You are on page 1of 22

TARTALOMJEGY ZÉK

Előszó ................................................................................................................ 9
Útravaló .............................................................................................................11

ELSŐ RÉSZ: A pajzsmiriggyel kapcsolatos felismerések

1. fejezet: A pajzsmirigyeddel kapcsolatos igazság ................................... 19
2. fejezet: A pajzsmirigyvírus kiváltó okai .....................................................27
3. fejezet: A pajzsmirigyvírus működése ....................................................35
4. fejezet: A pajzsmirigyed valódi célja ....................................................... 51
5. fejezet: A tüneteid és az állapotod magyarázata ....................................57
6. fejezet: Pajzsmirigyrák ...........................................................................93
7. fejezet: Találgatós pajzsmirigytesztek .....................................................99
8. fejezet: Pajzsmirigygyógyszerek .......................................................... 105

MÁSODIK RÉSZ: Az utadban álló óriási tévedések

9. fejezet: A jobb egészség felé vezető híd .............................................. 117
10. fejezet: 1. óriási tévedés: A zűrzavaros autoimmunitás ......................... 125
11. fejezet: 2. óriási tévedés: A rejtélyes betegség tévképzet ...................... 129
12. fejezet: 3. óriási tévedés: A címkék mint válaszok ................................. 131
13. fejezet: 4. óriási tévedés: A gyulladás mint ok ....................................... 133
14. fejezet: 5. óriási tévedés: Az anyagcseremítosz .................................... 137
15. fejezet: 6. óriási tévedés: A genetika hibáztatása .................................. 141
16. fejezet: 7. óriási tévedés: A könyörtelen négy semmibe vétele ............... 145
17. fejezet: 8. óriási tévedés: Csak a fejedben létezik ................................. 149
18. fejezet: 9. óriási tévedés: Te hoztad létre a betegségedet ..................... 151
HARMADIK RÉSZ: A pajzsmirigy feltámasztása

19. fejezet: Ideje újraépítened a szervezetedet ........................................... 157
20. fejezet: Élet pajzsmirigy nélkül .............................................................. 161
21. fejezet: Gyakori félreértések és kerülendők .......................................... 165
22. fejezet: A gyógyulást elősegítő ételek, gyógynövények
és étrend-kiegészítők ............................................................... 175
23. fejezet: 90 napos pajzsmirigy-rehabilitáció ........................................... 189
24. fejezet: Pajzsmirigygyógyító receptek ................................................... 201
25. fejezet: Pajzsmirigygyógyító technikák ..................................................265
26. fejezet: Végre gyógyultan – egy nő története .........................................269

NEGYEDIK RÉSZ: Az alvás titkai

27. fejezet: Az álmatlanság és a pajzsmirigy .............................................. 277
28. fejezet: Az alvás forrása ........................................................................ 281
29. fejezet: Az alvászavarok azonosítása ...................................................285
30. fejezet: Az alvászavarok gyógyítása .....................................................293
31. fejezet: Miért jók a rossz álmok ............................................................299

Utószó: A lelked aranya ................................................................................... 301
Köszönetnyilvánítás ........................................................................................ 303
első rész

A PAJzsMIrIGGYel
KAPCsOlATOs
FelIsMeréseK
1. FEJEZE T

A pajzsmirigyeddel
kapcsolatos igazság

A nagy napon korán felébredsz. Gon- a rendelőbe, ahol helyet foglalsz, és pró-
dosan öltözködsz, bőségesen megreg- bálod lassan venni a  levegőt. Néhány
gelizel, és üzenetet hagysz a főnököd- perc múlva bejön az orvos, és egy rövid,
nek, melyben emlékezteted, hogy késni barátságos beszélgetés után előrukkol az
fogsz. Az orvosi rendelő felé haladva ítélettel:
elönt a remény a gondolatra, hogy a leg- – Önnek Hashimoto-betegsége van.
közelebb, amikor ismét volán mögé ülsz, Okoz némi megkönnyebbülést, hogy
már egy kicsivel jobban irányítod a saját van neve annak, amitől szenvedsz…
életedet. a név azonban nem árul el sokat a prob-
Talán végre választ kapsz arra, hogy léma valódi mibenlétéről.
miért nem tudsz aludni, tartani a normál – És az micsoda? – kérdezed.
súlyodat, hogy miért olyan makacsul – A vérvételi eredményéből azt látni,
kuszák a  gondolataid, hullik állandóan hogy megemelkedett a  pajzsmirigy-
a hajad vagy küzdesz a folyamatos kime- ellenanyagok vagy más néven antitestek
rültséggel. Végre – gondolod – valame- száma. Amellett, hogy a vérében maga-
lyest megértheted a hőhullámokat és sabb a pajzsmirigyserkentő hormon, más
azt, hogy miért olyan hideg a kezed és a néven thyreoideastimuláló hormon vagy
lábfejed, töredezettek a körmeid, száraz TSH szintje, hogy a legutóbbi vizsgálaton
a bőröd, szabálytalan a szívdobogásod, a pajzsmirigy megnagyobbodását észlel-
hogy miért nem bír nyugton maradni a tem, és hogy a pajzsmirigy-alulműködés
lábad, vagy hogy mi az oka a memória- tüneteit mutatja, minden más is azt jelzi,
zavarodnak, az üvegtesti homálynak a hogy az immunrendszere kissé össze-
szemedben, az izomgyengeségnek, a zavarodott. Ezt autoimmun reakciónak
hormonkilengéseknek, a szédülésnek, a nevezzük, és azt jelenti, hogy a szerve-
bizsergéseknek és zsibbadásnak, a füled- zete idegen anyagnak tekinti a pajzsmi-
ben hallott zúgásnak vagy csengésnek, rigyét, és rátámad. Ettől a  pajzsmirigy
a fájdalmaknak, a szorongásnak és a begyullad, idővel pedig – fokozatosan
depressziónak. A váróteremben alig tudsz csökkenő működés mellett – tönkremegy.
az öledben tartott magazinra figyelni, Amint elképzeled, hogy az immun-
mert azt lesed, hogy mikor hívnak be. rendszered megtámadja ezt a kis, ártat-
Ez a pillanat is elérkezik. Bevezetnek lan mirigyet a nyakadban, az imént érzett

19
G Y Ó G Y Í T Ó M É D I U M – E G É S Z S É G E S PA J Z S M I R I G Y

megkönnyebbülés nyom nélkül elpárolog. rá a  jelekből. Az is lehet, hogy göböt,
Már-már azt kívánod, hogy olyan legyen cisztát vagy akár tumort diagnosztizál-
ez a diagnózis, mint az interneten meg- tak a pajzsmirigyedben. Arra a kérdésre,
rendelt cipő, amelyet azonnal vissza- hogy miért történhetett ez, az orvosod
küldhetsz, amint kiderült, hogy nyomja azt válaszolhatta, hogy a korai öregedés
a  lábujjaidat. Egyszerűen csak jelzed lehet az oka – ami kijózanító erejű üze-
a visszaküldő nyomtatványon, hogy nem net, különösen a húszas vagy harmincas
passzol rád, és már meg is szabadultál éveidben járva.
tőle, és szabadon keresheted tovább Lehetséges, hogy az orvosod nem
a  neked megfelelő cipőt. Ehelyett itt éri be egy pajzsmirigyre vonatkozó diag-
szembe kell nézned a valósággal. nózissal. A  Hashimoto-betegség vagy
– Hogyan történhetett ez? Graves–Basedow-kór, a  pajzsmirigy-
– Lehetséges, hogy örökletes hajlama alulműködés vagy pajzsmirigygyulladás,
van az autoimmunitásra, amelyet környe- illetve -megnagyobbodás mellett még
zeti tényezők válthatnak ki, például bakté- azt is kijelentheti, hogy Lyme-kórod,
riumok, az étrend vagy a stressz. illetve reumás ízületi gyulladásod (RA)
– De mégis miért támad a szervezet vagy mondjuk fibromialgiád van, és/vagy
önmagára? Mitől zavarodik össze? a perimenopauza vagy menopauza sza-
– Nos – feleli erre az orvos, és kaszaiban jársz. Lehetnek, akik viccesen
együttérzőn rád mosolyog –, az autoim- „reménytelen esetnek” vagy „hipochon-
mun betegségek okát még nem ismerjük dernek” titulálhatnak, ami jobban fáj, mint
pontosan. A kutatások azonban nap mint képzelhetik, hiszen semmi másra nem
nap újabb eredményekkel szolgálnak. És vágysz, mint hogy megszabadulj a prob-
most beszéljünk a gyógyszerezésről. lémádtól. Úgy érezheted, hogy soha nem
Az orvostól távozva nem azt érzed, hallgatnak meg igazán.
hogy átvetted az irányítást – úgy érzed, Lehet, hogy amikor először orvoshoz
hogy elárultak. Hogyan hagyhatott így mentél, sem a leleteidből, sem az orvosi
cserben a saját tested? Mi rosszat tettél, vizsgálati eredményeidből nem derült ki
mivel érdemelted ki, hogy az immunrend- semmi rossz. Aztán a válaszokat kere-
szered megbokrosodott? Már azt sem sendő sorra jártad az orvosokat egymás
tudod, hogy ettől kezdve miben bízhatsz, után, de mégsem találtál egyet sem.
ha a saját tested sem áll feltétlenül a te Kezdted elveszíteni a bizalmat mind az
oldaladon. orvosokban, mind önmagadban. Mivel
Lehetséges, hogy a leírt forgatókönyv egy ideig még arról is sikerült meggyőz-
nem egészen fedi a  saját pajzs mirigy- nöd magad, hogy a tüneteid csak a saját
sztoridat. Lehet, hogy téged a Graves– fejedben léteznek, végigolvastad a leg-
Basedow-kór diagnózisával szembesítet- újabb kutatásokról szóló irodalmat, és
tek. Ez egy olyan autoimmun betegség a  saját következtetéseidet is levontad
– magyarázza az orvosod –, amely túlmű- azzal kapcsolatban, hogy mi történik az
ködésre sarkallja a pajzsmirigyedet. egészségeddel. Megpróbáltál változtatni
Vagy azt mondták neked, hogy elsőd- az étrendeden, és egy kicsit jobb lett, bár
leges pajzsmirigy-alulműködésed van, még mindig minden egyes nap küzdel-
azaz alacsony a pajzsmirigyhormon-ter- mes; még mindig nem igazán érzed jól
melésed, ami vagy a vérvételi eredmé- magad a bőrödben.
nyedből derült ki, vagy egy funkcionális Vagy az is lehet, hogy nem volt lelki-
orvoslással foglalkozó szakember érzett erőd orvoshoz menni azzal, hogy kimerült

20
A pajz smirigy eddel kap csolatos igazság

vagy, szorongsz, ködös a gondolkodásod mít, hogy hányszor hallod azt, hogy az
és szédelegsz. Jó néhány cikket elolvas- autoimmun betegség a test saját maga
tál a  pajzsmirigyről, és elgondolkodtál ellen fordított támadása, nem számít,
rajta, hogy esetleg a te problémádat is hogy milyen sok szakember állítja, hogy
ez okozhatja. a  pajzsmirigyproblémák genetikusak,
Az is előfordulhat, hogy egy szerettedet nem számít, hogy hányan kételkednek
kínozzák makacs, megmagyarázhatatlan a szenvedéseidben, vagy hogy te magad
tünetek, vagy akár pajzsmirigybetegsé- kételkedsz-e magadban és azt hiszed,
get állapítottak meg nála. Az oldalvonalról hogy hibás vagy. És az sem számít, ha
figyeled, hogy mennyire megnyomoríthatja felmerül benned, hogy esetleg nem küz-
az embert ez a krónikus betegség, és azt desz elég keményen az életben – téged is
kívánod, hogy bárcsak elmulaszthatnád, mindenképpen hajt az az ösztönző érzés,
hogy visszakaphasd azt az egészséges, hogy itt valami nincs teljesen rendjén.
életerős barátodat vagy rokonodat, akit Miért támadná meg a  szervezeted
azelőtt ismertél. saját magát? Ha a pajzsmirigyproblémák
Vagy lehet, hogy orvos vagy, akinek genetikusak, akkor miért csak az utóbbi
a szíve szakad meg attól, hogy a páci- generációknál lettek ennyire elterjedtek?
enseit ilyen krónikus fájdalom vagy kelle- Hogyan lehetséges, hogy minden fizikai
metlenség kínozza. Nyomon követed az szenvedés csak a fejedben létezik, vagy
autoimmun betegséggel és a pajzsmirigy hogy az egész valamiféle kozmikus fizet-
egészségével foglalkozó legújabb elmé- ség valamiért?
leteket. A sorok között olvasol a tünete- Úgy okoskodsz, hogy kell lennie ennél
ket  látva, nem a  vérvételi eredménytől jobb magyarázatnak. Kell lenniük olyan
várod a végső választ, a krónikus beteg- feltárandó tényeknek, amelyek mindezt
ség kezelésének legújabb eszközeit megmagyarázzák – a szíved mélyén ezt
adod a pácienseid kezébe, és figyeled, pontosan tudod.
hogy a gyógyszerek mikor nem hoznak És igazad van.
enyhülést, miközben folyamatosan egy
áttörést hozó tanulmányra vársz, amely
végre fellebbenti a fátylat a pajzsmirigy HIBÁZTATÓS JÁTÉK
titkairól.
Ha a  leírt forgatókönyvek bármelyi- Nyugodj meg, a tüneteid és a betegséged
kéhez hasonlót éltél át, nem vagy egye- nem a te hibád.
dül – több millió emberrel együtt nézel Érted? Elmondom újra, mert nagyon
szembe azokkal a rejtélyes tünetekkel, erős az ezzel ellentétes kondicionálás: a
amelyeket az orvosok mostanában kezd- tüneteid és a betegséged nem a te hibád.
tek el összefüggésbe hozni a pajzsmirigy Nem te hoztad létre a betegségedet.
betegségével. Míg a  saját történeted Nem te vonzottad be vagy jelenítetted
csak a tiéd, és annak a részletei, amin meg. Nem te képzelted be. Nem azért
keresztülmész, egyediek és személyesek, vagy beteg, mert bolond, lusta vagy
egy olyan bátor és fáradhatatlan csapat gyenge akaratú vagy, vagy mert hibás
egységéhez tartozol, akik nem elégsze- lennél, illetve unatkozol. Nem te hoztad
nek meg semmivel, amíg ki nem derítik magadra a tüneteidet azzal, hogy rossz
a pajzsmirigy átfogóbb titkát. gondolatokat dédelgettél, vagy túlságo-
A saját egyéni élményed nehézségei san a félelemre koncentráltál. Nem hibás
ellenére valami vezet, hajt előre. Nem szá- a családod vérvonala. Nem tartod vissza

21
G Y Ó G Y Í T Ó M É D I U M – E G É S Z S É G E S PA J Z S M I R I G Y

tudat alatt a gyógyulásodat azért, mert denki bizalmatlanul fogadja a megbízásai-
titokban a betegeknek kijáró figyelemre dat, és már te sem bízol saját magadban?
pályázol. A szenvedésed nem Isten vagy Furcsa módon mindenki jobban érezheti
az univerzum büntetése, és nem a rád magát attól, ha választ kap arra a kér-
visszaszálló karma valamiért, amit ebben désre, hogy miért vallott kudarcot egy
vagy egy korábbi életedben tettél. adott megbízás.
És a  tested sem hagyott cserben Csak éppen… mi van, ha nem az
téged. A  pajzsmirigy tünetei és beteg- a helyes válasz? Mi van akkor, ha egész
ségei nem arra utalnak, hogy a  tested idő alatt, míg mindenki rád mutogatott, az
ellened lázad. Soha nem árulna el téged. igazság az volt, hogy te hibátlan instruk-
A szervezeted éjt nappallá téve azon dol- ciókat adtál, az embereidnek pedig arra
gozik, hogy segítsen neked – mert a tes- kellett volna időt fordítaniuk, hogy kide-
ted feltétel nélkül szeret téged. rítsék, milyen számítógépes vírus okozta
A pajzsmiriggyel kapcsolatos leghala- valójában a problémát?
dóbb információkból is kimaradnak ezek Éppen ez a helyzet jelenleg a pajzs-
a lényeges tények. Miért? Mert a hibáz- mirigybetegség frontján. A  gondolat,
tatás társadalmában élünk. Akár van jó hogy ne legyen magyarázat arra, hogy
megoldásunk, akár nincs, mi, emberek miért szenved a népesség jelentős szeg-
mindig megpróbáljuk kitölteni az üres mense hosszan tartó fájdalom vagy kel-
rubrikákat. Az univerzum rejtélyessége az lemetlenség miatt, ellentétes azzal az
egy dolog – ha nem ismerjük az idő vagy irányadó képpel, mely szerint az orvosi
a tér titkait, általában képesek vagyunk kamara kötelességének érzi, hogy
ezzel élni generációkon át is arra várva, támaszt nyújtson. Válaszok hiányában
hogy kitisztuljon a kép. Ha azonban az ezért aztán a  kutatók olyan elmélete-
ismeretlen a mindennapi életünket érinti ket dolgoznak ki, mint a szervezetedet
– mondjuk fájdalmak képében –, akkor hibáztató autoimmunitás. Ezek a téves
a válaszok hiánya csüggesztően hat ránk. orvosi elképzelések a krónikus betegség
Úgyhogy kitöltjük a hiányzó részeket; óriási hibái, melyekkel a könyv Második
amikor valami elromlik, arra a lehető leg- részében foglalkozunk majd részleteseb-
gyorsabban magyarázatot szeretnénk ben. A  jóindulat szüleményei ezek: az
kapni. Ha például egy munkahelyi meg- orvostudomány azért akarja megokolni
bízás nem a megfelelő módon teljesül, az álmatlanságodat, a megfékezhetetlen
mindenki azonnal tudni akarja, hogy ez súlygyarapodásodat vagy a  letaglózó
kinek a hibája. Mindez nemes alapelveken kimerültségedet, hogy ne kelljen a rejté-
nyugszik: a felelősségen és az elszámol- lyek homályában élned.
tathatóságon. Úgy érvelünk, hogy minél A gond ezzel az, hogy ezek az elméle-
gyorsabban megkapjuk a  válaszokat, tek sokszor nagyon gyorsan megragad-
annál inkább bebiztosíthatjuk magun- nak, miután kiötlötték őket – és amint
kat, hogy a jövőben elkerüljük a hasonló egy elméletet túl gyakran ismételnek és
kalamajkát. túl sokáig alkalmaznak, azt hajlamosak
De mi van akkor, ha végül nem a meg- leszünk tényként kezelni. Ennélfogva az
felelő forrást hibáztatjuk? Mi van akkor, ha orvosi kutatások azon feltételezés alap-
abbéli sietségében, hogy kiderítse, miért ján működnek, hogy az autoimmunitás
tévesek az adatok a táblázatban, az egyik elmélete helytálló, és azzal foglalkoz-
menedzser arra jut, hogy vezérigazgató- nak, hogy megpróbálják kideríteni az
ként eleve te adtál ki rossz utasítást? Mi immunrendszer pajzsmirigy ellen intézett
van akkor, ha ezt követően éveken át min- támadásának különböző okait. Ez nem

22
A pajz smirigy eddel kap csolatos igazság

vezet válaszokhoz, mert az autoimmun igazságtól. Úgyhogy kezdjük rögtön azzal,
betegség nem a test maga ellen irányuló hogy a hibáztatást kihúzzuk az egyenlet-
támadása – a pajzsmirigybetegség pedig ből, majd adjuk össze a pajzsmirigybe-
nem egyszerű öregedési vagy genetikai tegség hátterében álló valódi tényezőket,
kérdés, és nem azzal függ össze, hogy hogy végre megtalálhasd a gyógyuláshoz
rossz gondolatokat ápolunk, bizonyos vezető megoldást.
érzelmeknél leragadtunk vagy gyulladás-
keltő ételeket eszünk.
A pajzsmirigybetegség diagnózisát VÍRUSOS
bármilyen korban nehéz elfogadni. Nagy PAJZSMIRIGYBETEGSÉG
teher egy halom diagnózissal szem-
besülni és azt érezni, hogy valamilyen Az orvosoknak remélhetőleg két-három
módon alapjaiban romlott el a működé- évtizeden belül a  kezükben lesznek
sed. Ugyanilyen nehéz rejtélyes tünetek- a vizsgálatok és a válaszok ahhoz, hogy
től szenvedni úgy, hogy még nevesítve valódi enyhülést hozhassanak neked. Ha
sincs az, ami az elméddel és a testeddel azonban már most ezzel a problémával
történik. küzdesz, kétlem, hogy lenne kedved
Idősebb korban igazságtalan akadály- húsz-harminc évet várni. Máris elég rég-
nak érződhet mindez. Pont, amikor kez- óta vársz. Elég régóta szenvedsz. Eleget
denek csökkenni a kötelezettségeid, és voltál türelmes. Itt az idő, hogy végre
arra számítasz, hogy elkezdheted élvezni felfegyverezd magad az igazsággal,
az életet, jönnek ezek a tünetek, és az hogy megtudd, mi tartott vissza eddig
utadba állnak. valójában.
A harmincas, negyvenes vagy ötvenes Ha Hashimoto-betegséggel, pajzsmi-
éveidben járva a pajzsmirigyproblémát idő rigy-alulműködéssel vagy más pajzsmi-
előtti öregedésként élheted meg. Az élet – rigyzavarral diagnosztizáltak, igen nagy
a saját családod és a karriered –, amely- esélyed van rá, hogy nem a leghatéko-
nek felépítésén olyan keményen dolgoz- nyabb kezelést kapod – mert a  pajzs-
tál, hirtelen mintha széthullhatna. Azon mirigybetegség valódi okának isme-
aggódsz, hogyan fogod tudni ezután is rete nélkül az orvosok nem ajánlhatnak
a  gondját viselni mindenkinek, akinek gyógyírt a háttérben húzódó probléma
kell, és hogyan tudod elvégezni minden gyógyítására.
tennivalódat. Ha pedig pajzsmirigyproblémára gya-
Ha pedig éppen most váltál felnőtté, nakodva végeztek rajtad vizsgálatokat,
a  tünetek megjelenése életfogytiglani és az eredmény negatív lett, még min-
büntetésként hathat. Egy házasság vagy dig előfordulhat, hogy alul- vagy túlmű-
karrier kezdetén, vagy mielőtt egyáltalán ködő pajzsmirigy rejlik a  szenvedésed
lehetőséged lett volna családot alapítani háttérben, és nem tudod meg – mert
vagy elkezdeni dolgozni a szakmádban, a  pajzsmirigyvizsgálatok nem teljesen
hirtelen a kispadra kerülsz, és azon tana- pontosak.
kodsz, hogy hogyan leszel képes eltartani Néhány megvilágosodott orvos most
magad és megtartani a párkapcsolatodat. kezd ez utóbbinak a  fényében gon-
Akármilyen életszakaszban jársz is, dolkodni. Olyan sok beteggel volt már
máris van elég dolgod. A legkevésbé arra dolguk, akik klasszikus pajzsmirigy-
van szükséged, hogy úgy érezd, a beteg- alulműködési tüneteket mutattak annak
ségedet magadnak köszönheted – külö- ellenére, hogy a teszteredményeik nem
nösen azért, mert ez igen messze jár az jelezték a  rendellenességet, hogy arra

23
G Y Ó G Y Í T Ó M É D I U M – E G É S Z S É G E S PA J Z S M I R I G Y

a helyes következtetésre jutottak, hogy alapoznak, hogy az autoimmun beteg-
sokkal több embernek van pajzsmirigy- ség a szervezet saját maga ellen irányuló
problémája, mint amit a  hagyományos támadása – ami, amint azt hamarosan
diagnosztikai módszerekre támaszkodva részletesen feltárjuk majd, igen mesz-
gondolnánk. Ezeknek a haladó szellemű sze jár az igazságtól, és (2) minél több
orvosoknak a szemében a pajzsmirigybe- figyelmet kap a pajzsmirigy maga, annál
tegség kezd járványként megmutatkozni. kevésbé hajlanak az emberek arra, hogy
Sajnos a ma hozzáférhető pajzsmirigy- hátralépjenek egyet, és távolabbról gon-
gyel kapcsolatos információk közül még dolják át a nagyobb egészet.
a leghaladóbb szelleműek sem kielégítők. Mert létezik egy sokkal átfogóbb kép!
És nemcsak hogy nem elegendők, hanem A mai elméletek csak a  csalit köve-
nagyrészt hibásak is. Mivel a pajzsmirigy- tik – mint egy fakacsát, amelyet a vadá-
betegséget még mindig félreértelmezik, szok tesznek ki a  tóra, mert az ennek
a pajzsmirigy egészségéről szóló legfris- köszönhetően letelepedő madárraj sok-
sebb könyvek is idejétmúltakká válnak, kal könnyebb préda. Ez a csali – a hibás
még mielőtt kikerülnének a könyvesboltok elképzelés arról, hogy a  pajzsmirigy
polcaira. Az ebben a pillanatban elérhe- a  ludas számtalan betegség kialakulá-
tővé váló legújabb programokkal kapcso- sában – csak elterelő hadművelet. Ha
latban megkérdezett szakértők még ma is eltesszük a távcsövet, és keresünk egy
azt a pajzsmirigyelméletet osztják, amely magasabb kilátópontot, meglátjuk, hogy
felett már réges-régen eljárt az idő. azok a madarak, akik tudják, mit keresse-
Bárcsak nyilvánosak lennének már nek, biztonságos búvóhelyre találhatnak
a válaszok, hogy jobban lehess! De nem – ahogy te is megkímélheted magadat és
azok – fontos, hogy ezt tudd, hogy ne a szeretteidet is azáltal, ha megkeresed
pazarold a drága idődet a meglévő forrá- azt a tisztást, ahol a pajzsmiriggyel kap-
sok átnyálazására, mert ezek a krónikus csolatos valódi igazság lakozik.
betegségek régóta idejétmúltnak tekin- Támadás alatt van az emberek pajzs-
tendő elméletein alapulnak. Ha egy könyv- mirigye? Igen. A  pajzsmirigy fontos az
ben az áll, hogy a Hashimoto-betegséget egészségünk szempontjából? Fontosabb,
vagy a Graves–Basedow-kórt az okozza, mint sejtjük. A rossz pajzsmirigy az oka
hogy a tested önmaga ellen fordult – mert annak, hogy milliók betegek? Nem.
ezt mondják a legújabb kiadású szakmai Íme, a sarkalatos igazság, mely elke-
munkák –, jobban teszed, ha elavultnak rüli az orvosi szaklapok, az internet és
tekinted. A  pajzsmiriggyel kapcsolatos a  legfrissebb szakirodalom figyelmét:
elméletek értelmezését akár az antik cik- nem a pajzsmirigyprobléma a betegség
kek vásárlásához is hasonlíthatnánk. Ked- végső oka. A pajzsmirigyprobléma is
ves, gyűjteni való elméletek ezek, melyek csak egy újabb tünet.
egy régi gondolkodásmódba nyújtanak A pajzsmirigybetegségeknél sokkal
betekintést. A  jelenben azonban nem többről van szó, mint erről a kis mirigy-
nyújthatnak neked segítséget. ről a nyakunkban. A pajzsmirigy beteg-
Annak ellenére, hogy a  máshol fel- ségével nem magyarázható a számtalan
lelhető információk is segíteni akarnak probléma, amelyet az ember átélhet; nem
neked, szeszélyesen kanyargó ösvényre a pajzsmirigy a végső láncszem, amely
terelnek. Miért szeszélyes, ha ezek a for- rávilágít a dolgokra. Valami sokkal átha-
rások végső soron a pajzsmirigyre össz- tóbb dologról van szó a  szervezetben,
pontosítanak? Ennek két oka van: (1) ezek egy olyan invazív problémáról, amely
a munkák még mindig arra a feltevésre a  pajzsmirigybetegségnek tulajdonított

24
A pajz smirigy eddel kap csolatos igazság

hosszú tünetlista minden eleméért felel: – és az egész szervezeted – egészsége
a pajzsmirigyvírusról. és vitalitása visszaszerzésének a titkait.
Akinek a  szervezetében benne van Ehhez tartozik a külön erre a célra kidol-
ez az igen gyakori vírus, az vagy máris gozott 90 napos pajzsmirigy-rehabilitáció,
tapasztal pajzsmirigyproblémákat, vagy valamint a pajzsmirigy gyógyulását előse-
afelé halad. És ez a  vírus nem csak gítő receptek gyűjteménye.
a pajzsmirigyre vadászik. Mire a pajzs- Végezetül, az alvás titkait fejtegető
mirigyedbe jut, már a hármas stádiumá- Negyedik részben a  végére járunk az
ban jár, de – akár érzékelted a hatását, alvásproblémáidnak attól kezdve, hogy
akár nem – már a legkorábbi stádiumai- felébredsz éjszaka, egészed addig, hogy
tól kezdve egészségügyi problémákat miért nem érzed kipihentnek magad reg-
okozott neked. A  vírus számos tüne- gel, és hogy egyáltalán miért nem tudsz
tet és betegséget okoz azontúl is, amit elaludni. Az alvászavarokat gyakran
összekapcsoltak a  pajzsmiriggyel, így sorolják fel a pajzsmirigyproblémák tüne-
az is előfordulhat, hogy gyakorlatilag tei között, pedig az az igazság, hogy az
minden egészségügyi problémád erre álmatlanság jóval túlmutat a pajzsmirigy
az egyetlen forrásra vezethető vissza. megromlott egészségén. Az alvás még
A vírus akkor sem áll le, amikor bejutott mindig rejtély az orvosok számára, és
a  pajzsmirigybe. A  célja az, hogy még a pajzsmirigyvírusból való gyógyulásnak
tovább haladva az idegrendszeredet is és az egészséged jövőbeli megőrzésének
megtámadja – ezáltal rejtélyes tünetek olyan lényeges eleme, hogy részletes, fel-
sokaságát okozva –, és tovább folytassa táró, önálló fejezeteket érdemel. Mindnyá-
egészségromboló dühöngését. junknak rengeteg pihentető alvásra van
De azzal, hogy most már ennek szükségünk, és ha ismerjük a kódfejtés
a könyvnek a lapjain hozzáférhetsz ehhez titkát, ez is elérhetővé válik számunkra.
az általánosabb igazsághoz, a hatalmad-
ban áll megállítani.
Az Első rész következő fejezeteiben, ÚJ PAJZSMIRIGY-
melyekben a  pajzsmiriggyel kapcsola- SPECIALISTÁD: TE MAGAD
tos felismerésekről lesz szó, részletesen
megnézzük a pajzsmirigyvírus működé- A könyv régóta keresett, határozott vála-
sét, azt, hogy hogyan okoz tüneteket, és szokat tartalmaz. Ezekből a magasabb
hogy mit kell tudnod, ha vizsgálták már forrásból származó válaszokból megtud-
a pajzsmirigyedet, illetve gyógyszereket hatod, hogy mi vezetett idáig az életed-
is szedtél rá. A Második részben, mely ben, és hogyan fordíthatod vissza a folya-
az utadban álló óriási tévedésekről szól, matot. Máris ráálltál a gyógyulás útjára.
azt a jelentős hibás értelmezést vizsgál- Az első nagy lépés az igazság kiderítése.
juk meg, amely kialakította a  ma ural- Mire eléred a  könyv utolsó lapjait,
kodó félreértést a krónikus tünetekkel és magas szintű szaktudásra teszel szert
betegséggel kapcsolatban – és ráállunk a  pajzsmiriggyel kapcsolatban – olyan
a gyógyulás útjára. A pajzsmirigy feltá- tudásra, mely túlszárnyalja a  jelenlegi,
masztásáról szóló Harmadik részben nyilvánosan hozzáférhető elméleteket.
pedig a gyógyulás eszköztárát fedezhe- Mindenki másnál többet fogsz tudni
ted fel. Megnézzük, mit kell tudnod, ha a pajzsmirigy témaköréről. Végtére is ki
a pajzsmirigyedet részben vagy egész- lehet pajzsmirigy-specialista? Az, aki jól
ben eltávolították, hogy hogyan állíthatod ismeri a felállított elméleteket? Vagy eset-
meg a vírust, és elárulom a pajzsmirigyed leg az, aki teljes mértékben érti azt, ami

25
G Y Ó G Y Í T Ó M É D I U M – E G É S Z S É G E S PA J Z S M I R I G Y

van? Hamarosan megismered és meg- kíváncsiak lesznek a titkaidra. Az élelmi-
érted a pajzsmirigyedben – és a szerve- szerüzletben, a könyvesboltban, online
zeted többi részében – valójában zajló vagy baráti és családi körben is te leszel
folyamatokat, és képes leszel arra, hogy az, aki rávezetheti a többieket a pajzs-
a saját gyógyulásod érdekében alkalmazd mirigy igazságára. Részt veszel az igazi
ezt az igazságot. Te leszel a pajzsmiri- gyógyulás mozgalmában. A  szakértel-
gyed specialistája. meddel sokakon segítesz majd – sokkal
És mindez nem ér véget ezzel. Az több emberen, mint képzeled.
átalakulásodnak mások is tanúi lesznek; Most pedig vágjunk bele!

26
2. FEJEZE T

A pajzsmirigyvírus
kiváltó okai

Ha pajzsmirigyproblémád van, valószínű- taidat, mert a mindennapi működésed is
leg felmerültek benned bizonyos kérdé- puszta küzdelemmé vált.
sek: Hogyan történhetett ez? Miért éppen A pajzsmirigybetegséged időzítését
velem? Miért most? már-már kegyetlennek érezheted. Pont,
Biztosra veszem, hogy így vagy úgy amikor amúgy is különösen nehezen tud-
már azelőtt sem voltak előtted ismeret- tad fenntartani az egyensúlyt az életed-
lenek a  nehézségek, hogy a  tüneteid
ben, még a betegség is rátett egy lapáttal,
jelentkeztek. Nagyon sok minden törté-
és az egyensúlynak még a gondolatát is
nik velünk az életünk során. Szakítások,
eleve kidobta az ablakon.
árulások, a szeretteink elveszítése, beteg
családtagok ápolása, pénzügyi nehézsé- Vagy mintha a  tüneteid a  semmiből
gek, sérülések és a többi – fiatal korom tűntek volna elő. Minden jól ment, amíg
óta figyelem, amint az emberek átmennek végül hirtelen, minden előzetes figyelmez-
ezeken a próbatételeken, küzdelmeken tetés nélkül egy csapásra megváltozott az
és veszteségeken. Sokak szenvedését életed. Egyszer csak már nem az voltál,
láttam. Tudom, hogy milyen nehéz. aki azelőtt.
Aztán egyszer csak, mindezeknek Mindkét esetben – amikor úgy érzed,
a tetejébe, elkezded rosszul érezni magad. hogy a  betegség volt az utolsó csepp
Csökkenni kezd az energiád, nehezebben a  pohárban, és amikor olyan, mintha
húzod fel a farmeredet, ok nélkül zakatolni hirtelen kihúzták volna a  dugót a  kád-
kezd a szíved, a hajad csomókban hullik ból – meg lehet fejteni, hogy hogyan
a zuhany alatt, ráz a hideg és hőhullá-
jutott el idáig a  különböző kiváltó oko-
maid vannak, az izmaid fájnak, és már
kon keresztül. Ezek olyan események,
nem tudsz úgy koncentrálni, vagy nem jól
érzelmi kibillenések, környezeti tényezők
működik az emlékezeted.
Lehet, hogy fel kellett mondanod, ott és egyéb körülmények, amelyek biztosít-
kellett hagynod az iskolát, már nem tudod hatják a pajzsmirigyvírusnak azt a tápta-
úgy ellátni a gyerekeidet, ahogyan sze- lajt, amelyre éppen szüksége van ahhoz,
retnéd, barátságokra és lehetőségekre hogy a fejlődése aktív szakaszába lépjen
mondasz nemet, és a kétségbeesésbe – más szóval, hogy egészségügyi válság-
kerget, hogy nem tudod ellátni a felada- helyzetbe sodorjon.

27
G Y Ó G Y Í T Ó M É D I U M – E G É S Z S É G E S PA J Z S M I R I G Y

HOGYAN MŰKÖDNEK a  tapasztalások és események jelzik
A KIVÁLTÓ OKOK? a  vírusnak, hogy az immunrendszered
nem olyan erős, mint általában, ami azt
Amikor valaki elkapja a  pajzsmirigyví- jelenti, hogy eljött a pillanat számára, ami-
rust, annak az a célja, hogy a véráramból kor előnyre tehet szert.
a  nyirokcsomókon és olyan szerveken Aztán léteznek olyan kiváltó okok is,
keresztül, mint a  máj és a  pajzsmirigy, amelyeknek semmi közük az érzelmi álla-
végül bejusson a  központi idegrend- potodhoz. Lehet, hogy kicseréltettél egy
szerbe. A  folyamatra jellemző a  leállás halom amalgámtömést, amitől higany (a
és újraindulás, ezért lehetséges, hogy pajzsmirigyvírus egyik kedvenc cseme-
a betegséged alatt jobb időszakokat és géje) került a véráramodba. Vagy lehet,
rosszabbra fordulásokat is megtapasz- hogy a pajzsmirigyvírus más üzemanya-
talhattál. Vándorútja során a vírus elrejtő- gával érintkeztél – idetartoznak a rovarölő
zik a szervezetben, sereget épít, és várja vagy növényvédő szerek, vagy az olyan
a megfelelő pillanatot, hogy megtehesse immunrendszert kimerítő anyagok, mint
a következő lépést. És mi határozza meg a penész.
ezeket a  „megfelelő pillanatokat”? A Más forrásokból azt hallhattad, hogy
kiváltó okok. a vírusok egyszerűen csak osztódnak.
Emlékszel az első olyan alkalomra, Ha ezt hallottad, félrevezettek. Annak
amikor nem érezted igazán jól magad, ellenére, amit az orvosi kutatások és
vagy arra a pillanatra, amikor az addig tudomány ez idáig feltárt, az az igazság,
kezelhető tüneteid rosszabbra fordultak? hogy a  vírusoknak üzemanyagra van
Akkor jelentkezett, amikor éppen erősen szükségük – akár hormonok, akár méreg-
aggódtál a pénzügyeid miatt, vagy eset- anyagok, akár valamilyen konkrét élelmi-
leg a válásod vagy egyéb trauma, illetve szerek formájában, amit fogyasztasz (lásd
gyerekszülés után? Ezen példák mellett a 21. fejezetben a gyakori tévhiteket azzal
számos hasonló gyakori kiváltó okot kapcsolatban, hogy mit kell kerülnöd) –
ismerünk, amely a pajzsmirigyvírust alvó ahhoz, hogy szaporodhassanak.
állapotból támadásba lendítheti, és pajzs- Míg egy-egy kiváltó ok önmagában is
mirigyproblémát okozhat – kicsit ahhoz képes felébreszteni a pajzsmirigyvírust,
hasonlóan, amikor a grizzly medvét fel- az is gyakran előfordul, hogy akár éveken
ébresztik a téli álmából. át több kiváltó ok is összejátszik ehhez.
Nem véletlen egybeesés, hogy a pajzs- Tegyük fel például, hogy a nehézségeid
mirigybetegség akkor üti fel a fejét, amikor gyerekként kezdődtek, amikor átvetted
amúgy sem érzed kiemelkedően magad. a stresszt a szüleidtől vagy gondozóid-
Ez nem azt jelenti, hogy te vonzottad be tól. Később aztán egy-két problémásabb
a betegséget a stresszes lelkiállapotod- kapcsolatod is lehetett, érhetett autóbal-
dal – távolról sem! És nem is te vetted rá eset, lehetséges, hogy rosszul étkeztél,
tudat alatt a folytonos negativitásoddal vagy keveset aludtál. Ezek a nehézségek
a  szervezetedet a  megbetegedésre. együttesen olyan terhet róhattak a szer-
Sokkal inkább arról van szó, hogy a leírt vezetedre, hogy aztán egy bizonyos
kiváltó okokhoz hasonló intenzív tapasz- pillanatban a pajzsmirigyvírus – amit az
talások fiziológiai válaszreakciókat indí- életed során a születésedtől az iskolán át
tanak el a testedben – például eláraszta- egészen a közelmúltban elköltött éttermi
nak hormonokkal, többek között túl sok ebédig bármikor összeszedhettél – lehe-
adrenalinnal –, ami aztán üzemanyagként tőséget látott a kibontakozásra.
szolgál a vírus számára. Ugyanakkor ezek

28
A pajz smirigy v írus kiváltó okai

A KIVÁLTÓ OKOK LISTÁJA táplálja. Ha ki szeretnéd cseréltetni
az amalgámtöméseidet, kérd meg
Amint végigolvasod a  pajzsmirigyvírus a fogorvosodat, hogy egyesével
leggyakoribb kiváltó okainak felsorolását, tegye.*
figyeld meg, hogy vonatkozik-e rád vala- • Higany más formában: Mivel
melyik. Esetleg logikussá válik-e a tüne- a higany a pajzsmirigyvírus
teid időzítése ennek az új nézőpontnak egyik kedvenc tápláléka, minden
köszönhetően? formájában kerüld! Ha például
Ne feledd, hogy sok kiváltó ok olyan, gyakran eszel halat (vagy a tenger
hogy talán nem is tudtál róla, hogy jelen egyéb gyümölcseit), különösen
voltak az életedben akkoriban. Érintkez- olyan nagytestű halakat, mint
hettél növényvédő szerekkel anélkül, a tonhal vagy a kardhal, amelyek
hogy tudtál volna róla, élhettél olyan táp- gyakran jelentős mennyiségű
anyaghiánnyal, amelyet a vértesztek nem higanyt tartalmaznak, az végül
mutattak ki, vagy hathattak rád egyéb eljuttathatja az immunrendszeredet
kiváltó okok, például egy szőnyegtisztítás a töréspontig, és ez vírusfertőzéshez
alkalmával, amit nem könyveltél el jelentős vezethet. A higany hajlamos
életeseményként. továbbá arra, hogy a vérvonalon
Miközben végiggondolod ezeket a végighaladva generációról
kiváltó okokat, elkezdheted összerakni
generációra egészségügyi
a kirakós darabkáit. Végül összeáll a kép,
problémákat okoz, amelyeket aztán
és megkapod a  válaszokat arra, hogy
tévesen az öröklődésnek tudnak
miért az adott időpontban csapott le rád
be. Mindig figyelj oda a higannyal
a betegség. A kiváltó okokat a gyakoriság
való érintkezésre – a mai modern
sorrendjében olvashatod, a leggyakoribb-
időkben is érzékenyen reagálunk
tól haladva a legkevésbé gyakoriak felé.
erre az anyagra. Járj utána, és
• Penész: Ha hosszan ki vagy téve
kérdőjelezd meg, amit ajánlanak
a penész hatásának egy olyan
neked, a gyerekeidnek és a többi
épületben, ahol naponta több órát
családtagodnak.
eltöltesz – például otthon vagy
a munkahelyeden –, az legyengítheti • Cinkhiány: A cinkhiány is
az immunrendszeredet, és ezáltal öröklődhet, ráadásul generációról
a pajzsmirigyvírus előnyös helyzetbe generációra rosszabbodhat. Ha
kerülhet. az életed adott pontján különösen
alacsony a cink mennyisége
• Higany alapú amalgámtömés:
a szervezetedben, az fogékonnyá
Ha vannak amalgámtöméseid,
tehet a pajzsmirigyvírusra.
légy óvatos az eltávolításukkal
kapcsolatban. A bennük lévő higany • B12-hiány: Még ha a vérvételi
általában stabilan elvan ott, ahol eredményeid azt mutatják is, hogy
van, míg az eltávolítása során ez normális a B12-vitamin-értéked, az
a mérgező anyag végül bekerülhet nem jelenti azt, hogy az mind olyan
a véráramodba, és ezáltal a vírust hasznos B12, ami ott szívódik fel,

* Érdemes biológiai fogászatot keresni, ahol nagyobb gondossággal, kiegészítőkkel távo-
lítják el az amalgámtöméseket. Fontos, hogy várandósan ne cseréltessen ki senki amal-
gámtömést, mert a felszabaduló higany a magzat szervezetébe is bejut – a lektor.

29
G Y Ó G Y Í T Ó M É D I U M – E G É S Z S É G E S PA J Z S M I R I G Y

ahol a szervezetednek szüksége • Beteg szerettünk ápolása: Különös
van rá. A központi idegrendszered, súlya van annak, amikor tanúja
a májad vagy más szerveid vagy egy hozzád közel álló személy
még mindig szenvedhetnek szenvedésének, ugyanakkor az
a hiányától, aminek köszönhetően ápolásával járó munkát is elvégzed,
a pajzsmirigyvírus gyorsan fejlődhet. miközben néha egyenesen te is
• Kártevők elleni és gyomirtó érzed az ő fájdalmát. Ez a tapasztalás
szerek, például DDT: Ha olyan is egyszerre gyengíti az
pázsitból, parkból vagy golfpályából immunrendszert és erősíti
származó toxinoknak vagy kitéve, a pajzsmirigyvírust.
ahol permeteznek, az egyszerre • „Vírusbarát” gyógyszerek: Az
okoz kárt a szervezetedben és eteti antibiotikumok és benzodiazepinek
a pajzsmirigyvírust a számára éltető remek táptalajt biztosítanak a vírusok
méreganyagokkal. A kártevők számára, ugyanakkor gyengíthetik az
elleni és gyomirtó szerek, különös immunrendszert. Ha gyanítod, hogy
tekintettel a DDT-re, szintén vírusfertőzésed van, menj orvoshoz,
átadódhatnak az újabb és beszéld meg vele újra, hogy
generációknak – egy újabb milyen gyógyszereket szedj.
örökség, amelyet tévesen szintén
• Túl sok receptre felírt gyógyszer:
genetikusnak tartanak.
A magas dózisban szedett
• Rovarirtók a lakásban: A repülő gyógyszerek – különösen, ha többet
rovarok, hangyák, csótányok elleni is szedsz egyszerre – erős koktélként
sprayk és egyéb, rovarirtásra teperhetik le az immunrendszeredet,
használatos mérgek a végén téged és ezáltal kaput nyithatnak
is megmérgeznek. A méreganyagok a támadó vírus előtt. Ha különböző
felhalmozódhatnak a szerveidben, orvosok írják fel a gyógyszereidet,
és hozzájárulhatnak például mindenképpen tájékoztasd őket
a depresszió kialakulásához, valamint a többiről is, és inkább kétszer is
a pajzsmirigyvírus számára is kérdezz rá, hogy valóban a legjobb
táplálékot jelentenek. adagolást állították-e be a számodra.
• Haláleset a családban: Mindenfajta • Hormonális változások: Az
érzelmi trauma gyengítheti erős hormonális változással járó
az immunrendszert és olyan időszakok, mint például a pubertás,
hormonok kibocsátására késztetheti a terhesség vagy a gyerekszülés
a mellékvesét, amelyek a vírusokat is táplálhatja a pajzsmirigyvírust
tápláló „negatív” érzelmekkel az egyik kedvenc üzemanyagával:
kapcsolhatók össze. Egy szerettünk a hormonokkal. Amikor ezek
halála különösen erős kiváltó oka a hormonok bőségesen elárasztják
lehet a pajzsmirigyvírusnak. a véredet, olyan tápot adhatnak
• Összetört szív vagy árulás: Egy a pajzsmirigyvírusnak a fejlődésre,
nehéz válás, szakítás vagy árulás amire vadul szomjazik. Amikor
szintén olyan immunrendszer- a hormonális váltás tetőzik, az
gyengítő és hormontermelő esemény, immunrendszer is legyengülhet, ez
amely megfelelő körülményeket pedig előnyt jelent a pajzsmirigyvírus
teremt a vírusnak ahhoz, hogy számára. Ez a kiváltó ok magyarázza,
előnybe kerüljön. hogy néhány serdülőkorú fiatal vagy

30
A pajz smirigy v írus kiváltó okai

újdonsült anyuka miért érzi magát a pajzsmirigyvírust is felébresztheti
hirtelen betegnek. és táplálhatja. Ha nagyon érzékeny
vagy erre, fontold meg, hogy
• Drogfogyasztás: Az illegális,
megszabadulsz a szőnyegeidtől.
méreganyagokat tartalmazó
Különben vásárolj „zöld” szőnyegeket
szerek egyszerre borítják fel az
és organikus tisztítószereket, és/
immunrendszeredet, és ágyaznak
vagy vedd igénybe a modern, „zöld”
meg a pajzsmirigyvírus számára.
szőnyegtisztítók szolgáltatásait.
• Pénzügyi nyomás: Ha amiatt kell
• Friss festék: A legtöbb friss
aggódnod, hogy elveszítheted
festék mérgező kipárolgást bocsát
az otthonodat vagy az állásodat,
a levegőbe. Ha a frissen festett és
nem tudod kifizetni a rezsit,
rosszul szellőztetett lakásodban
vagy pluszmunkát kell vállalnod
vagy irodában sok időt töltesz,
a váratlan kiadásaid miatt, elemi
a méreganyagok végül legyengíthetik
erővel csaphatnak le rád a negatív
az immunrendszeredet, és ezáltal
érzelmek. A kudarctól való félelem,
pajzsmirigyvírus-fertőzést válthatnak
a halálfélelem, az énkép elvesztése ki. Mindig azokat a festékeket
és a szégyen mind felütheti válaszd, amelyeknek nulla vagy
a fejét ilyenkor, és gyengíthetik az alacsony a VOC- (illékony szerves
immunrendszered azon képességét, vegyület) tartalma, és még ez
hogy kivédje a pajzsmirigyvírus által esetben is mindenképpen alaposan
okozott fertőzést. szellőztess, mielőtt huzamosabb időt
• Fizikai sérülések: Ha kificamítod töltenél az adott helyen.
a bokádat, eltöröd a lábadat, • Vízparti nyaralás: Meleg időben
autóbaleset ér vagy más fizikai rengeteg vörös alga halmozódhat
sérülést vagy traumát szenvedsz el, fel a tavak vizében vagy az
az annyira legyengítheti a testedet, óceánparton, és az általuk előidézett
hogy ezt a pajzsmirigyvírus kitűnő oxigénhiányos környezet kedvez
alkalomnak tekintheti arra, hogy a baktériumok szaporodásának, ami
kilépjen az alvó szakaszából, és legyengítheti az immunrendszeredet,
megfertőzzön. Ez fokozottan igaz, és ezáltal kiválthatja, hogy a vírus
ha műtétre van szükséged, mert kilépjen a szunnyadó állapotából.
a műtétek általában megkövetelik, Ha úszást tervezel, figyeld a „vörös
hogy antibiotikumot szedj. dagályra” figyelmeztető jeleket.
• Professzionális szőnyegtisztítás: • Méreganyagok kiszivárgása
Sok hagyományos szőnyeg a környezetbe: A régi
tartalmaz méreganyagokat, ráadásul szemétlerakókból kiszivárgó
a szőnyegtisztító szerekben igen anyagokkal toxikus vegyületek
mérgező szintetikus vegyszerek és nehézfémek, illetve más káros
vannak – úgyhogy a szőnyeg vegyületek kerülhetnek a közeli
„tisztítási” folyamata csak tovább tavakba, különösen a nyári
mérgezi azt, ami már amúgy is hőségben. Ilyen tavakban úszva
mérgező. Ha mindennap több toxinok hatásának vagy kitéve,
órán át belélegzed ezeket az ez pedig csökkenti az immun-
anyagokat, az legyengítheti az rendszered védekezőképességét
immunrendszeredet, és emellett a pajzsmirigyvírus elleni harcban.

31
G Y Ó G Y Í T Ó M É D I U M – E G É S Z S É G E S PA J Z S M I R I G Y

• Álmatlanság: Minden tartósan máshol, akármilyen kiváltó okról legyen is
fennálló alvásprobléma megzavarja szó, nem ez az alapvető oka a betegsé-
a szervezetet, ami idővel lehetőséget gednek. Továbbá, ezekért a kiváltó oko-
teremt a vírusnak arra, hogy életre kért nem szabad magadat hibáztatnod.
keljen. (A vírusproblémák eleve Nem azért váltják ki a  tüneteket, hogy
okozhatnak is alvászavarokat. a betegségért valahogyan magadat vagy
Az álmatlanság okait és leküzdését az életviteledet hibáztasd.
részletesen taglaljuk az alvás titkairól A kiváltó ok nem egyéb, mint kiváltó
szóló Negyedik részben.) ok. Ismétlem: a kiváltó ok nem egyéb,
• Rovarcsípések: A pókok, méhek, mint kiváltó ok. Ahhoz, hogy táplálhassa
kullancsok és más hasonló a pajzsmirigyvírust, annak a vírusnak már
ízeltlábúak csípéseivel alkalmanként eleve jelen kell lennie a szervezetedben.
méreg vagy a rovar kisebb részei (Arról, hogy milyen könnyen elkaphatod
maradhatnak a bőrödben, ami ezt a vírust, a következő fejezetben lesz
fertőzést okozhat. Ez legyengítheti szó.) Fogalmazzunk így: a pajzsmirigyví-
az immunrendszert, és ha már rus olyan, mint a tűz. A pajzsmirigyvírust
jelen volt a szervezetedben kiváltó ok csak a gázolaj, amit a lángokra
a pajzsmirigyvírus, és megfelelő az öntesz, hogy forróbban égjen és gyorsab-
időzítés, kihasználhatja az alkalmat, ban terjedjen.
hogy zavart okozzon. Ezért van az, hogy míg egy házas-
pár ugyanolyan mértékben ki van téve
a penész hatásának – mindennap ugyan-
abban a lakásban élnek, lélegeznek és
A KIVÁLTÓ OKOKKAL esznek –, a  férj mégis makkegészsé-
KAPCSOLATOS IGAZSÁG ges lehet, míg a felesége ágynak dőlhet
miatta, ami előtt mind a penészszakértők,
Remélem, hogy az iménti felsorolás mind az egészségügy szakemberei értet-
végigolvasása máris megvilágította lenül állnak. Ebben a példában a feleség
a  konkrét helyzetedet. Ha megérted szervezetében jelen van a pajzsmirigyví-
a betegséged miértjeit, a felismerés ereje rus, a penész pedig kiváltó okként lép fel,
elindíthat a gyógyulás útján. Amikor meg- míg a férj vírusmentes. Vagy lehet, hogy
oldódik a rejtély, hogy miért éppen az éle- egy öttagú családban mindenki naponta
ted adott pontján jelentkezett a betegség, érintkezik a penésszel, és csak hárman
újra a saját kezedbe veheted a gyeplőt. betegszenek meg. Az ő szervezetük-
Ha volt már részed az orvoshoz járás ben ott lapul a pajzsmirigyvírus, melyet
kálváriájában, vagy rengeteget olvastál a penész felébresztett, azaz aktivált, és
a pajzsmirigy egészségéről, talán máris ez egészségügyi problémákat okozott
rájöttél, hogy a szakértők gyanúja szerint nekik. Ha azonban a családban mindenki
ezek közül bizonyos tényezők össze- megbetegszik, az arra utal, hogy mind-
függésben állnak a  pajzsmirigybeteg- nyájuk szervezetében ott van a pajzsmi-
ségekkel – talán azt is hallottad, hogy rigyvírus. Az az igazság, hogy van olyan
a pajzsmirigybetegséget alapvetően az toxikus penészfajta is, amely mindenkinek
imént olvasott kiváltó okok valamelyike az egészségét meggyengíti valamelyest.
okozhatja. Azt szeretném, hogy világosan Ha pedig valaki (vagy akár többen) ilyen
lásd: ezeket a kiváltó okokat semmikép- toxikus penész hatásának van kitéve ott-
pen sem szabad a pajzsmirigyvírus tüne- hon, a munkahelyén, az autójában vagy
teinek okaiként kezelni. Akármit hallottál is más helyen, és ettől rosszabbul van,

32
A pajz smirigy v írus kiváltó okai

mint a  többiek, az általában azt jelzi, sem. Nem adhatsz örök életet a szerette-
hogy benne megvan a pajzsmirigyvírus, idnek. Nem védheted ki az összes sérü-
a penész pedig annyira legyengítette őt lést és balesetet az életedben. Vajon ez
vagy az immunrendszerét, hogy a vírus azt jelenti, hogy minden alkalommal meg
ebből előnyt kovácsolhatott magának. kell majd betegedned, ha egy-egy ilyen
Míg a  vírus, amelyet én „pajzsmi- esemény következik be az életed során?
rigyvírusnak” nevezek, néha felmerül Egyáltalán nem. Nem szeretném, hogy
a pajzsmirigyproblémákat taglaló orvosi ezt a listát látva megijedj az élettől. Mert
szakirodalomban, ezt a hihetetlenül gya- az igazság ez: alapvető, isten adta jogunk
kori kórokozót mégsem azonosították az karcolások nélkül átküzdeni magunkat
orvosok a pajzsmirigy vírusaként. Még ma a nehézségeinken. Szabadon átélhetjük
is másodlagosnak tekintik a pajzsmirigy- a megpróbáltatást jelentő tapasztalása-
betegség mellett; senki sem jött rá, hogy inkat – át is kell esnünk ezeken a kihívá-
a vírus a pajzsmirigyet pécézi ki magának, sokon –, és ez nem jelenti azt, hogy bele
és minden ottani rombolást az okoz. Álta- kell betegednünk. Alapvető jogod, hogy
lában annyi történt, hogy megfigyelték, ne kelljen rettegned a kiváltó okoktól. Arra
hogy néhány pajzsmirigyproblémákkal születtél, hogy szabadon, betegség nélkül
küzdő beteg szűrővizsgálati eredménye megtapasztalhasd az életet.
pozitív erre a vírusfertőzésre is, és azért Tehát hogyan léphetsz tovább ezzel az
megjegyezték, hogy a kettő között lehet új tudással? A kiváltó okok listáját ismerve
valamiféle homályos összefüggés. Az növelheted a tudatosságodat, hogy ma-
elméleti kutatók néha úgy találgatnak, gadat és a családodat is megvédhesd az
hogy a vírus lehet a kiváltó oka az auto- elkerülhető kiváltó okokkal szemben. Majd
immun reakciónak, pedig egyáltalán nem elvégezheted a könyvben megismert lé-
erről van szó. Te vagy most a kiváltó okok péseket a pajzsmirigyvírus megszelídí-
valódi szakértője. tése, az immunrendszered felerősítése és
Míg igen felszabadító lehet megismerni a pajzsmirigyed újraaktiválása érdekében,
a kiváltó okok listáját, megértem, ha ez hogy úgy vigyázhass magadra, ahogyan
ugyanakkor túl sok is lehet egyszerre. mindig is megérdemelted, és hogy a leg-
Hiszen végső soron azt nem irányíthatod, jobb formádban találkozhass az életben
hogy összetörik-e majd a szívedet, vagy rád váró tapasztalásokkal.

33
MÁsODIK rész

Az UTADBAN ÁllÓ
ÓrIÁsI
TéVeDéseK