You are on page 1of 126

68%5('$&ğ,$

&Ă7Ă/,135,&23&5,67,$1&267$&+(
DAN MISCHIANU

GHID PRACTIC IN
UROLOGIE

Editura Ä*U73RSD´80),$‫܇‬,

2015 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Ghid practic în urologie / Cătălin Pricop, Cristian
Costache, Dan Mischianu. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa,
2015
Bibliogr.

ISBN 978-606-544-298-6

Referenţi ştiinţifici:

Prof. univ. dr. Gabriel Ungureanu - U.M.F. „Grigore T.
Popa“ Iaşi

Prof. univ. dr. Adrian Covic - U.M.F. „Grigore T. Popa“
Iaşi

Editura „Gr. T. Popa”
Universitatea de Medicină şi
Farmacie Iaşi
Str. Universităţii nr. 16

Editura „Gr. T. Popa”este acreditată de CNCSIS - Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Toate drepturile asupra acestei lucrări aparţin autorului şi
Editurii „Gr.T. Popa" Iaşi. Nici o parte din acest volum nu
poate fi copiată sau transmisă prin nici un mijloc, electronic
sau mecanic, inclusiv fotocopiere, fără permisiunea scrisă
din partea autorului sau a editurii.

Tiparul executat la Tipografia Universităţii de Medicină şi
Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi str. Universităţii nr. 16, cod.
700115, Tel. 0232 301678
&+(67,21$5'((9$/8$5($/&Ă5ğ,,
68%5('$&ğ,$
CADRU DIDACTIC STUDENT ASISTENT MEDICAL
™ &Ă7Ă/,1 35,&23 ± &21)(5(1ğIAR UNIVERSITAR, DOCTOR ÎN
1. &DUH GLQ FDSLWROHOH FăUĠLL DX IRVW VXE DúWHSWăULOH dvs. ù7,,1ğ( 0(',&$/( 0(',& 35,0$5 852/2* ',6&,3/,1$
SUH]HQWDUH DODPELFDWă RERVLWRDUH FX SUHD PXOWH GHWDOLL 852/2*,(80),$ù,
care vi s-DXSăUXWLQXWLOH "BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ™ CRISTIAN RADU COSTACHE ± ù() '( /8&5Ă5, '2&725 Ì1
ù7,,1ğ( 0(',&$/( 0(',& 35,0$5 852/2* ',6&,3/,1$
2. 'HVSUHFHSUREOHPHDĠLILGRULWVăJăVLĠLLQIRUPDĠLLvQFDUWH"
852/2*,(80),$ù,
_________________________________________________
_________________________________________________ ™ DAN MISCHIANU ± PROFESOR UNIVERSITAR, MEDIC PRIMAR
UROLOG, MEDIC PRIMAR CHIRURG, CLINICA UROLOGIE, SPITALUL
3. &UHGHĠLFăDFHVWJKLGYăYDDMXWDFDYLLWRUSUDFWLFLDQ" &/,1,& '( 85*(1ğĂ 0,/,7$5 &(175$/ '2&725 Ì1 ù7,,1ğ(
0(',&$/(80)%8&85(ù7,
DA NU

4. &RQVLGHUDĠL Fă SUH]HQWDUHD PDL PXOWRU LQIRUPDĠLL OHJDWH GH
WUDWDPHQWXOPHGLFDPHQWRVDUILIRVWEHQHILFă" COAUTORI:

DA NU ™ DR. IRINA NEGRU ± $6,67(17 81,9(56,7$5 '2&725 Ì1ù7,,1ğ(
MEDICALE, MEDIC PRIMAR UROLOG, DISCIPLINA UROLOGIE, UMF
5. &HVXJHVWLLDYHĠLSHQWUXYLLWRDUHDHGLĠLH" ,$ù,
_____________________________________________________
™ DR. '5$*2ù 1(*58 ± PROFESOR UNIVERSITAR, DOCTOR ÎN
_____________________________________________________
ù7,,1ğ( 0(',&$/( ù()8/ ',6&,3/,1(, '( 5$',2/2*,( ù,
_____________________________________________________
_____________________________________________________ ,0$*,67,&Ă80),$ù,
____________________________________________________ ™ DR. &251(/ 0252ùANU ± SEF DE LUCRARI, MEDIC PRIMAR
_____________________________________________________ &+,585* '2&725 Ì1 ù7,,1ğ( 0(',&$/( ',6&,3/,1$ '(
_____________________________________________________ &+,585*,(80),$ù,
_____________________________________________________ ™ DR. BOGDAN NOVAC ± ASISTENT UNIVERSITAR, DOCTOR ÎN
_____________________________________________________
ù7,,1ğ( 0(',&$/( 0(',& 63(&,$/,67 UROLOG, DISCIPLINA
_____________________________________________________
852/2*,(80),$ù,
____________________________________________________
™ DR. VIOREL RADU ± ASISTENT UNIVERSITAR, DOCT25Ì1ù7,,1ğ(
MEDICALE, MEDIC PRIMAR UROLOG, DISCIPLINA UROLOGIE, UMF
,$ù,
ÌQ SHUVSHFWLYD SXEOLFăULL XQHLQRL HGLĠLL Yă URJ VăELIDĠL YDULDQWD SHFDUHR ™ DR. COSTIN RISTESCU ± MEDIC PRIMAR UROLOG, DOCTOR IN
FRQVLGHUDĠL SRWULYLWă úL Vă WULPLWHĠL DFHVW FKHVWLRQDU SH DGUHVD 'U &Ă
67,,17( 0(',&$/( 63,7$/8/ &/,1,& &/,1,& '5 Ä& , 3$5+21´
7Ă/,1 35,&23 - Spitalul Clinic QU ,DúL %-dul Carol nr.50 IaúL - 6600
Tel/fax: 0232.252.999 ,$ù,


 
BIBLIOGRAFIE
™ DR. NICOLAE SUDITU ± ASISTENT UNIVERSITAR, DOCTOR ÎN
ù7,,1ğ( MEDICALE, MEDIC PRIMAR UROLOG, DISCIPLINA ¾ Léger - Semiologie Chirurgicale, Masson et Cie, 1964;
852/2*,(80),$ù,
¾ Pricop C, Costache C, Mischianu D ± Ghidul Stagiului de
™ DR. LIVIU TODOSI ± $6,67(1781,9(56,7$5'2&725Ì1ù7,,1ğ(
MEDICALE, MEDIC PRIMAR UROLOG, DISCIPLINA UROLOGIE, UMF
8URORJLH,D‫܈‬L
,$ù, ¾ Sinescu I, Manu M, Hârza M ± Transpantul renal, Editura
™ DR. 9(521,&$ 7Ă1$6( ± MEDIC PRIMAR RADIOLOG, DOCTOR ÎN
XQLYHUVLWDUă ´&DURO'DYLOD´
ù7,,1ğ( 0(',&$/( SERVICIUL DE RADIOLOGIE SPITALUL CLINIC
'5Ä&,3$5+21´,$ù,
¾ Proca E, Popescu A ± TUDQVSODQWDUHD UHQDOă (G 0HGLFDOă
™ DR. ADELINA MIRON ± MEDIC SPECIALIST UROLOG, SPITALUL %XFXUH‫܈‬WL
&/,1,&&/,1,&'5Ä&,3$5+21´,$ù,
™ DR. DRAGOS PUIA ± MEDIC SPECIALIST UROLOG, SPITALUL
&/,1,&&/,1,&'5Ä&,3$5+21´,$ù,

 
 
BIBLIOGRAFIE
&ăWUHFLWLWRU
'DYLOD´%XFXUHúWL

¾ Pricop C ± /LWLD]D UHQDOă ± Ghidul pacientului úL DO medicului de
familie, Editura Pim, 2003 ³'H ILHFDUH GDWă FkQG vQYHĠL SH FLQHYD vQYDĠă-O Vă se

¾ Pricop C ± Litiaza reno-XUHWHUDOă OD VIkUúLW GH PLOHQLX, Editura îndoiasca de ceea FH vO vQYHĠL´ VSXQHa Jose Ortega y Gasset.

Dosoftei, 2000 ([SHULQĠD GLGDFWLFă SH PDVXUă FH VH DFXPXOHD]ă ODVă loc de
PXOWH RUL úL vQGRLHOLORU &H vúL GRUHúWe studentul ca material
¾ 3ULFRS & 0LVFKLDQX ' %XFXUDú 9 ± Tumorile vezicale
didactiF" 2DUH VXQW VXILFLHQWH H[SOLFDĠLLOH" 6XQW HOH FRQFLVH úL
superficiale, Editura Tehnopres, 2004
Oămuritoare? AcesW FRQWH[W SRDWH Vă explice de ce un colectiv
¾ Pricop C, Negru D ± +LSHUSOD]LD EHQLJQă GH SURVWDWă ± Ghidul
numeros de cadre didactice ± medici urologi, radiologi, chirurgi s-a
SDFLHQWXOXLúLDOPHGLFXOXLGHfamilie, Editura TerraNostra, 2002
UHXQLW OD ³XPEUD vQGRLHOLORU´ pentru a realiza un material cât mai
¾ Pricop C, Costache C,Mischianu D ± Ghidul Stagiului de
VLQWHWLFJDWDVăvLVDUăvQDMXWRUVWXGHQWXOXLFDUHGRUHúWHVăILHFkt
8URORJLH,D‫܈‬L
PDLELQHSUHJăWLWVăIDFăIDĠă imperativelor momentului.
¾ Proca E ± 7UDWDW GH SDWRORJLH FKLUXJLFDOă, VolI-II,
³)LUXO JKLG´ DO GHPHUVXOXL QRVWUX D IRVW Vă Jăsim cea mai
(GLWXUD0HGLFDOă
VLPSOă cale de a implica viitorul mediF GH IDPLOLH VDX GH DOWă
¾ Sinescu I (sub red.): 8URORJLH FOLQLFă, Editura medicala Amaltea, specialitate), pentru a fi alaturi de noi în lupta cu VXIHULQĠelor
Bucuresti, 1998 urologice, QX GRDU SHQWUX D IDFH XQ WXúeu rectal corect sau a
¾ Sinescu I, Glück ± &LVWRSODVWLD GH VXEVWLWXĠLH, Editura 0HGLFDOă VFKLPED R VRQGă YH]LFDOă FL úL SHQWUX D H[SOLFD SDFLHQĠilor care
Amaltea vor trece pragul unei clinici XURORJLFH HOHPHQWHOH GH ED]ă DOH
¾ Smith JAJr, - High tech urology ± Technological inovations and LQWHUYHQĠLHLúLXUPările postoperatorii.
their clinical application, Saunders WB, 1992 8Q SURYHUE VXHGH] VSXQH FD ÄNorocul QLFLRGDWă QX Gă HO
¾ Stroescu V ± Farmacologie, Editura All, 1994 GRDU vPSUXPXWă«´ 1H YRP FRQVLGHUD IRDUWH QRURFRúL GDFă, prin
¾ Tode Viorel ± 8URORJLH FOLQLFă Editura Companiei 1DĠLRQDOH intermeGLXO DFHVWHL OHFWXUL YRP IL UHXúLW Vă Yă ³vPSUXPXWăP³
$GPLQLVWUDĠLD3RUWXULORU0DULWLPH&RQVWDQĠD6$ QRĠLXQLOHHVHQĠLDOHGHVSUHSUDFWLFDXURORJLFăPRGHUQă.
¾ Weill F, Bihr E, Rohmer F ± /¶XOWUDVRQRJUDSKLH UHQDOH, Zeltner
Vigot, 1983
¾ Wiener JN ± Diferential diagnosis of acute pain, Churchill, Autorii

Livingstone 1993
¾ Wojtowycz M - Interventional Radiology and Angiography, Year
Book Medical Publishers In

 

BIBLIOGRAFIE

CUPRINS  
 !"#$%#
¾ Editura Medicala ± Agenda Medicala 2011
&ăWUHFLWLWRU««««««««««««««««««..«5
¾ Filimon Cicerone ± Curs de Urologie/LWRJUDILD80),DúL
I. Foaia de observDĠLHDSDFLHQWXOXLXURORJLF«..«
¾ Geavlete P. ± Urologie, Vol I,II, Editura Copertex, 1999
II. Examenul clinic DODSDUDWXOXLXURJHQLWDO«««...14 ¾ Ger R, Abrahams P - Essentials of Clinical Anatomy, Edinburgh,
III. Explorarea LPDJLVWLFăvQXURORJLH«««««..« Churchill Livingstone, 1986.
¾ Gheorghiu V, Costache C, Radu DV - Curs de Urologie,
IV. InstruPHQWDUXOXURORJLF««««««««««....55
(GLWXUD80),DúL
V. LaVHUXOvQXURORJLH««««««««««««.«68
¾ Joffre F, Jardin M - /¶XURJUDSKLH intraveineuse, Encyclopedie
VI. ,QWHUYHQĠLLHQGRXURORJLFHúLPLQLPLQYD]LYH«..« medico-chirurgicale, 1992
VII. 'HULYDĠLD8ULQDUă([WHUQă,QFRQWLQHQWă««««114 ¾ /XFUHĠLD 7LWLUFă ± 7HKQLFL GH vQJULMLUL DFRUGDWH GH DVLVWHQĠLL
medicali, (G9LDĠD5RPkQHDVFă 0HGLFDOă
VIII. TransplaQWXOUHQDO««««««««««««...121
¾ Manu M ± ([SORUăULOHLQVWUXPHQWDOHDOHDSDUDWXOXLXULQDU în
IX. ProstDWHFWRPLDUDGLFDOă««««««««««
8URORJLHFOLQLFăVXEUHGDFĠLD,Sinescu, 1998.
X. 0HGLFDĠLDIRORVLWăvQSUDFWLFDXURORJLFă«««...135 ¾ Masselot J. - Uretero-pyelographie retrograde etpielographie

XI. Îngrijirea SDFLHQWXOXLXURORJLF««««««««179 retrograde, Encyclopedie medico-chirurgicale,1992
¾ Miclea F, Boiborean P, Claici D ± Echipamentendourologic în
XII. Caietul stDJLXOXLGHXURORJLH««««««««
Bazele chirurgiei endourologice, sub UHGDFĠLD'1LFROHVFX
XIII. Valori normale aOHSDUDPHWULORUELRORJLFL«««.238 ¾ Minciu R. ± Instrumentarul urologic în Urologie sub UHGDFĠLD
XIV. %LEOLRJUDILH«««««««««««««««246 3ULFRS&úL0LVFKLDQX'7HKQRSUHVV
¾ Mischianu D ± Urologie ± 1RWHGHFXUVSHQWUXVWXGHQĠL, %XFXUHúWL
&KHVWLRQDUGHHYDOXDUH««««««««««250
2000
¾ Nicolescu D. ± Urologie, (GLWXUD'LGDFWLFăúL3HGDJRJLFă
¾ Novac C, Pricop C, Irina Negru ± Urology for students, Editura
$¶,DúL
¾ 3HUúX6± ,QIHFĠLLOHXULQDUH(GLWXUD8QLYHUVLWDUă ³&DURO

 
BIBLIOGRAFIE I. )2$,$'(2%6(59$‫܉‬,($3$&,(178/8,852/2*,&

BIBLIOGRAFIE ,)2$,$'(2%6(59$ğ,($ PACIENTULUI UROLOGIC

5HDOL]DUHDDFHVWHLOXFUăULDUILIRVWLPSRVLELOăGDFăQXDPILDYXW )RDLDGHREVHUYDĠLHUHSUH]LQWăXQdocument medico-legal,
FDUHVHvQWRFPHúWHODPRPHQWXOLQWHUQăULLXQXLSDFLHQWvOLQVRWHúWH
DFFHVODXUPăWRDUHOHUHYLVWHúLFăUĠL
SH DFHVWD WRDWă SHULRDGD SHWUHFXWă vQ VSLWDO GDU úL vQ WRDWH
5(9,67$520Æ1Ă'(852/2*,(; ACTA UROLOGICA BELGICA ;
FRPSDUWLPHQWHOH vQ FDUH WUHEXLH Vă HIHFWXH]H GLIHULWH LQYHVWLJDĠLL
ANNALES D¶UROLOGIE ; BRITISH JOURNAL OF UROLOGY ; EUROPEAN
FRQVXOWXULVDXLQWHUYHQĠLLFKLUXUJLFDOHHVWHRJOLQGDILGHOăDHYROXĠLHL
UROLOGY ; JOURNAL D¶UROLOGIE; JOURNAL OF UROLOGY ; UROLOGY
SDFLHQWXOXL vQ FDGUXO XQHL VHFĠLL úL VH vQFKHLH RGDWă FX H[WHUQDUHD
¾ Badea Gh. (sub red.) - (FRJUDILHFOLQLFă JHQHUDOă, 1992 SDFLHQWXOXL(DFRQĠLQHWRDWHGDWHOHPHGLFDOHFOLQLFHúLSDUDFOLQLFH

¾ Badea R, Dudea S, Mircea P, Stamatian F -Tratat de FDUH FDUDFWHUL]HD]ă VWUHD DFWXDOă D SDFLHQWXOXL DQWHFHGHQWHOH

XOWUDVRQRJUDILHFOLQLFă9RO,(GLWXUD0HGLFDOD%XFXUHúWL DFHVWXLDGDUúLtoate evenimetele medicale petrecute pe parcursul

¾ Boja R, Nedelcu S ± (QGRSLHORWRPLDDQWHURJUDGă în tratamentul LQWHUQăULL
8Q DEVROYHQW GH IDFXOWDWH GH PHGLFLQă WUHEXLH Vă ILH
KLGURQHIUR]HORUFRQJHQLWDOHúLFkúWLJDWHEditura Muntenia
th FDSDELOVăvQWRFPHDVFăRIRDLHGHREVHUYDĠLH FkWPDLFRUHFWăúL
¾ Brenner BM, Reltore FE, -The kydney 5 Edition,Saunders WB,
FXSULQ]ăWRDUH SH ED]D FăUHLD Vă UHGDFWH]H R HSLFUL]ă FODUă
1996
FRQFLVă úL FRPSOHWă 'LQ QHIHULFLUH REVHUYăP Fă DFHDVWă
¾ Brewster S, Craunston D, Noble J, Reynard J ± Urology
QHFHVLWDWHILUHDVFăUăPkQHSHQWUXPXOĠLWLQHULvQFăXQGH]LGHUDW
± A handbook for medical students, Bios ScientificPublishers, Ltd.
/HFWXUDDFHVWRUUkQGXULYDILVSHUăPXQJKLGXWLOSHntru a
Oxford 2001
facilita puntea de comunicare pacient-VWXGHQW FRQGLĠLD GH ED]ă D
¾ %XFXUDú 9 %DUGDQ 5 0XUHúDQ $ ± Urologie curs pentru
vQĠHOHJHULL DSDULĠLHL úL HYROXĠLHL SURFHVXOXL SDWRORJLF 6XEOLQLHP Fă
VWXGHQĠLúLUH]LGHQĠLEditura Augusta 2003
IRDLD GH REVHUYDĠLH HVWH XQ document medico-OHJDO D FăUXL
¾ Calomfirescu N, Voinescu V ± Tratamentul endoscopic al FRPSOHWDUHLPSOLFăRGXEOăUHVSRQVDELOLWDWH
stricturilor uretrale, Editura Academiei Române Din punct de vedere al HYROXĠLHL cazului de investigat ne
¾ Coman Ioan, Sergiu Duca ± Urological laparoscopic surgery ±± SXWHPDIODvQGRXăVLWXDĠLLGLVWLQFWHSHFDUHOHYRPDERUGDVHSDUDW
³,XOLX+DWLHJDQX´0HGLFDO8QLYHUVLWDU\3XEOLVKLQJ D 3DFLHQĠLL FDUH VXQW vQ HYLGHQĠD FOLQLFLL /D DFHúWL
¾ Coe F, Favus MJ, Pak Cyc, Parks JH, Preminger GM, - Kydney SDFLHQĠLDYHPDYDQWDMXOGHDILIRVWGLDJQRVWLFDĠLSHQWUXDIHFĠLXQHD
stones, Medical and surgical management, Lippincott Raven XURORJLFă GHRELFHL vQXUPăFXFHYDWLPSELOHWXOGHLHúLUHúLIRDLD
Publishers, 1996 GH REVHUYDĠLH ILLQG GH PDUH IRORV ,DWă FXP XQ LVWRULF FRQVLVWHQW
¾   
&'(')(*+( constituie baza unui bilet de ieúire corect, pe baza căruia, la

! 
I. )2$,$'(2%6(59$‫܉‬,($3$&,(178/8,852/2*,& XIII. VALORILE NORMALE ALE PARAMETRILOR BIOLOGICI

reinternare, se poate face un istoric complet. Pentru a stabili cât
F 17 ± 23 %
PDL ELQH LVWRULFXO EROLL UHFRPDQGăP DGUHVDUHD XUPăWRDUHORU
Clearance-ul acidului uri 6 ± 12 ml/min
vQWUHEăUL
Clearance-ul ureei 600 ± 100 ml/min
¾ &XP úL FkQG DX DSăUXW SULPHOH WXOEXUăUL" SRODNLXULD
Clearance fosfat 5,4 ± 16,2 ml/min
KHPDWXULD GXUHULOH ORPEDUH XVWXULPLOH PLFĠLRQDOH HWF $
XUPDW XQ SURJUDP GH LQYHVWLJDĠLL UHFRPDQGDW GH PHGLFXO
de familie sau uroORJúLXQWUDWDPHQW"'DFăGDFDUHDIRVW
HYROXĠLD"
‡ /D LQWHUQDUHD SUHFHGHQWă V-a efectuat vreo
LQWHUYHQĠLH" (6:/1/3785378598565HWF &XP
DHYROXDWSRVWLQWHUYHQĠLH"
‡ Care a fost rezultatul anatomopatologic în cazul
FHORUFXSDWRORJLHWXPRUDOă"
‡ 'XSă H[WHUQDUH D HIHFWXDW WUDWDPHQWXO
FRPSOHPHQWDU UHFRPDQGDW" H[ WUDWDPHQWXO LQIHFĠLHL
XULQDUHFRQIRUPDQWLELRJUDPHLLQVWLODĠLLYH]LFDOHHWF 
‡ ,QWHUQDUHDDFWXDOăHVWH GDWRUDWăDSDULĠLHLXQRUDOWH
VLPSWRPH H[FROLFăIHEUăHWF DDFHORUDúLVLPSWRPHFare
DX SURYRFDW LQWHUQDUHD SUHFHGHQWă KHPDWXULD OD XQ
SDFLHQW FX WXPRUă YH]LFDOă UHFLGLYDWă HWF VDX SHQWUX
FRQWUROSRWULYLWXQHLSURJUDPăULDQWHULRDUH"
3XWHP VFKLĠD DVWIHO LVWRULFXO ³3DFLHQW vQ HYLGHQĠD FOLQLFLL
XURORJLFH GLQ DQXO OXQD ««« FkQG a fost diagnosticat
FX«««« H[DPHQXO DQDWRPR-patologic al pieselor de
H[HUH]ăLQGLFkQG«««« 6-DSUDFWLFDW««««FXHYROXĠLH
XOWHULRDUă «««VLPSOă FRPSOLFDWă GH DSDULĠLD«««« 
'XSă H[WHUQDUH SDFLHQWXO D XUPDWQX D XUPDW UHFRPDQGăULOH
PHGLFDOH GDFă HVWH FD]XO PRWLYDĠLD 6H LQWHUQHD]ă
DFXP«««« FRQWUROUHDSDULĠLDVLPSWRPHORUDOWHVLPSWRPH 


 
XIII. VALORILE NORMALE ALE PARAMETRILOR BIOLOGICI I. )2$,$'(2%6(59$‫܉‬,($3$&,(178/8,852/2*,&

'DFăSDFLHQWXODDYXWPDLPXOWHLQWHUQăULvQDQWHFHGHQWHVH
DHEA (dehidroepiandrostendion) M 2,0 ± 3,4 mg/l
YRU QRWD vQ RUGLQH FURQRORJLFă WRDWH LQWHUQăULOH ,DWă XQ H[HPSOX
3 SHFDUHvOGRULPHGLILFDWRU³3DFLHQWvQHYLGHQĠDFOLQLFLLGLQLDQXDULH
Densitate 1,005 ± 1,040 g/cm
Acid citric 3,5 ± 1,0 mM/24h FkQG D IRVW GLDJQRVWLFDW FX WXPRUă YH]LFDOă VXSHUILFLDOă
Cistina ĺP0K PLFăORFDOL]DWăSHSHUHWHOHODWHUDOGUHSWODDSUR[LPDWLYFPGH
F 0,8 ± 3,4 mg/l RULILFLXO XUHWHUDO GUHSW FDUFLQRP WUDQ]LĠLRQDO PRGHUDW GLIHUHQĠLDW
SRVWPHQRSDX]ă F 0,2 ± 1,2 mg/l pT1N0M0) pentru care s-a practicat TUR-V. Urocultura pre- úL
A < 115 mg/24h U SRVWRSHUDWRULH QHJDWLYă (YROXĠLH SRVWRSHUDWRULH VLPSOă 3DFLHQWXO
Catecolamine
C < 40 mcg/24h U D XUPDW LQVWLODĠLL YH]LFDOH FX %&* WLPS GH VăSWăPkQL FRQIRUP
A < 7,0 mg/24h U schemei, inVWLODĠLLOH ILLQG ELQH WROHUDWH Controlul cistoscopic
Acid vanilmandelic
C < 3,5 mg/24h U
efectuat la 3 luni indLFăDEVHQĠDUHFLGLYHORUPacientul nu a revenit
*RQDGHSODFHQWă la controalele cistoscopice programate. 6HLQWHUQHD]ăDFXPSHQWUX
M 0,6 ± 3,7 nM/l
Dihidrotestosteron UHDSDULĠLD KHPDWXULHL PDFURVFRSLFH WHUPLQDOH GH DSUR[LPDWLY 
F 0,2 ± 0,6 nM/l
VăSWăPkQLXQLFVLPSWRP´
M < 95 pM/l
Estradiol E 3DFLHQĠLL FDUH VH DGUHVHD]ă SULPD GDWă FOLnicii
F 70 ±880 pM/l
urologice /D DFHDVWă JUXSă GH SDFLHQĠL FKHVWLRQDUHD WUHEXLH Vă
Estriol < 0,3 nM/l
VHD[H]HSHDSDULĠLDúLDPSORDUHDVLPSWRPHORUHYROXĠLDORUvQWLPS
HLP (hormonul lactoplacentar) < 0,1 mg/l
HYHQWXDOH LQYHVWLJDĠLL úL WUDWDPHQWH HIHFWXDWH OD UHFRPDQGDUHD
Progesteron M 0 ± 1,9 nM/l
medicului de familie sau a unor medici de alte specialLWăĠL 9RP
preovulator F 0 ± 4,5 nM/l
QRWDúLVLWXDĠLDODLQWHUQDUHÌQDFHVWHFD]XULFUHGHPFăLVWRULFXODU
postovulator F 15,9 ± 95,4 nM7l
WUHEXLVăILH
SRVWPHQRSDX]ă F 0 ± 3 nM/l
³3DFLHQWXO UHODWHD]ă Fă GH DSUR[LPDWLY«««OXQL]LOH
M 11 ± 31,0 nM/l
SUH]LQWă KHPDWXULH SRODNLXULH QRFWXUQă««.PLFĠLXQLQRDSWH
300 ± 1000 nM/l
Testosteron GXUHUL ORPEDUH IHEUă XVWXULPL PLFĠLRQDOH HWF $ HIHFWXDW
F 0,4 ± 2,4 nM/l
10 ± 70 nM/l WUDWDPHQW FX««GLQ SURSULH LQLĠLDWLYăOD LQGLFDĠLD PHGLFXOXL

7HVWHIXQFĠLRQDOH GH IDPLOLH ,QYHVWLJDĠLLOH HIHFWXDWH OD 3ROLFOLQLFD6SLWDOXO

Rinichi WHULWRULDOULGLFăVXVSLFLXQHDGLDJQRVWLFăGH«««/DLQWHUQDUH

Clearance-ul acidului vQ FOLQLFD QRDVWUă SDFLHQWXO SUH]LQWă««««« semnele
M 560 ± 830 ml/min
paraaminohipuric DIHFĠLXQLL ´ )RUPXODUHD ³SDFLHQWXO UHODWHD]ă Fă«´ HVWH PDL
GFR/RPF M 17 ± 21 % 
 
I. )2$,$'(2%6(59$‫܉‬,($3$&,(178/8,852/2*,& XIII. VALORILE NORMALE ALE PARAMETRILOR BIOLOGICI

SRWULYLWă GHFkW IRUPXODUHD ³SDFLHQWXO SUH]LQWă GH Pirofosfat 20 ± 40 mcg/24h
DSUR[LPDWLY««««´ DFHDVWD GLQ XUPă SUHVXSXQkQG Fă FHO Densitate 1,005 ± 1,040 g/cm
3

care a întocmit foaia a fost martorul obiectiv al celor relatate. Acid citric 3,5 ± 1,0 mM/24h
,DWă XQ H[HPSOX ³3DFLHQWXO IăUă DQWHFHGHQWH XURORJLFH Cistina ĺP0K
UHODWHD]ăFăGHDSUR[LPDWLYVăSWăPkQLSUH]LQWăGXUHULFROLFDWLYH Hormoni
ORPEDUH GUHSWH FX LUDGLHUH DQWHULRDUă VSUH RUJDQHOH JHQLWDOH 'LQ M 2 ± 18 Ul/l
LQLĠLDWLYă SURSULH D OXDW FDOPDQWH OD GRPLFLOLX $OJRFDOPLQ 3LDIHQ F 2 ± 30 Ul/l
Gonadotropine (FSH)
care au amelioraW SDUĠLDO VLPSWRPHOH 2 HFRJUDILH HIHFWXDWă vQ M 2 ± 12 Ul/l
F 2 ± 12 Ul/l
XUPă FX ]LOH vQ SROLFOLQLFD WHULWRULDOă VXVSLFLRQHD]ă XQ FDOFXO
XUHWHUDO ORPEDU REVWUXFWLY FX XUHWHURKLGURQHIUR]ă JU ,-II pe partea F 2- 29 Ul/l
3RVWPHQRSDX]ă
o F 10 ± 65 Ul/l
GUHDSWă $SDULĠLD IHEUHL C vQ XUPă FX GH RUH SH IRQGXO
Corticotropina (ACTH) 10 ± 100 ng/l
DFFHQWXăULL GXUHULORU ORPEDUH GHWHUPLQă vQ XUJHQĠă LQWHUQDUHD
M 4 ± 20 Ul/l
SDFLHQWXOXLvQFOLQLFă´
F 4 ± 200 Ul/l
&XP VSXQHDP DQWHULRU XQ LVWRULF FRPSOHW ELQH IăFXW HVWH Luteotropina (LH)
M 9 ± 40 Ul/l
RJOLQGD HYROXĠLHL FD]XOXL úL SUHPL]a LPSRUWDQWă D XQHL HSLFUL]H
F 8 ± 200 Ul/l
FRUHFWH%LOHWXOGHLHúLUHGLQVSLWDOWUHEXLHVăRIHUe medicului curant
M 0,7 ± 10,7 mcg/l
VDX GH DOWă VSHFLDOLWDWH SRVLELOLWDWHD GH D úWL FURQRORJLF WRDWH Prolactina
F 2,3 ± 15,9 mcg/l
GDWHOHLPSRUWDQWHvQHYROXĠLDEROLL
M 0 ± 10 mcg/l
7UHEXLH Vă DYHP JULMă Vă QRWăP FX JULMă antecedentele Somatotrop (STH)
F 2 ± 5 mcg/l
personale vQSULPXOUkQGFHOHXURORJLFHFKLDUGDFă aparent, nu au Tireotropina (TSH) 0,5 ± 4,0 mUl/l
ROHJăWXUăGLUHFWăFXVXIHULQĠDDFWXDOă$VWIHOHSLVRDGHOH UHSHWDWH 7LURLGă
de iQIHFĠLHXULQDUăGLQDQWHFHGHQWH (mai ales cu Proteus, Piocianic, &DOFLWRQLQă < 100 pg/ml
Klebsiella), tratate de cele mai multe ori incorect sau incomplet, pot Tiroxina 45 ± 120 mcg/l
H[SOLFD DSDULĠLD vQ WLPS D OLWLD]HL FRUDOLIRUPH; sau eliPLQăULOH Triiodotironina 0,6 ± 1,8 mcg/l
spontane de calcul la un pacient litiazic pot forma o idee despre Paratiroide
QDWXUDFDOFXOLORUúLSRWHQĠLDOXOUHFLGLYDQWDOEROLL Parathormon 100 ± 400 pg/ml
2DOWăSUREOHPăSHVWHFDUHGLQJUDEăVDXQHúWLLQĠă, se trece Suprarenale
XúRUHVWHSUREOHPDUHDFĠLLORUDOHUJLFH 9RPQRWDGHFLFXPD[LPă Aldosteron (clinostatism) 25 ± 450 pM/l
sHULR]LWDWH UHDFĠLLOH DOHUJLFH FXQRVFXWH OD antibiotice DWHQĠLH PDL (ortostatism) 110 ± 860 pM/l
Cortizol 280 ± 700 nM/l

 $
XIII. VALORILE NORMALE ALE PARAMETRILOR BIOLOGICI I. )2$,$'(2%6(59$‫܉‬,($3$&,(178/8,852/2*,&

AGL 300 ± 700 mg/l DOHV OD SDFLHQĠLL FX UHSHWDWH HSLVRDGH GH LQIHFĠLH vQ DQWHFHGHQWH
Acizi biliari 0 ± 4,3 mcg/ml FDUHDXSULPLWDQWLELRWLFHGLYHUVHvQFRPELQDĠLLPDULúLUHSHWDWH úL
70 ± 115 mg/dl la VXEVWDQĠHOHGHFRQWUDVWLRQLFHDXUHSXWDĠLDGH a produce astfel
*OXFR]ă
20 ± 100 mcg/24h U GH UHDFĠLL DOHUJLFH XQHRUL FX PDQLIHVWăUL VHYHUH 6XQW VLWXDĠLL
Lactat 600 ± 2400 mcg/dl SDUWLFXODUH FDUH QHFHVLWă DWHQĠLD FHOXL FDUH vQWRFPHúWH IRDLD
Fosfolipide 150 ± 250 mg/dl pacientului urologic. Vom exemplifica întrebarile obligatorii
Trigliceride 40 ± 160 mg/dl DGUHVDWHvQGRXăVLWXDĠLLPDLIUHFYHQWvQWâlnite vQSUDFWLFă
Markeri tumorali în urologie a. WXPRULOHYH]LFDOH«IXPăWRU"GHFkWWLPSúLFkWHĠLJăUL
Rinichi pe zi? a lucrat în mediu toxic (industria cauciucului,
3+, IRVIRKH[R]ă± L]RPHUD]ă 15 ± 75 Ul/l SLHOăULHL SUHOXFUDUHD SHWUROXOXL HWF FkĠL DQL"
9H]LFDXULQDUă antecedente TBC? (în perspectiva eventualei
TPA (antigenul celular LQWURGXFHULDLQVWLODĠLLORUFX%&* 
< 95 Ul/l
polipeptidic) b. /LWLD]D«parinĠii cu litiază renală? eliminator de calculi?
Prostata FH FRPSR]LĠLH DYHDX FDOFXOLL HOLPLQDĠL" DIHFĠLXQL
PSA (antigenul specific prostatic) < 4 Ul/l HQGRFULQRORJLFH" LPRELOL]DUH SUHOXQJLWă OD SDW" PLHORP
patologic > 10 Ul/l
multiplu? leucemie? limfoame? boala Paget?
3$3 IRVIDWD]DSURVWDWLFăDFLGă < 2 mcg/dl
tratament cronic cu corticosteroizi? vitamina D,
Testicul
preparate de calciu, diuretice? consum exagerat de
AFP (alfafetoproteina) ĺ8OO
carne, brânzeturi, sare, sucuri cu zahar?
ȕ-+&* JRQDGRWURILQDFRULRQLFă
< 5 Ul/l $WXQFLFkQGQRWăPLVWRULFXOXQXLSDFLHQWWUHEXLHVăDYHPvQ
XPDQă
YHGHUHúLVLWXDĠLDFăLQGLYLGXOSRDWHWUăLDQLFXXQVLQJXUULQLFKLIăUă
63 ȕ1 ± JOLFRSURWHLQăVSHFLILFă M 0,5 ± 1 mcg/l a avea simptome deosebite. Rinichiul unic congenital sau
sarcinii)
IXQFĠLRQDO WUHEXLH DYXW vQ YHGHUH DWXQFL FkQG GLVFXWăP FX XQ
3DUDPHWULLXULQDULSHQWUXHOXFLGDUHDFRPSR]LĠLHLOLWLD]HLUHQDOH
SDFLHQWFXDQXULHREVWUXFWLYăLQWHUYHQLWă³GLQVHQLQ´
Amoniac 35 ± 50 mM/24h
Examinarea pacientului urologic constituie tema unui alt
Acid uric 2,4 ± 4,5 mM/24h
FDSLWRO DO OXFUăULL ğLQ Vă PHQĠLRQH] Fă H[DPHQXO SH DSDUDWH úL
Calciu 2.5 ± 8 MMOL/24h
VLVWHPHYDILIăFXWFRUHFWúLFRPSOHWGXSăUHJXOLOHvQYăĠDWHOD
Magenziu 0.5 ± 12 MMOL/24h
Semiologie în anul III.
Acid oxalic < 0,5 mM/24h
6WDJLXOGH8URORJLHVHGRYHGHúWHXQEXQSULOHMGHDYHULILFD
pH 5±7

 
I. )2$,$'(2%6(59$‫܉‬,($3$&,(178/8,852/2*,& XIII. VALORILE NORMALE ALE PARAMETRILOR BIOLOGICI

vQ SUDFWLFă QRĠLXQLOH GREkQGLWH OD &DUGLRORJLH 1HIURORJLH Proteine
Ftiziolologie întrucât PXOWLSDFLHQĠLvQYkUVWăFXDIHFĠLXQLXURORJLFH 66 ± 87 g/l
SUH]LQWăFRPRUELGLWăĠL +7$GLDEHWWXOEXUăULGHULWPHWF FDUHSRW Proteine totale < 100 mg/l
LQIOXHQĠD DWLWXGLQHD WHUDSHXWLFă GHFLVLY 'H DOWIHO VWXGHQĠLL VXQW < 150 mg/24h
VIăWXLĠL Vă FLWHDVFă FX DWHQĠLH concluziile examenului interclinic Albumine 32 ± 50 g/l
eIHFWXDW GH FROHJLL LQWHUQLúWL VDX DQHVWH]LúWL úL SH SDUFXUVXO Į1 - antitripsina 1,90 ± 3,50 g/l

VWDJLXOXLVăPRQLWRUL]H]HúLHYROXĠLDDIHFĠLXQLORUFDUGLR±pulmonare Ceruloplasmina 150 ± 600 mg/dl
M 23 ± 350 mcg/l
coexistente la pacientul urologic aflat în grija lui. Feritina
F 17 ± 270 mg/l
7RDWHDFHVWHREVHUYDĠLLWUHEXLHVăVHUHJăVHDVFăPHWLFXORV
Haptoglobina 1,0 ± 3,2 g/l
notate, în IRDLDGHREVHUYDĠLHvQRUGLQHFURQRORJLFăvQWU-RPDQLHUă
Ig A 0,5 ± 3,3 g/l
FODUăFRQFLVăHOLJLELOăúLSUHFLVă
Ig D 3 ± 400 mg/dl
Referindu-ne la acest document medico-legal foarte Ig E 60 ± 700 mcg/l
LPSRUWDQWWUHEXLHVăPHQĠLRQăPFăvQFDGUXOREOLJDĠLLORUSUDFWLFHDOH Ig G 7,5 ± 15,2 g /l
VWXGHQĠLORU UHYLQH úL FRPSOHWDUHD HYROXĠLHL FD]XULORU ÌQ UXEULFD Ig M 0,6 ± 2,2 g/l
DOăWXUDWă FHOHL vQ FDUH PHGLFXO GH VDORQ QRWHD]ă PHGLFDĠLD ȕ2 - microglobulina < 2,5 mg/l
WUHEXLHVF FRQVHPQDWH SXQFWHOH SULQFLSDOH DOH HYROXĠLHL SDFLHQWXOXL Transferina 2,04 ± 3,74 g/l
în acea zi. ELFO

ÌQ IRDLD GH REVHUYDĠLH VXQW GHDVHPHQHD QRWDWH úL Albumine 52 ± 65.1 %
Į1 - globuline 1 ±3%
codificate toate manevrele medicale sau chirurgicale efectuate
Į2 - globuline 9.5 ± 14.4 %
SDFLHQWXOXLSHSDUFXUVXOLQWHUQăULL. Începând de la recolatrea de
ȕ- globuline 6 ± 9.8 %
DQDOL]H úL HOHFWURFDUGLRJUDPD FDUH VH HIHFWXHD]ă GH UXWLQă OD WRĠL
Ȗ- globuline 10.7 ± 20.3 %
SDFLHQĠLL FRQWLQXQkG FX LQYHVWLJDĠLL LPDJLVWLFH HFRJUDILH 5596
/LSLGHúLPHWDEROLĠL
UIV, CT, UPG, Rx. toracic, probe ventilatorii, etc.) consulturi
Bilirubina WRWDOă 0 ± 1,1 mg/dl
LQWHUFOLQLFH úL LQWHUVSLWDOLFHúWL GXSă FD] GDU úL LQWHUYHQĠLL - GLUHFWă 0.05 ± 0.3 mg/dl
FKLUXUJLFDOHFDUHSRWVăILHXQLFHVDXVXFFHVLYHPXOWLSOHvQFDGUXO Colesterol total 120 ± 200 mg/dl
DFHOHLDúL LQWHUQăUL 7RDWH DFHVWH GDWH PHGLFDOH VXQW QRWDWH vQ - liber 45 ± 85 mg/dl
RUGLQHFURQRORJLFăvQIRDLDGH RVHUYDĠLH - HDL 55 ± 100 mg/dl
&HWUHEXLHPHQĠLRQDWODHYROXĠLH" - LDL 0 ± 130 mg/dl

x VWDUHD JHQHUDOă D SDFLHQWXOXL EXQă VDWLVIăFăWRDUH


 
XIII. VALORILE NORMALE ALE PARAMETRILOR BIOLOGICI I. )2$,$'(2%6(59$‫܉‬,($3$&,(178/8,852/2*,&

LQIOXHQĠDWă 
8 ± 130 Ul/l x GLXUH]DWHQVLXQHDDUWHULDOăSXOVXO HYHQWXDOGHILFLWXOGH
)RVIDWD]DDOFDOLQă 34 ± 104 U/L puls!)
M 2500 ± 8500 Ul/l
Colinesteraza x aspectul macroscopic al urinei (sau al lichidului de lavaj
F 2800 ± 4700 Ul/l SRVWRSHUDWRUODSDFLHQĠLLRSHUDĠLFODVLFVDXHQGRVFRSLF 
Creatinkinaza 26 ± 170 U/L x OD FHL RSHUDĠL FODVLF DVSHFWXO SDQVDPHQWXOXL LQILOWUDW
CK - MB 0 - 25 U/L SXUXOHQW KHPDWLF FXUDW úL HYHQWXDOHOH PDQHYUăUL DOH
M 10 ± 71 U/L
tubului de dren (mobilizarea tubului de dren, scurtarea sau
Ȗ- GPT 6 ± 42 U/L
F suprimarea lui);
25 ± 100 mg/dl
x DSDULĠLD XQHLHYHQWXDOHUHDFĠLLDOHUJLFHvQFXUVXOVSLWDOL]ăULL
GLDH < 4 Ul/l
ODDQWLELRWLFHVXEVWDQĠăGHFRQWUDVW 

M 5 ± 18 Ul/l x PDQHYUHOH GLDJQRVWLFH SUDFWLFDWH vQ ]LXD UHVSHFWLYă
GOT
(cistoscopie, cateterism ureteral, ureteropielografie
F 5 ± 15 Ul/l
UHWURJUDGăXUHWURJUDILHHWF 
M 5 ± 23 Ul/l
GPT ,DWăPDLMRVXQH[HPSOXODXQSDFLHQWFX785-P, fost purtator
F 5 ± 19 Ul/l
de sonda 4 saptamini,ziua a II-a postoperator:
LDH 135 ± 214 U/L
HBDH 68 ± 140 Ul/l
LAP 11 ± 35 Ul/l
Data Tratament (YROXĠLH
Lipaza 13 ± 60 U/L
12.01.2013 1. Sulperazon fl II 6WDUHJHQHUDOăEXQăDIHEULO
)$DFLGă 5 ± 14 Ul/l
2. Gentamicina f III 'LXUH]ăPOXULQăXúRU
Parametrii renali 3. Algocalmin f III KHPDWLFă
3,4 ± 7,0 mg/d
4. )UD[LSDULQăI,
M
< 800 mg/24H U 5. Ser Glucozat 10%
Acid uric 2000ml
2,4 ± 5,7 mg/dl
F 6. Ser Fiziologic 3DFLHQWXOúL-a
< 700 mg/24h U 1000ml reluat tranzitul pentru gaze.
10 ± 50 mg/dl
Uree 7. Diazepam tb I 7ROHUDQĠăGLJHVWLYăEXQă7$
18 ± 35 g/24h U = 140/75 puls= 78b/min.
M 0,7 ± 1,3 mg/dl
F 0.6 ± 1.2 mg/dl
&UHDWLQLQă
0,5 ± 1,7 g/24h
$
 
II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL XIII. VALORILE NORMALE ALE PARAMETRILOR BIOLOGICI
Indice Quick > 70 %
II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL
&, 
([SRUDUHD FOLQLFă D DSDUDWXOXL XURJHQLWDO WUHEXLH Vă 17 ± 24 sec
INR 0.8 ± 1.3
GHFXUJă ILUHVF GH VXV vQ MRV DGLFă GLQVSUH ORMHOH UHQDOH VSUH
UHJLXQHD KLSRJDVWULFă ‫܈‬L EXUVHOH VFURWDOH VDX UHJLXQHD JHQLWDOă OD Parametrii ASTRUP
IHPHL 'LQ VWDUW DFHVW H[DPHQ DUH GRXă ODWXUL FH WUHEXLH XUPDULWH arterial 65 ± 105 mmHg
pO2
FXDWHQĠLH venos 30 ± 60 mmHg

a) Latura VXELHFWLYă ce cuprinde totalitatea elementelor arterial 31 ± 44 mmHg
pCO2
venos 38 ± 53 mmHg
patologice ce vor fi descrise de pacient;
pH 7,34 ± 7,44
b) Latura RELHFWLYă care FRQVWă vQ H[DPHQXO IL]LF LQVSHFĠLH
Bicarbonatul standard 24 ± 28 MMOL/L
SDOSDUHSHUFX‫܊‬LH HIHFWXDWUHVSHFWLYXOXLSDFLHQW
Baze exces - 2,5 - + 2,5 mM/l
([DPHQXORELHFWLYYDFXSULQGHJUDGXDO‫܈‬DVHVXESXQFWH
6DWXUDĠLDDUWHULDOăvQR[LJHQ 95 ± 98 %
1) Explorarea PLFĠLXQLL;
Parametrii plasmatici/serici (OHFWUROLĠL oligoelemente
2) ([SRUDUHDFOLQLFăDrinichilor
3) A zonei hipogastrice 98 ± 107 MMOL/L
4) A XUHWUHL‫܈‬LDSHQLVXOXL Clor 140 ± 280 mM/24h
5) A scrotului ‫܈‬LDFRQ‫܊‬LQXWXOXLVFURWDO
6) A perineului, prostatei ‫܈‬L YH]LFXOHORU VHPLQDOH 3,5 ± 5,1 MMOL/L
Potasiu
(tactul rectal); 35 ± 90 mM/24h U
Calciu total 8.5 ± 10.2 mg/dl

EXAMENUL 0,&‫܉‬IUNII 0,65 ± 1,05 MMOL/L
Magneziu 2,47 ± 8,88 mM/24h U
Acesta presupune Fă YRP LQYLWD SDFLHQWXOSDFLHQWD Vă
XULQH]H vQ ID‫܊‬D QRDVWUă SULOHM FX FDUH SRW IL HYLGHQ‫܊‬LDWH SUH]HQ‫܊‬D
135 ± 144 mM/l
unor VHFUH‫܊‬LLXUHWUDOHSDWRORJLFH De asemenea este prilejul de a 120 ± 220 mM/24h U
YL]XDOL]D H[LVWHQ‫܊‬D WXOEXUăULORU PLF‫܊‬LRQDOH ‫܈‬L D PRGXOXL FXP VH Sodiu

PDQLIHVWăHOH± jet urinar întrerupt, jet în doi timpi, jet deformat 16 ± 49 mM/24h U
UăVXFLW vPSUD‫܈‬WLDW ILOLIRUP FX SLFăWXUă VDX SLHUGHUHD 0,81 ± 1,53 mM/l
A
QHFRQWURODWăDXULQLL ([DPLQDWRUXOYDYHGHD‫܈‬LFRQVHPQDvQIRDLD Fosfat, anorganic 1,16 ± 1,9 mM/l
C
GHREVHUYD‫܊‬LH‫܈‬Laspectul urinii8ULQDOLPSHGHJDOEHQăFULVWDOLQă 16 ± 49 mM/24h U

VH GHRVHEH‫܈‬WH GH XULQD WXOEXUH SLXULFă GLQ LQIHF‫܊‬LLOH XULQDUH YH]L Enzime
Į- amilaza 28 ± 100 U/L

 $
XIII. VALORILE NORMALE ALE PARAMETRILOR BIOLOGICI II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL

XIII. VALORILE NORMALE ALE PARAMETRILOR BIOLOGICI ILJ ,, VDX XULQD EUXQă ± UR‫܈‬LDWLFă GLQ KHPDWXULD PDFURVFRSLFă
YH]LILJ,, 5DUHRULSRWILRELHFWLYDWH‫܈‬LSQHXPDWXULDSDUWLFXODUă
M 2 - 10 mm/h de exemplu, fistulelor uro-intestinale, chiluria iar daca pacientul
VSH
F 5 ± 15mm/h HVWH VXILFLHQW WLPS VXE REVHUYDĠLH SXWHP HYDOXD ROLJXULD VDX
M 13 ± 17 g/dl poluria.
Hb
F 11,5 ± 16 g/dl

Ht M 40 ± 54 %
F 37 ± 47 %
6
Eritrocite M 4,5 ± 6,5 x 10 /μl
6
F 3,9 ± 5,3 x 10 /μl
MCV- volumul mediu eritrocitar 80 ± 100 fl
MCH ± +JHULWURFLWDUă 27 ± 32 pg
MCHC ± Hg HULWURFLWDUăPHGLH 32 ± 36 g/dl
3
Adult 4 ± 10 x 10 /μl
3
Leucocite Copil 6 ± 15 x 10 /μl
3
Sugar 6 ± 18 x 10 /μl
3
Trombocite 150 ± 450 x 10 /μl
CRP 0 - 5 mg/l
Procalcitonina 0.02 - 0.5 ng/ml
Neutrofile 50 ± 75 %
Eozinofile 0±5%
Bazofile 0±2%
Monocite 5 ± 10 %
Limfocite 25 ± 40 %

Reticulocite 0.5 - 2.5 %

Timp de sângerare 2 ± 5 min
$QWLWURPELQă,,, 80 ± 120 %
Fibrinogen 2 ± 4 g /l
Plasminogen 80 ± 120 %
7LPSXOSDUĠLDOGHWURPERSODVWLQă 20 ± 40 sec
Timpul Quick 11 ± 16 sec


$ 

II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

Fig. II.7 ± Diagnosticul Hematuriei macroscopice ± proba celor 3 pahare
5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
8URJUDILH«««««««««««««««««««««««««
2. EXAMENUL CLINIC AL RINICHILOR «««««««««««««««««««««««««««««««
'LVSXQHUHD DQDWRPLFă D ULQLFKLORU HVWH FHO PDL DGHVHD «««««««««««««««««««««««««««««««
FDX]D XQXL H[DPHQ FOLQLF VăUDF vQ LQIRUPD‫܊‬LL GDWRULWă SR]LĠLHL &7501««««««««««««««««««««««««««
anatomice. ««««««««««««««««««««««««««««««
Cu toate acestea: 7UDWDPHQWPHGLFDPHQWRV«««««««««««««««««««
a) ,QVSHF‫܊‬LDUHJLXQLLOREDUHSRDWHHYLGHQ‫܊‬LD «««««««««««««««««««««««««««««««
x Cicatrici ORPEDUH PDUWRUH DOH XQRU RSHUD‫܊‬LL ««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
efectuate anterior
7UDWDPHQWXURORJLF««««««««««««««««««««««
x 3R]L‫܊‬LD DQWDOJLFă a pacientului - SRVLELO GDWRUDWă «««««««««««««««««««««««««««««««
XQHLVXSXUD‫܊‬LLSHULQHIUHWLFH «««««««««««««««««««««««««««««««
x ([LVWHQ‫܊‬D edemului ‫܈‬L D UR‫܈‬H‫܊‬LL tegumentelor «««««««««««««««««««««««««««««««
DFHOHLD‫܈‬L UHJLXQL SUHPRQLWRU ILVWXOL]ăULL XQHL «««««««««««««««««««««««««««««««
VXSXUD‫܊‬LL DQWHULRU DPLQWLWH VLWXD‫܊‬LH FOLQLFă UDU 3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
întâlnitâ) «««««««««««««««««««««««««««««««
x 0DULUHD ‫܈‬L GHIRUPDUHD regiunii lombare cel mai ««««««««««««««««««««««««««««««
adesea unilateral (în tumorile renale, chisturile
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
UHQDOH PDL YROXPLQRDVH GDU ‫܈‬L ELODWHUDO OD
&RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
SDFLHQ‫܊‬LLVODELFXPDODGLHSROLFKLVWLFă «««««««««««««««««««««««««««««««
b) 3DOSDUHD ULQLFKLXOXL UăPkQH FHD PDL ÄSOLQă GH «««««««««««««««««««««««««««««««
LQIRUPD‫܊‬LL´PHWRGă GHH[SORUDUHXUPăULQGX-se depistarea «««««««««««««««««««««««««««««««
unui rinichi mare FHO PDL DGHVHD WXPRUDO ORPED SOLQă ««««««««««««««««««««««««««««««
SRVLELO D VH GDWRUD ‫܈‬L XQHL WXPRUL UHWURSHULWRQHDOH XQHL ««««««««««««««««««««««««««««««
pionefroze, sau unui hematom renal posttraumatic), «««««««««««««««««««««««««««««««
PRELOLWDWHDDQRUPDOă DULQLFKLXOXL vQWkOQLWăXQHRULvQSWR]D «««««««««««««««««««««««««««««««
UHQDOă ‫܈‬L, mai cu seDPăD‫܈‬D-QXPLWXOVHPQDO³FRQWDFWXOXL «««««««««««««««««««««««««««««««
ORPEDUFXEDORWDUHDEGRPLQDOă´GLQWXPRULOHUHQDOH «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Sunt cunoscute de la semiologie cele trei procedee clasice:
«««««««««««««««««««««««««««««««
x Guyon: SDOSDUHD ELPDQXDOă FDUH SHUFHSH «««««««««««««««««««««««««««««««
EDORWDUHDULQLFKLXOXL‫܈‬LFRQWDFWXOVăXORPEDU «««««««««««««««««««««««««««««««
x Glenard: palparea cu R VLQJXUă PkQă FDUH «««««««««««««««««««««««««««««««
SHUFHSH ULQLFKLXO ‫܈‬L PRELOLWDWHD VD vQ WLPSXO «««««««««««««««««««««««««««««««
PL‫܈‬FăULORUUHVSLUDWRULL
x Israel: SDOSDUHDELPDQXDOăvQGHFXELWODWHUDO
c) 3HUFX‫܊‬LD rinichiului - practic nu se mai face în contextul în
FDUH H[DPLQDUHD HFKRJUDILFă GH H[HPSOX QH DGXFH PXOW

!
 $ 
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL

Caietul stagiului de urologie PDL PXOWH LQIRUPDĠLL GHFkW FODVLFD PDQHYUă *LRUGDQR
SUH]HQWăVDXDEVHQW YH]LILJ,, 
1XPHVLSUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
Vârsta «««««««««DQL 6H[«««««««««
0RWLYHOHLQWHUQăULL««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$+&«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$3)««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$33«««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« )LJ,,&ROLFDQHIUHWLFă± L. Léger, Semiologie Chirurgicale, Masson et
««««««««««««««««««««««««««««««« Cie, 1964; p. 391
&RPSRUWDPHQWH IXPDWDOFRROHWF ««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
d) $VFXOWD‫܊‬LD regiunii lombare ± OD FDUH SUHD PXOĠL DX
«««««««««««««««««««««««««««««««
MedicatLHGHIRQG««««««««««««««««««««« UHQXQĠDW - ‫܈‬L D UHJLXQLL DEGRPLQDOH DQWHULRDUH SRDWH
««««««««««««««««««««««««««««««« depista, la un pacient hipertensiv, zgomotul de suflu sau
«««««««««««««««««««««««««««««««
Istoricul bolii: «««««««««««««««««««««««« GHXUXLWXUăFRQWLQXă‫܈‬LSXWHUQLFăSDUWLFXODUXQHLVWHQR]HGH
««««««««««««««««««««««««««««««« DUWHUă UHQDOă VDX LOXVWUDWLY SHQWUX R ILVWXOD UHQDOă DUWHULR-
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« YHQRDVă
«««««««««««««««««««««««««««««««
Analize efectuate:
3. EXAMENUL CLINIC AL ZONEI HIPOGRASTRICE (VEZICA
6DQJH«««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« URINARA)
«««««««««««««««««««««««««««««« 'DWRULWD SURLHF‫܊‬LHL VDOH UHWURVLPIL]DUH vQ UHJLXQHD
8ULQD««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««« KLSRJDVWULFă YH]LFD XULQDUă FkQG HVWH JRDOă HVWH QHYL]XDOL]DELOă
««««««««««««««««««««««««««««««« QHSDOSDELOăQHSHUFXWDELOă/DXQSDFLHQWVODE ³JOREXOYH]LFDO´HVWH
8URFXOWXUD««««««««««««««««««««««««««
(FKRJUDILH««««««««««««««««««««««««« YL]LELOúLSDOSDELO YH]LILJ,, 
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
 
$! 
II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
8URJUDILH«««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
&7501««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
7UDWDPHQWPHGLFDPHQWRV«««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
7UDWDPHQWXURORJLF««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
&RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
)LJ,,5HWHQ‫܊‬LDDFXWăGHXULQă «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Între FDX]HOH UHWHQĠLHL GH XULQă ne gândim la hiperplazia
«««««««««««««««««««««««««««««««
EHQLJQă D SURVWDWHL DGHQRPXO GH SURVWDWă FDQFHUXO GH SURVWDWă «««««««««««««««««««««««««««««««
(CaP), tumorile vezicale superficiale, situate în apropierea colului «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
YH]LFDO ³SORQMDQWH´ vQVSUH XUHWUD SURVWDWLFă WXPRULOH YH]LFDOH «««««««««««««««««««««««««««««««
infiltrative cu sediu trigonaO VDX SHULFHUYLFDO SUHFXP ‫܈‬L OLWLD]D
YH]LFDOă YH]LILJ,, 

 

 $
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL

Caietul stagiului de urologie

Nume VLSUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
Vârsta «««««««««DQL 6H[«««««««««
0RWLYHOHLQWHUQăULL««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$+&«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$3)««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Fig. II.14- ÌQWUHUXSHUHDMHWXOXLXULQDUGDWRULWăOLWLD]HLYH]LFDOH
$33«««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
,QVSHFĠLD UHJLXQLLKLSRJDVWULFHYL]XDOL]HD]ăXQHRULPDLDOHVSHQWUX
«««««««««««««««««««««««««««««««
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă«««««««««««««««««« SULYLULOH DYL]DWH SUH]HQ‫܊‬D XQHL GHIRUPăUL URWXQGH-RYRLGDOH VLWXDWă
««««««««««««««««««««««««««««««« PHGLDQ QHGHSODVDELOă vQ GHFXELW ODWHUDO FX D[XO PDUH SH OLQLD
«««««««««««««««««««««««««««««««
&RPSRUWDPHQWH IXPDWDOFRROHWF «««««««««««««« SHULRPELOLFDOă XQHRUL QHGXUHURDVă VSRQWDQ ‫܈‬L OD SDOSDUH DOWHRri
««««««««««««««««««««««««««««««« DWkW GH ELQH WROHUDWă vQFDW SDFLHQWXO QLFL QX L‫܈‬L IDFH SUREOHPH
«««««««««««««««««««««««««««««««
MedicatLHGHIRQG««««««««««««««««««««« (evident greu de observat la obezi).
««««««««««««««««««««««««««««««« Palparea UHJLXQLL KLSRJDVWULFH VXPDWă FX SHUFX‫܊‬LD respectivei
«««««««««««««««««««««««««««««««
UHJLXQLL SRDWH Vă HYLGHQ‫܊‬LH]H DFHDVWă HQWLWDWH FURQLFă ± ³JOREXO
,VWRULFXOEROLL««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« YH]LFDO´ YH]LILJ,,)
««««««««««««««««««««««««««««««« 5HWHQ‫܊‬LD DFXWă GH XULQă 5$8 VDX UHWHQ‫܊‬LD FURQLFă GH XULQă
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« LQFRPSOHWăVDXFRPSOHWL]DWăDXFDH[SUHVLHFOLQLFăDFHOD‫܈‬LQXPLWRU
Analize efectuate: comun: globul vezical ³DFXW´ VDX LQVWDODW ³FURQLF´ JORE YH]LFDO
SanJH«««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« PRDOH SH R YH]LFă GHWUXVRU LQHILFLHQW Echografia ne este de
«««««««««««««««««««««««««««««« PDUH DMXWRU vQ D HYDOXD UHJLXQHD KLSRJDVWULFă VL FRQĠLQXWXO
8ULQD««««««««««««««««««««««««««««
vezical (mai ales reziduul vezical!).
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« 4..EXAMENUL CLINIC AL PENISULUI SI AL URETREI
8URFXOWXUD«««««««««««««««««««««««««« ,QVSHF‫܊‬LD SHQLVXOXLSRDWHYL]XDOL]DGLYHUVHVLWXD‫܊‬LLfimoza
(FKRJUDILH«««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« FRQJHQLWDOăGRELQGLWă hipospadiasVDXPDLSRDWHILYL]XDOL]DWă‫܈‬L
««««««««««««««««««««««««««««««« YDULDQWD GHVFKLGHULL PHDWXOXL XUHWUDO SH ID‫܊‬D GRUVDOă D SHQLVXOXL ±
«««««««««««««««««««««««««««««««

$ 
II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

epispadias. Acesta poate fi penian sau total ± variant extrofiei 5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
YH]LFDOHJUHXUH]ROYDELOăFKLUXUJLFDO 8URJUDILH«««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
7RW DFWXO LQVSHF‫܊‬LHL FOLQLFH DWHQWH SRDWH YL]XDOL]a «««««««««««««««««««««««««««««««
uretroragia ± scurgerea de sânge la nivelul meatului uretral între &7501««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
PLFĠLXQL YH]LILJ,,
7UDWDPHQWPHGLFDPHQWRV«««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
7UDWDPHQWXURORJLF««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
Fig. II.15.Uretroragia. ««««««««««««««««««««««««««««««
sau uretroreea ± SUH]HQ‫܊‬D VHFUH‫܊‬LHL XUHWUDOH SXUXOHQWH vQ LQIHF‫܊‬LL &RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
XUHWUDOHDQWHULRDUH XUHWULWăDFXWă SUH]HQ‫܊‬DXQRUtumorete sesile,
«««««««««««««««««««««««««««««««
cel mai adesea papilomatoase la nivelul fosei naviculare «««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
SURFLGHQWH OD QLYHOXO PHDWXOXL VDX PLF‫܈‬RUDUHD FDOLEUXOXL
««««««««««««««««««««««««««««««
respectivului meat uretral ± stenoza de meat, GH FDX]ă «««««««««««««««««««««««««««««««
inflamatorie sau posttraumatica. «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
3UH]HQ‫܊‬D XQRU traiecte fistuloase peniene sau «««««««««««««««««««««««««««««««
penoscrotale cu punct de plecare uretral (marturie a unor abcese «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
periuretrale fistulizate) nu este greu de vizualizat. «««««««««««««««««««««««««««««««
/D IHO GH VLPSOX HVWH GH Yă]XW úL GDFă SDFLHQWXO «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
DGROHVFHQWXO VDX WkQăUXO EăUEDW VH DIOă vQ LPSRVLELOLWDWHD GH D-‫܈‬L
«««««««««««««««««««««««««««««««
GHFDORWD SUHSX‫܊‬XO VLWXD‫܊‬LH FOLQLFă QXPLWă ILPR]ă; VDX GXSă R
GHFDORWDUH QX PDL SRDWH DGXFH SUHSX‫܊‬XO vQ VLWXD‫܊‬LD DQWHULRDUă ±
SDUDILPR]ă. Cu VLJXUDQ‫܊‬ă Fă OD IHO GH X‫܈‬RU SRW IL YL]XDOL]DWH ‫܈‬L


 $$
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL

Caietul stagiului de urologie H[LVWHQ‫܊‬D XQRU VXSXUD‫܊‬LL EDODQR-SUHSX‫܊‬LDOH ± balanopostitele sau
FKLDUSUH]HQ‫܊‬DXQRUFDOFLILFăULODDFHVWQLYHO
1XPHVLSUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
Vârsta «««««««««DQL 6H[««««««««« Palparea SHQLVXOXL SRDWH Vă VHVL]H]H FHO PDL DGHVHD
0RWLYHOHLQWHUQăULL«««««««««««««««««««««« SUH]HQ‫܊‬D LQGXUD‫܊‬LHL SODVWLFH a corpilor FDYHUQR‫܈‬L PDODGLD
«««««««««««««««««««««««««««««««
/D3H\URQLH DGLFăH[LVWHQ‫܊‬DXQRU]RQHGXUHULJLGHODQLYHOXO
«««««««««««««««««««««««««««««««
$+&««««««««««««««««««««««««««« FRUSLORU FDYHUQR‫܈‬L FDUH IDF LQWURPLVLXQHD GLILFLOă GLQ FDX]D
««««««««««««««««««««««««««««««« UHFXUEăULLSHQLVXOXLHUHFW
«««««««««««««««««««««««««««««««
$3)«««««««««««««««««««««««««««« 3DWRORJLDXUHWUDODIHPLQLQă SRDWHFRQVWDvQUDUHFD]XUL‫܈‬L
««««««««««««««««««««««««««««««« în:
$33«««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««« - stenoze de meat uretral
««««««««««««««««««««««««««««««« - leziuni inflamatorii
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă««««««««««««««««««
- HFWURSLRQXOGHPXFRDVăXUHWUDOă vizualizabil sub forma
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« XQHL WXPRUHWH UR‫܈‬LL-YLRODFHH SURODEDWH LUHGXFWLELOH D SRU‫܊‬LXQLL
&RPSRUWDPHQWH IXPDWDOFRROHWF «««««««««««««« DQWHULRDUHDXUHWUHLQRPLQDOL]DWăGUHSW³polip de meat uretral´
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« - fistulele uretrale vizualizate prin examen cu valvele.
MedicatLHGHIRQG««««««««««««««««««««« 5. (;$0(18/ &/,1,& $/ 6&5278/8, ‫܇‬, $/ &21‫܉‬,1878/8,
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« 6Ă8.
,VWRULFXOEROLL«««««««««««««««««««««««« ,QVSHF‫܊‬LD ‫܈‬L SDOSDUHD WUHEXLH Vă VH DGUHVH]H DWkW
«««««««««««««««««««««««««««««««
vQYHOL‫܈‬XOXLVFURWDOFkW‫܈‬LFRQ‫܊‬LQXWXOXLVăX
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« Vom cerceta :
««««««««««««««««««««««««««««««« - Posibila PăULUH GH YROXP a hemiscrotului: GXUHURDVă ± în
Analize efectuate:
6DQJH««««««««««««««««««««««««««« inflaPD‫܊‬LLOH HSLGLGLPXOXL WHVWLFXODU úL vQ WUDXPDWLVPH RUKL-
««««««««««««««««««««««««««««««« epididimare; QHGXUHURDVă ± vQ WXPRUL WHVWLFXODUH ‫܈‬L HSLGLGLPDUH
««««««««««««««««««««««««««««««
8ULQD«««««««««««««««««««««««««««« KLGURFHOLGLRSDWLFKHPDWRFHOVDXFKLVWHHSLGLGLPDUHSHUVLVWHQ‫܊‬ăGH
«««««««««««««««««««««««««««««« canal peritoneo-vaginal (hidrocel comunicant).
«««««««««««««««««««««««««««««««
- 3UH]HQ‫܊‬D unui orificiu fistulos prin care se scurge puroi în cazul
8URFXOWXUD««««««««««««««««««««««««««
(FKRJUDILH««««««««««««««««««««««««« unui abces orhiepididimar fistulizat la scrot;
««««««««««««««««««««««««««««««« - 3UH]HQ‫܊‬D semnelor inflamatorii (rubor, tumor, calor, dolor) în
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« HSLGLGLPLWH‫܈‬LRUKLHSLGLGLPLWH


$ 
II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

- Inegalitatea FHORU GRXă EXUVH VFURWDOH FX HYHQWXDO, lipsa unui 5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
WHVWLFXO GLQ EXUVă $FHDVWD VH QXPH‫܈‬WH criptorhidie ELODWHUDOă 8URJUDILH«««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
SkQăODGLQFD]XUL YH]LILJ,, FkQGWHVWLFXOXO este oprit pe «««««««««««««««««««««««««««««««
WUDLHFWXOSHFDUHvQPRGQRUPDODUWUHEXLVăvOXUPH]H GHVFHQVXV &7501««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
testis) sau ectopie WHVWLFXODUă ± GDFă WHVWLFXOXO VH JăVH‫܈‬WH SH XQ
7UDWDPHQWPHGLFDPHQWRV«««««««««««««««««««
traiect aberant. «««««««««««««««««««««««««««««««
- $IHF‫܊‬LXQL YDVFXODUH ± varicocel idiopatic, torsiune de cordon ««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
VSHUPDWLFPDQLIHVWDWăSULQHGHPVFURWDO Tratament urologic: ««««««««««««««««««««««
- Tumorile solide (testiculare, epididimare) sau lichide (chiste de «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
epididim, de cordon); «««««««««««««««««««««««««««««««
- Hernia inghino-VFURWDOă vera sau KHUQLH SULQ SHUVLVWHQрD «««««««««««««««««««««««««««««««
3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
canalului peritoneo-vaginal.
«««««««««««««««««««««««««««««««
Palparea EXUVHORU VFURWDOH HIHFWXDWă vQ RUWR- ‫܈‬L ««««««««««««««««««««««««««««««
FOLQRVWDWLVPFRQVWDWă‫܈‬LvQWăUHúWHHOHPHQWHOHVHPLRORJLFH GHVFULVH ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
anterior: &RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
x Anorhidia uni- VDX ELODWHUDOă DEVHQ‫܊‬D HSLGLGLPXOXL «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
SUH]HQ‫܊‬DKLGDWLGHL0RUJDJQL «««««««««««««««««««««««««««««««
(OHPHQWHOH GH GLDJQRVWLF DOH GLIHULWHORU DIHF‫܊‬LXQL ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
inflamatorii specifice (TBC, sifilis, gonoree) sau nespecifice;
«««««««««««««««««««««««««««««««
(Vezi fig. II.17) «««««««««««««««««««««««««««««««
3DOSDUHDWHVWLFXODUăYDSUHFL]DFRQVLVWHQ‫܊‬DVD RPRJHQăIHUP
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
UHQLWHQWă YROXPXO VXSUDID‫܊‬D VHQVLELOLWDWHD DWURILD VDX FKLDU «««««««««««««««««««««««««««««««
DEVHQ‫܊‬D DFHVWXLD FRQJHQLWDOă VDX SRVW FKLUXUJLFDOă 3DFKHWHOH «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
vasculare dilatate în cazul varicocelului au fost comparate cu «««««««««««««««««««««««««««««««
³LQWHVWLQHOH GH SDVăUH´ 1X VH YD RPLWH QLFL SDOSDUHD RULILFLXOXL «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
inghinal superficial tocmai pentru a preciza posibilele variante de
KHUQLHLQJKLQDOă


 $
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL

Caietul stagiului de urologie

Nume VLSUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
Vârsta «««««««««DQL 6H[«««««««««
0RWLYHOHLQWHUQăULL««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$+&«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$3)««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$33«««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
&RPSRUWDPHQWH IXPDWDOFRROHWF ««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« Fig II.17. ± (OHPHQWH GH GLDJQRVWLF DOH GLIHULWHORU DIHF‫܊‬LXQL LQIODPDWRULL RUKL-
MedicatLHGHIRQG««««««««««««««««««««« epididimare.
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« 6.EXAMIN$5($ 3(1,68/8, 35267$7(, ‫܇‬, $ 9(=,&8/(/25
,VWRULFXOEROLL«««««««««««««««««««««««« SEMINALE
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« 7X‫܈‬HXO UHFWDO - TR ± presupune examenul organelor
««««««««««««««««««««««««««««««« JHQLWDOH ‫܈‬L XULQDUH LQWHUQH SURVWDWă YH]LFXOH VHPLQDOH XUHWUă
«««««««««««««««««««««««««««««««
Analize efectuate: YH]LFăXULQDUă
SanJH««««««««««««««««««««««««««« ,QGLFD‫܊‬LLOH75 QXVXQWVWULFWOHJDWHGHSDWRORJLDXURORJLFă
«««««««««««««««««««««««««««««««
GH DFHHD LPSRUWDQ‫܊‬D GDWHORU FOLQLFH RE‫܊‬LQXWH FkW ‫܈‬L WHKQLFD GH
««««««««««««««««««««««««««««««
8ULQD«««««««««««««««««««««««««««« HIHFWXDUH DX LPSRUWDQ‫܊‬ă PXOWLGLVFLSOLQDUă 3HQWUX D H[HPSOLILFD
«««««««««««««««««««««««««««««« DFHDVWD PHQ‫܊‬LRQăP vQ FRQWLQXDUH FkWHYD VSHFLDOLWă‫܊‬L vQ FDUH
«««««««««««««««««««««««««««««««
8URFXOWXUD«««««««««««««««««««««««««« examenul este recomandat:
(FKRJUDILH««««««««««««««««««««««««« x 75 HIHFWXDW GH FKLUXUJXO FH SUDFWLFă FKLUXUJLD
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« DEGRPLQDOă VDX DEGRPLQR-SHOYLQă GLJHVWLYD fundul
««««««««««««««««««««««««««««««« GH VDF 'RXJODV GXUHURV ³‫܊‬LSăWXO IXQGXOXL GH VDF
$
$ 
II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

SHULWRQHDO´ GLQ SHULWRQLWH VDX SHOYL-SHULWRQLWH LQGXUD‫܊‬LD 5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
Douglas-XOXL FDUH GXSă SXQF‫܊‬LRQDUH SRDWH FRQfirma Urografie: «««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
H[LVWHQ‫܊‬D KHPRSHULWRQHXOXL VILQFWHUXO ‫܈‬L FDQDOXO DQDO «««««««««««««««««««««««««««««««
SHQWUX ILVWXOH VDX‫܈‬L VXSXUDWLL DQR-perianale, hemoroizii, &7501««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
FRUSL VWUDLQL HQGRUHFWDOL FRQĠLQXWXO GLJHVWLY DVSHFWXO
7UDWDPHQWPHGLFDPHQWRV«««««««««««««««««««
VFDXQXOXL VDX D PDWHULLORU IHFDOH UăPDVH SH PăQX‫܈‬ă «««««««««««««««««««««««««««««««
PHOHQăVDXUHFWRUDJLH FDYLWDWHDUHFWDOă WXPRUă ««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
x TR efectuat de urolog permite explorarea prostatei, 7UDWDPHQWXURORJLF««««««««««««««««««««««
veziculelor seminale, uretrei posterioare ± FDQG H[LVWă XQ «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
cateter uretral ± ‫܈‬L D YH]LFLL XULQDUH QH LQWHUHVHD]ă «««««««««««««««««««««««««««««««
UDSRDUWHOH DQDWRPLFH VXSOH‫܊‬HD VDX ULJLGLWDWHD SHUHWHOXL «««««««««««««««««««««««««««««««
3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
sensLELOLWDWHD ‫܈‬L PRELOLWDWHD DFHVWRUD 3HQWUX H[SORUDUHD
«««««««««««««««««««««««««««««««
SURVWDWHL VH LPSXQH SDOSDUHD ELPDQXDOă PkQD VWkQJă ««««««««««««««««««««««««««««««
FXSULQ]kQGKLSRJDVWUXOLDUPkQDGUHDSWă± UHSUH]HQWDWăGH
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
indexul examinator ± XUPHD]ă PL‫܈‬FăUL WUDQVYHUVDO ‫܈‬L &RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
ORQJLWXGLQDOHEOkQGH HIHFWXDWăGXSăFOLVPăHYDFXDWRULH‫܈‬L «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
HYDFXDUHD YH]LFLL XULQDUH &HOH PDL EXQH LQIRUPD‫܊‬LL OH «««««««««««««««««««««««««««««««
RE‫܊‬LQHPDWXQFLFkQGIDFHPWX‫܈‬HXOUHFWDOVXEUDKLDQHVWH]LH ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
x TR efectuat de ginecolog SRDWHRIHULLQIRUPDĠLLOHJDWHGH «««««««««««««««««««««««««««««««
VWDWLFD SHOYLQă ERPEDUHD LQGXUDUHD VDX VHQVLELOLWDWHD «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
fundului de sac Douglas (pelviperitonite, hemoperitoneu,
«««««««««««««««««««««««««««««««
WXPRDUH RYDULDQă VDX‫܈‬L VDUFLQă HFWRSLFă FRPSOLFDWH vQ «««««««««««««««««««««««««««««««
HYROX‫܊‬LH LQIRUPD‫܊‬LLOHRIHULWHGH('5‫܈‬LFRURERUDWHGH(DV, «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
SRW VWDELOL VLPSOLILFD GLDJQRVWLFXO GLIHUHQ‫܊‬LDO ‫܈‬L SRW HYDOXD «««««««««««««««««««««««««««««««
mai corect stadiul evolutiv al bolii. «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
x TR efectuat de oncologul care conduce
hormonoterapia GLQ FDQFHUXO GH SURVWDWă VDX‫܈‬L
FKLPLRWHUDSLD VLVWHPLFă GLQ WXPRULOH YH]LFDOH LQILOWUDWLYH 


 
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL

Caietul stagiului de urologie SRDWHILXWLOvQPRQLWRUL]DUHDHYROX‫܊‬LHLEROLL VWDGLXOORFDOL]DW
sau local avansat);
1XPHVLSUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
Vârsta «««««««««DQL 6H[««««««««« x TR efectuat de gastroenterolog DMXWă OD GLIHUHQ‫܊‬LHUHD
0RWLYHOHLQWHUQăULL«««««««««««««««««««««« +'6 KHPRUDJLH GLJHVWLYă VXSHULRDUă ± PHOHQă GH +',
«««««««««««««««««««««««««««««««
KHPRUDJLH GLJHVWLYH LQIHULRDUă ± UHFWRUDJLH ‫܈‬L SRDWH
«««««««««««««««««««««««««««««««
$+&««««««««««««««««««««««««««« OăPXUL GDFă FDX]D DQR-UHFWDOă H[SOLFă VkQJHUDUHD
««««««««««««««««««««««««««««««« UHFWRFROLWDKHPRUDJLFăSROLSR]ăFROR-UHFWDOăGLYHUWLFXOLWă
«««««««««««««««««««««««««««««««
$3)«««««««««««««««««««««««««««« WXPRUă DQR-UHFWDOă XQHRUL FRODERUDUHD FKLUXUJXOXL FX
««««««««««««««««««««««««««««««« JDVWURHQWHURORJXOILLQGEHQHILFă
$33«««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««« x 75 HIHFWXDW GH FKLUXUJXO GH FKLUXUJLH LQIDQWLOă este
««««««««««««««««««««««««««««««« DEVROXW REOLJDWRULX DWXQFL FkQG QH DIOăP vQ ID‫܊‬D XQXL
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« VLQGURP RFOX]LY vQ RFOX]LD LQWHVWLQDOă FX PHFDQLVP GH
««««««««««««««««««««««««««««««« invaginare);
&RPSRUWDPHQWH IXPDWDOFRROHWF ««««««««««««««
x TR efectuat de medicul de familie (nu în mod sistematic)
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« SRDWH DMXWD OD GLIHUHQ‫܊‬LHUHD XQHL DIHF‫܊‬LXQLL XURORJLFH 5&8
MedicatLHGHIRQG««««««««««««««««««««« FX JORE YH]LFDO GH XQD JLQHFRORJLFă XWHU ILEURPDWRV
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« WXPRDUH RYDULDQă 7X‫܈‬HXO UHFWDO HIHFWXDW GH PHGLFXO GH
,VWRULFXOEROLL«««««««««««««««««««««««« familie a ajutat in descoperirea a 17% din cazurile de
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« QHRSODVP GH SURVWDWă vQ )UDQ‫܊‬D vQ ÌQWRWGHDXQD TR
««««««««««««««««««««««««««««««« VHIDFHFXDFRUGXOSDFLHQWXOXLúLFXEOkQGH‫܊‬H XQHRUL‫܈‬LVXE
«««««««««««««««««««««««««««««««
anestezie loco-UHJLRQDOă FăXWkQG Vă QX DJUDYăP VDX Vă
Analize efectuate:
6DQJH««««««««««««««««««««««««««« DPSOLILFăPVXIHULQ‫܊‬DFOLQLF
««««««««««««««««««««««««««««««« Contraindicatiile TR sunt:
««««««««««««««««««««««««««««««
8ULQD«««««««««««««««««««««««««««« x 5HIX]XOH[DPHQXOXL GHFăWUHEROQDY 
«««««««««««««««««««««««««««««« x $EVHQ‫܊‬D UHFWXOXL ‫܈‬L D FDQDOXOXL DQDO DPSXWD‫܊‬LH DEGRPHQ-
«««««««««««««««««««««««««««««««
8URFXOWXUD«««««««««««««««««««««««««« SHULQHDOăGHUHFW 
(FKRJUDILH««««««««««««««««««««««««« x 6XSXUD‫܊‬LL DQR-SHULQHDOH vQ ID]D DFXWă ILVXUL DQDOH
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« DVVRFLDWH FX VSDVP VILQFWHULDQ KHPRURL]L FRPSOLFD‫܊‬L
««««««««««««««««««««««««««««««« WURPERIOHELWăKHPRURLGDOă VWHQR]DUHDRULILFLXOXLDQDOVDX

 

II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

VFOHUR]DUHD FDQDOXOXL DQDO SRVWLQIHF‫܊‬LRDVă VDX SRVW 5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
UDGLFă OH]LXQL WUDXPDWLFH DQR-perineale (perversiuni 8URJUDILH«««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
VH[XDOHFRUSLVWUăLQLHQGRUHFWDOLQWURGX‫܈‬LvQVFRSHURWLF «««««««««««««««««««««««««««««««
Tehnica de examinare: &7501««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
x 'XSă HYDFXDUHD YH]LFL XULQDUH VRQGă HYDFXDWRULH úi a
7UDWDPHQWPHGLFDPHQWRV«««««««««««««««««««
DPSXOHL UHFWDOH FOLVPă HYDFXDWRULH VH SRDWH HIHFWXD «««««««««««««««««««««««««««««««
EROQDYXOXLvQVHGD‫܊‬LH‫܈‬LVHSDUFXUJXUPăWRDUHOHHWDSH
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
3R]L‫܊‬LDEROQDYXOXL 7UDWDPHQWXURORJLF««««««««««««««««««««««
x Decubit dorsal FX SLFLRDUHOH vQ DEGXFWLH ‫܈‬L VHPLIOH[LH «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
SR]L‫܊‬LD vQ GHFXELW ODWHUDO GUHSW DWXQFL FkQG GXSă TR «««««««««««««««««««««««««««««««
XUPHD]ă HIHFWXDUHD XQXL H[DPHQ XOWUDVRQRJUDILF «««««««««««««««««««««««««««««««
3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
endorectal +/- PBP). «««««««««««««««««««««««««««««««
x 3R]L‫܊‬LD JLQHFRORJLFă PDQHYUD SRDWH IL H[HFXWDWă ‫܈‬L GH ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
DO‫܊‬LVSHFLDOLúti la finele examenului ginecologic);
««««««««««««««««««««««««««««««
x 3R]L‫܊‬LD JHQX-SHFWRUDOă JHQX-FXELWDOă cu pacient &RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
VSULMLQLW SH FRDWH ‫܈‬L JHQXQFKL FHYD vQ JHQXO UXJăFLXQLL
«««««««««««««««««««««««««««««««
PDKRPHGDQH IRORVLWă PDL DOHV FkQG H[DPLQDWRUXO DUH «««««««««««««««««««««««««««««««
degetul scurt; ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
x 3R]L‫܊‬LD FX SDFLHQWXO FXOFDW SH VSDWH, cu membrele «««««««««««««««««««««««««««««««
inferioare flectate pe bazin, gambele flectate pe coapse «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
FHOHGRXăPHPEUHILLQGX‫܈‬RUvQGHSăUWDWH «««««««««««««««««««««««««««««««
x /DSDFLHQ‫܊‬LYkUVWQLFLJUHX PRELOL]DELOL SR]L‫܊‬LDRUWRVWDWLFD «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
FXWUXQFKLXOIOHFWDW‫܈‬LVSULMLQLWGHRPDVăVDXXQSDWSRDWH
«««««««««««««««««««««««««««««««
fi de ales. «««««««««««««««««««««««««««««««
Elementele semiologice care trebuie analL]DWH ‫܈‬L
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
FRQVHPQDWH VH DIOă vQ WDEHOXO ³SURWRFROXO WX‫܈‬HXOXL UHFWDO´ YH]L
tabelul II.1)

!
 
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL

7$%(/,,3URWRFROXOWX‫܈‬HXOXLUHFWDO
Caietul stagiului de urologie
$186‫܇‬,5(&7
1 Tonus normal diminuat Crescut
1XPHVLSUHQXPH«««««««««««««««)2««««« sfincterian
Vârsta «««««««««DQL 6H[««««««««« 2 ,QGXUD‫܊‬LH Da Nu
0RWLYHOHLQWHUQăULL«««««««««««««««««««««« 3 Noduli Da Nu
4 )RUPD‫܊‬LXQH Da Nu
««««««««««««««««««««««««««««««« 7XPRUDOă
««««««««««««««««««««««««««««««« 5 Polipi Da Nu
AHC: ««««««««««««««««««««««««««« 6 Carcinom Da Nu
inelar
«««««««««««««««««««««««««««««««
7 )LVXUă Da Nu
««««««««««««««««««««««««««««««« DQDOă
$3)«««««««««««««««««««««««««««« 8 Abces anal Da Nu
««««««««««««««««««««««««««««««« 9 Fistule Da Nu
anale
$33««««««««««««««««««««««««««««« 10 6FOHUR]ă Da Nu
«««««««««««««««««««««««««««««« DQDOă
««««««««««««««««««««««««««««««« 11 Hemoroizi Da Nu
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă«««««««««««««««««« SUH]HQ‫܊‬L
35267$7Ă
««««««««««««««««««««««««««««««« 12 6XSUDID‫܊‬ă 1HWHGă 1HUHJXODWă
«««««««««««««««««««««««««««««««
&RPSRUWDPHQWH IXPDWDOFRROHWF «««««««««««««« 13 Simetrie 6LPHWULFă $VLPHWULFă
««««««««««««««««««««««««««««««« 14 ‫܇‬DQ‫܊‬ Accentuat ‫܇‬ters Nedecelabil
««««««««««««««««««««««««««««««« median
MedicatLHGHIRQG««««««««««««««««««««« 15 Contur Neted Rugos
«««««««««««««««««««««««««««««««
16 Margini Bine ‫܇‬terse
««««««««««««««««««««««««««««««« delimitat
,VWRULFXOEROLL«««««««««««««««««««««««« 17 0ăULPHD 1RUPDOă 0ăULWă 0LF‫܈‬RUDWă
««««««««««««««««««««««««««««««« prostatei
18 &RQVLVWHQ‫܊‬D (ODVWLFă 'XUă Moale 3ăVWRDVă )OXFWXHQWă
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« 19 Mobilitatea 0RELOă $GHUHQWă
««««««««««««««««««««««««««««««« mucoasei
ID‫܊‬ă GH
Analize efectuate: SURVWDWă
6DQJH«««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« 20 Sensibilitate la GXUHURDVă 1HGXUHURDVă
«««««««««««««««««««««««««««««« durere
8ULQD«««««««««««««««««««««««««««« 21 1RGXOLSUH]HQ‫܊‬L Da Nu
22 Localizarea Lob drept Lob stâng
«««««««««««««««««««««««««««««« nodulilor
««««««««««««««««««««««««««««««« 23 3UH]HQ‫܊‬D ]RQHORU Da Nu
8URFXOWXUD«««««««««««««««««««««««««« indurate
dureroase
(FKRJUDILH««««««««««««««««««««««««« 24 0XFRDVDUHFWDOă 0RELOă )L[ă
««««««««««««««««««««««««««««««« 25 Sensibilitatea Da NU
««««««««««««««««««««««««««««««« GXUHURDVă D
««««««««««««««««««««««««««««««« ‫܊‬HVXWXULORU
invecinate
 
! 
II. EXAMENUL CLINIC AL APARATULUI UROGENITAL XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
(WDSHOH VXFFHVLYH DOH H[DPHQXOXL GXSă SURWHMDUHD 8URJUDILH«««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
GHJHWXOXL H[DPLQDWRUXOXL FX PăQX‫܈‬ă ‫܈‬L OXEULILHUHD VD FX YDVHOLQă «««««««««««««««««««««««««««««««
presupun: &7501««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
- vQGHSăUWDWHD SOLXULORU DQDOH, evaluare tonusului
7UDWDPHQWPHGLFDPHQWRV«««««««««««««««««««
VILQFWHUXOXLDQDO 6HPQXO³FODSHWHLGHSLDQ´ «««««««««««««««««««««««««««««««
- H[SORUDUHD FRQ‫܊‬LQXWXOXL HQGRUHFWDO ‫܈‬L HYLGHQ‫܊‬LHUHD ««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
traiectelor fistuloase, a hemoroizilor, sau a tumorilor rectale, 7UDWDPHQWXURORJLF««««««««««««««««««««««
DPSXODUHVDX‫܈‬LDFRUSLORUVWUăLQLUHFWDOL «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
- H[SORUDUHDVXFFHVLYăa uretrei posterioare FDUHQHFHVLWă «««««««««««««««««««««««««««««««
un reper uretral ± VRQGă VDX GLODWDWRU PHWDOLF D SURVWDWHL «««««««««««««««««««««««««««««««
3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
FRQIRUPD‫܊‬LHVLPHWULHVHQVLELOLWDWHRPRJHQLWDWH IRORVLQGPL‫܈‬FăUL
«««««««««««««««««««««««««««««««
EOkQGH ORQJLWXGLQDOH ‫܈‬L WUDQVYHUVDOH GLPHQVLXQL DSUR[LPDWLYH ««««««««««««««««««««««««««««««
H[LVWHQ‫܊‬DVDX‫܈‬WHUJHUHD‫܈‬DQ‫܊‬XOXLPHGLDQ ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
- a vezicii urinare (cu eventual semn al ³KHPDWXULHL &RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
SURYRFDWH´ GHVFULVH GH 3URI 'U 2 )UDQNH ‫܈‬L D IXQGXOXL GH VDF «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Douglas «««««««««««««««««««««««««««««««
- a lumenului rectal WXPRUL VWHQR]DQWH SROLSR]ă ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
UHFWRFROLFăUHFWRFROLWăXOFHUR-KHPRUDJLFăIOHJPRQGHIRVăLschio-
«««««««««««««««««««««««««««««««
UHFWDOăILVWXOL]DWvQOXPHQXOUHFWDO «««««««««««««««««««««««««««««««
La sfârúit WUHEXLH Vă H[DPLQăP PăQX‫܈‬D H[WUDVă GLQ «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
lumenul rectal) DVSHFWXO PDWHULLORU IHFDOH ‫܈‬L DVSHFWXO VkQJHOXL «««««««««««««««««««««««««««««««
YHFKL vQ PHOHQă ‫܈‬L SURDVSDW vQ UHFWRUDJLH DWXQFL FkQG DFHDVWD «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
HVWH SUH]HQW 7UHEXLH Vă DGăXJăP Fă YH]LFXOHOH VHPLQDOH QX VH «««««««««««««««««««««««««««««««
SDOSHD]ă vQ PRG QRUPDO VH SDOSHD]ă GRDU vQ FD] GH YH]LFXOLWă «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
WXPRUă GH YH]LFXOH VHPLQDOH VDX vQ FD] GH FDQFHU SURVWDWLF
YH]LFXOă³LQFDSGHWDXU´ - coarnele fiind veziculele seminale).

 

 
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(

Caietul stagiului de urologie ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(
Tehnici de explorare
Nume si SUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
1. ECOGRAFIA
Vârsta «««««««««DQL 6H[«««««««««
0RWLYHOHLQWHUQăULL«««««««««««««««««««««« 5H]XOWDW DO GH]YROWăULL WHKQRORJLHL VRQDUHORU vQ FHO GH-al
««««««««««««««««««««««««««««««« Doilea Razboi Mondial, echografia e în zilele noastre una dintre
«««««««««««««««««««««««««««««««
$+&««««««««««««««««««««««««««« cele mai utilizate PHWRGH GH H[SORUDUH LPDJLVWLFă (FRJUDILD
««««««««««««««««««««««««««««««« SHUPLWHREĠLQHUHDXQRULQIRUPDĠLLIRDUWHXWLOHPHGLFXOXLFRQWULEXLQG
«««««««««««««««««««««««««««««««
GHDVHPHQLODVWDELOLUHDXQXLGLDJQRVWLFUDSLG(VWHRPHWRGăFDUH
$3)««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« QHFHVLWă R LQYHVWLĠLH LQLĠLDOă GDU DSRL HVWH QHFRVWLVLWRDUH VH SRDWH
$33««««««««««««««««««««««««««««« practicDvQFRQGLĠLLGHFOLQLFăDPEXODWRULXVDXFDELQHWGHPHGLFLQă
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« GH IDPLOLH PDWHULDOHOH FRQVXPDELOH VXQW SXĠLQH úL LHIWLQH SRDWH IL
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă«««««««««««««««««« HIHFWXDWă úL IăUă SUHJăWLUH OD SDFLHQĠL vQ FROLFă FKLDU úL OD IHPHL
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« gravide, putând fi utilizatăFXVXFFHVvQFRQWURDOHOH SDFLHQĠLORU
&RPSRUWDPHQWH IXPDWDOFRROHWF «««««««««««««« 3ULQGHILQLĠLHHFRJUDILDHVWH
«««««««««««««««««««««««««««««««
- RPHWRGăvQWLPSUHDO´RIHULQGLPDJLQLGLQDPLFHGDUHVWH
«««««««««««««««««««««««««««««««
MedicatLHGHIRQG««««««««««««««««««««« RPHWRGăVXELHFWLYăúLGHSHQGHQWăGHH[DPLQDWRU
««««««««««««««««««««««««««««««« (FKRJUDILDDUHúLRVHULHGHOLPLWHFDUHWUHEXLHFXQRVFXWH
«««««««««««««««««««««««««««««««
,VWRULFXOEROLL«««««««««««««««««««««««« HVWH DUWHIDFWRJHQă FkWHRGDWă JUHX GH HIHFWXDW úL SRDWH SUH]HQWD
««««««««««««««««««««««««««««««« erorLODSDFLHQĠLLVXSUDSRQGHUDOL
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« ÌQ FHHD FH SULYHúWH DSDUDWXO UHQR-urinar, ecografia poate
««««««««««««««««««««««««««««««« H[DPLQD SUDFWLF RULFH UHJLXQH PDL SXĠLQ XUHWHUHOH LOLDFH ILLQG
Analize efectuate:
LQGLFDWăFDVFUHHQLQJvQDQDOL]DSDWRORJLHL]RQDOH
6DQJH«««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« Ecografele pot fi dotate cu diverse tipuri de transductore.
«««««««««««««««««««««««««««««« ÌQ SUDFWLFD XURORJLFă FHO PDL DGHVHD VXQW QHFHVDUH WLSXUL GH
8ULQD««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««« transductori: transductor convex de 2,5 - 3,4-5 MHz care este util
««««««««««««««««««««««««««««««« vQLQYHVWLJDUHDRUJDQHORUDEGRPLQDOH ULQLFKLYH]LFăSURVWDWăFkQG
8URFXOWXUD««««««««««««««««««««««««««
(FKRJUDILH««««««««««««««««««««««««« VHIRORVHúWHFDOHDWUDQVDEGRPLQDOăHWF WUDQVGXFWRUOLQLDUGH
««««««««««««««««««««««««««««««« MHz util pentru organe aflate imediat sub piele (testicule, uretra,
«««««««««««««««««««««««««««««««
HWF úLVRQGHHQGRUHFWDOHFHSHUPLWUHDOL]DUHDXQRUSXQFĠLL-biopsii.
«««««««««««««««««««««««««««««««

 
,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,( XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

3H OkQJă H[SORUDUHD XOWUDVRQRJUDILFă FODVLFă FDUH RIHUă 5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
date limiWDWHvQDQXPLWHSDWRORJLLFkQGPHGLFXOWUHEXLHVăDSHOH]H 8URJUDILH«««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
la computer-tomografie sau RMN pentru un diagnostic cât mai «««««««««««««««««««««««««««««««
H[DFWRLQYHVWLJDĠLHUHFHQWDSDUXWăHUHSUH]HQWDWăGHHFRJUDILDFX &7501««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
VXEVWDQĠă GH FRQWUDVW $FHDVWD XWLOL]HD]ă PLFURVIHUH GH
7UDWDPHQWPHGLFDPHQWRV«««««««««««««««««««
perfluorocarbRQ VDX D]RW FH VH DGPLQLVWUHD]ă LQWUDYHQRV vQ «««««««««««««««««««««««««««««««
FLUFXODĠLD VLVWHPLFă ÌQ SUDFWLFD XURORJLFă DFHDVWD LQYHVWLJDĠLH H ««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
IRORVLWă SHQWUX GLDJQRVWLFDUHD WXPRULORU UHQDOH FKLúWLORU UHQDOL 7UDWDPHQWXURORJLF««««««««««««««««««««««
FRPSOLFDĠLDQJLRPLROLSRDPHORUVDXa infarctelor/ischemiei renale. «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
a. (FRJUDILDUHQDOă este indicată în : «««««««««««««««««««««««««««««««
- LQIHFĠLLDOHWUDFWXOXLXULQDU «««««««««««««««««««««««««««««««
3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
- hematurie
«««««««««««««««««««««««««««««««
- REVWUXFĠLL ««««««««««««««««««««««««««««««
- mase tumorale ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
- calculi &RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
- anomalii congenitale (chisturi renale, etc.) «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
- LQVXILFLHQĠăUHQDOăLQGLIHUHQWGHFDX]ă «««««««««««««««««««««««««««««««
- monitorizarea rinichiului transplantat ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
- JKLGDUHDSXQFĠLHLSHUFXWDQHGLDJQRVWLFH sau terapeutice
«««««««««««««««««««««««««««««««
- VWXGLXO DUWHUHORU UHQDOH úL DO UDPXULORU ORU vQ HFRJUDILD 'RSSOHU «««««««««««««««««««««««««««««««
color. «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Ea poate decela DQRPDOLLOH GH IRUPă SR]LĠLH QXPăU «««««««««««««««««««««««««««««««
GLPHQVLXQH úL VWUXFWXUă DOH ULQLFKLXOXL LQGLFDĠLLOH DFHVWHL H[DPLQăUL «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
fiind numeroase. «««««««««««««««««««««««««««««««
6H úWLH Fă GLPHQVLXQLOH UHQDOH YDULD]ă QRUPDO vQWUH -12 «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
cm lungime, 5- FP OăĠLPH úL DSUR[LPDWLY FP JURVLPH FX R
GLIHUHQĠăGHOXQJLPHvQWUHFHLGRLULQLFKLGHPD[LPFP
În decursul procedurii parenchimul renal ne apare
hipoecogen FRPSDUDWLYFXVLQXVXOUHQDOLDUJURVLPHDOXLÄLQGLFHOH

$
 $
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(

Caietul stagiului de urologie SDUHQFKLPDWRV´WUHEXLHVăILHPLQLPPPPHGLRUHQDO-25 mm
la poli.
1XPHVLSUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
Vârsta «««««««««DQL 6H[««««««««« (FRJUDILD SRDWH GHSLVWD IRUPDĠLXQL vQORFXLWRDUH GH VSDĠLX
0RWLYHOHLQWHUQăULL«««««««««««««««««««««« FX VWUXFWXUă OLFKLGLDQă WUDQVVRQLFă VROLGă KLSHU VDX
«««««««««««««««««««««««««««««««
KLSRHFRJHQă úLPL[WăFXVDXIăUăFDOFLILFăUL
«««««««««««««««««««««««««««««««
$+&««««««««««««««««««««««««««« 7XPRULOH UHQDOH SRW IL EHQLJQH VDX PDOLJQH úL SRW IL
««««««««««««««««««««««««««««««« GHSLVWDWH HFRJUDILF vQ SURSRUĠLH GH - FKLDU úL DWXQFL FkQG
«««««««««««««««««««««««««««««««
$3)«««««««««««««««««««««««««««« sunt de numai 1-2 cm.
««««««««««««««««««««««««««««««« Diagnosticul ecografic al litiazei se poate face atunci când
$33«««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««« calculii au peste 3-PPúLDSDUFDLPDJLQLLQWHQVHFRJHQHFXFRQ
««««««««««««««««««««««««««««««« GHXPEUăSRVWHULRULQGLIHUHQWGHQDWXUDORUELRFKLPLFă
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă««««««««««««««««««
+LGURQHIUR]D +1  vPEUDFă HFRJUDILF XQ DVSHFW DSDUWH
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« FX GLODWDĠLL FDOLFHDOH FRQIOXHQWH vQWU-R ]RQă FHQWUDOă - calicele
&RPSRUWDPHQWH IXPDWDOFRROHWF «««««««««««««« GLODWDWH FRQIOXHD]ă vQ ED]LQHWXO GLODWDW 'DFă VH DVRFLD]ă úL
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« dilatarea ureterului SRDUWăQXPHOHGH ureterohidronefroza (UHN.)
MedicatLHGHIRQG««««««««««««««««««««« b. Ecografia vezicii urinare (VU)
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« (FRJUDILD HVWH PHWRGD GH SULPă LQWHQĠLH vQ H[DPLQDUHD
,VWRULFXOEROLL«««««««««««««««««««««««« VU. Abordul poate fi suprapubian, endocavitar (ecografie
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« WUDQVXUHWUDOă HQGRYH]LFDOă WUDQVUHFWDO VDX WUDQVYDJLQDO (VWH
««««««««««««««««««««««««««««««« HVHQĠLDOVăHIHFWXăPHFKRJUDILDFkQGYH]LFDHVWHSOLQăSHQWUXDQH
«««««««««««««««««««««««««««««««
Analize efectuate: IHULGHLQWHUSUHWăULHURQDWH(FRJUDILDSHUPLWHGHFHODUHD
6DQJH««««««««««««««««««««««««««« - unor anomalii parietale (tumori vegetative sau infiltrative,
«««««««««««««««««««««««««««««««
diverticuli intramurali)
««««««««««««««««««««««««««««««
8ULQD«««««««««««««««««««««««««««« - D FDOFXOLORU D FRUSLORU VWUăLQL LQWUDYH]LFDOL IUDJPHQWH GH
«««««««««««««««««««««««««««««« VRQGăVRQGăÄGRXEOH-´
«««««««««««««««««««««««««««««««
8URFXOWXUD«««««««««««««««««««««««««« - a diverticulilor
(FKRJUDILH««««««««««««««««««««««««« - PDOIRUPDĠLLORU MRQFĠLXQLL XUHWHUR-vezicale (megaureter,
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« ureterocel)
««««««««««««««««««««««««««««««« - reziduului vezical.
$
 
,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,( XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

5HDOL]DWă GH XQ HFKRJUDILVW FX H[SHULHQĠă HFKRJUDILD 5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
'RSSOHU D YH]LFLL XULQDUH vQ FROLFD UHQDOă SRDWH SXQH vQ HYLGHQĠă 8URJUDILH«««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
SUH]HQĠDVDXDEVHQĠDHOLPLQăULLXULQLLSHRULILFLLOHXUHWHUDOH. De «««««««««««««««««««««««««««««««
DVHPHQL SUH]HQĠD WZLQNOLQJ-XOXL FkQG VH XWLOL]HD]ă HFKRJUDILD &7501««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
'RSSOHUSRDWHFUHúWHVHPQLILFDWLYUDWDGHWHFWăULi calculilor ureterali
7UDWDPHQWPHGLFDPHQWRV«««««««««««««««««««
pelvini. «««««««««««««««««««««««««««««««
c. Ecografia prostatei úLDYH]LFXOHORUVHPLQDOH ««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
3URVWDWD VH HYLGHQĠLD]ă HQGRFDYLWDU WUDQVUHFWDO VDX OD 7UDWDPHQWXURORJLF««««««««««««««««««««««
baza vezicii urinare în cazul ecografiei transabdominale, «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
suprapubiene. «««««««««««««««««««««««««««««««
6HSRWHYLGHQĠLD «««««««««««««««««««««««««««««««
3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
- hipertrofia de SURVWDWă
«««««««««««««««««««««««««««««««
- DEFHVHOHIRUPDĠLXQLOHFKLVWLFH ««««««««««««««««««««««««««««««
- OLWLD]DSURVWDWLFă ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
- patologia veziculelor seminale (agenezie, hipoplazie ± &RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
UHVSRQVDELOHGHVWHULOLWDWHPDVFXOLQăFKLVWXULHFWD]LLFDOFLILFăUL «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
(FRJUDILD HQGRUHFWDOă RIHUă FHOH PDL SUHFLVH date, «««««««««««««««««««««««««««««««
putându-VH HIHFWXD PăVXUăWRUL OLQHDUH úL YROXPHWULFH UHDOH 6H ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
IRORVHúWHSHQWUXLQYHVWLJDUHDOH]LXQLORUVXVSHFWHGHRDUHFHpermite
«««««««««««««««««««««««««««««««
úLHIHFWXDUHDSXQFĠLHL-biopsie prostatice. «««««««««««««««««««««««««««««««
d. Ecografia uretrei masculine «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
/DQLYHOXOXUHWUHLVHSRWHYLGHQĠLD «««««««««««««««««««««««««««««««
- stricturi «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
- calculi «««««««««««««««««««««««««««««««
- diverticuli. «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
8UHWUD vQ VWDUH GH YDFXLWDWH QX VH LGHQWLILFă HFRJUDILF
'XSăXPSOHUHDQWHURJUDGăVDXUHWURJUDGăVHYL]XDOL]HD]ăOXPHQXO
WUDQVVRQLFPăUJLQLWGHSHUHĠLLKLSHUHFRJHQL
e. (FRJUDILDWHVWLFXODUă

$
 
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(

Caietul stagiului de urologie (FRJUDILDWHVWLFXODUăHVWHXWLOL]DWăSHQWUXH[DPLQarea:
- hidrocelului,
Nume si SUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
Vârsta «««««««««DQL 6H[««««««««« - tumorilor testiculare
0RWLYHOHLQWHUQăULL«««««««««««««««««««««« - FKLúWLHSLGLGLPDUL
«««««««««««««««««««««««««««««««
- VXSXUDĠLLWHVWLFXODUHKHPDWRFHOúLDDOWRUOH]LXQL
«««««««««««««««««««««««««««««««
$+&««««««««««««««««««««««««««« - examinarea testiculului ectopic.
««««««««««««««««««««««««««««««« În mod normal testiculul este ovoid, de aproximativ 3,5 cm lungime
«««««««««««««««««««««««««««««««
$3)«««««««««««««««««««««««««««« úLFPOăĠLPHFXRHFRJHQLWDte medie. Mediastinul apare ca o linie
««««««««««««««««««««««««««««««« HFRJHQă SDUDOHOă FX HSLGLGLPXO &DSXO HSLGLGLPXOXL HVWH VLWXDW
$33«««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««« ODWHUDO GH SROXO VXSHULRU DO WHVWLFXOXOXL úL DUH XQ GLDPHWUX GH -15
««««««««««««««««««««««««««««««« mm.
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă««««««««««««««««««
2. RADIOGRAFIA RENALA SIMPLA (RRS) sau radiografia
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« DEGRPLQDOă VWDQGDUG poate aduce LQIRUPDĠLL DVXSUD SDWRORJLHL
&RPSRUWDPHQWH IXPDWDOFRROHWF «««««««««««««« reno-uretero-YH]LFDOHIăUăDXWLOL]DVXEVWDQĠHGHFRQWUDVW &DHWDSă
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« REOLJDWRULHvQWHKQLFDXURJUDILFăSHRUHQDOăVLPSOăVHXUPăUHúWH
MedicatLHGHIRQG««««««««««««««««««««« SUHJăWLUHD LQWHVWLQXOXL SR]LĠLRQDUHD SDFLHQWXOXL úL D FDVHWHL
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« DOHJHUHDFRUHFWăDHOHPHQWHORUGHH[SXQHUHúLGHYHORSDUH
,VWRULFXOEROLL«««««««««««««««««««««««« 3RDWHHYLGHQĠLDSUH]HQĠDGH
«««««««««««««««««««««««««««««««
- RSDFLWăĠL VXJHVWLYH SHQWUX LPDJLQL GH FDOFXOL GDFă VXQW
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« SURLHFWDWH SH DULD VLVWHPXOXL SLHORFDOLFHDO XUHWHU YH]LFă 
««««««««««««««««««««««««««««««« ,QWHUSUHWDUHDFRUHFWăVHIDFHFRURERUkQGGDWHOHGHOD556FXFHOH
Analize efectuate:
6DQJH««««««««««««««««««««««««««« de la UIV.
««««««««««««««««««««««««««««««« - PRGLILFăUL úLVDX OH]LXQL RVWHRDUWLFXODUH la nivelul scheletului
««««««««««««««««««««««««««««««
8ULQD«««««««««««««««««««««««««««« investigat
«««««««««««««««««««««««««««««« - metastaze osoase ODED]LQVDXFRORDQă
«««««««««««««««««««««««««««««««
x 556 VH HIHFWXHD]ă FX SDFLHQWXO vQ GHFXELW SH
8URFXOWXUD««««««««««««««««««««««««««
(FKRJUDILH««««««««««««««««««««««««« filme 30/40 considerându-VHDILFRUHFWH[HFXWDWăDWXQFLFkQGVXQW
«««««««««««««««««««««««««««««««
vizibile vertebrele lombare, cu apofizele transverse, coastele a XI-a
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« úL D ;,,-D PXúFKLL SVRDV FX PDUJLQHD ORU H[WHUQă GHVHQDWă QHW

$$
 
,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,( XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

RSDFLWăĠLOH UHQDOH RDVHOH LOLDFH úL PDUJLQHD VXSHULRDUă D VLPIL]HL 5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
pubiene. 8URJUDILH«««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
x &D HWDSă REOLJDWRULH vQ WHKQLFD XURJUDILFă SH R «««««««««««««««««««««««««««««««
UHQDOă VLPSOă VH XUPăUHúWH SUHJăWLUHD LQWHVWLQXOXL SR]LĠLRQDUHD &7501««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
SDFLHQWXOXL úL D FDVHWHL DOHJHUHD FRUHFWă D HOHPHQWHORU GH
Tratament medicamentos: «««««««««««««««««««
H[SXQHUHúLGHYHORSDUHSRDWHHYLGHQĠLDSUH]HQĠDGHJD]ODQLYHOXO «««««««««««««««««««««««««««««««
WXEXOXLGLJHVWLY HVWHELQHVDDPkQăPvQDFHVWHFRQGL‫܊‬LLLQMHFWDUHD
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
VXEVWDQĠHLGHFRQWUDVW‫܈‬LVDSUHJăWLPPDLELQHSDFLHQWXOvQDOWD]L 7UDWDPHQWXURORJLF««««««««««««««««««««««
3. UROGRAFIA INTRAVENOASA (UIV) «««««««««««««««««««««««««««««««
‡3UHVXSXQHHIHFWXDUHDUDGLRJUDILHi renale simple + UIV +
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
FLVWRJUDILD FLVWRXUHWURJUDILD PLFĠLRQDOă úL FLVWRJUDILD «««««««««««««««««««««««««««««««
SRVWPLFĠLRQDOă UH]LGXXO 3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
x SUHJăWLUHDSDFLHQWXOXL ««««««««««««««««««««««««««««««
a. PHGLFDPHQWRDVă antialergice, antihistaminice, ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
sedative, cortizon; &RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
b. GLHWă IăUă DOLPHQWHFDUHvQPRGIUHFYHQWSURYRDFă «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
IODWXOHQĠă GXOFLXUL ODFWDWH IUXFWH OHJXPH EăXWXUL GXOFL
«««««««««««««««««««««««««««««««
FDUERJD]RDVH /LPLWDUHDFRQVXPXOXLGHDSăFXRUHvQDLQWHGH ««««««««««««««««««««««««««««««
XURJUDILHHVWHEHQHILFăFRQFHQWUăULLVXEVWDQĠHLGHFRQWUDVW ««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
x 6XEVWDQĠH GH FRQWUDVW 6'& FX RVPRODULWDWH «««««««««««««««««««««««««««««««
VFă]XWă QRQLRQLFH ,RSDPLUR 8OWUDYLVW 2PQLSDTXH PO-300, 0,8- «««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« 
$WHQ‫܊‬LH OD UHDFĠLLOH DOHUJLFH FDUH SRW PHUJH GH OD IRUPH «««««««««««««««««««««««««««««««
PRGHUDWH JUHĠXULFăOGXUăURúHDĠăORFDOăODORFXOLQMHFĠLHLXUWLFDULH «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
SkQă OD UHDFĠLL JHQHUDOH VHYHUH VWDUH OLSRWLPLFă GLVSQHH
«««««««««««««««««««««««««««««««
expiratorie, bronhospasm). «««««««««««««««««««««««««««««««
8URJUDILD LQWUDYHQRDVă 8,9 XUPăUHúWH UDGLRJUDILF «««««««««««««««««««««««««««««««

eliminarea de SDC prin rinichi:
x la 5 min ± WHVW IXQFĠLRQDO - HOLPLQDUH VLPHWULFă
ELODWHUDOăHJDOă

$
 
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(

Caietul stagiului de urologie x la 20 min ± film morfologic ± SLHORFDOLFHDO úL
XUHWHUDO FDOLFHOH ‫܈‬L ED]LQHWXO VXQW YL]LELOH SOLQH GH
1XPHVLSUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
Vârsta «««««««««DQL 6H[««««««««« XULQă DPHVWHFDWă FX VXEVWDQĠă GH FRQWUDVW ÌQFHS Vă
0RWLYHOHLQWHUQăULL«««««««««««««««««««««« VH YDGă ‫܈‬L SRU‫܊‬LXQL GLQ XUHWHU vQ FRUHODĠLH FX
«««««««««««««««««««««««««««««««
SHULVWDOWLFDXUHWHUDOă
«««««««««««««««««««««««««««««««
$+&««««««««««««««««««««««««««« x Cistografia ± UHSOHĠLHPLFĠLRQDOăSRVWPLFĠLRQDOă
«««««««««««««««««««««««««««««««
Manevre din timpul examenului:
«««««««««««««««««««««««««««««««
$3)«««««««««««««««««««««««««««« Se poate face si UIV în decubit ventral ± pungile stagnante se
««««««««««««««««««««««««««««««« RSDFLILD]ăPDLELQHLDUGDFăLPDJLQLOHQXVXQWFODUHVHSRDWHIDFH
$33«««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««« R FRPSUHVLXQH H[HUFLWDWă OD QLYHOXO VWUkPWRULL VXSHULRDUH D
««««««««««««««««««««««««««««««« pelvisului. Aceasta manevră HVWH FRQWUDLQGLFDWă OD SHUVRDQH vQ
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« YkUVWă DIHFĠLXQL REVWUXFWLYH UHQR-ureterale sau vezicale,
««««««««««««««««««««««««««««««« traumatisme ale aparatului urinar &kWHRGDWD SRDWH IL QHFHVDUă
Comportamente ( IXPDWDOFRROHWF ««««««««««««««
UHLQMHFWDUHD vQ FXUVXO DFHOXLDúL H[DPHQ D XQHL QRL GR]H GH
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« VXEVWDQĠăGHFRQWUDVWSHQWUXDPHOLRUDUHDFDOLWăĠii imaginii.
MedicatLHGHIRQG««««««««««««««««««««« x &OLúHHWDUGLYH ± la 1h, 2h sau mai mult (daca la 24 h
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« ULQLFKLXO QX HOLPLQă ± ULQLFKL PXW XURJUDILF VH IDF vQ IXQFĠLH GH
,VWRULFXOEROLL«««««««««««««««««««««««« JUDGXO GLVWHQVLHL vQ VFRSXO SUHFL]ăULL VHGLXOXL REVWUXFĠLHL XQHRUL vQ
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« procubit.
««««««««««««««««««««««««««««««« Urografia în perfuzie ± VH XWLOL]HD]ă OD SDFLHQĠLL FX XUHPLH
«««««««««««««««««««««««««««««««
PRGHUDWăLQMHFWkQGX-VHPO.JFRUSGHVXEVWDQĠăUDGLRRSDFă
Analize efectuate:
6DQJH««««««««««««««««««««««««««« GLOXDĠL vQ GH[WUR]ă $GPLQLVWUDUHD GH GLXUHWLF )XURVHPLG ±
««««««««««««««««««««««««««««««« GXSăILOPXOGHODPLQVHLQMHFWHD]ăLYILROHGH)XURVHPLG
««««««««««««««««««««««««««««««
8ULQD«««««««««««««««««««««««««««« úL VH IDF FOLúHH GLQ vQ PLQ WLPS GH PLQ (VWH LQGLFDWă vQ
«««««««««««««««««««««««««««««« GLDJQRVWLFXO IXQFĠLRQDO DO KLGURQHIUR]HL FRQJHQLWDOH Urografia
«««««««««««««««««««««««««««««««
8URFXOWXUD«««««««««««««««««««««««««« PLQXWDWă ± test Ravasini ± XWLOL]DWă vQ VWXGLXO WHQVLXQLL
(FKRJUDILH««««««««««««««««««««««««« UHQRYDVFXODUH FRQVWă vQ HIHFWXDUHD GH ILOPH GLQ PLQXW vQ PLQXW
«««««««««««««««««««««««««««««««
vQFHSkQGGHODVIkUúLWXODGPLQLVWUăULL VXEVWDQĠHLGHFRQWUDVW 6'& 
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« 4. INVESTIGATIILE RADIOLOGICE RETROGRADE ALE

$
 

,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,( XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

APARATULUI URINAR
5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
$WXQFL FkQG H[DPHQXO 8,9 QX UHXúHúWH Vă IXUQL]H]H GDWH Urografie: «««««««««««««««««««««««««
VXILFLHQWH GLDJQRVWLFXOXL úL VXQW HIHFWXDWH GH XURORJ vPSUHXQă FX «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
medicul radiolog: uretroJUDILD UHWURJUDGă XUHWHURSLHORJrafia, &7501««««««««««««««««««««««««««
SLHORJUDILDDQWHURJUDGă ««««««««««««««««««««««««««««««
7UDWDPHQWPHGLFDPHQWRV«««««««««««««««««««
a. 8UHWURJUDILDUHWURJUDGă «««««««««««««««««««««««««««««««
‡ HVWH XWLOL]DWă vQ GLDJQRVWLFDUHD REVWDFROHORU XUHWUDOH vQ ««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
FRPSOHWDUHD XQHL XURJUDILL FăUHLD vL OLSVHúWH WLPSXO PLFĠLRQDO
7UDWDPHQWXURORJLF««««««««««««««««««««««
WUHEXLHHIHFWXDWăOHQWSHQWUXDQXVHproduce extravazat spongio- «««««««««««««««««««««««««««««««
cavernos în timpul manevrei; «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
x Dacă DQWHULRU HVWH PRQWDWă R FLVWRVWRPLH VH SRDWH «««««««««««««««««««««««««««««««
realiza o uretrografie bipolară (antero- úL UHWURJUDGă), injectând 3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
FRQFRPLWHQW VXEVWDQĠă GH FRQWUDVW 8UHWURJUDILD UHWURJUDGă e ««««««««««««««««««««««««««««««
UHFRPDQGDW Vă VH HIHFWXH]H FkQG VH ULGLFă VXVSLFLXQHD XQHL ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
UXSWXUL WUDXPDWLFH GH XUHWUă vQDLQWH GH D WHQWD LQVHUĠLD XQHL VRQGH
&RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
uretro-YH]LFDOH DWXQFL FkQG DFHDVWă PDQHYUă H QHFHVDUă VL «««««««««««««««««««««««««««««««
FLVWRVWRPLDVXSUDSXELDQăQXSRDWHILUHDOL]DWă
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
b. &LVWRJUDILDUHWURJUDGă ««««««««««««««««««««««««««««««
x opacifierea retroJUDGăDYH]LFLLXULQDUHGLQFHvQFHPDL ««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
SXĠLQ XWLOL]DWă XWLOă VWXGLHULL UHIOX[XOXL YH]LFDO GDU úL FkQG VH «««««««««««««««««««««««««««««««
VXVSLFLRQHD]ăRUXSWXUăSHUIRUDĠLHYH]LFDOă «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
c. Ureteropielografia (UPG) úLSLHORJUDILD «««««««««««««««««««««««««««««««
x GXSă FDWHWHUL]DUHD RULILFLXOXL XUHWHUDO FX R VRQGă «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
&KHYDVVX VH LQMHFWHD]ă VXEVWDQĠD GH FRQWUDVW REĠLQkQGX-se
«««««««««««««««««««««««««««««««
opacifierea uretero-pielo-FDOLFHDOă «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
x SHQWUX REĠLQHUHD SLHORJUDILHL VH LQWXEHD]ă RULILFLXO
XUHWHUDO úL VH DVFHQVLRQHD]ă XQ FDWHWHU XUHWHUDO VWDQGDUG SkQă OD
QLYHOXO MRQFĠLXQLL SLHORXUHWHUDOH XQGH VH YD LQMHFWD VXEVWDQĠD GH
FRQWUDVWUH]XOWkQGSLHORJUDILDUHWURJUDGă

$!
 
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(

Caietul stagiului de urologie x VXEIOXRURVFRSLHLPDJLQHD835HVWHGLQDPLFăSRDWHIL
DPSOLILFDWă SUHOXFUDWă vQUHJLVWUDWă GLQDPLF VDX VWDWLF FRQWULEXLQG
1XPHVLSUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
Vârsta «««««««««DQL 6H[««««««««« decisiv la stablirea diagnosticului;
0RWLYHOHLQWHUQăULL«««««««««««««««««««««« 835 HVWH IRORVLWă SHQWUX GLDJQRVWLF vQ OLWLD]D UHQR-
«««««««««««««««««««««««««««««««
WUDQVSDUHQWă VWHQR]H XUHWHUDOH GH GLIHULWH HWLRORJLL WXPRUL
«««««««««««««««««««««««««««««««
$+&««««««««««««««««««««««««««« uroteliale uretero-pielo-caliceale; rinichi mut urografic ±
««««««««««««««««««««««««««««««« QHIXQFĠLRQalWURPER]ăGHDUWHUăUHQDOă
«««««««««««««««««««««««««««««««
$3)«««««««««««««««««««««««««««« 5. 5$',2*5$),$ 38/021$5Ă vQ XURORJLH HVWH QHFHVDUă vQ
««««««««««««««««««««««««««««««« evaluarea preoperatorie a pacientului (leziuni pleuro-
$33«««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««« SXOPRQDUH HWF úL vQ HYDOXDUHD SRVWRSHUDWRULH GXSă
««««««««««««««««««««««««««««««« nefrectomie, etc.).
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă«««««««««««««««««« 6. 7202*5$),$&20387(5,=$7Ă
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« x 0HWRGD FRQVWă vQ SRVLELOLWDWHD GH D GLIHUHQĠLD SULQ
&RPSRUWDPHQWH IXPDWDOFRROHWF «««««««««««««« VHFĠLXQL D[LDOH GH JURVLPH UHJODELOă ĠHVXWXUL FX GHQVLWăĠL GLIHULWH
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« situate în contact unele cu altele.
MedicatLHGHIRQG««««««««««««««««««««« x $X IRVW FRGLILFDWH vQ GH QXDQĠH GH JUL FkWH XQD
«««««««««««««««««««««««««««««««
SHQWUX ILHFDUH XQLWDWH FRQYHQĠLRQDOă GH GHQVLWDWH vQWUH 1000 UH
«««««««««««««««««««««««««««««««
,VWRULFXOEROLL«««««««««««««««««««««««« XQLWăĠL +RXQVILHOG FHD PDL PDUH GHQVLWDWH SRVLELOă FRPSDFWă
««««««««««««««««««««««««««««««« RVXOXL úL - 8+ FHD PDL PLFă GHQVLWDWH vQ FRUSXO RPHQHVF
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« DHUXO'HQVLWDWHDDSHLHVWHHJDOăFX8+)LHFDUHRUJDQDUHOLPLWH
««««««««««««««««««««««««««««««« GH GHQVLWDWH QRUPDOă OD ULQLFKL -30 - XULQă -30, iar pentru
Analize efectuate:
6DQJH««««««««««««««««««««««««««« JUăVLPHDSHULUHQDOăvQWUH-úL-60 UH.
««««««««««««««««««««««««««««««« x 3ULQLQWHUPHGLXO&7VHHOXFLGHD]ăULQLFKLXOQHIXQFĠLRQDO
««««««««««««««««««««««««««««««
8ULQD«««««««««««««««««««««««««««« OD 8,9 VH FHUFHWHD]ă SDFLHQWXO XUHPLF FDQFHUXO UHQDO WHVWLFXOXO
«««««««««««««««««««««««««««««« ectopic, pacientul politraumatizat sau traumatismul renal solitar.
«««««««««««««««««««««««««««««««
&7IăUăVXEVWDQĠăGH contrast: leziuni calcificate renale,
8URFXOWXUD««««««««««««««««««««««««««
(FKRJUDILH««««««««««««««««««««««««« KHPRUDJLFHH[WUDYD]ăULXULQDUH± deoarece administrarea de SDC
««««««««««««««««««««««««««««««« poate masca unele leziuni.
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« &7 FX VXEVWDQĠă GH FRQWUDVW aduce úL LQIRUPDĠLLOH

$ 
! 
,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,( XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

IXQFĠLRQDOH DOăWXUL GH FHOH PRUIRORJLFH $YDQWDMXO PDUH HVWH Fă VH 5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
poate face prin CT o stadializare corectă TNM în cazul tumorilor 8URJUDILH«««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
retroperitoneale (extinderea tumorii? ganglioni invadati? metastaze «««««««««««««««««««««««««««««««
la distanta?)$VWD]L VH UHDOL]HD]ă manevre minim invazive sub &7501««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
FRQWURO WRPRJUDILF SXQFĠLD FKLVWXULORU UHQDOH SDQFUHDWLFH SXQFĠLH
7UDWDPHQWPHGLFDPHQWRV«««««««««««««««««««
biRSVLHJDQJOLRQDUăVDXWXPRUDOă «««««««««««««««««««««««««««««««
7. 5(=21$1ğ$0$*1(7,&Ă18&/($5Ă ««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
‡/DED]DDFHVWHLLQYHVWLJDĠLLVWDXSURSULHWăĠLOHQXFOHLORUGH
7UDWDPHQWXURORJLF««««««««««««««««««««««
KLGURJHQ GLQ FRUS (QHUJLD HPLVă GH DWRPLL GH KLGURJHQ HVWH «««««««««««««««««««««««««««««««
FROHFWDWă úL WUDQVIRUPDWă SULQ YDULDWH SURJUDPH GH FRPSXWHU vQ «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
imaginL $FHVWH LPDJLQL VXQW UHIOHFWDUHD GHQVLWăĠLL KLGURJHQXOXL vQ «««««««««««««««««««««««««««««««
GLIHULWH ĠHVXWXUL DOH FRUSXOXL FDUH SRDWH IL PRGLILFDWă GH GLIHULWH 3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
VWăUL IL]LFH FKLPLFHPRGLILFăUL FHOXODUH VDX vQFăUFăWXUă OLFKLGLDQă ««««««««««««««««««««««««««««««
FDUDFWHULVWLFLOH ĠHVXWXOXL ÌQ XURORJLH DSOLFDĠLLOH FOLQLFH VH UHIHUă OD ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
PDOIRUPDĠLL FRQJHQLWDOH SDWRORJLH YDVFXODUă VWDGLHUHD
&RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
neoplasmului ± FkQG HYDOXDUHD &7 QX HVWH FRQFOXGHQWă 6LQJXUD «««««««««««««««««««««««««««««««
VXEVWDQĠă GH FRQWUDVW XWLOL]DWă HVWH DFLG *G-DTPA (gandolinium «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
dietilen triamono-penacetil). ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
Dezavantajele «««««««««««««««««««««««««««««««
Avantajele RMN RMN &RQWUDLQGLFDĠLLOH501
«««««««««««««««««««««««««««««««
Imagine în orice 9LWH]ăPLFăGH 3DFLHQĠLFXDQHYULVP «««««««««««««««««««««««««««««««
plan (transvers, «««««««««««««««««««««««««««««««
sagital, coronal) GHVIăúXUDUH intracranian «««««««««««««««««««««««««««««««
Claritatea imaginii «««««««««««««««««««««««««««««««
Câmp larg de este, uneori, Clipurile metalice puse «««««««««««««««««««««««««««««««
vedere LQIHULRDUăFHOHL intraoperator
«««««««««««««««««««««««««««««««
REĠLQXWHSULQ&7
«««««««««««««««««««««««««««««««
Contrast tisular Fragmente metalice
«««««««««««««««««««««««««««««««
bun intraoculare
3XUWăWRULLFXLPSODQWXUL
,PDJLQHIăUă mecanice, electrice sau
expunere la magnetice (pacemaker,
UDGLDĠLLLRQL]DQWH biostimulatoare,
neurostimulatoare etc)
$ 

 
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(

Caietul stagiului de urologie ,QGHSHQGHQĠă Sarcina este o
IDĠăGHRSHUDWRU FRQWUDLQGLFDĠLHUHODWLYă
1XPHVLSUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
Vârsta «««««««««DQL 6H[««««««««« 8. ,19(67,*$ğ,,/($1*,2*5$),&(Ì1852/2*,(
0RWLYHOHLQWHUQăULL««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« În scop diagnostic: HTA reno-YDVFXODUă PDVă UHQDOă
««««««««««««««««««««««««««««««« GLDJQRVWLFGLIHUHQĠLDOvQWUHQHRSODVPúLWXPRUăEHQLJQăULQLFKLPXW
$+&«««««««««««««««««««««««««««
XURJUDILF KHPDWXULH GH HWLRORJLH QHSUHFL]DWă GRQDWRU SHQWUX
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« WUDQVSODQWUHQDOULQLFKLJUHIDWQHIXQFĠLRQDO
$3)«««««««««««««««««««««««««««« În scop LQWHUYHQĠLRQDO angioplastii endoluminale de
«««««««««««««««««««««««««««««««
$33««««««««««««««««««««««««««««« DUWHUă UHQDOă HPEROL]DUH VHOHFWLYă vQ VFRS KHPRVWDWLF D UDPXULL
«««««««««««««««««««««««««««««« DUWHULDOH vQ KHPDWXULL VSROLDQWH WXPRUDOH WHUDSLD FLWRVWDWLFă
«««««««««««««««««««««««««««««««
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă«««««««««««««««««« LQWUDDUWHULDOă
««««««««««««««««««««««««««««««« SHVWXGLD]ăWUHLID]HGLVWLQFWH
«««««««««««««««««««««««««««««««
, )D]D DUWHULDOă ± SXQH vQ HYLGHQĠă trunchiul arterial,
&RPSRUWDPHQWH IXPDWDOFRROHWF ««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« marile ramuri arteriale, apoi a arteriolelor mici interlobare. În caz de
««««««««««««««««««««««««««««««« blocaj arterial cirFXODĠLHFRODWHUDOăH[WUDUHQDOă
MedicatLHGHIRQG«««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« II.)D]D SDUHQFKLPDWRDVă GXSă 5-8 sec (permite
««««««««««««««««««««««««««««««« GLIHUHQĠLHUHDIXQFĠLRQDOăDULQLFKLORU 
,VWRULFXOEROLL««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« ,,,)D]DYHQRDVă± 7-VHFGXSă injectare.
««««««««««««««««««««««««««««««« &XQRDúWHUHD JUDGXOXL GH LQYD]LH YHQRDVă WXPRUDOă HVWH
«««««««««««««««««««««««««««««««
DEVROXW QHFHVDUă SHQWUX GLPHQVLRQDUHD JHVWXOXL WHUDpeutic în caz
«««««««««««««««««««««««««««««««
Analize efectuate: GHWXPRUăUHQDOă
SanJH««««««««««««««««««««««««««« 9. ,19(67,*$ğIILE RADIOIZOTOPICE ÎN UROLOGIE
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««« x VXQWXWLOL]DWHGHFHOSXĠLQGHFHQLL
8ULQD«««««««««««««««««««««««««««« x LQLĠLDO GRXă WLSXUL GH H[DPLQDUH PRUIRORJLFă VWDWLFă 
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« úLIXQFĠLRQDOă GLQDPLFă vQHYROXĠLHDDSăUXWFDPHUDGHVFLQWLODĠLH
8URFXOWXUD«««««««««««««««««««««««««« FDUH FXSODWă OD XQ FRPSXWHU D SHUPLV GLVSDULĠLD VHSDUDĠLHL
Echografie: «««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« PRUIRORJLFIXQFĠLRQDO HIHFWXkQGX-VH DFXP R VLQJXUă H[DPLQDUH
««««««««««««««««««««««««««««««« SULQFDUHVHREĠLQDPEHOHLQIRUPDĠLL
««««««««««««««««««««««««««««««« 99m
x FHOHPDLXWLOL]DWHUDGLRIDUPDFHXWLFHWHFKQHĠLX 7FúL
$
 
,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,( XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

131
, QRQLQYD]LYH FX R LUDGLHUH PDL PLFă GHFkW SUHSDUDWHOH 5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
radiologice; 8URJUDILH«««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
x SHQWUXFXUEDUHQRJUDILFăVHGLVFXWăVHJPHQWH «««««««««««««««««««««««««««««««
1. primul segment este cel vascular, care &7501««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
FRUHVSXQGHLQWUăULLVkQJHOXLUDGLRDFWLYvQULQLFKLVHJPHQWFXDVSHFW
7UDWDPHQWPHGLFDPHQWRV«««««««««««««««««««
GHSDQWăDVFHQGHQWăDEUXSWă «««««««««««««««««««««««««««««««
2. DOGRLOHDVHJPHQWDVFHQGHQWFXSDQWăOLQăHVWHFHO
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
tubular VDX VHFUHWRU úL FRUHVSXQGH DFXPXOăULL L]RWRSXOXL 7UDWDPHQWXURORJLF««««««««««««««««««««««
radioactiv; «««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
3. al treilea segment este cel excretor FX R SDQWă «««««««««««««««««««««««««««««««
GHVFHQGHQWă FDUH FRUHVSXQGH LHúLULL WUDVRUXOXL SULQ VLVWHPXO «««««««««««««««««««««««««««««««
3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
colectoUvQXUHWHUúLYH]LFă
«««««««««««««««««««««««««««««««
3HQWUX LOXVWUDUHD FHORU SUH]HQWDWH PDL VXV SUH]HQWăP FvWHYD ««««««««««««««««««««««««««««««
LPDJLQLVSHUăPQRLFRQFOXGHQWH:
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
&RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««

Fig.III.1 - (FRJUDILHWXPRUă YH]LFDOă VXSHUILFLDOă


 $
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(

Caietul stagiului de urologie

1XPHVLSUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
Vârsta «««««««««DQL 6H[«««««««««
0RWLYHOHLQWHUQăULL ««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$+&«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$3)««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
APP«««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« Fig.III.2 - (FRJUDILHFDOFXOFDOLFHDOLQIHULRUIăUă distensia sistemului
««««««««««««««««««««««««««««««« pielocaliceal
&RPSRUWDPHQWH IXPDWDOFRROHWF ««««««««««««««.
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
MedicatLHGHIRQG«««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
,VWRULFXOEROLL««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Analize efectuate:
6DQJH«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
8ULQD««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
8URFXOWXUD««««««««««««««««««««««««««
(FKRJUDILH«««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««

 
,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,( XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

Fig.III.3 - RRS, calcul caliceal superior drept, calcul bazinetal
5HQDODVLPSOă«««««««««««««««««««««««
8URJUDILH«««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
&7501««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
7UDWDPHQWPHGLFDPHQWRV«««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Tratament urologic: ««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
3DUWLFXODULWă‫܊‬LDOHFD]XOXL«««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
Fig.III.4 - RRS, calcul coraliform stâng, calcul vezical gigant ««««««««««««««««««««««««««««««
&RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««

Fig.III.5 - RRS, calcul coraliform stâng, tip A


 
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(

Caietul stagiului de urologie

Nume si SUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
Vârsta «««««««««DQL 6H[«««««««««
0RWLYHOHLQWHUQăULL««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$+&«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$3)««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$33«««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Comportamente (IXPDWDOFRROHWF «««««««««««««« Fig.III.6 - RRS, calcul coraliform drept tip E
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
0HGLFD‫܊‬LHGHIRQG«««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
,VWRULFXOEROLL««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Analize efectuate:
SanJH«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
8ULQD««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
8URFXOWXUD««««««««««««««««««««««««««
(FKRJUDILH««««««««««««««««««««««««« Fig.III.7 - (FRJUDILHSLHORQHIULWă FURQLFăULQLFKLPLFFRQWXUQHUHJXODWLQFL]XUă
««««««««««««««««««««««««««««««« FLFDWULFLDOăPHGLRUHQDOăSHFRQWXU
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$
 
,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,( XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

5HQDODVLPSOă: «««««««««««««««««««..««««
Urografie: ««««««««««««««««...«««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
&7501««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
Tratament medicamentos: «««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
.««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Tratament urologic: ««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Particularită‫܊‬i ale cazului «««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Fig. III 8 Ecografie ± calcul ureteral cu UHN suprajDFHQWă ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
Cocluzii/comentarii: ««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««


 
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(

Caietul stagiului de urologie

1XPHVLSUHQXPH«««««««««««««««)2«««««
Vârsta «««««««««DQL 6H[«««««««««
0RWLYHOHLQWHUQării: ««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
AHC: «««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
$3)««««««««««««««««««««««««««««.
«««««««««««««««««««««««««««««««
$33«««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
&RQGL‫܊‬LLGHYLD‫܊‬ă‫܈‬LPXQFă««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Comportamente (IXPDWDOFRROHWF ««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
0HGLFD‫܊‬ie dHIRQG«««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Istoricul bolii: ««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Analize efectuate:
6DQJH«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
8ULQD«««««««««««««««««««««««««..«««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Urocultura: ««««««««««««««««««««««««««
Echografie: «««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« Fig.III. 9,10 - RRS+UIV, calcul în ureterocel drept, IăUăUăVXQHW
««««««««««««««««««««««««««««««« suprajacent înalt


 

,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,( XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE

VU- LPDJLQH ODFXQDUă FX VHPLWRQ vPSUHMXU SH SHUHWHOH ODWHUDO
stang««««««««««««««««««««««««««..««
««««««««««««««««««««««««««««««..
&7501«««««««««««««.....«««««««««««.
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
Tratament medicamentos:«««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
7UDWDPHQW XURORJLF««TUR-V« HOHFWURUH]HFQ‫܊‬LD WUDQVXUHWUDOă D
tumorii vezicaOH «««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
3DUWLFXODULWă‫܊‬i ale cazului:.. WUDWDPHQWLQFRUHFWDSOLFDWGHFătre medicul
de familie, FDUH QX D HYDOXDW FRUHFW VL QLFL QX D vQGUXPDW FăWUH
VSHFLDOLVW R SDFLHQWă FX IDFWRUL IDYRUL]DQрL SHQWUX DSDULрLD XQHL
Fig.III.11 ± CT, chist renal QHRSOD]LL IXPDWRDUH OXFUX LQ PHGLX WR[LF WDWăO FX R IRUPD GH
cancer)«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
&RFOX]LLFRPHQWDULL««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««

Fig.III.12 ± &7FXVXEVWDQĠă de contrast abces renal

!
 
XII. CAIETUL STAGIULUI DE UROLOGIE ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(

XII. Caietul stagiului de urologie

1XPHOH‫܈‬i prenumele: ..«Florescu Georgeta«)22536«««
Varsta: ««62«DQL 6H[«feminin«««
0RWLYHOH LQWHUQăULL«KHPDWXULH PDFURVFRSLFă FX FKHDJXUL
LQWHUPLWHQWă«««««««««««««««««««««««««
$+&«PDPD GHFHGDWD -'= WLS ,, +7$ $QJLQă SHFWRUDOă, tatal
(decedat)-neoplasm de colon, un frate LQ YLDрă ±aparent
săQătos«««««««««««««««««««««««««««
APF:prima menstruaрie -DQLVDUFLQLRQDоtere««««««««
$33««Diabet zaharat tip II, HTA, «««««««««««««
««««apendicectomie la vârsta de 16 ani«««««««««««
&RQGL‫܊‬LL GH YLD‫܊‬ă ‫܈‬i munFă «OXFUătoare în fabrica mase plastice,
DFWXDOPHQWHSHQVLRQDUă««««««««««««««««««««
&RPSRUWDPHQWH IXPDWDOFRROHWF «fumatoare de aprox 32 de ani,
FLUFDрLJări pe zi«QHDJă consumul de alcool«««««««««
0HGLFD‫܊‬LHGHIRQG«Metformin 850 mg cate 3 cp/zi«««««««
«««««««««$PORGLSLQă 5 mg , 1 cp/zi««««««««««
Istoricul bolii:..3DFLHQWD UHODWHD]ă GHEXWXO VLPSWRPDWRORJLHL GH DSUR[ Fig.III.13± UIV - Rinichi polichistic, duplicitate SLHORFDOLFHDOăúLXUHWHUDOăLQFRPSOHWă
2 OXQLSULQKHPDWXULHPDFURVFRSLFăSHQWUXFDUHODLQGLFDWLDPHGLFXOXL VWkQJă
de familie a urmat tratament cu ciprofloxacin si vitamin K, se
interneaza pentru reaparitia hematuriei«««««««««««««
Analize efectuate:
SâQJH«GA-6200/mmc; Hb-11,4 g/dl; Ht- 26%; glicemie 156 mg/dl;
uree 36 mg/dl; creatinina 0,92 mg/dl««««««««««««««
8ULQă«««pH-6; Leucocite +, Eritrocite ++++, Nitriti-neg;Sediment:
rare leucocite; rare epitelii plate; foarte frecvente
KHPDWLL««««««««««««««««««««««««.......«
8URFXOWXUD««««QHJDWLYă«««««««««««««««««
(FKRJUDILH«««RD- normal echografic;
RS- UHN gr.I, transonicitate normala; VU- formatiune
echogena de aprox. 3 cm pe peretele lateral
stang««««««««««««««««««««« Fig.III.14 - Ecografie, rinichi polichistic
5HQDODVLPSOă«««fara OIC pe ariile reno-urotero-vezicale«««
Fig.III.15 ± &7D[LDOFXVXEVWDQĠă de contrast, hidronefroză SULQOLWLD]ă ED]LQHWDOă
8URJUDILH«HOLPLQDUH SUH]HQWă ELODWHUDO 5'-sistem pielocaliceal fara
distensie, ureter suplu, RS- HOLPLQDUH WDUGLYă FX DVSHFW GH 8+1 JU,
 
! 
,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,( XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC

ÌQFRQGLĠLLOHXQHLHYROXĠLLSRVWRSHUDWRULLQRUPDOHSDFLHQWXOHVWH
PRELOL]DW vQFă GLQ SULPD ]L SRVWRSHUDWRU úL SULPHúWH OLFKLde p.o.;
XOWHULRUvQIXQFĠLHGHWROHUDQĠăDOLPHQWDĠLDYDILUHLQWURGXVăSURJUHVLY
ÌQ]LOHOHXUPăWRDUHSDFLHQĠLLSRWSUH]HQWDWHQHVPHYH]LFDOHFHLPSXQ
DGPLQLVWUDUHD GH DQWLPXVFDULQLFH VROLIHQDFLQă WROWHURGLQă HWF $OWH
SRVLELOH FRPSOLFDĠLL SRVWRSHUDWRULL VXQW LQIHFĠLD XULQDUă LQIHFĠLD SOăJLL
RSHUDWRULLVDXSHUVLVWHQĠDILVWXOHLXULQDUHODQLYHOXODQDVWRPR]HL
ÌQIXQFĠLHGHFRQGLĠLLOHvQFDUHV-a realizat anastomoza vezico-
XUHWUDOăúLGHHYROXĠLDSRVWRSHUDWRULHGXSă-]LOHGHODLQWHUYHQĠLH
se va HIHFWXD R FLVWRJUDILH UHWURJUDGă 'DFă QX H[LVWă H[WUDYD]DUH D
Fig.III.15 ± &7D[LDOFXVXEVWDQĠă de contrast, hidronefroză SULQOLWLD]ă ED]LQHWDOă VXEVWDQĠHLGHFRQWUDVWFDWHWHUXOXUHWUDOYDILVXSULPDWvQFD]FRQWUDU
VHYDSUHOXQJLGUHQDMXOXUHWURYH]LFDOFXvQFă-VăSWăPkQL
'XSă VXSULPDUHD VRQGHL XUHWUDOH SDFLHQWXO SUH]LQWă XQ JUad
GH LQFRQWLQHQĠă XULQDUă FH VH DPHOLRUHD]ă GH RELFHL vQ XUPăWRDUHOH
VăSWăPkQL ([HUFLĠLLOH .HJHO WUHEXLH Vă ILH SUDFWLFDWH ]LOQLF GXSă
VXSULPDUHD VRQGHL XUHWUDOH SHQWUX D IDFLOLWD UHFkúWLJDUHD FRQWUROXOXL
sfincterian.
5HFXSHUDUHDIXQFĠLHL HUHFWLOHVH IDFHPDLOHQW OXQLGH ]LOH úL
GHSLQGH GH YvUVWD SDFLHQWXOXL GH IXQFĠLD HUHFWLOă SUHRSHUDWRULH úL GH
SRVLELOLWDWHD SURWHMăULL EDQGHOHWHORU QHXURYDVFXODUH vQ FXUVXO
LQWHUYHQĠLHL 3HQWUX DFHDVWD SDUH D IL XWLOă DGPLQLVWUDUHD GH LQKLELWRUL
de fosfodiesterază-5 (sildenafil, tadalafil etc.) în doze zilnice mici,
GXSăVăSWăPkQLGHOD35
5HFRPDQGăULOH HIHFWXDWH OD H[WHUQDUH LQFOXG HYLWDUHD
Fig.III.16 ± &7WXPRUă UHQDOă
HIRUWXULORU IL]LFH PDUL úL D DFWLYLWăĠLL VH[XDOH SHQWUX - VăSWăPkQL ÌQ
FRQGLĠLLOHXQHLLQWHUYHQĠLLHILFLHQWHGLQSXQFWGHYHGHUHRQFRORJLF36$-
XO VHULF DU WUHEXL Vă ILH QHGHWHFWDELO vQFă GH OD VăSWăPkQL GH OD
prostatectomia radicală
 

 
XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(

sondei uretrovezicale la 13 - 14 zile postopeUDWRU úL, ulterior, a firelor
GHVXWXUă
Se impune suprimarea sondei ureterale JJ la aproximativ 6
VăSWăPkQLSRVWWUDQVSODQWGHDVHPHQHDvQ FRQGLĠLLVWULFWHGHVWHULOLWDWH
ODVDODGHRSHUDĠLL
8UPăULUHDXOWHULRDUăDPRGDOLWăĠLLGHYLQGHFDUHúLFLFDWUL]DUHD
plagii operatorii prin controale perioadice clinicH úL HFRJUDILFH GDU úL
PRQLWRUL]DUHD QHIURORJLFă D WUDWDPHQWXOXL LPXQRVXSUHVLY úL D
fXQFĠLRQDOLWDĠLL JUHIHL UHQDOH LQWUD LQ ILUHVFXO PRQLWRUL]DULL
Antibioticoterapia este obligatorie timp de 10 zile postoperator, ideal
fiind ca bolnavul (la externare) VăDLEăRXURFXOWXUăQHJDWLYă
X. INGRIJIREA PACIENTILOR CU PROSTATECTOMIE
RADICALA Fig.III.17 - 83*UHWURJUDGăWXPRUă GHXURWHOLXvQDOWă ± SLHORFDOLFHDOă

Imediat GXSă vQFKHLHUHD LQWHUYHQĠLHL FKLUXUJLFDOH SDFLHQWXO
HVWH GHWXEDW úL WUDQVIHUDW vQ 6HFĠLD GH 7HUDSLH ,QWHQVLYă XQGH HVWH
VXSUDYHJKHDW DWHQW SHQWUX PHQĠLQHUHD VWDELOLWăĠLL IXQFĠLLORU YLWDOH
DVLJXUDUHD DQDOJH]LHL PRQLWRUL]DUHD GLXUH]HL RUDUH úL D GUHQDMXlui pe
tuburile plasate lateral de anastomoza vezico-XUHWUDOă 'UHQDMXO
FUHVFXW vQ SHULRDGD SRVWRSHUDWRULH LPHGLDWă VH SRDWH GDWRUD XQHL
ILVWXOHXULQDUHSULQOLSVDGHHWDQúHLWDWHDDQDVWRPR]HLYH]LFR-uretrale,
OLPIRUDJLHL GDFă V-D SUDFWLFDW úL OLPIDGHQHFWRPLH SHOYLQă VDX
KHPRUDJLHLSHOYLQHÌQFRQGLĠLLOHXQHLHYROXĠLLQRUPDOHWXEXULOHGHGUHQ
YRU IL GH RELFHL VXSULPDWH GXSă - ]LOH GH OD LQWHUYHQĠLH +HPDWXULD
PDFURVFRSLFă SRVWRSHUDWRULH SRDWH SHUVLVWD FkWHYD ]LOH GDFă HVWH
LQWHQVă SRDWH LPSXQH ODYDM YH]LFDO SH VRQGD XUHWUDOă )ROH\ FX WULSOX
FXUHQW 0XOĠL SDFLHQĠL SUH]LQWă HGHP SHQR-scrotal, ce se remite Fig.III.18 - &7WXPRUă XURWHOLDOă vQDOWă
spontan în câteva zile.


 
,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,( XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC

FKLUXUJLFDOă FKLDU úL vQ FD]XO XQRU LQWHUYHQĠii de mare amploare ca
nefrectomia sau pieloplastia. În rest, suprimarea sondei uretro-
vezicale în primele 24 ore (exceptând intervenĠiile la nivelul vezicii
XULQDUH úL D WXEXOXL GH GUHQ vQ SULPHOH -3 zile (în cazul în care
plasarea unuia a fost necesară VXSUDYHJKHUHD UHOXăULL WUDQ]LWXOXL
LQWHVWLQDO úL HYLWDUHD DSDULĠLHL GH FRPSOLFDĠLL LQIHFĠLRDVH QRVRFRPLDOH
XUPH]ăSULQFLSLLOHFKLUXUJLHLFODVLFH,QXQHOHFD]XULSRDWHILQHFHVDUD
repetarea investigatiilor de laborator la 24 de ore de la interventie.
IX. SUPRAVEGHEREA POSTOPERATORIE A PACIENTULUI
TRANSPLANTAT
În perioada SRVWRSHUWDWRULH LPHGLDWă urmarirea pacientului
include măVXULOH GHUHDQLPDUHVSHFLILFHRULFăUHL LQWHUYHĠLLFKLUXUJLFDOH
Fig.III.19 ± ,50WXPRUă UHQDOă stg. GHVFKLVH PDMRUH WUHEXLH IDFXWă GH FDWUH medicul anestezist-
reaminator úLVHUHIHUăODPHQĠLQHUHDúLUHHFKLOLEUDUHDKHPRGLQDPLFă,
KLGURHORHFUROLWLFăúLDFLGRED]LFăVXSRUWLYăDIXQFĠLLORUYLWDOHFXDWHQWD
monitorizare a diurezei orare.
În primele zile postoperaWRU WUHEXLH PHQĠLQXWH Păsurile
suportive hemodinamice, PRQLWRUL]DUHD GLXUH]HL úL FRPSHQVDUHD
poliuriei, pacientul transplantat putâQGXQHRULDYHDR GLXUH]ăFDUHVă
GHSDúHaVFă Oh. Deasemenea este importaQWă XUPărirea
drenajului pe tuburile plasate in spaĠLXO UHWURSHULWRQHDO úL
prevezical, pansamentul zilniF vQ FRQGLĠLL VWULFWH GH VWHULOLWDWH GDWRULWă
ULVFXOXL PDMRU GH LQIHFĠLH DYkQG vQ YHGHUH VWatusul imunologic,
HFKRJUDILL 'RSSOHU SHQWUX DSUHFLHUHD YDVFXODUL]DĠLHL UHQDOH úL D
HYHQWXDOHORUFROHFĠLL
Fig.III.20 - 8,9SURFHVvQORFXLWRUGHVSDĠLXpolar superior stg, cu ScurtaUHD úL, ulterior, suprimarea tuburilor de dren la 4-5 zile
DPSUHQWăúLGLODWDĠLHFDOLFHDOăVXSHULRDUă
SRVWRSHUDWRU VDX FkQG QX VH PDL vQUHJLVWUHD]ă GUHQDM VXSULPDUHD


 $
XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(

din jurul stomei.
)ROLDDGH]LYăWUHEXLHVăILHSUHFLVGHFXSDWăGXSăPăULPHD
úL IRUPD VWRPHL SHQWUX D SURWHMD WHJXPHQWXO GLQ MXUXO DFHVWHLD úL D
DVLJXUD HWDQúHLWDWHD QX WUHEXLH XLWDW IDSWXO Fă VWRPD vúi va reduce
WUHSWDW YROXPXO FHO SXĠLQ OXQL GXSă LQWHUYHQĠLH DVWIHO vQFkW úL
GHFXSDMXO IROLHL WUHEXLH Vă ILH PRGLILFDW FRUHVSXQ]ăWRU 3LOR]LWDWHD
SHULVWRPDOă SRDWH UHGXFH DGHUHQĠD GLVSR]LWLYXOXL FROHFWRU VDX SRDWH
determina dureri la desprinderea foliei, motiv pentru care majoritatea
SDFLHQĠLORUSUHIHUăVăUDGăVăSWăPkQDOWHJXPHQWXOUHVSHFWLY
Fig.III.21 - (FRJUDILHWXPRUă YH]LFDOă VWkQJă cu UHN suprajDFHQWă
$YvQG vQ YHGHUH IDSWXO Fă vQ XULQD GUHQDWă SULQ XURVWRPLH VH
HYLGHQĠLD]ă vQ PRG RELúQXLW XQ QXPDU VHPQLILFDWLY GH EDFWHULL
(bacteriurie), tratamentul antibiotic nu este recomandat OD SDFLHQĠLL
DVLPSWRPDWLFLFKLDUGDFăSUH]LQWăXURFXOWXULSR]LWLYH
$SRUWXODGHFYDWGHOLFKLGHHVWHHVHQĠLDOSHQWUXDUHGXFHULVFXO
GH LQIHFĠLL XULQDUH 1X HVWH QHFHVDUă HYLWDUHD YUHXQXL DOLPHQW OD
SDFLHQĠLLFXXURVWRPLH
VIII. ,17(59(1‫܉‬II LAPAROSCOPICE
In cazul SDFLHĠLORU OD FDUH XUPHD]ă LQWHUYHQĠLL ODSDURVFRSLFH
înainte de DFHVWHDWUHEXLH HYDOXDWFX DWHQ‫܊‬ie status-ul cardiovascular
SUHFXP ‫܈‬i prezen‫܊‬a unor anomalii ale oaselor sau a coloanei
vertebrale. Antecedentele de interven‫܊‬ii chirugicale sunt foarte
importante în evaluarea preoperatorie a acestor pacien‫܊‬i. In cazul
SDFLHQ‫܊‬ilor cu feocromocitom plasarea preoperatorie a unui cateter
Fig.III.22 - 8,9DFHODúLFD]LPDJLQHODFXQDUă FHRFXSă hemivezica
arterial e oblLJDWRULH 3URILOD[LD DQWLELRWLFă e recoPDQGDWă chiar ‫܈‬i în VWkQJăULQLFKLVWkQJ± DEVHQĠDHOLPLQăULL

cazurile în care pacientul nu are o infec‫܊‬ie documentată.
Supravegherea postoperatorie D SDFLHĠLORU FX LQWHUYHQĠLL
ODSDURVFRSLFH DUH FD SDUWLFXODULWDWH PDMRUă UDSLGLWDWHD FX FDUH
SDFLHQWXO vúL UHFDSăWă PRELOLWDWHD OD RUH GH OD LQWHUYHQĠLD

 
,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,( XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC

DFRSHULWă FX XQ GLVSR]LWLY GH FROHFWDUH WUDQVSDUHQW SHQWUX D SHUPLWH
VXSUDYHJKHUHD IDFLOă D DFHVWHLD ,QVSHFĠLD VWRPHL vQ SHULRDGD
SRVWRSHUDWRULHLPHGLDWăWUHEXLHVăILHHIHFWXDWăFXRIUHFYHĠăVLPLODUă
supravegherii cardiovasculare.
VIII.       - iar sistemul de
FROHFWDUH WUHEXLH Vă ILH JROLW UHJXODW SHQWUX D DVLJXUD FRQIRUWXO
SDFLHQWXOXLúLDUHGXFHSUHVLXQHDDVXSUDVWRPHL
,QVSHFĠLDVWRPHLWUHEXLHVăGHFHOH]HRULFHVHPQGHLVFKHPLH
Fig.III.23 ± 6HFYHQĠă D[LDOă &7SRVWFRQWUDVW DFHODúLFD] 
6WRPD QRUPDOă DUH FXORDUHD UR] VDX URúX Vimilar mucoasei bucale;
 DVSHFWXO HGHPDWRV LQLĠLDO YD GLVSDUH vQ XUPăWRDUHOH -6 luni, iar în
XULQăúLvQMXUXOVWRPHLVHREVHUYăDFXPXODUHGHPXFXV
,PHGLDW FH VWDUHD FOLQLFă R SHUPLWH SDFLHQWXO YD IL LPSOLFDW vQ
schimbarea sistemului colector. Înainte de GHFODQúDUHD DFHVWHL
SURFHGXULHVWHLPSRUWDQWăDVLJXUDUHDWXWXURUPDWHULDOHORUQHFHVDUH
7LPSLLSULQFLSDOLDLVFKLPEăULLVLVWHPXOXLGHXURVWRPLHVXQW
-VXSULPDUHDFXEOkQGHĠHDSXQJLLúLDIROLHLDGH]LYH
-LQVSHFĠLDVWRPHLúLDWHJXPHQWXOXLGLQMXUXl acesteia;
-VSăODUHDWHJXPHQWXOXLSHULVWRPDO
-uscarea tegumentului peristomal;
-aplicarea produselor de îngrijire a tegumentului peristomal;
Fig.III.24 - (FRJUDILHDGHQRPGHSURVWDWă -DSOLFDUHD DWHQWă D QRXOXL VLVWHP de urostomie, pentru a
asigura HWDQúHLWDWHDDFHVWXLD
ÌQ WLPSXO QRSĠLL VH SRDWH FRQHFWD R SXQJă FROHFWRDUH OD
sistemul de urostomie pentru a asigura drenajul permanent al
acestuia.
$SDFDOGăúLWDPSRDQHOHGHEXPEDFVXQWGHRELFHLVXILFLHQWH
SHQWUXVSăODUHDWHJXPHQWXOXLSHULVWRPDODOWHUQDWLYDHVWHUHSUH]HQWDWă
GHúHUYHĠHOHXPHGHVSHFLDOFRQFHSXWHSHQWUXFXUăĠDUHDWHJXPHQWXOXL

 
XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC ,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,(

În ziua întâi postoperator, WUHEXLHHIHFWXDWăRUDGLRJUDILHUHQDOă
VLPSOă SHQWUX D HYLGHQĠLD SR]LĠLRQDUHD VRQGHL úL, HYHQWXDO SUH]HQĠD
unor fragmente de calcul FDUH YRU IL WUDWDWH SULQ (6:/ GDFă HVWH
FD]XO 7RWDFXPVHVXSULPăúLVRQGD)ROH\GDFăWHPSHUDWXUDHVWHvQ
OLPLWHQRUPDOHFHHDFHSHUPLWHúLH[WHUQDUHDSDFLHQWXOXL
Sonda JJ LQVWDODWă OD VIkUúLWXO XUHWHURVFRSiei retrograde - sau
XQHRUL OD VIkUúLWXO 1/3 - SRDWH IL PDL JUHX VXSRUWDWă GH SDFLHQĠL vQ
IRQG HVWH XQ FRUS VWUăLQ 0HGLFDĠLD DQWLLQIODPDWRDUH .HWRURODF
;HIRUDSLGHWF úLDOID-blocantele selective (Omnic sau Silodosin) pot
fi foarte utile în acest caz.
VII. ÎNGRIJIREA 3$&,(178/8,&8'(5,9$ğ,(85,1$5Ă
(;7(51Ă (UROSTOMIE)
&UHDUHD XQHL XURVWRPLL GHILQLWLYH DUH XQ LPSDFW PDMRU IL]LF úL
Fig.III.25 - 8,97%&UHQDOULQLFKLPDVWLFGUHSW8+1VWkQJă HUR]LXQLGLODWDĠLL
SVLKLFDVXSUDSDFLHQĠLORUVFKLPEkQGPXOWHDVSHFWHDOHYLHĠLLFRWLGLHQH XUHWHUFXFDOLEUXLQHJDODEXúDUHYH]LFDOăvQÄYkUIGHFUHLRQ´YH]LFăPLFă

Consilierea preoperatorie UHDOL]DWă GH SHUVRQalul specializat
´VWRPD´ QXUVH DGXFH EHQHILFLL PDMRUH vQ SODQXO HYROXĠLHL
SRVWRSHUDWRULL úL SH WHUPHQ OXQJ D SDFLHQWXOXL FX XURVWRPLH
LQFRQWLQHQWă &RQVLOLHUHD VH SRWH H[WLQGH FX HIHFWH EHQHILFH SHQWUX
SDFLHQWúLDVXSUDPHPEULORUDSURSLDĠLDLIDPLOLHLDFHVtuia.
,QIRUPDĠLLOH WUHEXLH Vă LQFOXGă HOHPHQWH OHJDWH GH LQWHUYHQĠLD
FKLUXUJLFDOă XURVWRPLD úL UROXO DFHVWHLD vQJULMLUHD VWRPHL úL
dispozitivele utilizate; SDFLHQĠLL SRW IL vQYăĠDĠL SUHRSHUDWRU Vă-úL
vQJULMHDVFă VWRPD úL Vă-úL VFKLPEH GLVSR]LWLYXO FROHFWor.
6WDELOLUHD SUHRSHUDWRULH D ORFXOXL vQ FDUH YD IL SODVDWă VWRPD HVWH XQ
HOHPHQWLPSRUWDQWSHQWUXDVLJXUDUHDHWDQúHLWăĠLLúLDVFKLPEăULLIDFLOH
a sistemului colector.
Fig.III. 26 - 8,9ULQLFKLvQSRWFRDYă+1UDPGUHSW
Îngrijirea postoperatorie
,PHGLDW GXSă LQWHUYHQĠLD FKLUXUJLFDOă VWRPD WUHEXLH Vă ILH
$
 
,,,(;3/25$5($,0$*,67,&ĂÌ1852/2*,( XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC

$SDULĠLD GXUHULORU GXSă SHQVDUHD QHIURVWRPLHL impune,
DOăWXUL GH FDOPDQWH GHSHQVDUHD QHIURVWRPLHL úL XUPăULUHD DWHQWă D
VLWXDĠLHL3HORFXOQHIURVWRPLHLVHDWDúHD]ăRSXQJăFROHFWRDUH± vezi
capitolul dedicat urostomiilor - LDUvQFD]XOvQFDUHFDQWLWDWHDGHXULQă
HYDFXDWăHVWHPLFăDFHDVWDYDILvQORFXLWăFXXQSDQVament steril. La
externare orificiul prin care s-a introdus sonda de nefrostomie este
aproape cicatrizat dar va mai avea poate nevoie de pansament una-
doua zile.
VI. 85(7(526&23,$5752*5$'Ă GLDJQRVWLFăVDX
WHUDSHXWLFă
6H FRQVLGHUă OD RUD DFWXDOă Fă GXSă efectuarea unei
XUHWHURVFRSLL FDUH D GHFXUV XúRU IăUă WUDXPDWL]DUHD H[FHVLYă D
XUHWHUXOXL úL IăUă GHVFRSHULUHD XQHL OH]LXQL XUHWHUDOH VHPQLILFDWLYH

Fig.III.27 - UIV, rinichi drept malrotat, rinichi stâng GXSOLFLWDWHSLHORFDOLFHDOăúL
GDWRUDWH FDOFXOXOXL FDOFXOLORU PRQWDUHD XQHL VRQGH -- OD VIkUúLWXO
XUHWHUDOăFRPSOHWă inteUYHQĠLHL QX HVWH QHFHVDUă GDU, pentru singuranĠă marea
majoritatea a urologilor insera o sonda JJ , mai ales dacă prelucrarea
calcului a fost dificila/exista zone de edem important.
ÎQPDMRULWDWHDFD]XULORULQVHUĠLDXQHLDVWIHOGHVRQGHHVWHXWLOă
protejând pacientul de dureri lombare, datorate edemului mucoasei
XUHWHUDOH OD ORFXO LPSDFWXOXL $úD vQFkW SDFLHQWXO YD SăUăVL VDOD GH
endoscopie cu :
-SHUIX]LDLQWUDYHQRDVă
-sonda JJ
3
-VRQGD)ROH\VLPSOăFXEDORQDúXOJRQIODWFXFP .
(YROXĠLD SRVWRSHUDWRULH HVWH VLPSOă vQ JHQHUDO GDU asistenta
DUH DFHOHDúL REOLJDĠLL SULYLQG PRQLWRUL]ăULOH GHMD SUHFL]DWH 7$ SXOV
WHPSHUDWXUăFDQWLWDWHúLDVSHFWXOXULQLL 


 
XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE


6XSULPDUHDILUHORUGHVXWXUăD-a zi constituie unul din gesturile IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE
SUHPHUJăWRDUH H[WHUQăULL QX vQDLQWH GH D prezenta cODU úL SH
vQĠHOHVXO ILHFăUXLD ÄULJRULOH´ VLWXDĠLHL GH SDFLHQW FX ULQLFKL XQLF
chirurgical: regim alimentar, consum lichidian abundent, evitarea
WUDXPDWLVPHORU vQ UHJLXQHD ORPEDUă FX ULQLFKLXO VăQăWRV FRQWURDOH Fig.IV.1 - sonda Nelaton
periodice, etc.
V. 1()52/,72720,$3(5&87$1$7Ă (NLP)
6IkUúLWXO LQWHUYHQĠLHL SHQWUX DERUG SHUFXWDQDW DO FDOFXOLORU HVWH
PDUFDWSULQLQVHUĠLDúLfixarea sondei de nefrostomie la tegumentele Fig.IV.2. ± Sonda Tiemann

regiunii lombare. Pacientul va avea:
- SHUIX]LDLQWUDYHQRDVă
-o VRQGă )ROH\ VLPSOă SULQ FDUH VH H[WHULRUL]HD]ă sonda
Fig.IV.3 ± Sonda Foley
XUHWHUDOăVLPSOăPRQWDWăvQWLPSXOSURFHGXULLvQED]LQHW
- SXQJDFROHFWRDUHDWDúDWăGHWXEXOGHQHIURVWRPLH
3H WRDWă GXUDWD WUDVSRUWXOXL OD VDORQ úL LQVWDODUHD vQ SDW
DVLVWHQWD YD YHJKHD Vă QX VH PRELOL]H]HGHFXSOH]H VRQGHOHSXQJLOH Fig.IV.4 ± Sonda Foley cu dublu curent

colectoare. CDúLvQFD]XOLQWHUYHQĠLLORUSUH]HQWDWHDQWHULRU7$SXOVXO
WHPSHUDWXUD GLXUH]D FROHFWDWă vQ SXQJD GH QHIURVWRPLH úL vQ SXQJD
DWDúDWă VRQGHL )ROH\ 2ULFH VkQJHUDUH PDVLYă H[WHULRUL]DWă vQWU-una
VDX FHOH SXQJL FROHFWRDUH WUHEXLH Vă DWUDJă DWHQĠLD DVXSra unei
OH]LXQL FDUH LPSXQH VXSUDYHJKHUHD DWHQWă VDX UHLQWHUYHQĠLD XUJHQWă
(chiar nefrectomie la nevoie!).
3ULPD ]L SRVWRSHUDWRU LPSXQH HYDOXDUHD SULQ UDGLRJUDILH UHQDOă
Fig.IV.5 ± Cystofix
VLPSOă úLVDX HFKRJUDILH UHQDOă D SRVLELOHORU IUDJPHQWH OLWLD]LFH
restante sau migrate.
'DFăVHGHFLGHFăXQDOWWLPSGHDERUGQXHVWHQHFHVDUXWLOVH
va proceda la pensarea nefrostomiei SHQWUX GH RUH úL XOWHULRU OD
Fig.IV.6 ± Cateter ureteral standard
VXSULPDUHDQHIURVWRPLHLúLDVRQGHLYH]LFDOHXUHWHUDOH

 

IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC

ORPEDUă
9RU IL PRQLWRUL]DWH FX DWHQĠLH DOăWXUL GH SDUDPHWULL YLWDOL
Fig.IV.7 ± Cateter ureteral Chevassu revenirea pacientului de sub efectul anesteziei úL
cantitatea/aspectul lichidului venit GH SH WXEXO GH GUHQ úL GLXUH]D -
monitorizăm de acum un pacient cu rinichi unic!. Orice evacuare
DEXQGHQWăGHOLFKLGKHPDWLFVXJHVWLYăSHQWUXRVâQJHUDUHDFWLYăGLQ
ORMă PDL DOHV vQ FRQWH[WXO VFăGHULL 7$ úL DFFHOHUăULL SXOVXOXL WUHEXLH
LPHGLDW UDSRUWDWă RSHUDWRUXO OXkQG GHFL]LD HYHQWXDOă D XQHL
UHLQWHUYHQĠLLVDOYDWRDUH (derapajul unei ligaturi pe vas important!).
Posibilele efecte adverse ale anesteziei generale vor fi
PRQLWRUL]DWHúLWUDWDWHUDSLGFRQIRUPLQGLFDĠLLORUPHGLFXOXLDQVWH]LVW/D
dispoziĠia acestuia se pot recolta analize pentru o evaluare cât mai
H[DFWă D HYHQWXDOHORr dezechilibre hidro-ionice. Ca úL OD
DGHQRPHFWRPLD WUDQVYH]LFDOă VH YRU PRQLWRUL]D FX PDUH DWHQĠLH WRĠL
SDUDPHWULL 7$ SXOV WHPSHUDWXUă GLXUH]ă YROXPXO úL DVSHFWXO
lichidului evacuat prin tubul de dren).
Prima zi postoperator VH PRELOL]HD]ă tubul de dren úL VH
VFKLPEăSDQVDPHQWXOVXEDFHODúLSUHFDXĠLLGHDVHSVLHúLDQWLVHSVLH
Fig.IV.8 ± GUHQDMLQWHUQDOULQLFKLXOXLFXDMXWRUXOVRQGHLÄGRXEOH- (YROXĠLD VLPSOă VH FDUDFWHUL]HD]ă SULQ VFXUWDUHD SURJUHVLYă úL
vQGHSăUWDUHD WXEXOXL GH GUHQ D -a zi postoperator, vQ FRQGLĠLLOH vQ
care lichidul sero-KHPDWLFHYDFXDWGLQORPEăHste în cantitate din ce în
FHPDLPLFă
Tot atunci ± ziua 5 ± VHVXSULPăúLVRQGD)ROH\FHHDFHIDFHFD
PRELOL]DUHD SDFLHQWXOXL Vă QX PDL ILH vQVRĠLWă GH LQFRQYHQLHQWH
5HOXDUHD DOLPHQWDĠLHL úL D FRQVXPXOXL GH OLFKLGH VH YD IDFH GXSă
regulile generale, o DOLPHQWDĠLH FRPSOHWă FX prânzuri mici fiind
SRVLELOă GXSă FH SDFLHQWXO úL-a reluat tranzitul intestinal pentru
Fig.IV.9 ± sonda Foley pentru nefrostomie
materii fecale si gaze.
!
 
XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE

postoperator, monitorizarea úLVFKLPEDUHDSDQVDPHQWXOXLKLSRJDVWULF
FRQVWLWXLH JHVWXULOH VSHFLILFH SULPHL ]LOH SRVWRSHUDWRULL 3HQVDUHD úL
ulterior, extragerea tubului pentru lavaj vezical, UăPkQ vQ VDUFLQD
urologului a doua / a treia zi postoperator. Scurtarea tubului de dren Fig.IV.10 ± Cistoscop explorator
prevezical se face progresiv, începând cu ziua a 2-a postoperator.
'DFă GXSă VXSULPDUHD DFHVWXL WXE VH FRQVWDWă HYDFXăUL GH XULQL
KHPDWLFH VDX FKHDJXUL HVWH XWLO Vă VH LQVWDOH]H SHQWUX R SHULRDGă
VFXUWăXQODYDMSULQVRQGD)ROH\ GHDFHHDHVWHELQH VăXWLOL]ăPGHOD
început sonda cu triplu curent!). 'HJRQIODUHDEDORQDúXOXLVRQGHL)ROH\
Fig.IV.11- cistoscop operator
VHYDIDFHODLQGLFDĠLDRSHUDWRUXOXLvQIXQFĠLHGHVSHFLILFXOLQWHUYHQĠLHL
úLHYROXĠLa cazului.
De obicei, în ziua 4-5 postoperator, atât tubul de dren cât úL
splintul vezical sunt suprimate, GDUDVWDSUHVXSXQHXUPăULUHD]LOQLFăD
SDQVDPHQWXOXL SOăJLL RSHUDWRULL VH SRDWH HYDFXD XQ VHURP VDX PDL
JUDY SDQVDPHQWXO VH LQILOWUHD]ă XULQDU VHPQDOL]kQG ILVWXOD YH]LFR- Fig IV.12 - Uretrotom

FXWDQDWă Ziua a 6-a postoperator impune recoltarea unei
uroculturi pe sonda Foley.
2HYROXĠLHnormal permite suprimarea firelor de la piele în ziua a
7-DSRVWRSHUDWRUúLDVRQGHL)ROH\vQ]LXDD-a / a 10-a postoperator;
DVLVWHQWD YD PRQLWRUL]D FX DWHQĠLH YROXPXO úL DVSHFWXO XULQLL
postoperator! Fig.IV.13 Rezectoscop
IV. NEFRECTOMIA
DXSă LQWHUYHQĠLD HIHFWXDWă VXE DQHVWH]LH JHQHUDOă SDFLHQWXO
SăUăVHúWHVDODGHRSHUDĠLHvQGUHSWkQGX-se spre VHFĠLDGHUHDQLPDUH,
DYkQGDOăWXULGH:
- perfuzia i.v.,
- VRQGD)ROH\VLPSOă
Fig.IV.14 ± Litotritor mecanic
- SXQJă FROHFWRDUH FXSODWă OD WXEXO GH GUHQ GLQ UHJLXQHD
 
! 
IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC

tratarea unei stricturi uretrale cu ocazia TUR-9 MXVWLILFă H[WHrnarea
SDFLHQWXOXL FX VRGD OD GRPLFLOLX SHQWUX R GXUDWă GH WLPS YDULDELOă OD
IHOFDúLLQFD]XO785-P.
3HWRDWăGXUDWDSXUWăULLVRQGHLODIHOFDGXSă785-P, pacientul
YD IL vQYăĠDW Vă vúL LJLHQL]H]H VRQGD YH]LFDOă SULQ VSăOăWXUL FX DSă úL
WDPSRQ FX VăSXn antibacterian, nu cu alcool medicinal! $OăWXUL GH
Fig.IV.15 - Nefroscop
DQWLELRWHUDSLH PăVXULOH GH DQWLVHSVLH úL LJLHQă SHUVRQDOă VXQW
HVHQĠLDOH SHQWUX SUHYHQLUHD XQHL LQIHFĠLL XULQDUH LQWUDVSLWDOLFHúWL GH
PXOWHRULFXJHUPHQLPXOWLGURJUH]LVWHQĠL
III. ADENOMECTOMIA TRANSVEZIC$/Ă
Este o intervenĠLHFKLUXUJLFDOăGHVFKLVă GHFLLPSOLFăvQJULMLULPDL
DPSOH DYkQG vQ YHGHUH FRPSOH[LWDWHD LQWHUYHQĠLHL 'H OD VDOD de
Fig IV.16 ± Ureteroscop semirigid RSHUDĠLHSDFLHQWXOSOHDFăFX:
- R SHUIX]LH LQWUDYHQRDVă úL GHVLJXU UHFRPDGăULOH PHGLFXOXL
DQHVWH]LVWSULYLQGYROXPXOúLULWPXOSHUIX]LLORU 
- VRQGă)ROH\ (FX WULSOXFXUHQW WUDFĠLRQDWăÄj OD6DOYDULV´ODYDM
YH]LFDO KLSRJDVWULF SULQ VSOLQW PRQWDW LQWUDRSHUDWRU úL SXQJă
FROHFWRDUHDGDSWDWăODWXEXOGHGUHQ.
Fig.IV.17 ± Sonda Dormia ùL DLFL VXSUDYHJKHUHD DWHQWă vQ SULPHOH GH RUH HVWH
FUXFLDOă (atât sub aspectul parametrilor generali: TA, puls,
WHPSHUDWXUă FkWúLVSHFLILFLDVSHFWXOOLFKLGXOXLGHODYDMPRQLWRUL]DUHD
diurezei (UE = VE ± 9/ PRQLWRUL]DUHDHOLPLQăULORUSULQWXEXOde dren.
)LLQGFăRSHUDĠLDSUHVXSXQHGHVFKLGHUHDYH]LFLLHQXFOHHUHDGLJLWDOăD
WXPRULLSURVWDWLFHEHQLJQHLQVWDODUHDWXEXOXLSHQWUXODYDMúLVXWXUDUHD
peretelui vezical în 2 planuri, ULVFXODSDULĠLHLXQHLGHKLVFHQĠHODQLYHOXO
LQFL]LHL YH]LFDOH úL D XQHL fistule vezico-cutanate, nu trebuie
minimalizat.
Fig.IV.18 ± ureteroscop flexibil
ÌQGHSăUWDUHDWUDFĠLXQLLÄjOD6DOYDULV´ GXSăSULPHOHൎ 20 ore
 

 
XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE

GLPHQVLXQL VDX LQWHUYHQĠLD SHQWUX FRQILUPDUHD DQDWRPR-SDWRORJLFă D 8URORJLD PRGHUQă HVWH GH QHFRQFHSXW IăUă XQ arsenal

unei tumori infiltrative, poate dura 30-PLQXWH GDU LQWHUYHQĠLD VH complex de instrumente, semirigide sau flexibile, care fac posibile

poate îQWLQGH SH R GXUDWă PDL PDUH GDFă WXPRULOH VXQW PDL o multitudine de gesturi urologice, de la banalul cateterism uretro-
YH]LFDO SkQD OD XUHWHURVFRSLD UHWURJUDGă VDX ODSDURVFRSLH
voluminoase.
8URORJXO HVWH FXQRVFXW FD ÄRPXO FX VRQGD´ $FHVWH LQVWUXPHQWH
/D VIkUúLWXO LQWHUYHQĠLHL VH LQVWDOHD]ă R VRQGă )ROH\ FX
devenite banale în ziuDGHDVWă]LSULQXWLOL]DUHVXEGLIHULWHYDULDQWH
triplu curent, FX EDORQDú PLF -PO úL GHVLJXU ODYDM YH]LFDO 9RP
UHXúHVFVăDOLQHVXIHULQĠD FkWGHGXUHURDVăHVWHUHWHQĠLDDFXWăGH
DYHDDFHOHDúLSUHRFXSăULOHJDWHGHIXQFĠLRQDUHDVLVWHPOXLGHODYDMFD
XULQă úL Vă VDOYH]H YLDĠD DQXULD REVWUXFWLYă UHWHQĠLD GH XULQă
úLvQFD]XO785-3DWkWvQWLPSXOWUDQVSRUWXOXLVSUHVDORQúLLQVWDOăULLvQ
LQIHFWDWăvQFăLOHXULQDUHVXSHULRDUH 
pat.
Sondele VXQWQLúWHWXEXULGLQplastic de diferite dimensiuni
Monitorizarea lavajului vezical GH RELFHL vQ SLFăWXUă OHQWă
úL IRUPH FH UHDOL]HD]ă FRPXQLFDUHD XQXL VHJPHQW al aparatului
VDXPHGLH DUHDFHHDúLPRWLYDĠLHFDúLOD785-P úi anume prevenirea
H[FUHWRUFXPHGLXOH[WHUQvQFLUFXLWvQFKLV VRQGăXUHWUR-YH]LFDOă
FROPDWăULLVRQGHLYH]LFDOHFXFKHDJXULvQFD]XODSDULĠLHLQHDúWHSWDWHD QHIURVWRPă VDX FX DOW VHJPHQW OHJăWXUD VLVWHP SLHORFDOLFHDO-
XQHL VkQJHUăUL GLQ SHUHWHOH YH]LFDO GH OD ORFXO de UH]HFĠLH YH]LFD XULQDUă SULQ VRQGă DXWRVWDWLFă XUHWHUDOă WLS -- &DOLEUXO
,QUHJLVWUDUHD FXUHQWă D SDUDPHQWULORU IXQFĠLRQDOL 7$ SXOV VRQGHORUVHDSUHFLD]ăGXSăVFDUD&KDULHUUH &K RXQLWDWHILLQGѿ
WHPSHUDWXUăGLXUH]ă± folosind aceasta formulă de calcul de la TUR- mm.
3 DOăWXUL GH VXSUDYHJKHUHD UHYHQLULL GXSă DQHVWH]LH úL XUPăULUHD Sondele uretro-vezicale se folosesc pentru evacuarea
ODYDMXOXL YH]LFDO FRQVWLWXLH SUHRFXSăULOH FRQVWDQte ale primei zile XULQLL GLQ YH]LFă 6XQW IRUPDWH GLQ WXEXUL FX FDSHWH XQXO
pentru asistenta de salon. Întreruperea lavajului se face când ne DMXQJkQG vQ YH]LFă LDU FHOăODOW UăPkQkQG vQ H[WHULRU úL OD FDUH VH
DVLJXUăPFăKHPRVWD]DHVWHVXEFRQWURO GHúLvQUDUHFD]XULSRDWH DWDúHD]ăRSXQJăFROHFWRDUH)RUPDVSHFLDOăDFDSăWXOXLFDUHHVWH
VăDSDUăÄGLQVHQLQ´RVkQJHUDUHOHJDWăGHXQYDOGHVkQJHGLQSDWXO intURGXVvQYH]LFăSUHFXPVLMHOO\-anestezicul utilizat permit, în cele
WXPRUDOGLQFDUHDÄVăULW´FKHDJXO). mai multe cazuri, progresia uúRDUă úL IDFLOă D VRQGHL vQ YH]LFă ÌQ

Vom recomanda mobilizarea precoce FX DFHOHDúL SUHFDXĠLL prezent se folosesc mai frecvent 3 tipuri de sonde uretro-vezicale:

OHJDWH GH PDQLSXODUHD SXQJLL FROHFWRDUH úL UHOXDUHD SURJUHVLYă D - Sonda Nelaton ± FX YkUI GUHSW úL SOLQ DYkQG JăXUL ODWHUDOH GH
preferat la femei (fig.IV.1);
DOLPHQWDĠLHLFDúLvQFD]XOUH]HFĠLLORUWXPRULORUSURVWDWLFH
- Sonda Tiemann ± FX YkUI FXGDW úL HILODW FH SHUPLWH DQJDMDUHD
6XSULPDUHD VRQGHL YH]LFDOH VH IDFH GRDU OD LQGLFDĠLD
prin curbura uretrei bulbare (fig.IV.2);
operatorului úL HVWH OHJDWă vQ SULQFLSDO GH SURIXQ]LPHD UH]HFĠLHL
De]DYDQWDMXO DFHVWRU VRQGH HVWH Fă HOH QX SRVHGă XQ VLVWHP GH
HYHQWXDOH LQFLGHQWH FD GH H[HPSOX SHUIRUDĠLD DFFLGHQWDOă D YH]LFLL 
IL[DUHLQWHUQILLQGQHFHVDUăIL[DUHDH[WHUQăFXOHXFRSODVW LQVWDELOă 
GDU vQ FHOH PDL PXOWH FD]XUL VH IDFH GXSă -5 zile. ,GHQWLILFDUHD úL

 
IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC

VDXOLJDWXUDODSUHSXĠ GXUHURDVă HVWHVWHULOă 
7RWXúLGDFăUHXúLPVăLQWURGXFHPFXJUHXWDWHRVRQGăGH $OLPHQWDĠLDYDUHVSHFWDUHJXOLOHLQWHUYHQĠLLORUVXEUDKLDQHVWH]LH
DFHVW WLS HVWH GH SUHIHUDW Vă R PHQĠLQHP SkQD FDOLEUăP XUHWUD 7RWXURORJXOYDGHFLGHGDFăHVWHFD]XOVăPDLHYDFXH]HGLQEDORQDúXO
GHFkWVăILPDPELĠLRúL úLVăvQFHUFăPVăRvQORFXLP
sondei Foley 5-10-PO OLFKLG vQ IXQFĠLH GH FRQGLĠLLOH VSHFLILFH
- Sonda Foley ± sau sonda cu EDORQDú FDUH SH OkQJă FLUFXLWXO
LQWUDRSHUDWRULL 8Q SURFHQW UHODWLY PLF GH SDFLHQĠL WROHUHD]ă PDL JUHX
QRUPDOGHHYDFXDUHDXULQLLPDLSUH]LQWăXQFLUFXLWIRUPDWGLQWU-un
VRQGD YH]LFDOă IDSW PDQLIHVWDW SULQ WHQHVPH YH]LFDOH GXUHUL
canal în grosimea peretelui sondei prin care se introduce ser printr-
hipogastrice. ExplickQG FX EOkQGHĠH SDFLHQWXOXL SUREOHPD úL
RUDPLILFDĠLHH[WHUQăFXVXSDSă$VWIHOVHXPIOăEDORQDúXO aflat la
DGPLQLVWUkQG PHGLFDĠLD 1R-Spa 2fX3/zi, Piafen 1fX3/zi, Arcoxia
FDSăWXOLQWHUQvQvQYHOLúXOSHUHWHOXL ILJ,9 $FHVWEDORQDúIL[HD]ă
PJ]L vOSXWHPDMXWDVăGHSăúHDVFăDFHVWLQFRQYHQLHQW
VRQGDúLQXSHUPLWHLHúLUHDHL'LPHQVLXQLOHORUYDULD]ăGHOD&K-
ÌQ IRDUWH UDUH FD]XUL UHDSDULĠLD XULQLORU GH DVSHFW KHPDWLF 
ODFRSLLSvQăOD&K-ODSDFLHQĠLLRSHUDĠLHQGRVFRSLF
impune reinstalarea, vQ FRQGLĠLL GH DVHSVLH úL DQWLVHSVLH PăQXúL
2 YDULDQWă VSHFLDOă GH VRQGă )ROH\ HVWH FHD cu dublu
curent, SHQWUXVSăODUHDFRQWLQXăDYkQGUDPLILFDĠLLH[WHUQHXQD
VWHULOHEDGLMRQDUHFX%HWDGLQă lavajului vezical pentru câteva ore, o

GHGUHQDMXULQDUXQDSHQWUXXPIODUHDEDORQDúXOXLúLXQDSULQFDUH ]LFKLDUODXQIOX[FDUHVăvPSLHGLFH colmatarea sondei.

VHLQWURGXFHVHUVDXDSăVWHULOăvQYH]LFăSHQWUXVSăODUH ÌQFRQGLĠLLOHREúQXLWHGHHYROXĠLHîn ziua a 3-DVHVXSULPă sonda
6H LQVWDOHD]ă DWXQFL FLQG GRULP UHDOL]DUHD XQXL ODYDM Foley, evacuând complet OLFKLGXO GLQ EDORQDú FX DMXWRUXO XQHL VHULQJL
YH]LFDO GXSă UH]HFĠLLOH GH SURVWDWă VDX GH WXPRUL YH]LFDOH FX ULVF fara ac. 'DFă SHUVLVWă R VHQ]DĠLH QHSOăFXWă GH GXUHUHXVWXULPH VH
de hematurie (fig.IV.4). SRDWH DGPLQLVWUD R PHGLFDĠLH DQWLDOJLFăDQWLLQIODPDWRDUH 9RP LQYLWD
([LVWă VLWXDĠLL FkQG QX VH SRDWH VDX QX VH UHXúHúWH pacientul Vă FRQVXPH OLFKLGH din abundenĠă úL VH YD PRQLWRUL]D
cateterizarea uretro-YH]LFDOă - OD EROQDYL FX VWULFWXUă XUHWUDOă VDX FDQWLWDWHD GH XULQă HOLPLQDWă úL RUD 'DFă SDFLHQWXO vQ FLXGD
GXSăLQWHUYHQĠLDvQIRUĠăDXQXLFRQIUDWHJHVWFHVHSRDWHVROGDFX FRQVXPXOXL GH OLFKLGH QX XULQHD]ă YD IL HYDOXDW HFKRJUDILF LDU
o caOH IDOVă 'DFD XUHWUD HVWH LQDERUGDELOă HYDFXDUHD XULQLL VH PHGLFXO GH JDUGă YD GHFLGH DVXSUD RSRUWXQLWăĠLL UHLQVWDOăULL VRQGHL
UHDOL]HD]ăSULQWU-un drenaj suprapubian. $FHVWDVHUHDOL]HD]ăFX vezicale.
un dispozitiv special (Cystofix) care cuprinde un ac gros (trocar), 3DFLHQĠLORU FX GLDJQRVWLF GH QHRSODVP GH SURVWDWă OD FDUH V-a
FH FRQĠLQH vQ LQWHULRU XQ REWXUDWRU 6H SXQFĠLRQHD]ă VXSUDSXELan,
luat decizia de a se praFWLFD VXE DFHHDúL DQHVWH]LH 785-P de
perpendicular pe planul abdomenului, se scoate obturatorul apoi
GHEORFDUHúLRUKLHFWRPLHOLVHYDXUPăULDVSHFWXOSOăJLORURSHUDWRULLúL
VHLQWURGXFHSULQWURFDUvQYH]LFăXQWXEFXJăXULFHVHIL[HD]ăOD
pansamentul ± care va fi schimbat zilnic.
SLHOH VDX R VRQGă )ROH\ VXEĠLUH ILJ,9 FH YD IL FXSODWă la o
II. TUR-V
SXQJăFROHFWRDUHvQFLUFXLWvQFKLV
5H]HFĠLD HQGRVFRSLFă a tumorilor vezicale papilare de mici
!
 $
XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE

vezica umplându-se de cheaguri, decaillotarHDHLGHYLQHIRDUWHGLILFLOă Cei mai mulĠLDXWRULUHFRPDQGăevitarea sondelor uretro-

LDUVkQJHUDUHDGLQORMDSURVWDWLFăVHDFFHQWXHD]ă 0HGLFXOGHJDUGă vezicale la WLQHUL úL FRSLL, pentru menajarea uretrei (risc de

WUHEXLH DQXQĠDW LPHGLDW FH DVSHFWXO OLFKLGXOXL GH ODYDM VWULFWXUă SUHIHUkQGX-se drenajul suprapubian. La EăWUkQL, la care
RULFXP XUPHD]ă R LQWHUYHQĠLH HQGRVFRSLFă VH SRW IROosi sondele
VHPQDOHD]ă R VkQJHUDUH LPSRUWDQWă (care poate impune, în rare
uretro-vezicale. De asemenea, tot pentru menajarea uretrei, se
cazuri, UHLQWHUYHQĠLD pentru realizarea hemostazei, la vedere,
SUHIHUă GUHQDMXO VXSUDSXELDQ vQ FD] GH UHWHQĠLL DFXWH GH XULQă GH
endoscopic 'DFăHYROXĠLDHVWHVLPSOăIăUăFRPSOLFDĠLLVHGHFLGH
cauze non-urologice. În cazul UHWHQĠLHL FURQLFH FRPSOHWH GH XULQă,
VXSULPDUHD WUDFĠLXQLL 6DOYDULV ILH vQ FXUVXO VHULL ILH OD PD[LP 
FRPSOLFDĠLH ILUHDVFă D REVWUXFĠLHL VXEYH]LFDOH VH LQVWDOHD]ă OD
GHRUHGHODLQWHUYHQĠLH
început, de SUHIHUDWRVRQGăXUHWUR-YH]LFDOă
Având în vedere lavajul vezical, DVLVWHQWD YD DYHD JULMă Vă
Sonde sau catetere ureterale VXQWVXEĠLULOXQJLúLIOH[LELOH
noteze prHFLVvQIRDLDGHREVHUYDĠLHcantitatea de lichide perfuzate,
cel mai frecvent de calibru 5-&KFXPDQGUHQPHWDOLFGHvQWăULUH
YROXPXO GH OLFKLG IRORVLW SHQWUX ODYDM 9/ úL FDQWLWDWHD GH OLFKLG
Ele pot fi folosite în:
HOLPLQDWă vQ SXQJD FROHFWRDUH 9( 8ULQD HOLPLQDWă 8( YD IL - scop terapeutic ± cateterism ureteral ± în anurie
FDOFXODWă SULQ IRUPXOD UE = VE-VL úL YD IL WUHFXWă vQ IRDLD GH REVWUXFWLYăGHH[HPSOX ILJ,9 
REVHUYDĠLH - scop diagnostic FX ROLYă WURQFRQLFă SHUIRUDWă OD FDS ±
$OăWXUL GH DVSHFWXO XULQLL YRU IL PRQLWRUL]DWH 7$ SXOV Chevassu (fig.IV.7) ± pentru uretero-SLHORJUDILHUHWURJUDGă.
WHPSHUDWXUăSUHFXPúLUHFXSHUDUHDGXSăUDKLDQHVWH]LH&RQVXPXOGH 2GDWă UHDOL]DWă LQWURGXFHUHD VRQGHL vQ VLVWHPXO SLHOR-
OLFKLG IăUă ]DKăU FHDL DSă SODWă YD IL vQFXUDMDW vQ PăVXUD vQ FDUH caliceal prLQGHSDúLUHDREVWDFROXOXL GHFHOHPDLPXOWHRULOLWLD]LF 
SDFLHQWXOvúLUHLDWROHUDQĠDGLJHVWLYă SURILWăPGHILUXOJKLGFDUHDSHUPLVDVFHQVLXQHDSHQWUXDLQWURGXFH
'XSă VXSULPDUHD WUDFĠLXQLL VRQGHL vQ FRO supravegherea R VRQGă XUHWHUDOă VSHFLDOă FXQRVFXWă FD VRQGD Ä'RXEOH -´ sau
DVSHFWXOXL OLFKLGXOXL GH ODYDM YD FRQWLQXD FX DFHHDVL DWHQĠLH pentru Ä3LJ-tail´vQIXQFĠLHGHIRUPDH[WUHPLWăĠLORU2GDWDLQWURGXVăVRQda,
XUPăWRDUHOH GH RUH FkQG PHGLFXO RSHUDWRU YD VWDELOL GDFă ODYDMXO ILUXOJKLGHVWHUHWUDVúLDWXQFLVHIRUPHD]ăRSULPDEXFOăvQED]LQHW

YH]LFDOSRDWHILvQWUHUXSWvQFRQGLĠLLOHvQFDUHIOX[XOXULQDUVLQJXU din ce 5HWUDJHUHD FRPSOHWă D ILUXOXL YD IDFLOLWD vQFXUEDUHD VRQGHL úL vQ

vQ FH PDL DEXQGHQW vQ FRQGLĠLLOH KLGUDWăULL SHU RV SRDWH DVLJXUD YH]LFăUHDOL]kQGX-VHDVWIHODGRXDEXFOă FHHDFHH[SOLFDQXPHOH).
De oELFHL HOH VH PHQĠLQ FkWHYD VăSWăPkQL GDr uneori se pot
eliminarea micilor cheaguri.
PHQĠLQH úL OXQL de zile, iar anumite sonde zise ³ORQJ OLIH´ pot fi
Din ziua 1 postoperator SDFLHQWXO YD IL vQFXUDMDW Vă VH
PHQĠLQXWH FKLDU SkQD OD DQ FRPSR]LĠLD ORU vPSLHGLFkQG LQ
PRELOL]H]HPDLvQWkLODPDUJLQHDSDWXOXLúLDSRLSULQVDORQ GDFă
majoritatea cazurilor, vQ FRQGLĠLLOH XQXL IOX[ XULQDU QRUPDO
VWDUHD JHQHUDOă R SHUPLWH FX VSHFLILFDUHD SUHFLVă Ge a nu ridica
GHSXQHUHD VăUXULORU FDUH IDF FD VRQGHOH -- RELúQXLWH Vă QX ILH
SXQJD FROHFWRDUH OD QLYHOXO YH]LFLL XULQDUH XULQD GLQ SXQJă QX
!
 
IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC

PHQĠLQXWH PDL PXOW GH OXQL GH ]LOH ÌQ PRG FXUHQW HOH VH -LQVWDODUHD EROQDYXOXL vQ SDW VH IDFH vQ IXQFĠLH GH IHOXO
LQVWDOHD]ăVXEFRQWUROUDGLRORJLFSHQWUXRFRUHFWăSR]LĠLRQDUH dar anesteziei GHFXELWGRUVDOFXRSHUQăVXEĠLUHVXEFDSFXFDSXOvQWRUV
vQ VDUFLQă VXQWHP REOLJDĠL Vă IDFHP LQVWDODUHD VRQGHL GRDU VXE într-o parte ± în cazul rahianesteziei; GHFXELW VHPLúH]kQG FX GRXă
control ecografic. Desigur, operatorul trebuie săOXFUH]HFXILQHĠHOD
perne sub cap sau cu ridicarea somierei patului la extremitatea
LQWURGXFHUHDJKLGXOXLúLDSoi a sondei JJ iar confirmarea HFRJUDILFă
FHIDOLFă± în cazul anesteziei generale);
OD VIkUúLWXO LQWHUYHQĠLHi este obligatorie.Când nu se poate monta o
-VRQGD XULQDUă GUHQXULOH VH DGDSWHD]ă OD SXQJL VWHULOH úL VH
VRQGăXUHWHUDOăúLVLWXDĠLDLPSXQHXQGUHQDMDOFDYLWăĠLORUUHQDOHVH
DúHD]ă OD XQ QLYHO LQIHULRU IăUă FXGXUL, cu posibilitatea de
HIHFWXHD]ă VLPLODU FD OD YH]LFD XULQDUă XQ GUHQDM H[WHUQ DO
supraveghere peUPDQHQWă pentru a descoperi la timp întreruperea
ULQLFKLXOXLDGLFăRQHIURVWRPLHSHUFXWDQă.
VFXUJHULLGHOLFKLGFDUHSRDWHILFDX]DWăGHREVWUXDUHDGHSODVDUHDVDX
Vom utiliza o WUXVăGHQHIURVWRPLH FDUHFRQĠLQHXQDFFX
cudarea sondei sau drenurilor.
PDQGUHQ FX FDUH VH SXQFĠLRQHD]ă VLVWHPXO SLHOR-caliceal sub
-pentru combaterea eventualelor frisoane bolnavul este învelit
ghidaj ecografic si sonda propriu-]LVă 'XSD VFRDWHUHD
maQGUHQXOXL úL H[WHULRUL]DUHD XULQLL vQ VWD]ă VH LQMHFWHD]ă FXGRXăSăWXULVHDGDXJăWHUPRIRDUH HYHQWXDOVHDGDXJDPHGLFDĠLD

VXEVWDQĠă GH FRQWUDVW DPHVWHFDWă FX XQ FRORUDQW LQRIHVLY SUHVFULVă GH PHGLF ± Ca gluconic, Mialgin, antibiotice conform

vizualizându-se astfel sistemul pielo-caliceal, se introduce un ghid DQWLELRJUDPHL vQ FD]XO vQ FDUH IULVRQXO QX FHGHD]ă VH YRU UHFROWD
meWDOLF SULQ DF SkQă vQ ED]LQHW GXSă FDUH VH H[WUDJH DFXO 3H KHPRFXOWXULXURFXOWXUăSHQWUXHYLGHQĠLHUHDFDX]HL 
ghidul PHWDOLFVH LQWURGXFHXQWXE GH QHIURVWRPLHFDUHVHIL[HD]ă I. ,1*5,-,5($63(&,),&Ă3(17583$&,(1‫܉‬,,&8TUR-P
la piele sau o sondă )ROH\ &K - FX EDORQDú PLF - 3 ml 5H]HFĠLD HQGRVFRSLFă D WXPRULORU SURVWDWLFH EHQLJQH VDX
(fig.IV.9). PDOLJQH GXUHD]ăDSUR[LPDWLYRUă /DVIkUúLWXOSURFHGXULLSDFLHQWXO
&kQG QX H[LVWă DOWHUQDWLYD UDGLRORJLFă VH FRQWLQXă SăUăVHúWH EORFXO RSHUDWRU DYkQG PRQWDWă R SHUIX]LH LY R VRQGă FX
SURFHGXUD QXPDL VXE FRQWURO HFKRJUDILF GDU WUHEXLH Vă DFĠLRQăP WULSOX FXUHQW úL XQ ODYDM YH]LFDO vQ PXOWH FD]XUL VRQGD SXWkQG IL
UDSLG Vă QX VH SLDUGă GLODWDĠLD SLHOR-FDOLFHDOă FH SHUPLWH WUDFĠLRQDWă úL IL[DWă GH FRDSVă FX EHQ]L GH OHXFRSODVW Äj OD 6DOYDULV´
FRQWLQXDUHD PDQHYUHORU 1HIURVWRPD HVWH WHPSRUDUă vQ DIHFĠLXQLOH
pentru a asiguUD R ³FRPSUHVLH KHPRVWDWLFD´ D FROXOXL $VLVWHQWD YD
REVWUXFWLYH DFXWH GDU GHILQLWLYă vQ DFHOHDúL QHRSOD]LL
VXSUDYHJKHDSHGXUDWDWUDQVSRUWXOXLGHODVDOăODVDORQVRQGDODYDMXO
JHQLWDOHQHRSODVPH FH LQYDGHD]ă WULJRQXO YH]LFDO VDX XUHWHUHOH
úL FXSODUHD SXQJLL FROHFWRDUH LDU OD LQVWDODUHD SDFLHQWXOXL vQ SDW YD
XUPkQG D IL VFKLPEDWă periodic, sub ghidaj radiologic, în sala de
XUPăULFDPRQWDMXOUHDOL]DWvQVDOăVăQXVXIHUHGHFXSOăULWractionari.
RSHUDĠLH 
0RQLWRUL]DUHD VWULFWă D SDFLHQWXOXL 7$ SXOV úL D ODYDMXOXL
INSTRUMENTARUL ENDOSCOPIC
vezical în primele 4- RUH SRVWRSHUDWRU HVWH HVHQĠLDOă vQ SUHYHQLUHD
3ULPLLHQGRVFRSLúWLDXIRVWXURORJLLSHQWUXFăHLDXIRVWFHL
IRUPăULLFKHDJXULORU FDUHSRWREVWUXDVRQGDYH]LFDOăGHRDUHFHRGDWă
!
 
XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE

3HULRDGDSRVWRSHUDWRULHHVWHGLYL]DWăvQLPHGLDWăúLWDUGLYă dintâi care au privit in interiorul vezicii urinare cu ajutorul unui

În postoperatorul imediat, pacientul va fi transportat fie în cistoscop.

salonul de supraveghere postoperatorie, fie în salonul de terapie ¾ CISTOSCOPUL EXPLORATOR are urmatoarele
componente:
LQWHQVLYă vQ IXQFĠLH GH VWDUHD FOLQLFă úL GH WLSXO LQWHUYHQĠLHL GH
- teaca de lucru, OD FDUH VH DWDúHD]ă VXUVD GH DSD VWHULOăVHU
FRPSOLFDĠLLOH LQWHUYHQLWH vQ WLPSXO DFWXOXL FKLUXUJLFDO GH EROLOH FURQLFH
fiziologic.
asociate. Aici pacientul va fi monitorizat continuu úi va beneficia de
- telescopul ± un sistem de prisme pentru transmiterea imaginii, la
vQJULMLULVSHFLDOHFHOSXĠLQSHQWUXGHRUHVDXPDLPXOWGXSăFD]
FDUH VH DWDúHD]ă FDEOXO GH OXPLQă GH OD R VXUVă H[WHUQă 1X SRĠL
Îngrijirile acordate pacientului pe timpul transportului de la
YL]XDOL]D FRQĠLQXWXO YH]LFDO GDFă QX DL OXPLQă úL lichid.
VDOăúLLQVWDODUHDDFHVWXLDODSDW
7HOHVFRDSHOHSHUPLWRYHGHUHGHODžODžvQIXQFĠLHGHVLWXDĠLD
-OD DQXQĠDUHD YHQLULL EROQDYXOXL vQ VHFĠLH PHGLFXO KRWăUăúWH
SDFLHQWXOXL ÌQĠHOHJHP DFXP GH FH OD SDFLHQĠLL FX FLVWLWă DFXWă
VDORQXOúLSDWXOvQFDUHXUPHD]ăDILDGXV vQIXQFĠLHGHGLDJQRVWLFGH
XQGH GLVWHQVLD YH]LFDOă HVWH SUDFWLF LPSRVLELOă FLVWRVFRSLD HVWH
VWDUHD GH JUDYLWDWH VH[ úL GDFă HVWH QHFHVDUă SUHJăWLUHD GH contraindicata!
PDWHULDOHVDXDSDUDWXUăvQPRGVSHFLDO ¾ CISTOSCOPUL OPERATOR ILJ,9 PDL FRQĠLQH R
-SUHJăWLUHD PDWHULDlelor necesare, camerei, patului, se UDPLILFDĠLHH[WHUQăQXPLWă car de cateterism format din 1
YHULILFăVWDUHDGHIXQFĠLRQDUHDEDUERWRUXOXLGH2 2 umidificat, în care sau 2 canale de lucru prin care se pot introduce sonde
VH SUHJăWHVF DHURVROL SHQWUX SUHOXDUHD EROQDYXOXL GLQ VDOD GH ureterale sau pense (ce pot fi folosite pentru biopsie,

RSHUDĠLH extragerea sondelor JJ, etc.)

-DYkQGvQYHGHUHFăvQJULMLULOHSRVWRSHUDWRULLVHDFRUGăvQIXQFĠLH ¾ URETROTOMUL este format din:
- teaca de lucru (18-20 Ch) cu canal de lucru de 5 Ch pentru
de aneVWH]LH GHQDWXUD LQWHUYHQĠLHLGHFRPSOLFDĠLLOHFDUHDXVXUYHQLW
introducerea unui ghid;
vQ WLPSXO RSHUDĠLHL VDX DU SXWHD Vă DSDUă GXSă úL VWDUHD JHQHUDOă D
- telescopul FXRSWLFăGHž
bolnavului, la preluarea pacientului, DVLVWHQWD VH LQWHUHVHD]ă GH
- elementul de lucru SDUWHDPHFDQLFă FRPSXVGLQWU-un mâner ce
WRDWHDFHVWHGDWHSHQWUXDSXWHDDFĠLRQDvQFRQFRUGDQĠă cu starea
WUDQVPLWHRPLúFDUHvQDLQWH-vQDSRLXQHLODPHDIODWHODFDSăWXOLQWHUQ
EROQDYXOXL SHQWUX UHVWDELOLUHD IXQFĠLLORU RUJDQLVPXOXL prevenirea
DO GLVSR]LWLYXOXL ILJ,9 6H IRORVHúWH SHQWUX uretrotomia
FRPSOLFDĠLLORU úL HIHFWXDUHD PDQHYUHORU FRUHVSXQ]ăWRDUH SHQWUX R
LQWHUQă RSWLFă D XQHL VWULFWXUL GH XUHWUă GXSD FH DQWHULRU SULQ
YLQGHFDUHFRUHFWăúLFRPSOHWăvQWLPSRSWLP
zona stricturDWă D IRVW WUHFXW XQ ILU JKLG ,QFL]LD ]RQHL VWULFWXUDWH
-vQ WLPSXO WUDQVSRUWXOXL VH VXSUDYHJKHD]ă SXOVXO UHVSLUDĠLD
HVWH XQLFă RUD  VDX PXOWLSOă RUD   /D VIkUúLWXO
aparLĠLDFLDQR]HLVWDUHDGHFRQúWLHQĠăSHUIX]LDGUHQXULOH LQWHUYHQĠLHLVHLQVWDOHD]ăRVRQGăXUHWUR-YH]LFDOă)ROH\VDX

!$
 
IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC

&KFHVHPHQĠLQH-]LOHFDVă³GLODWH´]RQDVWULFWXUDWă Vă-úLJROHDVFăYH]LFD
¾ REZECTOSCOPUL DUHvQFRPSRQHQĠă -se vor face XOWLPHOH YHULILFăUL DOH VWăULL GH FXUăĠHQLH D
- teaca de lucru (24-&K ODFDUHVHDWDúHD]ăWXEXOGHLQWUDUHúL pacientului insistându-VH SH UHJLXQHD RPELOLFDOă úL a organelor
LHúLUHDOLFKLGXOXL GXEOXFXUHQW 
genitale externe;
- telescopul GH RELFHL GH ž OD FDUH VH DWDúHD]ă FDEOXO GH
-vQIXQFĠLHGHVWDUHDVDJHQHUDOăSDFLHQWXOYDILWUDQVSRUWDWOD
OXPLQă
VDODGHRSHUDĠLHFXWDUJDVDXFXXQFăUXFLRUúLYDILvQVRĠLWGHDVLVWHQWD
- elementul de lucru, FH WUDQVPLWH PLúFDUHD vQDLQte-înapoi unei
GH VDORQ FDUH vO YD SUHGD vPSUHXQă FX GRFXPHQWHOH PHGLFDOH IRDLD
DQVHGHUH]HFĠLHFDUHODFDSăWXOLQWHUQDUHREXFOă6HXWLOL]HD]ă
GHREVHUYDĠLHUDGLRJUafii, CT), echipei operatorii;
SH SULQFLSLXO XQ FXUHQW HOHFWULF GH OD R VXUVă H[WHUQă FH VH
-în blocul operator pacientul va fi preluat de asistentele de
DWDúHD]ă la sistemul de lucru, trecând prin bucla ansei va
DQHVWH]LHúLGHODVDODGHRSHUDĠLHFDUHYRUIDFHSUHJăWLULOHvQYHGHUHD
GHWHUPLQD WăLHUHD VDX FRDJXODUHD ĠHVXWXOXL vQ IXQFĠLH GH
LQWHUYHQĠLHL PRQWDUHD SHUIX]LLORU YHQRDVH SUHJăWLUHD FkPSXOXL
intensitatea curentului folosit (fig.IV.13). Operatorul realizea]ă
DFHVWH GH]LGHUDWH DFĠLRQkQG vQ WLPSXO LQWHUYHQĠLHL SHGDOD GH
RSHUDWRUSUHJăWLUHDSHQWUXDQHVWH]LHHWF 

VHFĠLXQHVDXGHFRDOJXODUHLQIXQFĠLHGHHWDSă 3UHJăWLUHDvQYHGHUHD(6:/

Nu trebuie făFXWă FRQIX]LD vQWUH FXUHQWXO HOHFWULF IRORVLW úL - VH YD IDFH GLQ ]LXD SUHFHGHQWă vQ SULPXO UkQG FX XQ UHJLP

laser! (vezi capitolul dedicat acestui subiect). DOLPHQWDUFDUHVăH[FOXGăDFHOHDOLPHQWHFDUH, fermentândSURYRDFă
$FHDVWD SURFHGXUă VH QXPHúWH vQ OLPED HQJOH]ă balonare GXOFLXULOH úL IUXFWHOH GH RULFH IHO EăXWXUL GXOFL VDX
³7UDQVXUHWKUDO 5HVHFWLRQ RI WKH 3URVWDWH´ GH XQGH SUHVFXUWDUHD FDUERJD]RDVHSkLQHDIDVROHDFDUWRILLYDU]DvQJKHĠDWDHWF
IUHFYHQWXWLOL]DWăvQFOLQLFăGH785-P. -FRQVXPXO GH DSă SODWă HVWH SHUPLV SDFLHQĠLORU FDUH QX
,GHDO DU IL Vă SXWHP OXFUD FX VROXĠLL L]RWRQH FDUH GDFă SUH]LQWă GXUHUL FROLFDWLYH (VWH IRDUWHELQH GDFă vQDLQWH GH SURFHGXUă
ajung vQ VkQJH vQ WLPSXO LQWHUYHQĠLHL QX LQGXF GH]HFKLOLEUH KLGUR- SDFLHQWXO DUH VWRPDFXO JRO vQWUXFkW GH OD PHGLFDĠLD DQHVWH]LFă úL
electrolitice. Dar, din motive economice, nu ne permitem folosirea DQWDOJLFă VDX GH OD SURFHGXUD vQ VLQH SRW DSDUH JUHĠXUL 2 FOLVPă
ORUDSHOkQGODEDQDODDSăVWHULOă8WLOL]DUHDDSHLVWHULOHIDFHFDvQ HYDFXDWRULHHIHFWXDWăVHDUDODRUDHVWHGHDVHPHQHDUHFRPDQGDWă
DQXPLWH VLWXDĠLL Vă H[LVWH ULVFXO DSDULĠLHL DúD QXPLWXOXL sindrom mai ales la cei care prezinta constipatie habitual. Este interzis fumatul
TUR GDWRUDW SăWUXQGHULL DSHL vQ VLVWHPXO FLUFXODWRU vQ H[FHV FHHD
înainte de procedură!
FHGXFHODKHPROL]ăúLLQVXILFLHQĠăUHQDOăDFXWă
Ì1*5,-,5,/(%2/1$9,/25'83Ă,17(59(1ğ,,
5H]HFĠLD WUDQVXUHWUDOă VH IRORVHúWH DVWă]L SH VFDUD ODUJă
CHIRURGICALE PE APARATUL URINAR
SHQWUXDWUDWDWXPRULOHYH]LFDOHKLSHUSOD]LDEHQLJQăGHSURVWDWăGH
ÌQJULMLULOH SRVWRSHUDWRULL vQFHS LPHGLDW GXSă LQWHUYHQĠLD
voluPPHGLXVDXGHEORFDUHDGHFROYH]LFDODSDUXWăODSDFLHQĠLLFX
FKLUXUJLFDOă úL GXUHD]ă SkQă OD YLQGHFDUHD FRPSOHWă D EROQDYXOXL
!
 

XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE

VXSUDIDĠă FkW PDL ODUJă vQ IXQFĠLH GH UHJLXQH VH YD IRORVL ORFDO R FDQFHUGHSURVWDWă

VROXĠLHDQWLVHSWLFă %HWDGLQă ¾ LITOTRITORUL MECANIC DUHvQFRPSRQHQĠă:

3HQWUX SDFLHQĠLL FDUH QX VH SRW GHSODVD WRDWH DFHVWH - teaca de lucru JURDVă &K FX WXE GH LQWUDUH úL LHúLUH D
lichidului;
SUHJăWLUL VH YRU HIHFWXD OD SDW DWkW FOLVPD HYDFXDWRULH FkW úL
- telescopul, de obicei de 0º, cuplat la FDEOXOGHOXPLQă
toaleta pe regiuni).
- elementul de lucru FH WUDQVPLWH PLúFDUHD GH VWUkQJHUH GLQ
ÌQ VLWXDĠLLOH GH XUJHQĠă SUHJăWLULOH SHQWUX RSHUDĠLH VH YRU
H[WHULRU FX DMXWRUXO XQXL PkQHU D XQRU JKHDUH FD XQ FOHúWH OD
efectua într-XQ WLPS VFXUW GDU DYkQG JULMă Vă VH UHVSHFWH WRDWH
FDSăWXO LQWHUQ FDUH DWXQFL FkQG PăULPHD FDOFXOXOXL R SHUPLWH vO
HWDSHOH FX H[FHSĠLD FOLVPHL HYDFXDWRULL FDUH VH YD IDFH GRDU OD
FXSULQGHVWUkQJHúLVSDUJH ILJ,9 
recomandarea medicului.
Desigur, calculii de inIHFĠLH FH DX UHSXWDĠLD GH D IL IULDELOL
3UHJăWLULOHGLQGLPLQHDĠDLQWHUYHQĠLHL
GDUúLDFHLPDLGXULGDUSXĠLQPDLYROXPLQRúLSRWILWULWXUDĠLDVWIHOÌQ
-pacientul nu mai aUHYRLHVăFRQVXPHOLFKLGH VăIXPH]H
FD]XOFDOFXOLORUYH]LFDOLYROXPLQRúLFDUHQXSRWILSULQúLvQ³FOHúWH´
-vúLYDHIHFWXDWRDOHWDRELúQXLWăGHGLPLQHDĠă;
SXWHPIRORVLLQLĠLDO/,7+2&/$67-XOSHQWUXRIUDJPHQWDUHSULPDUă
-L VH YRU PăVXUD úL QRWD FD GH RELFHL principalii parametri úL DSRL OLWRWULWRUXO PHFDQLF SHQWUX VIDUkPDUHD vQ EXFDĠL FH SRW IL
7$SXOVUHVSLUDĠLHGLXUH]ă úLYRUILREVHUYDWHHYHQWXDOHOHPRGLILFăUL HYDFXDWH SH WHDFD LQVWUXPHQWXOXL ([LVWă ULVFXO FD vQ WLPSXO
DSăUXWHvQFXUVXOQRSĠLL IHEUă WXVHYăUVăWXULGLDUHHHWF HIHFWXăULL PDQHYUHORU GHVFULsH Vă VH SURGXFă úL OH]LXQL DOH
-SDFLHQWXOvúL YDvQGHSăUWD FHDVXO ELMXWHULLOHSURWH]D GHQWDUă PXFRDVHL YH]LFDOH vQVRĠLWH GH VkQJHUăUL FDUH vQJUHXQHD]ă
OHQWLOHOH GH FRQWDW DJUDIHOH úL OH YD SUHGD IDPLOLHL VDX DVLVWHQWHL GH LQWHUYHQĠLD 'DFă QH YRP OLPLWD GRDU OD OLWRWULĠLD HQGRVFRSLFă D
salon; FDOFXOXOXL IăUă D UH]ROYD úL SUREOHPD REVWDFROXOXL VXEYH]LFDO GH
-SDFLHQWXO vúL YD VFKLPED OHQMHULD GH FRUS vPEUăFkQG o H[HPSOX KLSHUSOD]LD EHQLJQă GH SURVWDWă WUHEXLH Vă QH DúWHSWăP
FăPDúăGHVSLWDOFXUDWăODUJă ODUHFLGLYDOLWLD]LFăvQWUXFkWVWD]DYH]LFDOăFDIDFWRUHWLRORJLFSULPDU
-ODSDFLHQĠLLFăURUDOLV-DPRQWDWVRQGăXULQDUăODLQWHUQDUHvQ DOOLWLD]HLSHUVLVWă

FRQWH[WXOUHWHQĠLHLGHXULQă H[DGHQRPGHSURVWDWă OLVHYDsuprima Instrumentele descrise pâna acum sunt utilizate în

VRQGD úL VH YD SURFHGD OD HIHFWXDUHD XQHL WRDOHWH ULJXURDVH D LQWHUYHQĠLLOH HQGRXURORJLFH DOH DSDUDWXOXL XULQDU LQIHULRU 8OWLPHOH

RUJDQHORUJHQLWDOHH[WHUQHFXDSăúLVăSXQantibacterian; decenii aOH VHFROXOXL WUHFXW DX DGXV LQYHQĠLL UHYROXĠLRQDUH FDUH
SHUPLW HIHFWXDUHD SURFHGXULORU HQGRXURORJLFH úL DVXSUD DSDUDWXOXL
-PHGLFDĠLD SUHRSHUDWRULH UHFRPDQGDWă GH PHGLFXO DQHVWH]LVW
urinar superior.
YDILDGPLQLVWUDWăvQWLPSXWLO H[VHGDWLYHDQWLKLSHUWHQVLYHDQWLELRWLFH 
Iata principalele instrumente folosite:
pentru a se instala efectul SkQăODPRPHQWXOLQWHUYHQĠLHL
¾ NEFROSCOPUL, (fig.IV.15): instrumentul care permite
-vQDLQWHGHDILWUDQVSRUWDWODVDODGHRSHUDĠLHSDFLHQWXOWUHEXLH
!
 


IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC

LQWHUYHQĠLDUHQDOăSHUFXWDQDWăHVWHFRPSXVGLQ La finalul consultului preanestezic, medicul anestezist poate încadra
- teaca nefroscopului, OD FDUH VH DGDSWHD]ă WXEXO GH LQWUDUH úL pacientul, în perspectiva interven‫܊‬iei chirurgicale, într-R JUXSă GH ULVF
LHúLUHDIOXLGXOXLGHOXFUX
utilizând cel mai frecvent  ./0 1 0 0 123
- telescopulODFDUHVHDWDúHD]ăFDEOXOGHOXPLQă2FXODUXOQXVH
41 1501 0 /000.0 02."
DIOă vQ D[XO LQVWUXPHQWXOXL FL vQ GLYHUVH XQJKLXUL SHQWUX D OăVa
]RQD D[LDOă OLEHUă SHQWUX canalul de lucru prin care se poate 6 + 0-0 00000,.
66 78/00,000 0.0( /0
introduce sonotrodul FX FDUH VH IUDJPHQWHD]ăFDOFXOLL VDX pense

de extragere D FDOFXOLORU vQWUHJL VDX IUDJPHQWDĠL 3URFHGXUD FH
666 78/00,000 02.0
LPSOLFăXWLOL]DUHDORUVHQXPHúWHQHIUROLWRWULĠLHSHUFXWDQDWă(NLP).  -0(..000 
3XWHPXWLOL]DQHIURVFRSXOúLSHQWUXDUHDOL]DRDOWăLQWHUYHQĠLH 69 78/00,000 -0 00
VSHFWDFXORDVă úL DQXPH endopielotomia LQWURGXFkQG XQ FXĠLW /00 
9 : 0,-0/00 /0030
VSHFLDO SHQWUX VHFĠLRQDUHD MRQFĠLXQLL SLHOR-ureterale, în cazul
0-0 00(..0 /0 ' .
VWHQR]HL &DOLEUDUHD XUHWHUXOXL YD IL UHDOL]DWă XOWHULRU SULn
LQWURGXFHUHD DQWHURJUDGă D XQHL VRQGH DXWRVWDWLFH XUHWHUDOH WLS
x GXSă FH SDFLHQWXO LD FXQRúWLQĠă GHVSUH QHFHVLWDWHD
³GRXEOH-´
LQWHUYHQĠLHLúLULVFXULOHDFHVWHLDúLDOHDQHVWH]LHLYDILSXVVăVHPQH]H
¾ URETEROSCOPUL HVWH LQVWUXPHQWXO FDUH DOăWXUL GH
vQIRDLDGHREVHUYDĠLH FăHVWHGHDFRUGFXRSHUDĠLDúLvúLDVXPă
OLWRWULWRUXOH[WUDFRUSRUHDODSURGXVVFKLPEDUHDSURIXQGăD
riscurile care decurg de aici; în anumite cazuri vor fi invitaĠi úi
VWUDWHJLLORU WHUDSHXWLFH vQ OLWLD]D XUHWHUDOă úL QX QXPDL
aparĠinătorii pacientului să semneze.
Pentru o mDLXúRDUăvQĠHOHJHUHXUHWHURVFRSXOWUHEXLHSULYLW
-VHDUD VH YD HIHFWXD R FOLVPă HYDFXDWRULH D WXEXOXL
FDXQQHIURVFRSDYkQGSUDFWLFDFHOHDúLFRPSRQHQWHvQVă
digestiv;
un calibru mult mai mic, adaptat pentru dimensiunile
-pacientul va face un GXú FX R VXEVWDQĠă DQWLVHSWLFă în
ureterului (Ch 6-8-10). (fig.IV.16).
$UH OD IHO FD úL QHIURVFRSXO GRXă FDQDOH GH OXFUX FDUH FRQFHQWUDĠLHVODEăLQVLVWkQGSHUHJLXQHDRPELOLFDOăLQJKLQDOăRUJDQH

permit introducerea unor pense foarte fine pentru extragerea de genitale externe;

FDOFXOL VDX IUDJPHQWH GH FDOFXOL UH]XOWDWH LQ XUPD OLWRWULĠLHL -SUHJăWLUHD FkPSXOXL RSHUDWRU VH YD IDFH SULQ epilarea zonei
intracorporeale (realizate prin contact direct, la vedere, între calcul GHLQWHUYHQĠLHvQGLPLQHDĠDLQWHUYHQĠLHL folosind un aparat de ras,
úL VRQRWURGXO VXEĠLUHILEUD ODVHU 8UHWHURVFRSLD ILH Fă este GHXQLFăIRORVLQĠăGHFăWUHRSHUVRDQăVSHFLDOL]DWăSHQWUXDSUHYHQL
UHWURJUDGă FHOPDLIUHFYHQWDVWă]L ILHDQWHURJUDGăGLQVSUHULQLFKL OH]LXQLOH FXWDQDWH (VWH GH SUHIHUDW Vă QX VH XWLOL]H]H FUHPH
VSUH YH]LFă SRDWH IL XWLOL]DWă vQ VFRS WHUDSHXWLF DúD FXP DP GHSLODWRDUH GHRDUHFHSRW SURYRFDDOHUJLL 'XSăGHSLODUHD ]RQHLSHR

!!
 

XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC IV. INSTRUMENTARUL ÎN UROLOGIE

UHVSLUDĠLH WHPSHUDWXUă GLXUH]ă VFDXQ DSDULĠLD YăUVăWXULORU D Yă]XW FkW úL vQ VFRS GLDJQRVWLF SHQWUX D UHFROWD IUDJPHQWH GLQ

OH]LXQLORU VDX PRGLILFăULORU WHJXPHQWDUH ± LQIODPDĠLL DOHUJLL), iar zone considerate suspecte la nivelul ureterului.

PRGLILFăULOHDSăUXWHYRUILUDSRUWDWHLPHGLDWPHGLFXOXLGHVDORQ. Pentru extragerea de fragmente în timpul ureteroscopiei
SXWHP XWLOL]D úL XQ LQVWUXPHQW VSHFLDO QXPLW sonda Dormia
35(*Ă7,5($35(23(5$725,($3$&,(1ğ,/25
ILJ,9 (D DUH vQ FDSăW XQ FRúXOHĠ IRUPDW GLQ -6 spire, care
'XSă FH DX IRVW HIHFWXDWH WRDWH H[DPLQăULOH V-a stabilit DWXQFLFkQGVHVWUkQJFXSULQGFDOFXOXOSHFDUHYUHPVă-l extragem.
GLDJQRVWLFXO úL V-D GHFLV WLSXO úL GDWD LQWHUYHQĠLHL vQFHS SUHJăWLULOH INSTRUMENTARUL FLEXIBIL
SHQWUXRSHUDĠLH3UHJăWLUHDSUHRSHUDWRULHHVWHRvQFHUFDUHHPRĠLRQDOă Instrumentele descrise pâna acum (cistoscop, nefroscop,
GLILFLOă SHQWUX QXPHURúL SDFLHQĠL úL GH DFHHD PHGLFXO DOăWXUL GH XUHWHURVFRS DXIRVWIDEULFDWHvQYDULDQWDULJLGDVHPLULJLGDGDUúLvQ
asistenta de salon, WUHEXLH Vă úWLH Vă FRPXQLFH IRDUWH ELQH FX YDULDQWD IOH[LELOă DFHDVWD GLQ XUPă UHVSHFWkQG SULQFLSLXO
pacientul pentru a-L FkúWLJD vQFUHGHUHD Vă úWLH Vă UăVSXQGă ILEURVFRDSHORU ILJ,9 (VWH HYLGHQW Fă XQ cistoscop flexibil
vQWUHEăULORUSHFDUHDFHVWDOHDUHVă-LDOXQJHWHPHULOHúLVă-ODMXWHVă SRDWH Vă H[SORUH]H PXOW PDL OHMHU WRDWă VXSUDIDĠD PXFRDVHL
WUHDFăFXFkWPDLSXĠLQHHPRĠLLSHVWHDFHVWPRment. vezicale, inclusiv zonele mai greu accesibile cistoscopului rigid,

ğLQkQGFRQWGHVWDUHDJHQHUDOăDSDFLHQWXOXLGHWLPSXODYXWOD LQGLIHUHQWGHRSWLFDIRORVLWă
6H YRUEHúWH DVWă]L GHVSUH ³UHWURJUDGH LQWUDUHQDO VXUJHU\´
GLVSR]LĠLH úL GH WLSXO LQWHUYHQĠLHL SUHJăWLULOH YRU vQFHSH cu unele
DGLFă GHVSUH LQWHUYHQĠLL HQGRVFRSLFH HIHFWXDWH vQ ED]LQHW úL
H[FHSĠLL H[ FLVWHFWRPLH WRWDOă ± QHFHVLWă R SUHJăWLUH VSHFLDOă D
GLYHUVHOH JUXSH FDOLFHDOH FDUH EHQHILFLD]ă GH XUHWHURVFRS IOH[LELO
WXEXOXLGLJHVWLY vQSUH]LXDLQWHUYHQĠLHLúLYRU consta în:
FDSDELOVăDMXQJăvQFHOHPDL³DVFXQVH´FDOLFHVăH[WUDJăGHDFROR
-repaus la pat; FDOFXOXOúLVă vO³DGXFă´vQED]LQHWSHQWUX SUHOXFUDUH úLH[WUDJHUH
-UHJLP DOLPHQWDU XúRU GLJHUDELO LQWHU]LFHUHD DOLPHQWHORU VROLGH VH evitându-se astfel riscurile abordului percutanat. Din nefericire
HIHFWXHD]ăFXFHOSXĠLQRUHvQDLQWHDRUHLRSHUDWRULLLDUDOLFKLGHORU LQVWUXPHQWHOH IOH[LELOH VXQW úL IRDUWH VFXPSH úL GHRVHELW GH
fără zahăUFXRUHvQDLQWHGHLQWHUYHQĠLH sensibileFHHDFHIDFHFDXWLOL]DUHDORUVăILHUHODWLYOLPLWDWă
Medicul anestezist va face consultul preanestezic, care va consta 5HFRPDQGăP OHFWXUD DFHVWXL FDSLWRO vPSUHXQă FX FHD D
vQ H[DPLQDUHD SDFLHQWXOXL YHULILFDUHD GRFXPHQWHORU H[LVWHQWH úL YD capitolului dediFDW LQWHUYHQĠLLORU HQGRXURORJLFH SHQWUX R PDL EXQă
VWDELOLGDFăLQWHUYHQĠLDHVWHSRVLELOăúLFDUHYDILWLSXOGHDQHVWH]LH'H vQĠHOHJHUH úL HYLGHQW SHQWUX R PDL IDFLOă IL[DUH D QRĠLXQLORU

DVHPHQHDDQHVWH]LVWXOYDUHFRPDQGDRPHGLFDĠLe anxiolitico-VHGDWLYă Endourologia este un capitol fascinant al practicii urologice iar

FDUHYDILDGPLQLVWUDWăGXSăRUDUXOLQGLFDW$QWLELRWHUDSLDSUHRSHUDWRULH SURJUHVHOH WHKQRORJLFH IăFXWH vQ XOWLPLL DQL DWUDJ GLQ FH vQ FH PDL

HVWH IRDUWH XWLOă vQ SUHYHQLUHD H[WLQGHULL XQXL SURFHV LQIHFĠLRV PXOĠL WLQHULDEVROYHQĠLFăWUHDFHDVWăVSHFLDOLWDWH

(cunoscut sau latent).
! 

! 
V. LASERUL ÎN UROLOGIE XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC 

3XQFĠLD ELRSVLH SURVWDWLFă HVWH R PDQHYUă FDUH SRDWH IL
V. LASERUL ÎN UROLOGIE
H[HFXWDWăúLvQ,17(51$5('(=,GDFăSDFLHQWXO HVWHFRRSHUDQWúL
/DVHUXO HVWH XQ GLVSR]LWLY RSWLF FH JHQHUHD]ă XQ IDVFLFRO
luminos (fascicul laser), ce are un spectru foarte îngust de lungimi PDL DOHV GDFă L VH H[SOLFă vQ FH FRQVWă SURFHGXUD ÌQ FOLQLFă

GH XQGă VSUH GHRVHELUH GH OXPLQD REL‫܈‬QXLWă HVWH IRFDOL]DW SH R SUHJăWLUHDSDFLHQWXOXLDUHvQYHGHUH
DULH UHVWUkQVă ‫܈‬L DUH R LQWHQVLWDWH YDULDELOă GH RELFHL PDUH -efectuare unei clisme evacuatorii vQ VHDUD GLQDLQWH úL vQ
Generarea fasciculului laser se poate face continuu sau în dLPLQHDĠDFkQGVHYDHIHFWXDSXQFĠLD
LPSXOVXUL 'XSă GHVFRSHULUHD VD vQ DQLL V-au descoperit -SURILOD[LD XQHL HYHQWXDOH LQIHFĠLL PDQHYUD HVWH WRWXúL
QXPHURDVH DSOLFD‫܊‬LL DOH VDOH vQ VSHFLDO vQ LQGXVWULH XOWHULRU ‫܈‬L vQ VkQJHUkQGă VHIDFHFX/(92)/2;$&,1WEGHPJODRUH
PHGLFLQă 0HWURQLGD]RO WE OD RUH FX RUH vQDLQWH GH SXQFĠLH 6H YD
Efectele laserului DVXSUD ‫܊‬HVXWXULORU XPDQH VXQW vQ IXQF‫܊‬ie continua administrarea LEVOFLOXA&,1(, vQFă - ]LOH GXSă
GH WLSXO ‫܈‬L LQWHQVLWDWHD ODVHUXOXL GH D FRDJXOD D WăLD VDX D HIHFWXDUHD PDQHYUHL ÌQDLQWH GH HIHFWXDUHD SXQFĠLHL FX PLQXWH
YDSRUL]D'HDVHPHQHDODVHUXOSRDWHIUDJPHQWDFDOFXOL OLWRWUL‫܊‬LH DGPLQLVWUăPFDPHGLFDĠLHDQWDOJLFăITramadol (100mg i.m).
$SOLFD‫܊‬LL ‫܈‬L-DX JăVLW ODVHULL vQ GHUPDWRORJLH ‫܈‬L FKLUXUJLH VHF‫܊‬LXQHD Se verifică faptul că pacientul care era pe tratament cronic cu
‫܊‬HVXWXULORUFXODVHUFXDUJRQ medicaĠie care poate modifica coagularea (PLAVIX, TROMBEX,
Tipuri de lasere folosite in urologie :
ASPENTER, ASPIRINA CARDIO, etc) úi-a întrerupt-o cu cel putin 7-
1. Holmium (Ho): Yag (Ytrium ± aluminium ± garnet) laser;
10 zile înainte de puncĠie!!!
2. .73 SRWDVLX WLWDQ\O IRVIDW .7$ 1G <DJ ‫܈‬L /%2
Tehnica: 'XSă EDGLMRQDUHD UHJLXQLL SHULQHDOH FX %HWDGLQă
(lithium borat, LBO:Nd:Yag) laser;
PHGLFXO YD HIHFWXD SXQFĠLD SURSULX-]LVă VXE UHSHUDM ecografic cu un
3. Thulium (Tm): Yag laser;
transductor special, sau prin ghidaj digital, palpatoriu. Se vor recolta
4. /DVHUHWLSGLRGă
câte 5-6-12 fragmente din fiecare lob prostatic, care vor fi puse în
/D RUD DFWXDOă FHOH PDL IUHFYHQWH DSOLFD‫܊‬LL VXQW vQ chirurgia
UHFLSLHQWHFXIRUPROúLvQVRĠLWHGHEXOHWLQXODQDWRPR-patologic care va
HQGRXURORJLFă$FHVWHDVXQW
cuprinde datele pacientului vor fi transportate la laborator.
1. În endourologia aparatului urinar inferior:
'XSă HIHFWXDUHD ELRSVLHL VH YD DSOLFD XQ pansament local,
x (QXFOHHUHD VDX YDSRUL]DUHD WUDQVXUHWUDOă D
DGHQRPXOXLGHSURVWDWă LDU SDFLHQWXO YD IL FRQGXV OD VDORQ úL VXSUDYHJKHDW vQ FRQWLQXDUH

x 5H]HF‫܊‬LD VDX YDSRUL]DUHD WUDQVXUHWUDOă D WXPRULORU pentru a depista o HYHQWXDOăVkQJHUDUHSRVWSURFHGXUă, apariĠia febrei,

vezicale; etc.

x 6HF‫܊‬LXQHDHQGRVFRSLFăDVWULFWXULORUuretrale; 3H WRW SDUFXUVXO LQWHUQăULL EROQDYXOXL VH YRU PăVXUD úL

x Incizia colului vezical; vQUHJLVWUD ]LOQLF vQ IRLD GH REVHUYDĠLH DQXPLĠL SDUDPHWUL 7$ SXOV
! 

 

XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC V. LASERUL ÎN UROLOGIE

GDFăSDFLHQWXOHVWHDJLWDW'LD]HSDP-10mg, administrat lent i.v. x /LWURWUL‫܊‬LDFDOFXOLORUYH]LFDOL

5HDFĠLLDOHUJLFHFXWDQDWH 2. În endoscopia aparatului superior:

- Simptome: URúHDĠă ORFDOă ODORFXOLQMHFĠLHL urticarie, cu sau x 6HF‫܊‬LXQHD HQGRVFRSLFă D MRQF‫܊‬LXQLL SLHORXUHWHUDOH

IăUăSUXULWUDVKFXWDQDW stenozate (endopielotomie);

Tratament: vQ IXQFĠLH GH VHYHULWDWH DQWLKLVWDPLQLFH 7DYHJ\O x /LWRWUL‫܊‬LD HQGRVFRSLFă D FDOFXOLORU XUHWUDOL vQ FXUVXO
XUHWHURVFRSLHL ‫܈‬L D calculilor pielocaliceali în cursul nefrolitotomiei
i.vIPO PJ VDXGHULYDĠLFRUWL]RQLFL 6ROX-Decortin 100-250mg sau
percutanate sau a ureteroscopiei retrograde flexibile.
Hemisuccinat de hidrocortizon 100mg).
Cele mai multe studii au avut drept obiectiv chirurgia
5HDFĠLLJHQHUDOHVHYHUH
HQGRVFRSLFăDSURVWDWHL‫܈‬LOLWRWUL‫܊‬LDvQWLPSXOXUHWHURVFRSLHL
- Simptome generale: URúHDĠDIHĠHL úLWUXQFKLXOXL VHQ]DĠLHGH
6H FXQRD‫܈‬WH Fă JROG VWDQGDUG-ul chirurgical în hiperplazia
DQ[LHWDWH DJLWDĠLH XUWLFDULH JHQHUDOL]DWă FX SUXULW GXUeri de spate,
EHQLJQDGHGHSURVWDWă (denumita inca adenom de prostata) este
YăUVăWXUL SDOLGLWDWH WUDQVSLUDĠLL UHFL SLHUGHUHD FXQRúWLQĠHL stare
HOHFWURUH]HF‫܊‬LD WUDQVXUHWUDOă 785-3 7RWX‫܈‬L DFHDVWD SUH]intă un
OLSRWLPLFăsimptome respiratorii: tahipnee, dispnee expiratorie, tuse
JUDGUHODWLYLPSRUWDQWGHFRPSOLFD‫܊‬LLFXPDUILVkQJHUăULSHUIRUD‫܊‬LL
VSDVWLFă DWDF GH DVWP EURQKRVSDVP simptome cardiovasculare: VWHQR]H ‫܈‬L SRDWH FHO PDL important, timpul lung al curbei de
WDKLFDUGLHVFăGHUHWHQVLRQDOă úRF vQYă‫܊‬DUH SHQWUX FKLUXUJ /DVHUHOH DX IRVW VWXGLDWH WRFPDL vQ LGHHD
 Tratament: YD IL DQXQĠDW GH XUJHQĠă PHGLFXO GH DQHVWH]LH úL UHGXFHULL DFHVWRU FRPSOLFD‫܊‬LL ‫܈‬L D VFXUWăULL FXUEHL GH vQYă‫܊‬DUH
WHUDSLH LQWHQVLYă $GUHQDOLQă LY PO PJ GLOXDWă FX /DVHUXOSRDWHYDSRUL]D‫܊‬HVXWXOSURVWDWLFVDXvOSRDWHVHF‫܊‬LRQDIăUă
VHU IL]LRORJLF vQ WLPS FH PRQLWRUL]ăP DFWLYLWDWHD FDUGLDFă VăVHSURGXFăVkQJHUăULLPSRUWDQWHGHDVHPHQHDSHQHWUDUHDVD
DWHQĠLH OD DULWPLH VH UHSHWă GXSă PLQXWH GDFă HVWH în ĠHVXWHVWHSkQăODRDGkQFLPHGHPPGHFLXQDYDQWDMID‫܊‬ăGH

QHFHVDU DFHHDúL GR]ă FRUWLFRL]L LY 6ROX-Decortin 50-1500 curentul electric folosit la TUR-P, ce poate produce leziuni

mg sau Valon A solubil, 100-300mg; oxigenoterapie SURIXQGH 'XSă R SHULRDGă GH HQWX]LDVP FkQG VH FUHGHD Fă

VXSUDYHJKHDWă laserul va înlocui TUR-P, studiile nu au putut dovedi un avantaj
FHUW DO DFHVWXLD vQ SULYLQ‫܊‬D UH]XOWDWHORU SRVWRSHUDWRULL GH
± GDFă HVWH QHFHVDU UHVSLUDĠLH DUWLILFLDOă PDVFă GH R[LJHQ
DVHPHQHDDYkQGXQGH]DYDQWDMFHUWSUH‫܊‬XOFUHVFXWGHDFKL]L‫܊‬LHL‫܈‬L
LQWXEDĠLH RUR-WUDKHDOă EURQKRVSDVPROLWLFH (XILOLQ -0,48g i.v., SUH‫܊‬XO FUHVFXW DO ILEUHORU FH WUDQVPLW ODVHUXO ‫܈‬L FDUH VXQW GH XQLFă
20mg/min; UHVWDELOLUHDYROXPXOXLFLUFXODQWULGLFDUHDSLFLRDUHORUVROXĠLL IRORVLQ‫܊‬ă &X VLJXUDQ‫܊‬ă Fă VWXGLLOH XOWHrioare efectuate pe termen
HOHFWUROLWLFHLYHYHQWXDOVXEVWLWXHQĠLGHSODVPă lungQHYRUGDXQUăVSXQVODvQWUHEDUHDFDUHWHKQRORJLHHVWHPDL
ODQHYRLHPDQHYUHGHUHVXVFLWDUHFDUGLRYDVFXODUă EXQă 7RWX‫܈‬L GXSă SHVWH DQL GH IRORVLUH ODVHULL vQ WHUDSLD
2.3UHJăWLUHDSDFLHQWXOXLSHQWUXSXQFĠLHELRSVLHSURVWDWLFă DGHQRPQXOXLGHSURVWDWăDXGHYHQLWRPHWRGăGHUXWLQăIRORVLWăvQ

!
 

V. LASERUL ÎN UROLOGIE XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC

multe centrH GLQ OXPH ILLQG SDFLHQ‫܊‬L unei vene antecubitale, folosind un cateter venos periferic de 14 sau
FDUH SUHIHUă DFHDVWă PHWRGă ÌQ * FDUH VH YD PHQĠLQH SH WRW WLPSXO H[DPLQăULL SHQWUX D SăVWUD R
FKLUXUJLDSURVWDWHLVHIRORVHVFXUPăWRULL cale de abord venos. Vâscozitatea produsului de contrast este
laseri:
GLPLQXDWăSULQvQFăO]LUHDVDODWHPSHUDWXUDFRUSXOXL.
1. Neodium YAG laser emite
ÎnDLQWH GH LQMHFWDUH SDFLHQWXO HVWH SUHYHQLW DVXSUD VHQ]DĠLei de gust
SHROXQJLPHGHPP‫܈‬LHVWHSX‫܊‬LQ
PHWDOLFúLGHFăOGXUăGLIX]ăLQWHQVăGDUHIHPHUăSHFDUHRYDVLPĠLvQ
DEVRUELW GH DSă ‫܈‬L KHPRJORELQă
FkWHYD VHFXQGH ÌQFHSXWXO LQMHFWăULL WUHEXLH QRWDW FX H[DFWLWDWH úL
SURGXFkQG R FRDJXODUH WHUPLFă OD
FRQVWLWXLH PRPHQWXO ]HUR DO H[DPLQăULL SHQWUX Woate expunerile din
VXSUDID‫܊‬D‫܊‬HVXWXOXL‫܈‬LLPHGLDWVXELDFHQW
timpul urografiei.
‫܉‬HVXWXO FRDJXODW GHYLQH DOE ‫܈‬L QX
5HFRPDQGăULOHJDWH GHXWLOL]DUHDVXEVWDQĠHORUGHcontrast:
VkQJHUHD]ă HOH HOLPLQkQGX-se ulterior
- VXEWDQĠHOH GH FRQWUDVW WUHEXLH SăVWUDWH vQWU-un loc
vQ VăSWăPkQLOH XUPăWRDUH 3ULQ
;< o
FUH‫܈‬WHUHD LQWHQVLWă‫܊‬LL ODVHUXOXL VH SRDWH întunecos, la 15-25 C, GDU QX vQ YHFLQăWDWHD HFKLSDPHQWHORU
SURGXFHYDSRUL]DUHD‫܊‬HVXWXOXL UDGLRORJLFHSHQWUXROXQJăSHULRDGăGHtimp;
2. Laserul KTP (potasiu titanyl fosfat) emite pe o lungime - DPEDODMXO ILROHL IODFRQXOXL VH vQGHSăUWHD]ă GRDU FX FkWHYD
GH XQGă GH PP HPLWH FXORDUHD momente înainte de utilizare, examinându-VHFXDWHQĠLHVROXĠLDVăQX
verde) provocând un nivel mediu de ILHWXOEXUHVDXVăSUH]LQWHVHGLPHQW
FRDJXODUH ‫܈‬L YDSRUL]DUH MXPăWDWH GLQ - WUHEXLHDYXWJULMăFDILROHOHFXVXEVWDQĠăGHFRQWUDVWVă nu fie
nivelul de penetrare al laserului OăVDWH GHVFKise mai mult de 4 ore de la prima utilizare, riscul
Neodium YAG). De asemenea, poate fi
FRQWDPLQăULLEDFWHULHQHILLQGGHORFQHJOLMDELO
IRORVLW OD VHF‫܊‬LXQHD ‫܊‬Hsutului prostatic
(VWH XWLO GH úWLXW PDL DOHV SHQWUX WHKQLFLHQLL UDGLRORJL úL
UH]HF‫܊‬LDODVHU 
DVLVWHQWHOHPHGLFDOHFDUHLQMHFWHD]ăVXEVWDQĠDGHFRQWUDVWFDUHVXQW
3. Laserul Holmium: YAG
UHDFĠLLOHDGYHUVHFHSRW VăDSDUăODLQMHFWDUHúLUHFRPDQGăULOHvQFD]XO
HPLWH SH R OXQJLPH GH XQGă GH
DSDULĠLHLDFHVWRUD
2000mm, pulsat, spre deosebire de
5HDFĠLLDOHUJLFHPRGHUDWH
primele 2 lasere care sunt emise
-Simptome: JUHĠXUL FăOGXUL VWUăQXW ]JRPRWH vQ urechi,
continuu.
=)&+ gâdilituri în gât.
Efectul hemostatic este mai redus, ca al
- Tratament: OLQLúWLUHD SDFLHQWXOXL DGPLQLVWUDUHD GH R[LJHQ


 
$
XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC V. LASERUL ÎN UROLOGIE

ureteropielografie retro- VDXDQWHURJUDGăFLVWRJUDILHXUHWURJUDILH&7 SULPHORU GRXă (VWH IRORVLW SHQWUX HQXFOHHUHD WUDQVXUHWUDOă D

RMN. DGHQRPXOXLWHKQLFDQXPLWă+ROHS

- examene endoscopice: cistoscopie; Dispozitivele moderne de
generare a laserului cu un volum
- H[SORUDUHUDGLRL]RWRSLFă
relativ redus, sunt deplasabile în sala
- SXQFĠLHELRSVLHUHQDOă
GH RSHUD‫܊‬LH GDU vQ WLPSXO IRORVLULL ORU
- SXQFĠLHELRSVLHSURVWDWLFă
QHFHVLWă SXUWDUHD GH RFKHODUL GH
3UHJăWLUHD SDFLHQWXOXL SHQWUX H[DPHQH VSHFLDOH
SURWHF‫܊‬LH contra fasciculului luminos.
1.PrHJăWLUHDSDFLHQWXOXLSHQWUXXURJUDILH
La dispozitivul de producere se
8URJUDILD SUHVXSXQH LQMHFWDUHD LQWUDYHQRDVă GH VXEVWDQĠH
DGDSWHD]ă ILEUH FH WUDQVPLW OXPLQD
speciale ± QXPLWHVXEVWDQĠHGHFRQWUDVW± care ajungând în rinichi se
laser, care se introduc pe canalele de
HOLPLQăRSDFiILLQGDVWIHOSHUDGLRJUDILLOHHIHFWXDWHVHFYHQĠLDOVLVWHPXO
lucru ale endoscoapelor, ajungând în
pielo-caliceal, XUHWHUXO úL PDL WkU]LX YH]LFD ÌQ YHGHUHD XQHL EXQH FRQWDFWFX‫܊‬HVXWXO ='*><
SUHJăWLUL SHQWUX XURJUDILH D SDFLHQWXOXL DVLVWHQWD YD DYHD JULMă FD 4. /DVHUXO WLS GLRGă &HO PDL
acesta VăUHVSHFWHXUPăWRDUHOHUHJXOL: cunoscut este laserul Indigo, utilizat mai ales în Statele Unite
- restrângerea consumului de lichide cu 12 ore înainte de SHQWUX YDSRUL]DUHD VDX FRJXODUHD LQWHUVWL‫܊‬LDOă D DGHQRPXOXL GH
explorare; SURVWDWă
- FRQVXPXO GH DOLPHQWH IăUă UH]LGXXUL FDUH QX SURYRDFă 3HQWUX OLWRWUL‫܊‬LD FDOFXOLORU XULQDUL FHO PDL ODUJ XWLOL]DW HVWH
EDORQDUH FDUQHILDUWăSkLQHXVFDWăRXăWDULEUkQ]ăGHYDFL laserul Holmium:Yag. Se folosesc fibre cu diametru redus. De
- evitarea FRQVXPXOXL GH OLFKLGH GXOFL VPkQWkQă vQJKHĠDWă DVHPHQHD XQGD GH ‫܈‬RF FUHDWă OD VSDUJHUHD FDOFXOXOXL HVWH PDL
compoturi, fructe, dulciuri), PLFăGHFkWODOLWRWUL‫܊‬LDEDOLVWLFăVFă]kQGULVFXOPLJUăULLFDOFXOXOXLGLQ
- evitarea fumatului ; ureter în sistemul pielocaliceal. Din cauza acestor avantaje laserul

Efectuarea urografiei se va face sub stricta supraveghere a medicului SDUH VXSHULRU FHORUODOWH WLSXUL GH OLWRWUL‫܊‬LH - UDWD GH VWRQH IUHH IăUă

radiolog pentru a fi siJXUL GH FDOLWDWHD LQYHVWLJDĠLHL! ATENğIE la fragmente restante post-SURFHGXUă HVWH GH SHVWH PRWLY
SHQWUX FDUH vQ XQHOH ‫܊‬ăUL GH]YROWDWH D GHYHQLW PHWRGD GH OLWRWUL‫܊‬LH
SDFLHQĠLL DOHUJLFL OD VXEVWDQĠD GH FRQWUDVW OD FHL FX KHSDWRSDWLL VDX
FHDPDLIUHFYHQWIRORVLWă JROGVWDQGDUG 6LQJXUXOGH]DYDQWDMHVWH
QHIURSDWLL JUDYH KLSHUWLURLGLH 7%& SXOPRQDUă HYROXWLYă DQHPLH
FRVWXOULGLFDWGHDFKL]L‫܊‬LHDODSDUDWXOXL‫܈‬LDOFRQVXPDELOHORU Iibrele
KHPROLWLFă VWăUL IHEULOH Kipersensibilitate la iod, cardiopatii grave,
laser).
pacienĠii diabetici aflaĠi sub tratament cu metformin.
,QMHFWDUHD VXEVWDQĠHL GH FRQWUDVW VH IDFH SULQ SXQFĠLRQDUHD

 

9,(;325Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC 

9,,17(59(1‫܉‬,,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0INVAZIVE performanĠă Karnofsky pe care îl redăm în tabelul de mai jos.

8URORJLD HVWH XQD GLQWUH VSHFLDOLWăĠLOH SULYHOHJLDWH OD FDUH ; 0(..0 008.0 200,.
 + (     
LQWHUYHQĠLLOHHQGRVFRSLFHúLPLQLPLQYDVLYHDXIRVWSRVLELOHvQFăGLQ
00,.
FHOH PDL YHFKL WLPSXUL DYkQG vQ YHGHUH H[LVWHQĠD XQHL FăL

+0(00 00 0( 002.00
SUHIRUPDWH FDOHD XULQDUă SH FDUH V-D SXWXW SDWUXQGH LQLĠLDO 0000,.
retrRJUDG DSRL DQWHURJUDG IăUă D OH]D VHPLQILFDWLY ĠHVXWXULOH 'H ?@ ( 
DFHHD SULPHOH LQWHUYHQĠLL HQGRVFRSLFH úL PDL DSRL PLQLP LQYDVLYH 0.0 00 .0 .
! 10 0 2.0 0 @-  ?@ 
DX IRVW LQYHQWDWH úL DSOLFDWH GH XURORJL )RORVLWH LQLĠLDO vQ VFRS
@ 
GLDJQRVWLF LQWHUYHQĠLLOH HQGRXURORJLFH V-au dezvoltat permanent,
 10 0 ,.0 0 @0 30 0 ?@0
DXIRVWIRORVLWHvQVFRSWHUDSHXWLFDXIRVWSHUPDQHQWvPEXQăWăĠLWH ( 
úL SHUIHFĠLRQDWH RGDWă FX DYDQVDUHD WHKQRORJLHL DSDULĠLD A2, 0 .0?@0000 
materialelor moderne, siliconate, a instrumentelor flexibile, $ A2,0 . 00 02-030 00

perfectarea sistemelor optice, VXUVHORU GH OXPLQăúL de redare a
 B0 , 0 20 0 . 0 0 0 0
imaginii.
 
 #, 07 /0.00 
I. CATETERISMUL URETRO-VEZICAL C 
5HWHQĠLD FRPSOHWă GH XULQă HVWH VLWXDĠLD vQ FDUH YH]LFD
XULQDUăWUHEXLHGUHQDWăGHXUJHQĠă'HFHOHPDLPXOWHRULVRQGDMXO x Examen paraclinic care va cuprinde:
HYDFXDWRU HVWH HIHFWXDW GH PHGLFXO XURORJ GDU H[LVWă úL VLWXDĠLL vQ a. analize de laborator uzuale FDUHVHUHFROWHD]ă pentru orice
care medicul de familie VDX GH DOWă VSHFLDOLWDWH FKLUXUJ LQWHUQLVW WLSGHLQWHUYHQĠLH 767&JUXSVDQJXLQ5KKHPROHXFRJUDPă96+
VDX QHXURORJ WUHEXLH Vă IDFă DFHDVWă LQWHUYHQĠLH 1H FRQIUXQWăP XUHH FUHDWLQLQă LRQRJUDPă VDQJXLQă JOLFHPLH SUREH KHSDWLFH
SUHD GHV FX VLWXDĠLL vQ FDUH SDFLHQWXOXL L V-a încercat introducerea H[DPHQ VXPDU GH XULQă XURFXOWXUă OD UHFRPDQGDUH SURED $'',6
XQHLVRQGHGHFăWUHSHUVRQDOPHGLFDOQHSUHJăWLWFRUHVSXQ]ăWRULDU LRQRJUDPă XULQDUă XURFXOWXUL SHQWUX LGHQWLILFDUea bacilului Koch în
rezultatul a fost crearea unei leziuni uretrale, ceea ce numim în urina, etc.), radiografie toracică, ecografie abdominală, ECG,
limbaj curent ³FDOHIDOVăXUHWUDOă´ H[DPHQGHPHGLFLQăLQWHUQă
(VWHELQHGHúWLXWFkWHYDOXFUXUL b. examene speciale, vQ IXQFĠLH GH RUJDQXO SH FDUH VH
x RULFH PDQHYUă XURORJLFă FDWHWHULVP FLVWRVFRSLH HWF 
intervine:
HVWHSRWHQĠLDOWUDXPDWL]DQWăúLLQIHFWDQWăPRWLYSHQWUX
- H[DPHQHLPDJLVWLFHUHQDOăVLPSOăXURJUDILHLYSLHORJUDILH
care trebuie efectuate respectând normele de asepsie 

 

XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

,QWHUYHQĠLLOHFKLUXUJLFDOHODUkQGXOORUSRWILJUXSDWHvQXUJHQĠH úLDQWLVHSVLH;

úL LQWHUYHQĠLL SURJUDPDWH 8UJHQĠHOH VXQW FRQVLGHUDWH VLWXDĠLLOH când x VRQGHOH FD úL FHOHODOWH LQVWUXPHQWH DX GLIHULWH FDOLEUH

VXQW SHULFOLWDWH DQXPLWH IXQFĠLL ale organismului, care pot pune în exprimate în Charriere: 1Ch=1/3mm diametrul extern

SHULFRO YLDĠD SDFLHQWXOXL GDFă QX VH LQWHUYLQH SULQWU-un act H[HPSOX R VRQGă )ROH\ &K YD DYHD GLDPHWUXO H[WHUQ
de 6mm);
HQGRXURORJLF FDWHWHULVP XUHWHUDO QHIURVWRPLH SHUFXWDQDWă HWF VDX
x VRQGHOH FX EDORQDú VXQW DXWRVWDWLFH DGLFă GXSă
FKLUXUJLFDO ORPERWRPLH SHQWUX R UXSWXUă UHQDOă HWF În astfel de
LQWURGXFHUHD ORU vQ YH]LFă JRQIODUHD EDORQDúXOXL FX VHU
cazuri, recoltarea anDOL]HORU VH GHVIDúRDUă DSURDSH vQ SDUDOHO FX
vPSLHGLFăLHúLUHDVRQGHL
SULPHOHPăVXULGHUHVXVFLWDUHúLWUDWDPHQW (instalarea unei perfuzii
x VRQGHOHGHSODVWLF³FXFLRF´ 7LHPDQQ VDXFDOLEUXXQLIRUP
venoase, oxigenoterapie, introducerea unei sonde vezicale, etc),
FLOLQGULF 1HODWRQ WUHEXLH PRQWDWH FX JULMă úL GRDU GH
FRRUGRQDUHDJHVWXULORUILLQGHVHQĠLDOăDWLQJHULLVFRSXOXLSURSXV
medicul VSHFLDOLVWXURORJ YH]LúLFDSLWROXO³Instrumentarul
Având ca UHSHU WHPSRUDO HVHQĠLDO PRPHQWXO LQWHUYHQĠHL
XURORJLF´);
PRWLYXOLQWHUQăULLSDFLHQWXOXLvQFOLQLFăvQJULMLULOHDFRUGDWHSRWILJUXSDWH
x GDFăVRQGDDOHDVăQXGHSăúHúWHREVWDFROXOQXVHIRUĠHD]ă
vQvQJULMLULSUHRSHUDWRULLúLvQJULMLULSRVWRSHUDWRULL
LQWURGXFHUHD HL 5LVFXO GH D SURGXFH R FDOH IDOVă HVWH
3UHJăWLUHD SUHRSHUDWRULH FRQVWă într-o serie de îngrijiri
foarte mare!
generale care se DFRUGă ILHFăUXL SDFLHQW LQWHUQDW H[DPHQ FOLQLF
Etapele cateterismului uretro-vezical:
SDUDFOLQLF vQJULMLUL LJLHQLFH XUPăULUHD IXQFĠLLORU YLWDOH úL YHJHWDWLYH
&XQRVFXW úL VXE GHQXPLUHa de sondaj vezical DFHDVWă
SUHJăWLUH SVLKLFă úL vQJULMLULOH VSHFLDOH H[DPHQH úL SUHJăWLUH IL]LFă PDQHYUă SUHVXSXQH LQWURGXFHUHD XQHL VRQGH SH XUHWUă SkQă vQ
VSHFLDOăvQIXQFĠLHGHWLSXOLQWHUYHQĠLHL YH]LFăSULQFDUHVHHYDFXHD]ăXULQDDFXPXODWă0HGLFXOYDDYHD
Îngrijiri generale: PăQXúL VWHULOH úL GXSă GH]LQIHFĠLD PHDWXOXL XULQDU úL D UHJLXQLL
x Examen clinic general FRQVWă în evaluarea pacientului SHULQHDOH YD LQWURGXFH FX PXOWă JULMă VRQGD XUHWUDOă VWHULOă
prin observarea aspectului general (a faciesului, a mersului, OXEULILDWă FX JHO DQHVWH]LF ILJ9, 2 VROXĠLH DQWLVHSWLFă OD
PăVXUDUHD vQăOĠLPLL JUHXWăĠLL VXSUDYHJKHUHD FRPSRUWDPHQWXOXL vQGHPkQăLHIWLQăúLHILFDFHHVWH%(7$',1$FXFDUHVHDVLJXUăR
XUPăULUHD úL PăVXUDUHD IXQFĠLLORU YLWDOH úL YHJHWDWLYH WHPSHUDWXUă GH]LQIHFĠLH UDSLGă úL GH GXUDWă 6SUH GHRVHELUH GH DQWLVHSWLFHOH
GLXUH]ă SXOV 7$ UHVSLUDĠLH VFDXQ úL examenul clinic pe aparate, X]XDOH %(7$',1$ QX SURYRDFă XVWXULPL VDX LULWDĠLL DOH SLHOLL ùi la

FDUHYDILHIHFWXDWGHFăWUHPHGLFXOVSHFLDOLVWUH]LGHQW pacienĠii purtători de sondă schimbarea acesteia se face

După efectuarea examenului clinic medicul curant poate face úi respectând normele menĠionate.

o evaluare a statusului de performaĠă a pacientului în perspectiva unei
intervenĠii chirurgicale, unul dintre cele mai folosite e scorul de
$
 

9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( XI ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC

XI. ÎNGRIJIREA PACIENTULUI UROLOGIC

Deúi din păcate de către unii minimalizată, îngrijirea pre- si
post-operatorie a pacientului este poate la fel de importantă ca úi
interventia chirurgicală propiu-zisă Aceasta începe în momentul
LQWHUQăULL úL VH vQFKHLH vQ PRPHQWXO FkQG pacientului i s-a înmânat
ELOHWXOGHLHúLUHGLQVSLWDOúLLV-DXIăFXWUHFRPDQGăULOHQHFHVDUH7RĠi
cei implicaĠi în actul medical (medic, asistentă, infirmieră, etc.) au
roluri bine definite úi trebuie să vúi cunoască foarte bine prerogativele.
Insuúirea încă de pe bancile facultaĠii/úcolii a cunoútinĠelor necesare
Fig.VI.1 - Cateterism uretral
unei bune îngrijiri a pacienĠilor urologici úi nu numai, va aduce mai
'DFă VH vQWkOQHúWH YUHXQ REVWDFRO QX VH IRUĠHD]ă târziu în practica clinică importante beneficii pacientului .
DYDQVDUHD VRQGHL SH XUHWUă PDL DOHV GDFă VH XWLOL]HD]ă R VRQGă Modul în care preia asistenta pacientul, odată ajuns la salon,
GH SODVWLF ([LVWă ULVFXO SURGXFHULL XQHL FăL IDOVH FDUH YD FUHD ajuta mult la integrarea lui în noua situaĠie. Cu tact úLFDOP, ea trebuie
QHSOăFHUL PDL WkU]LX 'XSă FH VRQGD D DMXQV vQ YH]LFă YRP DYHD să prezinte pacientului regulamentul de ordine interioară úi să îi
JULMăFDHYDFXDrea urinii Vă VHIDFă vQSLFăWXUă lenta pentru a nu explice modul în care va decurge internarea (recoltarea analizelor,
VH SURGXFH DúD QXPLWD KHPRUDJLH H[-YDFXR GDWRULWă efectuarea ecografiei, urografiei, EKG, consultul preanestezic, etc).
GHFRPSULPăULL EUXúWH D SHUHWHOXL YH]LFDO 6RQGD YD IL FXSODWă OD R 'H IHOXO vQ FDUH VH YD GHVIăúXUD DFHVW SULP GLDORJ vQWUH DVLVWHQWă úL
SXQJă FROHFWRDUH SHQWUX D VH UHDOL]D GUHQDMXO XULQDU vQ FLUFXLW pacient va depinde într-o buna PăVXUăFkúWLJDUHDvQFUHGHULLSHFDUH
închis.
pacientul tUHEXLHVăRDLEăvQHFKLSDFDUHvOYDvQJULML
În cazul în FDUH UHWHQĠLD HVWH SULQ FKHDJXUL VH YD LQVWDOD
$VWă]LSHEXQăGUHSWDWH, nu mai este normal úi nici posibil să
GHODvQFHSXWRVRQGă)ROH\FXWULSOXFXUHQWGHFDOLEUXPDUHSULQ
se interneze pacienĠi cu o stare generală bună doar pentru a fi
FDUH VXE XQ ODYDM YH]LFDO DEXQGHQW Vă SRDWă IL HYDFXDWH
investigaĠi. Toate investigaĠiile, de la cele mai simple (analize de
eventualele cheaguri.
sânge úi urină, etc.) până la cele mai complexe (CT sau RMN) trebuie
'XSă LQVWDODUHD VRQGHL úL D SXQJLL FROHFWRDUH YRP DWUDJH
desfaúurate la această categorie de pacienĠi în condiĠii de ambulator,
ateQĠLD SDFLHQWXOXL Fă HVWH LQWHU]LVă ULGLFDUHa pungii colectoare la
úi, când strategia terapeutică s-a conturat, pacientul acceptă
QLYHOXO ED]LQXOXL GHRDUHFH XULQD GLQ SXQJă FDUH QX PDL HVWH
intervenĠia úi riscurile ei iar comorbidităĠile sunt bine controlate, se
VWHULOă VH SRDWH vQWRDUFH vQ YH]LFă IDYRUL]kQG LQIHFĠLD XULQDUă
(conform principiului vaselor comunicante).
GHFLGHLQWHUQDUHD‫܈‬Lcât mai rapid, gestul terapeutic.


 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

II. Acetazolamida În cazul sondelor Tiemann sau Nelaton care nu sunt
III. Furosemid DXWRVWDWLFH GXSă LQWURGXFHUHD ORU vQ YH]LFă YRU IL IL[DWH FX ILU GH
IV. Tiazide DĠăúLEHQ]LGHOHXFRSODVWGHSHQLV
V. Triamteren 6H UHFRPDQGă XQ WUDWDPHQW FX DQWLVHSWLFH XULQDUH SHU RV
13. Hipouricemiante %LVHSWRO 1RUIOR[DFLQ 2IOR[DFLQ HWF SHQWUX D SUHYHQL DSDULĠLD
I. Allopurinol LQIHFĠLHL XULQDUH în condiĠiile în care ne pregătim pentru o
II. Probenecid intervenĠie care să rezolve problema (de exemplu TUR-P).
III. Sulfinpirazona /DSDFLHQĠLLSXUWăWRULGHVRQGăYH]LFDOăYRPUHFRPDQGD
14. Altele - consumul abundent de lichide pentru a împiedica pe cât posibil
I. 6ăUXULGH$8 colmatarea sondei;
- VFKLPEDUHD FX UHJXODULWDWH D VRQGHL )ROH\ GXSă PD[LP 
VăSWăPkQL 6RQGHOH PHQĠLQXWH PDL PXOW VH SRW ³SLHWULILFD´ SULQ
depunereDGHVăUXULGLQXULQăIăFkQGVFKLPEDUHDVRQGHLXQFKLQ
DWkW SHQWUX SDFLHQW FkW úL SHQWUX PHGLF VDX IăFkQG VFKLPEDUHD
VRQGHLFKLDULPSRVLELOă1XYRPUHFRPDQGDGHUXWLQă antibiotice la
SDFLHQĠLL SXUWăWRUL GH sondă. Le vom păstra pentru a trata
eventalele complicaĠii infecĠioase acute ce pot apare (de ex.
epididimita).
3XQFĠLD YH]LFDOă VXSUDSXELDQă ± un tub de plastic
introdus în vezicăprintr-un trocar ± se utilizează când cateterizarea
XUHWUHL HVWH SUDFWLF LPSRVLELOă VWULFWXUL XUHWUDOH UXSWXUă GH XUHWUă
FDOH IDOVă FUHDWă SULQ PDQHYUDUH LQWHPSHVWLYă, etc.) iar pacientul
HVWH vQ UHWHQĠLH FRPSOHWă GH XULQă VDX FkQG UHWHQĠLD FRPSOHWă GH
XULQă D DSăUXW vQ FRQWH[WXO XQHL SURVWDWLWH DFXWH LDU FDWHWHULVPXO
HVWH LQWHU]LV YH]L úL FDSLWROXO Ä,QVWUXPHQWDUXO XURORJLF´ $FHDVWă
LQWHUYHQĠLH GH PLFă FKLUXUJLH YD IL HIHFWXDWă vQ VDOD GH RSHUDĠLH
PHGLFXO ILLQG HFKLSDW FRUHVSXQ]ăWRU PăVXULOH GH DVHSVLH úL
antisepsie fiind obligatorii!
3UHJăWLUHDSDFLHQWXOXL


 

9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

 UDGHUHDSăUXOXLSXELDQLQ]RQDVLPIL]HLSXELHQH
 GH]LQIHFĠLDFXVROXĠLHGH%HWDGLQă     
6 D (
$QHVWH]LDHVWHORFDOăFX;LOLQă3XQFĠLDYH]LFDOăVHYD
66 B 
HIHFWXD FX XQ DF VSHFLDO SH OLQLD PHGLDQă OD ODWXUL GH GHJHW
666 B,2
deasupra simfizei pubiene, perpendicular pe planual abdominal.
69 (
Umplându-se, YH]LFD XULQDUă GHSăúHúWH VLPIL]D SXELDQă 9 E8(,2
DMXQJkQG LPHGLDW VXE SHUHWHOH DEGRPLQDO DQWHULRU ÌQ FRQGLĠLLOH GH    
DVHSVLH úL DQWLVHSVLH DOH XQHL VăOL GH RSHUDĠLH SDFLHQWXO HVWH 6 D ,2 
DúH]DWvQGHFXELWGRUVDOLDUSHUHWHOHDEGRPLQDODQWHULRUUHJLXQHD 66 D 
SHULQHDOăVXQWEDGLMRQDWHFXVROXĠLLDQWLVHSWLFH 666 D2
0HGLFXO HFKLSDW VWHULO SDOSHD]ă VLPIL]D SXELDQă úL $JHQĠL
6 C8
LQMHFWHD]ă SH OLQLD PHGLDQă FkWHYD SXQFWH GH DQHVWH]LF ORFDO
66 
;LOLQă 8OWHULRU FX XQ DF GH SXQFĠLH JURV úL OXQJ SăWUXQGH
666 2'
SHUSHQGLFXODU SH SODQXO SLHOLL UD]DQW FX VLPIL]D SXELDQă pentru a !  "  ă
evita perforarea peritoneului (fig.VI.2). I. Ergotamina
6. Anestezice generale
I. Metoxifluran
7. Anticoagulante
I. Dicumarol
II. Fenindiona
8. Anticonvulsivante
I. Oxazolidindione
9. Antidiabetice orale
I. Clorpropamida
Fig. VI.2 ± 3XQFĠLDVXSUDSXELDQă
II. Tolbutamida
10. Antihipertensive
([LVWătruse speciale numite CYSTOFIX/CYSTOCATH prin I. Alfametildopa
WURFDUXO FăURUD VH SRDWH LQWURGXFH vQ YH]LFă XQ WXE VXEĠLUH GH II. Captopril
III. Hidralzine
SODVWLFFDUHYDSXWHDILIL[DWODSLHOH5ăPkQYDODELOHDFHOHDúLUHJXOL 11. Citotoxice-citostatice
GH DVHSVLH úL DQWLVHSVLH PHQĠLRQDWH DQWHULRU FDUH YRU WUHEXL 12. Diuretice
explicate clar SDFLHQWXOXL ,QGLIHUHQW GH PRGXO vQ FDUH VH DVLJXUă I. Diuretice mercuriale
!
 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

2. HYLWDUHD H[SXQHULL OD LQWHUYDOH VFXUWH GH WLPS úL D GUHQDMXOYH]LFDOHYDFXDUHDVHYDIDFH³vQSLFăWXUă´OHQWSHQWUXD
XWLOL]ăULLGR]HORUPDULGHVXEVWDQĠHGHFRQWUDVW HYLWDKHPDWXULD³H[YDFXR´FHDSDUHODJROLUHDUDSLGăDYH]LFLL
3. KLGUDWDUHD FRUHVSXQ]ăWRDUH GXSă DGPLQLVWUDUHD ÌQFD]XOvQFDUHUHWHQĠLDDVXUYHQLWODXQSDFLHQWvQID]DGH
VXEVWDQĠHLGHFRQWUDVW SURVWDWLVP SXWHP VSHUD Fă OD VXSULPDUHD VRQGHL VXSUDSXELHQH
4. HYLWDUHDDGPLQLVWUăULLGHGLXUHWLFHvQVSHFLDO DúDQXPLWDSUREăDVRQGHL vúLYDUHOXDPLFĠLXQLOH
uricozurice;
5. alcalinizarea urinei; II. URETROCISTOSCOPIA
6. DGPLQLVWUDUHD VXEVWDQĠHL GH FRQWUDVW vQ SHUIX]LH OD Uretrocistoscopia FRQVWă LQ LQVSHFĠLD XUHWUHL úL D YH]LFLL
persoanele cu risc crescut la care examinarea nu poate fi urinare cu un endoscop rigid sau flexibil.
HYLWDWă Vizualizarea lumenului uretral, a mucoasei vezicale, a
0HGLFDPHQWHFXSRWHQĠLDOQHIURWR[LFFXQRVFXW RULILFLLORU XUHWHUDOH ‫܈‬L D DVSHFWXOXL PDFURVFRSLF DO urinii care vine
1. Antibiotice Chimioterapice SULQDFHVWHRULILFLLVXQWUHSHUHHVHQĠLDOHvQVWDELOLrea diagnosticului
a. Aminoglicozide úL LPSOLFLW a conduitei terapeutice în multe DIHFĠLXQL XURORJLFH vQ
I. toate
b. Beta ± lactamine HYDOXDUHDSDFLHQ‫܊‬LORUFXKHPDWXULHPDFURVFRSLFăVDXPLFURVFRSLFă
66 F( RFXSăXQORFFHQWUDOvQDOJRULWPXOGHGLDJQRVWLF
666 # &LVWRVFRDSHOH ULJLGH VXQW DOFăWXLWH GLQ WHDFă REWXUDWRU
IV. Chimioterapice antibacilare
SXQWH ‫܈‬L XQ WHOHVFRS 3R]L‫܊‬LRQDUHD SULQ WHDFă D REWXUDWRUXOXL
A. Rifampicina
V. $OWHDQWLELRWLFHúLFKLPLRWHUDSLFH permite pasajul direct al instrumentului, alternativa recomandată
A. Demeclociclina ILLQG UHSUH]HQWDWă GH DYDQVDUHD LQVWUXPHQWXOXL VXE FRQWURO YL]XDO
96 +8
direct (uretro-cistoscopie). Unghiul lentilei permite endoscopistului
966 (
HYDOXDUHDDGHFYDWăDvQWUHJLLXUHWUH‫܈‬LDYH]LFLLXULQDUH2SWLFLOHGH
0º fXUQL]HD]ăRLPDJLQHSHGLUHF‫܊‬LDWHOHVFRSXOXLILLQGRSWLPHSHQWUX
explorarea uretrei, cele de 30º permit vizualizarea peretilor laterali
‫܈‬L SRVWHULRU YH]LFDOL vQ WLPS FH OHQWLOHOH GH ž VXQW XWLOH SHQWUX
HYDOXDUHDFRUHFWăDGRPXOXLYH]LFDOVLD]RQHLDQWHUioare a colului
vezical.
&RQWUDLQGLFD‫܊‬LLOH uretrocistoscopiei sunt reprezentate de -
LQIHF‫܊‬LD XULQDUă LPSRVLELOLWDWHD DYDQVăULL LQVWUXPHQWDUXOXL GDWRULWă


 ! 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

unor stricturi uretrale, OLSVD XQHL FRODERUăUL DGHFYDWH GLQ SDUWHD doze mari, discontinue, la repetarea tratamentului cu
pacientului. 5LIDPSLFLQă 3UH]HQĠD GH DQWLFRUSL úL FRPSOH[H LPXQH DWHVWă
,QYHVWLJDĠLDVHYDIDFe în sala de cistoscopie, medicul fiind PHFDQLVPXOLPXQRORJLFFDUHVWăODED]DDFHVWHLUHDFĠLLDGYHUVH

echipat steril (fig.VI.3). $QWLELRSURILOD[LD UHFRPDQGDWă FRQVWă vQ Pentru diminuarea riscului, utilizarea acestora se face

DGPLQLVWUDUHD RUDOă GH IOXRURFKLQRORQH VDX 7ULPHWRSULP- QXPDL SHQWUX FD]XUL ELQH VHOHFWDWH FkQG QX H[LVWă R DOWă
DOWHUQDWLYă 9D IL XUPăULWă FRUHFW GLXUH]D SHQWUX D VXUSULQGH
6XOIDPHWR[D]ROSHQWUXRGXUDWăGHPD[LPGHRUH
PRPHQWXO LQVWDOăULL SROLXUHL FD VHPQ DO LQVWDOăULL GLVIXQFĠLHL
Pacientul va fi pus pe masa de cistoscopiH vQ SR]LĠLH
UHQDOHvQVRĠLWăGHGHWHUPLQDUHDSHULRGLFăDGHQVLWăĠLLXULQDUHúL
JLQHFRORJLFă'XSăEDGLMRQDUHDFXVROXĠLHDQWLVHSWLFă %HWDGLQă D
monitorizarea clerence-XOXL FUHDWLQLQHL 'DFă VH FRQVWDWă
RUJDQHORU JHQLWDOH úL D UHJLXQLL SHULQHDOH VH LQWURGXFH SH XUHWUă
GHWHULRUDUHD IXQFĠLHL UHQDOH VH RSUHúWH DGPLQLVWUDUHD úL VH
jelly-DQHVWH]LFRVXEVWDQĠăXOHLRDVăFXUROOXEUHILDQW, antiseptic úL începe tratamentul adecvat al IRA.
anestezic; pensarea penisului pentru 3-5 minute va facilita 6H YD HYLWD XWLOL]DUHD vQ GR]H PDUL FXUH SUHOXQJLWH úL
contactul cu mucoasa, instalându-VHDQHVWH]LDORFDOă repetarea tratamentului cu aceste antibiotice.
ÌQ FD]XO SDFLHQ‫܊‬LORU GH VH[ PDVFXOLQ VH UHFRPDQGă 6XEVWDQĠHOHGHFRQWUDVWLRGDWHGHWHUPLQDăXQDGLQFHOH

DQHVWH]LH JHQHUDOă VDX UDKLDQHVWH]LH SHQWUX D VH SXWHD UHDOL]a o PDLIUHFYHQWHIRUPHGHQHIURSDWLHWR[LFăPHGLFDPHQWRDVăGXSă

HYDOXDUH FLVWRVFRSLFă GHWDOLDWă 6H LQWURGXFH DSRL SH XUHWUă DPLQRJOLFR]LGH 3ULQFLSDOLL IDFWRUL GH ULVF SHQWUX DSDULĠLD
acesteia sunt:
cisWRVFRSXO úL VH SURJUHVHD]ă OD YHGHUH VSUH XUHWUD SURVWDWLFă
1. LQVXILFLHQĠDUHQDOăSUHH[LVWHQWă
evaluându-se aspectul mucoasei uretrale, eventuale stricturi, 2. QHIURSDWLDGLDEHWLFăFXSURWHLXQXULHPDLPDUHGH
tumori, calculi migraĠL. g/24 de ore;
3. mielomul multiplu;
4. transplantul renal;
5. YkUVWDvQDLQWDWă
6. HTA;
7. DUWHULRVFOHUR]DSHULIHULFă
8. LQVXILFLHQĠDFDUGLDFă
9. GR]HOHPDULFXFRQFHQWUDĠLHFUHVFXWăDVXEVWDQĠHORU
de contrast;
10. repHWDUHDH[DPLQăULORUODLQWHUYDOHVFXUWHGHWLPS

0ăVXULOHWHUDSHXWLFHFDUHXUPăUHVFVăSUHYLQă
instalarea nefropatiei sunt:
 1. OLPLWDUHD H[DPHQHORU FX VXEVWDQĠă GH FRQWUDVW OD
Fig.VI.3. 3R]LĠLDEROQDYXOXLSHPDVDGHFLVWRVFRSLH
persoanele cu risc crescut;


 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

VHSRWUHJăVLWRDWHDFHVWH PDQLIHVWăULHVWHGHQHIURSDWLLWR[LFH $FHDVWă PDQHYUă H[HFXWDWă FX EOkQGHĠH SHUPLWH
medicamentoase. Datele epiGHPLRORJLFH UHOHYă IDSWXO Fă - FLVWRVFRSXOXLVăSURJUHVH]HvQYH]LFă, XQGHYDILH[DPLQDWă 
GLQ QHIURSDWLL FXQRVF R FDX]ă WR[LFă LDU GLQWUH DFHVWHD - MUCOASA VEZICALĂ SH WRDWă VXSUDIDĠD HL XUPăULQGX-se 
VXQWPHGLFDPHQWRDVHGLQLQVXILFLHQĠHOHUHQDOHDFXWH eventuale tumori vezicale, aspectul lor (vegetant sau infiltrativ),
GLDOL]DWHVXQWGHFDX]ăWR[LF-PHGLFDPHQWRDVă ED]D GH LPSODQWDUH QXPăUXO SR]LĠLD ORU UDSRUWDWă OD SHUHĠL FRO
ÌQ SUDFWLFD QHIURORJLFă SRVLELOLWDWHD XQHL HWLRORJLL toxic- RULILFLLOHXUHWHUDOH6HYRUFRQVHPQDúLDOWHPRGLILFăULDOHDVSHFWXOXL
PHGLFDPHQWRDVH VH GLVFXWă vQ FRQWH[WXO DSDULĠLHL FHORU GRXă mucoasei: edHPSHWHúLLSODFDUGHFDOFLILFăULHWF
PDULVLQGURDPHQHIURORJLFHUHVSHFWLY,5$úL,5& - CALCULI VEZICALI sau fragmente litiazice, notându-se
$QWLELRWLFHOH úL VXEVWDQĠHOH GH FRQWUDVW GHWHUPLQă ,5$ QXPăUXOIRUPDDVSHFWXOFXORDUHDúLGLPHQVLXQLOH
prin mecanisme diferite, toxice directe, imunologice, ischemice - eventualele cheaguri, fragmente tumorale, FRUSLVWUăLQL
úLREVWUXFĠLHWXEXODUă - ORIFICIILE URETERALE YRU IL DWHQW XUPăULWH QRWkQGX-se o
$,16 SRW GHWHUPLQD DWkW ,5$ FkW úL ,5& DFHDVWD GLQ HYHQWXDOă SUH]HQĠă D IUDJPHQWHORU GH FDOFXOL WXPRUL XUHWHUDOH FH
XUPă DSăUkQG GXSă XWLOL]DUHD PDL DOHV DVRFLDWă D SURHPLQă SULQ OXPHQXO RULILFLXOXL ³%RPEDUHD´ H[WUHPLWăĠLL GLVWDOH D
analgezicelor sau la asocierea acestora cu diuretice la bolnavi XUHWHUXOXLvQOXPHQXOYH]LFDOVHPQDOHD]ăSUH]HQĠDXQXLXUHWHURFHO
FX KHSDWRSDWLL FURQLFH QHIURSDWLL FURQLFH LQVXILFLHQĠă FDUGLDFă 9RPXUPăULFXDWHQĠLHúLHOLPLQăULOHGHXULQăGHODQLYHOXORULILFLLORU
FRQJHVWLYă 0HULWă UHĠLQXW úL IDSWXO Fă QHRSOD]LLOH UHQDOH DSDU ureterale în încercarea de a stabili sursa unei hematurii. Evacuarea
PXOW PDL IUHFYHQW OD SDFLHQĠLL FX QHIURSDWLL DQDOJH]LFH GHFkW vQ XQHL PXOH SXUXOHQWH SULQ RULILFLXO XUHWHUDO VHPQDOL]HD]ă XQ SURFHV
SRSXODĠLDJHQHUDOă VXSXUDWLY UHQDO FRPXQLFDQW FX FDOHD H[FUHWRULH 3UH]HQĠD XQXL
Utilizarea foarte frecvent a antibioticelor impune în oriILFLXXUHWHUDOEHDQWODUJVXJHUHD]ăH[LVWHQĠDXQXLUHIOX[YH]LFR-
YHGHUHD DSOLFăULL XQRU PăVXUL FXQRDúWHUHD FODVLILFăULL XUHWHUDOSHSDUWHDUHVSHFWLYă
antibioticelor GXSăFDOHDGHHOLPLQDUHúLGXSăQHIURWR[LFLWDWH - COLUL VEZICAL ± YDILH[DPLQDWFXDWHQĠLHODIHOFDúLFHOHODOWH
'LQWUH DQWLELRWLFHOH FX HOLPLQDUH UHQDOă IăUă UHDFĠLL ]RQH XUPăULQGX-VH H[LVWHQĠD ORELORU SURVWDWLFL DVSHFWXO ORU úL
WR[LFH UHĠLQHP SHQLFLOLQD * SHQLFOLQHOH GH VHPLVLQWH]ă SURHPLQHQĠD ORU vQ OXPHQul vezical, încercându-se o evaluare a
DPSLFLOLQă R[DFLOLQă FDUEHQLFLOLQă FHIDORVSRULQHOH FX GLPHQVLXQLORU SHQWUX R HYHQWXDOă LQWHUYHQĠLH HQGRVFRSLFă VDX
H[FHSĠLDFHIDORULGLQHL HULWURPLcina, cotrimoxazolul, lincomicina, GHVFKLVă ODSURVWDWă
clindamicina. UretrocistoscopLD HVWH R SURFHGXUă LQYD]LYă ‫܈‬L poate fi
'LQWUH DQWLELRWLFHOH FX HOLPLQDUH UHQDOă UHDFĠLL WR[LFH DVRFLDWă FX LQIHF‫܊‬LL VkQJHUăUL UHWHQ‫܊‬LH GH XULQă VDX SHUIRUD‫܊‬LH
frecvente dau: toate aminogicozidele, cefaloridina, meticilina, YH]LFDOă 2 LQIRUPDUH FRUHFWă D SDFLHQWXOXL FX SULYLUH OD
ULIDPSLFLQD FLFORVHULQD úL VXOIDPLGHOH ÌQ XOWLPLL GH DQL V-au FRPSOLFD‫܊‬LLOHSRVLELOHHVWHREOLJDWRULH
GHVFULV LQVXILFLHQĠH UHQDOH DFXWH JUDYH GXSă DGPLQLVWUDUHD vQ

 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

Avantajele principale ale cistoscopiei flexibile sunt : $FĠLXQHWHUDSHXWLFă: analog de hormon antidiuretic.
,QGLFDĠLL HQXUHVLVQLFWXULHGLDEHWLQVLSLGFROLFDUHQDOă "
- tolerabilitatea superioDUă
Mod de administrare: VHDGPLQLVWUHD]ăGHSUHIHUDWODDFHHDúL
- SRVLELOLWDWHDHIHFWXăULLvQGHFXELWGRUVDO RUă vQDLQWH GH PHVH FRPSULPDWXO QX VH LQJKLWH FL VH WRSHúWH
sub limbă.
- X‫܈‬XULQ‫܊‬DDYDQVăULLLQVWUXPHQWXOXLvQFRQGL‫܊‬LLOHXQXLFROYH]LFDOvQDOW
Contraindicatii: $OHUJLH VSHFLILFă cardiopatia LVFKHPLFă
- capacitatea de flectare a vârfului endoscopului fapt care permite epilepsia IHPHL JUDYLGH KLSRQDWUHPLH DOWH DIHFĠLXQL FH
QHFHVLWăWUDWDPHQWGLXUHWLFSROLGLSVLDKDELWXDOăVDXSVLKRJHQă
YL]XDOL]DUHDvQWUHJLLYH]LFLXULQDUH‫܈‬LLQVSHF‫܊‬LDFROXOXLYH]ical.
LQVXILFLHQĠDUHQDOăVHYHUăERDODYRQ:LOOHEUDQG,LE
Video-uretrocistoscopia permite imaginilor atât din 5HDFĠLL DGYHUVH IULWDĠLD mucoasei nazale, cefalee,
HQGRVFRSLD ULJLGă FkW ‫܈‬L GLQ FHD IOH[LELOă Vă ILH SURLHFWDWH SH XQ FRQMXQFWLYLWă
monitor. Beneficiile acestei tehnici sunt reprezentate de evitarea
FRQWDFWXOXL FX IOXLGH ELRORJLFH vPEXQDWă‫܊‬LUHD FRQGL‫܊‬LLORU GH 'XSă DFHDVWă SUH]HQWDUH D DUVHQDOXOXL WHUDSHXWLF FHO
meQ‫܊‬LQHUH D FkPSXOXL RSHUDWRU VWHULO IDFLOLWDUHD GRFXPHQWăULL PDLIUHFYHQWXWLOL]DWGHFăWUHXURORJDUWUHEXLDGăXJDWIDSWXOFă
SURFHGXULL ‫܈‬L D SURJUDPHORU GH vQYă‫܊‬ăPkQW SUHFXP ‫܈‬L DPHOiorarea SHQWUX PHGLFDPHQWHOH FX HOLPLQDUH UHQDOă PHGLFXO WUHEXLH Vă
egonomiei chirurgului. DLEăvQYHGHUHDVSHFWH
‡ Nefrotoxicitatea pentru a evita instalarea sau
III. ELECTRORE=(&ğ,$75$1685(75$/Ă SUHFLSLWDUHDXQHLGLVIXQFĠLLUHQDOH
5H]HFĠLDWXPRULLYH]LFDOH sau TUR-9UHSUH]LQWăRLQWHUYHQĠLH ‡ 1HFHVLWDWHD DGDSWăULL SRVRORJLHL vQ IXQFĠLH GH
FKLUXUJLFDOăHQGRVFRSLFăHVWHR continuare a cistoscopiei (pe care YDORDUHDILOWUDWXOXLJORPHUXODU JUDGXOLQVXILFHQĠHLUHQDOH 
R HIHFWXăP vQ UDKLDQHVWH]LH úL FDUH FRQILUPă H[LVWHQĠD XQHL Arsenalul farmacoterapeutic urologic cuprinde în
IRUPDĠLXQL WXPRUDOH (D HVWH UHFRPDQGDWă SHQWUX VWDGLLOH 7 a, T1 VSHFLDOJUXSHGHPHGLFDPHQWHDFăURULPSDFWDVXSUDIXQFĠLHL

XQGH VH FRQVLGHUă Fă HVWH WUDWDPHQW FX YL]ă radicală. Se UHQDOHHVWHLPSRUWDQWVăILHFXQRVFXW(VWHYRUEDGHVSUH
‡ antibiotice;
HIHFWXHD]ăúLvQVWadii mai avansate, T2vQVSHUDQĠDFăSHQHWUDĠLD
‡ antiinflamatorii nesteroidiene (AINS);
vQVWUDWXOPXVFXODUQXHVWHSUHDSURIXQGăúLSXWHPUH]HFDSkQăvQ
‡ VXEVWDQĠHGHFRQWUDVW
ĠHVXWXO PXVFXODU ³OLEHU´ ÌQ 7 úL 7 VH SUDFWLFă QXPDL vQ VFRS
EfecWXO QHIURWR[LF GHWHUPLQă OH]LXQL LQWHUVWLĠLDOH VDX
GLDJQRVWLF VDX SDOHDWLY KHPRVWD]ă VDX PăULUHD FDSDFLWăĠLL
JORPHUXODUH H[SULPDWHFOLQLFSULQLQVXILFLHQĠăUHQDOăDFXWăVDX
vezicale, când nu se pRDWHHIHFWXDFLWHFWRPLDWRWDOă
FURQLFăSHULQLFKLQRUPDOLDQWHULRUXWLOL]ăULLPHGLFDPHQWHORU'H
5H]HFĠLD vQFHSH GLQVSUH ]RQD OLEHUă D WXPRULL VSUH ED]D HL,
PHQĠLRQDW Fă DFHODúL DJHQW WR[LF PHGLFDPHQWRV SRDWH
DGLFăVSUHSHUHWHOHYH]LFDO ILJ9, 6HWDLHIUDJPHQWHWXPRUDOH
GHWHUPLQD OH]LXQL úL PDQLIHVWăUL FOLQLFH PXOWLSOH úL UHFLSURF
FX EXFOD DQVHL FDUH DSRL YRU IL H[WUDVH FX R VHULQJă VSHFLDOă
DFHODúL WDEORX FOLQLF SRDWH IL GHWHUPLQDW GH R PXOWLWXGLQH GH
*X\RQ FX FDSDFLWDWH PDUH úL FDUH VH DWDúHD]ă OD WHDFD

VXEVWDQĠHWR[LFHPHGLFDPHQWRDVH7LWXODWXUDFRPXQăVXEFDUH
 $
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

2. DOXORUBICIN UH]HFWRVFRSXOXL &KLDU GDFă ED]D WXPRULL HVWH vQJXVWă OD FHOH
$FĠLXQHWHUDSHXWLFăchimioterapic antineoplazic. papLODUH QX QH ÄOăFRPLP´ Vă R WăLHP GH OD vQFHSXW ILLQFă WXPRUD
,QGLFDĠLL WXPRUL YH]LFDOH GXSă UH]HFĠLD HQGRVFRSLFă a
acestora. HOLEHUDWă QX YD SXWHD IL H[WUDVă 1X VH IDFH KHPRVWD]ă GXSă
Mod de administrare: LQVWLODĠLLLQWUDYH]LFDOH cu 50 mg în 50 ml ILHFDUHIUDJPHQWWăLDWFLQXPDLFkQGVHvQWkOQHúWHXQYDVPDLDFWLY
VHURLQVWLODĠLHVăSWăPkQăVăSWăPkQLGXSă785-V.
5HDFĠLL DGYHUVH locale: polakiurie, hematurie (fenomene de SH PăVXUă FH QH DSURSLHP GH ED]ă /D SHUHWHOH YH]LFDO
FLVWLWă FKLPLFă JHQHUDOH DPHĠHOL JUHDĠă IHEUă KLSRWHQVLXQH hemostaza sHIDFHULJXURVODYHGHUHSHWRDWăVXSUDIDĠDUH]HFDWă
Asocieri medicamentoase: 'R[RUXELFLQ KLGURSURSLOFHOXOR]ă
XQ DGH]LY OD PXFRDVD YH]LFDOă ! FUHúWH FRQFHQWUDĠLD 'XSă UH]HFĠLH VH LQVWDOHD]ă R VRQGă )ROH\ SHQWUX zile, pentru
FKLPLRWHUDSLFăODQLYHOXOPXFRDVHLYH]LFDOH'R[RUXELFLQ limpezirea urinii.
7KLRWHSDVDX0LWRPLFLQă&- efect sinergic.

3.THIOTEPA
$FĠLXQHWHUDSHXWLFăagent alkilant
,QGLFDĠLLGXSă UH]HFĠLDHQGRVFRSLFă a tumorilor vezicale.
Mod de administrare: LQVWLODĠLLLQWUDYH]LFDOHFXPJvQPO
VROXĠLH VDOLQă VDX PJ vQ PO VROXĠLH VDOLQă VROXĠLD VH
UHFRPDQGă D IL UHĠLQXWă LQWUDYH]LFDO - RUH VH UHFRPDQGă 
LQVWLODĠLHVăSWăPkQă - VăSWăPkQL DSRL LQVWLODĠLH SH OXQă
timp de 1 an.
5HDFĠLL DGYHUVH WR[LFLWDWH KHPDWRORJLFă - VXSUHVLH PHGXODUă
fenomene locale ± polakiurie, hematurie.
,QWHUDFĠLXQL PHGLFDPHQWRDVH efect sinergic în asociere cu
Doxorubicin.

4.MITOMICINA C
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă chimioterapie DQWLWXPRUDOă
,QGLFDĠLLîn tratamentul adjuvant al tumorilor vezicale.
Mod de administrare: LQVWLODĠLLLQWUDYH]LFDOHFXPJvQPO
DSăLQVWLODĠLH x VăSWăPkQă VăSWăPkQL GXSă 785-V; se
UHFRPDQGă FD VXEVWDQĠD Vă ILH UHĠLQXWă vQ YH]LFă FkW PDL PXOW Fig.VI.4. 5H]HFĠLDWXPRULLYH]LFDOH
timp posibil. 6H SRW vQWkPSOD XQHOH LQFLGHQWH vQ WLPSXO UH]HFĠLHL &ând
5HDFĠLL DGYHUVH FLVWLWă FKLPLFă KHPDWXULH IHEUă GXUHUL UH]HFăPSUHD´FXUDMRV´SXWHPperfora peretele vezical:
HSLJDVWULFHUHDFĠLLFXWDQDWH± VXEIRUPăGHHF]HPăGHFRQWDFW
UDVKSDOPDUGHVFXDPDĠLL - FkQGDFHDVWăSHUIRUDĠLH VHSHWUHFHvQ]RQDIL[ăDYH]LFLL
Asocieri medicamentoase: 'R[RUXELFLQ 0LWRPLFLQă C ± DGLFă WULJRQ VDX SHUHĠL ODWHUDOL QX HVWH QHYRLH GH DOWH JHVWXUL
HIHFW VLQHUJLF 0LWRPLFLQă & hipertermie - XQ SRWHQĠLDO
adjuvant important. WHUDSHXWLFHFLSXUúLVLPSOXVHPHQĠLQHVRQGDXUHWUR-YH]LFDOăPDL
XVI. TRATAMENTUL NOCTURIEI SI ENUREZISULUI multe zile.
1.Minirin Melt (desmopresina) - FkQG SHUIRUDĠLDHVWHvQVăSHFDORWăHDYDILvQFDYLWDWHD
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă trochisti de contin 60 respectiv 120 SHULWRQHDOă ILLQG QHFHVDUă LQWHUYHQĠLD FKLUXUJLFDOă vQ YHGHUHD
PLFURJUDPHVXEVWDQĠăDFWLYă


 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

VXWXUăULLYH]LFLLXULQDUH FLVWRUDILH úLDGUHQăULLFDYLWăĠLLSHULWRQHDOH. Prezentare farmaceutica: comprimate cu 250 mg abiraterona
acetat.
2DOWăVLWXDĠLHcare poate determina DSDULĠLDXQHLSHUIRUDĠLL
Actiune terapeutica: inhibitor puternic al citocromului steroidal
VHvQWkPSOăFkQGWXPRUDVHDIOăSHSHUHWHOHODWHUDO úLODUH]HFĠLH 3 &<3 LQKLEkQGDVWIHOHQ]LPDFDUHGHWHUPLQăVLQWH]D
WHVWRVWHURQXOXLDWkWvQJODQGHOHVXSUDUHQDOăFkWúLvQWHVWLFXO
ÄVDUH´ REWXUDWRUXO 'DFă DFHVW OXFUX HVWH FXQRVFXW vQDLQWH GH
,QGLFDĠLL WUDWDPHQWXO FDQFHUXOXL GH SURVWDWă PHWDVWDWLF
RSHUDĠLHVDXUHFXQRVFXWvQFXUVXOFLVRVFRSLHLSRDWHILSUHYHQLWSULQ rezistent la castrare în asociere cu analogi de LH-RH.
Mod de administrareGR]DUHFRPDQGDWăHGHPJ FS 
modificarea formei de anestezie, excitarea obturatorului putând
FD GR]ă XQLFă ]LOQLFă 7UHEXLH DGPLQLVWUDW FX GR]H PLFL GH
ILSUHYHQLWăSULQDQHVWH]LHJHQHUDOăFXLQWXEDĠLHRUR-traheaOă prednisol sau prednisolol ( 10 mg/zi).
&RQWUDLQGLFDĠLL KLSHUVHQVLELOLWDWH OD VXEVWDQĠD DFWLYă
5H]HFĠLDDGHQRPXOXLGHSURVWDWă sau TUR-P. iQVXILFLHQĠDKHSDWLFăVHYHUă FODVD&&KLOG-Pugh)
Se SUDFWLFăvQJHQHUDOSHQWUXDGHQRDPHGHSkQăOD-60 5HDFĠLL DGYHUVH DQHPLH GLVIXQFĠLH VH[XDOă KLSHUWHQVLXQH
DUWHULDOăKLSRSRWDVHPLHUHWHQĠLHGHOLFKLGHHGHPHSHULIHULFH
FPF VH HFKLYDOHD]ă FPF FX J ĠHVXW SURVWDWLF (QGRVFRSLúWLL
H[SHULPHQWDĠL SRWUH]HFD VLDGHQRDPHPDLPDUL5H]HFĠLDFRQVWă ;9,,167,/$ğ,,,175$9(=,&$/(
GLQ WăLHUHD GH ĠHVXW SURVWDWLF FX EXFOD DQVHL GLQVSUH LQWHULRUXO
1.BCG:
prostatei SkQăODFDSVXODVDIUDJPHQWHOHILLQGXOWHULRUîndepărtate. 3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă suspensie de bacilli Calmette
ILJ9, 3UDFWLFXUHWUDSURVWDWLFăVHGHVILLQĠHD]ăWUDQIRUPkQGX-se *XHULQ YLL 0\FREDFWHULXP ERYLV OLRILOL]DWă ± 7 mg
imunostimulent BCG liofilizat; solvent (lichid de suspensionare
într-o cavitate. )UDJPHQWHOH GH ĠHVXW UH]HFDW VH vQGHSăUWHD]ă FX ± Sautan diluat 3 ml).
DFHHDúLVHULQJă*X\RQ'DFăUăPkQIUDJPHQWHGHĠHVXWvQYH]LFă $FĠLXQHWHUDSHXWLFăimunomodulator.
,QGLFDĠLL LPXQRVWLPXOHQW GXSă LQWHUYHQĠLL FKLUXUJLFDOH SHQWUX
ele pot dHWHUPLQDFRPSOLFDĠLLUHWHQĠLHGHXULQăODVFRDWHUHDVRQGHL WXPRUL PDOLJQH GH YH]LFL XULQDUH GH VkQ GLJHVWLYH EURQúLFH
LQIHFĠLLSHUVLVWHQWHIRUPDUHGHFDOFXOL laringiene, melanom malign, tratamentul leucemiilor.
Mod de administrare: recomandat la 7- ]LOH GXSă UH]HFĠLH
HQGRVFRSLFă FX VXVSHQVLD UHFRQVWLWXLWă GLQ FRQĠLQXWXO D ILROH
(2 ml) care se dLOXHD]ă FX PO VHU IL]LRORJLF VWHULO
LPXQRVWLPXOHQWXO WUHEXLH PHQĠLQXW vQ YH]LFă WLPS GH K
SURJUDPXOGHHIHFWXDUHDLQVWLODĠLLORUVăSWăPkQDOvQSULPHOH
VăSWăPkQL DSRL OXQDU SkQă OD OXQL GXSă FDUH VH IDFH R
LQVWLODĠLHSHDQ
&RQWUDLQGLFDĠLLdeficit imun congenital sau dobândit, serologie
+,9 SR]LWLYă WXEHUFXOR]ă VDX KHSDWLWă DFWLYă VDX vQ
DQWHFHGHQWH LQIHFĠLL DOH WUDFWXOXL XULQDU SkQă OD QHJDWLYDUHD
XURFXOWXULLúLRSULUHDDQWLELRWHUDSLHL
5HDFĠLLDGYHUVH loco-regionale: polakiurie, disurie, hematurie,
SURVWDWLWăJUDQXORPDWRDVăHSLGLGLPLWă
,QWHUDFĠLXQLPHGLFDPHQWRDVHtratament cu corticosteroizi sau
Fig.VI.5 ± 5H]HFĠLD ĠHVXWXOXLSURVWDWLF
LPXQRVXSUHVRDUH LQIOXHQĠHD]ă UăVSXQVXO OD LPXQRVWLPXOHQW
BCG - ULVFLQIHFĠLL%&*JHQHUDOL]DWHWUDWDPHQWFRQFRPLWHQWVDX
în antecendente cu un imunomodelator ± poate avea efecte
negative asupra imunostimulului BCG.


 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

Indicatii: WUDWDUHD SDFLHQĠLORU FX FDQFHU GH SURVWDWD vQ VWDGLX $YDQWDMXOUH]HFĠLHLIDĠăGHLQWHUYHQĠLDGHVFKLVăHVWHFă
avansat.
SRĠL IDFH KHPRVWD]D Äla YHGHUH´ coagulând direct artera sau
Mod de administrare: 'R]DLQLĠLDOăGHPJDGPLQLVWUDWăFD
GRXă LQMHFĠLL XOWHULRU OXQDU FkWH R LQMHFĠLH VXEFXWDQDW Este YHQD ùL DLFL KHPRVWD]D QX VH IDFH GXSă ILHFDUH WăLHUH ILLQGFă
LQWHU]LVăinjectarea LQWUDYHQRDVă VDXLQWUDPXVFXODUă
DFHODúL YDV GH VkQJH vO UHJăVHúWL GH PDL PXOWH RUL PHUJkQG vQ
&RQWUDLQGLFDĠLL KLSHUVHQVLELOLWDWH OD VXEVWDQĠD DFWLYă VDX la
oricare GLQWUHH[FLSLHQĠL SURIXQ]LPH VSUH FDSVXOă $MXQúL OD FDSVXOă WUHEXLH Vă IDFHP R
5HDFĠLL DGYHUVH DQHPLH FUHúWHUH vQ JUHXWDWH LQVRPQLH
DPHĠHDOă FHIDOHH GLDUHH JUHDĠă FUHúWHUHD WUDQVDPLQD]HORU FRDJXODUH HILFLHQWă &HD PDL PDUH JULMă WUHEXLH Vă R DFRUGăP
hepatice. VkQJHUăULL DUWHULDOH ILLQGFă HD QX SRDWH IL FRQWURODWă SULQ
IV. Antiandrogeni
FRPSUHVLXQH FX EDORQDúXO VRQGHL )ROH\ FD FHD YHQRDVă 'H
1. CASODEX (Bicalutamida)
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă comprimate filmate de 50, 150 mg DVHPHQHD KHPRVWD]D OD QLYHOXO FROXOXL YH]LFDO WUHEXLH Vă ILH PDL
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă $QWDJRQLúWL KRUPRQDOL FDUH EORFKHD]ă DWHQWăIDĠăGHDOWH]RQHILLQGFăODDFHVW QLYHOQXH[LVWăRVXILFLHQWă
receptorii pentru androgeni ai celulelor prostatice.
,QGLFDĠLLFDQFHUGHSURVWDWă metastazat în asociere cu analogi FRPSUHVLXQH D EDORQDúXOXL VRQGHL )ROH\ /D ILQDOXO UH]HFĠLHL VH
LH-5+VDXRUKLHFWRPLDELODWHUDOă LQVWDOHD]ă R VRQGă )ROH\ HYHQWXDO FX GXEOX FXUHQW FDUH VH
Mod de de administrare: oral, 1 tb de 50 mg pe zi.
5HDFĠLL DGYHUVH EXIHXUL SUXULW JLQHFRPDVWLH WXOEXUăUL PHQĠLQH-3 zile.
GLJHVWLYH JUHDĠă YăUVăWXUL DIHFWDUH KHSDWLFă WUDQ]LWRULH 6H SRWvQWkPSODXQHOHLQFLGHQWHúLvQ WLPSXODFHVWXLWLSGH
VFăGHUHDOLELGRXOXLDVWHQLH
&RQWUDLQGLFDĠLL femei úL FRSLL KLSHUVHQVLELOLWDWH OD UH]HFĠLH2ULFDUHHQGRVFopist poate deschide un sinus venos când
bicalutamida. taie prea profund, cu sângerare masivă. În acest caz se
$VRFLHUHXWLOă: analogi LH-RH.
HIHFWXHD]ă R FRDJXODUH LQVLVWHQWă úL FkQG QX HVWH VXILFLHQWă VH
2. EULEXIN )OXWDPLGă XPIOăEDORQDúXOVRQGHLPDLPXOWúLDFHDVWDVHPHQĠLQHWUDFĠLRQDWă
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFăcps 250 mg.
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă DQWLDQGURJHQ SHULIHULF EORFKHD]ă prin &RQWLQXDUHDUH]HFĠLHLFXVLQXVGHVFKLVSRDWH GXFH ODSăWUXQGHUHD
FRPSHWLĠLHUHFHSWRULLSHQWUXdihidrotestosteron). FUHVFXWăGHDSăvQFLUFXLWXOVDQJXLQFXULVFXOLQVWDOăULLÄLQWR[LFăULLFX
Mod de administrare: oral, 1 cp x 3/zi.
&RQWUDLQGLFDĠLLKLSHUVHQVLELOLWDWHODIOXWDPLGă VDXODH[FLSLHQĠL DSă´úLLQVWDODUHDXQXLsindrom TUR.
SUXGHQĠă ± DIHFĠLXQL KHSDWLFH vQ DVRFLHUL FX DQWLFRDJXODQWH 2 DOWă FDSFDQă R FRQVWLWXLH GRULQĠD GH D UH]HFD FkW PDL
5HDFĠLL DGYHUVH JLQHFRPDVWLH JUHDĠă YăUVăWXUL PRGLILFăUL
WUDQ]LWRULL D IXQFĠLHL KHSDWLFH VFăGHUHD OLELGRXOXL DQRUH[LH PXOW vQ ]RQD YHUXPPRQWDQXP OLPLWD GLVWDOă D XUHWUei prostatice),
edeme, echimoze, prurit, sdr. lupus-like, cefalee, vertij, anemie dar care este foarte aproape de sfincterul striat, voluntar al uretrei.
KHPROLWLFă LFWHU FROHVWDWLF VGU GH VXSUHQVLH DQGURJHQLFă ± la
SDFLHQĠLL FDUH QX PDL UăVSXQG OD EORFDGD DQGURJHQLFă /H]DUHDDFHVWXLDGXFHODRSHQLELOăFRPSOLFDĠLHSHQWUXSDFLHQWGDU
PD[LPDOă WUDWDPHQW LQWHUPLWHQW FX )OXWDPLGD VWDELOL]HD]ă úL SHQWUX PHGLF úL DQXPH LQFRQWLQHQĠD XULQDUă. De aceea este
HYROXĠLDSHQWUXXQWLPS
Asocieri medicamentoase: analogi LH-RH. PDL ELQH Vă evaluezi bine situatia când rezeci un adenom. Decât
un sindrom TUR, mai bine un RE-TUR. Sau decât un incontinent
V. Inhibitori ai sintezei de androgeni
XULQDU PDL ELQH UH]HFL GH GRXă RUL $GLFă HVWH GH SUHIHUDW R
1. ABIRATERONE (Zytiga)

$
 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

UHLQWHUYHQĠLHGHFkWVăULúWLRFRPSOLFDĠLH ILHFDUH OXQă PJ VDX OD ILHFDUH VăSWăPkQL PJ 
,QGLFDĠLL FDQFHU GH SURVWDWă PHWDVWD]DW FDQFHU GH SURVWDWă
Deblocarea de col vezical sau TUR-$'. FRQVWă în
ORFDO DYDQVDW FD R DOWHUQDWLYă OD RUKLHFWRPLD ELODWHUDOă
UH]HFĠLD DGHQRFDUFLQRPXOXL GH SURVWDWă 'HVLJXU, tratamentul de Tratamentul adjuvaQW DO SURVWDWHFWRPLHL UDGLFDOH HIHFWXDWă vQ
stadiul local avansat.
HOHFĠLH SHQWUX QHRSODVPXO SURVWDWLF HVWH SURVWDWHFWRPLD UDGLFDOă
5HDFĠLL DGYHUVH EXIHXUL VFăGHUHD OLELGRXOXL VFăGHUHD
&RQGLĠLDHVWHVăVXUSULQ]LDIHFĠLXQHDvQVWDGLLOHLQLĠLDOHVLWXDĠLHFDUH WROHUDQĠHLODJOXFR]ăUDUJLQHFRPDVWLH
$VRFLDĠLLXWLOHantiandrogeni (Casodex).
GLQSăFDWHVHvQWkPSOăPXOWSUHDUDU
0DMRULWDWHD SDFLHQĠLORU FX DGHQRFDUFLQRP GH SURVWDWă VH
2.ELIGARD /HXSURUHOLQă 
SUH]LQWă OD PHGLF FX UHWHQĠLH FRPSOHWă GH XULQă FkQG VWDGLXO 3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă - liofilizat úL VROYHQW SHQWUX VROXĠLH
LQMHFWDELOăPJPJPJ
LQWHUYHQĠLHL UDGLFDOH HVWH GHSăúLW ILLQG QHFHVDUă LQWHUYHQĠLD
,QGLFDĠLL SHQWUX WUDWDPHQWXO FDQFHUXOXL GH SURVWDWă
SDOLDWLYăGHEORFDUHHQGRVFRSLFăGHFROYH]LFDOKRUPRQRWHUDSLH hormonodependent, în stadiu avansat.
Mod de administrare: (OLJDUGVHDGPLQLVWUHD]ă sub forma unei
5H]HFĠLD HVWH DVHPăQăWRDUH FX FHD a adenomului de
sinJXUH LQMHFĠLL VXEFXWDQDWH 6ROXĠLD LQMHFWDWă IRUPHD]ă XQ
SURVWDWă GDU HVWH PDL SXWLQ VkQJHUkQGă VL IăUă SUHWHQĠLH GH D GHSR]LW VROLG FX HOLEHUDUH SUHOXQJLWă FDUH YD HOLEHUD FRQWLQXX
DFHWDWGHOHXSURUHOLQă
DMXQJHODFDSVXOă6HLQVWDOHD]ăRVRQGă)ROH\HYHQWXDOFXGXEOX &RQWUDLQGLFDĠLL +LSHUVHQVLELOLWDWH OD DFHWDW GH OHXSURUHOLQă OD
FXUHQWFDUHVHPHQĠLQH]LOH DOĠLDJRQLúWLDL*Q5+VDXODRULFDUHGLQWUHH[FLSLHQĠL/DSDFLHQĠLL
FDUH DX IRVW RUKLHFWRPL]DĠL vQ SUHDODELO FD úL OD DOĠL DJRQLúWL DL
,QFL]LD WUDQVXUHWUDOă GH SURVWDWă (ITUP) sau incizia GnRH, Eligard nu scade valorile plasmatice de testosteron mai
colului vezical LPSOLFă VHF‫܊‬LRQDUHD SULQ SURVWDWD REVWUXFWLYă FX XQ PXOW GHFkW vQ FD]XULOH GH FDVWUDUH FKLUXUJLFDOă (OLJDUG HVWH
FRQWUDLQGLFDWODIHPHLúLFRSLL
FXUHQWHOHFWULFGHvQDOWăIUHFYHQ‫܊‬ăIRORVLQGRDQVă specială. 5HDFĠLL DGYHUVH EXIHXUL VWDUH GH UăX RERVHDOă úL WUDQ]LWRU
$FHDVWăWHKQLFăHVWHDGHFYDWăGRDUSURVWDWHORUPLFLFXXQ LULWDĠLH ORFDOă OD ORFXO LQMHFWăULL /D DSUR[LPDWLY GLQWUH
SDFLHQĠLDSDUEXIHXULLPSRWHQĠăVFăGHUHDOLELGRXOXL DPEHOHFD
col vezical înalt ‫܈‬L IăUă ORE PHGLDQ 2 LQFL]LH HVWH HIHFWXDWă GLQ R FRQVHFLQĠă D VFăGHULL FRQFHQWUDĠLHL SODVPDWLFH D
]RQD VLWXDWă VXE RULILFLXO XUHWHUDO XQL VDX ELODWHUDO ‫܈‬L H[WLQVă SULQ testosteronului HGHPH SHULIHULFH HPEROLH SXOPRQDUă
SDOSLWDĠLL PLDOJLL KLSRWRQLH PXVFXODUă IULVRDQH GLVSQHH YHUWLM
FROXO YH]LFDO SkQă OD FP SUR[LPDO GH YHUXPRQWDQXP (VWH HUXSĠ LL FXWDQDWH DPQH]LH WXOEXUăUL GH YHGHUH úL VHQVLELOLWDWHD
SRVLELOă R VkJHUDUH SRVWRSHUDWRULH YDULDELOă FD LQWHQVLWDWH PRWLY pielii.
,,,$QWDJRQLоti LH-RH
SHQWUX FDUH LQWHUYHQ‫܊‬LD HVWH XUPDWă GH LQVHU‫܊‬LD XQXL FDWHWHU
uretrovezical dotat cu sLVWHPGHLULJD‫܊‬LHYH]LFDOăSHQWUXRSHULRDGă 1. Degarelix
Prezentare farmaceutica: )ODFRQFHFRQĠLQHPJGHJDUHOL[
de 24-48 de ore. VXEIRUPăde acetat 'XSăUHFRQVWLWXLUHILHFDUHPOGHVROXĠLH
5H]XOWDWHOH VXQW H[FHOHQWH FX R LQFLGHQ‫܊‬ă IRDUWH PLFă D FRQĠLQHPJGHJDUHOL[
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă antagonist al hormonului eliberator de
FRPSOLFD‫܊‬LLORU HMDFXODUHD UHWURJUDGă ILLQG vQUHJLVWUDWă OD PDL SX‫܊‬LQ JRQDGRWURILQă *Q5+ LQGLFDW SHQWUX WUDWDPHQWXO SDFLHQĠLORU
GHGLQSDFLHQ‫܊‬LLQFRQWLQHQ‫܊‬ăXULQDUăvQLPSRWHQ‫܊‬ăvQ- DGXOĠL GH VH[ PDVFXOLQ FX FDQFHU GH SURVWDWă KRUPRQR-
dependent în stadiu avansat. Degarelix reduce cantitatea de
15%. testosteron din organism si încetineste dezvoltarea celulelor

canceroase.
 !
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

Mod de administrare: 'R]D X]XDOă LQFOXVLY SHQWUX batrâni) IV. 1()52/,7,75,ğ,$3(5&87$1$7Ă 1/3
este de 5 mg de 2-3 ori pe zi
1HIUROLWRWRPLDSHUFXWDQDWăHVWHRLQWHUYHQĠLHFKLUXUJLFDOăPLQLP
&RQWUDLQGLFDĠLL JODXFRP GLVXULH GDWRUDWă XQXL VLQGURP
REVWUXFWLY KLSHUWURILH EHQLJQă GH SURVWDWă VDX DOWă FDX]ă LQYD]LYăSULQFDUHVHSDWUXQGHFXQHIURVFRSXOSHUFXWDQDWSkQăOD
PLDVWHQLHVHYHUăGLILFXOWDĠLGHIRUPDUHDMHWXOXLXULQDUGDWRUDWH
QLYHOXO VLVWHPXOXL SLORFDOLFHDO XQGH VH UHSHUHD]ă úL GLVWXJH SULQ
DGHQRPXOXL GH SURVWDWă, boli intestinale (inclusiv REVWUXFĠLL
intestinale si colite), tiroide hiperactive, sarcina, perioada de diferite metode (ultUDVRQLF EDOOLVWLF ODVHU FDOFXOL VLWXDĠL OD DFHVW
ODFWDĠLHúLSHULRDGDGHSUHFRQFHSĠLHFRSLLVXEYkUVWDGHDQL
nivel.
5HDFĠLL DGYHUVH: XVFăFLXQHD JXULL FRQVWLSDĠLH YHGHUH
vQFHĠRúDWăVHQ]DĠLHGHUăXGXUHULVDXDUVXULJDVWULFHvQURúLUHD ,QGLFDĠLLOH1/3
IHĠHL vQVSHFLDOODFRSLL VLGLILFXOWăĠLGHPLFĠLXQH
x Calcul bazinetal voluminos (peste 2-3cm) VDX OLWLD]ă
4. Mirabegron ( Betmiga) PXOWLSOăORFDOL]DWăvQED]LQHW
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă FRPSULPDWH FX HOLEHUDUH SUHOXQJLWă
FHFRQĠLQUHVSHFWLYPJPLUDbegron. x Calcul coraliform (NLP singur sau NLP + ESWL);
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă Atunci când urina se acumuleaza în x &DOFXODQFODYDWvQMRQFĠLXQHDSLHOR-XUHWHUDOăFXULQLFKLPXW
YH]LFD XULQDUă SUHGRPLQă VWLPXODUHD QHUYRDVă VLPSDWLFă FX
activarea receptorilor beta-DGUHQHUJLFL GLQ PXVFXODWXUD QHWHGă urografic;
0LUDEHJURQ DFĠLRQHD]ă FD XQ DJRQLVW SRWHQW úL VHOHFWLY DO x /LWLD]ă UHQDOă XQLFă VDX PXOWLSOă VHFXQGDUă VWHQR]HL
receptorilor beta 3-adrenergici determinând relaxarea
musculaturii netede la nivelul vezicii urinare. FRQJHQLWDOHVDXFkúWLJDWHDMRQFĠLXQLLSLHOR-uretrale.
,QGLFDĠLL WUDWDPHQWXOVLPSWRPDWLFDOLPSHULR]LWăĠLLPLFĠLRQDOHDO &RQWUDLQGLFDĠLLOH1/3
IUHFYHQĠHL PLFĠLRQDOH FUHVFXWH úLVDX DO LQFRWLQHQĠHL SULQ
LPSHULR]LWDWHPLFĠLRQDOă a) Absolute: WXOEXUăULGHFRDJXODUHFHSUHGLVSXQODVkQJHUăUL
Mod de administrare: 'R]D UHFRPDQGDWă HVWH GH PJ R JUDYH FRQWUROXOSHUDPHWULORUFRDJXOăULLHVWHREOLJDWRULXFD
GDWăSH]LFXVDXIăUăDOLPHQWH
&RQWUDLQGLFDĠLL KLSHUVHQVLELOLWDWHODVXEVWDQĠDDFWLYă úLSHQWUX(6:/856VDXWUDWDPHQWFKLUXUJLFDO 
5HDFĠLL DGYHUVH LQIHFĠLL GH WUDFW XULQDU WDKLFDUGLH GLVSHSVLH SDFLHQWHOHFXVDUFLQă PDLDOHVvQSULPHOHOXQL SHQWUXFă
urticarie.
H[LVWăXQULVFFUHVFXWGHPDOIRUPDĠLLvn contextul expunerii
XV. MEDI&$ğ,$Ì11(23/$608/'(35267$7Ă ODUDGLĠLLOH;SDFLHQĠLLQHFRRSHUDQĠLvQFRPă
I. Analogi LH-RH b) Relative: GLDEHWXO ]DKDUDW GHFRPSHQVDW DIHFĠLXQL FDUGLR-
UHVSLUDWRULL GHFRPSHQVDWH XOFHU GXRGHQDO vQ ID]D DFWLYă
1. ZOLADEX *RVHUHOLQă 
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă implant într-R VHULQJă SUHXPSOXWă ,QIHFĠLLOH XULQDUH QHVSHFLILFH QHWUDWDWH VDX QHFXQRVFXWH
într-un ambalaj protector (3,6 mg; 10,8 mg); anterior inteUQăULL QHFHVLWă XQ WUDWDPHQW LQWHQVLY FX
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă prin administrarea de doze repetate
LQKLEă VHFUHĠLD KLSRIL]DUă GH /+ GHWHUPLQkQG VFăGHUHD DQWLELRWLFH FRQIRUP DQWLELRJUDPHL vQDLQWH GH SURFHGXUă
FRQFHQWUDĠLHLSODVPDWLFHDWHVWRVWHURQXOXLODEăUEDĠL'XSă ([LVWHQĠD XQXL SURFHV EDFLODU DFWLY VH VXSXQH DFHORUDúL
GH ]LOH GH OD DGPLQLVWUDUHD SULPHL GR]H FRQFHQWUDĠLLOH
plasmatice ale testosteronului ating valori similare cu cele UHJXOL DIHFĠLXQLOH FDUGLR-vasculare aflate sub tratament cu
LQGXVHGHFDVWUDUHDFKLUXUJLFDOă anticoagulante (Trombostop), pot beneficia de tratament
Administrare: LQMHFWDUH VXEFXWDQDWă în peretele abdominal la


! 

9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

SULQ 1/3 GXSă RSULUHD DQWLFRDJXODQWHORU FX ]LOH úL Mod de administrare: 'R]DUHFRPDQGDWăHGHPJRGDWăSH
]L OD QHYRLH SRDWH IL PDULWă OD PJ R GDWD SH ]L QX HVWH
YHULILFDUHDULJXURDVăDQRUPDOL]ăULLSDUDPHWULORUFRDJXOăULL
QHFHVDUă DMXVWDUHD GR]HL OD SDFLHQĠLL FX LQVXILFLHQĠă UHQDOă
$7(17,(DQRPDOLLOHGHIRUPăúLSR]LĠLHDULQLFKLORUVHSRW XúRDUăSkQăODPRGHUDWă FOHDUDQFHFUHDWLQLQD!POPLQ 
&RQWUDLQGLFDĠLL 5HWHQĠLH GH XULQă PHJDFRORQ PLDVWHQLH
vQVRĠL GH DQRPDOLL GH YDVFXODUL]DĠLH GH H[ ULQLFKLXO vQ
JODXFRP LQVXILFLHQĠă KHSDWLFă VHYHUă LQVXILFLHQĠă UHQDOă
potcoDYă VHYHUăEROQDYLVXEKHPRGLDOL]ă
5HDFĠLL DGYHUVH XVFăFLXQHD JXULL GLVSHSVLH FRQVWLSDĠLH
,DWăprincipalele etape ale procedurii:
WXOEXUăULRFXODUH
 DúH]DUHDSDFLHQWXOXL vQSR]LĠLHJLQHFRORJLFă
2. Tolterodina
 uretrocistoscopia care va vizualiza orificiul ureteral de Prezentare farmaceutica: comprimate filmate de 1 respectiv 2
SDUWHD FDOFXOXOXL GDU VH YRU XUPăUL úL DOWH SRVLELOH OH]LXQL mg tolterodina
$FWLXQH WHUDSHXWLFă antagonist specific competitiv al
asociate - ex: tumori vezicale); UHFHSWRULORUPXVFDULQLFLFHDFWLRQHD]ăVHOHFWLYDYkQGLQYLYRR
 instalarea unei sonde ureterale simple (5-&K SkQă vQ DILQLWDWH FUHVFXWă SHQWUX UHFHSWRULL GH OD QLYHOXO YH]LFLL XULQDUH
IDĠăGHFHLGHODQLYHOXOJODQGHORUVDOLYDUH
ED]LQHWúLLQMHFWDUHDVXEVWDQĠHLGHFRQWUDVW DPHVWHFDWăFX ,QGLFDĠLL tratamentul vezicii urinare hiperactive cu simptome de
DOEDVWUX GH PHWLOHQ SHQWUX YL]XDOL]DUHD úL GHVWLQGHUHD polakiurie si PLFĠLXQL LPSHULRDVHLQVRĠLWHGHLQFRQWLQHQĠă
Mod de administrare: 'R]D UHFRPDQGDWă HVWH GH PJ GH 
sistemului pielo-caliceal; RUL SH ]L FX H[FHSĠLD SDFLHQĠLORU FX GLVIXQFĠLL KHSatice, la care
 UHSR]LĠLRQDUHD SDFLHQWXOXL SH PDVD GH RSHUDĠLH 'LQ GR]DUHFRPDQGDWăHVWHGHPJGHRULSH]L
&RQWUDLQGLFDĠLL 7ROWHURGLQDHVWHFRQWUDLQGLFDWăODSDFLHQĠLLFX
SR]LĠLDLQLĠLDOăSDFLHQWXOHVWHDúH]DWvQSR]LĠLHGHSURFXELW UHWHQĠLHXULQDUă; forme necontrolate de glaucom cu unghi închis;
FX SDUWHD SH FDUH VH DIOă FDOFXOXO VSUH RSHUDWRU 6H miastenia gravis; antecedente de hipersensibilitate la
WROWHURGLQă VDX H[FLSLHQĠL IRUPH JUDYH GH FROLWă XOFHUDWLYă;
foloseste si pozitia de decubit dorsal in anumite situatii. megacolon toxic.
'H]LQIHFĠLDSLHOLLFXEHWDGLQăúLDúH]DUHDFkPSXULORUVWHULOH 5HDFĠii adverse: XVFăFLXQHD JXULL GLVSHSVLH VFăGHUHD
ODFULPDĠLHLGLVSHSVLHFRQVWLSDĠLHGXUHULDEGRPLQDOHIODWXOHQĠă
peste pacient sunt urPăWRULLSDúL YăUVăWXUL
 SXQFĠLD FDOLFHDOă (VWH SXQFĠLRQDW GH RELFHL XQ FDOLFH
3. Oxibutinina
LQIHULRUGDUGDFăVLWXDĠLDRLPSXQHúLGDFăHVWHSRVLELO H[ 3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă FRPSULPDWH FH FRQĠLQ PJ
DERUGXO MRQFĠLXQLL SLHOR-XUHWHUDOH FDOFXOL LQFODYDĠL vQ R[LEXWLQLQăFORUKLGUDW
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă EORFKHD]ă DQXPLĠL UHFHSWRUL GLQ
MRQFĠLXQHD SLHOR-XUHWHUDOă VH SRDWH DERUGD úL FDOLFHOH RUJDQLVP QXPLĠL UHFHSWRULL PXVFDULQLFL 0 VL 0 /D QLYHOXO
mijlociu. 3XQFĠLD VH IDFH VXE FRQWURO IOXRURVFRSLF úLVDX YH]LFLL XULQDUH HIHFWXO HVWH GH UHOD[DUH D PXúFKLORU FDUH
FRQWUROHD]ăPLFĠLXQHD$FHDVWDGHWHUPLQăFUHúWHUHDFDQWLWăĠLL
HFRJUDILF /D SăWUXQGHUHD vQ FDOLFH VH VFXUJH OLFKLGXO GLQ GHXULQăFDUHSRDWHILUHĠLQXWăGHYH]LFDXULQDUăVLPRGLILFDULDOH
sistemul pielo-FDOLFHDO VROXĠLD GH FRQWUDVW DOEDVWUX GH PRGXOXLGHFRQWUDFWDUHDPXúFKLORUYH]LFLLXULQDUHSHPDVXUăFH
aceasta se umple.
PHWLOHQ &RQVLGHU Fă HFRJUDILD RIHUă R RULHQWDUH VSDĠLDOă ,QGLFDĠLL LPSHULR]LWDWHXULQDUăODfemeiFXVDXIăUăSLHUGHULGH
PDLEXQăSULQHYLGHQĠLHUHDFDOLFHOXLSRVWHULRUSHUPLĠkQGR XULQă, în cazurile de YH]LFă LQVWDELOă FX H[FHSĠLD LQFRQWLQHQĠHL
urinare de efort - YH]LFDQHXURORJLFă VSDVWLFă

!
 ! 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

DULWPLLQHFRQWURODWHKLSRWHQVLXQHDUWHULDOă PP+J VDX SXQFĠLHPDLVLJXUă
FXKLSHUWHQVLXQHDUWHULDOăQHFRQWURODWăSDFLHQĠLLFDUHXWLOL]HD]ă
 LQWURGXFHUHDILUXOXLJKLGSULQDFXOGHSXQFĠLH. Firul ghid
RULFHIRUPăGHQLWUDWRUJDQLF
Reactii adverse: cele mai frecvente sunt cefaleea si dispepsia. HVWH R VkUPă VSHFLDOă FX XQ FDSăW PRDOH QHDJUHVLY úL
2. Avanafil
FHOăODOW FDSăW ULJLG 6H LQWURGXFH SULQ OXPHQXO DFXOXL LDU
Prezentare farmaceutica: coprimate cu 50 mg substanta
activa SDUWHD PRDOH VH YD vQFROăFL vQ ED]LQHW úLVDX FDOLFH VH
Actiune terapeutica: inhibitor selectiv, reversibil al
LQFL]HD]ă WHJXPHQWXO SH OkQJă DF DSUR[ FP GDU úL vQ
fosfodiesterazei tip 5 (PDE5) cu specificitate pentru guanozin
monofosfatul ciclic (cGMP). SURIXQ]LPHGDFăHVWHSRVLELOSkQăODDSRQHYUR]ă
Indicatii: WUDWPHQWXOGLVIXQFĠLHLHUHFWLOHODEDUEDW
Mod de administrare: GR]D UHFRPDQGDWă H GH PJFX  dilatarea traiectului de nefrostomie cu ajutorul unor
GH PLQXWH vQDLQWH GH DFWLYLWDWHD VH[XDOă vQ IXQFĠLH GH dilatatoare coaxiale (primul dilatator este introdus pe firul
HILFDFLWDWHúLWROHUDELOLWDWHGR]DSRDWHILFUHVFXWăODPJVDX
VFD]XWăODPJ ghid!). Ultimul dilatator este practic teaca nefroscopului
&RQWUDLQGLFDĠLL SDFLHQĠL FDUH XWLOL]HD]ă RULFH IRUPă GH QLWUDW (26-28Ch).
RUJDQLFSDFLHQĠLFXDQJLQăSHFWRUDOăLQVWDELOăSDFLHQĠLFDUHDX
avut infarct miocardic sau accident vascular cerebral în ultimele nefroscopia, FDUH YL]XDOL]HD]ă vQ FRQGLĠLL EXQH FDOFXOXO
6 lXQLSDFLHQĠLFXLQVXILFLHQĠăUHQDOăVDXKHSDWLFăVHYHUă MRQFĠLXQHD SLHOR-XUHWHUDOă VRQGD XUHWHUDOă &KLDU GDFă QH
Reactii adverse: FHIDOHH KLSHUHPLH IDFLDOă FRQJHVWLH QD]DOă
SDOSLWDĠLLLQWROHUDQĠăGLJHVWLYă SHUPLWH R YL]LELOLWDWH PDL EXQă KLSHUSUHVLXQHD SUHOXQJLWă
SRDWH GXFH OD DEVRUEĠLH FUHVFXWă GH DSă vQ FLUFXODĠLD
3. Dapoxetina
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFă comprimate filmate de 30 si 60 mg. VDQJXLQăFXHIHFWHDVHPăQăWRDUHFDODHQGRVFRSLDMRDVă
$FĠLXQHWHUDSHXWLFă inhiELWRULVHOHFWLYLDLUHFDSWăULLVHURWRQLQHL liWRWULĠLD SURSULX-]LVă SRDWH IL H[HFXWDWă XOWUDVRQLF
Indicatii: VH XWLOL]HD]D vQ WUDWDPHQWXO HMDFXOăULL SUHFRFH OD
EDUEDĠLLFXYkUVWăFXSULQVăvQWUHúLGHDQL HOHFWURKLGUDXOLF VDX EDOLVWLF OLWRWULĠLD LQWUD-FRUSRUHDOă 'H
&RQWUDLQGLFDĠLL LQVXILFLHQĠDFDUGLDFăDULWPLLFDUGLDFHSDFLHQĠLL UXWLQăVHXWLOL]HD]ăVRQRWURGXOFDUHDUHPXOWLSOHDYDQWDMH
cu manie sau depresii severe, pDFLHQĠL VXE WUDWDPHQW FX
inhibitori ai monoaminooxidazei ( IMAO), linezolid, litiu, IUDJPHQWHD]ă ELQH DUH VLVWHP GH DVSLUDĠLH FRQWLQXă D
tramadol. IUDJPHQWHORUúLULVFUHGXVGHOH]DUHDSHUHWHOXLFăLLXULQDUH
5HDFĠLL DGYHUVH FRQYXOVLL KLSRWHQVLXQH DUWHULDOă OLSRWLPLH
vertij, cefalee. (fig.VI.6).
'LVWUXJHUHD FDOFXOXOXL HVWH XUPDWă GH DVSLUDUHD
XIV. 0(',&$ğ,$Ì19(=,&$+,3(5$&7,9$
PLFURIUDJPHQWHORUVDXGHH[WUDFĠLDORUFXRSHQVăULJLGăFXJKHDUH
1. Vesicare ( Solifenacin) GDFă GLPHQVLXQLOH SHUPLW H[WUDJHUHD SH WHDFD QHIURVFRSXOXL 

Prezentare IDUPDFHXWLFă Comprimate filmate 5 mg, 10 mg; /LWRWULĠLD VH RSUHúWH FkQG Falculul a fost distrus/extras complet,
cutie 3 blist. 10 comprimate GDFă DSDUH XQ LQFLGHQW QHSUHYă]XW VkQJHUDUH VDX GDFă QX PDL
Actiune terapeutica: Solifenacinul este un antagonist
competitiv, specific, al receptorilor colinergici. pot fi extrase celelalte fragmente restante prin acest traiect.
Indicatii: Tratamentul simptomatic al LQFRQWLQHQĠHL XULQDUH,
PLFĠLXQLIUHFYHQWHODSDFLHQĠLLFXYH]LFDKLSHUDFWLYă


!! 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

FRQĠLQkQGHWDPVLODWJ FXWLLFXEXF 
$FĠLXQHWHUDSHXWLFă$QWLKHPRUDJLFSULQPHQĠLQHUHDLQWHJULWăĠLL
FDSLODUHORU UHGXFH WLPSXO GH VkQJHUDUH IăUă Vă DIHFWH]H
coagularea.
,QGLFDĠLL Profilaxia si tratamentul hemoragiilor prin ruptura de
vase mici vQSkQ]D vQFXUVXOLQWHUYHQĠLLORUFKLUXUJLFDOHVDX vQ
GLIHULWH VLWXDĠLL FOLQLFH - FLUR]D úL KHSDWLWD FURQLFă KHPRUDJLL
ginecologice, purpura, echimoze si hepatoame spontane,
epistaxis, hemoragii gingivo-dentare, hemoragii
medicamentoase (prin anticoagulante sau antiinfiamatorii
nesteroidiene).
Mod de administrare: ,QMHFĠLL LQWUDPXVFXODUH VDX
intravenoase, 3 fiole (0,75 g) cu 1- RUH vQDLQWHD LQWHUYHQĠLLORU
Fig.VI.6 ± /LWRWULĠLDLQWUDFRUSRUHDOă cu ajutorul sonotrodului
FKLUXUJLFDOHHYHQWXDOvQFă-ILROHvQWLPSXOVDXGXSăRSHUDĠLH
2ULFH 1/3 VH WHUPLQă SULQ instalarea unei sonde de vQ XUJHQĠH ILROH DSRL FkWH o fiola la 4-6 ore; doza de
vQWUHĠLQHUHRELVQXLWăHVWHRILRODGHRUL]L
nefrostomie prin teaca nefroscopului. Rolul nefrostomiei este de 5HDFĠLL DGYHUVH 5DUHRUL KLSRWHQVLXQH WUHFăWRDUH FHIDOHH
D DVLJXUD HYDFXDUHD PLFLORU IUDJPHQWH UHVWDQWH úL D FKHDJXULORU HUXSĠLLFXWDQDWH
&RQWUDLQGLFDĠLL 3UXGHQĠă VDX VH HYLWă OD EROQDYLL FX DIHFĠLXQL
GXSă LQWHUYHQĠLH 6H SRW IRORVL vQ DFHVW VFRS úL VRQGH DXWRVWDWLFH WURPERHPEROLFHILEULODĠLHDWULDOăúLDQJLQăSHFWRUDOă
cu balonet (care este umflat în bazinet). Nefrostomia are rol de
XIII. 0(',&$ğ,$Ì1',6)81&7,$(5(&7,/Ă‫܇‬I EJACULARE
KHPRVWD]ă FRPSULPkQG WUDLHFWXO GH QHIURVWRPLH DYDQWDM SHQWUX PRECOCE
VRQGHOH FX EDORQHW FDUH GLQ PRWLY GH KHPRVWD]ă SRDWH IL
1. Cialis ( Tadalafil)
WUDFĠLRQDWXúRUSHQWUXDH[HUFLWDRFRPSUHVLXQHúLPDLEXQă Prezentare farmaceutica: GLVSRQLELOVXEIRUPăGHFRPSULPDWH
NLP supine : filmate de 2,5 PJPJPJúLPJ
Actiune terapeutica: inhibitor selectiv, reversibil al
În YDULDQWD FODVLFă SHQWUX SUDFWLFDUHD 1/3 SDFLHQWXO HVWH fosfodiesterazei tip 5 (PDE5) cu specificitate pentru guanozin
plasat în decubit ventral. monofosfatul ciclic (cGMP).
Indicatii: 7UDWDPHQWXO GLVIXQFĠLHL HUHFWLOH OD EăUEDĠLL DGXOĠL
ÌQ XOWLPLL DQL D FkúWLJDW WHUHQ YDULDQWD GH DERUGDUH Pentru ca tadalafil Vă ILH HILFDFH HVWH QHFHVDUă SUH]HQĠD
SHUFXWDQDWă D ULQLFKLXOXL OD SDFLHQWXO SODVDW vQ GHFXELW GRUVDO VWLPXOăULLVH[XDOH
Mod de administrare: IQ JHQHUDO GR]D UHFRPDQGDWă HVWH GH
(tehnica Valdivia), ce s-a dovedit a fi la fel de siguUăúLHILFLHQWăFD PJDGPLQLVWUDWăvQDLQWHGHDFWLYLWDWHDVH[XDOăDQWLFLSDWăúL
YDULDQWDFODVLFă LQGLIHUHQW GH LQJHVWLD GH DOLPHQWH /D SDFLHQĠLL OD FDUH WDGDODILO
10 mg nu produce un efect adecvat, se poate încerca
$YDQWDMHOH SR]LĠLHL GH GHFXELW GRUVDO VXQW WLPSXO RSHUDWRU administrarea a 20 mg. Medicamentul se poate administra cu
PDL VFXUW SRVLELOLWDWHD HIHFWXăULL VLPXOWDQH D XUHWHURVFRSLHL FHOSXĠLQPLQXWHvQDLQWHGHDFWLYLWDWHDVH[XDOă
Contraindicatii: $OHUJLH OD WDGDODILO SDFLHQĠLL FX LQIDUFW
UHWURJUDGH VDX D XQHL LQWHUYHQĠLL ODSDURVFRSLFH úL FRQIRUWXO VSRULW miocardic in ultimile 90 de zile, SDFLHQĠLL FXDQJLQăLQVWDELOăVDX
SHQWUXSDFLHQWRSHUDWRUúLanestezist. FX DQJLQă FDUH DSDUH vQ WLPSXO DFWXOXL VH[XDO paciHQĠLL cu
LQVXILFLHQĠă FDUGLDFă &ODVD 1HZ <RUN +HDUW $VVRFLDWLRQ
1<+$ VDX PDL PDUH DSăUXWă vQ XOWLPHOH OXQL SDFLHQĠLL cu


 !
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

úL FURQLFă WHODQJLHFWD]LD IDPLOLDOă HSLVWD[LV VLQGURDPHOH 3UDFWLFDUHD 1/3 vQ YDULDQWD 9DOGLYLD QHFHVLWă vQVă
caSLODUH WR[LFH vQ LQWR[LFDWLL FX DUVHQ úL EHQ]RO - hemoragii HFKLSDPHQWUDGLRORJLFúLPDVăGHRSHUDĠLHSHUIRUPDQWHLDUSR]LĠLD
FDSLODUH DOH DSDUDWXOXL UHVSLUDWRU úL GLJHVWLY FLUR]H KHSDWLWH
UHVSHFWLYă RIHUă XQ FkPS OLPLWDW SHQWUX SXQFĠLH H[SXQH SDFLHQWXO
hematemeze, hemoptizie, hemoragii retiniene, uterine.
'R]D SHQWUX DGXOĠL este de 1,5 mg de 1-3 ori/zi. XQXL ULVF GH OH]LXQH D RUJDQHORU LQWUDSHULWRQHDOH úL OLPLWHD]ă
&RQWUDLQGLFDĠLL: Hemoragii masive prin ruptura de vase mari PDQHYUDELOLWDWHDLQWUDUHQDOă
(este ineficace).
,QWHUDFĠLXQLPHGLFDPHQWRDVH: Se poate asocia in perfuzie cu &RPSOLFDĠLLLQWUD- úLSRVWLQWHUYHQĠLH
analeptice, simpatomimetice, curarizante, barbiturice. Este ¾ ,QFLGHQWH LQWUDRSHUDWRULL SHUIRUDĠLD ED]LQHWXOXL
incompatibil cu vitamina C. (incident rar, datorat introducerii neadecvate a acului de
2. FITOMENADION SXQFĠLHDILUXOXLJKLGVDXDGLODWDWRUXOXL 3OăJLOHMRQFĠLXQLL
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFă)LROHDPOVROXĠLHDSRDVă FRORLGDOă
pielo-ureterale (VH UH]ROYă prin montarea unui stent
LQMHFWDELOă FRQĠLQkQG ILWRPHQDGLRQă PJ FXWLH FX EXF 
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă 9LWDPLQD . QDWXUDOă DFĠLRQHD]ă ureteral pentru 3-VăSWăPkQLQHIURVWRPLDPHQĠLQkQGX-se
antihemoragic prin perfectarea sintezei hepatice a protrombinei
3-4 zile).
úL D DOWRU IDFWRUL DL FRDJXOăULL 9,, ,; úL ; HIHFWXO HVWH UHODWLY
rapid - VHLQVWDOHD]ăvQ-4 ore - LQWHQVúLSUHOXQJLW ¾ Pierderea traiectului de nefrostomie SHUFXWDQă
,QGLFDĠLL ,QWR[LFDĠLH DFXWă cu anticoagulante cumarinice;
intraoperator.
SURILODFWLFVDXFXUDWLYvQDOWHVkQJHUăULSULQKLSRSURWURPELQHPLH
sau hipovitamino]ă . vQ ERDOD KHPRUDJLFă OD QRX-QăVFXW vQ ¾ Pneumotorax/hidrotorax. Acest incident apare la
FXUVXO WUDWDPHQWXOXL FX VDOLFLODĠL vQ LFWHUXO REVWUXFWLY vQ EROLOH
aproape un sfert din paciHQĠL GDFă SXQFĠLD ULQLFKLXOXL V-a
KHSDWLFH HILFDFLWDWHD HVWH VODEă VDX LQWHVWLQDOH vQ FD]XO
folosirii îndelungate de antibiotice administrate oral, etc. efectuat deasupra coastei a XII-a. Leziuni ale organelor
Mod de administrare: /D DGXOĠL RELúQXLW LQWUDPXVFXODU -40
adiacente rinichiului: FRORQILFDWVSOLQăGXRGHQSHGLFXO
PJRGDWăSH]L vQIXQFĠLHGHJUDYLWDWH vQXUJHQĠHLQWUDYHQRV
foarte lent, 2-PJ]L vQLQWR[LFDĠLDDFXWăFXFXPDULQLFHVHSRW renal.
LQMHFWD SkQă OD PJ]L OD QRX-QăVFXĠL úL VXJDUL FXUDWLY
¾ +HPRUDJLD LQWUDRSHUDWRULH úL SRVWRSHUDWRULH sub1%
intramuscular 1-2 mg/zi; profilactic, intramuscular 0,5-2 mg, oral
1-PJ vQERDODKHPRUDJLFă 'R]DUHDSRDWHILFRQWURODWăSULQ din cazuri), GDFă KHPRUDJLD HVWH PDVLYă poate avea risc
timpul Quick sau prin trombotest.
vital.
5HDFĠLLDGYHUVH,QMHFWDUHDLQWUDYHQRDVă UDSLGă poate provoca ¾
FRQJHVWLD IHĠHL VXGRUDĠLH VHQ]DĠLH GH FRQVWULFĠLH WRUDFLFă ¾ Hematuria poate apare úLGXSă 1-]LOHGHHYROXĠLH VLPSOă
GLVSQHH FLDQR]ă WDKLFDUGLH FRODSV FKLDU DFFLGHQWH OHWDOH
IRDUWH UDU LQWROHUDQĠă FX IHQRPHQH GH úRF OD QRX-QăVFXĠL IăUăLQFLGHQWH
ILWRPHQDGLRQD SRDWH IL FDX]ă GH KLSHUELOLUXELQHPLH UDUHRUL 
&RQWUDLQGLFDĠLL ,QWROHUDQĠă OD ILWRPHQDGLRQă DWHQĠLH OD
VLPSWRPHOH GH úRF SUXGHQĠă OD QRX-QăVFXĠL úL OD VXJDUL V. 1()526720,$3(5&87$1$7Ă
6ROXĠLD LQMHFWDELOă GH ILWRPHQDGLRQă QX WUHEXLH DPHVWHFDWă FX 'HILQLĠLH 1HIURVWRPLD SHUFXWDQDWă 163 UHSUH]LQWă GHULYDĠLD
DOWHVROXĠLLSHQWUXLQMHFWDUHVDXSHUIX]LH
XULQDUă H[WHUQă UHDOL]DWă OD QLYHOXO ULQLFKLXOXL SH FDOH SHUFXWDQDWă
3. ETAMSILAT
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă )LROH D PO VROXĠLH LQMHFWDELOă


! 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

ORPEDUă 3RDWH DYHD FDUDFWHU WHPSRUDU VDX GHILQLWLY úL vQ $FĠLXQHWHUDSHXWLFăLQKLEDUHPDUFDWă a factorului X ; DFĠLXQHD
GHLQKLEDUHDWURPELQHLHVWHVODEăVDXQXOă; efect inhibitor mai
majoritatea cazurilor se H[HFXWăvQFRQGLĠLLGHXUJHQĠă.
VODEDVXSUDDFWLYăULLúLDJUHJăULLSODFKHWHORU
,QGLFDĠLL. ,QGLFDĠLL profilaxia trombozelor venoase úL D HPEROLLORU GH
FDX]ă PHGLFDOă VDX FKLUXUJLFDOă WUDWDPHQWXO WURPER]HL
163WHPSRUDUă VHLQGLFăvQXUPăWRDUHOHVLWXDĠLLSDWRORJLFH
YHQRDVH SURIXQGH DFXWH úL D HPEROLHL SXOPRQDUH SUHYHQLUHD
- în LQVXILFLHQĠD UHQDOă DFXWă REVWUXFWLYă atunci când FRDJXOăULL în circuitul extracorporeal în timpul hemodializei în
LQVXILFLHQĠD UHQDOă DFXWă VDX FURQLFă DQJLQD LQVWDELOă úL
cateterismul ureteral nu este posibil;
infarctul miocardic non Q.
- în FROLFD UHQDOă KLSHUDOJLFă UHIUDFWDUă OD WUDWDPHQWXO Mod de administrare: GR]ă SURILODFWLFă VH DGPLQLVWUHD]ă
medical la care cateterismul ureteral este imposibil; VXEFXWDQDW GR]ă VHULQJă SUHvQFăUFDWă GLQ RULFH SUHSDUDW
timp de 7-10 zile); GR]DFXUDWLYă GR]ăODRUH
- în XUHWHURKLGURQHIUR]D LQIHFWDWă atunci când &RQWUDLQGLFDĠLLhipersensibilitate, ulcer peptic acut, hemoragie
cateterismul ureteral nu este posibil; FHUHEUDOă FRDJXORSDWLL JUDYH OH]LXQL úL LQWHUYHQĠLL FKLUXUJLFDOH
SH61&RFKLXUHFKLDQWHFHGHQWHGHWURPERFLWRSHQLHPHGLDWă
- în leziunile ureterale iatrogene precoce sau tardive, cel imunoloJLFLQGXVăGHKHSDULQă
PDLIUHFYHQWGXSăLQWHUYHQĠLLJLQHFRORJLFH 5HDFĠLL DGYHUVH UDU KHPRUDJLH WURPERFLWRSHQLH UHDFĠLL
DOHUJLFH UDUHRUL KLSHUNDOLHPLH IRDUWH UDU QHFUR]ă FXWDQDWă OD
- în LQWHUYHQĠLLOH UHFRQVWUXFWLYH DOH MRQFĠLXQLL SLHOR- ORFXO LQMHFĠLHL úL UHDFĠLL DQDILODFWLFH SUHFDXĠLL - în anestezia
XUHWHUDOH XUHWHUXOXL VDX MRQFĠLXQLL XUHWHUR-vezicale pentru HSLGXUDOă UDKLGLDQă WURPERFLWRSHQLH ,+ I.R., hipertensiune
DUWHULDOăQHFRQWURODWăUHWLQRSDWLHKLSHUWHQVLYăVDXGLDEHWLFă. În
SURWHFĠLD ]RQHL RSHUDWH FDUH UăPkQH ³XVFDWă´ úL SHUPLWH LQVXILFLHQĠD UHQDOă ± supraveghere tratament cu heparine
cicatrizarea mai UDSLGă IUDFĠLRQDWHSULQPăVXUDUHDDFWLYLWăĠLLDQWLIDFWRUXOXL; WHQGLQĠDOD
acumulare).
- de HYDOXDUHDIXQFĠLHLUHQDOHVHSDUDW
- ca prim timp al nefrolitotomiei percutanate. XII. HEMOSTATICE

NSP GHILQLWLYă VH LQGLFă vQ LQVXILFLHQĠD UHQDOă FURQLFă 1. ADRENOSTAZIN
REVWUXFWLYă VHFXQGDUă SDWRORJLHL WXPRUDOH SHOYLQH vezico- 3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFă POVROXĠLHDSRDVă FRQĠLQHPJ
carbazocrom.
prostatice, utero-ovariene, recto-sigmoidiene) atunci când $FĠLXQHWHUDSHXWLFă: Carbazocrom este un produs de oxidare
FUHDWLQLQD GHSăúHúWH PJ VDX H[LVWă GH]HFKLOLEUH HOHFWUROLWLFH al adrenalinei. Este un hemostatic, produce diminuarea
permeabilitatii si cresterea rezistentei capilarelor. Administrat la
LPSRUWDQWH KLSHUSRWDVHPLHDFLGR]ăPHWDEROLFă om reduce timpul de sangerare de la 200 secunde la 120-110
&RQWUDLQGLFDĠLL0DQHYUDQXSRDWHILSUDFWLFDWăvQXUPăWRDUHOH VHFXQGH 1RUPDOL]HD]ă WLPSXO GH VkQJHUDUH SUHOXQJLW vQ PRG
patologic. Adrenostazinul nu intervine în procesul de coagulare;
VLWXDĠLL diferite teste de coagulare (timpul de coagulare, timpul de
- SDFLHQĠLFXWXOEXUăULQHFRUHFWDELOHDOHFRDJXOăULL SURWURPELQD HWF DX IRVW JăVLWH QHPRGLILFDWH GXSă
administrarea adrenostazinului.
- paciHQĠLFXLQVXILFLHQĠăUHVSLUDWRULHVHYHUă ,QGLFDĠLL prevenirea úL WUDWDPHQWXO KHPRUDJLLORU FKLUXUJLFDOH
- SDFLHQĠLQHFRRSHUDQĠL SURILODFWLF vQ LQWHUYHQĠLL FKLUXUJLFDOH FDUH H[SXQ OD KHPRUDJLL
Tehnica operatorie. FDSLODUH RUO XURORJLH FKLUXUJLH RVRDVă úL WRUDFR-SXOPRQDUă -
SUHYHQLUHDúLWUDWDPHQWXOKHPRUDJLLORUPHGLFDOHSXUSXUDDFXWă

 !$
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

GHvQMXPăWăĠLUHHVWHGHRUH (VWH DEVROXW QHFHVDUă H[LVWHQĠD XQHL VăOL GH RSHUDĠLL
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă la SDFLHQĠLL FX IXQFĠLH UHQDOă QRUPDOă
HQGRXURORJLFH SUHYă]XWă FX PDVă RSHUDWRULH UDGLRORJLFă DSDUDW
FRQFHQWUDĠLLOH FHOH PDL PDUL UHDOL]kQGX-VH vQ VkQJH ILFDW úL
rinichi. UDGLRORJLF PRELO FX EUDĠ vQ ³&´ HFRJUDI RSHUDWRU úL instrumentar
,QGLFDĠLL urografii, computer tomografie cu suEVWDQĠă de
specific.
FRQWUDVW DQJLRJUDILL FX VXEVWDQĠH GLJLWDOă IOHERJUDILL
KLVWHURVDOSLQJRJUDILL ILVWXORJUDILL DUWHULRJUDILL úL vQ VSHFLDO 3DFLHQWXO vQ DQHVWH]LH UHJLRQDOă UDKLGLDQă SHULGXUDOă VDX
angiocardiografii.
JHQHUDOă HVWH SR]LĠLRQDW vQ GHFXELW YHQWUDO SH PDVD GH RSHUDĠLH
Mod de administrare: - GR]D QHFHVDUă pentru urografii este
de: 1,3 ml/kgc ± Ultravist 240; 1 ml/kgc ± Ultravist 300; 0,8 H[FHSĠLHIDFJUDYLGHOHFDUHVHYRUSR]LĠLRQDvQGHFXELWODWHUDO 
ml/kgc ± Ultravist 370.
Timpii operatori. În cazul unei nefrostomii temporare se
&RQWUDLQGLFDĠLL± hipertiroidism.
5HDFĠLL DGYHUVH JUHDĠă YăUăVăWXUL HULWHP VHQ]DĠLH JHQHUDOă SUHIHUă PRQWDUHD XQHL QHIURVWRPLL D PLQLPD GH 8 Ch respectând
GH FăOGXUă 8OWUDYLVWXO HVWH vQ JHQHUDO ELQH WROHUDW FKLDU úL OD
XUPăWRULLSDúL
SDFLHQĠLL FDUH DX SUH]HQWDW vQ DQWHFHGHQWH UHDFĠLL alergice la
VXEVWDQĠHGHFRQWUDVW - SXQFĠLDHFRJKLGDWăDVLVWHPXOXLSLHORFDOLFHDOFXXQDFILQ
* PP úL H[WUDJHUHD GH XULQă GLQ VLVWHP FRQILUPă SXQFĠLD
4. Visipaque ( Iodoxanol)
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFă IODFRDQHFXVROXĠLHLQMHFWDELOăSHQWUX FRUHFWă 
administrare LQWUDYHQRDVă VL LQWUDDUWHULDOă GH  úL - VH LQWURGXFH VXE FRQWURO UDGLRORJLF R VROXĠLH VHU IL]LRORJLF- 
PO FX FRQFHQWUDĠLL GH PJ ,PO PJ ,POVL PJ
I/ml. colorant-VXEVWDQĠăGHFRQWUDVWvQVLVWHPXOSLHORFDOFHDO
,QGLFDĠLL compus organic, iodat, utilizat pentru urografii i.v., - FX XQ DF * PP úL VXE FRQWURO IOXRURVFRSLF VH
DQJLRFDUGLRJUDILLDRUWRJUDILLDUWHULRJUDILHFHUHEUDOă
Mod de administrare: 'R]D DGPLQLVWUDWă HVWH LQ IXQFĠLH GH SXQFĠLRQHD]ăJUXSXOFDOLFHDOLQIHULRUSRVWHULRU
WLSXO GH H[DPLQDUH YkUVWă JUHXWDWH GHELWXO FDUGLDF úL VWDUHD - GXSăVFRDWHUHDPDQGUHQXOXLDFXOXLVHH[WHULRUL]HD]ăXULQDFX
JHQHUDOă D SDFLHQWXOXL FkW úL GH WHKQLFD XWLOL]DWă DVWIHO SHQWUX
urografie 270/320 mgI/ml 40-80 ml, flebografie 270 mgI/ml 50- FRORUDQW GHFLDYHPRSXQFĠLHFRUHFWă úLVHLQVHUăSHDFXQILUJKLG
150 ml/mb. inf., CT corp 270/320 mgI/ml 75-150 ml . Doza de SkQăvQVLVWHPXOSLHORFDOLFHDOVDXXUHWHU
270 mg I/ml este recomandata in cele mai multe cazuri.
&RQWUDLQGLFDĠLL 7LUHRWR[LFR]ă PDQLIHVWă LQVXILFLHQĠă FDUGLDFă - VXE FRQWURO IOXRURVFRSLF úL SH ILUXO JKLG VH SUDFWLFă GLODWDĠLD
GHFRPSHQVDWă traiectului cu dilatatoare flexibile de teflon 5-7-9-11 Ch;
5HDFĠLL DGYHUVH VHQ]DĠLH GH FDOGXUă GH UHFH VDX GXUHUH OD
ORFXO LQMHFWăULL WXOEXUăUL GH YHGHUH FHIDOHH JUHDĠD YăUVăWXUL úL - VH LQVHUă VRQGD GH QHIURVWRPLH &K vQ VLVWHPXO
WXOEXUăUL GH JXVW 3RW DSăUHD GH DVHPHQHD UHDFĠLL FXWDQDWH pielocaliceal, se extrage firul ghid;
prurit, parosmie, angioedem si simptome respiratorii.
- H[WHULRUL]DUHD GH XULQă-contrast-FRORUDQW SH VRQGă úL
XI. ANTICOAGULANTE HYLGHQĠLHUHD IOXRURVFRSLFă D EXFOHL VRQGHL vQ VLVWHP FRQILUPă
1. HEPARINE FXPDVăPROHFXODUăPLFă SR]LĠLRQDUHDFRUHFWăDQHIURVWRPLHL
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă VHULQJL SUHvQFăUFDWH FX R GR]ă de - IL[DUHDVRQGHLFXILUHGHDĠăODSLHOH
DQWLFRDJXODQW(12;,3$5,1ñ PO PJ )5$;,3$5,1Ă
± 0,3 ml ± 36 mg sau 2850 UI; CLIVARIN ± 0,25 ml ± 13,8 mg,
sau 1750 UI; INNOHEP ± 0,3 ml ± 20,83 mg 3500UI.

! 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

ÌQFD]XOSR]LĠLRQăULLXQHLQHIURVWRPLLGHILQLWLYHVHXWLOL]HD]ăFD ;68%67$1ğ('(&2175$67
VRQGă XQ FDWHWHU )ROH\ &K 7HKQLFD RSHUDWRULH HVWH DFHLDúL
1.OMNIPAQUE (Iohexolum):
ILLQG vQVă QHFHVDUă GLODWDĠLD VXSOLPHQWDUă D WUDLHFWXOXL GH 3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFăOmnipaque 180 ± flac 10 ml sau 15
PO VRO LQM FRQĠLQH PJ,PO; Omnipaque 240 ± fl. a 15, 50,
nefrostomie cu dilaWDWRU D[LDO EXWRQDW $ONHQ SH FDUH VH LQVHUă
POVROLQMFDUHFRQĠLQHPJ,PO; Omnipaque 300 ±
succesiv tecile dilatatoare 9-12-15-18-21- &K úL vQ ILQDO IO D   PO VRO ,QM FRQĠLQkQG PJ,PO;
semiteaca Hutschenreiter (26 Ch) pe care se introduce sonda Omnipaque 350 fl. a 20, 50, 100, 200 ml ± VRO ,QM FRQĠLQkQG
350 mgI/ml.
Foley. $FĠLXQHWHUDSHXWLFăúLLQGLFDĠLLcompus organic, iodat, utilizat
&RPSOLFDĠLL. Pot fi multiple dar din fericire sunt rare, invers pentru urografii i.v., angiocardiografii, aortografii, arteriografie
FHUHEUDOă
SURSRUĠLRQDOH FX H[SHULHQĠD vQ FKLUXUJLD SHUFXWDQDWă 0HULWă D IL Mod de administrare: pentru urografii se poate folosi
PHQĠLRQDWHFHOHPDLIUHFYHQWH Omnipaque 350 ± IO PO LY VDX FRQIRUP UHFRPDQGăULL
radiologului.
- hemoragia intra- VLH[WUDUHQDOă 5HDFĠLL DGYHUVH FRQJHVWLD SLHOLL VHQ]DĠLH GH FDOG JUHDĠă
- SHUIRUDĠLDED]LQHWXOXL UHDFĠLLDQDILODFWLFHSkQăODVWDUHGHúRF

- le]LXQLOH RUJDQHORU GH YHFLQăWDWH: peritoneul parietal 2. IOPAMIRO: (Iopamidol)
posterior, colonul, ficatul, splina, etc.; 3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFă: ILROH³´DPOVROLQMFRQĠLQkQG
,RSDPLGROFRUHVSXQ]ăWRUDPJ,POILROH IODFRDQH 
- GHSR]LĠLRQDUHDQHIURVWRmiei. ³´DPOPOPOVDXPOVROLQMFRĠLQkQG
Îngrijirea nefrostomiei6XSUDYHJKHUHDLPHGLDWăDSDFLHQWXOXL FRUHVSXQ]kQGDPJ,POILROH IODFRDQH ³´± 10 ml, 30
POPOVDXPOVROLQMFRQĠLQknd 75,5 % corespunzând la
FX QHIURVWRPLH LPSOLFă PăVXUL JHQHUDOH FOLQLFH FXUEă WHUPLFă 370 mgI/ml.
SXOV WHQVLXQH DUWHULDOă HWF úL VSHFLILFH GH ODERUDWRU $FĠLXQH WHUDSHXWLFă úL LQGLFDĠLL produs organic de contrast
WULLRGDW úL KLGURVROXELO XWLOL]DW vQ FDUGLRORJLH LQWHUYHQĠLRQDOă
KHPROHXFRJUDPă FUHDWLQLQă LRQRJUDPă VDQJXLQă HWF 2GDWD XURORJLHúLODPLHORJUDILH
drenajul urinar constituit ne asteptam la o tendinta de normalizare 0RG GH DFĠLXQH SHQWUX XURJUDILL VH SRW IRORVL ILROH ³´ úL
³´-100 ml, maxim 200 ml pentru adult administrat i.v.
a functiei renale. 5HDFĠLL DGYHUVH FHIDOHH JUHDĠă YăUVăWXUL GLVSQHH
6HLPSXQúLFkWHYDPăVXULGHPRQLWRUL]DUHORFDOă KLSRWHQVLXQH RUWRVWDWLFă VHQ]DĠLH GH FDOG UHDFĠLL DOHUJLFH
&RQWUDLQGLFDĠLL SUXGHQĠă VDX HYLWDUHD XWLOL]ăULL OD SDFLHQĠLL FX
- FRQWUROXO SOăJLL RSHUDWRULL D DQFRUDMXOXL VRQGHL úL D UHDFĠLL QHGRUite la iod în antecendente, la alergici, astmatici; la
pansamentului, existind posibilitatea infiltrarii pansamentului cu SDFLHQĠLL FX LQVXILFLHQĠă KHSDWR-UHQDOă JUDYă SUXGHQĠă vQ
LQVXILFLHQĠă KHSDWLFă VHYHUă LQVXILFLHQĠă UHQDOă PRGHUDWă
urina in cazul depozitionarii/infundarii sondei.
VHYHUă LQVXILFLHQĠă FDUGLDFă EROL VLVWHPLFH GLDEHW PLHORP
- FRQWUROXODVSHFWXOXLXULQLL GHRELFHLVHOLPSH]HúWHvQ- multiplu; dezechilibrele hidroelectolitice trebuie corectate; 
RUHGXSăPDQHYUă LQWHUIHUăFXWHVWXOFXLRGUDGLRDFWLY-3 luni.

- FRQWUROXOGLXUH]HLSHVRQGăH[LVWLQGULVFXOXQHLHYHQWXDOH 3. ULTRAVIST:
FROPDWDULFXFKHDJXULVDX³GRSXUL´GHSXURL 3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă IODFRDQH PO VRO LQM DSRDVă
FRQĠLQkQG ,RSUDPLG JPO 8OWUDYLVW ; Iopramid 0,623
 g/ml (Ultravist 300); Iopramid 0,769 g/ml (Ultravist 370); timpul
 !
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

dismenoree. Sonda de QHIURVWRPLHWHPSRUDUăVHVXSULPăvQPRPHQWXOvQFDUH
Mod de administrare: oral 1 cpx3-]L LQM ILROă x 2-3 / zi la
tractul urinar este permeabil. În cazul nefrostomiei definitive sonda
nevoie
&RQWUDLQGLFDĠLL hipersensibilitate la Ketorolac, ulcer gastro- )ROH\ VH VFKLPEă SHULRGLF OD OXQL VDX PDL GHYUHPH GDFă VH
GXRGHQDO DFWLY WXOEXUăUL DOH KHPDWRSRH]HL GH HWLRORJLH FROPDWHD]ă
QHFXQRVFXWă ,5 VHYHUă FRSLL VXE DQL WULPHVWUXO DO ,,,-lea
GH VDUFLQă WUDYDOLX DOăptare; SUHFDXĠLL DVWP EURQúLF
antecendente de ulcere gastroduodenale, Boala Crohn, VI. URETEROSCOPIA
KLSHUWHQVLXQH DUWHULDOă GLVFUD]LL VDQJXLQH GLDEHW ]DKDUDW
5HDFĠLL DGYHUVH JUHDĠă YăUVăWXUL GLDUHH HSLJDVWUDOJLL 8UHWHURVFRSLD UHSUH]LQWă R LQWHUYHQĠLH HQGRVFRSLFă FH
VkQJHUăULGLJHVWLYHHUXSĠLLFXWDQDWHGHUPDWLWăH[IROLDWLYă SUHVXSXQHLQVSHFWDUHDXUHWHUXOXLFXDMXWRUXOXUHWHURVFRSXOXLGDUúL
FHIDOHHYHUWLMVRPQROHQĠăQHIULWăLQWHUVWLĠLDOăWURPERFLWRSHQLH
anemie, hiperglicemie. tratamentul afecĠLXQLORU DVWIHO GLDJQRVWLFDWH calculi, tumori,
,QWHUDFĠLXQL PHGLFDPHQWRDVH asocierea cu alte AINS sau stenoze) situate la acest nivel.
glucocorticoizi ± ULVF GH VkQJHUDUH GLJHVWLYă DVRFLHUHD FX
DQWLFRDJXODQWH úL DQWLDJUHJDQWH FUHúWH ULVFXO GH VkQJHUDUH ,QGLFDĠLLOHXUHWHURVFRSLHL
DVRFLHUHD FX ,(&$ ULVF GH LQVXILFLHQĠă UHQDOă DFXWă FUHúWH $ ,QGLFDĠLL GLDJQRVWLFH evaluarea unui "defect de
FRQFHQWUDĠLDSODVPDWLFăDGLJR[LQHLúLULVFXOHIHFWHORUWR[LF
XPSOHUH LPDJLQH ODFXQDUă vQFRQMXUDWă GH VXEVWDQĠă GH FRQWUDVW 
3.DICLOFENAC: OD QLYHOXO XUHWHUXOXL SH XURJUDILHXUHWHURSLHORJUDILH UHWURJUDGă
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFădrajeuri 50 mg; sup 100 mg.
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă antiinflamator, antalgic úL DQWLSLUHWLF GLQ evaluarea unei hematurii macroscopice unilaterale; identificarea
clasa AINS nesteroidiene. XQHLWXPRULXURWHOLDOHvQFD]GHFLWRORJLHXULQDUăVHOHFWLYăSR]LWLYă
,QGLFDĠLL SROLDUWULWD UHXPDWRLGă VSRQGLODUWULWD DQFKLORSRHWLFă
DIHFĠLXQL UHXPDWLFH H[WUDDUWLFXODUH FROLFL QHIUHWLFH VWăUL FX XURJUDILH QRUPDOă “ ELRSVLD IRUPDĠLXQLL WXPRUDOH OD YHGHUH 
LQIODPDWRULL GXUHURDVH SRVWRSHUDWRU SRVWWUDXPDWLFH LQIODPDĠLL VXSUDYHJKHUHD HQGRVFRSLFă GXSă XQ WUDWDPHQW FRQVHUYDWRU
dureroase vQVIHUDSHOYLQă
Mod de administrare: oral 1 drajeux3/zi la nevoie, ulterior 1-2 HOHFWURUH]HFĠLH D XQHL WXPRUL XUHWHUDOH VDX GXSă RSHUDĠLL
GUDMHXUL]LGXSăPDVăLQWUDUHFWDOVXS]LVHDUD conservatoare clasice.
5HDFĠLL DGYHUVH JUHDĠă GLDUHH HSLJDVWUDOJLL VkQJHUăUL
GLJHVWLYH PLQRUH HUXSĠLL FXWDQDWH FHIDOHH DPHĠHOL IRDUWe rar B. ,QGLFDĠLLWHUDSHXWLFH
UHDFĠLL DQDILODFWLFH WXOEXUăUL DOH KHPDWRSRLH]HL DGPLQLVWUDUH ¾ Patologia litLD]LFă
vQGHOXQJDWă ± QHIULWă LQWHUVWLĠLDOă DGPLQLVWUDUHD LQWUDUHFWDOă
SUXULWVHQ]DĠLHGHDUVXUăWHQHVPH vQGHSăUWDUHD FDOFXOLORU XUHWHUDOL vQ VSHFLDO FHL XUHWHUDOL
&RQWUDLQGLFDĠLL XOFHU JDVWURGXRGHQDO DFWLY VkQJHUăUL pelvini sau iliaci);
gastrointestinale, leucopenie, trombocitopenii, porfirie,
LQWROHUDQĠăODDQWLLQIODPDWRULLLQKLELWRDUHGH&2SUXGHQĠăvQFD] vQGHSăUWDUHD IUDJPHQWHORU GH FDOFXOL UH]XOWDWH vQ XUPD
de antecedente ulceroase la astmatici, la cardiaci, la renali, în (6:/ FDUH IRUPHD]ă vPSLHWUXLUHD XUHWHUDOă
,+ 1X VH DGPLQLVWUHD]ă vQ XOWLPXO WULPHVWUX GH VDUFLQă úL OD
termen. ("steinestrasse");
,QWHUDFĠLXQL PHGLFDPHQWoase: asocierea cu glucocorticoizii ¾ 3DWRORJLDGLYHUVă DOWDGHFkWFHDOLWLD]LFă 
FUHúWH ULVFXO GH VkQJHUDUH GLJHVWLYă úL D XOFHUXOXL FUHúWH
FRQFHQWUDĠLD SODVPDWLFă D OLWLXOXL úL D GLJR[LQHL VFDGH HIHFWXO HOHFWURUH]HFĠLD WUDQVXUHWUDOă D XQHL WXPRUL GH XURWHOLX
IXURVHPLGXOXLúLDPHGLFDĠLHLDQWLKLSHUWHQVLYH
$
! 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

VXSHUILFLDOăVLWXDWăSHXUHWHU cistinice; alcanizarea urinii în cursul tratamentului cu uricozurice
úLFitostatice; WUDWDPHQWXOVLPSWRPHORUvQSRUILULDFXWDQDWă
 instalarea unei sonde ureterale "la vedere" în caz de
Mod de administrare: RUDOGR]DVHDMXVWHD]ă vQIXQFĠLHGHS+-
REVWUXFĠLH VDX ILVWXOă XUHWHUDOă GLODWDUHD VDX LQFL]LD ul urinar (determinat înainte de fiecare administrare), doza
PHGLHPăVXULUDVHGH8UDO\W± U granule orale.
stenozelor ureterale;
&RQWUDLQGLFDĠLL hipersensibilitate, I.H., hipotensiune
 tratamentul endoscopic al stenozelRU GH MRQFĠLXQH RUWRVWDWLFăUHWHQĠLHKLGURVDOLQă
pieloureterale congenitale; 5HDFĠLLDGYHUVHIRDUWHUDULQWROHUDQĠă JDVWULFă
Asocieri medicamentoase: Allopurinol în litiaza
 extragerea unei sonde ureterale autostatice (tip "JJ")
XULFă
DVFHQVLRQDWă SH XUHWHU VDX D XQXL IUDJPHQW GH VRQGă
IX. ANTIINFLAMATORII
XUHWHUDOă FHV-a rupt în ureter).
&RQWUDLQGLFDĠLLOH85(7(526&23,(, 856 1. VIMOVO
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă: comprimate cu eliberare PRGLILFDWă
Sunt similare cu cele ale nefrolitotomiei percutane, pe FHFRQĠLQQDSUR[HQPJVLHVRPHSUD]ROPJ
care le reamintim succint: $FĠLXQH WHUDSHXWLFă naproxenul este un antiiflamator
QHVWHURLGLDQ FH UHGXFH GXUHUHD VL LQIODPDĠLD vQ WLPS FH
&RQWUDLQGLFDĠLL DEVROXWH WXOEXUăUL GH FUD]ă VDQJXLQă SDFLHQW HVRPHSUD]ROXO UHGXFH VHFUHĠLD DFLGă JDVWULFă DVWIHO DMXWă OD
FRPDWRVQHFRRSHUDQWVDUFLQă reducerea riscului de aSDULĠLH D XOFHUXOXL OD SDFLHQĠLL OD FDUH VH
administreaza AINS.
&RQWUDLQGLFDĠLL UHODWLYH 7%& DFWLY LQIHFĠLL nespecifice netratate, Indicatii FROLFD QHIUHWLFă DUWUR]D SROLDUWULWD UHXPDWRLGă
tratament prelungit cu anticoagulante, diabet zaharat VSRQGLOLWDDQFKLOR]DQWă
Mod de administrare: Un comprimat la 12 ore
GHFRPSHQVDW DIHFĠLXQL FDUGLR-respiratorii decompensate, ulcer Contraindicatii: alergie la naproxen sau esomeprazol,
GXRGHQDO vQ ID]D DFWLYă +7$ QHFRQWURODWă UHLPSODQWDUH XUHWHUR- WUDWDPHQW FX DWD]DQDYLU VL QHOILQDYLU IHPHL JUDYLGH SDFLHQĠL
FXQRVFXĠLFXXOFHUJDVWULF
YH]LFDOăvQDQWHFHGHQWHOREPHGLDPSURVWDWLFYROXPLQRVFDUHIDFH 5HDFĠLL DGYHUVH FHIDOHH IDWLJDELOLWDWH VHQ]DĠLH GH VHWH
LPSRVLELOVDXGLILFLO³DERUGXO´RULILFLXOXL ureteral. WUDQVSLUDĠLLH[FHVLYHLQVRPQLDSDOSLWDĠLLYHUWLMJUHDĠă
InteraFĠLXQL PHGLFDPHQWRDVH 'DWRULWă OHJăULL SXWHUQLFH GH
Etapele ce trebuie parcurse în cadrul ureteroscopiei SURWHLQHOH SODVPDWLFH D QDSUR[HQXOXL SDFLHQĠLL FDUH SULPHVF
retrograde sunt: simultan KLGDQWRLQH WUHEXLH DWHQW PRQLWRUL]DĠL SHQWUX R
HYHQWXDOă DMXVWDUH D GR]HL &D úL DOWH $,16 QDSUR[HQ VRGLF
- cistoscopia de evaluare a veziFLLúLDRULILFLLORUXUHWHUDOH SRDWH FUHúWH ULVFXO DIHFWăULi renale asociat cu utilizarea IECA.
-introducerea XUHWHURVFRSXOXL vQ YH]LFă DSRL în ureter (VWH QHFHVDUă SUXGHQĠă vQ FD]XO SDFLHQĠLORU DIODĠL vQ WUDWDPHQW
FXFLFORVSRULQă WDFUROLPXVGLXUHWLFHGHDQVăGLXUHWLFHWLD]LGLFH
DVFHQGHQW UHWURJUDG 'DFă RULILFLXO HVWH VXILFLHQW GH ODUJ VDX úLGLJR[LQ
pacientului i s-DPRQWDWDQWHULRU RVRQGă --DFHDVWăHWDSăHVWH
2. KETOROLAC (Ketanov):
UHODWLY IDFLOă 'DFă RULILFLXO XUHWHUDO HVWH VWUkPW VH SURFHGHD]ă OD 3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă cp 10 mg; fiole 1 ml, 30 mg/ml.
GLODWDUHD OXL vQ IXQFĠLH GH LQVWUXPHQWDUXO DYXW OD GLVSR]LĠLH úL $FĠLXQH WHUDSHXWLFă antiinflamator, antialgic úL DQWLSLUHWLF GLQ
clasa AINS nesteroidiene.
GHVLJXUH[SHULHQĠDXURORJXOXL ,QGLFDĠLL FROLFă QHIUHWLFă GXUHUHD SRVWWUDXPDWLFă
 SRVWFKLUXUJLFDOă GXUHUHD DFXWă GLQ EROLOH LQIODPDWRULL FURQLFH
 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

atrio-YHQWULFXODUJU,,VDX,,,úRIDWXOHVWHFRQWUDLQGLFDWWLPSGHR -vizualizarea calculului;
RUă GXSă DGPLQVWUDUH LY SUHFDXĠLL ± vQ VDUFLQă úL DOăSWDUH vQ
-extragerea sau prelucrarea calculilor. În cazul în care calculul
asociere cu levodopa.
5HDFĠLL DGYHUVH FHIDOHH YHUWLM SDOSLWDĠLL JUHDĠă KLSRWHQVLXQH YL]DW DUH GLPHQVLXQL PLFL VXE PP HO SRDWH IL vQGHSăUWDW FX
RUWRVWDWLFăGXSăDGPLQLVWUDUHDLY
pensa de calcul sau cu sonda Dormia R VRQGă VSHFLDOă IRORVLWă
Asocieri medicamentoase: antiinflamatorii nesteroidiene în
FROLFDQHIUHWLFă SHQWUX H[WUDJHUHD GH FDOFXOL VDX IUDJPHQWH (D DUH vQ FDSăW XQ
FRúXOHĠ IRUPDW GLQ -6 spire, care când se strâng cuprind calculul
VII. INHIBITORII DE XANTIN-2;,'$=Ă
SHFDUHYUHPVă-OH[WUDJHP8QHRULVRQGD'RUPLDHVWHWUHFXWăSULQ
ALLOPURINOL:
canalul secundar de lucru al ureteroscopului, pentru a fixa calculul,
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFă± cps 10 mg
$FĠLXQHWHUDSHXWLFăLQKLEă xantinoxidaza diminuând formarea HIHFWXkQG OLWRWULĠLD LQWUDFRURSRUHDOă vQWUH ILUHOH PHWDOLFH DOH
acidului uric.
FRúXOHĠXOXL 'RUPLD &alculii cu dimensiuni mai mari vor fi
,QGLFDĠLL- WUDWDPHQWXO OLWLD]HLXULFHJXWDFURQLFă OD bolnavii cu
leucemie, limfoame, alte boli canceroase, sub tratament cu GH]LQWHJUDĠL KLGUDXOLF SQHXPDWLF XOWUDVRQLF VDX ODVHU úL DSRL
citostatice sau terapie.
H[WUDúL VXE IRUPă GH IUDJPHQWH FX SHnsa de calculi. Riscul de
Mod de administrare: oral 1 cp x  ]L GXSă mese; la boli
canceroase cu valori foarte mari ale acidului uric se pot PLJUDUH DVFHQGHQWă D FDOFXOXOXL HVWH SUHYHQLW LQVWDOkQG R VRQGă
administra 4-6 cp/zi.
XUHWHUDOă VSHFLDOă FX EDORQ FDUH VH XPIOă GHDVXSUD REVWDFROXOXL
&RQWUDLQGLFDĠLL - LQWROHUDQĠă OD DOORSXULQRO FUL]D GH JXWă
KHPRFURPDWR]ă LGLRSDWLFă vQ VDUFLQă úL SH GXUDWD DOăSWăULL litiazic (fig.VI.7).
5HDFĠLL DGYHUVH HUXSĠLL FXWDQDWH IHEUă DOHUJLFă DWUDOJLL
-protezarea ureterului cu sonda "JJ". 'DFă SUHOXFUDUHD VDXúL
HR]LQRILOLH RFD]LRQDO HSLJDVWUDOJLL IHEUă YăUVăWXUL GLDUHH
dureri abdominale, cefalee, DPHĠHOL VRPQROHQĠă OHXFRSHQLH evacuarea fragmenWHORUDIRVWPDLGLILFLOăVDXDXUăPDVIUDJPHQWH
fenomene hepatotoxice.
pe ureter, instalarea unei sonde ureterale autostatice pentru 48 ore
,QWHUDFĠLXQL PHGLFDPHQWRDVH LQKLEă metabolizarea
mercapto-SXULQHL D]DWLRSULQHL LQKLEă PHWDEROL]DUHD HVWH EHQHILFă LQVWDOkQGX-VH vQ DFHODúL WLPS úL R VRQGă YH]LFDOă
anticoagulantelor orale; se reduce doza de AC sub controlul
pentru a preveni refluxul vezico-ureteral.
SURWURPELQHL 1X VH DVRFLD]ă FX XULFR]XULFH SHQWUX Fă FUHVF
HOLPLQDUHDGHDOORSXULQRO1XVHDVRFLD]ăFXDPSLFLOLQD± risc de
UHDFĠLL FXWDQDWH $VRFLHUHD FX FORUSURSDPLGH SRDWH IDYRUL]D
UHDFĠLLKLSRJOLFHPLFHSUHOXQJLWH PDLDOHVODSDFLHQĠLLFX,5 
Asocieri medicamentoase: cu alcalinizante urinare în
tratamentul litiazei urice.

VIII. ALCANIZANTE URINARE
URALYT ± U:
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFăflacoane ± J FRQĠLQkQGJUDQXOH
RUDOH GH KLGURJHQRFLWUDW GH SRWDVLX úL VRGLX OLQJXULĠă
dozatoare + calendar de control + hârtie indicator).
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă : alcanizarea urinii, favorizând dizolvarea
FDOFXOLORUGHDFLGXULFúLSUHYHQLUHDUHIDFHULLORU Fig.VI.7 ± Introducerea ureteroscopului în ureter
,QGLFDĠLL OLWLD]D XULFă; tratament adjuvant al litiazei urinare

 

9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

&RPSOLFDĠLLOHXUHWHURVFRSLHLUHWURJUDGH ,QGLFDĠLL: tratamemtul simptomelor moderate pâna la severe ale
+%3UHGXFHUHDULVFXOXLGHUHWHQĠLHDFXWăGHXULQăúLDQHFHVLWăĠLL
¾ Incidente intraoperatorii
LQWHUYHQĠLHLFKLUXUJLFDOHODSDFLHQĠLLFX+%3
-$FFHV SH XUHWHU LPSRVLELO GDWRUDW XQRU DIHFĠLXQL YH]L Mod de administrare: RUDORFDSVXOăSH]L
&RQWUDLQGLFDĠLL IHPHL FRSLL DGROHVFHQĠL SDFLHQĠL FX
FRQWUDLQGLFDĠLLOH8565 
KLSHUVHQVLELOLWDWH OD GXWDVWHULGă WDPVXORVLQ VDX RULFDUH GLQ
-5XSWXUD XUHWHUXOXL LQWUDPXUDO FRPSOLFDĠLH FDUH SRDWH IL GHSăúLWă H[FLSLHQĠL SDFLHQĠL FX DQWHFHGHQWH GH KLSRWHQVLXQH RUWRVWDWLFă
VDX FHL FX LQVXILFLHQĠD KHSDWLFă VHYHUă SDFLHQĠL OD FDUH VH
SULQ WUHFHUHD XUHWHURVFRSXOXL OD YHGHUH SH JKLG (úHFXO DFHVWHL
SUHFRQL]HD]ăRLQWHUYHQĠLHFKLUXUJLFDOăSWFDWDUDFWă
YDULDQWHLPSXQHQHIURVWRPLDSHUFXWDQă 5HDFĠLL DGYHUVH HMDFXODUH UHWURJUDGă DIHFWH]ă caracteristicele
VSHUPHLODEăUEDĠLLVăQăWRúLVFăGHUHDOLELGRXOXLDPHĠHOLPăULUHD
-0LJUDUHD FDOFXOXOXL vQDSRL SH XUHWHU GDWRULWă PDQHYUHORU VDX
úLVHQVLELOLWDWHODQLYHOXOVkQLORU
fluxului de lichid). DDFă QX SRDWH IL JăVLW úL UH]ROYDW SULQ
XUHWHURVFRSLH WUHEXLH Vă DYHP vQ YHGHUH FHOHODOWH RSĠLXQL VI. ANTISPASTICE

terapeutice. 1. PAPAVERINA:
-/H]LXQL DOH PXFRDVHL XUHWHUDOH SHUIRUDUHD XUHWHUXOXL úL FKLDU 3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă cp ± 100 mg; fiole - 1 ml = 40 mg
SDSDYHULQă; PO PJSDSDYHULQă
LHúLUHDFDOFXOXOXLGLQXUHWHUSULQEUHúDFUHDWă $FĠLXQH WHUDSHXWLFă: vasodilatator úL DQWLVSDVWLF SULQ DFĠLXQH
-5XSHUHD úL GH]LQVHUĠLD XUHWHUXOXL QXPLWă úL ³VWULSSLQJ XUHWHUDO´ SULQDFĠLXQHGLUHFWăSHPXVFXODWXUDQHWHGă
,QGLFDĠLL FROLFL ELOLDUH LQWHVWLQDOH FROLFL QHIUHWLFH WXOEXUăUL
GXSă LQWHUYHQĠLD FODVLFă SHQWUX YDULFHOH PHPEUHORU LQIHULRDUH FLUFXODWRULL LQWHVWLQDOH GH QDWXUă VSDVWLFă VGU 0HQLHUH VGU
DSDUH PDL DOHV GDFă VH IRUĠHD]ă H[WUDJHUHD XQHL VRQGH 'RUPLD DQJLQRVVSDVPSLORULFFRQVWLSDĠLHVSDVWLFă
Mod de administrare: oral 1 cp x 3-5 / zi la nevoie; i.m., i.v. 1-2 
vQFăUFDWăFXXQFDOFXOYROXPLQRV fiole(ml) x 2-3/zi la nevoie.
-&RPSOLFDĠLL VHSWLFH GDFă XULQD GH GHDVXSUD REVWDFROXOXi era 5HDFĠLL DGYHUVH în administrare i.v. aritmii úL EORF
atrioventricular, colaps, deprimare respiratorie; la doze mari:
LQIHFWDWăúLSURWHFĠLDDQWLELRWLFăQXV-DIăFXW VRPQFRQVWLSDĠLLDPHĠHOLFHIDOHHVXGRUDĠLH
&RQWUDLQGLFDĠLLforma inj. cu bloc atrioventricular, hipertensiune
-Dureri lombare, hematurie, sunt probleme ce apar mai ales intracranianăSUXGHQĠăvQJODXFRPúLDGHQRPGHSURVWDWă
postoperator. Postoperator tardiv s-DX GHVFULV FRPSOLFDĠLL GH FDUH ,QWHUDFĠLXQL PHGLFDPHQWRDVH QX VH DVRFLD]ă cu ȕ-DJRQLúWL ±
ULVF FUHVFXW GH DULWPLL SDSDYHULQD FUHúWH HIHFWXO KLSRWHQVLY DO
WUHEXLHVăĠLQHPVHDPDreflux vezico-ureteral; stenoze ureterale.
medicamentelor antihipertensive.
¾ ,QGLFDĠLLOHúLFRQWUDLQGLFDĠLLOH856
2.NO-SPA: VXEVWDQĠD DFWLYă clorhidrat de GRWUDYHULQă
ğLQkQG FRQW GH IDSWXO Fă SULPD RSĠLXQH vQ OLWLD]D XUHWHUDOă
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă No-spa ± cp 1-40 mg; fiole 1 ml (20
ORPEDUă D UăPDV (6:/ GHVL QX H[LVWD XQ FRQVHQV LQ DFHDVWD mg/ml); No-spa forte ± cps 80 mg; fiole 4 ml (20 mg/ml)
SUREOHPDLQGLFDĠLLOH856VHOLPLWHD]ăGRDUOD $FĠLXQH WHUDSHXWLFă úL LQGLFDĠLL antispastic: colici nefretice,
biliare; tratament adjuvant în ulcer gastric sau duodenal, gaVWULWă
-FDOFXOLLGXULDQFODYDĠLREVWUXFWLYLvQXUHWHUXOORPEDU la care ESWL FROLWă VSDVPH DOH VILQFWHUHORU FDUGLD úL SLORULF VGU GH LQWHVWLQ
DHúXDW LULWDELOFRQVWLSDĠLLVSDVWLFHGLVPHQRUHH
Mod de administrare: 120-240 mg / zi, 2- SUL]H FROLFă
-vPSLHWUXLUHD XUHWHUDOă ORPEDUă VWHLQVWUDVVH DSăUXWă GXSă QHIUHWLFăVDXELOLDUă-80 mg i.m. sau i.v. lent.
! &RQWUDLQGLFDĠLL I.H., I.R. LQVXILFLHQĠă FDUGLDFă VHYHUă EORF
 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

FRPSOH[XOVLPSWRPHORULULWDWLYHúLREVWUXFWLYHvQLQVWDODUHDFăUXLD (6:/úLFDUHQXV-DHOLPLQDWVSRQWDQVDX«WRWSULQ(6:/
LQVWDELOLWDWHD YH]LFLL XULQDUH úL WHQVLXQHD PXVFXODWXULL QHWHGH D
-extragerea sondelor care, în timpul manevrelor endourologice, s-
WUDFWXOXLXULQDULQIHULRUMRDFăXQUROLPSRUWDQW
,QGLFDĠLL WHUDSHXWLFH Tratamentul simptRPHORU IXQFĠLRQDOH DOH au rupt în zona ureterului superior;
hiperplaziei prostatice benigne (HBP).
-introducerea la vedere a unui fir ghid, vQSHUVSHFWLYDUH]ROYăULL
&RQWUDLQGLFDĠLL Hipersensibilitate la tamsulosin HCl sau la
oricare alt component al produsului. Antecedente de endoscopice a stenozelor ureterale strânse.
KLSRWHQVLXQHRUWRVWDWLFă,QVXILFLHQĠăKHSDWLFăVHYHUă
1RLOHXUHWHURVFRDSHIOH[LELOHSRWDMXQJHFXXVXULQĠăSHXUHWHUXO
5HDFĠLL DGYHUVH ameteli HMDFXODUH UHWURJUDGă úL FX IUHFYHQĠă
PDLVFă]XWă - FHIDOHHDVWHQLHKLSRWHQVLXQHRUWRVWDWLFăúL ORPEDUúLUH]ROYDVLWXDĠLDDVWIHO vQFkWXUHWHURVFRSLDDQWHURJUDGăúL-
SDOSLWDĠLL
Mod de administrare: 6H DGPLQLVWUHD]ă FkWH R FDSVXOă pe zi a restrâns mult aria de aplicare.
GXSăPLFXOGHMXQ $FHDVWă SURFHGXUă IRORVHúWH XQ WUDLHFW SHUFXWDQ OD IHO
,QWHUDFĠLXQLFXDOWHPHGLFDPHQWH administrarea FRQFRPLWHQWă
FD úL QHIUROLWRWRPLD SHUFXWDQDWă 1/3 ÌQ FRQVHFLQĠă se
FX DOĠL DOID-EORFDQĠL SRDWH FRQGXFH OD DSDULĠLD HIHFWHORU
hipotensive. SăVWUHD]ă DFHOHDúL FRQWUDLQGLFDĠLL FD OD 1/3 FX PHQĠLXQHD Fă
DERUGXOVHIDFHSULQFDOLFHOHPLMORFLXLDUFDOFXOXOWUHEXLHVăILHPDL
,9,1+,%,725,'($/)$5('8&7$=Ă
sus de L5.
AVODART 'XWDVWHULGă
8UHWHURVFRSLDDQWHURJUDGăare urmatoarele etape:
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFă: ± cps 0,5 mg
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă: - LQKLEă 5 Į1 úL Į2 reductaza. ,QGLFDĠLL -FLVWRVFRSLD úL XOWHULRU GXSă YL]XDOL]DUHD RULILFXOXL XUHWHUDO
tratamentul simptomelor moderate, severe de hiperplazie
respectiv, introducerea sondei ureterale;
EHQLJQăGHSURVWDWăUHGXFHULVFXOUHWHQĠLHLDFXWHGHXULQă
-opacefierea sistemului pielo-FDOLFHDO SULQ LQMHFWDUH UHWURJUDGă GH
Mod de administrare: 1 cp/zi.
&RQWUDLQGLFDĠLL IHPHL FRSLL DGROHVFHQĠL ,+ VHYHUă OD VXEVWDQĠă GH FRQWUDVW GLOXDWă FX VHU IL]LRORJLF 'DFă FDOFXOXO HVWH
SDFLHQĠLL FX KLSHUVHQVLELOLWDWH OD LQKLELWRUL GH Į-UHGXFWD]ă FRPSOHWREVWUXFWLYúLQXSHUPLWHVXEVWDQĠHLGHFRQWUDVWVăSăWUXQGă
5HDFĠLL DGYHUVH LPSRWHQĠă VFăGHUHD OLELGRXOXL WXOEXUăUL GH
ejaculare, ginecomastie. úLVăRSDFiILH]HFDYLWăĠLOHUHQDOHVHSUDFWLFăSXQFĠLDHFRJKLGDWăD
,QWHUDFĠLXQL PHGLFDPHQWRDVH Itraconazol, Ketoconazol, XQHLFDYLWăĠLUHQDOHGLODWDWHVHLQWURGXFHVXEVWDQĠăGHFRQWUDVWúL
,QGLQDYLU 9HUDSDPLO VFDG PHWDEROL]DUHD HQ]LPDWLFă D
LQKLELWRULORU GH Į-reductaza ceea ce duce OD FUHúWHUHD XOWHULRU VH SXQFĠLRQHD]ă IOXRURVFRSLF XQ FDOLFH PLMORFLX VDX
FRQFHQWUDĠLHLVHULFH superior;
Asocieri medicamentoase: inhibitorii de 5 Į-reductaza se pot
-SXQFĠLD FDOLFHDOă HVWH UHFRPDQGDW D VH HIHFWXD OD MXPăWDWHD
DVRFLD FX Į-EORFDQWH SHQWUX DPHOLRUDUHD PDL UDSLGă D VFRUXOXL
simptomatic. LQIHULRDUă D VSDĠLXOXL Lntercostal (pentru a evita lezarea pachetului
vasculo-QHUYRVLQWHUFRVWDO SHOLQLDD[LODUăSRVWHULRDUă
9 ,1+,%,725, '( $/)$ 5('8&7$=Ă 
ALFABLOCANT -GLODWDĠLDWUDLHFWXOXL ODIHOFDOD1/3 
-LQWURGXFHUHD QHIURVFRSXOXL úL HIHFWXDUHD QHIURVFRSLHL FDUH
DUODART
LGHQWLILFă HYHQWXDOD OLWLD]ă DVRFLDWă ED]LQHWDOă úL MRQFĠLXQHD SLHOR-
Prezentare IDUPDFHXWLFăCapsule FRQĠLQkQG 0,5mg
dutasterida si 0,4 mg tamsulosin. 
! 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

XUHWHUDOă $FĠLXQH WHUDSHXWLFă analgezic prin metamizol; antispastic
muscXORWURS úL DWURSLQLF SULQ SLWRIHQRQă úL IHQLSLSUDPLGă
-LQWURGXFHUHD XUHWHURVFRSXOXL SULQ WHDFD QHIURVFRSXOXL úL DFFHVXO
,QGLFDĠLLFROLFă QHIUHWLFăFROLFă ELOLDUăGLVNLQH]LHELOLDUăFROLWH
acestuia pe ureter (fig.VI.8); FLVWDOJLLGLVPHQRUHHPLJUHQHúLDOWHIRUPHGHFHIDOHH
Mod de administrare: - oral 2 cp de 1-3 ori / zi; intrarectal 1-3
sup/zi; i.m, i.v. 1-3 fiole/zi.
&RQWUDLQGLFDĠLLalergici la metamizol úLDOĠLSLURVROL antecedente
GH DJUDQXORFLWR]ă OD DPLQRIHQD]RQă úL FRPSXúL vQUXGLĠL GHILFLW
de G-6-3'+KHSDWLFăDFXWăJODXFRPFXXQJKLvQFKLVDGHQRP
GHSURVWDWăFXWHQGLQĠDUHWHQĠLHGHXULQăFRODSVLQVXILFLHQĠă
FDUGLDFăJUDYăDQJLQăSHFWRUDOă
5HDFĠLL DGYHUVH UHDFĠLL DOHUJLFH OD PHWDPL]RO HUXSĠLL FXWDQDWH
IRDUWHUDUúRFDQDILODFWLFDQHPLHDJUDQXORFLWR]ăGR]HPDULSRW
SURYRFD IHQRPHQH DWURSLQLFH XVFăFLXQHD JXULL WXOEXUăUL Ge
vedere, tahicardie, disurie.
,QWHUDFĠLXQL PHGLFDPHQWRDVH SUXGHQĠă în asocierea cu
DPDQWDGLQD FKLQLGLQă DQWLGHSUHVLYH WULFLFOLFH FUHVF HIHFWHOH
Fig.VI.8 ± Introducereanefroscopului prin teaca nefroscopului
atropinice).
-YL]XDOL]DUHDúLHYHQWXDOH[WUDJHUHDFDOFXOXOXL VXEFP FXDMXWRUXO III. ALFABLOCANTE
SHQVHORU 3HQWUX FDOFXOL PDL PDUL VH LPSXQH GLVWUXFĠLD 1. UROREC: (Silodosin)
LQWUDFRUSRUHDODFDOFXOXOXLúLXOWHULRUH[WUDJHUHDGHIUDJPHQWH 3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFăcapsule de 8 mg.
$FĠLXQHWHUDSHXWLFă blocarea receptorilor alfa1A
-YHULILFDUHDSHUPHDELOLWăĠLLXUHWHUDOHSULQLQMHFWDUHDDQWHURJUDGăGH
adrenoreceptori din prostata, vezica urinara si uretra.
VXEVWDQĠă GH FRQWUDVW 'DFă H[LVWă VDX VH EăQXLHVF OH]LXQL ,QGLFDĠLL tratamentul simptomelor de hiperplazie prostatica
benigna.
XUHWHUDOH GDWRUDWH FDOFXOXOXL VDX PDL DOHV PDQHYUăULL VH
Mod de administrare: Doza recomandata este de o capsula de
UHFRPDQGă LQVWDODUHD XQHL VRQGH -- DQWHURJUDG SHQWUX D 8 mg o data pe zi. Pentru barbatii cu probleme renale moderate,
doza initiala trebuie sa fie de 4 mg o data pe zi. Dupa o
preveni stHQR]DUHDXUHWHUXOXLúLVDXH[WUDYD]DUHDGHXULQă
VăSWăPkQăDFHDVWDSRDWHILPăULWDODPJRGDWDSH]L
&RPSOLFDĠLLOH 856$ $ERUGXO SHUFXWDQ ILH Fă HVWH SHQWUX &RQWUDLQGLFDĠLL hipersensibilitate (alergie) la silodosin sau la
oricare dintre celelalte componente ale medicamentului.
QHIURVFRSLH VDX XUHWHURVFRSLH VH SRDWH vQVRĠL GH DFHOHDúL
Sindromul de iris flasc intraoperator (SIFI) apare la unii pacienti
incidente pe care le-DPPHQĠionat în capitolul dedicat NLP. tratati cu antagonisti de alfa-adrenoreceptori si poate cauza
complicatii in timpul operatiei de cataracta.
VII. LAPAROSCOPIA
5HDFĠLL DGYHUVH: ejaculare retrograda, hipotensiune ortostatica,
Unul din domeniile în care tehnicile minim invazive (mai cefalee.
FRUHFW WHKQLFL FX DFFHV PLQLP GHRDUHFH LQWHUYHQĠLD SURSULX-]LVă
2.OMNIC 0,4: (Tamsulosinum HCl)
poate fi de amploare) au avansat spectaculos în ultimii ani este cel 3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFăcapsule 0,4mg.
al chirurgiei laparoscopice, acest domeniu al urologiei fiind unul din $FĠLXQL WHDSHXWLFH 2PQLF FUHúWH YDORDUHD GHELWXOXL XULQDU
PD[LP SULQ UHGXFHUHD WHQVLXQLL PXVFXODWXULL QHWHGH GLQ SURVWDWă
úL XUHWUă GHWHUPLQkQG GLPLQXDUHD REVWUXFĠLHL $PHOLRUHD]ă
 

 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

,QGLFDĠLL ,QIHFĠLLDOHFăLORUUHVSLUDWRULLEURQúLWDFURQLFăVLQX]LWD FHOHPDLGLQDPLFHvQDFHVWVHQV$FHDVWăWHQGLQĠăDIRVWVXVĠLQXWă
LQIHFĠLLOHFăLORUXULQDUHSLHORQHIULWDFURQLFăLQIHFĠLLDOHWUDLHFWXOXL
vQXOWLPLLDQLúLGHLQWURGXFHUHDWHKQRORJLHLURERWLFHFHDSHUPLVXQ
GLJHVWLY SURYRFDW GH 6DOPRQHOOD 6KLJHOOD úL ( FROL ,QIHFĠLL
JHQLWDOH LQFOXVLY XUHWULWD JRQRFRFLFă DOWH LQIHFĠLL EDcteriene SURJUHVFRQVLGHUDELOvQWUDWDPHQWXOSDFLHQĠLORU
VLVWHPLFHLQIHFĠLLFXWDQDWHVHSWLFHPLL
Principalele avantaje ale laparoscopiei sunt legate de
Mod de administrare: 'R]D LQLĠLDOă -3 cp. Biseptol 480, de 2
RULSH]L'R]DGHLQWUHĠLQHUHFRPSULPDWGHRULSH]L inciziilH PLFL FH FRQWULEXLH OD R UHGXFHUH LPSRUWDQWă D QHFHVDUXOXL
&RQWUDLQGLFDĠLL +LSHUVHQVLELOLWDWHIDĠăGHVXOIDPLGHVDXIDĠăGH
GHDQDOJH]LFHSRVWRSHUDWRUúLODUHFXSHUDUHDUDSLGăFXUHGXFHUHD
trimetoprim, sarFLQDúLSHULRDGDGHDOăSWDUHSUHFDXĠLLvQFD] GH
LQVXILFLHQĠă KHSDWLFă VDX UHQDOă SUHFXP úL OD SUHGLVSR]LĠLH VHPQLILFDWLYă D VSLWDOL]ăULL SRVWRSHUDWRULL 'H DVHPHQHD GDWRULWă
PDUFDQWăODDOHUJLLODDVWPXOEURQúLF
faptului ca imaginea ce se observa de catre chirurg pe monitor
5HDFĠLL DOUHJLFH DJUDQXORFLWR]ă DQHPLL OHXFRSHQLL LQIHFĠLL HVWH PăULWă VH SRDWH UHDOL]D R GLVHFWLH PXOW PDL SUHFLVă D
cutanate alergice, Erythema multiforme, uUWLFDULLSUXULWGHUPDWLWă
structurilor anatomice având ca rezultat pierderi minime de sânge.
H[IROLDWLYă WXOEXUDUL GLJHVWLYHLQIODPDĠLL DOH SDUHQFKLPXOXL
hepatic, cefalee, tulburari temporare ale sistemului nervos 5LVFXULOH LQWUDRSHUDWRULL DOH LQWHUYHQĠLLORU ODSDURVFRSLFH VXQW vQVă
central.
DWkW FHOH GLQ FKLUXUJLD GHVFKLVă FkW úL XQHOH VSHFLILFH DFHstei
II. ANTALGICE
metode.
1. TRAMADOL:
3UDFWLF RULFH LQWHUYHQĠLH FKLUXUJLFDOă FODVLFă SRDWH IL
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă - cps 50 mg; fiole 50 mg / 1 ml; sup
100 mg HIHFWXDWă vQ YDULDQWă ODSDURVFRSLFă SULQ UHDOL]DUHD XQXL DERUG
$FĠLXQHWHUDSHXWLFăDQDOJH]LFFXDFĠLXQHLQWHQVă transperitoneal, properitoneal sau retroperitoneal. Principalele
,QGLFDĠLL - dureri intense sau moderate, acute sau cronice;
pentru analgezii cu prilejul unor manevre diagnostice sau LQWHUYHQĠLL ODSDURVFRSLFH XURORJLFH VXQW QHIUHFWRPLD UDGLFDOă VDX
terapeutice. SDUĠLDOă QHIUHFWRPLD GRQDWRUXOXL GH JUHIă DEODĠLD JODQGHL
Mod de administrare: i.v., i.m., sc. ± 1-2 fiole; 1 sup la nevoie,
maxim 400 mg/24 h. VXSUDUHQDOH SLHORSODVWLD DEODĠLD FKLVWXULORU UHQDOH SLHOROLWRWRPLD
&RQWUDLQGLFDĠLL - LQWR[LFDĠLH DFXWă cu alcool, hipnotice, ureterolitotomia, reimplantarea uretero-YH]LFDOă SURVWDWHFWRPLD
DQDOJH]LFH SVLKRWURSH SUXGHQĠă vQ FD] GH ,5 ,+ GR]H PDL
mici). UDGLFDOă FLVWHFWRPLD UDGLFDOă OLPIDGHQHFWRPLD SHOYLQă FXUD
5HDFĠLL DGYHUVH VHGDUH RERVHDOă VXGRUDĠLL DPHĠHOL YDULFRFHOXOXL vQ WUDWDPHQWXO FULSWRRUKLGLHL FKLUXUJLD LQFRQWLQHQĠHL
XVFăFLXQHDJXULLJUHDĠăYRPăKLSRWHQVLXQHRUWRVWDWLFă
InWHUDFĠLXQL PHGLFDPHQWRDVH QX VH DVRFLD]ă cu alte XULQDUHDEODĠLDGLYHUWLFXOXOXLYH]LFDOHWF
GHSULPDQWH FHQWUDOH SRWHQĠDUH ; QX VH DVRFLD]ă FX ,0$2 ULVF INSTRUMENTAR NECESAR:
toxic mare).
3ULQFLSDOD GLIHUHQĠă vQWUH LQWHUYHQĠLLOH FKLUXUJLFDOH FODVLFH VL
2. PIAFEN:
cele laparoscopice este modul de abordare al regiunii anatomice
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă: cps: 500 mg metamizol sodic, 5 mg
SLWRIHQRQăFORUKLGUDWúLPJIHQSLSUDPLGăEURPRPHWLODW; sup. DVXSUD FăUHLD LQWHUYHQLP DFHDVWD ILLQG DFFHVDWă SULQ LQWHUPHGLXO 
J PHWDPL]RO VRGLF PJ SLWRIHQRQă FORUKLGUDW úL PJ FkWRUYD PLFL LQFL]LL LQWHUYHQĠLD FKLUXUJLFDOă ILLQG YL]XDOL]DWă SH XQ
IHQSLSUDPLGă EURPRPHWLODW ILROH PO ± 2,5 g metamizol sodic, 
PJ SLWRIHQRQă FORUKLGUDW úL PJ IHQSLSUDPLGă PRQLWRU XQGH LPDJLQLOH DMXQJ GDWRULWă XQXL sistem video ce este
bromometilat.

 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

IRUPDW GLQ VXUVD GH OXPLQă FDEOX RSWLF FDPHUă YLGHR úL XQ E. &()23(5$=21Ă
SULBACTAM (Sulperazon)
laparoscop (instrument optic format dintr-o succesiune de lentile
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă IO J J FHIRSHUD]RQă + 1 g
dispuse in interiorul unui tub metalic ce transmite imaginea din sulbactam).
LQWHULRUXO SDFLHQWXOXL OD H[WHULRU GH XQGH HVWH SUHOXDWă SULQ $FĠLXQH WHUDSHXWLFă spectru Stafilococus aureus (secretori úL
QHVHFUHWRUL GH ȕ-ODFWDPD]ă 6WDILORFRFXV HSLGHUPLGLV
LQWHUPHGLXO FDPHUHL YLGHR ,QWHUYHQĠLLOH VH GHVIDúRDUă vQ DúD Streptococus pyogenes, Streptococus pneumoniae,
QXPLWD FDPHUă GH OXFUX ODSDURVFRSLFă SQHXPRSHULWRQHX Streptococus agalactiae, enterococi, peptococi, Bacteroides
spp., E. coli, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorheae,
pneumoretroperitoneu sau pneumoproperitoneu) acestea fiind Neisseria meningitides, Klebsiella spp, Proteus mirabilis,
create VL PHQĠLQXWH FX DMXWRUXO XQXL sistem de insuflare cu CO2 YXOJDULV 3VHXGRPRQDV DHUXJLQRVD 3URYLGHQĠLD (QWHUREDFWHU
&LWREDFWHU 6HUDĠLD 6DOPRQHOD 6KLJHOOD $FLQHWREDFWHU
IRUPDWGLQDFXOGHLQVXIODUHLQVXIODWRUXOúL JD]XO LQVXIODW&2DUH Bordetela pertusis,
DYDQWDMXO XQHL VROXELOLWăĠL YDVFXODUH IRDUWH EXQH úL D XQHL HOLPLQăUL Yersinia enterocolitica.
,QGLFDĠLL LQIHFĠLL DOH WUDFWXOXL XULQDU vQDOWH úL MRDVH LQIHFĠii
pulmonare rapide ce scad semnificativ riscul de ebolie gazoasa JHQLWDOH XUHWULWă FX JRQRFRF LQIHFĠLL UHVSLUDWRULL LQIHFĠLL DOH
fiind din acest motiv cel mai frecvent gaz folosit. Cel mai cunoscut SLHOLL RVWHRPLHOLWă LQIHFĠLL DOH 61& FROHFLVWLWH DEFHVH
abdominale.
ac insuflator este acul Veress al carui mecanism permite atât Mod de administrare: DGXOĠL -4 g/zi în 2 prize.
VWUDSXQJHUHD SHUHWHOXL DEGRPLQDO FkW úL SURWHMDUHD RUJDQHORU &RQWUDLQGLFDĠLL: hipersensibilitate la peniciline, sulbactam,
FHIRSHUD]RQăVDXDOWHFHIDORVSRULQHVHUHFRPDQGăSUXGHQĠăvQ
DEGRPLQDOH WURFDUXO DFXOXL DFRSHULQG YDUIXO DVFXĠLW DO WHFLL RGDWă VDUFLQă
SHQHWUDW SHUHWHOH DEGRPLQDO ,QVXIODWRUXO HVWH GH IDSW R SRPSă 5HDFĠLL DGYHUVH GLDUHH JUHDĠă YăUVăWXUL FROLWă pseudo-
PHPEUDQRDVă HUXSĠLL FXWDQDWH VGU 6WHYHQV -RKQVRQ
FRQWURODWă DXWRPDW FH UHDOL]HD]ă úL PHQĠLQH SUHVLXQHD &2 vQ leucopenie, neutropenie, hipoprotrombinemie, eozinofilie,
FDPHUDGHOXFUX$FHDVWăSUHVLXQHVHVLWXHD]ăvQJHQHUDOvQWUH- cefalee, KLSRWHQVLXQHDUWHULDOăIHEUăIULVRDQH
,QWHUDFĠLXQL PHGLFDPHQWRDVH QX VH DPHVWHFă cu AG în 
PP+JFXRSUHVLXQHPD[LPăGHPP+J DFHODúL UHFLSLHQW QX VH YD UHFRQVWLWXL FX VRO 5LQJHU VDX VROXĠLL
GH/LGRFDLQă

F. SULFAMETOXAZOLTRIMETOPRIM (Biseptol)

3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă Comprimate 120, 480. Compozitia
chimica: Trimetoprim 20 mg, 80 mg; Sulfametoxazol 100 mg,
400 mg.
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă bacteriostatic, este o asociere de
WULPHWRSULP úL VXOIDPHWR[D]RO DPEHOH FRPSRQHQWH DFĠLRQkQG
VLQHUJLFúLSUH]HQWkQGRLQKLEDUHDFUHúWHULLEDFWHULLORU inhibarea
VLQWH]HLFRPSXúLORUSXULQLFLGLQFHOXOHOH EDFWHULLORUSULQLQIOXHQĠD
DVXSUD GLIHULWHORU ID]H GLQ IRUPDUHD úL WUDQVIRUPDUHD DFLGXOXL
IROLF LQKLEă VLQWH]D DFLGXOXL GH]R[LULERQXFOHLF DO EDFWHULLORU
DFĠLRQHD]ă DVXSUD DJHQĠLORU JUDP SR]LWLYL úL JUDm negativi,
FIG. VI.9. - ,QWHUYHQĠLHODSDURVFRSLFă PLFUREDFWHULLYLUX‫܈‬LúLIXQJL

 $
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

&RQWDLQGLFDĠLL SUHFDXĠLH úL DMXVWDUHD GR]HORU OD SDFLHQ‫܊‬LL FX Sistemul electric este format dintr-un generator de curent
LQVXILFLHQĠăUHQDOăvQIXQF‫܊‬LHGHFOHDUFH-XOGHFUHDWLQLQă
FX IUHFYHQĠă vQDOWă FH SHUPLWH DMXVWDUHD LQWHQVLWăĠLL IXQFĠLH GH
5HDFĠLL DGYHUVH GLDUHH YăUVăWXUL JUHDĠă HUXSĠLL WUHFăWRDUH SH
piele, leucopenie, neutropenie, trombocitopenie. QHFHVLWăĠL FRDJXODUH VDX WăLHUH H[LVWkQG FD vQ FKLUXUJLD FODVLFă
posibilitatea folosirii DWkWDFXUHQWXOXLPRQRSRODUFkWúLELSRODU
C. 7,&$5&,/,1Ă
 ACID CLAVULANIC (Timentin)
6LVWHPXO GH LULJDUHDVSLUDĠLH permite realizarea atât a
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFăflacon 1,6 g úLJ LULJăULL XQHL ]RQH DFRSHULWH GH XQ FKHDJ FkW úL D DVSLUăULL IOXLGHORU
0RG GH DFĠLXQH úL LQGLFDĠLL LQIHFĠLL JUDYH DOH DSDUDWXOXL
XURJHQLWDO UHVSLUDWRU VIHUD 25/ VHSWLFHPLL LQIHFĠLL GLQ FDPHUD GH OXFUX ODSDURVFRSLFă vQ VHQVXO IDFLOLWăULL XQHL
SRVWFKLUXUJLFDOHSHULWRQLWHLQIHFĠLLRVWHRDUWLFXODUHLQIHFĠLLVHYHUH YL]XDOL]ăULRSWLPH.
ODSDFLHQĠLLLPXQRGHSULPDĠL
Mod de administrare: uzual 1 f (3,2 g) OD RUHvQLQVXILFLHQĠă Instrumentarul laparoscopic operator este format din
UHQDOă - FOHDUDQFH FUHDWLQLQă ! POPLQ J x 3 / zi; trocarele laparoscopice ce permit introducerea instrumentelor de
FOHDUDQFH FUHDWLQLQă -30 ml/min, 1,6 g x 3/zi; clearance
FUHDWLQLQă OXFUXGHODH[WHULRULQFDPHUDODSDURVFRSLFăúLVXQWIRUPDWHGLQWU-o
ml/min, 1,6 g la 12 ore. WHDFă PHWDOLFă VDX GLQ PDWHULDO SODVWLF FH SUH]LQWă úL R YDOYă FH
&RQWUDLQGLFDĠLL KLSHUVHQVLELOLWDWH OD SHQLFLOLQă SUXGHQĠă la
SDFLHQĠLLFXGLVIXQFĠLLKHSDWLFHVDUFLQăDOăSWDUHVDXWXOEXUăULGH poate fi FRQHFWDWă OD LQVXIODWRU úL XQ WURFDU FH IDFLOLWHD]ă
coagulare. SDWUXQGHUHD WHFLL SULQ SHUHWHOH DEGRPLQDO GDWRULWă YkUIXOXL VăX
5HDFĠLLDGYHUVHVXQWUDUHúLFRPXQHSHQLFLOLQHORULQMHFWDELOH
ascuĠLW&DúLLQVWUXPHQWHRSHUDWRULLODSDURVFRSLFHH[LVWăSHQVHGH
D. $03,&,/,1ĂSULBACTAM (Ampiplus) diferite tipuri, foarfeci, port-ace, aplicatoare de clipuri, staplere,

3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă IODFRDQH FH FRQĠLQ DPSLFLOLQă J departatoare, etc., toate adaptate nevoii de a fi introduse prin
sulbactam 0,5 g. FDQXOăFXSDUWHDDFWLYăvQLQWHULRUXOFDPHUHLGHOXFUXODSDURVFRSLFH
AFĠLXQH WHUDSHXWLFă sulbactamul este un inhibitor de beta
ODFWDPD]ă GHWHUPLQkQG vQ DVRFLHUH FX DPSLFLOLQD R OăUJLUH D úLFX]RQDGHPDQHYUDUHODH[WHULRU
spectrului acesteia (stafilococul rezistent la peniciline, E. Coli, (FKLSD RSHUDWRULH HVWH IRUPDWă GLQ FKLUXUJXO RSHUDWRU
.OHEVLHOOD SURWHXV YXOJDULV úL PLUDELOLV WXOSLQL GH JRQRFRF úL
hemofLOXVSURGXFăWRDUHGHEHWDODFWDPD]H operatorul camerei video, o asLVWHQWă LQVWUXPHQWLVWă úL vQ DQXPLWH
,QGLFDĠLL LQIHFĠLL XULQDUH úL XURJHQLWDOH UHVSLUDWRULL 25/ cazuri un chirurg asistent.
GLJHVWLYH ELOLDUH DYRUW VHSWLF LQIHFĠLL SXHUSHUDOH JLQHFRORJLFH
gastrointestinale, dentare, cutanate, osteoarticulare. 3ULQFLSDOHOH PRPHQWH DOH XQHL LQWHUYHQĠLL FKLUXUJLFDOH
Mod de administrare: JGHGRXă RULSH]LvQLQIHFĠLLOHVHYHUH laparoscopice sunt:
SkQă OD J]L IăUă D VH GHSăúLL J GH VXOEDFWDP UHGXFHUHD
GR]HORUvQFD]GHLQVXILFLHQĠăUHQDOă 1. pregatirea pacientului ce cuprinde: a. pregatirea
&RQWDLQGLFDĠLL DOHUJLH OD SHQLFLOLQH PRQRQXFOHR]D LQIHFĠLRDVă SHUHWHOXL DEGRPLQDO SULQ vQGHSăUWDUHD SăUXOXL YHULILFDUHD IDStului
KHUSHV OHXFHPLH LQIHFĠLL VHQVLELOH QXPDL OD DPSLFLOLQă
PRQRWHUDSLHvQLQIHFĠLLOHJUDYH Fă QX H[LVWă IRFDUH LQIHFĠLRDVH FXWDQDWH úL DVHSWL]DUHD FX VROXĠLL
5HDFĠLL DGYHUVH anemie, trombocitopenie, eozinofilie, VSHFLILFH D ]RQHL FH YD IL IRORVLWă SHQWUX SODVDUHD WURFDUHORU GH
OHXFRSHQLHWXOEXUăULGLJHVWLYHPLQRUHFRQGLGR]HGXUHULOD locul
GHLQMHFWDUHIOHELWHGXSăDGPLQLVWUDUHDLY lucru; b. plasarea unei sonde de aspiratie naso-JDVWULFăFHSHUPLWH


 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

GHFRPSULPDUHD VWRPDFXOXL SHQWUX D HYLWD SUH]HQĠD acestuia în Mod de administrare: PJ]LvQGR]ă]LOQLFăXQLFăvQXUHWULWH
VH DGPLQLVWUHD]ă R VLQJXUă GR]ă GH J vQ WUDWDPHQWXO LQIHFĠLHL
]RQD GH SXQFĠLRQDUH D DFXOXL 9HUHVV VDX D WURFDUHORU úL D IDFLOLWD
JHQLWDOH FX FKODP\GLD ÌQ LQIHFĠLLOH JDVWUR-dudenale se
vizualizarea organelor din etajul supramezocolic; c. plasarea unui DGPLQLVWUHD]ăJ]LWLPSGH]LOH
&RQWUDLQGLFDĠLL LQVXILFLHQĠăKHSDWLFăVHYHUă
cateter vezical; d. antibioticoprofilaxie pre- sau intra-operatorie,
5HDFĠLL adverse: GLDUHH JUHDĠă YăUVăWXUL GXUHUL DEGRPLQDOH
IXQFĠLHGHSDUWLFXODULWDWHDFD]XOXLHSXUWDUHDGHFăWUHSDFLHQWGH DPHĠHOLFHIDOHH
ciorapi elastici în scopul prevenirii incidentelor tromboembolice.
15. &20%,1$ğ,,'($17,%,27,&(
2. plasarea în pozitia operatorie: functie de calea de abord
úLRUJDQXOGHRSHUDWSDFLHQWXOHVWHDúezat fie în decubit dorsal fie ACID CLAVULANIC (Augmentin)
A. AMOXICILINA

în decubit lateral. In cazul oSHUDĠLLORUSHQWUXRUJDQHVXSUDRPELOLFDOH 3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFăcp 375 mg, 625 mg, 1000 mg; fl: 600
(glanda suprarenală, rinichiul, ureterul lombar) monitorul este mg, 1200 mg, 2200 mg; pulbere suspensie: 62,5 mg/5 ml, 156
mg/5 ml, 312 mg/ 5 ml;
SODVDWvQIDĠDRSHUDWRUXOXL, DFHVWDvPSUHXQăFXFDPHUDPDQXOILLQG $FĠLXQH WHUDSHXWLFă LQKLEă sinteza peretelui bacterian. Activ
SODVDĠLSHSDUWHDRSXVăOH]LXQLLGHRSHUDW3HQWUXDIRORVLJUDYLWDĠLD pe: streptococ, pneumococ, meningococ, gonococ, listeria,
6WDILORFRFXO DXULX VHFUHWRU GH SHQLFLOLQD]ă úL EDFLOOL *UDP-
în scopul de a UHWUDFWDLQWHVWLQHOHPDVDRSHUDWRULHWUHEXLHvQFOLQDWă QHJDWLYL VHFUHWRUL GH ȕ-lactamaze: Haemophilus influenzae, E.
VSUH SDUWHD RSXVă RUJDQXOXL GH RSHUDW ÌQ FD]XO RUJDQHORU coli,
Klebsiella, Proteus mirabilis, Shigella, Bacteroides fragillis.
VXERPELOLFDOH YH]LFD XULQDUă SURVWDWD XUHWHU SHOYLQ VDX LOLDF ,QGLFDĠLL LQIHFĠLL XULQDUH FX JHUPHQL VHQVLELOL OD $XJPHQWLQ
YDULFRFHO PRQLWRUXO VH SODVHD]ă OD SLFLRDUHOH SDFLHQWXOXL SR]LĠia LQIHFĠLLUHVSLUDWRULL25/SRVWFKLUXUJLFDOH
Mod de administrare: $GXOĠL- oral ± 1 cp (625 mg; 1000 mg) x
operatorXOXL ILLQG SH SDUWHD GUHDSWă D SDFLHQWXOXL úL D ]LvQLQIHFĠLLJUDYHx 4 / zi; parenteral: 1,2 g x ]LvQLQIHFĠLL
FDPHUDPDQXOXLSHSDUWHDVWDQJă grave x 3 / zi.
5HDFĠLL DGYHUVH GLDUHH JUHDĠă YăUVăWXUL FDQGLGR]ă HULWHP
3. creerea camerei de lucru presupunerea insuflarea CO2 FXWDQDWIHEUDDOHUJLFă
ILHvQFDYLWDWHDSHULWRQHDOăILHLQVSDĠii anterior create prin disecĠie &RQWUDLQGLFDĠLL DOHUJLL OD 3HQLFLOLQă SUXGHQĠă în I.H. doze mai
mici în I.R.
oarbă GLJLWDOăúLFXDMXWRUXOXQRUEDORDQHVSHFLDOH EDORQXO*DXU vQ
DULDSURSHULWRQHDOăVDXUHWURSHULWRQHDOă B. 3,3(5$&,/,1ĂTAZOBACTAM (Perasin)
 LQWURGXFHUHD WURFDUHORU GH OXFUX WUHEXLH IăFXWă FX JULMă
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă IODFRDQH FX SXOEHUH SHQWUX VROXĠLH
pentru a evita leziunile de organe intraabdominale, primul introdus LQMHFWDELOăSHUIX]DELOă FH FRQĠLQ J SLSHUDFLOLQD J
fiind trocarul folosit pentru laparoscop, celelalte trocare fiind WD]REDFWDPVDXJSLSHUDFLOLQăJWD]REDFWDP
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă este mai activ pe pseudomonas,
plasate sub control vizual direct. NOHEVLHOOOD úL HQWHURFRF GHFkW FDUEHQLFLOLQD (VWH GHRVHELW GH
5. timpul operator propriu-]LV GLIHUă IXQFĠLH GH RUJDQXO XWLOăDVRFLHUHDFXXQDPLQRJOLFR]LGvQLQIHFĠLLOHVHYHUH
,QGLFDĠLL LQIHFĠLL PHGLL úL VHYHUH DOH WUDFWXOXL XULQDU LQFOXVLY
RSHUDWGHOH]LXQHúLGHFDOHDGHDERUGDOHDVă SLHORQHIULWD JLQHFRORJLFH LQIHFĠLL LQWUDDEGRPLQDOH LQIHFĠLL
FXWDQDWH úL DOH ĠHVXWXULORU PRL SQHXPRQLH QRVRFRPLDOă
HQGRFDUGLWăRVWHRPLHOLWă
 Mod de administrare: 1 fl. 4,5 g la 8 ore sau 1 fl. la 6 ore.
 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

,QGLFDĠLLLQIHFĠLLXULQDUHFXJHUPHQLVHQVLOELOL &RPSOLFDĠLLOH FH SRW VXUYHQL vQ FXUVXO XQHL LQWHUYHQĠLL
Mod de administrare: vQLQIHFĠLLOHDFXWH 100 mg de 3 ori pe zi.
chirurgicale laSDURVFRSLFH SH OkQJă FHOH VSHFLILFH LQWHUYHQĠLLORU
ÌQLQIHFĠLLOHFRUQLFHGR]HOHVHvQMXPăWăĠHVF
&RQWUDLQGLFDĠLL DQXULH ROLJXULH LQVXILFLHQĠă UHQDOă VDUFLQă FKLUXUJLFDOHFODVLFHVHUHIHUăODLQFLGHQWHSURGXVHODLQVHUĠLDDFXOXL
DOăSWDUHGHILFLWGH*-6-PDH.
9HUHVV OD LQVHUĠLD WURFDUHORU VDX FHOH GHWHUPLQDWH GH JD]XO GH
5HDFĠLL DGYHUVH JUHĠXUL YăUVăWXUL DOHUJLH OHXFRSHQLH
SDUHVWH]LLKHPROL]ăSULQGHILFLWGe G-6-3'+ILEUR]ăSXOPRQDUă lucru.
SQHXPRQLHLQWHUVWLĠLDOă
 /D LQVHUĠLD DFXOXL 9HUHVV VH SRW SURGXFH LQVXIODUH GH
14. MACROLIDELE CO2 vQ DOWă UHJLXQH GHFDW LQWUDSHULWRQHDO DVWIHO DSăUkQG ILH
prepneumoperitoneu, fie pneumoepipORQVDXLQVXIODUHVXEFXWDQDWă
5HSUH]HQWDQĠLFRPSXúLGHELRVLQWH]ă HULWURPLFLQDVSLUDPLFLQD
MRVDPLFLQD GHULYDĠL VHPLVLQWHWLFL UR[LWURPLFLQD FODULWURPLFLQD FDUH vQ FD] GH YROXP PDUH úL IX]DUHD JD]XOXL SkQă vQ UHJLXQHD
diritromicina, azitromicina, rakitamicina, telitromicina). WRUDFLFă SRDWH GXFH FKLDU OD SQHXPRPHGLDVWLQ VDX SQHXPRWRUD[

A. ERITROMICINA PneumomediDVWLQXOSRDWHDSDUHDúLvQFD]GHSURGXFHUHGHOH]LXQL
LDWURJHQHGHGLDIUDJPvQDFHVWHVLWXDĠLLSODVDUHDXQXLWXEGHGUHQ
3H]HQWDUHIDUPDFHXWLFăcomprimate de 200 mg.
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă efect bacteriostatic pe germeni gram SOHXUDOFXSUHVLXQHQHJDWLYăILLQGREOLJDWRULX
pozitivi, stafilococi penicilinazo-secretori, streptocici, 2. La plasarea trocarelor ± de fapt vorbim de plasarea
pneumococi,
unele bacterii gram negative din genul neisseria, haemophilus, primului trocar (cel folosit pentru laparoscop), restul fiind introduse
micoplasme. VXEFRQWURORSWLFVLLQDFHVWIHODYDQGRUDWăDLQFLGHQWHORUPXOWPDL
,QGLFDĠLL LQIHFĠLL GLQ VIHUD 25/ úL UHVSLUDWRULL LQIHFĠLL FXWDQDWH
VWDILORFRFLFH DQWLELRWLF GH vQORFXLUH OD SDFLHQĠLL FX DOHUJLH OD PLFă $X IRVW GHVFULVH OH]LXQL LQWHVWLQDOH GH DRUWă YHQă FDYă
peniciline. OH]LXQL JDVWULFH VDX YH]LFDOH vQ PRPHQWXO LQVHUĠLHL SULPXOXL WURFDU
Mod de administrare: 250-500 mg la 6 ore, sau 0,5 g - 1 g la 12
RUH SkQă OD PD[LP J]L 'R]HOH SRW IL GXEODWH vQ LQIHFĠLLOH Pentru a SUHYHQL DFHVW OXFUX LQVHUĠLD WURFDUXOXL RSWLF VH IDFH SULQ
severe. SURJUHVLD VD SHUSHQGLFXODUă SH SHUHWHOH PXVFXODU FX SDUWHD
&RQWUDLQGLFDĠLL DOHUJLHDIHFĠLXQLKHSDWLFH
5HDFĠLLDGYHUVH JUHĠXULYăUVăWXULUDUDOHUJLHGLDUHHGLVIXQFĠLH ERDQWă D WURFaUXOXL VSULMLQLWă vQ SRGXO SDOPHL vQ WLPS FH LQGH[XO
KHSDWLFă mâinii este extins în lungul canulei pentru a preveni penetrarea

B. AZITROMICINA exageraWăDYkUIXOXLDVFXĠLWvQDEGRPHQÌQFD]GHH[LVWHQĠDDXQRU
DGHUHQĠH YLVFHUR-SDULHWDOH ULVFXO GH OH]LXQH LQWHVWLQDOă DWkW OD
3H]HQWDUH IDUPDFHXWLFă comprimate de 250 mg, 500 mg,
SXOEHUHSHQWUXVXVSHQVLHRUDOăPJPOPJPO LQVHUĠLDDFXOXL9HUHVVFkWúLODLQVHUĠLDWURFDUXOXLRSWLFHVWHDWkWGH
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă SUH]LQă VSHFWUX EDFWHULDQ VLPLODU PDUHvQFkWVHUHFRPDQGăUHQXQĠDUHD OD DERUGXOFXDMXWRUXO acului
HULWURPLFLQHL vQ SOXV ILLQG DFWLYă úL DVXSUD XQRU EDFWHULL JUDP
negative. 9HUHVV úL SODVDUHD WURFDUXOXL RSWLF SULQWU-o mini-incizie ce se
,QGLFDĠLL LQIHFĠLL DOH FDLORU UHVSLUDWRULL SLHOLL ĠHVXWXULORU PRL VXWXUHD]ă XOWHULRU vQ MXUXO FDQXOHL SHQWUX D SUHYHQL SLHUGHULOH GH
XUHWULWH QHFRPSOLFDWH FHUYLFLWH LQIHFĠLL JDVWUR-duodenale cu
Helicobacter pylori. gaz. De asemenea la plasarea trocarelor se pot produce leziuni ale

$
 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

vaselor din peretele abdominal ± acestea pot fi evitate prin $FĠLXQHWHUDSHXWLFăinhibarea sintezei proteice prin legarea de
subunitatea 50S, având efect bacteriostatic.
SODVDUHD WURFDUHORU vQ FRQGLĠLLOH IRORVLULL WUDQVLOXPLQăULL FX DMXWRUXO
,QGLFDĠLL PLFURRUJDQLVPH JUDP SR]LWLYH DHUREH úL DQDHUREH
laparoscopului plasat intraabdominal, în acest fel evitându-se LQGLIHUHQW GH UH]LVWHQĠD IDĠă GH DOWH FODVH GH PHGLFDPHQWH
SQHXPRQLL LQIHFĠLL FXWDQDWH úL DOH ĠHVXWXULORU PRL LQIHFĠLL
vasele importante de la acest nivel.
enterococice, rezistente la alte clase de medicamete.
 &RPSOLFDĠLLOH GHWHUPLQDWH GH JD]XO GH OXFUX SUHVXSXQ Mod de administare: p.o. sau i.v. lent în 30-120 minute, 600
mgX2/zi.
hipercarbia în cazXO LQWHUYHQĠLLORU GH OXQJă GXUDWă 3HQWUX D
&RQWUDLQGLFDĠLL alergie.
FRPSHQVD DFHDVWD FRPSOLFDĠLH DQHVWH]LVWXO WUHEXLH Vă FUHDVFă 5HDFĠLLDGYHUVH FHIDOHHJUHDĠăYăUVăWXULFUHúWHUHDHQ]LPHORU
KHSDWLFHFDQGLGR]HYDJLQDOHQHXURSDWLHSHULIHULFă
YHQWLODUHDSDFLHQWXOXL2FRPSOLFDĠLHPXOWPDLJUDYăGDUGLQIHULFLUH
H[WUHP GH UDUă HVWH HPEROLD JD]RDVă DFHDVWD SXWkQG IL IDWDOă ÌQ 12. FOSFOMICINA
marea majoritate D FD]XULORU vQ FDUH DFHDVWD DSDUH VH GDWRUHD]ă
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFă plicuri de 3 g, comprimate de supt de
asocierii unei alte complicatii ± OH]LXQHYDVFXODUăFXDFXO9HUHVV± 3 g pentru utilizarea în sfera ORL.
XUPDWă GH LQVXIODUHD GH JD] GLUHFW LQWUDYDVFXODU 6ROXĠLD
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă inhibarea piruvil-transferazei, intervenind
WHUDSHXWLFă vQ DFHVW FD] HVWH HYDFXDUHD UDSLGă D JD]XOXL GLQ într-R ID]ă SUHFRFH D VLQWH]HL SHSWLGRJOLFDQXOXL HIHFW EDFWHULFLG
camera de lucru si plasarea pacientului într-R SR]LĠLH GH GHFXELW SH EDFWHULL JUDP SR]LWLYH úL JUDP QHJDWLYH LQFOXVLv
pseudomonas aeruginosa, enterococci, proteus, klebsiella,
lateral stâng combinat cu Trendelemburg pentru a preveni enterobacter, serratia.
SăWUXQGHUHDJD]XOXLvQDUWHUDSXOPRQDUă(YDFXDUHDJD]XOXLSRDWH ,QGLFDĠLL LQIHFĠLL FX JHUPHQL VHQVLELOL GLQ VIHUD 25/ LQIHFĠLL
urinare necomplicate.
ILIDFLOLWDWăSULQSODVDUHDXQXLFDWHWHUYHQRVFHQWUDO Mod de administrare: vQ LQIHFĠLLOH WUDFWXOXL XULQDU VH
2 SDUWLFXODULWDWH D LQWHUYHQĠLLORU ODSDURVFRSLFH VH UHIHUă OD DGPLQLVWUHD]ăvQGR]ăXQLFăGH JvQDLQWHGHPDVăúLFXYH]LFD
XULQDUă JRDOă ÌQ SURILOD[LD LQIHFĠLLORU WUDFWXOXL XULQDU VH
PRGXO vQ FDUH R PLFă VDX FKLDU PHGLH VkQJHUDUH GLQ VXUVH DGPLQLVWUHD]ă vQ GR]ă XQLFă J vQDLQWH GH LQWHUYHQĠLD
YHQRDVH SRDWH IL FRQWURODWă SULQ FUHVWHUHD WHPSRUDUă D SUHVLXQLL FKLUXUJLFDOăúLvQFăJODRUHGXSăLQWHUYHQĠLDFKLUXUJLFDOă
&RQWUDLQGLFDĠLL hipersensibilitate lD IRVIRPLFLQă DOăSWDUH
JD]XOXLvQFDPHUDGHOXFUXSHQWUXDVFDGHDGHELWXOVkQJHUăULLúLD LQVXILFLHQĠăUHQDOă
SXWHDUHSDUDOH]LXQHD DSDUXWă $FHVWD este si motivul pentru care 5HDFĠLL DGYHUVH RFD]LRQDO SRW DSăUHD WXOEXUăUL JDVWUR-
LQWHVWLQDOHUDUSRDWHDSăUHDUXVKFXWDQDW
OD ILQDOXO RSHUDĠLHL SUHVLXQHD WUHEXLH VFD]XWă SDQD OD PP +J
SHQWUXDLQVSHFWDDSDULĠLDGHHYHQWXDOHVkQJHUăULLQDFWLYHvQFXUVXO 13. NITROFURANI
LQWHUYHQĠLHLGDWRULWăHIHFWXOXLGHEDURKHPRVWD]ăGHVFULVDQWHULRUÌQ 5HSUH]HQWDQĠL nitrofurantoin, furazoldon.
FD]XO XQRU FRPSOLFDĠLL KHmoragice ce nu pot fi controlate prin
NITROFURANTOIN
PDQHYUH ODSDURVFRSLFH VH LPSXQH FRQYHUVLD LQWHUYHQĠLHL
ODSDURVFRSLFH vQ XQD FODVLFă úL HIHFWXDUHD KHPRVWD]HL SULQ 3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFăcomprimate de 100 mg.
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă bacteriostatic sau bactericid cu spectru
PHWRGHOHFKLUXUJLFDOHRELúQXLWH larg, active pe E. Coli, coci piogeni, Shighela, Samonella,
Aerobacer, Trihomonas vaginalis.

 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

9. MONOBACTAMI (YROXĠLD WHKQLFLORU ODSDURVFRSLFH D GXV OD GLYHUVLILFDUHD
PRGDOLWăĠLORU de abord aparând astfel laparoscopia single port, mini
5HSUH]HQWDQĠLazotreonam.
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFă IODFRDQHGHPJúLJ ODSDURVFRSLD ODSDUVRFRSLD FX YL]XDOL]DUH WULGLPHQVLRQDOă úL ELQH
$FĠLXQHWHUDSHXWLFă activvi pe bacilli garm negative din familia
înteles cel mai avansat sistem laparoscopic de la acest moment
(QWHUREDFWHULDFHDHúL3VHXGRPRQDVDHUXJLQRVDFKLDUvQFRQGLĠLL
GHDQDHURELR]ă ODSDURVFRSLDURERWLFDVLVWDWă
,QGLFDĠLL LQIHFĠLL SXOPRQDUH VDX XURORJLFH FX PLFURRUJDQLVPH
Supravegherea postoperatorie D SDFLHĠLORU FX LQWHUYHQĠLL
sensibile, gonoree.
Mod de administrare: i.m. sau i.v. 2g la 6-8 ore vQ LQIHFĠLLOH ODSDURVFRSLFH DUH FD SDUWLFXODULWDWH PDMRUă UDSLGLWDWHD FX FDUH
severe, 1-2 g la 8- RUH vQ LQIHFĠLLOH VLVWHPLFH -1 g la 8-12
SDFLHQWXO vúL UHFDSăWă PRELOLWDWHD OD RUH GH OD LQWHUYHQĠLD
RUH vQ LQIHFĠLLOH XURORJLFH $MXVWDUHD GR]HORU vQ IXQFĠLH GH
clearance-XOGHFUHDWLQLQăVDXvQFD]GHLQVXILFLHQĠăKHSDWLFă FKLUXUJLFDOăFKLDUúLvQFD]XOXQRULQWHUYHQWLLGHPDUHDPSORDUHFD
&RQWUDLQGLFDĠLL DOHUJLHGHPRQVWUDWăODSURGXV
nefrectomia sau pieloplastia. În rest suprimarea sondei
5HDFĠLL DGYHUVH UHDFĠLL ORFDOH UXVK JUHDĠă GLDUHH HR]LQRILOLH
FUHúWHULWUDQ]LWRULLDOHQ]LPHORUKHSDWLFHWURPERIOHELWHODORFXOGH XUHWURYH]LFDOHvQSULPHOHRUHúLDWXEXOXLGHGUHQvQSULPHOH-3
injectare.
]LOH vQ FD]XO vQ FDUH SODVDUHD XQXLD D IRVW QHFHVDUă 
10. '(5,9$ğ,'(,0,'$=2/ VXSUDYHJKHUHD UHOXăULL WUDQ]LWXOXL LQWHVWLQDO úL HYLWDUHD DSDULĠLHL GH
FRPSOLFDĠLL LQIHFĠLRDVH QRVRFRPLDOH XUPH]ă Srincipiile chirurgiei
5HSUH]HQWDQĠL metronidazol, tinidazol.
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă comprimate 250 mg, 500 mg, clasice.
VXVSHQVLHRUDOăGHPJPOVROXĠLHSHUIX]DELOăGHPJPO
VIII. /,72752ğ,$(;75$&25325($/Ă
flacon 100 ml.
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă EDFWHULFLG SULQ DFWLYDUHD vQ FRQGLĠLL (6:/ D DMXQV Vă ILH SURFHGXUD QXPDUXO vQ OLWLD]D UHQR-
anaerobe a nitrat-UHGXFWD]HL EDFWHULHQH FH LQWHUDFĠLRQHD]ă FX
XUHWHUDOăGLQPDLPXOWHPRWLYH
AND microorganismelor.
,QGLFDĠLL active pe protR]RDUH EDFWHULL DQDHUREH úL VSHFLL -(VWH IăUă vQGRLDOă FHD PDL SXĠLQ DJUHVLYă GLQWUH WRDWH PHWRGHOH
microaerofile, antiparazitar, active pe Giardia, Trihomonas
eficace.
vaginalis, Entameoba histoyitica.
Mod de administrare: p.o. 1-1,5 g/zi, chemoprofilaxia -6LQJXUă VDX FX DMXWRUXO VRQGHL XUHWHUDOH DXWRVWDWLFH UH]ROYă
FKLUXUJLFDOăPJ[]LFXRUHvQDLQWHGHLQWHUYHQĠLHLYvQ
peste 80- GLQ WRDWH FD]XULOH GH OLWLD]ă UHQR-XUHWHUDOă FDUH
perIX]LHOHQWă-1,5 g/zi.
&RQWUDLQGLFDĠLL WXOEXUăUL DOH PăGXYHL KHPDWRIRUPDWRDUH impun un tratament agresiv.
LQVXILFLHQĠă KHSDWLFDVDXFDUGLDFă3UHFDXĠLL vQFD] GHDJUDYDUH
-6H SRDWH IDFH IăUă DQHVWH]LH OD PDMRULWDWHD OLWRWULWRDUHORU
DWXOEXUăULORUQHXURORJLFHFHQWUDOHúLSHULIHULFH
5HDFĠLL DGYHUVH DWD[LH FRQYXOVLL WXOEXUăUL JDVWUR-intestinale, moderne).
leucopenie.
-0XOĠL GLQWUH SDFLHQĠLL FX calculi mici sau mijlocii (sub 1 cm) pot fi
11. OXAZOLIDINONE H[WHUQDĠL OD -12- RUH GXSă SURFHGXUă GDFă HYROXĠLD HVWH
QRUPDOă 
5HSUH]HQWDQĠL: linezolid.
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă FRPSULPDWH GH PJ VROXĠLH -3RDWH IL UHSHWDWă vQ FRQGLĠLL GH VLJXUDQĠă GXSă - 28 de zile,
SHUIX]DELOăPOPJGHVXEVWDQĠăDFWLYăSHPO

 

9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

SHQWUXIUDJPHQWDUHDFRPSOHWăDFDOFXOXOXL LQIHFĠLLORU VXVSHFWDWH OD SDFLHQĠLL QHXWURSHQLFL úL VHSWLFHPLHL ÌQ
PHQLQJLWăGR]DUHFRPDQGDWăHVWHGHJOD 8 ore.
¾ COORDONATE TEHNICE ALE ESWL
&RQWUDLQGLFDĠLL SDFLHQĠLL FX DQWHFHGHQWH GH UHDFĠLL GH
UndeOH GH úRF VXQW GH IDSW fronturi exclusiv pozitive de hipersensibilitate la acest produs.
5HDFĠLL DGYHUVH 5HDFĠLL ORFDOH OD ORFXO GH LQMHFWDUH LQIODPDĠLH
XQGH FX IUHFYHQĠH PXOWLSOH FX HQHUJLH VWDELOLWă úL VFăGHUH
WURPERIOHELWă GXUHUH OD ORFXO LQMHFWDULL 5HDFĠLL FXWDQDWH UDVK
SURJUHVLYăComparativ cu ultrasunetele, aceste unde de úRF sunt prurit, urticarie. GasWURLQWHVWLQDOH GXUHUL DEGRPLQDOH JUHĠXUL
YăUVDWXUL GLDUHH $ IRVW UDSRUWDWă FROLWD SVHXGR-PHPEUDQRDVă
SXĠLQ DWHQXDWH GH SDUFXUVXO ORU SULQ ĠHVXWXUL SLHOH PXúFKL úL
+HPDWRORJLFH WURPERFLWHPLH UHYHUVLELOă HR]LQRILOLH
lichide. (QHUJLD DFHVWRU XQGH HVWH GHVFăUFDWă OD LQWHUIDĠD GLQWUH WURPERFLWRSHQLHúLQHXWURSHQLH
PHGLXOOLFKLGLDQ XULQă úLFDOFXO,QGLIHUHQWGHPRGXOGHSURGXFHUH
B. IMIPENEM/CILASTATIN (Tienam)
XQGHOHGHúRFDXFDHIHFWILQDOGH]LQWHJUDUHDVWUXFWXULORUPLQHUDOH
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă IODFRDQH FX SXOEHUH SHQWUX VROXĠLH
fragmentabile (marea majoritate a calculilor renali).
SHUIX]DELOă FX FDSDFLWDWHD GH PO ce contin
TrebuiH Vă QH LPDJLQăP IURQWXO XQGHORU GH úRF DYkQG R Imipenem/Cilastatin 500 mg/500 mg sau 250 mg/250 mg
$FWLXQHWHUDSHXWLFă bactericid, intervenind la nivelul procesului
RUJDQL]DUHFRQLFăDúDFXPUH]XOWăGLQILJXUDXUPăWRDUH ILJ9, vital al sintezei peretelui celulei bacteriene.
,QGLFDĠLL XWLO LQ WUDWDPHQWXO LQIHFĠLLORU SROLPLFURELHQH úL PL[WH FX
DJHQĠLDHURELDQDHURELSUHFXPúLvQWUDWDPHQWXOLQLĠLDOvQDLQWHGH
CALCUL LGHQWLILFDUHD DJHQĠLORU HWLRORJLFL PLFURELHQLLQIHFĠLL DEGRPLQDOH
LQIHFĠLL DOH FăLORU UHVSLUDWRULL LQIHULRDUH LQIHFĠLL JLQHFRORJLFH
VHSWLFHPLLLQIHFĠLLDOHWUDFWXOXLJHQLWRXULQDULQIHFĠLLDOHRDVHORUVL
DUWLFXODĠLLORULQIHFĠLLDOHSLHOLLúLĠHVXWXULORUPRLHQGRFDUGLWH
Mod de administrare: 1-2 g, i.v.divizat în 3-4 doze. Pentru
SISTEM DE FOCALIZARE WUDWDPHQWXO LQIHFĠLLORU GH JUDYLWDWH medie se poate folosi de
asemenea un regim de administrare de 1 g de doua ori pe zi.
'R]D WUHEXLH UHGXVă SHQWUX SDFLHQĠLL FX FOHDUDQFH DO FUHDWLQLQHL
  POPLQ PS 6H UHFRPDQGă FD GR]D WRWDOă ]LOQLFă Vă
QXGHSDúHDVFăJ]LVDXPJNJFRUS]L
6856$81'(ù2& CRQWUDLQGLFDĠLL QX VH DGPLQLVWUHD]ă vQ PHQLQJLWH SUHFDXĠLH vQ
Fig.VI.10 - )URQWXOXQGHORUGHúRF caz de alergie la antibiotic betalactaminice.
5HDFĠLL DGYHUVH ORFDOH (ULWHP GXUHUH úL LQGXUDĠLH ORFDOă
WURPERIOHELWă 5HDFĠLL DOHUJLFH úL FXWDQDWH UDVK SUXULW XUWLFDULH
)UDJPHQWDUHDFDOFXOLORUVHED]HD]ăSHIDSWXOFăLPSHGDQĠD
eritem multiform, sindrom Steven-Johnson, angioedem,
DFXVWLFă D FDOFXOLORU UHQDOL HVWH VHPQLILFDWLY GLIHULWă IDĠă GH FHD D QHFUROL]ă HSLGHUPLFă WR[LFă GHUPDWLWă H[IROLDWLYă UDUHRUL 
FDQGLGR]ă
ĠHVXWXULORU GLQ MXU 3ULQ VWUXFWXUL FX LPSHGDQĠă DFXVWLFă
IHEUă UHDFĠLL DQDILODFWLFH 5HDFĠLL JDVWURLQWHVWLQDOH JUHDĠD
DVHPăQăWRDUH XQGDGHúRFWUHFHIăUăSLHUGHULGHHQHUJLH. YăUVăWXUL GLDUHH SăWDUHD GLQĠLORU 5HDFĠLL KHPDWRORJLFH
eozinofilie, leucopeniH QHXWURSHQLH LQFOXVLY DJUDQXORFLWR]ă
/D IUDJPHQWDUHD FDOFXOLORU SDUWLFLSă úL fenomenul de
WURPERFLWRSHQLH WURPERFLWR]ă úL VFăGHUH D KHPRJORELQHL
FDYLWDĠLH produs de undele de úRF 8QGHOH GHúRF UHXúHVF prin SUHOXQJLUHDWLPSXOXLGHSURWURPELQă
IRUĠHOH GH SUHVLXQH FUHDWH OLFKLGXOXL GLQ YHFLQăWDWHD FDOFXOXOXL Vă
!
 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

J. CEFEPIM creeze bule de gaz care se sparg rapid úL violent, formând
microjeturi FH YRU ORYL VXSUDIDĠD SLHWUHL producând eroziuni la
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFăSXOEHUHSWVROXĠLHLQMHFWDELOăGHJ
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă DFĠLXQH DVHPăQăWRDUH FX FHIDORVSRULQHOH VXSUDIDĠDFDOFXOXOXL
GH JHQHUDĠLD D ,,,-D GDU PDL SXWHUQLFă SH 3HXGRPRQDV
7UHEXLH Vă vQĠHOHJHP úL IDSWXO Fă IUDJLOLWDWHD FDOFXOLORU HVWH
Haemophilus, Neisseria, Enterobacter, S. aureus, S. pneumonia.
,QGLFDĠLL sepWLFHPLH EDFWHULHPLH LQIHFĠLL DOH DSDUDWXOXL vQ VWUkQVă FRUHODĠLH FX ³UHĠHWD´ OXL ELRFKLPLFă 'DFă V-ar face un
UHVSLUDWRU LQIHFĠLL XULQDUH LQIHFĠLL DOH WUDFWXOXL ELOLDU IHEUă OD
clasament privind duritatea calculilor, pe locul întâi ar fi desigur
SDFLHQĠLLFXQHXWURSHQLH
Mod de administrare: i.v. în doza de 0,5-2 g sau i.m. profund în oxalatul de calciu monohidrat, cistina úLEUXVKLWXO. La categoria
doza de 0,5- J GH GRXă RUL SH ]L 5HGXFHUHD GR]Hlor în
"duritate medie" am putea introduce oxalatul de calciu dihidrat,
LQVXILFLHQĠDUHQDOăvQIXQFĠLHGHFOHDUHFH-XOGHFUHDWLQLQă
&RQWUDLQGLFDĠLL DOHUJLH VH DGPLQLVWUHD]ă FX SUXGHQĠă vQ DFLGXOXULFLDUvQXOWLPDFDWHJRULHDFDOFXOLORUXúRUGHIUDJPHQWDW
VDUFLQăúLvQSULPHOHOXQLGHDOăSWDUH
ar intra fosfatul amoniaco-magne]LDQ FDOFXOLL GH LQIHFĠLH S-au
5HDFĠLL DGYHUVH DOHUJLH WXOEXUăUL GLJHVWLYH HR]LQRILOLH
neutrofilie, tombocitopenie, nefrotoxicitate la doze mari, IăFXWFRUHODĠLL úLvQWUHJUDGXOGHUDGLR-opacitate al FDOFXOXOXLúL
IHQRPHQHQHXURWR[LFHFDQGLGR]ăGXUHULORFDOHGXSDLQMHFWDUH
duritatea lui, vis-à-vis de ESWL dar cele mai corcte estimari se
8. CARBAPENEMELE fac prin CT pre ESWL, stabilindu-se úi densitatea calculului (UH) úi
distanĠa de la calcuOODSLHOH ³VNLQWRVWRQHGLVWDQFH´ &XH[FHSĠLD
5HSUH]HQWDQĠLertapenem, doripenem, imipenem, meropenem.
FDOFXOLORUGHFLVWLQăVHSRDWHVSXQHFăradio-opacitatea este invers
A. MEROPENEM (Meronem)
SURSRUĠLRQDOăFXUDWDGHIUDJPHQWDUHDFDOFXOXOXL
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFă )ODFRQSHQWUXLQMHFĠLLLYVDXSHUIX]LL ¾ APARATELE DE ESWL
ce FRQĠLQPJVDXJ PHURSHQHPVXEIRUPăGHWULKLGUDWvQ 2ULFH WLS GH OLWRWULWRU SUH]LQWă XUPăWRDUHOH VLVWHPH
amestec cu carbonat de sodiu anhidru pentru constituire.
$FĠLXQHWHUDSHXWLFă bactericid, intervenind la nivelul procesului componente:
YLWDO DO VLQWH]HL SHUHWHOXL FHOXOHL EDFWHULHQH 8úXULQĠD FX FDUH
x VXUVDGHSURGXFHUHúLPHFDQLVPXOGHGLULMDUHDXQGHORUGH
penetrează SHUHWHOH EDFWHULDQ QLYHOXO VăX ULGLFDW GH VWDELOLWDWH
IDĠă GH WRDWH EHWD-ODFWDPD]HOH VHULFH úL DILQLWDWHD VD PDUFDWă úRFvQIRFDU
SHQWUX 3%3 3HQLFLOOLQ %LQGLQJ 3URWHLQV H[SOLFă DFĠLXQHD
x VLVWHPXOGHUHSHUDMúLYL]XDOL]DUHDFDOFXOXOXL
EDFWHULFLGă SXWHUQLFă D PHURSHQHP vPSRWULYD XQXL VSHFWUX ODUJ
de bacterii aerobe si anaerobe. x PDVDPRELOă FXSODWăVXUVHLGHXQGHGHúRF 
,QGLFDĠLL 3QHXPRQLLLQFOXVLYSQHXPRQLLQRVRFRPLDOHLQIHFĠLLDOH
WUDFWXOXLXULQDULQIHFĠLLLQWUD-DEGRPLQDOHLQIHFĠLLJLQHFRORJLFHGH x SXSLWUXOGHFRPDQGă
H[HQGRPHWULWDúLERDODLQIODPDWRULHSHOYLDQăLQIHFĠLLFXWDQDWHúL a) 6XUVHGHXQGHGHúRF
ale tesuturilor moi; meningite; septicemii.
Mod de administrare: injectabil i.v. în bolus lent sau în perfuzie 1. (PLĠăWRDUHOH supersonic (supersonic emitters) HOLEHUHD]ă
LQWUDYHQRDVă WLPS GH DSUR[LPDWLY - PLQ 'R]D ]LOQLFă energia într-XQ VSDĠLX OLPLWDW SURGXFkQG XQGH GH úRF DFXVWLFH úL
UHFRPDQGDWă HVWH PJ LY OD ILHFDUH RUH vQ WUDWDPHQWXO
SQHXPRQLHLLQIHFĠLLORUWUDFWXOXLXULQDULQIHFĠLLORUJLQHFologice, de SODVPă$VWIHOGHXQGHGHúRFDSDUvQQDWXUăSHWLPSGHIXUWXQă
H[HQGRPHWULWDLQIHFĠLLORUFXWDQDWHúLDOHĠHVXWXULORUPRLJLY (fulgerul XUPDW GH WXQHW ÌQ VLWXDĠLL DQXPLWH R DVWIHO GH XQGă GH
la 8 ore în tratamentul pneumoniilor nosocomiale, peritonitei,
 
! 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

úRFDFXVWLFăSRDWHIUDJPHQWDFXVXFces calculii. Aceste litotritoare 5HDFĠLL DGYHUVH WXOEXUăUL GLJHVWLYH FUHúWHUHD 7*2
nefrotoxicitate, dureri locale la locul de administrare,
GH WLS VSDUN JDS EXMLH SUHVXSXQ GHVFăUFDUHD vQWU-un mediu
WURPERIOHELWă IHQRPHQH QHXURWR[LFH FRQYXOVLL WXOEXUăUL GH
OLFKLGLDQ DSD GHJD]HLILDWă D XQRU HQHUJLL PDUL vQWUH 9 úL FRQúWLHQĠăPLúFăULDQRUPDOH 
9vQWUHGRLHOHFWUR]L VFXIXQGDĠLvQOLFKLG 
H. CEFTAZIDIM (Ceftamil)
2. (PLĠăWRDUHOH FX DPSOLWXGLQH ILQLWă crea]ă unde acustice
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă SXOEHUH SHQWUX VROXĠLH LQMHQFWDELOă
SXOVDWLOH SULQ GHSODVDUHD XQHL VXSUDIHĠH DFWLYDWH SULQ GHVFăUFăUL
500 mg, 1 g, 2 g.
HOHFWULFH([LVWăGRXăWLSXULGHDVWIHOGHHPLĠăWRDUH $FĠLXQHWHUDSHXWLFă efect bactericid, cu activitate pe specii de
Proteus, Enterobacter, E. Coli, citrobacter, Salmonella,
-(PLĠăWRDUHHOHFWURPDJQHWLFH
Pseudomonas, Haemophilus,Nisseria, Bordetella, Yersinia;
-(PLĠăWRDUHSLH]RHOHFWULFH Stafilococul auriu.
,QGLFDĠLL LQIHFĠLJUDYHFXVSHFLLVHQVLELOHVHSWLFHPLLPHQLQJLWH
b) 6LVWHPXOGHIRFDOL]DUHDOXQGHORUGHúRF
Mod de administrare: J]LvQSUL]H'R]HOHVHDMXVWHD]ăvQ
În diagrama de mai jos, VH SRDWH XúRU UHPDUFD IDSWXO Fă IXQFĠLHGHFOHDUHQFH-XOGHFUHDWLQLQă
&RQWUDLQGLFDĠLL aOHUJLH VH DGPLQLVWUHD]ă FX SUXGHQĠă vQ
SXQFWXOVSUHFDUHVHvQGUHDSWăXQGHOHGHúRFSURGXVHvQFXYăSULQ
VDUFLQăúLvQSULPHOHOXQLGHDOăSWDUH
GHVFăUFDUHD HOHFWULFă UHSHWDWă GH -19kV, coincide cu calculul 5HDFĠLL DGYHUVH DOHUJLH WXOEXUăUL GLJHVWLYH HR]LQRILOLH
neutrofilie, trombocitopenie, nefrotoxicitate la doze mari,
ED]LQHWDO UHSHUDW UDGLRORJLF ELGLPHQVLRQDO úL YL]XDOL]DW SH FHOH
IHQRPHQHQHXURWR[LFHFDQGLGR]ăGXUHULORFDOHGXSDLQjectare.
douăPRQLWRDUH ILJ9, 6ăUHPDUFăPGHDVHPHQHDIDSWXOFă
I. CEFPIROM (Cefrom)
pacientul este imersat într-R FDGă FX DSă GHJD]HLILFDWă FDUH
SHUPLWHXQGHORUGHúRF VăDMXQJăODLQWHUIDĠDGLQWUHFDOFXO úLXULQD 3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFăflacoane 500 mg, 1000 mg, 2000 mg.
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă úL LQGLFDĠLL FHIDORVSRULQă GH JHQHUDĠLD D
FRQĠLQXWăvQbasinet
IV-D LQKLEă VLQWH]D SHUHWHOXL EDFWHULDQ LQIHFĠLL DOH DSDUDWXOXL
XULQDU UHVSLUDWRU DOH SLHOLL úL ĠHVXWXULORU PRL EDFWHULHPLL
septicemii produse de germeni sensibili la cefrom.
Mod de administrare: i.v. 1-2 g la 12 ore; doza se reduce la
SDFLHQĠLLFXLQVXILFLHQĠăUHQDOă
&RQWUDLQGLFDĠLL KLSHUVHQVLELOLWDWH OD FHIDORVSRULQH VDUFLQă
DOăSWDUHSUXGHQĠă- ODSDFLHQĠLLDOHUJLFLODDQWLELRWLFHȕ-lactamice;
vQQHXWURSHQLHVHDMXVWHD]ăGR]HOH
5HDFĠLL DGYHUVH angioedem, bronhospasm, úRF DQDILODFWLF
UDVK SUXULW XUWLFDULH VGU 6WHYHQV -RKQVRQ JUHDĠă YăUVăWXUL
GLDUHH GXUHUL DEGRPLQDOH FROLWă pseudo-PHPEUDQRDVă
QHXWURSHQLHDJUDQXORFLWR]ăQHIULWDLQWHUVWLĠLDOă
,QWHUDFĠLXQL PHGLFDPHQWRDVH SUREHQFLGXO FUHúWH FRQFHQWUDĠLD
SODVPDWLFă D FHIDORVSRULQHORU DWHQĠLH vQ FD]XO DVRFLHULL FX
GLXUHWLFHGHDQVăVDXDPLQRJOLFR]LGH
Fig.VI.11.Diagrama litotritorului DornierHM-3
GXSăMARSHALL úLSTOLLER)

 

 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

LQIHFĠLL XULQDUH PHQLQJLWH SQHXPRQLL LQIHFĠLL 25/ SHULWRQLWH La celelalte tipuri de litotritoare electro-hidraulice mai
septicemiLLQIHFĠLLRVRDVHFXWDQDWH
PRGHUQH FDGD FX DSă FDUH GHVLJXU SXQHD SUREOHPH GH FRQIRUW
Mod de administrare: 1-2 g/zi într-RVLQJXUă GR]ă
&RQWUDLQGLFDĠLL - DOHUJLH OD FHIDORVSRULQH SUXGHQĠă la cei cu SDFLHQWXOXL D IRVW vQORFXLWă FX R SXQJă VSHFLDOă GH FDXFLXF
DOHUJLL OD SHQLFLOLQă SUXGHQĠă VDX VH YD HYLWD vQ VDUFLQă úL OD
PHPEUDQă GH FXSODUH DGDSWDWă FXYHL vQ FDUH VH SURGXF
IHPHLOH FDUH DOăSWHD]ă GR]H PDL PLFL OD SDFLHQĠLL FH SUH]LQWă
I.R.sau I.H. GHVFăUFăULOH HOHFWULFH /LWRWULWRDUHOH HOHFWURPDJQHWLFH úL
5HDFĠLL DGYHUVH GLDUHH JUHDĠă YăUVăWXUL JORVLWă OHXFRSHQLH SLH]RHOHFWULFH DX VXUVD GH XQGH GH úRF DFRSHULWă FX DFHODúL WLS
DQHPLHKHPROLWLFăWURPERFLWRSHQLHSUXULWFXWDQDWXUWLFDUH
FHIDOHHIHEUăIULVRDQH GHSXQJăGHFDXFLXFFXSODUHDSDFLHQWXOXLIăFkQGX-VHvQIXQFĠLHGH
Asocieri medicamentoase: vQ LQIHFĠLL FX 3VHXGRPRQDV HVWH SR]LĠLDFDOFXOXOXL
DYDQWDMRDVăDVRFLHUHDFXXQ$*
0RGDOLWăĠLOHGHUHSHUDMDOHFDOFXOXOXLVXQWFHOHXWLOL]DWHúL
F. CEFIXIM (Eficef) vQGLDJQRVWLFXOOLWLD]HLIOXRURVFRSLDúLHFRJUDILD

3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFă capsule de 200 mg. Reperajul radiologic vQ GRXă SODQXUL DUH FHUWH DYDQWUDMH
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă LQKLEă sinteza peretelui bacterian; stabil majoritatea calculilor urinari sunt radioopaci; amplificatoarele de
IDĠăGHȕ-ODFWDPD]ă
,QGLFDĠLL LQIHFĠLL DOH FăLORU UHVSLUDWRULL 25/ DOH FăLORU XULQDUH LPDJLQHRIHUăR EXQăUH]ROXĠLHLQIRUPkQGFXPXOWăSUHFL]LHGHVSUH
FăLORU biliare produse de streptococ, pneumococ, Moraxella, HYROXĠLDFDOFXOXOXLVXEWLUXOXQGHORUGHúRFVHSRWORFDOL]D GHVLJXU
Haemophilus, Nisseria, Serratia.
Mod de administrare: 400 mg pe zi în 2 prize. úL vQ IXQFĠLH GH WLSXO GH OLWRWULWRU FDOFXOLL VLWXDĠL SH XUHWHU SHUPLWH
&RQWUDLQGLFDĠLL DOHUJLH OD FHIDORVSRULQH SUXGHQĠă la cei cu plasarea sondelor ureterale, înainte sau chiar în timpul lLWRWULĠLHLVDX
DOHUJLL OD SHQLFLOLQă SUXGHQĠă VDX VH YD HYLWD vQ VDUFLQă úL la
IHPHLOH FDUH DOăSWHD]ă GR]H PDL PLFL OD SDFLHQĠLL FH SUH]LQWă HYHQWXDOD LQWURGXFHUH D VXEVWDQĠHORU GH FRQWUDVW LQWUDYHQRV VDX
I.R.sau I.H. SULQ FDWHWHU XUHWHUDO SHQWUX R PDL EXQă YL]XDOL]DUH D FDOFXOLORU
5HDFĠLL DGYHUVH GLDUHH JUHDĠă YăUVăWXUL JORVLWă OHXFRSHQLH
DQHPLH KHPROLWLFă WURPERFLWRSHQLH SUXULW FXWDQDW XUWLFDUH UDGLRWUDQVSDUHQĠL
FHIDOHHIHEUăIULVRDQH Reperajul ecografic. Avantajele reperajului calculilor

G. CEFOTAXIM UDGLRWUDQVSDUHQĠLúLHYLWDUHDULVFXOXLGHLUDGLHUHSUHĠXOGHFRVWúLGH
vQWUHĠLQHUH PDL VFă]XW DPSODVDUHD vQ RULFH LQFLQWă VXQW
Prezentare faUPDFHXWLFă SXOEHUHSHQWUXVROXĠLHLQMHFWDELOăLP
sau i.v. 500mg, 1g, 2g. contrabalansate de imposibilitatea reperajului calculilor ureterali
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă efect bactericid pe streptococ, ORPEDUL úL SHOYLQL SUHFXP úL HYDOXDUHD FkWHRGDWă GLILFLOă D
penumococi, stafilococi penicilinazo-secretori, gonococi,
meningococ, Klebsilla, Enterobacter, Proteus, Salmonella, IUDJPHQWăULLFDOFXOXOXL
Shigella, Citrobacter, Providenatia, Moraxela, clostridium. Masa mRELOă SH FDUH HVWH DúH]DW SDFLHQWXO a FXQRVFXW úL HD
,QGLFDĠLL LQIHFĠLL JUDYH VHYHUH VHSWLFHPLL HQGRFDUGLWH
meningite. PXOWLSOH DGDSWăUL vQ VFXUWD LVWRULH D OLWRWULĠLHL H[WUDFRUSRUHDOH
Mod de administrare: i.m. sau i.v. 12g/zi în 3-4 prize; în 0RGHOHOH PDL QRL SHUPLW QX QXPDL R PDL EXQă PRELOLWDWH D
LQIHFĠLLOH XULQDUH VH DGPLQLVWUHD]ă J]L 5HGXFHUHD GR]HL OD
MXPăWDWHFkQGFlearence-ul creatininei scade sub 5 ml/min. SDFLHQWXOXL GDU úL SRVLELOLWDWHD HIHFWXăULL PDQHYUHORU
&RQWUDLQGLFDĠLL alergie.

 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

HQGRXURORJLFHFKLDUúLvQWLPSXOOLWRWULĠLHL Klebsiella, Citobacter, Neisseria gonorrheae, Propionibacteria
DFQHVúL%DFWHURLGHVVSSSHSWRFRFLSHSWRVWUHSWRFRFL
2. 3XSLWUXO GH FRPDQGă, GH XQGH VXQW GHFODQúDWH XQGHOH GH úRF
,QGLFDĠLL LQIHFĠLL DOH WUDFWXOXL XULQDU LQIHFĠLL 25/ LQIHFĠLL
HVWH VLWXDW vQ YHFLQăWDWHD PRQLWRUXOXL PRQLWRDUHORU XQGH VH UHVSLUDWRULLLQIHFĠLLFXWDQDWHFXJHUPHQLVHQVLELOLOD&HIDFORU
Mod de administrare: RUDO X]XDO PJ OD K vQ LQIHFĠLL
YL]XDOL]HD]ă FDOFXOXO ,QGLIHUHQW GH WLSXO GH DSDUDW GH DLFL HVWH
severe 500 mg la 8 h (doza max. 4 g/zi).
UHJODW NLORYROWDMXO XQGHORU GH úRF IUHFYHQĠD ORU úL VXQW GHFODQúDWH 5HDFĠLL DGYHUVH HUXSĠLL FXWDQDWH SUXULW XUWLFDULH JUHDĠă,
YăUVăWXUL UDU KHSDWLWă WUDQ]LWRULH úL LFWHU FROLVWDWLF
PDL PXOW VDX PDL SXĠLQ ]JRPRWRDVHOH XQGH GH úRF ÌQ FD]XO
&RQWUDLQGLFDĠLL ODEROQDYLLDOHUJLFLODFHIDORVSRULQHSUXGHQĠă la
DSDUDWHORU FX UHSHUDM UDGLRORJLF SXSLWUXO GH FRPDQGă HVWH ILH cei alergici la peniciline.
Asocieri medicamentoase: Aminoglicozide ± Metronidazol în
instalat într-RvQFăSHUHDOăWXUDWăILHSURWHMDWGHXQHFUDQGHVWLFOă
LQIHFĠLLVHYHUH DQDEROLL 
VSHFLDOăLPSHQHWUDELOăSHQWUXUD]HOH X (fig.VI.12).
D. CEFTIBUTEN (Cedax)
monitoare
Pernă cu apă 3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă Capsule a 400 mg. Pulbere pentru
Calcul renal VXVSHQVLHRUDOă- IODFRDQHFHFRQĠLQJSXOEHUHREĠLQkQGX-se
GXSăUHFRQVWLWXLUHPJFHIWLEXWHQSHQWUXPOVROXĠLH
$FWLXQH WHUDSHXWLFă Antibiotic beta-ODFWDPLF FX DFĠLXQH
antimicroELDQă EDFWHULFLGă FH FRQVWă vQ LQKLEDUHD SURFHVXOXL GH
VLQWH]ăDSHUHWHOXLFHOXOHORUPLFURELHQH
,QGLFDĠLL ,QIHFĠLL DOH FăLORU UHVSLUDWRULL VXSHULRDUH IDULQJLWH
DPLJGDOLWH VLQX]LWH DFXWH RWLWH PHGLL ,QIHFĠLL DOH FăLORU
UHVSLUDWRULL LQIHULRDUH EURQúLte acute, perioade de acutizare ale
Coloană de lichid EURQúLWHORU FURQLFH SQHXPRQLL DFXWH ,QIHFĠLL XULQDUH FRPSOLFDWH
Monitor
Generator de sau nu. Enterite úLJDVWURHQWHULWHODFRSLL
unde de úoc
Mode de administrare: $GXOĠL 400 mg/zi. Capsulele pot fi
EKG
administrate independent de mese. Copii: 9 mg/kg/corp/zi de
Reflector VXVSHQVLHRUDOă
&RQWUDLQGLFDĠLL /D SDFLHQĠLL DOHUJLFL OD FHIDORVSRULQH VDX OD
Fig. VI.12 6FKHPDXQXLOLWRWULWRUHOHFWURKLGUDXOLFGHJHQHUDĠLDDGRXD
RULFDUHGLQWUHFRQVWLWXHQĠLLVăL
5HDFĠLL DGYHUVH $X IRVW UDSRUWDWH UDU UHDFĠLL DGYHUVH
JDVWURLQWHVWLQDOHJUHDĠăGLDUHHFHIDOHH
¾ ESWL - ,1',&$ğ,,
Se pot trata prin ESWL: E. CEFTRIAXON (Cefort)
x calculi caliceali superiori úL PLMORFLL VLQJXUD FRQGLĠLH fiind
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă: flac: 259 mg, 500 mg, 1 g, 2 g.
R WLMă FDOLFHDOă VXILFLHQW GH ODUJă FDUH Vă SHUPLWă $FĠLXQH WHUDSHXWLFă LQKLEă sinteza peretelui bacterian; stabil
IUDJPHQWHORUVă³SOHFH´VSUHED]LQHW IDĠă GH ȕ-ODFWDPD]ă Spectru antibacterian: Stafilococul aureus,
Staf.epidermidis, Streptococus pneumoniae, Enterobacter, E.
x calculi caliceali inferiori. Pentru a beneficia de ESWL coli, HaemRSKLOXV LQIOXHQ]DH úL SDUDLQIOXHQ]DH .OHEVLHOOD
WUHEXLHVF vQGHSOLQLWH SHQWUX HOLPLQDUH QLúte criterii Neisseria gonorheae, Proteus mirabilis, Pseudomona
aeruginosa.
 ,QGLFDĠLL LQIHFĠLL XULQDUH LQIHFĠLL JHQLWDOH LQFOXVLY JRQRUHH 
 $
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

ceftibuten, cefotaxim, ceftizoxim, ceftriaxon, ceftazidim, anatomice favorabile: unghiul infundibulo-pelvic mai mare
FHIRSHUD]RQ JHQHUDĠLDD,9D FHIHSLPFHISLURP o
de 70 XQJKLXO IRUPDW vQWUH GLUHFĠLD XUHWHUXOXL úL GLUHFĠLD
A. CEFALEXIN
calicelui inferior); lungimea calicelui inferior < 3cm.
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă capsule 250 mg, 500 mg si de 1 g, x calculi bazinetali mai mici de 2 cm în diametru.
SXOEHUHSHQWUXVXVSHQVLHRUDOăPOPOPO
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă bactericid pe bacterii JUDP SR]LWLYH úL SH x calculi ureterali lombari SkQă vQFPDFăURU aspect
unele specii de bacili gram negativi. radiologic VXJHUHD]ă SRVLELOD IUDJPHQWDUH ± calculi
,QGLFDĠLL LQIHFĠLL 25/ LQIHFĠLL UHVSLUDWRULL LQIHFĠLL XULQDUH úL
cutanate cu germeni sensibili, în special gram pozitivi. semiopaci;
Mod de administrare: p.o. 0,5-1g, în 4 prize. x calculi ureterali iliaci ± GDFă DSDUDWXO GH OLWRWULĠLH DUH
5HDFĠLLDGYHUVH JUHĠXULYăUVăWXULFUHúWHULDOHWUDQVDPLQD]HORU
icter colestatic. DFHDVWăIDFLOLWDWH
&RQWUDLQGLFDĠLLDOHUJLHLQIHFĠLLVHYHUHVHSWLFHPLL x calculi ureterali pelvini SHQWUX PXOĠL DXWRUL (6:/ fiind

B. CEFUROXIM (Zinnat) SULPDRSĠLXQHvQDLQWHDXUHWHURVFRSLHL
&DOHD XULQDUă VXEMDFHQWă FDOFXOXOXL WUHEXLH Vă ILH
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă cps film 125 mg, 250 mg, 500 mg;
SHUPHDELOă $FHDVWD HVWH XQD GLQ FRQGLĠLLOH GH ED]ă ce trebuie
suspensie 125 mg/5 ml.
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă - spectru: Coci Gram-pozitivi: pneumococ, YHULILFDWă vQDLQWH GH RULFH WHQWDWLYă GH OLWRWULĠLH 8URJUDILD LY vúL
Streptococ piogen, Stafilococul omini, Stafilococul epidermidis;
JăVHúWH úL DLFL XWLOLWDWea de necontestat, precizând atât locul
Bacili Gram-pozitivi: N. Pneumoni; E. coli, Proteus mirabilis,
Citobacter, Providentia, N. Influenzae. REVWDFROXOXLFkWúLJUDGXOGHSHUPHDELOLWDWHDFăLLXULQDUH
,QGLFDĠLL LQIHFĠLL XULQDUH SQHXPRQLL PHQLQJLWH sinuzite cu
&RH[LVWHQĠD LQIHFĠLHL XULQDUH FX OLWLD]D a constituit úL
germeni sensibili.
Mod de administrare: LQIHFĠLL XULQDUH PJx2/zi; pneumonii, FRQVWLWXLHRSUREOHPăIRDUWHVHULRDVăGLQSHUVSHFWLYDWUDWDPHQWXOXL
EURQúLWHPJx2/zi.
úL D HYHQWXDOHORU FRPSOLFDĠLL 7UDWDUHD HQHUJLFă FRQIRUP
&RQWUDLQGLFDĠLL- KLSHUVHQVLELOLWDWHODFHIDORVSRULQHSUXGHQĠă la
SDFLHQĠLLDOHUJLFLODSHQLFLOLQH DQWLELRJUDPHL D HYHQWXDOHL LQIHFĠLL vQDLQWH GH OLWRWULĠLH HVWH
5HDFĠLLDGYHUVH - HUXSĠLL FXWDQDWH XUWLFDULHVWăULIHEULOHIRDUWH
obligatorie.
UDUUHDFĠLLDQDILODFWLFHJUHDĠăYăUVăWXULGLDUHH
Asocieri medicamentoase: se pot asocia cu AG sau ¾ &2175$,1',&$ğ,,/((6:/
PHWURQLGD]ROvQLQIHFĠLLVHYHUH
 Absolute: sDUFLQDLQGLIHUHQWGHEXQDHYROXĠLH tXOEXUăULGH
C. CEFACLOR (Ceclor) FUD]ăVDQJXLQăQHFRQWURODELOHREVWDFROGLVWDOFDOFXOXOXLGH
WUDWDW VWHQR]ă XUHWHUDOă DOW FDOFXO HWF SDFLHQW FRPDWRV
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă: cps: 250 mg; 500 mg; suspensie
pentru DGPLQLVWUDUHRUDOăPJPOPJPO QHFRRSHUDQW +7$ QHFRQWURODELOă SDFLHQĠL OD FDUH FDOFXOXO
$FĠLXQHWHUDSHXWLFăúLLQGLFDĠLL FHIDORVSRULQă gen. III - LQIHFĠLL QX SRDWH IL DGXV vQ IRFDU REH]LWDWH JU ,,, GHIRUPăUL DOH
cu stafilococi coagulazo-SR]LWLYL úL QHJDWLYL úL SHQWUX FHL
SURGXFăWRUL GH SHQLFLOLQD]ă 6WUHSWRFRF S\RJHQHV VWUHSWRFRF coloanei vertebrale).
pneumonie, Moraxella catarrhalis, Haemophillus influenzae Relative: +7$ LQIHFĠLD XULQDUă SDFLHQĠLL DIODĠL VXE
LQFOXV VHFUHWRUL GH ȕ-ODFWDPD]ă ( FROL 3URWHXV PLUDELOLV

 
9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9( ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

WUDWDPHQW FX PHGLFDĠLH DQWLFRDJXODQWă REH]LWDWHD &RQVWUDLQGLFDĠLLHipersensibilitate la Colistin in antecedente.
DQHYULVPHDRUWLFHúLVDXDOHDUWHUHLUHQDOHVDXFHLFXSDFH
6. CICLINELE
maker cardiac.
5HSUH]HQWDQĠLtetraciclina, doxiciclina,minociclina.
¾ 35(*Ă7,5($3$&,(178/8,3(1758(6:/
3HQWUX SDFLHQĠLL FDUH vor urma ESWL pe un litotritor cu A. DOXICICLINA : (doxycylinum)
UHSHUDM UDGLRORJLF WUHEXLH Vă VH HIHFWXH]H R SUHJăWLUH
Forma de prezentare: &DSVXOH FRQĠLQkQG PJ GR[LFLFOLQD
preoperatorie. 9RP DYHD vQ YHGHUH R EXQă SUHJăWLUH D WXEXOXL sub forma de clorhidrat.
GLJHVWLYSHQWUXFDDHURFROLDúLVDXPDWHULLOHIHFDOHVăQXDFRSHUH $FĠLXQH WHUDSHXWLFă Doxiciclina este un antibiotic DSDUĠLQkQG
JHQHUDĠLHLDGRXDGHWHWUDFLFOLQH
calculul vizat. ,QGLFDĠLL ,QIHFĠLL DOH DSDUDWXOXL UHVSLUDWRU LQIHFĠLL DOH DSDUDWXOXL
&RQVLGHUăPFăsunt EHQHILFHXUPăWRDUHOHUHFRPDQGăUL XURJHQLWDO DQWLELRWLF GH SULPă DOHJHUH vQ LQIHFĠLLOH SURYRFDWH GH
Chlamydia, Calymmatobacterium granulomatis (granulom
 evitarea cu 12-24 ore înainte de ESWL a consumului de inghinal), UreaplaVPDXUHDO\WLFXP&DDOWHUQDWLYăODWUDWDPHQWXO
PkQFăUXUL úL EăXWXUL FH SURYRDFă IODWXOHQĠă EDORQDUH FX SHQLFLOLQă vQ LQIHFĠLLOH SURYRFDWH GH JRQRFRFFL JRQRUHH
XUHWULWH +DHPRSKLOXV GXFUH\ VDQFUXO PRDOH úL 7UHSRQHPD
IDVROHFDUWRILGXOFLXULIUXFWHEăXWXULFDUERJD]RDVHFXVDX SDOOLGXP DJHQWXO HWLRORJLF DO VLILOLVXOXL LQIHFĠLL JDVWURLQWHVWLQDOH
LQIHFĠLLRFXODUHDOHSLHOLLúLĠHVXWXULORUPRL
IăUă]DKăU
Mod de administrare: 'R]D RELúQXLWă la adult este de 200 mg
 HYLWDUHD IXPDWXOXL úL D FRQVXPXOXL Ge cafea înainte de doxiciclina în prima zi (intr-R VLQJXUD SUL]ă VDX vQ GRXD SUL]H
HJDOH XUPDWăGHPJ]LÌQLQIHFĠLLOHJUDYHGR]DGH
SURFHGXUă
LQWUHĠLQHUHYDILGHPJ7UDWDPHQWXOVHYDFRQWLQXDFHOSXĠLQ
oo ]LOH GH OD GLVSDULĠLD VLPSWRPHORU EROLL 3RVRORJLH SDUWLFXODUă
 FOLVPăHYDFXDWRDUHvQMXUXORUHL  vQSUH]LXDHIHFWXăULL
8UHWULWD JRQRFRFLFă DFXWă OD EăUEDW 2 GR]ă XQLFă de 300 mg
OLWRWULĠLHL sau 100 mg de 2x/zi, timp de 2-4 zile. ,QIHFĠLLJRQRFRFLFHDFXWH
la femei: [ PJ]L SkQă la vindecare. ùDQFUXO SULPDU,
 HVWH LQGLFDW FRQVXPXO GH DOLPHQWH IăUă UH]LGXXUL FDUQH
sifilisul secundar: PJ]L IUDFĠLRQDW vQ PDL PXOWH SUL]H FHO
ILDUWă SDVWUDPă úXQFă EUkQ]ă GH YDFL RXă WDUL SkLQH SXĠLQ]LOHUretrita cu Chlamydia: 2 x 100 mg/zi timp de 7 zile.
XVFDWăúLVDXSUăMLWă Trahoma: 200 mg/zi timp de 40 de zile.
&RQWUDLQGLFDĠLL HipeUVHQVLELOLWDWH OD GR[LFLFOLQă VDUFLQD úL
 VH RSUHúWH FX FHO SXĠLQ -10 zile înainte de ESWL SHULRDGDGHDOăSWDUH
5HDFĠLL DGYHUVH DQRUH[LH JUHDĠă YăUVăWXUL GLDUHH JORVLWă
WUDWDPHQWXO FX $VSLULQă VDX 7URPERVWRS SHQWUX D HYLWD
HQWHURFROLWH VDX FROLWă SVHXGRPHPEUDQRDVă UHDFĠLL DOHUJLFH
VkQJHUDUHD SRVWSURFHGXUă ,QYHVWLJDUHD SDUDPHWULORU 3UHFDXĠLL Se va evita administrarea capsulelor de Doxiciclina la
EROQDYLLSUH]HQWkQGDOWHUăULIXQFĠLRQDOHDOHHVRIDJXOXL
FRDJXOăULLHVWHREOLJDWRULHODWRĠLSDFLHQĠLL 
'R]HOH X]XDOH PD[LPH VXQW GH XQGH GH úRF SHU úHGLQĠă 7. CEFALOSPORINELE
pentUX FDOFXOLL ED]LQHWDOL VDX FDOLFHDOL úL GH XQGH GH úRF
5HSUH]HQWDQĠL JHQHUDĠLD , FHIDOH[LQ FHIDGUR[LO FHIUDGLQ
pentru calculii ureterali. FHID]ROLQ FHIDORWLQ FHIDSLULQ JHQHUDĠLD D ,,-a (cefaclor,
cefuroxime-axetil, cefprozil, cefuroxim, cefamandol, ceforanid,
¾ ÎNGRIJIRI POST ESWL
FHIXQRFLG JHQHUDĠLD D ,,,D FHISRGR[LPD-axetil, cefixim,

 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,(;3/25Ă5,/((1'2852/2*,&(‫܇‬,0,1,0,19$=,9(

pozitivi inclusiv cei secretori de beta-lactamaza (stafilococi si 'XSăOLWRWULĠLHRSDUWHGLQSDFLHQĠLvQFHSVăHOLPLQHIUDJPHQWH
VWUHSWRFRFL IDĠă GH WXOSLQL GH &ORVWULGLXP /LVWHULD
GH FDOFXO FKLDU vQ FXUVXO VSLWDOL]ăULL ÌQWUH úL GLQ SDFLHQĠL
Lacttobacillus, Actinomyces, Bacillus.
,QGLFDĠLL ,QIHFĠLL VHYHUH FX JHUPHQL VHQVLELOL OD YDQFRPLFLQă HOLPLQă fragmentele cu dureri, ce pot fi calmate printr-o strategie
LQFOXVLY FROLWă SVHXGRPHPEUDQRDVă LQIHFĠLL FX WXOSLQL GH
VLPSOă
VWDILORFRFL UH]LVWHĠL OD PHWLFLOLQD EHWD-lactamo-UH]LVWHQĠL VDX OD
SDFLHQĠLFXDOHUJLHODSHQLFLOLQă restrângerea consumului de lichide;
Mod de administrare: Tratamentul este individualizat. In
general se administreaza i.v. sub forma de perfuzie 5 mg/ml cel administrarea de KETOROLAC ± TRAMADOL;
PXOW PJPLQ SXWkQG FUHúWH GR]D FHO PXOW SkQD OD PJPO %LODQĠXO úHGLQĠHL GH OLWRWULĠLH SHQWUX FDOFXOLL UHQDOL VH
/DSDFLHQĠLLFXIXQFĠLHUHQDOăQRUPDOăGR]D]LOQLFăLYHVWHGH
J FkWH PJ OD RUH VDX J OD RUH /D SDFLHQĠLL FX poate face la 15- ]LOH RFD]LH FX FDUH UDGLRJUDILD UHQDOă
DIHFWDUHD IXQFĠLHL UHQDOH GR]HOH VXQW PDL PLFL vQ IXQFĠLH GH VLPSOăúLHFRJUDILDYRULQIRUPDGHVSUHJUDGXOGHIUDJPHQWDUH
clearance-XOODFUHDWLQLQă
WRSRJUDILD IUDJPHQWHORU úL UăVXQHWXO HYHQWXDOHL REVWUXFĠLL
5HDFĠLL DGYHUVH 5HDFĠLL DOHUJLFH vQURúLUHD SăUĠLL VXSHULRDUH D
FRUSXOXL FX FRQWUDFWXUă PXVFXODUă ,Q FD]XO DGPLQLVWUDULL UDSLGH asupra rinichiului.
afectarea functiei renale (în special în cazul asocierii cu
¾ ()(&7(/(1('25,7($/(81'(/25'(ù2&
aminoglicozidH KLSRDFX]LH SULQ RWRWR[LFLWDWH /D SDFLHQĠLL FX
DIHFWDUHD IXQFĠLHL UHQDOH QHXWURSHQLH UHYHUVLELOă IOHELWD OD ORFXO ÌQ FHHD FH SULYHúWH DIHFWDUHD UHQDOă, cel mai comun semn
DGPLQLVWUăULL 
clinic al agresiunii îl constituie KHPDWXULD PDFURVFRSLFă, din
&RQWUDLQGLFDĠLL +LSHUVHQVLELOLWDWHFXQRVFXWă la produs.
IHULFLUHWUDQ]LWRULHDSăUXWăGXSăRúHGLQĠăGH(6:/6HúWLHDVWă]L
5. POLIPEPTIDELE
Fă DFHDVWă KHPDWXULH HVWH VHFXQGDUă vQ SULPXO UkQG OH]LXQLORU
5HSUH]HQWDQĠLbacitracina, colistinum. SDUHQFKLPDWRDVH úL vQ PLFă PăVXUă DFĠLXQLL IUDJPHQWHORU DVXSUD
uroteliului.
COLISTIN (sulfat de colistina)
$OWH FRPSOLFDĠLL FH DX IRVW GHVFULVH vQ OLWHUDWXUă UXSWXUD
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă Comprimate continand 250.000 U.I.
UHQDOă KHPDWRDPH UHQDOH KHPDWRDPH VSOHQLFH KHPDWRDPH
GHVXOIDWGHFROLVWLQDúLIODFRDQHGH8,úL8,
$FĠLXQHWHUDSHXWLFă EDFWHULRVWDWLFVLEDFWHULFLGVHH[HUFLWăSULQ pulmonare, pancreatita acuta, leziuni ale mucoasei gastrice sau
deteriorarea membranei celulare a germenilor microbieni, atât în
VWDGLXOGHPXOWLSOLFDUHFkWúLvQUHSDXV DOHFRORQXOXLVWRSFDUGLDF DXRLQFLGHQĠăIRDUWHPLFăGLQIHULFLUH
,QGLFDĠLL ,QIHFĠLL GLJHVWLYH FX JHUPHQL VHQVLELOL DWkW OD FRSLL
GLDUHH LQIHFWLRDVă JDVWURHQWHULWH WR[LFR]H ± in asociere cu
IRUPDLQMHFWDELOăSURILODFWLFLQFXUVXOHSLGHPLLORULQWUDVSLWDOLFHúWL 
FkW VL OD DGXOĠL JDVWURHQWHULWH HQWHURFROLWH GL]HQWHULH EDFLODUă
SURILOD[LD VXSUDLQIHFĠLLORU OD FLURWLFL FROLWH PHWD- si postamibiene,
diverticulite, rectocolite hemoragice, neoplasme infectate ale
colonului). Sterilizarea (eventual asociat cu sulfamide) a
intestinului în cadrul pregatirii preoperatorii pentru interventii pe
tubul digestiv.
Mod de administrare: FRSLLSHVWHDQLVLDGXOĠLGHRULSH]L
cate 2 000 000 U.I.
$
 
9,,'(5,9$‫܉‬,$85,1$5Ă(;7(51Ă,1&217,1(17Ă ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 

VII. '(5,9$ğ,$85,1$5Ă(;7(51Ă,1&217,1(17Ă 3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFă: cps 400 mg
$FĠLXQHWHUDSHXWLFăLGHPFLSURIOD[RFLQă
(UROSTOMIA) ,QGLFDĠLLWUDWDPHQWXOLQIHFĠLLORUFXWXOSLQLVHQsibile la QRUIOR[DFLQă
SLHORQHIULWH FLVWLWH SURVWDWLWH XUHWULWă JRQRFRFLFă
'HULYDĠLD XULQDUă UHSUH]LQWă GHYLHUHD SULQWU-R LQWHUYHQĠLH JDVWURHQWHULWă 
FKLUXUJLFDOă D FXUVXOXL IOX[XOXL XULQDU úL SRDWH IL WHPSRUDUă VDX Mod de administrare: XUHWULWD JRQRFRFLFă PJ SUL]ă XQLFă;
SURVWDWLWăPJx]LVăSWăPkQL; cistita 400 mgx2/zi, 3-5 zile;
GHILQLWLYă /H]LXQLOH FDUH QHFHVLWă DFHDVWă VDQFĠLXQH WHUDSHXWLFă pielonefrite 400 mgx2/zi, 14-21 zile.
VXQW FHO PDL DGHVHD DIHFĠLXQL DOH WUDFWXOXL XULQDU LQIHULRU &RQWUDLQGLFDĠLL KLSHUVHQVLELOLWDWH OD FKLQRORQH VDX H[FLSLHQĠL
FRSLL VDUFLQă DOăSWDUH SUHFDXĠLL OD SDFLHQĠLL FX $9& VDX
intHUHVkQG YH]LFD XULQDUă vQ PDMRULWDWHD FD]XULORU úL SRW IL OH]LXQL DIHFĠLXQLFDUGLR-vasculare.
PRUIRORJLFH FRQJHQLWDOH WXPRUL LQIHFĠLL WUDXPDWLVPH LUDGLHUH 5HDFĠLL DGYHUVH GXUHUL DEGRPLQDOH JUHDĠă FROLWă pseudo-
PHPEUDQRDVăUDVKFXWDQDWprurit, fotosensibilitate.
VDXIXQFĠLRQDOH QHXURORJLFH (VWHQHFHVDUăSHQWUXDvQORFXLVDXD
úXQWDRSRUĠLXQHVHYHUDIHFWDWăDWUDFWXOXLXULQDUúLscopul este de a 4. GLICOPEPTIDELE
FRQVHUYDIXQFĠLDUHQDOă
5HSUH]HQWDQĠL teicolpanina, vancomicina, televancin.
'HULYDĠLLOHXULQDUHSRWILcontinente sau incontinente.
A. TEICOLPLANINA (targocid)
&HOH PDL FXQRVFXWH IRUPH GH GHULYDĠLH XULQDUă LQFRQWLQHQWă
sunt ureterostomiile cutanate directe, transileale sau transcolice. 3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFă: flacoane 200 mg, 400 mg.
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă úL LQGLFDĠLL LQIHFĠLL JUDYH FX JHUPHQL
Ureterostomiile cutanate directe presupun deconectarea
Gram-pozitivi: urinare, respiratori, digestive, endocardite,
XQXLD VDX DPEHORU XUHWHUH GH YH]LFD XULQDUă úL DGXFHUHD ORU OD RVWHRPLHOLWH SURILOD[LH SUHRSHUDWRULH IDĠă GH JHUPHQLL *UDP-
VXSUDIDĠD SHUHWHOXL DEGRPLQDO FX IRUPDUHD XQHL VWRPH SULQ FDUH pozitivi.
Mod de administrare: i.m., i.v. 400 mg x 1-]LvQLQVXILFLHQĠă
GUHQHD]ăFRQWLQXXXULQD UHQDOă± GR]HOHQXVHDMXVWHD]ăvQSULPHOH]LOHGHWUDWDPHQWOD
În cazul ureterostomiilor cutanate transileale sau un clearance al creatininei de 40-60 ml/min doza se va reduce la
MXPăWDWH
transcolice XUHWHUHOH VXQW GHFRQHFWDWH GH YH]LFD XULQDUă úL &RQWUDLQGLFDĠLLKLSHUVHQVLELOLWDWHODVXEVWDQĠDDFWLYăVDUFLQă
DQDVWRPR]DWH OD H[WUHPLWDWHD SUR[LPDOă D XQXL VHJPHQW DOăSWDUHSUXGHQĠă± QXVHHOLPLQăSULQGLDOL]ăKLSHUVHQVLELOLWDWH
vQFUXFLúDWă FX YDQFRPLFLQD WHVWDUHD IXQFĠLHL UHQDOH úL KHSDWLFH
LQWHVWLQDO L]RODW LOHDO VDX FROLF D FăUXL H[WUHPLWDWH GLVWDOă HVWH în cursul tratamentului.
HVWHDGXVăODVXSUDIDĠDDEGRPHQXOXLSHQWUXDIRUPDVWRPD 5HDFĠLL DGYHUVH locale: HULWHP GXUHUL WURPERIOHELWă generale:
UDVK SUXULW IHEUă JUHDĠă YăUVăWXUL GLDUHH HR]LQRILOLL
3ULQFLSDOHOH LQGLFDĠLL SHQWUX HIHFWXDUHD GHULYDĠLLORU XULQDUH OHXFRSHQLHWURPERFLWRSHQLHWURPERFLWR]ăQHXWURSHQLHDPHĠHOL
VXQWWXPRULOHYH]LFDOH LQILOWUDWLYH GXSăFLVWHFWRPLDUDGLFDOă VDX cefalee.

DIHFĠLXQL FDUH DIHFWHD]ă VHYHU IXQFĠLD DSDUDWXOXL XULQDr inferior B. VANCOMICINA (clorhidrat de vancomicina)
DQRPDOLL FRQJHQLWDOH WUDXPDWLVPH FLVWLWă FURQLFă GLVIXQFĠLL
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFăFlacoane a 500 mg (cutie cu 1 fl.).
neurologice etc.). $FĠLXQH WHUDSHXWLFă $QWLELRWLF FX DFWLXQH EDFWHULFLGă FDUH VH
Dispozitive pentru urostomie UHDOL]HD]ă SULQ DOWHUDUHD SHUPHDELOLWăĠLL SHUHWHOXL FHOXODU VL D 
sintezei ARN bacterian. Produsul HVWH DFWLY IDĠă GH FRFLL JUDP- 
$
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,,'(5,9$‫܉‬,$85,1$5Ă(;7(51Ă,1&217,1(17Ă

5HDFĠLLDGYHUVHJUHDĠăGLDUHHGXUHULDEGRPLQDOHLFWHU arsuri, ([LVWă R JDPă ODUJă GH VLVWHPH GH FROHFWDUH SHQWUX
HUXSĠii cutanate, urticarie, fotosensibilitate, sdr. Stevens
SDFLHQĠLL FX XURVWRPLH GDU WRDWH SRW IL vPSăUĠLWH vQ GRXă FDWHJRULL
-RKQVRQ QHIULWă LQWHUVWLĠLDOă DUWUDOJLL KDOXFLQDĠLL WURPERFLWR]ă
anemie. principale: îQSLHVăXQLFăVDXFXGRXăSLHVH
$VRFLDĠLLPHGLFDPHQWRDVHPeniciline, Metronidazol.
6LVWHPXOvQSLHVăXQLFăFXSULQGHDWkWSXQJDFROHFWRDUHFkW
B. OFLOXACIN: úLIROLDDGH]LYăHVWHIOH[LELOúLRFXSăXQYROXPPDLPLF
6LVWHPXOFXGRXăSLHVHFXSULQGHIROLDDGH]LYăODFDUHHVWH
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă cps filmate 200 mg, 400 mg; sol
SHUIX]DELOă IO POPJPO DWDúDWăIODQúDFDUHSHUPLWHFXSODUHDSXQJLL colectoare.
$FĠLXQHWHUDSHXWLFăLGHPFLSURIOR[DFLQă
,QGLFDĠLL SLHORQHIULWă FLVWLWH SURVWDWLWH XUHWULWH JRQRFRFLFH úL
non-JRQRFRFLFH LQIHFĠLL JLQHFRORJLFH LQIHFĠLL UHVSLUDWRULL 25/
gastrointestinale, cu germeni sensibili la RIOR[DFLQă WXEHUFXOR]D
SXOPRQDUă FX PLFREDFWHULL UH]LVWHQWH OD WXEHUFXORVWDWLFHOH
majore.
Mod de administrare: 200-PJ]LSRODRUHVDXvQGR]ă
XQLFă; LQIHFĠLL VHYHUH -800 mg, 7-10 zile; LQVXILFLHQĠă UHQDOă
FOHDUDQFHFUHDWLQLQă!POPLQGR]ăX]XDOăFOHDUDQFHvQWUH
úLPOPLQòGLQGR]DX]XDOă
&RQWUDLQGLFDĠLL KLSHUVHQVLELOLWDWH OD RIOR[DFLQă sau chinolone,
DQWHFHGHQWH GH WHQGLQRSDWLH DVRFLDWă FX IORURFKLQRORQH;
SUXGHQĠă± DQWHFHGHQWHGHFRQYXOVLLúRIHULDFWLYLWăĠLGHSUHFL]LH 7RDWH VLVWHPHOH FXSULQG R YDOYă DQWLUHIOX[ FH vPSLHGLFă
ReDFĠLL DGYHUVH IHEUă YăUVăWXUL GLDUHH GXUHUL DEGRPLQDOH
DQRUH[LH XVFăFLXQHD JXULL PHWHRULVP FRQVWLSDĠLL PLDOJLL vQWRDUFHUHD XULQLL FăWUH VWRPă úL XQ URELQHW FH SHUPLWH JROLUHD
DWUDOJLL FRQYXOVLL FHIDOHH WXOEXUăUL GH YHGHUH VRPQROHQĠă SHULRGLFăDGLVSR]LWLYXOXLFROHFWRUDFăUXLFDSDFLWDWHHVWHFXSULQVă
KDOXFLQDĠLL HUuSĠLL FXWDQDWH SUXULW OHXFRSHQLH HR]LQRILOLH
trombocitopenie. vQWUHúLP/
3HQWUX D PăUL YROXPXO FROHFWDW FX HYDFXDUHD PDL UDUă OD
C. LEVOFLOXACINA (Tavanic)
VLVWHPHOH GHVFULVH PDL VXV VH SRW DWDúD SXQJL SHQWUX GUHQDM
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă: cps filmate 250 mg, 500 mg; sol nocturn sau pungi, ce pot fi fixate la nivelul unuia din membrele
SHUIX]DELOăPJPJ PJPO 
LQIHULRDUH FRDSVăVDXJDPEă 
$FĠLXQHIDUPDFHXWLFăLGHPFLSURIOR[DFLQă
,QGLFDĠLLLQIHFĠLLDOHDSDUDWXOXLXURJHQLWDOUHVSLUDWRU25/ Ì1*5,-,5($3$&,(178/8,&8'(5,9$ğ,(85,1$5Ă
Mod de administrare: RUDOPJ]LSUL]ă XQLFăSHUIX]LHLY (;7(51Ă 8526TOMIE) 
PJ]LSUL]ăXQLFă Crearea unei urostomii definitive are un impact major fizic
&RQWUDLQGLFDĠLL FRSLL DGROHVFHQĠL vQ FUHúWHUH KLSHUVHQVLELOLWDWH
la chinolone, deficit de G-6-PDH; SUHFDXĠLL - convulsii în úL SVLKLF DVXSUD SDFLHQĠLORU VFKLPEkQG PXOWH DVSHFWH DOH YLHĠLL
DQWHFHQGHQWHLQVXILFLHQĠăUHQDOă FRWLGLHQH &RQVLOLHUHD SUHRSHUDWRULH UHDOL]DWă GH personalul
5HDFĠii adverse: GLDUHH DPHĠHOL FHIDOHH YHUWLM PHOHQă FROLWă
pseudo-PHPEUDQRDVăKLSRJOLFHPLHHUXSĠLLFXWDQDWH VSHFLDOL]DW ´VWRPD´ QXUVH!) aduce beneficii majore în planul
D. NORFLOXACIN:

$ 

9,,'(5,9$‫܉‬,$85,1$5Ă(;7(51Ă,1&217,1(17Ă ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

HYROXĠLHL SRVWRSHUDWRULL úL SH WHUPHQ OXQJ D SDFLHQWXOXL FX B. AMIKACIN:
XURVWRPLH LQFRQWLQHQWă &RQVLOLHUHD VH SRDWH H[WLQGH FX HIHFWH
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFăflacoane 2 ml, 4 ml (350 mg/ml); fiole
EHQHILFH SHQWUX SDFLHQW úL DVXSUD PHPEULORU DSURSLDĠL DL IDPLOLHL 2 ml, 50 mg/ml, 125 mg/ml, 250 mg/ml.
acestuia. $FĠLXQHWHUDSHXWLFăLGHPJHQWDPLFLQă
,QGLFDĠLL LQIHFĠLL DOH DSDUDWXOXL XURJHQLWDO UHVSLUDWRU VLVWHPXOXL
,QIRUPDĠLLOH WUHEXLH Vă LQFOXGă HOHPHQWH OHJDWH GH RVWHRDUWLFXODU 61& DOH SLHOLL úL ĠHVXWXULORU PRL LQIHFĠLL
inteUYHQĠLD FKLUXUJLFDOă XURVWRPLD úL UROXO DFHVWHLD vQJULMLUHD LQWUDDEGRPLQDOHFXJHUPHQLVHQVLELOLODDPLNDFLQă
Mod de administrare: i.m., i.v., - GXSă HYDOXDUHDIXQFĠLHL renale
VWRPHLúLGLVSR]LWLYHOHXWLOL]DWHSDFLHQĠLLSRWILvQYăĠDĠLSUHRSHUDWRU úLDFOHDUDQFH-ul creatininei; 15 mg/kgc/zi ± GR]ăXQLFăVDXvQ-
Vă-úL vQJULMHDVFă VWRPD úL Vă-úL VFKLPEH GLVSR]LWLYXO FROHFWRU 3 doze administrate la intervale de timp egale vQ LQVXILFLHQĠă
UHQDOăVHUHFRPDQGăDMXVWDUHDGR]HORUvQIXQFĠLHGHFOHDUDQFH-ul
6WDELOLUHD SUHRSHUDWRULH D ORFXOXL vQ FDUH YD IL SODVDWă stoma este GHFUHDWLQLQă
XQHOHPHQWLPSRUWDQWSHQWUXDVLJXUDUHDHWDQúHLWăĠLLúLDVFKLPEăULL &RQWUDLQGLFDĠLLKLSHUVHQVLELOLWDWHODDPLNDFLQă în antecendente;
SUXGHQĠăODSDFLHQĠLLFXPLDVWHQLHJUDYLVVDX%RDOă3DUNLQVRQ
facile a sistemului colector. 5HDFĠLL DGYHUVH ototoxicitate, nefrotoxicitate, bloc
QHXURPXVFXODU HUXSĠLL FXWDQDWH IHEUă SDUHVWH]LL DQHPLL
DUWUDOJLL JUHDĠă YăUVăWXUL KLSRWHQVLXQH DUWHULDOă FUL]H GH DVWP
EURQúLF
,QWHUDFĠLXQL PHGLFDPHQWRDVH QX VH UHFRPDQGă asocierea cu
alte medicamente ototoxice sau nefrotoxice.
Asocieri medicamentoase: efect sinergic în asociere cu
peniciline.

3. CHINOLONE

5HSUH]HQWDQĠL: ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, norfloxacin,
pefloxacin, enoxacin, moxifloxacin, lomefloxacin, gemifloxacin,
gatifloxacin, sparfloxacin, trovafloxacin.

A. &,352)/2;$&,1Ă

3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă cps 250 mg, 500 mg, 750 mg; fiole
POPJILROă; flacoane 50 ml, 100 ml (100 mg/50 ml, 200
mg/100 ml).
¾ Îngrijirea postoperatorie $FĠLXQH WHUDSHXWLFă LQKLEă ADN ± JLUD]D EDFWHULDQă sau
,PHGLDW GXSă LQWHUYHQĠLD FKLUXUJLFDOă VWRPD WUHEXLH Vă ILH WRSRL]RPHUD]ă,,EORFkQGGLYL]LXQHDFHOXODUă
,QGLFDĠLL LQIHFĠLL JHQLWDOH SLHORQHIULWH FLVWLWH SURVWDWLWH LQIHFĠLL
DFRSHULWă FX XQ GLVSR]LWLY GH FROHFWDUH WUDQVSDUHQW SHQWru a UHVSLUDWRULL 25/ RFXODUH ELOLDUH D RDVHORU úL DUWLFXODĠLLORU
SHUPLWH VXSUDYHJKHUHD IDFLOă D DFHVWHLD ,QVSHFĠLD VWRPHL vQ spectru ± Coci Gram-SR]LWLYLúLEDFLOL*UDP-negativi.
Mod de administrare: oral 250-500 mg x 1-2 ori/zi; sol
SHULRDGD SRVWRSHUDWRULH LPHGLDWă WUHEXLH Vă ILH HIHFWXDWă FX R SHUIX]DELOă-400 mg de 1-RUL]LODSDFLHQĠLLYkUVWQLFLVDXFX
IUHFYHĠăVLPLODUăVXSUDYHJKHULLFDUGLRYDVFXODUH LQVXILFLHQĠăUHQDOăVHDMXVWHD]ăGR]HOHvQIXQFĠLHGHFOHDUDQFH-ul
! FUHWLQLQHLúLJUDYLWDWHDEROLL
 $ 
;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă 9,,'(5,9$‫܉‬,$85,1$5Ă(;7(51Ă,1&217,1(17Ă

C. OXACILINA 'UHQDMXO XULQDU WUHEXLH Vă ILH FRQWLQXX LDU VLVWHPXO GH
colectare trebuie să ILH JROLW UHJXODW SHQWUX D DVLJXUD FRQIRUWXO
3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă capsule 250 mg, 500 mg, 1000 mg,
úLSXOEHUHLQMHFWDELOăIODFRQGHPJPJúLPJ SDFLHQWXOXLúLDUHGXFHSUHVLXQHDDVXSUDVWRPHL
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă EDFWHULFLG LQKLEă VLQWH]D SHSWLGRJOLFDQL ,QVSHFĠLD VWRPHL WUHEXLH Vă GHFHOH]H RULFH VHPQ GH
DQWUHQkQGOL]DúLPRDUWHDFHOXODUă
,QGLFDĠLLLQIHFĠLLVWDILORFRFLFHORFDOL]DWHVDXJHQHUDOL]DWH LVFKHPLH 6WRPD QRUPDOă DUH FXORDUHD UR] VDX URúX VLPLODU
Mod de administrare: 2-3 g/zi în 4- SUL]H VROXĠLLOH LQMHFWabile PXFRDVHL EXFDOH DVSHFWXO HGHPDWRV LQLĠLDO YD GLVpare în
VHSUHSDUăLPHGLDWvQDLQWHGHLQMHFWDUHVHDGPLQLVWUHD]ăLYOHQW
XUPăWRDUHOH - OXQL LDU vQ XULQă úL vQ MXUXO VWRPHL VH REVHUYă
VDXLPSURIXQGvQDFHOHDúLGR]H
&RQWUDLQGLFDĠLLDOHUJLHLQIHFĠLLVHQVLELOHODSHQLFLOLQD*VDXDOWH acumulare de mucus.
peniciline. ,PHGLDWFHVWDUHDFOLQLFăRSHUPLWHSDFLHQWXOYDILLPSOLFDW
5HDFĠLL DGYHUVH DOHUJLH vQFUXFLúDWă FX DOWH SHQLFLOLQH UDUHRUL
WXOEXUăUL UHQDOH DOEXPLQXULD KHPDWXULD SRDWH GHWHUPLQD vQ VFKLPEDUHD VLVWHPXOXL FROHFWRU ÌQDLQWH GH GHFODQúDUHD DFHVWHL
FUHúWHUHD7*2 SURFHGXUL HVWH LPSRUWDQWă asigurarea tuturor materialelor

2. AMINOGLICOZIDE necesare.
7LPSLLSULQFLSDOLDLVFKLPEăULLVLVWHPXOXLGHXURVWRPLHVXQW
5HSUH]HQWDQĠL: SURGXúLGHELRVLQWH]ă VWUHSWRPLFLQăQHRPLFLQă
‡ VXSULPDUHDFXEOkQGHĠHDSXQJLLúLDIROLHLDGH]LYH
NDQDPLFLQă WREUDPLFLQă VSHFWLQRPLFLQă SDURPRPLFLQă
JHQWDPLFLQă VLVRPLFLQă SURGXúL GH VHPLVLQWH]ă DPLNDFLQă ‡ LQVSHFĠLD VWRPHL úL D WHJXPHQWXOXL GLQ MXUXO
QHWLOPLFLQă acesteia;
‡ VSăODUHDWHJXPHQWXOXLSHULVWRPDO
A. GENTAMICINA:
‡ uscarea tegumentului peristomal;
3UH]HQWDUHIDUPDFHXWLFăfiole 2 ml, 40 mg/ml.
‡ aplicarea produselor de îngrijire a tegumentului
$FĠLXQH WHUDSHXWLFă LQKLEă subunitatea 30 S a ribozomilor
EORFkQGVLQWH]DSURWHLFăEDFWHULDQă peristomal;
,QGLFDĠLL LQIHFĠLLFX&RFL*UDP-pozitivi úLQHJDWLYL úL%DFLOL Gram- ‡ DSOLFDUHDDWHQWăDQRXOXLVLVWHPGHXURVWRPLHSHQWUX
negativi ale aparatului urogenital, respirator, oftalmologice, ORL.
DDVLJXUDHWDQúHLWDWHDDFHVWXLD
Mod de administrare: inj ± 2-3 mg/kgcorp/zi în 2-SUL]HSkQă la
5 mg/kgcorp/zi în 3-4 prize. $SD FDOGă úL WDPSRDQHOH GH EXPEDF VXQW GH RELFHL
&RQWUDLQGLFDĠLLhipersensibilitatHODDPLQRJOLFR]LGHSUXGHQĠă în
VXILFLHQWHSHQWUXVSălarea tegumentului peristomal; alternativa este
LQVXILFLHQĠă UHQDOă EROL QHXURPXVFXODUH DIHFĠLXQL YHVWLEXODUH
VDXúLFRKOHDUHYkUVWQLFL UHSUH]HQWDWă GH úHUYHĠHOH XPHGH VSHFLDO FRQFHSXWH SHQWUX
5HDFĠLL DGYHUVH YHUWLM QLVWDJPXV VGU 0HQLHUH WXOEXUăUL GH
FXUăĠDUHDWHJXPHQWXOXLGLQMXUXOVWRPHL
HFKLOLEUXKLSRDFX]LHSHQWUXVXQHWHvQDOWHVDXVXUGLWDWHFRPSOHWă
tXOEXUăULKHPDWRORJLFHDOHUJLFHJUHĠXULYăUVăWXUL )ROLDDGH]LYăWUHEXLHVăILHSUHFLVGHFXSDWăGXSăPăULPHD
,QWHUDFĠLXQLPHGLFDPHQWRDVHFXDOWHVXEVWDQĠHRWRWR[LFHVDX
úLIRUPDVWRPHLSHQWUXDSURWHMDWHJXPHQWXOGLQMXUXODFHVWHLDúLD
nefroWR[LFHEORFDQĠLQHXURPXVFXODUL± efect sinergic.
Asocieri medicamentoase: peniciline ± efect sinergic. DVLJXUDHWDQúHLWDWHDQXWUHEXLHXLWDWIDSWXOFăVWRPDvúLYDUHGXFH

 
$! 
9,,'(5,9$‫܉‬,$85,1$5Ă(;7(51Ă,1&217,1(17Ă ;0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă

WUHSWDW YROXPXO FHO SXĠLQ OXQL GXSă LQWHUYHQĠLH DVWIHO vQFkW úL 9,,0(',&$0(17()2/26,7(Ì135$&7,&$852/2*,&Ă
GHFXSDMXO IROLHL WUHEXLH Vă ILH PRGLILFDW FRUHVSXQ]ăWRU 3LOR]LWDWHD
I. ANTIBIOTICE
SHULVWRPDOă SRDWH UHGXFH DGHUHQĠD dispozitivului colector sau
poate determina dureri la desprinderea foliei, motiv pentru care 1. PENICILINE ( ȕ ± lactamice)
PDMRULWDWHD SDFLHQĠLORU SUHIHUă Vă UDGă VăSWăPkQDO WHJXPHQWXO
5HSUH]HQWDQĠL: peniciline naturale (penicilina G, penicilina V,
respectiv. procain penicilina, benzathil penicilina), peniciline rezistente la
$YvQG vQ YHGHUH IDSWXO Fă vQ XULQD GUHQDWă SULQ XURVWRPLH betalactamaze (meticilina, nafcilina, oxacilina, cloxacilina,
dicloxacilina, flucoxacilina), aminopenicilinele (ampicilina,
VH HYLGHQĠLD]ă vQ PRG RELúQXLW un numar semnificativ de bacterii
amoxicilina), carboxipenicilinele (carbenicilina, ticarcilina),
(bacteriurie), tratamentul antibiotic nu este recomandat la ureidopenicilinele (azlocilina, mezlocilina, piperacilina).
SDFLHQĠLLDVLPSWRPDWLFLFKLDUGDFă SUH]LQWă uroculturi pozitive.
A. AMPICILINA
$SRUWXODGHFYDWGHOLFKLGHIUDFĠLRQDWSHSHULRDGD]LOHLHVWH
HVHQĠLDOSHQWUXDUHGXFHULVFXOGHLQIHFĠLLXULQDUH1XHVWHQHFHVDUă 3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă capsule 250 mg, 500 mg, 1000 mg,
úLIODFRDQHGHPJPJúLPJ
HYLWDUHDYUHXQXLDOLPHQWODSDFLHQĠLLFXXURVWRPLH $FĠLXQHWHUDSHXWLFăLQKLEăVLQWH]DSHUHWHOXLEDFWHULDQ
¾ &RPSOLFDĠLL ,QGLFDĠLL LQIHFĠLLXúRDUHúL PHGLLGHWUDFWUHVSLUDWRUWUDFWXULQDU
ELOLDU IHEUă WLIRLGă WXVH FRQYXOVLYH OHSWRVSLUR]H LQIHFĠLL
&RPSOLFDĠLLOH GHULYDĠLLORU XULQDUH H[WHUQH LQFOXG stenoza SRVWFKLUXUJLFDOH GLYHUVH WHUDSLD LQLĠLDOă D PHQLQJLWHORU FX
stomei, KHUQLD SDUDVWRPDOă, LQIHFĠLD tractului urinar superior, JHUPHQL QHLGHQWLILFDĠL LQIHFĠLL JUDYH VHSWLFHPLD HQGRFDUGite,
meningite, peritonite.
formarea de calculi si deteriorarea IXQFĠLRQDOă UHQDOă. În plus Mod de administrare: vQLQIHFĠLLOHXúRDUHúLPHGLLSR-4 g/zi la
SRW DSDUH FRPSOLFDĠLL OHJDWH GH IRORVLUHD LOHRQXOXL WHUPLQDO vQ KvQLQIHFĠLLOHVHYHUHLY-12 g/zi în 4 prize.

GHULYDĠLDXULQDUăDFLGR]ăPHWDEROLFăKLSHUFORUHPLFăKLSRNDOLHPLH &RQWUDLQGLFDĠLL DOHUJLH LQIHFĠLL FX SLRFianic, anaerobi,
eterobacter.
KLSRYLWDPLQR]ă%GHPLQHUDOL]DUHRVRDVăSURGXFĠLHH[FHVLYăGH
5HDFĠLLDGYHUVHHUXSĠLLFXWDQDWH
mucus, anomalii de metabolizare a medicamentelor. Asocieri medicamentoase: DPSLFLOLQăVXlbactam (ampiplus).
,ULWDĠLD WHJXPHQWXOXL SHULVWRPDO SRDWH IL JHQHUDWă GH
B. $02;,&,/,1Ă
contactul prelungit cu urina, leziuni mecanice (produse la
vQORFXLUHD GLVSR]LWLYXOXL FROHFWRU LQIHFĠLL IROLFXOLWă HWF DIHFĠLXQL 3UH]HQWDUH IDUPDFHXWLFă: cps 250 mg, 500 mg; pulbere in
suspensie 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml.
dermatologice (psoriazis, dermatite etc.) sau imunologice $FĠLXQHWHUDSHXWLFăLQGLFDĠLLLGHP$PSLFLOLQă
GHUPDWLWăGHFRQWDFW Mod de administrare: oral 250 ± 500 mg/8h.
&RQWUDLQGLFDĠLL LGHP$PSLFLOLQă
+HUQLD SDUDVWRPDOă DSDUH FD R ERPEDUH D ]RQHL GLQ MXUXO 5HDFĠLLDOHUJLFH LGHP$PSLFLOLQă
VWRPHL úL VH SRDWH SURGXFH OD LQWHUYDO GH OXQL VDX DQL GH OD Asocieri medicamentoase: $PR[LFLOLQă $F&ODYXODQLF
(Augmentin).
SUDFWLFDUHD XURVWRPLHL 3DFLHQWXO SRDWH IL DVLPSWRPDWLF GDU GDFă

 

 $
,;35267$7(&720,$5$',&$/Ă 9,,'(5,9$‫܉‬,$85,1$5Ă(;7(51Ă,1&217,1(17Ă

YDULDQWDWUDQVSHULWRQHDOă úLGHLQVXIODĠLD&22. VHJPHQWXO GH DQVă LQWHVWLQDOă HVWH úWUDQJXODW FHHD FH LPSOLFă úL
&RPSOLFDĠLLOH SRVWRSHUDWRULL SUHFRFH FXSULQG WURPER]D VXSULPDUHDGUHQDMXOXLXULQDUHVWHQHFHVDUăLQWHUYHQĠLDFKLUXUJLFDOă
YHQRDVă SURIXQGă D PHPEUHORU LQIHULRDUH HPEROLD SXOPRQDUă GHXUJHQĠă
FRQVWLWXLUHDXQXLOLPIRFHOúLLQIHFĠLDSOăJLLRSHUDWRULL 5HWUDFĠLD VWRPHL HVWH GLDJQRVWLFDWă OD FD]XULOH OD FDUH
&RPSOLFDĠLLOH SRVWRSHUDWRULL WDUGLYH VXQW LQFRQWLQHQĠD DFHDVWDQXPDLSURLHPLQăIDĠăGHQLYHOXOWHJXPHQWXOXLSHULVWRPDO
XULQDUă úL LPSRWHQĠD 5HFXSHUDUHD SURJUHVLYă D FRQWLQHQĠHL VH $SDULĠLD DFHVWHL FRPSOLFDĠLL HVWH JHQHUDWă GH GLILFXOWăĠL
UHDOL]HD]ă SH SDUFXUVXO PDL PXOWRU OXQL vQ WLPS FH IXQFĠLD LQWUDRSHUDWRULL LPSRVLELOLWDWHD FUHăULL XQHL XURVWRPLL IăUă D IL vQ
VH[XDOă QHFHVLWă SvQă la 2 ani pentru atingerea nivelului tensiune, cu eventuala ischemiere a acesteia), radioterapie

preoperator. SRVWRSHUDWRULH LQIHFĠLL FURQLFH DOH WHJXPHQWXOXL SHULVWRPDO VDX
FUHúWHUHDvQJUHXWDWHDSDFLHQWXOXL3HQWUXDFRUHFWDSUREOHPDúLD
HYLWD OLSVD GH HWDQúHLWDWH VH SRW XWLOL]D SDVWH GH XPSOHUH FH
PRGLILFă UHOLHIXO UHJLXQLL UHVSHFWLYH JDUQLWXUL VDX VLVWHPH GH
colectare cu profil convex.
,QIHFĠLLOH XULQDUH VLPSWRPDWLFH LQFOXVLY SLHORQHIULWH VXQW
UHODWLY IUHFYHQWH OD SDFLHQĠLL XURVWRPL]DĠL LDU SUH]HQĠD PXFXVXOXL
pare a fi un element important în acest sens. Pentru a preveni
DSDULĠLD DFHVWRU FRPSOLFDĠLL LQFOXVLY D OLWLD]HL DSDUDWXOXL XULQDU
VXSHULRU VH UHFRPDQGă R GLHWă KLSHUSURWHLFă FDUH Vă SURmoveze
SURGXFHUHD XQHL XULQL DFLGH VFăGHUHD DSRUWXOXL GH FLWULFH
DFLGLILHUHD XULQLL FX FORUXUă GH DPRQLX úL DGPLQLVWUDUHD GH
FRQFHQWUDWGHPHULúRU ´FUDQEHUU\´ 
$OWHUDUHD IXQFĠLHL UHQDOH UHSUH]LQWă R FRPSOLFDĠLH PDMRUă
JHQHUDWă GH SLHORQHIULWD UHFLGLYDQWă DVRFLDWă FX REVWUXFĠLH
SRVWUHQDOă VWULFWXULDQDVWRPRWLFHVWHQR]DVWRPHLVDXXUROLWLD]ă 
,QWHUYHQĠLLOHFKLUXUJLFDOHUDGLFDOHSHOYLQHSRWDIHFWDIXQFĠLDVH[XDOă
D SDFLHQĠLORU LDU DFHVW OXFUX SRDWH IL DJravat de impactul
SVLKRORJLF7UDWDPHQWXOGLVIXQFĠLHLHUHFWLOHDUHODED]ăDGPLQLVWDUHD
LQKLELWRULORUGHIRVIRGLHVWHUD]ă VLOGHQDILOHWF 
6XSUDYHJKHUHDSHWHUPHQOXQJDSDFLHQĠLORUFXXURVWRPLH

$ 
 
9,,'(5,9$‫܉‬,$85,1$5Ă(;7(51Ă,1&217,1(17Ă ,;35267$7(&720,$5$',&$/Ă

HIHFWXDWă GH FDGUH VSHFLDOL]DWH WUHEXLH FRQWLQXDWă vQ DPEXODWRU IX. 35267$7(&720,$5$',&$/Ă
prin controale la intervale prestabilite de timp, cu posibilitatea 3URVWDWHFWRPLD UDGLFDOă SUHVXSXQH DEODĠLD vQWUHJLL
HYDOXăULL GH XUJHQĠă vQ FD]XO DSDULĠLHL XQRU FRPSOLFDĠLL SURVWDWH vPSUHXQă FX YH]LFXOHOH VHPLQDOH XUPDWă GH
UHFRQVWUXFĠLDFROXOXLYH]LFDOúLDQDVWRPR]DYH]LFR-XUHWUDOă
35 SRDWH IL HIHFWXDWă GHVFKLV SH FDOH UHWURSXELDQă VDX
SHULQHDOă VDX ODSDURVFRSLF vQ YDULDQWHOH FODVLFă VDX DVLVWDWă
robotic.
35 HVWH LQGLFDWă FD tratament curativ OD SDFLHQĠLL FX
ERDOăSURVWDWLFăPDOLJQăvQVWDGLXORFDOL]DWODFDUHVSHUDQĠDGH
YLDĠă GHSăúHúWH DQL ([LVWă R WHQGLQĠă GH H[WLQGHUH D
LQGLFDĠLLORU35ODSDFLHQĠLLFXULVFFUHVFXWGHSURJUHVLHWXPRUDOă
(PSA > 20 ng/mL sau scor Gleason > 8 sau stadiu cT3), la care
HVWH QHFHVDUă úL HIHFWXDUHD OLPIDGHQHFWRPLHL SHOYLQH H[WLQVH
bilateral, pentru a asigura un control superior al cancerului de
SURVWDWăSHWHUPHQOXQJÌQDFHVWVHQVXURORJXOWUHEXLHVăIDFă
parte dintr-R HFKLSă PXOWLGLVFLSOLQDUă FDUH DQDOL]HD]ă ILHFDUH
FD] LDU SDFLHQWXO WUHEXLH Vă FXQRDVFă WRDWH RSĠLXQLOH
WHUDSHXWLFHúLVăILHLQIRUPDWGHFRPSOLFDĠLLOH35
0RUELGLWDWHDDVRFLDWăFX35SRDWHILVHPQLILFDWLYăúLHVWH
îQ PDUH SDUWH GHSHQGHQWă GH H[SHULHQĠD HFKLSHL FKLUXUJLFDOH
&RPSOLFDĠLLOH LQWUDRSHUDWRULLLPHGLDWHLQFOXGKHPRUDJLDOH]DUHD
UHFWXOXLVDXDXUHWHUHORU+HPRUDJLDLQWUDRSHUDWRULHVHYHUăHVWH
PDL IUHFYHQWă vQ DERUGXO UHWURSXELDQ FDUH LPSXQH úL
VHFĠLRQDUHD FRPSOH[XOXL YHQRV GRUVDO IDĠă GH FHO SHULQHDO
VvQJHUDUHDHVWHPDLUHGXVăvQYDULDQWHOHODSDURVFRSLFH
/H]DUHD UHFWXOXL HVWH PDL UDUă vQ DERUGXO UHWURSXELDQ vQ
FRPSDUDĠLH FX FHO SHULQHDO GDU SRDWH IL VXWXUDWă LPHGLDW IăUă
VHFKHOH SH WHUPHQ OXQJ $ERUGăULOH ODSDURVFRSLFH DVRFLD]ă
riscuri specifice suplimentare legate de acces (mai ales în

 $$
 
VIII. TRANSPLANTUL RENAL VIII. TRANSPLANTUL RENAL

&RPSOLFDĠLLOH LQIHFĠLRDVH apar în diferite perioade VIII. TRANSPLANTUL RENAL
posttransplDQW úL VXQW FX ULVF FUHVFXW OD DFHDVWă FDWHJRULH GH I. '(),1,ğ,(
SDFLHQĠL GDWRULWă H[SXQHULL QRVRFRPLDOH vQ FRQWH[WXO VWDWXVXXL Transplantul renal este un proces compex prin care un rinichi
imunosupresiv. REĠLQXWSULQUHFROtare chirurgLFDOăGHODXQdonator este implantat la
un receptor FDUH QHFHVLWD R IRUPă GH VXSOeHUH D IXQFĠLHL UHQDOH
ILLQGvQVWDGLXOILQDOGHERDOăUHQDOăFURQLFă
Sursa organelor SRDWH IL XQ GRQDWRU YLX vQUXGLW GH RELFHL úL
compatibil din punct de vedere imunologic cu primitorul sau un
GRQDWRU vQ PRDUWH FHUHEUDOă FkQG VH SUDFWLFă GH RELFHL UHFROWări
multiorgan. Odată FX ULQLFKLL VH SRW UHFROWD úL FRUGXO SOăPkQLL
ficatul, pancreasul, intestinul, cornea, vase sangvine, tesut osos,
etc.
Receptorii VXQWUHSUH]HQWDĠLGHSDFLHQĠLFXLQVXILFLHQĠăUHQDOă
FURQLFă FDUH QHFHVLWă R IRUPă GH VXSOeHUH D IXQFĠLHL UHQDOH FDUH
VXQW OXDĠL vQ HYLGHQĠă úL WHVWDĠL GLQ SXQFW GH YHGHUH LPXQRORJLF
viUXVRORJLFúLDDOWRUSDWRORJLLúLDIODĠLSHROLVWăGHDúWHSWDUH
II. (9$/8Ă5,35(23(5$725,,
A. EVALUAREA DONATORILOR VII
'RQWRULL YLL UHSUH]QWă VXUVD PDMRUă GH RUDJH vQ PXOWH ĠăUL
SULQWUHFDUHúL5RPkQLD
Evaluarea donatorului viu LPSXQHXUPăWRDUHOHLQYHVWLJDĠLL:
x 'HWHUPLQDUHDFRPSDWLELOLWăĠLLvQVLVWHPXO$%2
x Crossmatch,
x Determinarea gradului de matching HLA.
(YDOXDUHD VWDWXVXOXL GH VăQWDWDWH VH UHDOL]HD]ă SULQ WHVWH
FOLQLFH SDUDFOLQLFH GH ODERUDWRU úL LPDJLVWLFH WHVWH DOH IXQFĠLHL
UHQDOHúLWHVWHDGLĠLRQDOH

$ 
 
VIII. TRANSPLANTUL RENAL VIII. TRANSPLANTUL RENAL

x $QDPQH]ăúLH[PHQIL]LFFRPSOHW x )XQFĠLRQDUHD vQWkU]LDWă D JUHIHL vQ SHULRDGD LPHGLDWă
x Teste de laborator: HLG, probe de coagulare, transplDQWăULL QHFUR]D WXEXODUă DFXWă UHDFĠLL GH UHMHW
IXQFĠLH UHQDOă IXQFĠLH KHSDWLFă Jlicemie, ioni umoral sau celular, cauze non-imunologice),
plasmatici, proteine WRWDOHOLSLGRJUDPă x 'LVIXQFĠLD SUHFRFH D JUHIHL vQ SULPHOe 2-3 luni
x 5DGLRJUDILH SXOPRQDUă RSĠLRQDO WHVWH GH IXQFĠLH posttransplant, (rejetul acut, obstacol urinar, fiVWXOă
SXOPRQDUă YHQWLODWRULLúLVDXUHVSLUDWRULL XULQDUă QHIURWR[LFLWDWHD imunosupresoarelor,
x EKG, optional ecocardiografie pielonefrLWD DFXWă PLFURDQJLRSDWLD WURPERWLFă
x ([DPHQ VXPDU GH XULQă VHGLPHQW XURFXOWXUă hipovolemia, hipotensiunea).
XULQDK FOHDUFHQFH FUHDWLQQLQă SURWHLQXULD x 'LVIXQFĠLD WDUGLYă D JUHIHL GXSă OXQL GH OD
probe de concentrare, microalbuminurie, transplantare, (boli renale intrinseci ± QHIURSDWLDFURQLFă
x (FRJUDILHDEGRPLQDOă DJUHIHLQHIURWR[LFLWDWHDFURQLFăDLPXQRVXSUHVRDUHORU

x ArterioJUDILHUHQDOăDQJLR-RM, CT, UHMHWXO DFXW WDUGLY QHIULWHOH LQWHUVWLĠLDOH VWHQR]D GH

x 6FLQWLJUDPăUHQDOăSHQWUXHYDOXDUHDUDWHLGHILOWUDUH DUWHUăUHQDOăREVWUXFĠLLGHWUact urinar, stricturi uretrale,

JORPHUXODUăúLDIXQFĠLRQDOLWăĠLLILHFăUXLULQLFKL OLWLD]ă 

x (YDOXăUL PLFURELRORJLFH VHURORJLH OXHV WHVWH Rejetul acut (refractaUODFRUWLFRWHUDSLHúLODKHPRGLDOL]ă SRDWH

virusologice (VHB, VHC, CMV, HIV, virus Epstein- QHFHVLWDQHIUHFWRPLHGHVDOYDUH DYLHĠLLEROQDYXOXL DWXQFLFkQG

Barr, virus herpes simplex, zoster, toxoplasma), ODDQXULHVHDGDXJăúLRVâQJHUDUHLPSRUWDQWă

x ([DPHQ JLQHFRORJLF DO VkQXOXL úL DO prostatei în D. &203/,&$ğ,,&+,585*,&$/(

FD]XULVHOHFĠLRQDOWH &RPSOLFDĠLL YDVFXODUH tomboza arterială sau

&RQWUDLQGLFDĠLLOHGRQăULL venoaVăVWHQR]DDUWHULDOă
&RPSOLFDĠLL XURORJLFH FROHFĠLL IOXLGH ILVWXOă XULQDUă -
 Boli renale (reducerea clearence-XOXLGHFUHDWLQLQăIDĠă
urinom OLPIRFHO REVWUXFĠLL GH WUDFW XULQDU KHPDWXULH OLWLD]ă
de valorile normale conform vârstei, proteinuria,
reflux vezico-XUHWHUDOGLVIXQFĠLHHUHFWLOăQHRSOD]LL 
microhematuria, istoric famLOLDO GH ERDOă SROLFKLVWLFă
E. COM3/,&$ğ,,0(',&$/(ù,
DXWRVRPDO GRPLQDQWă QHIURFDOFLQR]D OLWLD]D UHQDOă
,1)(&ğ,2$6(
anomalii urologice importante),
&RPSOLFDĠLL PHGLFDOH boli cardio-vasculare, boala
 Incompatibilitate în sitemul ABO,
LVFKHPLFă FRURQDULDQă +7$ KLSHUOLSHPLD '= SRVWWUDQVSODQW
 Cross-match pozitiv,
bolile maligne, afecĠLXQLOH KHSDWLFH EROLOH JDVWUR-intestinale,
 +7$VHYHUăFXOH]LXQLRUJDQLFH
guta, complLFDĠLLRVRDVH

 $
 
VIII. TRANSPLANTUL RENAL VIII. TRANSPLANTUL RENAL

LPXQRVXSUHVLYúLDIXQFĠLRQDOLWDĠLLJUHIHLUHQDOH Antibioterapia Diabet zaharat,
este obligatorie timp de 10 zile postoperator, ideal fiind ca ,QIHFĠLLGRYHGLWH +,99+&9+% 
polnavul (la externare) săDLEăRXURFXOWXUăQHJDWLYă 1HRSOD]LLEROLDXWRLPXQH FXYLVFHUDOL]DUHUHQDOă 
B. IMUNOSUPRESIE Boli cronice severe pulmonare, cardiace, hepatice,
Tratamentul imunosupresiv în transplantul de organe autoimune, neurologice,
DUH UROXO GH D PHQĠLQH XQ HFKLOLEUX vQWUH SUH]HQĠD JUHIHL úL Sarcina,
UăVSXQVXO LPXQ DO UHFHSWRUXOXL 6XQW WUHL SHULRDGH LPSRUWDQWH Toxicomani,
ale imunosupresiei: 7XOEXUăULGHFRDJXODUH
 ,QGXFĠLD ± utilizDUHD XQHL PHGLFDĠLL FX FDSDFLWDWH $WXQFL FkQG GRQDWRUXO DUH R SDWRORJLH UHQDOă DVRFLDWă
LPXQRVXSUHVLYăvQDOWăSHRSHULRDGăVFXUWăFXVFRSXO PLQRUă FKLVW VROLWDU UHQDO KLGURQHIUR]ă FRQJHQLWDOă SLHORQ
GH D VFăGHD ULVFXO GH UHMHW DFXW vQ SULPHOH OXQL GXEOX XUHWHU UHWURFDY UHJXOD QH REOLJă Vă ODVăP DFHVWXLD
posttransplant, ULQLFKLXOFDUHDUHRIXQFĠLRQDOLWDWHPDLEXQă
 3HULRDGD GH PHQĠLQHUH SUHFRFH ± FDUDFWHUL]DWă SULQ 'HRDUHFH GXUDWD PHGLH GH IXQFĠLRQDUH D XQXL ULQLFKL
stabilirea unor regimuri imunosupresive individuale transplantat este de 10-DQL PD[LPDQL ODDFHODĠLEROQDY
(primele luni posttransplant), sHSRDWHHIHFWXDXQDOWWUDQVSODQWvQ]RQDLOLDFăFRQGURODWHUDOă
 3HULDGD GH PHQĠLQHUH FURQLFă ± utilizarea unor doze B. EVALUAREA DONATORILOR ÎN MOARTE
reduse (minim eficiente), relativ constante de &(5(%5$/Ă
imunosupresoare care vor fi modificate numai în cazul 2ULFH SDFLHQW DIOD vQ FRPD SURIXQGă FDUH SRDWH HYROXD
DSDULĠLHLXQRUFRPSOLFDĠLLVSHFLILFHDFHVWHLSHULRDGH VSUH PRDUWH FHUHEUDOă WUHEXLH FRQVLGHUDW XQ SRWHQĠLDO GRQDWRU
6XEVWDQĠHOH XWLOL]DWH VXQW LQKLELWRULL GH FDOFLQHXULQă ± GH RUJDQH6XQW GRXă HWDSH HVWHQĠiale în acest moment:
ciclosporina, tracolimus, sirolimus, corticosteroizii, anticorpi stabilirea GLDJQRVWLFXOXL GH PRDUWH FHUHEUDOă úL ELODQĠXO GH
antilimfocitari monoclonali (OKT3, anti-Tac,OKT4) sau organe.
SROLFORQDOLDQWLPHWDEROLĠL D]DWLRSLQD00)P-TOR inhibitori). 'LDJQRVWLFXOSR]LWLYGHPRDUWHFHUHEUDOă
C. ',6)81&ğ,('(*5()Ă x ([ FOLQLF QHXURORJLF FDUH Vă HYLGHQĠLH]H VWDUHD GH
(WLRORJLD úL VWDUWHJLLOH WHUDSHXWLFH DOH GLVIXQFĠLHL GH JUHIă FRPD SURIXQGă DUHDFWLYă DEVHQĠD UHIOH[HORU
UHQDOă VXQW GLIHULWH vQ IXQFĠLH GH WLPSXO VFXUV GH OD trunchiului cerebral,
transplantare: x $EVHQĠD YHQWLODĠLHL VSRQWDQH FRQILUPDWă SULQ WHVWXO
de apnee,

$ $
 
VIII. TRANSPLANTUL RENAL VIII. TRANSPLANTUL RENAL

x 'RXă WUDVHH ((* HIIHFWXDWH OD LQWHUYDO GH RUH GHVXERUHGHODUHFROWDUH LDUHFKLSDFKLUXUJLFDOăWUHEXLHVă
care sa indice lipsa electrogenezei corticale, realizeze anastomozele vasculare în maxim 40 de minute.
x Excluderea altor cauze care ar putea produce un VI. URMARIRE POSTTRANPLANT
tablou clinic úL XQ WUDVHX ((* DVHPăQăWRDUH FX A. 850Ă5,5($326723(5$725,(
cHOHGLQPRDUWHFHUHEUDOă În perioada SRVWRSHUWDWRULH LPHGLDWă urmarirea
%LODQĠXOGHRUJDQH SDFLHWXOXL LQFOXGH PDVXULOH GH UHDQLPDUH VSHFLILFH RULFăUHL
x Teste de laborator (grup sangvin, Rh, tipizare HLA, LQWHUYHĠLL FKLUXUJLFDOH GHVFKLVH PDMRUH WUHEXLH IăFXWă GH FDWUH
ELODQĠ ELRORJLF XULQDU úL VDQJuin, screening pentru medicul anestezist-reanimDWRU úL VH UHIHUă OD PHQĠLQHUHD úL
LQIHFĠLL YLUDOH 9LUXVXULOH KHSDWLFH $%&' HIV, reechilibrarea hemodinamică, hidro-electUROLWLFă úL DFLGR-
virusuri din grupul herpes, citomegalus, Epstein- bD]LFăFXDWHQWDPRQLWRUL]DUHDGLXUH]HLRUDUH
Barr), VFUHHQLQJ SHQWUX LQIHFĠLL EDFWHULHQH În primele zile postoperaWRU WUHEXLH PHQĠLQXWH Păsurile
(hemoculturi, uroculturi, culturi din spută), de suport KHPRGLQDPLFPRQLWRUL]DUHDGLXUH]HLúLFRPSHQVDUHD

x &RUG HFRJUDILH FDUGLDFă (.* &3. &3.-MB, SROLXULHL SDFLHQWXO WUDQVSODQWDW SXWDQG XQHRUL DYHD R GLXUH]ă

troponina, FDUH Vă GHSDúHDFă O  h. Deasemenea este importaQWă

x Plamâni: Rx torace, evaluare gaze sangvine, urmărirea drenajului pe tuburile plasate in spaĠiul retroperitoneal

FXOWXUăGLQVSXWD úL SUHYH]LFDO SDQVDPHQWXO ]LOQLF vQ FRQGLĠLL VWULFWH GH VWHULOLWDWH

x )LFDW HFRJUDILH DEGPLQDOă HFR-Doppler pedicul GDWRULWă ULVFXOXL PDMRU GH LQIHFĠLH DYkQG vQ YHGHUH Vtatusul

KHSDWLFELODQĠKHSDWLFFRPSOHW imunologic, echografii 'RSSOHUSHQWUXDSUHFLHUHDYDVFXODUL]DĠLHL

x Rinichi: ecografie abdomino-SHOYLQă HFR-Doppler UHQDOHúLDHYHQWXDOHORUFROHFĠLL

SHGLFXO UHQDO GLXUH]ă FUUHDWLQLQă VHULFă ScurtaUHDúLXOWHULRUVXSULPDUHDWXEXULORUGHGUHQOD-5

SURWHLQXULDKHPDWXULDXURFXOWXUă ]LOH SRVWRSHUDWRU VDX FkQG QX VH PDL vQUHJLVWUHD]ă GUHQDM
suprimarea sondei uretrovezicale la 13-14 zile postopeUDWRU úL,
x 3DQFUHDVDPLOD]HúLOLSDVHVHULFHJOLFHPLH
ulterior, DILUHORUGHVXWXUă
&RQWUDLQGLFDĠLLDEVROXWHSULYLQGGRQDUHDGHRUJDne:
Suprimarea sondei ureterale JJ la aproximativ 6
 Istoric de neoplazie,
VăSWăPkQL SRVWWUDQVSODQW GH DVHPHQHD vQ FRQGLĠLL VWULFWH GH
 ,QIHFĠLL YLUDOH úL EDFWHULHQH VHURORJLH SR]LWLYă +,9
VWHULOLWDWHODVDODGHRSHUDĠLL
6,'$ KHSDWLWă DFXWă YLUDOă $%& WXEHUFXOR]ă VHSVLV
8UPăULUHD XOWHULRDUă D PRGDOLWăĠLL GH YLQGHFDUH úL
VHYHU LQIHFĠLL YLUDOH VLVWHPLFH-UXMHROă UDELH
cicatrizare a plagii operatorii prin controale perioadice clinicHúL
adenovirus, meningoencefalite),
HFRJUDILFH GDU úL PRQLWRUL]DUHD QHIURORJLFă D WUDWDPHQWXOXL

 
 
VIII. TRANSPLANTUL RENAL VIII. TRANSPLANTUL RENAL

ficatul, pancreasul, ULQLFKL VSOLQD 'LQWUH RUJDQHOH PHQĠLRQDWH Istoric de promiscuitate (toxicomanie iQWUDYHQRDVă
FRUGXOUH]LVWăFHOPDLSXĠLQODLVFKHPLDUHFHLDUULQLFKLXOUH]LVWă DFWLYLWDĠLhomosexuale) ± ULVFFUHVFXWGHLQIHFĠLH+,9 
cel mai mult . &RQWUDLQGLFDĠLLUHODWLYHSULYLQGGRQDUHDGHRUJDQH
IV. PREZERVARE ,QIHFĠLLYLUDOHúLEDFWHULHQH LQIHFĠLLEDFWHULHQHORFDOL]DWH
3UH]HUYDUHD EXQă úL FRUHFWă D ULQLFKLXOXL vQWUH PRPHQWXO EDFWHULHPLHVDXIXQJHPLHVHURORJLH+&9SR]LWLYăGDFă
UHFROWăULL úL PRPHQWXO LPSODQWăULL DUH XQ URO LPSRUWDQW vQ receptorul are srRORJLH+&9SR]LWLYă
fuQFĠLRQDOLWDWHDXOWHULRUăDJUHIHLUHQDOH ,VWRULFGHPDUHúLYHFKLIXPăWRU ULVFGHDWHURVFOHUR]ă 
3UH]HUYDUHD UHQDOă VH DGUHVHD]ă OLPLWăULL OH]LXQLORU GH 9kUVWD • DQL FX DIHFĠLXQL YDVFXODUH VHYHUH GLDEHW
ischemie (reducerea timpului de LVFKHPLH FDOGă OD PD[LP zaharat, HTA, sau alte boli care ar putea interesa
min úL GH UHSHUIuzie. Perioada maximă de prezervare prin IXQFĠLDUHQDOă
racire pentru rinichi este de 31 de ore. ÌQ SUDFWLFă OD vQFHSXW *UHIă UHQDOă VXERSWLPDOă FOHDUDQFH FUHDWLQLQă ‫ޒ‬
rinichiL VXQW VSăODWL GH VkQJH FX R VROXĠLH UHFH LDU XOWHULRU 50ml/mLQQXHVWHDFFHSWDWăSHQWUXWUDQVSODQWDUHDXQXL
vPSDFKHWDĠL úL VFXIXQGDĠL vQWU-R VROXĠLH UHFH KLSHURVPRODUă FX singur rinichi).
FRQVWLWXHQĠL LPSHUPHDELOL FD PDQLWROXO UDILQR]D ODFWRELRQDWXO 'XSă vQGHSOLQLUHD FHORU GRXă HWDSH WUHEXLH UH]ROYDWH
FHDXFRPSR]LĠLHHOHFWUROLWLFăVLPLODUăVSDĠLXOXLLQWUDFHOXODU probleme etice, juridice legate de prelevarea de organe
V. IMPLANTARE (contactarea familiei, informarea acestei privind moartea
7UDQVSODQWXOUHQDOHVWHRSURFHGXUăFKLUXUJLFDOăPDMRUăFH FHUHEUDOă REĠLQHUHD FRQVLPĠăPkQWXOXL SULYLQG GRQDUHD GH
SUHVXSXQH R FRPSRQHQWă YDVFXODUă úL R FRPSRQHQWă RUJDQH GDU úL PRQLWRUL]DUHD úL VXVĠLQHUHD IXQFĠLLORU YLWDOH DOH
FKLUXUJLFDOă XURORJLFă 'H FHOH PDL PXOWH RUL UHFROWDUHD úL GRQDWRUXOXLvQPRDUWHFHUHEUDOăSkQăODPRPHQWXOSUHOHYăULLGH
transplantarea rinichiului (de la donatorul viu) se face succesiv organe.
vQ GRXă VăOL GH RSHUDĠLL GH FăWUH GRXă HFKLSH FKLUXUJLFDOH C. EVALUAREA RECEPTORILOR
&RQH[LXQHDYDVFXODUăVHHIHFWXHD]ăGHRELFHLODYDVHOHLOLDFH 7UDQVSDOQWXO UHQDO HVWH LQGLFDW WXWXURU SDFLHQĠLORU FX
GDU XQHRUL SRDWH IL QHFHVDUă FRQH[LXQHD OD DRUWă úL YHQD FDYă LQVXILFLHQĠăUHQDOăFURQLFă vQVWDGLXOFDUHQHFHVLWă RIRUPă
LQIHULRDUă 5HFRQVWUXFĠLD WUDFWXOXL XULQDU VH IDFH SULQ uretero- GH VXSOLHUH D IXQFĠLHL UHQDOH FDUH QX DX FRQWUDLQGLFDĠLL
cistonHRVWRPLHFXGLIHULWHOHVDOHYDULDQWHGHWHKQLFăFKLUXUJLFDOă majore.
SH VWHQW WXWRUH VRQGD XUHWHUDOă -- vQWU-R PDQLHUă DQWLUHIOX[ &RQWUDLQGLFDĠLLDEVROXWH pentru transplant:
SURFHGHXO:DVKQLFN ÌQWRWGHDXQDWUHEXLHVăOLPLWăPODPD[LP x 6SHUDQĠDGHYLDWăVXEXQDQ
perioada de ischemie rece a rinichiului (optima este o pHULRDGă x Neoplasme recente netratabile,
x ,QIHFĠLLDFXWHVDXLQIHFĠii cornice netratabile,
 

 
VIII. TRANSPLANTUL RENAL VIII. TRANSPLANTUL RENAL

x ,QIHFĠLL+,9VDX6,'$ (YDOXDUHD EROLORU UHQDOH FX SRWHQWLDO GH UHFXUHQĠă
x Probleme psihosociale: boli psihice majore (glomeruloscleroza IRFDO VHJPHQWDOă
QHFRQWURODWHWR[LFRPDQLHQRQFRPOLDQĠD JORPHUXORQHIULWD PHPEUDQRDVă QHIURSDWLD ,J$
x Mismatch în sistemul ABO, glomerulonefritele membranoproliferative,
x Cross-match SR]LWLY vQWUH OLPIRFLWHOH GRQDWRUXOXL úL 5HFXUHQĠD SH JUHID UHQDOă D EROLORU VLVWemice
serul primitorului. QHIURSDWLD OXSLFă DPLORLGR]D SXUSXUD +HQRFK-
&RQWUDLQGLFDĠLLUHODWLYH Schonlein, sindromul hemolitic uremic, nefropatia
x ,QIHFĠLLDFWLYH GLDEHWLFă KLSHUR[DOXULD SULPDUă FLVWLQR]D

x %RDOăFRURQDULDQă, QHROSD]LLOH LQIHFĠLLOH ERDOD FRURQDULDQă

x Hepatite active, ateroscleroza, HTA, vasculopatiile, AVC,

x Ulcere peptice active, LQVXILFLHQĠDFDUGLDFăFRQJHVWLYă'= etc).

x %RDOăFHUHEURYDVFXODUă (YDOXDUHD LPXQRORJLFă - tipizarea HLA, maching úL

Evaluarea pre-WUDQVSODQWDUHFHSWRULORUWUHEXLHVăLGHQWLILFH crossmaching

IDFWRULPHGLFDOLFKLUXUJLFDOLLPXQRORJLFLúLSVLKR-sociali care ar Elementul cheie pentru transplantul renal de succes, este

SXWHDLQIOXHQĠDVXSUDYHĠXLUHDSHWHUPHQOXQJDSDFLHQWXOXLúLD UHSUH]HQWDW GH DELOLWDWHD LGHQWLILFăULL FRUHFWH D SRWULYLULL

grefei renale. histoFRPSDWLELOLWăĠLL GLQWUH SULPLWRU úL GRQDWRU SHQWru un

(YDOXDUHDPHGLFDOăSUHRSHUDWRULHFDUHHVWHHIHFWXDWăGH SURJQRVWLF IDYRUDELO GH IXQFĠLRQDOLWDWH YLQGHFDUH úL GH YLDĠă

FăWUHHFKLSDGHQHIURORJLFXSULQGH SHQWUX DFHúWL SDFLHQĠL DYkQG vQ YHGHUH SRVLELOiWDWHD DSDULĠLHL
IHQRPHQXOXLGHUHMHW JD]GăYV alogreIăUHQDOă 
 $QDPQH]ăúLH[FOLQLFFRPSOHW
III. RECOLTARE
 Ex. de laborator ± HLG; probe de coagulare,
Recoltrea rinichiului pentru transplant de la donatorul
biochimie, probe hepatice, lipidograma, serologie,
vQYLDĠă se poate efectua prin oricare dintre tehicile nefrectomiei
tipizare HLA (anticorpi citotoxici),
(abord transperitoneal, lombar, laparoscopic). Majoritatea
 5[3XOPRQDUă(.*
FHQWUHORU GH WUDQVSODQW UHFRPDQGă UHFROWDUHD ULQLFKLXOXL VWkQJ
 8URFXOWXUă
YHQD UHQDOă PDL OXQJă GDU SRDWH IL UHFROWDW úL ULQLFKLXO GUHSW
 ([JLQHFRORJLFăPDPRJUDILHH[SURVWDWă
GDFăFRQGLĠLLOHDQDWRPLFHSOHGHD]ăSHQWUXRUHFROWăPDLIDFLOă
 Ex. imagistice renale, cistouretrografie,
5HFROWDUHDULQLFKLXOXLGHODGRQDWRUvQPRDUWHFHUHEUDOă
 Consulturi: cardiologic, urologic, pneumologic,
HVWH GH FHOH PDL PXOWH RUL R HWDSă vQ FDGUXO UHFROWăULL
gastroenterologic, hematologic, psihiatric,
multiorgan, fiind astfel recoltate în ordine cordul, plamânul,

!