 662 206 94


‫ھ َْر َﻓ َﺗﺎﺋِﯾ ْل‬ ‫اَھْ َواﻛِﯾ ْل‬ ‫ُﻣ ْﺧ َﺟ َﻣﺎﺋِﯾ ْل‬ ‫َر ْو َز َﯾﺎﺋِﯾ ْل‬
‫ع‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫م‬
ْ ‫َﻗ ﱠﮭ‬
‫ﺎر‬ ْ ‫َﻏ ﱠﻔ‬
‫ﺎر‬ ‫ﺻ ﱢو ْر‬َ ‫ُﻣ‬ ‫ئ‬
ُ ‫ﺎر‬ ِ ‫َﺑ‬

306 1281 366 214


‫َﺟ ْﺑ َراﺋِﯾ ْل‬ ‫ﻣِﯾ َﻛﺎﺋِﯾ ْل‬ ‫ﻟَ ْو َﺣﺎﺋِﯾ ْل‬ ْ َ‫ا‬
‫ﺷ َﻣﺎﺣِﯾ ْل‬
‫ر‬ ‫ق‬ ‫ص‬ ‫ف‬
‫َﻋﻠِﯾ ْم‬ ْ ‫َﻓ ﱠﺗ‬
‫ﺎح‬ ْ‫َر ﱠزاق‬ ‫ﱠﺎب‬
ْ ‫َوھ‬

150 489 308 14


‫َﻣ ْﮭ َﻛﺎﺋِﯾ ْل‬ ‫َﺣ ْوﻻَﻻَﺋِﯾ ْل‬ ‫ﻟَ ْو َراﺋِﯾ ْل‬ ‫َﻧ ْﯾ َﻛﺎﺋِﯾ ْل‬
‫خ‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫ش‬
‫َراﻓ ِْﻊ‬ ْ‫َﺣﺎﻓِظ‬ ْ‫َﺑﺎﺳِ ط‬ ‫ض‬ْ ِ‫َﻗﺎﺑ‬

351 989 72 903


‫َﻋ ْز َراﺋِﯾ ْل‬ ‫ﺷ َﻣﺎﺋِﯾ ْل‬ ْ َ‫ا‬ ‫َﺟدْ َو َراﺋِﯾ ْل‬ ‫ﺳ ْر َﺣ َﻣﺎﺋِﯾ ْل‬
َ
‫غ‬ ‫ظ‬ ‫ض‬ ‫ذ‬
‫ﯾر‬
ْ ِ‫َﺑﺻ‬ ‫ِﯾﻊ‬
ْ ‫ﺳﻣ‬ َ ‫ُﻣ ِذل ﱡ‬ ْ‫ُﻣﻌِز‬

302 180 770 117


‫اِھْ َراﻛِﯾ ْل‬ ‫َر ْو َذاﺋِﯾ ْل‬ َ ‫َﻋ َط‬
‫ﺎطﺎﺋِﯾ ْل‬ ‫ھ َْﻣ َراطِ ﯾ ْل‬

Yukarıdaki bu anasır Cedveline bir örnek verelimki, bu ilmin taliblerine kolaylık olsun.
Ali ismini ele alalım. Bu ismin sayısal karşılığı yüzon (110) dur. Bu adedi istintak ettik, bu
harfler ‫(ى ق‬Ye Kaf) oldu. Bu harflerin Esmasını ve meleklerini Kaseme ilave edersin. Kaf
harfinin esması Fettah, meleğinin ismi Havlalail olup, adedi ise 489 dur. Ye harfinin esması
Cebbar, meleğinin ismi Müncemail olup, adedi ise 206 dır. Bu iki ismi adetleri kadar okuyup, her
yüz (100) de bir defa tertip ettiğin şu Azimeti okursun.

Okunacak Azimet budur:

ِ ‫ﺎﺟﺑﱠﺎرْ َﺳ ﱢﺧرُوا ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ ْﻧ‬


‫ت ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ‬ َ ‫اح اﻟ ﱡﺗ َر ِاﺑ ﱠﯾ ِﺔ َﯾﺎ ُﻣ ْﻧ َﺟ َﻣﺎﺋِﯾ ْل ِﺑ َﺣ ﱢق َﯾ‬ َ ‫اح ْاﻟ َﮭ َوا ِﺋ ﱠﯾ ِﺔ َﯾ‬
ِ ‫ﺎﺣ ْوﻻَﻻَﺋِﯾ ْل ِﺑ َﺣ ﱢق ِﺑ َﺣ ﱢق َﯾﺎ َﻓ ﱠﺗﺎحْ َو َﯾﺎاَرْ َو‬ ِ ‫ﻣْت َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َﯾﺎاَرْ َو‬
ُ ‫َﻋ َز‬

Azemtü aleyküm Ya ervahıl havaiyyeti Ya Havlalail bi hakki Ya Fettahıt türabiyyeti Ya


Müncemail bi hakki Ya Cebbar sehhiru fülanete binti fülane

Azimetin sonunda “Fülanete binti fülaneh “ ibaresinde matlubun ismiyle anne ismini söylersin.

Azimetleri tertip etmek için anasırları iyi bilmek lazım dır. Ateş toprak üzerine, toprak hava
üzerine, havada su üzerine döner. Anasıra açık bir örnek verelimki, daha iyi anlaşılsın.

Her anasırdan bir harf ismini alalım. Ateş unsurundan Elif harfinin esması Allah, toprak

33
unsurundan be harfinin esması Rahman, hava unsurundan cim harfinin esması Rahim ve su
unsurundan dal harfinin esması olan Malik isimlerini aldık. İsimleri adedi kadar zikredip, her yüz
(100) de bir defa tertip ettiğin Azimeti okursun.

Bu Esma ların ve meleklerin Azimetinin tertibi budur:

‫ﺎرﺣِﯾ ُم‬َ ‫اح ْاﻟ َﮭ َوا ِﺋ ﱠﯾ ِﺔ َﯾﺎ َھﻣْ َراﻛِﯾ ْل ِﺑ َﺣ ﱢق َﯾ‬


ِ ‫ﺎرﺣْ َﻣنْ َو َﯾﺎ اَرْ َو‬ َ ‫اح اﻟ ﱡﺗ َر ِاﺑ ﱠﯾ ِﺔ َﯾﺎ َﻋ ْط َراﻛِﯾ ْل ِﺑ َﺣ ﱢق َﯾ‬ ِ ‫اح اﻟ ﱠﻧ‬
ِ ‫ﺎر ﱠﯾ ِﺔ َﯾﺎ ِاﺳْ َراﻓِﯾ ْل ِﺑ َﺣ ﱢق َﯾ َﺎﷲ ُ َو َﯾﺎاَرْ َو‬ ُ ‫اَ ْﻗ َﺳ‬
ِ ‫ﻣْت َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َﯾﺎاَرْ َو‬
‫ت ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ‬ ِ ‫اح ْاﻟ َﻣﺎ ِﺋ ﱠﯾ ِﺔ َﯾﺎ َﻛﺎ َﻛﺎﺋِﯾ ْل ِﺑ َﺣ ﱢق َﯾﺎ َﻣﺎﻟِكْ َﺳ ﱢﺧرُوﻟِﻰ َو َھ ﱢﯾﺟُوا ﻟِﻰ ﻓُﻼَ ِن اﺑ‬
ِ ‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ا ِِ◌ﻟَﻰ َﻣ َﺣ ﱠﺑ َﺔ ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ ْﻧ‬ ْ
ِ ‫ َو َﯾﺎ اَرْ َو‬3 ‫اَﻟ َﻌ َﺟ َل‬3 ◌َ ◌َ ‫اَﻟﺳﱠﺎ َﻋ َﺔ‬3
Aksemtü aleyküm Ya ervahın nariyyeti Ya İsrafil bi hakki Ya Allah ve Ya ervahıt
turabiyyeti Ya Atrakil bi hakki Ya Rahman ve ya ervahıl havaiyyeti Ya Hemrakil bi hakki Ya
Rahim ve ervahıl maiyyeti Ya Kakail bi hakki Ya Malik sehhiruli ve heyyicüli fülan ibni
fülanete ila mehabbeti fülanete binti fülanete elvahan 3 elacele 3 elacele 3

Bir isme örnek verelimki talip olanlara kolaylık olsun. Matlubun ismi Ahmed ve maksadımız
muhabbet olduğu için esmasıda Vedüd olsun. Ahmed isminde dört harf (Elif Ha Mim Dal)
vardır. Birinci harf Elif olup, anasırı ateş, esması Allah ve meleği İsrafil dir. İkinci harf Ha olup
anasırı su, esması Müheymin ve meleği Revyail dir. Üçüncü harf mim olup, anasırı ateş,
esması Bariu ve meleğinin ismide Eşmahil dir. Dördüncü harf Dal olup, anasırı su, esması
Malik ve meleği Kakail dir. Bu anasır ve isimlere Azimet bağlarsak şu şekilde olur.

ِ‫ﺎر ْو َﯾﺎﺋِﯾ ْل ِﺑ َﺣ ﱢق َﯾﺎ ُﻣ َﮭ ْﯾﻣِﯾنُ َو َﯾﺎ َﻛﺎ َﻛﺎﺋِﯾ ْل ِﺑ َﺣ ﱢق َﯾﺎ َﻣﺎ ِﻟك‬ ِ ‫ﺎر ﱠﯾ ِﺔ َو ْاﻻَرْ ﺿِ ﱠﯾ ِﺔ َﯾﺎ ِاﺳْ َراﻓِﯾ ْل ِﺑ َﺣ ﱢق َﯾ َﺎﷲ ُ َوﯾﺎَاَ ْﺷ َﻣﺎﺣِﯾ ْل ِﺑ َﺣ ﱢق َﯾﺎ َﺑ‬
َ ‫ﺎرئُ َﯾ‬ ِ ‫ﻣْت َﻋ َﻠ ْﯾ ُﻛ ْم َﯾﺎاَرْ َو‬
ِ ‫اح اﻟ ﱠﻧ‬ ُ ‫ﻏَ َز‬
ُ ‫ﱢ‬ ‫ﱠ‬
َ ‫اَﻟﻠ ُﮭ ﱠم ِاﻧﻰ اَﺳْ َﺋﻠ‬
‫ك‬

Azemtü aleyküm Ya ervahın nariyyeti vel ardıyyeti Ya İsrafil bi hakki Ya Allah ve Ya


Eşmahil bi hakki Ya Bariü Ya Revyail bi hakki Ya Müheymin ve Ya Kakail bi hakki Ya Malik
Allahümme inni eselüke.
Bu Kasemi içindeki Esmaların toplam adedi kadar okur ve her yüz (100) defada bir defa şöyle
dersin :

َ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َﺳ ﱢﺧرْ ﻟِﻰ َﻗ ْﻠ‬


ِ ‫ب اَﺣْ َﻣ ِد اﺑ‬
‫ْن َﺣ ﱠوا‬

Allahümme sehhirli kalbe Ahmed ibni Havva.

Adet tamam olunca meleği olan İsrafil ismini dört Elif miktarı med edersin. Böylece meşgul
olduğun murat her ne ise Allah Teala nın izniyle meydana gelir .
Bir kimseyi tesir etmek istersen: Matlubun gezegenine ait madenden bir levha yap. Levhanın
üzerine matlubun resmini çizdikten sonra matlubun ismini gezegeninin harflerini ve kendi ismini
nakşet.
Daha sonra Esmaullah tan matlubun ismine münasip, muhabbetle ilgili bir veya iki isim çıkarıp
gezegeninin saatinde zikret. Şayet Esmaullah tan üç isim olursa tesir geç olur. Muhabbete
uygun Esmalar Vedüd, Rauf ve Atuf tur. Levhaya nakş ederken matlubun gezegeninin buhurunu
yakıp, matlub olanı karşına getirir gibi hayal edersin. Levhaya nakş ettikten sonra şöyle dersin:

‫ود َﯾﺳﱢرْ ﻟِﻰ اَ ْﻣ ِرى َھ ِذ ِه ْاﻟﻣ َُر ْاد‬


ْ ‫َﯾ َﺎو ُد‬

Ya Vedüd yessirli emri hazihil murad.


Nakş işini tamamladıktan sonra levhayı matlubunun anasırına göre kullanır ve Azimet
bağlayıp, zikrine meşgul olursun. Ama her gezegenin zikrini, harflerini, şeklini, buhurunu,
madenini ve harfini bilmen gerekir.

ANASIRI ERBAA AZİMETLERİ


Aşağıdaki Azimetler, Anasırı Erbaa Azimetleri olup, matlubunun unsuruna göre Azimet
bağlarsın. Anasırı erbea ( Dört unsur ) Azimetleri bunlardır:

ATEŞ AZİMETİ
34
ْ ‫ﺎر ْاﻟـ ُ َر ِة َﺣ‬ ْ
ُ‫ﺎرئ‬ ْ ‫رﱢق َﺣ‬
ِ ‫رﱢق َﯾﺎ َﺑ‬ ْ ‫ﻠب ﻓُﻼَ ِن اﺑْن ِﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ َﻣ َﺣ ﱠﺑ ِﺔ َﺣرﱢ ْق َﺣ‬ َ ‫رﱢق َﺣرﱢ ق َﺣرﱢ ْق َﯾﺎاَ ْﺷ َﻣﺎ ِﺣ ْل َﻗ‬ ِ ‫ﺎر ﱠﯾ ِﺔ اَ ْﻧتَ َﻗط َﻌ ُﺔ ﻣ َِن اﻟ ﱠﻧ‬ ِ ‫ـت َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َﯾﺎاَرْ َو‬
ِ ‫اح اﻟ ﱠﻧ‬ ُ ْ‫َﻋ َزﻣ‬
َ‫ْن اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ اَ ْﻟ َﻌ َﺟ َل اَ ْﻟ َﻌ َﺟ َل اَ ْﻟ َﻌ َﺟ َل اﻟﺳﱠﺎ َﻋ َﺔ اﻟﺳﱠﺎ َﻋ َﺔ اﻟﺳﱠﺎ َﻋﺔ‬ ْ ُ َ
ِ ‫ك َﻋﻠ ْﯾ ِﮫ ِﺑطِ رْ َﻓﺔ اﻟ َﻌﯾ‬ ُ ‫ﱢ‬ ُ
َ ‫ك ِﺑ ِﮫ َوا َوﻛﻠ‬ ُ ْ
َ ‫ِاﻓ َﻌ ْل َﻣﺎاَ َﻣرْ ﺗ‬
Azemtü aleyküm Ya ervahın nariyyeti ente katatü minen naril küreti harrik harrik harrik Ya
Eşmahil kalbe fülan ibni fülanete bi mehabbeti harrik harrik harrik Ya Bariü ifal ma
emertükebihi ve üvekkilüke aleyhi bi tarfetil ayni elvahan elvahan elvahan elacele elacele
elacele essaate essaate essaate.

TOPRAK AZİMETİ

‫ْن ُﻓﻼَ َﻧ َﺔ ِارْ َﻓ ْق ِارْ َﻓ ْق‬ِ ‫ﺎﻋ ْط َراﻛِﯾ ْل ِﺑ َﻣ َﺣ ﱠﺑ ِﺔ ﻓِﻰ َﺟ َﺳ ِد ُﻓﻼَ ِن اﺑ‬ َ ‫اح ْاﻻَرْ ﺿِ ﱠﯾ ِﺔ اَ ْﻧتَ َﺟ ْو َھ ٌر ِﻣنْ َﺟ َواھ ِِر ْاﻟﻌَﺎﺷِ ﻘ‬
َ ‫ِﯾن ِارْ َﻓ ْق ِارْ َﻓ ْق ِارْ َﻓ ْق َﯾ‬ ِ ‫ْت َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َﯾﺎاَرْ َو‬
ُ ‫َﻋ َزﻣ‬
ْ
‫ْن اَﻟ َواﺣً ﺎ‬ ْ ُ َ
ِ ‫ك َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ِﺑطرْ َﻓﺔ اﻟ َﻌﯾ‬ ُ ‫ﱢ‬
َ ‫ك ِﺑ ِﮫ َوا ُ َوﻛﻠ‬ ُ ْ
َ ‫ﺎرﺣْ َﻣنْ ِاﻓ َﻌ ْل َﻣﺎ اَ َﻣـرْ ﺗ‬ ْ
َ ‫ ِارْ َﻓ ْق ِﺑ َﺣ ﱢق اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن َﯾ‬3 ‫اَﻟ َﻌ َﺟ َل‬3 ‫اَﻟﺳﱠﺎ َﻋ َﺔ‬3

Azemtü aleyküm Ya ervahıl ardıyyeti ente cevherün min cevahiril aşikine irfak irfak irfak
bi hakki Ya Atrakil bi mehabbeti fi cesedi fülan ibni fülanete irfak irfak irfak bi hakkir
rahmani Ya Rahman ifal ma emertüke bihi bi tarfetül ayn. elvahan 3 elacele elacele 3
essaate 3.
HAVA AZİMETİ

‫اح ْاﻟ َﮭ َوا ِﺋ ﱠﯾ ِﺔ اَ ْﻧتَ اﻟرﱡ و ُح ِﻣنْ رُو ُح‬ ِ ‫ﻣْت َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َﯾﺎاَرْ َو‬ ُ ‫َﻋ َز‬
ْ
‫ِﯾﺧﺎ ِﺑ َﮭ َواء ِﯾُوﺳُفْ َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ اﻟ ﱠﺳﻼَ ْم ِاﻣْﻸ ِﺑ َﮭ ِﺎﺑ َﺣ ﱢق‬ َ ‫ِﻣْﻸ َزﻟ‬ ْ ‫ِﻣْﻸ ا‬ ْ ‫ْﻸ ا‬ ْ ‫ْﻸ َﯾﺎ َھﻣْ َراﻛِﯾ ْل ﻓُﻼَن اﺑْن ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ﺑـِ َﮭ َوا ِء ْاﻟ ِﻌ ْﺷق َو ْاﻟ َﻣ َﺣ ﱠﺑ َﺔ َﻛ َﻣﺎ ِاﻣ‬ ْ ‫ِﻣْﻸ ِاﻣ‬
ْ ‫ِﻣْﻸ ا‬
ْ ‫ِﯾن ا‬
َ ‫ْاﻟ َﻌﺎﺷِ ﻘ‬
ِ ِ ِ
‫ْن اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ اَ ْﻟ َﻌ َﺟ َل اَ ْﻟ َﻌ َﺟ َل اَ ْﻟ َﻌ َﺟل َاﻟﺳﱠﺎ َﻋ َﺔ اَﻟﺳﱠﺎ َﻋ َﺔ اَﻟﺳﱠﺎ َﻋ َﺔ‬
ِ ‫ك َﻋﻠَﯾْﮫ ِِﺑ َطر ْ َﻓ ُﺔ ْاﻟ َﻌﯾ‬َ ُ ‫ك ِﺑ ِﮫ َو ا ُ َو ﱢﻛﻠ‬
َ ‫ﺎرﺣِﯾ ُم ِا ْﻓ َﻌ ْل َﻣﺎ اَ َﻣرْ ُﺗ‬
َ ‫َﯾ‬

Azemtü aleyküm Ya Ervahıl havaiyyeti enter ruhu min ruhul aşikine imla’ imla’ imla’ Ya
Hemrakil fülan ibni fülanete bi havail ışki vel mehabbete kema imla’ imla’ imla’ Zeliha bi
hevai Yusuf aleyhisselam imla’ biha Ya Rahimü ifal ma emertüke bihi ve üvekkilüke bi
tarfetül ayn. elvahan 3 elacele 3 essaate 3

SU AZİMETİ

‫ْن ُﻓﻼَ َﻧ َﺔ اَﺟْ ِرى اَﺟْ ِرى‬


ِ ‫ب ُﻓﻼَ ِن اﺑ‬ َ ‫ُوق َﻗ ْﻠ‬
ِ ‫ﺳﯾطِ اَﺟْ ِﻠبْ اَﺟْ ِرى اَﺟْ ِرى اَﺟْ ِرى َﯾﺎ َﻛﺎ َﻛﺎﺋِﯾ ْل ِﺑ َﻣ َﺣ ﱠﺑ ِﺔ َو ُﻋر‬ ِ ‫ﺎء ْاﻟ َﺑ‬
ِ ‫َﻋ َزﻣْتَ َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َﯾﺎاَرْ َو ِح ْاﻟ َﻣﺎ ِﺋ ﱠﯾ ِﺔ اَ ْﻧتَ ﻣ َِن ْاﻟ َﻣ‬
ْ ْ ْ ْ ْ ْ
َ ‫ْن اَﻟ َواﺣً ﺎ اَﻟ َواﺣً ﺎ اَﻟ َواﺣً ﺎ اَﻟ َﻌ َﺟ َل اَﻟ َﻌ َﺟ َل اَﻟ َﻌ َﺟ َل اَﻟﺳﱠﺎ َﻋ َﺔ اَﻟﺳﱟﺎ َﻋﺔ اَﻟﺳ‬
‫ﱠﺎﻋﺔ‬ ْ ُ َ
ِ ‫ك َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ِﺑطرْ َﻓﺔ اﻟ َﻌﯾ‬ ُ ‫ﱢ‬
َ ‫ك ِﺑ ِﺔ َوا ُ َوﻛﻠ‬َ ‫ك ِا ْﻓ َﻌ ْل َﻣﺎ اَ َﻣر ُﺗ‬
ُ ِ‫اَﺟْ ِرى ِﺑ َﺣ ﱢق َﯾﺎ َﻣﺎﻟ‬

Azemtü aleyküm Ya ervahıl maiyyeti ente minel mail basitı eclib ecri ecri ecri Ya Kakail bi
mehabbeti ve uruki kalbe fülan ibni fülanete ecri ecri ecri bi hakki Ya Malik ifal ma
emertüke bihi ve üvekkilüke aleyhi bi tarfetül ayni elvahan 3 elacele 3 essaate 3.

Yukarıda geçen bu Anasırı Erbea Esmaullah ın tertibi izah edilmiştir. Bütün ameller buna
kıyas edilerek yapılır Örneğin: Zikredeceğin Esmaullahın ve matlubun her ne ise Azimet tertip
edersin. Esmaullahı yüz (100) defa zikrettiğinde bir (1) defada Azimeti okursun. Anla!

Eğer maksadın celb, teshir atf veya muhabbet için olursa en sonunda şu Azimeti bir defa
okursun:

ٍ ‫ـﺣ ﱢق َﯾ َﻘ َﻘﯾ‬
‫ُوش‬ َ ‫ِﯾن َو ِﺑ‬ َ ‫ك ﷲُ اَﺣْ َﺳنُ ْاﻟ َﺧﺎﻟِﻘ‬ َ ‫ﺎر‬َ ‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ َﺣ ﱢق َھ ِذ ِه ْاﻟ ُﺣرُوفِ َو ِﺑﺣُرْ َﻣ ِﺗ ِﮫ َو ِﺑ َﺣ ّق َوﻋْ ِﻘ َﯾﺎﺋِﯾ ْل َﻓ َﺗ َﺑ‬ ِ ‫ب ﻓُﻼَ ِن اﺑ‬ َ ‫ك اَنْ ُﺗ َﺳ ﱢﺧ َرﻟِﻰ َﻗ ْﻠ‬ َ ُ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم اِنﱢ اَﺳْ َﺋﻠ‬
‫ت ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ اَ ْﻟ َﻌ َﺟ َل اَ ْﻟ َﻌ َﺟ َل اَ ْﻟ َﻌ َﺟ َل اَﻟﺳﱠﺎ َﻋ َﺔ‬ َ ‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ َﺣ ﱢق ْاﻟ َﻣﻼَ ِﺋ َﻛ ِﺔ ا ْﻟ ُﻣ َﻘرﱠ ِﺑ‬
ِ ‫ﯾن َﻋﻠَﻰ َﻣ َﺣ ﱠﺑ ِﺔ ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ ْﻧ‬ ِ ‫ب ﻓُﻼَ ِن اﺑ‬ َ ‫اَطِ ﯾﻌُوا َواﺟْ ﻠِﺑُوا َﻗ ْﻠ‬
َ‫ﱠﺎﻋ َﺔ َ◌ اَﻟﺳﱠﺎ َﻋﺔ‬
َ ‫اﻟﺳ‬ َ

Allahümme inni eselüke en tüsahhireli kalbe fülan ibni fülanete bi hakki hazihil hurufi ve
bi hürmetihi Ve bi hakki Va’kiyail. Fetebarakallahü ahsenül halikun. Ve bi hakki
Yakakayuşin etiu veclibi kalbe fülan ibni fülanete bi hakkil melaiketil mukarrebine ala
mehabbeti fülanete binti fülanete fülaneh elvahan 3 elacele 3 essaate.3
Eğer maksadın tefrik veya kahır etmek için olursa en sonunda şu Azimeti bir defa okursun.
Okunacak olan azimet budur:

‫ت ﻓُﻼَ َﻧ ًﺔ اَ َﺑ ًد ِاﻟَﻰ َﯾ ْو ِم ْاﻟ ِﻘ َﯾ َﻣ ِﺔ ِﺑ َﺣ ﱢق َھ ِذ ِه ْاﻟ ُﺣرُوفِ َو ِﺑﺣُرْ َﻣ ِﺗ ِﮫ َو ِﺑ َﺣ ﱢق‬


ِ ‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ َوﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ ْﻧ‬ َ ‫ك َواَ ْﻟ َﻘ ْﯾ َﻧﺎ َﺑ ْﯾ َﻧ ُﮭ ُم ْاﻟ َﻌ َد َاو َة َو ْاﻟ َﺑ ْﻐ‬
ِ ‫ﺿﺎ َء َﺑﯾ َْن ﻓُﻼَ ِن اﺑ‬ َ ُ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم ِا ﱢﻧﻰ اَﺳْ َﺋﻠ‬
35
‫ﯾن َﻋﻠَﻰ ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ ْﻧـت ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ‬ َ ‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ َﺣ ﱢق ْاﻟـ َﻣﻼَ ِﺋ َﻛ ِﺔ ْاﻟ ُﻣ َﻘرﱠ ِﺑ‬
ِ ‫ُوش اَطِ ﯾﻌُوا َواﺟْ ﻠِﺑُوا َﻓرﱠ ْﻗ ُﺗ ْم َﺑﯾ َْن ﻓُﻼَ ِن اﺑ‬ َ ‫ك ﷲ ُ اَﺣْ َﺳنُ ْاﻟ َﺧﺎﻟِﻘ‬
ٍ ‫ِﯾن َو ِﺑ َﺣ ﱢق َﯾ َﻘ َﻘﯾ‬ َ ‫َوﻋْ ِﻘ َﯾﺎﺋِﯾ ْل َﻓ َﺗ َﺑ‬
َ ‫ﺎر‬
‫اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ‬3 ‫اَ ْﻟ َﻌ َﺟ َل‬3 ‫ﱠﺎﻋ َﺔ‬
َ ‫ﺳ‬ ‫ﻟ‬َ ‫ا‬ 3

Allahümme inni eselüke ve elkayna beynehümül adavete vel ba’dae beyne fülan ibni
fülanete ve fülanete binti fülanete ebeden ila yevmil kıyameti bi hakki hazihil hurufi ve bi
hurmeti ve bi hakki Va’kiyail. Fetebarakallahü ahsenül halikın. Ve bi hakki Yakakuyüşin
etıu veclibü ferraktüm beyne fülan ibni fülanete bi hakkil melaiketil mukarrebine ala
fülaneh binti fülaneh elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate
essaate

FATİHA SURESİNİN HAVASSI

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN


Bir kimse Fatiha suresini aşağıdaki tertip üzere okur ve her ne murat ederse, Allah'ın izniyle
murat ettiği şey gerçekleşir. Allah Teala okuyan kişinin her işini kolaylaştırır. Fatiha suresini
aşağıdaki şu tertip üzere okursun.
Pazar günü 1071 defa :

َ ‫اَ ْﻟ َﺣ ْﻣ ُد ِ ِ َربﱢ ْاﻟ َﻌﺎﻟَﻣ‬


ْ‫ِﯾن َﯾﺎ َﻓ ﱠﺗﺎح‬

Elhamdülillahi rabbil alemin.Ya Fettah.

Pazartesi günü 747 defa :

ْ‫ِﯾم َﯾﺎﻟَطِ ﯾف‬


ِ ‫اَﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
Errahmanirrahim. Ya Latif
Salı günü 336 defa :

ْ ‫ﯾن َﯾﺎ َﻋ ِز‬


‫ﯾز‬ ِ ‫َﻣﺎﻟِكِ َﯾ ْو ِم اﻟ ﱢد‬

Maliki yevmiddin. Ya Aziz.

Çarşamba günü 1152 defa :

ْ ‫ﺎر ﱠز‬
‫اق‬ َ ‫ك َﻧﺳْ َﺗﻌِﯾنُ َﯾ‬
َ ‫ك َﻧﻌْ ُﺑ ُد َو ِاﯾﱠﺎ‬
َ ‫ِاﯾﱠﺎ‬

İyya kena’büdü ve iyya kenestein. Ya Rezzak.

Perşembe günü 2134 defa :

‫اط ْاﻟﻣُﺳْ َﺗﻘِﯾ َم َﯾﺎﻏَ ﻧِﻰﱡ‬


َ ‫ِاھْ ِد َﻧﺎ اﻟﺻ َﱢر‬

İhdinas sıratal müstekim. Ya Ğaniyyü .

Cuma günü 2063 defa :

َ ‫اط اﻟﱠذ‬
ْ‫ِﯾن اَ ْﻧ َﻌﻣْتَ َﻋﻠَﯾ ِْﮭ ْم َﯾﺎ ُﻧور‬ َ ‫ﺻِ َر‬

Sıratallezine enamte aleyhim. Ya Nur.

Cumartesi günü 4314 defa :

َ ‫ب َﻋﻠَ ْﯾ ِﮭ ْم َوﻻَاﻟﺿﱠﺎﻟﱢ‬
‫ﯾن َﯾﺎ َﻛﺎﻓِﻰ‬ ِ ‫َﻏﯾ ِْرال َْ◌ َﻣ ْﻐﺿُو‬

Ğayril mağdubi aleyhim veladdallin . Ya Kafi .


36
Temiz ve abdestli olarak kibleye yönelerek oturup okumalıdır. Bunu okuyan kimse muradının
olacağından hiçbir zaman şüphe etmemelidir. Fatiha'nın bu tertibini eşref saatlerinde okumalıdır.
Her günün eşref saatleri şöyledir :
Pazar günü vakti Zuhr (Öğlen vakti).
Pazartesi günü beynes salatin (İki namaz arası).
Salı günü vakti Duha (Kuşluk vakti).
Çarşamba günü vakti Asr (İkindi vakti).
Perşembe günü vakti Zeval (Zeval vakti).
Cuma günü vakti ğurub (Güneş batarken).
Cumartesi günü vakti tulu’ şems (Güneş doğarken).
Ey bu ilme rağbet eden Talip! Yukarıda her günün eşref saatini verdik. Sen bu meseleyi iyi
anla! Allah Teala'nın izniyle irşad olursun.
CELB ETMEK İÇİN
Bir kimseyi celb etmek istersen: Pazar günü güneş doğarken bir kağıt üzerine Bin (1000 defa
Elif harfini ve bir defada Fatiha suresini yaz. Matlubunun saçından bir miktar kıl alıp yazdığın
kağıdın içine koy. Kağıdı dürüp ateşe at ve atarken üç defa, Elif, Elif, Elif dedikten sonra “Bu
saç ve nüsha nasıl yanarsa fülan kızı fülanın kalbide benim için öyle yansın“ dersin. Allah Teala
hazretlerinin ın izniyle matlubun hasıl olur.

MUHABBETLE UYKUSUNU BAĞLAMAK


Matlubunun uykusunu muhabbetle kendine bağlamak istersen: Pazar günü güneş doğarken,
bir kağıt üzerine Fatiha suresini ve altınada şu Tevkili yaz:

‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑﺣُرْ َﻣ ِﺔ اﻟﺳ َﱡر ِة ْاﻟ َﻔﺎﺗ َِﺣ َﺔ‬


ِ ‫ﻠﻰ َﻣ َﺣ ﱠﺑ ِﺔ َوﻋِ ْﺷ ِق ﻓُﻼَ ِن اﺑ‬ ِ ‫ت َﻧ ْو َم ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ ْﻧ‬
َ ‫ت ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ َﻋ‬ ُ ‫َﻋ َﻘ ْد‬
Akadtü nevme fülanete binti fülanete ala mehabbeti ve ışkı fülan ibni fülanete bi hurmetis
suretil Fatihah

Yazdıktan sonra bu kağıdı rüzgara karşı asarsan, matlubun rahat uyku uyuyamaz ve seni
görmeyincede huzur bulamaz. Sahih olup, defalarca tecrübe edilmiş ve denenmiştir.

UYKU BAĞLAMAK İÇİN


Bir kimsenin uykusunu bağlamak istersen: Kırmızı, sarı ve yeşil renkli üç adet İbrişim alıp
üçünü bir araya getirdikten sonra şu tertip üzere üç düğüm bağla. Yirmi beş (25) defa Fatiha
suresini oku ve birinci düğümü bağla. Yetmişbeş (75) defa Ayetel Kürsiyi oku ve ikinci düğümü
bağla. Yetmişbeş (75) defa İhlas suresini oku ve üçüncü düğümü bağladıktan sonra, bu ibrişimi
ağır bir taş altına koyarsan, o kişinin uykusu Allah (c.c.) ın izniyle bağlanır. Bu mesele sahih olup
defalarca tecrübe edilmiştir .

CELB ETMEK İÇİN


Bir kimseyi teshir ederek celb etmek veya evinden kaçmış birini veyahutta hırsızı geri
getirtmek istersen: Tenha bir yerde taharetli olarak abdest aldıktan sonra iki rekat hacet namazı
kıl. Namazdan sonra on (10) defa Hazreti Muhammed (s.a.v.) e salavat getirip, maksadın her ne
ise niyet ettikten sonra, onyedi (17) defa Fatiha suresini okuduktan sonra, 352 defa Kehicin
Kehkehicin oku. Sonra yüz (100) defada Azimeti oku. Sonra tekrar 17 defa Fatiha suresini, 352
defa Kehicin Kehkehicin ve yüz defada Azimeti oku. Tekrar 17 defa Fatiha suresini, 352 defa
Kehicin Kehkehicin ve yüz defada Azimeti okursun .

Yani şu tertip üzere okursun.

Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha,

352 defa : ٍ ‫ﯾﺞ َﻛ ْﮭ َﻛ ِﮭ‬


‫ﯾﺞ‬ ٍ ‫َﻛ ِﮭ‬
Kehicin Kehkehicin

Yüz ( 100 ) defa Azimet.


37
Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha,

352 defa: ٍ ‫ﯾﺞ َﻛ ْﮭ َﻛ ِﮭ‬


‫ﯾﺞ‬ ٍ ‫َﻛ ِﮭ‬
Kehicin Kehkehicin

Yüz ( 100 ) defa Azimet.

Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha,

352 defa ٍ ‫ﯾﺞ َﻛ ْﮭ َﻛ ِﮭ‬


‫ﯾﺞ‬ ٍ ‫َﻛ ِﮭ‬
Kehicin Kehkehicin

Yüz ( 100 ) defa Azimet.


Okunacak Azimet te budur :

‫ﺎن‬َ ‫ك اﻟﱠذِى َﻣﻼَ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َ◌ َاَرْ َﻛ‬ َ ‫ور َوﺟْ ِﮭ‬ِ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم ِا ﱢﻧـﻰ اَﺳْ َﺋﻠُك ِﺑ ُﻧ‬
‫ت ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ اَ ْﻟ َواﺣً ﺎ اَ ْﻟ َﻌ َﺟ َل‬
ِ ‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ َﻋﻠَﻰ َﻣ َﺣ ﱠﺑ َﺔ ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ ْﻧ‬ َ ‫ك اﻟﱠﺗِﻰ َﻗدﱠرْ تَ ِﺑ َﮭﺎ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢل َﺷﻰْ ٍء اَنْ ُﺗ َﺳ ﱢﺧرْ ﻟِﻰ َﻗ ْﻠ‬
ِ ‫ب ﻓُﻼَ ِن اﺑ‬ َ ‫ك َو ِﺑﻘُ ْد َر ِﺗ‬
َ ِ‫َﻋرْ ﺷ‬
ْ
َ ‫اَﻟ َﻌ َﺟ َل اَﻟ َﻌ َﺟ َل اَﻟﺳﱠﺎ َﻋ َﺔ اَﻟﺳﱠﺎ َﻋ َﺔ اَﻟﺳ‬
‫ﱠﺎﻋ ِﺔ‬ ْ

Allahümme inni eselüke binuri vechikellezi melee erkane arşike ve bi kudretikelleti


kadderte biha ala külli şeyin en tüsahhirli kalbe fülan ibni fülanete elvahan elvahan
elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essaate.

Bu amelin buhuru Meyatü saile ve Amber kabuğu dur. Buhur ruhanilere gıdadır. Sen! Bu
ameli haram olan işlerde sakın kullanma !

GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ HAVASI

Yıldızların günleri,buhurlar,dost-düşman konumları,sanatları,bulundukları katlar ve diğer


özellikleri.
Zühal gezegeninin tabiatı son derece kuru soğuk olup, anasırı toprak, cinsiyeti dişi ve gündüz
diye itibar olunur. Bu gezegen göğün celladı olup, yedinci kat gökte doğar. Nahıs (Kötü) olup, en
büyük uğursuz gezegendir.
Müşteri gezegeninin tabiatı nemli sıcak olup, anasırı ateş, cinsiyeti erkek ve gündüz diye itibar
olunur. Bu gezegen göğün kadısı olup, altıncı kat gökte doğar. Said (iyi) olup, en büyük uğurlu
gezegendir.
Merih gezegeninin tabiatı aşırı derecede kuru sıcak olup, anasırı ateş, cinsiyeti erkek ve gece
diye itibar olunur. Bu gezegen göğün beyi olup, beşinci kat gökte doğar. Nahıs olup en küçük
uğursuz gezegendir.
Şems gezegeninin tabiatı kuru sıcak olup, anasırı ateş, cinsiyeti erkek ve gündüz diye itibar
olunur. Şems gezegeni göğün sultanı olup, dördüncü kat gökte doğar. Said olup, en büyük nurlu
gezegendir.
Zühre gezegeninin tabiatı kuru soğuk olup, anasırı toprak, cinsiyeti dişi ve gece diye itibar
olunur. Zühre gezegeni göğün dansözü olup, üçüncü kat gökte doğar. Said olup en küçük uğurlu
gezegendir.
Utarid gezegeninin tabiatı kuru soğuktur. Cinsiyeti dişi ve gündüz diye itibar olunur. Bu gezegen
göğün katibi olup, ikinci kat gökte doğar. Mümtezic (birleşik) olup, dört unsurda mevcuttur.
Utarid gezegeni iyi ile iyi, kötü ilede kötü olur.
Kamer gezegeninin tabiatı nemli soğuk olup, anasırı su, cinsiyeti dişi ve gece diye itibar olunur.
Bu gezegen göğün tabibi olup, birinci kat gökte doğar. Said olup, en küçük nurlu gezegendir.

BİRBİRİNE DOST OLAN GEZEGENLER


38
Zühal ile Merih gezegeni birbirine dosttur.
Müşteri ile Kamer gezegeni birbirine dosttur.
Merih ile Zühre gezegeni birbirine dosttur.
Şems ile Utarid gezegeni birbirine dosttur
Zühre ile Kamer gezegeni birbirine dosttur.
Utarid ile Zühre gezegeni birbirine dosttur.
Kamer ile Müşteri gezegeni birbirine dosttur.

BİRBİRİNE DÜŞMAN OLAN GEZEGENLER


Zühal ile Şems gezegeni birbirine düşmandır.
Müşteri ile Zühre gezegeni birbirine düşmandır.
Merih ile Utarid gezegeni birbirine düşmandır.
Şems ile Kamer gezegeni birbirine düşmandır.
Zühre ile Zühal gezegeni birbirine düşmandır.
Utarid ile Müşteri gezegeni birbirine düşmandır.
Kamer ile Merih gezegeni birbirine düşmandır.

GEZEGENLERİN ŞEREFİ
Şems gezegeninin şerefi Hamel burcundadır.
Kamer gezegeninin şerefi Sevr burcundadır.
Müşteri gezegeninin şerefi Seratan burcundadır.
Utarid gezegeninin şerefi Sünbüle burcundadır.
Zühal gezegeninin şerefi Mizan burcundadır.
Merih gezegeninin şeref Cedi burcundadır.
gezegeninin şerefi Hut burcundadır.

GEZEGENLERİN GÜNLERİ
Pazar gününün gezegeni Şems ( Güneş ) tir.
Pazartesi gününün gezegeni Kamer ( Ay ) dir.
Salı gününün gezegeni Merih ( Mars ) tir.
Çarşamba gününün gezegeni Utarid ( Merkür ) tir.
Perşembe gününün gezegeni Müşteri ( Jüpiter ) dir.
Cuma gününün gezegeni Zühre ( Venüs ) dir.
Cumartesi gününün gezegeni Zühal ( Satürn ) dir.

GEZEGENLERİN BUHURU
Zühal gezegeninin buhuru Meyatü saile dir.
Müşteri gezegeninin buhuru Sandalı asfer dir.
Merih gezegeninin buhuru Kust veTopalak kabuğu.
Şems gezegeninin buhuru Senderus ve Misk tir.
Zühre gezegeninin buhuru Ud ve Mastaki dir.
Utarid gezegeninin buhuru Muklil ezrak tır.
Kamer gezegeninin buhuru Lübani zeker dir.

GEZEGENLERİN SANATI
Zühal gezegeni göğün Cellat ıdır.
Müşteri gezegeni göğün Kadı sıdır.
Merih gezegeni göğün Bey idir.
Şems gezegeni göğün Sultan ıdır.
Zühre gezegeni göğün Dansöz üdür.
Utarid gezegeni göğün Katibidir .
Kamer gezegeni göğün Tabib idir.

GEZEGENLERİN DOĞUŞU
Zühal gezegeni yedinci kat gökte doğar.
Müşteri gezegeni altıncı kat gökte doğar.
39
Merih gezegeni beşinci kat gökte doğar.
Şems gezegeni dördüncü kat gökte doğar.
Zühre gezegeni üçüncü kat gökte doğar.
Utarid gezegeni ikinci kat gökte doğar.
Kamer gezegeni birinci kat gökte doğar.

GEZEGENLERİN SAİD VE NAHISLARI


Gezegenler said (İyi) ve nahıs (Kötü) olarak şu tertip üzere ikiye ayrılmıştır.
Zühal gezegeni nahıstır .
Müşteri gezegeni said tir.
Merih gezegeni nahıs tır.
Şems gezegeni said tir.
Zühre gezegeni said tir.
Utarid gezegeni mümtezic (Birleşik) tir.
İyi ile iyi kötü ilede kötü olur.
Kamer gezegeni said tir.

40
KALP GÖZÜN AÇILMASI RUHANİLERLE TEMAS

Bir kimse 120 gün boyunca aşağıdaki ayeti kerimeyi her sabah fecri sadıktan sonra ta güneş
doğuncaya kadar 143 defa okusa (amma hergün aynı mekanda ve tek oturmada hiç
konuşmadan okunacak) günler tamam olmaya yakın geceleri ruhaniler gelip türlü türlü müjdeler
verirler. Son günde kalb gözü açılır, ervah gelip dost olur, gayb ilimlerini talim ederler.
Bu ayeti kerimenin birde halveti vardır, bunun şekli ise şöyledir. Bir arabi ayın ilk çarşamba günü
halvet bir mekana girip her namazdan sonra güzel kokulu buhur yakıp 740 defa okusalar ve bu
şekil üzere 21 gün devam etseler, eğer murad hasıl olmazsa gayret ve cehd edip 41 güne
tamam etseler gayb kapıları açılır her ne türlü şey dileseler derhal bi-iznillah hazır ederler.
Bunun havvası anlatılmayacak kadar çoktur. Bu halveti yerine getirenlere idris aleyhisselamın
ilmini ve danyal aleyhisselamın ilmini öğretirler. Amma o halvet yerde hergün riyazetli oruç
tutulmalıdır.
Bu ayeti kerimelerin bir havvası dahi budur. Eğer bir kimse 40 gün boyunca bu ayeti kerimeleri
her namaz ardından hiç konuşmadan ve hep aynı yerde ve tek celsede 4 defa okusa, ve 40 gün
büyük ve küçük günahlardan kaçınsa son günde kalb gözü açılır, alemi gaybtan iki melek gelip
ilmi simyayı talim ederler. Son günde ervahın büyükleri zuhur edip acaib ve garaib bir çok şeyler
talim ederler. Ve alemde olan biten yer altında saklı definelerden haber verirler.
Bir diğer havvası dahi budur. Eğer bir kimse bu ayeti kerimeleri saf zeytin yağı misk ve zağferan
ile bir kağıda yazıp sonra üzerine nisan yağmuru döküp yazıyı bozsa, sonra suyu bir şişede
muhafaza edip 40 gün boyuncada o suya her gün 143 defa bu ayeti kerimeleri okusa, 40.cı
günü çarşamba gününe denk getirse ve o gün yani son gün okuyup bir nebze o sudan içse bir
nebze perşembe günü ve geri kalanınıda cuma günü içse Allahü tealanın izni ile kalb gözü
açılır. Gizli işler zahir olur. Cümle hastalıklardan şifa bulur. Daha bir çok acaibler zuhur eder.
Bismillahirrahmanirrahim Elif lam mim Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum nezzele aleykel
kitabe bil hakki musaddikan lima beyne yedeyhi ve enzelettevrate vel incil min kablu hüden
linnasi ve enzelel furkan innellezine keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedidün vallahü azizün
züntikam kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşa-ü ve tenziul mülke mimmen teşa-ü ve
tu-izzü men teşa-ü ve tüzillü men teşa-ü bi yedikel hayr inneke ala külli şey-in kadir. Tülicülleyle
finnehari ve tülicünnehara filleyl ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy
ve terzuku men teşa-u bi gayri hisab. Ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu, ve ya'lemu
ma fil berri vel bahri vema teskutu min varakatin illa ya'lemuha vela habbetin fi zulumatil ardi
vela ratbin vela yabisin illa fi kitabin mübin. Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühü sümme fussilet
min ledün hakimin habir ve emmel cidaru fekane li gulameyni yetimeyni fil medineti ve kane
tahtehu kenzün lehüma ve kane ebuhüma salihan fe erade rabbüke en yebluga eşüddehüma ve
yestahrica kenzehüma rahmeten min rabbike vema fe-altühü an emri, ikterabe linnasi
hisabühüm vehüm fi gafletin mu'ridun. Allahu nurussemavati vel-ard, meselü nurihi kemişkatin
fiyha misbah el misbahu fizzücaceti ezzücaceti ke-enneha kevkebün dürrzzün yukadu min
şeceretin mubareketin zeytunetin la şarkiyyetin vela karbiyyetin yekadu zeytuha yudi-u velev
lem temseshü narun nurun ala nurin yehdillahü li nurihi men yeşa-u ve yadribullahül emsale
linnas vallahu bi külli şey-in alim.
Ali İmran 1-2-3-4-26-27
En'am 59
Hud 1
Kehf 82
Enbiya 1
Nur 35.
SURELERİN EBCED DEGERLERİ
Bu çalışmayı yapmamızda ki sebep esmalar gibi surelerinde ebced değerleri bilinsin hem
surelerle hacet uygulamaları yapılırken adetlerine riayet ederek yapılsın, kişinin kendine ait
suresini veya yakın olanını en azından bilsin diye, hem de sadece esmalarda ebced değerlerine
göre havass uygulamalarının olmadığı, havas ilminde surelerde de bu usulün uygulandığı
bilinsin diye acizane konuyu paylaşıyoruz. Havas uygulamalarında surelerin bu usulle kullanım
şekli günümüzde pek bilinmez oysa bu usul çok fayda ve hikmetler saklar içinde bu ehline
41
malumdur.
Evet Esmaların kişilere baktığı gibi kuran sureleri de bakar kişi kendi esmasını bulmak için
uyguladığı, kendisine tavsiye edilen usullerden biri olan isminin ebced değerine bakarak çıkan
sonuca denk veya yakın esma hangisiyse o esma onun feyz aldığı bağlı olduğu isim
anlaşılıyorsa aynı usulle kendi suresini de bulur. Hem kendi suresinin içeriğinde ki mesajlarla
hayatına yön verir hem de hacetlerinde o sureyi kullanırsa maksadı inşallah çabuklaşır.
Esmalarda olduğu gibi burada verilen değerler uğraşılması okunması en alt değer ve
rakamlardır. Esmaların sırlarına vakıf olmak için nasıl ki esmanın normal değerini en az iki ile
çarparak meşgul oluyorsak ve bu usulle biz esmanın tam faydasına kavuşuyorsak surelerde
aynıdır.
Mushaflarımızda geçtiği şekilde kuran surelerinin isimlerinin değerleri aşağıdadır bu verilen
rakamlara elif lam takısı ve şeddeler dahil değildir dahil olanları karşılarında belirtilmiştir.
1. El-Fatiha: 494: değeri bu olsa da Her insana bakan tarafı vardır Ümmül kitap (Kitabın Anası )
olması hasebiyle.
2.El- Bekara:307
3. Âl-i İmran:391
4. El-Nisa:112
5. El-Maide:51
6. El-En’âm:162
7. A’raf:352
8. Enfal:162
9. Tevbe:413
10. Yunus:126
11. Hud:15
12. Yusuf:156
13. Ra’d:274
14. İbrahim:258
15. Hicr:211
16. Nahl:88
17. İsra:263
18. Kehf:105
19. Meryem:290
20. Taha:14
21. Enbiya:65
22. Hac:11
23. Mü’minun:193
24. Nur:256
25. Furkan:431
26. Şuara:572
27. Neml:120
28. Kasas:280
29. Ankebut:548
30. Rum:246
31. Lokman:221
32. Secde:72
33. Ahzab:712
34. Sebe:63
35. Fatır:290
36. Yasin:70 Bu surenin de her insana bakan tarafı vardır.
37. Saffat:652=Fe iki kere
38. Sad:90
39. Zümer:247
40. Mü’min:137
41. Fussilet:690=Sad iki kere
42. Şura:516 sondaki Ya dahil
43. Zuhruf:893
42
44. Duhan:655
45. Casiye:519
46. Ahkaf:190
47. Muhammed:132 =Mim iki kere
48. Fetih:488
49. Hucurat:612
50. Kaf:100
51. Zâriyat:1312
52. Tur:215
53. Necm:93
54. Kamer:340
55. Rahman:298
56. Vakıa:182
57. Hadid:26
58. Mücadele:83
59. Haşr:508
60. Mümtehine:543
61. Saf:250 =Fe iki kere
62. Cum’a:118
63. Münafikun:327
64. Teğabün:1453
65. Talak:140
66. Tahrim:658
67. Mülk:90
68. Kalem:170
69. Hakka:214= Gaf iki kere
70. Mearic:314
71. Nuh:64
72. Cin:103=Nun iki kere
73. Müzzemmil:124= Ze ve Mim iki kere
74. Müddessir:1248=Dal ve Se iki kere
75. Kıyamet:155
76. İnsan :162
77. Mürselat:731
78. Nebe:54
79. Naziat:529
80. Abese:132
81. Tekvir:636
82. İnfitar:341
83. Mutaffifin:349 Fe şedde dahil
84. İnşikak:552
85. Büruc:211
86. Tarık:310
87. A’la:111 Ya dahil
88. Ğaşiye:1316
89. Fecr:283
90. Beled:36
91. Şems:400
92. Leyl:70
93. Duha:818 Ya dahil
94. İnşirah:559
95. Tin:460
96. Alak:200
97. Kadir:304
98. Beyyine:77
99. Zilzâl :75
43
‫‪100. Adiyat:486‬‬
‫‪101. Kari’a:376‬‬
‫‪102. Tekasür:1121‬‬
‫‪103. Asr:360‬‬
‫‪104. Hümeze:57‬‬
‫‪105. Fil:120‬‬
‫‪106. Kureyş:610‬‬
‫‪107. Ma’un:167‬‬
‫‪108. Kevser:726‬‬
‫‪109. Kâfirun:357‬‬
‫‪110. Nasr:340‬‬
‫‪111. Tebbet:804 Be iki kere‬‬
‫‪112. İhlas:722‬‬
‫‪113. Felak:210‬‬
‫‪114. Nas:111‬‬

‫‪Duâ-i Ahidnâme-i Suleymân‬‬

‫‪Ahdname-i süleyman duasini Bizzat Davetname‬‬


‫‪kitabindan Yazdim Orjinalidir.‬‬
‫م وﷲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎﻧﻘولیﺑﺳ م ﷲ اﻟ رﺣﻣن اﻟ رح‬
‫ل وﻋﮭ دﺗﻛم ﺑﻌﮭ دﷲیأﻛﻠ ون وكی ل ﺑﻣ ﺎیوك‬
‫ﺛﺎﻗ ﮭ واﺳ ﻣﺎﺋﮭ اﻟﻣﻘدﺳ ت ﺑﻛﻠﻣ ﺎت ﷲیوم‬
‫وﺟﺑروﺗ ﮭ وطﺎﻋ ت ﻓ ﻰ اﻟﺗﺎﻣ ﺎت وﺑﻌزﺗ ﮭ وﺳ ﻠطﺎﻧﮭ‬
‫ﺧﻠﻘ ﮭ وﻋظﻣﺗ ﮭ وﻋرﺷ ﮭ وﻛرﺳ ﮭ وارﺿ ﮭ‬
‫ﻣ ﺎن اﺑ نیوﺳ ﻣﺎواﺗﮭ وﺟﻧﺗ ﮭ وﻧ ﺎره ﻓﺧﻠﻘﺗ م ﻟﺳ ل‬
‫ﺧ ﺎﻟق ﻋﮭ دكیھ اﻟﺳ ﻼم ان ﻻیداود ﻋل‬
‫ك ﻣ ن اﺳ ﻣﺎﺋﮭیﻧ زل ﷲ الیﺛ ﺎﻗﻛم وﻻ ﻋ ن ﻣ ﺎی وﻻم‬
‫ﻋ ود ﺑﺷ ﺊیﻣوﻧ ﺔ اﻟﻣﻘدﺳ ﺔ ان ﻻیاﻟﻣﺑﺎرﻛ ﺔ اﻟ م‬
‫وﻣك اﻟ ذىی وﻣﻧ ﺎ ھ ذا وذاﻟ كی ﺗ ك ﺑﻌ دهیﻣن ﻣﻌص‬
‫ال ة ذاﻟ كیﺗﺳ م‬
‫وم ﻣ ن اوﻟ ﮭ اﻟ ﻰ ﻣﻧﺗﮭ ﺎی‬
‫وم اﻟ ذى ﻋﺎھ دﺗمیﻓﺄذﻛروھ ﺎ ھ ذه اﻟﻌﮭ د وھ ذال‬
‫ﺑﻰ ﷲ ب‬ ‫ل وھذهیل وكیﻧﻛ م ﻛ فیﻧﻧ ﺎ وبیﺑﻧ‬
‫ط ﺎﻟﺑﻛم ﻣﻧﻛ م ان اﻧﺗ م ﺧ ﺎﻟﻘﺗم اﻟﺣﻣ د ﻣ ن ﺑ ﻧﻰی‬
‫ﺷ ﻛمیﺧﺎﻟف اﺣ د ﻣ ن جی آدم وﺑﻧ ﺎت ﺣﻘ ﺎ او‬
‫ﺗ م ﺑ ذاﻟكیة ﻓﺄﺧ ذیﻋﻠ ﻰ ان ﺗﺄﺧ ذوه اﻋﻠ ﻰ ﺑ ر‬
‫ﻧ ﺎیﻋل وﻗﻠﺗ م ﺳ ﻣﻌﻧﺎ واطﻌﻧ ﺎ ﻟﮭ ﺎذ اﻟﻣﻠ ك اﻟﻣﺳ ﻠط‬
‫وﺑﺧ ﺎﺗم اﻟﺳ ﺣر اﻟ ﺗﻰ ﺳ ﺧرﻟﻧﺎ ﻟﮭ ﺎ واﻗررﻧ ﺎ ﺑ ذاﻟك‬
‫ﻧ ﺎﺑس ﻓ ﺈﻧﻰیﻓط وس وﻣﺑ وس واوﺑ س وﻟﺳ طیف‬
‫ع ﺑ ﻧﻰ آدم وﺑﻧ ﺎتیﺧﻠﻘﻧ ﺎ ﻋﮭ دك واﺛ ره ﻓ ﻰ ﺟ م‬
‫َﺣ ﱠو َ◌ا َء ﻓﺄﻧت ﻓﻰ ﺣل ﻣﯾﻧﺎ وﻣن دﻣﺎﺋﻧﺎ واﺷﻌﺎرﻧﺎ‬
‫ﻋﻔﻛﻧ ﺎی واﺑﺷ ﺎرﻧﺎ وﻟﺣوﻣﻧ ﺎ واﻟﻼﻟﺣ ﺎون ﻋﻧ دك وﻻ‬
‫ﻣ ﺎن اﺑ ن داود ﻋﻠ ﻰیﻣ ن ﺑﻌ دﻧﺎ وﺑﻌ دك وﺧ ﺎﺗم ﺳ ل‬
‫ن ﻣ ن اﻻﺳ ﻼم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ نیاطین واﻟ شاﻟ ﺞ‬

‫انیﻻن اﻟﺳ ﺣرة وام اﻟﺻ بین واﻟ ﻎیاطیواﻟ ش‬


‫اﺗ ﮭ وﺑﺣرﻣ ﺔ ھ ذه اﻟﻌﮭ د وﻟﻠ دﻋوة وﻻ ﺣ ول وﻻی واﻻ‬
‫میﻗ وة اﻻ ﺑ ﺎ اﻟﻌﻠ ﻲ اﻟﻌ ظ‬

‫‪Türkcesi :‬‬
‫‪Bismillahirrahmanirrahim Vallaahu Alaa maa nekuulu vekiilün Bimaa Ye'külüüne Vekiilün, Ve‬‬
‫‪Ahedteküm Bi ahdillaahi Ve miisaakihii Ve esmaaihiL Mukaddeseti Bi kelimaatillaahi‬‬
‫‪ttaammaati, Ve‬‬
‫‪bi izzetihii Ve sultaanihii Ve ceberuutihii Ve taa ati Fii Halkihii Ve azametihii Ve arşihii Ve kürsihii‬‬
‫‪Ve‬‬

‫‪44‬‬
arzihii, Ve semaavaatihii Ve cennetihii ve Naarihii, Fe Halaktüm Li süleyman ibni Daavuud
Aleyhisselaam, En Laa Yuhaliku Ahdeke Velaa Miisaagiküm Ve an maa yünezzilullaahi Ileyke
min
esmaaihiL MubaareketiL Meymuunetil Mukaddeseti En Laa yeuude Bi şey in Min Ma'siyetike
Ba'dehüü Yevminaa Heezee, Ve zaalike Yevmikellezii Tesmiyyeti zeelikeL yevm, Min Evvelihii
ILaa
müntehaa Fezkuruuhaa ZeelikeL Ahdi Ve Heezel YevmiLLezii Aahedtüm Bi nebiyyillaahi
Beynenaa
beyneküm Kefiilün VekiiLün Ve heezihii Yutaalibüküm Min küm En Entüm Halaktüm EL Hamdü
Min
Benii Aademe Ve benaati Hakkan Ev Yuhalifü Ehadün Min Ceyşiküm ALaa En Te'huzüühü
A'Laa
Beriyyetin ´Fe Ühziitüm Bi Zaalike Ve Kultüm Semi'naa Ve E Ta'naa Liheezel melikil Müselliti
Aleynaa
Ve bi Haatemissihrilletii Sehhare Lenaa Lehee Ve Akrarnaa Bi Zaalike Feyfetuusin Ve Mebuusin
Ve
Evbusin Ve Lestiinaabisin Fe innii Halaknaa Ahdeke Ve Eserihii Fii Cemii i Benii Aademe Ve
benaati
Havvaa e, Fe ente Fii Halli Miinaa Ve min dimaa inaa Ve Eşaarinaa Ve Ebşaarinaa Ve
Luhuuminaa Vel
Elhaavini indeke Velaa Ya'Fikenaa Min Ba'dinaa Ve ba'dike Ve Haatemi süleyman ibni daavuud
Alel
Cinni Veşşeyaatiini Minel islaami Alel cinni Veşşeyaatiini Vel Gaylaanissiharati Ve
Ümmissibyaani VeL
Aayaatihii Ve Bi hürmeti HaazihiL ahdi Ve Lidda'veti VeLaa havle Ve Laa Kuvvete Illa Billa hiL
aliyyil
aziim

2 Kere Yazilan Harfler Uzatilarak ukunacak.


Merak edenlere Türk ce Manasi
Esirgeyen ve bagislayan (dünyada müslüman ve kafire rizik verip ahirette yalniz müslümanlara
rahmet edecek olan Allah in ismi ile) Baslarim. O Bütün söylediklerine sadiktir Söylediklerinde
dogrudur. Allah in ahdi ve kitabi ve mübarek isimleri sözleri ve büyüklügü Gücü ve kuvveti Arsi
kürsisi
ve gökleri Cenneti ve Cehennemi ile Söz verdim yemin ettim, Süleyman bin davud icin senin
ahdine
(yeminine) Kitabina Ve Allah tan inen herseye Muhalefet etmesin diye Allah cinleri ve seytanlari
Bu
yemin üzere yemin ettirdi. Ve Allah onlari bunun icin yaratti (insan ogluna hizmet etmek icin) Iste
bu
gün o gündür (hizmet günü) Allahin peygamberine söz verdiniz, Peygamber aramizda vekildir
dediniz,
Buda sizin Adem ve havvadan oldugunuzu gösteriyor, Ve hic biriniz (seytan ve cinler) muhalefet
etmesin karsi cikmasin. Ve biz üzerinize musallat olan bu vekili dinledik, Itaat ettik dediniz, Iste
bu
yemini hatirlayin. Aranizda kefil ve vekil olan Bütün insan oglunu yarattik ve sen bizim kanimiz
ve
etimizden helal sin. ve süleyman seytan ve cinlere mühür basti (onlarla anlasma yapti) sihir
yapanlarin agzini kapatti. Bu ahdin yüzü suyu hürmetine Allah tan baska güc yoktur,
Ahdname i süleyman duasi
Imam i cafer H.z leri Buyurduki:
eger Bir kisi Ruhlardan birini cagirmak ondan yardim almak
isters, ve süleyman Peygamber gibi Ruhlari kendine itaatkar
ettirmek istersen, defineler acmak ve devlere hükmetmek ve
dünya üzerinde her ne maksudun varda ona ermek istersen,
Esya lari altin yapmak , veya Allah katin dan rizik lanmak
45
istersen (yani Akliniza ne geliyorsa onu yapmak icin) Sunlari
yapmak lazimdir.
Bu Cinlere ruhlara seytanlara devlere bitki ve hayvanata
hükmek isinin üstadi Belinas H.Z leridir ki Oda iskender A.S
min veziri idi. ve bu ilimde hic kimse onun kadar bilgili degildi.
onun sayesinde iskender bütün dünyayi feth etmisti.
Belinas H.Z leri derki : Bu ilmin 8 sarti vardir. 1 . Hayvani gida
lardan yememelidir.(yumurta yogurt gibi) ve kendi nefsini
kendine itaatkar kilmak lazimdir. Nefsini yenmek yani
(nefsinin isteklerine karsi cikip sadece ibadetle mesgul
omak ;davet sirasinda) Böyle oldugu zaman o kisiye Iyi ruhlar
yakin olur. (kisi ancak sifreleri bilmediginden onlarla
konusamaz irtibat kuramaz. lakin anlatilacaklar uygunlandigi
vakit onlarla irtibata gecip diledigin seyi yaptirabilirsin)
1 daima temiz olmak ve ibadetten geri kalmamak lazimdir.

2 ci sart sudurki: davet yapacagin zaman sana 7 sise lazimdir.


her sise de her bir günün görevli melek inin ismi ni seklini
vefkini ve dua sini caasusunu ve tercümaninin ve sual ve
cavabini bilmek lazimdir.

3.cü sart: Saat leri ve buhur lari bildikten sonra 7 kürsi 7


mimber 7 cerir 7 caame ve 7 caamenin rengi 7 yildiz fenginde
olmak gerekdir.7 hutbe 7 mendil 7 medh ve 7 melegin isimleri
ve 7 cin padisahlarinin isimlerini bilmek gerekdir.

4.cü : davet yapan kisi yüksek bir yerde veya bir tepede
oturup 24 peygamberin ismini duvara veya davet kagidinin
üstüne yazmasi lazimdir. ve 4 halife nin isimlerini de
yazacaktir.

5: oldugun yere hayvan yaklasmamalidir, hayvan olmamalidir.


Namaz kilmayanlar kötü insanlar, kadinlar yaklastirmaya. o
yerde ok kilic silah olmamasi lazimdir.

6: ve her baska bir sehre gittiginde 7 mendilide ¤¤¤ürmesi


lazimdir.ve 7 türlü azimeti ve Ahdname i süleyman dua sini
okuyup davet etmek lazimdir. ki o sehirdeki meleklerle irtibat
kurup istedigini yaptirasin. ve bu ahdname i süleyman duasi ni
her ay basinda buhurun yakip okumak lazimdir. buhuru öd.
seker laden möstaki ve beyaz kendir dir. okurken bunlar
yakilir ve Ahdname 9 defa okunur.

7: günes hamel burcun da iken melek i ahmer i melegi davet


edesin. günes sevr burcunda iken melek i denhes davet edilir.
cezva burcunda melek i mübtatar i davet edesin.seretan
burcunda melek i meymunu azam davet edilir.esed burcunda
sehuurus melek ini davet edesin. sünbüle burcunda sepid
melegini davet et.mizan burcunda ebu ahtak melek ini , akrep
burcunda beyaz melek i davet edesin.ve bunlardan baska 5
melek daha vardirki bunlar cin lere ve seytanlara hükmederler.

8:Ahdnameyi bilmek lazimdir.


Eger melek ten birini davet etmek istersen 3 gün oruc tut,
sonra yüksek bir yere cikip büyükce bir mendil i oraya
birak ,mendilin cevresinde ayet el kürsi yazilacak ve mendilin
46
ortasina otur, sonra buhur yak, (okuyacagin kagidi veya
kitabini önüne koy sonra bir kilic ve bir Kalkan i yanina koy.ki
devler senden korksun. sonra perilerin ezanini okuyasin.
sonra 7 defa ahdnameyi oku ve buhur yak. sonra meleklerden
ne istersen isteyesin hemen yerine getirirler. ahd namyi
okurken basin acik olacak ve her defada secde edilecek,
ahdname kunmadan davet olmaz. ve ahdnamenin dogrusu
dünya üzerinde zor bulunur (kitap sahibi ancak bu
ahdnamenin gercegini 30 yilda buldugunu söylüyor) istersen
bu davet den sonra cinlerden birini sikayet etsen ol cinnin
hükümdari onu öldürür. Ahdname duasinda Allah in en büyük
isimleri yazilidir.

BÜYÜ SHİR BOZMA TERTİPLERİ


TERTİP:1
Evinizin musluğundan bir sürahiye 7 bardak su koyup bu duayı onun içine okuyun ve 7 gün
boyunca 1 er bardak için.
Tesirini dua biter bitmez görmeye başlarsınız.
Tereddüt etmeyin Şübheden uzak bir şekilde Bundan emin olarak.
Evinizin musluğundan bir sürahiye 7 bardak su koyup bu duayı onun içine okuyun ve 7 gün
boyunca 1 er bardak için.
Allahın izniyle büyü, sihir, cin hiç bişey kalmaz.
Siz oturduğunuz yerden kalkmadan tesirini görmeye başlarsınız.
Bir kağıda başladığınız günden itibaren 7 günün isimlerini yazıp, her gün suyunuzu içip işaret
koymayı unutmayın, acaba bugünkünü içmişmiydim diye düşünüp kalmayın.
"Ve bil hakkı enzelnâhü ve bil hakkı nezele. Ve mâ erselnâke illâ mübeşşiran ve neziyra ve kul
cael hakku ve zehekal batılü innel batıle kane zehuka. Bel nagzifu bil hakkı alel batılü fe
yedmeguhü fe iza hüve zahik. ve ma tenezzelet bihiş şeyatiynü ve ma yenbeğıy lehüm ve ma
yestetıy'une innehüm anis sem'ı le ma'zulûn la yessem meune ilel melail a'lâ ve yugzafune min
külli cânibin dühûran ve lehüm azâbün vasibün illâ men hatıfel hatfete fe etbeahû şihabün sâkıb
fe men yestemiıl âne yecid lehu şihaben rasadâ ve men yezığ minhüm an emrinâ nüzikhü min
azâbis seıyr.Yürselû aleyküma şüvazun min nârin ve nühasün fe la tentesirân fe ve rabbike le
nahşürannehüm veşşeyatıyne sümme lenuh dırannehüm havle cehenneme cisiyyen lehüm min

47
cehenneme mihadün ve min fevkıhim ğavaşin ve kezalike necziz zâlimiyn fe kübkibû fiyhâ hüm
vel ğavune ve cünûdü ibliyse ecmeûn. Yatufûne beynehâ ve beyne hamiymin ân izil ağlalü fi
a'nâkıhim ves selasilü yüshabûne fil hamiymi sümme fin nâri yüscerûn. Yüsabbü min fevkı
rüûsihimül hamiymü yüsharü bihi mâ fi bütunihim vel cüludü ve lehüm mekâmıu min hadiydin
küllemâ eradû en yahrucû minhâ min gammin üiydû fiyha ve zûkû azabel harıyk. La yüfetteru
anhüm vehüm fiyhi müblisûn. Küllemâ dehalet ümmetün leanet uhtehâ hatta izedderagu fiyhâ
cemiy'an kalet uhrahüm li ulahüm rabbena haülai edallûna fe âtihim azâben dı'fen minen nâri
kâle li küllin dı'fün ve lâkinlâ ta'lemun ve kâleşşeytânü lemmâ kudiyel emru innellâhe ve adeküm
vadel hakkı ve veadtükûm fe ahleftükûm ve mâ kâne liye aleyküm min sûltanin illâ en
deavtüküm festecebtüm li fe lâ telûmuni ve lûmû en füseküm mâ ene bi musrihıküm ve mâ
entüm bi musrihıyye innî kefartü bimâ eşraktümûni min kablü innez zâlimiyne lehüm azâbün
eliym ve nâdev yâ malikü li yakdı aleynâ rabbüke kâle inneküm mâkisûne lekad ci'nâküm bil
hakkı velâkinne ekseraküm lil hakkı karihun ve kudiye beynehüm bil hakkı ve kîyl elhamdulillahi
rabbil âlemiyn".

TERTİP :2
Herhangi bir büyüyü bozmak için gerçekten defalarca tecrübe ettiğim belki bir çoğunuzunda
bildiği bir terkip yazacam inşallah. eğer büyü şahsa yapılmışsa 34 vedduha suresini 21
ayetelkürsi 7 yasin 7 tekvir suresi ve 17 şer ihlas felak ve nası hem tuza hemde suya okuturuz
rahatsız olan arkadaşın kendisi okumasın başka birine okutsunki fayda hasıl olsun. ve bu tuzun
bir kısmını soba veya ateş üzerinde şahsa tütsü yaparız ve niyet ederiz allahım bu tuzun ateşte
eridiği gibi bana yapılan büyüde erisin kaybolsun eğer yaptırana geri döndürmek istenirse bu
niyetin peşinden yapana geri dönsün allahım eklenir. ve kalan tuzu yemeklerinde kullanır.
suyuda en az 7 gün içer ve kalanıylan leğen gibi bir şeyin içinde gusul abdesti alır ve biriken
suyu bir ağaç dibine döker okunmuş su olduğu için kanala karışmasın dikkat edin. allahın izniyle
sizde büyü diye bir şey kalmayacak 2- eğer büyü eve yapılmışsa bu büyünün nasıl yapıldığı ve
nereye yapıldığı çok iyi tesbit edilmesi lazım ama genelde domuz yağı ve benzeri maddelerle
kapıların eşiğine kapılara evin duvarlarına vs. sürülerek yapıldığı için buna örnek yazıyorum bu
okunan suyu bu sefer sirkeye karıştırıp o maddenin sürüldüğü yerleri ayetelkürsi okuyarak
temizleriz. eğer eve yapılan büyüden dolayı ruhani varlıklar eve girmişse bu suyu bir parfüm
şişesine doldurur ve evin her duvarına bu sudan ayetelkürsi okuyarak sıkarız ve evin dışından
da yine evin etrafını bu suyla sularız. allahın izniyle böyle durumlarda bu uygulamayı yapanlar
fayda görecektir bunlar bizim defalarca tecrübe ettiğimiz ve asla şaşmayan ve daima fayda
gördüğümüz uygulamalardır allahın izniyle. allahu alem bissevab vesselam veddua

TERTİP:3
İşlem:Her büyüyü bozan dua!
Bu dua ile üzerinizde her ne büyü var ise bu büyü ile bozacaksinizdir.
Her ne büyü var ise kalkacak ve bitecektir.
Bunu ilk defa duyan varsa muhakkak yapsin ben bunu kime yaptirdimsa çok dualar aldim bende
denedim ve sasirdim kaldim yapildigi an yeniden dogmus gibi oluyorsunuz ve bütün büyülerden
kurtuluyorsunuz ve acayip sekildede güzellik veriyor pırıl pırıl oluyor insan inanmasi zor ama
hepsi gerçek !
abdest alip 7 avuç tuza(yüksek tansiyon varsa,tuzu daha az koyun-3adet fındık tanesi kadar tuz
koyula bilir)
66 kere besmeleyle "mezcalin" "bezcalin" diyin kullanilmamis bir büyük kaba su doldurup
okudugunuz tuzu suya ilave et ve iyice eriyene kadar karıştırın
1 bardak için "yarabbi içimi her türlü hastalıktan,büyüden,nazardan temizle" diyin
sonra banyoya girip çok güzel bir sekilde yıkanıp boy abdesti alıp
en son okunmuş suyu başinizdan aşşağı döküp "yarabbi üzerimdeki büyülerden beni temizle"
diyip banyodan çikin
daha baska su kullanmayin
bunu daha evvel yapanlarda benim dedigim sekilde yaparsa sifa bulur insaallah, mide bulantisi
ishal olursa korkmayin temizleniyorsunuz.

Bu dua "berhetiyye"kitabında mecuttur.


48
‫َﺑ ْز َﺟ ْل * َﻣ ْز َﺟ ْل‬
"mezcelin" "bezcelin"

"mezcelin"
bu ismi şerifin,manası karşılığı manası karşılığı:
‫ ﱠﻗﯾُو ُم َﯾﺎ‬- ‫َﯾﺎ َﻗﺎ ِء ُم‬
-ya-gayyüm,ya-gaimü
ismi şerifleridir.

"bezcelin"
bu ismi şerifin,manası karşılığı:
‫ﯾﺎ َ َوا ِﺣ ُد*ﯾﺎَاَ َﺣ ُد*ﯾﺎَﻗﺎ َ ِھ ُر*ﯾﺎَﷲ*ﯾﺎ َ َو ُدو ُد‬
ya-vedüd,ya-ellah,ya-gahir,ya-ehad,ya-vahid.
ismi şerifleridir.

TERTİP:4
Cinler Tarafından yapılan sihri İptal İçin
Bilindiği üzere sihir nazar sadece insanlar tarafından yapılmaz bunlar cinler tarafından da yapılır
ki zaten her hoca bunların yaptığını bakımda göremez. İnsanlar tarafından yapılan büyülere
çözümler mevcut ama gördüm ki sanalda ve günümüzde cinlerin yaptıklarına karşı pek bilgi
verilmiyor. Oysa ki bu zamanda cinler tarafından büyüye uğrayanlar isabeti ayna uğrayanlar
bihayli fazla. Her neyse konuya dönecek olursak özellikle bu tayfa bu tarz büyülerini
yaptıklarında bir nevi ikinci bir büyüyle bunu örterler saklarlar ki bakımda hastanın bunlar
tarafından sihir yapıldığı anlaşılmasın. Eba Nuh ve Tayfasının genelde kullandıkları bir sihrin
yöntemi ve çözümü şudur ki gökten su ile şahsa büyü yaparlar bunun tesiri zahirde bedensel
rahatsızlık ki çoğu kemiksel eklemsel ağrılardır ve gece uykusu uyuyamamak, işlerinin
düzensizliği ve maddi sıkıntı çekmek elimi nereye atsam kuruyor dedirtecek derece terslikler,
aşırı sinir hali, bazen kişiye ibadet ve zikir okuma isteği verilmesi ki bu yöntemle daha çok kişiyi
bağlamak ve töhmet altına almak nadiren de olsa rüyalarda ileriye dönük doğru bilgiler
verilmesi, ileri safhalarda suretler göstererek kişinin vehim kanalını tahayyül kuvvetini devreye
sokmak bu yöntemle kişiyi psikolojik depresyona sokmak yalnızlığa itmek, bazen ender
rastlamakla beraber çift kişilik hissi vermek ve karakter de dengesizlik oluşturmak vs. böyle bir
hastada ilgili tayfanın su ile vücuda sürülerek veya serpilerek yaptığı büyünün etkisi vardır bunu
çözerken nisan yağmuruna elde edilemezse her hangi bir yağmur suyuna 111 Ayetelkürsi 72
Felak 72 Nas surelerini okuyun hasta bu suyla gusul abdesti alsın bir miktarda zemzem veya
kaynak suyuna yoksa normal suya 111 Ayetelkürsi 7 adet Yasin suresi ama yasin kelimesi 7
tekrar edilerek ve selamun gavlen ayeti 7 tekrar edilerek okunacak. Saffat ilk on ayeti 11 defa, 7
Tekvir suresi 72 Felak ve Nas sureleri okunur bu suyu da şahıs en az yedi gün içerse biiznillah
sihir iptal olur. Eğer mümkünse içmesi için okunan sureler şahsında üzerine 3 gün okunursa
daha iyi olur. Mümkün değilse yazıldığı gibi yapılsın. Ayrıca hastanın da kendisi 21 ayetelkürsi
felak ve nası sabah ve akşam okumaya devam edecek.Allahu Alem bissavab.

TERTİP:5
Papaz büyüsü ve her türlü büyü ve sihre karşı
Bu vereceğim terkip papaz büyüsü ve her türlü büyü, sihre etkilidir.Yol kenarlarında dağlarda
bulunan çeşmelerden 7 adet farklı çeşmeden su alınacak ve karıştırılacak bu sular. Daha sonra
72 fatiha suresi 313 ayetelkürsi 111 besmele 21 tekvir suresi taha 67-68-69 ayetleri 21 kere 34
vudduha ve 17 şer defa felak nas sureleri bu çeşmelerden alınan suya okunur bu suyu 7 gün
içer ve 7 nci gün kaya tuzu ilave ederek suya gusul abdesti alınırsa biiznillah büyü
kalmaz.Allahu alem bissevab.

SIRLI DUALAR VE HIFZLAR


ÇOK GÜÇLÜ BİR TERTİP KORUNMA
Herhangi Bir Musibet Ve Belaya Karşın Niyet Edilip Abdestli Olup 7 Defa Okunursa Biiznillah
Melekler O kimseyi Her şeyin Şerrinden Muhafaza Eder
Hz Enes'i Haccac zaliminden kurtaran ve öleceği zaman Ümmet-i Muhammed in faydalanması
49
için oğluna öğrettiği mübarek dua budur :
Bismillahirrahmanirrahiym* bismillahi ve billah* bismillahi hayril esma* bismillahi rabbil ardı ves
sema* bismillahillezi la yedurru measmihi şeyün fil erdı ve la fis semai ezen*bismillahiftetahtü ve
billah hatemtü ve bihi amentü* bismillahi asbahtü ve alellahi tevekkeltü* bismillahi ala kalbi ve
nefsi* bismillahi ala akli ve zihni* bismillahi ala ehli ve mali*bismillahi ala a'tani rabbi* bismillahiş
şafi bismillahil muafi*bismillahil vafi*bismillahillezi la yedurru measmihi şeyün fil erdi vela
fissemai ve hüves semiul alim*hüvellahü allahü allahü allahü allahü rabbi la üşriku bihi
şey'a*allahü ekberu allahü ekberu allahü ekberu allahü ekberu ve eazzü ve ecellü mimma ehafü
ve ahzerü* ve es'elükellahümme bi hayrike min hayrikellezi la yu'tiyhi ğayrük* azze caruke ve
celle senaüke ve la ilahe ğayrük*allahumme inni euzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli
sultanin ve min şerri külli şeytanin maridin ve min şerri külli cebbarin anidin ve min şerri külli
kadais sui ve min şerri külli dabbetin ente ahızn bi nasıyetiha*inne rabbi ala sıratın
mustakiym*ve ente ala külli şeyin hafiyz* inne veliyyiyellahüllezi nezzelel kitabe ve hüve
yetevelles salihiyn* allahümme inni estacuruke ve ahtecibu bike min şerri külli şey'in halakteh*ve
ahterisu bike min cemiy'i halkıke ve külli ma zeraet ve beraet* ve ahterisü bike minhüm* ve
üfevvidu emri ileyke ve ükaddimü beyne yedeyye fi yevmi haza ve leyleti hazihi ve saati hazihi
va şehri haza* bismillahirrahmanirrahiym* kul hüvallahü ehad* allahüs samed* lem yelid ve lem
yuled* ve lem yekün lehü küfüven ehad* an emami* bismillahirrahmanirrahiym* kul hüvallahü
ehad* allahüs samed* lem yelid ve lem yuled* ve lem yekün lehü küfüven ehad* min fevkıy*
bismillahirrahmanirrahiym* kul hüvallahü ehad* allahüs samed* lem yelid ve lem yuled* ve lem
yekün lehü küfüven ehad* an yemini* bismillahirrahmanirrahiym* kul hüvallahü ehad* allahüs
samed* lem yelid ve lem yuled* ve lem yekün lehü küfüven ehad* an şimali*
bismillahirrahmanirrahiym* kul hüvallahü ehad* allahüs samed* lem yelid ve lem yuled* ve lem
yekün lehü küfüven ehad* bismillahirrahmanirrahiym* allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la
te'huzühü sinetün ve la nevm* le hu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezi yeşfeu indehü illa
bi iznih* ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehüm ve la yühiytune bi şey'in min ilmihi illa bi ma
şae* vesia kürsiyyühüs semavati vel arda ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym*
bismillahirrahmanirrahiym* şehidellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ulül ilmi
kaimen bil kıst* la ilahe illa hüvel azizülhakim* ve nahnü ala ma kale rabbuna mineş şahidin* fe
in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hü* aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym(7 defa
okuncak)* vel hamdü lillahi rabbil alemin.

KENZÜL ARŞ DUASI


Herkim Ne Niyet Üzerine Okumak İsterse Esref Bir saatte Genellikle Gece Yarısı 2 rekat Hacet
Namazı Kıldıktan Sonra Bu Duayı 3 Kez Her Niyet Olursa Olsun Rahmani Olma Sartıyla
Biiznillah Gerçekleşir Defalarca Tecrübe Edilmiş.Mücerrebtir.Sahihtir
Eûzubillahimineşşeytanirraciym - Bismillahirrâhmanirrahiym Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul
mübîn. La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn. Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. La ilâhe illâ
ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve
lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru
ve hüve alâ külli şey in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih. Ve sübhânellâhi
tenzîhen li azametih. Es elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ
rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ
cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab. Ve bi
hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ve esrâri
ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab. Ve
bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü
aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî
kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri
vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve
bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü
fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü
fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte
hâcetehû aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab. Ve

50
bihakkısmikellezî deâke bihî ya kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ
rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde
fî yedihî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a taytehül mülke fil ardı
aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne
fîhi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ
aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab.
Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab. Ve
bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî
nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ
rab. İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

HİZBÜL BAHİR DUASI


Hizbül Bahirin meşhur bir dua olmasına rağmen nelere uygulanır ve kaçar defa okunur gibi
bilgileri pek bilinmediğinden, hazretin bu muazzam duasının bazı özellikleri bilinsin ve
okuyanlara fayda sağlasın diye konuyu açıyoruz.
Ebü'l-Hasen-i Şâzilî 1196 (H. 592)'de Tunus'ta Şâzile kasabasında doğdu. Silsilesi, bağlı olduğu
tasavvuf kolu Sırrî-i Sekatî'den gelmekte ve bu yoldan Seyyid Ahmed Rıfâî hazretlerine
bağlanmaktadır. İskenderiyye'de Şâziliyye yolunu kurdu. Şâziliyye yolunun kurucusu olan Ebü'l-
Hasen-i Şâzilî hazretleri; "Her istediğim zaman Resûlullah'ı sallallahü aleyhi ve sellem baş
gözümle göremezsem kendimi onun ümmeti saymam" buyurdu. (Hüseyn Vassâf)
Erken yaşlardan itibaren tasavvufî bir arayış içine giren İmam Şâzilî Hazretleri çok kıymetli
hocalardan dersler almış ve bu dersler neticesinde dînî ilimlerde uzman hale gelmiştir. Aynı
zamanda çok güçlü bir ediptir. Hem şer’î hem de fennî ilimlerde münazara yapabilecek bir
derinlik ve enginliğe ulaştıktan sonra tarîkat yoluna sülûk etmiş ve işte tam bu dönemde daha
çok dağ başlarındaki mağaralarda münzevî bir hayat yaşayan ve ona hayatının en büyük dersini
veren kıymetli hocası Ebû Muhammed Abdüsselâm b. Meşîş (İbn-i Beşîş diye meşhur olmuştur)
karşısına çıkmıştır. Daha doğru bir ifade ile İmam Şâzilî Hazretleri arayışları neticesinde gidip o
büyük zâtı bulmuştur. Hazreti İmam’ın kendisinin anlattığına göre, İbn Meşîş’e intisâb etmek için
onun yaşadığı yerdeki dağın eteğine gelerek önce oradan çıkan kaynak suyu ile gusül abdesti
alır. Sonra tövbe ve istiğfarda bulunur. İnsanlar arasında değer ölçüsü kabul edilen ilim ve amel
gibi maddî manevî rütbelerin hepsini kendisi için yük sayarak kalbinden atar. Böylece kendi
engin mülahazalarına göre cismen ve ruhen temizlenmiş olur. Arkasından dağa tırmanmaya
başlar. Tırmanırken Şeyh Absüsselâm b. Meşîş tarafından karşılanır. Sonra ona intisap eder ve
dağ başındaki mağarada şeyhinin yanında kalarak seyr u sülûka başlar. Bu sırada yaklaşık
olarak yirmi altı yaş civarında bulunmaktadır. İbn Meşîş, sağlam Kitap ve Sünnet bilgisiyle onu
doyurup, velâyet ve kerâmet feyzinden sirâyet ettirerek tasavvufî yönden yetişmesini
sağlamıştır. Şeyhinin yanından ayrıldıktan sonra da irşada başlamıştır. İmam Şâzilî’nin irşad
faaliyetlerinin ana unsurlarını umuma açık yaptığı vaazlar, müderrislik hizmetleri (talebe
yetiştirmesi) ve hususî tasavvuf ve tarikat dersleri teşkil etmiştir. Ebu’l-Hasan Şâzilî’nin tasavvufî
şahsiyetini ortaya koyan unsurlardan birisi, onun dua ve zikir konusundaki hassasiyetidir. Çünkü
İmam Şâzilî çok dua eder, gecenin ilerleyen vakitlerine kadar evrâd ve ezkâr ile meşgul olurdu.
Vefat ettiği gece bile bu âdetini terk etmemişti. Evet O’nun tasavvufî hayâtında dua ve zikrin
önemi büyüktür. Günün değişik vakitleri için tahsîs edilmiş duaları vardı. Evrâd, ezkâr ve
dualarının büyük bir bölümünü kendisi tertîb etmiştir. Özel durumlar için tertîp edilmiş müstakil
dua ve zikirleri de mevcuttur. Kaynaklarda, Şâzilî’nin hizb adı altında veya başka unvan ile ismi
belli otuz dokuz, ismi konmamış da elliden fazla duâsı vardır. Hepsinin toplamı yüz civârındadır.
Hizbül Bahir de o evratlardan biridir. İmamı Şazeli Bu evradı Efendimiz (s.a.v) den mana
aleminde öğrenmiş ve hiç değişiklik yapmadan aktarmıştır.
Zikr-i cehrî (açıktan zikr) hazret-i Ali’den on iki imâm vâsıtasıyla gelmiştir. Bunların sekizincisi
olan İmâm-ı Ali Rızâ’danMa’rûf-i Kerhî almış ve Cüneyd-i Bağdâdî’nin çeşitli halîfelerinin
silsilelerinde bulunan meşhûr mürşidlerin adı verilerek âdiriye ayrılmıştır. Böylece Ebû Bekr-i
Şiblî yolundan âdiriye ile Şâziliyye, Sâdiyye ve Rıfâiyye meydana geldi. (Abdullah-ı Dehlevî)
Şeceresi: Ebu’l-Hasan Ali eş-Şâzilî b. Abdullah b. Abdülcebbâr b. Temîm b. Hürmüz b. Hâtim b.

51
Kusay b. Yusuf b. Yûşa’ b. Verd b. Ebî Battal Ali b. Ahmed b. Muhammed b. Îsâ b. İdrîs b. Ömer
b. İdrîs (el-mübâya’ lehû bi- bilâdi’l-Mağrib) İbn Abdullah b. El-Hasan el-Müsennâ b. El-Hasan b.
Ali İbn Ebî Tâlib ve İbn Fâtımete binti’r-Rasûl (sallallahü aleyhi vesellem).
İmamı Şazelinin (k.s) büyük Velilerden olduğu kesindir. İhyanın şerhinde onun yaşadığı bir
yakaza hali anlatır ki Hem Şazelinin Hemde o haldeyken gördüğü Gazalinin büyüklüğüne güzel
bir örnektir. İmam Şazeli der ki:
"Mescid-i Aksâ'da namaz kıldıktan sonra tefekküre dalmıştım. Uykuya dalar gibi olduğum bir
sırada rüya gibi bir hâl ârız oldu. Gördüm ki, mescidin dışında büyük bir cemaat toplanmış, orta
yerde üzerinde nurani bir zâtın bulunduğu bir kürsü, etrafında yerlere oturmuş diğer nuranî
zâtlar...
Merak edip sordum: "Bu zât kimdir, bu cemaat ne için toplanmışlar buraya?"
Cevap verdiler: "Bu kürsüde oturan Zât. Ahirzaman Nebîsi Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm,
etrafında yerlerde oturanlar da Mûsâ, İsâ, İbrahim ve Nûh aleyhimüsselâmlar... Diğerleri de
Allah indinde makbul diğer mâneviyat büyükleri Hallâc-ı Mansur'u affetmesi için toplanmışlar.
Resûlüllah'dan af diliyorlar."
Tam o sırada Mûsâ (as) bulunduğu yerden kalkıp kürsü üzerindeki Âhirzaman Nebisine
yaklaşarak şöyle bir sual sordu:
"Yâ Resûlüllah, siz, ümmetimin âlimleri. İsrâiloğullarının peygamberleri gibidirler,
buyurmuşsunuz, doğru mu?"
"Evet, doğrudur. Ümmetimden öyle âlimler gelecek ki, Benî İsrâil'in peygamberlerinin irşad ettiği
insan kadar insan irşad edecektir."
"Yâ Resûlüllah, böyle bir âlim gösterebilir misiniz?"
"İşte bak İmam-ı Gazali'ye, çok insan irşad eden âlimlerden biridir. Yazdığı eserleriyle çok
kimselerin dini hayat yaşamasına sebeb olmuştur."
Bu defa Mûsâ (a.s.), Gazaliye dönerek bir sual sordu. Gazalî Hazretleri, bu tek suale tam on
tane cevap verdi. Mûsâ Aleyhisselâm: "Cevap, suale mutabık düşmedi, ben bir sual sordum,
sen on tane cevap verdin, sözü uzattın" dedi.
Gazali buna şu cevabı verdi:
"İnsan hürmet duyduğu zatlarla konuşmayı uzatmak için sözü uzatır. Nitekim size de Allahü
Azimüşşân "Elindeki nedir yâ Mûsâ?" diye sorduğunda, siz de: "Âsamdır" demekle kalmamış,
sözü uzatarak, "Ona dayanırım, otlattığım koyunları sürerim, daha birçok işler yaparım" diyerek
sözü uzatmıştınız. Şayet uzun cevap yerinde olmasa, önce siz uzun cevap vermeyecektiniz.
Sizin bu cevabınızı Kur'ân-ı Kerîm'den Tâhâ sûresinde okudum..."
Bunun üzerine Mûsâ Aleyhisselâm tebessüm ederek yerine oturdu..."
Meşhur tarikat büyüğü Şâzelî Hazretleri, bundan sonrasını da şöyle anlatır:
"Ben, diğer peygamberlerin yerde. Âhirzaman Nebisi'nin de kürsü üzerinde oturuşunu
düşününce, Onun, diğerlerinden üstünlüğünün bir işareti de budur diye düşünmeye başladım.
Gerçi peygamberler, peygamber olarak birbirlerinden farklı olmazlar. Zira; hepsini de Rabbimiz
seçmiş, İlâhi iradesiyle tercih buyurmuştur. Ancak Peygamberlik bakımındân eşit oldukları
halde, gördükleri hizmetin umumîliği bakımından farklı olabilirler. Nitekim Âhirzaman Nebisi,
diğerleri gibi muayyen millet ve mıntıkaya değil, bütün dünyaya gönderilmiştir. Bu bakımdan,
diğerlerinden fazilet bakımından üstün olabilirler.
Böyle düşünürken biri yanımdan bana dürter gibi oldu. Gözlerimi açtığımda kimsenin
bulunmadığını, ancak Mescid-i Aksâ'nın müezzininin kandilleri yakmakta olduğunu gördüm.
Kandil yakma hizmetinde görünen bu zât, bana şöyle dedi:
"Hiç merak etme. Diğer peygamberlerin hepsi de Onun nûrundan yaratıldı."
Bu sözden sonra kaybolan o müezzini çok aradım, fakat bir daha göremedim."
Hizb-ül bahirin Havassı:
Hizbi okurken bazı edeplere dikkat etmek gerekir. Abdestli bir şekilde diz üstü kıbleye dönerek
oturulur ve okunur uygulamalar yapılacağı zamanlar verilen günlerde oruçlu bulunulur ve
mümkünse tenha yerler seçilir. Hizbin okunmasından önce mukaddime duası okunmalıdır.
Ayrıca hizbin okumaların peşinden azametininde okunması gerekir Şazeli (k.s) böyle tavsiye
etmiştir bu usule uymak gerekir.Allahu alem bissavab
1- Muhabbet için hizbi 41 kere gül suyuna okuyup her okumada üfürecek her ne zaman üzerine
sürerse cemi mahlukatın muhabbetine sebeptir. Ve muhabbetini istediği şahsın yanına giderken
ondan yüzüne sürer giderse maksat hasıl olur.
52
2- Hastalıkların şifası için 3 günde 25 defa hastanın üzerine okursa şifa bulur.
3- Sefer meşakkatlerinde 3 günde 12 şer defa okunur yolculuk esnasında korkarsa. Misafir
olduğu yerde bir kere okunur. Gemiye vasıtaya binerken 3 gün 17 şer kere okunur. Gemide her
gün beş vakit namazın akabinde okunur. Fırtına anlarında kesintisiz devamlı okuyacak. Seferde
Yollarda eşkıyalar haramilerle karşılaşırsa hemen okumaya başlayacak. Aynı şekilde korkulacak
şeylerle karşılaştığı esnada da okur.
4- Nasın kalbini teshir için 3 günde 20 şer kere okuyup peşinden kadir suresini de 3 kere okursa
maksat hasıl olur.
5- Borçlarını ödemek için 3 günde 15 şer kere okunur.
6- Fakirlik ve açlıktan kurtulmak için 3 günde 31 kere gün doğmadan önce alınmış yağmur suyu
veya kuyu suyuna okuyup daha sonra akarsuya dökerse muradı hasıl olur.
7- Malın çoğalması ve zenginlik için 3 günde 27 şer kere okunur. peşinden Fukaraya Tatlı bir
şeyler veya ekmek dağıtılır. Sadaka verilir.
8- Aklı ve zekâyı artırmak için 3 günde 15 şer kere tatlı bir şeye okuyup her gün aç karnına
ondan yese aklı basireti ve zekâsı ziyadesiyle artar.
9- Selameti iman ve şeytan iğvasından emin olmak için 3 günde 10 kere oruçlu olduğu halde
okursa o kimse şeytanın şerrinden emin olur.
10- Alimler demişlerdir ki bu hizbin sırrını ancak Rasih ulema olanlar bilir. 36 ayeti kerimeyi 6
hadisi nebeviyi ve Esmaullahtan 40 esmayı içinde barındırır. Müstecab olan evratlardan
olduğunda şüphe yoktur tüm alimlerce tavsiye edilmiştir.
11- Düşmanları için 3 gün 33 kere oruçlu şekilde okursa düşmanlarına galip gelir.
Hizbül Bahirden önce okunacak dua

‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ِﺣﯾ ِْم‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬


ٰ ّ ٰ
‫ﱠ‬
‫ب َواﻟ ﱠﺷﮭَﺎدَ ِة ھ َُو اﻟرﱠ ﺣْ ٰﻣنُ اﻟرﱠ ﺣٖ ﯾ ُم ھ َُو ﷲُ اﻟ ٖذى ﻻ اِﻟ َﮫ ِا‬
َ ِ ‫ﱠﻻ ھ َُو َﻋﺎﻟِ ُم ْاﻟﻐَ ْﯾ‬
ٰ ُ ِ‫ﷲ ُ اﻟﱠ ٖذى َﻻ ا ِٰﻟ َﮫ ا ﱠِﻻ ھ َُو اَ ْﻟ َﻣﻠ‬ ّ ٰ ‫ھ َُو‬
‫ون‬ َ ‫ﷲ َﻋﻣﱠﺎ ُﯾ ْﺷ ِر ُﻛ‬ ِ ّ ‫ﺎن‬ َ ‫ك ْاﻟﻘُدﱡوسُ اﻟﺳ َﱠﻼ ُم ْاﻟﻣ ُْؤﻣِنُ ْاﻟ ُﻣ َﮭ ْﯾﻣِنُ ْاﻟ َﻌ ٖزﯾ ُز ْاﻟ َﺟﺑﱠﺎ ُر ْاﻟ ُﻣ َﺗ َﻛ ﱢﺑ ُر ُﺳﺑ َْﺣ‬
ٰ
‫ض َوھ َُو ْاﻟ َﻌ ٖزﯾ ُز ْاﻟ َﺣﻛٖ ﯾ ُم ھ َُو‬ ِ ْ‫ت َو ْاﻻَر‬ ِ ‫ُﺻوﱢ ُر ﻟَ ُﮫ ْاﻻَﺳْ َﻣﺎ ُء ْاﻟﺣُﺳْ ٰﻧﻰ ُﯾ َﺳ ﱢﺑ ُﺢ ﻟَ ُﮫ َﻣﺎ ﻓِﻰ اﻟﺳ ٰﱠﻣ َوا‬ َ ‫ئ ْاﻟﻣ‬ ُ ‫ﺎر‬ ِ ‫ﷲ ُ ْاﻟ َﺧﺎﻟ ُِق ْاﻟ َﺑ‬ ّ
ّ ٰ
‫ُون‬ َ ‫ﯾن ُﺗﺻْ ِﺑﺣ‬ َ ٖ‫ُون َوﺣ‬ َ ‫ﯾن ُﺗﻣْ ﺳ‬ َ ٖ‫ﷲ ﺣ‬ ِ ‫ﺎن‬ َ ‫َﻓ ُﺳﺑ َْﺣ‬
‫ض َو َﻋ‬ ِ ْ‫ت َواﻻر‬ َ ْ ِ ‫ُون َوﻟَ ُﮫ اﻟ َﺣ ْﻣد ﻓِﻰ اﻟﺳﱠﻣ َوا‬
ٰ ُ ْ َ ‫ﯾن ُﺗ ْظ ِﮭر‬ َ ٖ‫ﺷِ ًّﯾﺎ َوﺣ‬
َ ‫ك ُﺗ ْﺧ َرﺟ‬
‫ُون‬ ٰ
َ ِ‫ض َﺑﻌْ َد َﻣ ْو ِﺗ َﮭﺎ َو َﻛذﻟ‬ َ ْ‫ت َوﯾ ُْﺧ ِر ُج ْاﻟ َﻣﯾﱢتَ ﻣ َِن ْاﻟ َﺣﯽﱢ َوﯾُﺣْ ﻲِ اﻻَر‬
ْ ِ ‫ﯾ ُْﺧ ِر ُج ْاﻟ َﺣﯽﱠ ﻣ َِن ْاﻟ َﻣ ﱢﯾ‬
‫ب َر ﱡﺑ ُﻛ ْم َﻋ ٰﻠﻰ‬ َ ‫ون ِﺑ ٰﺎ َﯾﺎ ِﺗ َﻧﺎ َﻓﻘُ ْل َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َﻛ َﺗ‬ َ ‫ﯾن ﯾ ُْؤ ِﻣ ُﻧ‬ َ ‫ك اﻟﱠ ٖذ‬ َ ‫ﺎب ِﻣنْ َﺑﻌْ دِهٖ َواَﺻْ ﻠَ َﺢ َﻓﺎ َ ﱠﻧ ُﮫ َو ِا َذا َﺟﺎ َء‬ َ ‫َﻧ ْﻔﺳِ ِﮫ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ َﺔ اَ ﱠﻧ ُﮫ َﻣنْ َﻋ ِﻣ َل ِﻣ ْﻧ ُﻛ ْم ﺳُوءًا ِﺑ َﺟ َﮭﺎﻟَ ٍﺔ ُﺛ ﱠم َﺗ‬
‫ﻏَ ﻔو ٌر َرﺣٖ ﯾ ٌم‬ ُ
‫ﯾن‬ َ ‫ﯾن َﺳ ٖﺑﯾ ُل ْاﻟﻣُﺟْ ِر ٖﻣ‬ َ ‫ت َوﻟِ َﺗﺳْ َﺗ ٖﺑ‬ ِ ‫اﻻ َﯾﺎ‬ ٰ ْ ‫ﺻ ُل‬ ‫ك ﻧ َﻔ ﱢ‬ َ ِ‫َو َﻛ ٰذﻟ‬
ٰ
‫ُون‬ َ ‫ﯾن َﺗ ْدﻋ‬ َ ‫ﯾت اَنْ اَﻋْ ﺑُدَ اﻟﱠ ٖذ‬ ُ ‫ﯾن ﻗُ ْل ِا ٖ ّﻧﻰ ُﻧ ٖﮭ‬ َ ٖ‫ت ا ًِذا َو َﻣﺎ اَ َﻧﺎ ﻣ َِن ْاﻟ ُﻣ ْﮭ َﺗد‬ ُ ‫ﺿﻠَ ْﻠ‬
َ ‫ﷲ ﻗُ ْل َﻻ اَ ﱠﺗ ِﺑ ُﻊ اَھْ َوا َء ُﻛ ْم َﻗ ْد‬ ِ ّ ‫ون‬ ِ ‫ِﻣنْ ُد‬
ٰ ُ ‫ون َھ ْل ﻟَ َﻧﺎ ﻣ َِن ُﺛ ﱠم اَ ْﻧ َز َل َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ِﻣنْ َﺑﻌْ ِد ْاﻟﻐَ ﱢم اَ َﻣ َﻧ ًﺔ ُﻧ َﻌﺎﺳًﺎ َﯾ ْﻐ ٰﺷﻰ َطﺎ ِﺋ َﻔ ًﺔ ِﻣ ْﻧ ُﻛ ْم َو َطﺎ ِﺋ َﻔ ٌﺔ َﻗ ْد اَ َھ ﱠﻣ ْﺗ ُﮭ ْم اَ ْﻧﻔُ ُﺳ ُﮭ ْم َﯾ‬
ِ ّ ‫ون ِﺑﺎ‬ َ ‫ظ ﱡﻧ‬ َ ُ ‫ﻏَ ﯾ َْر ْاﻟ َﺣ ﱢق َظنﱠ ْاﻟ َﺟﺎ ِھﻠِ ﱠﯾ ِﺔ َﯾﻘُوﻟ‬
ْ ْ ّ ٰ
ُ َ ٰ َ ُ
‫ﺎن ﻟﻧﺎ ﻣ َِن اﻻ ْﻣ ِر ﺷﯽْ ٌء َﻣﺎ ﻗﺗِﻠﻧﺎ ھ ُﮭﻧﺎ ﻗ ْل‬ َ َ َ َ َ
َ ‫ون ﻟ ْو ﻛ‬ َ ُ
َ ‫ك َﯾﻘوﻟ‬ ُ َ
َ ‫ون ﻟ‬ َ
َ ‫ون ﻓٖ ﻰ اﻧﻔﺳِ ِﮭ ْم َﻣﺎ ﻻ ُﯾ ْﺑ ُد‬ ُ ْ َ َ ‫ﻟَ ْو ُﻛ ْﻧ ُﺗ ْم ﻓٖ ﻰ ْاﻻَﻣْ ِر ِﻣنْ َﺷﯽْ ٍء ﻗ ْل اِنﱠ اﻻ ْﻣ َر ﻛﻠ ُﮫ ِ ِ ﯾُﺧﻔ‬
ُ ْ ‫ﱠ‬ ُ َ ْ ُ
ٰ ٰ
‫ور‬ ِ ‫ﺻ ُد‬ ‫ت اﻟ ﱡ‬ ِ ‫ﷲُ َﻋﻠٖ ﯾ ٌم ِﺑ َذا‬ ّ ‫وﺑ ُﻛ ْم َو‬ ِ ُ‫ص َﻣﺎ ﻓٖ ﻰ ﻗُﻠ‬ َ ‫ور ُﻛ ْم َوﻟِ ُﯾ َﻣﺣﱢ‬ ِ ‫ﺻ ُد‬ ُ ‫ﷲ ُ َﻣﺎ ﻓٖ ﻰ‬ ّ ‫ﺿﺎ ِﺟﻌ ِِﮭ ْم َوﻟِ َﯾ ْﺑ َﺗﻠ َِﻰ‬ َ ‫ِب َﻋﻠَﯾ ِْﮭ ُم ْاﻟ َﻘ ْﺗ ُل ا ِٰﻟﻰ َﻣ‬ َ ‫ﯾن ُﻛﺗ‬ َ ٖ‫ُﺑﯾُو ِﺗ ُﻛ ْم ﻟَ َﺑ َر َز اﻟﱠذ‬
ّ ٰ ّ ٰ ً
‫ﯾن َﻣ َﻌ ُﮫ‬ ‫ﱠ‬
َ ‫ﷲ َواﻟ ٖذ‬ ٌ
ِ ‫ﷲ َو ِرﺿْ َواﻧﺎ ٖﺳﯾ َﻣﺎ ُھ ْم ﻓٖ ﻰ وُ ﺟُوھ ِِﮭ ْم ِﻣنْ ﻣ َُﺣ ﱠﻣد َرﺳُو ُل‬ ً ِ ‫ون ﻓﺿْ ﻼ ﻣ َِن‬ َ ُ َ ً ‫ﱠ‬ ٰ َ
َ ‫ﺎر ر َُﺣ َﻣﺎ ُء َﺑ ْﯾﻧ ُﮭ ْم ﺗرﯾ ُﮭ ْم ُرﻛ ًﻌﺎ ﺳُﺟﱠ دا َﯾ ْﺑﺗﻐ‬ َ ِ ‫اَﺷِ دﱠا ُء َﻋﻠَﻰ ْاﻟ ُﻛ ﱠﻔ‬
‫ﯾل َﻛ َزرْ ٍع اَ ْﺧ َر َج‬ ِ ‫اﻻ ْﻧ ٖﺟ‬ ْ ُ َ
ِ ‫ك َﻣﺛﻠ ُﮭ ْم ﻓِﻰ اﻟ ﱠﺗ ْو ٰرﯾ ِﺔ َو َﻣﺛﻠ ُﮭ ْم ﻓِﻰ‬ ُ َ ٰ َ
َ ِ‫اع ﻟِ َﯾ ٖﻐﯾظ ِﺑ ِﮭ ُم اَﺛ ِر اﻟ ﱡﺳﺟُو ِد ذﻟ‬ َ َ ‫اﻟزرﱠ‬ ٰ
‫َﺷ ْط َﭘ ُﮫ َﻓ ٰﺎ َز َرهُ َﻓﺎﺳْ َﺗ ْﻐﻠَظ َﻓﺎﺳْ َﺗ ٰوى َﻋﻠﻰ ﺳُوﻗِﮫٖ ﯾُﻌْ ِﺟبُ ﱡ‬
َ
ٰ
‫ت ِﻣ ْﻧ ُﮭ ْم َﻣ ْﻐﻔ َِر ًة َواَﺟْ رً ا َﻋ ٖظﯾﻣًﺎ‬ ِ ‫ﯾن ٰا َﻣ ُﻧوا َو َﻋﻣِﻠُوا اﻟﺻﱠﺎﻟ َِﺣﺎ‬ َ ٖ‫ﷲ ُ اﻟﱠذ‬ ّ َ‫ﺎر َو َﻋد‬ َ ‫ْاﻟ ُﻛ ﱠﻔ‬
‫ﯾﺳ ر ﻛ ل ﻋﺳ ﯾر ﺑﺣ ق ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ضﺑﮭ ﺎﻟﺣول واﻟﻘ وة رب ﺳ ﮭل وﯾﺳ ر وﻻ ﺗﻌﺳ ر ﻋﻠﯾﻧ ﺎ ﯾ ﺎ م‬
‫ ﻣﺣﻣ د رﺳ ول ﷲ ﺻ ﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾ ﮫ و ﺳ ﻠم ﺟ زى ﷲ ﻋﻧ ﺎ ﻣﺣﻣ دا ﻣ ﺎ ھ و‬10 ‫ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ﻻ ي ﻻ اﻟ ﮫ اﻻ ﷲ‬
7 ‫ ﷲ اﻛ ﺑر ﷲ اﻛ ﺑر ﻻ اﻟ ﮫ اﻻ ﷲ وا اﻛ ﺑر ﷲ اﻛ ﺑر و اﻟﺣﻣ د‬10 ‫ اﺳ ﺗﻐﻔر ﷲ اﻟﻌظﯾ م‬1 ‫اھﻠﮫ‬
‫ اﻟﻠﮭ م ﺻ ل ﻋﻠ ﻲ ﺳ ﯾد ﻧ ﺎ ﻣﺣﻣ د اﻟﻧ ﺑﻲ اﻻﻣ ﻲ وﻋﻠ ﻲ اﻟ ﮫ وﺻ ﺣﺑﮫﯾ ص‬10 ‫ﻟ ﻲ ﻋﻠ ﻲ اﻟﻧ ﺑﻲ ﺻ ﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾ ﮫ و ﺳ ﻠم‬
‫وﺳ ﻠم اﻟﻔ ﺎ ﺗﺣ ﺔ اﻟﺷ رﯾف اﻟﻠﮭ م ﺻ ل ﻋﻠ ﻲ ﺳ ﯾد ﻧ ﺎ ﻣﺣﻣ د اﻟﻧ ﺑﻲ اﻻﻣ ﻲ وﻋﻠ ﻲ اﻟ ﮫ وﺻ ﺣﺑﮫ وﺳ ﻠم ﯾ ﺎ ﷲ ﯾ ﺎ ﻋﻠ ﻲ‬

Bismillahirrahmanirrahim Huvallahullezi la ilahe illa hu, 'alimulğaybi veşşehadeh,


huverrahmanurrahîm. Huvallahullezi la ilahe illa hu, elmelikulkuddususselamul mu'minul
muheyminul 'azizul cebbarul mutekebbir, subhanallahi 'amma yuşrikûn. Huvallahul halikul
bariulmusavviru lehul'esma ulhusna, yusebbihu lehu ma fissemavati vel'ardi ve
huvel'azizulhakîm. (Haşr 22,24)

Fe subhanellahi hîne tumsune ve hîne tusbihûn. Ve lehul hamdu fis semavati vel erdi ve aşiyyev
ve hîne tuzhirûn Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil erda
ba'de mevtiha, ve kezalike tuhracûn. (Rum 17-19)
Ve iza caekellezine yu'minune bi ayatina fe kul selamun aleykum, ketebe rabbukum ala nefsihir
53
‫‪rahmete ennehu men amile minkum suem bi cehaletin sümme tabe mim ba'dihi ve asleha fe‬‬
‫‪ennehu ğafurur rahîm Ve kezalike nufessilul ayati ve li testebine sebilul mucrimîn. Kul inni nuhitu‬‬
‫‪en a'budellezine ted'une min dunillah, kul la ettebiu ehvaekum kad daleltu izev ve ma ene minel‬‬
‫)‪muhtedîn (Enam 54,55, 56‬‬

‫‪Sümme enzele aleykum mim ba'dil ğammi emeneten nuasey yağşa taifetem minkum ve taifetun‬‬
‫‪kad ehemmethum enfusuhum yezunnune billahi ğayral hakki zannel cahiliyyeh, yekulune hel‬‬
‫‪lena minel emri min şey', kul innel emra kullehu lillah, yuhfune fi enfusihim ma la yubdune lek,‬‬
‫‪yekulune lev kane lena minel emri şey'um ma kutilna hahuna, kul lev kuntum fi buyutikum le‬‬
‫‪berazellezine kutibe aleyhimul katlu ila medaciihim, ve li yebteliyellahu ma fi sudurikum ve li‬‬
‫)‪yumehhisa ma fi kulubikum, vallahu alimum bi zatis sudûr. (Aliimran 154‬‬

‫‪Muhammedur rasulullah, vellezine meahu eşiddau alel kuffari ruhamau beynehum terahum‬‬
‫‪rukkean succedey yebteğune fadlem minellahi ve ridvana, simahum fi vucuhihim min eseris‬‬
‫‪sucud, zalike meseluhum fit tevrati ve meseluhum fil incil, ke zer'in ahrace şat'ehu fe azerahu‬‬
‫‪festağleza festeva ala sukihi yu'cibuz zurraa li yeğiza bihimul kuffar, veadellahullezine amenu ve‬‬
‫)‪amilus salihati minhum mağfiratev ve ecran azîma. (Fetih 29‬‬

‫‪Bismillahirrahmanirrahim bihil havlu vel kuvvetu rabbi sehhil ve yessir. Vela tüassir aleyna ya‬‬
‫)‪müyessiru külli assir. Bihakkı (Alfabe okunur Elif Be Te diye) la ilahe illallah 10 kere‬‬
‫‪muhammedurrasulullah sallalahu aleyhi ve selem cezallahu anha muhammeden mahuve ehlüh.‬‬
‫‪1 kere ) estağfirullah el azim. 10 kere) allahu ekber allahu ekber la ilahe illallahu vallahu ekber‬‬
‫)‪allahu ekber velillahil hamd.7 kere) ve yusalli alennebiyyi sallahu aleyhi ve selem. 10 kere‬‬
‫‪allahümme salli ala seyyidina muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve selem.‬‬
‫‪Fatiha suresi okunur. allahümme salli ala seyyidina muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve‬‬
‫‪sahbihi ve selem. Ya Allah Ya Aliy denir hizbe başlanır.‬‬

‫‪HİZB-ÜL BAHİR‬‬
‫ﺣ زب اﻟﺑﺣ ر‬
‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ِﺣﯾ ِْم‬ ‫ِﺑﺳْ ِم ِ‬
‫ﺻ ُر َﻣنْ َﺗ‬ ‫ُك َﻓ ِﻧﻌْ َم اﻟرﱠ بﱡ َرﺑﱢﻲ َو ِﻧﻌْ َم ْاﻟ َﺣﺳْ بُ َﺣﺳْ ِﺑﻲ َﺗ ْﻧ ُ‬ ‫َﻧﺳْ ﺄَﻟ ُ َك ‪َ .‬ﺷﺎ ُء َوأَ ْﻧتَ ْاﻟ َﻌ ِز ْﯾ ُز اﻟرﱠ ِﺣ ْﯾ ُم َﯾﺎ َﻋﻠِﻲﱡ َﯾﺎ ﻋَظِ ْﯾ ُم َﯾﺎ َﺣ ِﻠ ْﯾ ُم َﯾﺎ َﻋ ِﻠ ْﯾ ُم أَ ْﻧتَ َرﺑﱢﻲ َوﻋِ ْﻠﻣ َ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ت ‪ ،‬ﻣ َِن اﻟ ﱡﺷﮑُوكِ َو ﱡ‬ ‫ت َو ْاﻟ َﺧ َط َرا ِ‬ ‫ت َو ْاﻟﮑَﻠِ َﻣﺎ ِ‬ ‫ْاﻟ ِﻌﺻْ َﻣ َﺔ ﻓِﻲ ْاﻟ َﺣ َر َﮐﺎ ِ‬
‫ب‪،‬‬ ‫ب َﻋنْ ﻣُطﺎﻟَ َﻌ ِﺔ اﻟ ُﻐﯾُو ِ‬ ‫ون َواﻷ ْو َھ ِﺎم اﻟﺳﱠﺎﺗ َِر ِة ﻟِﻠﻘﻠو ِ‬ ‫اﻟظ ُﻧ ِ‬ ‫اﻹ َرادَا ِ‬ ‫ت َو ِ‬ ‫ت َواﻟ ﱠﺳﮑَ َﻧﺎ ِ‬
‫ﷲُ َو َرﺳُوﻟُ ُﮫ إِﻻﱠ ُﻏرُورً ا َﻓ َﻘ ِد ا ْﺑ ُﺗﻠِ**‬ ‫وﺑ ِﮭ ْم َﻣ َرضٌ َﻣﺎ َو َﻋ َد َﻧﺎ ﱠ‬ ‫ِﯾن ﻓِﻲ ﻗُﻠ ُ ِ‬ ‫ون َواﻟﱠذ َ‬ ‫ون َو ُز ْﻟ ِزﻟُوا ِز ْﻟ َزاﻻً َﺷدِﯾ ًدا َوإِ ْذ َﯾﻘُو ُل ْاﻟ ُﻣ َﻧﺎ ِﻓﻘُ َ‬ ‫**ﻲ ْاﻟﻣ ُْؤ ِﻣ ُﻧ َ‬ ‫َ‬ ‫َﻓ َﺛ ﱢﺑ ْﺗ َﻧﺎ‬
‫(وا ْﻧﺻُرْ َﻧﺎ َو َﺳ ﱢﺧرْ ﻟ َﻧﺎَ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬
‫ِﻹﺑ َْراھِﯾ َم َﻛ َﻣﺎ َﺳﺧرْ تَ اﻟ َﺑﺣْ َر …… ) َھذا اﻟ َﺑﺣْ َر َ‬ ‫ْ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺎر ِ‬ ‫ﱠ‬
‫ُوﺳﻰ َو َﺳﺧرْ تَ اﻟﻧ َ‬ ‫ﱠ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬
‫َو َﺳ ﱠﺧرْ تَ َ‪,‬و َﺳﺧرْ تَ اﻟ ِﺟ َﺑﺎ َل َواﻟ َﺣدِﯾ َد ﻟِدَ اوُ َد ‪,‬ﻟِﻣ َ‬‫ﱠ‬
‫ﺎن َو َﺳ ﱢﺧرْ ﻟَ َﻧﺎ‬ ‫(اﻟ ِﺟنﱠ َواﻟ ﱠﺷﯾَﺎطِ ﯾ َْن ﻟِ ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ َ‬ ‫ت َو َﺑﺣْ َر اﻟ ﱡد ) ُﻛ ﱠل َﺑﺣْ ٍر ْ‬ ‫ﺎء َو ْاﻟﻣ ُْﻠكِ َو ْاﻟ َﻣﻠَ ُﻛو ِ‬ ‫ض َواﻟ ﱠﺳ َﻣ ِ‬ ‫ك ﻓِﻲ اﻷَرْ ِ‬ ‫‪ْ ,‬ﻧ َﯾﺎ َو َﺑﺣْ َر اﻵﺧ َِرة ھ َُو ﻟَ َ‬
‫(و َﺳ ﱢﺧر ﻟَﻧﺎَ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬
‫)‪** (3‬ﻛﮭﯾﻌ ص** َﯾﺎ َﻣنْ ِﺑ َﯾ ِد ِه َﻣﻠﻛوت ﻛ ﱢل ﺷﻲْ ٍء )ﻛ ﱠل ﺷﻲْ ٍء َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬
‫ﯾن‬ ‫ِﯾن ‪,‬ا ُ ْﻧﺻُرْ َﻧﺎ َﻓﺈِ ﱠﻧك َﺧ ْﯾ ُر اﻟ ﱠﻧﺎﺻِ ِر َ‬ ‫ك َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟ َﻔﺎ ِﺗﺣ َ‬ ‫ﯾن َ‪,‬وا ْﻓ َﺗﺢْ ﻟَ َﻧﺎ َﻓﺈِ ﱠﻧ َ‬ ‫ك َﺧ ْﯾ ُر اﻟ َﻐﺎﻓ ِِر َ‬ ‫اﻏ ِﻔرْ ﻟَ َﻧﺎ َﻓﺈِ ﱠﻧ َ‬ ‫ك َﺧ ْﯾ ُر اﻟرﱠ ا ِﺣ ِﻣﯾ َْن َوارْ َ‪,‬و ْ‬ ‫‪,‬ﺣ ْﻣ َﻧﺎ َﻓﺈِ ﱠﻧ َ‬‫ك َ‬ ‫َوارْ ُز ْﻗ َﻧﺎ َﻓﺈِ ﱠﻧ َ‬
‫َ‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْﻠ َﻧﺎ َواﺣْ ِﻣ َ‪,‬واﻧﺷرْ َھﺎ َﻋﻠ ْﯾﻧﺎ ِﻣنْ ﺧزاﺋ ِِن َرﺣْ َﻣﺗ َ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬
‫ِﯾن‬
‫ازﻗ َ‬ ‫ِﯾن ‪,‬ﺧ ْﯾ ُر اﻟرﱠ ِ‬ ‫ِك َ‪,‬واھْ ِدﻧﺎ َوﻧﺟﱢ ﻧﺎ ِﻣ َن اﻟﻘ ْو ِم اﻟظﺎﻟِﻣ َ‬ ‫ِﻲ ﻓِﻲ ﻋِ ﻠﻣ َ‬ ‫ِك َ‪,‬و َھبْ ﻟﻧﺎ ِرﯾْﺣً ﺎ طﯾﱢﺑﺔ ﻛ َﻣﺎ ھ َ‬
‫ك َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢل َﺷﻲْ ٍء َﻗدِﯾ ٌر‬ ‫ﯾن َواﻟ ﱡد ْﻧ َﯾﺎ َواﻵﺧ َِر ِة إِ ﱠﻧ َ‬ ‫ْ‬
‫‪.‬ﺑ َﮭﺎ َﺣ ْﻣ َل اﻟ َﻛ َرا َﻣ ِﺔ َﻣ َﻊ اﻟ ﱠﺳﻼَ َﻣ ِﺔ َواﻟ َﻌﺎ ِﻓ َﯾ ِﺔ ﻓِﻲ اﻟ ﱢد ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬
‫اﻟﺳﻼ َﻣ ِﺔ َواﻟ َﻌﺎ ِﻓ َﯾ ِﺔ ﻓِﻲ دِﯾ ِﻧ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫وﺑﻧﺎ َوأﺑْدَا ِﻧﻧﺎ َو َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اﺣ ِﺔ ﻟِﻘﻠ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُور َﻧﺎ َﻣ َﻊ اﻟرﱠ َ‬ ‫اط ِﻣسْ َﻋﻠَﻰ َ‪,‬و َﺧﻠِﯾ َﻔ ًﺔ ﻓِﻲ أَ ْھﻠِ َﻧﺎ َ‪,‬و ُﻛنْ ﻟَ َﻧﺎ ﻓِﻲ َﺳ َﻔ ِر َﻧﺎ ‪َ ,‬ﻧﺎ َو ُد ْﻧ َﯾﺎ َﻧﺎ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َﯾﺳﱢرْ ﻟَ َﻧﺎ أُﻣ َ‬ ‫َو ْ‬
‫َ‬ ‫ْ‬
‫َ‪.‬واﻣْ َﺳﺧﮭُم َﻋﻠَﻰ َﻣ َﻛﺎ َﻧﺗ ِِﮭ ْم َﻓﻼَ َﯾﺳْ َﺗطِ ﯾﻌ ُْو َن اﻟﻣُﺿِ ﻲﱠ َوﻻَ اﻟ َﻣ ِﺟﻲ َء إِﻟَ ْﯾ َﻧﺎ ‪,‬وُ ﺟُو ِه أﻋْ دَا ِﺋ َﻧﺎ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬
‫ُون َوﻟَ ْو َﻧ َﺷﺎ ُء ﻟَ َط َﻣﺳْ َﻧﺎ َﻋﻠَﻰ أَﻋْ ُﯾﻧ ِِﮭ**‬ ‫ُون َوﻟَ ْو َﻧ َﺷﺎ ُء ﻟَ َﻣ َﺳ ْﺧ َﻧﺎ ُھ ْم َﻋﻠَﻰ َﻣ َﻛﺎ َﻧﺗ ِِﮭ ْم َﻓ َﻣﺎ اﺳْ َﺗ َطﺎﻋُوا ﻣُﺿِ ًّﯾﺎ َوﻻَ َﯾرْ ِﺟﻌ َ‬ ‫اط َﻓﺄ َ ﱠﻧﻰ ُﯾ ْﺑﺻِ ر َ‬ ‫** ْم َﻓﺎﺳْ َﺗ َﺑﻘُوا اﻟﺻ َﱢر َ‬
‫ِﯾم ‪ ,‬ﯾ س**‬ ‫ان اﻟ َﺣﻛ ِ‬
‫ْ‬ ‫ِﯾن َ‪,‬واﻟﻘرْ َء ِ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ك ﻟﻣ َِن اﻟﻣُرْ َﺳﻠ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ﱠ‬
‫ِﯾم َﺗﻧ ِزﯾ َل اﻟ ‪َ ,‬ﻋﻠﻰ ﺻِ َراطٍ ﻣُﺳْ َﺗﻘ ٍِﯾم ‪,‬إِﻧ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ﯾز اﻟرﱠ ﺣ ِ‬ ‫ون ‪َ ,‬ﻌ ِز ِ‬ ‫‪,‬ﻟِ ُﺗ ْﻧذ َِر َﻗ ْوﻣًﺎ َﻣﺎ أ ُ ْﻧذ َِر َءا َﺑﺎؤُ ُھ ْم َﻓ ُﮭ ْم ﻏَﺎﻓِﻠ َ‬
‫ُ‬
‫ون‬ ‫ُون ‪,‬ﻟَ َﻘ ْد َﺣ ﱠق ْاﻟ َﻘ ْو ُل َﻋﻠَﻰ أَ ْﻛ َﺛ ِر ِھ ْم َﻓ ُﮭ ْم َﻻ ﯾ ُْؤ ِﻣ ُﻧ َ‬ ‫ﺎن َﻓ ُﮭ ْم ُﻣ ْﻘ َﻣﺣ َ‬ ‫ِﯾﮭ ْم َﺳ ًّدا َو ِﻣنْ َو َﺟ َﻌ ْﻠ َﻧﺎ ‪,‬إِ ﱠﻧﺎ َﺟ َﻌ ْﻠ َﻧﺎ ﻓِﻲ أَﻋْ َﻧﺎﻗ ِِﮭ ْم أَ ْﻏﻼَﻻً َﻓ ِﮭ َﻲ إِﻟَﻰ اﻷَ ْذ َﻗ ِ‬ ‫ْن أَ ْﯾد ِ‬ ‫ِﻣنْ َﺑﯾ ِ‬
‫َ‬ ‫َ‬
‫**ﺧﻠﻔ ِِﮭ ْم َﺳ ًدا ﻓﺄﻏﺷ ْﯾﻧﺎ ُھ ْم ﻓ ُﮭ ْم ﻻ ُﯾ ْﺑﺻِ رُون‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬
‫ت ْاﻟوُ ﺟُوهُ‬ ‫ظ ْﻠﻣًﺎ** )‪َ (3‬ﺷﺎ َھ ِ‬ ‫ﺎب َﻣنْ َﺣ َﻣ َل ُ‬ ‫ﱡوم َو َﻗ ْد َﺧ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫**و َﻋ َﻧ ِ ْ‬ ‫ْن َﯾ ْﻠ َﺗ** ‪** ،‬ﺣ م ﻋﺳ ق** ‪** ,‬طس ** ‪َ ,‬‬ ‫ﺎن َﻣ َر َج ْاﻟ َﺑﺣْ َرﯾ ِ‬
‫ت اﻟوُ ﺟ ُْوهُ ﻟِﻠ َﺣﻲﱢ اﻟ َﻘﯾ ِ‬ ‫ِﻘ َﯾ ِ‬
‫ﺎن‬ ‫َ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬
‫** َﺑ ْﯾﻧ ُﮭ َﻣﺎ َﺑرْ زخ ﻻ َﯾ ْﺑ ِﻐ َﯾ ِ‬ ‫َ‬
‫ُون )‪** (7‬ﺣم**‬ ‫ﺻر َ‬ ‫‪ُ .‬ﺣ ﱠم اﻷَﻣْ ُر َو َﺟﺎ َء اﻟ ﱠﻧﺻْ ُر َﻓ َﻌﻠَ ْﯾ َﻧﺎ ﻻَ ُﯾ ْﻧ َ‬
‫ﯾز ْاﻟ َﻌﻠ ِِﯾم ‪ ,‬ﺣم**‬ ‫ب ﻣ َِن ﱠ ِ‬ ‫ب ذِي ﱠ‬ ‫**ﻻَ إِﻟَ َﮫ إِﻻﱠ ھ َُو إِﻟَ ْﯾ ِﮫ ْاﻟﻣَﺻِ ﯾ ُر َﻏﺎﻓِر ﱠ‬
‫ﷲ ْاﻟ َﻌ ِز ِ‬ ‫اﻟط ْو ِل ‪َ ,‬ﺗ ْﻧ ِزﯾ ُل ْاﻟ ِﻛ َﺗﺎ ِ‬ ‫ب َﺷدِﯾ ِد ْاﻟ ِﻌ َﻘﺎ ِ‬ ‫ب َو َﻗ ِﺎﺑ ِل اﻟ ﱠﺗ ْو ِ‬ ‫اﻟذ ْﻧ ِ‬ ‫ِ‬
‫ﷲ َﺑﺎ ُﺑ َﻧﺎ‬
‫‪,‬ﺑﺳْ ِم ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﺎ‬ ‫َ‬
‫ﻧ‬ ‫ُ‬
‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬ ‫ط‬ ‫َ‬ ‫ِﯾ‬ ‫ﺣ‬ ‫ك‬
‫َ‬ ‫ﺎر‬‫َ‬ ‫ﺑ‬
‫َ‬ ‫َ‬
‫ﺗ‬ ‫‪,‬‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻧ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ﻔ‬ ‫ْ‬
‫ﻘ‬ ‫ﺳ‬ ‫َ‬ ‫‪,‬ﯾس‬ ‫ﺎ‬ ‫َ‬
‫ﻧ‬ ‫ُ‬
‫ﺗ‬ ‫ﯾ‬
‫َ‬ ‫ﺎ‬ ‫َ‬
‫ﻔ‬ ‫ﻛ‬‫ِ‬ ‫‪,‬ﻛﮭﯾﻌص‬ ‫ﺎ‬ ‫َ‬
‫ﻧ‬ ‫ُ‬
‫ﺗ‬ ‫ﯾ‬
‫َ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬‫َ‬ ‫ﺣ‬
‫ِ‬ ‫ﻋﺳق‬ ‫‪,‬ﺣم‬ ‫**‬ ‫م‬
‫ُ‬ ‫ِﯾ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻌ‬‫َ‬ ‫ْ‬
‫اﻟ‬ ‫ُ‬
‫ﻊ‬ ‫)‪َ ** (3‬ﻓ َﺳ َﯾ ْﻛ ِﻔ ْﯾ َﻛ ُﮭ ُم ﷲ ُ َوھ َُو اﻟ ﱠﺳﻣِﯾ‬
‫ش َﻣﺳْ ﺑُو ٌل َﻋﻠَ ْﯾ َﻧﺎ َو َﻋ ْﯾ‬ ‫َ ِ‬ ‫رْ‬ ‫ﻌ‬ ‫ْ‬
‫اﻟ‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫ﺗ‬ ‫ْ‬ ‫َ ﺎﺳِ‬ ‫َ‬
‫ﻧ‬ ‫ْ‬
‫ﯾ‬ ‫َ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫د‬ ‫َ‬ ‫ﻘ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬
‫ﯾ‬ ‫َ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﷲ‬ ‫ل‬
‫ِ ﺎظِ َ ِ ِ َ ِ ِ‬ ‫و‬ ‫ْ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫ﯾ‬ ‫َ‬ ‫ﻟ‬ ‫إ‬ ‫ٌ‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫َ‬
‫ﻧ‬ ‫ﷲ‬ ‫نُ‬
‫ِﯾط **‬ ‫ﷲُ ِﻣنْ َو َراﺋ ِِﮭ ْم ُﻣﺣ ٌ‬ ‫**ﻓِﻲ ﻟَ ْوح َﻣﺣْ ﻔُوظٍ ‪َ ,‬ﺑ ْل ھ َُو ﻗُرْ َءانٌ َﻣ ِﺟﯾ ٌد َ‪,‬و ﱠ‬
‫ٍ‬
‫)‪َ ** (3‬ﻓﺎ ُ َﺧ ْﯾ ٌر َﺣﺎﻓ ًِظﺎ َوھ َُو أَرْ َﺣ ُم اﻟرﱠ ا ِﺣ ِﻣﯾ َْن**‬
‫ﱢﻲ ﷲ ُ اﻟﱠذِي َﻧ**‬ ‫ﺎب َوھ َُو َﯾ َﺗ َوﻟﻰﱠ اﻟﺻﱠﺎﻟِ ِﺣﯾ َْنإِنﱠ َوﻟِﯾ َ‬ ‫**ز َل ْاﻟ ِﻛ َﺗ َ‬ ‫)‪ (3‬ﱠ‬
‫ش ْاﻟﻌَظِ ِﯾم**‬ ‫ت َوھ َُو َربﱡ ْاﻟ َﻌرْ ِ‬ ‫ﷲ ُ ﻻَ إِﻟَ َﮫ إِﻻﱠ ھ َُو َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َﺗ َو ﱠﻛ ْﻠ ُ‬ ‫**ﺣﺳْ ِﺑ َﻲ ﱠ‬ ‫)‪َ (3‬‬
‫ْ‬ ‫ْ‬
‫)‪(3‬وﻻ َﺣ ْو َل َوﻻ ﻗ ﱠو َة إِﻻ ِﺑﺎ ِ اﻟ َﻌﻠِﻲﱢ اﻟﻌَظِ ﯾ ِْم‬ ‫ﱠ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫‪54‬‬
‫ﷲ اﻟﱠذِي ﻻَ َﯾ‬ ِ ‫ض َوﻻَ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ ِء َوھ َُو اﻟ ﱠﺳ ِﻣ ْﯾ ُﻊ ْاﻟ َﻌﻠِﯾْم ِﺑﺳْ ِم‬ ِ ْ‫(ﺿُرﱡ َﻣ َﻊ اﺳْ ِﻣ ِﮫ َﺷﻲْ ٌء ﻓِﻲ اﻷَر‬3)
َ‫ت ِﻣنْ َﺷرﱢ َﻣﺎ َﺧﻠَق‬ ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺗﺎﻣﱠﺎ‬ِ ‫ت‬ ُ ‫(أَﻋ‬3)
ِ ‫ُوذ ِﺑ َﻛ ِﻠ َﻣﺎ‬
‫ﺻﺣْ ِﺑ ِﮫ َو َﺳﻠمﱠ‬َ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠَﻰ َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد َو َﻋﻠﻰ آﻟِ ِﮫ َو‬
َ َ ‫َو‬

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim. ente rabbi ve ılmüke fe nı'mer rabbü rabbi ve nı'mel
hasbü hasbi.Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym. nes'elükel ısmetün fil
harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarat. Mineşşukuki ve zununi vel evhamis
satırati lil kulubi an mütaleatil ğuyub. Fe kadibtü liyel mü'minune ve zülzilu zilzalen şedida. ve iz
yekulül münafiküne vellezine fi kulubihim meradün ma veadenallahü ve rasulühu
illa ğurura. {Fe sebbetna vensurna ve sahhir lena (külli bahri) hüve leke fil erd. Vessemai
velmülki vel melekuti ve behraddünya ve behral ahirah. Ve sehhirlene (külli şeyin). Ya men
biyedihi kullu melekutu külli şeyin (kef ha ya ayn sad 3 tekrar) unsurna fe inneke hayrun nasirin.
Veftehlena fe inneke hayrul fatihin. Veğfirlena fe inneke hayrul ğafirin. Verhamna fe inneke
hayrur rahimiyn. verzukna fe inneke hayrur razikıyn Vehdina ve neccina minel kavmiz zalimin ve
heblena rıhan tayyibeten kema hiye fi ılmike venşurha aleyna min hazaini rahmetike vehmilna
biha hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel
ahırati inneke ala külli şey'in kadir. Allahümme yessir lena ümurana mearrahati li kulubina ve
ebdanina ves selameti vel afiyeti fi dinina ve dünyana. ve kün lena sahıben fi seferina ve
halifetün fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala mekanetihim fe la yestetıy'unel
mudıy'e ve lel mecie ileyna ve lev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırate fe enna
yübsırun. Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.
Yasin vel kur'anil hakim inneke leminel mürseline ala sıratin müstekıym. tenzilel azızir rahim. li
tünzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilün. le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la
yü'minune inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun. ve
cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe hüm la
yübsirun.şahetil vucüh.(3 kez tekrar) Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum.ve kad habe men
hamele zulma. ta sin ha mim ayn sin kaf. meracel behrayni yeltekıyan. beynehüma berzahun
la yabğıyan. ha mim, 7 tekrar) hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun. ha mim
tenzilül kitabi minellahil azızil alim. ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab.zittavli la ilahe illa
huve ileyhil masıyr. Bismillahi babüna tebarake hıtanüna yasin sakfüna kaf ha ya ayn sad
kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve hüves semıul alim. 3
tekrar) Sitrul arşi mesbulün aleyna ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi la yukderu aleyna
vellahü min veraihim muhıyt. bel hüve kur'anün mecid. fi levhın mafuz. Fallahü hayrun hafizan
ve hüve erhamür rahımin.3 tekrar) İnne veliyyiyallahullezi nezzelel kitabe ve hüve yeteveliyyüs
salihıyn.(3 tekrar) Hasbiyallahü la ilahe illa hüve , aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.
(3 tekrar) Bismillahillezi la yedurru measmihi şey'ün fil erdı ve la fis semai ve hüves semıul
alim.(3 tekrar) euzu bikelimatil-lahit-tammati min şerrima halag 3 tekrar) Ve sallellahü ala
seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selem.

Azameti
Nahnü fi kenafilah ve nahnü fi kenafi resullahinahnü fi kenafi Kur'anil azıym.Nahnü fi kenafi
bismillahirrahmanirrahim.Elfe elfi la ilahe illallah Muhammedurresulullah.sallallahü aleyhi
vessellem.
Ala kenafina Nüşiret elfe elfin la ilahe illallah muhammedün resulullah S.A.V Tühavvil beynena
ve beyne
saate iza hadaret Elfe elfi la ilahe illallah ızhadaret kına şuren kema daret bi mededina
erresuli.süphane
minel cismi külli mütemerride.Billisani Kudretihi ve ihata ilmen bima fi birre ve
bahre.Suphanallahü ve
bi hamdihi celle rabbihi ve Kadir.İzze rabbihi ve Kahhar.Vallahül muinu limen saber.Ve la
zikrullahi
ekber.Allahümme defiu essakımi ve ya beriu ennesimi ,ve ya aliymen cem'el ilami.Eddefii annel
bela'i.
Verrüb'a vel fela,vel emraz vel mevtü fücceten birahmetike ya erhamerrahimin.

55
RİH-İ AHMER DUASI

Rih-i Ahmer Duâsı Kuvvetli, kudretli bir hükümdar ve peygamber olan Süleyman (a. s)’in veziri
ASIF bin Burhıya’dan rivayet olur. : Süleyman (A. S) günlerden birinde otururken tahtı
hükümetinde bulunan ekâbiri devleti, cin, ins, envai ervah, vahşi hayvanlar ve kuşlar hazır
bulunuyordu. Süleyman (A. S)’in hatırına bir şey geldi. ALLAH (c.c.)ü Teâlâ bana cin, ins, vahşi
hayvanları, kuşları emrime vermiştir. Acaba emrime vermediği hiç mahlûk kalmış mıdır?
Buyurdu, bunun üzerine veziri ASIF : “Ey Peygamberi Zişan, Cenab-ı Hakk’ın sana verdiği
şeylerin cümlesi ALLAH (c.c.)’in yarattıklarına nisbeten hardal tanesi kadar bile hükmü yoktur,
”dedi. Asıf. O anda dalgalanarak; ateşten ibaret olan azalarını birbirine vurarak – çarparak
korkunç simalı bir mahlûk göründü. Eni ve boyu kırk arşın idi. Süleyman (A. S): Ey korkunç
şahıs kâinatın yaratıcısının adı ile sana and veririm kimsin? Ve adın nedir? Afat’ın zararın ve
vazifen nedir? Diye sordu. O mahlûk: “Ey ALLAH (c.c.)’in peygamberi ben (rıh-ı ahmer ve da’ü
ekber)’im vazifem, Cenabı Hak dünyada kullarından birbirine bir hastalıkla azap edeceği vakit
beni ona musallat eder. ALLAH (c.c.)’in emri ile bana hizmet edenler de vardır. Cenabı hak dört
yüz türlü hastalığı bana tevdi etti. Ve o hastalıklara karşı ilaç ve tedavi yarattı. Bunların
cümlesini bana bildirdi” dedi. Süleyman (A. S): ” Cenabı hakkın ismi ile sana and veririm. Bu
hastalıklar kaç çeşittir” diye sordu? Rıh-ı Ahmer cevaben: “Ya nebiyyALLAH (c.c.), hastalıkların
çeşitleri pek çoktur, lakin bendeki hastalıkların özeti on dörttür: basur, yel, bağırsak gürültüsü,
şişkinlik, mide bulanması, göbek ve kalbin tazyik ve sıkması, sırt ağrıları, baş hastalıkları,
damarların iltihap ve ağrıları ve tıra denilen hastalık bunlardan bir parçadır” dedi. devamla: Tıra
demek, insan her gördüğü şeyden huylanarak vesvese edip, işlerini tehir etmek manasına gelir.
Đlik ve kemiklerdeki rıhı tayyar ki zamanımızda romatizma ile maruftur. Muzak kapalı bir tabirdir.
Đhtimal yellere nafi olan anason, havlıcan ve pelin den yapılan şuruplar olsa gerekir. Rîh-ı
ahmer devam ederek: “deliliğin, dimağdaki kan galeyanının, kan basıncının vesvesenin ve
insanı yere vurmak gibi hastalıkların ilacı: Yonca tohumdur. Kullanılma şekli: yonca tohumu
öğütüldükten sonra sıcak su ile lapa halinde başa konur. ” dedi. Rıh-ı Ahmer: “Bazen insanın
basına vururum; bundan türlü tahayyülat gösteren kan hastalığı neş’et eder, gözüne ateş
görünür veya kendisini öldürecek ve dövecek korkunç mahlûklar görür ve şiddetli bir şekilde
bağırır. Zira, Cenab-ı Hakk kullanırından birbirine azap etmek istediğinde bu en şiddetli hastalığı
musallat eder. Kur’an-ı Kerim’de “ Kullanırımdan dilediğime azap eder, dilediğime bağışlarım”
buyurduğu bu hastalıktır. Bu rüzgârların bazıları çocuklara isabet etti mi renkleri solar, sararır,
derileri siyahlaşır, salyaları kurur, gözleri çukurlaşır, inlemeleri şiddetlenir, ağlamaları; ızdırapları
ziyadeleşir. Uykuları kaçar. Bu hastalığa yakalanan, felç yani nüzül ve titreme gelmiş gibi gayri
ihtiyarı olarak titrer bu gibi hastalar fazla keyiften, tesirli hadiseden, suya bakmaktan, fazla korku
ve ürkmekten kaçınmalıdır çünkü hastalık tekrar neş’et eder diğer bir ilacı: Musasa yumurtası ile
tütsülenir. Münasip yağlarla (lakva yağı) ile de masaj yapılır. Duası yazılarak taşınırsa –
Đnşa_Allah – şifa bulur. Süleyman (A. S): “ Ey Rîh-ı ahmer, sana and veririm, daha ne gibi
zararların vardır “ dedi. Rîh-ı ahmer cevaben: “ Ey ALLAH (c.c.)’in Peygamberi; ben bir adamın
beynine girersem aklını alırım. Vücuduna girersem basur, fiskül gibi birçok hastalıklara sebep
olurum” dedi. Süleyman (A. S) bu korkunç sözleri işitince etrafında olanlara bu mahlûkun
yakılmasını ve öldürülmesini emretti, o mahlûk: “ Ey ALLAH (c.c.)’in Peygamberi, beni kimse
öldürmeye ve yakmaya kadir olamaz Cenab-ı Hak beni bunun için yarattı ve ömrümü uzattı
deyip kayboldu. Süleyman (A. S): “ Ey Rîh-ı Ahmer, ALLAH (c.c.)’in adı ile sana and verdim,
maiyetinde ne kadar rüzgâr ve yel vardır” dedi, o mahlûk “Ya NebiyALLAH (c.c.); yanımda gasıf,
asıf, sarsar, akim, sam rüzgârları vardır, bunların esintileri Eyyamı Nahıs (yani )uğursuz
günlerde olur, akıllı adam bu günlerde evden çıkmamalıdır. Bütün şakalardan, oyunlardan
muharebe ve buna benzer şeylerden sakınmalıdır” dedi. Süleyman (A. S) “ey korkunç mahlûk
sana and veririm. Rüzgârlardan başka bir şey kaldı mı?”diye sorunca; O korkunç mahlûk: “Ya
NebiyALLAH (c.c.) ; yanımda Cenab-ı Hakk’ın ahir zamanda memleketleri, köyleri ve dağları
helak ettireceği rüzgârlar kaldı. Bunların bir kısmı cenuptan eser, insana kıl kadar dokundu mu
yarı veya bütün vücudu hareketten muattal eder. Artık hiç harekete gelmez. Bunun duası
yazılarak taşınır ve okunur. Tekrar yazılarak suyu içilir. Netice olarak: Rîh-ı ahmer Da’ü ekber
denilen bu mahlûk Cenab-ı Peygamber (A. S) efendimizin zamanına kadar görünmedi:
Peygamberimizin torunu Hasan (R. A) iç hastalığı ile kan dökmeye başladı Hasan (R. A) ‘in
hastalığını resulullah ve ashabı duyunca Cebrail (A. S) nazil olarak: “hazreti Hasan (Rıh-ı
56
Ahmer) ile hastalandı” diye Cenab-ı Peygambere haber verdi. Cenab-ı Peygamber, Cebrail (A.
S)’a: “Bunun ilacı var mıdır? buyurdu”: Cebrail (A. S) vardır, dedi. ve oradan ayrıldı, sonra
Rasulü Ekrem’e geldi: Ya Resulullah Cenab-ı Hak sana bu duayı hediye olarak gönderdi.
Hazreti Hasan taşısın şifa bulur, ömründe bir kere dahi okuyan Rıhı Ahmer Da’ü Ekberden emin
olur” dedi. Cenab-ı Peygamber “ Hak sana bu duayı hazreti Hasan’a okudu ve bir şeyi yokmuş
gibi şifaya kavuştu, herkes bu duayı öğrensin, öğretsin, okusun ve üzerinde taşısın” buyurdu.
Dua aşağıdadır:
RİH-İ AHMER BUDUR:
E'üzü billahi mineş-şeytanir racim, B’ismillah’ir Rahman’ir Rahiym. B’ismillahî ve billahî ve
minellahî ve ilellahî ve fî sebilillahî ve Elhamdülillahî ve lâ ilâhe illallahü v’allahü ekber. Ve eazzü
ve ecelle ve a’zamü ve akderü ve mimmâ eha’fü ve ahzerû v’allahü ekber. Kebîran ve Süphân
Allahî bükraten ve asîlâ. B’ismillahişŞafî, B’ismillahilKâfî, B’ismillahil müafî, B’ismillahillezî lâ
yederru measmihî şey-ün fil ardı ve lâ fissemaî ve hüssemi’ul alîm. Ve nünezzilü minel kuranî
ma Hüve şifa’ün ve Rahmetün lil mü’minin. Allahümme enâ erra’ki ve enteşşâfi. Eûzübike min
şerri mâ kadeyte Allahü ekber. Allahü ekber. Allahü ekber. Eyyühel melekanil aziman. E'uzü
billahi Rab’bi ve rabbükümüllahü ve haliki ve haliku küma ve Müsevviri ve müsevviriküma.
Hâlikussuveri ve razikul beşer. Euzübillahi min cemiilâfâti vel beliyyâti vel emrâzi vel eryahi vel
evrami vel eskami vel keseli vel cünuni vel humudi vel’alâmi e inü hâmili kitabi hâzâ bi
esma’illahil kiram ve hayatil hilizami binuri ve cihillahi zülcelali vel ikram. Mâlikel mülki vel
melekûti vel izzeti vel ceberut. El hayyid dâimil bâkillezi lâ yemûtü sübhanehü mâ a’zame
şânehü ve erfea mekânehü ve e’azze sultânehâ fâtırâs semâvâti vel’ardı âlimel ğaybi ve
şehâdetirrahmanirrahimi melceelkâ sidine muğiselmelhûfin Râhimedduafâi velmesâkin ve
râzikalhalkı ecmain. Zül’azâmeti ve sultani verra’feti vel’ihsani vel’cûdi ve imtihanî ve el hannâni
erraufiddeyyan el kahârillezi lâyukherulgalibül mücri ullezi la yuca’ru aleyhi E'uzü bihi minşerril
fiteni vel mihâni ve cemii emrâzil bedeni ve minerrihil ahmerî, veddailekberi finnefsi verruhi
vellâhmi veddemil vel cildi vel azmi vel uruki vel asabi veşşâri biizzeti men iza kada emran fe
innema yekülü lehu kün fe yekûn. Fe subhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi
türceun. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Yarabbi Ya Bariu Ya Muğisu Ya Cebbaru Ya
Kahharu Ya Muksitu ya Kaimu Ya Adimü Ya Mübdiu Ya Muidu Ya Sabıru Ya Vedudü Ya Kafi Ya
Afi Ya Müafi Ya Vaki Ya Baki Ya Sarihal müstasrihine ya gıyselmüsteğisine ya Men emruhu
beynelkafi vennuni ya Atüfü ya Şefüku ya Kadiru ya Muktediri ya Ehya ya Şerahiya ya Berahiya
edüney asbaüt ali şedayül vehim ya büyuneya şemhita ya azimü ya mukaddimü ya müehhiru ya
alimü ya hakimü ya azimü ya Hayyü ya Kayyümü ya kaimen alâ külli nefsin bi’ma kesebet ya
cemi’u ya Nâfiu ya Rabbahü ya Mevlahü ya seyyidahü ya Malikahü ya gayete rağbetahü ya
Muhsinü ya münimü ya mütefaddilü ya mütekerrimü ya men ya lemü manüfi ve ma nulinu ya
ahkemen hakimin ya veliyyel müminin ya avdet duafai vel mesakine ya kâfil mütevekkiline ya
müvekkiral leyli alen nehari ve mükevviran nehari alel leyli yâkâhira külli şeytanin meridin ya
kâmia külli cebbarin anidin ya nimel mevla ya nimennasir ya râzikat tıflis sağiri ya rahimeşşeyh-i
kebîrî cabiral azmil kesîrî ya ilâh-el evvelîn, ya a’hiral a’hirîn, ya erham-er rahimîyn ya Habîbet
tevva’bin ya hayral gafirin ya hayral vârisin ya hayral vâsilin ya ma’likî yevmid dîn yâvm’en
iyya’ke nabüdü ve iyya’ke nesta’in ve aleyke ve tevekkelü ve fîke nerğabü ve fi mâle deyke
nercü ve fike nehafü Allahümmeşfi hamile kitabî haza min cemi-il emrazi vel eskâmi vel ileli vel
helâli vel âlemi vel meleli vel keseli vel celeli vel evhami vez zeleli vez zeheli vel muğali vel
evrami ved demil esvedi vel mağzıl enkedi ver rih-il ahmerî ved da-il ekberî ved dem-il asgarî ve
cemi-il afatî vel ahati vel hümüm vel mağmi vel kürüb ves sekteti ved dehşeti ver raşeti vet
tavşeti vez zeyni vel hüzni ves sihri vel mekrî vel kaderî vel rütürel vühüşî vel hüvamî ve
müşahanet-il avamî vel inhizanî ve şer-riş şeytani vessultanî vel hükkamî vez-zülamî vel kahti
vel vebai vel hebai vel galai vel celali vez zilzâli vel belaî ve hedm-il binaî ve üdalid dal ve
haybetir recai ve şematetil adai ve şerril eşrari ve keydil füccari vel hizami ve mah telefe
aleyhilleylü venneharu min ta varikil insi vel cânni illa tarikan yetruku bihayrin ya rahman ve min
şerri külli şeytanin racim ve min şerri külli dabbetin ente ahizun binasiyetiha inne Rabb‘i alâ
sırat-ın müstekîm. Ente Rabbi ve ilmüke hasbi aleyke tevekkeltü ve ileyke iltecetü ya nimel
mevla ve ya nimen nasir ve ente hasbi ve nimel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyül
azim ve sallallahü alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

57
‫‪DEVRİ ALA DUASI VE HAVASI‬‬
‫‪Bu çok kıymetli dua Hz. Şeyh’ül Ekber İbni Arabi Hazretlerinin azim bir evradıdır malumunuz. Bir‬‬
‫‪çok yerde verilmiş olmasına rağmen havassından faydalarından bahsedilmediğinden bizde‬‬
‫‪faydamız olsun hem de bu kardeşinize dua edersiniz diye kısaca nerelerde okunacağı ve‬‬
‫‪faydalarına deyindik. Bu duanın bir çok faydaları vardır bunlardan bazıları Her kim bu duayı‬‬
‫‪Hulusi kalp ile okusa vird edinse veya bela, kıtlık, yoksulluk anında okunsa veya yazıp nusha‬‬
‫‪edip üzerinde taşısa veya büyükler ve devlet erkanı yanına gittiklerinde makbul olup hacetlerinin‬‬
‫‪reva olması için. İnsanların Muhabbet için, dil bağı için, çocuklara arız olan ümmü sübyan‬‬
‫‪hastalığı için, hamilenin çocuğunu muhafaza ve düşük yapmaması için, nazar için, insanlar ve‬‬
‫‪cinlerin zararlarından korunmak için, gece ve gündüz gelen evhamlar için, zehirli ve zararlı olan‬‬
‫‪hayvanların zararlarından korunmak için, rızkın ziyade olması için, şer ve zararları asan etmek‬‬
‫‪için, deniz ve kara seferlerinde selamet için, bedene arız olan cümle illetlerin defi için, düşmana‬‬
‫‪galebe ve zafer için, bu duayı evine asarsa yangın olmaması ve hırsız girmemesi için gayet‬‬
‫‪mücerrep bir duadır. Bu dua okunmadan evvel istiğfar edilir 11 Fatiha İhlas Felak- Nas ve en az‬‬
‫‪21 Salavat-ı Şerife getirilip Hasıl olan sevabı Başta Efendimiz Kalblerin Tabibi Seyidimiz‬‬
‫‪Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhi ve sellemin Ruhuna Sahabelerin (Rıdvanullahi tela Aleyhim‬‬
‫‪Ecmain) ruhlarına ve Bu Duayı ümmete hediye eden M. İbni Arabi hazretlerinin ruhlarına hediye‬‬
‫‪edip öyle başlamak lazımdır. Belli bir adeti olmamakla beraber Hazretin türbesinde okunduğu‬‬
‫‪üzere sabah ve akşam okunmasına riayet etmekte fayda vardır. Allahu alem bissavab‬‬

‫‪DEVR-İ ÂLA‬‬
‫َ‬
‫ك ﺗﺣﺻّﻧت ﻓﺎﺣﻣﻧﻲ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ ِوﻗﺎﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑرھﺎن ﺣِرز أﻣﺎن‬ ‫َوأَدﺧﻠﻧﻲ َﯾﺎ أَوّ ل َﯾﺎ آﺧر ﺑﻣﻛﻧون ﻏﯾب ( ﺑﺎﺳ م ﷲ)اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َﯾﺎ َﺣﻲﱡ َﯾﺎ َﻗﯾ ْﱡو ُم ِﺑ َ‬
‫ﷲ ) ﺻ ﯾﺎﻧﺔ ﻧﺟ ﺎة َوأَﺳﺑل ﻋﻠﻲّ َﯾﺎ ﺣﻠﯾم َﯾﺎ ﺳﺗﺎر َﻛ َﻧف ﺳِ ﺗر ﺣﺟﺎب( َﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ ﻻَ ﻗوة إِﻻﱠ ﺑﺎ )ﺳرّ داﺋرة ﻛﻧز‬ ‫(واﻋْ َﺗﺻِ ﻣُوا ِﺑ َﺣﺑ ِْل ّ ِ‬ ‫اﺑن َﯾﺎ َ‬ ‫َو ِ‬
‫ّ‬
‫ﺳور أﻣﺎن إِﺣﺎطﺔ ﻣﺟد ﺳرادق ﻋز ﻋظﻣﺔ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ك ﻣن آﯾﺎت ﷲ )ﻣﺣﯾط َﯾﺎ ﻗﺎدر ﻋﻠﻲّ‬ ‫ك ﺧﯾ ٌر ذﻟ َ‬ ‫َوأَﻋذﻧﻲ َﯾﺎ رﻗﯾب َﯾﺎ ﻣﺟﯾب َواﺣرﺳﻧﻲ ﻓِﻲ ﻧﻔﺳﻲ (ذﻟ َ‬
‫)ودﯾﻧﻲ َوأھﻠﻲ َوﻣﺎﻟﻲ َووﻟدي ﺑﻛﻼءة إِﻋﺎذة إِﻏﺎﺛﺔ‬ ‫َ‬ ‫ﺿﺎرﱢ ِھ َ‬ ‫ْس ِﺑ َ‬ ‫ﷲ َوﻟَﯾ َ‬ ‫ْ‬
‫ﻛﻠﻣﺎﺗك ﺷ ّر ( ْم َﺷ ْﯾﭘًﺎ ا ﱠِﻻ ِﺑﺎِذ ِن ّ ِ‬ ‫َ‬ ‫آﯾﺎﺗك َو‬
‫ك َو َ‬ ‫َوﻗِﻧﻲ َﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ َﯾﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺄَﺳﻣﺎﺋ َ‬
‫اﻹﻧﺳﺎن ﻓﺈِنْ ظﺎﻟم أَو ﺟﺑّﺎر ﺑﻐﻰ ﻋﻠﻲّ أَﺧذ ْﺗ ُﮫ‬ ‫ﻋﺑﯾدك اﻟظﺎﻟﻣﯾن ( ﻏﺎﺷ ﯾﺔ ﻣ ن ﻋ ذاب ﷲ )اﻟﺷﯾطﺎن َواﻟﺳﻠطﺎن َو ِ‬ ‫َ‬ ‫َوﻧﺟّﻧﻲ َﯾﺎ ﻣذ ّل َﯾﺎ َﻣ ْﻧﺗﻘم ﻣن‬
‫َ‬
‫ﷲ )ن ھ ّم ﻟﻲ أﺣد ﺑﺳوء ﺧذﻟﮫ ﷲ اﻟﺑﺎﻏﯾن ﻋﻠﻲّ َوأﻋواﻧﮭم ﻓﺈِ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬
‫ﺻ ِره ﻏِ َﺷ َﺎو ًة َﻓ َﻣنْ َﯾﮭْدﯾ ِﮫ ِﻣنْ َﺑﻌْ ِد ِ‬ ‫(و َﺧ َﺗ َم َﻋﻠﻰ َﺳﻣْ ﻌِﮫ َو َﻗ ْﻠ ِﺑﮫ َو َﺟ َﻌ َل َﻋﻠﻰ َﺑ َ‬ ‫َواﻛﻔﻧﻲ َ‬
‫ﻣن دون ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻟ ُﮫ ﻣن ﻓﺋﺔ ﯾﻧﺻروﻧﮫ) َﯾﺎ ﻗﺎﺑض َﯾﺎ ﻗﮭّﺎر ﺧدﯾﻌﺔ ﻣﻛرھم َوارددھم ﻋﻧﻲ ﻣذﻣوﻣﯾن ﻣذؤوﻣﯾن ﻣدﺣورﯾن ﺑﺗﺧﺳﯾر ﺗﻐﯾﯾر ﺗدﻣﯾر‬ ‫ّ‬ ‫َ‬
‫)وأَذﻗﻧﻲ َﯾﺎ ﺳﺑّوح َﯾﺎ ﻗدّوس ّﻟذة ﻣﻧﺎﺟﺎة ( ﷲ‬ ‫ك ﻣن اﻵﻣﻧﯾن ﻓِﻲ َﻛ َﻧف ﷲ َ‬ ‫)وأَذﻗﮭم َﯾﺎ ﻣﻣﯾت َﯾﺎ ﺿﺎ ّر ﻧﻛﺎل َوﺑﺎل زوال (أَﻗﺑل َوﻻَ ﺗﺧف إِ ﱠﻧ َ‬ ‫ﻓﻘطﻊ َ‬
‫ِﯾن ظﻠﻣوا َواﻟﺣﻣد‬ ‫َ‬ ‫ذ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫اﻟﻘوم‬ ‫ُ‬
‫ر‬ ‫(داﺑ‬ ‫َ‬ ‫اﻷ‬ ‫ﺔ‬
‫ِ‬ ‫دوﻟ‬ ‫ﺔ‬
‫ِ‬ ‫ﺟوﻟ‬ ‫ﺔ‬‫َ‬ ‫ﺻوﻟ‬ ‫ﻣﮭﯾﻣن‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬
‫َ‬ ‫ﻣؤﻣن‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ ‫َ‬ ‫ﺳﻼم‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ ‫َ‬ ‫ﻲ‬ ‫ّ‬
‫ﻧ‬ ‫آﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺔ‬
‫ِ ِ ِ َ‬‫داﯾ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺎﯾ‬ ‫ﺑﻐَ‬ ‫)ﻋداء‬
‫ِ‬ ‫اﻟدﻧﯾﺎ‬ ‫اﻟﺣﯾﺎة‬ ‫ِﻲ‬ ‫ﻓ‬ ‫اﻟﺑﺷرى‬ ‫ﻟﮭم‬
‫ِ‬
‫(وﻓِﻲ اﻵﺧرة ﻻَ ﺗﺑدﯾل ﻟﻛﻠﻣﺎت ﷲ‬ ‫ﻋز ﻋظﻣﺔ َ‬ ‫ﻣﻌز ﺑﺗﺎج ﻣﮭﺎﺑﺔ ﻛﺑرﯾﺎء ﺟﻼل ﺳﻠطﺎن ﻣﻠﻛوت ّ‬ ‫)وﺗوّ ﺟﻧﻲ َﯾﺎ ﻋظﯾم َﯾﺎ ّ‬ ‫اﻟﻌزة َ‬ ‫ك ﻗوﻟﮭم إِن ّ‬ ‫َوﻻَ ﯾﺣزﻧ َ‬
‫ﺎلوأَﻟﺑﺳﻧﻲ َﯾﺎ ﺟﻠﯾل َﯾﺎ ﻛﺑﯾر ﺧﻠﻌﺔ ﺟﻼل ﺟﻣﺎل ﻛﻣﺎل إِﺟﻼل ﻛﻣﺎل إِ(‬ ‫َ‬ ‫ﻗﺑ‬ ‫)‬ ‫ﺣﺎش‬ ‫ﻗﻠن‬ ‫و‬
‫َ‬ ‫ﯾدھنّ‬ ‫َ‬ ‫أ‬ ‫ﻌن‬ ‫ّ‬
‫ﻗط‬ ‫و‬
‫َ‬ ‫ﻛﺑرﻧﮫ‬ ‫َ‬ ‫أ‬ ‫ﯾﻧﮫ‬ ‫َ‬ ‫رأ‬ ‫ّﺎ‬
‫ﻣ‬ ‫(ﻓﻠ‬ ‫ﺎ‬ ‫َوأَ َ‬
‫ﯾ‬ ‫ﻟق‬
‫َ‬
‫ﻋﺑﺎدك ﺑﺎﻟﻣﺣﺑّﺔ َواﻟﻌزة َواﻟﻣودّة ﻣن ﺗﻌطﯾف ﺗﺄﻟﯾف‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬
‫ك ﺗﻧﻘﺎد َوﺗﺧﺿﻊ ﻟﻲ ِﺑ َﮭﺎ ﻗﻠوب‬ ‫ْ‬ ‫ً‬
‫ﯾﺣﺑّوﻧﮭم ﻛﺣبّ ﷲ َواﻟذﯾن )ﻋزﯾز َﯾﺎ َودود ﻋﻠ ّﻲ ﻣﺣﺑّﺔ ِﻣﻧ َ‬
‫ﻧوار َوأَظﮭر ﻋﻠﻲّ َﯾﺎ ظﺎھر(آﻣﻧوا أَﺷ ّد ﺣﺑّﺎ‬ ‫ِ‬
‫آﺛﺎر أَﺳرار أَ‬
‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ﺑﺎطن‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬
‫َ‬ ‫)‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ون‬‫َ‬ ‫ُ‬
‫د‬ ‫ھ‬
‫ِ‬ ‫ﺎ‬ ‫ِﻧﯾن اَﻋِ ﱠز ٍة َﻋﻠَﻰ ْاﻟ َﻛﺎﻓ َ‬
‫ِرﯾن ﯾ َُﺟ‬ ‫ُﯾ ِﺣ ﱡﺑ ُﮭ ْم َو ُﯾ ِﺣﺑﱡو َﻧ ُﮫ اَ ِذﻟﱠ ٍﺔ َﻋﻠَﻰ ْاﻟﻣ ُْؤﻣ َ‬
‫ﷲّ‬
‫ﺑﯾل ِ‬ ‫ُ‬
‫)وو ّﺟﮫ اﻟﻠ ُﮭ ﱠم َﯾﺎ ﺻﻣد َﯾﺎ ﻧو ُر َوﺟﮭﻲ ﺑﺻﻔﺎء أﻧس ﺟﻣﺎل إِﺷراق ( َﺳ ِ‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬ ‫ّوك ﻓﻘل أﺳﻠﻣت َوﺟﮭﻲ‬ ‫َ‬ ‫َﯾﺎ ﺟﻣﯾل َﯾﺎ ﺑدﯾﻊ َوﺟﻣّﻠﻧﻲ(ﻓﺈِن ﺣﺎﺟ َ‬
‫اﻹﻛرام ﺑﺎﻟﻔﺻﺎﺣﺔ َواﻟﺑراﻋﺔ َواﻟﺑﻼﻏﺔ‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫اﻟﺟﻼل‬ ‫ذا‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬
‫َ‬ ‫رض‬ ‫(واﺣﻠل ﻋﻘدة ﻣن ﻟﺳﺎﻧﻲ ﯾﻔﻘﮭوا ﻗوﻟﻲ )اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوات َواﻷَ‬ ‫ﺛم ﺗﻠﯾن )ﺑرأَﻓﺔ رﺣﻣﺔ ِرﻗّﺔ َ‬
‫ِ‬
‫َو َﻣﺎ اﻟﻧﺻر إِﻻﱠ )اﻟﮭﯾﺑﺔ ﻣن ﺑﺄَس ﺟﺑروت ﻋ ّزة َوﻗﻠّدﻧﻲ َﯾﺎ ﺷدﯾد اﻟﺑطش َﯾﺎ ﺟﺑّﺎر ﺑﺳﯾف اﻟﺷدّة َواﻟﻘوّ ة َواﻟﻣﻧﻌﺔ َو(ﺟﻠودھم َوﻗُﻠُوﺑﮭم إِﻟﻰ ذﻛر ﷲ‬
‫ﻣري)وأَدم ﻋﻠﻲّ َﯾﺎ ﺑﺎﺳط َﯾﺎ ﻓ ّﺗﺎح ﺑﮭﺟ َﺔ ﻣﺳرّ ِة (ﻣن ﻋِ ْﻧ ِد ﷲ‬ ‫َ‬ ‫ك) ﺑﻠط ﺎﺋف ﻋواط ف (ربّ اﺷرح ﻟﻲ ﺻدري َوﯾﺳّر ﻟﻲ أَ‬ ‫ك ﺻدر َ‬ ‫(أَﻟم ﻧﺷرح ﻟَ َ‬
‫ﷲ)وﺑﺄَﺷﺎﺋر ﺑﺷﺎﺋر‬ ‫َ‬ ‫رؤُ فُ ﺑﻘﻠﺑﻲ اﻹِﯾﻣﺎن َواﻻطﻣﺋﻧﺎن َواﻟﺳﻛﯾﻧﺔ َواﻟوﻗﺎر َوأَﻧزل اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َﯾﺎ ﻟطﯾف َﯾﺎ( ﯾوﻣﺋ ذ ﯾﻔ رح اﻟﻣؤﻣﻧ ون ﺑﻧﺻ ر‬
‫َ‬
‫ِﯾن آﻣﻧوا َوﺗطﻣﺋنﱡ ﻗُﻠُوﺑﮭم ﺑذﻛر ﷲ )ﻷﻛون ﻣن‬ ‫ِﯾن ﺗﺿرّﻋوا ﺑﺛﺑﺎت ﯾﻘﯾن (اﻟﱠذ َ‬ ‫)وأَﻓرغ ﻋﻠﻲّ َﯾﺎ ﺻﺑور َﯾﺎ ﺷﻛور ﺻﺑر اﻟﱠذ َ‬ ‫َﻛ ْم ِﻣنْ ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻏﻠﺑت َ‬
‫ﺷﮭُو ِد َواﺣ َﻔظﻧﻲ َﯾﺎ ﺣﻔِﯾظ َﯾﺎ َوﻛﯾل ﻣن َﺑ(ﻓﺋﺔ ﻛﺛﯾرة ﺑﺈِذن ﷲ‬ ‫ْن ﯾديﱠ َوﻣن ﺧﻠﻔِﻲ َوﻋن ﯾﻣﻧﻲ َوﻋن ﺷﻣﺎﻟﻲ َوﻣن ﻓوﻗﻲ َوﻣن ﺗﺣﺗﻲ ﺑوﺟود ُ‬ ‫ﯾ ِ‬
‫َ‬
‫ْن ﯾدﯾﮫ َوﻣن ﺧﻠﻔﮫ ﯾﺣﻔظوﻧﮫ ﻣن أﻣر ﷲ )ﺟﻧ ود‬ ‫ّ‬ ‫َ‬
‫)وﺛﺑّت اﻟﻠ ُﮭ ﱠم َﯾﺎ داﺋم َﯾﺎ ﻗﺎﺋم ﻗدﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﺛﺑّت اﻟﻘﺎﺋل (ﻟ ُﮫ ﻣﻌﻘﺑﺎت ِﻣنْ َﺑﯾ ِ‬ ‫ﱠ‬ ‫َوﻛﯾف أﺧﺎف َﻣﺎ أﺷرﻛﺗم َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫ﷲوﻻَ ﺗﺧﺎﻓون أَﻧﻛم أَﺷرﻛﺗم ب‬ ‫َ‬ ‫)واﻧﺻرﻧﻲ َﯾﺎ ﻧﻌم اﻟﻣوﻟﻰ َو َﯾﺎ ﻧﻌم اﻟﻧﺻﯾر َﻋﻠَﻰ أَﻋداﺋﻲ ﻧﺻر اﻟﱠذِي ﻗﯾل ﻟَ ُﮫ (‬ ‫أَﺗﺗﺧذﻧﺎ ھزوا َﻗﺎ َل أَﻋوذ ﺑﺎ َ‬
‫ﺻﻠﱠﻰ ﷲ َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠّم اﻟﻣؤﯾّد ﺑﺗﻌزﯾز ﺗﻘرﯾر ﺗوﻗﯾر (‬ ‫ﱢك ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد َ‬ ‫)وأَﯾّدﻧﻲ َﯾﺎ طﺎﻟب َﯾﺎ ﻏﺎﻟب ﺑﺗﺄَﯾﯾد ﻧﺑﯾ َ‬ ‫ﺷ َ‬ ‫رﺳﻠﻧﺎك ﺷﺎھدا َوﻣﺑ ّ‬ ‫َ‬ ‫را َوﻧذﯾرا ﻟﺗؤﻣﻧوا إِ ﱠﻧﺎ أَ‬
‫َ‬
‫)واﻛﻔِﻧﻲ َﯾﺎ ﻛﺎﻓِﻲ َﯾﺎ ﺷﺎﻓِﻲ ﺷرﱠ اﻷﺳواء َواﻷﻋداء ﺑﻌواﺋد ﻓواﺋد ( ﺑ ﺎ‬ ‫َ‬ ‫ﻟو أَﻧزﻟﻧﺎ ھذا اﻟﻘرآن َﻋﻠَﻰ ﺟﺑل ﻟرأﯾﺗﮫ ﺧﺎﺷﻌﺎ ﻣﺗﺻدّﻋﺎ ﻣن ﺧﺷﯾﺔ ﷲ َ‬ ‫َ‬
‫ال)واﻣﻧن ﻋﻠﻲّ َﯾﺎ َوھّﺎب َﯾﺎ ر ّزاق ﺑﺣﺻول َوﺻول ﻗﺑول ﺗدﺑﯾر ﺗﯾﺳﯾر ﺗﺳﺧﯾر (‬ ‫َ‬ ‫َوأَﻟزﻣﻧﻲ َﯾﺎ َواﺣد َﯾﺎ أَﺣد ﻛﻠﻣﺔ ( ﻟ ﮫﻛﻠوا َواﺷرﺑوا ﻣن رزق‬
‫ّ‬
‫اﻟﺣق‬ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﷲ َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠّم ﺣﯾث ﻗﻠت ﻟَ ُﮫ َو َ‬
‫ﻗوﻟك‬ ‫ك َﺳ ﱢﯾ َد َﻧﺎ ﻣ َُﺣﻣ ًﱠدا َ‬ ‫َوﺗوﻟّﻧﻲ َﯾﺎ َوﻟﻲّ َﯾﺎ ﻋﻠﻲّ (ﻓﺎﻋﻠم أَ ّﻧﮫ ﻻَ إِﻟَ َﮫ إِﻻﱠ ﷲ )اﻟﺗوﺣﯾد ﻛﻣﺎ أﻟزﻣت ﺣﺑﯾ َﺑ َ‬
‫َ‬
‫ك ﻣن ﻓﺿل ﷲ )راد إِﺳﻌﺎد إِﻣداد ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ َواﻟرﻋﺎﯾﺔ َواﻟﻌﻧﺎﯾﺔ َواﻟﺳﻼﻣﺔ ﺑﻣزﯾد إِﯾ‬ ‫ك ﺧﯾر ذﻟ َ‬ ‫َوأَﻛرﻣﻧﻲ َﯾﺎ ﻛرﯾم َﯾﺎ ﻏﻧﻲّ ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة َواﻟﺳﯾﺎدة (ذﻟ َ‬
‫َ‬
‫)واﻟﻛراﻣﺔ َواﻟﻣﻐﻔرة ﻛﻣﺎ أﻛرﻣت‬ ‫ِﯾن ﯾﻐﺿّون أﺻواﺗﮭم ﻋِ ْﻧدَ رﺳول ﷲ َ‬ ‫َ‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬
‫)وﺗب ﻋﻠﻲّ َﯾﺎ ﺑ ّر َﯾﺎ ﺗوّ اب َﯾﺎ ﺣﻛﯾم ﺗوﺑﺔ ﻧﺻوﺣﺎ ﻷﻛون ﻣن (اﻟذ َ‬ ‫اﻟﱠذ َ‬
‫ِﯾن َ‬
‫َواﺧﺗم ﻟﻲ َﯾﺎ رﺣﻣن َﯾﺎ رﺣﯾم ﺑﺣﺳن ﺧﺎﺗﻣﺔ (أَو ظﻠﻣوا أَﻧﻔﺳﮭم ذﻛروا ﷲ ﻓﺎﺳﺗﻐﻔروا ﻟذﻧوﺑﮭم َوﻣن ﯾﻐﻔر اﻟذﻧوب إِﻻﱠ ﷲ إِ َذا ﻓﻌﻠوا ﻓﺎﺣﺷﺔ‬
‫ِﯾن ﻗﯾل ﻟﮭم‬ ‫ِﯾن أَﺳرﻓوا َﻋﻠَﻰ أَﻧﻔﺳﮭم ﻻَ ﺗﻘﻧطوا ﻣن رﺣﻣﺔ ﷲ )اﻟراﺟﯾن َواﻟﻧﺎﺟﯾن اﻟﱠذ َ‬ ‫دنوأَﺳﻛﻧﻲ َﯾﺎ ﺳﻣﯾﻊ َﯾﺎ ﻋﻠﯾم ﺟ ّﻧﺔ ع(ﻗل َﯾﺎ ﻋﺑﺎدي اﻟﱠذ َ‬ ‫َ‬
‫ِﯾن )‬ ‫َ‬ ‫ذ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﻘﯾن‬ ‫ّ‬
‫ﺗ‬ ‫ﻟﻠﻣ‬ ‫ّت‬
‫د‬ ‫ﻋ‬ ‫َ‬ ‫(أ‬ ‫)‬ ‫اﻟﺣﻣد‬ ‫ن‬ ‫َ‬ ‫أ‬ ‫دﻋواھم‬ ‫آﺧر‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫ﺳﻼم‬ ‫ِﯾﮭﺎ‬ ‫ﻓ‬ ‫ّﺗﮭم‬ ‫ﯾ‬ ‫ﺗﺣ‬ ‫و‬‫ﱠ َ‬ ‫م‬ ‫ُ‬
‫ﮭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻠ‬ ‫اﻟ‬ ‫ك‬
‫َ َ‬ ‫َ‬
‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬ ‫ْﺣ‬‫ﺑ‬ ‫ﺳ‬ ‫ُ‬ ‫ِﯾﮭﺎ‬ ‫ﻓ‬ ‫(دﻋواھم‬
‫تﺎﯾﻵاو ءﺎﻣﺳَﻷا هذھ ﺔﻣرﺣﺑ ﱠ ُمﮭﱠﻠﻟا َ كُﻟَﺄْ ﺳَأ ‪ (3)،‬مﯾﺣر َﺎﯾ ‪ (3)،‬نﻣﺣر َﺎﯾ ‪ (3)،‬ﻊﻓﺎﻧ َﺎﯾ ‪ ّ (3)،‬بر َﺎﯾ ‪َ (3)،‬ﯾﺎ أَ‬ ‫َ‬ ‫تﺎﻣﻠﻛﻟاو‬
‫َ‬ ‫ﻟﻲ ﻣن لﻌﺟﺗ نَأ‬
‫ﻟدﻧك ﺳﻠطﺎ َ َﻧﺎ ﻧﺻﯾراً َورزﻗﺎ ً ﻛﺛﯾراً َوﻗﻠﺑﺎ ً ﻗرﯾراً َوﻋﻠﻣﺎ ً ﻏزﯾراً َوﻋﻣﻼً ﺑرﯾراً َوﻗﺑراً ﻣﻧﯾراً َوﺣﺳﺎﺑﺎ ً ﯾﺳﯾراً َوﻣﻠﻛﺎ ً ﻓِﻲ ﺟ ّﻧﺔ اﻟﻔردوس ﻛﺑﯾراً‬ ‫َ‬
‫ﺑﺎﻟﺣق ﺑﺷﯾراً َوﻧذﯾراً َو َﻋﻠَﻰ آﻟِ ِﮫ َوأَ‬ ‫ﱢ‬ ‫َ‬ ‫ﱠ‬
‫ﺻﻠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ َوﻣوﻻﻧﺎ ﻣ َُﺣﻣﱠد اﻟذِي أرﺳﻠﺗﮫ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ﱠ‬ ‫اﻟدﻧسو َ‬
‫َ‬ ‫ِﯾن طﮭّرﺗﮭم ﻣن‬ ‫ﱠ‬
‫ﺗطﮭﯾراً َو َﺳﻠم ﺗﺳﻠﯾﻣﺎ ﺻﺣﺎﺑﮫ اﻟذ َ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬

‫‪58‬‬
ً‫ﻛﺛﯾرا‬
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
1) Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î
hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î “Bismillâhi” (Fatiha/1)
2) Ve adhilnî Yâ Evvelû,Yâ Ahirû,meknû’el ğayb-î sırr-ı dâiret-î kenz-î “Mâşâallâhû lâ kuvvete illâ
bîllahî” (Kefh/39)
3) Ve esbül a’leyye Yâ Halîmü,Yâ Settâru,kenef-e setr-i hicâb-î sıyânet-î necât-î “Vea’tesımû
bihablîllâhi” (Alî imrân/103)
4) Vebnî Yâ Muhîtû,Yâ Kâdirû,a’leyye sûre emân-î ihâtat-î mecd-î sürâdik-î i’zz-î a’zamet-î
“Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâhi” (Araf/26)
5) Ve ei’znî Yâ Rakıbû,Yâ Mucîba,vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve malî ve veledî,ve dârî,fein
vâlidî bi kelâet-î iğâset-î iâzet-î “Ve mâ hüm bi darrine bihî min ahadin illâ biiznîllâhi”
(Bakara/102)
6) Ve kınî Yâ Mâniû,Yâ Nafiû,bi âyatike ve esmâ-îke ve kelimât-ike şerr-eşşeytân vessultan ev
zâlimin ev cebbârin biğâ a’leyye “Ahâzetuhû ğâşiyetün min a’zâbîllâh” (Yusuf/107)
7) Ve neccinî Yâ Muzill,Yâ Muntekim,min a’bîdîke-zzâlimin el bâğine a’leyye ve e’vânîhîm fe in
hemme lî ahadun minhüm bi sûin hazelehûllâhû ve hateme a’lâ semî’hî ve kalbihî ve cea’le a’lâ
basarihî ğişâveten “Femen yehdîyhî min ba’dillâh” (Casiye/23)
8) Vekfinî Yâ Kâbiz,Yâ Kahhâr,hadîa’te mekr-îhîm vardudhûm a’nnî mezmûmîne medhûrîne bi
takhsîr-î tağyîr-î tedmîr-î “Fe mâ kâne lehû min fi’etin yensurûnehû min dûn’îllâh” (Kasas/81)
9) Veeziknî Yâ Subbûh,Yâ Kuudûs,lezzet-e münâcât-î “Akbil velâ tehaf,inneke minel’âminîne bi
fadzlîllâhi”. (Kasas/31)
10) Ve ezikhûn Yâ Dârr,Yâ Mumît,nikâl-u vebâl-î zevâl-î “Fe kuti’a dâbir’ul kavm’illezîne
zalemû,velhamdülillâhi rabb’il â’lemîyn” (En’am/45)
11) Ve eminnî Yâ Selâm,Yâ Mü’min,savlet-e cevletti devlet-îl âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î ayet-î
“Lehüm’ül büşrâ fi’l hayâtiddünyâ ve fil’âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh” (Yunus/64)
12) Ve tevvicnî Yâ A’zîm,Yâ Muiz’zzu,bi tâc-î mehâbet-î kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î i’zz-i
a’zamet-î “Ve lâ yahzünke kavlühüm,inn’el İ’zzete lillâhi” (Yunus/65)
13) Ve elbisnî Yâ Celîl,Yâ Kebir,hila’t-e celâl-î ikbâl-î ikmâl-î “Felemmâ ra’eynehû ekbernehû ve
kataâ’ne eydiyehünne ve kulne hâşa lillâhi” (Yusuf/31)
14) Ve elki Yâ A’zîz,Yâ Vedûd,a’leyye mahabbeten minke hettâ tenkâd ve takhda lî bîhâ kulûb-ü
i’bâd-îke b-il mahabbeti ve-l mea’zzeti ve-l meveddeti min ta’tîf-î teltîf-î te’lîf-î “Yühibbûnehüm
kehubbîllâh,vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh” (Bakara/165)
15) Ve Azhir a’leyye Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınu,âsâr’ü esrâr-i envâr-î “Yühibbuhum ve yühibbunehû
ezilletin a’lâl mü’minîne ei’zzetin a’lâl kâfirîne yücâhidûne fî sebillillâhi” (Maide/45)
16) Ve veccih Allahümme Yâ Samed,Yâ Nûr,vechî bi safâ-î cemâl-î üns-î işrâk-î “Fein hâccûke
fekul eslemtü vechiye lillâh” (ÂL-î imrân/20)
17) Ve cemmil’nî Yâ Bedîa-ssemâvati ve’l arz Yâ Zelcelâli ve’l ikrâmi bi’l fesâhati ve’l belâğeti
ve’l berâti “Vehlul u’kdeten min lisânî yefkahû kavlî” (Taha/27)
18) Bi rikkat-î ra’fet-î rahmet-Î “Sümme telînü cülûdühüm ve kulûbühüm ila zikrîllâhi” (Zümer/23)
19) Ve kallidnî Yâ şedîd’el betşi Yâ Cebbâru,Yâ Kahharû,seyf’ül heybeti veş’şiddeti ve’l kuvveti
ve’l mena’ti min be’si ve ceberût’î i’zzet’i “Ve me’nnasru illâ min i’ndi’llâhi” (Enfâl/10)
20) Ve edim a’leyye Yâ Bâsit,Yâ Fettâh,behcet’e meserret’i “Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy
emrî” (Tâ’hâ/25-26)
21) Biletâif’î a’vâtif’i “Elem neşrahleke sadrak” (İnşirâh/1)
22) Ve beşâirî “Yevmeizin yefreh’ul mü’minûne bi nasr’îllâh” (Rum/4,5)
23) Ve enzil’illâhümme Yâ Latîf,Yâ Raûf,bi kalbîy’el îmâne ve’l itminâne vessekînete liekûne
min’ellezîne âmenû “Ve tatmainnu kulûbühüm bi-zikr’îllâh” (Ra’d/ 28)
24) Ve efriğ a’leyye Yâ Sabûr,Yâ Şekûr,sabr’ellezîne tedarra’ü bi sebât’i yakîn’î temkîn’î “Kem
min fietin kalîyletin ğalebet fieten kesîreten bi’iznîllâh” (Bakara/249)
25) Vahfeznî Yâ Hafîz,Yâ Vekîl,min beyn-i yedeyye ve min halfî vea’n yemînî ve a’n şimâlî ve
min fevkî ve min tahtî bi vucûd-î şuhûd-î cûnûd-î “Lehû mua’kibâtün min beyn’î yedeyhî ve min
halfîhî yahfizûnehû min emrîllâh” (Râd/11)
26) Ve sebbit Allâhumme Yâ Sabitü,Yâ Kâimû,Yâ Dâimû,kademeyye kemâ sebeteel kâile “Ve
keyfe ehâfu mâ eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh” (En’am/81)
27) Vensurnî Yâ ni’mel Mevlâ ve Yâ Ni’me’nnasîr,a’lâ a’dâî nasr’ellezî kîle lehû “E’tet’tehizünâ
59
hüzûven kâle e’ûzu billâh” (Bakara/67)
28) Ve eyyidnî Yâ Tâlib,Yâ Ğalib,bi te’yîd’î Nebiyy’ike Muhammedin Sallallahû A’leyhî ve Sellem
el-mueyyedi bi’ta’zîz’î tevkîr-î “İnnâ erselnâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren litu’minû billâh”
(Fetih/8-9)
29) Ve ek finî Yâ Kâfî,Yâ Şâfî,el ada vel esvâi vel edvâİ bi a’vâid’i fevâid’i “Lev enzelnâ haz’el
Kur’ane a’la cebelin lareeytehû hâşia’an mutesaddian min haşyet’illâhi” (Haşr/21)
30) Ve emnin a’leyye Yâ Vehhâb,Yâ Rezzâk,bi husûl-î vusûl-î kabûl-î teysî-î teshîr-i “Kulû
veşrebû min rizkîllahî” (Bakara/60)
31) Ve fevellenî Yâ Velî,Yâ A’lîy,bil’vilâyeti vel i’nâyeti verriâ’yeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î
isâ’d-î imdâd-î “Zalike min fadzlîllâhi” (Yusuf/38)
32) Ve ekrimnî Yâ Ğâniyy,Yâ Kerîm,bis seâ’deti ves’siyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ
ekremte ellezîne yeğuddûne asvâtehum i’nde Rasûlûllâh ve tub a’leyye Yâ Tevvab,Yâ
Hekîm,tevbeten nesûhen liekûne min ‘ellezîne “İzâ fea’lü fâhişeten ev zalemû enfuüsehûm
zeker’ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men yağfir’uzzunûbe illâllah” (Âl-i imrân/135)
33) Ve el zimnî Yâ Vâhid,Yâ Ahâd,kelimet’et takvâ kemâ elzemte Hâbibeke Muhammeden
Sallâllâhu A’leyhi ve Selleme haysu kulte “Fea’lem ennehû lâ ilâhe ilâllâh” (Muhammed/19)
34) Ve ahtim lî Yâ Rahman,Yâ Râhîym,bi husn’î hâtımet’ennâcîne ver râcîne “Kul yâ
i’bâdiyellezîne esrefû a’lâ enfusihîm lâ taknetû min rahmet’îllâh” (Zümer/53)
35) Ve eskinnî Yâ Semî,Yâ Karîb,cennâti a’dn’ın yui’ddet lil muttekîn “Da’vâhum fihâ
subhâneke’llahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru da’vâhum enilhamdu lillâhi
rabbilâlemiyn” (Yunus/10)
SON DUA
Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Allâhû,
Yâ Rabb, Yâ Nâfi, Yâ Mânî,
Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
Es’eluke bi hürmetî hâzihîl Esmâi vel Âyâti vel kelimatî sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve
kalben karîren ve kabren munîren ve hisaben yesîren ve ecren kebîren ve Sallallâhu Â’lâ
Seyyidinâ Muhammedin ve Â’lâ Âlîhî ve Sahbihî ve selleme tesliman kesîran

HIZIR A.S DUASI VE VİRDİ


Hızır Aleyhisselamın bu duası ve virdini okumaya devam edenlerin anlayış, zeka ve hafızaları
kuvvetlenir. Allah Tealadan bir çok lütfe mazhar olurlar ve en önemlisi ilahi tecellilere kavuşurlar
hikmeti çoktur bununla kifayet ediyoruz. Bir çok yerde Hızırın a.s virdinin verildiğini okuma şekli
ve duasının verilmediğini gördüm bu sebepten bu yanlışlığa dur demek için bu konuyu açıyorum
her şeyin bir edebi usulü şartı vardır bunlara dikkat edilmedi mi olmaz kişi kendini kandırır
ancak. bu abdestsiz namaz kılmaya benzer böyle bir durumda istediğiniz kadar Allah
merhametlidir diyin kabul olmaz çünkü Allah c.c namaz için abdesti şart koşmuş buda aynen
bunun gibidir. Sabah ve akşam namazlarının akabinde en az birer kere okunur en çok 21 kere
okunur ve okumanın sonunda duası okunur.Allahu Alem bissavab.
Duası
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme kema letafte fi azametike ve gudretike dünelli duai ve alevte bi azametike alel
uzemai.(h). Ve allimte matehte erdike keilmike ma fevga arşik. Ve kanet vesavisus suduri kel ala
niyeti indeke ve ala niyetül gavli kessirri fi ilmik.ve engade külli şeyin bi azametik.(k). Ve hada’a
külli sultanin li sultanik.ve sade emrüddünya vel ahireti küllühü biyedik.(e). İcalli min külli
hemmin ve ğammin esbehtu ve emeseytu fihi feracen ve mehraca.allahümme inni affeke an
zünubi ve tecavüzeke an hatieti.(rr.)ve setrake ala fethi amile etmeani en eseleke mala
estecibhu minke mimma gasrute anhü fesırtu eduke aminen ve eselüke müsebbeben sebeba fe
inneke entel mühsinu ileyye ve enel müsiiu ila nefsi.ar) Fima beyni ve beynüke tettezedu ila
bini’metikve tebeannezu ileyke bilmeasi velakinnellisegate bike hameletni alel cüreti aleyke
feudillahümme bifedlike ve ihsanike ala inneke enter raufurrahim.
Virdi :
La ilahe illallahul hayyül gayyum. La ilahe illallahul bagid deymum. La ilahe illallahu vahdehula
şerikeleh. La ilahe illallahul evvelül ahir. La ilahe illallahul zahirul batın. La ilahe illallahul azizül
cebbar. La ilahe illallahul hakimul ğaffar. La ilahe illallahus semiul basir. La ilahe illallahul latifül
habir. La ilahe illallahul ğafuruş şekür. La ilahe illallahul vehhabül gadir. La ilahe illallahul halimül
60
alim. La ilahe illlallahul cevadül kerim. La ilahe illallahul berrur rahim. La ilahe illallahul azizül
hakim. La ilahe illallahul hafizur rafiu. La ilahe illallahul hafizül müğni. La ilahe illallahul kerimül
mu’ti. La ilahe illallahul gaimuz zekiyyu. La ilahe illallahul aliyyül behiyyü. La ilahe illallahuş
şehidür ragibu. La ilahe illallahul garibul mücib. La ilahe illallahul fettahul alim. La ilahe illalahul
vekilür rezzag. La ilahe illallahul mütekebbirul halıg. La ilahe illallahül evvelü min aded. La ilahe
illallahül bagı bi ğayrı meded. La ilahe illallahül vedudül mecid. La ilahe illallahül mübdiul mü’id.
La ilahe illallahül fe’aalül lima yürid. La ilahe illallahül melikül varis. La ilahe illallahül bagil bais.
La ilahe illallahül bariul musavvir. La ilahe illallahül latifül müdebbir. La ilahe illallahüs seyyidüd
deyyan. La ilahe illallahül hannanül Mennan. * La ilahe illallahü zül fadli vel ihsan. La ilahe
illallahül hadil gaviyyu. La ilahe illallahu zül ahdil vefiyyu. La ilahe illallahül haggul mübin. La
ilahe illallahüt tevvabül mü’in. La ilahe illallahül kebiru zül in’ami vel ihsani vel celal. La ilahe
illallahü zül kerime vel ifdal. La ilahe illallahül ferdüs samed. La ilahe illallahu leyse lehu
sahibetev vela veleda. La ilahe illallahül basitel bedi’u. La ilahe illallahu zül hisabis seri’u. La
ilahe illallahül vasi’u zül ihsan. La ilahe illallahüs selamül mü’min. La ilahe illallahül kefilül
müheymin. La ilahe illallahül hakimül kerim. La ilahe illallahu rabbüs semavati vel erdi ve rabbül
arşil azim. Ve sallellahu ala seyyidina ve nebiyyina muhammediv ve alihi ve sahbihi ecmei’n. Bi
rahmetike ya erhamer rahimin.

DUÂ-ÜL KERB (KEDER SIKINTI) DUASI


Kerb Gam tasa keder demektir. İbni Arabi (k.s) hazretlerinden mervidir ki bu duanın üzüntü,
keder, tasa, sıkıntı anlarında okunması kederleri dağıtır. Bu bütün alimlerce tavsiye edilmiş ve
mücerreptir denilmiş bir duadır. Her türlü sıkıntı ve kederde okunur. Bu dua müstakil okunacağı
gibi diğer hadislerde varit olmuş sıkıntı dualarıyla beraber de okunabilir.Aynı şekilde ızdırap,
sıkıntı ve keder anlarında okunacak ayetlerle beraberde okunabilir ki kolaylık olsun diye aşağıda
okunması tavsiye edilen ayetler verilmiştir. Her namazın akabinde okunacağı gibi, bir vakitte de
3-5-7-11-41 okunabilir. Okunmadan önce 1 fatiha 3 ihlas ve salavat okunup efendimizin ruhuna
sahabelerin ve evliyaların ruhlarına bağışlayarak başlamak gerekir ayrıca inşirah suresi 7 defa
okunur sonra dua okunur. Yine rivayet olunur ki Sıkıntılarının dağılması maişet darlıklarının
giderilmesi için bu duayı yazıp bir akar suya bırakılsa biiznillah sıkıntıları gider. Eğer dua
edildiğinde ağlamak gibi haller gelirse kişiye, bu icabetine işarettir zaten dualarda edildiği an iç
huzuru gönül rahatlığı veya ağlama isteği veya ağlamak icabetine işaret görülmüştür biiznillah.
Allahu alem bissavab.
‫ﺑﺳ م ﷲ اﻟ رﺣﻣن اﻟ رﺣﯾم‬
َ‫ إِ ْﻓ َﺳﺢْ ﻟﻲ اﻟﻣَﺿِ ﯾْق‬،‫ﱢﯾن‬ َ ‫ﱢﯾن َواﻟ ﱡﻧ ْو َرا ِﻧﯾ‬َ ‫ َواﻟ ُﻛر ُْو ِﺑﯾ‬،‫ َواﻟ َﻣﻼَ ِﺋ َﻛ ِﺔ اﻟ ُﻣ َﻘرﱠ ِﺑﯾ َْن‬،‫ِﯾن‬ َ ‫ َواﻷَ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎ ِء َواﻟﻣُرْ َﺳﻠ‬،‫ِﯾن َواﻵﺧ ِِرﯾ َْن‬ َ ‫اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َربﱠ اﻷَوﱠ ﻟ‬، ‫ﮭﻟأَو‬ َ ِ ‫َيِدْﺷ ُر ﻲﻧ ْﻣ‬،
‫ َﺣ ﱠﺗﻰ ﻻَ َﯾﻌْ ُد َو َﻋﻠَﻲﱠ‬،‫از ُرﻧِﻲ‬ َ ‫ َو ِاﺟْ َﻌ ْل ﻟﻲ َو ِزﯾْراً ِﻣنْ َﻣﻼَ ِﺋ َﻛﺗ‬،‫ﻟﻲ‬
ِ ‫ِك ﯾ َُؤ‬ َ ‫ َواﺣْ ﻠ ُ ْل ُﻋ ْﻘ َد ًة ِﻣنْ ﻟِ َﺳﺎﻧ َِﻲ َﯾ ْﻔ َﻘﮭ ُْوا َﻗ ْو‬،‫ي‬ َ ‫ﻟﻲ أَﻣْ ِر‬َ ْ‫ َو َﯾﺳﱢر‬،‫ي‬ َ ‫ﺻ ْد ِر‬َ ‫َوا ْﺷ َرحْ ﻟﻲ‬
‫ﺑﺟﺑر ُْو ِﺗ‬ َ ْ ُ َ
َ ‫ َوﻻ َﺟﺑﱠﺎ ٌر‬،ِ‫ك َﺧﯾ ُر اﻟﻧﺎﺻِ ِرﯾ َْنظﺎﻟ ٌم ِﺑظﻠ ِﻣﮫ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ً َ ً ً
َ ‫ َﻓﺈِﻧ‬،ِ‫ﮫ‬. ،‫ َﺣﺗﻰ َﺗﻛ ْو َن ﻟﻲ ﻋِ ْﯾ َﺷﺔ َھ ِﻧﯾﱠﺔ ﻟ ﱢﯾ َﻧﺔ‬،‫ك‬ُ ‫ﱠ‬ ْ
َ ‫ب َﺧﻠ ِﻘ‬ ُ ُ ُ
ِ ‫ َوارْ ﻓ ْدﻧِﻲ ِﺑﻘﻠ ْو‬،‫َك‬ َ ‫اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم اﻣْ ُد ْدﻧِﻲ ﺑﻣَدَ ٍد ِﻣنْ ﻋِ ﻧد‬
ْ
َ ‫ك َﻋﻠَﻰ َﺧ ْﻠﻘ‬ َ ‫إِ ﱠﻧ‬.‫ك ﺑ َﻣﺎ ا‬ َ َ
َ ُ ‫ف َﻋﻧﻲﱢ ﻣ َِن اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم إِ ﱢﻧﻲ أﺳْ ﺄﻟ‬ َ ِ‫ َو َﺗ ْﻛﺷ‬،‫ي‬ َ ِ‫ َو َﺗ ْﻛﺷ‬،‫ي‬ َ َ
َ ُ‫ أنْ َﺗﻔ‬،‫ك‬َ ‫ﺳْ َﺗ ْو َدﻋْ َﺗ ُﮫ ِﻣنْ ﺳِ رﱢ أَﺳ َﻣﺎ ِﺋ‬
ِ ‫ َو ِﺑ‬،ٌ‫ِك َﻗ ِد ْﯾر‬
‫ﺎﻹ َﺟﺎ َﺑ ِﺔ َﺟ ِد ْﯾ ٌر‬ َ ‫ف ﺿُرﱢ‬ َ ‫ك أﺳْ ِر‬
‫اﻟ َﺑﻼَ ِء َﻣﺎ ﻻَ َﯾ ْﻛﺷِ ﻔُ ُﮫ َﻏﯾ ِْر َك‬.‫ َوﻋِ ﱠز ِﻧ‬،‫ِك‬ َ ‫ب َﺧ ْﻠﻘ‬ ِ ‫اﻛﺳِ ﻧﻲ َو َﻗﺎراً َو َھ ْﯾ َﺑ ًﺔ َو َﻣ َﮭﺎ َﺑ ًﺔ ﻓِﻲ ﻗُﻠ ُ ْو‬ ْ ،ً‫ َوا ْﻧﺻُرْ ِﻧﻲْ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َﯾﺎ َﻣنْ َﻛ َﺳﺎ اﻟ ِﻌ َظﺎ َم ﻟﺣْ ﻣﺎ‬،‫ﻲْ ﻓِﻲ أَﻋْ ُﯾﻧ ِِﮭ ْم‬
‫ك َﺧﯾ ُر اﻟ ﱠﻧﺎﺻِ ِرﯾ َْن‬ َ ُ
َ ‫أﻋْ دَاﺋ َِﻲ إِ ﱠﻧ‬.‫ﺛ ﱠم َﯾ ُﻘ ْو ُل‬: {‫ِب ﻟَ ُﻛ ْم‬َ ‫ﺻ ُر ُﻛ ُم ﷲ ُ َﻓﻼَ ﻏَﺎﻟ‬ ُ ‫}إِنْ َﯾ ْﻧ‬، (‫ت‬ ٍ ‫ث َﻣرﱠ ا‬ َ َ‫) َﺛﻼ‬، ‫ًا ْر َﺷﻋ مﱠﻠﺳو ﮫﯾﻠﻋ ﷲ ﻰﱠﻠﺻ ﱢ ﻲ ﱠﺑﻧﻟا ﻰ َﻠﻋ ْ ﻲﱢ َﻠﺻُﯾ ﱠ ُمﺛ‬.

Bismillahirrahmanirrahim allahümme rabbil evveline vel ahirin vel enbiya-i vel mürselin vel
melaiketil mugarrabin vel kürbiyyine ven nuraniyyin ifsehli elmediyga vel hemni rüşdi veşrahli
Sadri ve yessirli emri vehlül ugdetem millisani yefgahu gavli vecalli veziyra mim melaiketike
yuaziruni hatta la ye’düve aleyye zalimun bi zulmih vela cebbarun bi ceberutih fe inneke hayrun
nasiriyn. Allahümmemdüdni bimededin min i’ndik. Verfüdni bi gulubi halgik. Hatta tekune li
i’yşehu heniyyehu lüyyeneh inneke ala halgike kadir. Vebil icabeti cedir. Allahümme inni eselüke
bimestevde’tehu min sırri esmaik. En teguke esri ve tekşife durri ve tekşife anni minel belai mala
yekşifuhu ğayrik. Allahümme ya men kesel izame lehma eksini vegaran ve heybeti ve mehabeti
fi gulubi halgik. Ve i’zzini fi e’yunihim vensurni ala e’adai inneke hayrun nasiriyn. (Sonra 3 kere
bu okunur)(İyyensurukümullahu fela ğalibe leküm. Aliimran 160) (sonra 10)yusalli alennebiyyi
sallallahu aleyhi ve sellem.
Izdırap sıkıntı ve keder anında okunan ayetler
ٰ
‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ ٰﻣ‬ ِ ّ ‫اﻟرﱠﺣﯾم ِﺑﺳْ ِم‬
ِ ‫ِن‬
ٰ
َ ‫ﺻﺎ َﺑ ْﺗ ُﮭ ْم ﻣُﺻﯾ َﺑ ٌﺔ َﻗﺎﻟُوا ِا ﱠﻧﺎ ِ ِ َو ِاﻧـﺎ ِاﻟ ْﯾ ِﮫ َرا ِﺟﻌ‬
‫ُون‬ َ ‫ﱠ‬ ّ َ َ‫ذﯾن ا َِذا ا‬ َ ‫اَﻟﱠ‬
َ ‫ك ُھ ُم ْاﻟ ُﻣ ْﮭ َﺗ ُد‬
‫ون‬ ٰ
َ ‫ات ِﻣنْ َرﺑ ِﱢﮭ ْم َو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ َواُوﻟـ ِﺋ‬
ٌ ‫ﺻﻠَ َو‬ َ ‫ِك َﻋﻠَﯾ ِْﮭ ْم‬ َ ‫وﻟـﺋ‬ٰ ُ‫ا‬
ٰ
ّ ‫ون ِانْ َﯾ ْﻧﺻُرْ ُﻛ ُم‬ ٰ ُ ‫ُذ ْﻟ ُﻛ ْم َﻓ َﻣنْ َذا اﻟﱠذى َﯾ ْﻧ‬
‫ِب ﻟَ ُﻛ ْم َو ِانْ َﯾ ْﺧ‬ َ ‫ﷲُ َﻓ َﻼ ﻏَﺎﻟ‬ َ ‫ﷲ َﻓ ْﻠ َﯾ َﺗ َو ﱠﻛ ِل ْاﻟﻣ ُْؤ ِﻣ ُﻧ‬ِ ّ ‫ﺻ ُر ُﻛ ْم ِﻣنْ َﺑﻌْ دِه َو َﻋﻠَﻰ‬
61
‫ون‬ َ ‫ُون ِاﻟَ ْﯾ ِﮫ ِانْ َﺷﺎ َء َو َﺗ ْﻧ َﺳ ْو َن َﻣﺎ ُﺗ ْﺷ ِر ُﻛ‬ َ ‫ُون َﻓ َﯾ ْﻛﺷِ فُ َﻣﺎ َﺗ ْدﻋ‬ َ ‫َﺑ ْل ِاﯾﱠﺎهُ َﺗ ْدﻋ‬
‫ك َﻓﺎ َ َﺧ ْذ‬ َ ِ ‫ﻠ‬ ْ
‫ﺑ‬ َ
‫ﻗ‬ ْ‫ن‬ ‫ﻣ‬ ‫م‬
ِ ٍَ‫ﻣ‬ ُ ‫ا‬ ‫ﻰ‬ ٰ
‫ِﻟ‬‫ا‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﻧ‬ ْ
‫ﻠ‬ ‫ﺳ‬
َ ْ‫ر‬ َ ‫ا‬ ‫د‬ْ َ
‫ﻘ‬ َ ‫ﻟ‬ ‫و‬ ‫ُون‬
َ َ ‫ﻋ‬ ‫رﱠ‬ ‫ﺿ‬ َ ُ ‫ﱠ‬
َ َ ْ َ ِ ‫ﺎء َواﻟﺿﱠرﱠ‬
‫ﺗ‬ ‫ﯾ‬ ‫م‬ ‫ﮭ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻌ‬َ ‫ﻟ‬ ‫اء‬ ِ ‫َﻧﺎ ُھ ْم ِﺑ ْﺎﻟ َﺑﺎْ َﺳ‬
‫ون‬ ُ ُ َ ‫ﱠ‬
َ ‫ت ﻗﻠو ُﺑ ُﮭ ْم َو َزﯾ َﱠن ﻟ ُﮭ ُم اﻟﺷ ْﯾطﺎنُ َﻣﺎ َﻛﺎﻧوا َﯾﻌْ َﻣﻠ‬ َ ُ ُ ٰ
ْ ‫ﺿرﱠ ﻋُوا َوﻟـ ِﻛنْ َﻗ َﺳ‬ َ ‫َﻓﻠَ ْو َﻻ ا ِْذ َﺟﺎ َء ُھ ْم َﺑﺎْ ُﺳ َﻧﺎ َﺗ‬
ٰ ّ ‫ِﻣنْ ِﺑﺎ ٰ ّ ِ َﯾ ْﮭ ِد َﻗ ْﻠ َﺑ ُﮫ َو‬
ٰ
‫ﷲ َو َﻣنْ ﯾ ُْؤ‬ ِ ّ ‫ﺎب ِﻣنْ ﻣُﺻﯾ َﺑ ٍﺔ ا ﱠِﻻ ِﺑﺎ ِْذ ِن‬ َ ‫ﺻ‬ َ َ‫ﷲ ُ ِﺑ ُﻛ ﱢل َﺷﯽْ ٍء َﻋﻠﯾ ٌم َﻣﺎ ا‬
ُ‫ﷲ َواَطﯾﻌُوا اﻟرﱠ ﺳُو َل َﻓ ِﺎنْ َﺗ َوﻟﱠ ْﯾ ُﺗ ْم َﻓ ِﺎ ﱠﻧ َﻣﺎ َﻋ ٰﻠﻰ َرﺳُوﻟِ َﻧﺎ ْاﻟ َﺑ َﻼ ُغ ْاﻟﻣُﺑﯾن‬ ٰ
َ ّ ‫َواَطﯾﻌُوا‬
‫ت ا ِْذ َﻧ ٰﺎدى َوھ َُو َﻣ‬ ِ ‫ب ْاﻟﺣُو‬ ِ ‫ﺻﺎ ِﺣ‬ َ ‫ك َو َﻻ َﺗ ُﻛنْ َﻛ‬ َ ‫ظو ٌم َﻓﺎﺻْ ِﺑرْ ﻟِﺣ ُْﻛ ِم َر ﱢﺑ‬ ُ ‫ْﻛ‬
‫ار َﻛ ُﮫ ِﻧﻌْ َﻣ ٌﺔ ِﻣنْ َرﺑﱢﮫ ﻟَ ُﻧ ِﺑ َذ ِﺑ ْﺎﻟ َﻌ َرا ِء َوھ َُو َﻣ ْذﻣُو ٌم‬ َ ‫ﻟَ ْو َﻻ اَنْ َﺗ َد‬
َ ‫َﻓﺎﺟْ َﺗ ٰﺑﯾ ُﮫ َر ﱡﺑ ُﮫ َﻓ َﺟ َﻌﻠَ ُﮫ ﻣ َِن اﻟﺻﱠﺎﻟ‬
‫ِﺣﯾن‬
‫ك‬ َ ‫ك ِو ْز َر‬ َ ‫ﺿﻌْ َﻧﺎ َﻋ ْﻧ‬ َ ‫ﺻ ْد َرك َو َو‬ َ ‫ك‬ َ َ‫اَﻟَ ْم َﻧ ْﺷ َرحْ ﻟ‬
‫ك‬ َ ‫ك ِذ ْﻛ َر‬ َ َ‫ك َو َر َﻓﻌْ َﻧﺎ ﻟ‬ َ ‫ض ظﮭ َْر‬ َ َ ‫اَﻟﱠذى اَ ْﻧ َﻘ‬
‫َﻓﺎِنﱠ َﻣ َﻊ ْاﻟﻌُﺳْ ِر ﯾُﺳْ رً ا اِنﱠ َﻣ َﻊ ْاﻟﻌُﺳْ ِر ﯾُﺳْ رً ا‬
ْ‫ك َﻓﺎرْ ﻏَب‬ َ ‫ﺻبْ َوا ِٰﻟﻰ َر ﱢﺑ‬ َ ‫َﻓ ِﺎ َذا َﻓ َر ْﻏتَ َﻓﺎ ْﻧ‬
Bismillahirrahmanirrahim Ellezine iza esabethum musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi
raciûn.Ulaike alayhim salevatum mir rabbihim ve rahmetuv ve ulaike humul muhtedûn. (Bakara
156-157)
İy yensurkumullahu fe la ğalibe lekum, ve iy yahzulkum fe men zellezi yensurukum mim ba'dih,
ve alellahi felyetevekkelil mu'minûn. (Aliimran 160)
Bel iyyahu ted'une fe yekşifu ma ted'une ileyhi in şae ve tensevne ma tuşrikûn. Ve le kad
erselna ila umemim min kablike fe ehaznahum bil be'sai ved darrai leallehum yetedarraûn. Fe
lev la iz caehum be'suna tedarrau ve lakin kaset kulubuhum ve zeyyene lehumuş şeytanu ma
kanu ya'melûn. (Enam 41-43)

Ma esabe mim musibetin illa biiznillah, ve mey yu'min billahi yehdi kalbeh, vallahu bikulli şey'in
'alîm. Ve eti'ullahe ve eti'urresul, fein tevelleytum feinnema 'ala resulinelbelağul mubîn.
(Teğabün 11-12)
Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahibilhut, iz nada ve huve mekzûm. Levla en tedarekehu
ni'metum mir rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmûm. Fectebahu rabbuhu fece'alehu
minessalihîn (Kalem 48-50)
Elem neşrah leke sadrak. Ve vada'na 'anke vizrak. Elleziy enkada zahrak. Ve refa'na leke
zikrak. Feinne me'al'usri yusrâ. İnne me'al'usri yusrâ
Feiza ferağte fensab Ve ila rabbike ferğab. İnşirah suresi

ŞAHMERAN DUASI

şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri
olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli
olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve salvele ile başlanması niyetin
çabuk gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. İşe girmek isteyenler, kısmetini arayanlar, psikolojik
sorunları olanlar kısaca her türlü sorunu bulunanlar bu duayı okumalıdır. Bu dua en az okuma
şekliyle 7 gün boyunca okunsa bile her derdinize deva olacaktır. Duanın içeriği kelime-i tevhid
ve Esma-i ilahilerden oluştuğundan, okuma şekillerine riayet eden hastalar Allah'ın izniyle
iyileşmektedir.

Şahmeran duası nasıl okunmalıdır?

 Sevgi ve muhabbet isteyenler 3 gün boyunca 61 defa okumalıdır.


 Her türlü dilek için 41 defa okunmalıdır.
 Geceleri rahat uyumak isteyenler 3 kez okumalıdır.
 Nazardan korunmak için 7 defa okunmalıdır.
 Cin ve şeytan şerrinden korunmak, günahların affı, gönül rahatlığı ve kötülüklerden
sakınmak için her gün sabah ve akşam birer kez okunmalıdır.

Şahmeran duası budur:

Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum.Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim.
Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim.Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim
62
Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad.Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.
Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim.Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim.
Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu.Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.
Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul Alim.Allah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim.
Allahu la ilahe illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan.Allahu la ilahe illa Huvel Kadir’ul Kahiru
Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim.Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim.
Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs.Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.
Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis.Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.

Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u Muhlisine Lehuddiyn.

Subhane birahmetike ya erhammerrahimin.

Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.

RIZIK VE BEREKET DUA VE BÖLÜMÜ

Cüzdandaki Parayı Çoğaltan Etkili Dua

‫ ھ و اﻟ ﻎ‬,‫ﻧ ﻲ اﻟﻌ زﯾز اﻟﻛ رﯾم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لﺑﺳ م ﷲ اﻟ رﺣﻣن اﻟ رﺣﯾم‬


‫ وﺻ ﻠﻰ ﷲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺣﻣ د و آﻟ ﮫ أﺟﻣﻌﯾ ن‬,‫ ﯾ ﺎ ﻓﺗ ﺎح ﯾ ﺎ رزاق ﯾ ﺎ ﻣﻧﻌ م‬,‫ ذواﻟط ول ذواﻟط ول ذواﻟط ول ذواﻟط ول ااا ل‬,‫ل‬
Bismillahirrahmanirrahim Hüvel ganiyyül azizül kerim (Lam 30 defa) zettavili zettavili zettavili
zettavili
Li yâ fettah yâ rezzak yâ mezâmi ve sallalhü ala muhammeden ve alihi ecmain.

Büyük Ayetullah Seyyid Abbas Hüseyin Kashani Rahman tarafından yazılmıştır. Dînî takvime
göre Her islami (arabî) ayın yedinci gününde bu dua safran ve misk karışımı mürekkeble arapça
olarak yazılır.Çünkü İslam alimleri cüzdan duasını her zaman islami ayın yedinci günü
yazmışlardır.Para ile cüzdana veya çantaya yerleştirin. arabi ayın sonunda da denize ya da
nehire atılır.

Deniz ve nehir yoksa 24 saat suda bekledikten sonra toprağa gömülür.İslam alimleri ve Şeyhler
her islami ayın yedinci günü bu duayı yazıp yanında taşımışlar ve ihtiyaç sahiplerine bu duayı
yazıp vermişlerdir. Bu duayı taşıyan kişi fakirlikten,yoksulluktan ve parasız kalmaktan kurtulur.

Parası çoğalır.Cüzdanına bereket gelir.Bu dua çok kıymetli bir hediyedir.İslam alimleri ve
şeyhlerin yazdığı bir duadır.
Farkı göreceksin.Yalnız sırrını kimseyle paylaşma
El-Muğni İsmi Rızık Celbi

EL-MUĞNİ: Dilediğine zenginlik veren.”

“Has kullarını, istiğna kemâline erdiren.”

10 Cuma gecesi 10.000 kere okuyan tez zamanda zengin olur.

Ya Allah Ya Latif (Rızık Bollluğu İçin)

Esmalardan oluşan bir rızık terkibidir ve gayet etkilidir


Her akşam ya da yatsıdan sonra 5000 Ya Allah 2000 Ya Latif ismi şeriflerini abdestli temiz bi
yerde zikr edinmeyi virt haline getiren arkadaşlar çok kısa sürede dünya ve ahiret nimetlerinin

63
kendine doğru aktığını hissetmeye başlar ve Allahın izniyle hakkında hayırlısını istediği her iş
hayırlara vesile olur.

Rızık için celb


Bol rızık için sabah namazından sonra yerinden kalkmadan üç kere Besmele ile
okunur.''Bismike Alahümme abdeu ve minke atlebu Allahumme Ya vahidu Ya Muvahhidu Ya
Cevvadu Ya Basitu Ya Kerimu Ya Vehhabu Ya Zettavli Ya Ganiyyu Ya Muğni Ya Fettahu Ya
Rezzaku Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Bediussemavatı vel ardı Ya
Zelcelali velikramı Ya Hannan Ya Mennan infehni binefhetin hayrin tuğni biha ammen sevake
intesteftihu fekadcaekümül fethü inna fetehnaleke fethen mubinan nesrümminellahi ve fethun
garibu Allahumme ya Ganiyyu Ya Hamidu Ya Mubdiu Ya Muidu Ya Rahimu Ya Vedudu Ya
Zülarşilmecidu Ya Feaalü lima Yuridu ağnini bi helalike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen
sivake Ya Kafi Ya Muğni Ya Fettahu Ya Rezzaku ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül
azim'' (El yazması bir Enamdan alıntıdır)

Rızık Için Vakia Suresiyle Bir Terkip


Rızık için vakia suresiyle bir terkip
vakıa suresini kırk gün boyunca ikindi namazının peşinden 10 veya 14 defa okuyanın rızkı
allahın izniyle genişler bu defalarca tecrübe edilmiştir.allah hakkınızda hayırlı kılar
inşallah.vesselam veddua

Hizbul Muğni (Zenginlik,Servet Duası)


"Bismillahirrahmanirrahim. Fekeşefna anke gıtaeke fe-basarükel yevme hadid," ayet Hizib (Dua)
Allahü Teâlâ'ya yalvarışların en kıymetlisini ifâde etmekle mugarribler geceleri hep bunu okurlar,
Allahu Teâlâ'ya yalvararak göz yaşları dökerler. Her Hizbüs seyf-i (Kılıç Duası) Hz Ali (r.a)
okuyan mutlaka bunu sonunda okur. Allahu Teâlâ'ya içten gelen bir niyazla duâ eder, göz
yaşları döker, biz de bu kıymetli Hizbul Mûğni'yi manâsıyla beraber ümmete sunmakla
bahtiyarız. Muvaffakiyet Allah'tandır.

Her imanlı bunu okumalı, Allâhü Teâlâ'ya raptı kalple ömründe bununla şereflerin en yücesine
ermelidir. Hakikatte bu yalvarışlar imanlı kalpleri coşturan bir duâ ve niyazdır.

Hizbul Mûğni (Servet Duası)


Bismillâhirrahmânirrahıym
İlâhi bike esteğısü fe ağisnî ve aleyke tevekkeltü fe ekfinî yâ kâfi ekfinil mühimmâti min
emriddünyâ vel âhireti yâ rahmâneddünya velâhireti ve rahimehümâ innî abdüke bibâbike
zelîlüke bibâbike zelîlüke bibâbike esîruke bibâbike miskînüke bibâbike zaîfüke bibâbike yâ
rabbel âlemine ettâliu bibâbike yağıysel müsteğîsîne mehmûmike bibâbike yâ kâşife kerbi külle
mekrûbîne.
Ve enâ âsîke yâ tâlibel müsteğfirîne el-mûğırru bibâbike yâ ğâfiral lil müznibîne elmu'terifü
bibâbike ya erhamerrâhımîne. Elhâti'ü bibâbike yâ rabbel âlemine ezzâlimü bibâbike elbâisül
haşiu bibâbike erhamnî yâ mevlâye. İlâhî entel ğâfiru ve enel mesî'u ve hel yerhamül mesî'e illel
ğâfiru mevlâye, mevlâye. İlâhi enterrabbü ve enel abdü ve hel yermahül abde illerabbü mavlâye,
mevlâye.
İlâhi entel melikü ve enel memlûke ve hel yerhamül memlûke illel mâlikü mevlâye, mevlâye.
İlâhi entel gâviyyü ve'enezzâ'îfü ve hel yerhamuz-zaîf ve illel gaviyyü mevlâye, mevlâye.
İlâhi entel azîzü ve enezzeliylü ve hel yer-hamuzzeliyle illel aziyzü mevlâye, mevlâye. ilâhi entel
kerimü ve enelleimü ve hel yerhamülleime illel kerimü mevlâye, mevlâye. İlâhi enterrazzaku ve
enel merzûku ve hel yerhamül merzuka illerrazzaku mevlâye, mevlâye. İlâhi enezza'ifü
enezzelîlü enel
Hakiru entel aliyyu entel afüvvu entel gafuru entel gaffâru entel hannânü entel mennânü enel
müznlbü enel hâifü enezzaîfü ilâhi el'emânü el emânü. Fîy zulmet il gabri vedıy katihî ilâhi
el'emânü inde suali münkerin ve nekirin ve Heyeti hümiâ ilâhi el'emâne el'emâne İnde vahşetil
kabri ve şiddetihi ilâhî el'emâne el'emâne. Fi yevmin kâne mıkdâruhü ham siyne elfe senetin
ilâhi el'emâne el'emâne yevme yünfehu fissuri fefezia men fissemavâti vemen fil ardı illâ men
şâallâhü ilâhi el'emâne el'emâne.
64
Yevme zülziletil ardu zilzâleha ilâhi elemâne, el'emâne. Yevme teşekka kussemâ-ü bilgamâmi
ilâhi el'emâne elemâne yevme netvissemâ'ü ketayyissicil-li lil kütübi ilâhi elemâne, el'emâne.
Yevme tübed-delül ardu gayral ardı vessemâvâtü veberazü lillâhil vahıdil kahhârı. İlâhi
el'emâne, el'emâne. Yevme yen-zurul mer'ü ma'kaddemet yedâhü veyekulül kâfim yâleyteni
küntü türâbâ. İlâhi el'emâne el'emâne. Yevme yünâdi el'münâdi min batnânil arşi eynel âsune ve
eynel müznibûne ve eynel hâsirune helüm-mü ilel hısabi. Ve ente talemu sırri ve alâniyyeti fek-
bel mazirati. İlâhi âh minkesratizzünubi vel isyâni âh minkesratizzulmi velcefâ'i âh min nefsil
matrudeti âh, min'nefsil matbuati bilhavâi âh minel hevâyi (3) agisnî yâ gıyâsel müstegîsîyne
agisnî inde teğayyurü hâli... Allâhümme inni abdükel müznibül mücrimüi muhtı'ü. Ecirni
minennarı ye'muciru, ecirni minennari ya'müciru, ecirni minennari müciru.
Allâhümme in'terhamni fe'ente ehlün vein tüazzib Ni fen a ehlün ferhamni yaehlettakva veya
ehlel mağfireti ve yâ erhamerrahımine ve yâ hayren-nâsırlne veya hayral gâflrlne hasbiyellâhü
vahdehü birahmetike ya erhamerrâhımine ve Sallellahü alâ seyyidinâ Muhmmedin ve âlihi ve
sahbihi ecmeîne velhamdülillâhi rabbil âlemine.

YASİN SURESİYE RIZIK CELBİ


Yatsı namazından sonra araya dünya kelamı katmadan 41 defa Yasin-i şerif okuyup ardından:
Allahümme imkane rizkıy fissemai feenzilhü ve inkane filardı
fe ahrichü ve inkane kaliylen fekessirhü ve inkane kesiyren fehevvinhü ve barik li fiyhi verzukni
min haysü ihtesib ve min haysü la ahtesibü rizkan helalen tayyiben ğadekan sehhan tabekan
mübareken fiyhi hatta la yekünü liehadin min halkıke aleyye fiyhi minneten vecal yediye aliyyen
bil'ıtai ve la tec'al yediye süflen bil isti'tai inneke ala külli şeyün kadiyrün
diye dua edip tam bir itikat ve tevekkül ile yatıp uyuyan kimse ertesi günü rızkını hazır ve amade
bulur.
RIZIK HACET DUASI
Her ne tür bir dileğin olursa olsun, aşağıdaki duayı yedi (7) gece, her gece kırkbir (41) defa
olmak üzere okunur ise Allah c.c. o kişinin hacetini yerine getirir. Bilhassa celbi rızık hususunda
çok muteber bir duadır.
Okunacak dua budur :
‫ك ﻓِﻰ ْاﻟﻣ ُْﻠكِ َوﻟَ ْم َﯾ ُﻛنْ ﻟَ ُﮫ َوﻟِﻰﱞ‬ ٌ ‫ِﯾم اَ ْﻟ َﺣ ْﻣ ُد ِ ِ اﻟﱠذِى َﻣنْ َو َﺛقَ ِﺑ ِﮫ ﻟَ ْم َﯾ ُﻛنْ ِاﻟَﻰﱠ َوﻗُ ِل ْاﻟ َﺣﻣْ ُد ِ اﻟﱠذِى ﻟَ ْم َﯾ ﱠﺗﺧ ِْذ َوﻟَ ًدا َوﻟَ ْم َﯾ ُﻛنْ ﻟَ ُﮫ َﺷ ِرﯾ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟ ﱠرﺣ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫اﻟذ ﱢل َو‬ ‫ﷲ ﺑ ُْﻛ َر ًة َواَﺻِ ﯾﻼً َو َﺣﺳْ ُﺑ َﻧﺎ ﷲُ َو ِﻧﻌْ َم ْاﻟ َوﻛِﯾ ُل ِﻧﻌْ َم ﻣ َِن ﱡ‬ ‫ﺎن‬ ‫ْﺣ‬ ‫ﺑ‬‫ﺳ‬ُ
ِ َ َ َ ِ َ ِ ِ َ َ ُ ‫و‬ ‫د‬ ‫ﻣ‬ ْ ‫ﺣ‬ ْ
‫اﻟ‬ ◌ ‫و‬ ْ‫ر‬ ‫ﺑ‬ ْ
‫ﻛ‬ َ ‫ا‬ ‫ﷲ‬ َ ْ‫ر‬ ‫ﺑ‬‫ﻛ‬ْ َ
َ ُ َ ُ ‫ا‬ ‫ﷲ‬ ‫و‬ ‫ﷲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻻ‬‫ا‬ ‫ﮫ‬
ِ َ ِ َ ‫ﻟ‬ ‫ا‬َ ‫ﻻ‬ ْ‫ر‬ ‫ﺑ‬‫ﻛ‬ْ
َ ُ َ ‫ا‬ ‫ﷲ‬ َ ْ‫ر‬ ‫ﺑ‬‫ﻛ‬ْ
َ َ َ ‫ا‬ ‫ﷲ‬ َ ‫ا‬ ً‫ﯾر‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻛ‬ْ
ِ ‫َﻛﺑﱢرْ هُ َﺗ‬
‫ك‬ ْ ْ
َ ‫ِﯾن اﻟ َﻣ ْوﻟَـﻰ َو ِﻧﻌْ َم اﻟ ﱠﻧﺻِ ﯾ ُر ُﻏﻔ َر َﻧ‬ ْ َ ‫ﺻﻠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠَﻰ َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد َوآﻟِ ِﮫ َو‬
َ ‫ﺻـﺣْ ِﺑ ِﮫ اَﺟْ َﻣﻌ‬ ‫ﱠ‬ ْ ْ ‫ﱠ‬ ُ
َ ‫ك اﻟﻣَﺻِ ﯾ ُر َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗوﱠ َة ِاﻻ ِﺑﺎ ِ اﻟ َﻌﻠِﻰﱢ اﻟﻌَظِ ﯾ ُم َو‬ ْ َ ‫َر ﱠﺑ َﻧﺎ َو ْاﻟَ ْﯾ‬
‫ف اﻟﺿﱡرﱡ َو ْاﻟ َﺑ ْﻠ َوى ِاﺟْ َﻌ ْل‬ َ ِ‫ﺎﻋﺎﻟِـ َم اﻟﺳﱢرﱢ َواﻟـ ﱠﻧ َﺟوى َو َﯾﺎ َﻛﺎﺷ‬ َ ‫ك اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َﯾ‬ َ ‫ك ْاﻟ َﺣﻣْ ُد َو ِاﻟَ ْﯾ‬ َ َ‫ِﯾن اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم ﻟ‬ َ ‫ك َﯾﺎاَرْ َﺣ َم اﻟ ﱠرا ِﺣﻣ‬ َ ‫ى َﻓ َرﺟً ـﺎ َو َﻣ ْﺧ َرﺟً ﺎ ِﺑ َرﺣْ َﻣ ِﺗ‬ ِ ‫ﻟِﻰ ِﻣنْ اَﻣْ ر‬
ْ ُ ْ
ُ‫ﷲ َﺗﺻِ ﯾ ُر اﻻﻣُو ُر َﻓ َﺳ َﯾﻛﻔِﯾ َﻛ ُﮭ ُم ﷲ ُ َوھ َُو اﻟ ﱠﺳﻣِﯾﻊ‬ َ
ِ ‫ْك اﻟﺗ َﻛﻼَ ِن اَﻻَ ِاﻟﻰ‬ ‫ﱡ‬ َ ْ ْ ْ ْ
َ ‫ﺻﻠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠﻰ َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد َوآﻟِ ِﮫ اﻟ ُﻣﺷ َﺗ َﻛﻰ َواَﻧتَ اﻟﻣُﺳْ َﺗ َﻌﺎنُ َو َﻋﻠﯾ‬ َ ‫ﱠ‬ َ ‫ْاﻟ َﻌﻠِﯾ ُم َو‬
‫ك ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم ْاﻟ ُﻣ َﻌ ﱠظ ُم اَنْ َﺗرْ ُز ْﻗﻧـِﻰ ِر ْز ًﻗﺎ َﺣ‬ َ ‫ك ِﺑﺎﺳْ ِﻣ‬ َ ُ ‫ﺎربﱢ اَﺳْ َﺋﻠ‬ َ ‫ﺎربﱢ َﯾ‬ َ ‫ﺎربﱢ َﯾ‬ َ ‫ﺎﷲ َﯾ‬ ْ َ ‫ﺎﷲ َﯾ‬ ْ َ ‫ﺎﷲ َﯾ‬ ْ َ ‫ِﯾن َﯾ‬ َ ‫ﯾن َو ْاﻟ َﺣ ْﻣ ُد ِ ِ َربﱢ ْاﻟ َﻌﺎﻟَﻣ‬ َ ‫اﻟطﺎھ ِِر‬ ‫ﯾن ﱠ‬ َ ‫اﻟطﯾ ِﱢﺑ‬ ‫ﻼَﻻً َط ﱢﯾﺑًﺎ ﱠ‬
ْ‫ك ِﻣن‬ ُ َ ُ َ َ
َ ‫ك َﻣﺎ ُﺳﺗط َ◌ﻋْ ت اﻋُوذ ِﺑ‬ َ ‫ك َو َوﻋْ ُد‬ َ
َ ‫ِك َواﻧﺎ َﻋﻠﻰ َﻋ ْﮭ ِد‬ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ‫ﱠ‬
َ ‫ِﯾن اﻟﻠ ُﮭ ﱠم اﻧتَ َربﱢ ﻻ ِاﻟ َﮫ ِاﻻ اﻧتَ ﺧﻠﻘﺗﻧِﻰ َوانْ َﻋ ْﺑد‬ َ َ ْ َ ‫ﱠ‬ َ َ ‫ِك َﯾﺎارْ َﺣ َم اﻟ ﱠرا ِﺣﻣ‬ َ َ ‫ﺻﺎﻟِﺣً ﺎ ِﺑ َرﺣْ َﻣﺗ‬ َ ‫َو َوﻟَ ًدا‬
ْ‫ك ِﺑ ِﻧﻌ‬َ َ‫ت اَﺑُو ُء ﻟ‬ُ ْ‫ﺎﺻ َﻧﻌ‬
َ ‫ِﯾن َﺷرﱢ َﻣ‬ َ ‫ِك َﯾﺎاَرْ َﺣ َم اﻟ ﱠرا ِﺣﻣ‬ َ ‫وب ِاﻻﱠ اَ ْﻧتَ ِﺑ َرﺣْ َﻣﺗ‬ ‫ﱠ‬
َ ‫وﺑﻰ َﻓﺎ ﱠﻧ ُﮫ ﻻَﯾ ُْﻐ ِﻔ ُر اﻟذ ُﻧ‬ ُ
ِ ‫ﺎﻏ ِﻔرْ ﻟِﻰ ذ ُﻧ‬ ْ ‫ِك َﻋﻠَﻰﱠ َواَﺑُو ُء ِﺑ َذ ْﻧ ِﺑﻰ َﻓ‬ َ ‫َﻣﺗ‬
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi men veseka bihi lem yekün ileyye. Ve kulil
hamdülillahillezi lem yettehiz veleden ve lem yekün lehü şerikün fil mülki ve lem yekün lehü
veliyyün minez zülli ve kebbirhü tekbira. Allahü ekber Allahü ekber la ilahe illallahü vallahü ekber
Allahü ekber ve lillahil hamd. Ve sübhanallahi bükraten ve esila. Hasbünallahi ve ni’mel vekil.
Ni’mel mevla ve ni’men nasir. Ğufraneke rabbena ve ileykel masir. Vela havle vela kuvvete illa
billahil aliyyil azim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmein.
Allahümme ya alimes sırrı venneca ve ya kaşifed durrü vel belva icalli min emri ferecen ve
mahracen birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme lekel hamdü ve ileykel müşteka ve entel
müsteanü ve aleyket tükelani ela ilallahi tasirül umur. Feseyekfikehümullahü ve hüves semiul
alim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihit tayyibinet tahirin. Vel hamdülillahi rabbil
alemin. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi eselüke bismikel azimül
muazzamü en terzukni rizkan halalan tayyiben ve veleden salihan bi rahmetike ya erhamer
rahimin. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve en abdike ve ena ala ahdike ve
va’düke ma süteta’tü euzü bike min şerrima sana’tü ebuüleke bini’metike aleyye ve ebuü bizenbi
fağfirli zünübi fe innehi la yağfirüz zünübe illa ente bi rahmetike ya erhamer rahimin.
(Denenmis ve mücerreb olunmuştur)

65
RIZIK AYETLERİ DENENMİŞ TERTİBİ BUDUR
Yüce kitabımız olan Kuran-i Kerimde Rizk Ayetleri diye isimlendirilen Ayeti kerimeler vardır
Rızkın geniş, kazancının kolay, insanların kendisine saygı ve sevgisini arzu eden kimse, bu rızk
Ayetlerini bir kağıt üzerine misk ve zaferan ile yazsın. Bu yazılı hirzi üzerinde taşır ve kendine
vird edinip hergün okursa, Allah Teala hazretleri onu ümit etmediği yerden rızıklandırır. O kişiyi
herkes sever, sayar ve hürmet eder.
Eddürrün nazım isimli eserin müellifi Ebu Muhammed el Yafi r.a. rızk Ayetleri için şöyle der;
Şeyh ebul Abbas el Mürsi nin bizzat kendi eliyle yazmış olduğu bir yazısında gördüm ve şöyle
diyordu. Bu Rızk Ayetleri ister yazılmış olsun, ister okunmuş olsun, isterse üzerinde
bulundurulmuş olsun, bu yollardan herhangi birisiyle, bu Ayeti kerimeleri beraberinde
bulunduran kimse Allah Teala'nın izniyle bir ay süre içerisinde,istemiş olduğu maksadına çok
seri olarak kuvvetli bir şekilde ulaşır.
Rızk Ayetleri budur:
‫ِﯾم‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ﺑﺳْ ِم‬. ِ ‫ون‬ َ ُ‫ﱠﺎر َز ْﻗ َﻧﺎ ُھ ْم ُﯾ ْﻧ ِﻔﻘ‬ َ ‫و ِﻣﻣ‬.َ ‫ب‬ ٍ ‫وﷲ ُ َﯾرْ ِز ُق َﻣنْ َﯾ َﺷﺎ ُء ِﺑ َﻐﯾ ِْر ﺣ َِﺳﺎ‬.َ ‫ُول َﺣ َﺳ ٍن َواَ ْﻧ َﺑ َﺗ َﮭﺎ َﻧ َﺑﺎ ًﺗﺎ َﺣ َﺳ ًﻧﺎ َو َﻛ ﱠﻔﻠَ َﮭﺎ َز َﻛ ِرﯾﱠﺎ‬ ٍ ‫َﻓ َﺗ َﻘ ﱠﺑﻠَ َﮭﺎ َر ﱡﺑ َﮭﺎ ِﺑ َﻘﺑ‬
‫َﺧ َل َﻋ‬ َ ‫ﷲ َﯾرْ ِز ُق َﻣنْ َﯾ َﺷﺎ ُء ِﺑﻐَ ﯾ ِْر ُﻛﻠﱠ َﻣﺎ د‬ َ ‫ﷲ اِنﱠ‬ ِ ‫ت ھ َُو ِﻣنْ ﻋِ ْﻧ ِد‬ ْ َ‫ك َھ َذا َﻗﺎﻟ‬ َ َ‫اب َو َﺟ َد ﻋِ ْﻧدَ َھﺎ ِر ْز ًﻗﺎ َﻗﺎ َل َﯾﺎ َﻣرْ َﯾ ُم ِا ﱢﻧﻰ ﻟ‬ َ ‫ﻠَ ْﯾ َﮭﺎ َز َﻛ ِر ﯾﱠﺎ ْاﻟ ِﻣﺣْ َر‬
َ ْ َ ْ ُ ً ُ ‫ﱠ‬ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ْ‫َوﻟَ َﻘ ْد َﻣ ﱠﻛ ﱠﻧﺎ ُﻛ ْم ﻓِﻰ ْاﻻَر‬
‫ب‬ ٍ ‫ ِﺣ َﺳﺎ‬.‫ِﯾن‬ َ ‫ازﻗ‬ ِ ‫وارْ زﻗﻧﺎ َواَﻧتَ ﺧ ْﯾ ُر اﻟرﱠ‬.َ ‫ﷲ اَﺗﺧِذ َوﻟِ ّﯾ‬ ِ ‫ض َوھ َُو ﯾُط ِﻌ ُم َوﻻ ﯾُط َﻌ ُمﻗ ْل اَ َﻏﯾ َْر‬ ِ ْ‫ت َواﻻر‬ ِ ‫ﺎ ﻓﺎطِ ِر اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬. ‫ض‬
َ ‫ش َﻗﺎﻟِﯾﻼً َﻣﺎ َﺗ ْﺷ ُﻛر‬ َ ‫و َﺟ َﻌ ْﻠ َﻧﺎ ﻟَ ُﻛ ْم ﻓِﯾ َﮭﺎ َﻣ َﻌ ِﺎﯾ‬.َ ‫ﺎر‬ ِ ْ‫ﺎرقَ ْاﻻَر‬ َ ُ‫ِﯾن َﻛﺎ ُﻧوا َﯾﺳْ َﺗﺿْ َﻌﻔ‬ ْ
َ ‫ت َواَ ْو َرﺛ َﻧﺎ ْاﻟ َﻘ ْو َم اﻟﱠذ‬ ُ ‫ﱠت َﻛﻠِ َﻣ‬ ْ ‫ﺎر ْﻛ َﻧﺎ ﻓِﯾ َﮭﺎ َو َﺗﻣ‬ َ ‫َﺑ َﮭﺎ اﻟﱠﺗِـﻰ َﺑ‬
‫ُون‬ ِ ‫ض َو َﻣ َﻐ‬ ِ ‫ون َﻣـ َﺷ‬
‫ون‬ ُ ُ َ
َ ‫ﺎن َﯾﺻْ ﻧ ُﻊ ِﻓرْ َﻋ ْو َن َوﻗ ْـو ُﻣ َﮫ َو َﻣﺎﻛﺎﻧـوا ﯾُﻌْ ِرﺷ‬ َ َ َ
َ ‫ﺻ َﺑرُوا َو َدﻣﱠرْ ﻧﺎ َﻣﺎﻛ‬ َ َ ‫ك اﻟﺣُﺳْ ﻧﻰ َﻋﻠﻰ َﺑﻧِﻰ ِاﺳْ َراﺋِﯾ َل ِﺑ َﻣﺎ‬ َ َ ْ َ ‫ر ﱢﺑ‬.َ ‫َﻓ َﺂوﯾ ُﻛ ْم َوا ﱠﯾ َدﻛ ْم ِﺑﻧﺻْ ِر ِه َو َرزﻗﻛ ْم ﻣ َِن‬
ُ َ َ َ ُ َ
‫ُوناﻟط ﱠﯾ َﺑ‬ ‫ﱠ‬ َ ‫ت ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻛ ْم َﺗ ْﺷ ُﻛر‬ ِ ‫ﺎ‬. ‫ُون‬ َ ‫ت ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﮭ ْم َﯾ ْﺷ ُﻛر‬ ‫ﱠ‬
ِ ‫ﺎس َﺗﮭ ِْوى ِاﻟَﯾ ِْﮭ ْم َوارْ ُز ْﻗ ُﮭ ْم ﻣ َِن اﻟﺛ َﻣ َرا‬ ِ ‫ﺻﻠَو َة َﻓﺎﺟْ َﻌ ْل اَ ْﻓﺋِدَ ًة ﻣ َِن اﻟ ﱠﻧ‬ ‫ر ﱠﺑ َﻧﺎ ﻟِ ُﯾﻘِﯾﻣُوا اﻟ ﱠ‬. َ ‫َو ِانْ ِﻣنْ َﺷﻰْ ٍء ِاﻻﱠ‬
ْ‫ومﻋِ ْﻧ َد َﻧﺎ َﺧ َزا ِﺋ ُﻧ ُﮫ َو َﻣﺎ ُﻧ َﻧ ﱢزﻟُ ُﮫ ِاﻻﱠ ِﺑ َﻘ َد ٍر َﻣﻌ‬ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ً‫ور‬ ُ ْ‫ﺣ‬ َ ‫ﺎن َﻋطﺎ ُء َر ﱢﺑ‬ َ َ َ ‫ﺎء َر ﱢﺑ‬ َ
ِ ‫ ُﻛﻼﱠ َﻧ ِﻣ ﱡد َھؤُ ﻻَ ِء َو َھؤُ ﻻَ ِء ِﻣ َﻋط‬.
ْ‫ن‬
ٍ ‫ﻠ‬. ‫ﺎق‬ ٍ ‫ﻣَﺎﻋِ ﻧدَ ﻛ ْم َﯾﻧ ِﻔد َو َﻣﺎ ﻋِ ﻧدَ ﷲ ُ َﺑ‬. ‫ك َﻣ ظ ا‬ َ ‫ك َو َﻣﺎﻛ‬
‫ض َوآ َﺗ ْﯾ َﻧﺎهُ ِﻣنْ ُﻛ ﱢل َﺷﻰْ ٍء َﺳ َﺑﺑًﺎ‬ ِ ْ‫ ِا ﱠﻧﺎ َﻣ ﱠﻛ ﱠﻧﺎ ﻟَ ُﮫ ﻓِﻰ ْاﻻَر‬. ‫ َﻓﺄ ْﺗ َﺑ َﻊ َﺳ َﺑﺑًﺎ‬. ‫ر ْزﻗُ ُﮭ ْم ﻓِﯾ َﮭﺎ ﺑ ُْﻛ َر ًة َو َﻋﺷ ّﯾﺎ َوﻟَ ُﮭ ْم‬. َ ً َ ‫و ِر ْز ُق ِر ﱢﺑ‬.َ ‫ُور‬ ‫َوﻟَ َﻘ ْد َﻛ َﺗ ْﺑ َﻧﺎ ﻓِﻰ ﱠ‬
ِ ‫ك َﺧ ْﯾ ٌر َواَ ْﺑ َﻘﻰ‬ ِ ‫اﻟزﺑ‬
‫ِﯾن‬ َ ِ ‫ﻗ‬ ‫ز‬ ‫ُاﻟرﱠ‬ ‫ر‬ ْ
‫ﯾ‬ َ
‫ﺧ‬ ‫ُو‬
َ َ‫ھ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ٌ ْ
‫ﯾ‬ َ
‫ﺧ‬ ‫ك‬
َ َ َ ‫ﱢ‬
‫ﺑ‬ ‫ر‬ ُ
‫ج‬ ‫ر‬ ‫ﺧ‬ َ َ
‫ﻓ‬ ‫ُون‬
َ ِ ‫ﺣ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﺻ‬ ‫اﻟ‬ ‫ِى‬ ‫د‬
َ َ ِ‫َ َ ِ َ ﻋ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﮭ‬ ‫ـ‬ ‫ﺛ‬ ُ ‫ر‬ ‫ﯾ‬ ‫ض‬ ْ‫ر‬ َ ‫ﻻ‬ ْ
‫ا‬ ‫ِنﱠ‬
‫ا‬ ‫ر‬ ‫ِﻛ‬ْ ‫ذ‬ ‫اﻟ‬ ‫د‬ ْ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ْ‫ـن‬
ِ َ ِ َ ُ ُ َ ِ َِ ُ َ ِ ِ‫ﻣ‬ .‫ﺳ‬ ْ‫ﺣ‬ َ ‫ا‬ ‫ﷲ‬ ‫م‬ ُ
‫ﮭ‬ ‫ﯾ‬ ‫ز‬ ْ‫ﺟ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﷲ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻠ‬ ْ‫ﺿ‬ َ
‫ﻓ‬ ْ‫ن‬ ‫ﻣ‬ ِ ْ ‫ﺎﻋ ِﻣﻠُوا َو َﯾ ِزﯾ َد‬
‫م‬ ‫ھ‬ُ َ ‫َن َﻣ‬
ِ
‫ب‬ ٍ ‫ َﯾرْ ِز ُق َﻣنْ َﯾ َﺷﺎ ُء ِﺑﻐَ ﯾ ِْر ِﺣ َﺳﺎ‬. ‫ُون‬ ْ ُ
َ ‫ى ﷲ ُ َﺧ ْﯾ ٌر ِﻣﻣﱠﺎ آ َﺗﯾﻛ ْم َﺑ ْل اَﻧﺗﺛ ْم ِﺑ َﮭ ِد ﱠﯾ ِﺗﻛ ْم َﺗﻔ َرﺣ‬ ْ ُ َ ‫ﺎل َﻓ َﻣﺎ آ َﺗﯾﻧِﻰ‬ ُ
ٍ ‫ َﻗﺎ َل اَﺗ ِﻣدﱡو َﻧ ِن ِﺑ َﻣ‬. ُ‫اَﻣﱠنْ ُﯾ ِﺟﯾبُ اﻟﻣُﺿْ طرﱠ اِذا َد َﻋﺎه‬َ َ ْ
‫ض َء ِاﻟَ ٌﮫ َﻣ َﻊ ﷲِ َو‬ ِ ْ‫ر‬ َ ‫ﻻ‬ ْ
‫ا‬ ‫و‬َ ‫ء‬ ِ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬
َ ‫ﺳ‬
‫ﱠ‬ ‫اﻟ‬ ‫ِن‬
َ ‫ﻣ‬ ‫م‬
ْ ‫ﻛ‬ ُ ُ ‫ﻗ‬ ُ
‫ز‬ ْ‫ر‬ ‫ﯾ‬
َ ْ‫ن‬ ‫ﻣ‬
َ ‫و‬ َ ُ ‫ه‬ ‫د‬ ُ ‫ِﯾ‬
‫ﻌ‬ ُ
‫ﯾ‬ ‫م‬
‫ﱠ‬ ُ
‫ﺛ‬ َ‫ق‬ ْ
‫ﻠ‬ َ
‫ﺧ‬ ْ
‫اﻟ‬ ُ‫َؤ‬‫د‬ ْ
‫ﺑ‬ ‫ﯾ‬َ ْ‫ﱠن‬‫ﻣ‬ َ ‫ا‬ ُ ‫ﷲ‬ ‫ﻊ‬َ ‫ﻣ‬
َ ٌ
‫ﮫ‬ َ ‫ﻟ‬‫ا‬ِ ‫ء‬
َ ‫ض‬ ِ ْ‫ َﯾ ْﻛﺷِ فُ اﻟﺳﱡو َء َو َﯾﺟْ َﻌﻠَ ُﻛ ْم ُﺧﻠَ َﻔﺎ َء ْاﻻَر‬. ْ‫َو ُﻧ ِرﯾ ُد اَن‬
‫ض َو‬ َ ْ
ِ ْ‫ِﯾن اﺳْ ﺗﺿْ ِﻌﻔوا ﻓِﻰ اﻻر‬ ُ ُ ‫ﱠ‬
َ ‫ِﯾن َﺗﻣُنﱠ َﻋﻠﻰ اﻟذ‬ َ َ ‫ارﺛ‬ ْ ً
ِ ‫ َﻧﺟْ َﻌﻠ ُﮭ ْم اَ ِﺋﻣﱠﺔ َو َﻧﺟْ َﻌﻠ ُﮭ ُم اﻟ َو‬. ‫ت ِاﻟَﻰﱠ ِﻣنْ َﺧﯾ ٍْر َﻓﻘِﯾ ٌر‬
َ َ ْ َ‫ربﱢ ِا ﱢﻧﻰ ﻟِ َﻣﺎ اَ ْﻧ َزﻟ‬. َ ‫اَ َوﻟَ ْم ُﻧ َﻣ ﱢﻛنْ ﻟَ ُﮭ ْم َﺣ َرﻣًﺎ آ ِﻣ ًﻧﺎ‬
‫ُون‬ َ ‫ات ُﻛ ﱢل َﺷﻰْ ٍء ِر ْز ًﻗﺎ ِﻣنْ ﻟَ ُد ﱠﻧﺎ َوﻟَﻛِنﱠ اَ ْﻛ َﺛ َر ُھ ْم ﻻَ َﯾﻌْ ﻠَﻣ‬ ُ ‫ﯾُﺟْ َﺑﻰ ِاﻟَ ْﯾ ِﮫ َﺛ َﻣ َر‬.‫ُون َﻓ‬ َ ‫ﷲ اﻟرﱢ ْزقَ َواﻋْ ُﺑ ُدوهُ َوا ْﺷ ُﻛرُوا ﻟَ ُﮫ ِاﻟَ ْﯾ ِﮫ ُﺗرْ َﺟﻌ‬ ِ ‫ﺎ ْﺑ َﺗ ُﻐوا ﻋِ ْﻧ َد‬. ْ‫َوﻛﺄَﯾﱢنْ ِﻣن‬
‫ﺷ َر َﻛﺎ ِﺋ ُﻛ ْم َﻣنْ َﯾ ْﻔ َﻌ ُل ِﻣنْ َذﻟِ ُﻛ ْم دَا ﱠﺑ ٍﺔ ﻻَ َﺗﺟْ ِﻣ ُل ِر ْز َﻗـ َﮭﺎ َﷲ ُ َﯾرْ ِزﻗُ َﮭﺎ َو ِاﯾﱠﺎ ُﻛ ْم َوھ َُو اﻟـ ﱠﺳﻣِﯾ ُﻊ ْاﻟ َﻌﻠِﯾ ُم َﷲ ُ اﻟﱠذِى َﺧﻠَ َﻘ ُﻛ ْم ُﺛ ﱠم َر َز َﻗ ُﻛ ْم ُﺛ ﱠم ُﯾﻣِﯾ ُﺗ ُﻛ ْم‬ ُ ْ‫ُﺛ ﱠم ﯾُﺣْ ِﯾﯾ ُﻛ ْم َھ ْل ِﻣن‬
‫ون‬ َ ‫ ِﻣنْ َﺷﻰْ ٍء ُﺳﺑ َْﺣﺎ َﻧ ُﮫ َﻋﻣﱠﺎ ُﯾ ْﺷ ِر ُﻛ‬. ‫ض َواَﺳْ َﺑﻎَ َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ﻧ َِﻌ َﻣ ُﮫ َظﺎھ َِر ًة َوﺑَﺎطِ َﻧ ًﺔ‬ ِ ْ‫ت َو َﻣﺎ ﻓِﻰ ْاﻻَر‬ ِ ‫ﷲ َﺳ ﱠﺧ َر ﻟَ ُﻛ ْم َﻣﺎ ﻓِﻰ اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬ َ ‫اَﻟَ ْم َﺗ َر ْوا اِنﱠ‬.‫ِﻣنْ ُﻛﻠُوا‬
ُ َ ٌ َ ٌ
‫رز ِق َر ﱢﺑﻛ ْم َواﺷﻛرُوا ﻟ ُﮫ َﺑﻠدَ ة ط ﱢﯾ َﺑﺔ َو َربﱞ ﻏﻔو ٌر‬. ْ َ ُ ْ ُ ْ ِ ُ ‫ض ﻗ ِل ﷲ‬ ُ ِ ْ‫ت َواﻻر‬ َ ْ ِ ‫ﻗ ْل َﻣنْ َﯾرْ ِزﻗﻛ ْم ﻣ َِن اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬. ‫َو َﻣﺎ اَ ْﻧ َﻔ ْﻘ ُﺗ ْم ِﻣنْ َﺷﻰْ ٍء َﻓﮭ َُو ﯾُﺧﻠِﻔ ُﮫ َوھ َُو ﺧ ْﯾ ُر‬
ُ ُ ُ َ ُ ْ
‫ِﯾن‬ َ ‫ازﻗ‬ ِ ‫اﻟرﱠ‬. ْ‫ﺎس ِﻣنْ َرﺣ‬ ْ
ِ ‫ك َﻓﻼَ ﻣُرْ ﺳِ َل ﻟَ ُﮫ ِﻣنْ َﺑﻌْ ِد ِه َوھ َُو اﻟ َﻌ ِزﯾ ُز اﻟ َﺣﻛِﯾ ُم َﻣﺎ َﯾ ْﻔ َﺗ ِﺢ ﷲ ُ ِﻟﻠ ﱠﻧ‬ ْ َ ِ‫ك ﻟَ َﮭﺎ َو َﻣﺎ ُﯾ ْﻣﺳ‬ َ ِ‫ َﻣ ٍﺔ َﻓﻼَ ﻣُﻣْ ﺳ‬. ْ‫َھ َذا َﻋ َطﺎؤُ َﻧﺎ َﻓﺎﻣْ ُﻧنْ اَ ْو اَﻣْ ﺳِ ك‬
‫ب‬ ٍ ‫ﺑﻐَ ﯾ ِْر ِﺣ َﺳﺎ‬. ِ ‫اِنﱠ َھ َذا ﻟَر ُْزﻗُ َﻧﺎ َﻣﺎﻟَ ُﮫ ِﻣنْ ِﻧ َﻔﺎ ٍد‬. ‫ﷲ َﯾﺟْ َﻌ ْل ﻟَ ُﮫ َﻣ ْﺧ َرﺟً ﺎ‬ َ ‫و َﻣنْ َﯾ ﱠﺗ ِق‬.َ ‫ﷲ َﻓﮭ َُو َﺣﺳْ ُﺑ ُﮫ اِنﱠ‬ ِ ‫ْث ﻻَ َﯾﺣْ َﺗﺳِ بُ َو َﻣنْ َﯾ َﺗ َو ﱠﻛ ْل َﻋﻠَﻰ‬ ُ ‫َو َﯾرْ ُز ْﻗ ُﮫ ِﻣنْ َﺣﯾ‬
ُ
‫ﷲ َﺑﺎﻟِ ُﻎ اَ ْﻣ ِر ِه َﻗ ْد َﺟ َﻌ َل ﷲُ ﻟِﻛ ﱢل َﺷﻰْ ٍء َﻗ ْدرً ا‬. َ
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn. Vallâhü yerzüku men yeşâü bi ğayri
hisâb. Fetekabbelehâ rabbühâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen ve keffelehâ
zekeriyyâ küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe vecede ındehâ rizkan kâle yâ meryemü
innî leke hâzâ kâlet hüve min ındillâhi innallâhe yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb. Varzüknâ ve
ente hayrur râzikîn. Kul eğayrallâhi ettehızü veliyyen fâtiris semâvâti vel ardı ve hüve yütımü ve
lâ yütam. Ve le kad mekkennâ küm fil ardı ve cealnâ leküm fîhâ meâyişe kalîlen mâ teşkürûn.
Ve evrasnâl kavmellezîne kânû yestadafûne meşârikal ardı ve meğâribehelletî bâreknâ fîhâ ve
temmet kelimetü rabbikel hüsnâ alâ benî isrâîle bimâ sabarû ve demmernâ mâkâne yasneu
firavne ve kavmühü ve mâ kânû yu'rişûn. Feâvâküm ve eyyedeküm bi nasrihi ve razakaküm
minet tayyibâti lealleküm teşkurûn. Rabbenâ liyekîmûs salâte fecal efideten minen nâsi tehvi
ileyhim varzukhüm mines semerâti leallehüm yeşkurûn. Ve inne min şeyin illâ ındenâ hazâinühü
ve mâ nünezzilü illâ bi kaderin ma'lûm. Mâ ındeküm yenfedü ve mâ ındallâhi bâk. Küllen
nümiddühâlâi ve hâûlâi min atâi rabbike ve mâ kâne atâü rabbike mahzûrâ. İnnâ mekkennâ lehü
fil ardı ve âteynâ min külli şeyin sebebâ. Feetbea sebebâ. Ve lehüm rızkıhüm fîhâ bükraten ve
aşiyyâ. Ve rizku rabbike hayrun ve ebkâ. Ve lekad ketebnâ fiz zebûri min ba'diz zikri innel arda
yerisühâ ıbâdiyes sâlihûn. Feharâcü rabbike hayrun ve hüve hayrur râzikîn. Liyecziye hümullâhü
ahsene mâ amilû ve yezîdehüm min fadlihi vallâhü yerziku men yeşâü bi ğayri hisâb. Kâle
etümiddû neni bi mâlin femâ âtânî yallâhü hayrun mimmâ âtâküm bel entüm bi hediyyetiküm
tefrahûn. Emmen yücîbül muztara izâ deâhü ve yekşifs sûe ve yecaleküm hulefâ el ardıe ilâhün
meallâh. Emmen yebdeül halka sümme yüîdühü ve men yerzukuküm mines semâi vel ardıe
ilahün meallâh. Ve nürîdü en temenne alellezînes tudıfû fil ardı ve necalehüm eimmeten ve
necalehümül vârisîn. Rabbi innî limâ enzelet ileyye min hayrin fekîr. Evelem nümekkin lehüm
haramen âminen yücbâ ileyhi semarâtü külli şeyin rizkan min le dünnâ ve lâkin ekserahüm lâ
ya'lemûn. Febteğû ındallâhir rizka va'büdûhü veşkurû lehü ileyhi turceûn. Ve keeyyin min
66
dâbbetin lâ tecmilü rizkahallâhü yerzikuhâ ve eyyâküm ve hüves semîul alîm. Allâhüllezî
halakaküm sümme razakaküm sümme yümîtüküm sümme yuhyîküm hel min şürakâiküm men
yefalü min zâliküm min şeyin sübhânehü ve teâlâ ammâyüşrikûn. Elem terav ennallâhe sehhara
leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı ve esbeğa aleyküm niamehü zâhiraten ve bâtineh. Külû
min rizki rabbiküm veş kürû lehü beldetün tayyibetün ve rabbün ğafûr. Kul men yerzükuküm
mines semâvâti vel ardı kulillâh. Ve mâ enfaktüm min şeyin fe hüve yuhlifühü ve hüve hayrur
râzikîn. Mâ yeftehıllâhe lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehü
min ba'dihi ve hüvel azîzül hakîm. Hâzâ atâûnâ femnün ev emsik bi ğayri hisâb. İnne hâzâ le
rizkunâ mâ lehü min nifâd. Ve men yettekıllâhe yecal lehü mahracâ. Ve yerzukhü min haysü lâ
yahtesibü ve men yetevekkel alallâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu emrihi kad cealallâhü li
külli şeyin kadrâ.
(Tarafimizden uygulanmis ve mücerebdir.)Süphe edilmeye.

DENENMİŞ MÜCERREB ŞİFA DUA TERTİPLERİ HAVASUL ŞİFA


Baş ağrısı için:

‫اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ رﺑّﻧﺎ ﯾﺎ اﻟﮭﻧﺎ ﯾﺎ ﺳﯾّدﻧﺎ ﯾﺎ ﻣوﻟ َﯾﻧﺎ ﯾﺎ ﻧﺎﺻرﻧﺎ ﯾﺎ ﺣﺎﻓظﻧﺎ ﯾﺎ دﻟﯾﻠﻧﺎ ﯾﺎ ﻣُﻌﯾﻧﻧﺎ ﯾﺎ ﺣﺑﯾﺑﻧﺎ ﯾﺎ طﺑﯾﺑﻧﺎ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت‬
‫اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Rabbena, ya İlahena, ya Seyyidena, ya Mevlana, ya


Nasırena, ya Hafizena, ya Delilena, ya Muinena, ya Habibena, ya Tabibena. Subhaneke ya
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar

Burun ağrısı için:

‫واﻻﺑرار ﯾﺎ ربﱠ اﻟﺻدّﻗﯾن واﻻﺧﯾﺎر ﯾﺎ ربﱠ اﻟﺟ ّﻧﺔ واﻟﻧﺎر ﯾﺎ ربﱠ اﻟﺻﻐﺎر واﻟﻛﺑﺎر ﯾﺎ ربﱠ اﻟﺣﺑوب واﻟﺛﻣﺎر ﯾﺎ ربﱠ اﻻﻧﮭﺎر ﯾﺎ ربﱠ اﻟﻧﺑﯾﯾن‬
‫واﻻﺷﺟﺎر ﯾﺎ ربﱠ اﻟﺻﺣﺎرى واﻟﻘﻔﺎر ﯾﺎ ربﱠ اﻟﺑرارى واﻟﺑﺣﺎر ﯾﺎ ربﱠ اﻟﻠﯾل واﻟﻧﮭﺎر ﯾﺎ ربﱠ اﻻﻋﻼن واﻻﺳرار ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث‬
‫ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر اﻟﻐ وث‬
Ya Rabbe’n-nebiyyin ve’l-ebrar, ya Rabbe’s-sıddıkine ve’l-ahyar, ya Rabbe’l-cenneti ve’n-nar, ya
Rabbe’l-hububi ve’s-simar, ya Rabbe’l-enhari ve’l-eşcar, ya Rabbe’s-sahara ve’l-kifar, ya
Rabbe’l-berare ve’l-bihar, ya Rabbe’l-leyli ve’n-nehar, ya Rabbe’l-ilani ve’l-esrar. Subhaneke ya
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Boğaz ağrısı için:

‫ﯾﺎ ﻣن ﻧﻔذ ﻛ ّل ﺷﺊ اﻣ ُرهُ ﯾﺎ ﻣن ﻟﺣق ﺑﻛ ّل ﺷﺊ ﻋﻠﻣﮫ ﯾﺎ ﻣن ﺑﻠﻐت اﻟﻰ ﻛ ّل ﺷﺊ ﻗدرﺗﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﺗﺣﺻﻰ اﻟﻌﺑﺎد ِﻧ َﻌ َﻣﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺧﻼﺋق ﺷﻛره‬
‫ﯾﺎ ﻣن ﻻ ُﺗدرك اﻻﻓﮭﺎم ﺟﻼﻟَﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﺗﻧﺎل اﻻوھﺎم ُﻛ ْﮭ َﻧﮫ ﯾﺎ ﻣن اﻟﻌظﻣﺔ اﻟﻛﺑرﯾﺎ ُء رداؤهُ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﺗ ُر ّد اﻟﻌﺑﺎد ﻗﺿﺂؤه ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﻣﻠك اﻻ ﻣﻠﻛﮫ ﯾﺎ‬
‫ﻣن ﻻ ﻋطﺎ َء اﻻ ﻋطﺂؤه ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya men nefeze külle şey’in emruhu, Ya men lahike bi-külli şey’in ilmuhu, Ya men belagat ile külli
şey’in kudretuhu, Ya men la tahsa’l-ibadu ni’emehu, Ya men la teblagu’l-halaiku şükrehu, Ya
men la tudriku’l-efhamu celalehu, Ya men la tenalu’l-evhamu kühnehu, Ya meni’l-azametu’l-
kibriyau ridauhu, Ya men la teruddu’l-ibadu kadaahu, Ya men la mülke illa mülkuhu, Ya men la
atae illa atauhu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Büyüklerin katına varmak için:

‫رة واﻻوﻟﻰ ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ اﻻﺳﻣﺎء اﻟﺣﺳﻧﻰ ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ اﻟﺣﻛم واﻟﻘﺿﺎء ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ اﻟ َﻣ َﺛل اﻻﻋﻠﻰ ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ اﻻﺧ‬
‫ُﻠﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬ َ ‫اﻟﻌرش واﻟﺛرّى ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ اﻟﺳﻣوات اﻟﻌ‬
Ya men lehü’l-meselü’l-a’la, Ya men lehü’s-sıfatu’l-ulya, Ya men lehü’l-ahiretu ve’l-ula, Ya men
lehü’l-esmau’l-hüsna, Ya men lehü’l-hükmü ve’l-kada, Ya men lehü’l-arşu ve’s-sera, Ya men
lehü’s-semavatu’l-ula. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Diş ağrısı için:

‫ﯾﺎ رؤف ﯾﺎ ﻋطوف ﯾﺎ ﻣﺳﺋول ﯾﺎ ودود ﯾﺎ ﺳﺑّوح ﯾﺎ ﻗدوس ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ ﻋﻔُ ﱡو ﯾﺎ ﻏﻔو ُر ﯾﺎ ﺻﺑو ُر ﯾﺎ ﺷﻛور‬
‫اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
67
Allahümme inni es’elüke bismike ya Afuvv, ya Gafur, ya Sabur, ya Şekur, ya Ra’uf, ya Atuf, ya
Mes’ul, ya Vedud, ya Sebbuh, ya Kuddus. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa
hallisna mine’n-nar.

Ateş basmasının izalesi için:

‫ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ اﻟﺳﻣﺎء ﻋظﻣ ُﺗ ُﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ اﻻرض اﯾﺎ ُﺗ ُﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ ﻛ ّل ﺷﺊ دﻻﺋﻠ ُ ُﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ اﻟﺑﺣﺎر ﻋﺟﺎﺋﺑُﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ اﻟﺟﺑﺎل ﺧزاﺋﻧﮫ ﯾﺎ ﻣن ﯾﺑدؤ‬
‫ُﮫ ﯾﺎ ﻣن اظﮭر ﻓﻰ ﻛ ّل ﺷﺊ ﻟُط َﻔﮫ ﯾﺎ ﻣن اﺣﺳن ﻛ ﱠل ﺷﺊ ﺧﻠ َﻘ ُﮫ ﯾﺎ ﻣن ﺗﺻرّف ﻓﻰ اﻟﺧﻼﺋق ﻗدر ُﺗ ُﮫ اﻟﺧﻠقَ ﺛ ّم ﯾُﻌﯾده ﯾﺎ ﻣن اﻟﯾﮫ ﯾرﺟﻊ اﻻﻣ ُر ﻛﻠﱡ‬
‫ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya men fi’s-semai azametuhu, Ya men fi’l-ardi ayatuhu, Ya men fi külli şey’in delailuhu, Ya men
fi’l-bıhari acaibuhu, Ya men fi’l-cibali hazainuhu, Ya men yebdu’l-halka sümme yu’iduhu, Ya men
ileyh yerci’u’l-emru küllühu, Ya men ezhara fi külli şey’in lutfuhu, Ya men ahsene küllü şey’in
hulkuhu, Ya men tasarrafa fi’l-halaiki kudretuhu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa
hallisna mine’n-nar.

Kulak ağrısı için:

‫ﯾﺎ ﺣﺑﯾب ﻣن ﻻ ﺣﺑﯾب ﻟﮫ ﯾﺎ طﺑﯾب ﻣن ﻻ طﺑﯾب ﻟﮫ ﯾﺎ ﻣﺟﯾب ﻣن ﻻ ﻣﺟﯾب ﻟﮫ ﯾﺎ ﺷﻔﯾق ﻣن ﻻ ﺷﻔﯾق ﻟﮫ ﯾﺎ رﻓﯾق ﻣن ﻻ رﻓﯾق ﻟﮫ ﯾﺎ ﻣُﻐﯾث ﻣن‬
‫ﺎ ﺻﺎﺣب ﻣن ﻻ ﺻﺎﺣب ﻟﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت ﻻ ﻣُﻐﯾث ﻟﮫ ﯾﺎ دﻟﯾل ﻣن ﻻ دﻟﯾل ﻟﮫ ﯾﺎ اﻧﯾس ﻣن ﻻ اﻧﯾس ﻟﮫ ﯾﺎ راﺣم ﻣن ﻻ راﺣم ﻟﮫ ﯾ‬
‫اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya habibe men la habibe leh, Ya tabibe men la tabibe leh, Ya mucibe men la mucibe leh, Ya
şefika men la şefika leh, Ya refika men la refika leh, Ya mugise men la mugise leh, Ya delile
men la delile leh, Ya enise men la enise leh, Ya rahime men la rahime leh, Ya sahibe men la
sahibe leh. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Kulak ağırlığının izalesi için:

‫ھﺎدى ﻣن اﺳﺗﮭداه ﯾﺎ ﻛﺎﻟﻰ‬


َ ‫ﻣن اﺳﺗﻛﻼه ﯾﺎ راﻋﻰ ﻣن اﺳﺗرﻋﺎه ﯾﺎ ﺷﺎﻓﻰ ﻣن اﺳﺗﺷﻔﺎه ﯾﺎ ﻗﺎﺿﻰ ﻣن اﺳﺗﻘﺿﺎه ﯾﺎ ﻣُﻐﻧﻰ ﻣن ﯾﺎ ﮐﺎﻓﻰ ﻣن اﺳﺗﻛﻔﺎهُ ﯾﺎ‬
‫اﺳﺗوﻓﺎه ﯾﺎ ﻣﺗﻘوّ ى ﻣن اﺳﺗﻘواه ﯾﺎ وﻟﻰّ ﻣن اﺳﺗوﻻه ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
ْ ‫اﺳﺗﻐﻧﺎه ﯾﺎ ﻣوﻓﻰ ﻣن‬
Ya kafiye men istikfahu, Ya kaliye men istiklahu, Ya raiye men ister’ahu, Ya şafiye men
isteşfahu, Ya kadıye men istekdahu, Ya mugniye men istegnahu, Ya mufiye men istevfahu, Ya
mutekavviye men istekvahu, Ya veliyye men istevlahu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar.

Ayak ağrısı için:

‫اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ ﺧﺎﻟق ﯾﺎ رازق ﯾﺎ ﻧﺎطق ﯾﺎ ﺻﺎدق ﯾﺎ ﻓﺎﻟق ﯾﺎ ﻓﺎرق ﯾﺎ ﻓﺎﺗق ﯾﺎراﺗق ﯾﺎ ﺳﺎﺑق ﯾﺎ ﺳﺎﻣق ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث‬
‫اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’lüke bismike ya Halık, ya Razık, ya Natık, ya Sadık, ya Falık, ya Farık, ya
Fatık, ya Ratık, ya Sabık, ya Samık. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.

Boyun ağrısı için:

ّ‫واﻟﻘﻣر ﯾﺎ ﻣن ﻗدّر اﻟﺧﯾر واﻟﺷر‬


َ ّ ‫واﻟﺣرور ﯾﺎ ﻣن‬
‫ﺳﺧر اﻟﺷﻣس‬ َ ‫واﻻﻧوار ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل اﻟظ ّل‬
َ ‫ت‬
ِ ‫واﻟﻧﮭﺎر ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل اﻟظﻠﻣﺎ‬
َ ‫ﯾﺎ ﯾﺎ ﻣن ﯾُﻘﻠّب اﻟﻠﯾ َل‬
ٌ ً ً ْ َ
‫ﻣن ﺧﻠق اﻟﻣوتَ واﻟﺣﯾوة ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ اﻟﺧﻠق واﻻﻣر ﯾﺎ ﻣن ﻟم ﯾﺗﺧذ ﺻﺎﺣﺑﺔ وﻻ وﻟدا ﯾﺎ ﻣن ﻟﯾس ﻟﮫ ﺷرﯾك ﻓﻰ ﻣﻠﻛﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻟم ﯾﻛن ﻟﮫ وﻟﻰﱞ ﻣن‬
َ
ُ
‫اﻟذ ّل ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya men yukallibu’l-leyle ve’n-nehar, Ya men ca’ale’z-zulamati ve’l-envar, Ya men ca’ale’z-zılle
ve’l-harur, Ya men sahhare’ş-şemse ve’l-kamer, Ya men kaddere’l-hayra ve’ş-şerr, Ya men
halaka’l-mevte ve’l-hayat, Ya men lehu’l-halku ve’l-emr, Ya men lem yettehiz sahibeten ve-la
veleden, Ya men leyse lehu şerikun fi mülkihi, Ya men lehu veliyyun mine’z-züll. Subhaneke ya
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
Boğaz ağrısı için:
68
‫ﯾ ﺎ ﻣ ن ﯾﻌﻠ م ﻣ راد اﻟﻣرﯾ دﯾن ﯾ ﺎ ﻣ ن ﺿ ﻣﯾر اﻟﺻ ﺎﻣﺗﯾن ﯾ ﺎ ﻣ ن ﯾﺳ ﻣﻊ اﻧﯾ ن اﻟ واھﻧﯾن ﯾ ﺎ ﻣ ن ﯾ رى ﺑﻛ ﺎء اﻟﺧ ﺎﺋﻔﯾن ﯾ ﺎ‬
‫ل ﻋذر اﻟﺗﺎﺋﺑﯾن ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻋﻣل اﻟﻣﻔﺳدﯾن ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾﺿﯾﻊ اﺟر اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾﺑﻌد ﻣ ن ﯾﻣﻠ ك ﺣ واﺋﺞ اﻟﺳ ﺎﺋﻠﯾن ﯾ ﺎ ﻣ ن ﯾﻘ ب‬
‫ﻋن ﻗﻠوب اﻟﻌﺎرﻓﯾن ﯾﺎ اﺟود اﻻﺟودﯾن ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya men ya’lemu murade’l-müridin, Ya men zamire’s-samıtin, Ya men yesma’u enine’l-vahinin,


Ya men yera bekae’l-haifin, Ya men yemliku havaice’s-sailin, Ya men yekbilu uzre’t-taibin, Ya
men la yaslahu amele’l-müfsidin, Ya men la yudi’u ecre’l-muhsinin, Ya men yeb’adu an kulubi’l-
arifin, Ya ecvedu’l-ecvedin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Çocuk ağlamasının def’i için:

‫ﺣﺳ َن اﻟﺑﻼء ﯾﺎ ﺟﻣﯾل اﻟﺛﻧﺎء ﯾﺎ ﻗدﯾم اﻟﺳﻧﺎء ﯾﺎ ﻛﺛﯾر اﻟوﻓﺎء ﯾﺎ‬


َ ‫ﯾﺎ داﺋم اﻟﺑﻘﺎء ﯾﺎ ﺳﺎﻣﻊ اﻟدﻋﺎء ﯾﺎ واﺳﻊ اﻟﻌطﺎء ﯾﺎ ﻏﺎﻓر اﻟﺧطﺎء ﯾﺎ ﺑدﯾﻊ اﻟﺳﻣﺎء ﯾﺎ‬
ّ
‫ﻣ ن اﻟﻧ ﺎر ﺷرﯾف اﻟﺟزاء ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠﺻﻧﺎ‬

Ya daime’l-beka, Ya samie’d-dua, Ya vasi’e’l-ata, Ya gafire’l-hata, Ya bedi’e’s-sema, Ya


hasene’l-bela, Ya cemile’s-sena, Ya kadime’s-sena, Ya kesire’l-vefa, Ya şerife’l-ceza.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Karın burulması için:

‫اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ ﺳ ّﺗﺎر ﯾﺎ ﻏ ّﻔﺎر ﯾﺎ ﻗﮭّﺎر ﯾﺎ ﺟﺑّﺎر ﯾﺎ ﺻﺑّﺎر ﯾﺎ ﻣﺧﺗﺎر ﯾﺎ ﻓ ّﺗﺎح ﯾﺎ ﻧ ّﻔﺎح ﯾﺎ ﻣُرﺗﺎح ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث‬
‫ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Settar, ya Gaffar, ya Kahhar, ya Cebbar, ya Sabbar, ya


Muhtar, ya Fettah, ya Neffah, ya Murtah. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.

Sine ağrısı için:

‫ﻧﻰ و ﯾﺎ ﻣن ﺧﻠﻘﻧﻰ و ﺳوّ اﻧﻰ ﯾﺎ ﻣن رزﻗﻧﻰ و رﺑّﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﻣن اطﻌﻣﻧﻰ و ﺳﻘﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﻣن ﻗرّﺑﻧﻰ و ادﻧﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﻣن ﻋﺻﻣﻧﻰ و ﻛﻔﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﻣن ﺣﻔظ‬
‫اﻋزﻧﻰ و اﻏﻧﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﻣن و ّﻓﻘﻧﻰ و ھداﻧﻰ ﯾﺎ ﻣن اﻧﺳﻧﻰ و اواﻧﻰ ﯾﺎ ﻣن اﻣﺎﺗﻧﻰ و اﺣﯾﺎﻧﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث‬
ّ ‫ﻛﻼﻧﻰ ﯾﺎ ﻣن‬
‫ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya men halakani ve sevvani, Ya men razakani ve rabbani, Ya men et’ameni ve sakani, Ya men
karrabeni ve ednani, Ya men a’semeni ve kefani, Ya men hafazani ve kelani, Ya men e’ezzeni
ve agnani, Ya men vakkafeni ve hedani, Ya men eniseni ve evani, Ya men emateni ve ehyani.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Karın ağrısı için:

ّ
‫اﻟﺣق ﺑﻛﻠﻣﺎﺗﮫ ﯾﺎ ﻣن ﯾﻘﺑل اﻟﺗوﺑﺔ ﻋن ﻋﺑﺎده ﯾﺎ ﻣن ﯾﺣول ﺑﯾن اﻟﻣرء و ﻗﻠﺑﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﺗﻧﻔﻊ اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ اﻻ ﺑﺎذﻧﮫ ﯾﺎ ﻣن ھو اﻋﻠ ُم ﺑﻣن ﯾ ﺎ م‬ ‫ن ﯾﺣ ﱡِق‬
‫ب ﻟﺣﻛﻣﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ را ّد ﻟﻘﺿﺎﺋﮫ ﯾﺎ ﻣن اﻧﻘﺎد ﻛ ّل ﺷﺊ ﻻﻣره ﯾﺎ ﻣن اﻟﺳﻣوات َﻣطوﯾّﺎت ﺑﯾﻣﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﻣن ﯾُرﺳل اﻟر‬ ّ
َ ‫ﯾﺎ َح ﺿ ّل ﻋن ﺳﺑﯾﻠﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﻣُﻌﻘ‬
‫ﺑﺷراً ﺑﯾن ﯾدى رﺣﻣﺗﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya men yahikku’l-hakku bi-kelimatihi, Ya men yekbilu’t-tevbe an ibadihi, Ya men yehulu beyne’l-


mer’i ve kalbihi, Ya men la tenfa’u’ş-şefa’atu illa bi-iznihi, Ya men hüve a’lemu bi-men dalle an
sebilihi, Ya men la mu’akkıbe li-hükmihi, Ya men la radde li-kadaihi, Ya men enkada külli şey’in
li-emrihi, Ya meni’s-semavati matviyyati bi-yeminihi, Ya men yursilu’r-riyahe büşren beyne yede
rahmetihi. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Göğüs ağrısı için:

‫اﻻرض ﻣﮭﺎداً ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل اﻟﺟﺑﺎل اوﺗﺎداً ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل اﻟﺷﻣس ﺳراﺟﺎ ً ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل اﻟﻘﻣر ﻧوراً ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل اﻟﻠﯾل ﻟﺑﺎﺳﺎ ً ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل‬
َ ‫ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل‬
‫ازواﺟﺎ ً ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل اﻟﻧﺎر ﻣرﺻﺎداً ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻧﮭﺎر ﻣﻌﺎﺷﺎ ً ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل اﻟﻧوم ﺳﺑﺎﺗﺎ ً ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل اﻟﺳﻣﺎء ﺑﻧﺎ ًء ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل اﻻﺷﯾﺎء‬
‫اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
69
Ya men ca’ale’l-arda mihaden, Ya men ca’ale’l-cibali evtaden, Ya men ca’le’ş-şemse siracen,
Ya men ca’ale’l-kamere nuren, Ya men ca’ale’l-leyle libasen, Ya men ca’ale’n-nehare ma’aşen,
Ya men ca’ale’n-nevme subaten, Ya men ca’ale’s-semae binaen, Ya men ca’ale’l-eşyae
ezvacen, Ya men ca’ale’n-nare mirsaden. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa
hallisna mine’n-nar.

Ciğer ağrısı için:

‫ا ﺷﻔﯾﻊ ﯾﺎ رﻓﯾﻊ ﯾﺎ ﻣﻧﯾﻊ ﯾﺎ ﺳرﯾﻊ ﯾﺎ ﺑدﯾﻊ ﯾﺎ ﻛﺑﯾر ﯾﺎ ﻗدﯾر ﯾﺎ ﺧﺑﯾر ﯾﺎ ﻣُﺟﯾر ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻟﻠﮭ م اﻧ ﻰ اﺳ ﺋﻠك ﺑﺎﺳ ﻣك ﯾ ﺎ ﺳ ﻣﯾﻊ ي‬
‫اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Semi’, ya Şefi’, ya Refi’, ya Meni’, ya Seri’, ya Bedi’, ya
Kebir, ya Kadir, ya Habir, ya Mücir. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.

Omuz ağrısı için:

‫ﯾﺎ ﺣ ّﯾﺎ ً ﻗﺑل ﻛ ّل ﺣﻰّ ﯾﺎ ﺣ ّﯾﺎ ً ﺑﻌد ﻛ ّل ﺣﻰّ ﯾﺎ ﺣﻰﱡ اﻟذى ﻟﯾس ﻛﻣﺛﻠﮫ ﺣﻰﱞ ﯾﺎ ﺣﻰﱡ اﻟذى ﻻ ﯾﺷﺎرﻛﮫ ﺣﻰﱞ‬
‫ث اﻟﺣﯾوة ﻣن ﺣﻰّ ﯾﺎ ﺣﻰﱡ اﻟذى ﯾُﺣﯾﻰ ﯾﺎ ﺣﻰﱡ اﻟذى ﻻ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺣﻰﱞ ﯾﺎ ﺣﻰﱡ اﻟذى ﯾُﻣﯾت ﻛ ّل ﺣﻰّ ﯾﺎ ﺣﻰﱡ اﻟذى‬ ِ ‫ﯾرزق ﻛ ّل ﺣﻰّ ﯾﺎ ﺣ ّﯾﺎ ُ ﻟم‬
ِ ‫ﯾر‬
ّ
‫اﻟﻣوﺗﻰ ﯾﺎ ﺣﻰّ ﯾﺎ ﻗﯾوم ﻻ ﺗﺄﺧذه ﺳﻧﺔ وﻻ ﻧوم ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya hayyen kable külli hay, Ya hayyen ba’de külli hay, Ya hayyu’llezi leyse kemislihi hay, Ya
hayyu’llezi la yüşarikuhu hay, Ya hayyu’llezi la yehtacu ile hay, Ya hayyu’llezi yumitu külle hay,
Ya hayyu’llezi yerzuku külle hay, Ya hayyen lem yerisu’l-hayata min hay, Ya hayyu’llezi yuhyi’l-
mevta, Ya hayyun ya kayyum la te’huzuhu sinetun ve-la nevm. Subhaneke ya ilahe illa ente el-
gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Kürek ağrısı için:

ُ‫ك ﻻ ﯾزول ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ ﺛﻧﺎ ٌء ﻻ ﯾُﺣﺻﻰ ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ ﺟﻼل ﻻ ﯾُﻛﯾﱠف‬ٌ ‫ُطﻔﻰ ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ ﻧ َِﻌ ٌم ﻻ ُﺗ َﻌ ﱡد ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ ﻣﻠ‬


َ ‫ُﻧﺳﻰ ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ ﻧو ٌر ﻻﯾ‬
َ ‫ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ ذﻛ ٌر ﻻ ﯾ‬
‫ُدرك‬
َ ‫ﯾ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻛﻣﺎل‬ ‫ﻟﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻟﻐوث‬ ‫اﻟﻐوث‬ ‫اﻧت‬ ‫اﻻ‬ ‫اﻟﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺑﺣﺎﻧك‬ ‫ّر‬
‫ﯾ‬ َ‫ﻐ‬ ُ
‫ﺗ‬ ‫ﻻ‬ ٌ
‫ﻧﻌوت‬ ‫ﻟﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ّل‬
‫د‬ ‫ﺑ‬
َ ُ
‫ﺗ‬ ‫ﻻ‬ ٌ
‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ﻟﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬ ّ
‫د‬ ‫ُر‬
َ ‫ﯾ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﯾﺎ ﻣن ﻟﮫ ﻗﺿﺎ ٌء‬
‫ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬ّ

Ya men lehu zikrün la yunsa, Ya men lehu nurun la yutfa, Ya men lehu ni’emun la tu’add, Ya
men lehu mülkün la yezul, Ya men lehu senaun la yuhsa, Ya men lehu celalun la yukeyyef, Ya
men lehu kemalun la yudrek, Ya men lehu kadaun la yuredd, Ya men lehu sıfatun la tubeddel,
Ya men lehu na’utun la tugayyer. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.

Gam üzüntü ve sıkıntının def’i için:

‫ﯾﺎ ربّ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﯾﺎ ﻣﺎﻟك ﯾوم اﻟدﯾن ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن ﯾﺎ ظﮭ َْر اﻟﻼﺟﺋﯾن ﯾﺎ ﻣُدرك اﻟﮭﺎرﺑﯾن ﯾﺎ ﻣن ُﯾﺣِبﱡ اﻟﺻﺎﺑرﯾن ﯾﺎ ﻣن ُﯾﺣِبﱡ اﻟﺗوّ اﺑﯾن ﯾﺎ ﻣن‬
‫اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر ُﯾﺣِبﱡ اﻟﻣطﮭرﯾن ﯾﺎ ﻣن ُﯾﺣِبﱡ اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن ﯾﺎ ﻣن اﻋْ ﻠ ُم ﺑﺎﻟﻣُﮭﺗدﯾن ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت‬

Ya rabbe’l-alemin, Ya malike yevmi’d-din, Ya gayete’t-talibin, Ya zahre’l-laci’in, Ya müdrike’l-


haribin, Ya men yuhibbu’s-sabirin, Ya men yuhibbu’t-tevvabin, Ya men yuhibbu’l-mutahharin, Ya
men yuhibbu’l-muhsinin, Ya men a’lemu bil-mühtedin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar.

El darlığının izalesi:

‫ُﻌز ﯾﺎ ﻣُذ ّل ﯾﺎ ﻣُﺑدء ﯾﺎ ﻣُﻌﯾد ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث‬ ُ ‫ﺷﻔﯾق ﯾﺎ رﻓﯾق ﯾﺎ ﺣﻔﯾظ ﯾﺎ ﻣُﺣﯾط ﯾﺎ ﻣُﻘﯾت ﯾﺎ ﻣ‬
ّ ‫ُﻐﯾث ﯾﺎ ﻣ‬ ُ ‫اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺳﻣك ﯾﺎ‬
‫ﺻ ﻧﺎ ﻣ ن اﻟﻧ ﺎراﻟﻐوث ﺧ ّل‬
Allahümme inni es’elüke bismike ya Şefik, ya Refik, ya Hafiz, ya Muhit, ya Mukit, ya Mugis, ya
Mu’iz, ya Muzill, ya Mübdi’, ya Mu’id. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.
70
Derdlerin def’i için:

‫ف ﯾﺎ ﯾﺎ ﻣن ھو ربﱞ ﺑﻼ وزﯾر ﯾﺎ ﻣن ھو ﻋزﯾ ٌز ﯾﺎ ﻣن ھو اﺣ ٌد ﺑﻼ‬


ٍ ‫ﻗﺎض ﺑﻼ ﺣﯾ‬ ٍ ‫ﺿِ ﱟد ﯾﺎ ﻣن ھو ﻓر ٌد ﺑﻼ ِﻧ ﱟد ﯾﺎ ﻣن ھو وﺗ ٌر ﺑﻼ َﻛ ْﯾ‬
ٍ ‫ف ﯾﺎ ﻣن ھو‬
ّ
‫ﻋزل ﯾﺎ ﻣن ھو ﻣوﺻوفٌ ﺑﻼ ﺷﺑﯾ ٍﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
ٍ ‫ك ﺑﻼ‬ ٌ ‫ﺑﻼ ُذ ّل ﯾﺎ ﻣن ھو ﻏﻧﻰﱞ ﺑﻼ ﻓ ْﻘ ٍر ﯾﺎ ﻣن ھو ﻣﻠ‬
Ya men hüve rabbün bila vezir, Ya men hüve azizun bila züll, Ya men hüve ganiyyun bila fakr,
Ya men hüve melikun bila azl, Ya men hüve mevsufun bila şebih. Subhaneke ya ilahe illa ente
el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Bel ağrısı için:

ٌ‫ﻟﻠذاﻛرﯾن ﯾﺎ ﻣن ﺷﻛره ْﻓو ٌز ﻟﻠﺷﺎﻛرﯾن ﯾﺎ ﻣن ﺣﻣْده ﻋِ ﱞز ﻟﻠﺣﺎﻣدﯾن ﯾﺎ ﻣن طﺎﻋﺗﮫ ﻧﺟﺎ ٌة ﻟﻠﻣُطﯾﻌﯾن ﯾﺎ ﻣن ﺑﺎﺑﮫ ﻣﻔﺗو ٌح ﻟﻠﻔﺎﺗﺣﯾن ﯾﺎ ﻣن ذﻛره ﺷرف‬
‫ﯾﺎ ﻣن ﺳﺑﯾﻠﮫ واﺿ ٌﺦ ﻟﻠﻣُﻧﯾﺑﯾن ﯾﺎ ﻣن اﯾﺎﺗﮫ ﺑرھﺎنٌ ﻟﻠﻧﺎظرﯾن ﯾﺎ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﮫ ﺗذﻛرة ﻟﻠ ُﻣ ّﺗﻘﯾن ﯾﺎ ﻣن رزﻗﮫ ﻋﻣوم ﻟﻠطﺎﻏﯾن واﻟﻌﺎﺻﯾن ﯾﺎ ﻣن رﺣﻣﺗﮫ‬
‫اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر ﻗرﯾ ب ﻣ ن‬
Ya men zikruhu şerefün liz-zakirin, Ya men şükruhu fevzun liş-şakirin, Ya men hamduhu izzun
lil-hamidin, Ya men taatuhu necatun lil-muti’in, Ya men babuhu meftuhun lil-fatihin, Ya men
sebiluhu vazıhun lil-münibin, Ya men ayatuhu burhanun lin-nazırin, Ya men kitabuhu tezkiretün
lil-muttakin, Ya men rızkuhu umumun lit-tagin ve’l-asin, Ya men rahmetuhu karibun mine’l-
muhsinin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Sırt ağrısı için:

‫ﯾﺎ ﻣن ﺗﺑﺎرك اﺳﻣُﮫ ﯾﺎ ﻣن ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟدﱡه ﯾﺎ ﻣن ﻻ اﻟﮫ ﻏﯾره ﯾﺎ ﻣن ﺟ ّل ﺛﻧﺎؤُ ه ﯾﺎ ﻣن ﺗﻘدّﺳت اﺳﻣﺎؤُ ه ﯾﺎ ﻣن ﯾدوم ﺑﻘﺎؤُ ه ﯾﺎ ﻣن اﻟﻌظﻣﺔ ﺑﮭﺎؤه ﯾﺎ ﻣن‬
‫اﻟﻧ ﺎر اﻟﻛﺑرﯾﺎء ِردا ُﺋﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ُﺗﺣﺻﻰ اﻻؤُ ه ﯾﺎ ﻣن ﻻ ُﺗ َﻌ ﱡد َﻧﻌْ ﻣﺎؤه ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن‬

Ya men tebareke ismuhu, Ya men teala cedduhu, Ya men la ilahe gayruhu, Ya men celle
senauhu, Ya men tekaddeset esmauhu, Ya men yedumu bekauhu, Ya meni’l-azametu
behauhu, Ya meni’l-kibriyau ridauhu, Ya men la tuhsa elauhu, Ya men la tuaddu ne’mauhu.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Böğür ağrısı için:

‫اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ ﻣﻌﯾن ﯾﺎ اﻣﯾن ﯾﺎ ﻣﺑﯾن ﯾﺎ ﻣﺗﯾن ﯾﺎ ﻣﻛﯾن ﯾﺎ رﺷﯾد ﯾﺎ ﺣﻣﯾد ﯾﺎ ﻣﺟﯾد ﯾﺎ ﺷدﯾد ﯾﺎ ﺷﮭﯾد ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث‬
‫اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Mu’in, ya Emin, ya Mübin, ya Metin, ya Mekin, ya Reşid, ya
Hamid, ya Mecid, ya Şedid, ya Şehid. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.

Karın ağrısı için:

‫ش اﻟﺷدﯾد ﯾﺎ ذااﻟﻔﻌل اﻟرﺷﯾد ﯾﺎ ذااﻟوﻋد واﻟوﻋﯾد ﯾﺎ ﻣن ھو وﻟﯨّﺎﻟﺣﻣﯾد ﯾﺎ ﻣن ھو ا ذااﻟﻌ رش اﻟﻣﺟﯾ د ﯾ ﺎ ذااﻟﻘ ول اﻟﺳ دﯾد ﯾ ﺎ ذااﻟﺑ طی‬
ُ ‫ﻓﻌّﺎ ٌل ﻟﻣﺎ ﯾرﯾد ﯾﺎ ﻣن ھو ﻗرﯾب ﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﯾﺎ ﻣن ھو ﻋﻠﻰ ﻛ ّل ﺷﺊ ﺷﮭﯾد ﯾﺎ ﻣن ھو ﻟﯾس‬
‫ﺑظ ّﻼم ﻟﻠﻌﺑﯾد ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث‬
‫ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya za’l-arş’il-mecid, Ya za’l-kavli’s-sedid, Ya za’l-batşi’ş-şedid, Ya za’l-fi’li’r-reşid, Ya za’l-va’du


ve’l-va’id, Ya men hüve veliyyü’l-hamid, Ya men hüve fa’alun lima yurid, Ya men hüve karibun
gayru ba’id, Ya men hüve ala külli şey’in şehid, Ya men hüve leyse bi-zullamin lil-abid.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Dalak şişmesi için:

َ ‫ك ﻟﮫ وﻻ وزﯾ ٌر ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﺷﺑﯾ ٌﮫ ﻟﮫ وﻻ ﻧظﯾ ٌر ﯾﺎ ﺧﺎﻟق اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر اﻟﻣﻧﯾر ﯾﺎ ﻣ‬


‫ُﻐﻧﻰ اﻟﺑﺎﺋس اﻟﻔﻘﯾر ﯾﺎ رازق اﻟطﻔل واﻟﺻﻐﯾر ﯾﺎ‬ ٌ ‫ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﺷرﯾ‬
‫ﯾﺎ ِﻋﺻﻣ َﺔ اﻟﺧﺎﺋف اﻟﻣﺳﺗﺟﯾر ﯾﺎ ﻣن ھو ﻋﻠﻰ ﻛ ّل ﺷﺊ ﻗدﯾر ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت راﺣ م اﻟﺷ ﯾﺢ واﻟﻛﺑ ﯾر ﯾ ﺎ ﺟ ﺎﺑر اﻟﻌظ م اﻟﻛﺳ ﯾر‬
‫اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

71
Ya men la şerikun leh ve-la vezir, Ya men la şebihun leh ve-la nazir, Ya halıku’ş-şemse ve’l-
kamere’l-münir, Ya mugniye’l-baise’l-fakir, Ya razıke’t-tıfle ve’s-sagir, Ya rahime’ş-şeyhe ve’l-
kebir, Ya cabire’l-azme’l-kesir, Ya ismete’l-haife’l-müstecir, Ya men hüve ala külli şey’in kadir.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Mihnet ve zorlukların def’i için:

ُ ‫َﻌم ﯾﺎ ذااﻟﻔﺿل واﻻﻛرام ﯾﺎ ﺧﺎﻟق اﻟﻠوح واﻟﻘﻠم ﯾﺎ ﺑﺎرئ اﻟ ِذ ّر واﻟﻧﺳﯾم ﯾﺎ ذااﻟﺑﺄْس و اﻟ ِﻧ َﻘم ﯾﺎ ﻣﻠﮭم اﻟﻌرب واﻟﻌﺟم ﯾﺎ ﻛﺎﺷف اﻟ‬
‫ﺿ ّر ﯾﺎ ذااﻟﺟود واﻟ ِﻧ‬
‫واﻟﮭ َﻣم ﯾﺎ ربّ اﻟﺑﯾت و اﻟﺣرم ﯾﺎ ﻣن ﺧﻠق اﻻﺷﯾﺎء ﻣن اﻟﻌدم ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬ ِ ‫واﻻﻟم ﯾﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﺳ ّر‬

Ya za’l-cudi ve’n-ni’em, Ya za’l-fadli ve’l-ikram, Ya halıka’l-levhi ve’l-kalem, Ya bari’e’z-zerri ve’n-


nesim, Ya za’l-ba’si ve’n-nakim, Ya mülhime’l-arabi ve’l-acem, Ya kaşife’d-durri ve’l-elem, Ya
alimu’s-sırrı ve’l-himem, Ya rabbe’l-beyti ve’l-harem, Ya men halaka’l-eşyae mine’l-adem.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Bir işe başlarken başarı için:

‫اﻟﻠﮭ م اﻧ ﻰ اﺳ ﺋﻠك ﺑﺎﺳ ﻣك ﯾ ﺎ ﻓﺎﻋ ل ﯾ ﺎ ﺟﺎﻋ ل ﯾ ﺎ ﻗﺎﺑ ل ﯾ ﺎ ﻛﺎﻣ ل ﯾ ﺎ ﻓﺎﺻ ل ﯾ ﺎ ﻓﺎﺿ ل ﯾ ﺎ ﻋ ﺎدل ﯾ ﺎ ﻏﺎﻟ ب ﯾ ﺎ طﺎﻟ ب ﯾ ﺎ‬
‫ﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎرواھ ب ﺳ ﺑﺣﺎﻧك ﯾ ﺎ اﻟ ﮫ اﻻ ا‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Fail, ya Ca’il, ya Kabil, ya Kamil, ya Fasıl, ya Fadıl, ya Adil,
ya Galib, ya Talib, ya Vahib. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Derdlerin def’i için:

ّ ‫ا ﻣن اﻧﻌم ﺑطوﻟﮫ ﯾﺎ ﻣن اﻛرم ﺑﺟوده ﯾﺎ ﻣن ﺟﺎد ﺑﻠطﻔﮫ ﯾﺎ ﻣن‬


‫ﺗﻌزز ﺑﻘدرﺗﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻗدّر ﺑﺣﻛﻣﺗﮫ ﯾﺎ ﻣن ﺣﻛم ﺑﺗدﺑﯾره ﯾﺎ ﻣن دﺑّر ﺑﻌﻠﻣﮫ ﯾﺎ ﻣن ي‬
ّ
‫ﺗﺟﺎوز ﺑﺣﻠﻣﮫ ﯾﺎ ﻣن دﻧﻰ ﻓﻰ ﻋﻠوّ ه ﯾﺎ ﻣن ﻋﻼ ﻓﻰ دﻧوّ ه ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya men en’ame bi-tavlihi, Ya men ekreme bi-cudihi, Ya men cade bi-lutfihi, Ya men te’azzeze
bi-kudretihi, Ya men kaddere bi-hikmetihi, Ya men hakeme bi-tedbirihi, Ya men debbere bi-
ilmihi, Ya men tacaveze bi-hilmihi, Ya men dena fi ulivvihi, Ya men ala fi dunivvihi. Subhaneke
ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Sidik damlamasının izalesi için:

‫ُﻌذب ﻣن ﯾﺷﺎء ﯾﺎ ﻣن ﯾﻐﻔر ﻟﻣن ﯾﺷﺎء ﯾﺎ ﻣن‬ ّ ‫ﯾﺎ ﻣن ﯾﺧﻠق ﻣﺎ ﯾﺷﺎء ﯾﺎ ﻣن ﯾﻔﻌل ﻣﺎ ﯾﺷﺎء ﯾﺎ ﻣن ﯾﮭدى ﻣن ﯾﺷﺎء ﯾﺎ ﻣن ﯾُﺿ ّل ﻣن ﯾﺷﺎء ﯾﺎ ﻣن ﯾ‬
ّ ‫ﻓﻰ اﻻرﺣﺎم ﻣﺎ ﯾﺷﺎء ﯾﺎ ﻣن ﯾﺧﺗصّ ﺑرﺣﻣﺗﮫ ﻣن ﯾﺷﺎء ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﯾ‬
‫ُﻌز ﻣن ﯾﺷﺎء ﯾﺎ ﻣن ﯾُذ ّل ﻣن ﯾﺷﺎء ﯾﺎ ﻣن ﯾﺻوّ ر‬
ّ
‫ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya men yehluku ma yeşa, Ya men yef’alu ma yeşa, Ya men yehdi men yeşa, Ya men yudillu
men yeşa, Ya men yu’azzibu men yeşa, Ya men yegfiru li-men yeşa, Ya men yu’izzu men yeşa,
Ya men yuzillu men yeşa, Ya men yusavviru fi’l-erham ma yeşa, Ya men yehtassu bi-rahmetihi
men yeşa. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Yatağı ıslatmanın def’i için:

ً
‫ﺻﺎﺣﺑﺔ وﻻ وﻟداً ﯾﺎ ﻣ‬ ‫ن ﺟﻌل ﻟﻛ ّل ﺷﺊ ﻗدراً ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾﺷرك ﻓﻰ ﺣﻛﻣﮫ اﺣداً ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل اﻟﻣﻠﺋﻛﺔ رﺳﻼً ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل ﻓﻰ اﻟﺳﻣﺎء ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾ ّﺗﺧذ‬
‫ﺑروﺟﺎ ً ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل اﻻرض ﻗراراً ﯾﺎ ﻣن ﺧﻠق ﻣن اﻟﻣﺎء ﺑﺷراً ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل ﻟﻛ ّل ﺷﺊ اﻣداً ﯾﺎ ﻣن اﺣﺎط ﺑﻛ ّل ﺷﺊ ﻋﻠﻣﺎ ً ﯾﺎ ﻣن اﺣﺻﻰ ﻛ ﱠل ﺷﺊ‬
‫ﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎرﻋدداً ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧ‬

Ya men la yettehizü sahibeten ve la veleden, Ya men ca’ale likülli şey’in kadren, Ya men la
yüşriku fi hükmihi ahaden, Ya men ca’ale’l-melaikete rusulen, Ya men ca’ale fi’s-semai burucen,
Ya men ca’ale’l-arde kararen, Ya men halaka mine’l-mai beşeren, Ya men ca’ale li-külli şey’in
emeden, Ya men ehata bi-külli şey’in ilmen, Ya men ehsa külle şey’in adeden. Subhaneke ya
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

72
Bacak ağrısı için:

‫ﺣق ﯾﺎ ﻓرد ﯾﺎ و ْﺗر ﯾﺎ ﺻﻣد ﯾﺎ ﺳرﻣد ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ اوّ ل ﯾﺎ اﺧر ﯾﺎ ظﺎھر ﯾﺎ‬
ّ ‫ﺑﺎطن ﯾﺎ ﺑ ّر ﯾﺎ‬
‫ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Evvel, ya Ahir, ya Zahir, ya Batın, ya Berr, ya Hakk, ya
Ferd, ya Vitr, ya Samed, ya Sermed. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.

Oyluk ağrısı için:

‫ِب ﯾﺎ‬
َ ‫طﻠ‬ ُ ‫ﻠﻰ ﻣﺣﻣو ٍد ُﺣ ِﻣ َد ﯾﺎ اﻗدم ﻣوﺟو ٍد‬َ ْ‫اﻟﻣذﻛور ُذﻛ َِر ﯾﺎ اﻋ‬
ٍ ُ ‫اﻟﻣﺷﻛور‬
‫ﺷﻛ َِر ﯾﺎ ا َﻋ ّز‬ ٍ ‫اﺟ ﱠل‬
َ ‫ف ﯾﺎ اﻓﺿل اﻟﻣﻌﺑو ٍد ﻋ ُِﺑدَ ﯾﺎ‬َ ‫ف ﻋ ُِر‬
ٍ ‫ﯾﺎ ﺧﯾر اﻟﻣﻌرو‬
‫ف ﯾﺎ اﻛﺑر ﻣﻘﺻو ٍد ﻗُﺻِ َد ﯾﺎ ا‬ َ ِ‫ﺻ‬ ُ‫و‬ ‫ف‬
ٍ ‫ﻣوﺻو‬ ‫ارﻓﻊ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺻﻧﺎ‬ّ ‫ﻠ‬ ‫ﺧ‬ ‫اﻟﻐوث‬ ‫اﻟﻐوث‬ ‫اﻧت‬ ‫اﻻ‬ ‫اﻟﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺑﺣﺎﻧك‬ ‫م‬
َ ‫ﻠ‬
ِ ُ
‫ﻋ‬ ‫ب‬
ٍ ‫ﻣﺣﺑو‬ ‫اﺷرف‬ ‫ﻣﺳﺋول ُﺳ ِﺋ َل ﯾﺎ‬
ٍ ‫ﻛرم‬
‫اﻟﻧ ﺎر‬

Ya hayre’l-ma’rufin urife, Ya efdale’l-ma’bud ubide, Ya ecelle meşkurin şukire, Ya e’azze’l-


mezkurin zukire, Ya a’la mahmudin humide, Ya akdeme mevcudin tulibe, erfa’a mevsufin vusife,
Ya ekbere maksudin kuside, Ya ekreme mes’ulin suile, Ya eşrefe mahbubin ulime. Subhaneke
ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Diz ağrısı için:

‫ھﺎدى اﻟﻣُﺿﻠّﯾن ﯾﺎ وﻟﻰّ اﻟﻣؤﻣﻧﯾ‬


َ ‫ﻣﻧﺟﻰ اﻟﺻﺎدﻗﯾن ﯾﺎ اﻗدر ﯾﺎ ﺣﺑﯾب اﻟﺑﺎﻛﯾن ﯾﺎ ﺳﯾّد اﻟﻣﺗو ّﻛﻠﯾن ﯾﺎ‬
َ ‫ن ﯾﺎ اﻧﯾس اﻟذاﻛرﯾن ﯾﺎ َﻣ ْﻔزع اﻟﻣﻠﮭوﻓﯾن ﯾﺎ‬
‫اﻟﻘﺎدرﯾن ﯾﺎ اﻋﻠم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﯾﺎ اﻟﮫ اﻟﺧﻠق اﺟﻣﻌﯾن ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya habibe’l-bakin, Ya seyyide’l-mütevekkelin, Ya hadiye’l-mudillin, Ya veliyye’l-müminin, Ya


enise’z-zakirin, Ya mefza’e’l-melhufin, Ya münciye’s-sadıkin, Ya akdare’l-kadirin, Ya a’leme’l-
alemin, Ya ilahe’l-halkı ecma’in. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar.

Topuk ağrısı için:

‫اﻟﻔﻛر ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾُدرﻛﮫ ﯾ ﺎ ﻣ ن ﻋ ﻼ ﻓﻘﮭ ر ﯾ ﺎ ﻣ ن ﻣﻠ ك ﻓﻘ در ﯾ ﺎ ﻣ ن ﺑ ط‬ َ ‫ن ﻓﺧﺑر ﯾﺎ ﻣن ﻋ ُِﺑ َد ﻓﺷﻛر ﯾﺎ ﻣن ﻋُﺻِ َﻰ ﻓﻐﻔر ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾﺣْ ِوﯾﮫ‬
ّ
‫ﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﺛ ٌر ﯾﺎ رازق اﻟﺑﺷر ﯾﺎ ﻣﻘد َّر ﻛ ّل َﻗد ٍَر ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
َ ‫ﺑﺻ ٌر ﯾﺎ ﻣن ﻻ َﯾ‬

Ya men ala fe-kahare, Ya men melike fe-kadere, Ya men batine fe-habire, Ya men ubide fe-
şükire, Ya men usiye fe-gufire, Ya men la yehvihi’l-fikr, Ya men la yudrikhu basar, Ya men la
yehfa aleyhi eser, Ya razıka’l-beşer, Ya mukaddire külli kader. Subhaneke ya ilahe illa ente el-
gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Yarım baş ağrısı için:

‫اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ ﺣﺎﻓظ ﯾﺎ ﺑﺎرئ ﯾﺎ ذارئ ﯾﺎ ﺑﺎذخ ﯾﺎ ﻓﺎرج ﯾﺎ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﺎ ﻛﺎﺷف ﯾﺎ ﺿﺎﻣن ﯾﺎ آﻣر ﯾﺎ ﻧﺎھﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث‬
‫اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Hafız, ya Bari, ya Zari, ya Bazıh, ya Faric, ya Fatih, ya
Kaşif, ya Damin, ya Amir, ya Nahi. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.

A’za ağrıları için:

‫ﺎ ﻣن ﻻ ﯾُﺗ ّم اﻟﻧﻌﻣﺔ اﻻ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾﻌﻠم اﻟﻐﯾب اﻻ ھو ﯾﺎ ﻣن ﻻ َﯾﺻْ ِرف اﻟﺳو َء اﻻ ھو ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾﺧﻠق اﻟﺧﻠق اﻻ ھو ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾﻐﻔر اﻟذﻧب اﻻ ھو ﯾ‬
‫ﯾﻧزل اﻟﻐﯾث اﻻ ھو ﯾﺎ ﻣن ﯾﺑﺳط اﻟرزق اﻻ ھو ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾُﺣﯾﻰ اﻟﻣوﺗﻰ‬ّ ‫ھو ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾﻘﻠّب اﻟﻘﻠوب اﻻ ھو ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾدﺑّر اﻻﻣر اﻻ ھو ﯾﺎ ﻣن ﻻ‬
ّ
‫اﻻ ھو ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya men la ye’lamu’l-ğaybe illa hu, Ya men la yasrifu’s-su’e illa hu, Ya men la yahluku’l-halka illa
73
hu, Ya men la yegfiru’z-zenbe illa hu, Ya men la yutimme’n-ni’mete illa hu, Ya men la yukallibu’l-
kulube illa hu, Ya men la yudebbiru’l-emre illa hu, Ya men la yunezzilu’l-gaysa illa hu, Ya men la
yubsitu’r-rızka illa hu, Ya men la yuhyi’l-mevta illa hu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar.

Damar ağrıları için:

‫ﯾ ﺎ ﻣﻌﯾ ن اﻟﺿ ﻌﻔﺎء ﯾ ﺎ ﺻ ﺎﺣب اﻟﻐرﺑ ﺎء ﯾ ﺎ ﻧﺎﺻ ر اﻻوﻟﯾ ﺎء ﯾ ﺎ ﻗ ﺎھر اﻻﻋ داء ﯾ ﺎ راﻓ ﻊ اﻟﺳ ﻣﺎء ﯾ ﺎ اﻧﯾ س اﻻﺻ ﻔﯾﺎء ﯾ ﺎ‬
‫اﻻﺗﻘﯾﺎء ﯾﺎ ﻛﻧز اﻟﻔﻘراء ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻﻏﻧﯾﺎء ﯾﺎ اﻛرم اﻟ ُﻛرﻣﺎء ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر ﺣﺑﯾ ب‬

Ya mu’ine’d-duefa, Ya sahibe’l-gureba, Ya nasıre’l-evliya, Ya kahire’l-a’da, Ya rafi’e’s-sema, Ya


enise’l-asfiya, Ya habibe’l-etkiya, Ya kenze’l-fukara, Ya ilahe’l-agniya, Ya ekreme’l-kürema.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Heft-endam ağrısı için:

‫ﻻ ﯾﻧﻘُصُ ﻣن ﯾﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﻣن ﻛ ّل ﺷﺊ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻛ ّل ﺷﺊ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ُﯾ ْﺷﺑﮭﮫ ﺷﺊٌ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾزﯾد ﻓﻰ ﻣﻠﻛﮫ ﺷ ٌﺊ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺊٌ ﯾﺎ ﻣن‬
‫ﺣزاﺋﻧﮫ ﺷﺊٌ ﯾﺎ ﻣن ﻟﯾس ﻛﻣﺛﻠﮫ ﺷ ٌﺊ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾﻐرب ﻋن ﻋﻠﻣﮫ ﺷ ٌﺊ ﯾﺎ ﻣن ھو ﺧﺑﯾر ﺑﻛ ّل ﺷﺊ ﯾﺎ ﻣن وﺳﻌت رﺣﻣ ُﺗ ُﮫ ﻛ ّل ﺷﺊ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ‬
‫اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya kafiyen min külli şey’in, Ya kaimen ala külli şey’, Ya men la yuşbihuhu şey’, Ya men la yezidu
fi mülkihi şey’, Ya men la yuhfa aleyhi şey’, Ya men la yenkusu min hazainihi şey’, Ya men leyse
kemislihi şey’, Ya men la yagribu an ilmihi şey’, Ya men hüve habirun bi-külli şey’, Ya men
vesiat rahmetuhu külle şey’. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Mafsal ağrıları için:

‫اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ ﻣُﻛرﱢ م ﯾﺎ ﻣُطﻌِم ﯾﺎ ﻣُﻧﻌِم ﯾﺎ ﻣُﻌطﻰ ﯾﺎ ﻣُﻐﻧﻰ ﯾﺎ ﻣُﻘﻧﻰ ﯾﺎ ﻣُﻔﻧﻰ ﯾﺎ ﻣُﺣﯾﻰ ﯾﺎ ﻣُرﺿﻰ ﯾﺎ ﻣُﻧﺟﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت‬
‫اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Mükerrim, ya Mut’im, ya Mün’im, ya Mu’ti, ya Mugni, ya


Mukni, ya Müfni, ya Muhyi, ya Murdi, ya Münci. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa
hallisna mine’n-nar.

Bütün azalar için:

‫اﺧره ﯾﺎ اﻟﮫ ﻛ ّل ﺷﺊ و ﻣﻠﯾ َﻛﮫ ﯾﺎ ر‬


َ ‫ُﺑدئ ﻛ ّل ﯾﺎ اوّ ُل ﻛ ّل ﺷﺊ و‬
َ ‫وﺻﺎﻧﻌﮫ ﯾﺎ ﺑﺎرئ ﻛ ّل ﺷﺊ و ﺧﺎﻟﻘﮫ ﯾﺎ ﻗﺎﺑض ﻛ ّل ﺷﺊ و ﺑﺎﺳطﮫ ﯾﺎ ﻣ‬ َ ‫بﱠ ﻛ ّل ﺷﺊ‬
‫ُﺣﯾﻰ ﻛ ّل ﺷﺊ ﻣُﻣﯾﺗﮫ ﯾﺎ ﺧﺎﻟق ﻛ ّل ﺷﺊ و وارﺛﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت‬َ ‫ﻣﻧﺷﺊ ﻛ ّل ﺷﺊ و ﻣُﻘدّره ﯾﺎ ﻣُﻛوّ ن ﻛل ﺷﺊ و ﻣُﺣوّ ﻟﮫ ﯾﺎ ﻣ‬
َ ‫ﺷﺊ و ﻣُﻌﯾده ﯾﺎ‬
‫اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya evvele külli şey’in ve ahirehu, Ya ilahe külli şey’in ve melikehu, Ya rabbe külli şey’in saniehu,
Ya barie külli şey’in ve halıkehu, Ya kabıda külli şey’in ve basitehu, Ya mübdi’e külli şey’in ve
mu’idehu, Ya münşi’e külli şey’in ve mukaddirehu, Ya mükevvine külli şey’in ve muhavvilehu, Ya
muhyiye külli şey’in ve mumitehu, Ya halıke külli şey’in ve varisehu. Subhaneke ya ilahe illa ente
el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Bütün hastalıkların def’i için:

‫ﻣﺷﻛور ﯾﺎ ﺧﯾر ﺣﺎﻣد و ﻣﺣﻣ‬


ٍ ‫ﺷﺎﻛر و‬
ٍ ‫وﻣذﻛور ﯾﺎ ﺧﯾر‬
ٍ ‫ﺧﯾرذاﻛر‬
ٍ ‫داع و ﻣدﻋُوّ ﯾﺎ ﺧﯾر ﻣﺟﯾب و ﻣﺟﺎب ﯾﺎ ﯾﺎ‬
ٍ ‫ود ﯾﺎ ﺧﯾر ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود ﯾﺎ ﺧﯾر‬
‫ﺧﯾر اﻧﯾس و ﻣؤﻧس ﯾﺎ ﺧﯾر ﺻﺎﺣب و ﺟﻠﯾس ﯾﺎ ﺧﯾر ﻣﻘﺻود و ﻣطﻠوب ﯾﺎ ﺧﯾر ﺣﺑﯾب و ﻣﺣﺑوب ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث‬
‫ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya hayre zakirin ve mezkur, Ya hayre şakirin ve meşkur, Ya hayre hamidin ve mahmud, Ya


hayre şahidin ve meşhud, Ya hayre da’in ve med’uv, Ya hayre mucibin ve mucab, Ya hayre
enisin ve mu’nis, Ya hayre sahibin ve celis, Ya hayre maksudin ve matkub, Ya hayre habibin ve
mahbub. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
74
Sıkıntı, eza ve cefalardan kurtulmak için:

‫ﯾﺎ ﻣن ھو ﻟﻣن دﻋﺎه ﻣﺟﯾب ﯾﺎ ﻣن ھو ﻟﻣن اطﺎﻋﮫ ﺣﺑﯾبٌ ﯾﺎ ﻣن ھو اﻟﻰ ﻣن اﺣﺑﮫ ﻗرﯾب ﯾﺎ ﻣن ھو ﺑﻣن اﺳﺗﺣﻔظﮫ ﻗرﯾب ﯾﺎ ﻣن ھو ﺑﻣن رﺟﺎه‬
‫ﻋظﯾم ﯾﺎ ﻣن ھو ﻓﻰ اﺣﺳﺎﻧﮫ ﻗدﯾ ٌم ﯾﺎ ﻣن ھو ﻛ رﯾم ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و ﺑﻣ ن ﻋﺻ ﺎه ﺣﻠﯾ م ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و ﻓ ﻰ ﻋظﻣﺗ ﮫ رﺣﯾ م ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و ﻓ ﻰ ﺣﻛﻣ ﮫ‬
‫ﺑﻣن اراده ﻋﻠﯾ ٌم ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya men hüve li-men de’ahu mucib, Ya men hüve li-men eta’ahu habib, Ya men hüve ile men
ehabbehu karib, Ya men hüve bi-men istahfazahu karib, Ya men hüve bi-men recahu kerim, Ya
men hüve bi-men asahu halim, Ya men hüve fi azametihi rahim, Ya men hüve fi hükmihi azim,
Ya men hüve fi ihsanihi kadim, Ya men hüve bi-men eradehu alim. Subhaneke ya ilahe illa ente
el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Bütün yellerin def’i için:

ّ ‫اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ ﻣُﺳﺑّبُ ﯾﺎ ﻣُرﺣّب ﯾﺎ ﻣُﻘﻠّب ﯾﺎ ﻣُﻌ ّﻘب ﯾﺎ ﻣُر ّﺗب ﯾﺎ ﻣُﺧوّ ف ﯾﺎ ﻣُﺣدّد ﻣُذ ّﻛر ﯾﺎ ﻣ‬
‫ُﺳﺧر ﯾﺎ ﻣُﻐﯾّر ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت‬
‫اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Müsebbib, ya Murahhib, ya Mukallib, ya Mu’akkib, ya


Mürettib, ya Muhavvif, ya Muhaddid, ya Müzekkir, ya Musahhir, ya Mugayir. Subhaneke ya ilahe
illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Namazda kahillikten kurtulmak için:

ْ ‫ﺳﺎﺑق ﯾﺎ ﻣن وﻋده ﺻﺎدق ﯾﺎ ﻣن‬


‫ﻟطﻔﮫ ظﺎھ‬ ٌ ‫ٌر ﯾﺎ ﻣن اﻣره ﻏﺎﻟب ﯾﺎ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﮫ ﻣﺣﻛ ٌم ﯾﺎ ﻣن ﻗﺿﺎؤه ﻛﺎﺋن ﯾﺎ ﻣن ﻗراﻧﮫ ﻣﺟﯾد ﯾﺎ ﻣن ﯾﺎ ﻣن ﻋﻠﻣُﮫ‬
‫ﻣﻠﻛﮫ ﻗدﯾم ﯾﺎ ﻣن ﻓﺿﻠﮫ ﻋﻣﯾم ﯾﺎ ﻣن ﻋرﺷﮫ ﻋظﯾم ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya men ilmuhu sabık, Ya men va’dehu sadık, Ya men lutfuhu zahir, Ya men emruhu galib, Ya
men kitabuhu muhkem, Ya men kadauhu kain, Ya men kur’anehu mecid, Ya men mülkühü
kadim, Ya men fadluhu a’mim, Ya men arşuhu azim. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-
gavsa hallisna mine’n-nar.

Korkunç rüya ve korkulu uykuların ve uykusuzluğun def’i için

‫ُﻠﮭﯾﮫ ﻗول ﻋن ﻗول ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾُﻐَ ﻠّطﮫ ﺳؤال ﻋن ﺳؤال ﯾﺎ ﻣن ﻻﯾﺣﺟﺑﮫ‬


ِ ‫ﺳﻣﻊ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾﻣﻧﻌﮫ ﻓﻌ ٌل ﻋن ﻓﻌْ ل ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾ‬
ٍ ‫ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾﺷﻐَ ﻠﮫ ﺳﻣ ٌﻊ ﻋن‬
‫ُﻧﺗﮭﻰ طﻠب اﻟطﺎ‬
َ ‫ُﻧﺗﮭﻰ ھﻣم اﻟﻌﺎرﻓﯾن ﯾﺎ ﻣن ﻣ‬
َ ‫ُﺑرﻣﮫ اﻟﺣﺎح اﻟﻣُﻠﺣّﯾن ﯾﺎ ﻣن ﻏﺎﯾﺔ ﻣراد اﻟﻣرﯾدﯾن ﯾﺎ ﻣن ﻣ‬ِ ‫ﻟﺑﯾن ﯾﺎ ﻣن ھو ﻻ ﺷﺊ ﻋن ﺷﺊ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾ‬
‫ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾﮫ ذ ّرةٌ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya men la yeşgaluhu sem’un an sem’, Ya men la yemna’uhu fi’lun an fi’l, Ya men la yulhihi
kavlun an kavl, Ya men la yugallituhu su’alun an su’al, Ya men la yehcubuhu şey’un an şey’, Ya
men la yubrimuhu ilhahe’l-mulihhin, Ya men gayete murade’l-müridin, Ya men münteheye
himeme’l-arifin, Ya men münteheye talebe’l-talibin, Ya men hüve la yahfa aleyh zerretün fi’l-
alemin.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Taat ve duaların kabulü için

‫ﺻف ﯾﺎ َﻋدﻻً ﻻ ﯾﺣﯾف ﯾﺎ ﻏﻧ ّﯾﺎ ً ﻻ‬ َ ‫ﯾﺑﺧل ﯾﺎ ﺻﺎدﻗﺎ ً ﻻ ﯾُﺧﻠِف ﯾﺎ وھﺎﺑﺎ ً ﻻ َﯾ ِﻣ ّل ﯾﺎ ﻗﺎھراً ﻻ ﯾُﻐَ ﻠّب ﯾﺎ ﻋظﯾﻣﺎ ً ﻻ ﯾو‬
َ ‫ﯾﺎ ﺣﻠﯾﻣﺎ ً ﻻ ﯾﺟﻌل ﯾﺎ ﺟواداً ﻻ‬
ً ُ ً ّ
‫اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر ﯾﻔﺗﻘر ﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﻻ ﯾﺻﻐر ﯾﺎ ﺣﺎﻓظﺎ ﻻ ﯾﻐﻔل ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ‬

Ya halimen la yec’alu, Ya cevaden la yebhalu, Ya sadıken la yuhlifu, Ya vehhaben la yemillu, Ya


kahıren la yugallibu, Ya azimen la yusefu, Ya adlen la yehifu, Ya ganiyyen la yeftakiru, Ya
kebiren la yesguru, Ya hafızen la yegfilu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.

1 İşlerin açıklığı için:


75
‫اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣﺎﺋك اﻟﺣﺳﻧﻰ ﯾﺎ ﷲ ﯾﺎ رﺣﻣن ﯾﺎ رﺣﯾم ﯾﺎ ﻛرﯾم ﯾﺎ ﻣﻘﯾم ﯾﺎ ﻋظﯾم ﯾﺎ ﻗدﯾم ﯾﺎ ﻋﻠﯾم ﯾﺎ ﺣﻠﯾم ﯾﺎ ﺣﻛﯾم ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت‬
َ
‫اﻟﻧﺎراﻟﻐوث اﻟ‬ ‫ﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن‬
َ
Allahümme inni es’elüke bi-esmaike’l-hüsna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya
Mukim, ya A’zim, ya Kadim, ya Alim, ya Halim, ya Hakim. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa
el-gavsa hallisna mine’n-nar.

2 Belaların def’i için:

‫ُﻌطﻰ اﻟﻣﺳﺄﻻت ﯾﺎ ﻗﺎﺑل اﻟﺛوﺑﺎت ﯾﺎ ﺳﺎﻣﻊ‬


َ ‫ﯾﺎ ﺳﯾدَ اﻟﺳﺎدات ﯾﺎ ﻣﺟﯾب اﻟدﻋوات ﯾﺎ راﻓﻊ اﻟدرﺟﺎت ﯾﺎ وﻟﻰّ اﻟﺣﺳﻧﺎت ﯾﺎ ﻏﺎﻓر اﻟﺧطﯾـﺎت ﯾﺎ ﻣ‬
‫اﻻﺻوات ﯾﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﺧﻔﯾّﺎت ﯾﺎ داﻓﻊ اﻟﺑﻠﯾّﺎت ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya Seyyide’s-sadat, ya Mucibe’d-da’avat, ya Rafi’e’d-derecat, ya Veliyye’l-hasenat, ya Gafire’l-
hatayat, ya Mu’tiye’l-mes’elat, ya Kabile’s-sevebat, ya Sami’e’l-esvat, ya Alime’l-hafiyyat, ya
Dafi’e’l-beliyyat. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

3 İzzet ve ikram bulmak için:

‫ﺧﯾر اﻟذاﻛرﯾن ﯾﺎ‬


َ ‫ﺧﯾر اﻟﺣﺎﻣدﯾن ﯾﺎ‬
َ ‫ﺧﯾر اﻟوارﺛﯾن ﯾﺎ‬
َ ‫ﺧﯾر اﻟرازﻗﯾن ﯾﺎ‬
َ ‫ﺧﯾر اﻟﺣﺎﻛﻣﯾن ﯾﺎ‬
َ ‫ﺧﯾر اﻟﻧﺎﺻرﯾن ﯾﺎ‬
َ ‫ﺧﯾر اﻟﻔﺎﺗﺣﯾن ﯾﺎ‬
َ ‫ﺧﯾر اﻟﻐﺎﻓرﯾن ﯾﺎ‬
َ ‫ﯾﺎ‬
‫ﺧﯾر اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
َ ‫ﺧﯾر اﻟﻣﻧزﻟﯾن ﯾﺎ‬
َ

Ya hayre’l-gafirin, Ya hayre’l- fatihin, Ya hayre’n-nasırin, Ya hayre’l- hakimin, Ya hayre’r- razıkin,


Ya hayre’l- varisin, Ya hayre’l- hamidin, Ya hayre’z- zakirin, Ya hayre’l- münzilin, Ya hayre’l-
muhsinin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

4 Zafer bulmak için:

‫اﻟﻌزة واﻟﺟﻣﺎل ﯾﺎ َﻣن ﻟَ ُﮫ اﻟﻘدرة و اﻟﻛﻣﺎل ﯾﺎ َﻣن ﻟَ ُﮫ اﻟﻣﻠك واﻟﺟﻼل ﯾﺎ َﻣن ھو اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎل ﯾﺎ ﻣﻧﺷﺊ اﻟﺳﺣﺎب اﻟﺛﻘﺎل ﯾﺎ َﻣن ھو ﺷدﯾد‬
ّ ‫ﯾﺎ َﻣن ﻟَ ُﮫ‬
‫ن ھو ﻋﻧده ا ّم اﻟﻛﺗﺎب ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻣﺣﺎل ﯾﺎ َﻣن ھو ﺳرﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎب ﯾﺎ َﻣن ھو ﺷدﯾد اﻟﻌﻘﺎب ﯾﺎ َﻣن ھو ﻋﻧده ﺣﺳن اﻟﺛواب ﯾﺎ َﻣ‬
‫اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya men lehü’l-izzeti ve’l-cemal, Ya men lehü’l-kudreti ve’l-kemal, Ya men lehü’l-mülk ve’l-celal,
Ya men hüve’l-kebirü’l-müte’al, Ya münşiye’s-sehabu’s-sıkal, Ya men hüve şedidu’l-muhal, Ya
men hüve seri’u’l-hisab, Ya men hüve şedidu’l-ikab, Ya men hüve indehu hüsnü’s-sevab, Ya
men hüve indehu ümmü’l-kitab. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-
nar.

5 Kalblerde kabul bulmak ve bir kimseyi yanına getirtmek için

‫اﻟﻠﮭم ا ّﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ ﺣ ّﻧﺎن ﯾﺎ ﻣ ّﻧﺎن ﯾﺎ دﯾّﺎن ﯾﺎ ﺑرھﺎن ﯾﺎ رﺿوان ﯾﺎ ﺳﻠطﺎن ﯾﺎ ﻏﻔران ﯾﺎ ﺳﺑﺣﺎن ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻌﺎن ﯾﺎ ذااﻟﻣنّ اﻟﺑﯾﺎن ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ‬
‫اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Allahümme inni es’elüke bismike ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Rıdvan, ya
Sultan, ya Gufran, ya Subhan, ya Müste’an, ya Za’l-menni ve’l-beyan. Subhaneke ya ilahe illa
ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

6 Sihrin, afet ve belaların def’i için

‫ﻛ ّل ﺷﺊ ﻟﻌ ّزﺗﮫ ﯾﺎ َﻣنْ ﺧﺿﻊ ﻛ ّل ﺷﺊ ﻟﮭﯾﺑﺗﮫ ﯾﺎ َﻣنْ اﻧﻘﺎد ﻛ ّل ﺷﺊ ﻟﮭﯾﺑﺗﮫ ﯾﺎ َﻣنْ ﺗواﺿﻊ ﻛ ﱡل ﺷﺊ ﻟﻌظﻣﺗﮫ ﯾﺎ َﻣنْ اﺳﺗﺳﻠم ﻛ ّل ﺷﺊ ﻟﻘدرﺗﮫ ﯾﺎ َﻣنْ ذ ّل‬
‫ﯾﺎ َﻣنْ اﻧﻘﺎد ﻛ ّل ﺷﺊ ﻣن ﺧﺷﯾﺗﮫ ﯾﺎ َﻣنْ ﺗﺷ ّﻘﻘت اﻟﺟﺑﺎل ﻣن ﻣﺧﺎﻓﺗﮫ ﯾﺎ َﻣنْ ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻣوات ﺑﺎﻣره ﯾﺎ َﻣنْ اﺳﺗﻘ ّرت اﻻرﺿون ﺑﺎذﻧﮫ ﯾﺎ َﻣنْ ﯾﺳﺑّﺢ‬
‫اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر اﻟرﻋد ﺑﺣﻣده ﯾﺎ َﻣنْ ﻻ ﯾﻌﺗدى ﻋﻠﻰ اھل ﻣﻣﻠﻛﺗﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ‬
Ya men tevada’a küllü şey’in li-azametihi, Ya men estesleme küllü şey’in li-kudretihi, Ya men
zelle küllü şey’in li-izzetihi, Ya men hada’a küllü şey’in li-heybetihi, Ya men enkada küllü şey’in
li-heybetihi, Ya men enkada küllü şey’in min haşyetihi, Ya men teşakkakati’l-cibal min
mehafetihi, Ya men kameti’s-semavat bi-emrihi, Ya men estakarrati’l-ardun bi-iznihi, Ya men
yusebbihu’r-ra’du bi-hamdihi, Ya men la ya’tedi ala ehli memleketihi. Subhaneke ya ilahe illa
ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

7 İşlerin iyi neticelenmesi için:


76
‫ﻣﻧﺗﮭﻰ اﻟرﺟﺎﯾﺎ ﯾﺎ ﻣُﺟزل اﻟﻌطﺎﯾﺎ ﯾﺎ واھب اﻟﮭداﯾﺎ ﯾﺎ رازق اﻟﺑراﯾﺎ ﯾﺎ ﻗﺎﺿﻰ اﻟﻣﻧﺎﯾﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﻊ اﻟﺷﻛﺎﯾﺎ ﯾﺎ‬
َ ‫ﯾﺎ ﻏﺎﻓرً اﻟﺧطﺎﯾﺎ ﯾﺎ ﻛﺎﺷف اﻟﺑﻼﯾﺎ ﯾﺎ‬
‫اﻻﺳﺎرى ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ‬
َ ّ
‫اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر ﺑﺎﻋث اﻟﺑراﯾﺎ ﯾﺎ ﻣُطﻠق‬

Ya Gafire’l-hataya, ya Kaşife’l-belaya, ya Müntehiye’l-recaya, ya Müczile’l-ataya, ya Vahibe’l-


hedaya, ya Razıka’l-beraya, ya Kadıya’l-menaya, ya Samie’l-şekaya, ya Ba’ise’l-beraya, ya
Mutlike’l-usera. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

8 Yüce mertebelere ulaşmak için:

‫ﯾﺎ ذا اﻟﺣﻣد واﻟﺛﻧﺎء ﯾﺎ ذا اﻟﻔﺧر واﻟﺑﮭﺎء ﯾﺎ ذا اﻟﻌﮭد واﻟوﻓﺎء ﯾﺎ ذا اﻟﻌﻔو واﻟرﺿﺎء ﯾﺎ ذا اﻟﻣنّ واﻟﻌطﺎء ﯾﺎ ذا اﻟﻔﺻل واﻟﻘﺿﺎء ﯾﺎ ذا اﻟﻌ ّز واﻟﺑﻘﺎء‬
‫ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر ﯾ ﺎ ذا اﻻﻻء واﻟﻧﻌﻣ ﺎء ﺳ ﺑﺣﺎﻧك‬

ya Za’l-hamdi ve’s-sena, ya Za’l-fahri ve’l-beha, ya Za’l-ahdi ve’l-vefa, ya Za’l-afvi ve’r-rıda, ya


Za’l-menni ve’l-ata, ya Za’l-fasl ve’l-kada, ya Za’l-izzi ve’l-beka, ya Za’l-elai ve’n-ne’ama.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

9 Afet, bela, sihir ve şerden muhafazada olmak için:

‫اﻟﻠﮭم ا ّﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ داﻓﻊ ﯾﺎ راﻓﻊ ﯾﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﯾﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﻊ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎ ﺷﺎﻓﻊ ﯾﺎ واﺳﻊ ﯾﺎ ﻣ َُوﺳّﻊ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث‬
‫ﻣ ن اﻟﻧ ﺎر اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Mani’, ya Dafi’, ya Rafi’, ya Sani’, ya Nafi’, ya Sami’, ya
Cami’, ya Şafi’, ya Vasi’, ya Muvassi’. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.

10 İşlerin daha da iyileşmesi için:

‫اﻧﻊ ﯾﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﻊ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﻛ ّل ﻣﺻﻧوع ﯾﺎ ﺧﺎﻟق ﻛ ّل ﻣﺧﻠوق ﯾﺎ رازق ﻛ ّل ﻣرزوق ﯾﺎ ﻣﺎﻟك ﻛ ّل ﻣﻣﻠوك ﯾﺎ ﻛﺎﺷف ﻛ ّل ﻣﻛروب ﯾﺎ ﯾ ﺎ ص‬
‫ﻓﺎرج ﻛ ّل ﻣﮭﻣوم ﯾﺎ راﺣم ﻛ ّل ﻣرﺣوم ﯾﺎ ﻧﺎﺻر ﻛ ّل ﻣﺧذول ﯾﺎ ﺳﺎﺗر ﻛ ّل ﻣﻌﯾوب ﯾﺎ ﻣﻠﺟﺎ ﻛ ّل ﻣطرود ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث‬
‫ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya Sani’, ya Nafi’, ya Sami’, ya Cami’e külli masnu’, ya Halıka külli mahluk, ya Razıka külli
merzuk, ya Malike külli memluk, ya Kaşife külli mekrub, ya Farice külli mehmum, ya Rahime külli
merhum, ya Nasıra külli mahzul, ya Satire külli ma’yub, ya Melce’e külli matrud. Subhaneke ya
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

11 İbtal-i sihir ve imanı muhafaza için:

‫ﯾﺎ ُﻋدّﺗﻰ ﻋﻧد ﺷدّﺗﻰ ﯾﺎ رﺟﺎءى ﻣُﺻﯾﺑﺗﻰ ﯾﺎ ﻣؤﻧﺳﻰ ﻋﻧد وﺣﺷﺗﻰ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺑﻰ ﻋﻧد ُﻏرﺑﺗﻰ ﯾﺎ وﻟﻰّ ﻋﻧد ﻧﻌﻣﺗﻰ ﯾﺎ ﻏﯾﺎﺛﻰ ﻋﻧد ُﻛرﺑﺗﻰ ﯾﺎ دﻟﯾﻠﻰ‬
‫ﻏﻧﺎءـﻰ ﻋﻧد اﻓﺗﻘﺎرى ﯾﺎ ﻣﻠﺟﺄى ﻋﻧد اﺿطرارى ﯾﺎ ﻣُﻐﯾﺛﻰ ﻋﻧد ﻣﻔزﻋﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن ﻋﻧ د ﺣ ﯾرﺗﻰ ﯾ ﺎ‬
‫اﻟﻧ ﺎر‬

Ya uddeti inde şiddeti, Ya recai inde musibeti, Ya mu’nisi inde vahşeti, Ya sahibi inde gurbeti,
Ya veliyi inde nimeti, Ya gıyasi inde kürbeti, Ya delili inde hayreti, Ya gınai inde iftikari, Ya
melcei inde ıdtırari, Ya mugisi inde mefza’i. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa
hallisna mine’n-nar.

12 Kısmet ve baht açıklığı için:

‫ﻟﻛروب ﯾﺎ ﻣﻘﻠّب اﻟﻘﻠوب ﯾﺎ طﺑﯾب اﻟﻘﻠوب ﯾﺎ ﻣﻧوّ ر اﻟﻘﻠوب ﯾﺎ اﻧﯾس اﻟﻘﻠوب ﯾﺎ ﯾﺎ ﻋﻼم اﻟﻐﯾوب ﯾﺎ ﻏ ّﻔﺎر اﻟذﻧوب ﯾﺎ ﺳﺗﺎر اﻟﻌﯾوب ﯾﺎ ﻛﺎﺷف ا‬
‫ﻣﻔرّج اﻟﮭﻣوم ﯾﺎ ﻣﻧ ّﻔس اﻟﻐﻣوم ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya Allame’l-guyub, ya Gaffare’z-zunub, ya Settare’l-u’yub, ya Kaşife’l-kürub, ya Mukallibe’l-
kulub, ya Münevvire’l-kulub, ya Enise’l-kulub, ya Müferrice’l-hümum, ya Müneffise’l-gumum.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

13 Rızkın devamlılığı için:


77
‫ﺎ ﻣُﻧﯾل ﯾﺎ ﻣُﻘﯾل ﯾﺎ ﻣُﺣﯾل ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺳﻣك ﯾﺎ ﺟﻠﯾل ﯾﺎ ﺟﻣﯾل ﯾﺎ وﻛﯾل ﯾﺎ ﻛﻔﯾل ﯾﺎ دﻟﯾل ﯾﺎ ﻗﺑﯾل ﯾﺎ ﻣُدﯾل ﯾ‬
‫اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Celil, ya Cemil, ya Vekil, ya Kefil, ya Delil, ya Kabil, ya
Müdil, ya Münil, ya Mukil, ya Muhil. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.

14 Kötülüklerin def’i için:

‫ﯾﺎ دﻟﯾ َل اﻟﻣُﺗﺣﯾّرﯾن ﯾﺎ ﻏﯾﺎث اﻟﻣُﺳﺗﻐﯾﺛﯾن ﯾﺎ ﺻرﯾﺦ ا ﻟﻣﺳﺗﺻرﺧﯾن ﯾﺎ ﺟﺎرا اﻟﻣﺳﺗﺟرﯾن ﯾﺎ اﻣﺎن اﻟﺧﺎءﻓﯾن ﯾﺎ ﻋون اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﯾﺎ راﺣم اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن‬
‫اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر ﯾﺎ ﻣﻠﺟﺎء اﻟﻌﺎﺻﯾن ﯾﺎ ﻏﺎﻓر اﻟﻣُذﻧﺑﯾن ﯾﺎ ﻣُﺟﯾب اﻟدﻋوة اﻟﻣُﺿطرّ ﯾن ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ‬

Ya Delile’l-mütehayyirin, ya Gıyase’l-müstagısin, ya Sarihe’l-müstasrıhin, ya Cara’l-müstecirin,


ya Amane’l-haifin, ya Avne’l-mü’minin, ya Rahime’l-mesakin, ya Melce’e’l-a’sin, ya Gafire’l-
müznibin, ya Mucibe’d-da’veti’l-mudtarrin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa
hallisna mine’n-nar.

15 Rızkın kolaylığı ve rahatlığı için:

‫ﺎ ذا ﯾﺎ ذا اﻟﺟود واﻻﺣﺳﺎن ﯾﺎ ذا اﻟﻔﺿل واﻻِﻣﺗِﻧﺎن ﯾﺎ ذا اﻻﻣن واﻻﻣﺎن ﯾﺎ ذا اﻟﻘُ ْدس واﻟﺳﺑﺣﺎن ﯾﺎ ذا اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺑﯾﺎن ﯾﺎ ذا اﻟرﺣﻣﺔ واﻟرﺿوان ﯾ‬
‫اﻟﻌظ َﻣﺔ واﻟﺳﻠطﺎن ﯾﺎ ذا اﻟرأﻓﺔ واﻟﻣﺳﺗﻌﺎن ﯾﺎ ذا اﻟﻌﻔو واﻟﻐﻔران ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
َ ‫اﻟﺣﺟﺔ واﻟﺑرھﺎن ﯾﺎ ذا‬

Ya Za’l- cudi ve’l-ihsan, ya Za’l-fasli ve’l-imtinan, ya Za’l-emni ve’l-aman, ya Za’l-kudsi ve’l-


sübhan, ya Za’l-hikmeti ve’l-beyan, ya Za’r-rahmeti ve’r-rıdvan, ya Za’l-hücceti ve’l-burhan, ya
Za’l-azameti ve’s-sultan, ya Za’r-re’feti ve’l-müste’an, ya Za’l-afvi ve’l-gufran. Subhaneke ya
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

16 Mühim işler kolaylık ve açıklığı için:

‫ﻛل ﺷﺊ ﯾﺎ ﻣن ھو اﻟﮫ ﻛل ﺷﺊ ﯾﺎ ﻣن ھو ﺧﺎﻟق ﻛل ﺷﺊ ﯾﺎ ﻣن ھو ﺻﺎﻧﻊ ﻛل ﺷﺊ ﯾﺎ ﻣن ھو ﻗﺑل ﻛل ﺷﺊ ﯾﺎ ﻣن ھو ﺑﻌد ﻛل‬ ِ ‫ﯾﺎ ﻣن ھو رب‬


‫ﺷ ﺊ ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و ﻓ وق ﻛ ل ﺷ ﺊ ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و ﻋ ﺎﻟم ﺑﻛ ل ﺷ ﺊ ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ ﻛ ل ﺷ ﺊ ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و ﯾﺑﻘ ﻰ وﯾﻔ ﻧﻰ ﻛ ل ﺷ ﺊ‬
‫ث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎرﺳ ﺑﺣﺎﻧك ﯾ ﺎ اﻟ ﮫ اﻻ اﻧ ت اﻟﻐ وث اﻟﻐ و‬

Ya men hüve rabbü külli şey’in, Ya men hüve ilahü külli şey’in, Ya men hüve sani’u külli şey’in,
Ya men hüve kable külli şey’in, Ya men hüve ba’de külli şey’in, Ya men hüve fevka külli şey’in,
Ya men hüve alimu bikülli şey’in, Ya men hüve kadiru ala külli şey’in, Ya men hüve yebka ve
yefna külli şey’in. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

17 Hacetlerin yerine gelmesi için:

‫ﺎ ﻣُﻣ ّﻛن ﯾﺎ ﻣُزﯾّن ﯾﺎ ﻣُﻌﯾن ﯾﺎ ﻣُﻘﯾم ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺳﻣك ﯾﺎ ﻣؤﻣن ﯾﺎ ﻣُﮭﯾﻣن ﯾﺎ ﻣﺛﻛوّ ن ﯾﺎ ﻣُﻠ ّﻘﯾن ﯾﺎ ﻣُﺑﯾّن ﯾﺎ ﻣُﮭوّ ن ﯾ‬
‫اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Allahümme inni es’elüke bismike ya Mü’min, ya Müheymin, ya Mütekevvin, ya Mulakkin, ya
Mübeyyin, ya Mühevvin, ya Mümekkin, ya Müzeyyin, ya Mu’in, ya Mukim. Subhaneke ya ilahe
illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

18 Keder ve sıkıntıdan kurtulup rahatlamak için:

‫ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و ﻓ ﻰ ﻣﻠﻛ ﮫ ﻣﻘﯾ م ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و ﻓ ﻰ ﺳ ﻠطﺎﻧﮫ ﻗ دﯾم ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و ﻓ ﻰ ﺟﻼﻟ ﮫ ﻋظﯾ م ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و ﻋﻠ ﻰ ﻋﺑ ﺎده رﺣﯾ م ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و‬


‫ن رﺟﺎه ﻛرﯾم ﯾﺎ ﻣن ھو ﻓﻰ ﺣﻛﻣﺗﮫ ﻟطﯾف ﯾﺎ ﻣن ھو ﻓﻰ ﻟطﻔﮫ ﻗدﯾم ﺑﻛ ل ﺷ ﺊ ﻋﻠﯾ م ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و ﺑﻣ ن ﻋﺻ ﺎه ﺣﻠﯾ م ﯾ ﺎ ﻣ ن ھ و ﺑ م‬
‫ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya men hüve fi mülkihi mukim, Ya men hüve fi sultanihi kadim, Ya men hüve fi celalihi azim, Ya
men hüve ala ibadihi rahim, Ya men hüve bikülli şey’in alim, Ya men hüve bi-men asahu halim,
Ya men hüve bi-men recahu kerim, Ya men hüve fi hikmetihi latif, Ya men hüve fi lutfihi kadim.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
78
19 İşlerin kolaylaşması için:

‫ﺿﻠُﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾُﺳْ ﺋل اﻻ ﻋ ْﻔوُ هُ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾُﻧظر اﻻ ِﺑرﱡ ه ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾدوم اﻻ ﻣﻠﻛﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﺳﻠطﺎن اﻻ ﺳﻠطﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣن وﺳﻌت ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾُرﺟﻰ اﻻ ﻓ‬
‫ﻛ ﱠل ﺷﺊ رﺣﻣﺗﮫ ﯾﺎ ﻣن ﺳ َﺑﻘت رﺣﻣ ُﺗ ُﮫ ﻏﺻ َﺑ ُﮫ ﯾﺎ ﻣن اﺣﺎط ﺑﻛل ﺷﺊ ﻋﻠﻣﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻟﯾس اﺣ ٌد ﻣﺛﻠَ ُﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ‬
‫ﻣ ن اﻟﻧ ﺎر‬

Ya men la yurca illa fadluhu, Ya men la yus’alu illa afvuhu, Ya men la yunzaru illa birruhu, Ya
men la yedumu illa mülkuhu, Ya men la sultane illa sultanehu, Ya men vesi’at külle şeyin
rahmetehu, Ya men sebakat rahmetuhu gadabahu, Ya men ihata bi-külli şey’in ilmuhu, Ya men
leyse ahadun mislehu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

20 Güçlük ve belaların def’i için:

‫ﻓﺎرج اﻟﮭ ّم ﯾﺎ ﻛﺎﺷف اﻟﻐ ّم ﯾﺎ ﻏﺎﻓراﻟذﻧب ﯾﺎ ﻗﺎﺑل اﻟﺛوب ﯾﺎ ﺧﺎﻟق اﻟﺧﻠق ﯾﺎ ﺻﺎدق اﻟوﻋد ﯾﺎ ﻣُوﻓﻰ اﻟﻌﮭد ﯾﺎ ﻋﺎﻟم ا‬
َ ‫اﻟﺣبّ ﯾﺎ رازق ﯾﺎ‬
َ ‫ﻟﺳرّ ﯾﺎ ﻓﺎﻟق‬
ّ
‫اﻻﻧﺎم ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya Farice’l-hemm, ya Kaşife’l-gamm, ya Gafire’z-zenb, ya Kabile’s-sevb, ya Halıke’h-halk, ya


Sadıke’l-va’d, ya Mu’fiye’l-ahd, ya Alime’s-sır, ya Falike’l-habb, ya Razıke’l-enam. Subhaneke ya
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

21 Fayda ve menfaat bulmak için:

‫اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺳﻣك ﯾﺎ ﻋﻠﻰّ ﯾﺎ وﻓﻰّ ﯾﺎ ﻣﻠﻰّ ﯾﺎ ﺣﻔﻰّ ﯾﺎ رﺿﻰّ ﯾﺎ زﻛﻰّ ﯾﺎ ﺑدىّ ﯾﺎ ﻗوىّ ﯾﺎ وﻟﻰّ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ‬
‫ﻣ ن اﻟﻧ ﺎر‬

Allahümme inni es’elüke ya Ali, ya Vafi, ya Meli, ya Hafi, ya Radi, ya Zeki, ya Kavi, ya Veli.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

22 Rızk bolluğu için:

‫ﺣﺳ َن اﻟﺗﺟﺎوز ﯾ ﺎ ﻣ ن اظﮭ ر اﻟﺟﻣﯾ ل ﯾ ﺎ ﻣ ن ﺳ ﺗر اﻟﻘﺑﯾ ﺦ ﯾ ﺎ ﻣ ن ﻟ م ﯾؤاﺧ ذ ﺑ ﺎﻟﺟرﯾرة ﯾ ﺎ ﻣ ن ﻟ م ي‬


َ ‫ھﺗك اﻟﺳرّ ﯾﺎ ﻋظﯾم اﻟﻌﻔو ﯾﺎ‬
‫وى ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
َ ْ
‫ﻛ‬ ‫ﺷ‬ ‫ل‬
ّ ‫ﻛ‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﻰ‬
َ ‫ﯾﺎ‬ ‫وى‬
َ ْ‫ﻧﺟ‬ ‫ل‬
ّ ‫ﻛ‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟرﺣﻣﺔ‬ ‫ْن‬‫ﯾﺎ واﺳﻊ اﻟﻣﻐﻔرة ﯾﺎ ﺑﺎﺳط اﻟﯾ َدﯾ‬

Ya men ezhare’l-cemil, Ya men setere’l-kabih, Ya men yu’ahiz bil-cerire, Ya men lem yeheteki’s-
sır, Ya azime’l-afvi, Ya hasene’t-tecavüz, Ya vasi’e’l-magfireti, Ya basite’l-yedeyni bi-r-rahmeti,
Ya sahibe külli necva, Ya müntehaye külli şekva. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa
hallisna mine’n-nar.

23 Üzüntü ve kederin izalesi için:

‫ﯾﺎ ذا اﻟﻧﻌْ ﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻐﺔ ﯾﺎ ذا اﻟرﺣﻣﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﯾﺎ ذا اﻟﻣ ّﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺎ ذا اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﯾﺎ ذا اﻟﻘدرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾﺎ ذا اﻟﺣﺟّﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﯾﺎ ذا اﻟﻛراﻣﺔ‬
ّ ‫ث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎراﻟظﺎھرة ﯾﺎ ذا‬
‫اﻟﻌزة اﻟداﺋﻣﺔ ﯾﺎ ذا اﻟﻘوّ ة اﻟﻣﺗﯾﻧﺔ ﯾﺎ ذا اﻟﻌظﻣﺔ اﻟﻣﻧﯾﻌﺔ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐو‬

Ya Za’n-nimeti’s-sabiga, ya Za’r-rahmeti’l-vasia, ya Za’l-menneti’s-sabıka, ya Za’l-hikmeti’l-


baliga, ya Za’l-kudreti’l-kamile, ya Za’l-hücceti’l-kati’a, ya Za’l-kerameti’z-zahire, ya Za’l-izzeti’d-
daime, ya Za’l-kuvveti’l-metine, ya Za’l-azameti’l-meni’a. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa
el-gavsa hallisna mine’n-nar.

24 Islah-ı hal, kötü ahlakdan uzaklaşmak için

‫ف ﯾﺎ ﺑدﯾﻊ اﻟﺳﻣوات ﯾﺎ ﺟﺎﻋل اﻟظﻠﻣﺎت راﺣم اﻟﻌﺑرات ﯾﺎ ﻣﻘﯾل اﻟﻌﺛرات ﯾﺎ ﺳﺎﺗر اﻟﻌورات ﯾﺎ ﻣُﺣﯾﻰ اﻻﻣوات ﯾﺎ ُﻣ َﻧ ّزل اﻻﯾﺎت ﯾﺎ ﻣﺿ ّﻌ‬
‫اﻟﺣﺳﻧﺎت ﯾﺎ ﻣﺎﺣﻰ اﻟﺳﯾﺋـﺎت اﻟﻧﻘﺎﻣت ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya Bedi’e’s-semavat, ya Caile’z-zulumat, ya Rahime’l-aberat, ya Mukile’l-aserat, ya Satire’l-
averat, ya Muhyiye’l-emvat, ya Münezzile’l-ayat, ya Muda’ife’l-hasenat, ya Mahiye’s-seyyi’ati’n-
nekamat. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.
79
25 Sıkıntı ve kederin def’i için:

‫ﺷر ﯾﺎ ُﻣ ْﻧذر ﯾﺎ ﻣُﻘدّم ﯾﺎ ﻣؤ ّﺧر ﺳﺑ‬


ّ ‫ُﻧور ﯾﺎ ﻣُﯾﺳّر ﯾﺎ ﻣُﺑ‬
ّ ‫ﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺳﻣك ﯾﺎ ﻣُﺻوّ ر ﯾﺎ ﻣُﻘدّر ﯾﺎ ﻣُدﺑّر ﯾﺎ ﻣُطﮭّر ﯾﺎ ﻣ‬
ّ
‫اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Musavvir, ya Mukaddir, ya Müdebbir, ya Mutahhir, ya


Münevvir, ya Müyessir, ya Mübeşşir, ya Münzir, ya Mukaddim, ya Mu’ahhir. Subhaneke ya ilahe
illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

26 Veli ve dost mertebesine ulaşmak ve kalb gözünün açılması için:

ّ‫ﯾﺎ ربّ اﻟﺑﯾت اﻟﺣرام ﯾﺎ ربّ اﻟﺷﮭر اﻟﺣرام ﯾﺎ ربّ اﻟﺑﻠد اﻟﺣرام ﯾﺎ ربّ اﻟرﻛن واﻟﻣﻘﺎم ﯾﺎ ربّ ﻣﺷﻌر اﻟﺣرام ﯾﺎ ربّ اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺣرام ﯾﺎ رب‬
‫ﯾﺎ ربّ اﻟﺗﺣﯾّﺔ واﻟﺳﻼم ﯾﺎ ربّ اﻟﻘدرة ﻓﻰ اﻻﻧﺎم ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر اﻟ ِﺣ ّل واﻟﺣرام ﯾﺎ ربّ اﻟﻧور واﻟظﻼم‬

Ya Rabbe’l-beyti’l-haram, ya Rabbe’ş-şehri’l-haram, ya Rabbe’l-beledi’l-haram, ya Rabbe’r-rükni


ve’l-makam, ya Rabbe’l-meş’ari’l-haram, ya Rabbe’l-mescidi’l-haram, ya Rabbe’l-hılli ve’l-haram,
ya Rabbe’n-nuri ve’z-zulam, ya Rabbe’t-tahiyyeti ve’s-selam, ya Rabbe’l-kudreti fi’l-enam.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

27 Büyükler katına varmak için:

‫ﻋﺎدﻟﯾن ﯾﺎ اﺻدق اﻟﺻﺎدﻗﯾن ﯾﺎ اطﮭر اﻟطﺎھرﯾن ﯾﺎ اﺣﺳن اﻟﺧﺎﻟﻘﯾن ﯾﺎ اﺳرع اﻟﺣﺎﺳﺑﯾن ﯾﺎ اﺳﻣﻊ اﻟﺳﺎﻣﻌﯾن ﯾﺎ ﯾ ﺎ اﺣﻛ م اﻟﺣ ﺎﻛﻣﯾن ﯾ ﺎ اﻋ دل ال‬
‫اﺑﺻر اﻟﻧﺎظرﯾن ﯾﺎ اﺷﻔﻊ اﻟﺷﺎﻓﻌﯾن ﯾﺎ اﻛرم اﻻﻛرﻣﯾن ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya ahkame’l-hakimin, Ya a’dele’l-adilin, Ya asdake’s-sadıkin, Ya ethare’t-tahirin, Ya ahsene’l-


halıkin, ya esra’e’l-hasibin, Ya esma’e’s-sami’in, Ya ebsare’n-nazirin, Ya eşfa’e’ş-şafi’in, Ya
ekreme’l-ekremin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

28 Rical-i devlet, büyükler ile görüşme anında:

ْ ‫ﯾﺎ ﻋﻣﺎدَ ﻣن ﻻ ﻋﻣﺎ َد ﻟﮫ ﯾﺎ ﺳﻧد ﻣن ﻻ ﺳﻧد ﻟﮫ ﯾﺎ ُذ ْﺧ َر ﻣن ﻻ ُذ ْﺧ َر ﻟﮫ ﯾﺎ ِﺣرْ َز ﻣن ﻻ ِﺣرْ َز ﻟﮫ ﯾﺎ ﻏﯾﺎث ﻣن ﻻ ﻏﯾﺎث ﻟﮫ ﯾﺎ‬
‫ﻓﺧ َر ﻣن ﻻ ﻓﺧر ﻟﮫ ﯾﺎ‬
‫ُﻌﯾن ﻣن ﻻ ﻣﻌﯾن ﻟﮫ ﯾﺎ اﻧﯾس ﻣن ﻻ اﻧﯾس ﻟﮫ ﯾﺎ اﻣﺎن ﻣن ﻻ اﻣﺎن ﻟﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ‬ َ ‫ﻋز ﻣن ﻻ ﻋ ّز ﻟﮫ ﯾﺎ ﻣ‬ ‫اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن ﱠ‬
‫اﻟﻧ ﺎر‬

Ya i’made men la i’made leh, Ya senede men la senede leh, Ya zuhra men la zuhra leh, Ya
hirze men la hirze leh, Ya gıyase men la gıyase leh, Ya fahre men la fahre leh, Ya izze men la
izze leh, ya mu’ine men la mu’ine leh, Ya enise men la enise leh, ya amane men la amane leh.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

29 Düşman ve hasudların dilinin bağlanması için

‫ﺑض ﯾﺎ ﺑﺎﺳط ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻟﻠﮭ م اﻧ ﻰ اﺳ ﺄﻟك ﺑﺳ ﻣك ﯾ ﺎ ﻋﺎﺻ م ﯾ ﺎ ﻗ ﺎﺋم ﯾ ﺎ داﺋ م ﯾ ﺎ راﺣ م ﯾ ﺎ ﺣ ﺎﻛم ﯾ ﺎ ﻋ ﺎﻟم ﯾ ﺎ ﻗﺎﺳ م ﯾ ﺎ ﻗ ﺎ‬
‫اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Asım, ya Kaim, ya Daim, ya Rahim, ya Hakim, ya Alim, ya
Kasım, ya Kabıd, ya Basit. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

30 Güç ve kuvvet bulmak için:

‫ﯾﺎ ﻋﺎﺻ َم ﻣن اﺳﺗﻌﺻﻣﮫ ﯾﺎ راﺣم ﻣن اﺳﺗرﺣﻣﮫ ﯾﺎ ﻏﺎﻓر ﻣن اﺳﺗﻐﻔره ﯾﺎ ﻧﺎﺻر ﻣن اﺳﺗﻧﺻره ﯾﺎ ﺣﺎﻓظ ﻣن اﺳﺗﺣﻔظﮫ ﯾﺎ ﻣﻛرم ﻣن اﺳﺗﻛرﻣﮫ ﯾﺎ‬
‫ﻣن ﻣرﺷد ﻣن اﺳﺗرﺷده ﯾﺎ ﺻرﯾﺦ ﻣن اﺳﺗﺻرﺧﮫ ﯾﺎ ﻣﻌﯾن ﻣن اﺳﺗﻌﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﻐﯾث ﻣن اﺳﺗﻐﺎﺛﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ‬
‫اﻟﻧ ﺎر‬

Ya Asıme men ista’semehu, ya Rahime men isterhamehu, ya Gafire men istagferehu, ya Nasıre
80
men istansarehu, ya Hafıze men istahfazehu, ya Mükrime men istekremehu, ya Mürşide men
isterşedehu, ya Sarihe men istasrahahu, ya mu’ine men isti’anehu, ya Mugise men istigasehu.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

31 Nazar ve göz isabeti için:

‫ﺎﻟﻣﺎ ً ﻻ ﯾﺟﮭل ﯾﺎ ﯾﺎ ﻋزﯾزاً ﻻ ﯾُﺿﺎم ﯾﺎ ﻟطﯾﻔﺎ ً ﻻ ﯾُرام ﯾﺎ ﻗﯾوﻣﺎ ً ﻻ َﯾﻧﺎم ﯾﺎ داﺋﻣﺎ ً ﻻ ﯾﻔوت ﯾﺎ ﺣ ّﯾﺎ ً ﻻ ﯾﻣوت ﯾﺎ ﻣﻠﻛﺎ ً ﻻ ﯾزول ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯾﺎ ً ﻻ ﯾﻔﻧﻰ ﯾﺎ ﻋ‬
‫ﺻﻣداً ﻻ ﯾ ُْطﻌم ﯾﺎ ﻗو ّﯾﺎ ً ﻻ َﯾﺿْ ﻌُف ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya Azizen la yudamu, ya Latifen la yuramu, ya Kayyumen la yenamu, ya Daimen la yefutu, ya


Hayyen la yemutu, ya Meliken la yezulu, ya Bakiyen la yefna, ya Alimen la yechelu, ya
Sameden la yut’amu, ya Kaviyyen la yad’ufu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa
hallisna mine’n-nar.

32 Düşmanı hor ve zelil kılmak, yapılan sihir ve kötülüklerin iadesi için:

‫اھ د ﯾ ﺎ ﻣﺎﺟ د ﯾ ﺎ ﺣﺎﻣ د ﯾ ﺎ راﺷ د ﯾ ﺎ ﺑﺎﻋ ث ﯾ ﺎ وارثاﻟﻠﮭ م اﻧ ﻰ اﺳ ﺋﻠك ﺑﺎﺳ ﻣك ﯾ ﺎ واﺣ د ﯾ ﺎ اﺣ د ﯾ ﺎ ش‬


‫ﯾﺎ ﺿﺎ ّر ﯾﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Vahid, ya Ahad, ya Şahid, ya Macid, ya Hamid, ya Raşid,
ya Ba’is, ya Varis, ya Darr, ya Nafi’. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.

33 Halk indinde muhabbet bulmak ve bir kimsenin kalbine muhabbet salmak için:

‫ﯾﺎ اﻛﺑر ﯾﺎ اﻋظ َم ﻣن ﻛ ّل ﻋظﯾم ﯾﺎ اﻛرم ﻣن ﻛ ّل ﻛرﯾم ﯾﺎ ارﺣم ﻣن ﻛ ّل رﺣﯾم ﯾﺎ اﻋﻠم ﻣن ﻛ ّل ﻋﻠﯾم ﯾﺎ اﺣﻛم ﻣن ﻛ ّل ﺣﻛﯾم ﯾﺎ اﻗدم ﻣن ﻛ ّل ﻗدﯾم‬
‫ﻣن ﻛ ّل ﻛﺑﯾر ﯾﺎ اﻟطف ﻣن ﻛ ّل ﻟطﯾف ﯾﺎ اﺟ ّل ﻣن ﻛ ّل ﺟﻠﯾل ﯾﺎ اﻋ ّز ﻣن ﻛ ّل ﻋزﯾز ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya a’zame min külli a’zim, Ya ekreme min külli kerim, Ya erhame min külli rahim, Ya a’leme min
külli a’lim, Ya ahkame min külli hakim, Ya akdeme min külli kadim, Ya ekbere min külli kebir, Ya
eltafe min külli latif, Ya ecelle min külli celil, Ya e’azze min külli aziz. Subhaneke ya ilahe illa
ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

34 Gölgeden mütevellid korkunun izalesi için:

‫ﺻ ْﻧﻊ ﯾﺎ ﻣﻧ ّﻔس اﻟﻛرب ﯾﺎ ﻛﺎﺷف اﻟﺿُرّ ﯾﺎ ﻣﺎﻟك اﻟﻣﻠك ﯾﺎ‬


ُ ‫ﯾﺎ ﻛرﯾ َم اﻟﺻ ْﻔﺢ ﯾﺎ ﻋظﯾ َم اﻟﻣنّ ﯾﺎ ﻛﺛﯾر اﻟﺧﯾر ﯾﺎ ﻗدﯾم اﻟﻔﺿل ﯾﺎ داﺋم اﻟﻠطف ﯾﺎ ﻟطﯾف اﻟ‬
ّ
‫ﻗﺎﺿﻰ اﻟﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya kerime’s-safhi, Ya azime’l-menni, Ya kesire’l-hayri, Ya kadime’l-fadli, Ya daime’l-lutfi, Ya
latife’s-sun’i, Ya müneffise’l-kerbi, Ya kaşife’d-durri, Ya malike’l-mülki, Ya kadiye’l-hakk.
Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

35 Gece korkusunun izalesi için:

‫ﻓﻰّ ﯾﺎ ﻣن ھو ﻓﻰ وﻓﺎﺋﮫ ﻗوىّ ﯾﺎ ﻣن ھو ﻓﻰ ﻗوّ ﺗﮫ ﻋﻠﻰّ ﯾﺎ ﻣن ھو ﻓﻰ ُﻋﻠُوّ ه ﻗرﯾب ﯾﺎ ﻣن ھو ﻓﻰ ﻗُرْ ﺑﮫ ﻟطﯾف ﯾﺎ ﻣن ھو ﯾﺎ ﻣ ن ھ و ﻓ ﻰ ﻋﮭ ده و‬


‫ﻓﻰ ﻟُطﻔﮫ ﺷرﯾف ﯾﺎ ﻣن ھو ﻓﻰ ﺷرﻓﮫ ﻋزﯾز ﯾﺎ ﻣن ھو ﻓﻰ ﻋ ّزه ﻋظﯾم ﯾﺎ ﻣن ھو ﻓﻰ ﻋطﻣﺗﮫ ﻣﺟﯾد ﯾﺎ ﻣن ھو ﻓﻰ ﻣﺟْ ده ﺣﻣﯾد ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ‬
‫اﻟﻧ ﺎر اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن‬

Ya men hüve fi ahdihi vefiy, Ya men hüve fi vefaihi kaviy, Ya men hüve fi kuvvetihi aliy, Ya men
hüve fi uluvvihi karib, Ya men hüve fi kurbihi latif, Ya men hüve fi lutfihi şerif, Ya men hüve fi
şerefihi aziz, Ya men hüve fi izzihi azim, Ya men hüve fi azametihi mecid, Ya men hüve fi
mecdihi hamid. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

36 Gündüz korkusunun izalesi için:

‫اﻟﻠﮭ م اﻧ ﻰ اﺳ ﺋﻠك ﺑﺎﺳ ﻣك ﯾ ﺎ ﻛ ﺎﻓﻰ ﯾ ﺎ ﺷ ﺎﻓﻰ ﯾ ﺎ واﻓ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻓﻰ ﯾ ﺎ ھ ﺎدى ﯾ ﺎ داﻋ ﻰ ﯾ ﺎ ﻗﺎﺿ ﻰ ﯾ ﺎ راﺿ ﻰ ﯾ ﺎ ﻋ ﺎﻟﻰ ﯾ ﺎ‬
‫ى ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎرﺑ ﺎق‬
Allahümme inni es’elüke bismike ya Kafi, ya Şafi, ya Vafi, ya Mu’afi, ya Hadi, ya Da’i, ya Kadi,
81
ya Radi, ya A’li, ya Baki. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

37 Cinlerin def’i için:

‫ﯾﺎ ﻣن ﻛ ّل ﺷﺊ ﺧﺎﺿ ٌﻊ ﻟﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻛ ّل ﺷﺊ ﺧﺎﺷﻊ ﻟﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻛ ّل ﺷﺊ ﻛﺎﺋن ﻟﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻛ ّل ﺷﺊ ﻣوﺟود ﺑﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻛ ّل ﺷﺊ ﻣﻧﯾب اﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻛ ّل ﺷﺊ‬


‫اﻧت ﺧﺎﺋف ﺑﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻛ ّل ﺷﺊ ﻗﺎﺋم ﺑﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻛ ّل ﺷﺊ ﺳﺎﺋر اﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻛ ّل ﺷﺊ ﯾﺳﺑﺢ ﺑﺣﻣده ﯾﺎ ﻣن ﻛ ّل ﺷﺊ ھﺎﻟك اﻻ وﺟﮭﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ‬
‫اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya men küllü şey’in hadi’un leh, Ya men küllü şey’in haşi’un leh, Ya men küllü şey’in kainun leh,
Ya men küllü şey’in mevcudun bih, Ya men küllü şey’in münibun ileyh, Ya men küllü şey’in
haifun bih, Ya men küllü şey’in kaimun bih, Ya men küllü şey’in sairun ileyh, Ya men küllü şey’in
yüsebbihu bi-hamdih, Ya men küllü şey’in halikün illa vecheh. Subhaneke ya ilahe illa ente el-
gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

38 Karanlık korkusunun izalesi için:

‫ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﻣﻔزع اﻻ اﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﻣﻘﺻد اﻻ اﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﻣﻧﺟﻰ اﻻ اﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾُرﻏَب اﻻ اﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﺣول وﻻ ﻗوّ ة ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﻣﻔرّ اﻻ اﻟﯾﮫ‬
‫اﻻ ﺑﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻻ ﯾُﻌﺑد اﻻ اﯾﺎه ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya men la meferre illa ileyh, Ya men la mefza’a illa ileyh, Ya men la maksada illa ileyh, Ya men
la münciye illa ileyh, Ya men la yurgabu illa ileyh, Ya men la havle vela kuvvete illa bih, Ya men
la yu’badu illa iyyah. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

39 Yelin (surh-bad) izalesi için:

‫ﯾﺎ ﺧﯾر اﻟﻣرھوﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣرﻏوﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣﻘﺻودﯾن ﯾﺎ ﺧﯾراﻟﻣذﻛورﯾن ﯾﺎ ﺧﯾر اﻟﻣﺷﻛورﯾن ﯾﺎ ﺧﯾر اﻟﻣﺣﺑوﺑﯾن ﯾﺎ ﺧﯾر‬
‫اﻟﻣﻌزﯾن ﯾﺎ ﺧﯾر اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﺳﯾن ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
ّ
Ya hayre’l-merhubin, Ya hayre’l-mergubin, Ya hayre’l-mes’ulin, Ya hayre’l-maksudin, Ya hayre’l-
mezkurin, Ya hayre’l-meşkurin, Ya hayre’l-mahbubin, Ya hayre’l-mu’izzin, Ya hayre’l-
müste’nisin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

40 Çocuk ağlamasının izalesi:

‫اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ ﻏﺎﻓر ﯾﺎ ﺳﺎﺗر ﯾﺎ ﻗﺎدر ﯾﺎ ﻗﺎھر ﯾﺎ ﻓﺎطر ﯾﺎ ﻛﺎﺳر ﯾﺎ ﺟﺎﺑر ﯾﺎ ذاﻛر ﯾﺎ ﻧﺎظر ﯾﺎ ﻧﺎﺻر ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻠﮭ م اﻧ ﻰ‬
‫اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Allahümme inni es’elüke bismike ya Gafir, ya Satir, ya Kadir, ya Kahir, ya Fatır, ya Cabir, ya
Zakir, ya Nazir, ya Nasır. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

41 Kuluncun defi’:

‫ﯾﺎ ﻣن ﺧﻠق ﻓﺳوّ ى ﯾﺎ ﻣن ﻗدّر ﻓﮭدى ﯾﺎ ﻣن ﯾﻛﺷف اﻟﺑﻼء ﯾﺎ ﻣن ﯾﺳﻣﻊ اﻟﻧﺟوى ﯾﺎ ﻣن ﯾُﻧﻘِذ اﻟﻐرﻗﻰ ﯾﺎ ﻣن ﯾُﻧﺟﻰ اﻟﮭﻠﻛﻰ ﯾﺎ ﻣن ﯾﺷﻔﻰ اﻟﻣرﺿﻰ‬
‫ﺣﯾﻰ ﯾﺎ ﻣن ﺧﻠق اﻟزوﺟﯾن اﻟذﻛر واﻻﻧﺛﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎرﯾ ﺎ ﻣ ن اﺿ ﺣك و اﺑﻛ ﻰ ﯾ ﺎ ﻣ ن اﻣ ﺎت و ا‬

Ya men halaka fe-sevva, Ya men kaddere fe-heda, Ya men yekşefu’l-bela, Ya men yesma’u’n-
necva, Ya men yunkizu’l-garka, Ya men yunci’l-helka, Ya men yeşfi’l-marda, Ya men edhaka ve
ebka, Ya men emate ve ehya, Ya men halaka’z-zevceyni’z-zekere ve’l-ünsa. Subhaneke ya
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

42 Kol ağrısının izalesi için:

‫ﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ اﻟﻣﻣﺎت ﻗدرﺗﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ اﻟﻘﺑور ﻋﺑرﺗﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ اﻟﺑ ّر واﻟﺑﺣر ﺳﺑﯾﻠُﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ اﻻﻓﺎق اﯾﺎﺗﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ اﻻﯾﺎت ﺑرھ‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻠﻛﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ اﻟﺣﺳﺎب ھﯾﺑﺗﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ اﻟﻣﯾزان ﻗﺿﺎؤه ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ اﻟﺟ ّﻧﺔ ﺛواﺑﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ اﻟﻧﺎر ﻋﻘﺎﺑﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث‬
‫اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya men fi’l-berri ve’l-bahr sebiluhu, Ya men fi’l-afaki ayatuhu, Ya men fi’l-ayati burhanuhu, Ya
men fi’l-memati kudretuhu, Ya men fi’l-kuburi ibretuhu, Ya men fi’l-kıyameti mülkühü, Ya men fi’l-
hisabi heybetuhu, Ya men fi’l-mizani kadauhu, Ya men fi’l-cenneti sevabuhu, Ya men fi’n-nari
82
ikabuhu. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

43 Günahlardan uzaklaşmak ve güzel ahlak sahibi olmak için

‫ﯾﺎ ﻣن اﻟﯾﮫ ﯾﮭرب اﻟﺧﺎﺋﻔون ﯾﺎ ﻣن اﻟﯾﮫ ﯾﻔزع اﻟﻣذﻧﺑون ﯾﺎ ﻣن اﻟﯾﮫ ﯾﻘﺻُد اﻟﻣﻧﯾﺑون ﯾﺎ ﻣن اﻟﯾﮫ ﯾرﻏب اﻟزاھدون ﯾﺎ ﻣن اﻟﯾﮫ ﯾﻠﺟﺎء اﻟﻣﺗﺣﯾرون ﯾﺎ‬
‫اﻟﯾﮫ ﯾﺳﺗﺄﻧس اﻟﻣرﯾدون ﯾﺎ ﻣن ﺑﮫ ﯾﻔﺗﺧر اﻟﻣﺣﺑّون ﯾﺎ ﻣن ﻓﻰ ﻋﻔوه ﯾطﻣﻊ اﻟﺧﺎطﺋون ﯾﺎ ﻣن اﻟﯾﮫ ﯾﺳﻛن اﻟﻣوﻗﻧون ﯾﺎ ﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺗو ّﻛل ﻣن‬
‫اﻟﻣﺗو ّﻛﻠون ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya men ileyh yehribu’l-haifun, Ya men ileyh yefza’u’l-muznibun, Ya men ileyh yaksudu’l-
munibun, Ya men ileyh yergabu’z-zahidun, Ya men ileyh yelce’u’l-mütehayyirun, Ya men ileyh
yesteni’su’l-müridun, Ya men bihi yeftaharu’l-muhibbun, Ya men fi afvihi yatma’u’l-hati’un, Ya
men ileyh yeskunu’l-mukinun, Ya men aleyh yetevekkülü’l-mütevekkilun. Subhaneke ya ilahe illa
ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

44 Güven ve emn bulmak için:

‫اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ ﺣﺑﯾب ﯾﺎ طﺑﯾب ﯾﺎ ﻗرﯾب ﯾﺎ رﻗﯾب ﯾﺎ ﺣﺳﯾب ﯾﺎ ﻣُﮭﯾب ﯾﺎ ﻣُﺛﯾب ﯾﺎ ﻣُﺟﯾب ﯾﺎ ﺧﺑﯾر ﯾﺎ ﺑﺻﯾر ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت‬
‫اﻟﻧ ﺎر اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Habib, ya Tabib, ya Karib, ya Rakib, ya Hasib, ya Mühib, ya
Müsib, ya Mucib, ya Habir, ya Basir. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.

45 Borcdan kurtulmak için:

‫ب ﯾﺎ اﺣبّ ﻣن ﻛ ّل ﺣﺑﯾب ﯾﺎ اﺑﺻر ﻣن ﻛ ّل ﺑﺻﯾر ﯾﺎ اﺷرف ﻣن ﻛ ّل ﺷرﯾف ﯾﺎ ادﻓﻊ ﻣن ﻛ ّل دﻓﯾﻊ ﯾﺎ اﻗوى ﻣن ﻛ ّل ﻗوى ﯾﺎ ﯾﺎ اﻗرب ﻣن ﻛ ّل ﻗرﯾ‬
‫اﻏﻧﻰ ﻣن ﻛ ّل ﻏﻧﻰ ﯾﺎ اﺟود ﻣن ﻛ ّل ﺟواد ﯾﺎ ارءف ﻣن ﻛ ّل رؤف ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya akrabe min külli karib, Ya ahabbe min külli habib, Ya absara min külli basir, Ya eşrefe min
külli şerif, Ya edfa’a min külli defi’, Ya akva min külli kavi, Ya agna min külli gani, Ya ecvede min
külli cevad, Ya er’afe min külli ra’uf. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.

46 Baş ağrısı için:

ً ‫ﯾﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻏﯾر ﻣﻐﻠوب ﯾﺎ ﺻﺎﻧﻌﺎ ً ﻏﯾر ﻣﺻﻧوع ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻘﺎ ً ﻏﯾر ﻣﺧﻠوق ﯾﺎ ﻣﺎﻟﻛﺎ ً ﻏﯾر ﻣﻣﻠوك ﯾﺎ ﻗﺎھراً ﻏﯾر ﻣﻘﮭور ﯾﺎ راﻓﻌﺎ ً ﻏﯾر ﻣرﻓوع ﯾﺎ ﺣﺎﻓظﺎ‬
‫وث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎرﻏﯾر ﻣﺣﻔوظ ﯾﺎ ﻧﺎﺻراً ﻏﯾر ﻣﻧﺻور ﯾﺎ ﺷﺎھداً ﻏﯾر ﻣﺷﮭود ﯾﺎ ﻗرﯾﺑﺎ ً ﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐ‬

Ya galiben gayrı mağlub, Ya sani’en gayrı masnu’, Ya halıken gayrı mahluk, Ya maliken gayrı
memluk, Ya hafızen gayrı mahfuz, Ya nasıren gayrı mansur, Ya şahiden gayrı meşhud, Ya
kariben gayrı ba’id. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

47 Alındaki ağrı için:

‫ﻧور ﻛ ّل ﻧور ﯾﺎ ﻧوراً ﻗﺑل ﻛ ّل ﻧور ﯾﺎ ﻧوراً ﺑﻌد ﻛ ّل ﻧوراً ﻓوق ﻛ ّل‬
َ ‫ﯾﺎ ﻧور اﻟﻧور ﯾﺎ ﻣﻧوّ ر اﻟﻧور ﯾﺎ ﺧﺎﻟق اﻟﻧور ﯾﺎ ﻣدﺑّر اﻟﻧور ﯾﺎ ﻣﻘدّر اﻟﻧور ﯾﺎ‬
‫ث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎرﻧور ﯾﺎ ﻧوراً ﻟﯾس ﻛﻣﺛﻠﮫ ﻧور ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐو‬
Ya nuru’n-nur, Ya halıku’n-nur, Ya müdebbiru’n-nur, Ya Mukaddiru’n-nur, Ya nura külli nur, Ya
nuran kable külli nur, Ya nuran ba’de külli nur, Ya nuran fevka külli nur, Ya nuran leyse kemislihi
nur. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

48 Bütün ağrıların def’i için:

‫ﯾﺎ ﻣن ﻋطﺎؤه ﺷرﯾف ﯾﺎ ﻣن ﻓﻌﻠﮫ ﻟطﯾف ﯾﺎ ﻣن ﻟطﻔﮫ ﻣﻘﯾم ﯾﺎ ﻣن اﺣﺳﺎﻧﮫ ﻗدﯾم ﯾﺎ ﻣن ﻗوﻟﮫ ﺣق ﯾﺎ ﻣن وﻋده ﺻِ ْدق ﯾﺎ ﻣن ﻋﻔوه ﻓﺿل ﯾﺎ ﻣن‬
‫ﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎرﻋذاﺑﮫ ﻋدل ﯾﺎ ﻣن ذﻛره ﺣ ُْﻠوٌ ﯾﺎ ﻣن ﻓﺿﻠﮫ ﻋﻣﯾم ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟ‬
Ya men a’tauhu şerif, Ya men fi’luhu latif, Ya men lutfuhu mukim, Ya men ihsanuhu kadim, Ya
men kavluhu hakk, Ya men va’duhu sıdk, Ya men afvuhu fadl, Ya men azabuhu adl, Ya men
zikruhu hulv, Ya men fadluhu amim. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna
mine’n-nar.
83
49 Göz ağrısı için:

ّ ‫اﻟﻠﮭم اﻧﻰ اﺳﺋﻠك ﺑﺎﺳﻣك ﯾﺎ ﻣُﺳﮭّل ﯾﺎ ﻣُﻔﺻّل ﯾﺎ ﻣُﺑدّل ﯾﺎ ﻣذﻟّل ﯾﺎ ﻣ‬


‫ُﻧزل ﯾﺎ ﻣُﻧوّ ل ﯾﺎ ﻣﻔﺿّل ﯾﺎ ﻣُﻣْ ﺣل ﯾﺎ ﻣُﺟزل ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث‬
ّ
‫اﻟﻐوث ﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Allahümme inni es’elüke bismike ya Müsehhil, ya Mufassıl, ya Mübeddil, ya Müzellil, ya


Münezzil, ya Münevvil, ya Mufaddil, ya Mumhil, ya Müczil. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa
el-gavsa hallisna mine’n-nar.

50 Göz aydınlığı için:

‫ُﺣﯾﻰ ﯾﺎ ﻣن ﯾﺳﺋل وﻻ ﯾُﺳﺋل ﯾﺎ ﻣن ﯾ ُْطﻌِم وﻻ ﯾُطﻌم ﯾﺎ ﯾﺎ ﻣن ﯾرى وﻻ ﯾُرى ﯾﺎ ﻣن ﯾﺧﻠق وﻻ ﯾُﺧﻠَق ﯾﺎ ﻣ‬


َ ‫ُﮭدى ﯾﺎ ﻣن ﯾُﺣﯾﻰ وﻻ ﯾ‬
َ ‫ن ﯾﮭدى وﻻ ﯾ‬
ً
‫ﻣن ﯾﺟﯾر ﯾُﺟﺎر ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﻣن ﯾﻘﺿﻰ وﻻ ﯾُﻘﺿﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﻣن ﯾﺣﻛم وﻻ ﯾُﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺎ ﻣن ﻟم ﯾﻠد وﻟم ﯾوﻟد وﻟم ﯾﻛن ﻟﮫ ﻛﻔوا اﺣد ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ‬
‫اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬
Ya men yera ve-la yura, Ya men yahluku ve-la yuhlak, Ya men yehdi ve-la yuhda, Ya men yuhyi
ve-la yuhya, Ya men yes’elu ve-la yus’al, Ya men yut’imu ve-la yut’am, Ya men yeciru ve-la
yucaru aleyh, Ya men yakdi ve-la yukda aleyh, Ya men yehkamu ve-la yuhkamu aleyh, Ya men
lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehü küfüven ahad. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa
el-gavsa hallisna mine’n-nar.

51 Gözdeki karanlığın izalesi için:

‫ﯾﺎ ِﻧﻌْ م اﻟﺣﺳﯾب ﯾﺎ ِﻧﻌْ م اﻟﻛﻔﯾل ﯾﺎ ِﻧﻌْ م اﻟوﻛﯾل ﯾﺎ ِﻧﻌْ م اﻟﻣوﻟﻰ ﯾﺎ ِﻧﻌْ م ﯾﺎ ِﻧﻌْ م اﻟﺣﺑﯾب ﯾﺎ ِﻧﻌْ م اﻟطﺑﯾب ﯾﺎ ِﻧﻌْ م اﻟرﻗﯾب ﯾﺎ ِﻧﻌْ م اﻟﻘرﯾب ﯾﺎ ِﻧﻌْ م اﻟﻣﺟﯾب‬
‫اﻟﻧﺻﯾر ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya ni’me’l-habib, Ya ni’me’t-tabib, Ya ni’me’r-rakib, Ya ni’me’l-karib, Ya ni’me’l-mucib, Ya ni’me’l-


hasib, Ya ni’me’l-kefil, Ya ni’me’l-vekil, Ya ni’me’l-mevla, Ya ni’me’n-nasir. Subhaneke ya ilahe
illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

52 Gece körlüğünün izalesi için:

‫ﻟﻣُذﻧﺑﯾن ﯾﺎ ﻗرة ﻋﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن ﯾﺎ ﻣُﻧﻔ ّﺳﺎ ً ﻋن ﯾﺎ ﺳرور اﻟﻌﺎرﻓﯾن ﯾﺎ ﻣُﻧﻰ اﻟﻣﺣﺑّﯾن ﯾﺎ اﻧﯾس اﻟﻣرﯾدﯾن ﯾﺎ ﺣﺑﯾب اﻟﺗواﺑﯾن ﯾﺎ رازق اﻟ ُﻣ ِﻘﻠّﯾن ﯾﺎ رﺟﺎء ا‬
‫اﻟﻣﻛروﺑﯾن ﯾﺎ ﻣُﻔ ّرﺟﺎ ً ﻋن اﻟﻣﻐﻣوﻣﯾن ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻوّ ﻟﯾن واﻻﺧرﯾن ﺳﺑﺣﺎﻧك ﯾﺎ اﻟﮫ اﻻ اﻧت اﻟﻐوث اﻟﻐوث ﺧﻠّﺻﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺎر‬

Ya sürure’l-arifin, Ya müniye’l- muhibbin, Ya enise’l-müridin, Ya habibe’t-tevvabin, Ya razıka’l-


mukallin, Ya kurrete ayni’l-abidin, Ya müneffisen ani’l-mekrubin, Ya müferricen ani’l-magmumin,
Ya ilahe’l-evvelin ve’l-ahirin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

FATİHA SURESİNİN HAVASSI

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN


Bir kimse Fatiha suresini aşağıdaki tertip üzere okur ve her ne murat ederse, Allah'ın izniyle
murat ettiği şey gerçekleşir. Allah Teala okuyan kişinin her işini kolaylaştırır. Fatiha suresini
aşağıdaki şu tertip üzere okursun.
Pazar günü 1071 defa :
َ ‫اَ ْﻟ َﺣ ْﻣ ُد ِ ِ َربﱢ ْاﻟ َﻌﺎﻟَﻣ‬
ْ‫ِﯾن َﯾﺎ َﻓ ﱠﺗﺎح‬

Elhamdülillahi rabbil alemin.Ya Fettah.

Pazartesi günü 747 defa :


ْ‫ِﯾم َﯾﺎﻟَطِ ﯾف‬
ِ ‫اَﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
Errahmanirrahim. Ya Latif
Salı günü 336 defa :
ْ ‫ﯾن َﯾﺎ َﻋ ِز‬
‫ﯾز‬ ِ ‫َﻣﺎﻟِكِ َﯾ ْو ِم اﻟ ﱢد‬
84
Maliki yevmiddin. Ya Aziz.

Çarşamba günü 1152 defa :


ْ ‫ﺎر ﱠز‬
‫اق‬ َ ‫ك َﻧﺳْ َﺗﻌِﯾنُ َﯾ‬
َ ‫ﱠﺎك َﻧﻌْ ُﺑ ُد َو ِاﯾﱠﺎ‬
َ ‫ِاﯾ‬

İyya kena’büdü ve iyya kenestein. Ya Rezzak.

Perşembe günü 2134 defa :


‫ِاھْ ِد َﻧﺎ اﻟﺻ َﱢرا َط ْاﻟﻣُﺳْ َﺗﻘِﯾ َم َﯾﺎﻏَ ﻧِﻰﱡ‬

İhdinas sıratal müstekim. Ya Ğaniyyü .

Cuma günü 2063 defa :


َ ‫اط اﻟﱠذ‬
ْ‫ِﯾن اَ ْﻧ َﻌﻣْتَ َﻋﻠَﯾ ِْﮭ ْم َﯾﺎ ُﻧور‬ َ ‫ﺻِ َر‬

Sıratallezine enamte aleyhim. Ya Nur.

Cumartesi günü 4314 defa :


َ ‫ب َﻋﻠَﯾ ِْﮭ ْم َوﻻَاﻟﺿﱠﺎﻟﱢ‬
‫ﯾن َﯾﺎ َﻛﺎﻓِﻰ‬ ِ ‫ﻏَ ﯾ ِْرال َْ◌ َﻣ ْﻐﺿُو‬

Ğayril mağdubi aleyhim veladdallin . Ya Kafi .


Temiz ve abdestli olarak kibleye yönelerek oturup okumalıdır. Bunu okuyan kimse muradının
olacağından hiçbir zaman şüphe etmemelidir. Fatiha'nın bu tertibini eşref saatlerinde okumalıdır.
Her günün eşref saatleri şöyledir :
Pazar günü vakti Zuhr (Öğlen vakti).
Pazartesi günü beynes salatin (İki namaz arası).
Salı günü vakti Duha (Kuşluk vakti).
Çarşamba günü vakti Asr (İkindi vakti).
Perşembe günü vakti Zeval (Zeval vakti).
Cuma günü vakti ğurub (Güneş batarken).
Cumartesi günü vakti tulu’ şems (Güneş doğarken).
Ey bu ilme rağbet eden Talip! Yukarıda her günün eşref saatini verdik. Sen bu meseleyi iyi
anla! Allah Teala'nın izniyle irşad olursun.

YASİN SURESİNİN HAVASSI

SİHİR İPTALİ İÇİN


Sihir iptal etmek için: Yasin suresini bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan sonra üzerine şu duayı
bir defa oku:
ِ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم اَ ْﺑطِ َل اﻟﺳﱢﺣْ ِر َﻋنْ ﻓُﻼَ ِن اﺑ‬
‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ‬
Allahümme ebtıles sihri an fülan ibni fülanete.
Bu yazılanı Kuyu suyu ile sil. Sihirli olan kişi taharet üzere bu su ile gusül ederse, Allah c.c. ın
izniyle sihri bozulur ve şifa bulur.
İSTİHARE İÇİN
Bir yerde hazine olup olmadığını anlamak için, şüphe edilen o mekandan bir avuç kadar
toprak alıp, iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ve Ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha
ve İhlas suresini oku. Namazdan sonra, doksanbir ( 91) defa Yasini şerifin şu iki Ayeti
Kerimesini:
‫ُون‬ َ ‫ِﯾم ِا ﱠﻧ َﻣﺎ اَ ْﻣ ُرهُ ا َِذا اَ َرادَ َﺷﯾْﺄ ً اَنْ َﯾﻘُـو َل ﻟَ ُﮫ ُﻛنْ َﻓ َﯾ ُﻛونُ َﻓ ُﺳﺑ َْﺣ‬
ُ ‫ﺎن اﻟﱠذِى ِﺑ َﯾ ِد ِه َﻣﻠَ ُﻛ‬
َ ‫وت ُﻛ ﱢل َﺷﻲْ ٍء َو ِاﻟَ ْﯾ ِﮫ ُﺗرْ َﺟﻌ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟ ﱠرﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬

Bismillahirrahmanirrahim.İnnema emruhü iza erade şeyen en yeküle lehü kün feyekün.


Fesübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun.

Ve 171 defada Salavati şerife okuyup, toprağı başının altına koyup yat. Allah c.c. izniyle
hazinenin nerede olduğunu görürsün. İlk gece göremezsen üçüncü geceye kadar tekrar edersin.
85
HIRSIZ İÇİN İSTİHARE İÇİN
Bir yerde hazine olup olmadığını anlamak için, şüphe edilen o mekandan bir avuç kadar
toprak alıp, iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ve Ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha
ve İhlas suresini oku. Namazdan sonra, doksanbir ( 91) defa Yasini şerifin şu iki Ayeti
Kerimesini:

‫ُون‬ َ ‫ِﯾم ِا ﱠﻧ َﻣﺎ اَ ْﻣ ُرهُ ا َِذا اَ َرا َد َﺷﯾْﺄ ً اَنْ َﯾﻘُـو َل ﻟَ ُﮫ ُﻛنْ َﻓ َﯾ ُﻛونُ َﻓ ُﺳﺑ َْﺣ‬
ُ ‫ﺎن اﻟﱠذِى ِﺑ َﯾ ِد ِه َﻣﻠَ ُﻛ‬
َ ‫وت ُﻛ ﱢل َﺷﻲْ ٍء َو ِاﻟَ ْﯾ ِﮫ ُﺗرْ َﺟﻌ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟ ﱠرﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬

Bismillahirrahmanirrahim.İnnema emruhü iza erade şeyen en yeküle lehü kün feyekün.


Fesübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun.

Ve 171 defada Salavati şerife okuyup, toprağı başının altına koyup yat. Allah c.c. izniyle
hazinenin nerede olduğunu görürsün. İlk gece göremezsen üçüncü geceye kadar tekrar edersin.

Hırsız için Yasin suresini yedi ( 7 ) defa okuyup, her mübin e geldiğinde şu duayı yedi (7) defa
oku :

‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ ًﺔ‬ َ ‫ﷲ ﻻَﯾ ُْﺧﻠِفُ ْاﻟﻣِﯾ َﻌﺎ َد اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم اُرْ ُد ْد‬
ِ ‫ﺿﺎﻟﱠﺗِﻰ ﻓُﻼَ ِن اﺑ‬ ِ ‫ﺎﺟﺎﻣ َِﻊ اﻟ ﱠﻧ‬
َ ‫ﺎس ﻟِ َﯾ ْو ٍم ﻻَ َرﯾ‬
َ ‫ْب ﻓِﯾ ِﮫ اِنﱠ‬ َ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟ ﱠرﺣِﯾم ِ َﯾ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
Bismillahirrahmanirrahim. Ya camiannasi liyevmin la raybe fih. İnnallahe la yuhlifül miad.
Allahümme ürdid dalleti fülan ibni fülaneten .

Her mübinde bu duayı yedi defa okursun. Bu amele üç (3), beş (5) veya yedi (7) gün devam
edersen, Allah c.c. ın izniyle, elbette hırsız ortaya çıkar ve çaldığı mal her ne ise geri getirir.
RAHMAN SURE SİNİN BİR HASSESİ

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN


İbni Abbas (r.a.) hazretleri şöyle buyurmuştur: Ben bir Sure okurdum, fakir iken zengin oldum.
Korkuyordum korkularımdan emin oldum. Birçok mülke sahip oldum. Bu sure Zebur surelerinin
eftalidir.
Kim! Bu sureyi okur ve hacetini Allah'tan isterse, Allah c.c. onun istediği haceti verir.
İnsanların yanında o kişinin mertebesi üstün olur. Dünyada ve ahirette Allah o kişiden razı olur.
Bu sureyi okuyan kişi hapiste ise en kısa zamanda kurtulur, fakir ise zengin olur, hasta ise şifa
bulur, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkar ise Allah c.c. günahlarını affeder. Her ne hacet
dilerse Allah en kısa zamanda hacetini yerine getirir.
Davut Aleyhisselam'ın Allah Teala'dan dünyalık bir haceti olsa, bu sureyi okur ve secdeye
kapanırdı. Secde den başını kaldırmadan Allah Teala hacetini verirdi.
Bu Sure Süryanice idi, İbni Abbas (r.a.) Arabi lisanına çevirdi. Bu mübarek sure Errahman
suresi gibidir. Kurani Kerim deki o mübarek Sure Errahman suresidir. Allah c.c. daha doğrusunu
bilir :

FECR SURESİNİN BİR HASSESİ


NASİP AÇMAK İÇİN
Nasibi bağlı olan veya evde kalmış bir kızın evlenme-si için bir tabağa Fecr suresini yaz.
Yazdıktan sonra tabaktaki suyu Yağmur suyu ile silip, o suyun üzerine Kına koyarak kınayı
yoğur. Bu kınayı nasibi bağlı veya evde kalmış kız ellerini kınalarsa, Allah c.c. ın izniyle en kısa
zamanda evlenir.

ŞEMS SURESİNİN HAVASSI


ZİNA EDEN ERKEK İÇİN
Zina eden bir erkek ile yuva yıkmak isteyen bir kadını bu kötü işten uzaklaştırmak istersen:
Yünden kıvrılmış bir fitil alıp, fitilin üzerine Şems Suresini Cellaha lafzına kadar okuyup, şöyle
dersin:

‫ى‬ِ ‫آل َﺷدﱠا‬


ِ ‫ت‬ ِ ‫َﺗ َو ﱠﻛﻠُوا َﯾﺎ ُﺧدﱠا َم َھ ِذ ِه ْاﻻَ َﯾ ِﺔ اﻟ ﱠﺷ ِرﯾ َﻔ ِﺔ ِﺑ َﻌ ْﻘ ِد َذ َﻛ َر ُﻓﻼَنْ َﻋنْ َﻓرْ ِج ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ َﺣ ﱢق آ ِھ ًّﯾﺎ َﺷ َرا ِھ ًّﯾﺎ اَ ُدو َﻧﺎ‬
ٍ ُ‫ى اَﺻْ َﺑﺎؤ‬
Tevekkelü Ya huddame hazihil ayetiş şerifeti bi akdi zekera fülan an ferci fülanete bi hakki
86
Ahiyyen Şerahiyyen Edunayı Esbaütün Ali şedday.
Ondan sonra bu fitilin üzerinden matlubun olan kişiyi atlatırsan, o kişi hemen bağlanır. Bir daha
o kötü kadınla zina etmez. Daha sonra çözmek istersen, o fitili yak. O kişinin bağlılığı hemen
çözülür.
BEYYİNE SURESİNİN BİR HASSESİ
HAPİSTEN KURTULMAK İÇİN
Suçsuz yere hapse girmiş ve hapishanede yatmakta olan bir kimse, bir an önce oradan
kurtulmak isterse; Cuma namazından sonra Beyyine Suresini yüz (100) defa okursa, Allah
Teala'nın izniyle en kısa zamanda hapisten kurtulur.

TEKASÜR SURESİNİN BİR HASSESi


HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN
Her ne tür hacetin olursa olsun Güneş batarken otuz (30) defa Tekasür Sure-i şerifesini
okuyup hacetini Allah Teala hazretlerinden istersen, Cenabı Hak hacetini yerine getirir.
SALAVATİ TÜNCİNA NIN HAVASSI
HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN

İstemiş olduğun her türlü dilek için, Salati Tüncina baha biçilmez müessir bir hazinedir.
Salati Tüncina yı okumadan önce şu mübarek duayı bir (1) defa okursun.

◌َُ ‫ِﯾم َﯾﺎ َظﺎ ِھ ُر َﯾﺎﺑَﺎطِ نُ َﯾﺎ ُﻣ َﺗ َﻌﺎ ُل َﻗ ْوﻟُﮫ‬


ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟ ﱠرﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ م‬
‫ب َواﻟ ﱠﺷﮭَﺎدَ ِة َوھ َُو ْاﻟ َﺣﻛِﯾ ُم ْاﻟ َﺧﺑْﯾ ُر‬ ِ ْ
‫ﯾ‬ ‫ﻐ‬َ ْ
‫اﻟ‬ ‫م‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬
ُِ َ ِ‫ﻋ‬ ‫ﱡور‬
‫ﺻ‬ ‫اﻟ‬ ‫ِﻰ‬ ُ ‫ْاﻟ َﺣ ﱡق َوﻟَ ُﮫ ْاﻟﻣ ُْﻠ‬
‫ك َﯾ ْو َم ُﯾ ْﻧ َﻔ ُﺦ ﻓ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zahiru Ya Batınu Ya Mütealü Kavlühül hakku ve lehül mülkü


yevme yünfahu fis suri alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel Hakimül habir.
Bu duadan sonra otuz (30) defa Salati Tüncinayı oku. Salati Tüncina budur:

‫ت َو ُﺗ َط ﱢﮭ ُر َﻧﺎ‬ِ ‫ﺎﺟﺎ‬َ ‫ِﯾﻊ ْاﻟ َﺣ‬ َ ‫ﺎﺟﻣ‬َ ‫ال َو ْاﻵ َﻓﺎتِ َو َﺗ ْﻘﺿِ ﻰ ﻟَ َﻧﺎ ِﺑ َﮭ‬ ِ ‫ﺻﻠَوا ًة ُﺗ ْﻧ ِﺟﯾ َﻧﺎ ِﺑ َﮭﺎ ِﻣنْ َﺟﻣ‬
ِ ‫ِﯾﻊ ْاﻻَھْ َو‬ ِ ‫ﺻ ﱢل َﻋﻠَﻰ َﺳ ﱢﯾدِﻧﺎ َ ﻣ َُﺣﻣﱠد ٍَو َﻋﻠﻰ‬
َ ‫آل َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد‬ َ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم‬
َ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ‫ﱢ‬ ُ َ ْ َ َ َ
‫ت‬
ِ ‫ِﯾﻊ اﻟﺧﯾ َْر‬ ِ ‫ت ِﻣنْ َﺟﻣ‬ ِ ‫ﺿﻰ اﻟﻐَﺎ َﯾﺎ‬ َ ‫ت ﻓِﻰ اﻗ‬ ِ ‫ت ِﻣنْ َﺟﻣ‬
ِ ‫ِﯾﻊ اﻟﺧﯾ َْر‬ ِ ‫ﺻﻰ اﻟﻐَﺎ َﯾﺎ‬
َ ‫ت َوﺗ َﺑﻠﻐﻧﺎ ِﺑ َﮭﺎ اﻗ‬ ِ ‫َك اﻋْ ﻠﻰ اﻟد َﱠر َﺟﺎ‬ َ ‫ت َوﺗرْ ﻓ ُﻌﻧ ِﺎﺑ َﮭﺎ ﻋِ ﻧد‬ ِ ‫ِﺑ َﮭﺎ ِﻣنْ َﺟ‬
ِ ‫ﻣِﯾﻊ اﻟ ﱠﺳﯾﱢﺂ‬
‫ت‬ِ ‫ت َو َﺑﻌْ دَ ْاﻟ َﻣ َﻣﺎ‬ِ ‫ﻓِﻰ ْاﻟ َﺣ َﯾﺎ‬
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salatan tüncina
biha min cemiıl ehvali vel afati ve takdı lena biha cemial hacati ve tütahhiruna biha min cemiıs
seyyiati ve terfeuna biha ındeke a’led derecati ve tübelliğuna biha aksal ğayati min cemiıl hayrati
fil hayati ve ba’del memat .

Salati Tüncinayı otuz (30) defa okuduktan sonra, bir defa şu duayı okursun.

ِ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َﯾﺎﻣ َُﺣوﱢ َل ْاﻟ َﺣ ْو ِل َو ْاﻻَﺣْ واَ ِل َﺣ ﱢو ْل َﺣﺎﻟِﻰ ِاﻟَﻰ اَﺣْ َﺳ ِن ْاﻟ َﺣ‬
‫ﺎل‬

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme ya muhavvilel havli vel ahvali havvil hali ila ahsenil hal.
Bundan sonra yüzbir (101) defa şu duayı oku:

‫ِﯾث اَﻏِ ُﯾﺛوﻧِﻰ ِﺑﻐَ ْو َﺛ ٍﺔ َواَ ِﺟﯾﺑُوﻧِﻰ ِﺑﺎ َِﺟﺎ َﺑ ٍﺔ‬ ُ ‫ﺎﻋ ْﺑ ُد ْاﻟ ُﻣﻐ‬
َ ‫ﺎﻋ ْﺑ ُد ْاﻟﻣ ُْﻐﻧِﻰ َو َﯾ‬َ ‫اق َو َﯾ‬ُ ‫ط َو َﯾﺎ َﻋ ْﺑ ُد ْاﻟ َوھﱠﺎبُ َو َﯾﺎ َﻋ ْﺑ ُد ْاﻟ َﺧﻼﱠ ُق َو َﯾﺎ َﻋ ْﺑ ُد اﻟرﱠ ﱠز‬ُ ِ‫ﻣْت َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم َﯾﺎ َﻋ ْﺑ ُد ْاﻟﺑَﺎﺳ‬
ُ ‫َﻋ َز‬
‫ﷲ‬ِ ُ‫ِﯾم َو َﺣ ِﺑﯾب‬ ‫د‬ َ
‫ﻘ‬ ْ ‫ﷲ‬
‫اﻟ‬ ِ ‫ﺎء‬
ِ ‫ﻣ‬
َ ْ‫ﺳ‬َ ‫ا‬ ‫و‬
َ ‫ﯾم‬ ‫ﻌ‬
ِ‫َظ‬ ْ
‫ِاﻟ‬ ‫ﷲ‬ ‫ت‬
ِ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬َ ‫آ‬ ‫ﺔ‬
ٍ ‫ﻣ‬
َ ْ‫ُر‬ ‫ﺣ‬‫ﺑ‬ ‫ِى‬ ‫د‬ ‫ُو‬
‫ﺻ‬ ْ
‫ﻘ‬ ‫ﻣ‬
َ ‫و‬
َ ‫ِى‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ُر‬َ ‫ﻣ‬ ‫وا‬ ُ ‫ﻠ‬ ‫ﱢ‬
‫ﺻ‬ ‫ﺣ‬ َ ‫و‬
َ ‫ﺔ‬
ٍ ‫ﻣ‬
َ ْ‫ﺣ‬ ‫ر‬
َ ‫ﺑ‬ ‫ِﻰ‬‫ﻧ‬ ‫ُو‬‫ﻣ‬‫ﺣ‬َ ْ‫ار‬ ‫و‬
َ ‫ة‬
ٍ ‫ر‬
َ ْ
‫ظ‬ َ
‫ﻧ‬ ‫ﺑ‬ ‫ِﻰ‬ ‫ﻧ‬ ‫ُو‬
‫ر‬ ُ
‫ظ‬ ْ
‫ﻧ‬ ‫ا‬‫و‬َ ‫ﺔ‬
ٍ ‫ﺎﻋ‬
َ َ
‫ِط‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬ ‫ِﻰ‬ ‫ﻧ‬ ‫ُو‬‫َواَطِ ﯾﻌ‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ
َ ‫ِﯾن َواﻟ َﺣ ْﻣ ُد ِ ِ َربﱢ اﻟ َﻌﺎﻟﻣ‬
‫ِﯾن‬ َ ‫ﺻﺣْ ِﺑ ِﮫ اَﺟْ َﻣﻌ‬ َ َ
َ ‫ﺻﻠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠﻰ َﺳ ﱢﯾ ِدﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد َوآﻟِ ِﮫ َو‬ ‫ﱠ‬ َ
َ ‫اﻟﻛ ِر ِﯾم َو‬ ْ

Azemtü aleyküm Ya Abdül basitu ve Ya Abdülveh habü ve Ya Abdülhallaku ve Ya Abdürrezzaku


ve Ya Abdülmuğni ve Ya Abdülmuğisü eğisüni bi ğavsetin ve ecibüni bi icabetin ve etıuni bi
itaatin venzurini bi nazratin verhamuni bi rahmetin ve hassılü muradi ve maksudi bi hürmetin
ayatillahil azimi ve esma illahil kadimi ve habibüllahil kerimi ve sallallahü ala seyyidina
Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeine velhamdü lillahi rabbil alemin.

Bundan sonra Bin (1000) defa Salati Tüncina yı okur ve okuduktan sonra, bir defa şu duayı
okursun:

َ ‫ﺻﻠَو ِة َو ِﺑﺣُرْ َﻣ ِﺔ َﻛﻼَﻣ‬


‫ِك‬ ‫وراﻟ ﱠ‬ ‫ﺻﻠَوا ِة اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َﺳ ﱢﺧرْ ﻟِﻰ َﻣ ْطﻠُوب ِِ◌ى ِﺑﻘ َِرا ِﺋ ِﺔ اﻟ ﱠ‬
ِ ‫ﺻﻠَوا ِة َو َﺳ ﱢﺧرْ ﻟِﻰ َﻣ ْﻘﺻُودِى ِﺑ ُﻧ‬ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َﻧﺟﱢ َﻧ ِﺎﺑ َﺷ َرفِ اﻟ ﱠ‬
‫ﺻﻠَوا ِة َو َﻋﺎ ِﻓ َﻧﺎ ِﺑ ِﻌ َﻧﺎ َﯾ ِﺔ اﻟ ﱠ‬
87
‫ﯾب‬َ ‫ت َﯾﺎ ُﻣ ِﺟ‬ ِ ‫ت َﯾ َﺎوﻟِﻰﱡ ْاﻟ َﺣ َﺳ َﻧﺎ‬ِ ‫ﺎﺟﺎت ِِ◌ ﻓِﻰ َھ ِذ ِه اﻟﺳﱠﺎ َﻋ ِﺔ َﯾﺎ َدا ِﻓ ُﻊ ْاﻟ َﺑﻠِﯾﱠﺎ‬
َ ‫ِﯾن َﯾﺎ َﻗﺿِ ﻰ ْاﻟ َﺣ‬
َ ‫ﺎء َو ْاﻟﻣُرْ َﺳﻠ‬
ِ ‫ِﯾﻊ ْاﻻَ ْﻧ ِﺑ َﯾ‬ ْ
ِ ‫ِﯾم َو َرﺳُوﻟ َِك اﻟ َﻛ ِر ِﯾم َو ِﺑﺣُرْ َﻣ ِﺔ َﺟﻣ‬
ْ
ِ ‫اﻟ َﻘد‬
‫ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠَـﻰ َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد‬ َ ‫ت َو‬ ِ ‫اﻟدﱠﻋْ َوا‬
‫ِﯾن‬َ ‫ﺻﺣْ ِﺑ ِﮫ اَﺟْ َﻣﻌ‬ َ ‫َوآﻟِ ِﮫ َو‬

Allahümme neccina bi şerefis salati ve afina bi ınayetis salati Allahümme sehhirli matlubi bi
kıraetis salati ve sehhirli maksudi ve bi nuris salati ve bi hürmeti cemiıl enbiyai vel mürseline ya
kadıyel hacati fi hazihis saati ya dafiul beliyyati ya veliyyül hasanati ya mücibed da’vati ve
sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein.

RASULULLAHI RÜYADA GÖRMEK İÇİN


Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) i rüyasında görmek isteyen bir kimse
aşağıdaki Salavatı şerifeyi Pazartesi veya Cuma gecesi okuyup yatsın. Allah c.c. ın izniyle
Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) i rüyasında görür.
Okunacak dua budur :

‫ﺿ ِل ْاﻟ َﺧﻠِﯾ َﻘ ِﺔ ْاﻻِ ْﻧ َﺳﺎ ِﻧ ﱠﯾ ِﺔ َواَ ْﺷ َرفِ اﻟﺻ َﱡر ْاﻟ ِﺟﺳْ َﻣﺎ ِﻧ ﱠﯾ ِﺔ َو َﻣـﻌْ َد ِن‬ َ ‫ورا ِﻧ ﱠﯾ ِﺔ َوﻟﻠﱠﻣْ َﻌ ِﺔ ْاﻟ َﻘ ْﯾﺿِ ﱠﯾ ِﺔ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣﺎ ِﻧ ﱠﯾ ِﺔ َواَ ْﻓ‬
َ ‫ﺻ ﱢل َﻋﻠَﻰ َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد َﺷ َﺟ َر َة ْاﻻَﺻْ ِل اﻟ ﱡﻧ‬ َ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم‬
َ ‫ْﺿ ِﺔ ْاﻻَﺻْ ﻠِ ﱠﯾ ِﺔ َو ْاﻟ َﺑﮭ َْﺟ ِﺔ اﻟ ﱠﺳ ِﻧ ﱠﯾ ِﺔ َواﻟرﱡ ْﺗ َﺑ ِﺔ ْاﻟ َﻌﻠِ ﱠﯾ ِﺔ َﻣنْ اَ ْﻧ َد َر َﺟ ِﺔ اﻟ ﱠﻧ ِﺑﯾ‬
‫ﱡون َﺗﺣْ تَ ﻟ َِوا ِﺋ ِﮫ َﻓ ُﮭ ْم ِﻣ ْﻧ ُﮫ‬ َ ‫ﺻﺎﺣِبُ ْاﻟ َﻘﯾ‬ َ ‫ار اﻟرﱠ ﺑﱠﺎ ِﻧ ﱠﯾ ِﺔ َو َﺧ َزاﺋ ِِن ْاﻟ ُﻌﻠُو ُم ْاﻻِﺻْ طِ َﻔﺎ ِﺋ ﱠﯾ ِﺔ‬
ِ ‫ْاﻻَﺳْ َر‬
ْ َ ْ َ َ ‫ﱢ‬
َ‫ﺻﺣْ ِﺑ ِﮫ َو َﺳﻠ ِم َﻋدَ َد َﻣﺎ ﺧﻠﻘتَ َو َرزﻗت‬ َ
َ ‫ﺎركْ َﻋﻠ ْﯾ ِﮫ َو َﻋﻠـﻰ آﻟِ ِﮫ َو‬ َ ‫ﱢ‬
ِ ‫ﺻ ﱢل َو َﺳﻠ ْم َو َﺑ‬ َ
َ ‫َو ِاﻟ ْﯾ ِﮫ َو‬
‫ِﯾن‬َ ‫ث َﻣنْ اَ ْﻓ َﻧﯾْتَ َو َﺳﻠﱢ ُم َﺗﺳْ ﻠِﯾﻣًﺎ َﻛ ِﺛﯾرً ا َو ْاﻟ َﺣﻣْ ُد ِ َربﱢ ْاﻟ َﻌﺎﻟَﻣ‬ ُ ‫ت َواَﺣْ َﯾﯾْتَ ِاﻟَﻰ َﯾ ْوم ُﺗﺑ َْﻌ‬
ِ ‫َواَ َﻣ ﱠ‬

Allahümme salli ala seyyidina Muhammed in şecere tel aslin nuraniyyeti vel lematil kaydıyyetir
rahmaniyyeti ve efdalil halikatil insaniyyeti ve eşrefis surel cismaniyyeti ve ma’denil esrarir
rabbaniyyeti ve hazainil ulümül istifaiyyeti sahibül kaydatil asliyyeti vel behcetis seniyyeti ver
rutbetil aliyyeti men enderecetin nebiyyüne tahte livaihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim
ve barik aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellimi adede ma halakte ve razekte ve emette ve
ahyeyte ila yevmi tübasü men efneyte ve sellimü tesliman kesiran vel hamdülillahi rabbil alemin.
Bu mübarek Salavati şerife başka bir niyet içinde okunursa, Allah'ın izniyle okuyanın muradı
hasıl olur.
SİĞİL İÇİN
Siğil için Arabi ayın son Çarşamba günü her siğilin üzerine birer parça Tuz dokundurup, bir
kağıt üzerine aşağıdaki isimleri yazdıktan sonra, tuzları bu yazdığın kağıdın içine koyup, şöyle
niyet ederek: “Bu tuzlar nasıl erirse siğillerde onun gibi erisin gitsin”. der ve kağıdı akar suya
atarsan, Allah c.c. ın izniyle siğiller yok olur. Yazılacak isimler budur:
‫اَ ْد ِرى اَ َو ْاد ِرى اَ ِو ْد ِرى‬
Edri evedri evirdi

KADA-İ HACET
Her ne tür bir dileğin olursa olsun, aşağıdaki duayı yedi (7) gece, her gece kırkbir (41) defa
olmak üzere okunur ise Allah c.c. o kişinin hacetini yerine getirir. Bilhassa celbi rızık hususunda
çok muteber bir duadır.
Okunacak dua budur :
‫ك ﻓِﻰ ْاﻟﻣ ُْﻠكِ َوﻟَ ْم َﯾ ُﻛنْ ﻟَ ُﮫ َوﻟِﻰﱞ‬ ٌ ‫ِﯾم اَ ْﻟ َﺣﻣْ ُد ِ ِ اﻟﱠذِى َﻣنْ َو َﺛقَ ِﺑ ِﮫ ﻟَ ْم َﯾ ُﻛنْ ِاﻟَﻰﱠ َوﻗُ ِل ْاﻟ َﺣﻣْ ُد ِ اﻟﱠذِى ﻟَ ْم َﯾ ﱠﺗﺧ ِْذ َوﻟَ ًدا َوﻟَ ْم َﯾ ُﻛنْ ﻟَ ُﮫ َﺷ ِرﯾ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
ْ ً
‫ﷲ ُﺑﻛ َر ًة َواَﺻِ ﯾﻼ َو َﺣﺳْ ُﺑ َﻧﺎ ﷲُ َو ِﻧﻌْ َم اﻟ َوﻛِﯾ ُل ِﻧﻌْ َم‬ ْ ِ ‫ﺎن‬ ْ ْ ْ ‫ﱠ‬ َ
َ ‫ﷲ اَﻛ َﺑرْ َﷲ ُ اَﻛ َﺑرْ ﻻَ ِاﻟ َﮫ ِاﻻ ﷲ ُ َوﷲ ُ اَﻛ َﺑرْ َﷲ ُ اَﻛ َﺑرْ َو ِ◌ ِ اﻟ َﺣﻣْ ِد َو ُﺳﺑ َْﺣ‬ ْ ْ ْ
َ َ ‫اﻟذ ﱢل َو َﻛﺑﱢرْ هُ َﺗﻛ ِﺑﯾرً ا‬ ‫ﻣ َِن ﱡ‬
‫ِﯾن‬ َ ‫ﺻـﺣْ ِﺑ ِﮫ اَﺟْ َﻣﻌ‬ َ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠَﻰ َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد َوآﻟِ ِﮫ َو‬ َ ‫ك ْاﻟﻣَﺻِ ﯾ ُر َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُوﱠ َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم َو‬ َ ‫ك َر ﱠﺑ َﻧﺎ َو ْاﻟَ ْﯾ‬ َ ‫ْاﻟ َﻣ ْوﻟَـﻰ َو ِﻧﻌْ َم ْاﻟ ﱠﻧﺻِ ﯾ ُر ُﻏ ْﻔ َر َﻧ‬
‫ك‬ َ ْ
َ ‫ك اﻟ َﺣﻣْ ُد َو ِاﻟ ْﯾ‬ َ ‫ﱠ‬
َ ‫ِﯾن اَﻟﻠ ُﮭ ﱠم ﻟ‬ َ ‫ِك َﯾﺎاَرْ َﺣ َم اﻟرﱠ ا ِﺣﻣ‬ ْ
َ ‫ى ﻓ َرﺟً ـﺎ َو َﻣﺧ َرﺟً ﺎ ِﺑ َرﺣْ َﻣﺗ‬ َ ْ ْ
ِ ‫ف اﻟﺿﱡرﱡ َواﻟ َﺑﻠ َوى ِاﺟْ َﻌ ْل ﻟِﻰ ِﻣنْ اَﻣْ ر‬ َ ِ‫ﺎﻋﺎﻟِـ َم اﻟﺳﱢرﱢ َواﻟـ ﱠﻧ َﺟوى َو َﯾﺎﻛﺎﺷ‬
َ َ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم َﯾ‬
‫ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠَﻰ َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد َوآﻟِ ِﮫ‬ َ ‫ﷲ َﺗﺻِ ﯾ ُر ْاﻻُﻣُو ُر َﻓ َﺳ َﯾ ْﻛﻔِﯾ َﻛ ُﮭ ُم ﷲ ُ َوھ َُو اﻟ ﱠﺳﻣِﯾ ُﻊ ْاﻟ َﻌﻠِﯾ ُم َو‬ ِ ‫ْك اﻟ ﱡﺗ َﻛﻼَ ِن اَﻻَ ِاﻟَﻰ‬ َ ‫ْاﻟ ُﻣ ْﺷ َﺗ َﻛﻰ َواَ ْﻧتَ ْاﻟﻣُﺳْ َﺗ َﻌﺎنُ َو َﻋﻠَﯾ‬
َ ً َ ً ْ ْ ُ َ
‫ِك اﻟﻌَظِ ﯾ ُم اﻟ ُﻣ َﻌظ ُم انْ ﺗرْ زﻗﻧـِﻰ ِرزﻗﺎ َﺣﻼﻻ ط ﱢﯾﺑًﺎ‬ َ ‫ﱠ‬ ْ ْ َ ‫ك ِﺑﺎﺳْ ﻣ‬ ُ َ َ
َ ‫ﺎربﱢ اﺳْ ﺋﻠ‬ َ ‫ﺎربﱢ َﯾ‬ َ ‫ﺎربﱢ َﯾ‬َ ‫ﺎﷲ َﯾ‬ َ
ْ ‫ﺎﷲ َﯾ‬ َ
ْ ‫ﺎﷲ َﯾ‬ َ
ْ ‫ِﯾن َﯾ‬ َ ‫ﯾن َو ْاﻟ َﺣﻣْ ُد ِ ِ َربﱢ اﻟ َﻌﺎﻟﻣ‬
َ ْ ‫ﯾن ﱠ‬
َ ‫اﻟطﺎھ ِِر‬ ‫ﱠ‬
َ ‫اﻟطﯾ ِﱢﺑ‬
ْ‫ك ِﻣن‬ ُ
َ ‫ت اَﻋُوذ ِﺑ‬ ُ ْ‫ك َﻣﺎ ُﺳ َﺗ َط َ◌ﻋ‬ َ ‫ك َو َوﻋْ ُد‬ َ ‫ك َواَ َﻧﺎ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﮭ ِد‬ َ ‫ِﯾن اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم اَ ْﻧتَ َربﱢ ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻ ﱠ اَ ْﻧتَ َﺧﻠَ ْﻘ َﺗﻧِﻰ َواَنْ َﻋ ْﺑ ِد‬ َ ‫ِك َﯾﺎاَرْ َﺣ َم اﻟرﱠ ا ِﺣﻣ‬ َ ‫َو َوﻟَ ًدا‬
َ ‫ﺻﺎﻟِﺣً ﺎ ِﺑ َرﺣْ َﻣﺗ‬
‫ِﯾن‬ َ ‫ك َﯾﺎارْ َﺣ َم اﻟرﱠ ا ِﺣﻣ‬ َ َ‫ت‬
َ ‫وب ِاﻻ اﻧ ِﺑ َرﺣْ َﻣ ِﺗ‬ْ َ ‫ﱠ‬ ُ ‫ﱠ‬ ْ َ
َ ‫وﺑﻰ ﻓﺎﻧ ُﮫ ﻻﯾُﻐ ِﻔ ُر اﻟذﻧ‬ ‫ﱠ‬ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ
ِ ‫ك َﻋﻠﻰﱠ َواﺑُو ُء ِﺑذﻧ ِﺑﻰ ﻓﺎﻏ ِﻔرْ ﻟِﻰ ذﻧ‬ َ َ ‫ك ِﺑ ِﻧﻌْ َﻣ ِﺗ‬ َ َ
َ ‫ﺻﻧﻌْ ت اﺑُو ُء ﻟ‬ُ َ َ ‫ﺷرﱢ َﻣﺎ‬ َ
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi men veseka bihi lem yekün ileyye. Ve kulil
hamdülillahillezi lem yettehiz veleden ve lem yekün lehü şerikün fil mülki ve lem yekün lehü
veliyyün minez zülli ve kebbirhü tekbira. Allahü ekber Allahü ekber la ilahe illallahü vallahü ekber
Allahü ekber ve lillahil hamd. Ve sübhanallahi bükraten ve esila. Hasbünallahi ve ni’mel vekil.
Ni’mel mevla ve ni’men nasir. Ğufraneke rabbena ve ileykel masir. Vela havle vela kuvvete illa
billahil aliyyil azim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmein.
Allahümme ya alimes sırrı venneca ve ya kaşifed durrü vel belva icalli min emri ferecen ve
88
mahracen birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme lekel hamdü ve ileykel müşteka ve entel
müsteanü ve aleyket tükelani ela ilallahi tasirül umur. Feseyekfikehümullahü ve hüves semiul
alim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihit tayyibinet tahirin. Vel hamdülillahi rabbil
alemin. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi eselüke bismikel azimül
muazzamü en terzukni rizkan halalan tayyiben ve veleden salihan bi rahmetike ya erhamer
rahimin. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve en abdike ve ena ala ahdike ve
va’düke ma süteta’tü euzü bike min şerrima sana’tü ebuüleke bini’metike aleyye ve ebuü bizenbi
fağfirli zünübi fe innehi la yağfirüz zünübe illa ente bi rahmetike ya erhamer rahimin.
BAŞ AĞRISI İÇİN
Baş ağrısı için aşağıdaki Ayeti Kerimeleri ve duayı bir kağıt üzerine yazdıktan sonra bunu
üzerinde taşıyan kimse Allah Teala'nın izniyle baş ağrısından kurtulur.
Yazılacak olanlar budur :

َ ‫ﺎن ِﻣ ْﻧ ُﻛ ْم َﻣ ِرﯾﺿً ﺎ اَ ْو ِﺑ ِﮫ اَ ًذى ﻣِن َر ْأﺳِ ِﮫ َﻓﻔ ِْد َﯾ ٌﺔ ِﻣنْ ﺻِ َﯾ ٍﺎم اَ ْو‬
‫ﺻ َد َﻗ ٍﺔ‬ َ ‫ِﯾم َوﻻَ َﺗﺣْ ﻠِﻘُوا رُؤُ َﺳ ُﻛ ْم َﺣ ﱠﺗﻰ َﯾﺑْﻠُﻎَ ْاﻟ َﮭ ْدىُ َﻣ ِﺣﻠﱠ ُﮫ َﻓ َﻣنْ َﻛ‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫ض َوﻻَﻓِﻰ اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ ِء َوھ َُو اﻟ ﱠﺳﻣِﯾ ُﻊ ْاﻟ َﻌﻠِﯾ ُم‬ ِ ْ‫ر‬َ ‫ﻻ‬‫ا‬ْ ‫ِﻰ‬ ‫ﻓ‬ ٌ
‫ء‬ ْ‫ﻰ‬ َ
‫ﺷ‬ ‫ﮫ‬
ِ ‫ﻣ‬
ِ ْ‫اﺳ‬ ‫ﻊ‬َ ‫ﻣ‬َ ‫ُرﱡ‬
‫ﺿ‬ ‫ﯾ‬
َ َ ‫ﻻ‬ ‫ِى‬‫ذ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﷲ‬
ِ ‫م‬ ْ‫ﺳ‬
ِ ِ ‫ﺑ‬ ‫ِﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻌ‬
َ ‫ﻣ‬
َ ْ
‫اﻟ‬ ‫ﷲ‬
ِ ‫م‬ِ ِْ‫ﺳ‬ ‫ﺑ‬ ‫ِﻰ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﻛ‬ ْ
‫اﻟ‬ ‫ﷲ‬
ِ ‫م‬ ْ‫ﺳ‬
ِ ِ ‫ﺑ‬ ‫ِﻰ‬
‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﱠ‬
‫ﺷ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﷲ‬
ِ ِ ِ ٍ‫اَ ْو ُﻧﺳُك‬
‫م‬ ْ‫ﺳ‬‫ﺑ‬
‫ون‬ َ َ ً
َ ‫ﷲ ﺻِ ﺑْﻐَ ﺔ َوﻧﺣْ نُ ﻟ ُﮫ َﻋ ِﺎﺑ ُد‬ ِ ‫ﷲ َو َﻣنْ اَﺣْ َﺳنُ ﻣ َِن‬ َ
ِ ‫ﺻِ ْﺑ َﻐﺔ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahliku rüüseküm hatta yeblüğal hedyü mahillehü femen kane


minküm meridan ev bihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ev sadakatin ev nüsük.
Bismillahiş Şafi Bismillahil Kafi Bismillahil Meafi Bismillahillezi la yedurrü measmihi şeyün fil ardı
ve la fissemai ve hü ves semiul alim. Sabğatallahi ve men ahsenü minallahi sabğaten ve nahnü
lehü abidün.
BELALARDAN EMİN OLMAK
Belalardan emin olmak için: Altmış (60) adet Sin harfini bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan
kimse, Allah Teala nın izniyle belalardan emin ve mahfuz olur.

ZALİMİ CEZALANDIRMAK
Zalim bir Cebbarı cezalandırmak istersen: Herhangi bir arabi ayın son günlerinde gece yarısı
kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra, iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ve kırk
(40) defa Fil suresini, ikinci rekatta Fatiha ve kırk (40) defa Kafurun suresini oku. Selam
verdikten sonra secdeye varıp, ellerini seccade nin altına koyarak yüz (100) defa şu mübarek
esmaları oku:

‫ﺎﻋ ِزﯾ ُز َﯾﺎ َﻋﻠِﯾ ُم َﯾﺎ َﻋﻠِﻰﱡ ﯾَﺎﻋَظِ ﯾ ُم اَ ْﻧتَ ْاﻟ َﻘﺎ ِد ُر ْاﻟ ُﻣ ْﻘ َﺗ ِد ُر‬
َ ‫َﯾﺎ َﻗﺎ ِد ُر َﯾﺎ ُﻣ ْﻘ َﺗ ِد ُر َﯾ‬

Ya Kadiru Ya Muktediru Ya Azizü Ya Alimü Ya Aliyyü Ya Azimü entel Kadirul Muktedir.

Okuduktan sonra secdeden başını kaldırıp şu duayı bir defa:

َ ‫ﯾن َﯾﺎ َﺷدِﯾ ُد َﯾﺎ َﺷدِﯾ ُد اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم اَھْ ﻠ ِْﻛ ُﮫ َﻛ َﻣﺎ اَھْ ِﻠ‬
‫ك‬ ِ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم ُﺧ ْذﻟِﻰ َﺣ ﱢﻘﻰ َﻣنْ ﻓُﻼَنْ ِاﺑ‬
َ ‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ َواﺟْ َﻌﻠَ ُﮫ ﻋِ ﺑ َْر ًة ﻟ ِْﻠﻣُﻌْ َﺗ ِﺑ ِر‬
ْ‫ك َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢل َﺷﻰْ ٍء َﻗ ِدﯾر‬ َ ‫َﻗ ْو َم ِﻓرْ َﻋ ْو َن ِا ﱠﻧ‬

Allahümme huzli hakki fülan ibni fülaneten vecalhü ıbreten lilmu’tebirine Ya Şedidü Ya Şedidü
Allahüm-me ehlikhü kema ehlike kavme firavne İnneke ala külli şeyin kadir.

okursan, insanlara her zaman zulüm eden o zalim Allah Teala hazretlerinin izni ile müstehak
olduğu cezayı bulur ve yaptıklarından büyük bir pişmanlık duyarak, bir daha kötülük yapmaz.
DİLİ TUTULAN İÇİN
Dili tutulan kimse için: Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri bir sırçalı çanağa yazdıktan sonra, yazıyı su
ile sil. Suyun üzerinede yedi (7) defa yazdığın Ayeti Kerimeleri oku. Daha sonra bu suyu dili
tutulan kimseye içirirsen, Allah Teala hazretlerinin izniyle dili açılır ve şifa bulup konuşur.
Yazılacak Ayeti Kerimeler budur:

‫ُون اَﻟَ ْم َﻧﺟْ َﻌل ﻟَ ُﮫ‬ َ ‫ِﯾم َو َﻗﺎﻟُواﻟِ ُﺟﻠُو ِد ِھ ْم ﻟِ َم َﺷ ِﮭ ْد ُﺗ ْم َﻋﻠَ ْﯾ َﻧﺎ َﻗﺎﻟُوا اَ ْﻧ َط َﻘ َﻧﺎ ﷲ ُ اﻟﱠذِى اَ ْﻧ َطقَ ُﻛ ﱠل َﺷﻰْ ٍء َوھ َُو َﺧﻠَ َﻘ ُﻛ ْم اَ ﱠو َل َﻣرﱠ ٍة َو ِاﻟَ ْﯾ ِﮫ ُﺗرْ َﺟﻌ‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫ب‬ ِ ‫ْن َﯾﺎ ِاﻟَ َﮫ ْاﻟ َﻣ ْﺷ ِر ِق َﯾﺎ ِاﻟَ َﮫ ْاﻟ َﻣ ْﻐ ِر‬
ِ ‫ﯾ‬‫د‬َ ْ‫ﺟ‬ ‫ﱠ‬
‫ﻧ‬ ‫اﻟ‬ ُ ‫ه‬ ‫ﺎ‬‫ﻧ‬َ ْ
‫ﯾ‬ ‫د‬
َ ‫ھ‬
َ ‫و‬
َ ‫ْن‬
ِ ‫ﯾ‬‫ﺗ‬َ َ
‫ﻔ‬ َ
‫ﺷ‬ ‫و‬
َ ‫ﺎ‬ ً
‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺳ‬َ ‫ﻟ‬
ِ ‫و‬
َ ‫ْن‬
ِ ‫ﯾ‬‫ﻧ‬َ ْ
‫ﯾ‬ ‫ﻋ‬
َ

89
Bismillahirrahmanirrahim. Ve Kalü licülüdihim lime şehidtüm aleyna kalü entekanalla hüllezi
entaka külle şeyin ve hüve halakaküm evvele merratin ve ileyhi türceun. Elem necallehü ayneyni
ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynahün necdeyn. Ya ilahel meşriki Ya İlahel mağribi.

BAŞ AĞRISI İÇİN


Baş ağrısı için: Ramazanı şerifin son Cuma günü hatip mimberde iken, aşağıdaki Ayetlerle
duayı yazıp, üzerinde taşıyan kimse Allah c.c. ın izniyle bir daha baş ağrısı görmez. Ama Mim,
Ayın ve Vav harflerinin gözleri açık olmalıdır.
Yazılacak olanlar budur :
ْ ‫ﱢك َﻋﺑْدَ هُ َز َﻛرﯾﱠﺎ ا ِْذ َﻧﺎ َدى َر ﱠﺑ ُﮫ َﻧدَا ًء َﺧ ِﻔ ًّﯾﺎ َﻗﺎ َل َربﱢ ِا ﱢﻧﻰ َو َھ َن ْاﻟ َﻌ ْظ ُم ِﻣ ﱢﻧﻰ َوا ْﺷ َﺗ َﻌ َل‬
‫اﻟرّأسُ َﺷ ْﯾﺑًﺎ‬ ِ ‫ِﯾم ﻛﮭﯾﻌص ذ ِْﻛ ُر َرﺣْ َﻣ‬
ِ َ ‫ت َرﺑ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
ْ ْ ْ ْ
‫ت َﯾﺎذِى اﻟ َﺟﻼَ ِل َواﻻِﻛ َر ِام ِﺑ َرﺣْ َﻣﺗِك اﻟ َواﺳِ َﻌ ِﺔ‬ ْ
ِ ‫ِﯾن َواﻟﻣ ُْؤﻣِ َﻧﺎ‬ ْ
َ ‫ﷲ َو َرﺳُوﻟِ ِﮫ َوﻟِﻠﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬ ِ ‫ﺎﻋ ِﺔ‬ َ ً ً ُ ً ً ً
َ ‫اَ ْﺗ ِﻐﯾًﺎ َﺷﺎ ِھ ّﯾﺎ َﻣﺎ ِھ ّﯾﺎ َﻗ ْد َﺑ َﮭ ًدا ﺻُوطِ ّﯾﺎ طوطﺎ ِا َﯾﺎ َﺳ ْدطﺎﻧﺎ ِاط‬
ً
َ ‫ِﯾن َو ِﺑ ْﺎﻟ َﺣ ﱢق اَ ْﻧ َز ْﻟ َﻧﺎهُ َو ِﺑ ْﺎﻟ َﺣ ﱢق َﻧ َز َل َو َﻣﺎ اَرْ َﺳ ْﻠ َﻧﺎ‬
‫ك ِاﻻﱠ ُﻣ َﺑ ﱢﺷرً ا َو َﻧ ِزﯾرً ا‬ َ ‫َﯾﺎاَرْ َﺣ َم اﻟرﱠ ا ِﺣﻣ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Kef He Ye Ayın Sat. Zikru rahmeti rabbike abdehü zekeriyya. İz nada
rabbehü nidaen hafiyya. Kale rabbi inni ve henel azmü minni veştealer re’sü şeyba. Etğiya
Şahiyyen Mahiyyen Kadbeheden Sutiyyan Tutan İyasedtanan itaatillahi ve rasülihi ve
lilmü’minine vel mü’minati Ya Zilcelali vel ikrami bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve bil hakki
enzelnahü ve bil hakki nezele ve ma erselnake illa mübeşşiran ve nezira.

İSTİHARE İÇİN
Gurbete gitmiş veya firar etmiş bir kimseden haber alınmasa, ölümü dirimi bilinmese veya
mühim bir işin olupta bitermi bitmezmi öğrenmek istersen: Aşağıdaki vefki şerifi bir levha üzerine
yaz. Levhanın arka tarafınada altı yüz (600) adet Hı ‫ خ‬harfini ve muradın her ne ise onuda yaz.
Yazdıktan sonra bu levhayı başının altına koyup yat. Rüyanda her ne olursa görüp tatmin
olursun. Yalnız bu amelde gizlilik şarttır.
Yazılacak Vefki şerif budur: ( Bu vefk Habir ismi şerifi nin vefki dir).

‫ر‬ ‫ى‬ ‫ب‬ ‫خ‬


‫خ‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ب‬
‫ب‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ى‬
‫ى‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ر‬

BAŞ AĞRISI İÇİN


Baş ağrısı için: Doksan (90) adet Sat harfini yazıp, bunu başında taşıyan kimse, Allah
Teala'nın izniyle asla baş ağrısı görmez.
NASİBİ BAĞLI KIZ İÇİN
Nasibi bağlı olan veya evde kalmış bir kızın evlenebil mesi için, aşağıdaki Ayeti Kerimeler ve
Esmalar bir tabağa yazılıp, kadın sütü ile yazı bozulduktan sonra, bu sütü kız yüzüne sürerse,
Allah Teala'nın izniyle en kısa zamanda evlenir.
Yazılacak olanlar budur :

‫ك ﻗُ ْﻠتَ َﻣﺎ َﺷﺎ َء‬ َ ‫َﺧ ْﻠتَ َﺟ ﱠﻧ َﺗ‬ َ ‫ك ھ َُو ْاﻟ َﻔ ْو ُز ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم َوﻟَ ْو ﻻَ ا ِْذد‬
َ ِ‫ﷲ َﻓﺎﺳْ َﺗ ْﺑﺷِ رُوا ِﺑ َﺑ ْﯾ ِﻌ ُﻛ ُم اﻟﱠذِى َﺑﺎ َﺑﻌْ ُﺗ ْم ِﺑ ِﮫ َو َذﻟ‬ِ ‫ِﯾم َو َﻣنْ اَ ْو َﻓﻰ ِﺑ َﻌ ْﮭ ِد‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
َ ‫ﺎﺣ ﱠﻧﺎنُ َﯾﺎ َﷲ ُ َﯾﺎ َﷲ ُ َﯾﺎ َﷲ ُ َﯾ‬
ُ‫ﺎرﺣْ َﻣن‬ َ ‫ﺎﺣ ﱠﻧﺎنُ َﯾ‬ َ ‫ك َﻣﺎ ﻻً َو َوﻟَ ًدا َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُوﱠ َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱡ ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم َﯾ‬
َ ‫ﺎﺣ ﱠﻧﺎنُ َﯾ‬ َ ‫ﷲ ُﻻَﻗُوﱠ َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ِانْ َﺗ َر ِن اَ َﻧﺎ اَ َﻗ ﱠل ِﻣ ْﻧ‬
َ ‫ك َﯾﺎ اَرْ َﺣ َم اﻟرﱠ ا ِﺣﻣ‬
‫ِﯾن‬ َ ‫ﺎرﺣِﯾ ُم َﯾ َﺎو ُدو ُد َﯾ َﺎو ُدو ُد َﯾ َﺎو ُدو ُد َﯾ َﺎو ُدو ُد َﯾﺎ َﺷ ُﻛو ُر َﯾﺎ َﺷ ُﻛو ُر َﯾﺎ َﺷ ُﻛو ُر َﯾﺎَ ُ ِﺑ َرﺣْ َﻣ ِﺗ‬ َ ‫ﺎرﺣِﯾ ُم َﯾ‬
َ ‫ﺎرﺣِﯾ ُم َﯾ‬ َ ‫ﺎرﺣْ َﻣنُ َﯾ‬ َ ‫ﺎرﺣْ َﻣنُ َﯾ‬
َ ‫ َﯾ‬999 ‫ا ا‬
9 5 ‫ا ا ھـ ا ا ا ا ا ا‬5 ‫و و ا‬7 ‫ا ا و م م م م ھـ ھـ ھـ ھـ ج ج ج ا ا‬
Bismillahirrahmanirrahim. Ve men evfa biahdihi minallahi festebşiru bibeyıkümüllezi baba’tüm
bihi ve zalike hüvel fevzül azim. Ve levla iz dehalte cenneteke kulte maşaallahü la kuvvete illa
billahi in tereni ene ekalle minke malen ve velada. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül
azim.Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü Ya Rahmanü Ya
Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya Vedüdü Ya Vedüdü Ya Vedüdü
Ya Şekürü Ya Şekürü Ya Şekürü Ya Allahü Birahmetike ya erhamer rahimin. Dokuz dokuz
dokuz elif elif beş elif elif he elif elif elif elif elif elif beş vav vav elif yedi elif elif vav mim mim mim
mim he he he he cim cim cim elif elif.
Veya bir kimsenin eşyası satılmasa, yukarıdaki bu duayı bir kağıda yazıp bu yazılıyıda

90
satılmak istenen eşyanın içine konulursa, o eşya satılır.

BELALARDAN EMİN OLMAK


Kim! Bu duayı okursa Allah c.c. ın izniyle her türlü belalardan ve cinlerin kötülüğünden emin
olur.
Okunacak dua budur:

‫ﺎو ُز ھُنﱠ َوﻻَ َﻓﺎ ِﺟ ٌر ِﻣنْ َﺷرﱢ َﻣﺎ َﺧ َﻠقَ َو َذ َرأَ َو َﺑ َرأَ َو ِﻣنْ َﺷرﱢ َﻣﺎ َﯾ ْﻧ ِز ُل ﻣ َِن اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ ِء َو َﻣﺎ َﯾﻌْ ِر ُج ﻓِﯾ َﮭ َﺎو ِﻣن َﺷرﱢ َﻣﺎ‬ ِ ‫ﷲ اﻟ ﱠﺗﺎﻣﱠﺎ‬
ِ ‫ت ﻻَﯾ َُﺟ‬ ُ ‫ﻗُ ْل اَﻋ‬
ِ ‫ُوذ ِﺑ َﻛﻠِ َﻣﺎ‬
ِ ‫ت‬
َ ‫ﺎر ًﻗﺎ َﯾ ْط َر ُق ِ◌ َﺧﯾ ٍْر َﯾ‬
ُ‫ﺎرﺣْ َﻣن‬ ِ ‫ﺎر ٍق ِاﻻﱠ َط‬
ِ ‫ض َو َﻣﺎ َﯾﺧـْ ُر ُج ِﻣ ْﻧ َﮭﺎ َو ِﻣنْ َﺷرﱢ ُﻛ ﱢل َط‬ ِ ْ‫َذ َرأَ ﻓِﻰ ْاﻻَر‬

Kul euzü bikelimatillahit tammeti la yücavizü hünne berrun ve la facirun min şerri ma halaka ve
zerae ve berae ve min şerri ma yenzilü mines sema-i ve ma ya’ricü fiha ve min şerri ma zerae fil
ardı ve ma yahricü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatraku bi hayrin Ya Rahman.

BAŞ AĞRISI İÇİN


Baş ağrısı için: Cuma günü iki hutbe arasında aşağı daki İsmi ve Ayeti Kerimeleri yazdıktan
sonra, üzerinde taşıyan kimse, Allah Teala nın izniyle baş ağrısı denen illetten kurtulur.
Yazılacak olanlar budur :

َ ‫ِﯾم َو ِﺑ ْﺎﻟ َﺣ ﱢق اَ ْﻧ َز ْﻟ َﻧﺎ ُه َو ِﺑ ْﺎﻟ َﺣ ﱢق َﻧ َز َل َو َﻣﺎ اَرْ َﺳ ْﻠ َﻧﺎ‬


‫ك ِاﻻﱠ ُﻣ َﺑ ﱢﺷرً ا َو َﻧ ِزﯾرً ا‬ ِ ‫َﻛﻌْ ﻠَﮭُونْ ِﺑﺳْ ِم‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
Ka’lehün. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil hakki enzelnahü ve bil hakki nezele ve ma erselnake
illa mübeşşiran ve nezira.

DÜŞÜK YAPAN KADIN İÇİN


Hamile kaldıktan sonra çocuğunu düşüren kadın için: Aşağıdaki duayı bir kağıt üzerine yazıp,
bu hirzi kadın karnı üzerinde taşırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle çocuğu düşmez ve sağlıklı
bir çocuk doğurur.
Yazılacak dua budur :

‫ك‬ ُ ِ‫ﺎن َﺣﻠِﯾﻣًﺎ َﻏ ُﻔورً ا َوﯾُﻣْ ﺳ‬ َ ‫ﻣْﺳ َﻛ ُﮭ َﻣﺎ ﻣ َِن اَ َﺣ ٍد ِﻣنْ َﺑﻌْ ِد ِه ِا ﱠﻧ ُﮫ َﻛ‬ َ َ‫ض اَنْ َﺗ ُزوﻻَ َوﻟَ ِﺋنْ َزاﻟَ َﺗﺎ ا‬ َ ‫ت َو ْاﻻَ ِر‬ ِ ‫ك اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬ ُ ِ‫ﷲ ﯾُﻣْ ﺳ‬ َ ‫ِﯾم اِنﱠ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫ت‬ ‫ا‬
ِ ََ ِ‫و‬‫ﻣ‬ ‫ﺳ‬‫ﱠ‬ ‫ﺎﻟ‬ ‫ﺑ‬ ْ
‫ِﯾط‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻣ‬ ُ ‫ﷲ‬ِ ‫ض‬ ِ ْ‫ر‬ َ ‫ﻻ‬ ْ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬ ٍ‫ِﯾط‬‫ﺣ‬ ُ
‫ﻣ‬ ُ ‫ﷲ‬ َ ْ
‫ل‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺣ‬ ْ
‫اﻟ‬
ِ َ َِِ ِ َ‫ه‬‫ذ‬ ‫ھ‬ ‫ن‬ ‫ط‬ْ ‫ﺑ‬ ‫ِﻰ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬
َ ِ‫َ ٌ ُ َ ِظ‬‫ﺣ‬ ‫ﷲ‬ َ ‫م‬ ‫ِﯾ‬
‫ﺣ‬ ‫ر‬ ٌ‫ف‬ ُ‫ؤ‬ ‫ر‬ َ ِ َ ‫ﻟ‬ ‫ﺎس‬ ‫ﱠ‬
‫ﻧ‬ ‫ﺎﻟ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﷲ‬ ‫ِنﱠ‬ ‫ا‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻧ‬ ‫ِذ‬
ِِ ِ ِ ِْ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻻ‬‫ا‬ ‫ض‬ ْ‫ر‬ َ ‫ﻻ‬ ْ
‫ا‬ ‫ﻰ‬ َ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬
َ َ ‫ﻊ‬ َ
‫ﻘ‬ َ
‫ﺗ‬ ‫ن‬ َ ‫ا‬ ‫اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ َء‬
ِ ِ َ
ْ‫ض ﻟَنْ َﻧ ْدﻋ َُوا ِﻣـن‬ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ ْ ‫ﱠ‬
ِ ْ‫ت َواﻻَر‬ ِ ‫وﺑ ِﮭ ْم اِذ َﻗﺎﻣُوا َﻓ َﻘﺎﻟوا َر ﱡﺑ َﻧﺎ ََربﱡ اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬ ِ ‫ك اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ َء اَ ْﻣﺳِ كْ َﻣﺎ ﻓِﻰ َﺑط ِن َھ ِذ ِه اﻟ َﺣﺎ ِﻣ ْل َو َر َﺑط َﻧﺎ َﻋﻠَﻰ ﻗﻠ‬ َ ِ‫َﯾ َﺎﷲ ُ َواﻟذِى اُﻣْ ﺳ‬
‫ار ِق اﻟﱠﻠﯾ ِْل َواﻟ ﱠﻧ َﮭﺎرْ َ ُﱠ‬
‫ﷲ‬ ‫و‬ ‫ط‬َ ‫رﱢ‬ َ
‫ﺷ‬ ْ‫ن‬ ‫ﻣ‬
ِ ً ‫ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ِ‫ﺷ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬ ً
‫ﻧ‬ ‫ﻣِﯾ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﷲ‬ ‫ر‬ ْ‫ﻣ‬َ ‫ا‬ ْ‫ن‬ ‫ﻣ‬
ِ ُ
‫ﮫ‬ َ
‫ﻧ‬ ‫و‬ ُ
‫ظ‬ َ
‫ﻔ‬ ْ‫ﺣ‬ ‫ﯾ‬ ‫ا‬ ‫د‬ً َ‫د‬ ‫ﻋ‬ ‫ِﯾن‬ ‫ﻧ‬ ِ‫ﺳ‬ ِ‫ف‬ ْ
‫ﮭ‬ َ
‫ﻛ‬ ْ
‫اﻟ‬ ‫ِﻰ‬
‫ﻓ‬ ‫م‬ ‫ِﮭ‬
‫ﻧ‬ ‫ا‬ َ
‫آذ‬ ‫ﻰ‬ َ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﻧ‬ ْ
‫ﺑ‬ ‫ر‬ ‫ﺿ‬ ‫ﻓ‬َ ‫ﺎ‬ ً
‫ط‬ َ
‫ط‬ ‫ُدو ِﻧ ِﮫ ِاﻟَﮭًﺎ ﻟَ َﻘ ْد ﻗُ ْﻠ َﻧﺎ ا ًِذا َﺷ‬
ِ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ِْ َ َ َ
‫ِﯾن َوازدَ ا ُد ِﺗﺳْ ﻌً ﺎ َربﱢ َھبْ ﻟِﻰ‬ ْ َ َ َ
َ ‫ض َوﻟ ِِﺑﺛوا ﻓِﻰ َﻛ ْﮭﻔ ِِﮭ ْم ﺛﻠث ﻣِﺎ َﺋ ٍﺔ ﺳِ ﻧ‬ ُ ِ ْ‫ت َواﻻَر‬ ْ ِ ‫ْب اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬ َ ‫َﯾﻌْ ﻠَ ُم َﻣﺎ َﺗﺣْ ِﻣ ُل ُﻛ ﱡل ا ُ ْﻧ َﺛﻰ َو َﻣﺎ َﺗﻐِﯾضُ اﻻِرْ َﺣﺎ ُم اِنﱠ ﷲَ َﯾﻌْ ﻠ ُم َﻏﯾ‬
َ ْ
‫ك ِا ﱠﻧ ُﮫ ھ َُو ْاﻟ َﺣﻛِﯾ ُم ْاﻟ َﻌﻠِﯾﺑ ُم‬ َ ‫اء ِاﺳْ َﺣقَ َﯾﻌْ ﻘُوبْ َﻗﺎ َل َﻛ َذﻟ َِك َﻗﺎ َل َر ﱢﺑ‬ ِ ‫ُﺣ ْﻛﻣًﺎ َو ْاﻟ ِﺣ ْﻘﻧِﻰ ِﺑﺎﻟﺻﱠﺎﻟِـ ِﺣﯾنْ َﻓ َﺑ ﱢﺷرْ َﻧﺎ َھﺎ ِﺑ ِﺎﺳْ َﺣقَ َو َﻣنْ َو َر‬

Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahe yümsiküs sema vati vel arda en tezüla velein zaleta
emsekehüma min ehadin min ba’dihi innehü kane halimen ğafura. Ve yümsiküs sema-i en tekaa
alel ardı illa bi iznihi innallahe binnasi le raürür rahim. Allahü hafizı ma fi batni hazihil hamil
Allahü muhitin bil ardillahi muhit bis semavati ya Allahü vellezi emsekes sema-e emsik ma fi
batni hazihil hamil.Ve rabetna ala kulübihim iz kamü fekalü rabbüna rabbüs semavati vel ardı
len neduva min dünihi ilahen lekad kulna izen şetata. Fedarebna ala azanihim fil kehfi sinine
adeda.Yahfezünehü min emrillah yeminen ve şimalen min şerri tevarikil leyli ven nehar Allahü
ya’lemü ma tahmilü külli ünsa ve ma teğidul irhamü innallahe ya’lemü ğaybes semavati vel
ard.Velebisü fi kehfihim selase mietin sinine vezdadü tisa. Rabbi hebli hükmen velhıkni bis
salihin. Febeşşerna ha bi İshaka ve min vera-i İshaka Ya’kub Kale kezalik Kale rabbük innehü
hüvel hakimül alim.
BAĞLIYI ÇÖZMEK İÇİN
Bu mesele Abdullah bin Selam (r.a) ın çözüm şekli olup, şöyle buyurmuştur: Kim bağlı ise
bununla ayılmış ve çözülmüştür. Allah Teala hazretlerin izniyle.
Bunun için: Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer defa bir kağıt üzerine yazıp, şu duayı
şerifi yazdığın kağıdın üzerine oku:
3
‫ﺎس َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل‬ ٍ ‫ﺎص َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘدَ ٍة ﻓِﻰ ُﻧ َﺣ‬ٍ ‫ﺻ‬َ ‫ﯾر َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘدَ ٍة ﻓِﻰ َر‬
ٍ ‫ت ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘدَ ٍة ﻓِﻰ َﺣ ِر‬ ِ ‫ْت َذ َﻛ َر ﻓُﻼَ ِن اﺑ‬
ِ ‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ َﻋنْ َﻓرْ ِج ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ ْﻧ‬ ُ ‫َﺣﻠﱠﯾ‬
‫ﯾن َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘ َد ٍة ﻓِﻰ‬ ْ
ٍ ‫ول َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘدَ ٍة ﻓِﻰ َﻣﻌْ ﻘُو ٍد َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘدَ ٍة ﻓِﻰ َﻣط َوى َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘ َد ٍة ﻓِﻰ َﻋ ِﺟ‬ ٍ ُ ‫ُﻋ ْﻘدَ ٍة ﻓِﻰ َﺣ َﺟ ٍر َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘ َد ٍة ﻓِﻰ َﻣﺣْ ﻠ‬
ُ
‫ﺎس َو ِﻣنْ ﻛ ﱢل‬ َ ْ ُ
ٍ ‫ﺿ ٍﺔ َو ِﻣنْ ﻛ ﱢل ُﻋﻘ َد ٍة ﻓِﻰ ِﻗرْ ط‬ ْ ُ
ِ ‫ب َوﻣِن ْﻛ ﱢل ُﻋﻘدَ ٍة‬
‫ﻓﻰ ﻓِ ﱠ‬ َ
ٍ ‫َﻣﺳْ ِﺟ ٍد َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘ َد ٍة ﻓِﻰ َﺑ ْو ٍل َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋﻘدَ ٍة ﻓِﻰ ﺧﯾْطٍ َو ِﻣنْ ﻛ ﱢل ُﻋﻘ َد ٍة ﻓِﻰ ذ َھ‬
ْ ُ َ ْ

91
ُ ‫ﺎن اﻟﱠذِى ِﺑ َﯾ ِد ِه َﻣﻠَـ ُﻛ‬
َ ‫وت ُﻛ ﱢل َﺷـﻰْ ٍء َو ِاﻟَﯾْﮫ ُﺗرْ َﺟﻌ‬
‫ُون‬ َ ‫ُﻋ ْﻘ َد ٍة ﻓِﻰ َﺷ َﺟ ٍر َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘدَ ٍة ﻓِﻰ وُ َﺳﺎدَ ٍة ِا ﱠﻧ َﻣﺎ اَﻣْ ُرهُ ا َِذا اَ َرا َد َﺷﯾْﺄ ً اَنْ َﯾﻘُو َل ﻟَ ُﮫ ُﻛنْ َﻓ َﯾ ُﻛ‬
َ ‫ون َﻓـ ُﺳﺑ َْﺣ‬
‫ﷲ َﻗ ِوىﱡ َﻋ ِزﯾ ُز‬
َ ‫ب ﷲ ُ َﻻَ ْﻏ ِﻠ َﺑنﱠ اَ َﻧﺎ َو َرﺳُوﻟِﻰ اِنﱠ‬ َ ‫َﻛ َﺗ‬

Halleytü zekera fülan ibni fülanete an ferci fülanete binti fülanete min külli ukdetin fi haririn ve
min külli ukdetin fi rasasın ve min külli ukdetin fi nühasın ve min külli ukdetin fi hacerin ve min
külli ukdetin fi mahlulin ve min külli ukdetin fi ma’kudin ve min külli ukdetin fi matva ve min külli
ukdetin fi acini ve min külli ukdetin fi mescidin ve min külli ukdetin fi bevlin ve min külli ukdetin fi
haytın ve min külli ukdetin fi zehebin ve min külli ukdetin fi fıddetin ve min külli ukdetin fi kırtasin
ve min külli ukdetin fi şecerin ve min külli ukdetin fi vüsadetin İnnema emruhü iza erade şeyen
en yekulelehü kün feyekün. Fesübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun.
Keteballahü leağlibenne ene ve rasüli innallahe kaviyyün aziz.
KORUNMAK İÇİN
Bir kimse hergün yatağından kalktığı zaman:

ٍ ‫َﺳﻼَ ٌم َﻗ ْوﻻً ِﻣنْ َربﱟ َرﺣ‬


‫ِﯾم‬

Selamün kavlen mir rabbir rahim


deyip, ön tarafına üfürse,
َ ‫َﺳﻼَ ٌم َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم طِ ْﺑ ُﺗ ْم َﻓ ْﺎد ُﺧﻠُو َھﺎ َﺧﺎﻟِد‬
‫ِﯾن‬

Selamün aleyküm tıbtüm fedhulüha halidin.


deyip, sağ tarafına üfürse,
ِ ‫ﺻ َﺑرْ ُﺗ ْم َﻓ ِﻧﻌْ َم ُﻋ ْﻘ َﺑﻰ اﻟد‬
‫ﱠار‬ َ ‫َﺳﻼَ ٌم َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ِﺑ َﻣﺎ‬

Selamün aleyküm bima sabertüm feni’me ukbed dar


deyip, sol tarafına üfürse ,
‫ِﻰ َﺣ ﱠﺗﻰ َﻣ ْطﻠَ ِﻊ ْاﻟ َﻔﺟْ ِر‬
َ ‫َﺳﻼَ ٌم ھ‬

Selamün hiye hatta matlaıl fecr.


deyip ardına üfürse, o gün Allah c.c.ın yardımı ile bütün belalardan emin olur ve her türlü
kötülüklerden Allah Teala hazretlerinin izniyle korunur.

HIRSIZI BİLMEK İÇİN


Hırsızın kim olduğunu bilmek istersen: Kaç kişiden şüphe edersen şüpheli şahısların isimlerini
ayrı ayrı kağıtlara yazıp, kağıtları hamur içine koy. (Hamurlar aynı ağırlıkta olsun). O isimleri
hamurların içine koyup, hamurları küre gibi yuvarlayıp, birer birer suya bırak. Bu duayı, her
hamuru suya koyarken kırkbir (41) defa oku. Hangi hamur suyun yüzüne çıkarsa hırsız o kişidir.
Ama bu ameli Cuma günü güneş zevalde iken yaparsın.
Hamurların üzerine kırkbir ( 41 ) defa okunacak Ayeti Kerimeler ve Esmalar budur :

‫ون َواِنﱠ ِﻣ ْﻧ َﮭﺎ‬ َ ‫ﺷ ُد‬ ُ ْ‫ﺎن َﻓ ْﻠ َﯾﺳْ َﺗ ِﺟﯾﺑُوا ﻟِﻰ َو ْاﻟﯾ ُْؤ ِﻣ ُﻧوا ِﺑﻰ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﮭ ْم َﯾر‬ َ ‫ﱠاع ِا َذا د‬
ِ ‫َﻋ‬ َ َ‫ِﯾم َو ِا َذا َﺳﺄَﻟ‬
ِ ‫ك ﻋِ َﺑﺎدِى َﻋ ﱢﻧﻰ َﻓ ِﺎ ﱢﻧﻰ َﻗ ِرﯾبٌ اَ ِﺟبْ دَ ﻋْ َو َة اﻟد‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳِ ِم‬
‫ط َﯾﺎ ُﻣ ْﺑدِؤُ َﯾﺎ ُﻣﻌِﯾ ُد‬ُ ِ‫ﻟَ َﻣﺎ َﯾ ﱠﺷ ﱠﻘ ُق َﻓ َﯾ ْﺧ ُر ُج ِﻣ ْﻧ ُﮫ ْاﻟ َﻣﺎ ُء َﯾﺎﺑَﺎﺳ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza seeleke ıbadi anni feinni karibün ecibü da’vetetdai iza deani
felyesteci büli vel yü’minubi leallehüm yerşüdün. Ve inne minha lema yeşşakkaku feyahrücü
minhül maü. Ya Basitu Ya Mübdiu Ya Muidü
HEYBETLİ OLMAK İÇİN
Bu mübarek hizbi okuyan kimse, her türlü bela ve kötülüklerden emin olur ve korunur.
İnsanların yanında heybetli olup, herkes tarafından sevilir ve sayılır.
Bu hizbi okumanın şekli: Pazartesi ve Cuma gecesi yirmibir (21) defa olmak üzere haftada iki
kez okunur. Hizbe başlamadan önce Kizbere, Günlük ve Sakız ile buhurlarsın. Buhurlarkende
hizbi okumaya başlarsın. Önce semaya, sonra yere bakıp, Şeyhini düşünerek göz önüne
getirirsin. Daha sonra 21 defa hizbi okuyup, okumanı tamamlarsın. Bu ameli her hafta Pazartesi
ve Cuma geceleri yaparsın.
Okunacak Hizbi şerif budur :
َ ‫ك َﻓﺎﺣْ ِﻣ َﻧﺎ ِﺑـ ِﺣ َﻣ‬
‫ﺎك‬ َ ‫ِك َو َﺗﺣْ تَ ﻟ َِوا ِﺋ‬ َ ‫وق َﻣ َﻊ ﻗُ ْد َر ِة ْاﻟ‬
َ ‫ـﺧﺎﻟ ٍِق اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم ِا ﱠﻧﺎ ﻓِﻰ ِﺣ َﻣﺎ َﯾﺗ‬ ْ ‫ِﯾم ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻ ﱠ ﷲ ُ ْاﻟ َﺧﺎﻟ ُِق ْاﻻَ ْﻛ َﺑ ُر ﻻَ َطﺎ َﻗ َﮫ ﻟِ َﻣ‬
ِ ُ ‫ـﺧﻠ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
92
‫ت‬ ُ ‫ض َﻓ ِﺎنْ َﺗ َوﻟﱠ ْوا َﻓ ُﻘ ْل َﺣﺳْ ِﺑ َﻰ ﷲُ ﻻَ ِا َﻟ َﮫ ِاﻻﱠھ َُو َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َﺗ َو ﱠﻛ ْﻠ‬ ِ ْ‫ﺎء َو ْاﻟ ُﻣ ْﻧ َﺗﺷِ ُر ﻣِـ َن ْاﻻَر‬ ِ ‫ِـن اﻟ ﱠﺳ َﻣ‬ َ ‫ﺎز ِل ﻣ‬ ِ ‫ك اﻟ ﱠﻧ‬ َ ‫ِك َواﺻْ ِرفْ َﻋـ ﱠﻧﺎ ِﺑﻼَ َﺋ‬ َ ‫ﺷرْ َﻋﻠَ ْﯾ َﻧﺎ ﻟ َِواﺋ‬ ُ ‫َوا ْﻧ‬
‫ًﺎﺑﻰ َو َذ ﱢ ْ ُ ﻟِﻰ‬ ِ ‫ﻣ‬ ‫ِﯾ‬
‫ﺣ‬ ‫ر‬
َ ‫ﺎ‬ ً
‫ﻓ‬ ُ‫ؤ‬ ‫ر‬ ‫م‬
َ ِ َ َ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻌ‬‫ﻟ‬ْ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ َ ‫ھ‬ ْ
‫ل‬ ‫ﻌ‬
َ َ ِ ْ‫ﺟ‬ ‫ا‬ ‫ًﺎ‬
‫ﻣ‬ ‫ِﯾ‬‫ﺣ‬ ‫ر‬
َ ‫ﺎ‬ ً
‫ﻓ‬ ُ‫ؤ‬‫ر‬َ َ ِ‫ِﯾن‬‫ﻧ‬ ‫ﻣ‬ ْ
‫ُؤ‬ ‫ﻣ‬ ْ
‫ﺎﻟ‬ ‫ﺑ‬ ‫م‬‫ﱠ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺳ‬ ‫و‬
ِ َ َ َ ِ َ ُ ‫ﮫ‬ ْ
‫ﯾ‬ َ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﻰ‬‫ﱠ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺻ‬َ ‫د‬
ٍ ‫ﻣ‬
‫ﱠ‬ ‫ُﺣ‬
َ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬
ّ ً ‫ﺑ‬‫ﻧ‬َ ‫ل‬ ‫ﻌ‬
ِ َ َ َ َ َ ‫ﱠ‬‫ﺟ‬ ْ‫ن‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ ‫م‬ ُ
‫ﮭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻟ‬َ ‫ا‬ ‫ﯾم‬ ْ
‫اﻟ‬
ٍ ِ‫َ ِ ﻌَظ‬‫ش‬ ْ‫ر‬ ‫ﻌ‬ ْ
‫اﻟ‬ ‫بﱡ‬ ‫ر‬
َ ‫َوھ َُو‬
ُ ‫ﺻ ﻠﻰ ﷲ‬ ‫ﱠ‬ َ ‫ﷲ‬ ِ ‫ُول‬ ِ ‫ت ِﺑ َرﺳ‬ ‫ﱠ‬
ْ ‫ﷲ َو َﺗ َﺷﻔ َﻌ‬ ِ ‫ت ِﺑﺎَﺳْ َﻣـﺎ ِء‬ ُ ‫ﺻﻧ‬ْ ‫ـﺣ ﱠ‬ َ ‫ﷲ َو َﺗ‬ ِ ِ‫ﷲ دَ َﺧﻠتَ ﻓِـﻰ َﻛ َﻧف‬ ْ ْ
ِ ‫ِﯾل ﺳِ ﺗ ِر‬ ِ ‫ﷲ ِﺑ َﺟﻣ‬ ْ ُ ْ
ِ ِ‫َو َﻣ ﱢﻛ ﱢﻧﻰ ِﻣنْ َﻧﺎﺻِ َﯾ ِﺗ ِﮫ َو َﻣ َﺟﺎﻣ ِِﻊ َﻗﻠ ِﺑ ِﮫ ِﺑ َﺧﻔِﻰﱢ ﻟطف‬
‫ﷲ ِﺑﻼَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُوﱠ َة‬ ِ ِ‫َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ ْم ِﺑد ََو ِام ﻣ ُْﻠك‬
‫ت ْاﻟ َﺑ ﱢﯾ َﻧﺎتِ َو ِﺑ َﺣقﱢ‬ ِ ‫ﻻ َ◌ َﯾﺎ‬ ْ ‫ﷲ َو ِﺑﺎ‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫ﷲ َو َﻣ َﻧﻌْ ُﺗ َﮭﺎ ِﺑﺂ َﯾﺎ‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ْت َﻧ ْﻔﺳِ ﻰ ِﺑﺣ َِﺟﺎ‬ ُ ‫ﺎش َﺣ َﺟﺑ‬ ٍ ‫ﺎش اَھْ َﯾ‬ٍ ‫ﺎش اَھْ َﯾ‬ ٍ ‫ِﯾل اَھْ َﯾ‬
ٍ ‫ِﯾل اَھ‬ ٍ ‫ِﯾل اَھ‬ ٍ ‫ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم َﯾﺎ ٍه َﯾﺎ ٍه َﯾﺎ ٍه اَھ‬
‫ُوﺳﻰ ﻓِﻰ َﯾدِى‬ َ ‫ﺻﻰ ﻣ‬ َ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َم ِا َﻣ ِﺎم َو َﻋ‬ َ ‫ﺎرى َو َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد‬ ِ ‫ِـﻰ َرﻣِﯾ ٌم َﺟﺑ َْراﺋِﯾ ْل َﻋنْ َﯾﻣِﯾﻧِﻰ َو ِاﺳْ َراﻓِﯾ ْل َﻋنْ َﯾ َﺳ‬ َ ‫َﻣنْ ﯾُﺣْ ِﯾﻰ ْاﻟ ِﻌ َظﺎ َم َوھ‬
َ
ُ‫ﺿﯾْت َوﻧو ُر ﯾُوﺳُفْ َﻋﻠﻰ َوﺟْ ِﮭﻰ ﻓ َﻣنْ َرآﻧِﻰ ُﯾ ِﺣ ﱡﺑﻧِﻰ َوﷲ‬ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
َ ‫ْن َداوُ ْد َﻋﻠﯾ ِْﮭ َﻣﺎ اﻟ ﱠﺳﻼ ُم َﻋﻠﻰ ﻟِ َﺳﺎﻧِﻰ ﻓ َﻣنْ ﺧﺎط َﺑﻧﻰ ﻗ‬ َ ِ ‫ﺎن اﺑ‬ َ
ِ ‫َﻓ َﻣنْ َرآﻧِﻰ َھﺎ َﺑﻧِﻰ َو َﺧﺎ َﺗ َم ُﺳﻠ ْﯾ َﻣ‬
‫ﺻـ ﱢل َﻋﻠَﻰ َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد َﻧ ِﺑﯾﱢﻰ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِﺔ َو َﻛﺎﺷِ فُ ْاﻟ ُﻐ ﱠﻣ ِﺔ َو َﻋﻠَﻰ آﻟِ ِﮫ‬ َ ◌َ ‫ِﯾـط ِﺑﻰ َوھ َُو ْاﻟﻣُﺳْ َﺗ َﻌﺎنٌ َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَ ﻗُوﱠ َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم اَﻟﻠﱠ ُﮭ ًّم‬ ٌ ‫ُﻣﺣ‬
ُ‫دَﺧ ْﻠـ َﺗﻣُوه‬َ ‫ﺎب َﻓ ِﺎ َذا‬ َ ‫ون اَ ْﻧ َﻌ َم ﷲُ َﻋﻠَﯾ ِْﮭ َﻣﺎ ْاد ُﺧﻠُوا َﻋﻠَﯾ ِْﮭ ُم ْاﻟ َﺑ‬ َ ُ‫ِﯾن َﯾ َﺧﺎﻓ‬ َ ‫ِـن اﻟﱠذ‬ َ ‫ِﯾن َﻗﺎ َل َر ُﺟﻼَ ِن ﻣ‬ َ ‫ﺻﺣْ ِﺑ ِﮫ اَﺟْ َﻣﻌ‬ َ ‫َو‬
‫ِﯾن‬ ُ
َ ‫ﷲ َﻓ َﺗ َو ﱠﻛﻠوا ِانْ ُﻛ ْﻧ ُﺗ ْم ﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬ ِ ‫ُون َو َﻋ َل َ◌ى‬ َ ‫َﻓ ِﺎ ﱠﻧ ُﻛ ْم َﻏﺎﻟِﺑ‬

Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahül halikul ekberu la takahe li mahluki mea kudretil


halıkın Allahümme inna fi himayetike ve tahte livaike fahmina bihimake venşur aleyna livaike
vasrif anna bilaeken nazili mines sema-i vel münteşiru minel ardı. Fein tevellev fekul
hasbiyallahü la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Allahümme ya men
ceale nebiyyen Muhammed in sallallahü aleyhi ve selleme bil mü’minine raufen rahiman ical
hazal alemi raufan rahimen bi ve zellilhüli ve mekkenni min nasiyetihi ve mecamiı kalbihi bi
hafiyyi lütfillahi bi cemili sitrillahi dehaltü fi kenefillahi ve tehassantü bi esma-illahi ve teşeffeatbi
rasülillahi sallallahü aleyhi ve sellem. Bi devami mülkillahi bi la havle vela kuvvete illa billahil
aliyyil azim. Yahin Yahin Yahin Ehilin Ehilin Ehilin Ehyaşin Ehyaşin Ehyaşin hacebtü nefsi bi
hicabillahi ve mena’tüha bi Ayatillahi ve bil Ayatil beyyinati ve bi hakki men yuhyil izame ve hiye
ramim. Cebrail an yemini ve İsrafil an yesari ve seyyidina Muhammed'in sallallahü aleyhi ve
selleme emami ve asa Musa fi yedi femen raaniha beni ve hateme Süleyman ibni Davud
aleyhimesselamü ala lisani femen hatabeti kadaytü ve nuru Yusuf ala vechi femen raani yuhıbu
ni vallahü muhitünbi ve hüvel müstean. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebiyyir rahmeti ve kaşifül ğummeti ve ala alihi ve
sahbihi ecmeine kale raculani minellezine yehafüne enamellahü aleyhimed hulü aleyhimül babe
feiza dehaltümühü fe inneküm ğalibün. Ve alallahi fetevekkelü in küntüm mü’minin.

ÇOCUĞU OLMAYAN KADIN İÇİN


Çocuğu olmayan kadın için: Aşağıdaki duayı yazıp çocuğu olmayan kadın üzerinde taşırsa
Allah c.c. ın izniyle çocuğu olur.
Önce gusül abdesti alıp, tam inanç ile Cuma gecesi karı koca bir araya gelip, üç İhlası şerif
okuduktan sonra cima’ etmelidirler. Ondan sonra kadın bu hirzi üzerine almalıdır. Allah c.c. ın
izniyle çocukları olur.
Yazılacak Dua-i şerif budur:
‫ت َو َﯾﺟْ َﻌ ْل‬ٍ ‫ِﯾن َو َﯾﺟْ َﻌ ْل ﻟَ ُﻛ ْم َﺟ ﱠﻧﺎ‬
َ ‫ال َو َﺑﻧ‬ َ ‫ِﯾم َﻓﻘُ ْﻠتَ اﺳْ َﺗ ْﻐ ِﻔرُوا َر ﱠﺑ ُﻛ ْم ِا ﱠﻧ ُﮫ َﻛ‬
ٍ ‫ﺎن َﻏ ﱠﻔﺎرً ا َوﯾُرْ ﺳِ ِل اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ َء َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ﻣ ِْد َرارً ا َوﯾُﻣْ د ِْد ُﻛ ْم ِﺑﺎَﻣ َْو‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِـم‬
َ ً َ َ
‫ض َﯾﺧﻠق َﻣﺎ َﯾﺷﺎ ُء َﯾ َﮭبُ ﻟِ َﻣنْ َﯾﺷﺎ ُء ِاﻧﺎﺛﺎ َو َﯾ َﮭبُ ﻟِـ َﻣنْ َﯾﺷﺎ ُء‬َ ُ ُ ْ ِ ْ‫ت َواﻻر‬َ ْ ِ ‫ك اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬ ْ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ
ُ ‫ُون ِ َِوﻗﺎرً ا َوﻗدﺧﻠﻘﻛ ْم اط َوارً ا ِ ِ ﻣُﻠ‬ َ َ ‫ﻟَ ُﻛ ْم اَ ْﻧ َﮭﺎرً ا َﻣﺎﻟﻛ ْم ﻻ ﺗرْ ﺟ‬
َ َ ُ َ
ً ُ
‫ـور اَ ْو ﯾ َُزوﱢ ُﺟ ُﮭ ْم ذ ْﻛ َرا ًﻧﺎ َو ِا َﻧﺎﺛﺎ َﯾﺟْ َﻌ ُل َﻣنْ َﯾ َﺷﺎ ُء َﻋﻘِﯾﻣًﺎ ِا ﱠﻧ ُﮫ َﻋﻠِﯾ ٌم َﻗدِﯾ ٌر ھـ م ا ا ا م م م ا م ا ا‬ ‫ﱡ‬
َ ‫اﻟذ ُﻛ‬5 9 9 9 ‫ا ا ﻋﮫ ﻋﮫ‬8 ‫م ا ى ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد‬
ْ‫ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ُﻣ َﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣﱠد‬
‫*ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد‬

Bismillahirrahmanirrahim. Fekultes tağfiru rabbe küm innehü kane ğaffara. Ve yürsilis sema-e
aley küm midrara. Ve yümdidküm bi emvalin ve benine ve yecal leküm cennatin ve yecal leküm
enhara. Ma leküm la tercüne lillahi ve kara. Ve kad halakaküm atvara. Lillahi mülküs semavati
vel ardı yahluku ma yeşa-ü yehebü limen yeşa-ü inasan ve yehebü limen yeşa-üz zükür.Ev
yüzevvicühüm zükranan ve inasan yecalü men yeşa-ü akiman innehü alimün kadir. He mim elif
elif elif mim mim mim elif mim elif elif beş dokuz dokuz dokuz elif elif ayın he ayın he sekiz mim
elif ye. Ve kırk bir adet Muhammed saallallahü aleyhi ve selem ismi şerifi.

HERKESİN YANINDA SEVİLMEK İÇİN


Bir kimse kırk ( 40 ) adet Sin ( ‫ )س‬harfini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra bu yazılıyı koltuğunun
altında taşırsa, herkes tarafından sevilir ve saygı görür.

93
KORUNMAK İÇİN
Tanınmış büyüklerden korunma hususunda şöyle rivayet edilmiştir: Nuh ibni Mansur (r.a.) isimli
bir şahıs tutuklanmış ve siyasetten dolayı idam cezasına çarptırılmıştı. Cellatın önüne getirdiler.
Cellat boynunu vurmak için kılıcı salladı, ama kılıç Nuh ibni Mansur un boynunu kesmedi. Cellat
kılıcı birkaç kez vurmasına rağmen muvaffak olamadı. Sakallarından kaynaklandı ğını zannedip
sakalını kestiler, kılıç yine kesmeyince hayrete düştüler ve Nuh ibni Mansur a sordular. Ne
sebebten dolayı Allah Teala seni korudu. Dediki: Eğer beni affederseniz bunun sebebini
açıklarım. Daha sonra üzerinden bu duayı çıkartıp onlara verdi.
Bu dua kimin üzerinde bulunursa ok, kılıç, hançer ve satır gibi kesici aletlerin hiçbirisi kesmez.
Ayrıca bütün bela ve afetlerden, Hak Sübhanehü ve Teala hazretleri korur. Bu duanın birçok
özelliği vardır. Biz bu kadarıyla kifayet ettik. Dua-i Temhisa budur :

‫ﯾزا ُﻣ ِﻧﯾﻌً ﺎ ُﻧوﺣِﻰ اُو ُﺗوا اَ َﺟرْ ُھ ْم َﯾﺎ َﺳﯾ ًﱢدا َﻛ ِرﯾ ٌم اَ ِﺟرْ َن اﻟرﱠ ﺣِﯾ ُم‬ ِ ‫ِﯾم َﯾﺎ َﺗ ْﻣﺧِﯾ َﺛﺎ َﯾﺎ َﺷﻣْ ﺧِﯾ َﺛﺎ َﯾﺎ َﺳﻣ‬
ً ‫ُوﺑﯾ َﻧﺎ َﯾﺎاَﺳْ َﻘ ْم ِﺑﺎ َ ْﻣ ِر ُرﻗِﯾ َﻧﺎ اَ ْﻛ َﻧﺎ َﻋ ِز‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫وم ھ َُو َﯾﺎ َﺷﻔِﯾ ُﻊ‬ ُ ْ
ٍ ‫ك َﻣﻛﺗ‬ َ َ‫ﺎن د‬ َ ‫َھ َﻛ‬
َ ‫ك َﯾﺎ اَرْ َﺣ َم اﻟراﱠﺣِﯾﻣ‬
‫ِﯾن‬ َ ‫َﯾﺎ َﻋﻠِﯾ ُم ِﺑ َرﺣْ َﻣ ِﺗ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Temhısa Ya Şemhısa Ya Semübina Ya Eskam biemri Rukina


ekna azizan münian nuhı ütü ecerhüm Ya Seyyidan Kerimün Ecirner rahimü Hakanedeke
mektümin hüveYa Şafiu Ya Alimü birahmetike ya erhamer rahimin.

KURAN SURELERİN HAVASI

Her kim, FATİHA sûresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin dünya ve âhiret
bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden muhafaza eder.Doktorların ümit
kestikleri herhangi bir hasta için yazılır ve suyu içilirse, Allah'u teâlâ'nın lûtfu ile şifâ yâb olur.

2) BAKARA sûresini okuyan kimseye, aslâ şeamet, büyü ve sihir tesir etmez, Hak celle ve âlâ
kendisini bunlardan muhafaza buyurur.

3) AL-i-İMRAN sûresini, her kim üç defa okursa Hak Teâlâ ümit etmediği yerden mal verir ve
zengin eder. Kul borcundan da kurtarır.

4) NİSA sûresini, erkek veya kadın her kim okursa, Hak Teâlâ karı-kocanın aralarına ıslâh eder,
dirlik düzenlik ihsan ve inayet eyler.

5) MA'İDE sûresini, kırk defa okuyan kimseye, Allah'u Teâlâ bol rızk, mal ve makam ihsan
buyurur.

11) HûD sûresini, her kim üç kere okursa haceti reva ve denizde boğulmaktan Allah''u Teâlâ''nın
lûtfu ile emin olur.

12) YUSUF sûresini,her kim okursa Allah''u Teâlâ’nın lûtfu ile hasretine kavuşur ve bütün
mahlûkatın gözüne şirin görünür.

13) RA''D sûresini, her kim okursa çocuklarını görünmeyen kuvvetlerin şerrinden Allah''u Teâlâ
hıfzeder ve ağlayan çocuğa okunsa derhal susar.Gerek okuyan gerekse çocukları yıldırım ve
şimşekten hıfz olunurlar.

14) İBRAHİM sûresini, her kim yedi kere okusa, Hak Teâlâ okuyanın düşmanlarına fırsat
vermez, ana ve babasının rızasında bulundurur.

15) HICR sûresini, üç kere okuyan kimse alış-verişinde bereket bulur.

16) NAHL sûresini, her kim yüz kere okursa düşmanı zafer bulamaz ve Allah''u Teâlâ''nın keremi
ile her türlü maksuduna nail olur.

94
17) İSRA sûresini, yedi kere okuyanlar;gammazların, hasetçilerin şerlerinden emin olurlar,Hak
Teâlâ düşmanlarına fırsat vermez.(Yazılarak suyu küçük çocuklara içirilirse,dilleri açılır .)

18) KEHF sûresini,her kim Cuma günü bir kere okursa,ertesi Cuma gününe kadar bütün
kazalardan,belâlardan Hak Teâlâ kendisini korur, âhir zaman fitnesinden, Deccal''dan ve
şerlerinden emin olur, sıhhat ve âfiyet ihsan buyurur.

19) MERYEM süresini, her kim kırk bir kere okursa, Hak rızklar ihsan buyurur ve yoksulluktan
kurtulur.

20) TA-HA süresini,her kim yirmi bir kere okursa, evde kalan kız evladına kısmet çıkar, Salih bir
er nasip olur.

21) ENBİYA süresini, her kim yetmiş kere okursa , gizli kokulardan kurtulur, okumağa devam
ederse Hak Teala kendisine Salih çocuk ihsan buyurur.

22) HAC süresini her kim devamlı olarak okursa ,kıyamet korkusundan emin olur ve ölümü de
asan olur.

23) MÜ’MİNÜN süresini, her kim devamlı okursa, Hak Teala kendisine salah-ı hal ,tövbe tevfik
ve müyesser eyler .

24) NUR süresini , her kim daima okursa Hak Teala kalbin de imanını muhkem kılar ve şeytanın
vesvesesinden halas eder.

25) FURKAN süresini her kim yedi kere okursa , Hak Teala o kulunun düşman şerrinden emin
eder ve fena yerlere gitmekten korur

26 ) ŞU ARA süresini , yedi kere okuyan kimseye , Hak Teala bütün mahlukatı muhabbet ettirir
ve hepsi ile hoş-hal olur.

27) NEML süresini ,her kim daima okursa ,Hak Teala o kimseyi zalimlerin şerlerinden hıfz eder.

2 KASAS sûresini, yedi defa okuyan kimseyi, Hak Teala büyük bir kazadan ve büyük
düşmandan emin kılar .

29) ANKEBUT süresini, her kim yazarak suyunu içerse , Allah’ın keremiyle unutkanlığı gider ve
kuvve-i hafızası sıhhate kavuşur.

30) RUM süresini , harp zamanında zafer niyetiyle üç kere okursa, İslam askerini nüsret-i ilhi
yetişir ve düşmanı mağlup eder.

31) LOKMAN süresini , yedi kere okuyan kimsenin maddi ve manevi hastalığı ve karın ağrısı ve
benzeri iletlerine Allah şifa ihsan eder.

32) SECDE süresini , yazarak bir şişeye koysa ve şişenin ağzını sıkıca kapattıktan sonra evin
bir tarafına gömse , o ev ateşten korunur ve her türlü düşman şerrinden emin olur.

33) AHZAP süresini, kırk bir kere okuyanın işi ticaret ve kazancı bol olur,Hak Teala bütün
müşküllerini kolaylaştır ve kendisine bereketini ihsan buyurur.

34) SEBE süresini ,yedmiş kere okuyan kimsenin büyük yanındaki karışık hacetini , Hak Teala
giderir.

35) FATIR süresini, her kim okursa görünmeyen kuvvetlerin , şeytanların ve insan şeytanlarının
şerlerinden emin olur, Hak Teala bu sûreye devam edenlerin ömürlerine bereket verir.
95
36) YA-SİN süresini , yetmiş kere okuyan kimsenin mutlak hacetleri reva olur. Ölen kimsenin ,
yıkandıktan sonra yanında kıraat edilse, kabrinde defni sırasında da okunsa, o cenazeye
sayılarını ancak Allah’u Teala’ın bileceği rahmet melekleri tabii olurlar ve o meyyitin suali asan
olur, kabir azabından emin olur. Eğer , yazılarak suyu içilse, Hak Teala o kimsenin gönlüne öyle
bir nur ihsan buyur ki , bu nur ile gamı , gasaveti ve bütün endişeleri zayil olur ve sıkıntılarından
kurtulur. Akşam–sabah okunması vird edinilse dünya fakirliğinden kurtulur, ahiret azabından
emin olur ve kendisine cennette yüksek bir makam ihsan buyurulur. Zira, resul aleyhisselam
“Her şeyin kalbi vardır. Kur’anı azamin kalbide Ya-sin’i Şeriftir.” buyurmuştur. Ey yaranlar Yasin
suresini çokça okuyun, feyzini ve bereketini görürsünüz.

37) SAFFAT süresini her kim yedi kere okursa kendisine rızk bereketi ihsan buyurulur.

38) SAD süresini okumaya devam eden şeytanın ve insan şeytanların şerlerinden emin olur.
39) ZÜMER süresini okumaya devam eden kimse, hak katında aziz olur ve Kerem-i İlahiye nail
olur.

40) MÜ’MİN Suresi yedi kere okuyan kimsenin istek ve hacetini Hak Teala reva kılar.

41) FUSSİLET süresini , bir kere okuyan kimse hırsız, yankesici ve eşkıya şerrinden emin olur.

42) ŞURA süresini , otuz üç kere okuyan kimseyi, Allah celle düşman korkusundan emin kılar.

43) ZUHRUF süresini, okuyan kimsenin gönlüne şeytan vesvesesi yol bulmaz.

44) DUHAN süresini, devamlı olarak okuyan kimselere, bütün halk muhabbet eder.

45) CASİYYE süresini, sefere çıkan bir kimse, kırk kere okursa , seferi mübarek olur, selametle
vatanına avdet eder.

46) AHKAF süresini, bir kimse yazarak sandığı veya dolabı içerisine koysa, Hak Teala
kumaşlarını güve denilen hayvanın yemesinden hıfzeder.

47) MUHAMMED süresini, harp vaktinde her gün kırk bir kere okurlarsa , Allah’u Teala İslam
askerlerine nusret , muvaffakiyet ve selamet ihsan buyurur, düşmanlar ise kahr-ü perişan olur.

48) FETH süresini, kırk bir kere okuyan kişinin işlerini Hak Teala feth-i asan buyurur. Harp
vaktinde , her gün MUHAMMED süresi ile birlikte okunsa , düşman harp meydanından firar
eder. (istiklal savaşı sırasında , Sakarya meydan muharebelerinde, tabur imamı merhum gazi
Naci Efendi , harbin en kritik bir anında bu iki mübarek süreyi, askerler arsında bulunan hafızlara
okutmuş ve bi-nusretillahi teala düşman harp meydanından münhezim ve perişan bir halde
mağlup olarak firar etmiştir. O günden sonra da, hiçbir tarafta tutunamayarak İzmir den denize
dökülmüşlerdir. Hadiseyi, merhum Naci Efendiden bizzat dinlemiş bulunuyorum. Rahmetullahi
aleyhi vasi a..)

49) HUCURAT süresini, derdine derman bulamayan kimse , yedi kere okuyacak olursa, Allah
celle o kulunun derdine derman verir ve kendisini sıhhatine kavuşturur.

50) KAF süresini her Cuma gecesi üç kere okuyan kimsenin gözü nurlanır, görme hassası asla
azalmaz, daima gözü ayrın ve mesrur olur.

51) ZARİYAT süresini, kıtlık vaktinde yetmiş kere okusalar , Hak Teala lutfü ile kıtlığı giderir,
bolluk ve ucuzluk verir , bütün ekinler bereketli olur.

52) TUR süresini , üç kere hastaya okusalar, Allah’u teala sohbetini iade eder. Geçimsiz eşlere
okusalar, karı- koca arasında ülfet ve muhabbet ihsan eder.
96
53) NECM süresini , yirmi bir kere okuyan , matlup ve maksuduna nail olur.

54) KAMER süresini okuyan, korktuğundan emin olur, korktuğu kimsenin şerrinden kurtulur.

55) RAHMAN süresini okuyanın, gönlü mesrur olur, evinde ve ticaretinde bereket olur.

56) VAKI’A süresini okuyanı, Allah celle zengin ve bay eyler. Namerde muhtaç kalmaz.
Kendisine ululuk ihsan buyurur. (Dünya zenginliği isteyenler, bu süre-i celileyi her gün akşam ile
yatsı arasında okumağa devam etsinler. Yakın bir zamanda faydasını görürler.)

57) HADİD süresini, yetmiş kere okuyanın işi açılır, gücü artar sıkıntılardan halas olur.

58) MÜCADELE süresini, bir kimse bir avuç toprak üzerine üç kez okursa ve düşmanı üzerine
saçsa bi-iznillah düşmanı münhezim olur.

59) HAŞR süresini , hacet için üç kere okuyanın ne muradı varsa Hak teala acilen verir.

60) MÜMTEHİNE süresini, vird ederek daima okuyanın gönlündeki nifakı, Allah celle giderir.

61) SAF süresini , üç kere okuyarak üstüne üfürene düşman zafer bulamaz.

62) CUM’A süresini , dargın olan karı-kocaların aralarını bulmak için ıslahları niyetine beş kere
okurlarsa, karı-koca barışır ve birbirlerine muhabbet ederler.

63) MÜNAFIKUN süresini, yüz kere okuyan kimse, gammaz ve hasetçilerin dillerinden emin
olur.

64) TEGABUN süresini, yedi kere okuyanın, saklandığı eşyayı Hak teala hıfzeder.

65) TALAK süresini , yedi kere okuyan avrat şerrinden emin olur, borçlu ise borcundan kurtulur,
ummadığı yerden zengin olur.

66) TAHRİM süresini, karı-kocanın iyi geçinmeleri için okurlarsa , maksatların nail olurlar.

67) MÜLK süresini, yedi kere okuyan belalardan emin olur, kaybettiği şeyi bulur. Akşam-sabah
devam eden kabir azabından kurtulur, kabir suallerine cevabı asan olur.

68) KALEM süresini, on kere okuyanın , haceti reva olur ve isabeti ayndan (göz değmesi) Hak
teala kendisini korur.

69) HAKKA süresini , okuyanın düşmanı defolur ve düşman şerrinden kurtulur.

70) ME ARİÇ süresini , on kere okuyan kimse kıyamet korkularından emin olur.

71) NUH süresini, bir kere okuyanın düşmanı red ve def olur.

72) CİN süresini, yedi kere okuyan kimse nazarlardan , cin ve şeytan şerrinden , fena sözlerden
emin olur. Küçük çocuklarda, her türlü kötü hallerden ÜMMÜ SIBYAN denilen manevi
hastalıktan korunur.

73) MÜZEMMİL süresini, korkak çocuk üzerine okurlarsa, korkusu zail olur.

74) MÜDESSİR süresini, okuyan bütün fenalıklardan emin olur.

75) KIYAME süresini okuyan ve devam eden kişi, kıyamet


97
zorluklarından kurtulur.

76) DEHR süresini , yedi kere okuyan kimse bilcümle şerlerden emin olur, Ehl-i bey-t Mustafa’ya
komşu ve şefaatlerine nail olur.

77) MÜRSELAT süresini okuyan kimse iftiralardan kurtulur.


7 NEBE süresini, her gün ikindiden sonra okuyan kimse , kabir karanlığı görmez , kabri bu süre-i
celilenin nuru ile nurlanır.

79) NAZİAT süresini , devamlı okuyan kimse , ölüm acısı duymaz, son nefesinde canını
kolaylıkla Hazreti Melek-ül-Mevte teslim eder.
80) ABESE süresini , bir haceti için üç kere okuyanın bi-avnihi teala haceti reva olur.
81) TEKVİR süresini okuyan cümle mahlükat-ı ilahiyyeye heybetli görünür.

82) İNTİFAR süresini , devamlı okuyan kimse son nefesinde tövbe ve tevfik ile göçer.

83) MUTAFFİFİYN süresini, yedi kere okuyan kimsenin , ticaret ve kazancı bereketli olur.

84) İNŞİKAK süresini, doğumu güç olan kadına doğumu esnasında yazıp suyunu içirirlerse ,
doğum meşakkatinden halas olur.

85) BÜRUC süresini , yirmi bir kere okuyan kimse , düşman şerrinden halas olur.

86) TARIK süresini , üç kere okuyan kimse , cinlerin , şeytanın , hırsızların ve haram yiyenlerin
şerlerinden halas olur.

87) ALA süresini yazarak meyve bahçesine asan kimsenin , bağ ve bahçesine asla zarar
gelmez.

88) GAŞİYYE süresini, her kim yel ve diş ağrısı için okursa , bunlardan kısa zamanda kurtulur.

89) FECR süresini, okuyan büyüklerin gazabından emin olur.

90) BELED süresini , bütün manevi hastalıklara ve hassaten göz ağrısına okurlarsa derhal def
olur.

91) ŞEMŞ süresini , yirmi bir kere okuyan, bütün korkulardan emin olur.

92) LEYL süresini , yedi kere okuyan , gece veya gündüz bütün kullardan emin olur.

93) DUHA süresini, kırk bir kere okuyanın çalınmış malı eline geçer.

94) İNŞİRAH süresini , yeni elbise giydiği mübarek olur. Saçını ve sakalını tararken okursa asla
fakirlik görmez.

95) TIYN süresini, yetmiş kere okuyan ,bütün mahlukatın gözüne güzel görünür.

96) ALAK süresini, büyüklerin huzuruna varacak olan kimse yedi kere okursa haceti verilir ve
kendisi mükerrem tutulur.

97) KADR süresini, ramazan gecesi bin kere okuyan , Allah’ı sübhanehu ve tealayı rüyasında
görür, pazartesi gecesi beş yüz defa okuyan Nebi ekremi mana aleminde görür ve bağlı işleri
fetholur.

98) BEYYİNE süresini okuyan düşman şerrinden emin olur.

98
99) ZİLZAL süresini, kırk bir kere okuyanın düşmanları münhezim ve perişan olur.

100) ADİYAT süresini okumaya devam eden kimse, isabet-i ayndan yani şer nazardan emin
olur.

101) KARİ’A süresini, iki kişinin aralarını ıslah için okurlarsa, sulh ve selamete neticelenir.

102) TEKASÜR süresini, her gün okuyan kabir azabından emin olur.

103) ASR süresini, yetmiş kere okuyanın sıkıntıları def olur.

104) HÜMEZE süresini, yirmi bir kere okuyan gammaz ve hasetçilerin şerlerinden halas olur.

105) FİL süresini, akşam ile yatsı arasında iki yüz elli kere okuyanın düşmanı def olur.

106) KUREYŞ süresini, yedi kere okuyan kimse, kendisine fenalık edebilecek kişinin
korkusundan emin olur, yiyecek ve içeceğe okununur ve üflenirse bereketli olur.

107) MAUN süresini, kırk bir kere küçük çocuk üzerine okurlarsa Hak teala o yavruyu afetlerden
ve beliyyelerden hıfzeder.

108) KEVSER süresini , bin kere okuyan kimse kevser şarabından Resül-ü Ekremin mübarek
elleriyle içmek nasip olur.

109) KAFİRUN süresini , bin kere okuyan düşmanlarına galip gelir.

110) NASR süresini, üç kere okuyanın imanın Hak sübhanehu ve teala şeytanın şerrinden
saklar, ahirete iman ile göçer.

111) TEBBET süresini, bin kere okuyan düşmanlarına galip gelir.

112) İHLAS süresini, haksız olarak hapsedilenler için bin kere okurlarsa , Hak teala o kimseyi
hapisten halas eder.

113) FELAK süresini, her namaz sonunda üç kere okuyan kimse, semavi belalardan ve dünya
kazalarından emin olur.

114) NAS süresini, FELAK ile birlikte her namazın sonunda üç kere okuyan kimse, afat-ı
semaviyye ve araziyyeden ve cümle belalardan, hasetçilerin şerlerinden ve gammazların
dillerinden, kötü nazardan, büyücülerden ve sihirbazlardan ve hilekarların hile ve mekirlerinden,
cin ve şeytanların vesvesesinden korunurlar.

HAVAS ŞİFA BÖLÜMÜ :

AĞRI VE SANCILAR İÇİN:


1- Ağrıyan veya sancıyan yerin üzerine el konulup fatiha-ı şerife okunur ve yedi defa
‫(اﻟﻠﮭ م اذھ ب ﻋ ﻧﻲ ﺳ ؤ ﻣ ﺎ اﺟ د‬Allâhümme ezhib anni süe mâ ecidü) duası okunur.

2- Yasin suresi yetmiş sekizinci ayetten itibaren sonuna kadar bir şişe zeytin yağı üzerine 40
defa okunur, vücuttaki kırık, çatlak veya sancılı yer bu yağ ile yağlanırsa bi hürmeti hazihil âyât
şifa bulur.

3- Her hangi bir yerinde ağrı olan bu duayı 70 defa okumalıdır." Eûzü bi'izzetillâhi ve kudretihi
min serrimâ ecidü ve ühâziru ."

4- Peygamberimiz Eshâbina, bütün agri ve atesli hastaliklar için:“Bismillâhil kebîr eûzü billâhil
99
azîm min serri külli irkin ne’ar ve serriharrin-nâr” duâsini okumagi ögretirdi.

BAŞ AĞRISI:

1- Bir kağıda 7 tane besmele yazılıp 7 kat muşamba yada benzeri bir şeye sarılarak başta
taşınırsa bi iznillah şifa bulur.

2- Ayet el kürsü hurufu mukattaa ile (yanik harf harf) yazılıp ağrıyan tarafa asılır.

3- Meryem suresinin ilk dört ayeti yazılır. Sonuna da ‫اﻟﻠﮭ م اﺷ ف ﺣﺎﻣ ل ھ ﺎذا اﻟﻛﺗ ﺎب ﯾ ﺎ ﺣﻧ ﺎن ﯾ ﺎ ﻣﻧ ﺎن ﯾ ﺎ‬
‫دﯾ ﺎن ﯾ ﺎ ﺑرھ ﺎن ﯾ ﺎ ﺳ ﺑﺣﺎن ﺑرﺣﻣﺗ ك ﯾ ﺎ ارﺣ م اﻟ راﺣﻣﯾن‬

Allahümme işfi hâmile hâzel kitâbi yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân yâ burhân yâ subhân.
Birahmetike yâ erhamer rahımiyn.

Eklenip hastanın üzerinde taşıması sağlanır. Bir nüsha daha yazılıp onunda suyu içilir.

4- Tarık suresinin ilk 8 ayeti yazılıp sonuna

‫ﺎر َوھ َُو اﻟ ﱠﺳﻣِﯾ ُﻊ ْاﻟ َﻌﻠِﯾ ُم اﺳﻛن اﯾﮭﺎ اﻟوج‬


ِ ‫درة ﷲاﺳﻛن اﯾﮭﺎ اﻟوﺟﻊ اﻟﺿﺎرب ﻣن رأس ﺣﺎﻣل ھﺎذا اﻟﻛﺗﺎب َوﻟَ ُﮫ َﻣﺎ َﺳ َﻛ َن ﻓِﻲ اﻟﻠﱠﯾ ِْل َواﻟ ﱠﻧ َﮭ‬ ‫ع ﺑﻘ‬
‫ﺗﻌ ﺎﻟﻰ وﻋزﺗ ﮫ و ﻋظﯾ م ﺳ ﻠطﺎﻧﮫ‬Üskün eyyühel veceud-dâribü min ra’sin hâmile hâzal kitabi velehü
mâ sekene filleyli ven nehâri ve hüves-semiy ul- aliym. Üskün eyyühel veceu bi kudretillâhi teâlâ
ve ızzetihi ve azıymı sultanihi.Eklenir. Sonra hastanın bunu taşıması sağlanır.
5- Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Basin agriyinca, elini basina koy ve Hasr sûresinin
sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.”

BEL VE SIRT AĞRISI:

1- tam bel ölçüsüne göre üç katlı pamuk ipliği alınır. Üzerine yedi düğüm atılır ve her düğüm
atılırken ‫ِﯾن إَﻻﱠ‬ ‫ِﯾن َوﻻَ َﯾزﯾ ُد ﱠ‬
َ ‫اﻟظﺎﻟِﻣ‬ َ ‫آن َﻣﺎ ھ َُو ﺷِ َﻔﺎء َو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ ﻟﱢ ْﻠﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬
ِ ْ‫ﺎن َزھُو ًﻗ َﺎو ُﻧ َﻧ ﱢز ُل ﻣ َِن ْاﻟﻘُر‬
َ ‫َوﻗُ ْل َﺟﺎء ْاﻟ َﺣ ﱡق َو َز َھقَ ْاﻟﺑَﺎطِ ُل إِنﱠ ْاﻟﺑَﺎطِ َل َﻛ‬
ِ
‫َﺧ َﺳﺎرً ا‬

Ayetleri okunur.daha sonra iplik avuçta toplanıp yedi kere “lâ havle velâ kuvvete billâhil aliyyil
azıym” okunur ve bele bağlanır. İplik kendiliğinden düşene kadar beklenir. İki-üç gün içinde ağrı
geçer bi iznillâh.

2- Tarık suresinin ilk 8 ayeti yazılıp sonuna

‫ﺎر َوھ َُو اﻟ ﱠﺳﻣِﯾ ُﻊ ْاﻟ َﻌﻠِﯾ ُم اﺳﻛن اﯾﮭﺎ اﻟوﺟﻊ ﺑﻘدرة ﷲ اﺳ ﻛن اﯾﮭ ﺎ اﻟوﺟ ﻊ اﻟﺿ ﺎرب‬
ِ ‫ﻣن ظﮭر ﺣﺎﻣل ھﺎذا اﻟﻛﺗﺎب َوﻟَ ُﮫ َﻣﺎ َﺳ َﻛ َن ﻓِﻲ اﻟﻠﱠﯾ ِْل َواﻟ ﱠﻧ َﮭ‬
‫ﺗﻌ ﺎﻟﻰ وﻋزﺗ ﮫ و ﻋظﯾ م ﺳ ﻠطﺎﻧﮫ‬

Üskün eyyühel veceud-dâribü min zahrin hâmile hâzal kitabi velehü mâ sekene filleyli ven
nehâri ve hüves-semiy ul- aliym. Üskün eyyühel veceu bi kudretillâhi teâlâ ve ızzetihi ve azıymı
sultanihi.Eklenir. Sonra hastanın bunu taşıması sağlanır.
DİŞ AĞRISI:

1- diş ağrısı görmek istemeyen kimse vitir namazının birinci rekatında inşirah, ikincide tebbet,
üçüncü rekatta da ihlası şerif okumaya devam etmelidir.
GÖĞÜS HASTALIĞI:

göğsünde geçmeyen bir ağrı yada hastalığa tutulan kimse 7 tane tuz üzerine 7 şer ayet el kürsü
okuyup sabahları aç karına yutsa şifa bulur.

GÖZ HASTALIKLARI İÇİN:

1- Rezene otunun tazesi salata yapılıp yenirse göze kuvvet verir ve görme gücünü artırır. Bu ot
100
yılanın gözlerini tedavi ettiği ottur. Şekli maydanoza benzer.

2- Aşağıdaki ayet ve dua temiz bir mürekkeple yazılıp temiz bir suyun içine bırakılır. Bu su ile
gözler yıkanır, yıkarkende aynı ayet ve dua okunursa her türlü göz hastalığına şifa bulunur. ‫ﺑﺳم‬
‫ت َﻋﯾْﻧﺎهُ ﻣ َِن ْاﻟﺣ ُْز ِن ﻓﮭو َﻛظِ ﯾ ْم وﻻ ﺣول‬ َ ‫ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ﻗﺎل ﯾﺎ أً◌ً َ◌ َ◌ َﺳ َﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﯾوﺳف َوا ْﺑ َﯾ‬
ْ ‫ﺿ‬

3‫وﻻ ﻗ وة اﻻ ﺑ ﺎ اﻟﻌﻠ ﻲ اﻟﻌظﯾ م‬- Kör olan yada gözü bozuk olan kimse hadid suresinin ilk altı ayeti
ile haşır suresinin son dört ayetini okumaya devam etmelidir.

4- Nur suresinin 35. ayeti kerimesi bir kağıda sonuna kadar yazılır. Üzerine üç defa ayet el kürsü
okunur. Kağıt ağrıyan göz üzerine konur.bir müddet taşınırsa gözdeki ağrı geçer.

5- Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 kere fatiha okuyup gözündeki rahatsızlık için
Allah tealadan şifa isterse Allahu teala şifa ihsan eder.

6- Baş parmakların tırnakları bitiştirilip 7 kere “fe keşefnâ anke ğıdâeke fe basarukel yevme
hadiyd. Ve sallallâhü alâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem” diyerek
tırnakları ile gözlerini mesheder ve buna yedi gün devam edilirse her türlü göz hastalığına şifa
olur.

7- Bir gün iki gözü a’mâ bir kimse gelip, “yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ

aleyhi ve sellem” Allahü teâlâya duâ et, gözlerim açilsin,” dedi.

Peygamberimiz, “Kusûrsuz bir abdest al! Sonra

“Allahümme innî es'elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin

Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî

hâcetî-hâzihî, li taktiye-li, Allahümme seffi'hü fiyye

Yâ Rabbî! Sana yalvariyorum.

Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselâmi araya koyarak, senden

istiyorum. Ey çok sevdigim Peygamberim Muhammed aleyhisselâm! Seni vesîle

ederek, Rabbime yalvariyorum.Senin hâtirin için kabûl etmesini

istiyorum.Yâ Rabbî! Bu yüce Peygamberi bana sefâatci eyle! Onun hurmetine

duâmi kabûl et!” duâsini okumasini söyledi. Adam, abdest alip duâ etti.

Hemen gözleri açildi. Bu duâyi Müslümanlar, her zaman okumuslar ve

maksadlarina kavusmuslardir.

İSHAL İÇİN:

1- Allah resulü ishal olanlar için (soğuk) bal şerbetini tavsiye ederlerdi.

2- Asitli içeceklerde ishalin kesilmesi için faidelidir.

101
İÇ HASTALIKLAR İÇİN:

1- Asır suresi bir kağıda yazılıp su içine konur. O sudan içmeye devam edilir. Ayrıca asır suresi
her gün yetmiş kere okunup hastaya ve suya nefes edilir.

2- İç hastalığı olan kimse elini karnına koyar ve 70 defa ihlası şerif okur.

3- Tarık suresi “beynes-sulbi vet-terâib” e kadar yazılır.buna 15 defa ‫( ﯾ ﺎ ﺣﯾ ن‬yâ hıyn) 15 defa yâ
Allah, 15 defa ya ehad (‫ )ﯾ ﺎ اﺣ د‬eklenir.

KALP HASTALIKLARI İÇİN:

1- Fatiha-ı şerife yazılıp yağmur suyu ile silindikten sonra o su içilirse kalp çarpıntısına iyi gelir.

2- Kalp hastası bir kimsenin kalbine doğru 1001 ihlası şerif okunur .

3- Aşağıdaki ayetten 2 nüsha yazılır. Biri temiz bir kap su içine atılır ve hastaya içirilir. Diğeri
hastanın boynuna asılır.

‫ﷲ َﺗ ْو َﺑ ًﺔ ﱠﻧﺻُوﺣً ﺎ َﻋ َﺳﻰ َر ﱡﺑ ُﻛ ْم أَن ُﯾ َﻛ ﱢﻔ َر َﻋﻧ ُﻛ ْم‬ ِ ‫ِﯾن آ َﻣ ُﻧوا ُﺗوﺑُوا إِﻟَﻰ ﱠ‬ َ ‫ﷲ ُ َﯾﺎ أَ ﱡﯾ َﮭﺎ اﻟﱠذ‬‫ت َﺗﺟْ ِري ﻣِن َﺗﺣْ ِﺗ َﮭﺎ ْاﻷَ ْﻧ َﮭﺎ ُر َﯾ ْو َم َﻻ ﯾ ُْﺧ ِزي ﱠ‬
ٍ ‫َﺳ ﱢﯾ َﺋﺎ ِﺗ ُﻛ ْم َوﯾ ُْد ِﺧﻠَ ُﻛ ْم َﺟ ﱠﻧﺎ‬
ِ‫اﻏ ِﻔرْ ﻟَ َﻧﺎ إ‬ َ
َ ‫ون َر ﱠﺑ َﻧﺎ أ ْﺗ ِﻣ ْم ﻟَ َﻧﺎ ُﻧ‬
ْ ‫ور َﻧﺎ َو‬ ُ َ
َ ‫ِﯾﮭ ْم َو ِﺑﺄ ْﯾ َﻣﺎﻧ ِِﮭ ْم َﯾﻘُوﻟ‬ َ
ِ ‫ِﯾن آ َﻣ ُﻧوا َﻣ َﻌ ُﮫ ُﻧو ُر ُھ ْم َﯾﺳْ َﻌﻰ َﺑﯾ َْن أ ْﯾد‬ ‫ﱠ‬
َ ‫ﱠﻧ َك َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢل َﺷﻲْ ٍء َﻗدِﯾ ٌراﻟ ﱠﻧ ِﺑﻲﱠ َواﻟذ‬

KULAK HASTALIKLARI İÇİN:

1- Bir kase içine fatiha-ı şerife yazılır. Yazı yağmur suyu ile silinerek kulağa damlatılırsa kulak
ağrısına şifa verir.

2- ‫ون ھ َُو أ ُ ُذنٌ ﻗُ ْل‬ َ ‫ِﯾن ﯾ ُْؤ ُذ‬


َ ُ‫ون اﻟ ﱠﻧ ِﺑﻲﱠ َو ِﯾﻘُوﻟ‬ َ ‫ِﯾن ﯾ ُْؤ ُذ‬
َ ‫ون َرﺳُو َل َو ِﻣ ْﻧ ُﮭ ُم اﻟﱠذ‬ َ ‫أ ُ ُذنُ َﺧﯾ ٍْر ﻟﱠ ُﻛ ْم ﯾ ُْؤﻣِنُ ِﺑﺎ ّ ِ َوﯾ ُْؤﻣِنُ ﻟ ِْﻠﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬
َ ‫ِﯾن َو َرﺣْ َﻣ ٌﺔ ﻟﱢﻠﱠذ‬
َ ‫ِﯾن آ َﻣ ُﻧو ْا ﻣِﻧ ُﻛ ْم َواﻟﱠذ‬
‫ﷲ ﻟَ ُﮭ ْم َﻋ َذابٌ أَﻟِﯾ ٌم وﻻ ﺣول وﻻ ﻗوة اﻻ ﺑﺎ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌظﯾم‬Yazılıp ِّ hastanın taşıması sağlanır.

SİĞİL- SİVİLCE- ÇIBAN-YARA İÇİN:

1- Peygamberimiz hanımlarından birinin elinde siğil görünce ona şu duayı okumasını tavsiye
etmiş ve o hanımı o dertten kurtulmuş. “Allâhümme yâ musağğırel kebiyri ve mükebbires-sağıyri
sağır mâ bi”

2- Üç tane kağıt alınıp her birine (‫ ) ا د ر ى‬yazılır.her bir kağıda bir fatiha üç ihlas okunup siğillere
sürülür. Her gün bir kağıt yakılır.

3- İri bir tuz tanesi üzerine bir fatiha üç ihlas okunup siğillere sürülür. Daha sonra bu tuz bir
bahçeye gömülür.

4- Sabah kalkar kalkmaz sağ elin işaret parmağı dil ile ıslatılır. Siğil yahut sivilcenin etrafında üç
defa daire şeklinde çevrilir. Sonra parmak tekrar ıslatılıp siğil tükrükle yağlanır. Buna bir hafta
devam edilir.

5- İğde ağacından besmele ile bir dal koparılır. Ya rabbi bu dal kuruduğu gibi falancanın
siğilleride kurusun denip dal bir kenara atılır.

6- Vücudunda sık sık çıban çıkan kimse ikindi namazından sonra buruç suresini okumaya
devam ederse bu dertten kurtulur.

7- Kara saplı bir bıçak çıban çıkan yerin üzerine konup kalem suresi 12-20. ayetler 7 defa
okunur. Her defasında 20. ayet yedi defa tekrar edilir.her çeşit çıban, yara, ve şişlikler için iyi
gelir.

102
8- Temiz bir tabağa ali imran suresi 151. ayet ile fetih suresinin son ayetleri yazılır. Eğer vücutta
çıban yada vücudun dışında yara varsa bu yazı zeytin yağı ile silinip yaraların üstüne sürülür.
Eğer yaralar içte ise, o zaman ayetler zemzem, gülsuyu yada memba suyu ile silinir ve su bir
kaba konup aynı ayetler 28 er defa okunup üç gün içilir. Hastalığın şiddetine göre bu işlem 3-5-7
defa yapılır.

9- Ssivilce, çıban yada siğil üzerine tâhâ suresi 105,106,107. ayetler okuyarak meshedilir. Veya
bu ayetler bir tabağa yazılır. İçerisine bir miktar yağ konur. O yağ ile ma’lul yer üzerine
meshedilir.

10- İbadetlerini yerine getiren ve akşamları abdestli yatan bir Müslüman yada bir kuran talebesi
sabah kalktığı zaman işaret parmağını tükrüğü ile ıslatır ve her çeşit cilt hastalığına besmele ile
sürerse bi iznillah şifa bulur. Aynı şekilde abdestini alıp namaz kılmış yada kurandan biraz
okumuş olan kimsede ibadetinden sonra aynı usulü uygularsa Allah’ın izniyle şifa bulur.

TEMRE İÇİN:

1- Terme üzerine hafifçe dokunarak iğne ucu ile zuhruf suresi 79. ayet yazılırsa şifa bulur.

َ ‫ أَ ْم أَﺑ َْرﻣُوا أَ ْﻣرً ا َﻓﺈِ ﱠﻧﺎ ُﻣﺑ ِْرﻣ‬Temre olan yer bir çöp ile dıştan içe doğru daire şeklinde çizilerek
2- ‫ُون‬
yukardaki ayet bir nefeste 7 kere olmak üzere 7 kere (top:49) okunur.

3- Kalem suresi 16-20 . ayetler 7 defa okunur. Her okuyuşta 20. ayet 7 defa tekrar edilir ve
termeye üflenir. Buna yedi gün devam edilir.

DEFİNE TERTİPLERİ BÖLÜMÜ

UNUTULAN BİR SERVET

Bir kimse bir yere bir define,elmas veye kıymetli bir şey gömse ve sonra da o yeri unutup
bulamasa, aşağıda yazılı ayet-i kerimeyi bir kağıda yazıp yağmur veye zemzem suyu ile
sildikten sonra tahmin ettiği yere serpse koyduğu yer ya rüyasında gösterilir veye hatırına
getirilir.
‫ﺎس أَن َﺗﺣْ ُﻛ ُﻣ‬ ِ ‫ﷲ َﯾﺄْ ُﻣ ُر ُﻛ ْم أَن ُﺗؤدﱡو ْا اﻷَ َﻣﺎ َﻧﺎ‬
ِ ‫ت إِﻟَﻰ أَ ْھﻠِ َﮭﺎ َوإِ َذا َﺣ َﻛﻣْ ُﺗم َﺑﯾ َْن اﻟ ﱠﻧ‬ َ ّ ‫ﺎن َﺳﻣِﯾﻌًﺎ ﺑَﺻِ ﯾرً اإِنﱠ‬ ُ ‫ﷲ ِﻧ ِﻌﻣﱠﺎ َﯾ‬
َ ّ ‫ﻌِظ ُﻛم ِﺑ ِﮫ إِنﱠ‬
َ ‫ﷲ َﻛ‬ َ ّ ‫و ْا ِﺑ ْﺎﻟ َﻌ ْد ِل إِنﱠ‬

İnnallahe ye’murikum en tüeddül emanati ila ehliha, ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü
bil adli, innallahe ni- imma yaizukum bihi innallahe kane semian basira….

103
Bu ayet-i kerimeyi kağıda yazdıktan sonra üzerine 101 defa okumak lazımdır. Birinci gece
görülmezse 7 geceye kadar tekrar olunur.

Bu ayet-i kerimeyi kağıda yazdıktan sonra üzerine 101 defa okumak lazımdır. Birinci gece
görülmezse 7 geceye kadar tekrar olunur.

DEFİNENİN YERİNİ BULMAK

Bir avuç hardal alınır üzerine 100 kere aşağıda yazılı ayet-i kerime okunur.
ُ ُ‫ب ﻻَ َﯾﻌْ ﻠَ ُﻣ َﮭﺎ إِﻻﱠ ھ َُو َو َﯾﻌْ ﻠَ ُم َﻣﺎ ﻓِﻲ ْاﻟ َﺑرﱢ َو ْاﻟ َﺑﺣْ ر َو َﻣﺎ َﺗﺳْ ﻘ‬
‫ط ﻣِن َو َر َﻗ ٍﺔ إِﻻﱠ َﯾﻌْ ﻠَ ُﻣ‬ ِ ٍ ‫ض َوﻻَ َر ْط‬
ِ ‫ب َوﻻَ َوﻋِ ﻧدَ هُ َﻣ َﻔﺎ ِﺗ ُﺢ ْاﻟ َﻐ ْﯾ‬ ِ ْ‫ت اﻷَر‬ ُ ‫َﮭﺎ َوﻻَ َﺣ ﱠﺑ ٍﺔ ﻓِﻲ‬
ِ ‫ظﻠ ُ َﻣﺎ‬
‫ﯾن‬ٍ ‫ب ﻣ ِﱡﺑ‬ ‫ﱠ‬
ٍ ‫س إِﻻ ﻓِﻲ ِﻛ َﺗﺎ‬ ٍ ‫َﯾ ِﺎﺑ‬

Ve indehu mefatihül gaybi la ya’lemuha illa huu, ve ya’lemu ma fil berri vel bahri ve ma teskutu
min verekatin illa ya’lemuha vela habbetin fi zulumatil ardi ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin
mübin

Her ayetin sonundaki (mübin) kelimesi 102 defa tekrar edilir. Okuma tamamlandıktan sonra
hardallar define umulan yere serpilir. Ertesi sabah hardallar nerede toplanmış ise orası kazılır….

Temiz dabağlanmış beyaz bir kuzu derisi üzerine aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri yazıp kırmızı
bir yün kumaşa sardıktan sonra bir Salı günü mor ibikli bir horozun boynuna takıp define
bulunan bir mahale bırakılır. Horoz derhal definenin olduğu yere gidip ayakları ile kazmağa
başlar. Horozu oradan çekip ertesi günü ve daha ertesi günü aynı ameliyye tekrarlanır. Horoz
aynı yeri gösteriyorsa orası kazılır.
‫ُط اﻟرﱢ ْزقَ ﻟِ َﻣن َﯾ َﺷﺎء َو َﯾ ْﻘ ِد ُر إِ ﱠﻧ ُﮫ ِﺑ ُﻛ ﱢل َﺷﻲْ ٍء َﻋﻠِﯾ ٌم‬ ِ ْ‫ت َو ْاﻷَر‬
ُ ‫ض َﯾ ْﺑﺳ‬ َ ‫ﯾن َﻣﺎ َوﺻﱠﻰ ِﺑ ِﮫ ُﻧوﺣً ﺎ َواﻟﱠذِي أَ ْو َﺣ ْﯾ َﻧﺎ إِﻟَ ْﯾ‬
ِ ‫ ﻟَ ُﮫ َﻣ َﻘﺎﻟِﯾ ُد اﻟ ﱠﺳ َﻣ َﺎوا‬. ‫ك‬ ِ ‫َﺷ َر َع ﻟَ ُﻛم ﻣ َﱢن اﻟ ﱢد‬
َ ‫ﱠ‬ َ َ
‫ِﯾن َﻣﺎ ﺗ ْدﻋُو ُھ ْم إِﻟ ْﯾ ِﮫ ﷲُ َﯾﺟْ ﺗ ِﺑﻲ‬ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ َ
َ ‫ﯾن َوﻻ ﺗﺗﻔرﱠ ﻗوا ﻓِﯾ ِﮫ ﻛﺑ َُر َﻋﻠﻰ اﻟ ُﻣﺷ ِرﻛ‬ َ َ
َ ‫ﺻ ْﯾﻧﺎ ِﺑ ِﮫ إِﺑ َْراھِﯾ َم َوﻣُو َﺳﻰ َوﻋِ ﯾ َﺳﻰ أنْ أﻗِﯾﻣُوا اﻟ ﱢد‬ َ ‫إِﻟَ ْﯾ ِﮫ َﻣن َﯾ َﺷﺎء َو َﯾ ْﮭدِي َو َﻣﺎ َو ﱠ‬
‫إِﻟَ ْﯾ ِﮫ َﻣن ﯾﻧﯾب‬.

Lehu mekalidüz semavati vel ardi yebsutur rızka li men yeşaü ve yakdiru innehu bikülli şey’in
alim. Şerealeküm minellezine ma vessa bihi nühenvellezi evhayne ileyke ve ma vassaynabihi
ibrahime ve musa ve isa en ekümüddine vela tetefekkeru fihi kebure alel müşrikine mateduhum
ileyhi ALLAHU yectebi ileyhi men yeşa-ü ve yehdi ileyhi men yünibü…

DEFİNE İSTİHARESİ

Bu maksatla 40 gece yatsı namazından sonra rıza en lillah iki rekat namaz kılınır, her rekatta 3
defa sure-i kadir, 3 defa da sure-i ihlas okunur. Namazdan sonra 1000 defa:
‫ﯾ ﺎ زﻛ ﻲ اﻟط ﺎھر ﻣ ن ﻛ ل آﻓ ﺔ ﺑﻘدﺳ ﮫ‬.

Ya zekiyyed tahiru min külli afetin bi kudsihi…

İsmi şerifi zikredilir. Buna devam eden kimseye mutlaka bu müddet zarfında bir definenin yeri
gösterilir. Okunan esmanın sevabını peygamber efendimiz hazretlerinin ravza-i şerifine ehl-i
beytine ve bu ismi şerifi bize talim eden şeyh şehabeddini maktul hazretlerinin ruh-u şeriflerine
hediye edilir.

DEFİNENİN YERİNİ BULMAK

Bir avuç hardal alınır üzerine 100 kere aşağıda yazılı ayet-i kerime okunur.
َ‫ب َوﻻ‬ ٍ ‫ض َوﻻَ َر ْط‬ ِ ْ‫ت اﻷَر‬ ُ ‫ط ﻣِن َو َر َﻗ ٍﺔ إِﻻﱠ َﯾﻌْ ﻠَ ُﻣ َﮭﺎ َوﻻَ َﺣ ﱠﺑ ٍﺔ ﻓِﻲ‬
ِ ‫ظﻠُ َﻣﺎ‬ ُ ُ‫ب ﻻَ َﯾﻌْ ﻠَ ُﻣ َﮭﺎ إِﻻﱠ ھ َُو َو َﯾﻌْ ﻠَ ُم َﻣﺎ ﻓِﻲ ْاﻟ َﺑرﱢ َو ْاﻟ َﺑﺣْ ر َو َﻣﺎ َﺗﺳْ ﻘ‬
ِ ِ ‫َوﻋِ ﻧدَ هُ َﻣ َﻔﺎ ِﺗ ُﺢ ْاﻟ َﻐ ْﯾ‬
‫ﯾن َﯾ‬
ٍ ‫ب ﻣ ِﱡﺑ‬ ‫ﱠ‬
ٍ ‫س إِﻻ ﻓِﻲ ِﻛ َﺗﺎ‬ٍ ‫ِﺎﺑ‬

Ve indehu mefatihül gaybi la ya’lemuha illa huu, ve ya’lemu ma fil berri vel bahri ve ma teskutu
min verekatin illa ya’lemuha vela habbetin fi zulumatil ardi ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin
mübin
104
Her ayetin sonundaki (mübin) kelimesi 102 defa tekrar edilir. Okuma tamamlandıktan sonra
hardallar define umulan yere serpilir. Ertesi sabah hardallar nerede toplanmış ise orası kazılır….

DEFİNE HAKKINDA

Yeri belli olmayan bir definenin yerini tesbit etmek için aşağıda yazılı ayet-i kerimeleri temiz bir
kağıda yazıp baliğ olmadık bakire bir kızın elbisesinden bir parçaya sarıp çatal ibikli bir horozun
kanadına iplikle bağlayarak bir Pazar günü güneş tam zevalde iken definenin melhuz olduğu bir
yere bırakılırsa horoz definenin üzerine gidip ayakları ile kazmaya ve gagası ile definenin üzerini
eşmeye başlar. Bu ameliyye defineden başka sihir ve benzeri şeyleri de bulup çıkarmakta
kullanılır.
َ ‫ﻧزﯾ ُل َربﱢ ْاﻟ َﻌﺎﻟَﻣ‬ َ َ ‫وإِ ﱠﻧ ُﮫ ﻟَﻔِﻲ ُزﺑ ُِر ْاﻷَوﱠ ﻟ‬.َ ‫أَ َوﻟَ ْم َﯾ ُﻛن ﻟﱠ ُﮭ ْم‬
‫ِﯾن‬ ِ ‫وإِ ﱠﻧ ُﮫ ﻟَ َﺗ‬.َ ُ‫ َﻧ َز َل ِﺑ ِﮫ اﻟرﱡ و ُح ْاﻷﻣِﯾن‬. ‫ﯾن‬
َ ‫ون ﻣ َِن ْاﻟﻣُﻧذ ِِر‬ َ ‫ َﻋﻠَﻰ َﻗ ْﻠ ِﺑ‬. ‫ﯾن‬
َ ‫ك ﻟِ َﺗ ُﻛ‬ ٍ ‫ﺎن َﻋ َر ِﺑﻲﱟ ﻣ ِﱡﺑ‬ٍ ‫ﺑﻠِ َﺳ‬.
ِ ‫ِﯾن‬
َ َ َ ً
‫آ َﯾﺔ أن َﯾﻌْ ﻠ َﻣ ُﮫ ُﻋﻠ َﻣﺎء َﺑﻧِﻲ إِﺳْ َراﺋِﯾ َل‬. ‫ِﯾن‬ َ
َ ‫ض اﻷﻋْ َﺟﻣ‬ ْ َ ْ ‫ﱠ‬ َ َ َ
ِ ْ‫وﻟ ْو َﻧزﻟ َﻧﺎهُ َﻋﻠﻰ َﺑﻌ‬.َ ‫ِﯾن َﻓ َﻘ َرأهُ َﻋﻠﯾ ِْﮭم‬ ُ
َ ‫ﻣﱠﺎ َﻛﺎﻧوا ِﺑ ِﮫ ﻣ ُْؤﻣِ ﻧ‬.

Ve innehü letenzilü rabbil alemine. Nezele bihir ruhul eminü. Ala kalbike litekune minel
münzerine. Bi lisani arabiyyin mübinin. Ve innehu le fi zübaril evveline. Eve lem yekun ayeten en
yalemehu ulemau beni israile. Velev nezzelnahü ala ba’zil a’cemine fe kara hu aleyhim ma kanu
bihi mü’minine.

Bir yerde define olup olmadığını, varsa yerini görebilmek için bir altın levha üzerine aşağıda
yazılı ayet-i kerimeyi yazıp üzerine de 66 kere okuduktan sonra hiç dünya kelamı söylemeden
ve altın levhayı da baş yastığının altına koyduktan sonra yatar ve bilerek soluna dönmezse
ruyasında gömünün nerede olduğu kendisine gösterilir.

Define araştırmak,rüyasında kendisine gömülü bir hazinenin yerinin gösterilmesini ve gösterilen


yerdeki defineyi çıkarabilmenin esrarının bildirilmesini isteyen kimse aşağıda yazılı ayet-i
kerimeleri güneşin boğa burcuna girdiği zamanda temiz bir geyik derisi üzerine yazıp üzerinde
taşır ve her gün namazlardan sonra 92 kere ayetleri 9 kere de esma ül hünsayı okumaya
müdavemet edrse çok kısa zamanda kendisinde büyük inkişaflar başlar ve eline gayipten
kendisini insanlardan müstağni kılacak nimetler ve ihsanların kapıları açılır.

Define umulan yerlerde bu ayet-i kerimeler bir avuç buğday üzerine 102 kere okunup serpilirse
buğdaylar sabaha kadar definenin üzerinde toplanırlar.

Bu ayet-i kerimeler porselen bir tabağa yazılıp suyla silindikten sonra baliğ olmadık bir çocuğa
biraz içirilir ve birazı ile de yüzü yıkatıldıktan sonra bir davet yapılarak çocuk vasıtası ile
definenin yerinin tayini için gelen hadimlerden sorulursa müsbet ve doğru cevap alınır.

Bu ameliyye kamerin toprak burcunda ve mesut bir menzilde bulunduğu zaman yapıldığı
takdirde daha çabuk ve daha müsbet netice alınır.

Gaibi uzaktan kaçtığı yere geri döndürmek için bu ayet-i kerimeleri temiz bir kağıda yazıp gaibin
dönmesi matlup bir yere asılırsa kaçak olduğu yerden ileri gidemez ve hemen geri dönme
çabasına kapılır.

Çalınmış malların bulundukları yerleri tesbit etmek için de bu ayet-i kerimelerden istifade
edilebilir. Şöyle ki 3 veya 7 gece bu ayet-i kerimeleri 102 kere okuyup dünya kelemı söylemeden
istihareye yatan kimseye rüyasında gaib hakkında bilgi verilir
‫ﷲ َﯾﺄْ ُﻣ ُر ُﻛ ْم أَن ُﺗؤدﱡو‬ َ ّ ‫ِﯾم إِنﱠ‬ ِ ‫ﻣـن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ْ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ّ ‫ﷲ ِﺑﺳْ ِم‬َ ّ ‫ِظ ُﻛم ِﺑ ِﮫ إِنﱠ‬ُ ‫ﷲ ِﻧ ِﻌﻣﱠﺎ َﯾﻌ‬ َ ّ ‫ﺎس أَن َﺗﺣْ ُﻛﻣُو ْا ِﺑ ْﺎﻟ َﻌ ْد ِل إِنﱠ‬ ِ ‫ت إِﻟَﻰ أَھْ ِﻠ َﮭﺎ َوإِ َذا َﺣ َﻛﻣْ ُﺗم َﺑﯾ َْن اﻟ ﱠﻧ‬ِ ‫ْا اﻷَ َﻣﺎ َﻧﺎ‬
َ َ
َ ‫ َﻛ‬. ٌ‫ﯾن ِﻣﻧ َﮭﺎ َوﻟ ُﮭ ْم َﻋذاب‬ ْ ‫ﱠ‬ ْ ْ َ ّ َ َ
َ ‫ ﱡﻣﻘِﯾ ٌم ﯾ ُِرﯾ ُد‬. ُ ‫ُوج ﻷ َﻋدﱡوا ﻟ ُﮫ ُﻋ ﱠد ًة َوﻟـﻛِن َﻛ ِر َه ﷲ‬ ْ َ َ ‫َوﻟَ ْو أَ َرا ُدو ْا اﻟﺧر‬
ُ ْ
‫ﺎن َﺳﻣِﯾﻌًﺎ ﺑَﺻِ ﯾرً ا‬ َ ‫ﺎر ِﺟ‬ ِ ‫ﺎر َو َﻣﺎ ھُم ِﺑ َﺧ‬ِ ‫ون أن َﯾﺧ ُرﺟُوا ﻣ َِن اﻟﻧ‬
َ ‫اﻧﺑ َﻌﺎ َﺛ ُﮭ ْم َﻓ َﺛ ﱠﺑ َط ُﮭ ْم َوﻗِﯾ َل ا ْﻗ ُﻌ ُدو ْا َﻣ َﻊ ْاﻟ َﻘﺎﻋِ د‬.
‫ِﯾن‬ ِ ‫ﺎن َﺗﺣْ َﺗ ُﮫ َﻛﻧ ٌز ﻟﱠ ُﮭ َﻣ‬ َ ‫ْن ﻓِﻲ ْاﻟ َﻣدِﯾ َﻧ ِﺔ َو َﻛ‬ ِ ‫ﺎن ﻟِ ُﻐ َﻼ َﻣﯾ‬
ِ ‫ْن َﯾﺗِﯾ َﻣﯾ‬ َ ‫ﺻﺎﻟِﺣً ﺎ َﻓﺄ َ َرادَ َوأَﻣﱠﺎ ْاﻟ ِﺟدَا ُر َﻓ َﻛ‬
َ ‫ﺎن أَﺑُو ُھ َﻣﺎ‬ َ ‫ﺎ َو َﻛ‬
ً
َ ‫ﻧز ُھ َﻣﺎ َرﺣْ َﻣﺔ ﻣﱢن رﱠ ﺑ‬
‫ﱢك‬ ْ ُ َ ُ
َ ‫ﱡك أنْ َﯾ ْﺑﻠﻐَ ﺎ أﺷ ﱠد ُھ َﻣﺎ َو َﯾﺳْ َﺗﺧ ِر َﺟﺎ َﻛ‬ َ َ ‫رﺑ‬. ً َ
َ ‫ﺎرﻛ َﻧﺎ ﻓِﯾ َﮭﺎ ﻗرً ى ظﺎھ َِرة َو َﻗدﱠرْ َﻧﺎ ﻓِﯾ َﮭﺎ اﻟ ﱠﺳﯾ َْر ﺳِ ﯾرُوا‬ ُ ْ َ ‫َو َﺟ َﻌ ْﻠ َﻧﺎ َﺑ ْﯾ َﻧ ُﮭ ْم َو َﺑﯾ َْن اﻟﻘ َرى اﻟﺗِﻲ َﺑ‬
‫ﱠ‬ ُ ْ
َ ‫ﻟَ َﯾﺎﻟ َِﻲ َوأَﯾﱠﺎﻣًﺎ آ ِﻣﻧ‬. ‫ﯾﺎ رﺣﯾ ُم ﯾﺎ رﺣﯾ ُم ﯾﺎ رﺣﯾ ُم ارْ ﺣﻣﻧﻲ ﺑﻌزﺗك ﯾﺎ ﻏﯾﺎث اﻟﻣﺛﺗﻐﯾﺛﯾن اﺛﺗﻐﯾث ﯾﺎ وھﺎب ﯾﺎ رزاق‬...
‫ِﯾن ﻓِﯾ َﮭﺎ‬

105
Okunacak ayetler

Bismillahirrahmanhirrahim

İnnallahe ye’murukum en tüeddül emanati ila ehliha ve iza hakemtüm yaiziküm bihi innallahe
kane semian basira.

Yuridune en yahrücu minen nari ve mahum biharicine minha ve lehum azabün mukim.

Velev eradül huruce le eaddü lehu uddeten ve lakin kerihallahün biasehün fesebbetahüm ve
kilekudu meal kaidin.

Ve emmel cidarü fekane li gulameyni yetimeyni til medineti ve kane tahtehü kenzün lehüma ve
kane ebu hüma salihan fe erade rabbüke en yebluga eşüddehüma ve yestahrica kenzehüma
rahmeten min rabbüke.

Ve cealna beynehüm ve beynel kurelleti ba’rekna fiha kuren zahireten ve kadderna fihas seyr
siru fiha leyaliye ve eyyamen aminin.

Ya rahim ya rahim ya rahim irhamni bi izzetike ya gayasel müşteğisin,esteğisu ya vehhab ya


Rezzak.

HAVAS 2 BÖLÜM :

DÜŞÜK YAPAN KADIN İÇİN


Hamile kaldıktan sonra çocuğunu düşüren kadın için: Aşağıdaki duayı bir kağıt üzerine yazıp,
bu hirzi kadın karnı üzerinde taşırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle çocuğu düşmez ve sağlıklı
bir çocuk doğurur.
Yazılacak dua budur :

‫ك‬ ُ ِ‫ﺎن َﺣﻠِﯾﻣًﺎ َﻏ ُﻔورً ا َو ُﯾ ْﻣﺳ‬ َ ‫ﻣْﺳ َﻛ ُﮭ َﻣﺎ ﻣ َِن اَ َﺣ ٍد ِﻣنْ َﺑﻌْ ِد ِه ِا ﱠﻧ ُﮫ َﻛ‬ َ َ‫ض اَنْ َﺗ ُزوﻻَ َوﻟَ ِﺋنْ َزاﻟَ َﺗﺎ ا‬ َ ‫ت َو ْاﻻَ ِر‬ ِ ‫ك اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬ ُ ِ‫ﷲ ُﯾ ْﻣﺳ‬ َ ‫ِﯾم اِنﱠ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫ت‬ ‫ا‬
ِ ََ ِ‫و‬‫ﻣ‬ ‫ﺳ‬‫ﱠ‬ ‫ﺎﻟ‬ ‫ﺑ‬ ْ
‫ِﯾط‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻣ‬ُ ‫ﷲ‬
ِ ‫ض‬ ِ ْ‫ر‬ َ ‫ﻻ‬ ْ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬ ٍ‫ِﯾط‬‫ﺣ‬ ُ
‫ﻣ‬ ُ ‫ﷲ‬ َ ْ
‫ل‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺣ‬ ْ
‫اﻟ‬
ِ َ َِِ ِ َ ‫ه‬‫ذ‬ ‫ھ‬ ‫ن‬ ‫ط‬ْ ‫ﺑ‬ ‫ِﻰ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻓ‬
َ ِ‫َ ٌ ُ َ ِظ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﷲ‬ َ ‫م‬ ‫ِﯾ‬
‫ﺣ‬ ‫ر‬ ٌ‫ف‬ ُ‫ؤ‬ ‫ر‬ َ ِ َ ‫ﻟ‬ ‫ﺎس‬ ‫ﱠ‬
‫ﻧ‬ ‫ﺎﻟ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﷲ‬ ‫ِنﱠ‬ ‫ا‬ ‫ﮫ‬ ‫ﻧ‬ ‫ِذ‬
ِِ ِ ِ ِْ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻻ‬‫ا‬ ‫ض‬ ْ‫ر‬ َ ‫ﻻ‬ ْ
‫ا‬ ‫ﻰ‬ َ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬
َ َ ‫ﻊ‬ َ
‫ﻘ‬ َ
‫ﺗ‬ ‫ن‬ َ ‫ا‬ ‫اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ َء‬
ِ ِ َ
َ
ْ‫ض ﻟنْ َﻧ ْدﻋ َُوا ِﻣـن‬ ْ
ِ ْ‫ت َواﻻَر‬ ُ
ِ ‫وﺑ ِﮭ ْم اِذ َﻗﺎﻣُوا َﻓ َﻘﺎﻟوا َر ﱡﺑ َﻧﺎ َ َربﱡ اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬ ْ ُ ُ َ ْ ْ ْ ُ ‫ﱠ‬
ِ ‫ك اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ َء اَ ْﻣﺳِ كْ َﻣﺎ ﻓِﻰ َﺑط ِن َھ ِذ ِه اﻟ َﺣﺎ ِﻣ ْل َو َر َﺑط َﻧﺎ َﻋﻠﻰ ﻗﻠ‬ َ ِ‫َﯾ َﺎﷲُ َواﻟذِى اﻣْ ﺳ‬
‫ار ِق اﻟﱠﻠﯾ ِْل َواﻟ ﱠﻧ َﮭﺎرْ َ ُﱠ‬
‫ﷲ‬ ‫و‬ َ ‫ط‬َ ‫رﱢ‬ َ
‫ﺷ‬ ْ‫ن‬ ‫ﻣ‬
ِ ً ‫ﻻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬َ ِ‫ﺷ‬ ‫و‬ َ ‫ﺎ‬ ً
‫ﻧ‬ ‫ﻣِﯾ‬ ‫ﯾ‬
َ ‫ﷲ‬
ْ ِ ‫ر‬ ْ‫ﻣ‬َ ‫ا‬ ْ‫ن‬ ‫ﻣ‬
ِ ُ
‫ﮫ‬ َ
‫ﻧ‬ ‫و‬ ُ
‫ظ‬ َ
‫ﻔ‬ ْ‫ﺣ‬ ‫ﯾ‬
َ ‫ا‬ ‫د‬ً َ‫د‬ ‫ﻋ‬ َ ‫ِﯾن‬
َ ‫ﻧ‬ ِ‫ﺳ‬ ِ‫ف‬ ْ
‫ﮭ‬ َ
‫ﻛ‬ ْ
‫اﻟ‬ ‫ِﻰ‬
‫ﻓ‬ ‫م‬
ِْ ‫ِﮭ‬
‫ﻧ‬ ‫ا‬‫ذ‬َ ‫آ‬ ‫ﻰ‬ َ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬
َ ‫ﺎ‬ َ
‫ﻧ‬ ْ
‫ﺑ‬ ‫ر‬
َ ‫ﺿ‬ َ ‫ﻓ‬َ ‫ﺎ‬ ً
‫ط‬ َ
‫ط‬ ‫ُدو ِﻧ ِﮫ ِاﻟَﮭًﺎ ﻟَ َﻘ ْد ﻗُ ْﻠ َﻧﺎ ا ًِذا َﺷ‬
ِ
‫ِﯾن َواز َدا ُد ِﺗﺳْ ﻌً ﺎ َربﱢ َھبْ ﻟِﻰ‬ ْ َ َ َ
َ ‫ض َوﻟ ِِﺑﺛوا ﻓِﻰ َﻛ ْﮭﻔ ِِﮭ ْم ﺛﻠث ﻣِﺎ َﺋ ٍﺔ ﺳِ ﻧ‬ ُ ِ ْ‫ت َواﻻر‬َ ْ ِ ‫ْب اﻟ ﱠﺳ َﻣ َوا‬ َ ‫َﯾﻌْ ﻠَ ُم َﻣﺎ َﺗﺣْ ِﻣ ُل ُﻛ ﱡل ا ُ ْﻧ َﺛﻰ َو َﻣﺎ َﺗﻐِﯾضُ اﻻِرْ َﺣﺎ ُم اِنﱠ ﷲَ َﯾﻌْ ﻠ ُم ﻏَ ﯾ‬
َ ْ
‫ك ِا ﱠﻧ ُﮫ ھ َُو ْاﻟ َﺣﻛِﯾ ُم ْاﻟ َﻌﻠِﯾﺑ ُم‬ َ ‫اء ِاﺳْ َﺣقَ َﯾﻌْ ﻘُوبْ َﻗﺎ َل َﻛ َذﻟ َِك َﻗﺎ َل َر ﱢﺑ‬ ِ ‫ُﺣ ْﻛﻣًﺎ َو ْاﻟ ِﺣ ْﻘﻧِﻰ ِﺑﺎﻟﺻﱠﺎﻟِـ ِﺣﯾنْ َﻓ َﺑ ﱢﺷرْ َﻧﺎ َھﺎ ِﺑ ِﺎﺳْ َﺣقَ َو َﻣنْ َو َر‬

Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahe yümsiküs sema vati vel arda en tezüla velein zaleta
emsekehüma min ehadin min ba’dihi innehü kane halimen ğafura. Ve yümsiküs sema-i en tekaa
alel ardı illa bi iznihi innallahe binnasi le raürür rahim. Allahü hafizı ma fi batni hazihil hamil
Allahü muhitin bil ardillahi muhit bis semavati ya Allahü vellezi emsekes sema-e emsik ma fi
batni hazihil hamil.Ve rabetna ala kulübihim iz kamü fekalü rabbüna rabbüs semavati vel ardı
len neduva min dünihi ilahen lekad kulna izen şetata. Fedarebna ala azanihim fil kehfi sinine
adeda.Yahfezünehü min emrillah yeminen ve şimalen min şerri tevarikil leyli ven nehar Allahü
ya’lemü ma tahmilü külli ünsa ve ma teğidul irhamü innallahe ya’lemü ğaybes semavati vel
ard.Velebisü fi kehfihim selase mietin sinine vezdadü tisa. Rabbi hebli hükmen velhıkni bis
salihin. Febeşşerna ha bi İshaka ve min vera-i İshaka Ya’kub Kale kezalik Kale rabbük innehü
hüvel hakimül alim.

ŞİFA İÇİN
Aşağıdaki Besmele-i şerifin vefki şifa içindir. Besmelenin bu vefkini dokuz adet kağıt üzerine
yazıp, hergün bir tanesini aç karınla su, şerbet veya kahve ile içerse, her ne tür hastalık olursa
olsun Allah Teala hazretlerinin izniyle şifa bulur.
106
Besmele-i şerifin yazılacak Vefki budur :

‫ِﯾم‬
ِ ‫اﻟرﺣ‬
‫ﱠ‬ ‫اﻟر ْﺣ َﻣ ِن‬
‫ﱠ‬ ِ‫ِﺑ ْﺳ ِم ﷲ‬

169 290 327

328 167 291

BAĞLIYI ÇÖZMEK İÇİN


Bu mesele Abdullah bin Selam (r.a) ın çözüm şekli olup, şöyle buyurmuştur: Kim bağlı ise
bununla ayılmış ve çözülmüştür. Allah Teala hazretlerin izniyle.
Bunun için: Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer defa bir kağıt üzerine yazıp, şu duayı
şerifi yazdığın kağıdın üzerine oku:

‫ﺎس َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل‬ ٍ ‫ﺎص َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘدَ ٍة ﻓِﻰ ُﻧ َﺣ‬ ٍ ‫ﺻ‬ َ ‫ﯾر َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘدَ ٍة ﻓِﻰ َر‬ ٍ ‫ت ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘ َد ٍة ﻓِﻰ َﺣ ِر‬ِ ‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ َﻋنْ َﻓرْ ِج ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ ْﻧ‬ ِ ‫ْت َذ َﻛ َر ﻓُﻼَ ِن اﺑ‬ ُ ‫َﺣﻠﱠﯾ‬
‫ﯾن َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘ َد ٍة ﻓِﻰ‬ ْ
ٍ ‫ول َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘدَ ٍة ﻓِﻰ َﻣﻌْ ﻘُو ٍد َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘدَ ٍة ﻓِﻰ َﻣط َوى َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘ َد ٍة ﻓِﻰ َﻋ ِﺟ‬ ُ
ٍ ‫ُﻋ ْﻘدَ ٍة ﻓِﻰ َﺣ َﺟ ٍر َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘ َد ٍة ﻓِﻰ َﻣﺣْ ﻠ‬
‫ﺎس َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل‬ ٍ َ
‫ط‬ ْ‫ر‬ ‫ﻗ‬
ِ ‫ِﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ة‬
ٍ َ‫د‬ ْ
‫ﻘ‬ ُ
‫ﻋ‬ ‫ﱢ‬
‫ل‬ ُ
‫ﻛ‬ ْ‫ن‬ ‫ﻣ‬ ‫و‬
ِ َ ‫ﺔ‬
ٍ ‫ﺿ‬‫ﱠ‬ ‫ﻓ‬
ِ ِ ‫ﻓﻰ‬ ‫ة‬
ٍ َ‫د‬ ْ
‫ﻘ‬ ُ
‫ﻋ‬ ‫ﱢ‬
‫ل‬ ُ
‫ﻛ‬ ْ ‫ِن‬ ‫ﻣ‬‫و‬ ‫ب‬
ٍ
َ َ ‫ھ‬ َ
‫ذ‬ ‫ِﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ة‬
ٍ ‫د‬
َ ْ
‫ﻘ‬ ُ
‫ﻋ‬ ‫ل‬‫ﱢ‬ ُ
‫ﻛ‬ ْ‫ن‬ ‫ﻣ‬ ‫و‬
ِ َ ٍ‫ْط‬ ‫ﯾ‬‫ﺧ‬َ ‫ِﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ة‬
ٍ َ‫د‬ ‫ﻘ‬ ْ ُ
‫ﻋ‬ ‫َﻣﺳْ ِﺟ ٍد َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘ َد ٍة ﻓِﻰ َﺑ ْو ٍل َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل‬
ُ َ
َ ‫وت ﻛ ﱢل َﺷـﻰْ ٍء َو ِاﻟﯾْﮫ ﺗرْ َﺟﻌ‬
‫ُون‬ ُ ُ َ ‫ﱠ‬
ُ ‫ﺎن اﻟذِى ِﺑ َﯾ ِد ِه َﻣﻠـﻛ‬ َ ‫ون َﻓـ ُﺳﺑ َْﺣ‬ ُ ُ َ ُ ً َ
َ ‫ُﻋ ْﻘ َد ٍة ﻓِﻰ َﺷ َﺟ ٍر َو ِﻣنْ ُﻛ ﱢل ُﻋ ْﻘ َد ٍة ﻓِﻰ وُ َﺳﺎ َد ٍة ِاﻧ َﻣﺎ اَﻣْ ُرهُ ِاذا اَ َرا َد َﺷﯾْﺄ اَنْ َﯾﻘو َل ﻟ ُﮫ ﻛنْ َﻓ َﯾﻛ‬
‫ﱠ‬
‫ﷲ َﻗ ِوىﱡ َﻋ ِزﯾ ُز‬ َ ‫ب ﷲ ُ َﻻَ ْﻏﻠِ َﺑنﱠ اَ َﻧﺎ َو َرﺳُوﻟِﻰ اِنﱠ‬ َ ‫َﻛ َﺗ‬

Halleytü zekera fülan ibni fülanete an ferci fülanete binti fülanete min külli ukdetin fi haririn ve
min külli ukdetin fi rasasın ve min külli ukdetin fi nühasın ve min külli ukdetin fi hacerin ve min
külli ukdetin fi mahlulin ve min külli ukdetin fi ma’kudin ve min külli ukdetin fi matva ve min külli
ukdetin fi acini ve min külli ukdetin fi mescidin ve min külli ukdetin fi bevlin ve min külli ukdetin fi
haytın ve min külli ukdetin fi zehebin ve min külli ukdetin fi fıddetin ve min külli ukdetin fi kırtasin
ve min külli ukdetin fi şecerin ve min külli ukdetin fi vüsadetin İnnema emruhü iza erade şeyen
en yekulelehü kün feyekün. Fesübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun.
Keteballahü leağlibenne ene ve rasüli innallahe kaviyyün aziz.

Okuduktan sonra bu kağıdı bağlı olan kimse sağ uyluğuna bağlasın. Bundan sonra bir tabağa
yukarıda geçen sureleri yazdıktan sonra, kabın içine Zeytinyağı ve bal koyduktan sonra kadın ve
erkek bundan yesin. Daha sonra aşağıda gelecek olan Vefki bir kağıt üzerine yaz.Yazdıktan
sonra, bağlı olan erkek bu vefki sağ eline alsın. Cima vaktinde vefkide eline alıp cima ederse
Allah Teala nın izniyle rahatça cima eder.
Yazılacak Vefk budur :

35 42 37
40 38 36
39 34 41

KORUNMAK İÇİN

Bir kimse hergün yatağından kalktığı zaman:

ٍ ‫َﺳﻼَ ٌم َﻗ ْوﻻً ِﻣنْ َربﱟ َرﺣ‬


‫ِﯾم‬

Selamün kavlen mir rabbir rahim


deyip, ön tarafına üfürse,

َ ‫َﺳﻼَ ٌم َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم طِ ْﺑ ُﺗ ْم َﻓ ْﺎد ُﺧﻠُو َھﺎ َﺧﺎﻟِد‬


‫ِﯾن‬

Selamün aleyküm tıbtüm fedhulüha halidin.


deyip, sağ tarafına üfürse,

107
ِ ‫ﺻ َﺑرْ ُﺗ ْم َﻓ ِﻧﻌْ َم ُﻋ ْﻘ َﺑﻰ اﻟد‬
‫ﱠار‬ َ ‫َﺳﻼَ ٌم َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ِﺑ َﻣﺎ‬

Selamün aleyküm bima sabertüm feni’me ukbed dar


deyip, sol tarafına üfürse ,

‫ِﻰ َﺣ ﱠﺗﻰ َﻣ ْطﻠَ ِﻊ ْاﻟ َﻔﺟْ ِر‬


َ ‫َﺳﻼَ ٌم ھ‬

Selamün hiye hatta matlaıl fecr.


deyip ardına üfürse, o gün Allah c.c.ın yardımı ile bütün belalardan emin olur ve her türlü
kötülüklerden Allah Teala hazretlerinin izniyle korunur.

HIRSIZI BİLMEK İÇİN


Hırsızın kim olduğunu bilmek istersen: Kaç kişiden şüphe edersen şüpheli şahısların isimlerini
ayrı ayrı kağıtlara yazıp, kağıtları hamur içine koy. (Hamurlar aynı ağırlıkta olsun). O isimleri
hamurların içine koyup, hamurları küre gibi yuvarlayıp, birer birer suya bırak. Bu duayı, her
hamuru suya koyarken kırkbir (41) defa oku. Hangi hamur suyun yüzüne çıkarsa hırsız o kişidir.
Ama bu ameli Cuma günü güneş zevalde iken yaparsın.
Hamurların üzerine kırkbir ( 41 ) defa okunacak Ayeti Kerimeler ve Esmalar budur :

‫ون َواِنﱠ ِﻣ ْﻧ َﮭﺎ‬ َ ‫ﺷ ُد‬ ُ ْ‫ﺎن َﻓ ْﻠ َﯾﺳْ َﺗ ِﺟﯾﺑُوا ﻟِﻰ َو ْاﻟﯾ ُْؤ ِﻣ ُﻧوا ِﺑﻰ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﮭ ْم َﯾر‬
ِ ‫ﱠاع ا َِذا َد َﻋ‬ َ َ‫اﺳﺄَﻟ‬
ِ ‫ك ﻋِ َﺑﺎدِى َﻋ ﱢﻧﻰ َﻓ ِﺎ ﱢﻧﻰ َﻗ ِرﯾبٌ اَ ِﺟبْ دَ ﻋْ َو َة اﻟد‬ َ ‫ِﯾم َو ِا َذ‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳِ ِم‬
‫ط َﯾﺎ ُﻣ ْﺑدِؤُ َﯾﺎ ُﻣﻌِﯾ ُد‬ُ ِ‫ﻟَ َﻣﺎ َﯾ ﱠﺷ ﱠﻘ ُق َﻓ َﯾ ْﺧ ُر ُج ِﻣ ْﻧ ُﮫ ْاﻟ َﻣﺎ ُء َﯾﺎﺑَﺎﺳ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza seeleke ıbadi anni feinni karibün ecibü da’vetetdai iza deani
felyesteci büli vel yü’minubi leallehüm yerşüdün. Ve inne minha lema yeşşakkaku feyahrücü
minhül maü. Ya Basitu Ya Mübdiu Ya Muidü

RIZIK CELBİ İÇİN

Rızık celbi için her Cuma namazından sonra yetmiş defa aşağıdaki dua okunursa, Allah
Teala'nın izniyle okuyan kişinin ümit etmediği yerden rızkı gelir.
Okunacak olan dua budur:

ْ‫ِك َﻋن‬َ ‫ك َو ِﺑ َطﺎ َﻋﺗ‬َ ‫ﺎرﺣِﯾ ُم َﯾ َﺎو ُدو ُد اَ ْﻏ ِﻧﻧِﻰ ِﺑ َﺣﻼَﻟ َِك َﻋنْ َﺣ َرا ِﻣ‬ َ ‫ِﯾم اَﻟﱠﻠ ُﮭ ﱠم َﯾﺎ َﻏﻧِﻰﱡ َﯾ‬
َ ‫ﺎﺣﻣِﯾ ُد َﯾﺎ ُﻣ ْﺑدِئُ َﯾﺎﻣُﻌِﯾ ُد َﯾﺎ َﻓ َﻌﺎ ٌل ﻟِ َﻣﺎ ُﺗ ِرﯾ ُد َﯾ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
َ ‫ك َﻋﻣﱠنْ ﺳِ َوا‬
‫ك‬ َ ِ‫ك َو ِﺑ َﻔﺿْ ﻠ‬
َ ‫َﻣﻌْ ﺻِ َﯾ ِﺗ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Ya Ğaniyyü Ya Hamidü Ya Mübdiü Ya Muidü Ya Fealün


lima türidü Ya Rahimü Ya Vedüdü ağnini bi halalike an haramike ve bi taatike an ma’sıyetike ve
bi fadlike amman sivake. Eğer bu yukarıdaki dua yazılıp üzerinde taşınırsa, ticaret yapanın
ticareti Allah c.c. ın izniyle artar.
HEYBETLİ OLMAK İÇİN

Bu mübarek hizbi okuyan kimse, her türlü bela ve kötülüklerden emin olur ve korunur. İnsanların
yanında heybetli olup, herkes tarafından sevilir ve sayılır.
Bu hizbi okumanın şekli: Pazartesi ve Cuma gecesi yirmibir (21) defa olmak üzere haftada iki
kez okunur. Hizbe başlamadan önce Kizbere, Günlük ve Sakız ile buhurlarsın. Buhurlarkende
hizbi okumaya başlarsın. Önce semaya, sonra yere bakıp, Şeyhini düşünerek göz önüne
getirirsin. Daha sonra 21 defa hizbi okuyup, okumanı tamamlarsın. Bu ameli her hafta Pazartesi
ve Cuma geceleri yaparsın.
Okunacak Hizbi şerif budur :

‫ﺎك‬َ ‫ك َﻓﺎﺣْ ِﻣ َﻧﺎ ِﺑـ ِﺣ َﻣ‬ َ ‫ِك َو َﺗﺣْ تَ ﻟ َِوا ِﺋ‬ َ ‫ـﺧﺎﻟ ٍِق اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم ِا ﱠﻧﺎ ﻓِﻰ ِﺣ َﻣﺎ َﯾﺗ‬ َ ‫وق َﻣ َﻊ ﻗُ ْد َر ِة ْاﻟ‬ ِ ُ ‫ـﺧﻠ‬ ْ ‫ِﯾم ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻ ﱠ ﷲ ُ ْاﻟ َﺧﺎﻟ ُِق ْاﻻَ ْﻛ َﺑ ُر ﻻَ َطﺎ َﻗ َﮫ ﻟِ َﻣ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫ت‬ ُ ‫ض َﻓ ِﺎنْ َﺗ َوﻟﱠ ْوا َﻓﻘُ ْل َﺣﺳْ ِﺑ َﻰ ﷲُ ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻﱠھ َُو َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َﺗ َو ﱠﻛ ْﻠ‬ ِ ْ‫ر‬َ ‫ﻻ‬ ْ
‫ا‬ ‫ِـن‬
َ ‫ﻣ‬ ُ
‫ر‬ ِ‫ﺷ‬ ‫ﺗ‬ َ ْ
‫ﻧ‬ ُ
‫ﻣ‬ ْ
‫اﻟ‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫ﺎ‬
َ ِ َ ‫ﻣ‬ ‫ﺳ‬
‫ﱠ‬ ‫اﻟ‬ ‫ِـن‬
َ ‫ﻣ‬ ‫ل‬
ِ ِ‫ﺎز‬ ‫ﱠ‬
‫ﻧ‬ ‫اﻟ‬ ‫ك‬ ‫ﺋ‬
َ ِ ََ َ ‫ﻼ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﱠ‬
‫ﻧ‬ ‫ـ‬‫ﻋ‬ ْ‫ف‬ ‫ر‬
ِ ْ‫اﺻ‬ ‫و‬ ‫ك‬
َ َ َ ‫ﺋ‬
ِ ‫ا‬‫ِو‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ َ
‫ﻧ‬ ‫ﯾ‬ ْ َ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬ ُ ‫َوا ْﻧ‬
َ ْ‫ﺷر‬
ْ
‫ًﺎﺑﻰ َوذ ُ ﻟِﻰ‬‫ﱢ‬ َ ً َ ْ َ
ِ ‫ِﯾن َرؤُ ﻓﺎ َرﺣِﯾﻣًﺎ ِاﺟْ َﻌ ْل َھذا اﻟ َﻌﺎﻟ ِم َرؤُ ﻓﺎ َرﺣِﯾﻣ‬ ً ْ ‫ﱠ‬
َ ‫ﺻﻠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠ َم ِﺑﺎﻟﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬َ ‫ﱠ‬ ً ‫ﱠ‬
َ ‫ش اﻟﻌَظِ ٍﯾم اَﻟﻠ ُﮭ ﱠم َﯾﺎ َﻣنْ َﺟ َﻌ َل َﻧ ِﺑ ّﯾﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد‬ ْ ْ
ِ ْ‫َوھ َُو َربﱡ اﻟ َﻌر‬
ُ ‫ﷲ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺻ‬
َ ‫ﷲ‬
ِ ‫ُول‬
ِ ‫ﺳ‬ ‫ر‬
َ ‫ﺑ‬ ْ
‫ت‬ ‫ﻌ‬
َ ‫ﱠ‬
‫ﻔ‬ ‫ﺷ‬ َ َ
‫ﺗ‬ ‫و‬ َ ‫ﷲ‬
ِ ‫ء‬
ِ ‫ـﺎ‬ ‫ﻣ‬
َ ْ‫ﺳ‬َ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬ ُ
‫ت‬ ْ
‫ﻧ‬ ‫ﺻ‬
‫ﱠ‬ ‫ـﺣ‬
َ َ
‫ﺗ‬ ‫و‬
َ ‫ﷲ‬
ِ ِ‫ف‬ َ
‫ﻧ‬ َ
‫ﻛ‬ ‫ِـﻰ‬
‫ﻓ‬ َ‫ت‬ ْ
‫ﻠ‬ ‫ﺧ‬ َ َ‫د‬ ‫ﷲ‬
ِ ‫ر‬ ْ
‫ﺗ‬ ِ‫ﺳ‬ ‫ِﯾل‬
ِ ‫ﻣ‬‫ﺟ‬َ ‫ﺑ‬ ‫ﷲ‬
ِ ِ‫ف‬ ْ
‫ط‬ ُ ‫ﻟ‬ ‫ِﻰﱢ‬
‫ﻔ‬ َ
‫ﺧ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬
ِ ‫ﺑ‬‫ﻠ‬ْ َ
‫ﻗ‬ ‫ِﻊ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺟ‬ َ ‫ﻣ‬
َ ‫و‬َ ‫ﮫ‬ ِ ‫ﺗ‬
ِ ‫ﯾ‬
َ ِ‫َو َﻣ ﱢﻛ ﱢﻧﻰ ِﻣنْ َﻧﺎﺻ‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ
‫ﷲ ِﺑﻼ َﺣ ْو َل َوﻻﻗوﱠ َة‬ َ ْ
ِ ِ‫دَو ِام ﻣُﻠك‬ ‫ﱠ‬
َ ‫َﻋﻠ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠ ْم ِﺑ‬ َ

108
‫ت ْاﻟ َﺑ ﱢﯾ َﻧﺎتِ َو ِﺑ َﺣ ﱢق‬ ْ ‫ﷲ َو ِﺑﺎ‬
ِ ‫ﻻ َ◌ َﯾﺎ‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫ﷲ َو َﻣ َﻧﻌْ ُﺗ َﮭﺎ ِﺑﺂ َﯾﺎ‬
ِ ‫ب‬ ِ ‫ْت َﻧ ْﻔﺳِ ﻰ ِﺑﺣ َِﺟﺎ‬ ُ ‫ﺎش َﺣ َﺟﺑ‬ ٍ ‫ﺎش اَھْ َﯾ‬ ٍ ‫ﺎش اَھْ َﯾ‬ٍ ‫ِﯾل اَھْ َﯾ‬
ٍ ‫ِﯾل اَھ‬ ٍ ‫ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم َﯾﺎ ٍه َﯾﺎ ٍه َﯾﺎ ٍه اَھ‬
ٍ ‫ِﯾل اَھ‬
‫ُوﺳﻰ ﻓِﻰ َﯾدِى‬ َ ‫ﺻﻰ ﻣ‬ َ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َم ِا َﻣ ِﺎم َو َﻋ‬ َ ‫ﺎرى َو َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد‬ ِ ‫ِـﻰ َرﻣِﯾ ٌم َﺟﺑ َْراﺋِﯾ ْل َﻋنْ َﯾﻣِﯾﻧِﻰ َو ِاﺳْ َراﻓِﯾ ْل َﻋنْ َﯾ َﺳ‬ َ ‫َﻣنْ ﯾُﺣْ ِﯾﻰ ْاﻟ ِﻌ َظﺎ َم َوھ‬
َ
ُ‫ْت َوﻧو ُر ﯾُوﺳُفْ َﻋﻠﻰ َوﺟْ ِﮭﻰ َﻓ َﻣنْ َرآﻧِﻰ ُﯾ ِﺣ ﱡﺑﻧِﻰ َوﷲ‬ ُ ُ ‫ﺿﯾ‬ َ َ َ
َ ‫ْن َداوُ ْد َﻋﻠﯾ ِْﮭ َﻣﺎ اﻟ ﱠﺳﻼَ ُم َﻋﻠﻰ ﻟِ َﺳﺎﻧِﻰ َﻓ َﻣنْ َﺧﺎط َﺑﻧﻰ َﻗ‬ ِ ‫ﺎن اﺑ‬ َ
ِ ‫َﻓ َﻣنْ َرآﻧِﻰ َھﺎ َﺑﻧِﻰ َو َﺧﺎ َﺗ َم ُﺳﻠ ْﯾ َﻣ‬
‫ﺻـ ﱢل َﻋﻠَﻰ َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد َﻧ ِﺑﯾﱢﻰ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِﺔ َو َﻛﺎﺷِ فُ ْاﻟ ُﻐ ﱠﻣ ِﺔ َو َﻋﻠَﻰ آﻟِ ِﮫ‬ َ ◌َ ‫ِﯾـط ِﺑﻰ َوھ َُو ْاﻟﻣُﺳْ َﺗ َﻌﺎنٌ َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَ ﻗُوﱠ َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم اَﻟﻠﱠ ُﮭ ًّم‬ ٌ ‫ُﻣﺣ‬
ْ
ُ‫دَﺧﻠـ َﺗﻣُوه‬ َ
َ ‫ﺎب َﻓ ِﺎذا‬ ْ َ ُ ُ َ
َ ‫ون اَﻧ َﻌ َم ﷲ ُ َﻋﻠﯾ ِْﮭ َﻣﺎ ْادﺧﻠوا َﻋﻠﯾ ِْﮭ ُم اﻟ َﺑ‬ ْ ُ
َ ‫ِﯾن َﯾ َﺧﺎﻓ‬ ‫ﱠ‬
َ ‫ِـن اﻟذ‬ َ
َ ‫ِﯾن َﻗﺎ َل َر ُﺟﻼ ِن ﻣ‬ َ ‫ﺻﺣْ ِﺑ ِﮫ اَﺟْ َﻣﻌ‬
َ ‫َو‬
َ ‫ﷲ َﻓ َﺗ َو ﱠﻛﻠُوا ِانْ ُﻛ ْﻧ ُﺗ ْم ﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬
‫ِﯾن‬ ِ ‫ُون َو َﻋ َل َ◌ى‬ َ ‫َﻓ ِﺎ ﱠﻧ ُﻛ ْم ﻏَ ﺎﻟِﺑ‬

Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahül halikul ekberu la takahe li mahluki mea kudretil


halıkın Allahümme inna fi himayetike ve tahte livaike fahmina bihimake venşur aleyna livaike
vasrif anna bilaeken nazili mines sema-i vel münteşiru minel ardı. Fein tevellev fekul
hasbiyallahü la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Allahümme ya men
ceale nebiyyen Muhammed in sallallahü aleyhi ve selleme bil mü’minine raufen rahiman ical
hazal alemi raufan rahimen bi ve zellilhüli ve mekkenni min nasiyetihi ve mecamiı kalbihi bi
hafiyyi lütfillahi bi cemili sitrillahi dehaltü fi kenefillahi ve tehassantü bi esma-illahi ve teşeffeatbi
rasülillahi sallallahü aleyhi ve sellem. Bi devami mülkillahi bi la havle vela kuvvete illa billahil
aliyyil azim. Yahin Yahin Yahin Ehilin Ehilin Ehilin Ehyaşin Ehyaşin Ehyaşin hacebtü nefsi bi
hicabillahi ve mena’tüha bi Ayatillahi ve bil Ayatil beyyinati ve bi hakki men yuhyil izame ve hiye
ramim. Cebrail an yemini ve İsrafil an yesari ve seyyidina Muhammed'in sallallahü aleyhi ve
selleme emami ve asa Musa fi yedi femen raaniha beni ve hateme Süleyman ibni Davud
aleyhimesselamü ala lisani femen hatabeti kadaytü ve nuru Yusuf ala vechi femen raani yuhıbu
ni vallahü muhitünbi ve hüvel müstean. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebiyyir rahmeti ve kaşifül ğummeti ve ala alihi ve
sahbihi ecmeine kale raculani minellezine yehafüne enamellahü aleyhimed hulü aleyhimül babe
feiza dehaltümühü fe inneküm ğalibün. Ve alallahi fetevekkelü in küntüm mü’minin.

ÇOCUĞU OLMAYAN KADIN İÇİN


Çocuğu olmayan kadın için: Aşağıdaki duayı yazıp çocuğu olmayan kadın üzerinde taşırsa
Allah c.c. ın izniyle çocuğu olur.
Önce gusül abdesti alıp, tam inanç ile Cuma gecesi karı koca bir araya gelip, üç İhlası şerif
okuduktan sonra cima’ etmelidirler. Ondan sonra kadın bu hirzi üzerine almalıdır. Allah c.c. ın
izniyle çocukları olur.
Yazılacak Dua-i şerif budur:

‫ت َو َﯾﺟْ َﻌ ْل‬ ٍ ‫ِﯾن َو َﯾﺟْ َﻌ ْل ﻟَ ُﻛ ْم َﺟ ﱠﻧﺎ‬


َ ‫ال َو َﺑﻧ‬ٍ ‫ﺎن َﻏ ﱠﻔﺎرً ا َوﯾُرْ ﺳِ ِل اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ َء َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ﻣ ِْد َرارً ا َوﯾُﻣْ د ِْد ُﻛ ْم ِﺑﺎَﻣ َْو‬ َ ‫ِﯾم َﻓﻘُ ْﻠتَ اﺳْ َﺗ ْﻐ ِﻔرُوا َر ﱠﺑ ُﻛ ْم ِا ﱠﻧ ُﮫ َﻛ‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِـم‬
‫ض َﯾ ْﺧﻠ ُ ُق َﻣﺎ َﯾ َﺷﺎ ُء َﯾ َﮭبُ ﻟِ َﻣنْ َﯾ َﺷﺎ ُء ِا َﻧ ًﺎﺛﺎ َو َﯾ َﮭبُ ﻟِـ َﻣنْ َﯾ َﺷﺎ ُء‬ ِ ْ‫ر‬ َ ‫ﻻ‬ ْ
‫ا‬ ‫و‬
َ ‫ت‬
ِ ‫ا‬ ‫و‬ َ ‫ﻣ‬
َ ‫ﺳ‬
‫ﱠ‬ ‫اﻟ‬ ُ
‫ك‬ ْ
‫ُﻠ‬‫ﻣ‬ ِ ِ ‫ا‬ ً‫ار‬ ‫و‬
َ ْ
‫ط‬ َ ‫ا‬ ‫م‬
ْ ُ
‫ﻛ‬ َ
‫ﻘ‬ َ ‫ﻠ‬ َ
‫ﺧ‬ ْ
‫د‬ َ
‫ﻗ‬ ‫و‬
َ ‫ا‬ ً‫ﺎر‬ َ
‫ﻗ‬ ‫ِو‬
َ ِ ‫ُون‬
َ ‫ﺟ‬ ْ‫ر‬ َ
‫ﺗ‬ َ ‫ﻻ‬ ‫م‬
ْ ُ
‫ﻛ‬ َ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬
َ ‫ا‬ ً‫ﺎر‬ ‫ﻟَ ُﻛ ْم اَ ْﻧ َﮭ‬
َ ‫ﱠ‬ َ ً َ
‫ـور ا ْو ﯾُزوﱢ ُﺟ ُﮭ ْم ذﻛ َراﻧﺎ َو ِاﻧﺎﺛﺎ َﯾﺟْ َﻌ ُل َﻣنْ َﯾﺷﺎ ُء َﻋﻘِﯾﻣًﺎ ِاﻧ ُﮫ َﻋﻠِﯾ ٌم ﻗدِﯾ ٌر ھـ م ا ا ا م م م ا م ا ا‬ ً ْ ُ َ َ ُ ‫ﱡ‬
َ ‫اﻟذﻛ‬5 9 9 9 ‫ا ا ﻋﮫ ﻋﮫ‬8 ‫م ا ى ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد‬
‫ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣ ﱠﻣد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد‬
‫*ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ُﻣ َﺣﻣ ْﱠد‬

Bismillahirrahmanirrahim. Fekultes tağfiru rabbe küm innehü kane ğaffara. Ve yürsilis sema-e
aley küm midrara. Ve yümdidküm bi emvalin ve benine ve yecal leküm cennatin ve yecal leküm
enhara. Ma leküm la tercüne lillahi ve kara. Ve kad halakaküm atvara. Lillahi mülküs semavati
vel ardı yahluku ma yeşa-ü yehebü limen yeşa-ü inasan ve yehebü limen yeşa-üz zükür.Ev
yüzevvicühüm zükranan ve inasan yecalü men yeşa-ü akiman innehü alimün kadir. He mim elif
elif elif mim mim mim elif mim elif elif beş dokuz dokuz dokuz elif elif ayın he ayın he sekiz mim
elif ye. Ve kırk bir adet Muhammed saallallahü aleyhi ve selem ismi şerifi.

KORUNMAK İÇİN

Tanınmış büyüklerden korunma hususunda şöyle rivayet edilmiştir: Nuh ibni Mansur (r.a.)
isimli bir şahıs tutuklanmış ve siyasetten dolayı idam cezasına çarptırılmıştı. Cellatın önüne
getirdiler. Cellat boynunu vurmak için kılıcı salladı, ama kılıç Nuh ibni Mansur un boynunu
kesmedi. Cellat kılıcı birkaç kez vurmasına rağmen muvaffak olamadı. Sakallarından
kaynaklandı ğını zannedip sakalını kestiler, kılıç yine kesmeyince hayrete düştüler ve Nuh ibni
Mansur a sordular. Ne sebebten dolayı Allah Teala seni korudu. Dediki: Eğer beni affederseniz
bunun sebebini açıklarım. Daha sonra üzerinden bu duayı çıkartıp onlara verdi.
109
Bu dua kimin üzerinde bulunursa ok, kılıç, hançer ve satır gibi kesici aletlerin hiçbirisi kesmez.
Ayrıca bütün bela ve afetlerden, Hak Sübhanehü ve Teala hazretleri korur. Bu duanın birçok
özelliği vardır. Biz bu kadarıyla kifayet ettik. Dua-i Temhisa budur :

ً ‫ُوﺑﯾ َﻧﺎ َﯾﺎاَﺳْ َﻘ ْم ِﺑﺎَﻣْ ِر ُرﻗِﯾ َﻧﺎ اَ ْﻛ َﻧﺎ َﻋ ِز‬


‫ﯾزا ُﻣ ِﻧﯾﻌً ﺎ ُﻧوﺣِﻰ اُو ُﺗوا اَ َﺟرْ ُھ ْم َﯾﺎ َﺳﯾ ًﱢدا َﻛ ِرﯾ ٌم اَ ِﺟرْ َن اﻟرﱠ ﺣِﯾ ُم‬ َ ‫ِﯾم َﯾﺎ َﺗ ْﻣﺧِﯾ َﺛﺎ َﯾﺎ َﺷ ْﻣﺧِﯾ َﺛﺎ َﯾ‬
ِ ‫ﺎﺳﻣ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫وم ھ َُو َﯾﺎ َﺷﻔِﯾ ُﻊ‬
ٍ ُ
‫ﺗ‬ ْ
‫ﻛ‬ ‫ﻣ‬
َ ‫ك‬
َ َ‫د‬ ‫ﺎن‬َ َ
‫ﻛ‬ ‫ھ‬
َ
َ ‫ك َﯾﺎ اَرْ َﺣ َم اﻟراﱠﺣِﯾﻣ‬
‫ِﯾن‬ َ ‫َﯾﺎ َﻋﻠِﯾ ُم ِﺑ َرﺣْ َﻣ ِﺗ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Temhısa Ya Şemhısa Ya Semübina Ya Eskam biemri Rukina


ekna azizan münian nuhı ütü ecerhüm Ya Seyyidan Kerimün Ecirner rahimü Hakanedeke
mektümin hüveYa Şafiu Ya Alimü birahmetike ya erhamer rahimin.

YASİN SURESİNİN HAVASSI


SİHİR İPTALİ İÇİN
Sihir iptal etmek için: Yasin suresini bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan sonra üzerine şu duayı
bir defa oku:

ِ ‫اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم اَ ْﺑطِ َل اﻟﺳﱢﺣْ ِر َﻋنْ ﻓُﻼَ ِن اﺑ‬


‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ‬
Allahümme ebtıles sihri an fülan ibni fülanete.
Bu yazılanı Kuyu suyu ile sil. Sihirli olan kişi taharet üzere bu su ile gusül ederse, Allah c.c. ın
izniyle sihri bozulur ve şifa bulur.

İHFA İÇİN
İhfa yapmak için: Bir miktar ince Rik eleyip bir kabın içine koy. Kabın içinede yedi adet Pelit
koy. Yasini şerifi okumaya başla ve her mübin geldiğinde Pelitin bir tanesini dışarıya çıkar.
Böylece bir Yasin de yedi peliti okumuş olursun. Pelitleri tekrar kabın içine koy ve aynı ameli
tekrarla. Bu tertip üzere yedi defa yaparsın. Sonra bir ayna karşısına geçip Pelitleri tek tek
ağzına al. Hangi pelitte görünmez isen o peliti sakla. İhtiyaç zamanında Peliti ağzına al ve Allah
c.c. ın izniyle ihtiyacını gider.
Fakat: Bu ameli yapmadan önce üç gün riyazatlı olarak oruç tutarsın. Bir rivayete göre Yasin
Suresi Azimetleriyle birlikte okunması zikredilmiştir.

İSTİHARE İÇİN
Bir yerde hazine olup olmadığını anlamak için, şüphe edilen o mekandan bir avuç kadar
toprak alıp, iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta Fatiha ve Ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha
ve İhlas suresini oku. Namazdan sonra, doksanbir ( 91) defa Yasini şerifin şu iki Ayeti
Kerimesini:

‫ُون‬ َ ‫ِﯾم ِا ﱠﻧ َﻣﺎ اَﻣْ ُرهُ ا َِذا اَ َرا َد َﺷﯾْﺄ ً اَنْ َﯾﻘُـو َل ﻟَ ُﮫ ُﻛنْ َﻓ َﯾ ُﻛونُ َﻓ ُﺳﺑ َْﺣ‬
ُ ‫ﺎن اﻟﱠذِى ِﺑ َﯾ ِد ِه َﻣﻠَ ُﻛ‬
َ ‫وت ُﻛ ﱢل َﺷﻲْ ٍء َو ِاﻟَ ْﯾ ِﮫ ُﺗرْ َﺟﻌ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟ ﱠرﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬

Bismillahirrahmanirrahim.İnnema emruhü iza erade şeyen en yeküle lehü kün feyekün.


Fesübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun.

Ve 171 defada Salavati şerife okuyup, toprağı başının altına koyup yat. Allah c.c. izniyle
hazinenin nerede olduğunu görürsün. İlk gece göremezsen üçüncü geceye kadar tekrar edersin.

HIRSIZ İÇİN
Hırsız için Yasin suresini yedi ( 7 ) defa okuyup, her mübin e geldiğinde şu duayı yedi (7) defa
oku :

‫ْن ﻓُﻼَ َﻧ ًﺔ‬ َ ‫ﷲ ﻻَﯾ ُْﺧﻠِفُ ْاﻟﻣِﯾ َﻌﺎ َد اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم اُرْ ُد ْد‬
ِ ‫ﺿﺎﻟﱠﺗِﻰ ﻓُﻼَ ِن اﺑ‬ ِ ‫ﺎﺟﺎﻣ َِﻊ اﻟ ﱠﻧ‬
َ ‫ﺎس ِﻟ َﯾ ْو ٍم ﻻَ َرﯾ‬
َ ‫ْب ﻓِﯾ ِﮫ اِنﱠ‬ َ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟ ﱠرﺣِﯾم ِ َﯾ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
Bismillahirrahmanirrahim. Ya camiannasi liyevmin la raybe fih. İnnallahe la yuhlifül miad.
Allahümme ürdid dalleti fülan ibni fülaneten .

Her mübinde bu duayı yedi defa okursun. Bu amele üç (3), beş (5) veya yedi (7) gün devam
edersen, Allah c.c. ın izniyle, elbette hırsız ortaya çıkar ve çaldığı mal her ne ise geri getirir.
110
İHFA İÇİN
Gözlerden gizlenmek için: Yedi adet Nohut u yeni bir toprak saksıya ek. Sonra bakırdan bir
kap veya ufak leğen içine Yasin Suresini yazdıktan sonra yazıyı su ile boz. Bu su ile ekmiş
olduğun nohutları kırkbir (41) gün sula. Kırkbir günden sonra sulama. Nohutlar olduktan sonra,
nohutları birer birer ağzına alıp, aynaya bak. Hangisinde görünmez olursan, o nohut ile amel
edersin.

RAHMAN SURE SİNİN BİR HASSESİ

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN


İbni Abbas (r.a.) hazretleri şöyle buyurmuştur: Ben bir Sure okurdum, fakir iken zengin oldum.
Korkuyordum korkularımdan emin oldum. Birçok mülke sahip oldum. Bu sure Zebur surelerinin
eftalidir.
Kim! Bu sureyi okur ve hacetini Allah'tan isterse, Allah c.c. onun istediği haceti verir.
İnsanların yanında o kişinin mertebesi üstün olur. Dünyada ve ahirette Allah o kişiden razı olur.
Bu sureyi okuyan kişi hapiste ise en kısa zamanda kurtulur, fakir ise zengin olur, hasta ise şifa
bulur, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkar ise Allah c.c. günahlarını affeder. Her ne hacet
dilerse Allah en kısa zamanda hacetini yerine getirir.
Davut Aleyhisselam'ın Allah Teala'dan dünyalık bir haceti olsa, bu sureyi okur ve secdeye
kapanırdı. Secde den başını kaldırmadan Allah Teala hacetini verirdi.
Bu Sure Süryanice idi, İbni Abbas (r.a.) Arabi lisanına çevirdi. Bu mübarek sure Errahman
suresi gibidir. Kurani Kerim deki o mübarek Sure Errahman suresidir. Allah c.c. daha doğrusunu
bilir :

FECR SURESİNİN BİR HASSESİ

NASİP AÇMAK İÇİN


Nasibi bağlı olan veya evde kalmış bir kızın evlenme-si için bir tabağa Fecr suresini yaz.
Yazdıktan sonra tabaktaki suyu Yağmur suyu ile silip, o suyun üzerine Kına koyarak kınayı
yoğur. Bu kınayı nasibi bağlı veya evde kalmış kız ellerini kınalarsa, Allah c.c. ın izniyle en kısa
zamanda evlenir.

ŞEMS SURESİNİN HAVASSI

ZİNA EDEN ERKEK İÇİN


Zina eden bir erkek ile yuva yıkmak isteyen bir kadını bu kötü işten uzaklaştırmak istersen:
Yünden kıvrılmış bir fitil alıp, fitilin üzerine Şems Suresini Cellaha lafzına kadar okuyup, şöyle
dersin:

ِ ‫آل َﺷدﱠا‬
‫ى‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫َﺗ َو ﱠﻛﻠُوا َﯾﺎ ُﺧدﱠا َم َھ ِذ ِه ْاﻻَ َﯾ ِﺔ اﻟ ﱠﺷ ِرﯾ َﻔ ِﺔ ﺑِ َﻌ ْﻘ ِد َذ َﻛ َر ﻓُﻼَنْ َﻋنْ َﻓرْ ِج ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ َﺣ ﱢق آ ِھ ًّﯾﺎ َﺷ َرا ِھ ًّﯾﺎ اَ ُدو َﻧﺎ‬
ٍ ُ‫ى اَﺻْ َﺑﺎؤ‬
Tevekkelü Ya huddame hazihil ayetiş şerifeti bi akdi zekera fülan an ferci fülanete bi hakki
Ahiyyen Şerahiyyen Edunayı Esbaütün Ali şedday.
Ondan sonra bu fitilin üzerinden matlubun olan kişiyi atlatırsan, o kişi hemen bağlanır. Bir daha
o kötü kadınla zina etmez. Daha sonra çözmek istersen, o fitili yak. O kişinin bağlılığı hemen
çözülür.

DUHA SURESİNİN HAVASSI

HIRSIZI BİLMEK İÇİN


Hırsızın kim olduğunu bilmek ve çaldığı malı geri iade etmesi için: Kırkbir adet mercimek
üzerine bir defa Duha suresini okuduktan sonra, mercimekleri sıcak küle göm. Hırsızın yüzünde
mercimek tanesi gibi benekler ortaya çıkar ve kendinin hırsız olduğu bilinir.

HIRSIZ İÇİN
Bir kimsenin bir malı çalınsa iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra, üç adet mum üzerine
çalınan malın ismini yazıp, her mum üzerine Duha suresini kırkbir (41) defa oku ve mumları yak.
111
Hırsız daralır ve duramayıp çaldığını Allah c.c. ın izniyle geri getirir.

HEYBETLİ OLMAK İÇİN


Bu mübarek hizbi okuyan kimse, her türlü bela ve kötülüklerden emin olur ve korunur.
İnsanların yanında heybetli olup, herkes tarafından sevilir ve sayılır.
Bu hizbi okumanın şekli: Pazartesi ve Cuma gecesi yirmibir (21) defa olmak üzere haftada iki
kez okunur. Hizbe başlamadan önce Kizbere, Günlük ve Sakız ile buhurlarsın. Buhurlarkende
hizbi okumaya başlarsın. Önce semaya, sonra yere bakıp, Şeyhini düşünerek göz önüne
getirirsin. Daha sonra 21 defa hizbi okuyup, okumanı tamamlarsın. Bu ameli her hafta Pazartesi
ve Cuma geceleri yaparsın.
Okunacak Hizbi şerif budur :

‫ﺎك‬َ ‫ك َﻓﺎﺣْ ِﻣ َﻧﺎ ِﺑـ ِﺣ َﻣ‬ َ ‫ِك َو َﺗﺣْ تَ ﻟ َِوا ِﺋ‬ َ ‫ـﺧﺎﻟ ٍِق اَﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم ِا ﱠﻧﺎ ﻓِﻰ ِﺣ َﻣﺎ َﯾﺗ‬ َ ‫وق َﻣ َﻊ ﻗُ ْد َر ِة ْاﻟ‬ ِ ُ ‫ـﺧﻠ‬ ْ ‫ِﯾم ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻ ﱠ ﷲ ُ ْاﻟ َﺧﺎﻟ ُِق ْاﻻَ ْﻛ َﺑ ُر ﻻَ َطﺎ َﻗ َﮫ ﻟِ َﻣ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
‫ت‬ ُ ‫ض َﻓ ِﺎنْ َﺗ َوﻟﱠ ْوا َﻓﻘُ ْل َﺣﺳْ ِﺑ َﻰ ﷲُ ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻﱠھ َُو َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َﺗ َو ﱠﻛ ْﻠ‬ ِ ْ‫ر‬ َ ‫ﻻ‬ ْ
‫ا‬ ‫ِـن‬
َ ‫ﻣ‬ ُ
‫ر‬ ِ‫ﺷ‬ ‫ﺗ‬ َ ْ
‫ﻧ‬ ُ
‫ﻣ‬ ْ
‫اﻟ‬ ‫و‬ َ ‫ء‬
ِ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬
َ ‫ﺳ‬
‫ﱠ‬ ‫اﻟ‬ ‫ِـن‬
َ ‫ﻣ‬ ‫ل‬ِ ِ ‫ﺎز‬ ‫ﱠ‬
‫ﻧ‬ ‫اﻟ‬ ‫ك‬
َ َ
‫ﺋ‬ َ ‫ﻼ‬ ‫ﺑ‬
ِ ‫ﺎ‬ ‫ﱠ‬
‫ﻧ‬ ‫ـ‬ ‫ﻋ‬
َ ْ‫ف‬ ‫ر‬
ِ ْ‫اﺻ‬ ‫و‬
َ ‫ك‬
َ ‫ﺋ‬
ِ ‫ا‬‫ِو‬ َ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻧ‬َ ‫ﯾ‬ ْ َ ‫ﻠ‬ ‫ﻋ‬
َ ُ ‫َوا ْﻧ‬
ْ‫ﺷر‬
‫ًﺎﺑﻰ َوذ ُ ﻟِﻰ‬ْ ‫ﱢ‬ َ ً َ ْ
ِ ‫ِﯾن َرؤُ ﻓﺎ َرﺣِﯾﻣًﺎ ِاﺟْ َﻌ ْل َھذا اﻟ َﻌﺎﻟ ِم َرؤُ ﻓﺎ َرﺣِﯾﻣ‬ َ ً ْ ‫ﱠ‬
َ ‫ﺻﻠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠ َم ِﺑﺎﻟﻣ ُْؤ ِﻣﻧ‬ َ ‫ﱠ‬ ً
َ ‫ش اﻟﻌَظِ ٍﯾم اَﻟﻠ ُﮭ ﱠم َﯾﺎ َﻣنْ َﺟ َﻌ َل َﻧ ِﺑ ّﯾﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد‬ ‫ﱠ‬ ْ ْ
ِ ْ‫َوھ َُو َربﱡ اﻟ َﻌر‬
ُ ‫ﷲ‬ ‫ﻰ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺻ‬َ ‫ﷲ‬
ِ ‫ُول‬
ِ ‫ﺳ‬ ‫ر‬ َ ‫ﺑ‬ ‫ت‬ ْ ‫ﻌ‬
َ ‫ﱠ‬
‫ﻔ‬ ‫ﺷ‬ َ َ
‫ﺗ‬ ‫و‬ َ ‫ﷲ‬
ِ ‫ء‬
ِ ‫ـﺎ‬ ‫ﻣ‬
َ ْ‫ﺳ‬َ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬ ‫ت‬ ُ ْ
‫ﻧ‬ ‫ﺻ‬
‫ﱠ‬ ‫ـﺣ‬َ َ
‫ﺗ‬ ‫و‬ َ ‫ﷲ‬
ِ ِ‫ف‬ َ
‫ﻧ‬ َ
‫ﻛ‬ ‫ِـﻰ‬‫ﻓ‬ َ‫ت‬ ْ
‫ﻠ‬ ‫ﺧ‬ َ َ‫د‬ ‫ﷲ‬
ِ ‫ر‬ ْ
‫ﺗ‬ ِ‫ﺳ‬ ‫ِﯾل‬
ِ ‫ﻣ‬‫ﺟ‬َ ‫ﺑ‬ ‫ﷲ‬
ِ ِ‫ف‬ ‫ط‬ ْ ُ ‫ﻟ‬ ‫ِﻰﱢ‬ ‫ﻔ‬‫ﺧ‬َ ‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬ ِ ‫ﺑ‬‫ﻠ‬ْ َ
‫ﻗ‬ ‫ِﻊ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺟ‬ َ ‫ﻣ‬
َ ‫و‬َ ‫ﮫ‬ ِ ‫ﺗ‬
ِ ‫ﯾ‬
َ ِ‫َو َﻣ ﱢﻛ ﱢﻧﻰ ِﻣنْ َﻧﺎﺻ‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ
‫ﷲ ِﺑﻼ َﺣ ْو َل َوﻻﻗوﱠ َة‬ َ ِ ِ‫دَو ِام ﻣُﻠك‬ ْ ‫ﱠ‬
َ ‫َﻋﻠ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠ ْم ِﺑ‬ َ
‫ت ْاﻟ َﺑ ﱢﯾ َﻧﺎتِ َو ِﺑ َﺣ ﱢق‬ ِ ‫ﻻ َ◌ َﯾﺎ‬ ْ ‫ﷲ َو ِﺑﺎ‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫ﷲ َو َﻣ َﻧﻌْ ُﺗ َﮭﺎ ِﺑﺂ َﯾﺎ‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ْت َﻧ ْﻔﺳِ ﻰ ِﺑﺣ َِﺟﺎ‬ ُ ‫ﺎش َﺣ َﺟﺑ‬ ٍ ‫ﺎش اَھْ َﯾ‬ ٍ ‫ﺎش اَھْ َﯾ‬ ٍ ‫ِﯾل اَھْ َﯾ‬ ٍ ‫ِﯾل اَھ‬ ٍ ‫ِﯾل اَھ‬ ٍ ‫ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱢ ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم َﯾﺎ ٍه َﯾﺎ ٍه َﯾﺎ ٍه اَھ‬
‫ﺻﻰ ﻣُو َﺳﻰ ﻓِﻰ َﯾدِى‬ َ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َم ِا َﻣ ِﺎم َو َﻋ‬ َ ‫ﺎرى َو َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد‬ ِ ‫ِـﻰ َرﻣِﯾ ٌم َﺟﺑ َْراﺋِﯾ ْل َﻋنْ َﯾﻣِﯾﻧِﻰ َو ِاﺳْ َراﻓِﯾ ْل َﻋنْ َﯾ َﺳ‬ َ ‫ِظﺎ َم َوھ‬ َ ‫َﻣنْ ﯾُﺣْ ِﯾﻰ ْاﻟﻌ‬
ُ‫ْت َو ُﻧو ُر ﯾُوﺳُفْ َﻋﻠَﻰ َوﺟْ ِﮭﻰ َﻓ َﻣنْ َرآﻧِﻰ ُﯾ ِﺣ ﱡﺑﻧِﻰ َوﷲ‬ ُ ‫ﺿﯾ‬ َ
َ ‫ْن َداوُ ْد َﻋﻠَ ْﯾ ِﮭ َﻣﺎ اﻟ ﱠﺳﻼَ ُم َﻋﻠَﻰ ﻟ َِﺳﺎﻧِﻰ َﻓ َﻣنْ َﺧﺎط َﺑﻧﻰ َﻗ‬ ِ ‫ﺎن اﺑ‬ ِ ‫َﻓ َﻣنْ َرآﻧِﻰ َھﺎ َﺑﻧِﻰ َو َﺧﺎ َﺗ َم ُﺳﻠَ ْﯾ َﻣ‬
‫ﺻـ ﱢل َﻋﻠَﻰ َﺳ ﱢﯾ ِد َﻧﺎ ﻣ َُﺣ ﱠﻣ ٍد َﻧ ِﺑﯾﱢﻰ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِﺔ َو َﻛﺎﺷِ فُ ْاﻟ ُﻐ ﱠﻣ ِﺔ َو َﻋﻠَﻰ آ ِﻟ ِﮫ‬ َ َ ّ ◌ ‫م‬ ً ُ
‫ﮭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻟ‬ َ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ﯾ‬
ُ ِ‫َظ‬ ‫ﻌ‬‫اﻟ‬ْ ‫ِﻰﱢ‬ ‫ﻠ‬‫ﻌ‬ ‫اﻟ‬ ْ
َ ِ ِ ِ ‫ﺎ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻻ‬ ‫ا‬ َ
‫ة‬ ‫وﱠ‬ُ ‫ﻗ‬ َ ‫ﻻ‬ ‫و‬َ َ َ َ‫ِﯾـط ِﺑﻰ َوھ َُو ْاﻟﻣُﺳْ َﺗ َﻌﺎنٌ َوﻻ‬
‫ل‬ ‫و‬ْ ‫ﺣ‬ ٌ ‫ُﻣﺣ‬
ُ‫َﺧﻠـ َﺗﻣُوه‬ ْ َ
َ ‫ﺎب َﻓﺎِذا د‬ ْ ُ ُ
َ ‫ون اَﻧ َﻌ َم ﷲ ُ َﻋﻠَﯾ ِْﮭ َﻣﺎ ْادﺧﻠوا َﻋﻠَﯾ ِْﮭ ُم اﻟ َﺑ‬ ْ ُ
َ ‫ِﯾن َﯾ َﺧﺎﻓ‬ َ ‫ِـن اﻟذ‬‫ﱠ‬ َ ‫ِﯾن َﻗﺎ َل َر ُﺟﻼَ ِن ﻣ‬ َ ‫ﺻﺣْ ِﺑ ِﮫ اَﺟْ َﻣﻌ‬ َ ‫َو‬
‫ِﯾن‬َ ‫ﻧ‬ ‫ﻣ‬
ِ ‫ُؤ‬ ْ ‫ﻣ‬ ‫م‬
ْ ُ
‫ﺗ‬ ْ
‫ﻧ‬ ُ
‫ﻛ‬ ْ‫ن‬ ‫ا‬
ِ ‫وا‬ ُ ‫ﻠ‬ ‫ﱠ‬
‫ﻛ‬ ‫و‬َ َِ
‫ﺗ‬ َ
‫ﻓ‬ ‫ﷲ‬ ‫ى‬ ◌ ‫ل‬ ‫ﻋ‬
َ َ َ َ َ ‫و‬ ‫ُون‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻟ‬
ِ ‫ﺎ‬ َ
‫ﻏ‬ ‫م‬
ْ ُ
‫ﻛ‬ ‫ﱠ‬
‫ﻧ‬ ‫ﺎ‬
ِ َ
‫ﻓ‬

Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahül halikul ekberu la takahe li mahluki mea


kudretil halıkın Allahümme inna fi himayetike ve tahte livaike fahmina bihimake venşur
aleyna livaike vasrif anna bilaeken nazili mines sema-i vel münteşiru minel ardı. Fein
tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.
Allahümme ya men ceale nebiyyen Muhammed in sallallahü aleyhi ve selleme bil
mü’minine raufen rahiman ical hazal alemi raufan rahimen bi ve zellilhüli ve mekkenni
min nasiyetihi ve mecamiı kalbihi bi hafiyyi lütfillahi bi cemili sitrillahi dehaltü fi
kenefillahi ve tehassantü bi esma-illahi ve teşeffeatbi rasülillahi sallallahü aleyhi ve
sellem. Bi devami mülkillahi bi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yahin Yahin
Yahin Ehilin Ehilin Ehilin Ehyaşin Ehyaşin Ehyaşin hacebtü nefsi bi hicabillahi ve
mena’tüha bi Ayatillahi ve bil Ayatil beyyinati ve bi hakki men yuhyil izame ve hiye ramim.
Cebrail an yemini ve İsrafil an yesari ve seyyidina Muhammed'in sallallahü aleyhi ve
selleme emami ve asa Musa fi yedi femen raaniha beni ve hateme Süleyman ibni Davud
aleyhimesselamü ala lisani femen hatabeti kadaytü ve nuru Yusuf ala vechi femen raani
yuhıbu ni vallahü muhitünbi ve hüvel müstean. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil
azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebiyyir rahmeti ve kaşifül ğummeti ve
ala alihi ve sahbihi ecmeine kale raculani minellezine yehafüne enamellahü aleyhimed
hulü aleyhimül babe feiza dehaltümühü fe inneküm ğalibün. Ve alallahi fetevekkelü in
küntüm mü’minin.

ÇOCUĞU OLMAYAN KADIN İÇİN


Çocuğu olmayan kadın için: Aşağıdaki duayı yazıp çocuğu olmayan kadın üzerinde taşırsa
Allah c.c. ın izniyle çocuğu olur.
Önce gusül abdesti alıp, tam inanç ile Cuma gecesi karı koca bir araya gelip, üç İhlası şerif
okuduktan sonra cima’ etmelidirler. Ondan sonra kadın bu hirzi üzerine almalıdır. Allah c.c. ın
izniyle çocukları olur.
Yazılacak Dua-i şerif budur:

112
‫ت َو َﯾﺟْ َﻌ ْل‬ ٍ ‫ِﯾن َو َﯾﺟْ َﻌ ْل ﻟَ ُﻛ ْم َﺟ ﱠﻧﺎ‬
َ ‫ال َو َﺑﻧ‬ٍ ‫ﺎن َﻏ ﱠﻔﺎرً ا َوﯾُرْ ﺳِ ِل اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ َء َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ﻣ ِْد َرارً ا َوﯾُﻣْ د ِْد ُﻛ ْم ِﺑﺎَﻣ َْو‬ َ ‫ِﯾم َﻓﻘُ ْﻠتَ اﺳْ َﺗ ْﻐ ِﻔرُوا َر ﱠﺑ ُﻛ ْم ِا ﱠﻧ ُﮫ َﻛ‬
ِ ‫ﷲ اﻟرﱠﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ِﺑﺳْ ِـم‬
‫ض َﯾ ْﺧﻠ ُ ُق َﻣﺎ َﯾ َﺷﺎ ُء َﯾ َﮭبُ ِﻟ َﻣنْ َﯾ َﺷﺎ ُء ِا َﻧ ًﺎﺛﺎ َو َﯾ َﮭبُ ﻟِـ َﻣنْ َﯾ َﺷﺎ ُء‬ ِ ْ‫ر‬ َ ‫ﻻ‬ ْ
‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬
َ ِ ََ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﻣ‬‫ﺳ‬‫ﱠ‬ ‫اﻟ‬ ُ
‫ك‬ ْ
‫ُﻠ‬‫ﻣ‬ ِ ِ ‫ا‬ ً‫ار‬ ‫و‬ ْ
‫ط‬
َ ْ َ ‫ا‬ ‫م‬ ُ
‫ﻛ‬ َ
‫ﻘ‬ َ ‫ﻠ‬ َ
‫ﺧ‬ ‫د‬ْ َ
‫ﻗ‬ ‫و‬
َ ‫ا‬ ً‫ﺎر‬ َ
‫ﻗ‬ ‫ِو‬
َ ِ ‫ُون‬
َ ‫ﺟ‬ ْ‫ر‬ َ
‫ﺗ‬ َ ‫ﻻ‬ ‫م‬ ُ
‫ﻛ‬
ْ َ َ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫ا‬ ً‫ﺎر‬ ‫ﻟَ ُﻛ ْم اَ ْﻧ َﮭ‬
‫ﱠ‬ ً ً ْ
‫ـور اَ ْو ﯾ َُزوﱢ ُﺟ ُﮭ ْم ذﻛ َراﻧﺎ َو ِا َﻧﺎﺛﺎ َﯾﺟْ َﻌ ُل َﻣنْ َﯾ َﺷﺎ ُء َﻋﻘِﯾﻣًﺎ ِاﻧ ُﮫ َﻋﻠِﯾ ٌم َﻗدِﯾ ٌر ھـ م ا ا ا م م م ا م ا ا‬ ُ ُ ‫ﱡ‬
َ ‫اﻟذﻛ‬5 9 9 9 ‫ا ا ﻋﮫ ﻋﮫ‬8 ‫م ا ى ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد‬
‫ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد‬
‫*ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد ﻣ َُﺣﻣ ْﱠد‬

Bismillahirrahmanirrahim. Fekultes tağfiru rabbe küm innehü kane ğaffara. Ve yürsilis


sema-e aley küm midrara. Ve yümdidküm bi emvalin ve benine ve yecal leküm cennatin
ve yecal leküm enhara. Ma leküm la tercüne lillahi ve kara. Ve kad halakaküm atvara.
Lillahi mülküs semavati vel ardı yahluku ma yeşa-ü yehebü limen yeşa-ü inasan ve
yehebü limen yeşa-üz zükür.Ev yüzevvicühüm zükranan ve inasan yecalü men yeşa-ü
akiman innehü alimün kadir. He mim elif elif elif mim mim mim elif mim elif elif beş dokuz
dokuz dokuz elif elif ayın he ayın he sekiz mim elif ye. Ve kırk bir adet Muhammed
saallallahü aleyhi ve selem ismi şerifi

HERKESİN YANINDA SEVİLMEK İÇİN


Bir kimse kırk ( 40 ) adet Sin ( ‫ )س‬harfini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra bu yazılıyı
koltuğunun altında taşırsa, herkes tarafından sevilir ve saygı görür.

KORUNMAK İÇİN
Tanınmış büyüklerden korunma hususunda şöyle rivayet edilmiştir: Nuh ibni Mansur (r.a.)
isimli bir şahıs tutuklanmış ve siyasetten dolayı idam cezasına çarptırılmıştı. Cellatın önüne
getirdiler. Cellat boynunu vurmak için kılıcı salladı, ama kılıç Nuh ibni Mansur un boynunu
kesmedi. Cellat kılıcı birkaç kez vurmasına rağmen muvaffak olamadı. Sakallarından
kaynaklandı ğını zannedip sakalını kestiler, kılıç yine kesmeyince hayrete düştüler ve Nuh ibni
Mansur a sordular. Ne sebebten dolayı Allah Teala seni korudu. Dediki: Eğer beni affederseniz
bunun sebebini açıklarım. Daha sonra üzerinden bu duayı çıkartıp onlara verdi.
Bu dua kimin üzerinde bulunursa ok, kılıç, hançer ve satır gibi kesici aletlerin hiçbirisi kesmez.
Ayrıca bütün bela ve afetlerden, Hak Sübhanehü ve Teala hazretleri korur. Bu duanın birçok
özelliği vardır. Biz bu kadarıyla kifayet ettik. Dua-i Temhisa budur :

ً ‫ُوﺑﯾ َﻧﺎ َﯾﺎاَﺳْ َﻘ ْم ِﺑﺎَﻣْ ِر ُرﻗِﯾ َﻧﺎ اَ ْﻛ َﻧﺎ َﻋ ِز‬


‫ﯾزا ُﻣ ِﻧﯾﻌً ﺎ ُﻧوﺣِﻰ اُو ُﺗوا اَ َﺟرْ ُھ ْم َﯾﺎ َﺳﯾ ًﱢدا َﻛ ِرﯾ ٌم اَ ِﺟرْ َن اﻟرﱠ ﺣِﯾ ُم‬ َ ‫ِﯾم َﯾﺎ َﺗﻣْ ﺧِﯾ َﺛﺎ َﯾﺎ َﺷﻣْ ﺧِﯾ َﺛﺎ َﯾ‬
ِ ‫ﺎﺳﻣ‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
ُ‫وم ھ َُو َﯾﺎ َﺷﻔِﯾﻊ‬ ُ ْ
ٍ ‫دَك َﻣﻛﺗ‬َ ‫ﺎن‬ َ ‫َھ َﻛ‬
‫ِﯾن‬َ ‫ِك َﯾﺎ اَرْ َﺣ َم اﻟراﱠﺣِﯾﻣ‬ َ ‫ﺎﻋﻠِﯾ ُم ِﺑ َرﺣْ َﻣﺗ‬
َ ‫َﯾ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Temhısa Ya Şemhısa Ya Semübina Ya Eskam biemri Rukina


ekna azizan münian nuhı ütü ecerhüm Ya Seyyidan Kerimün Ecirner rahimü Hakanedeke
mektümin hüveYa Şafiu Ya Alimü birahmetike ya erhamer rahimin.

İSTİHARE İÇİN
Gurbete gitmiş veya firar etmiş bir kimseden haber alınmasa, ölümü dirimi bilinmese veya
mühim bir işin olupta bitermi bitmezmi öğrenmek istersen: Aşağıdaki vefki şerifi bir levha üzerine
yaz. Levhanın arka tarafınada altı yüz (600) adet Hı ‫ خ‬harfini ve muradın her ne ise onuda yaz.
Yazdıktan sonra bu levhayı başının altına koyup yat. Rüyanda her ne olursa görüp tatmin
olursun. Yalnız bu amelde gizlilik şarttır.
Yazılacak Vefki şerif budur: ( Bu vefk Habir ismi şerifi nin vefki dir).

‫ر‬ ‫ى‬ ‫ب‬ ‫خ‬


‫خ‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ‫ب‬
‫ب‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ى‬
‫ى‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ر‬

BAŞ AĞRISI İÇİN


Baş ağrısı için: Doksan (90) adet Sat harfini yazıp, bunu başında taşıyan kimse, Allah
Teala'nın izniyle asla baş ağrısı görmez.

113
NASİBİ BAĞLI KIZ İÇİN
Nasibi bağlı olan veya evde kalmış bir kızın evlenebil mesi için, aşağıdaki Ayeti Kerimeler ve
Esmalar bir tabağa yazılıp, kadın sütü ile yazı bozulduktan sonra, bu sütü kız yüzüne sürerse,
Allah Teala'nın izniyle en kısa zamanda evlenir.
Yazılacak olanlar budur :

‫ك ﻗُ ْﻠتَ َﻣﺎ َﺷﺎ َء‬ َ ‫َﺧ ْﻠتَ َﺟ ﱠﻧ َﺗ‬ َ ‫ﷲ َﻓﺎﺳْ َﺗ ْﺑﺷِ رُوا ِﺑ َﺑ ْﯾ ِﻌ ُﻛ ُم اﻟﱠذِى َﺑﺎ َﺑﻌْ ُﺗ ْم ِﺑ ِﮫ َو َذﻟ َِك ھ َُو ْاﻟ َﻔ ْو ُز ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم َوﻟَ ْو ﻻَ ا ِْذد‬ِ ‫ِﯾم َو َﻣنْ اَ ْو َﻓﻰ ِﺑ َﻌ ْﮭ ِد‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
َ ‫ﺎﺣ ﱠﻧﺎنُ َﯾﺎ َﷲ ُ َﯾﺎ َﷲ ُ َﯾﺎ َﷲ ُ َﯾ‬
ُ‫ﺎرﺣْ َﻣن‬ َ ‫ﺎﺣ ﱠﻧﺎنُ َﯾ‬ َ ‫ك َﻣﺎ ﻻً َو َوﻟَ ًدا َوﻻَ َﺣ ْو َل َوﻻَﻗُوﱠ َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ْاﻟ َﻌﻠِﻰﱡ ْاﻟﻌَظِ ﯾ ُم َﯾ‬
َ ‫ﺎﺣ ﱠﻧﺎنُ َﯾ‬ َ ‫ﷲ ُﻻَﻗُوﱠ َة ِاﻻﱠ ِﺑﺎ ِ ِانْ َﺗ َر ِن اَ َﻧﺎ اَ َﻗ ﱠل ِﻣ ْﻧ‬
َ ‫ك َﯾﺎ اَرْ َﺣ َم اﻟرﱠ ا ِﺣﻣ‬
‫ِﯾن‬ َ ‫ﺎرﺣِﯾ ُم َﯾ َﺎو ُدو ُد َﯾ َﺎو ُدو ُد َﯾ َﺎو ُدو ُد َﯾ َﺎو ُدو ُد َﯾﺎ َﺷ ُﻛو ُر َﯾﺎ َﺷ ُﻛو ُر َﯾﺎ َﺷ ُﻛو ُر َﯾﺎَ ُ ِﺑ َرﺣْ َﻣ ِﺗ‬ َ ‫ﺎرﺣِﯾ ُم َﯾ‬
َ ‫ﺎرﺣِﯾ ُم َﯾ‬ َ ‫ﺎرﺣْ َﻣنُ َﯾ‬ َ ‫ﺎرﺣْ َﻣنُ َﯾ‬
َ ‫ َﯾ‬999 ‫ا ا‬
9 5 ‫ا ا ھـ ا ا ا ا ا ا‬5 ‫و و ا‬7 ‫ا ا و م م م م ھـ ھـ ھـ ھـ ج ج ج ا ا‬
Bismillahirrahmanirrahim. Ve men evfa biahdihi minallahi festebşiru bibeyıkümüllezi
baba’tüm bihi ve zalike hüvel fevzül azim. Ve levla iz dehalte cenneteke kulte maşaallahü
la kuvvete illa billahi in tereni ene ekalle minke malen ve velada. Vela havle vela kuvvete
illa billahil aliyyül azim.Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Allahü Ya Allahü Ya
Allahü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya
Vedüdü Ya Vedüdü Ya Vedüdü Ya Şekürü Ya Şekürü Ya Şekürü Ya Allahü Birahmetike ya
erhamer rahimin. Dokuz dokuz dokuz elif elif beş elif elif he elif elif elif elif elif elif beş vav
vav elif yedi elif elif vav mim mim mim mim he he he he cim cim cim elif elif.
Veya bir kimsenin eşyası satılmasa, yukarıdaki bu duayı bir kağıda yazıp bu yazılıyıda
satılmak istenen eşyanın içine konulursa, o eşya satılır.

MUHABBET İÇİN
İstersen bir kimseyi kendine iteatli yaparsın. Bunun için: Bir yay kirişi alıp, kirişe yedi düğüm
atarsın. Ama her düğümü atarken aşağıdaki Ayeti kerimeleri kırkbir (41) defa okuyup düğümü
bağlarsın.
Birinci düğüme kırkbir defa:

‫َﻣﺎ اَ ْﻏ َﻧﺎ َﻋ ﱢﻧﻰ َﻣﺎﻟِ َﯾ ْﮫ‬

Ma ağna anni maliyeh


İkinci düğüme kırkbir defa:

‫ك َﻋ ﱢﻧﻰ ﺳ ُْﻠ َطﺎ ِﻧ َﯾ ْﮫ‬


َ َ‫َھﻠ‬
Heleke anni sultaniyeh
Üçüncü düğüme kırkbir defa:

َ ‫ُﺧ ُذهُ َﻓ ُﻐﻠﱡوهُ ُﺛ ﱠم ْاﻟ َﺟﺣِﯾ َم‬


ُ‫ﺻلﱠ◌ُ وه‬

Huzühü feğullühü sümmel cahime salllühü


Dördüncü düğüme kırkbir defa:

ْ ‫ِا َذا اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ ُء ا ْﻧ َﺷ ﱠﻘ‬


‫ت‬

İzes sema ünşakkat


Beşinci düğüme kırkbir defa:

ْ ‫ت ﻟ َِر ﱢﺑ َﮭﺎ َو ُﺣ ﱠﻘ‬


‫ت‬ ْ ‫َواَ ِذ َﻧ‬

Ve ezinet li rabbiha ve hukkat

Altıncı düğüme kırkbir defa:


‫آ ِھ ًّﯾـﺎ َﺷ َرا ِھ ًّﯾـﺎ‬

Ahiyyen Şerahiyyen
Yedinci düğüme kırkbir defa Kevser Suresini okuyup bağladıktan sonra, “Bu Ayetlerin hakki
için filan oğlu filanın dilini, uykusu ve bütün bedenini bağladım. Hiç bana karşı koymasın,
114
emrime iteatli olsun ve bana bağlansın “ deyip, o kirişi ağır ve siyah bir taş altına bastır.
Ondan sonra olacak acaiblikleri Allah c.c. ın izniyle görürsün.

BAĞLIYI ÇÖZMEK İÇİN


Bağlıyı çözmek için: Şu isimleri bir tabağa yazdıktan
sonra, yazıyı su ile silip bu suyu bağlı kişilere içirirsen, Allah Teala nın izniyle bağları çözülür.
Tabağa yazılacak isimler budur:

ِ ‫ﺎء ِﺑ َﺣ ﱢل َذ َﻛ َر ﻓُﻼَنْ َﻋنْ َﻓرْ ِج ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ َﺣ ﱢق َھ ِذ ِه ْاﻻَﺳْ َﻣ‬


‫ﺎء‬ ُ ‫ﺻﻌْ َﮭ ْﻠ َﺟﻌًﺎ َﺗ َو ﱠﻛﻠُوا َﯾ‬
ِ ‫ﺎﺧدﱠا َم َھ ِذ ِه ْاﻻَﺳْ َﻣ‬ َ ‫َط ْﮭ َﺷ ْﮭ ًﻔﺎ َﻛ ْﻧ َﻔ ْﮭ ًﺷﺎ َﻛـ ْﻧ َﻔ ْﮭ َﯾﺣْ ًﺷﺎ َﻣ ْﮭ َﯾ ْﻛ ًﺷﺎ َﻛ ْﻧ َط ْﮭ ًﺷﺎ‬

Tahşehfan Kenfehşan Kenfehyahşan Mehyekşan Kentahşan Sa’helcean tevekkelü Ya


huddame hazihil esmai bihalli zekera fülan an ferci fülanete bi hakki hazihil esma-i

MUHABBET İÇİN
Havas alimlerinden rivayettirki: Muhabbet için Geyik derisi üzerine misk ve zaferan ile
aşağıdaki duayı yaz. Yazdıktan sonra derinin üzerine Nişadır serpip deriyi dür ve katla. Daha
sonra bu deriyi sürekli yanan bir ateşin yakınına göm. Bu mesele sahih olup, defalarca tecrübe
edilmiştir .
Deri üzerine yazılacak olan dua budur :

‫ُوش م ع ل ه‬ ٍ ‫ت ل و ى ﻟَ ْﯾﻠَﻣ‬ ُ ‫وت َربﱠ اَ ﱠل ل ْه ىُ ِم ى‬ ْ ُ ‫ْك َﯾﺎاَ َﺳ ُد َطﺎﻟ‬ َ ‫ﻣْت َﻋﻠَﯾ‬


ُ ‫ َﻋ َز‬2 ‫ْن‬ ِ ‫ت ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ َﻋﻠَﻰ َﻣ َﺣ ﱠﺑ ِﺔ ﻓُﻼَ ِن ِ◌ اﺑ‬ َ ‫ه ا ه ج و ط َﻗ ْﻠ‬
ِ ‫ب ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ِﺑ ْﻧ‬
‫ِﯾن َو ْاﻟ َﻘ َﻧﺎطِ ﯾر ْاﻟ ُﻣ َﻘ ْﻧ َط َر ِة‬
َ ‫ت ﻣ َِن اﻟ ﱢﻧ َﺳﺎ ِء َو ْاﻟ َﺑﻧ‬
ِ ‫ﺎس ﺣُبﱢ اﻟ ﱠﺷ َﮭ َوا‬ ِ ‫ت ِﻣنْ ُزﯾ َﱢن ﻟِﻠ ﱠﻧ‬ ٍ ‫ﻓُﻼَ َﻧ َﺔ ﻻ ى و م ن ل ى د ر َرﺑ َْﻌ َﺔ َﯾﻘُواﻻً اَ َﻧ ْﻘتَ ِﺑ َررْ ﺳً ﺎ اَ ِﺟبْ اَ ْﺷﮭُو‬
ُ ْ َ
َ ‫ِﯾم اَﻻ َﺗﻌْ ﻠوا َﻋﻠﻰﱠ َوأ ﺗوﻧِﻰ ﻣُﺳْ ﻠِﻣ‬ ُ ‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ َ ‫ِا ﱠﻧ ُﮫ ِﻣنْ ُﺳﻠ ْﯾ َﻣ‬
َ
‫ِﯾن‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬ ِ ‫ﺎن َو ِاﻧ ُﮫ ِﺑﺳْ ِم‬

Azemtü aleyke Ya Esedü Talut Rabbe Elif Lam Lam He Ye Mim Ye Te Lam Vav Ye
Leylemuşin Mim Ayın Lam Beş İki Beş Bir Beş Cim Vav Tı Kalbe fülan ibni fülanete ala
mehabbeti fülanete binti fülanete lam ye vav mim nun lam ye dal rabate yekulen enfakta
bir ersan ecib Eşhütin min Züyyine linnasi hubbiş şehevati minen nisai vel benine vel
kanatıril mükan tarah. (Şifreler) İnnehü min Süleymane ve innehü
Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin.

RIZIK CELBİ İÇİN


Rızık celbi için her Cuma namazından sonra yetmiş defa aşağıdaki dua okunursa, Allah
Teala'nın izniyle okuyan kişinin ümit etmediği yerden rızkı gelir.
Okunacak olan dua budur:

ْ‫ك َﻋن‬َ ‫ك َو ِﺑ َطﺎ َﻋ ِﺗ‬َ ‫ك َﻋنْ َﺣ َرا ِﻣ‬ َ ‫ئ َﯾﺎ ُﻣﻌِﯾ ُد َﯾﺎ َﻓ َﻌﺎ ٌل ﻟِ َﻣﺎ ُﺗ ِرﯾ ُد َﯾ‬
َ ِ‫ﺎرﺣِﯾ ُم َﯾ َﺎو ُدو ُد اَ ْﻏ ِﻧﻧِﻰ ِﺑ َﺣﻼَﻟ‬ َ ‫ِﯾم اَﻟﱠﻠ ُﮭ ﱠم َﯾﺎﻏَ ﻧِﻰﱡ َﯾ‬
ُ ‫ﺎﺣﻣِﯾ ُد َﯾﺎ ُﻣ ْﺑ ِد‬ ِ ‫ﷲ اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣ‬
ِ ‫ِﺑﺳْ ِم‬
َ ‫ك َﻋﻣﱠنْ ﺳِ َو‬
‫اك‬ َ
َ ِ‫ك َو ِﺑﻔﺿْ ﻠ‬ َ ‫َﻣﻌْ ﺻِ َﯾ ِﺗ‬

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Ya Ğaniyyü Ya Hamidü Ya Mübdiü Ya Muidü Ya


Fealün lima türidü Ya Rahimü Ya Vedüdü ağnini bi halalike an haramike ve bi taatike an
ma’sıyetike ve bi fadlike amman sivake.
Eğer bu yukarıdaki dua yazılıp üzerinde taşınırsa, ticaret yapanın ticareti Allah c.c. ın izniyle
artar.

HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN


İbni Abbas (r.a.) hazretleri şöyle buyurmuştur: Ben bir Sure okurdum, fakir iken zengin oldum.
Korkuyordum korkularımdan emin oldum. Birçok mülke sahip oldum. Bu sure Zebur surelerinin
eftalidir.
Kim! Bu sureyi okur ve hacetini Allah'tan isterse, Allah c.c. onun istediği haceti verir.
İnsanların yanında o kişinin mertebesi üstün olur. Dünyada ve ahirette Allah o kişiden razı olur.
Bu sureyi okuyan kişi hapiste ise en kısa zamanda kurtulur, fakir ise zengin olur, hasta ise şifa
bulur, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkar ise Allah c.c. günahlarını affeder. Her ne hacet
dilerse Allah en kısa zamanda hacetini yerine getirir.
Davut Aleyhisselam'ın Allah Teala'dan dünyalık bir haceti olsa, bu sureyi okur ve secdeye
kapanırdı. Secde den başını kaldırmadan Allah Teala hacetini verirdi.
115
Bu Sure Süryanice idi, İbni Abbas (r.a.) Arabi lisanına çevirdi. Bu mübarek sure Errahman
suresi gibidir. Kurani Kerim deki o mübarek Sure Errahman suresidir. Allah c.c. daha doğrusunu
bilir :

2 BÖLÜM BAZI NEVİLER VE BABLAR

İlm-ü'l Mercan-'' Ruhani İlimler''


Ruhani İlimler

İlmul Huddam -- Tasavvuf

Tasavvuf :

Doğru Mürşid-i Kamile İntisab Edildiği taktirde ,Şeyhin Yol göstermesi ile
Allah a Ulaşmanın En Kolay Yoludur, Tasavvufta Hüddam sahibi Olmak diye
bişey yoktur ,Zaten Tek gaye Allah a Ulaşmaktır, Hadisi Kudsi : Ey Dünya
Bana Tabi Olana Tabi Ol. (İçerisindeki Herşey le Kainat , Allah a Tabi Olan
Kişiye Tabi Olur) HAdisi Kudsi si Gereğince TAsavvuf ta Olan kişinin
Fermanına Güneş Dahi Boyun eğer. Salik İşini Direk Allah a Havale Eder.H.z
İbrahim Gibi : Rabbim Beni Görüyor Ey CEbrail Sen aradan Çekil gibi...

Tasavvufta İlk adım : Kısaca


Tevbe kökünü istigfar yaprağıyla karıştırıp, kalb havanına koyarak, tevhid
tokmağıyla iyice dövmeli. Sonra insaf eleğinden eleyip, gözyaşıyle hamur
etmeli. Daha sonra Aşkullah ateşinde pişirip, muhabbet-i Muhammediyye
balından katarak, gece gündüz kanaat kaşığıyla yemelidir.

Bu yukardakiler Sadece Kalb(aşağıda gelecek) Kilidini açmak içindir

2 ci Adım :
Kalb Ruh sır Hafi Ahfa Denilen Manevi motorların Çalıştırılması Ve Direk
Nurullah ile alakadar olmak.

Manevi motorlarından hafi sini çalıştıran Velayeti Suğra (küçük velilik


derecesine Nail olur. Ondan sonrasında ise (Yeni ismi ile astral seyahat
diyorlarmış Suluk etmeye başlar Yani Alemleri seyre dalar,

Ahfa sına Nurullahı İndiren kişi Velayeti Kübra (Büyük velilik derecesine erer
Kendisinden Keramet Dahi zuhur edebilir Lakin bunu istememek lazımdır...
Çok tehlikelidir. Alemleri Seyre dalar

116
Sır Sır denilmesinin Sebebi : Orda (alemleri seyre daldığında Kainatın Ve
bütün zerre lerin Sırları Keşif olunur Bir önceki ne göre (Ruh a Göre ) Daha
Yukarı alemleri seyre dalar . Alemleri seyre dalar

Hafi Sır da gördüğü Gizliliklerinde gizlilikleri vardır Onlarada hafi derler,


Hafi den daha gizli olan Ahfa vardırki Buna Nurullahın indiren Kutub Olur...
Yani Kainatın Manevi sorumlusu olur. 3 ler 7 40 lar (40 lar a kadar olan
evliyalar Kendilerinin Evliya olduklarını Ve 3 lerden veya 7 lerden veya 40
lardan olduklarını bilirler) Ancak 100 ler 300 ler vardır Bunlarda evliyadır
Amma evliya olduklarını bilmezler) Ümmeti muhammedin derdi ile dertlenen
ler genellikle 100 lerdendir Kainatın Bazı işleri Onların dilemesi İle diğişir.

Salı ve Perşembe günleri yapılan Alemin gidişatını Kontrol eden Divanı


salihin denilen Manevi toplantılara katılırlar,. Emirleri alıp dağılırlar.

Toplantının Oturuş Şekli : Hilal Şeklinde Efendimiz ise Yıldız yerinde Oturur..
Yani Türk Bayrağı şeklindedir.

Büyük Divanı salihin Toplantıları: Toplantıda ilk safa Peygamberler Sonra


Sahabeler Sonra Derecelerine göre Kutublar , Sonra 33 Halka dan
(silsiletüzzeheb) Altun silsileden ana sigortaları olan 5 kişiden 4 ü oturur.
5 Ana sigorta Vazifesi Yapanlar
1. Ebu Bekri’s-Sıddiyk (r.a.) Efendimizin Sağında
2.Abdu’l-Halık Gucdüvani (k.s.)
3.Muhammed Bahaüddin Nakşibend (k.s.)
4.İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk-i Serhendi (k.s.)
5..Kavgaya sebebiyet vermemek için Atlıyorum. Herkes kendi şeyhini 5.ci
olarak düşünsün.

Toplantıya Sarık Ve cübbe ile Katılınır , Kravat Vesaire ile Gelmek Ayıptır.
Toplantıya başlamadan evvel 1.fatiha 3 ihlas Okunur Ve Herkes
Peygamberler Dahi Efendimize Rabıta Yaparlar Ve Toplantı başlar...
Ümmeti Muhammed e Dua edilerek Toplantı biter.

Müridin yapması gereken önemli işler

Bin kerre salevât okumak ve istigfâr okumak bu


yolda bulunanların her zemânki hâlleridir. Hazret-i Müceddidin “radiyallahü
anh” (Mektûbât)ından derki ikindiden sonraları devâm etmelidir. Böyle
yapılırsa, se’âdet kapısı açılır. ımâmı Rabbânî hazretlerinin “radıyallahü an”
(Mektûbât) kitâbı,şeriat mes’elelerini, tarîkat sırlarını, hakîkat ma’rifetlerini,
sülûkun nüktelerini, tesavvufun inceliklerini ve Allahü teâlâ ile berâber olma
117
nûrlarını açıklamakdadır. Hizbü’l-bahr düâsı, sabâh akşam vazîfesi, hazret-i
Hâcegânın hatmini, hergün müflkillerin halli için okumalıdır. Oniki rek’atlik
teheccüd nemâzından ne kadarını kılmak mümkin olursa, ıhlâs sûresini veyâ
Yâsin-i şerîf sûresini okuyarak kılmalıdır. Dört rek’at işrâk nemâzı ve dört
veyâ altı rek’at kuşluk nemâzı, zevâlde bir selâm ile dört rek’at nemâz
kılmalıdır. Akşam nemâzının sünnetinden sonra altı veyâ yirmi rek’at,
yatsının sünnetinden sonra dört rek’at nemâz kılmaya, ikindinin sünnetine
ve abdest aldıkdan sonra kılınan nemâza (abdest tehiyyesine) devâm
etmelidir. Bir iki cüz’ Kur’ânı kerîm okumak, yüz def’a kelime-i temcîd
(Lâ havle...), yüz def’a kelime-i tevhîd, sabâhleyin ve yatarken yüz kerre
(Sübhânellahi ve bi hamdihî)
demek, sahîh hadîs-i şerîflerde belli vaktlerde okunması bildirilen düâları
okumayı vazîfe edinmelidir. Fekat bunları yaparken kalb huzûru mutlakâ
lâzımdır.

Azizler kardeslerim mürid olan kisilerin tasavvufta seyru suluku neleri


gösterirler nereleri gösterirler kisaca yazayim ins.

Önce Sana Kâinatı Ve Âlemleri Anlatayım Ama Bil ki C.Hakk Hiçbir Şeyi
Boşu boşuna Ve İçi Boş Olarak Yaratmaz. Bu Âlemlerde Bu Kâinatta Neler
Var Neler Bir Bilsen Bir Tanesini Bile Görebilsen Hayretler İçerisinde
Kalırsın.
Ben Sana Anahtarı Verdim Kapıyı Açmaya Çalıştım Yolu da Tarif Edeyim ki:
Kendi Kabiliyetin Miktarı Oralara Yalnız Gideceksin. C.Hakk Senin Ve Bu
Aciz Kulun Ve Bütün Müslüman Kardeşlerimin Yardımcısı Olsun. Yol Budur
Azizim:

Âlemler

Daire-i İmkân:

Merkezi Haktan Arşı Alaya Ve Arşı Ala dan Latife-i İhfa Tabaka Ve Aleminin
Sonuna Kadar Olan Tabakalar Ve Alemlerdir ki : Arş tan Merkezi Haka Kadar
Olan Kısmına Daire-i İmkanın Nısfı Safili Derler.

Yine Arş tan İhfa Âleminin En Son noktasına kadar olan Kısmına Daire-i
İmkânın Kısmı Âlisi Denir.
Gerek Âlemde Bir Mekân İşgal Etsin Ve Gerek Bir Madde olarak Âlem Olsun
Ve Gerek Mekânsız Ve Maddi Olmasın Bunların Hepsi Yaratılmış İlahi
Âlemlerdir.

Bununla Beraber Yeryüzüne Nisbetle 1. Kat Sema Yeryüzünden daha Latif


dir. Daha Şereflidir. 1. Kat Semaya nazaran 2. Kat Sema Daha Latif Ve Daha
Şereflidir. 2. Kat Semaya nazaran 3. kat sema daha latif ve daha şereflidir. Bu
118
7. kat semaya kadar böyledir. 7. ye Nisbetle Kürsi Ve Âlemi Kürsi, Kürsiye
Nisbetle Arşı Ala Ve Âlemi Arş (Cennet Ve Cehennem Buradadır) İşte Bunlar
Bir birine Nisbetle Daha Latif Daha Şerefli Daha Geniş Daha Büyük tür. Ve
Her Küçük Olan Âlem Kendisinden Bir Büyük Olan Âleme Göre Güneşten Bir
Zerre Ve Okyanustan Bir Damla Kadardır. Sen Ey Talib Olan Kişi: Bu
Âlemleri Seyretmek İstemezmisin?

Merkezi Hak tan Daire-i İhfa nın Sonuna Kadar Ve Daire-i Zılali Esma Ve Sıfatı
Mevlanın Başlangıcına Kadar Olan Âlemlerin Hepsine Birden Âlemi Kebir
Denilir. Kâinat Bu Âlemden İbarettir.

Daire-i İmkânın Diğer Adı İle Âlemi Kebir in Bir Diğer Âleme Nisbetle
büyüklüğünü nuraniyetini Genişliğini Eşrefiyetini Latifliğini Akıl ile Anlamak
Kavramak Mümkün Değildir. Bu Âlemlerin Dahi Sınırları Son Bulduğunda
Daire-i Vucub Zilliyyet Halinde Başlar.

Peki, İnsan Oğlunun Aklı Bunu Kavramaktan Neden Acizdir?


Çünkü Dünyamızı İçine Alan Âlemi Kebir in 1. kat semasının Hududu
Genişliği Büyüklüğü Ve Azameti Henüz Bilinmemektedir. Bu Uzay içerisinde
Hareketlerini Ve Yerlerini Bir Saniye Dahi Aksatmayan Diğer Gezegen Ve
burçlar Ve daha sayılmayacak kadar olan Şeylerin Ne zamandan beridir
Yaratıldıkları Ve Hep Oldukları Yerde Döndükleri Ve Nereye Doğru Gittiklerini
Ehli İlim henüz bilememektedir. Ve Uzayda Daha Hangi Gezegenlerin
Olduğunu Ve Üzerlerinde Kimlerin Yaşadıklarını Henüz Bulamamışlardır.
Yeryüzüne Yakın Bazı Seyyarelerin Sürat Ve Işık Hızı İle Kıyas Edilerek Bize
Yakınlığı Ve Uzaklığı Ölçülmüş İsede Buna Mukabil Saniyede 300 Bin
Kilometrelik azim bir süratle Mesafe Kat eden Işık Hızı İle Binlerce Hatta Yüz
binlerce hatta milyonlarca hatta milyarlarca Sene, Işığı Henüz Arzımıza
Ulaşmayan Gezegenlerin Yıldızların Bulunduğu Ve Beşerin
Kavrayamayacağı Mesafe Ölçü Haricinde ki Uzaklıklarda sayısız hesapsız
Gezegenlerin Yıldızların Olduğu Anlaşılmıştır. Bu azamet Karşısında Beşer
Aklı Hemen Daha Birinci Kat Semada Âlemin Sonsuz Hudutsuz Olduğunu
İtiraf Etmiştir.

Şimdi Ey Aziz: 1. Kat Sema 2 ye Kıyasla Güneşten Bir Zerre İse İkinci Kat
Semanın Büyüklüğünü Düşün. Ve Böylece 7. Kat Semaya kadar kıyas et.
Ve (Vesi-a Kürsiyyuhussemavati Vel Ard) Ayeti Kerimesi İle 7 Kat Sema Ve
Arz Kendi İçerisinde Bir Hardal Tanesi kadar Mekân Teşkil Etmeyen Kürsinin
Azametini Genişliğini Tefekkür Etmek lazımdır. Ve Bunun Yanında Bu
Saydığımız Âlemleri Dahi İçine Alan Ve Bu Âlemler Kendisinde Bir Hardal
Tanesi Kadar Yer Teşkil Etmeyen Âlemi Arşı Alayı Tefekkür Etmek
Düşünmek lazımdır.

119
Daire-i Nısfı Safilinin Azameti Büyüklüğü Böyle Olunca yine Daire-i İmkânın
Nısfı Âlisi Olan (büyük Çoğunluğu) Bütün Tabakaları Âlemleri İle Beraber
Ervah, Melekût Ve Mekânsız İsimleri İle İsimlendirilen Âlemi Emrin
Azametinin Büyüklüğünün Ve Halk Ve Emr Âlemlerinden İbaret Olan Âlemi
Kebir in Azametinin Büyüklüğünün Nasıl Olması Gerekir? İşte Bu âlemlerin
Büyüklüğünü Azametini Ve Ne olduklarını Anlamak Bilmek Kavramak İdrak
Etmek Şüphesiz ki İnsan Aklı İle İmkânsızdır. Bundan Sonra C.Hakkın Esma
Ve Sıfatının Zılali Olan Âlemler Gelir. Ondan Sonrasında Usulu Esma Ve
Usulu Sıfatları Olan Âlemler Gelir. Aradaki Farkı Anlatmaya Kelimeler Asla
Yeterli Değildir. Bundan Sonrasında Bunların Asılları Gelir.

Şu Cihetle Bilmek Lazımdır ki: Bir Kişiye C.Hakkın Mahza Fazl Ve Tevfiki
Ulaşınca: O kişi Salih Amellerle Ve Taatle Âlemi Emir Ve Halkı İnsani si:
Aşılması Mümkün Olmayan 7 Kat Semayı, Kürsiyi, Arşı, Âlemi Emrin
Makamlarını, Daire-i Esma Ve Sıfatı Zılal Ve usulünü, Usulünün Usulünün
Usulünün Usulünün Usulünü, Ruhu İle Ve Muhabbeti İlahi ile Düşünülmesi
İmkânsız Olan Bir Süratle Aşması Ve Kat Eder Ve Tayy Ederde Bu İşlerden
Hiç Haberi Dahi Olmaz. İşte Bir Kişi Bu Makamlardan Hangisine Ulaşmış İse
O makamın Vasılı Olarak Ad Olunur. Zılal Ve Usulu Esma Ve sıfata Vasıl
olanlara (ulaşanlara) Nesebi Vasıl İlallah Denir. Fakat İsmi zatın(Allah
İsminin) Delalet Ettiği Hazreti Zata Vusulu Keyfiyetsiz Olarak Hâsıl
Etmeyenlere Hakiki Olarak Vasıl İlallah Demek Doğru Olmaz. İşte Bu Büyük
Menzile Vasıl Olanlara 100 Milyon Evliya İçerisinde Sadece 1 Kişide Zuhur
Ederse C.Hakkın Bütün Âlemlere Fazlı Azimini Teşkil Eder.

Merkezi Haktan Arşı Alaya Kadar Olan Seyre Seyri Afakî Derler. Arştan
Yukarı Olan Seyre İse Seyri Enfüsi Derler. Seyri Enfüsinin Kemali Daire-i Zılal
de Olur. Bunu İse Küçük evliya Denilen Kişiler Başarabilirler. Büyük
Evliyaların Seyri Nasıl Olur Sen Düşün.

Daire-i Vucub:

Daire-i Vucubun Başlangıcı: Daire-i İmkânın Son bulduğu Yerden Sonra


Başlayan Esma Ve Sıfatullahi Zılali Envarının Nurunun Ulaştığı Noktasıdır.
Bundan Sonra Daire-i Vucubun Zılli Başlar. Daire-i Zılalin Bitişinden Sonra
Daire-i Usul Başlar. Usulün Usulü Bir Diğerine Bağlanarak Emri Zatı Hakta
Nihayet Bulur.

Zatı Teâlâ:

Âlemi Halk Ve Emri: Esma Ve Sıfat Ve Usulunü İ’tibarat Ve Şuunatı Zatiyeyi


İhata-i Zatiye-i Keyfiyetsiz Olarak Muhittir. Zatı Hakk İçin Hat Ve Nihayet
(Hudud Ve Son) Diye Bişey Yoktur Bunu Anlamak İmkânsızdır.
120
Şimdi Ey Aziz Kişi Her şey Sende Başlayıp Yine Sende Biter Amma Sana Yol
Gösteren Olmazsa Yolunu Şaşırırsın Kaybolur Gidersin.

Genel Olarak Davetlerin Yapılış Şekli :

Evvela Şunu belirteyimki , Davet Yapacak kişi Büyük günah sahibi


olmamalıdır, Günah işlemekte ısrar eden kişi olmamalıdır, Davete
Başlamadan Halvete Girmeden evvel Günahlarına Tevbe etmek şarttır,

Şunuda hatırlatayım ; evrad ve ezkar ile riyazatla 40 gün halvete girilse


Meleklerle Karındaş olur...
riyazatsız iş başarılmaz,

Bilmek lazımdır ki : Ruhaniler insanların kalblerinde mesken tutarlar.


kalblerini kabz ederler.(ele geçirirler) yaptıklarımızı görürler, ve aklımızdan
geçenleride bilirler. ruhanileri itaat ettirmek için isimler ve hizbler ve evradlar
vardır bunlar belirli sayılrca okununca ruhaniler okuyan kişiye muhabbet
ederler onu severler baş tacı yaparlar. itaat ederler.
''''ruhanileri sadece kalbinle görebilirsin'''

davet yapacak kişi ruhanilere hitab şekillerini bilmelidir.


melekler sadece Allahın razı olacağı işler yaparlar..
ruhaniler cinler gibi hayır ve şer işlerini yaparlar.lakin bunun için günlerin
hasselerini bilmelidir. ki pazar perşembe ve cuma günlerinin hadimleri hayır
işlerini yaparlar. salı çarşamba ve cumatesi gününün hadimleri şer işlerini
yaparlar. davet yapacak olan salih kişi o günün hadimine ait olan kasemi
şerifi okur (GÜNLERİN KASEMLERİ ,lem-atunnuraniyye A. buni kitabında
var.) kasemler okunduktan sonra zecr dualarıda okunmalıdır.

Kasemlerin sonunda (bi hakkı seyyid...... deniliyorsa kasemin hadimi melek


tir. seyyid kelimesi sadece meleklere mahsustur.

Bazı Kasemlere aid tılsımlar vardır. bazı tılsımlar ateşe atılır bazıları toprağa
gömülür bazıları rüzgar a asılır. (ancak kitablarda geçen tılsımların bir çoğu
yanlıştır, kitabların yazarları bunu özellikle yanlış yazmışlardır ki : eskiden
hrıstiyan ve yahudilerde tılsımlarla uğraşıyorlardı Müslümanların kitablarını