You are on page 1of 1

∫∞¡Δ∞¢∂™ ∫∞π ¶∞§∞π√Δ∂ƒ∞ ∂§∞ºƒ∞ Δƒ∞°√À¢π∞

°È· ÌÈ· ÎÈı·Ú›ÙÛ· ∞§∂∫√À ™¶∞£∏ / °πøƒ°√À √π∫√¡√ªπ¢∏

ŒÎÏÂÈÛ’ Ë Ù·‚¤ÚÓ·, ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ó ٷ “ΤÚÓ·!” ŸÛÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎÚ·Û› ÎÈ ·Ó ›ÓÂÈ,


Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÔÓ·¯fi˜ ¤Ó·˜ ÌÂÎÚ‹˜, ÙÔ ÓÂÚÒÓÂÈ Ô fiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ’ΛÓË.
οÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·ı›ÛÂÈ ÎÈ ¤¯ÂÈ Í¿ÊÓÔ˘ ÍÂÌÂı‡ÛÂÈ ŒÎÏÂÈÛ’ Ë Ù·‚¤ÚÓ·, ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ó ٷ “ΤÚÓ·!”
Ì ÙË ÛΤ„Ë Î¿ÔÈ·˜ ¿ÈÛÙ˘ ÌÈÎÚ‹˜. Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÔÎÔÈÌ‹ıËÎÂ Ô ÌÂÎÚ‹˜.

****
ΔÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ˯ÔÁÚ·Ê‹ıËΠÙÔ 1950. Δ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ôχ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÙȘ ηÓÙ¿‰Â˜
Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ªÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÛÙÈ· Ô˘ Ì ¯Ù˘ÔÎ¿Ú‰È ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ›Ûˆ ·fi ÙË ÌÈ-
ÛfiÎÏÂÈÛÙË ÁÚ›ÏÈ· ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Î·ÓÙ·‰fiÚˆÓ. ∏ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË “... Ì ÙȘ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ Ô˘ ı·
‚Ú¤ÍÔ˘Ó ÔÈ Ô˘Ú·ÓÔ›!” ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ Û˘Ó‹ıÂÈ· ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÈÙfiÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ηÓÙ·‰fiÚÔ˘˜ ÁÏ¿ÛÙÚ˜, ηڤÎϘ, ÔÙÈÛÙ‹ÚÈ· ‹ ... ÙÔ˘˜ ÂÚȤÏÔ˘˙·Ó Ì ÓÂÚfi.
ÕÙÔÌÔ - ™‡ÓÔÏÔ, ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·
Δ3, ¶4, ¶3, ∂3, ∂4, ∂2, ∂6, ¢1
æ¿ÍÙ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ηÓÙ¿‰·˜ ·fi ·ÏȤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜.
∞ͤ¯·ÛÙË ÂÔ¯‹, ™¿ı˘ ∞ϤÎÔ˜ Î.¿., √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜ Î.¿., Minos - EMI, 707662, 1993

85