You are on page 1of 4

wyczyść i napisz wniosek od nowa

,-./012 / 03/4!56!1-.1 7289 31:-/;/<-.<8,7 6/ =:/0/,7-.7


, ,>?/47<@ 6/ /4=7-A, B16-/0812 07;/4!569 814>8/4.7C-1=/D
!74!56!/-><@ -7 !"#$%&#$'(&)*+",-).;
21-10-2018
;(EFG%E G)#"H"'(" I'(JG)K
KK
!<=>?6@ABCD>AE?+AFEGHFI> 2CJD>J : HL M><AFNL MCFALOJIG =FD> OICLDFM;

6"'E ILMJ*%L KH&(EN"F$%EOJ PE#'JQJ%'(%RI" HJ O#JGJI"'("


&BCP QCBCLIJR;

%JEOCDML;

&BCP L=SJ; -J>J @ALHEFICJ QHECFTUBCFDCVSUALMR;

%@BFA +.(.9 QJ HWJ LXGOJ>FWJ *. ICFXPHVSFNL LXGOJ>FWFB YLWDMCB Z IA YJDEYLA>@ W@X IJEOJ C IA CIIFNL HLM@BFI>@ D>OCFAHEJ=VSFNL
>L[DJBL\]R;

/HAFD EJBCFDEMJICJ;

6"'E JGJMLS )RT*" IL*"&(#" &OJHU '" P*&LFU%(E PE#'JQJ%'(%RI"


&BCP QCBCLIJR;

%JEOCDML;

&BCP L=SJ; -J>J @ALHEFICJ QHECFTUBCFDCVSUALMR;

%@BFA +.(.9 QJ HWJ LXGOJ>FWJ *. ICFXPHVSFNL LXGOJ>FWFB YLWDMCB Z IA YJDEYLA>@ W@X IJEOJ C IA CIIFNL HLM@BFI>@ D>OCFAHEJ=VSFNL
>L[DJBL\]R;

/HAFD EJBCFDEMJICJ;

'DLXJ: M><AJ OGAJEC^J ENLHP IJ YAEG=PSCF YF^ILBLSICS>OJ: =FD> HWJ OGXLASG OD>PYIGBKKK: ED>PYIGBKKKK:
BJ^[LIMCFB: XAJ>FB: DCLD>AV JWXL LDLXV YLELD>J=VSV O D>LD@IM@ YAEGDYLDLXCFICJ: LYCFMC JWXL M@AJ>FWC;
0/) ← wybierz TAK %&.KK ← wybierz NIE
!"#$%!&'(")*+,-)!$!."
! "#$%&'()*+,-.),$,/01)23456)7056*#86)*+,-.)'6)"5*09.:#%)"%8',&,:'#:376;)
<! 2,"#.) 623=6>'%+,) ,5*%:*%'#6) 786?:#7%+,) ,5+6'=) ,5*%269(:%+,) ,) =$36>%'#=) $3,"'#6) '#%"%8',$"567',?:#)
70/,5:0) !"#$%&'()*($+(,&-).+/$0'.-*($!123.4!"#2$+$%!"5$67&8&+1!"1$0&9)*:$;<$=1'>;)
@!)2,"#.) -,2=&%'3=) ",37#%5-*69(:%+,) ",*,$3676'#%) 70/,5:0) *) ,$,/(1) 23456) 7056*#86) *+,-.) '6) "5*09.:#%)
"%8',&,:'#:3761) 7) $3,$='2=) "5*0$",$,/#%'#6A,"#%2#A2=563%>#BB) *17:)*1$ 8"?$ +(7:)*!"#$ +$ 3-*(31%05/$ 6%($ '10"$ 8'&85!#0$
"
"8'!"#2#>@"
/%01&-0"&2!3),4)0$%*"*'5("20+$!6!-$%-5#*"4!"7+!&!#*$%*) +(3#7!"A$2#%(!"#$+$3-*(31%05/$6%($B1$,(A$&!&$"!!#$!"C$
B"#28)#$*1B"#8*01!"1$+(,&-)($5%*"#=12:)#6&$3#7!&B&)!")'+1$%&$67&8&+1!"1>C

!"#$%&'()*$%
!"#$%&'$()*+,*"-'.-/0#,*%$1,*'$"$2/,*",*"1#3-04*-5*'63%1,*'*72$"%58*
9.:32&$* ".2$+$* '63%;* 1$* /3)* :.* "* 73-/;73"$1#4* "* -72$"#,* -732'5%',1#$* $0/4* 7,<13(3&1#&/"$* :.<*
2,72,',1/3"$1.*72','*3-3:;)*0/=2$*".2$'#<$*'63%;*1$*72'.>;&#,*7,<13(3&1#&/"$?*
*
@AB* ← wybierz TAK CDEFF* ←wybierz NIE
9.:32&$*1#,*(3+,*G4:*1#,*4(#,*'<3+.H*73%7#-4?*
@AB* ←wybierz TAK CDEFF* ← wybierz NIE
I$/$*".7,<1#,1#$*J%'#,KL(#,-#5&L230M?*
0* 5* -L* 1* 0* -
L* 2* 0* 1* 8*
N3%7#-*".:32&.*J"*72'.7$%04*6%.*".:32&$*1#,*(3+,*G4:*1#,*4(#,*'<3+.H*73%7#-4)**
"*(#,>-&4*/.(*73%7#-*-0<$%$*3-3:$)*0/=2$*".2$'#<$*'63%;*1$*72'.>;&#,*7,<13(3&1#&/"$M?*
*
*
* *

+,-'()*$)
9*".:32$&O*"=>/$)*:42(#-/2'$)*72,'.%,1/$*(#$-/$*$0/*7,<13(3&1#&/"$*%3*6<3-3"$1#$*-732'5%'31.?**
P* 72',%* %1#,(* 7#,2"-',63* 6<3-3"$1#$* J/'"8* D* /42$M* 472$"1#$* 2="1#,+* %3* 3%%$1#$* 6<3-4* "* 6<3-3"$1#4*
7313"1.(*J/'"8*DD*/42$M)*3*#G,*'3-/$1#,*313*72',723"$%'31,)*
P* 73* %1#4* 7#,2"-',63* 6<3-3"$1#$* 472$"1#$* ".<5&'1#,* %3* 3%%$1#$* 6<3-4* "* 6<3-3"$1#4* 7313"1.(**
J/'"8*DD*/42$M)*3*#G,*'3-/$1#,*313*72',723"$%'31,8*
9* 72'.7$%04* 4%'#,G,1#$* 7,<13(3&1#&/"$* %3* 6<3-3"$1#$* 72','* 3:."$/,G$* QE* 1#,:;%5&,63* 3:."$/,G,(*
73G-0#()*1#,*3:,>(4>,*313*".:32="*%3*2$%.*73"#$/4*#*".:32="*%3*-,>(#04*"3>,"=%'/"$8
.&*,/%'0) -1(2&,#)
C4(,2*"1#3-04?*
*
*
Q"$6#?*
*
*
N3%7#-*72'.>(4>5&,63*"1#3-,0?*
*
*
*
F
**** R$%.*6(#1.S(#$-/$)*2$%.*(#,>-0#,>)*2$%.*73"#$/4)*-,>(#04*"3>,"=%'/"$)*2$%.*%'#,G1#&.*(8-/8*9$2-'$".*32$'*"=>/$)*:42(#-/2'$*
#*72,'.%,1/$*(#$-/$8*
FF******
C#,73/2',:1,*-02,!G#H8**
FFF***
9-/;71.(*>,-/*3>&#,&)*($/0$)*%'#$%,0)*:$:0$*#/%8*
FFFF*
T-/;71.(*>,-/*-.1)*&=20$)*"140)*"14&'0$*#/%8*
!"#$% &% '(!)*+,-. './&#0#,&-,12% $# "/#3#2%&-% 2 2)4#(%,5 $#
#("%&62 31%&#2-7,),5 *.$&#31.8 3%0#(!7$9 1.()1#(-%:&."# #(%!
26*162; 49(0-31(!62 - '(.!)$.&162 0-%31

,(-./%- /)#"0"'("
K
2<=>?4@ABCD>AE?'AFEGHFI> 0CJD>J ; HL M><AFNL MCFALOJIG =FD> OICLDFMP

12*"3"4 &5607 '" 8*&2.7%(- 8-#'646%'(%9:" 06 5#6/6:"'(" : :2;6*"%< 06 6*5"'=:


.-0'6/9-) /"46*&$0> 9-*296*("?'-56@@ &"*&$0&6'2%< '" %&'()*$()+,$-./'01-2P
21-10-2018
A"'- 6/6;2B )9=*" :2*"&(#" &5607 '" 8*&2.7%(- 8-#'646%'(%9:"
-BCQ RCBCLIJSP

&JEOCDMLP

-BCQ L=TJP $J>J @ALHEFICJ RHECFUVBCFDCWTVALMSP

&@BFA '.3.: RJ HXJ LYGOJ>FXJ 9. ICFYQHWTFNL LYGOJ>FXFB ZLXDMCB [ IA ZJDEZLA>@ X@Y IJEOJ C IA CIIFNL HLM@BFI>@
D>OCFAHEJ=WTFNL >L\DJBL]^SP

%HAFD EJBCFDEMJICJP

#DLYJ; M><AJ OGAJEC_J ENLHQ IJ ZAEG=QTCF ZF_ILBLTICT>OJ; =FD> HXJ OGYLATG OD>QZIGBKKK;
ED>QZIGBKKKK; BJ_\LIMCFB; YAJ>FB; DCLD>AW JXYL LDLYW ZLELD>J=WTW O D>LD@IM@ ZAEGDZLDLYCFICJ;
LZCFMC JXYL M@AJ>FXCP
1%8 &-.K
A"'- :2;6*%2 >0&(-?".$%-56 8-#'646%'(%9:" 06 5#6/6:"'("
-BCQ RCBCLIJSP

&JEOCDMLP

-BCQ L=TJP $J>J @ALHEFICJ RHECFUVBCFDCWTVALMSP

&@BFA '.3.: RJ HXJ LYGOJ>FXJ 9. ICFYQHWTFNL LYGOJ>FXFB ZLXDMCB [ IA ZJDEZLA>@ X@Y IJEOJ C IA CIIFNL HLM@BFI>@
D>OCFAHEJ=WTFNL >L\DJBL]^SP

%HAFD EJBCFDEMJICJP
!"#$%&'()#$*#*")#+,-#*
!"#$%& "& '"$"#()*+,-+,& ).(/& ',0-"1"2-+2(*)& 3"& 40"#"*)-+)& 3"& "35+"!/& *& /!$%3$+,&
41+-673"!%2$,-+,&-)&*#.)$)-6&'"-+8,9&)3!,#:;&&&&
& poproszę DO DOMU

& odbiorę w URZĘDZIE

&
&
&
&
!
<-="!1/9%>&8,&*6!)$+0)17*6!)$+0,1 "#$!%&'()!*+!,-%.")/01! ,12*'3'/*0/45+!('!&2'6'5+*0+!'(! !"#$%&'
()*"+' ,-,.' ,' !"/0,12)3' !4-$5' 67879' :' "' *#"' );&0"<$#"' =7' !,$;.*>?$@)' );&0"<$#$-' ()#12,-' :' !5' ("1/()5<4' #4;' !"/0.'
,'!5',!!$@)'*)24-$!<4'1<0,$5*/"A>?$@)'<)%1"-)B+':')5"/'"*5$1'/"-,$1/2"!,"'0&;)5?&C7'
!nie
!
!
!
!
!
8950+(/%+3:!$1!56%.64;01!,'5.$6%1!(+*1!6<!%&'(*1!%!,-+5(<=!
!
>+4+!5.,12*01*0+!?(%01@A30160</A-';B7!
!

0! 5! -A! 1! 0! -A! 2! 0! 1! 8!

C'(,06!'6'D.:!;4E-+!5.-+%02+!%&'()!*+!,-%.")/01!,12*'3'/*0/45+7!

!
!
!
!

!"#$%&'(&
F!5.D'-+/G!5E"4+:!D#-3064-%+:!,-1%.(1*4+!30+64+:!+;4!,12*'3'/*0/45+!('!&2'6'5+*0+!6,'-%<(%'*.7!!
H! ,-%1(!(*013!,01-56%1&'!&2'6'5+*0+!?4%5=!I!4#-+B!#,-+5*0+!-E5*01$!('!'((+*0+!&2'6#!5!&2'6'5+*0#!
,'*'5*.3!?4%5=!II!4#-+B:!'!0J1!%'64+*01!'*'!,-%1,-'5+(%'*1:!
H! ,'! (*0#! ,01-56%1&'! &2'6'5+*0+! #,-+5*0+! 5.2</%*01! ('! '((+*0+! &2'6#! 5! &2'6'5+*0#! ,'*'5*.3!
?4%5=!II!4#-+B:!'!0J1!%'64+*01!'*'!,-%1,-'5+(%'*1=!
F! ,-%.,+(;#! #(%01J1*0+! ,12*'3'/*0/45+! ('! &2'6'5+*0+! ,-%1%! 'D.5+41J+! KL! *01D)(</1&'!
'D.5+41J13! ,'J6;03:! *01! 'D1"3#"1! '*'! 5.D'-E5! ('! -+(.! ,'50+4#! 0! 5.D'-E5! ('! 61"30;#!
5'"15E(%45+=
)*'"+,$-& #.%/*"0&
K5+&07!
!
!
!
C'(,06!,-%."3#"</1&'7!
!
!

!
!
!!!!M01,'4-%1D*1!6;-19J0N=!
!!
O+(.! &30*.P30+64+:! -+(.! 301"6;01":! -+(.! ,'50+4#:! 61"30;#! 5'"15E(%45+:! -+(.! (%01J*0/.! 3=64=! F+-6%+5.! '-+%! 5E"4+:!
D#-3064-%+!0!,-1%.(1*4+!30+64+=!
!!
F64),*.3!"164!'"/01/:!3+4;+:!(%0+(1;:!D+D;+!04(=!
!
Q64),*.3!"164!6.*:!/E-;+:!5*#;:!5*#/%;+!04(=!
wyczyść i napisz wniosek od nowa