You are on page 1of 57

MÜCERREBATI ESMAÜL HÜSNA

AZAMETÎ HAVAS
HALİL İBRAHİM HOCA
0541 355 31 98
HAVAS KİTAPLARI TERCUMANI
METAFİZİK UZMANI MEDYUM

Bu kitabın dayandığı sağlam, güvenilir ve mutaber kaynak, İmamiye şiasının arif,


edib ve fakihlerinden olan Hafız Şeyh Receb Bursi’nin nakil, rivayet ve eserleridir.
Ariflerin timsali ve ehl-i imanın seçilmişi, her nüktenin güvenilir kayanağı diye maruf
bu büyük arif ve edibin hayatına gelince:
Hafız Şeyh Raziddin Receb Bursi (743-813 h), hicri sekizinci yüzyıl Şia
ulemasından olan Muahammed bin Receb Bursi Hılli’nin oğludur. Onun doğum yeri
olan Burs, Kufe ve Hılle arasında bir köydür. Şeyh Hurr Amili, onu fazıl, edib ve şair
olarak tavsif etmiştir. Allame Emini, onu İmamiye urefa ve ulemasından sayıp övgüyle
bahsetmiştir.
Eserlerine bakıldığında onun irfan ve ilm-i huruf konusunda büyük bir derinliğe ve
bilgiye sahip olduğu görülür. İrfana karşı olanlar tarafından bu tür eserlerinden dolayı
gulüvle itham edilmişse de, onun bir ehlibeyt aşığı, nebüvvet ve ehli beytin savunucusu
ve takipçisi olduğu görülür.

Eserleri
Meşariku envaru’l yakin fi hakaiki esrari Emiri’l-mü’minin
Meşariku’l-aman ve lübabu hakaiki’l-iman (bu kitap fatiha suresinin tevilidir)
Risaletü fi’s-salavati ala’n-nebi ve alihi’l-masumin
Risaletü’l-lema’a min esrari’l-esma ve’s-sıfat ve’l-huruf ve’l-ayat ve’d-da’avat
Dürrü’s-semin fi hamsemie ayet nezelet fi Mevlana Emiri’l-müminin
Levami’u envari’t-temcid ve cevami’u esrari’t-tevhid (itikad üzerine bir kitaptır)

Sufi eserlerinden olan Reyhanetü’l-edeb adlı kitapta, kabrinin Ordustanda bir bağın
içinde olduğu kaydedilmektedir.

Esmaü’l-hüsnanın havassı hakkında yazarının beyanı,


Bismillahirrahmanirahim ve bihi nesta’in, el-hamdülillahi rabi’l-alemin ve’s-salatu
ala mezahiri esmaihi’l-hüsna Muhammedin ve alihi’t-tahirin, ve la’netullahi ala a’daihi
ecma’in.

Bu abd-i zayıf Ali-meded oğlu Habibullah Şerif der ki; bu risale bazı değerli
kardeşlerin isteği üzerine esmaü-yı hünsanın manasını ve bazı havasını beyan etmek
için büyük bir dikkat ve özenle yazıldı.Buradaki havas ve fevaidin bir kısmı diğer
muteber risalelerden alınmıştır. Bir kısmı da tecrübeyle ispatlanmıştır.
Bilmek gerekir ki Hz. Peygamberden SAS nakledilen bazı rivayetlerde, Allahın
doksan dokuz ismi vardır, her kim bunları sayarsa cennete girer, buyurmuşlardır.
Buradaki saymaktan (ihsa) maksad manalarını bilerek huzur-ı kalble onları okumak
yani zikr etmektir.
Arapça

Araf suresinde de geçtiği gibi bunlara esma-yı hüsna denir. Bu esmaların en meşhur
olan rivayeti ebced adedleriyle birlikte aşağıdaki gibidir.

Esma ebced adedi

Hu 11
Allah 66
Vahid 19
Ahad 13
Samed 134
Evvel 37
Ahir 801
Semi’ 180
Basir 302
Kadir 314
Kahir 304
Ali 110
A’la 111
Baki 113
Bedi’ 86
Bari 213
Ekrem 261
Zahir 1106
Batın 62
Hayy 18
Hakim 78
Alim 150
Halim 88
Hafiz 998
Hakk 108
Hasib 80
Hamid 62
Hafi 98
Rabb 202
Rahman 298
Rahim 285
Zari 911
Razzak 308
Rakib 312
Rauf 286
Ra’i 221
Selam 131
Mü’min 136
Müheymin 145
Aziz 94
Cebbar 206
Mütekebbir 662
Seyyid 74
Subbuh 76
Şehid 319
Sadık 195
Sani’ 211
Tahir 215
Adl 104
Afuv 156
Gafur 1286
Gani 1060
Gıyas 1511
Fatır 290
Ferd 284
Fettah 489
Falik 211
Kadim 154
Melik 90
Kuddus 170
Kavi 114
Karib 312
Kayyum 156
Kabid 903
Basit 72
Kadiyyu’l-hacat 1355
Mecid 57
Veli 46
Mennan 141
Muhit 67
Mübin 102
Mukit 550
Musavvir 336
Kerim 270
Kebir 232
Kafi 111
Kaşifü’d-dar 1432
Vitr 606
Nur 256
Vehhab 14
Nasır 341
Vasi’ 137
Vedud 20
Hadi 20
Vafi 96
Vekil 66
Varis 707
Berr 202
Ba’is 573
Tevvab 409
Cevvad 14
Celil 73
Habir 812
Halik 731
Hayru’n-nasırin 1242
Deyyan 65
Şekur 526
Azim 1020
Latif 129
Şafi 391

Ebced
Allah, Hakkın ism-i azamıdır. Bütün esmayı kendinde toplayan bir isimdir. Yegane
zat için bütün cemali ve celali sıfatlara sahiptir. Ayniyet cihetinden hem ahadiyet-i
vücudun zatı hem de vücud-ı mahzdır. Sayısal çokluk tasavvuru onda imkansızdır.
Bundan dolayı bu ismi zikreden zikretmiş olur. Hakkın tevhidine şehadette bu isimden
başkası kafi değildir. Hakkın isimlerinden hiç biri bu isim gibi mevsuf ve mukaddem
olamaz. Kuranda bu ismin zikri diğerlerinden daha fazladır, iki bin sekiz yüz yedi yerde
zikredilmiştir.
Bazı muteber rivayetlerde nakl olunmuştur ki; her kim ihlas ile on kere ya Allah
derse isteği geri çevrilmez, kabul olunur.
Allah lafzının ebced-i kebirle adedi 66’dır. Her kim bu adedce sabah, öğle, ikindi ve
yatsı namazından sonra ya Allah şeklinde hulus-ı kalb ve ihlasla bu ismin zikrine
devam ederse dünyevi ve uhrevi işleri hallolur.
Bu ismin zikrine halvette devam etmek, gaybi olayların ve şaşırtıcı doğa üstü işlerin
müşahadesine sebeb olur.
Bu ismin melekut alemindeki melek müvekkekeli İsrafil, mülk aleminde yani
dünyadaki müvekkeli Kaydeyuşin adlı müvekkeldir.
Bir kimse bu ismi aşağıda görüldüğü gibi ebcedle hesaplar ve dörtlü vefke tanzim
eder ve taşırsa, Hakk tealanın rıza ve ikramına, halkın hoşnutluğuna ve itibarına sahip
olur. Tahsilde ilerleme uygulamayla bit-tecrübe hasıl olmuştur.
Vefk:

Bu ismin teksir edilmiş vefki sıtmaya ve balgama karşı çok tesirlidir. Teksir edilmiş
şekli aşağıdaki gibidir.
Vefk:

Her kim aşağıdaki şekle bakmaya devam ederse, bu onun yetmiş yıllık günahlarına
kefaret olur.
Vefk:
Aşağıdaki vefk pirinçten yapılmış bir levha üzerine nakşedilip üstte taşınırsa, uğur
ve berekete vesile olur. Taşıyan bütün bela, kaza ve afetlerden korunmuş ve selamette
olur. Kargaşa ve ıztırabdan halas olur.
Vefk:

Geçim darlığında ve borç girdabında olup da bundan dolayı perişan ve sıkıntıda


olan bir kimse, aşağıdaki vefki yazar, balmumunun arasına koyduktan sonra başında
şapkasının altında yada başını örttüğü şeyin içinde taşırsa, kendisine birçok açıklık ve
kolaylıklar hasıl olur. Günden güne durumu düzelir, içinde bulunduğu halden kurtulur.
Vefk:

Her kim günde yüz defa la ilahe illa hu zikrine devam ederse, Subhane Rabbi’l-
alemin o kimseyi ehl-i yakinden kılar ve alem-i hakikate ulaştırır.
Bir kimse bir oturuşta on iki bin defa ya Allahu ya Hu lafzını zikrederse, Hakk teala
cin, ins, kuşlar ve vahşi hayvanları ona itaat edecek şekilde onun emrine musahhar
kılar. Gizli esrar ve havassı, rumuzları o kimseye aşikar eder.
Hu, zati isimlerdendir. Bazısının kanısına göre Allah isminden daha eşreftir. Eğer
bir kimse sabah namazından sonra bin kere ya Allahu ya Hu zikrine devam ederse,
yakin sahibi olur, gaybi nurlar ona zuhur eder. Her kim gece yarısından sonra taharetle
kıbleye karşı oturup bin defa bu ismi zikrederse dini ilimlerden nasiblenir, ehl-i marifet
ve hikmet olur. Bazısı zikr etmiştir ki; Kuran Allah ismiyle başlamış ve Hu ismiyle son
bulmuştur, bundan dolayı ism-i azamdır. Bu isim Kuranda beş yerde geçmektedir.
Birincisi; Ayete’l-kürsünün evvelinde.
İkincisi; Al-i İmran suresinin başında.
Üçüncüsü; Nisa suresinde (Allahu la ilahe illa hu leyacma’anneküm ile yevmi’l-
kıyame).
Dördüncüsü; Taha suresinde (Allahu la ilahe illa hu lehu’l-emau’l-hüsna)
Beşincisi; Tegabün suresinde (Allahu la ilahe illa hu ve ala’allah felyetevekkeli’l-
mü’minun)
Her kim yukarıdaki bu ayetleri okumaya devam ederse hacetleri gerçekleşir.
Rızık genişliği, zenginlik ve muhtaç olmamak için, Hz. Peygamberden SAS rivayet
edilen aşağıdaki duanın günde üç kere okunması gayet mücerrebdir.
Dua:
Esma-yı hünsadan Vahid ismi, bir, tek, eşsiz, kendisinden başka olmayan tek
manalarınadır. Onun birliğine, yaratılışın başlangıcında vahdaniyetine, varlığının ezeli
olmasına bütün dillerde ve dinlerde ittifak vardır.
Ahadiyetin anlamı; ortağı olmamak, mürekkeb olmamak, Hazret-i Hakkın
varlığının öz olmasıdır. Ehl-i irfan kul için Abdu’l-vahid ismini kullanırlar ki Hakkı
gönülde tek bileler, gönlü ondan başkasına teveccühden kurtarıp temizleyeler. Sıfatın
ve esmanın tecellisine yol bulmuş kula da Abdullah derler.
Bu ismin zikrine devam üns, ülfet, ve izzetin hasılı için mücerrebdir.
Bir kimse bu ismi bir yiyeceğe yazıp onu yese, gönlü nurlanır.
Eğer tedavisi zor bir hastalığa yakalanmış bir kimse aşağıdaki vefki taşıyarak günde
yüz bir kere bu ismi okumaya devam ederse şifa bulur.
Vefk:

Matlab ve hacet için gayet mücerrebdir. Bir kimsenin bir şeyi kaybolsa güneşin
Hamel burcunda olduğu zamanda geceleyin yüz yirmi bir defa aşağıdaki zikri okuyup
uyursa rüyasında kaybettiği şeyin nerede olduğu malum olur.
Zikir:
Ya vahidü’l-baki ya evvelü külli şeyin ve ahiruhu.

Düşmandan korkan bir kimse öğle namazından önce gusül eder, namazdan sonra
elli iki kere bu ismi zikrederse, düşmanı ona dost olur.

Ahad yani zatı cüzlerden mücerred ve müberra olan, eşi ve benzeri olmayan. Bu
ismin zikrine devam halktan inkita ve kesretten kurtulma için mücerrebdir. Sadece
ehlullah ve fenaya müştak olan aşıklar bu isme dikkat ederler. Tenha ve halvet yerde bu
ismin zikrine devam gaybi garib hallerin zuhuruna ve acaib olayların müşahadesine
sebeb olur. Bin kere tenha bir mahalde bu ismi zikreden bir kimse, kendisiyle
meleklerin de zikrettiğini müşahede eder.
Her kim uyuyacağında sağ elini sağ tarafına doğru açar ve üç defa la ilahe illallahu
ahaden sameden vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim der ve buna devam ederse,
kabir azabından emin olur, sırattan kolaylıkla geçer.
Bazıları Vahidü’l-ahad isminin ism-i azam olduğunu beyan etmişlerdir. Bu iki
ismin zikrine devam eden kimse esrar-ı ilahiyeye ve tevhidin hakikatine ulaşır,
buyurmuşlardır.
Aşağıdaki vefkini yazıp taşıyanın hayırlı her maksadı gerçekleşir, her işinde fayda
ve hayır görür.
Vefk:

Yine bu iki ismin aşağıdaki vefkini taşıyanın her haceti gerçekleşir, işleri hayır,
fayda ve başarı ile neticelenir.
Vefk:

Aşağıdaki vefkin taşınması da yukarıda geçen aynı hususların gerçekleşmesi için


mücerrebdir.
Vefk:
Samed; büyük ve her hacette maksud manalarınadır. Yemeyen, içmeyen ve her
isteği gerçekleşen anlamlarını taşır. Bu ismin havassı burada muhtasaran yapmaya
sığmayacak kadar çoktur. Bu ismin zikri açlığın def’i için çok faydalıdır. Bu ismin
zikrine devam istingaya ve hiçbir ihtiyaç için halka yönelmemeye sebeb olur.
Bu ismin kurşun bir levha üzerine yazılıp taşınması ihtilamı engeller.
Bu isim bir kağıt üzerine yazılıp zeytin yağında silindikten sonra o yağdan yılan
veya akrep sokmuş kimseye içirilirse ağrıdan kurtulur ve zehirden şifa bulur.
Şiddetli baş ağrısına mübtela olan bir kimse için doksan defa sad yazılır, üzerine
bağlanırsa bu dertten çarçabuk kurtulup sıhhat bulur.
Bu ismi çok zikreden kimse hiçbir zaman korku ve endişe duymaz.
Seher vakti abdest alıp yere oturarak yüz on bir defa bu ismi okumaya devam eden
kimse ehl-i yakinden olur.
Bu ismi aded-i kebir sayısı olan yüz otuz dört defa okumaya devam etmek rızkın
artmasına sebeb olur.
Bu ismin aşağıdaki vefki yazılıp taşınırsa, istinga, korkunun izalesi ve rızık bolluğu
gerçekleşir.
Vefk:

Tevhid suresi bu mübarek ismin geçtiği suredir. Birçok havassı ve sayılamayacak


kadar çok ecri vardır. Bazı kitaplarda rivayet edilmiştir ki; bu surenin aşağıdaki sekizli
teksir vefki yazılır ve nazar edilirse Kuran hatim etmiş kadar bir sevap o kimsenin
hanesine yazılır. Düşmanların şerrinden ve büyücülerin sihrinden emin ve muhafazada
olunur.
Vefk:
Yukarıdaki bu vefkin yazılıp taşınması karı koca arasındaki husumet ve dargınlığı
izale eder. Bunun için bu vefk, misk ve zaferanla çini bir kap içerisine yazılır, aşağıdaki
dua da altına yazılır. Üzerine çeşme suyu konulup karı ve kocaya bu sudan içirilirse
aralarındaki dargınlık ve küskünlük gidip muhabbet hasıl olur.
Dua:

Her kim Salı günü güneş batarken on defa se harfi yazar ve yazma esnasında
devamlı şekilde ya Daim ya Samed der. Sonra yazdığı kağıdı karşısındaki duvara asarsa
bütün işlerde sabit kadem olur, rızkına haram mal karışmaz. Eğer bu yazılan kağıt su
dolu bir testiye atılır ve bu sudan karı ve koca içerse asla aralarında husumet olmaz.

Evvel; her şeyden önce olan, öncesinde hiçbir şey olmayandır. Kendi zatında
vacibu’l-vücuddur, kendinden önce hiçbir evvel yoktur. Bir kısmı Hak teala hakkındaki
evveliyet konusunda demişlerdir ki; zatla istigna ve gayrıya adem-i hacet. Bazısı da,
bundan murad zatında terkib olmamasıdır, demiştir. Bazısı da, diğer hiçbir şeyle
münasebeti olmamasıdır, demiştir.
Eğer bir kimsenin kaybı olsa, Cuma gecesinden başlayıp kırk gece her gece bin defa
bu ismi zikrederse kayıbı geri gelir. Eğer başka bir haceti dahi olsa gerçekleşir. Çocuk
talebi için de mücerrebdir.
Bir kimse küçük parmağını hamilenin karnına koyar ve evvel ismiyle anlamdaş olan
mübdi ismini okursa düşük yapmaktan emin ve muhafazada olur.
Bu ismin aşağıdaki vefki bereket ve işlerin açıklığı için çok müfiddir. Bu vefki
taşımakla birlikte ya mübdiye’l-beraya muideha ba’de fenaiha bi-kudretih, zikrine
devam etmek gerekir. Dünya ve ahiret işlerinin muhkem olması, halkın bağlanması ve
itaati için müfid ve mücerreb bir uygulamadır. Kırk üç kere okumak düşmanın perişan
ve darmadağın olması için mücerrebdir.
Vefk:

Ahir, mevcudatın yok olmasından ve fena bulmasından sonra kalıcı ve baki olan
manasınadır. Hazret-i İmam Cafer-i Sadık A bu ismin tefsiri hakkında buyurmuştur ki;
zeval bulmayacak, renkten renge, heyetten heyete, sıfattan sıfata, noksan ziyadeye,
ziyadeden noksana müntakil olmayan ve olmayacak Yaratıcıdan başka hiçbir şey
yoktur. Bunun için esması ve sıfatı üzre değişmeden kaldığı ve kalacağı için ahirdir.
Bu ismin zikrine devam, düşmana galebe, izzet ve heybet için, işlerin devamı,
akıbetin hayrı, iş açıklığı, safa-yı batın, gönül hoşluğu için faydalıdır.
Bu vefkin aşağıdaki vefkinin yazıp taşınması istek ve hacetlerin gerçekleşmesine
sabeb olur.
Vefk:

Her kim yetiş gün günde 15,404 kere el-evvelu el-ahiru el-zahiru el-batınu
esmalarını zikrederse insanların gizledikleri bütün sırlar, o kimseye keşf olur. Her
varlığın batınını ve zahirini görür ve bilir. Eşyanın havassı, zahiri ve batıni ilimler ona
malum olur.
Aşağıdaki vefki taşıyıp bu isimleri okumaya devam eden kimse havas sahibi olur.
Gizli şeyler ona açılır.
Vefk:

Bir zalimin eline düşen kimse aşağıdaki duayı okumaya devam ederse kısa
zamanda kurtulur.
Dua:

Semi’, sesleri hiçbir alet olmadan işiten, sırları ve hacetleri iızhar olunmaksızın
bilen, hikmet ve maslahatla dualara icabet eden demektir. Bu isim duaların kabul
olmasını temin eder.
Şeyh Receb Bursinin açıkladığı gibi, bir çini kap içerisine misk ve zaferanla yazılıp
üzerine zaytin yağı konulduktan sonra kulağı az işiten ya da sağır birinin kulağına
damlatılırsa şifa bulur.
Bu ismin aşağıdaki vefki gümüş bir yüzük üzerine nakşedilip taşınır ve çokça bu
ismin zikrine devam edilirse, o kimse halk arasında sözü dinlenir, sözü geçerli olur. Şan
u şöhreti her yana yayılır.
Vefk:
Bu ismin aşağıdaki üçlü vefki düşmana galebe, avam ve havas arasında kabul, izzet
ve yücelik için mücerrebdir.
Vefk:

Bu ismin aşağıdaki vefki Çarşamba günü utarid doğarken veya Pazartesi günü
müşteri doğarken ya da Cuma günü ayın doğuşunda veya Perşembe günü zührenin
doğuşunda yazılır üstte taşınırsa, nazardan, düşmanın hilesinden, gam ve kederden,
gönül sıkıntısından emin olunur.
Vefk:

Aşağıdaki vefk billur bir levha üzerine yazılıp gül suyuyla yıkandıktan sonra, basur
olan birine içirilirse o dertten kurtulur. Eğer bu ayet bir evin tavanına yazılırsa o hane
harap olmaktan korunmuş olur. Vefki taşındığı halde sabah namazından sonra kimseyle
kanuşmadan yedi kere okunmaya devam edilirse, mühimat kifayet edip hiçbir şeye
muhtac olunmaz.
Vefk:

Her kim ya semi’ ya basir şeklinde günde beş yüz iki defa zikre devam ederse,
hiçbir zaman hali perişen ve hiç muhtaç olmaz.
Es-semi’u’l-basir şeklinde yedi yüz defa zikredilip bu iki isim bir kağıda yazılıp
masrunun kulağına konulursa şifa bulur.

Basir; zahir ve gizli bütün eşyayı her hangi bir alet olmaksızın gören anlamınadır.
Her Cuma bu ismin zikrine devam Hakkın inayet ve riayetini kazanmaya sabeb olur.
Şeyh Receb Bursi buyurmuştur ki; bu ismin zikrine devam gece körlüğüne göz
ağrısına ve diğer hastalıklara, kalbin kasavetine faydalıdır. Dünya ve ahiret işlerini
görebilmek için de müfiddir.
Bir kimse Cuma günleri yüz bir defa okumaya devam ederse ehl-i yakinden olur.
Bu ismi günde bin altı yüz beş defa okumaya devam eden kimse havassın sırlarına
vakıf olur.
Her kim yedi bin üç yüz beş defa okursa bütün muradlarına ulaşır.
On altı bin altı yüz elli defa okunmaya devam edilirse, insanların içlerinde olan ve
isimlerine vakıf olunur.
Her namazdan sonra üç yüz iki defa okunmaya devam edilirse, çaba sarf etmeksizin
kolayca maksada ulaşılır.
Ehl-i hakikat bu isimle birçok sırlara vakıf olmuşlardır, urefa Hakkın basarıyla
gören kula abdü’l-basir adını verir. Hakkın işitmesiyle işitene de abdü’s-semi’
demişlerdir. Kudsi hadisde şöyle buyrulmuştur:

Aşağıdaki şekil, şemsin şerefinde bir yüzük üzerine nakşedilip taşınırsa, ervah o
kimseye münkad olur, cinnilerin konuşmasını işitir.
Şekil:

Semi’ ve basir isimlerinin aşağıdaki mükessir vefki, kırmızı bir kağıt üzerine
yazılır, kulağa konulursa, Hakk o kimsenin kulağını açar, kuvvetli bir hafıza ve anlayış
bağışlar. Bu kağıt gül yağına atılır ve bu yağdan sağır bir kimsenin kulağına
damlatılırsa o marazdan şifa bulur.
Vefk:

Bu ismin aşağıdaki vefkini taşımak ehl-i basiret sahibi olmaya sebeb olur.
Vefk:

Bir kimse on beş gün bin yedi yüz yetmiş defa aşağıdaki ayeti okumaya devam
ederse muradına ulaşır.
İçinden çıkılmaz bir vartaya düşen veya bir müşkülü olan kimse iki rekatta selam
vermek şartıyla dört rekat namaz kılar. Birinci rekatta fatihadan sonra yüz kere bu ayeti
okur, ikinci rekatta fatihadan sonra yüz defa nasrun minallah ve fethun karib ayetini
okur. Üçüncü rekatta fatihadan sonra yüz defa ela ilallahi tasiru’l-umur okur dördüncü
rekatta yine fatihadan sonra yüz defa inna fetahna leke fethen mübinen okuyup namazı
bitirir. Selamdan sonra gufraneke Rabbena ve ileyke’l-masir okuyup secdeye varır.
Secde halinde yüz defa estagfirullah ve etubu ileyh okursa daha başını secdeden
kaldırmadan haceti gerçekleşmiş olur.

Kadir; güç sahibi, muktedir anlamınadır. Hiçbir şekilde acze düşmesi mümkün
değildir. Bu ismin zikrine devam; kuvvet-i kalb düşmana galebe ve işlere tasallut için
mücerrebdir.
Eğer meliku kadirin aşağıdaki mükesser vefki gümüş bir yüzüğe yazılır, evin
yüksek bir yerine asılırsa o kimsenin mülkü daim olur ve hiçbir zamanda elinden
çıkmaz.
Vefk:
Kenzü’l-murad an vefki’l-a’dad isimli kitapta meliku kadir mükesser vefkinin
aşağıdaki gibi olduğu ifade edilmiştir.
Vefk:

Bu ismin aşağıdaki vefki yazılıp taşınırsa iktidar, güç ve kuvvet sahibi olunur.
Hazret-i İdris’in bu vefk sayesinde kavmine hükmettiği rivayet olunmuştur.
Vefk:

Bir kimse abdest alırken bu ismi, her azasına üç kere okursa düşmanlarına galib
gelir. Muktedir isminin zikrine devam etmek, büyük makamlara ulaşmak, düşmanın
yenilgisi ve makamından azli için mücerrebdir.
Bir kimseye yakınlık hasılı ve onun yanında sayılır sevilir olmak için; o kimsenin
ve taleb edenin adı muktedir ismiyle zimama kadar teksir edilir. Bir kağıt üzerine
yazılıp talib tarafından taşınır ve yetmiş gün okunmaya devam edilirse istenilen
gerçekleşir. Teksir aşağıda olduğu gibi yapılır. Mesela talibin adı hasan, matlubunki
Hüseyin olsun.
Vefk:
Eğer bir zalimin makamından azli veya bir düşmanın kahrı istenirse, o zalimin ismi
önce yazılacak şekilde yukarıdaki örnekte olduğu gibi teksir edilir. Bir kağıda yazılıp
harabe veya metruk bir yere bırakılırsa maksud hasıl olur.
Bazı muteber risalelerde kaydedilmiştir ki; Bu ismin aşağıdaki vefki bir gemiye
asılırsa o gemi batmaktan emin olur. Bir at üzerine asılırsa, o at diğer atları geçer,
onlardan hızlı koşar.
Vefk:

Kahir, bütün eşya üzerine galib olan, yok eden, öldüren manalarınadır. Bütün alem
ona musahhardır. Kahhar idmi de bu manaya mübalağa sıgasıdır. Bu ismin zikrine
devam dünya sevgisin kalbden sökülmesine neden olur. Düşmana karşı galebe ve
kuvvet bulmak için çok faydalıdır.
Eğer her namazdan sonra üç yüz altı kere okunmaya devam edilirse düşmana galebe
konususnda çok mücerrebdir. Bu ismin ulvi meleğ, Gufrail, arzi meleği tehyuşin’dir.
Bir kimse Cuma namazından sonra yüz kere bu ismi okursa düşmanı kahr, batını
temiz, maksudu gerçek olur.
Bu ismin zikri, gam ve kederin defi’, dünya zahmetinin azalması ve nefs-i emareye
galebe için mücerrebdir.
Bir kimse ayın yuvarlak olduğu zamanda gecenin sonunda aşağıdaki duayı okursa,
nefret ettiği düşmanı çarçabuk helak ve o düşmanın şerrinden emin olur.
Bu isim çini bir kase içine yazılır, üzerine su konularak bu suyla yıkanılır ve bu
sudan içilirse bağlı olan kimse bu halden kurtulur.
Bu isim kaybolan bir şey veya bir kimse için iki yüz defa okunmaya devam edilirse
ortaya çıkar.
Bir kimseye emanet verilip de geri alınamazsa, o niyet ile iki yüz defa okunmaya
devam edilirse emanet geri gelir.
Bir kase içerisine misk u zaferanla beş yüz doksan kere yazılır, ya Karib ya Kahir
diyerek o kaseye konulan sudan içilir ve o kasedeki sudan gusül edilirse kendisine s,h,r
yapılmış olan kimsedeki sihir ibtal olur.
Bu isim yazılıp mushafın arasına konulursa düşman helak olur.
Aşağıdaki duanın okunmasının birçok büyük faydaları tecrübe edilmiştir. Yüz defa
okunması düşmanın defi için mücerrebdir.
Dua:

Yine cin ve şeyatinin defi’ için bu duayla birlikte aşağıdaki duanın okunması
defalarca tecrübe edilmiştir.
Dua:

Aşağıdaki vefklerden birini yazıp taşıyan düşmanına galebe eder.


Vefk:

Vefk:
Kahhar isminin dörtlü vefkini yazıp taşımak da düşmanın kahrolması ve ona galebe
edilmesi konusunda tesirlidir.

Vefk:

Aşağıdaki ayet, galebe için okunursa o hasma galib gelinir.


Ayet:

Ali, mekan ve cisimden münezzeh olarak yücelik sahibi demektir. Bazı nüshalarda
a’li mu’ali ve aliyyu a’li olarak da gelmiştir. Şeyh Saduk, Ali isminin manasının Kahir
olduğunu kaydetmiştir. Şeyh Tabersi, a’liyyu müteala’nın manasını kadiru kahir yani
hiçbir şey kendisini aciz bırakamayan olarak beyan etmiştir. Şeyh Bursi buyurmuştur
ki; her kim bu ismin zikrine çokça devam eder ve kendisiyle birlikte taşırsa halk
arasında hürmet ve makam sahibi olur.
Bazıları da, her kim bu ismi yüz defa zikre devam ederse servet ve makam sahibi
olur, demişlerdir.
Taşımakla beraber zikrine devam fakirlikten ve borç endişesinden kurtulmak için
mücerrebdir.
Müteali isminin zikrine devam eden kimse bütün işlerinde yücelik elde eder.
Bir kimse müteali isimini aşağıdaki dörtlü vefkini, zuhalin şerefinde kurşun bir
levha üzerine nakşeder ve üzerinde taşır ve bu ismi beş yüz elli bir defa okumaya
devam ederse bütün işlerinde büyük bir üstünlük ve galebe sahibi olur.
Vefk:

Müteali isminin aşağıdaki mükesser vefki akik veya billur yada gümüş üzerine
yazılır. 551 defa da bu ismin zikrine devam edilirse dünyevi ve manevi işlerde yüce
mertebe ve makamlara erişilir.
Vefk:

Yine aşağıdaki vefkin yazılıp bu ismin 2,307 defa okunması dünyevi ve manevi
işlerde yüceliklere ve başarıya ulaşılmasına sebeb olur.
Vefk:

Hayız veya nifas halinde bir kadının bu ismin zikrine devam etmesi, onun bu
hallerde gelecek tehlikelerden emin olmasını sağlar.
Bin iki yüz yetmiş defa okunması; Batıni temizliğe, hile ve kötü düşünceden
arınmaya, gam ve kederden kurtulmaya sebeb olur.
Dokuz yüz on kere zı harfi yazılır, Cuma gecesi uyunacağında aded gözetilmeksizin
ya Vali ya Müteali zikrine devam edilirse, o kimse sabaha yorgunluklardan dinlenmiş,
sanki hiç çalışmamış gibi bir halde kalkar.
Cuma gecesi on dokuz tı harfi yazılır, aded gözetmeksizin uyuyana kadar ya A’li ya
kuddus zikrine devam edilirse, o gece rüyada Hz. Peygamberin SAS cemaliyle
müşerref olunur. Eğer bu yazılı kağıt suya atılır ve o sudan içilirse kalbde nur hasıl
olur.eğer üstte taşınırsa büyükler katında aziz ve muhterem olunur. Bir kılıç üzre
yazılırsa o kılıç çok keskin olur.
Ya karibu’l-müteal fevka külli şeyin uluvvu irtifa’ihi zikrine devam izzet, ihtiram
ve devlet bulmak için gayet mücerrebdir. Eğer bir ay gibi bir zaman okunursa dostun
düşmanın dilleri bağlanır.
Gurbette olan birinin Ali isminin zikrine devamı, izzet ve ikramla vatana dönmeye
vesile olur
Bu ismin günde yüz on bir defa zikrine devam devletin ziyadesine ve zenginliğe
sebeb olur.
Bu ismin aşağıdaki vefkinin yazılıp taşınması, izzet ve ikrama, hürmet ve kabul
sahibi olunmaya, devlet ve mal mülkün ziyadeliğine neden olur.
Vefk:

Bu ismin aşağıdaki vefki, güneş arslan burcundayken yazılır ve taşınır, günde yüz
on kere de bu ismin zikrine devam edilirse, taşıyan büyükler katında muhterem ve
muteber, hakl indinde sevilir ve sayılır, hüsn-ü kabul sahibi olur. Her zaman
düşmanlarına galebe eder, işleri başarıyla sonuçlanır.
Vefk:

Bu ismin aşağıdaki vefkini taşımak ve zikrine devam her iki alemde de makam,
mertebe ve şanın yüce olmasına vesile olur.
Vefk:
La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim. Zikrinin de bir çok havassı vardır.
Kim bu zikre devam ederse vesvese ve şüpheden kurtulur. Zikri tamamladıktan sonra
elini göğsüne koyup üç defa aşağıdaki duayı okur. Sonra karnını oğuşturarak üç defa
daha bu duayı okursa vesvese, şek ve şüpheden kurtulur.
Ayın ilk perşembesi temiz bir kağıt üzerine beş yüz defa Allahu ekber ve beş yüz
defa da la havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim yazılır ve pazıya bağlanarak
taşınırsa, taşıyanın emrettiği her şeye itaat edilir. Kolda bağlı kaldıkça yılan ve akrep
şerrinden emin olunur.

A’la, her yücelik sahibinden daha yüce manalarınadır. A’li, galib ve kahir
manalarına da kullanılır. En güzel açıklaması; halkın sıfatlarından münezzehlik ve
imkani aklın idraklarının hepsinden yüceliktir.
Bu ismin zikrine devam ya da aşağıdaki vefkini beraberinde bulundurmak veya ona
nazar etmek havas ve avam arasında makbul ve mahbub olmaya , hüsn-ü kabule sebeb
olur.
Vefk:

Sebbbih ismi rabbike’l-a’la suresi basura mübtela olan bir kimseye okunursa şifa
bulur.
Sefer çıkılacağında üç defa okunursa sağ salim geri gelinir.
Gözünde veya kulağında ağrı olan kimse için faydalıdır:
Hamile bir kadının böğrüne bu sure yazılırsa biznillahi teala çocuğu oğlan olur.
Ateş basması ve sıtma için; aşağıdaki ayetler ayrı ayrı kağıtlara yazılır. Her birinin
üzerine üçer defa tevhid suresi okunur. Her gün bu kağıtlardan biri yutulursa şifa
bulunur.
Birinci kağıt:

İkinci kağıt:
Üçüncü kağıt:

Baki, ezeli ve ebedi kalıcı, asla fena ve yokluğu mümkün olmayan manalarınadır.
Yani vacibun lizatihi demektir. Bu ismin zikrine devam ömrü uzatır, işleri
sağlamlaştırır, evlad ve mülkün kalıcılığını sağlar. Aşağıdaki vefkini taşımak bu beyan
edilenlerin gerçekleşmesine vesile olur.
Vefk:

Bir kimse günde yüz kere bu ismin zikrine devam eder, Cuma geceleri de bin defa
okursa duaları kabul olup geri çevrilmez.

Bedi’ yani mübdi’; düşünmeden ve tasarlamadan hiçbir benzeri olmaksızın kainatı


var eden manasınadır. Akıllara hayret verecek şekilde işleri hikmet-i baliga ve kudret-i
kamile ile oluşturan demektir.
Şeyh Bursi buyurmuştur ki; bu ismin zikrine çokça devam eden kimseye Cenab-ı
Hak rızk marifeti ihsan eder.
Bazı risalelerde nakledilmiştir ki; bu isim işlerin düzelmesi için çok faydalıdır.
Bunu isteyen kimse iki rekat namaz kılıp yetmiş bin defa ya bedi’a’s-semavati ve’l-ard
zikreder. Helal cihetinden gücünün yettiğince sadaka verir. Bin defa daha yukarıdaki
zikri okur. Her işi yoluna girer içinde olduğu sıkıntı ve müşkülden kurtulur.
Aşağıdaki vefk Cuma günü, misk zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır,
kimseyel konuşulmaksızın yirmi dört bin defa bu isim okunur ve üstte taşınmaya
devam edilirse Cenab-ı Hakdan her ne istenilse, saltanat dahi olsa, gerçekleşir.
Vefk:

Aşağıdaki vefkin yazılıp taşınması, işlerin düzelmesi, sıkıntı ve müşkülattan


kurtulma, gönülden geçenlerin gerçekleşmesi gibi faydalar sağlar.
Vefk:

Mübdi’ ismi de aynı havassa sahiptir. Her kim yedi yüz zay harfi yazar, cumartesi
günü güneş batmaya yakın mezarlığa gömer. Yazarken devamlı şekilde ya mübdi’ ya
allam okursa ulum-ı garibe ve hafiye ona keşf olunur.
Aşağıdaki vefki beraberinde bulundurmak ve ona nazar etmek işlerine yoluna
girmesine, duaların kabulüne, ömrün uzamasına ve mülkün devamına neden olur.
Vefk:
Bari; yaratıcı, halkı ve mahlukatı yaratan, Adem oğullarını topraktan oluşturan
manalarınadır.
Şeyh Bursi buyurmuştur ki; buı ismin zikrine çok devam eden kimsenin bedeni
mezarda çürümez. Her zaman taze kalır.
Bazı risalelerde rivayet edilmiştir ki; bu ismin zikrinin, yalnızlıktan kurtulmak,
çocuğun olması, sahip olunan hayvan ve sürünün çoğalıp artması gibi hususlarda çok
büyük faydaları vardır. Yine bazı kitaplarda nakledilmiştir ki; bu ismin her gün yüz
defa zikri yukarıda bahsi geçen konuların gerçekleşmesini sağlar.
Her gün yüz defa zikrine devam eden kimse için Cenab-ı hak, kıyamet günü
kendisine yoldaşlık edecek bir melek yaratır.
Günde on beş defa okunmaya devam edildiği zaman Hakkın lütfu bu alemde ve
öteki alemde o kimsenin yoldaşı olur.
Her kim güneş doğarken elli üç cim yazar, yazma esnasında sayı gözetmeksizin
devamlı şekilde ya Bari ya Kebir zikrini okur ve bunu üzerinde taşırsa, kendisi
hakkında kötü konuşanların dilleri bağlanır. Ervah topluluğunu müşahade eder,
ömrünün bereketi artar. Eğer makamından azl olmuş ise tekrardan makamına geri
döner.
Perşembe gecesi ayın dolunayda olduğu bir zamanda on sekiz ha yazılır, yazma
esnasında sayı gözetmeksizin devamlı şekilde ya Bari ya Zeki okunur ve üstte taşınırsa,
o kimseye sihir ve nazar kar etmez. Eğer bu uygulama misk ve zaferanla yazılıp bir
ipeğe sarılır ve balmumuyla kaplandıktan sonra ağza konulursa ervah müşahede olunur.
Üç miskal ağırlığında bir kurşun levha yapılır, üzerine aşağıdaki esma nakşedilirse
kötü söz söyleyenlerin ve hasımların dili bağlanmış olur.
Esma:

Eğer aşağıdaki bu esma tahta parçası üzerine kazınır ve üstte taşınırsa sihir ve
nazardan emin olunur. Rızkı bollaşır, ummadığı yerlerden rızık kapıları açılır.
Esma:

Aşağıdaki bu ismin mükesser vefkinin yazılıp taşınması, sihirden ve nazardan


muhafazaya, rızkın bollaşmasına ve hasudların dillerinin bağlanmasına sebeb olur.
Vefk:
Aşağıdaki iki vefkin yazılıp taşınması da yukarıda belirtilen hususlar için çok büyük
fayda ve havassa sahiptir.
Vefk:

Vefk:

Şeyh Saduk RA bu ismin kerim manasına olduğunu buyurmuştur. Yani kerem


sıfatının sahibi, beni ademin cürüm ve taksiratını bağışlayan manalarınadır. Bu simin
zikrine devam dünya ve ahiret maksadına ulaşmaya, izzet ve kerem sahibi olmaya
sebeb olur. Bu isim rızık ve bereketin anahtarıdır. Perişanlığın ortadan kaldırılması
hususunda çok faydalıdır. Bu ismin zikrine dwvam edildiği zaman umulmadık
yerlerden rızık ulaşır.
Bazı muteber risalelerde nakledilmiştir ki; her kim el-ekrem ismini şeref-i kamerde
gümüş bir yüzük üstüne nakşeder ve taşırsa marifet sahibi olur, marifeti vüs’at eder ve
artar. Yazma esnasında iki yüz yetmiş kere bu isim okunmalıdır.
Her kim Cuma günü, Zühre saatinde yeşil bir yüzük taşı üzerine bu ismin aşağıdaki
vefkini nakşeder, sonra yüz seksen dokuz kere bu ismi okur. Yüzüğü parmağına takınca
yüz kere daha bu ismi okursa, daha evinden çıkmadan kendisine bağış ve ihsan da
bulunulur. Yüzüğü taşıdığı müddetçe her gün yüz defa bu ismin zikrine devam gerekir.
Vefk:

Yeşil taşlı yüzük üzre aşağıdaki vefkin kazınması da yukarıdaki havassı içerir ve
aynı tesiri gösterir.
Vefk:

El-kerim isminin bin yedi yüz altı defa, kerim isminin bin altı yüz yetmiş altı defa
zikrinde ve bu zikre devamda; izzet ve kerem sahibi olma, işlerin açılması ve rızkın
artması, bereket konularında çok büyük faydalar vardır.
Bir kimse Kerim isminin aşağıdaki mükesser vefkini yazar ve beraberinde taşırsa,
rızkın artması ve bollaşması hususunda çok büyük bir etkisini görürü.
Vefk:
Bu ismin aşağıdaki vefkine nazar etmek berekete ve gönüldeki keşmekeşliğin ve
kargaşanın izalesine sebeb olur.
Vefk:

Aşağıdaki zikre devam kişinin günahlarının bağışlanmasına ve ufkunun açılmasına


vesile olur.
Zikr:

Zahir; rububiyet işaretleri ve kudretinin eserleri afak ve enfüs alemlerinde hüveyda


ve zuhur etmiştir. Galib ve A’li manalarına beraber Muttali’ ve Alim manalarına da
kullanılmıştır.
Her kim elli gün, günde 6,502 defa bu ismin zikrine devam ederse düşmanları
maglub ve kahr olur.
Her kim güneş doğarken bin kere okursa asla kör olmaz, körlükle ilgili bir hastalığa
mübtela olmaz.
Her kim ayın parlak ve ışıklı olduğu zamandan başlayıp oruçlu olmak şartıyla
günde bin defa bu ismi zikre devam ederse muhfiyat kendisine zahir olur. Kayıp olan
nesnenin ortaya çıkması için de mücerrebdir.
Her kim bu ismi kuşluk vakti beş yüz defa zikre devam ederse, kalbi nurlanır ve
gaflet uykusunda uyanır.
Bazı risalelerde naklolunmuştur ki; bu ismin zikrine devam iksir-i ahmer gibidir,
bu ismin aşağıdaki vefkini taşımak gizli esrarın ve muhfiyatın zuhuruna, kalbin huzur
ve sükunetine sebeb olur.
Vefk:

Bu ismin aşağıdaki mükesser vefkinin taşınması da yukarıdaki vefkin havassını


sağlar.
Vefk:

Hasta olan bir kimse için; bu ismin ilk harfi olan zı harfi Cuma gecesi dokuz yüz on
defa yazılır ve taşınırsa şifa bulur.

Batın; hiçbir akıl ve fehm onun zatının künhünü idrak edemez manasınadır. Bu
ismin zikrine devam gizli esrarın kesbi ve hasılı için gayet müfiddir. Bu ismin zikrine
devamla, aşağıdaki vefkine nazar etmek veya taşımak gizli esrarın kesbine, gizli
bilgilerin husulüne sebeb olur.
Vefk:

Hayy; fena ve ölüm kendisine yol bulmayan ve bulmayacak olan zinde yani
yaşayan manasınadır. Onun idrakının kontrolünde, bütün idrak edilenleri ve kendi
zatını müdriktir. Bu isim İdris S Peygambere mensuptur, o bu zikri devamla yüce
makamlara yükselmiş, sonsuz hayat bulmuştur.
Şeyh Bursi buyurmuştur ki; her kim bu ismi on dokuz defa bir hastaya okursa şifa
bulur. Eğer gözü ağrıyan birine okunursa deva bulur.
Bazı risaleler de gelmiştir ki; her kim bu ismi namazlardan önce yedi gün yüz bir
defa okumaya devam ederse sıhhat bulur. Eğer bir bağ ya da tarlaya okunursa arzi ve
semavi afetlerden korunmuş ve mahsulü bereketli olur.
Bazı kitablarda rivayet edilmiştir ki; her namazdan sonra on sekiz kere bu ismin
zikrine devam ömrün uzamasına ve ani ölümden halasa ve maşiyetin bollaşmasına
sebeb olur.
El-hayyu’l-kayyum zikrine devam maşiyetin artması konusunda büyük bir tesire
sahiptir. Muradın husulü, düşmana galebe gönüllere tasarruf konusunda büyük faydalar
sağlar.
Her kim Cuma günü güneş doğarken taharet-i kamile ile kıbleye karşı oturur, bu iki
ismin aşağıdqaki vefkini yazar ve taşırsa, halk arasında iyi bir namla anılır, malı az dahi
olsa rızkı bollaşır.
Vefk:
Aşağıdaki vefk de yukarıdaki beyan edilen hususlarda çok tesirli bir vefktir.
Vefk:

Her kim aşağıdaki vefki, Zühre saatinde yazar ve üzerinde taşırsa, Hakk onun
kalbini nurlandırır ve canlandırır, ahlakı düzelir ve rızkı artar. Zor işleri kolaylaşır, onu
her gören sever, halkın gözüne şirin görünür. Ailesi, malı ve canı muhafazada olur.
Vefk:

Her kim gece yarısı bin kere Sübhane meliki’l-hayyi’l-kayyum ellezi la yhemut
rızkı bollaşır, işleri açılır. Aşağıdaki vefkle birlikte zikrederse daha seri tesiri olur.
Vefk:
Bazıları ism-i azamın bu iki isim olduğunu ifade etmişlerdir. Rivayet edilmiştir Hz.
Peygamber SAS bir sıkıntıya duçar olduğunda ya Hayyu ya Kayyum derdi ve hemen
ferahlık ve rahatlık ulaşırdı.
Büyüklerden biri demiştir ki; elli bir defa ya Hayyu ya Kayyum zikrine devam
ettim, rüyamda . Peygamberi SAS gördüm. Bana kalbimi diri tutacak, gönlümü pas ve
keduretten temizleyecek bir şey öğretin diye arz ettim. Buyurdu ki; günde kırk bir defa,
ya Hayyu ya Kayyum ya la ilahe illa ente es’elüke en tuhyi kalbi bi-nuri marifetike
ebeden ya Allah zikret.
Eğer bir kimse tabiblerin tedavisinde zorlandığı bir hastalığa düşerse, aşağıdaki dua
misk u zaferanla çini bir kap içerisine yazılır. Bitkiyle silindikten sonra bundan hastaya
yedirilirse şifa bulur.
Dua:

Hasta olmayan biri bunu uygularsa ve duaya devam ederse hastalığa duçar olmaz.
Bir kimsenin bir talebi olup ta hiçbir ulaşma yolu ve çare bulamasa, ya Hayyu ya
Kayyum ya la ilahe illallah Muhammedün resulullah Aliyyun veliyullah zikrine devam
ederse isteği zahmetsiz gerçekleşir.
Bazıları demişlerdir ki; bu iki ismin zikredileceği vakit, seherden güneşin doğacağı
zamana kadardır. Bu iki isim dünya ve ahiret taleblerinin anahtarıdır. Büyükler bu iki
isimden büyük faideler ve acaib sırlar müşahede etmişlerdir.
Bir kimsenin bir kaybı olsa, yüz bir kere ya Kayyum fela yefutu şey’ün min ilmihi
vela yeuduhu zikrine devam ederse yiriği kısa zamanda ortaya çıkar.
Her kim Çarşamba günü güneş batarken dört yüz tane te harfi yazar, yazma
esnasında aded gözetmeksizin ya Kayyum ya Vahid zikreder ve bu yazdığının suyunu
içerse kalbi nurlarınır. Hafızası kuvvetlenir, her ne duyarsa unutmaz, ezberler.
Eğer bu yazılan bir Mushaf içine koyulursa kaybı geri döner. Perişanlıktan kurtulur,
sükunet bulur.
Aşağıdaki vefkin yazılıp taşınması da yukarıdaki bu hususlar için gayet faydalıdır.
Vefk:
Aşağıdaki vefkin taşınması maksat ve hacetlerin gerçekleşmesine, iş ve makamda
sebat ve devama sebeb olur.
Vefk:

Her kim aşağıdaki duayı gecede yetmiş bir defa okursa hacet ve istekleri çarçabuk
gerçekleşir.
Dua:

Her hacet ve isteğin gerçekleşmesi için aşağıdaki duanın bin kere okunması gayet
mücerrebdir.
Dua:

Şeyh Bursi buyurmuştur ki; her kim el-hayyu’l-kayyum ismini bir yüzük üzerine
nakşeder ve taşırsa, Cenab-ı Hakk da onun ismini yaşatır, korkudan emin kılar.
Bazı muteber risalelerde gelmiştir ki; bu ismin aşağıdaki vefki bir miskalı altın olan
gümüş bir yüzük üzerine nakşedilir üzerine üç bin altı yüz on altı defa ya Hayyu ya
Kayyum okunup taşınırsa bütün işler yoluna girer, hacetler gerçekleşir. Nazar ettiği her
gönül canlanır, nefes ettiği her hasta şifa bulur, kuru dala nefes etse meyve verir. Bütün
halk ona itaat eder.
Vefk:
Bazıları yukarıdaki bu vefkin mühr-i Süleyman mesabesinde olduğunu, saklamak
gerektiğini belirtmişlerdir. Bu iki ismin daveti yüz yetmiş gündür, şartı; oruç, taharet ve
uzlettir.
Eğer bir kimse birinin kalbini kendisine bağlamak istese; kendi ismiyle onun ismini
aşağıda görüldüğü gibi teksir eder. Yazma esnasında adet gözetmeksizin ya Hayyu ya
Kayyum okursa isteği gerçekleşir. Talibin ismi Ahmed, matlubun Mahmud olduğu farz
edilirse teksiri şu şekildedir.
Vefk:

Bir kimseyi kendine bağlamak istediğinde yetmiş kere aneti’l-vücuhu lil-hayyi’l-


kayyum zikrine devam edilir.
Hacetlerin gerçekleşmesi için; cumartesi günü bin defa yaHayyu ya Kayyum, Pazar
günü bin defa iyyake na’budu, pazartesi günü iyyake nes’tain, Salı günü subhanallahi
velhamdü lillah, Çarşamba günü ya Allah ya Rahman, Perşembe günü hasbiyallahuve
ni’me’l-vekil, Cuma günü ya ze’l-celali vel-ikram ismlerini biner kere okursa isteği
kısa bir zamanda gerçekleşir.

Hakim, efali muhkem ve muttakin olan, her fiili bir hikmete dayalı olan manasını
taşır. Onun fiillerinin niçin ve neden olduğunu, hangi fiilin hangi hikmete mebni
olduğunu kimse bilemez. Bazıları bu mübarek ismin Hz. İsa’ya A mensup olduğunu
beyan etmişlerdir.
Şeyh Bursi buyurmuştur ki; her kim bu ismi yazar, su içine koyup bir bağ ya da
tarlaya serperse, oranın bereketi bol, afetlerden mahfuz olur.
Bazı muteber risalelerde gelmiştir ki; her kim bu ismin aşağıdaki vefkini Pazar
günü birinci saatte ceylan derisi üzerine yazar ve günde yetmiş sekiz defa okumaya
devam ederse Cenab-ı hakk o kimseyi hikmet sahibi kılar.
Vefk:

Bazı kitaplarda nakl olunmuştur ki; bu ismin zikrine devam işlerin rast gelmesi,
mechulatın bilinmesi için mücerrebdir. Bu isme devam malın mülkün devamını, her
güçlüğün kolaylığını, geçim sıkıntısının izalesini temin eder. Bu ismin zikrine beş yüz
kırk beş defa devam hacetlerin gerçekleşmesi için çok faydalıdır.
Bu ismin aşağıdaki vefkine nazar etmek veya yazıp taşımak; işlerin kolaylığına,
mülkün devamına ve hikmet sahibi olmaya sebeb olur.
Vefk:

Aşağıdaki vefke nazar etmek veya yazıp taşımak; hacetlerin gerçekleşmesi ve


geçim sıkıntısından kurtulmak için faydalıdır.
Vefk:

Her kim cumartesi günü on üç vav yazar ve yazma esnasında adet gözetmeksizin
devamlı ya hakim ya şekur okur. Sonra, hacetinin gerçekleşmesi için mushafın arasına
koyarsa hacet ve isteği gerçekleşir.
Alim;bütün sırları ve gizli olanları bilen demektir. Olan ve olacak olan ondan saklı
değildir. O eşyanın ilmini yaratılıştan önce de sonra da bilendir. Bu ismin zikrine
devam futuhat-ı kalbiye ve marifet-i ilahiyenin hasılı hacetlerin gerçekleşmesi için
mücerrebdir.
Her namazdan sonra on kere zikrine devam keşf-i gaybiye için çok faydalıdır.
Bazı muteber risalelerde rivayet olunmuştur ki; bu ismin ulvi müvekkeli Lumail,
süfli müvekkeli Kayuil isimlerini taşır.
Her kşim bu ismin zikrine devam ederse Cenab-ı hak o kimse ilmin ve gizliliklerin
sırlarını ve inceliklerini öğretir.
Her kim bu ismin aşağıdaki vefkini utarid’in şerefinde yazar ve taşırsa hikmet ve
marifet sahibi olur.
Vefk:

Her kim aşağıdaki vefki, Müşteri’nin şerefinde bir gümüş levha üzerine nakşeder ve
taşırsa, Cenab-ı hak ilim ve engin bir anlayış bahşeder.
Vefk:

Eğer bir kimse aşağıdaki vefki bir yüzük üzerine nakşeder ve taşır, üzerine de her
Cuma gecesi namazdan sonra yüz kere salavat ve dört yüz kere bu ismi okur. Bu
yüzüğe nazar ettiği zaman zahiri ve batıni safa hasıl olur, bütün hacet ve muradları
kolaylıkla gerçekleşir.
Vefk:

Aşağıdaki vefke nazar etmek veya yazıp taşımak; hacetlerini gerçekleşmesi, ve


huzur bulmak için faydalıdır.
Vefk:

Bu izmin zikrine devam ilm-i ledün hasıl eder. Gizli bir şeyi bilmek isteyen kimse
üç gece devamla, her gece iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra yüz elli defa bu ismi
zikredip çokça salavat getirir. Rüyasında o iş ona mekşuf olup gösterilir.
Eğer bir kimse bin bir defa aşağıdaki zikre devam ederse, ikbal ve devlet sahibi,
halk arasında aziz ve muhterem olur. Hiç kimseden ona kötülük ulaşmaz.
Dua:

Başı ağrıyan bir kimse elini başına koyup uskun sekentuke billezi seken leh uma
fi’l-leyli ve’n-nehar ve hüve’s-semi’u’l-alim derse biznillahi teala başının ağrısı geçer.
Dua:

Kulağı ağrıyan biri eliyle kulağını sıvalayıp yedi kere aşağıdaki duayı okursa ağrısı
geçer, zail olur.
Dua:
Halim; acele etmeyen, emrine karşı çıkanları cezalandırmada aceleci davranmayan
manasınadır.
Bu ismin zikrine devam korkudan emin olmak için gayet mücerrebdir. Bir kimse bu
ismi yazar, suya koyduktan sonra bahçeye veya tarlaya serperse, o mahsül büyür ve
gelişir, bereketli olur.
Her gün yüz defa zikredilmesi gönlün sükununa, cehl ateşinin sönmesine ve hışım
ve gazabın dinmesine sebeb olur.
Eğer bir kimse gazablı bir sultan yada büyüklerden birinin yanına girmesi
gerektiğinde yüz defa bu ismi okursa, o gazab sükun bulur.
Bir kimse her namazdan sonra yüz defa zikre devam ederse, kibir, hased, cimrilik
gibi ahlak-ı zemimeden kurtulur, ahlakı düzelir.
Bir hastanın başında bir fatiha ve on bir kere de bu isim okunursa hasta şifa bulur.
Dokuz gün, günde yüz yirmi yedi defa okunmaya devam edilirse, okuyan kimse
hilim sıfatı kazanır, hilm sahibi olur. Cin ve ins ona itaat eder.
Aşağıdaki dua elma üzerine okunur ve matluba yedirilirse, dostluk ve muhabbet
ortaya çıkar.
Dua:

Bu zikre devam eden kimsenin her söylediği kabul görür, itiraz edilmez.
Cuma günü yüz yirmi sin harfi yazılır, yazma esnasında devamlı ya halim ya mu’id
zikredilir ve üstte taşınırsa, bütün halkın gözünde şirin görünür, sayılır ve sevilir, sözü
dinlenir kimselerden olunur.
Bir yolculuğa çıkılacağında bu ismin aşağıdaki vefk yazılır ve taşınırsa, sağ salim
geri dönülür.
Vefk:

Aşağıdaki vefkin yazılıp taşınması halk nazarında şirinlik ve sözün geçerliliğini


temin eder.
Vefk:
Aşağıdaki bu ismin adedi dörtlü vefki hacet ve isteklerin gerçekleşmesi konusunda
büyük bir tesiri sahiptir.
Vefk:

Birinin kulağına bir şey kaçtığında ya ali ya azim ya halim ya azim okunursa
biznillahi teala dışarı çıkar.

Her kim ramazan ayının son Cuma günü aşağıdaki esmaları görüldüğü üzre yazar
bir kese veya cüzdana koyarsa, o keseden para ve pul eksik olmaz.
Esma:
Hafiz; yarattıklarını telef ve helaktan, afet ve belalardan koruyan manasınadır. Bu
ismin zikrine devam helak olmaktan korur, duaların icabetinde etkilidir. Bu ismi
zikreden kimse daima boğulmadan, yanmadan, helaktan, ve tehlikelerden muhafazada
olur.
Her kim bu ismi Cuma namazından sonra, ince bir hatla dokuz yüz doksan sekiz
defa yazıp koluna bağlarsa, şeytan vesvesesinden, korkudan, yılan ve akrepten ve fasid
hayallerden Hakk tealanın korumasında olur.
Eğer bu ismin aşağıdaki vefki gümüş bir yüzük üzerine nakşedilir ve taşınırsa, o
kimse yırtıcı hayvanlarla dolu bir yerde uyusa bile kendisine bir zarar gelmez.
Vefk:

Aşağıdaki bu ismin mükesser vefki, şemsin şerefinde yazılıp taşınırsa yırtıcı


hayvanlardan, afet ve kazalardan muhafazada olunur.
Vefk:

Her kim aşağıdaki vefki, şemsin şerefinde yazar ve taşırsa, bütün mahlukatın
şerrinden, ani ölümden, borçtan fakirlikten, bütün hastalıklardan, gam ve kederden
korunmuş ve emin olur.
Vefk:
Aşağıdaki vefek şemsin şerefinde güneş bir levha üzerine yazılır, bir malın içine
konulur veya bir depo ya da dükkana asılırsa hırsızdan ve çalınmaktan muhafazada
olur.
Vefk:

Her kim aşağıdaki vefki akik veya billur ya da üçte biri altından oluşan gümüş bir
levha üzerine yazılıp üstte taşınır. Taşındığı halde Perşembe veya Pazar günü seher
vaktinde akar suda gusül alınır. Tenha bir mahalde iki rekat namaz kılınır, altı bin yüz
yetmiş dört defa bu isim zikredilir. Bu ismin esrarıyla alakalı şaşırtıcı şeyler ve
gizlilikler müşahede edilir. Bazısı bu ismin yetmiş gün olduğunu ve her zikrin sonunda
ya hafiz ihfazni denilmesi gerektiğini söylemişlerdir.
Vefk:

Bu ismin aşağıdaki vefkini taşımak kaza, bela ve afetlerden korunmak ve


vesveseden kurtulmak hususunda büyük bir faydaya sahiptir.
Vefk:
Bir oturuşta üç yüz üç defa fallahu hayrun hafızan ve hüve erhamu’r-rahimin
zikrinin okunması düşmanın perişan olması, hastanın şifa bulması, hacetlerin
gerçekleşmesi, fakirlikten kurtulunması hususlarında gayet mücerrebdir.
Her kim bir oturuşta bin bir defa inna nahnu nezzelna’z-zikra ve inna lehu lehafizun
ayetini zikrederse düşman ve hasımlarının dili bağlanır.

Hak; varlığı kendi zatıyla her zaman sabit ve gerçek olan, varlığı mevhumi olan
mümkinat gibi varlığında şüphe olmayan manasınadır. Zelike bienne Allah hüve’l-hak
ma yed’une min dunihi ve hüve’l-batıl. Bütün eşya yokluğa gider ve fena kabul eder ve
varlıkları aridir.
Ayet:

Bu ismin zikrine devam taleblerin elinden kurtulmak için gayet mücerrebdir.


Kaybolan bir nesne veya kimse için bir kağıdın dört köşesine şehid hakk yazılır,
ortasına da kaybın adı da kağıdın ortasındaki boşluğa yazılır. Gece yarısı dışarı
gökyüzünün altına çıkılır, gökyüzüne nazar edilerek yetmiş kere eş-şehidü’l-hak
zikredilir. O kayıb kısa bir süre de ortaya çıkar.
Bu ismin aşağıdaki vefkini taşımak, bulunan hal üzre sebat, kalbin huzuru ve
aydınlanması, zayi olan hakkın iadesi konularında büyük bir faydaya sahiptir.
Vefk:
Bu ismin yüz sekiz defa zikrine devam hakkın alınması için mücerrebdir. Kalbin
tenviri, batının safa bulması ve insanların kalbinde olanı keşf için her gece kalkılıp iki
rekat namaz kılınır. Sonra eller semaya kaldırılıp yüz kere ya Hakk denilir. Bu şekilde
bu zikre devam edilirse istenilen gerçekleşir.

Hasib; Her şeyi, adetin sayabildiği her şeyi sayan ve bilen manasınadır. Kifayet
ettiren ve kullarının amellerini muhasebe eden manaları da vardır. Şeyh Bursi
buyurmuştur ki; Perşembe gününden başlayıp yedi hafta, günde yetmiş kere
hasbiyallahü’l-hasib zikrine devam edilirse, taleb edilen her şey gerçekleşir. Her şey
yeterli gelir ve korkulan her şeyden kurtulunur. Bu isme devam hesabların düzgün
çıkması ve karışık işlerin aralanıp düzelmesi için mücerrebdir. Bu ismin yetmiş defa
zikrine devam hasid ve gambazların şerrinden korunmak hususunda çok faydalıdır,
düşmanı def’ için de mücerrebdir.
Her kim aşağıdaki vefki taşıyarak sabahta ve akşamda yetmiş yedi defa bu ismi
okumaya devam ederse malı, ailesi ve çoluğu çocuğu tefet ve belalardan emin olur.
Vefk:

Aşağıdaki vefkin yazılıp taşınması malın mülkün ve ailenin muhafazasına, işlerin


düzgün gitmesine ve düzelmesine sebeb olur.
Vefk:
Her kim aşağıdaki vefki, güneş esed ya da Hamel burçlarındayken yazar ve taşır.
Günde de yirmi bir kere hasbi rabbi min külli mürebbi zikrine devam ederse, bütün
alem onun düşmanı olsa bile ona bir zarar ve elem ulaştıramazlar. Ona çok hışımlanan
biri onu görünce yumuşar ve yakınlık gösterir. Bazıları bu vefkin yeşil ipek veya atlas
üzerine yazılması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Vefk:

Aşağıdaki vefke nazar etmek veya taşımak; işlerin düzelmesini, başlanan işin
başarıyla sonuçlanmasını, elde olanın kifayet etmesini ve korkulardan emin olunmasını
temin eder.
Vefk:
Hamid yani mahmud; güzel sıfatlarla sıfatlanmış, güzel ve iyi övgüye müstehak,
beğenilen efallerinden dolayı tazim ve hürmete layık manalarınadır.
Bu simin zikrine devam kötü ahlakın yok olmasına ve güzel ahlak sahibi
olunmasına sebeb olur.
Her ki bu ismi bir kap içerisine yazar, üzerine su koyar ve sudan içerse, fuhuş,
rezillik gibi kötü ahlakı zail olur, kaybolur.
Bu isim altmış iki defa yemeğe okunur ve kötü ahlak sahibi birine yedirilirse o kötü
ahlakı iyiye dönüşür.
Her kim Perşembe günü otuz ayn yazar, yazma esnasında ya mahmud ya kerim
zikreder ve bunu üzerinde taşırsa, kendisine iman-ı kamil ve güzel ahlak ihsan edilir.
Halk arasında salah bulur ve salahıyla meşhur olur.
Aşağıdaki zikre devam edilirse halk arasında aziz ve muteber olunur. Tanısın
tanımasın her gören hürmet eder. Cenab-ı hak o kadar nimet bahşeder ki saymaya
imkan bulunmaz.
Zikr:

Eğer her gün bin defa okunmaya devam edilirse çok acaiblikler ve seri tesiri
görülür.
Her kim Cuma günü namazdan sonra iki yüz kere ya Allahü’l-mahmudu fi külli
fialihi zikrini yaparsa istediği her hacet gerçekleşir.
Her kim altmış gün, günde dört yüz otuz iki defa veliyyun hamid zikrine devam
ederse, bütün mahlukat ona dost olur, bütün herkes tarafından kabul görür.
Aşağıdaki vefkin yazılıp taşınması da yukarıdaki hususları temin eder.
Vefk:

Her kim aşağıdaki vefki, altın bir levha üzerine nakşeder, su içerisine atıp kötü
sözlü ve kötü filli bir kimseye içirirse, kötü ahlak ondan uzaklaşır.
Vefk:
Bu ismin aşağıdaki vefkine nazar etmek veya taşımak kötü ahlaktan kurtulmak,
kabul, itibar ve hürmet için büyük fayda sağlar.
Vefk:

Bir kimse üç yüz altmış tane şin harfi yazar, yama esnasında devamlı şekilde ya
hamid ya aziz esmalarını zikreder. Yazdığı bu kağıdı bir kap içerisine koyup o suyla
yıkanır ve başından aşağı dökerse, Cenab-ı hak o kimseue nimet kapılarını açar.

Hafi; muhit ve mihriban manalarınadır. Bu ismin zikrine devam kalblerde gizli


olanı bilmek için çok faydalıdır. Bu ismin doksan sekiz defa zikredilmesi dostluk ve
muhabbet oluşması için çok etkilidir.
Bu simin aşağıdaki mükesser vefki yazılıp taşınırsa ilim ve marifet sahibi
olunmasına vesile olur.
Vefk:
Rabb; tedbir alan, terbiye eden manalarınadır. Şeyh Bursi buyurmuştur ki; çokça bu
ismi zikreden kimsenin evladını Cenab-ı hak muhafaza buyurur.
Bazı risalelerde gelmiştir ki; her kim bi-tab düşene dek ya rab ya rab diye zikre
devam ederse, ona cevaben lebbeyk, hacetin ne? Denilir.
Eğer bir kimse mühim bir hacet için Çarşamba gününden başlayıp on beş gün
süreyle, günde yedi yüz on sekiz defa selamun kavlen min rabbin rahim ayetini
zikrederse, o mühim işi gerçekleşir, hacetine nail olur.
Hazret-i İmam Zeynel-abidin’den S nakledilmiştir ki; Cenab-ı hakdan bir yıl
boyunca her namazın ardından ism-i azamı bana öğretmeyi ihsan buyurması için dua ve
niyazda bulundum. Bir gün sabah namazından sonra bir rüya gördüm. Rüyamda adamın
biri, eğer ismi azamı öğrenmek istiyorsan bu duayı oku dedi.
Dua:

Bu dua hacetlerin gerçekleşmesi için de çok etkilidir.


Yine bazı rivayetlerde gelmiştir ki; bir kimse bir oturuşta iki bin altmış iki defa inni
maglubun fentasir zikrini okursa her haceti ve isteği gerçekleşir.
Şan, şöhret, haşmet, muhabbet, kudret ve emniyet için; aşağıdaki ayetin bin altı yüz
doksan dokuz kere okunması gayet mücerrebdir.
Eğer bir kimse bu ayeti günde yetmiş defa okumaya devema ederse, bütün mühim
işleri ve hacetleri gerçek olur. Bu ayetin taşınması da aynı faydaları sağlar.
Ayet:

Bir kimse aşağıdaki vefki Pazar günü yazar ve taşırsa, işlerin açılması ve düşmanın
hilelerinin def’i yönünden gayet mücerrebdir.
Yine bu vefkin çocukların boynuna asılması, çocukların sebebsiz ağlamaları ve
çığırtkan için çok faydalıdır.
Vefk:
Eğer bir kimse bir padişahtan veya büyük makamda olan birinden korkarsa, bunun
refi’ için yetmiş kere aşağıdaki duayı okursa, o kimsenin kini gider, kalbine muhabbet
ve sevgi yerleşir.
Yine bu duanın bir yemek üzre yüz yirmi defa okunup matluba yedirilmesi itaate
sebeb olur.
Yine bu duanın zikrine devam edilmesi kalbin tenviri, batının safası, hafızanın
kuvvetlenmesi ve makam ve mertebe için gayet faydalıdır.
Dua:

Kaza-yı hacet için; Cuma gecesi namazdan sonra yüz defa aşağıdaki dua zikredilir
ve yüz defa da salavat getirilip dua ve niyazda bulunulursa o hacet çarçabuk, kısa bir
zamanda gerçekleşir.
Dua:

Her kim Cuma gecesi veya Kurban bayramı gecesi iki rekat namaz kılar, her rekatta
iyyakenabudu ve iyyakenesta’ine geldiğinde bunu yüz kere tekrar ederek fatihayı
tamamlar. Sonra iki yüz defa ihlas suresi okur, selam verdikten sonra yetmiş kere la
havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim der. Sonra secdeye gidip ikiyüz kere ya
rab ya rab ya rab zikrederse, her ne hacet ve istekte bulunursa hasıl olur, gerçekleşir.
Bu ismin aşağıdaki vefkinin yazılıp taşınması da kalbin tenviri, iç huzura erme,
korkunun izalesi gibi konularda çok faydalıdır.
Vefk:
Kaza-yı hacet ve kayıbın geri dönmesi için aşağıdaki ayetin okunması gayet
mücerrebdir. İstenilen kişinin ismi adedince okunur.
Ayet:

Bu ayetin yüz iki defa okunması, rızkın bollaşması için çok faydalıdır.

Rahman; bütün kullarını, mümin olsun kafir olsun rahmetiyle kaplayan, onları
rızıklandıran, geniş ve umum rahmetiyle rahmeden manasınadır. Bu esma da Hakkın
has esmalarındandır. Bu ismin ulvi meleği Emvakil, süfli müvekkeli İlyuşin isimlerini
taşır. Eğer bir kimse her namazdan sonra yüz kere bu ismin zikrine devam ederse,
bütün ef’al ve akvali Hakkın inayetinde olur. Bu ismin aşağıdaki vefkinin taşınması da
aynı tesiri icra eder.
Vefk:

Bir kimse her namazdan sonra iki yüz doksan sekiz defa bu ismi zikre devam
ederse, bütn mahlukat onu sever, ona muhabbet gösterir, düşmanları dahi dost olur.
Bir kimse Cuma günü ikindi namazından sonra kıbleye karşı oturup güneş batana
dek, ya rahman ya Allah zikrine devam eder. Sonra secdeye gidiğ Cenab-ı hakdan dilek
ve niyazda bulunursa ahceti kabul olup gerçekleşir.
Bu simin aşağıdaki vefkinin yazılıp taşınması, halk arasında hüsn-i kabule,
muhabbete ve hacetlerin gerçekleşmesine sebeb olur.
Vefk:
Birini aşık etmek için; üç gün oruç tutulur, günde beş yüz kere ya rahmane külli
şey’in ve rahimehu zikri çekilir. Üçüncü günü eve girilip kıbleye karşı durularak gusül
alınır. Bu zikir avucun içine yazılır, yazılı olduğu halde matlubla karşılaşılırsa,
çılgınlığa varacak bir sevgiyle aşkından bi-karar olur.
Her kim Er-rahman allame’l-kur’an suresini okumaya devam ederse, kıyamet günü
yüzü ak ve aydınlık olur. İstediği kimse için şefaati kabul olur.
Her kim geceleyin bu sureyi okur, febieyyi elai rabbükuma tukezziban ayetinden
sonra la bişeyin min elaike ukezzib derse, Cenab-ı hak o kimseyi bütün afetlerden
muhafaza için bir müvekkel melek tayin eder.
Boğaz ağrısı için; beni İsrail suresinin evvelinden amme yekulune uluvven kebiren
ayetine kadar yazılır. Sonra bi-hakki’r-rahman allame’l-kuran yazılır ve taşınırsa o
dertten kurtulunur ve muhafazada olunur.

Rahim; müminler özel bir rahmet gösteren manasınadır. Yani mükafatta kafirler bu
rahmetten faydalanamayacak demektir. Bu ismin ulvi müvekkeli Ruayil ve süfli
müvekkeli Sahyuşin adlarını taşır.
Dünya ve ahiret hacetlerinin bütünü için bu ismin zikrine devam çok yararlıdır. Bu
ismin zikrine çokça devam eden kimseye Cenab-ı hak muhakkak surette bir bağış ihsan
buyurur.
Her kim günde yüz kere bu ismin zikrine devam ederse, Hakkın yaratıklarıyla
muamelatı müşfik ve sevecenlik içinde olur. Halk da ona dostluk ve sevgi besler.
Her kim bu ismin zikrine devam ederse, işlerinde açıklık ve artış olur.
Bu ismin aşağıdaki vefkinin taşınması halk arasında muhabbet ve kabule, hacetlerin
gerçekleşmesine ve işlerin açılmasına sebeb olur.
Vefk:
Her kim herhangi birinin kendisine dost olmasını arzu ederse, misk ve zaferanla bir
kağıt üzerine aşağıdaki esmaları kendi ve matlubun adı ve ana adıyla birlikte yazar.
Kağıdı suya atar ve bin defa bu esmaları zikr ederse istediği gerçekleşmiş olur.
Esma:

Bu ismin aşağıdaki vefkini taşımak duaların ve hacetlerin kabulüne, halk arasında


itibar ve hürmete vesile olur.
Vefk:

Her kim Pazar günü on iki ba harfi yazar yazma esnasında adet gözetmeksizin ya
rahman ya rahim esmalarını zikreder. Bu yazılanı bir kaseye koyup suyunu hasta birine
içirirse, biznillahi teala şifa bulur. Bu ameliye muhabbet için de faydalıdır. Her kim bu
yazılanı eziyet ve zarar veren bir kimsenin evine koyarsa eziyet ve zarar vermekten
uzaklaşır.
Besmelenin fazileti hakkında birçok haber ve hadis ulaşmıştır. Bunların bütününe
bakıldığında ism-i azamın besmele olduğu görüşü kuvvet kazanır. Bunlardan birinde,
her kim can u gönülden bir defa besmele çekerse bir zerre günahı dahi kalmaz, der.
Kalemin levhe yazdığı ilk şey besmeledir.
Her kim Cuma günü ikindi namazından sonra güneş batana dek mükerreren
besmele çeker. Sonra secdeye varıp haceti konusunda dua ve niyazda bulunursa, her ne
haceti olursa gerçekleşir.
Besmelenin aşağıdaki vefki, şemsin şerefinde yazılır ve taşınması, işlerin açılması
ve artması, kaza ve belalardan, şeytan şerrinden emin olunması hususlarında gayet
mücerrebdir.
Vefk:
Yine aşağıdaki vefkin aynı şekilde yazılıp taşınır ve her gün yedi yüz seksen altı
defa besmele ve yüz otuz iki defa salavat okunursa, bütün müşküller kolaylıkla çözülür,
rızık bollaşır, dua müstecab, batın musaffa olur. Bu vefk her zaman taharetle ve hoş
koku kullanarak taşınmalıdır.
Vefk:

Aşağıdaki vefk yazılıp taşınır ve her gün yetmiş yedi defa zikrine devam edilirse,
gambazların ve hasedcilerin hile ve şerlerinden emin olunur.
Vefk:

Aşağıdaki vefk yazılıp taşınırsa, taşıyan sihirden, nazardan, şeytan vesvesesinden,


fakirlik ve perişanlıktan muhafazada olur.
Vefk:

Hacet namazı niyetiyle iki rekat namaz kılınır, her rekatta on dokuz kere besmele
çekilir. Namazdan sonra yedi yüz seksen altı defa besmele çekilir ve dua ve niyazda
bulunulursa, her ne hacet ve istek olursa gerçekleşir. Besmele okunurken aşağıdaki
vefke nazar etmek gerekir.
Vefk:
Rızık genişliği ve bolluğu, işlerin açıklığı ve artması için; sabah namazından
başlayıp kırk gün aşağıdaki salavat-ı şerife okunursa arzu edilen gerçekleşir.
Her kim aşağıdaki azimeti cam bir kap içerisine yazar ve içerisine su koyup bir
hastaya içirirse, biznillahi teala şifa bulur.
Azimet:

Zari;yaratan ve yaratıcı manasınadır. Bu ismin zikrine devam kayıbın iadesi için


mücerrebdir. Bir kayıptan haber alınamasa, durumundan merakta kalınsa, gece
yarısından sonra kalkılır. Kayıbın ismi ve ana adıyla beraber ya zari ya muid rudde
falanen denilirse bir hafta içinde o kimseden bir haber alınır.
Dokuz yüz on bir defa ya zari zikrine devam kaybın iadesinde çok faydalıdır.
Bu ismin aşağıdaki vefkinin taşınması kaybın geri gelmesi ve duaların kabulü
konusunda etkilidir.
Vefk:

Bu ismin ulvi müvekkeli Mehkail, süfli müvekkeli Delayuşin isimlerini taşır.


Her kim Halık ismini bila fasıla beş bin yüz altı defa zikreder, sonra dua ve niyazda
bulunursa duası müstecab olur. Her ne isterse hasıl olur.
Bu ismin aşağıdaki vefkinin yazılıp taşınması duaların kabulüne, yüce makam ve
mertebelere ulaşmaya vesile olur.
Vefk:

Yine Halık isminin zikrine devam işlerdeki bağlılık ve gevşekliği ref’ eder,
durumları düzeltir, riskli durumlar için faydalıdır.
Her kim yüz gün, günde bin üç yüz altı defa zikrederse, batını temizlenir, gönlü
mesrur, müşkülleri kolay olur. Yöneldiği her şey zahmetsiz ele geçer. El attığı her
sanatta başarıya ulaşır, halktan müstagni olur.
Yine bu ismin aşağıdaki vefki yazılıp taşınır ve günde yüz defa sabahleyin bu ismin
zikrine devam edilirse yukarıda beyan edilen hususlara nail olunur.
Vefk:

Her kim bir kaybın geri dönmesi niyetiyle beş bin defa, ya halıka men fi’s-semavati
ve’l-ard ve küllün ileyhi ma’azuhu zikrini çekerse, kayıp bi-karar olup geri gelir.
Her kim Cuma günü güneş doğmadan önce doksan mim yazar, yazma esnasında
devamlı ya halık ya muhit esmalarını zikreder ve bunu üzerinde taşırsa, dilediği her
hacet gerçekleşir. Bir bağ ya da tarlaya asılırsa afetlerden emin ve muhafazada olur.

Razzak; tamam mahlukata rızık bağışlayan manasınadır. Rızk; yiyecek, içecek,


giyecek ve benzerlerini kapsar. Marifet ve mükaşefat da rızka dahil edilmiştir, çünkü
kalb-i safiye bununla yaşar. Bu ismin zikrine devam berkete ve rızk bolluğuna sebeb
olur. Bu ismin ulvi müvekkel meleğinin adı Emvakil, arzi meleğinin adı İlyuşin’dir. Bu
isim Mikailin zikirlerindendir.
Her kim bu ismin aşağıdaki vefkini kamerin şerefinde bir yüzük üzerine nakşeder
ve taşırsa rızkı bol olur.
Vefk:

Şaban ayının yarısından sonraki gecelerde bu ismi çokça zikretmek rızkın


bollaşması konusunda büyük bir etkiye sahiptir.
Eğer bir kimse evinin dört köşesinden her birine yüzer kere ya razık ya razık okusa,
o haneye fakirlik giremez.
Bir kimse kırk gün, günde yedi bin altı yüz seksen kere bu ismi zikrederse, hiç
kimsenin tahmin ve hayal edemeyeceği kadar bir zenginlik ve mal mülk sahibi olur.
Bu ismin aşağıdaki vefkinin taşınması da, geçimin düzgünleşmesi ve rızık bolluğu
konusunda büyük tesire sahiptir.
Vefk:

Fakirlikten kurtulmak için; sabah namazından önce evin dört köşesine, kıblenin
sağından başlanarak her köşeye on kere ya razzak ya razzak okumak gayet mücerrebdir.
Her günün ilk saatinde otuz sekiz defa ya razık zikredilirse, Cenab-ı hak o kimseye
beklemediği yerden rızk bahşeder ve rızkı bol olur.
Bir hafta boyunca, sabah namazından önce bir miktar amber buhur edilerek günde
bin bir defa innallahe hüve’r-razzaku zü’l-kuvveti’lmetin esması zikredilirse fakirlikten
kurtulunur, rızkı bollaşır. Umulmadık yerlerden rızık kapıları açılır. Zenginler
zümresine dahil olunur.