You are on page 1of 5

User Manual

Digital Profile

घरधुर र जनसं या स बि ध सूचना यव थापन स टम

A Digital Database Management System of
Household and Population)
https://rasuwaprofile.com/ Email : email@rasuwaprofile.com, paudelprem@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/RasuwaDigitalProfile/
योगकताका ला ग जानकार
घरधरु र जनसं या स बि ध सूचना यव थापन स टम

User Manual
प रचय : वडा/ गाउँ पा लकादे ख िज ला तथा दे शभ रको जनसं या स बि ध सच
ू ना यव थापन स टम अ हलेस म
कतै प न योग भएको पाइदै न । अ हलेस मको अव थालाई हे दा जनसं या स बि ध सच
ू ना क यट
ु र, कागजमा
मा पाइ छ । यसो भ नरहँदा वेभसाईटमा रा खएकै छै न भ ने है न । हरे क १० वषमा ग रने राि य जनगणनाको
त या कलाई सोलोडोलो पमा गा वस अनस
ु ार वा िज ला अनस
ु ार रा खएको चा हँ पाई छ । तर येक घरधूर र
यि तको ववरण अ याव धक रा े स टम अ हलेस म योगमा आएको छै न ।

य तो खालको यव थाले गदा हामीले त कालको जनसं या तथा घरधूर को व तिु थ त पाउन सकेका छै न । हरे क
योजनका लाग चा हने घरधूर र जनसं याको सच
ू ना वा व तिु थ त मा हैन यसलाई सँधै अ याव धक (Up to
Date) रा को ला ग यो डिजटल ोफाईल (Digital Profile/District Profile) या डिजटल डाटावेश (Digital
Database) अथवा जनसं या, घरधुर स बि ध सच
ू ना यव थापन स टम (A Digital Database Management
System of Household and Population)को सु आत ग रएको छ ।

वशेष गर यो स टममा गाउँ पा लकालाई मु य आधार मा दै येक वडाका हरे क घरधूर को ववरण जन
ु ्
गाउँ पा लकाको व तग
ु त ववरण (Village Profile) मा योग गन ग रएको छ, यसैको प रवेशमा रहेर यो
यव थापन स टम तयार भएको छ । यसमा घरधूर को त या क सं ेषण ग रसकेप छ यो घरमा रहेका हरे क
यि तको यि तगत ववरण (Personal Information/Data)लाई अ याव धक गरे र जातजा त, ल ग, धम तथा
व वध क समका जनसं या स बि ध ववरणलाई सं ष
े ण गन यव था ग रएको छ ।

एकपटक त या क संकलन गरे र यहाँ सं ेषण गरे प छ हरे क समयमा वडापा लकामा हुने ज मदता, म ृ यद
ु ता,
बसाईसराई, ववाह दता आ दलाई आधार मानेर स बि धत घरधरु को ववरणमा थपघट गरे र यसलाई वा त वक
त या क (Real Time Information) वाह ग ररहन म धत पु दछ ।

यस योग पुि तकामा यो स टम कसर यव थापन गन र योग गन त रकाह लाई त वीरका मा यमबाट दे खाइएको छ ।
प हला तपाईसँग तलका साम ीह को आव यकता पदछ ।

१. यापटप/क युटर/Tablet वा Excellent Mobile

२. इ टनट
ाउजरको सहायताले उपल ध User Name र Password को योग
1 गर www.rasuwaprofile.com/admin ल गन गनुहोस ् ।

Login भइसकेप छ No: 2 मा दे खए जसर स बि धत
वडा/गाउँ पा लकाको त या कह दे खनेछन ् । जसलाई

No : 3 मा दे खएज तै Search गरे र खोजेको घरधुर को त या क
अ याव धक गन स क छ ।

वडाको त या क अ याब धक गनका ला ग िज मेवार ा त
यि त वा अ धकार मा यो डाटाबेसको Admin User हुनेछ ।

2

3

यसर Search गदा घरमल
ू को नाम
नाम, घरधरु कोड, घरमल
ू को ठे गाना, थर, जात, धम आ द योग गन स कनेछ ।
4

2nd

1st

तपाईले खो नुभएको घरधरु को ववरण ा त गनभएप
ु छ No: 4 र 5 मा ज तै गर ऊ त घरप रवारको त या क स याउन
स नुहुनेछ ।

5

घरधरु स बि ध यहाँ उपल ध
त या कह बद लएको छ भने सूचनालाई
6
स पादन गन स कनेछ । घरघुर को
त या सँगै No : 6 र 7 मा ज तै गर
म ृ यद
ु ता, बबाहदता,
बबाहदता बसाईसराई, स ब ध
ब छे द ज ता घटनाका आधारमा यस
घरप रवारका यि तह को ववरण थ न,
हटाउन र स याउन स कनेछ ।
7

8

9

घरधरु र यि तगत ववरण ज तै सो घरको GIS
Pointing गर ोत न सामा दे खाउन स कनेछ । सो का
ला ग य द अ ांस र दे शा तर छ भने घरधरु कै ववरण

पेजमा योग गरे र प न Pointing गन स कनेछ ।