You are on page 1of 17

Tartalom

Ingatáblák – Áttekintés
6
Ingajóslás – Spiritualitás és gyakorlat
9
Ingajóslás és radiesztézia
17
Ingajóslás és alkalmazott kineziológia
29
Az ingajóslás és a tudattalan nyelve
35
Ingajóslás és művészet
39
Alapinformációk az ingajóslásról
43
Gyakorlati tippek
49
Alkalmazási lehetőségek
59
Ingatáblák
67
Üres táblák
168
Ingatáblák – Áttekintés
Itt és most
Mit tegyek? .............................................................................................................68
Mi motivál a jelenben? ...........................................................................................70
Miről gondoskodjak ma? .........................................................................................72
Szívem vágya, avagy mi az, ami jelenleg fontos? ....................................................74
Hogyan érhetem el azt, ami számomra fontos? ......................................................76
Mi áll a fejlődésem útjába? .....................................................................................78
Melyik hozzáállás biztat, mi segíti elő a fejlődésemet? ...........................................80
Mi ad nekem erőt és inspirációt? .............................................................................82
Milyen tulajdonságomat tudom most jól kibontakoztatni? .....................................84
Melyik energiaközpontomból táplálkozom most leginkább? ..................................86

Egészség és jóllét
Egészségem ............................................................................................................88
Kulcs a jóllétemhez .................................................................................................90
Szexualitásom ........................................................................................................92
Mely táplálékok jótékonyak számomra? .................................................................94
Mely táplálékokat kellene most elkerülnöm? ..........................................................96
Mi segíthet allergia vagy nem definiálható fájdalmak esetén? ...............................98
Mivel kényeztessem a testem most? .....................................................................100
Mely testtájaimat szeressem és vegyem figyelembe most különösképpen? .........102
Melyik hagyományos gyógymódot kellene kipróbálnom? ....................................104
Mely alternatív gyógymódot kellene kipróbálnom? ..............................................106

Szerelem és kapcsolatok
Kapcsolat/párkapcsolat/társkeresés – jelen állapotom ........................................108
A családom (lakótársaim stb.) ...............................................................................110
Bejelentés következik: A szerelem működik (Az elsózott leves) .............................112
Mi történik a szerelemben? ...................................................................................114
Terveim a szerelemben .........................................................................................116

6
A szerelem csak egy szó, vagy mégsem? Mi tartja össze a kapcsolatunkat?...........118
Ez ad szárnyakat a kapcsolatomnak vagy a társkeresésnek ...................................120
Milyen erotikus vágyakat szeretnék most megvalósítani? .....................................122
Afrodiziákumok ....................................................................................................124
Értékes tapasztalatok, melyek új erőt adnak a szeretethez ...................................126

Munka és siker
Munkahelyzetem ..................................................................................................128
Hogy állok a sikerrel? ............................................................................................130
Aktuális céljaim, melyeket szeretnék sikerre vinni ................................................132
Melyik hozzáállás adja meg nekem a szükséges erőt? ...........................................134
A megfelelő időpont .............................................................................................136
Mi az, ami most leginkább előrevisz? ....................................................................138
Melyik hivatásterület illik hozzám? .......................................................................140
Milyen képzés a leghasznosabb számomra?..........................................................142
Jelenleg mire fordítsak különös figyelmet a munkámban? ...................................144
Módszerem a sikerhez – mit tanulhatok másoktól? ..............................................146

Boldogság és elégedettség
Hogy állok a boldogságommal? ............................................................................148
Elképzelésem a boldogságról – jelenlegi boldogságcélom ...................................150
Itt az idő a változásra… .......................................................................................152
A következő nyaralás… .......................................................................................154
Mi vezet el engem most a boldogsághoz? .............................................................156
Mit kellene most változtatnom a szokásaimon? ....................................................158
A pihenés legjobb módja számomra .....................................................................160
A legrövidebb út a jókedvhez ................................................................................162
Melyik jósmódszer támogatja most különösen jól az intuíciómat? .......................164
Kinek köszönhetem különösen a boldogságomat? ...............................................166

Üres táblák ............................................................................................................168

7
Ingajóslás –
Spiritualitás
és gyakorlat
Kapcsolat felsőbbrendű erőkkel
és mélyebb tudati szintekkel

Az ingajóslás az egyik legkedveltebb jósmódszer. Ha-
sonlít a vízkereső pálcás jósláshoz, de köze van a ha-
gyományos fizikához és a modern művészetekhez is.
Bár bizarr történetek is keringenek az „ingajósokról”,
mégis megéri a  színfalak mögé tekinteni, hogy mél-
tányolni tudjuk az ingajóslás valódi eredményeit. Az
ingajóslás kultúránk és kultúrtörténetünk eleme: része
a fizikának, a pszichológiának, az ezotériának és a mű-
vészetnek is. Umberto Eco híres regénye, a  Foucault-
inga mesterien érzékelteti ezt az összefonódást.
Egy másik közkedvelt kortárs regény is érzékletes ké-
pekkel írja le az ingajóslás erejét – Michael Ende Momo
című műve. A regényben egy Momo nevű kislány Hora
mesterrel (a hora latinul órát jelent) belép abba a tér-
be, ahonnan az idő származik. Ez egy aranyos fényben
úszó hely, egy hatalmas, kerek égi kupolával. A kupola
közepén egy nyílás található, melyből egy függőleges

9
A 21. lap – Az Univerzum Lady Frieda Harris és Aleister Crowley
tarot-paklijából. „Egy fél lábon álló táncosnőt ábrázol, fején kígyóval.
A kép közepén egy egyensúlyozó test látható. Az inga és a sarló az idő
minőségét mutatják. Összességében az evolúció összefonódott kötelé-
keként is értelmezhető, a létezéstől a tudatos itt-léthez való felfejlődést.
Inga és sarló: az óramű és a betakarításhoz használt eszköz az idő mi-
nőségét és mennyiségét szimbolizálja, igen, az örökkévalóságból kivett
részünket.” (E. Bürger /J. Fiebig)

10
fényoszlop egy kerek, fekete tóra esik. „Közvetlenül
a  víz fölött villódzott valami a  fényoszlopban, akár
a fényes csillag. Fönséges lassúsággal mozgott ide-oda,
Momo látta, hogy hatalmas inga sétál a fekete tükör
fölött oda s vissza.”*
Az inga hintázásától egy különleges szépségű virág
jön létre, színei, illata, hangja leírhatatlan, és amint
kinyílik, egy másik virág elhervad. Az inga minden
lendülését egy újabb értékes bimbó kíséri, és egyik vi-
rág sem ugyanolyan, mint a másik, ahogy az inga sem
érinti meg a tónak kétszer ugyanazt a szélét.
Momo látta az „idővirágokat” és a  „csillagingát”,
megtapasztalta a  pillanat szépségét, melyet Hora
mester őriz. Az ő ingája kihangsúlyozza az életünket
irányító felsőbb erőket. Léon Foucault hatásos ingakí-
sérlete (l. 12. o.) is szó szerint ezeket a felsőbb erőket
szemléltette. Ez a mai napig a gyakorlati ingamunka
egy döntő aspektusa.
A másik oldalon viszont arról van szó, hogy magunk
vegyük kézbe az ingát, és tartsuk biztos kézzel. Az inga-
jóslás ezen aspektusa a saját kezdeményezést és a felelős-
séget hangsúlyozza, a belső egyensúly megteremtését, és
a tudat mélyebb rétegeivel való kapcsolat létrehozását.

* Kalász Márton fordítása.

11
Foucault ingája

Jean Bernard Léon Foucault francia fizikus 1851-től
többször is elvégzett nagyközönség előtt egy kísérletet,
mely Galilei egyik tanítványának, Vincenzo Vivaninak
(1661) a munkásságára vezethető vissza.
Egy nagy tömegű ingát lógatott le egy hosszú kötél-
ről nagy magasságból. Míg az inga a nagy magasságban
ugyanarról a helyről leng ki, addig a talaj az inga alatt
forog: a bolygó keringése látványossá válik, és így laiku-
sok számára is érthető lesz.

Foucalt ingája a kasseli Pálmaházban

12
Foucault nyilvános kísérletei során az inga alja he-
gyes volt, a csillagvizsgálóban és a párizsi Panthéonban
is, mely így minden lengéssel nyomot hagyott a homok-
kal leszórt padlón.
Számos múzeum építette újra ezt az ingát, mely-
nek hegye egy rozetta formájú kördiagramot rajzol a
homokba. A kozmikus mozgás szépsége plasztikusan
jelenik meg a szemünk előtt.

13
Kézbe venni a belső nyugtalanságot,
és megtalálni vele a belső békét

Különös, hogy amíg csak élünk, valami mindig moz-
gásban van bennünk. Soha nem állunk le teljesen, ál-
landóan mozgásban vagyunk. Ugyanakkor ha tuda-
tossá tesszük magunkban ezt a belső nyugtalanságot,
ezt a folytonos mozgást, és esetleg az inga segítségével
láthatóan is megtapasztaljuk, általában nagy nyugalom
jár át minket. Az inga puszta kézbevétele is nyugalmat
és belső elmélyedést tesz lehetővé.
Nem csoda, hogy a klasszikus hipnoterápia során
(Sigmund Freud korában, a 20. század elején ez volt
a  szokásos gyakorlat) az inga erejét használták. Fil-
mekből és regényekből is ismerhetjük: valakinek, akit
hipnotizálni kell, a szeme előtt lengetnek egy tárgyat
(például egy zsebórát), mintha inga lenne. Az inga len-
gésének azonos formája a tudat elmélyítésének meg-
nyugtató módszere. Átmenetet biztosít az alvás felé,
megkönnyíti az álmodozó, transzszerű állapot létre-
jöttét.
Olyan ez, mint amikor lefekszünk, és közben egyér-
telműen érezzük, hogy az alvás során egy másik térnek
adjuk át magunkat, ahol nem tudjuk pontosan, mi tör-
ténik majd velünk. Párhuzamos ezzel a helyzettel az is,
amikor egy elsötétített (nem teljesen sötét) szobában
ébredünk álmunkból, és azonnal kinyitjuk a szemün-

14
ket. Látunk valamit, de nem ismerjük fel, pedig lehet,
hogy a  saját szobánk az. El kell telnie egy bizonyos
időnek – amely hosszúnak is tűnhet, akkor is, ha csak
a másodperc töredéke –, mire a dolgokat dolgokként
érzékeljük, és még kell egy kis idő ahhoz is, hogy az
észlelt dolgokat ismerős formában és jelentéssel lás-
suk. A pillanat ezekben a helyzetekben kitágul, mint
egy lassított felvétel, de sűrűbbnek is tűnik, hiszen az
aprócska időszakaszokban szó szerint hihetetlen sok
mindent élünk meg.
Az ingajóslás kétszeresen is hozzájárul ehhez az
elmélyüléshez: először is az ingajóslás előkészületei –
a leföldelés, a feszültség oldása és a tudat elvárásainak
és előítéleteinek „kiürítése” –, másodszor pedig az inga
használatának aktusa maga, az inga megfigyelése, az
önhipnózis egy módja (mélymeditáció).
Összefoglalva: Az ingajóslás során felsőbb erőkkel és
létezésünk, személyiségünk mélyebb rétegeivel kerü-
lünk kapcsolatba. Láthatóvá válik a láthatatlan.

15
16
Ingajóslás és
radiesztézia

A radiesztézia feladata eltűnt vagy elveszett tárgyak,
föld alatti nyersanyagok vagy egyéb dolgok lelőhelyének
felderítése és felkutatása. Legismertebb eszköze a vízke-
reső pálca, mellyel föld alatti vízereket kutatnak fel. Sok
ingajóslás-gyakorló számára az inga vagy a tenzor, az
egykezes pálca vagy egyéb „szellemi eszközök” is ide-
tartoznak.
A radiesztézia (latin–görög eredetű szó, sugárér-
zékelést jelent) művészete két részterületre osztható.
„A  fizikális radiesztézia anyagi tárgyakat vizsgál, pél-
dául ásványokat, fémeket, növényeket vagy élőlények
testét. Abból indul ki, hogy minden fizikális tárgynak
rezgés az alapja. A fizikális radiesztézia egyik alapító
tagja Reinhard Schneider fizikus, aki 1951-ben kifej-
lesztette a  Lecher-pálcát. A  Lecher-pálca a  Lecher-
vezetéken alapul, és a fizikális radiesztézia fő eszkö-
ze”– írja a Wikipédia, az internet lexikonja. A leírás így
folytatódik:

17
„A mentális radiesztézia minden finom anyagi feno-
mént megvizsgál, mint például az energiatest vagy
az úgynevezett »távhatások«. Találkozhatunk még
az ódikus radiesztézia kifejezéssel (auravizsgálatok)
és a pszichikus radiesztéziával (az emberi lélek vizs-
gálata), ezeket manapság a mentális radiesztéziához
sorolják. (…)
A radiesztéziában használt eszköz a középkor óta
igazolt vízkereső pálca. Egyéb készülékeket is al-
kalmaznak, mint például az egykezes pálca (tenzor
vagy nikker) és a Lecher-pálca. Inga is bevetésre ke-
rülhet.
A felsorolt eszközökkel végzett »felderítés« folyama-
tát a radiesztéziában felmérésnek nevezik.”

Történelmi források
Az etruszkoknál és a rómaiaknál léteztek különböző
segédeszközökkel végzett, jóslás jellegű rituálék. Ezek-
hez az eszközökhöz tartozik a lituus (egy hajlított pálca,
mely arra szolgált, hogy a jelentős politikai vagy hadi
döntések meghozatalát segítsék, vagy építkezési helye-
ket jelöljenek ki), az aquilegus (egy pálca, amely vízerek
felfedezését segítette), az anulus (egy fémből vagy növé-
nyi rostokból készített gyűrű, melyet jövendőmondásra
használtak), melyek mind az ingajóslás elődei.

18
Ezek a rituálék, melyeket a rómaiaknál a papságra
bíztak, a középkorban átalakultak népies jósmódsze-
rekké, mint például a „rostaforgatás” vagy a „botug-
ráltatás”. A reneszánsz idején ezek a praktikák elméle-
ti spekulációk tárgyává kezdtek válni: akkoriban úgy
gondolták, hogy aki a pálcát követi, annak a pálcáját az
alvilági démonok mozgatják. Más elméletek bizonyos
„elemi részeket”, részecskéket véltek felfedezni, melye-
ket a keresett szubsztancia bocsát ki magából, és ezt
a pálca, a bot vagy az inga felfogja.
Manapság ezen már csak mosolygunk, vagy a fejün-
ket rázzuk. De egy olyan időszakban, amikor még mit
sem tudtunk a rádióhullámokról, egyéb hullámokról
vagy sugárzásokról, ezeken az elképzeléseken keresztül
a láthatatlan erők létezésének és hatásának jogos sejtése
fejeződött ki.

Robbanás a Plútó-években

A radiesztézia történetéről a  korábban már idézett
Wikipédia-szócikk a  következőkről számol be: „A
19. század közepén Benedikt Móric bécsi neurológus
és egyetemi professzor vízkereső pálcákat vetett be az
általa patogénként, azaz betegségokozóként beazonosí-
tott helyszínek fellelésére.

19
A természettudós Gustav von Pohl báró 1929-ben
fedezte fel a föld sugárzását. A föld alatti vízerekből
indult ki, melyek az emberek, az állatok és a növények
számára is káros sugárzást bocsátanak ki, áthatolnak
a  föld felszínén, és a  különleges érzékenységgel ren-
delkező emberek (radiesztéták) számára érzékelhetők.
A »sugárzáskeresés« 1930 és 1945 közt élte virágkorát,
és Alexis-Timothée Bouly abbé 1931-ben megalkotta
a »radiesztézia« kifejezést La Radiesthésie ou comment
devenir expert… című művében. Emellett a  geopátia
elnevezést is bevezették, olyan helyszínek meghatáro-
zására, melyek állítólag egészségre káros hatást fejte-
nek ki.”
Ezek nagyon izgalmas utalások. A második világ-
háború harcos évei, valamint az 1930-as évek, vagyis
a Plútó felfedezésének időszaka a modern radiesztézia
kialakulásának legfontosabb momentuma.
A Plútót 1930. február 18-án fedezték fel. Nevét a gö-
rög–római istenségről, Plútóról kapta, mely a mitoló-
giában kétféleképp létezik: az egyik Plútó (Pluton vagy
Hádész) az alvilág ura. Hades görögül azt jelenti, hogy
„nem észlelhető”. Amikor Hádész isten a földre érke-
zik, gyakran visel sisakot. A másik Plútó (Plutosnak is
nevezik), a kisfiú a bőségszaruval, aki a sors istennőjét,
Tychét kíséri (latinul Fortuna), és szerencsét és áldást
hoz. Ő a bőség és a gazdagság istene, főleg a földből
származó gazdagságé.

20